Verksamhetsberättelse 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 FoUU-enheten primärvården Göteborg och Södra Bohuslän Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, vån 6, Göteborg Tel: Mob: Fax:

2 FoUU-enheten har i uppdrag att stimulera, stödja och initiera forskning och utveckling inom primärvården samt att utveckla den vetenskapliga kompetensen hos personalen i primärvården för att på så sätt främja en god och säker vård. Detta görs bl.a. genom att......stödja och handleda projektarbeten 7...vara stöd och resurs i ansökan om projektfinansiering 9...genomföra konferenser, seminarier och utbildningar 10...vara brobyggare mellan universitetet och primärvårdens anställda 13...intressera primärvårdens anställda för forskningsoch utbildningsvägar 15...samverka med övriga FoU-enheter i regionen 16...hålla sig á jour med utvecklingen inom FoU lokalt, regionalt och internationellt 17 Ekonomi 20 Publikationer av medarbetare med anknytning till FoUU-enheten Layout och grafik: Carin Sjöström-Greenwood FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän

3 4 5 Sammanfattning Inledning Västra Götaland har ungefär 1,5 miljoner invånare. Ungefär hälften av dessa är bosatta i FoUU-enhetens upptagningsområdet för Primärvården inom Göteborg och Södra Bohuslän. FoUU-enhetens verksamhet vänder sig till alla de ca 2200 anställda vid de närmare 150 enheterna inom området. En administrativ stab motsvarande 2,5 heltidstjänster (5 personer) tillsammans med ytterligare 10 FoU-ledare och handledare som arbetar ca 20-25% vid enheten arbetar med att intressera och stödja primärvårdens anställda i forsknings- och utvecklingsarbete och verkar som brobyggare till universitet och högskolor. Enhetens anställda ger också stöd i handledning av projektarbeten, är resurser i ansökningar om projektfinansiering, planerar och genomför konferenser, seminarier och utbildningar samt bidrar till att föra ut resultat av forsknings- och utvecklingsarbeten i verksamheten. FoUU-enheten samverkar med övriga FoUU-enheter inom regionen och håller sig à jour med utvecklingen inom FoUU lokalt, regionalt och internationellt. FoUU-enheten i Göteborg och Södra Bohuslän fungerar också som kansli för det Lokala FoU-rådet för Göteborg och södra Bohuslän. Västra Götaland har ungefär 1,5 miljoner invånare. Ungefär hälften av dessa är bosatta i FoUU-enhetens upptagningsområdet för Primärvården inom Göteborg och Södra Bohuslän. FoUU-enhetens verksamhet vänder sig till alla de ca 2200 anställda vid de ca 150 verksamheterna inom området. FoU-enheten är en konkurrensneutral verksamhet, finansierad genom s.k. beställd vård och finansierad via Hälso- och sjukvårdsnämnderna 4,5,7,11 och 12 och är organiserad inom den offentliga primärvården. Då de fem primärvårdsförvaltningarna inom den offentliga primärvården omorganiserades till en förvaltning 1/1 2012, följde också FoU-organisationen denna organisering. FoU verksamheten inom Västra Götalandsregionen har sedan den 1 juni en samordnande FoU-chef men är fortsatt lokalt förankrad med enheter i Skövde, Vänersborg, Borås och Göteborg. Enheten i Göteborg är placerad centralt på Kungsgatan 12 för att ha god tillgänglighet via kommunala färdmedel. Lokalerna har god tillgänglighet också för personer med olika typer av funktionshinder. För närvarande handleds ca 50 så kallade ST-projekt och ytterligare ett 50-tal projekt är aktivt pågående. Närmare 100 projektledare med projekt inom primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän, har under 2012 fått någon form av stöd genom FoUU-enheten. Det kan vara i form av handledning, ekonomiskt stöd eller via enhetens faciliteter. Enhetens FoU-seminarier är välbesökta och uppskattade. Antalet ansökningar till de lokala och regionala FoU-råden ökade under Kursen i Forskningsmetodik som ges på avancerad nivå och motsvarar 7,5 hp har genomförts även Deltagarantalet var 24 st. Sammantaget finns det nu i området en stabil plattform för infrastuktur för forskningsoch utvecklingsarbete med goda möjligheter att utveckla primärvårdsforskningen för att ge en god och säker vård för befolkningen. En aktiv hemsida med verksamhetens personal, stöd och aktiviteter finns på I lokalerna på Kungsgatan 12 där, den fasta administrativa staben har sina kontor och där FoUU-ledarna har möjlighet att arbeta med sitt FoUU-ledaruppdrag, ryms också 4-5 projektarbetsplatser där personal kan boka in sig via hemsidan. Man har då tillgång till officepaketet, statistikprogram (SPSS), referenshanteringsprogram (EndNote), program för att hantera kvalitativa data (NVivo) och kan även koppla upp sig mot sin ordinarie vårdenhets server. Den fasta administrativa staben består av FoUU-chef, forskningsledare och FoUUsamordnare motsvarande totalt ca 2,5 heltidstjänster. Under 2012 har också en bitr. FoUU- chef varit förordnad på 40 %. Till FoUU-enheten är också 7 st forskare kopplade med tidsbegränsade förordnanden som FoUU-ledare på ca 20% vardera.

4 6 7...stödja och handleda projektarbeten FoUU-ledarna kombinerar sitt uppdrag på FoUU-enheten med egen forskning, kliniskt arbete och undervisning. De har skilda professioner och forskningskompetenser och verkar som en viktig länk mellan FoUU-enheten och verksamheterna, bland annat genom att sprida information om FoUU-enheten och dess verksamhet. Detta uppdrag består bland annat i att samla in idéer och stimulera till FoUU-arbete, hålla sig à jour med och handleda projekt inom angivet ansvarsområde, fånga upp och vägleda avseende utbildningsbehov hos anställda samt ge stöd vid anslagsansökningar. Förutom FoUU-ledarna så finns också ett antal vetenskapliga handledare, en statistiker och en hälsoekonom knutna till enheten på konsultbasis. Enheten har regelbundna arbetsplatsträffar 1 gång/månad då verksamheten planeras och utvärderas. Under året har FoUU-ledarna vidareutbildat sig inom handledning och pedagogik, akademiskt ledarskap, implementeringsforskning. Det finns en vetenskaplig referensgrupp bestående av professorer och docenter från Göteborgs Universitet, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Högskolan i Borås, Lunds universitet och Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän som fungerar som stöd till FoUU-chefen i vetenskapliga frågor och diskussioner. Den vetenskapliga referensgruppen bedömer ansökningarna för ekonomiskt stöd vid master-, predoktorand-, doktorand- och postdoktorala studier. FoUU-enheten i Göteborg och Södra Bohuslän fungerar också som kansli för det Lokala FoU-rådet för Göteborg och södra Bohuslän. FoUU-samordnarna ger service och stöd till sökanden samt administrerar alla löpande ansökningar som kommer när det gäller etik, statistik, presentation, publicering och resor. Detsamma gäller för löpande administrering av projektmedel avseende utbetalningar, samt även begäran om förlängningar. I uppgiften ingår också att uppdatera hemsidan och ta emot frågor per telefon. Två gånger per år är det ansökningsperiod för projektmedel. Kansliet förbereder ansökningarna, skickar ut till granskarna, är sekreterare på FoU-rådets sammanträde och meddelar besluten. Ett 80-tal ansökningar brukar inkomma. Kanslifunktionen handhar också arkiveringen av ansökningarna samt sammanställer statistiskt material för att se hur rådets pengar används. En omfattande och mycket viktig arbetsuppgift för medarbetarna vid FoUU-enheten är att stödja och handleda projekt inom hela primärvårdsområdet Göteborg och södra Bohuslän. Med medarbetarnas bredd inom såväl professioner som metoder handleds projekt på alla nivåer, från utvecklingsprojekt till doktorandprojekt bland annat inom; diabetes, depression, rehabilitering, sjukskrivning, kronisk obstruktiv lungsjukdom, hjärtkärlsjukdom, hypertoni, alkoholkonsumtion, Fysisk aktivitet på Recept, obesitas, hälsa och vitaminer under graviditet, gynekologisk cellprovstagning, vattkoppor, antibiotikaanvändning, vitamin D, hypercalcemi, APC screening vid graviditet, jod och amning, triagering i primärvård och många flera. Denna bredd visar på det spektra av patienter som finns inom primärvård, allt från det ofödda barnet till palliativ vård livets slutskede. Då allt mer vård skall bedrivas inom primärvården är det viktigt att forskningsaktiviteten inom detta område också ökas för att kunna ge den evidensbaserade, goda och säkra vård som eftersträvas. För närvarande handleds ca 50 så kallade ST-projekt, ytterligare ett 50-tal projekt är aktivt pågående. Närmare 100 projektledare med projekt inom primärvård, har någon form av stöd genom FoUU-enheten. Inför forskningssymposiet 19/ har ett intensivt arbete pågått framförallt av FoU-samordnarna för att inventera alla pågående projekt, avhandlingar under , publikationer, och internationella kongesspresentationer. Allt detta kommer att presentas i en bok i samband med forskningssymposiet. I samband med detta har en projektinventering gjorts parallellt med en uppdatering av projektdatabasen FoU i Sverige, FoU-administratörerna är också FoU-guider vilket innebär att hjälpa alla medarbetare i området att lägga in sina projektarbeten i databasen FoU i Sverige och se till att den hålls uppdaterad. Totalt finns för Primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän 84 respektive 42 registrerade pågående forskningsprojekt i Projektdatabasen.

