Verksamhetsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 FoUU-enheten primärvården Göteborg och Södra Bohuslän Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, vån 6, Göteborg Tel: Mob: Fax:

2 FoUU-enheten har i uppdrag att stimulera, stödja och initiera forskning och utveckling inom primärvården samt att utveckla den vetenskapliga kompetensen hos personalen i primärvården för att på så sätt främja en god och säker vård. Detta görs bl.a. genom att......stödja och handleda projektarbeten 7...vara stöd och resurs i ansökan om projektfinansiering 9...genomföra konferenser, seminarier och utbildningar 10...vara brobyggare mellan universitetet och primärvårdens anställda 13...intressera primärvårdens anställda för forskningsoch utbildningsvägar 15...samverka med övriga FoU-enheter i regionen 16...hålla sig á jour med utvecklingen inom FoU lokalt, regionalt och internationellt 17 Ekonomi 20 Publikationer av medarbetare med anknytning till FoUU-enheten Layout och grafik: Carin Sjöström-Greenwood FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän

3 4 5 Sammanfattning Inledning Västra Götaland har ungefär 1,5 miljoner invånare. Ungefär hälften av dessa är bosatta i FoUU-enhetens upptagningsområdet för Primärvården inom Göteborg och Södra Bohuslän. FoUU-enhetens verksamhet vänder sig till alla de ca 2200 anställda vid de närmare 150 enheterna inom området. En administrativ stab motsvarande 2,5 heltidstjänster (5 personer) tillsammans med ytterligare 10 FoU-ledare och handledare som arbetar ca 20-25% vid enheten arbetar med att intressera och stödja primärvårdens anställda i forsknings- och utvecklingsarbete och verkar som brobyggare till universitet och högskolor. Enhetens anställda ger också stöd i handledning av projektarbeten, är resurser i ansökningar om projektfinansiering, planerar och genomför konferenser, seminarier och utbildningar samt bidrar till att föra ut resultat av forsknings- och utvecklingsarbeten i verksamheten. FoUU-enheten samverkar med övriga FoUU-enheter inom regionen och håller sig à jour med utvecklingen inom FoUU lokalt, regionalt och internationellt. FoUU-enheten i Göteborg och Södra Bohuslän fungerar också som kansli för det Lokala FoU-rådet för Göteborg och södra Bohuslän. Västra Götaland har ungefär 1,5 miljoner invånare. Ungefär hälften av dessa är bosatta i FoUU-enhetens upptagningsområdet för Primärvården inom Göteborg och Södra Bohuslän. FoUU-enhetens verksamhet vänder sig till alla de ca 2200 anställda vid de ca 150 verksamheterna inom området. FoU-enheten är en konkurrensneutral verksamhet, finansierad genom s.k. beställd vård och finansierad via Hälso- och sjukvårdsnämnderna 4,5,7,11 och 12 och är organiserad inom den offentliga primärvården. Då de fem primärvårdsförvaltningarna inom den offentliga primärvården omorganiserades till en förvaltning 1/1 2012, följde också FoU-organisationen denna organisering. FoU verksamheten inom Västra Götalandsregionen har sedan den 1 juni en samordnande FoU-chef men är fortsatt lokalt förankrad med enheter i Skövde, Vänersborg, Borås och Göteborg. Enheten i Göteborg är placerad centralt på Kungsgatan 12 för att ha god tillgänglighet via kommunala färdmedel. Lokalerna har god tillgänglighet också för personer med olika typer av funktionshinder. För närvarande handleds ca 50 så kallade ST-projekt och ytterligare ett 50-tal projekt är aktivt pågående. Närmare 100 projektledare med projekt inom primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän, har under 2012 fått någon form av stöd genom FoUU-enheten. Det kan vara i form av handledning, ekonomiskt stöd eller via enhetens faciliteter. Enhetens FoU-seminarier är välbesökta och uppskattade. Antalet ansökningar till de lokala och regionala FoU-råden ökade under Kursen i Forskningsmetodik som ges på avancerad nivå och motsvarar 7,5 hp har genomförts även Deltagarantalet var 24 st. Sammantaget finns det nu i området en