Verksamhetsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 FoUU-enheten primärvården Göteborg och Södra Bohuslän Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, vån 6, Göteborg Tel: Mob: Fax:

2 FoUU-enheten har i uppdrag att stimulera, stödja och initiera forskning och utveckling inom primärvården samt att utveckla den vetenskapliga kompetensen hos personalen i primärvården för att på så sätt främja en god och säker vård. Detta görs bl.a. genom att......stödja och handleda projektarbeten 7...vara stöd och resurs i ansökan om projektfinansiering 9...genomföra konferenser, seminarier och utbildningar 10...vara brobyggare mellan universitetet och primärvårdens anställda 13...intressera primärvårdens anställda för forskningsoch utbildningsvägar 15...samverka med övriga FoU-enheter i regionen 16...hålla sig á jour med utvecklingen inom FoU lokalt, regionalt och internationellt 17 Ekonomi 20 Publikationer av medarbetare med anknytning till FoUU-enheten Layout och grafik: Carin Sjöström-Greenwood FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän

3 4 5 Sammanfattning Inledning Västra Götaland har ungefär 1,5 miljoner invånare. Ungefär hälften av dessa är bosatta i FoUU-enhetens upptagningsområdet för Primärvården inom Göteborg och Södra Bohuslän. FoUU-enhetens verksamhet vänder sig till alla de ca 2200 anställda vid de närmare 150 enheterna inom området. En administrativ stab motsvarande 2,5 heltidstjänster (5 personer) tillsammans med ytterligare 10 FoU-ledare och handledare som arbetar ca 20-25% vid enheten arbetar med att intressera och stödja primärvårdens anställda i forsknings- och utvecklingsarbete och verkar som brobyggare till universitet och högskolor. Enhetens anställda ger också stöd i handledning av projektarbeten, är resurser i ansökningar om projektfinansiering, planerar och genomför konferenser, seminarier och utbildningar samt bidrar till att föra ut resultat av forsknings- och utvecklingsarbeten i verksamheten. FoUU-enheten samverkar med övriga FoUU-enheter inom regionen och håller sig à jour med utvecklingen inom FoUU lokalt, regionalt och internationellt. FoUU-enheten i Göteborg och Södra Bohuslän fungerar också som kansli för det Lokala FoU-rådet för Göteborg och södra Bohuslän. Västra Götaland har ungefär 1,5 miljoner invånare. Ungefär hälften av dessa är bosatta i FoUU-enhetens upptagningsområdet för Primärvården inom Göteborg och Södra Bohuslän. FoUU-enhetens verksamhet vänder sig till alla de ca 2200 anställda vid de ca 150 verksamheterna inom området. FoU-enheten är en konkurrensneutral verksamhet, finansierad genom s.k. beställd vård och finansierad via Hälso- och sjukvårdsnämnderna 4,5,7,11 och 12 och är organiserad inom den offentliga primärvården. Då de fem primärvårdsförvaltningarna inom den offentliga primärvården omorganiserades till en förvaltning 1/1 2012, följde också FoU-organisationen denna organisering. FoU verksamheten inom Västra Götalandsregionen har sedan den 1 juni en samordnande FoU-chef men är fortsatt lokalt förankrad med enheter i Skövde, Vänersborg, Borås och Göteborg. Enheten i Göteborg är placerad centralt på Kungsgatan 12 för att ha god tillgänglighet via kommunala färdmedel. Lokalerna har god tillgänglighet också för personer med olika typer av funktionshinder. För närvarande handleds ca 50 så kallade ST-projekt och ytterligare ett 50-tal projekt är aktivt pågående. Närmare 100 projektledare med projekt inom primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän, har under 2012 fått någon form av stöd genom FoUU-enheten. Det kan vara i form av handledning, ekonomiskt stöd eller via enhetens faciliteter. Enhetens FoU-seminarier är välbesökta och uppskattade. Antalet ansökningar till de lokala och regionala FoU-råden ökade under Kursen i Forskningsmetodik som ges på avancerad nivå och motsvarar 7,5 hp har genomförts även Deltagarantalet var 24 st. Sammantaget finns det nu i området en stabil plattform för infrastuktur för forskningsoch utvecklingsarbete med goda möjligheter att utveckla primärvårdsforskningen för att ge en god och säker vård för befolkningen. En aktiv hemsida med verksamhetens personal, stöd och aktiviteter finns på I lokalerna på Kungsgatan 12 där, den fasta administrativa staben har sina kontor och där FoUU-ledarna har möjlighet att arbeta med sitt FoUU-ledaruppdrag, ryms också 4-5 projektarbetsplatser där personal kan boka in sig via hemsidan. Man har då tillgång till officepaketet, statistikprogram (SPSS), referenshanteringsprogram (EndNote), program för att hantera kvalitativa data (NVivo) och kan även koppla upp sig mot sin ordinarie vårdenhets server. Den fasta administrativa staben består av FoUU-chef, forskningsledare och FoUUsamordnare motsvarande totalt ca 2,5 heltidstjänster. Under 2012 har också en bitr. FoUU- chef varit förordnad på 40 %. Till FoUU-enheten är också 7 st forskare kopplade med tidsbegränsade förordnanden som FoUU-ledare på ca 20% vardera.

4 6 7...stödja och handleda projektarbeten FoUU-ledarna kombinerar sitt uppdrag på FoUU-enheten med egen forskning, kliniskt arbete och undervisning. De har skilda professioner och forskningskompetenser och verkar som en viktig länk mellan FoUU-enheten och verksamheterna, bland annat genom att sprida information om FoUU-enheten och dess verksamhet. Detta uppdrag består bland annat i att samla in idéer och stimulera till FoUU-arbete, hålla sig à jour med och handleda projekt inom angivet ansvarsområde, fånga upp och vägleda avseende utbildningsbehov hos anställda samt ge stöd vid anslagsansökningar. Förutom FoUU-ledarna så finns också ett antal vetenskapliga handledare, en statistiker och en hälsoekonom knutna till enheten på konsultbasis. Enheten har regelbundna arbetsplatsträffar 1 gång/månad då verksamheten planeras och utvärderas. Under året har FoUU-ledarna vidareutbildat sig inom handledning och pedagogik, akademiskt ledarskap, implementeringsforskning. Det finns en vetenskaplig referensgrupp bestående av professorer och docenter från Göteborgs Universitet, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Högskolan i Borås, Lunds universitet och Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän som fungerar som stöd till FoUU-chefen i vetenskapliga frågor och diskussioner. Den vetenskapliga referensgruppen bedömer ansökningarna för ekonomiskt stöd vid master-, predoktorand-, doktorand- och postdoktorala studier. FoUU-enheten i Göteborg och Södra Bohuslän fungerar också som kansli för det Lokala FoU-rådet för Göteborg och södra Bohuslän. FoUU-samordnarna ger service och stöd till sökanden samt administrerar alla löpande ansökningar som kommer när det gäller etik, statistik, presentation, publicering och resor. Detsamma gäller för löpande administrering av projektmedel avseende utbetalningar, samt även begäran om förlängningar. I uppgiften ingår också att uppdatera hemsidan och ta emot frågor per telefon. Två gånger per år är det ansökningsperiod för projektmedel. Kansliet förbereder ansökningarna, skickar ut till granskarna, är sekreterare på FoU-rådets sammanträde och meddelar besluten. Ett 80-tal ansökningar brukar inkomma. Kanslifunktionen handhar också arkiveringen av ansökningarna samt sammanställer statistiskt material för att se hur rådets pengar används. En omfattande och mycket viktig arbetsuppgift för medarbetarna vid FoUU-enheten är att stödja och handleda projekt inom hela primärvårdsområdet Göteborg och södra Bohuslän. Med medarbetarnas bredd inom såväl professioner som metoder handleds projekt på alla nivåer, från utvecklingsprojekt till doktorandprojekt bland annat inom; diabetes, depression, rehabilitering, sjukskrivning, kronisk obstruktiv lungsjukdom, hjärtkärlsjukdom, hypertoni, alkoholkonsumtion, Fysisk aktivitet på Recept, obesitas, hälsa och vitaminer under graviditet, gynekologisk cellprovstagning, vattkoppor, antibiotikaanvändning, vitamin D, hypercalcemi, APC screening vid graviditet, jod och amning, triagering i primärvård och många flera. Denna bredd visar på det spektra av patienter som finns inom primärvård, allt från det ofödda barnet till palliativ vård livets slutskede. Då allt mer vård skall bedrivas inom primärvården är det viktigt att forskningsaktiviteten inom detta område också ökas för att kunna ge den evidensbaserade, goda och säkra vård som eftersträvas. För närvarande handleds ca 50 så kallade ST-projekt, ytterligare ett 50-tal projekt är aktivt pågående. Närmare 100 projektledare med projekt inom primärvård, har någon form av stöd genom FoUU-enheten. Inför forskningssymposiet 19/ har ett intensivt arbete pågått framförallt av FoU-samordnarna för att inventera alla pågående projekt, avhandlingar under , publikationer, och internationella kongesspresentationer. Allt detta kommer att presentas i en bok i samband med forskningssymposiet. I samband med detta har en projektinventering gjorts parallellt med en uppdatering av projektdatabasen FoU i Sverige, FoU-administratörerna är också FoU-guider vilket innebär att hjälpa alla medarbetare i området att lägga in sina projektarbeten i databasen FoU i Sverige och se till att den hålls uppdaterad. Totalt finns för Primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän 84 respektive 42 registrerade pågående forskningsprojekt i Projektdatabasen.