5 8 9...vara stöd och resurs i ansökan om projektfinansiering Tabell 1. Stöd till anställda i primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän Informerande aktivitet Antal totalt ca Antal vårdenheter som informerats om FoUU-enhetens verksamhet (hela eller delar av personalgruppen) under Antal gånger som information getts vid andra typer av möten eller sammanhang under 2011 (tex chefsmöten, spec yrkesgruppsmöten etc) 23 Handledning Antal doktorander som handletts under Antal ST-läkare som handletts Antal andra medarbetare som handletts inom universitetsutbildning (tex kandidat/magister/master) under Antal andra medarbetare som handletts 13 Antal medarbetare som träffats för konsultation 29 Sökta och beviljade medel Antal projekt som fått stöd i ansökningar 18 Antal beviljade projekt som fått stöd i ansökningar 14 Antal FoUU-ledares beviljade egna ansökningar 4 Information har gått ut från FoUU-enheten om möjligheten att söka medel från främst det Lokala FoU-rådet för Göteborg och Södra Bohuslän men också från Regionala FoU-rådet i VGR. Anställda inom primärvårdsområdet Göteborg och Södra Bohuslän erbjuds hjälp och stöd i hur man skriver ansökan, dels för att försöka öka antalet ansökningar och dels för att försöka höja beviljandegranden. Under 2012 har rutiner för att denna hjälp förfinats för att hjälpen skall kunna ges i så god tid och vara så effektiv som möjligt. Man kan också skicka sin ansökan till ett förgranskningsråd för att få tips om vad som kan behöva förbättras i ansökan innan den skickas in till Lokala FoU-rådet. Vid vårens ansökningsomgång beviljades 6 av 11 insända ansökningar, vid höstens ansökningsomgång beviljades 6 av 12 sökta projekt. Till det Regionala FOU-rådet i VGR hade 6 stycken ansökningar insänts, 5 av dessa beviljades medel. Stöd, råd och hjälp ges också till personal som söker medel för ekonomiskt stöd från FoUU-enheten enligt nedan. För att öka möjligheterna till forskning inom primärvård avsetter FoUU-enheten medel för att ge ekonomiskt stöd vid master-, pre-doktorand-, doktorand- och postdoktorala studier. Medlen utlyses en gång per år. I 2012 års ansökningsomgång inkom totalt 21 st ansökningar. Sju gällde stöd för masterprojekt två beviljades. Tre gällde pre-doktoralt stöd och av dessa beviljades ett, nio avsåg doktorandmedel och sju beviljades. Två gällde ansökan om projektstöd för postdoktoralt projekt, ett beviljades. Totalt beviljades 11 ansökningar medel, vilket innebär ekonomiskt stöd motsvarande ca 20% arbetstid.

6 genomföra konferenser, seminarier och utbildningar FoU-enheten har två seminarielinjer som ges varje termin; Nya forskningsrön och Hur bedriver jag forskning?. Nya forskningsrön innebär att nya forskningsresultat presenteras av forskaren, med en tydlig och praktisk användning inom primärvården. Samtliga årets Nya forskningsrön har utgått från forskningsprojekt där medarbetare inom Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän deltagit eller lett projekten. Årets första Nya forskningsrön seminarium hölls den 28/2 med titeln Samtal om hälso- och sjukvård i ett mångkulturellt samhälle. Med.dr. Kristian Svenberg och med.dr Maria Magnusson, båda verksamma inom primärvården i nordöstra Göteborg, presenterade därvid sina avhandlingar från 2011, den förstnämndas kring konsultationen och den senares kring överviktsproblematik. Över 50 personer deltog och många olika yrkesgrupper var representerade. Även primärvårdledning samt politiker och tjänstemän från HSN resp HSK deltog i diskussionen. Det andra Nya forskningsrön seminariet berörde HPV-vaccinationen och hölls den 7 juni av med dr Björn Strander och med dr Agneta Ellström. De beskrev hur läkemedelsprövningen hade gått till samt gav bakgrunden till vaccinet och dess effekt. I detta seminarium deltog framförallt distriktssköterskor och barnmorskor. Under hösten 2012 hölls i november ett tredje Nya forskningsrön, denna gång om folksjukdomen KOL. Seminariet var mycket välbesökt framför allt av vårdcentralernas medarbetare, såväl inom privat som offentlig sektor. Förutom seminarium för att implementera forskning i praktiken, läggs på hemsidan regelbundet upp information om primärvårdsrelaterad forskning till nytta för verksamheterna. Detta som delar i arbetet med att föra ut resultat av forsknings- och utvecklingsarbete i verksamheten. Den andra seminarielinjen Hur bedriver jag forskning? innefattar praktiska moment som man behöver kunna för att bedriva forskning. Litteratursökning är ett grundläggande moment och så efterfrågat att seminariet hålls två gånger varje termin. Vid dessa går man praktiskt igenom hur man söker efter vetenskaplig litteratur i databaser. Utbildade medicinska bibliotekarier genomför utbildningenoch semina- riedeltagaren har också med sig sin frågeställning så att en praktisk tillämpning av kunskapen omedelbart kan påbörjas. Ytterligare tre seminarier/workshops hölls 2012 under begreppet Hur bedriver jag forskning?. I maj höll professor Margareta Möller från Örebro universitet ett seminarium kring att skriva ansökan till forskningsetisk nämnd. I oktober höll med dr Eva- Lisa Petersson, verksam som forskningsledare på vår FoU-enhet tillsammans med några medarbetare och utifrån deras forskning ett seminarium kring rekrytering och rekryteringssvårigheter vid forskning. Slutligen höll docent Annika Strandell, som varit verksam inom Primärvården Södra Bohuslän och som nu representerar regionens HTA-enhet (evidensbaserad medicin) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, mot slutet av året en workshop där en vetenskaplig artikel granskades och värderades. Samtliga dessa Hur bedriver jag forskning? har företrädesvis besökts av medarbetare med pågående forskningsprojekt, men även av personer med önskan om att i framtiden komma igång med projekt. I december hölls öppet hus, s.k. tomteverkstad för alla som bedriver eller planerar att bedriva forsknings- eller utvecklingsprojekt i primärvård. Resurser för att få hjälp med statistik och litteratursökning finns på plats. Man kan också utan föranmälan få stöd i hur man formar en projektplan, ansöker om projektmedel, skriver en vetenskaplig artikel eller etikprövningsansökan samt hur man gör en presentation/poster. Förutom dessa seminarier och aktiviteter bidrar FoUU-medarbetarna till att föra ut resultat av forsknings- och utvecklingsarbete i verksamheten genom information till exempel i ledningsgrupper och även som information till t.ex. kommuners folkhälsoråd. Under andra halvan av 2012 har FoUU-enhetens medarbetare och FoUU-samordnarna/sekreterarna i synnerhet, varit engagerade inblandade i arbetet med att sjösätta det stora forskningssymposium På väg på världsklass som planeras till 19 april Detta har inneburit att lägga ett program som speglar FoUs verksamhet och kontakta presentatörer. Vidare har det inbegripit att inventera vilka som skall bjudas in, ta fram en grafisk profil för symposiet, designa en inbjudan och bygga upp en hemsida för eventet.