stabil plattform för infrastuktur för forskningsoch utvecklingsarbete med goda möjligheter att utveckla primärvårdsforskningen för att ge en god och säker vård för befolkningen. En aktiv hemsida med verksamhetens personal, stöd och aktiviteter finns på I lokalerna på Kungsgatan 12 där, den fasta administrativa staben har sina kontor och där FoUU-ledarna har möjlighet att arbeta med sitt FoUU-ledaruppdrag, ryms också 4-5 projektarbetsplatser där personal kan boka in sig via hemsidan. Man har då tillgång till officepaketet, statistikprogram (SPSS), referenshanteringsprogram (EndNote), program för att hantera kvalitativa data (NVivo) och kan även koppla upp sig mot sin ordinarie vårdenhets server. Den fasta administrativa staben består av FoUU-chef, forskningsledare och FoUUsamordnare motsvarande totalt ca 2,5 heltidstjänster. Under 2012 har också en bitr. FoUU- chef varit förordnad på 40 %. Till FoUU-enheten är också 7 st forskare kopplade med tidsbegränsade förordnanden som FoUU-ledare på ca 20% vardera.

4 6 7...stödja och handleda projektarbeten FoUU-ledarna kombinerar sitt uppdrag på FoUU-enheten med egen forskning, kliniskt arbete och undervisning. De har skilda professioner och forskningskompetenser och verkar som en viktig länk mellan FoUU-enheten och verksamheterna, bland annat genom att sprida information om FoUU-enheten och dess verksamhet. Detta uppdrag består bland annat i att samla in idéer och stimulera till FoUU-arbete, hålla sig à jour med och handleda projekt inom angivet ansvarsområde, fånga upp och vägleda avseende utbildningsbehov hos anställda samt ge stöd vid anslagsansökningar. Förutom FoUU-ledarna så finns också ett antal vetenskapliga handledare, en statistiker och en hälsoekonom knutna till enheten på konsultbasis. Enheten har regelbundna arbetsplatsträffar 1 gång/månad då verksamheten planeras och utvärderas. Under året har FoUU-ledarna vidareutbildat sig inom handledning och pedagogik, akademiskt ledarskap, implementeringsforskning. Det finns en vetenskaplig referensgrupp bestående av professorer och docenter från Göteborgs Universitet, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Högskolan i Borås, Lunds universitet och Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän som fungerar som stöd till FoUU-chefen i vetenskapliga frågor och diskussioner. Den vetenskapliga referensgruppen bedömer ansökningarna för ekonomiskt stöd vid master-, predoktorand-, doktorand- och postdoktorala studier. FoUU-enheten i Göteborg och Södra Bohuslän fungerar också som kansli för det Lokala FoU-rådet för Göteborg och södra Bohuslän. FoUU-samordnarna ger service och stöd till sökanden samt administrerar alla löpande ansökningar som kommer när det gäller etik, statistik, presentation, publicering och resor. Detsamma gäller för löpande administrering av projektmedel avseende utbetalningar, samt även begäran om förlängningar. I uppgiften ingår också att uppdatera hemsidan och ta emot frågor per telefon. Två gånger per år är det ansökningsperiod för projektmedel. Kansliet förbereder ansökningarna, skickar ut till granskarna, är sekreterare på FoU-rådets sammanträde och meddelar besluten. Ett 80-tal ansökningar brukar inkomma. Kanslifunktionen handhar också arkiveringen av ansökningarna samt sammanställer statistiskt material för att se hur rådets pengar används. En omfattande och mycket viktig arbetsuppgift för medarbetarna vid FoUU-enheten är att stödja och handleda projekt inom hela primärvårdsområdet Göteborg och södra Bohuslän. Med medarbetarnas bredd inom såväl professioner som metoder handleds projekt på alla nivåer, från utvecklingsprojekt till doktorandprojekt bland annat inom; diabetes, depression, rehabilitering, sjukskrivning, kronisk obstruktiv lungsjukdom, hjärtkärlsjukdom, hypertoni, alkoholkonsumtion, Fysisk aktivitet på Recept, obesitas, hälsa och vitaminer under graviditet, gynekologisk cellprovstagning, vattkoppor, antibiotikaanvändning, vitamin