5 8 9...vara stöd och resurs i ansökan om projektfinansiering Tabell 1. Stöd till anställda i primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän Informerande aktivitet Antal totalt ca Antal vårdenheter som informerats om FoUU-enhetens verksamhet (hela eller delar av personalgruppen) under Antal gånger som information getts vid andra typer av möten eller sammanhang under 2011 (tex chefsmöten, spec yrkesgruppsmöten etc) 23 Handledning Antal doktorander som handletts under Antal ST-läkare som handletts Antal andra medarbetare som handletts inom universitetsutbildning (tex kandidat/magister/master) under Antal andra medarbetare som handletts 13 Antal medarbetare som träffats för konsultation 29 Sökta och beviljade medel Antal projekt som fått stöd i ansökningar 18 Antal beviljade projekt som fått stöd i ansökningar 14 Antal FoUU-ledares beviljade egna ansökningar 4 Information har gått ut från FoUU-enheten om möjligheten att söka medel från främst det Lokala FoU-rådet för Göteborg och Södra Bohuslän men också från Regionala FoU-rådet i VGR. Anställda inom primärvårdsområdet Göteborg och Södra Bohuslän erbjuds hjälp och stöd i hur man skriver ansökan, dels för att försöka öka antalet ansökningar och dels för att försöka höja beviljandegranden. Under 2012 har rutiner för att denna hjälp förfinats för att hjälpen skall kunna ges i så god tid och vara så effektiv som möjligt. Man kan också skicka sin ansökan till ett förgranskningsråd för att få tips om vad som kan behöva förbättras i ansökan innan den skickas in till Lokala FoU-rådet. Vid vårens ansökningsomgång beviljades 6 av 11 insända ansökningar, vid höstens ansökningsomgång beviljades 6 av 12 sökta projekt. Till det Regionala FOU-rådet i VGR hade 6 stycken ansökningar insänts, 5 av dessa beviljades medel. Stöd, råd och hjälp ges också till personal som söker medel för ekonomiskt stöd från FoUU-enheten enligt nedan. För att öka möjligheterna till forskning inom primärvård avsetter FoUU-enheten medel för att ge ekonomiskt stöd vid master-, pre-doktorand-, doktorand- och postdoktorala studier. Medlen utlyses en gång per år. I 2012 års ansökningsomgång inkom totalt 21 st ansökningar. Sju gällde stöd för masterprojekt två beviljades. Tre gällde pre-doktoralt stöd och av dessa beviljades ett, nio avsåg doktorandmedel och sju beviljades. Två gällde ansökan om projektstöd för postdoktoralt projekt, ett beviljades. Totalt beviljades 11 ansökningar medel, vilket innebär ekonomiskt stöd motsvarande ca 20% arbetstid.

6 genomföra konferenser, seminarier och utbildningar FoU-enheten har två seminarielinjer som ges varje termin; Nya forskningsrön och Hur bedriver jag forskning?. Nya forskningsrön innebär att nya forskningsresultat presenteras av forskaren, med en tydlig och praktisk användning inom primärvården. Samtliga årets Nya forskningsrön har utgått från forskningsprojekt där medarbetare inom Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän deltagit eller lett projekten. Årets första Nya forskningsrön seminarium hölls den 28/2 med titeln Samtal om hälso- och sjukvård i ett mångkulturellt samhälle. Med.dr. Kristian Svenberg och med.dr Maria Magnusson, båda verksamma inom primärvården i nordöstra Göteborg, presenterade därvid sina avhandlingar från 2011, den förstnämndas kring konsultationen och den senares kring överviktsproblematik. Över 50 personer deltog och många olika yrkesgrupper var representerade. Även primärvårdledning samt politiker och tjänstemän från HSN resp HSK deltog i diskussionen. Det andra Nya forskningsrön seminariet berörde HPV-vaccinationen och hölls den 7 juni av med dr Björn Strander och med dr Agneta Ellström. De beskrev hur läkemedelsprövningen hade gått till samt gav bakgrunden till vaccinet och dess effekt. I detta seminarium deltog framförallt distriktssköterskor och barnmorskor. Under hösten 2012 hölls i november ett tredje Nya forskningsrön, denna gång om folksjukdomen KOL. Seminariet var mycket välbesökt framför allt av vårdcentralernas medarbetare, såväl inom privat som offentlig sektor. Förutom seminarium för att implementera forskning i praktiken, läggs på hemsidan regelbundet upp information om primärvårdsrelaterad forskning till nytta för verksamheterna. Detta som delar i arbetet med att föra ut resultat av forsknings- och utvecklingsarbete i verksamheten. Den andra seminarielinjen Hur bedriver jag forskning? innefattar praktiska moment som man behöver kunna för att bedriva forskning. Litteratursökning är ett grundläggande moment och så efterfrågat att seminariet hålls två gånger varje termin. Vid dessa går man praktiskt igenom hur man söker efter vetenskaplig litteratur i databaser. Utbildade medicinska bibliotekarier genomför utbildningenoch semina- riedeltagaren har också med sig sin frågeställning så att en praktisk tillämpning av kunskapen omedelbart kan påbörjas. Ytterligare tre seminarier/workshops hölls 2012 under begreppet Hur bedriver jag forskning?. I maj höll professor Margareta Möller från Örebro universitet ett seminarium kring att skriva ansökan till forskningsetisk nämnd. I oktober höll med dr Eva- Lisa Petersson, verksam som forskningsledare på vår FoU-enhet tillsammans med några medarbetare och utifrån deras forskning ett seminarium kring rekrytering och rekryteringssvårigheter vid forskning. Slutligen höll docent Annika Strandell, som varit verksam inom Primärvården Södra Bohuslän och som nu representerar regionens HTA-enhet (evidensbaserad medicin) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, mot slutet av året en workshop där en vetenskaplig artikel granskades och värderades. Samtliga dessa Hur bedriver jag forskning? har företrädesvis besökts av medarbetare med pågående forskningsprojekt, men även av personer med önskan om att i framtiden komma igång med projekt. I december hölls öppet hus, s.k. tomteverkstad för alla som bedriver eller planerar att bedriva forsknings- eller utvecklingsprojekt i primärvård. Resurser för att få hjälp med statistik och litteratursökning finns på plats. Man kan också utan föranmälan få stöd i hur man formar en projektplan, ansöker om projektmedel, skriver en vetenskaplig artikel eller etikprövningsansökan samt hur man gör en presentation/poster. Förutom dessa seminarier och aktiviteter bidrar FoUU-medarbetarna till att föra ut resultat av forsknings- och utvecklingsarbete i verksamheten genom information till exempel i ledningsgrupper och även som information till t.ex. kommuners folkhälsoråd. Under andra halvan av 2012 har FoUU-enhetens medarbetare och FoUU-samordnarna/sekreterarna i synnerhet, varit engagerade inblandade i arbetet med att sjösätta det stora forskningssymposium På väg på världsklass som planeras till 19 april Detta har inneburit att lägga ett program som speglar FoUs verksamhet och kontakta presentatörer. Vidare har det inbegripit att inventera vilka som skall bjudas in, ta fram en grafisk profil för symposiet, designa en inbjudan och bygga upp en hemsida för eventet.