7 vara brobyggare mellan universitetet och primärvårdens anställda Under symposiet kommer FoUU att distribuera ut en bok om verksamheten. FoUUsamordnarna har inventerat alla projekt och avhandlingar samt kontaktat projektledarna för att dessa skall inkomma med manus enligt mallar. Samtliga publikationer och kongressresor har också sammanställts. Kursen Forskningsmetodik (MFM310) har genomförts även Deltagarantalet var 24 st. Främst fylldes kursen av läkare inom ST-utbildningen i allmänmedicin, där det numer ingår ett obligatoriskt moment av kurs i forskningsmetodik och ett vetenskapligt arbete. Kursen i Forskningsmetodik ges på avancerad nivå och motsvarar 7,5 hp. Denna kurs ges som uppdragsutbildning i samverkan med avd. för allmänmedicin och genomförs vid FoU-enheterna vid tre av Västra Götalandsregionens primärvårdsområden. Kursen har nu gått tre gånger. Kursledningen finns med vid i stort sätt samtliga kursdagar för att hjälpa deltagarna och få erfarenhet av föreläsarnas innehåll och framförande. Löpande under året besvaras och hjälp ges mellan kursdagarna. En del ST-läkare önskar inte få högskolepoäng utan endast godkänd kurs vilket räcker för specialistexamen. Andra tenterar och får, vid godkänd tentamen och projektplan, godkänd kurs med 7,5 Hp. För den fortsatta utvecklingen av den vetenskapliga kompetensen hos personalen i primärvård finns det anledning att uppmuntra till det senare. Intressanta ST-projekt pågår inför specialistexamen, och handleds av FoU-enhetens handledare/fou-ledare. För att uppnå en enstämmig bedömning och ett gott handledarskap har handledarna under året regelbundet träffats och diskuterat arbetet. Under året har också planering av ny kurs i forskningsmetodik MFM 330 planerats inför Den bygger på MFM 310 men mer deltagaraktivitet och mindre katedrala föreläsningar planeras. Momentet examination med tentamen har tagits bort i överensstämmelse med kursen inne på GU. Deltagande och aktivitet vid kursdagar avgör om kursdeltagaren blir godkänd eller ej. Kursen kan räknas som en första del av doktorandutbildningen vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Samverkan med Göteborgs universitet fortsätter att utvecklas genom samverkan med allt fler avdelningar och områden. Framför allt sker samverkan med Sahlgrenska Akademin vid institutionerna för medicin, kliniska vetenskaper, neurovetenskap och fysiologi och vårdvetenskap och hälsa. Men samverkan sker också med Samhällsvetenskapliga fakulteten och Handelshögskolan. Enheten för Allmänmedicin och enheten för Socialmedicin har båda primärvårdsavdelningar och flera forskningsprojekt som pågår tillsammans med primärvården i Göteborg och södra Bohuslän. Tillsammans med avd för allmänmedicin genomförs också kursen i Forskningsmetodik som uppdragsutbildning. Gemensamma möten hålls tillsammans med enheten för allmänmedicin om allmänmedicinsk forskning och handledning. Några av de stora forskningsstudier som pågår i samverkan är bland annat studien som avser att studera ett utvärderingsinstrument (MADRS-S) vid ångest och depression som pedagogiskt verktyg. Detta påbörjades under 2010 och har fortsatt såväl under 2011 som Inkludering beräknas avslutas under 2013 och de första resultaten kunna presenteras under nästa år. Ett andra projekt avseende behandling vid depression med internetbaserad kognitiv, beteendeterapi (KBT), har också fortlöpt under SPIRA-studien; Sekundärprevention i Primärvård Implementering av metoder för minskat Riskbruk av Alkohol i samverkan med avd för socialmedicin har också fortgått under Studien som leds av prof Fredrik Spak som genom sin kombinationstjänst vid enheten för socialmedicin, Sahlgrenska akademin GU/PV Göteborg har knutits till FoUU-enheten. Den samverkan som inleddes med Institutionen för hälsa och vårdvetenskap under 2011 angående personcentrerad vård vid akut kranskärlssjukdom har fungerat väl under året och patienter har inkluderats på Sahlgrenska universitetssjukhuset och sedan följts upp på fem vårdcentraler inom primärvården. Än fler stora forskningsprojekt bedrivs i samverkan mellan Göteborgs universitet och primärvården, och för närvarande pågår en sammanställning av pågående projekt som kommer att presenteras i en bok i samband med forskningssymposiet På väg mot världsklass den 19 april 2013.

8 intressera primärvårdens anställda för forsknings- och utbildningsvägar FoUU-chefen var också inbjuden till en konferens på Jonsereds Herrgård. Konferensen genomfördes dialogform mellan VGR- och GU-representanter angående det översynsarbete kring samverkan mellan VGR och GU som genomförts under Olle Larkö som ansvarig. De flesta av FoUU-enhetens medarbetare har en koppling till universitet eller högskola vilket innebär naturliga kontakter mellan primärvårdens anställda och universitet. De kan på så sätt informera primärvårdens anställda om forskningsverksamhet och utbildningsmöjligheter vid universitet och om FoU-verksamheten på universitetet. Under året arrangerades också ett studiebesök för amerikanska studenter och lärare på Primärvårdsrehab Hisingen. Två adjungerade professorer (allmänmedicin och gynekologi/obstetrik), en adjungerad docent (allmänmedicin) och en adjungerad lektor (fysioterapi) innebär att det också finns en formell koppling. Detta är av vikt för att forskningsprojekt kan sökas gemensamt och doktorander kunna antas till forskarutbildning. De adjungerade är efterfrågade vid universitetet och anlitas ofta till betygsnämnder, halvtidskontroller, predisputationer och att vara opponenter. FoUU-enheten informerar om forsknings- och utbildningsvägar både på sin hemsida och vid de seminarier och kontaktpersonsdagar som hålls regelbundet. FoUU-ledarna har ett geografiskt områdesansvar och har kontakt genom besök, telefon och mejlkontakt med offentliga och privata vårdenheter för att skapa en dialog om deras och FoUU-enhetens verksamhet. Vid dessa kontakter om till exempel projektidéer diskuteras också om projektledaren behöver vidare utbildning inom vetenskaplig metodik, om det kan vara idé att knyta an projektet till en kandidatuppsats eller magister/masteruppsats eller om en forskarutbildningsplan skall påbörjas. FoUU-enheten har uppmärksammat att det förekommer förhållandevis få projektledare i vetenskapliga projekt i den stora personalgrupp med sjuksköterskor som finns i primärvården. Under föregående år startades därför JUDO-gruppen, ett nätverk som har haft till uppgift att undersöka varför det ser ut på detta sätt och vad man kan göra för att öka forskningsaktiviteten inom yrkesgruppen. JUDO-gruppen har under året träffats fem gånger, inventerat och presenterade underlag för den offentliga primärvårdens ledningsgruppen ang. sjuksköterskornas vetenskapliga utbildning och forskning. De fick då i uppdrag att tillsammans med personalchefen arbeta vidare med frågan. Det finns ett behov av att fler personer skulle kunna kopplas till universitet eller högskola genom adjungeringar och därmed än mer verka som brobyggare mellan primärvårdens anställda och universitet och högskola.