D, hypercalcemi, APC screening vid graviditet, jod och amning, triagering i primärvård och många flera. Denna bredd visar på det spektra av patienter som finns inom primärvård, allt från det ofödda barnet till palliativ vård livets slutskede. Då allt mer vård skall bedrivas inom primärvården är det viktigt att forskningsaktiviteten inom detta område också ökas för att kunna ge den evidensbaserade, goda och säkra vård som eftersträvas. För närvarande handleds ca 50 så kallade ST-projekt, ytterligare ett 50-tal projekt är aktivt pågående. Närmare 100 projektledare med projekt inom primärvård, har någon form av stöd genom FoUU-enheten. Inför forskningssymposiet 19/ har ett intensivt arbete pågått framförallt av FoU-samordnarna för att inventera alla pågående projekt, avhandlingar under , publikationer, och internationella kongesspresentationer. Allt detta kommer att presentas i en bok i samband med forskningssymposiet. I samband med detta har en projektinventering gjorts parallellt med en uppdatering av projektdatabasen FoU i Sverige, FoU-administratörerna är också FoU-guider vilket innebär att hjälpa alla medarbetare i området att lägga in sina projektarbeten i databasen FoU i Sverige och se till att den hålls uppdaterad. Totalt finns för Primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän 84 respektive 42 registrerade pågående forskningsprojekt i Projektdatabasen.

5 8 9...vara stöd och resurs i ansökan om projektfinansiering Tabell 1. Stöd till anställda i primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän Informerande aktivitet Antal totalt ca Antal vårdenheter som informerats om FoUU-enhetens verksamhet (hela eller delar av personalgruppen) under Antal gånger som information getts vid andra typer av möten eller sammanhang under 2011 (tex chefsmöten, spec yrkesgruppsmöten etc) 23 Handledning Antal doktorander som handletts under Antal ST-läkare som handletts Antal andra medarbetare som handletts inom universitetsutbildning (tex kandidat/magister/master) under Antal andra medarbetare som handletts 13 Antal medarbetare som träffats för konsultation 29 Sökta och beviljade medel Antal projekt som fått stöd i ansökningar 18 Antal beviljade projekt som fått stöd i ansökningar 14 Antal FoUU-ledares beviljade egna ansökningar 4 Information har gått ut från FoUU-enheten om möjligheten att söka medel från främst det Lokala FoU-rådet för Göteborg och Södra Bohuslän men också från Regionala FoU-rådet i VGR. Anställda inom primärvårdsområdet Göteborg och Södra Bohuslän erbjuds hjälp och stöd i hur man skriver ansökan, dels för att försöka öka antalet ansökningar och dels för att försöka höja beviljandegranden. Under 2012 har rutiner för att denna hjälp förfinats för att hjälpen skall kunna ges i så god tid och vara så effektiv som möjligt. Man kan också skicka sin ansökan till ett förgranskningsråd för att få tips om vad som kan behöva förbättras i ansökan innan den skickas in till Lokala FoU-rådet. Vid vårens ansökningsomgång beviljades 6 av 11 insända ansökningar, vid höstens ansökningsomgång beviljades 6 av 12 sökta projekt. Till det Regionala FOU-rådet i VGR hade 6 stycken ansökningar insänts, 5 av dessa beviljades medel. Stöd, råd och hjälp ges också till personal som söker medel för ekonomiskt stöd från FoUU-enheten enligt nedan. För att öka möjligheterna till forskning inom primärvård avsetter FoUU-enheten medel för att ge ekonomiskt stöd vid master-, pre-doktorand-, doktorand- och postdoktorala studier. Medlen utlyses en gång per år. I 2012 års ansökningsomgång inkom totalt 21 st ansökningar. Sju gällde stöd för masterprojekt två beviljades. Tre gällde pre-doktoralt stöd och av dessa beviljades ett, nio avsåg doktorandmedel och sju beviljades. Två gällde ansökan om projektstöd för postdoktoralt projekt, ett beviljades. Totalt beviljades 11 ansökningar medel, vilket innebär ekonomiskt stöd motsvarande ca 20% arbetstid.