7 vara brobyggare mellan universitetet och primärvårdens anställda Under symposiet kommer FoUU att distribuera ut en bok om verksamheten. FoUUsamordnarna har inventerat alla projekt och avhandlingar samt kontaktat projektledarna för att dessa skall inkomma med manus enligt mallar. Samtliga publikationer och kongressresor har också sammanställts. Kursen Forskningsmetodik (MFM310) har genomförts även Deltagarantalet var 24 st. Främst fylldes kursen av läkare inom ST-utbildningen i allmänmedicin, där det numer ingår ett obligatoriskt moment av kurs i forskningsmetodik och ett vetenskapligt arbete. Kursen i Forskningsmetodik ges på avancerad nivå och motsvarar 7,5 hp. Denna kurs ges som uppdragsutbildning i samverkan med avd. för allmänmedicin och genomförs vid FoU-enheterna vid tre av Västra Götalandsregionens primärvårdsområden. Kursen har nu gått tre gånger. Kursledningen finns med vid i stort sätt samtliga kursdagar för att hjälpa deltagarna och få erfarenhet av föreläsarnas innehåll och framförande. Löpande under året besvaras och hjälp ges mellan kursdagarna. En del ST-läkare önskar inte få högskolepoäng utan endast godkänd kurs vilket räcker för specialistexamen. Andra tenterar och får, vid godkänd tentamen och projektplan, godkänd kurs med 7,5 Hp. För den fortsatta utvecklingen av den vetenskapliga kompetensen hos personalen i primärvård finns det anledning att uppmuntra till det senare. Intressanta ST-projekt pågår inför specialistexamen, och handleds av FoU-enhetens handledare/fou-ledare. För att uppnå en enstämmig bedömning och ett gott handledarskap har handledarna under året regelbundet träffats och diskuterat arbetet. Under året har också planering av ny kurs i forskningsmetodik MFM 330 planerats inför Den bygger på MFM 310 men mer deltagaraktivitet och mindre katedrala föreläsningar planeras. Momentet examination med tentamen har tagits bort i överensstämmelse med kursen inne på GU. Deltagande och aktivitet vid kursdagar avgör om kursdeltagaren blir godkänd eller ej. Kursen kan räknas som en första del av doktorandutbildningen vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Samverkan med Göteborgs universitet fortsätter att utvecklas genom samverkan med allt fler avdelningar och områden. Framför allt sker samverkan med Sahlgrenska Akademin vid institutionerna för medicin, kliniska vetenskaper, neurovetenskap och fysiologi och vårdvetenskap och hälsa. Men samverkan sker också med Samhällsvetenskapliga fakulteten och Handelshögskolan. Enheten för Allmänmedicin och enheten för Socialmedicin har båda primärvårdsavdelningar och flera forskningsprojekt som pågår tillsammans med primärvården i Göteborg och södra Bohuslän. Tillsammans med avd för allmänmedicin genomförs också kursen i Forskningsmetodik som uppdragsutbildning. Gemensamma möten hålls tillsammans med enheten för allmänmedicin om allmänmedicinsk forskning och handledning. Några av de stora forskningsstudier som pågår i samverkan är bland annat studien som avser att studera ett utvärderingsinstrument (MADRS-S) vid ångest och depression som pedagogiskt verktyg. Detta påbörjades under 2010 och har fortsatt såväl under 2011 som Inkludering beräknas avslutas under 2013 och de första resultaten kunna presenteras under nästa år. Ett andra projekt avseende behandling vid depression med internetbaserad kognitiv, beteendeterapi (KBT), har också fortlöpt under SPIRA-studien; Sekundärprevention i Primärvård Implementering av metoder för minskat Riskbruk av Alkohol i samverkan med avd för socialmedicin har också fortgått under Studien som leds av prof Fredrik Spak som genom sin kombinationstjänst vid enheten för socialmedicin, Sahlgrenska akademin GU/PV Göteborg har knutits till FoUU-enheten. Den samverkan som inleddes med Institutionen för hälsa och vårdvetenskap under 2011 angående personcentrerad vård vid akut kranskärlssjukdom har fungerat väl under året och patienter har inkluderats på Sahlgrenska universitetssjukhuset och sedan följts upp på fem vårdcentraler inom primärvården. Än fler stora forskningsprojekt bedrivs i samverkan mellan Göteborgs universitet och primärvården, och för närvarande pågår en sammanställning av pågående projekt som kommer att presenteras i en bok i samband med forskningssymposiet På väg mot världsklass den 19 april 2013.