9 samverka med övriga FoU-enheter i regionen...hålla sig á jour med utvecklingen inom FoU lokalt, regionalt och internationellt De lokala FoU-enheterna inom primärvården i Västra Götalandsregionen har sedan tidigare haft gemensamma verksamhetsträffar och FoU-chefsträffar två till tre gånger per termin. Då de fem primärvårdsförvaltningarna inom den offentliga primärvården omorganiserades till en förvaltning 1/1 2012, följde också FoU-organisationen denna organisering. Sedan den 1 juni är FoUU-chefen för FoUU-enheten i Göteborg och södra Bohuslän också samordnande FoUU-chef för de övriga lokala enheterna i Skövde, Vänersborg och Borås. Detta har gjort att FoU i primärvården knutits närmare varandra och under sista halvåret har arbete pågått avseende hur man bäst skall behålla de lokala och ibland unika förutsättningarna och samtidigt samverka för gott resursutnyttjande. Redan idag samverkar man t.ex. genom gemensamma doktorander. Vid den regionala verksamhetsträffen för FoUU-enheterna i september diskuterades också gemensamma forskningsområden. Ett konkret samverkansuppdrag att arbeta med för de samordnade enheterna blev förberedelserna för forskningssymposiet den 19 april 2013 och den dokumentation av pågående projekt som också skall redovisas vid detta tillfälle. FoUU-ledare och stab har under året haft några sammankomster som syftat till inspiration och fortbildning med syfte att vidareutveckla verksamheten. Vid en sådan sammankomst inbjöds fil.dr. Lena Mårtensson att föreläsa kring ämnet hälsolitteracitet. FoU i Väst fick under 2012 ny chef i Cecilia Bokenstrand och hon besökte FoUUenheten för att informera sig om primärvårdens FoU-verksamhet och fortsatt samverkan. Under året har också diskussioner förts med Angereds närsjukhus om en samverkansplattform i nordost. Fortlöpande kontakter sker också med tandvårdens FoU-verksamhet. Lokalt strävar FoUU-enheten efter att ha en FoUU-kontakt(person) vid varje enhet. Denna person skall verka som en länk mellan arbetsplatsen, områdets FoUU-ledare och FoUU-enheten. Under året har kontaktpersonerna inbjudits till en gemensam träff per termin med olika programinslag. Av vikt har varit att hålla en dialog öppen, men också att ge stöd för verksamheterna. Vid vårens träff kunde kontaktpersonerna också låta sig inspireras av Britta Nordblad som skrivit en masteruppsats om miljöns betydelse för patientens uppfattning av vården. Vid höstens träff berättade några forskningsaktiva medarbetare om hur de kommit igång med sin forskning och sedan gjordes en systematisk genomgång kring hur man kan starta upp ett projekt. Såväl FoUU-ledare som FoUU-administrationen har informerat om FoUU-verksamheten och inventerat verksamheternas pågående och planerade FoU-arbete. Föreläsningar har hållits för ST-läkare vid seminariedagar. Leg. läkaren och specialist i allmänmedicin Maria Magnil disputerade i november med avhandlingen; Mild to moderate depression in elderly in primary care - detection, patient centeredness and course Depression hos äldre ökar risken för sjuklighet och dödlighet. Projektet jämförde en konsultationsmodell med ett screeninginstrument och undersökte modellens egenskaper att upptäcka mild till måttlig depression. Förekomst och faktorer associerade med depression studerades och depressionsförloppet observerades under två år. Regionalt håller sig enheten à jour med den regionala utvecklingen bland annat genom den regionala nätverkgruppen som sammankallas av Västra Götalandsregionens chef för FoU och strategisk utveckling, Peter Lönnroth. Den regionala nätverksgruppen består av representanter från såväl slutenvård som primärvård och har träffats 5 gånger under året och diskuterar ärenden som berör forskning och utveckling i regionen. Medarbetare på enheten har deltagit i workshops om Framtidens äldre i Göteborg. Detta resulterade i en från Göteborgs stad utgiven rapport som heter Nu är det äldre som gäller som stadens politiska partier har fått ta del av. Även stadens förvaltningsoch bolagschefer har fått ta del av detta underlag. Rapporten kommer att vara ett underlag för politikens arbete med fullmäktigebudgeten för verksamhetsåren

10 18 19 Medarbetare på enheten har också deltagit i arbete med att ta fram regionala riktlinjer för behandling av långvarig smärta. Vid Gothia Forums konferens i januari presenterade FoU-enheten sin verksamhet i utställningshallen och deltog i konferensen. Medarbetare deltog också i en konferens arrangerad av Registercentrum i oktober. Nationellt deltar medarbetare i såväl nationella forskningsprojekt som nätverk. Internationellt har medarbetare från FoUU-enheten presenterat forskningsprojekt över stora delar av världen. Internationella presentationer och publikationer kommer att presenteras utförligt för åren i den sammanställning som pågår inför forskningssymposiet På väg mot världsklass den 19 april Årets nationella FoU-konferens för primärvård hölls i Stockholm 9-10 maj. Ämnen för dessa dagar var bland annat kvalitetsregister i primärvården, akademiseringen av primärvården, ST-läkarnas vetenskapliga projektarbeten, databasanvändning av FoU i Sverige och hur FoU kan överleva i Vårdval. Intensiva med givande dagar. Medarbetare från FoU-enheten deltog också vid konferensen Välfärd FoU, som hölls i Stockholm augusti. Denna konferens är framför allt inriktad mot FoU inom kommun och omsorgsverksamhet men även sjukvårds FoU deltar och brobyggande verksamhet mellan verksamheterna utvecklas. The European Forum for Primary Care (EFPC) hölls i Göteborg den 3-4 september. Där gjorde flera medarbetare från primärvården i Göteborg och Södra Bohuslän presentationer. Vid konferensen fanns också ett s.k. market place där FoU i primärvård i Västra Götalandsregionen presenterade sin verksamhet och fick många internationella besökare som intresserade sig för hur infrastrukturen för primärvårdsforskning fungerar i Västra Götaland. I det nationella rehabiliteringsnätverk där Västra Götalandsregionen ingår, kalllat REGASSA, har rekryteringen av forskningskoordinator, forskningssjuksköterska och ledare av fysisk varit mycket lyckad och vi har tom lyckats rekrytera ca 50% fler patienter än vad som först kontrakterades. En ytterligare REHSAM ansökan från rehabiliteringsnätverkets forskargrupp, där representant från FoUU-enheten nu ingår, beviljades medel för projektet Work-Up som kommer att bedrivas i Södra Sverige. Sammanställt av Maria Larsson, FoUU-chef, FoUU-enheten primärvården Göteborg och Södra Bohuslän

11 20 21 Ekonomi Publikationer av medarbetare med anknytning FoUU-enheten 2012 En sammanslagning av budget från nämnd medel för FoU verksamheten inom primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän gjordes för Båda verksamheterna är svagt finansierade i förhållande till övriga regionens FoU-verksamhet, i synnerhet för Södra Bohuslän. Budgeten har varit i balans. Publikationer i refereegranskade internationella tidskrifter: (medarbetare vid FoUU-enheten och/eller anställda i primärvård inom Göteborg och södra Bohuslän) Andersson, A., Andersson, C., Holmgren, K., Mårdby, A-C. & Hensing, G. (2012). Participation in leisure activities and binge drinking in adults findings from a Swedish general population sample. Addiction Research & Theory, vol. 20, no. 2, pp Andersson, C., Eklund, M., Thundal, K-L., Sundh, V. & Spak, F. (2012). Women s patterns of everyday occupations and alcohol consumption. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, vol. 19, no. 3, pp Bacq, Y., Sentilhes, L., Reyes, HB., Glantz, A., Kondrackiene, J., Binder, T., Nicastri, PL., Locatelli, A., Floreani, A., Hernandez, I. & Di Martino, V. (2012). Efficacy of Ursodeoxycholic Acid in Treating Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy: A Meta-analysis. Gastroenterology, 143(6): Björk Brämberg, E. & Sandman, L. (2012). Communication through in-person interpreters: a qualitative study of home care providers and social workers views. Journal of Clinical Nursing, vol. 22, no. 1, pp Blomstrand, A., Ariai, N., Baar, AC., Finbom-Forsgren, B., Thorn, J. & Björkelund, C. (2012). Implementation of a low-budget, lifestyle-improvement method in an ordinary primary healthcare setting: A stepwise intervention study. BMJ Open, vol. 2, no. 4. Brämberg Elisabeth Björk, Dahlborg-Lyckhage Elisabeth, Määttä Sylvia. (2012). Lack of individualized perspective: A qualitative study of diabetes care for immigrants in Sweden. Nursing & Health Sciences, vol. 14, no. 2, pp Broberg, G., Jonasson, JM., Ellis, J., Gyrd-Hansen, D., Anjemark, B., Glantz, A., Söderberg, L., Ryd, ML., Holtenman, M., Milsom, I. & Strander B. (2012). Increasing participation in cervical cancer screening: Telephone contact with long-term nonattendees in Sweden. Results from RACOMIP, a randomized controlled trial.