6 genomföra konferenser, seminarier och utbildningar FoU-enheten har två seminarielinjer som ges varje termin; Nya forskningsrön och Hur bedriver jag forskning?. Nya forskningsrön innebär att nya forskningsresultat presenteras av forskaren, med en tydlig och praktisk användning inom primärvården. Samtliga årets Nya forskningsrön har utgått från forskningsprojekt där medarbetare inom Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän deltagit eller lett projekten. Årets första Nya forskningsrön seminarium hölls den 28/2 med titeln Samtal om hälso- och sjukvård i ett mångkulturellt samhälle. Med.dr. Kristian Svenberg och med.dr Maria Magnusson, båda verksamma inom primärvården i nordöstra Göteborg, presenterade därvid sina avhandlingar från 2011, den förstnämndas kring konsultationen och den senares kring överviktsproblematik. Över 50 personer deltog och många olika yrkesgrupper var representerade. Även primärvårdledning samt politiker och tjänstemän från HSN resp HSK deltog i diskussionen. Det andra Nya forskningsrön seminariet berörde HPV-vaccinationen och hölls den 7 juni av med dr Björn Strander och med dr Agneta Ellström. De beskrev hur läkemedelsprövningen hade gått till samt gav bakgrunden till vaccinet och dess effekt. I detta seminarium deltog framförallt distriktssköterskor och barnmorskor. Under hösten 2012 hölls i november ett tredje Nya forskningsrön, denna gång om folksjukdomen KOL. Seminariet var mycket välbesökt framför allt av vårdcentralernas medarbetare, såväl inom privat som offentlig sektor. Förutom seminarium för att implementera forskning i praktiken, läggs på hemsidan regelbundet upp information om primärvårdsrelaterad forskning till nytta för verksamheterna. Detta som delar i arbetet med att föra ut resultat av forsknings- och utvecklingsarbete i verksamheten. Den andra seminarielinjen Hur bedriver jag forskning? innefattar praktiska moment som man behöver kunna för att bedriva forskning. Litteratursökning är ett grundläggande moment och så efterfrågat att seminariet hålls två gånger varje termin. Vid dessa går man praktiskt igenom hur man söker efter vetenskaplig litteratur i databaser. Utbildade medicinska bibliotekarier genomför utbildningenoch semina- riedeltagaren har också med sig sin frågeställning så att en praktisk tillämpning av kunskapen omedelbart kan påbörjas. Ytterligare tre seminarier/workshops hölls 2012 under begreppet Hur bedriver jag forskning?. I maj höll professor Margareta Möller från Örebro universitet ett seminarium kring att skriva ansökan till forskningsetisk nämnd. I oktober höll med dr Eva- Lisa Petersson, verksam som forskningsledare på vår FoU-enhet tillsammans med några medarbetare och utifrån deras forskning ett seminarium kring rekrytering och rekryteringssvårigheter vid forskning. Slutligen höll docent Annika Strandell, som varit verksam inom Primärvården Södra Bohuslän och som nu representerar regionens HTA-enhet (evidensbaserad medicin) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, mot slutet av året en workshop där en vetenskaplig artikel granskades och värderades. Samtliga dessa Hur bedriver jag forskning? har företrädesvis besökts av medarbetare med pågående forskningsprojekt, men även av personer med önskan om att i framtiden komma igång med projekt. I december hölls öppet hus, s.k. tomteverkstad för alla som bedriver eller planerar att bedriva forsknings- eller utvecklingsprojekt i primärvård. Resurser för att få hjälp med statistik och litteratursökning finns på plats. Man kan också utan föranmälan få stöd i hur man formar en projektplan, ansöker om projektmedel, skriver en vetenskaplig artikel eller etikprövningsansökan samt hur man gör en presentation/poster. Förutom dessa seminarier och aktiviteter bidrar FoUU-medarbetarna till att föra ut resultat av forsknings- och utvecklingsarbete i verksamheten genom information till exempel i ledningsgrupper och även som information till t.ex. kommuners folkhälsoråd. Under andra halvan av 2012 har FoUU-enhetens medarbetare och FoUU-samordnarna/sekreterarna i synnerhet, varit engagerade inblandade i arbetet med att sjösätta det stora forskningssymposium På väg på världsklass som planeras till 19 april Detta har inneburit att lägga ett program som speglar FoUs verksamhet och kontakta presentatörer. Vidare har det inbegripit att inventera vilka som skall bjudas in, ta fram en grafisk profil för symposiet, designa en inbjudan och bygga upp en hemsida för eventet.