8 intressera primärvårdens anställda för forsknings- och utbildningsvägar FoUU-chefen var också inbjuden till en konferens på Jonsereds Herrgård. Konferensen genomfördes dialogform mellan VGR- och GU-representanter angående det översynsarbete kring samverkan mellan VGR och GU som genomförts under Olle Larkö som ansvarig. De flesta av FoUU-enhetens medarbetare har en koppling till universitet eller högskola vilket innebär naturliga kontakter mellan primärvårdens anställda och universitet. De kan på så sätt informera primärvårdens anställda om forskningsverksamhet och utbildningsmöjligheter vid universitet och om FoU-verksamheten på universitetet. Under året arrangerades också ett studiebesök för amerikanska studenter och lärare på Primärvårdsrehab Hisingen. Två adjungerade professorer (allmänmedicin och gynekologi/obstetrik), en adjungerad docent (allmänmedicin) och en adjungerad lektor (fysioterapi) innebär att det också finns en formell koppling. Detta är av vikt för att forskningsprojekt kan sökas gemensamt och doktorander kunna antas till forskarutbildning. De adjungerade är efterfrågade vid universitetet och anlitas ofta till betygsnämnder, halvtidskontroller, predisputationer och att vara opponenter. FoUU-enheten informerar om forsknings- och utbildningsvägar både på sin hemsida och vid de seminarier och kontaktpersonsdagar som hålls regelbundet. FoUU-ledarna har ett geografiskt områdesansvar och har kontakt genom besök, telefon och mejlkontakt med offentliga och privata vårdenheter för att skapa en dialog om deras och FoUU-enhetens verksamhet. Vid dessa kontakter om till exempel projektidéer diskuteras också om projektledaren behöver vidare utbildning inom vetenskaplig metodik, om det kan vara idé att knyta an projektet till en kandidatuppsats eller magister/masteruppsats eller om en forskarutbildningsplan skall påbörjas. FoUU-enheten har uppmärksammat att det förekommer förhållandevis få projektledare i vetenskapliga projekt i den stora personalgrupp med sjuksköterskor som finns i primärvården. Under föregående år startades därför JUDO-gruppen, ett nätverk som har haft till uppgift att undersöka varför det ser ut på detta sätt och vad man kan göra för att öka forskningsaktiviteten inom yrkesgruppen. JUDO-gruppen har under året träffats fem gånger, inventerat och presenterade underlag för den offentliga primärvårdens ledningsgruppen ang. sjuksköterskornas vetenskapliga utbildning och forskning. De fick då i uppdrag att tillsammans med personalchefen arbeta vidare med frågan. Det finns ett behov av att fler personer skulle kunna kopplas till universitet eller högskola genom adjungeringar och därmed än mer verka som brobyggare mellan primärvårdens anställda och universitet och högskola.

9 samverka med övriga FoU-enheter i regionen...hålla sig á jour med utvecklingen inom FoU lokalt, regionalt och internationellt De lokala FoU-enheterna inom primärvården i Västra Götalandsregionen har sedan tidigare haft gemensamma verksamhetsträffar och FoU-chefsträffar två till tre gånger per termin. Då de fem primärvårdsförvaltningarna inom den offentliga primärvården omorganiserades till en förvaltning 1/1 2012, följde också FoU-organisationen denna organisering. Sedan den 1 juni är FoUU-chefen för FoUU-enheten i Göteborg och södra Bohuslän också samordnande FoUU-chef för de övriga lokala enheterna i Skövde, Vänersborg och Borås. Detta har gjort att FoU i primärvården knutits närmare varandra och under sista halvåret har arbete pågått avseende hur man bäst skall behålla de lokala och ibland unika förutsättningarna och samtidigt samverka för gott resursutnyttjande. Redan idag samverkar man t.ex. genom gemensamma doktorander. Vid den regionala verksamhetsträffen för FoUU-enheterna i september diskuterades också gemensamma forskningsområden. Ett konkret samverkansuppdrag att arbeta med för de samordnade enheterna blev förberedelserna för forskningssymposiet den 19 april 2013 och den dokumentation av pågående projekt som också skall redovisas vid detta tillfälle. FoUU-ledare och stab har under året haft några sammankomster som syftat till inspiration och fortbildning med syfte att vidareutveckla verksamheten. Vid en sådan sammankomst inbjöds fil.dr. Lena Mårtensson att föreläsa kring ämnet hälsolitteracitet. FoU i Väst fick under 2012 ny chef i Cecilia Bokenstrand och hon besökte FoUUenheten för att informera sig om primärvårdens FoU-verksamhet och fortsatt samverkan. Under året har också diskussioner förts med Angereds närsjukhus om en samverkansplattform i nordost. Fortlöpande kontakter sker också med tandvårdens FoU-verksamhet. Lokalt strävar FoUU-enheten efter att ha en FoUU-kontakt(person) vid varje enhet. Denna person skall verka som en länk mellan arbetsplatsen, områdets FoUU-ledare och FoUU-enheten. Under året har kontaktpersonerna inbjudits till en gemensam träff per termin med olika programinslag. Av vikt har varit att hålla en dialog öppen, men också att ge stöd för verksamheterna. Vid vårens träff kunde kontaktpersonerna också låta sig inspireras av Britta Nordblad som skrivit en masteruppsats om miljöns betydelse för patientens uppfattning av vården. Vid höstens träff berättade några forskningsaktiva medarbetare om hur de kommit igång med sin forskning och sedan gjordes en systematisk genomgång kring hur man kan starta upp ett projekt. Såväl FoUU-ledare som FoUU-administrationen har informerat om FoUU-verksamheten och inventerat verksamheternas pågående och planerade FoU-arbete. Föreläsningar har hållits för ST-läkare vid seminariedagar. Leg. läkaren och specialist i allmänmedicin Maria Magnil disputerade i november med avhandlingen; Mild to moderate depression in elderly in primary care - detection, patient centeredness and course Depression hos äldre ökar risken för sjuklighet och dödlighet. Projektet jämförde en konsultationsmodell med ett screeninginstrument och undersökte modellens egenskaper att upptäcka mild till måttlig depression. Förekomst och faktorer associerade med depression studerades och depressionsförloppet observerades under två år. Regionalt håller sig enheten à jour med den regionala utvecklingen bland annat genom den regionala nätverkgruppen som sammankallas av Västra Götalandsregionens chef för FoU och strategisk utveckling, Peter Lönnroth. Den regionala nätverksgruppen består av representanter från såväl slutenvård som primärvård och har träffats 5 gånger under året och diskuterar ärenden som berör forskning och utveckling i regionen. Medarbetare på enheten har deltagit i workshops om Framtidens äldre i Göteborg. Detta resulterade i en från Göteborgs stad utgiven rapport som heter Nu är det äldre som gäller som stadens politiska partier har fått ta del av. Även stadens förvaltningsoch bolagschefer har fått ta del av detta underlag. Rapporten kommer att vara ett underlag för politikens arbete med fullmäktigebudgeten för verksamhetsåren

10 18 19 Medarbetare på enheten har också deltagit i arbete med att ta fram regionala riktlinjer för behandling av långvarig smärta. Vid Gothia Forums konferens i januari presenterade FoU-enheten sin verksamhet i utställningshallen och deltog i konferensen. Medarbetare deltog också i en konferens arrangerad av Registercentrum i oktober. Nationellt deltar medarbetare i såväl nationella forskningsprojekt som nätverk. Internationellt har medarbetare från FoUU-enheten presenterat forskningsprojekt över stora delar av världen. Internationella presentationer och publikationer kommer att presenteras utförligt för åren i den sammanställning som pågår inför forskningssymposiet På väg mot världsklass den 19 april Årets nationella FoU-konferens för primärvård hölls i Stockholm 9-10 maj. Ämnen för dessa dagar var bland annat kvalitetsregister i primärvården, akademiseringen av primärvården, ST-läkarnas vetenskapliga projektarbeten, databasanvändning av FoU i Sverige och hur FoU kan överleva i Vårdval. Intensiva med givande dagar. Medarbetare från FoU-enheten deltog också vid konferensen Välfärd FoU, som hölls i Stockholm augusti. Denna konferens är framför allt inriktad mot FoU inom kommun och omsorgsverksamhet men även sjukvårds FoU deltar och brobyggande verksamhet mellan verksamheterna utvecklas. The European Forum for Primary Care (EFPC) hölls i Göteborg den 3-4 september. Där gjorde flera medarbetare från primärvården i Göteborg och Södra Bohuslän presentationer. Vid konferensen fanns också ett s.k. market place där FoU i primärvård i Västra Götalandsregionen presenterade sin verksamhet och fick många internationella besökare som intresserade sig för hur infrastrukturen för primärvårdsforskning fungerar i Västra Götaland. I det nationella rehabiliteringsnätverk där Västra Götalandsregionen ingår, kalllat REGASSA, har rekryteringen av forskningskoordinator, forskningssjuksköterska och ledare av fysisk varit mycket lyckad och vi har tom lyckats rekrytera ca 50% fler patienter än vad som först kontrakterades. En ytterligare REHSAM ansökan från rehabiliteringsnätverkets forskargrupp, där representant från FoUU-enheten nu ingår, beviljades medel för projektet Work-Up som kommer att bedrivas i Södra Sverige. Sammanställt av Maria Larsson, FoUU-chef, FoUU-enheten primärvården Göteborg och Södra Bohuslän