12 22 23 International Journal of Cancer, Dec 11. [Epub ahead of print] Börve, Al., Holst, A., Gente-Lidholm, A., Molina-Martinez, R. & Paoli John. (2012). Use of the mobile phone multimedia messaging service for teledermatology. Journal of Telemedicine and Telecare, vol.18, no.5, pp Collen A-C, Hellgren M., Gustafsson H, Magnus C Johansson MC, Manhem K. Cardiovascular and metabolic characteristics 40 years after hypertensive pregnancies. In press J Hypertension Dalemo, S., Hjerpe, P., Ohlsson, H., Eggertsen, R., Merlo, J. & Bengtsson Boström, K. (2010). Variation in plasma calcium analysis in primary care in Sweden-a multilevel analysis. BMC Family Practice, vol. 11, pp 43. Eggertsen, R., Andreasson, A. & Andrén L. (2012) No changes of cholesterol levels with a commercially available glucosamine product in patients treated with lipid lowering drugs: a controlled, randomised, open cross-over trial. BMC Pharmacology & Toxicology, vol. 13:10. Elliott, RA., Martinac, G., Campbell, S., Thorn, J. & Woodward, MC. (2012). Pharmacist-led medication review to identify medication-related problems in older people referred to an Aged Care Assessment Team: a randomized comparative study. Drugs Aging, vol. 29, no. 7, Holmgren K, Ekbladh E, Dellve L, Hensing H. The combination of work organizational climate and individual work commitment predicts return to work in women but not in men. Accepted for publication in J Occup Environ Med Holmgren, K., Fjällström Lundgren, M. & Hensing, G. (2012). Early identification of work-related stress predicted sickness absence in employed women with musculoskeletal or mental disorders. A prospective, longitudinal study in a primary health care setting. Disability and Rehabilitation [Epub ahead of print, s. 1-9]. Jakobsson, A., von Borgstede, C., Krantz, G., Spak, F. & Hensing G. (2012). Possibilities and Hindrances for Prevention of Intimate Partner Violence: Perceptions Among Professionals and Decision Makers in a Swedish Medium-Sized Town. International Journal of Behavioural Medicine May 25. [Epub ahead of print] Jonsson R, Lidwall U, Holmgren K. Does unbalanced gender composition at the work place influence the association between psychosocial working conditions and sickness absence? Accepted for publication in WORK 2012 Karlsson O, Sporrong T, Hillarp A, Jeppsson A, Hellgren M. Prospective longitudinal study of thromboelastography and standard hemostatic laboratory tests in healthy women during normal pregnancy. Anesth Analg Oct;115(4): Kotrotsou, M., Strandell, A. & Trew, G. (2012). The current place of tubal surgery in the management of subfertility. Human Fertility (Camb), vol.15, no. 2, pp Kärrberg, C., Ryd, W., Strander, B., Brännström, M. & Rådberg T. (2012). Histological diagnosis and evaluation of the Swede score colposcopic system in a large cohort of pregnant women with atypical cervical cytology or cervical malignancy signs. Acta Obstetricia et Gynecoogical Scandinavica, vol. 91, no. 8, pp Larsson, M., Käll, I. & Nilsson-Helander, K. (2012). Treatment of patellar tendinopathy--a systematic review of randomized controlled trials. Knee Surgery Sports Traumatology Arthroscopy, vol. 20, no. 8, pp Lindh, I., Ellström, A. A. & Milsom I. (2012) The effect of combined oral contraceptives and age on dysmenorrhoea: an epidemiological study. Human Reproduction, vol. 27, no. 3, pp Löve, J., Holmgren, K., Torén, K. & Hensing, G. (2012). Can work ability explain the social gradient in sickness absence: a study of a general population in Sweden. BMC public health vol.12, pp. 163.

13 24 25 Magnil, M., Björkelund, C., Janmarker, L. & Gunnarsson, R. (2012). Course, risk factors and prognostic factors in elderly primary care patients with mild depression during a two-year follow-up period - an observational study. Scandinavian Journal of Primary Health Care, Accepted for publication. Magnusson, M., Kjellgren, K. & Winkvist, A. (2012). Enabling overweight children to improve their food and exercise habits--school nurses counselling in multilingual settings. Journal of Clinical Nursing, vol. 21, no , pp Stenhammar, C., Wells, M., Ahman, A,. Wettergren, B., Edlund, B. & Sarkadi A. (2012). Children are exposed to temptation all the time - parents lifestyle-related discussions in focus groups. Acta Paediatrica, vol. 101, no. 2, pp Thorn, J., Tilling, B., Lisspers, K., Jörgensen, L., Stenling, A. & Stratelis, G. (2012). Improved prediction of COPD in at-risk patients using lung function pre-screening in primary care: a real-life study and cost-effectiveness analysis. Primary Care Respiratory Journal, vol. 21, no. 2, pp Parén L, Palmqvist L, Barkhordar GS, Hellgren M., Zetterberg H. Pregnancy and a rare MTHFR haplotype. Acta Obstet Gynecol Scand May;91(5): Premberg, Å., Taft, C., Hellström, A-L. & Berg, M. (2012). Father for the fi rst time - development and validation of a questionnaire to assess fathers experiences of fi rst childbirth (FTFQ). BMC pregnancy and childbirth, vol.12, no. 1, pp. 35. Öhlén, J., Berg, L., Björk Brämberg, E., Engström, A., German Millberg, L, Höglund, I., Jacobsson, C., Lepp, M., Lidén, E., Lindström, I., Petzäll, K., Söderberg, S. & Wijk, H. (2012). Students learning as the focus for shared involvement between universities and clinical practice: a didactic model for postgraduate degree projects. Advances in Health Sciences Education, Theory and Practice, vol.17, no.4, pp Reinholtz, H., Bentsen, P., Fornazar, R., & Spak, F. (2012). Without systematic screening too many risk drinkers are missed in primary health care, Alcohol and Alcoholism. Accepeted for publication. Övriga publikationer: Filipsson Nyström H, Berg G, Eggertsen R, Hulthen L, MIlakovic M. Svenska joderingen av salt har minskat frekvensen av struma. Läkartidn 2012;109: Sigurjonsdottir, H.A., Gronowitz, M., Andersson, O., Eggertsen, R., Herlitz, H., Sakinis, A., Wangberg, B. & Johannsson, G. (2012). Unilateral adrenal hyperplasia is a usual cause of primary hyperaldosteronism. Results from a Swedish screening study. BMC Endocrine Disorders, vol. 12, no.1, pp. 17. Ludvigsson J, Kechagias S, Börjesson L, Eggertsen R, Bondeson A-G, Rydberg E, Josephson A, Gunnarsson T, Hallman J, Karlsson A, Engström-Laurent A, Larsson H. AT-examinationen behövs även i en förändrad läkarutbildning. Läkartidn 2012; 109:136-7 Staalesen, T., Elander, A., Strandell, A. & Bergh, C. (2012).A systematic review of outcomes of abdominoplasty. Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery, vol. 46, no. 3-4, pp Staland Nyman, C., Spak, L. & Hensing, G. (2012). Multiple Social Roles, Health, and Sickness Absence A Five-Year Follow-Up Study of Professional Women in Sweden. Women & Health, vol. 52, no. 4, pp Holzapfel S, Eggertsen R, Milakovic M. God sinuitbehandling på Mölndals vårdcentral?! ST-uppsats. Allmänmedicin 2012;3: Hedström C, Eggertsen R. Antibiotikaförskrivning till barn med akut mediaotit en jämförelse mellan 2001 och ST-uppsats. Allmänmedicin 2012;3: Hellgren M. Obstetriska komplikationer med förvärvade hemostasrubbningar. ARGrapport Hemostasrubbningar inom obstetrik och gynekologi. nr 68, 2012.

14 26 27 Matthiesen L och Hellgren M Antifosfolipid syndrom. ARG-rapport Hemostasrubbningar inom obstetrik och gynekologi. nr 68, Lindqvist P, Hellgren M, Nord E. Riskfaktorer för trombos och trombosprofylax vid graviditet. ARG-rapport Hemostasrubbningar inom obstetrik och gynekologi. nr 68, Thurn L och Hellgren M. Stor postpartumblödning. ARG-rapport Hemostasrubbningar inom obstetrik och gynekologi. nr 68, 2012.

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten primärvården Göteborg och Södra Bohuslän Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, vån 6, 411 18 Göteborg Tel: 031 346 0667 Mob: 0767

Läs mer

Verksamhetsberättelse för: FoUU-enheten i Primärvården Göteborg 2010

Verksamhetsberättelse för: FoUU-enheten i Primärvården Göteborg 2010 Verksamhetsberättelse för: FoUU-enheten i Primärvården Göteborg 2010 FoUU-enheten har i uppdrag att stimulera, stödja och initiera forskning och utveckling inom Primärvården Göteborg bland annat genom

Läs mer

Handledaremöte 2012-31-01

Handledaremöte 2012-31-01 Handledaremöte 2012-31-01 Närvaro: Annika, Grethe, Dominique, Giovanni, Gun, Lena närvarande en kortis i början, Else (vid datorn) ST-läkarna o ST-café, 2 st per år, nästa gång 2012-04-17 13-16. Tänk efter

Läs mer

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB)

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) 1 Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) FMB är ett vetenskapligt nätverk i Västra Götaland som arbetar med forsknings, utvecklingsoch utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 FoUU-enheten Verksamhetsberättelse 2011 FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, vån 6, 411 18 Göteborg Tel: 031 346 0667 Mob: 0767 904800 Fax: 031 711 1804 fouu.goteborg.pv@vgregion.se,

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för år 2014

Verksamhetsbeskrivning för år 2014 Verksamhetsbeskrivning för år 2014 Innehållsförteckning Inledning... 1 Basuppdraget... 1 Stimulera kreativitet, kritiskt tänkande och kunskapssökande förhållningssätt hos medarbetare och chefer... 2 Stödja,

Läs mer

MULTIMODAL REHABILITERING VAD ÄR DET OCH VARFÖR?