7 vara brobyggare mellan universitetet och primärvårdens anställda Under symposiet kommer FoUU att distribuera ut en bok om verksamheten. FoUUsamordnarna har inventerat alla projekt och avhandlingar samt kontaktat projektledarna för att dessa skall inkomma med manus enligt mallar. Samtliga publikationer och kongressresor har också sammanställts. Kursen Forskningsmetodik (MFM310) har genomförts även Deltagarantalet var 24 st. Främst fylldes kursen av läkare inom ST-utbildningen i allmänmedicin, där det numer ingår ett obligatoriskt moment av kurs i forskningsmetodik och ett vetenskapligt arbete. Kursen i Forskningsmetodik ges på avancerad nivå och motsvarar 7,5 hp. Denna kurs ges som uppdragsutbildning i samverkan med avd. för allmänmedicin och genomförs vid FoU-enheterna vid tre av Västra Götalandsregionens primärvårdsområden. Kursen har nu gått tre gånger. Kursledningen finns med vid i stort sätt samtliga kursdagar för att hjälpa deltagarna och få erfarenhet av föreläsarnas innehåll och framförande. Löpande under året besvaras och hjälp ges mellan kursdagarna. En del ST-läkare önskar inte få högskolepoäng utan endast godkänd kurs vilket räcker för specialistexamen. Andra tenterar och får, vid godkänd tentamen och projektplan, godkänd kurs med 7,5 Hp. För den fortsatta utvecklingen av den vetenskapliga kompetensen hos personalen i primärvård finns det anledning att uppmuntra till det senare. Intressanta ST-projekt pågår inför specialistexamen, och handleds av FoU-enhetens handledare/fou-ledare. För att uppnå en enstämmig bedömning och ett gott handledarskap har handledarna under året regelbundet träffats och diskuterat arbetet. Under året har också planering av ny kurs i forskningsmetodik MFM 330 planerats inför Den bygger på MFM 310 men mer deltagaraktivitet och mindre katedrala föreläsningar planeras. Momentet examination med tentamen har tagits bort i överensstämmelse med kursen inne på GU. Deltagande och aktivitet vid kursdagar avgör om kursdeltagaren blir godkänd eller ej. Kursen kan räknas som en första del av doktorandutbildningen vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Samverkan med Göteborgs universitet fortsätter att utvecklas genom samverkan med allt fler avdelningar och områden. Framför allt sker samverkan med Sahlgrenska Akademin vid institutionerna för medicin, kliniska vetenskaper, neurovetenskap och fysiologi och vårdvetenskap och hälsa. Men samverkan sker också med Samhällsvetenskapliga fakulteten och Handelshögskolan. Enheten för Allmänmedicin och enheten för Socialmedicin har båda primärvårdsavdelningar och flera forskningsprojekt som pågår tillsammans med primärvården i Göteborg och södra Bohuslän. Tillsammans med avd för allmänmedicin genomförs också kursen i Forskningsmetodik som uppdragsutbildning. Gemensamma möten hålls tillsammans med enheten för allmänmedicin om allmänmedicinsk forskning och handledning. Några av de stora forskningsstudier som pågår i samverkan är bland annat studien som avser att studera ett utvärderingsinstrument (MADRS-S) vid ångest och depression som pedagogiskt verktyg. Detta påbörjades under 2010 och har fortsatt såväl under 2011 som Inkludering beräknas avslutas under 2013 och de första resultaten kunna presenteras under nästa år. Ett andra projekt avseende behandling vid depression med internetbaserad kognitiv, beteendeterapi (KBT), har också fortlöpt under SPIRA-studien; Sekundärprevention i Primärvård Implementering av metoder för minskat Riskbruk av Alkohol i samverkan med avd för