11 20 21 Ekonomi Publikationer av medarbetare med anknytning FoUU-enheten 2012 En sammanslagning av budget från nämnd medel för FoU verksamheten inom primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän gjordes för Båda verksamheterna är svagt finansierade i förhållande till övriga regionens FoU-verksamhet, i synnerhet för Södra Bohuslän. Budgeten har varit i balans. Publikationer i refereegranskade internationella tidskrifter: (medarbetare vid FoUU-enheten och/eller anställda i primärvård inom Göteborg och södra Bohuslän) Andersson, A., Andersson, C., Holmgren, K., Mårdby, A-C. & Hensing, G. (2012). Participation in leisure activities and binge drinking in adults findings from a Swedish general population sample. Addiction Research & Theory, vol. 20, no. 2, pp Andersson, C., Eklund, M., Thundal, K-L., Sundh, V. & Spak, F. (2012). Women s patterns of everyday occupations and alcohol consumption. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, vol. 19, no. 3, pp Bacq, Y., Sentilhes, L., Reyes, HB., Glantz, A., Kondrackiene, J., Binder, T., Nicastri, PL., Locatelli, A., Floreani, A., Hernandez, I. & Di Martino, V. (2012). Efficacy of Ursodeoxycholic Acid in Treating Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy: A Meta-analysis. Gastroenterology, 143(6): Björk Brämberg, E. & Sandman, L. (2012). Communication through in-person interpreters: a qualitative study of home care providers and social workers views. Journal of Clinical Nursing, vol. 22, no. 1, pp Blomstrand, A., Ariai, N., Baar, AC., Finbom-Forsgren, B., Thorn, J. & Björkelund, C. (2012). Implementation of a low-budget, lifestyle-improvement method in an ordinary primary healthcare setting: A stepwise intervention study. BMJ Open, vol. 2, no. 4. Brämberg Elisabeth Björk, Dahlborg-Lyckhage Elisabeth, Määttä Sylvia. (2012). Lack of individualized perspective: A qualitative study of diabetes care for immigrants in Sweden. Nursing & Health Sciences, vol. 14, no. 2, pp Broberg, G., Jonasson, JM., Ellis, J., Gyrd-Hansen, D., Anjemark, B., Glantz, A., Söderberg, L., Ryd, ML., Holtenman, M., Milsom, I. & Strander B. (2012). Increasing participation in cervical cancer screening: Telephone contact with long-term nonattendees in Sweden. Results from RACOMIP, a randomized controlled trial.

12 22 23 International Journal of Cancer, Dec 11. [Epub ahead of print] Börve, Al., Holst, A., Gente-Lidholm, A., Molina-Martinez, R. & Paoli John. (2012). Use of the mobile phone multimedia messaging service for teledermatology. Journal of Telemedicine and Telecare, vol.18, no.5, pp Collen A-C, Hellgren M., Gustafsson H, Magnus C Johansson MC, Manhem K. Cardiovascular and metabolic characteristics 40 years after hypertensive pregnancies. In press J Hypertension Dalemo, S., Hjerpe, P., Ohlsson, H., Eggertsen, R., Merlo, J. & Bengtsson Boström, K. (2010). Variation in plasma calcium analysis in primary care in Sweden-a multilevel analysis. BMC Family Practice, vol. 11, pp 43. Eggertsen, R., Andreasson, A. & Andrén L. (2012) No changes of cholesterol levels with a commercially available glucosamine product in patients treated with lipid lowering drugs: a controlled, randomised, open cross-over trial. BMC Pharmacology & Toxicology, vol. 13:10. Elliott, RA., Martinac, G., Campbell, S., Thorn, J. & Woodward, MC. (2012). Pharmacist-led medication review to identify medication-related problems in older people referred to an Aged Care Assessment Team: a randomized comparative study. Drugs Aging, vol. 29, no. 7, Holmgren K, Ekbladh E, Dellve L, Hensing H. The combination of work organizational climate and individual work commitment predicts return to work in women but not in men. Accepted for publication in J Occup Environ Med Holmgren, K., Fjällström Lundgren, M. & Hensing, G. (2012). Early identification of work-related stress predicted sickness absence in employed women with musculoskeletal or mental disorders. A prospective, longitudinal study in a primary health care setting. Disability and Rehabilitation [Epub ahead of print, s. 1-9]. Jakobsson, A., von Borgstede, C., Krantz, G., Spak, F. & Hensing G. (2012). Possibilities and Hindrances for Prevention of Intimate Partner Violence: Perceptions Among Professionals and Decision Makers in a Swedish Medium-Sized Town. International Journal of Behavioural Medicine May 25. [Epub ahead of print] Jonsson R, Lidwall U, Holmgren K. Does unbalanced gender composition at the work place influence the association between psychosocial working conditions and sickness absence? Accepted for publication in WORK 2012 Karlsson O, Sporrong T, Hillarp A, Jeppsson A, Hellgren M. Prospective longitudinal study of thromboelastography and standard hemostatic laboratory tests in healthy women during normal pregnancy. Anesth Analg Oct;115(4): Kotrotsou, M., Strandell, A. & Trew, G. (2012). The current place of tubal surgery in the management of subfertility. Human Fertility (Camb), vol.15, no. 2, pp Kärrberg, C., Ryd, W., Strander, B., Brännström, M. & Rådberg T. (2012). Histological diagnosis and evaluation of the Swede score colposcopic system in a large cohort of pregnant women with atypical cervical cytology or cervical malignancy signs. Acta Obstetricia et Gynecoogical Scandinavica, vol. 91, no. 8, pp Larsson, M., Käll, I. & Nilsson-Helander, K. (2012). Treatment of patellar tendinopathy--a systematic review of randomized controlled trials. Knee Surgery Sports Traumatology Arthroscopy, vol. 20, no. 8, pp Lindh, I., Ellström, A. A. & Milsom I. (2012) The effect of combined oral contraceptives and age on dysmenorrhoea: an epidemiological study. Human Reproduction, vol. 27, no. 3, pp Löve, J., Holmgren, K., Torén, K. & Hensing, G. (2012). Can work ability explain the social gradient in sickness absence: a study of a general population in Sweden. BMC public health vol.12, pp. 163.