MULTIMODAL REHABILITERING VAD ÄR DET OCH VARFÖR? MULTIMODAL REHABILITERING VAD ÄR DET OCH VARFÖR? Iréne Linddahl Hälsohögskolan Jönköping MULTIMODAL REHABILITERING Ett bio-psyko-socialt synsätt Ett antal välplanerade och synkroniserade åtgärder under

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän Verksamhetsberättelse 2013 HSN 4, 5, 7, 11, 12 Närhälsan FoU Primärvård, FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, vån 6,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Strokecentrum Väst Om stroke Var 17:e minut insjuknar någon i Sverige med stroke I Västra Götaland cirka 5 000 fall varje år Stroke är den vanligaste orsaken till funktionshinder hos

Läs mer

Pedagogisk portfölj. Elisabeth Liljeroth Leg, sjuksköterska, Lektor, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset

Pedagogisk portfölj. Elisabeth Liljeroth Leg, sjuksköterska, Lektor, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset Pedagogisk portfölj Elisabeth Liljeroth Leg, sjuksköterska, Lektor, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset Ann-Charlotte Falk Leg. Sjuksköterska, Docent, Omvårdnadsansvarig PMI, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Agneta Lindegård Andersson Med dr, Utvecklingsledare Institutet för Stressmedicin Göteborg Lite bakgrund.. 29 % av Sveriges

Läs mer

Årsredovisning. år 2015

Årsredovisning. år 2015 Årsredovisning år 2015 1 Innehållsförteckning Sammanfattning och reflektion... 1 Inledning... 2 FoU året i siffror... 5 Stimulera kreativitet, kritiskt tänkande och kunskapssökande förhållningssätt hos

Läs mer

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Agneta Lindegård Andersson Med dr, Utvecklingsledare Institutet för Stressmedicin Göteborg Lite bakgrund.. 29 % av Sveriges

Läs mer

Kurskod: OM2032 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 15

Kurskod: OM2032 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 15 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Vuxnas och äldres hälsa och ohälsa, 15 högskolepoäng Nursing Science, Health and Ill-Health among Adults and the Elderly,

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

2013-05-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-05-27 Landstingsstyrelsen. Inrättande av akademisk vårdcentral i Dalarna

2013-05-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-05-27 Landstingsstyrelsen. Inrättande av akademisk vårdcentral i Dalarna I II ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet, VI Li\&A L-S 'g 0ro A BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-05-27 Sida 1 (4) Dnr LD13/01185 Uppdnr 520 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri

Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri Sida 1 av 7 Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri Tänk stort, börja i det lilla, gå snabbt framåt Think big, start small, move fast Innovationcenter, Mayo Clinic Sida 2 av 7 Innehåll En vision

Läs mer

KUST. Till dig som är ST-läkare inom NU-sjukvården eller Primärvården Fyrbodal.

KUST. Till dig som är ST-läkare inom NU-sjukvården eller Primärvården Fyrbodal. KUST Till dig som är ST-läkare inom NU-sjukvården eller Primärvården Fyrbodal. KUST (Kompetens Utveckling för ST-läkare) startade 1998 på initiativ av studierektorerna inom primärvården och NU-sjukvården.

Läs mer

1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter

1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter 1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET Underlag för bedömning av den pedagogiska

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin Uppdaterad 2014-06-05 Sid 1 / 5 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Livssituation och återgång i arbete efter bröstcanceroperation en prospektiv kohortstudie Syftet

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

Vad betyder rehabiliteringsgarantin för praktikerna?

Vad betyder rehabiliteringsgarantin för praktikerna? Vad betyder rehabiliteringsgarantin för praktikerna? Jan Sundquist Distriktsläkare, Sorgenfrimottagningen, Malmö Professor, Lunds universitet Verksamhetschef, Centrum för Primärvårdsforskning, Lunds Universitet/Region

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Forskande personal på arbetsterapeutprogrammet ÖU - vi ryms flera

Forskande personal på arbetsterapeutprogrammet ÖU - vi ryms flera Forskande personal på arbetsterapeutprogrammet ÖU - vi ryms flera. Ann-Britt Ivarsson Professor i arbetsterapi Occupational performance in individuals with severe mental disorders (doktorsavhandling) Forskningsområden

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

MED101, Behörighetsutbildning i försäkringsmedicin, 22,5 högskolepoäng Certificate course in Insurance medicine, 22.5 higher education credits

MED101, Behörighetsutbildning i försäkringsmedicin, 22,5 högskolepoäng Certificate course in Insurance medicine, 22.5 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN MED101, Behörighetsutbildning i försäkringsmedicin, 22,5 högskolepoäng Certificate course in Insurance medicine, 22.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Fredrik Spak, lektor, docent SPIRA Sekundärprevention i Primärvården Implementering av metoder för minskat riskbruk av alkohol

Fredrik Spak, lektor, docent SPIRA Sekundärprevention i Primärvården Implementering av metoder för minskat riskbruk av alkohol Fredrik Spak, lektor, docent SPIRA Sekundärprevention i Primärvården Implementering av metoder för minskat riskbruk av alkohol Fredrik Spak, lektor, docent, överläkare FoUU, PV Hanna Reinholtz, Läkarexamen,

Läs mer

Forskning i praktiken

Forskning i praktiken Forskning i praktiken Utbildning landstingsfullmäktige 2013-02-20 Rose-Marie Isaksson FoU-strateg, inriktning omvårdnad Sjuksköterska, MedDr FoU-centrum, NLL Stödja, styra, samordna, samverka och sprida

Läs mer

PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng

PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 45 credits, Second

Läs mer

Jämlik hälsa: Teori och praktik för en socialt hållbar samhällsutveckling

Jämlik hälsa: Teori och praktik för en socialt hållbar samhällsutveckling Jämlikt Göteborg hela staden social hållbar Jämlik hälsa: Teori och praktik för en socialt hållbar samhällsutveckling 7,5 poäng www.goteborg.se/jamlikt Jämlik hälsa: teori och praktik för en socialt hållbar

Läs mer

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SETT UR AKADEMINS PERSPEKTIV Fredrik Nilsson, Professor Dr., Arkitekt SAR/MSA, Prefekt, Institutionen för Arkitektur / Forskningsstrateg, White Arkitekter EN STARK

Läs mer

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT The Salut Programme A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten Eva Eurenius, PhD, PT Hälsoutvecklare/Health Promotion Officer, Project Assistant Verksamhetsutvecklingsstaben/ Strategic

Läs mer

Socialmedicin. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Socialmedicin. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Socialmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Högskola/ Universitet Kontaktperson Kontaktuppgifter Inriktning Förvaltningshögskolan/ GU

Högskola/ Universitet Kontaktperson Kontaktuppgifter Inriktning Förvaltningshögskolan/ GU Högskola/ Universitet Kontaktperson Kontaktuppgifter Inriktning Förvaltningshögskolan/ GU Lena Lindgren lena.lindgren@spa.gu.se Studenter C- och D- nivå, examensarbetet. Studenterna har även längre praktikperioder.