socialmedicin har också fortgått under Studien som leds av prof Fredrik Spak som genom sin kombinationstjänst vid enheten för socialmedicin, Sahlgrenska akademin GU/PV Göteborg har knutits till FoUU-enheten. Den samverkan som inleddes med Institutionen för hälsa och vårdvetenskap under 2011 angående personcentrerad vård vid akut kranskärlssjukdom har fungerat väl under året och patienter har inkluderats på Sahlgrenska universitetssjukhuset och sedan följts upp på fem vårdcentraler inom primärvården. Än fler stora forskningsprojekt bedrivs i samverkan mellan Göteborgs universitet och primärvården, och för närvarande pågår en sammanställning av pågående projekt som kommer att presenteras i en bok i samband med forskningssymposiet På väg mot världsklass den 19 april 2013.

8 intressera primärvårdens anställda för forsknings- och utbildningsvägar FoUU-chefen var också inbjuden till en konferens på Jonsereds Herrgård. Konferensen genomfördes dialogform mellan VGR- och GU-representanter angående det översynsarbete kring samverkan mellan VGR och GU som genomförts under Olle Larkö som ansvarig. De flesta av FoUU-enhetens medarbetare har en koppling till universitet eller högskola vilket innebär naturliga kontakter mellan primärvårdens anställda och universitet. De kan på så sätt informera primärvårdens anställda om forskningsverksamhet och utbildningsmöjligheter vid universitet och om FoU-verksamheten på universitetet. Under året arrangerades också ett studiebesök för amerikanska studenter och lärare på Primärvårdsrehab Hisingen. Två adjungerade professorer (allmänmedicin och gynekologi/obstetrik), en adjungerad docent (allmänmedicin) och en adjungerad lektor (fysioterapi) innebär att det också finns en formell koppling. Detta är av vikt för att forskningsprojekt kan sökas gemensamt och doktorander kunna antas till forskarutbildning. De adjungerade är efterfrågade vid universitetet och anlitas ofta till betygsnämnder, halvtidskontroller, predisputationer och att vara opponenter. FoUU-enheten informerar om forsknings- och utbildningsvägar både på sin hemsida och vid de seminarier och kontaktpersonsdagar som hålls regelbundet. FoUU-ledarna har ett geografiskt områdesansvar och har kontakt genom besök, telefon och mejlkontakt med offentliga och privata vårdenheter för att skapa en dialog om deras och FoUU-enhetens verksamhet. Vid dessa kontakter om till exempel projektidéer diskuteras också om projektledaren behöver vidare utbildning inom vetenskaplig metodik, om det kan vara idé att knyta an projektet till en kandidatuppsats eller magister/masteruppsats eller om en forskarutbildningsplan skall påbörjas. FoUU-enheten har uppmärksammat att det förekommer förhållandevis få projektledare i vetenskapliga projekt i den stora personalgrupp med sjuksköterskor som finns i primärvården. Under föregående år startades därför JUDO-gruppen, ett nätverk som har haft till uppgift att undersöka varför det ser ut på detta sätt och vad man kan göra för att öka forskningsaktiviteten inom yrkesgruppen. JUDO-gruppen har under året träffats fem gånger, inventerat och presenterade underlag för den offentliga primärvårdens ledningsgruppen ang. sjuksköterskornas vetenskapliga utbildning och forskning. De fick då i uppdrag att tillsammans med personalchefen arbeta vidare med frågan. Det finns ett behov av att fler personer skulle kunna kopplas till universitet eller högskola genom adjungeringar och därmed än mer verka som brobyggare mellan primärvårdens anställda och universitet och högskola.