13 24 25 Magnil, M., Björkelund, C., Janmarker, L. & Gunnarsson, R. (2012). Course, risk factors and prognostic factors in elderly primary care patients with mild depression during a two-year follow-up period - an observational study. Scandinavian Journal of Primary Health Care, Accepted for publication. Magnusson, M., Kjellgren, K. & Winkvist, A. (2012). Enabling overweight children to improve their food and exercise habits--school nurses counselling in multilingual settings. Journal of Clinical Nursing, vol. 21, no , pp Stenhammar, C., Wells, M., Ahman, A,. Wettergren, B., Edlund, B. & Sarkadi A. (2012). Children are exposed to temptation all the time - parents lifestyle-related discussions in focus groups. Acta Paediatrica, vol. 101, no. 2, pp Thorn, J., Tilling, B., Lisspers, K., Jörgensen, L., Stenling, A. & Stratelis, G. (2012). Improved prediction of COPD in at-risk patients using lung function pre-screening in primary care: a real-life study and cost-effectiveness analysis. Primary Care Respiratory Journal, vol. 21, no. 2, pp Parén L, Palmqvist L, Barkhordar GS, Hellgren M., Zetterberg H. Pregnancy and a rare MTHFR haplotype. Acta Obstet Gynecol Scand May;91(5): Premberg, Å., Taft, C., Hellström, A-L. & Berg, M. (2012). Father for the fi rst time - development and validation of a questionnaire to assess fathers experiences of fi rst childbirth (FTFQ). BMC pregnancy and childbirth, vol.12, no. 1, pp. 35. Öhlén, J., Berg, L., Björk Brämberg, E., Engström, A., German Millberg, L, Höglund, I., Jacobsson, C., Lepp, M., Lidén, E., Lindström, I., Petzäll, K., Söderberg, S. & Wijk, H. (2012). Students learning as the focus for shared involvement between universities and clinical practice: a didactic model for postgraduate degree projects. Advances in Health Sciences Education, Theory and Practice, vol.17, no.4, pp Reinholtz, H., Bentsen, P., Fornazar, R., & Spak, F. (2012). Without systematic screening too many risk drinkers are missed in primary health care, Alcohol and Alcoholism. Accepeted for publication. Övriga publikationer: Filipsson Nyström H, Berg G, Eggertsen R, Hulthen L, MIlakovic M. Svenska joderingen av salt har minskat frekvensen av struma. Läkartidn 2012;109: Sigurjonsdottir, H.A., Gronowitz, M., Andersson, O., Eggertsen, R., Herlitz, H., Sakinis, A., Wangberg, B. & Johannsson, G. (2012). Unilateral adrenal hyperplasia is a usual cause of primary hyperaldosteronism. Results from a Swedish screening study. BMC Endocrine Disorders, vol. 12, no.1, pp. 17. Ludvigsson J, Kechagias S, Börjesson L, Eggertsen R, Bondeson A-G, Rydberg E, Josephson A, Gunnarsson T, Hallman J, Karlsson A, Engström-Laurent A, Larsson H. AT-examinationen behövs även i en förändrad läkarutbildning. Läkartidn 2012; 109:136-7 Staalesen, T., Elander, A., Strandell, A. & Bergh, C. (2012).A systematic review of outcomes of abdominoplasty. Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery, vol. 46, no. 3-4, pp Staland Nyman, C., Spak, L. & Hensing, G. (2012). Multiple Social Roles, Health, and Sickness Absence A Five-Year Follow-Up Study of Professional Women in Sweden. Women & Health, vol. 52, no. 4, pp Holzapfel S, Eggertsen R, Milakovic M. God sinuitbehandling på Mölndals vårdcentral?! ST-uppsats. Allmänmedicin 2012;3: Hedström C, Eggertsen R. Antibiotikaförskrivning till barn med akut mediaotit en jämförelse mellan 2001 och ST-uppsats. Allmänmedicin 2012;3: Hellgren M. Obstetriska komplikationer med förvärvade hemostasrubbningar. ARGrapport Hemostasrubbningar inom obstetrik och gynekologi. nr 68, 2012.

14 26 27 Matthiesen L och Hellgren M Antifosfolipid syndrom. ARG-rapport Hemostasrubbningar inom obstetrik och gynekologi. nr 68, Lindqvist P, Hellgren M, Nord E. Riskfaktorer för trombos och trombosprofylax vid graviditet. ARG-rapport Hemostasrubbningar inom obstetrik och gynekologi. nr 68, Thurn L och Hellgren M. Stor postpartumblödning. ARG-rapport Hemostasrubbningar inom obstetrik och gynekologi. nr 68, 2012.

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten primärvården Göteborg och Södra Bohuslän Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, vån 6, 411 18 Göteborg Tel: 031 346 0667 Mob: 0767

Läs mer

Handledaremöte 2012-31-01

Handledaremöte 2012-31-01 Handledaremöte 2012-31-01 Närvaro: Annika, Grethe, Dominique, Giovanni, Gun, Lena närvarande en kortis i början, Else (vid datorn) ST-läkarna o ST-café, 2 st per år, nästa gång 2012-04-17 13-16. Tänk efter

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 FoUU-enheten Verksamhetsberättelse 2011 FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, vån 6, 411 18 Göteborg Tel: 031 346 0667 Mob: 0767 904800 Fax: 031 711 1804 fouu.goteborg.pv@vgregion.se,

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för år 2014

Verksamhetsbeskrivning för år 2014 Verksamhetsbeskrivning för år 2014 Innehållsförteckning Inledning... 1 Basuppdraget... 1 Stimulera kreativitet, kritiskt tänkande och kunskapssökande förhållningssätt hos medarbetare och chefer... 2 Stödja,

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Fredrik Spak, lektor, docent SPIRA Sekundärprevention i Primärvården Implementering av metoder för minskat riskbruk av alkohol

Fredrik Spak, lektor, docent SPIRA Sekundärprevention i Primärvården Implementering av metoder för minskat riskbruk av alkohol Fredrik Spak, lektor, docent SPIRA Sekundärprevention i Primärvården Implementering av metoder för minskat riskbruk av alkohol Fredrik Spak, lektor, docent, överläkare FoUU, PV Hanna Reinholtz, Läkarexamen,

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri

Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri Sida 1 av 7 Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri Tänk stort, börja i det lilla, gå snabbt framåt Think big, start small, move fast Innovationcenter, Mayo Clinic Sida 2 av 7 Innehåll En vision

Läs mer

KUST. Till dig som är ST-läkare inom NU-sjukvården eller Primärvården Fyrbodal.

KUST. Till dig som är ST-läkare inom NU-sjukvården eller Primärvården Fyrbodal. KUST Till dig som är ST-läkare inom NU-sjukvården eller Primärvården Fyrbodal. KUST (Kompetens Utveckling för ST-läkare) startade 1998 på initiativ av studierektorerna inom primärvården och NU-sjukvården.

Läs mer

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM?