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Forskning och utveckling inom landstinget

Forskning och utveckling inom landstinget Forskning och utveckling inom landstinget Regionens utveckling och tillväxt Kunskapsorganisation god vård Skapar grund för innovationer och utveckling Landstingets skyldighet ( 26b HoS) Attraktivt landsting,

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Rehabiliteringsvetenskap A, 30 hp

Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Rehabiliteringsvetenskap A, 30 hp 1 (6) Kursplan för: Rehabiliteringsvetenskap GR (A), Rehabiliteringsvetenskap A, 30 hp Rehabilitation Science BA (A), Rehabilitation Science A, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Fysioterapeutprogrammet

Fysioterapeutprogrammet 1 Medicinska fakultetsstyrelsen Fysioterapeutprogrammet 180 högskolepoäng (hp) Nivå G VGFYT Programbeskrivning Fysioterapeutyrket Fysioterapeuter är den tredje största professionen inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Institutionen för Medicin Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Institutionen för Medicin Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa 1 Institutionen för Medicin Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa STUDIEHANDLEDNING Vårdsamordnare för psykisk ohälsa i primärvården MED 888 3.0 högskolepoäng Avancerad nivå/ Second Cycle Inplacering:

Läs mer

Hur går det till? Västerbottens Hälsoundersökningar. Margareta Norberg Medicinsk koordinator VHU Distriktsläkare, docent

Hur går det till? Västerbottens Hälsoundersökningar. Margareta Norberg Medicinsk koordinator VHU Distriktsläkare, docent Hur går det till? Västerbottens Hälsoundersökningar Margareta Norberg Medicinsk koordinator VHU Distriktsläkare, docent Inbjudan, information Besök 1 Ur deltagarens perspektiv Kostnad 200 kr Provtagning

Läs mer

Beslut och riktlinjer. Mål. Utbildningsnivå* Avancerad nivå Ämnesgrupp (SCB)* Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap Huvudområde(n) och successiv fördjupning

Beslut och riktlinjer. Mål. Utbildningsnivå* Avancerad nivå Ämnesgrupp (SCB)* Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap Huvudområde(n) och successiv fördjupning 8ME019 Behandling och omvårdnad vid astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Uppdragsutbildning 7.5 hp 8ME019 Nursing in Asthma, Allergy and Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

Läs mer

Kristin Falk, vice ordförande Marie Berg Febe Friberg Eva Jakobsson Solveig Lundgren 1-16 Eva Osvald Gustafsson 1-16. Studentrepresentanter

Kristin Falk, vice ordförande Marie Berg Febe Friberg Eva Jakobsson Solveig Lundgren 1-16 Eva Osvald Gustafsson 1-16. Studentrepresentanter Protokoll fört vid sammanträde med Programkommittén för vårdvetenskap Måndag 26 oktober 2009, klockan 13:00-16:45 Konferensrum hus 1, plan 1, Arvid Wallgrens backe Närvarande ledamöter Joakim Öhlen, ordförande

Läs mer

Riktlinjer för anställda

Riktlinjer för anställda Riktlinjer för anställda Följande riktlinjer och villkor gäller för anställda vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Riktlinjerna kompletterar de regler som gäller vid Göteborgs universitet

Läs mer

Mall för slutrapport delprojekt barn som anhöriga

Mall för slutrapport delprojekt barn som anhöriga Mall för slutrapport delprojekt barn som anhöriga Delprojektets namn Barn som anhöriga - Hälsohögskolan Delprojektsansvarig Karin Enskär Datum 14-06-03 Sammanfattning Projektet innehåller två delar. Den

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Matrisen ska arkiveras tillsammans med blanketten för uppföljning på din institution.

Matrisen ska arkiveras tillsammans med blanketten för uppföljning på din institution. Sid 1 (9) Anvisningar för ifyllande av individuella lärandemål inför antagning till forskarutbildning/ Anvisningar för ifyllande av måluppfyllelse vid årlig uppföljning Du ska, liksom alla doktorander

Läs mer

15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221

15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221 15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221 Ärendet Som ett led i att säkra den framtida kompetensförsörjningen

Läs mer

HÄLSOSAMTAL MED FÖRÄLDRAR PÅ BVC EN KOSTNADSEFFEKTIV METOD?

HÄLSOSAMTAL MED FÖRÄLDRAR PÅ BVC EN KOSTNADSEFFEKTIV METOD? HÄLSOSAMTAL MED FÖRÄLDRAR PÅ BVC EN KOSTNADSEFFEKTIV METOD? Projektbeskrivning 2006-06-12 Lena Antin, Ann Berglund, Helena Burman, Kerstin Carlsson, Ulrika Lundin, Ann-Christine Strindmark, Boo BVC Ingrid

Läs mer

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM?

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? Lena von Koch Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska

Läs mer

Bilaga 14 1 (1) Datum 2015-09-29 Uppdragsbeskrivning kanslifunktion för samverkansnämnden Uppdrag Samordna och administrera samverkansnämndens sammanträden inklusive tjänstemannaberedningar. Administrera

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Falls and dizziness in frail older people

Falls and dizziness in frail older people Falls and dizziness in frail older people Predictors, experience and effect of an intervention Ulrika Olsson Möller Leg sjukgymnast, doktorand Mars 2013 Andelen äldre kommer att öka Våra mest sjuka äldre

Läs mer

Sömnproblematik, stress och behandling

Sömnproblematik, stress och behandling Succé nytt datum! Sömnproblematik, stress och behandling för dig i primär och företagshälsovården Sambandet mellan sömnproblem, stress och livsstil! Utmattningssyndrom ohälsa sömn KBT behandling vid sömnproblem!

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Glöm inte att söka medel från oss för klinisk forskning. Mer information om detta finns på vår hemsida. Dead-line för ansökan är 10/10.

Glöm inte att söka medel från oss för klinisk forskning. Mer information om detta finns på vår hemsida. Dead-line för ansökan är 10/10. Nyhetsbrev Nr 2 2014 september Bästa forskarvänner! Den kliniska patientnära forskningen behöver syre och näring från den kliniska vardagen. Endast de som arbetar inom sjukvården ser brister och svagheter

Läs mer

INBJUDAN Delegationen för regional samverkan om högre utbildning

INBJUDAN Delegationen för regional samverkan om högre utbildning INBJUDAN 2002-03-07 Delegationen för regional samverkan om högre utbildning Vasag.8-10 103 33 Stockholm Kommuner, Landsting. Länsstyrelser, Universitet och högskolor, Folkbildningsrådet Delegationen för

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010 INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= och visioner Strategiplan 2007-2010 och visioner Strategiplan 2007-2010 1. Inledning Vår vision Verksamheten vid Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM,

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det?

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Psykologisk forskning om människan i arbetslivet (fokus på individen): urval, arbetstider, belastning, motivation etc. Studiet av människors beteende och

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap och sociologi KURSPLAN

Institutionen för vårdvetenskap och sociologi KURSPLAN KURSPLAN Allmän och specifik omvårdnad Kliniska studier inom primärvård och äldrevård samt alternativt psykiatrisk/pediatrisk/obstetrisk vård, B General and Specific Nursing - Clinical education in primary

Läs mer

Förskriva hälsa Utveckling av Tobaksavvänjning på Recept i primärvården i utsatta områden i Stockholm

Förskriva hälsa Utveckling av Tobaksavvänjning på Recept i primärvården i utsatta områden i Stockholm Förskriva hälsa Utveckling av Tobaksavvänjning på Recept i primärvården i utsatta områden i Stockholm Pilotstudie LUFT Umeå 2 oktober 2014 Tanja Tomson, projektledare Olivia Biermann, koordinator Jess

Läs mer

Inst f experimentell medicinsk vetenskap dokument uppdaterat maj 2007

Inst f experimentell medicinsk vetenskap dokument uppdaterat maj 2007 1 Inst f experimentell medicinsk vetenskap dokument uppdaterat maj 2007 Utvecklingssamtal - ett strukturerat samtal Forskarutbildningsprocessen Hur har utbildningen fortskridit i förhållande till studieplanen?

Läs mer

Kursplan för Allmänmedicin

Kursplan för Allmänmedicin Kursplan för Allmänmedicin Family Medicine KURSPLAN 6.5 högskolepoäng Kurskod: 3AM018 Utbildningsnivå: Avancerad nivå Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medicinsk vetenskap A1F Betygskala: Underkänd

Läs mer

Avancerade specialistsjuksköterskors erfarenheter efter examen vem ifrågasätter kompetensen?

Avancerade specialistsjuksköterskors erfarenheter efter examen vem ifrågasätter kompetensen? Avancerade specialistsjuksköterskors erfarenheter efter examen vem ifrågasätter kompetensen? Eva Jangland, Klinisk lektor, specialistsjuksköterska, medicine doktor 1 Pia Yngman Uhlin, Forskning och utvecklingsledare,

Läs mer

VFU konferens Workshop 2 Onsdag den 26 oktober 2016 kl

VFU konferens Workshop 2 Onsdag den 26 oktober 2016 kl VFU konferens Workshop 2 Onsdag den 26 oktober 2016 kl 9.00-12.00 Anna Ehrenberg Anne-Marie Boström Margareta Levin Att diskutera: Nyttan med förenade läraranställningar för vårdverksamhet och högskola/universitet

Läs mer

Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Folkhälsoarbete, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Public Health Care, Second Level, 7.

Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Folkhälsoarbete, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Public Health Care, Second Level, 7. 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Folkhälsoarbete, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Public Health Care, Second Level, 7.5 Credits Kurskod: OM2005 Utbildningsområde:

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2015 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2015 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Bilaga 5-05-13 Dnr 995-14 1 (5) Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Lotta Dalheim Englund/ASC Lokal handlingsplan för hållbar utveckling vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås

Läs mer

OM3520, Hälsovård för barn, 7,5 högskolepoäng Children s Health Care, 7.5 higher education credits

OM3520, Hälsovård för barn, 7,5 högskolepoäng Children s Health Care, 7.5 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN OM3520, Hälsovård för barn, 7,5 högskolepoäng Children s Health Care, 7.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Att locka och behålla hög omvårdnadskompetens i vården Vilka dragningskrafter behövs?

Att locka och behålla hög omvårdnadskompetens i vården Vilka dragningskrafter behövs? Att locka och behålla hög omvårdnadskompetens i vården Vilka dragningskrafter behövs? Helle Wijk Legitimerad sjuksköterska, Docent, Viceprefekt Samverkan Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa Sahlgrenska

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Falls and dizziness in frail older people

Falls and dizziness in frail older people Falls and dizziness in frail older people Predictors, experiences and the effects of a case management intervention Ulrika Olsson Möller Paper I Prevalence and predictors of falls and dizziness in people

Läs mer

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård FoUU-dagen 2015 En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård 12 november kl. 08:30-16:30 Varbergs kurort Dagen är kostnadsfri och anmälan sker via utbildningskatalogen på intranätet

Läs mer

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

STHFs styrelseprotokoll nr 5 2014

STHFs styrelseprotokoll nr 5 2014 STHFs styrelseprotokoll nr 5 2014 Plats: SRATs kansli Stockholm Datum: 14-15 maj 2014 Närvarande: Yvonne Nyblom Ordförande Ingela Jägestrand Mari Carlsson Anna Magnusson Monica Ringdahl Birgitta Jönsson

Läs mer

Från epidemiologi till klinik SpAScania

Från epidemiologi till klinik SpAScania Från epidemiologi till klinik SpAScania Ann Bremander, PT, PhD Docent vid Lunds Universitet Institutionen för kliniska vetenskaper Avdelningen för reumatologi SpAScania 2007 The impact of SpA on the individual

Läs mer

Kommungemensam handlingsplan

Kommungemensam handlingsplan FoU Fyrbodal Kommungemensam handlingsplan för FoU Fyrbodal Kommungemensam handlingsplan för FoU Fyrbodal Syfte Denna Handlingsplan är ett led i att stärka Fyrbodalskommunernas kapacitet att bedriva en

Läs mer

Karriärutvecklingsmodell. för sjuksköterskor och barnmorskor i Västra Götalandsregionen

Karriärutvecklingsmodell. för sjuksköterskor och barnmorskor i Västra Götalandsregionen Karriärutvecklingsmodell för sjuksköterskor och barnmorskor i Västra Götalandsregionen Foto: Västra Götalandsregionen/Sergio Joselovsky Karriärutvecklingsmodell för sjuksköterskor och barnmorskor i Västra

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Varberg

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Varberg Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region Halland omorganiseras

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

STÖD TILL NÄRSTÅENDE TILL PERSONER MED DEMENSSJUKDOM GER EFFEKT. Signe Andrén Dr Med Vet, leg. sjuksköterska [2009-05-25]

STÖD TILL NÄRSTÅENDE TILL PERSONER MED DEMENSSJUKDOM GER EFFEKT. Signe Andrén Dr Med Vet, leg. sjuksköterska [2009-05-25] STÖD TILL NÄRSTÅENDE TILL PERSONER MED DEMENSSJUKDOM GER EFFEKT Signe Andrén Dr Med Vet, leg. sjuksköterska [2009-05-25] 1 I slutet av 1990-talet fick jag möjlighet att samordna ett projekt för personer

Läs mer

MED738, Mat vid diabetes, 3,0 högskolepoäng Food and Diabetes, 3.0 higher education credits

MED738, Mat vid diabetes, 3,0 högskolepoäng Food and Diabetes, 3.0 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN MED738, Mat vid diabetes, 3,0 högskolepoäng Food and Diabetes, 3.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Programkommittén

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-21 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsgrummet,

Läs mer

Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Rehabiliteringsmetoder i arbetslivet II, 15 hp

Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Rehabiliteringsmetoder i arbetslivet II, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Rehabiliteringsvetenskap GR (B), Rehabiliteringsmetoder i arbetslivet II, 15 hp Rehabilitation Science BA (B), Rehabilitation Methods in working Life II, 15 credits Allmänna data om

Läs mer

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp 1(9) Fysioterapeutprogrammet, 180 hp Physiotherapy Programme, 180 credits MGFY2 Gäller från: höstterminen 2016 Utbildningsplan Fastställd av Fakultetsstyrelsen vid Medicinska fakulteten Fastställandedatum

Läs mer

Kursplan. Psykiatri och psykiatrisk omvårdnad, 7,5 högskolepoäng

Kursplan. Psykiatri och psykiatrisk omvårdnad, 7,5 högskolepoäng Sida 1 av 5 Kursplan Röda korsets högskola Dnr 42/2012 Teknikringen 1 Datum 20012 08-06 Box 55676 102 15 Stockholm Telefon: 08-587 516 00 Fax: 08-587 51690 www.rkh.se Psykiatri och psykiatrisk omvårdnad,

Läs mer

Regionala Noden Uppsala-Örebro för Samordning av Kliniska Studier. Verksamhetsberättelse 2015 17 februari 2016

Regionala Noden Uppsala-Örebro för Samordning av Kliniska Studier. Verksamhetsberättelse 2015 17 februari 2016 1 Regionala Noden Uppsala-Örebro för Samordning av Kliniska Studier Verksamhetsberättelse 2015 17 februari 2016 2 Innehållsförteckning: Bakgrund 3 Aktiviteter 2015 5 - Möten 5 - Föreslagen infrastruktur

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FOU VÄSTERNORRLAND. Författare: Sirpa Virtanen. Antagen FoU ledning: 2015-02-20. Godkänd KF styrelse: 2015-03-19

VERKSAMHETSPLAN 2015 FOU VÄSTERNORRLAND. Författare: Sirpa Virtanen. Antagen FoU ledning: 2015-02-20. Godkänd KF styrelse: 2015-03-19 VERKSAMHETSPLAN 2015 FOU VÄSTERNORRLAND Författare: Sirpa Virtanen Antagen FoU ledning: 2015-02-20 Godkänd KF styrelse: 2015-03-19 Denna verksamhetsplan beskriver FoU Västernorrlands planerade verksamhet

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2016/2017

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2016/2017 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2016/2017 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

NYUTEXAMINERADE SJUKSKÖTERSKORS ANVÄNDNING AV FORSKNING OCH TILLÄMPNING AV EVIDENSBASERAD VÅRD

NYUTEXAMINERADE SJUKSKÖTERSKORS ANVÄNDNING AV FORSKNING OCH TILLÄMPNING AV EVIDENSBASERAD VÅRD NYUTEXAMINERADE SJUKSKÖTERSKORS ANVÄNDNING AV FORSKNING OCH TILLÄMPNING AV EVIDENSBASERAD VÅRD Lars Wallin, Henrietta Forsman, Anna Ehrenberg (Petter Gustavsson, Ann Rudman, Anne-Marie Boström, Jan Florin)

Läs mer

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24 Dnr 193/2012-200 Anvisningar till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet Giltig från 2012-04-24 Fastställd av rektor den 17 januari samt 24 april 2012 INNEHÅLL 1. INLEDNING...

Läs mer

Försämras upplevd arbetsförmåga vid ökad ålder bland anställda vid Umeå Universitet

Försämras upplevd arbetsförmåga vid ökad ålder bland anställda vid Umeå Universitet Försämras upplevd arbetsförmåga vid ökad ålder bland anställda vid Umeå Universitet Ulf Hägglund, Esculapen företagshälsovård AB, Umeå ulf.arne@esculapen.se Handledare Bernt Karlsson ABCentrum NUS Projektarbete

Läs mer