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? Lena von Koch Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

Riskfaktorer för och konsekvenser av sjukskrivning/aktivitets- och sjukersättning: en prospektiv tvillingstudie (STODS)

Riskfaktorer för och konsekvenser av sjukskrivning/aktivitets- och sjukersättning: en prospektiv tvillingstudie (STODS) Uppdaterad 2015-08-27 1 / 5 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Riskfaktorer för och konsekvenser av sjukskrivning/aktivitets- och sjukersättning: en prospektiv tvillingstudie

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Analysis of factors of importance for drug treatment

Analysis of factors of importance for drug treatment Analysis of factors of importance for drug treatment Halvtidskontroll 2013-09-25 Lokal: rum 28-11-026, CRC, Ing 72, SUS Malmö Jessica Skoog, distriktsläkare, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

REHABILITERINGS MEDICIN

REHABILITERINGS MEDICIN REHABILITERINGS MEDICIN 15 hp Avancerad nivå SCHEMA VT 2015 Dag 1 Måndag 26 januari 10.00 10.30 FIKA 10.30 12.00 Introduktion, presentation av kursdeltagare, genomgång av kursens upplägg Kursledning 13.00

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög

Bilaga 2. Att handla. att fånga det specifika i situationen, genom ingivelser. Att inte se. Hög Bilaga 2 Författare: Häggblom, A. & Dreyer Fredriksen, S-T. Der bliver ofte stille - sygeplejerskers möde med kvinder, som har vaeret udsat for vold Tidsskrift: Klinisk Sygeplejer Årtal: 2011 Författare:

Läs mer

Från ax till limpa: Att arbeta evidensbaserat

Från ax till limpa: Att arbeta evidensbaserat Från ax till limpa: de första stegen mot en systematisk översikt Evidensbasering Masterprogram Göteborgs Universitet 2014-01-19 Annika Strandell Jenny Kindblom HTA-centrum E B M Att arbeta evidensbaserat

Läs mer

OM3520, Hälsovård för barn, 7,5 högskolepoäng Children s Health Care, 7.5 higher education credits

OM3520, Hälsovård för barn, 7,5 högskolepoäng Children s Health Care, 7.5 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN OM3520, Hälsovård för barn, 7,5 högskolepoäng Children s Health Care, 7.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Forskningsläget nationell och internationell utblick

Forskningsläget nationell och internationell utblick Forskningsläget nationell och internationell utblick Monica Eriksson, PD, Docent Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur Högskolan Väst monica.eriksson@hv.se Handbook on

Läs mer

Internetbaserad behandling

Internetbaserad behandling Internetbaserad behandling Vad är internetbaserad behandling? Historia Forskningsläget Internetbaserad behandling Vad är internetbaserad behandling? Historia Forskningsläget Vad är internetbaserad behandling?

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-21 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsgrummet,

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

KVALITETSDRIVEN VERKSAMHETSUTVECKLING. 30 poäng. Inbjudan till. Avdelningen för industriell kvalitetsutveckling. Anmälan senast 21 april.

KVALITETSDRIVEN VERKSAMHETSUTVECKLING. 30 poäng. Inbjudan till. Avdelningen för industriell kvalitetsutveckling. Anmälan senast 21 april. Inbjudan till KVALITETSDRIVEN VERKSAMHETSUTVECKLING 30 poäng 2008 Anmälan senast 21 april. Blanketten kan hämtas på http//www.vgregion.se/cvu Välkommen att söka utbildningen, 30 p Centrum för Verksamhetsutveckling

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering?

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Maria Bäck, Göteborg Rörelserädsla Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Medicin, Göteborgs

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

ARBETSFÖRMÅGA VID DEPRESSIONS- OCH ÅNGESTSJUKDOM MONICA BERTILSSON, MED DR, ENHETEN FÖR SOCIALMEDICIN OCH EPIDEMIOLOGI, GÖTEBORGS UNIVERSITET

ARBETSFÖRMÅGA VID DEPRESSIONS- OCH ÅNGESTSJUKDOM MONICA BERTILSSON, MED DR, ENHETEN FÖR SOCIALMEDICIN OCH EPIDEMIOLOGI, GÖTEBORGS UNIVERSITET ARBETSFÖRMÅGA VID DEPRESSIONS- OCH ÅNGESTSJUKDOM MONICA BERTILSSON, MED DR, ENHETEN FÖR SOCIALMEDICIN OCH EPIDEMIOLOGI, GÖTEBORGS UNIVERSITET ARBETSFÖRMÅGA VID DEPRESSIONS- OCH ÅNGESTSJUKDOM SAMT NEW WAYS

Läs mer

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet Kommuner och landsting samarbetar En utbildnings- och förändringssatsning Under 2007-2011 genomförs i Sverige ett projekt som syftar till att att ändra det psykiatriska

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar 5-- Syfte Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete Finns det samband mellan exponering för arbetslöshet och senare sjukfrånvaro, förtidspension, död och arbetslöshet, bland infödda

Läs mer

Internetbaserad psykologisk behandling

Internetbaserad psykologisk behandling Internetbaserad psykologisk behandling Föreläsning vid Psykiatrins dag, Eskilstuna 3 november 2014 Gerhard Andersson, professor Linköpings Universitet och Karolinska Institutet www.gerhardandersson.se

Läs mer

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Karin Kjellgren, Hälsouniversitetet, Linköping Resultat från två avhandlingar Margaretha Jerlock Annika Janson Fagring Sahlgrenska Akademin, Göteborg Oförklarad

Läs mer

Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support

Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support ÖREBRO LÄNS LANDSTING Universitetssjukhuset Örebro Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support Verksamhetsplan - 2011 Syfte Vision Sjukhusstaben Sjukhusstaben skall på uppdrag av sjukhusdirektör,

Läs mer

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511 Mikael Nilsson ST-läkare, doktorand Akutkliniken, Solna Karolinska Universitetssjukhuset Institutionen för medicin, Solna Mikael.Nilsson@karolinska.se 0733-589910 Webbaserad utbildning frälsningen för

Läs mer

NIKOLA. Aktiviteter under senaste året vad har hänt?

NIKOLA. Aktiviteter under senaste året vad har hänt? NIKOLA Aktiviteter under senaste året vad har hänt? KlaraKrav Stöd vid upphandling Förståelse Samsyn Klassificering Egenskaper Innehåll Kvalitetsprogram Filmer Nyheter Instruktioner Blanketter Läs mer

Läs mer

Livsstilsförändring, livskris, omorganisation

Livsstilsförändring, livskris, omorganisation Den hälsofrämjande processen Ett av de viktigaste momenten i en hälsofrämjande process är att alla inblandade förstår varför man skall starta upp ytterligare en aktivitet. Denna sammanställning syftar

Läs mer

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stroke 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Varför är det så svårt att förändra rutiner och arbetssätt?

Varför är det så svårt att förändra rutiner och arbetssätt? Varför är det så svårt att förändra rutiner och arbetssätt? Solna stad 13 maj 2014 Anne-Marie Boström, leg sjuksköterska, Docent Universitetslektor KI & Danderydsgeriatriken Anne-Marie Boström 20140513

Läs mer

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 Agneta Öjehagen Professor, leg.psykoterapeut, socionom Sakkunnig uppgradering

Läs mer

STHFs styrelseprotokoll nr 5 2014

STHFs styrelseprotokoll nr 5 2014 STHFs styrelseprotokoll nr 5 2014 Plats: SRATs kansli Stockholm Datum: 14-15 maj 2014 Närvarande: Yvonne Nyblom Ordförande Ingela Jägestrand Mari Carlsson Anna Magnusson Monica Ringdahl Birgitta Jönsson

Läs mer

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sveriges Läkarförbund Avdelningen för politik och profession Att. Susann Asplund Johansson Box 5610 114 86 STOCKHOLM SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sammanfattning

Läs mer

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland Syfte En expertgrupp som består av olika yrkeskategorier med erfarenhet av vård, framför allt palliativ cancervård, från olika verksamheter, samt

Läs mer

Utmattningssyndrom; identifikation, karakteristika och sjukdomsförlopp. Samlad, delvis ny kunskap om utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom; identifikation, karakteristika och sjukdomsförlopp. Samlad, delvis ny kunskap om utmattningssyndrom Utmattningssyndrom; identifikation, karakteristika och sjukdomsförlopp. Samlad, delvis ny kunskap om utmattningssyndrom Kristina Glise, med dr, överläkare, enhetschef behandling Institutet för stressmedicin

Läs mer

ST- Utbildningskontrakt

ST- Utbildningskontrakt 1(4) ST- Utbildningskontrakt Specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin i VG Primärvård Undertecknade förbinder sig att följa detta ST-utbildningskontrakt för specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region Halland omorganiseras

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa?

Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa? Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa? Birgitta Åkesdotter Gustafsson Leg. Sjuksköt. Spec. Sjuksköt Operationssjukvård, Fil. Mag.

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län CKU Nordost CKU Nordväst CKU Sydväst CKU Sydost Ett CKU Fyra geografiska

Läs mer

FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten

FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten - en sammanfattning av en enkät Magnus Falk, distriktsläkare, FoU-handledare Elisabet Bergfors, distriktsläkare, FoU-handledare FoU-enheten,Linköping

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Implementering av forskningsresultat vad är det och vad vet vi om det?

Implementering av forskningsresultat vad är det och vad vet vi om det? Implementering av forskningsresultat vad är det och vad vet vi om det? Haugesund 26 september 2012 Lars Wallin Professor Högskolan Dalarna, Docent KI lars.wallin@du.se Varför? Centrala koncept Implementeringsmetoder

Läs mer

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Isabella Scandurra, Uppsala Universitet Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde Presentation av DOME Projektets mål Deltagande

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN

Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Utvecklingsplan för Klinisk Behandlingsforskning i Norrland KBN Klinisk behandlingsforskning i Norrland (KBN) Bakgrund Landstingen i Norrland vill erbjuda sina medborgare en sjukvård av högsta klass. Detta

Läs mer

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2012 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

CHILD INJURIES AT HOME

CHILD INJURIES AT HOME CHILD INJURIES AT HOME -Prevention, Precautions and Intervention with focus on scalds Anna Carlsson Basprogrammet, BHV Föräldrar till 7-87 8 månader m gamla barn får f information (skriftlig och muntlig)

Läs mer

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Evert Vedung Professor emeritus, statsvetenskap ssk bostadspolitik, Uppsala Universitet Institutet

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regional Levnadsvanedag för fysioterapeuter och dietister, Skövde 14 11 06 WHO konferens i Ottawa

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Öppen Journal - Hur fungerar det? SFAM-Q nationell kvalitetsdag 2014-11-12

Öppen Journal - Hur fungerar det? SFAM-Q nationell kvalitetsdag 2014-11-12 Öppen Journal - Hur fungerar det? SFAM-Q nationell kvalitetsdag 2014-11-12 Ture Ålander, med dr, allmänläkare Institutionen för folkhälso- och vårdcetenskap, Uppsala Universitet Drivkrafter Ökad patientdelaktighet

Läs mer

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar 1(5) Anvisningar och regler fo r Bakgrund och syfte För att ge möjligheter till fortsatt forskning för disputerade medarbetare i vården måste tidsutrymme skapas så att forskning kan bedrivas parallellt

Läs mer

Praktiknära FORSKNING evidensbaserade metoder hälsoekonomi ARBETSHÄLSA

Praktiknära FORSKNING evidensbaserade metoder hälsoekonomi ARBETSHÄLSA Praktiknära FORSKNING evidensbaserade metoder hälsoekonomi ARBETSHÄLSA Christin Ahnmé Ekenryd Programkoordinator Enheten för interventions- och implementeringsforskning Programmet för forskning om metoder

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

13-14/6 2011 Birmingham botanical gardens

13-14/6 2011 Birmingham botanical gardens 13-14/6 2011 Birmingham botanical gardens Bakgrund Uppdrag Klinisk bibliotekarie på Hudiksvalls sjukhus sept. 2010 - maj 2011: 22 sjuksköterskor på en kirurgisk vårdavd. deltog en strävan att knyta biblioteket

Läs mer

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Maj 2014. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Maj 2014 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Varför

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Historik Vi har nu ganska länge vetat att vi måste jobba hårt för att sluta gapet

Läs mer

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Sömnproblematik, stress och behandling

Sömnproblematik, stress och behandling Anmäl dig redan idag och ta del av boka-tidigt-rabatt! Sömnproblematik, stress och behandling för dig i primär och företagshälsovården Sambandet mellan sömnproblem, stress och livsstil! Utmattningssyndrom

Läs mer

TURNING GUIDELINES INTO CLINICAL PRACTICE FINDINGS FROM AN IMPLEMENTATION STUDY. Tord Forsner

TURNING GUIDELINES INTO CLINICAL PRACTICE FINDINGS FROM AN IMPLEMENTATION STUDY. Tord Forsner TURNING GUIDELINES INTO CLINICAL PRACTICE FINDINGS FROM AN IMPLEMENTATION STUDY Tord Forsner En enkel ekvation? information=implementering information+utbildning+resurser=implementering Hur sprider vi

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

A" utvärdera eller inte utvärdera det är frågan

A utvärdera eller inte utvärdera det är frågan A" utvärdera eller inte utvärdera det är frågan Värdet av en na+onell utbildning i värdegrund, lags+4ning, organisering och utvärdering för chefer inom äldreområdet Maria Wolmesjö, Fil.Dr. universitetslektor

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Personlig återkoppling är nödvändig. Sven Engström Distr.läk Primärvårdens FoU enhet

Personlig återkoppling är nödvändig. Sven Engström Distr.läk Primärvårdens FoU enhet Personlig återkoppling är nödvändig Sven Engström Distr.läk Primärvårdens FoU enhet Kan läkares insatser i svensk primärvård bli annat än perfekta? Överambitiösa och högpresterande, oftast bäst i klassen

Läs mer

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Projekttid VT11-HT13 Liisa Carlzon Katarina Jood Elisabet Lönnermark Mats Wahlqvist Anders Ågård

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

NÄRD INTE TÄRD. Kompetensutveckling för socialsekreterare i Jönköpings län 2011-2013. Helena Post Mårtensson Projektledare

NÄRD INTE TÄRD. Kompetensutveckling för socialsekreterare i Jönköpings län 2011-2013. Helena Post Mårtensson Projektledare NÄRD INTE TÄRD Kompetensutveckling för socialsekreterare i Jönköpings län 2011-2013 Helena Post Mårtensson Projektledare FoUrum - samverkan för bästa möjliga socialtjänst 13 kommuner i ett utvecklingspartnerskap

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Vårdprogram Tidig upptäckt och behandling av riskbruk av alkohol Vårdcentraler Västra Götalandsregionen

Vårdprogram Tidig upptäckt och behandling av riskbruk av alkohol Vårdcentraler Västra Götalandsregionen Vårdprogram Tidig upptäckt och behandling av riskbruk av alkohol Vårdcentraler Västra Götalandsregionen Bakgrund Allmänt Enligt siffror från Folkhälsoinstitutets nationella folkhälsoenkät 2009 (2006-2009)

Läs mer