9 samverka med övriga FoU-enheter i regionen...hålla sig á jour med utvecklingen inom FoU lokalt, regionalt och internationellt De lokala FoU-enheterna inom primärvården i Västra Götalandsregionen har sedan tidigare haft gemensamma verksamhetsträffar och FoU-chefsträffar två till tre gånger per termin. Då de fem primärvårdsförvaltningarna inom den offentliga primärvården omorganiserades till en förvaltning 1/1 2012, följde också FoU-organisationen denna organisering. Sedan den 1 juni är FoUU-chefen för FoUU-enheten i Göteborg och södra Bohuslän också samordnande FoUU-chef för de övriga lokala enheterna i Skövde, Vänersborg och Borås. Detta har gjort att FoU i primärvården knutits närmare varandra och under sista halvåret har arbete pågått avseende hur man bäst skall behålla de lokala och ibland unika förutsättningarna och samtidigt samverka för gott resursutnyttjande. Redan idag samverkar man t.ex. genom gemensamma doktorander. Vid den regionala verksamhetsträffen för FoUU-enheterna i september diskuterades också gemensamma forskningsområden. Ett konkret samverkansuppdrag att arbeta med för de samordnade enheterna blev förberedelserna för forskningssymposiet den 19 april 2013 och den dokumentation av pågående projekt som också skall redovisas vid detta tillfälle. FoUU-ledare och stab har under året haft några sammankomster som syftat till inspiration och fortbildning med syfte att vidareutveckla verksamheten. Vid en sådan sammankomst inbjöds fil.dr. Lena Mårtensson att föreläsa kring ämnet hälsolitteracitet. FoU i Väst fick under 2012 ny chef i Cecilia Bokenstrand och hon besökte FoUUenheten för att informera sig om primärvårdens FoU-verksamhet och fortsatt samverkan. Under året har också diskussioner förts med Angereds närsjukhus om en samverkansplattform i nordost. Fortlöpande kontakter sker också med tandvårdens FoU-verksamhet. Lokalt strävar FoUU-enheten efter att ha en FoUU-kontakt(person) vid varje enhet. Denna person skall verka som en länk mellan arbetsplatsen, områdets FoUU-ledare och FoUU-enheten. Under året har kontaktpersonerna inbjudits till en gemensam träff per termin med olika programinslag. Av vikt har varit att hålla en dialog öppen, men också att ge stöd för verksamheterna. Vid vårens träff kunde kontaktpersonerna också låta sig inspireras av Britta Nordblad som skrivit en masteruppsats om miljöns betydelse för patientens uppfattning av vården. Vid höstens träff berättade några forskningsaktiva medarbetare om hur de kommit igång med sin forskning och sedan gjordes en systematisk genomgång kring hur man kan starta upp ett projekt. Såväl FoUU-ledare som FoUU-administrationen har informerat om FoUU-verksamheten och inventerat verksamheternas pågående och planerade FoU-arbete. Föreläsningar har hållits för ST-läkare vid seminariedagar. Leg. läkaren och specialist i allmänmedicin Maria Magnil disputerade i november med avhandlingen; Mild to moderate depression in elderly in primary care - detection, patient centeredness and course Depression hos äldre ökar risken för sjuklighet och dödlighet. Projektet jämförde en konsultationsmodell med ett screeninginstrument och undersökte modellens egenskaper att upptäcka mild till måttlig depression. Förekomst och faktorer associerade med depression studerades och depressionsförloppet observerades under två år. Regionalt håller sig enheten à jour med den regionala utvecklingen bland annat genom den regionala nätverkgruppen som sammankallas av Västra Götalandsregionens chef för FoU och strategisk utveckling, Peter Lönnroth. Den regionala nätverksgruppen består av representanter från såväl slutenvård som primärvård och har träffats 5 gånger under året och diskuterar ärenden som berör forskning och utveckling i regionen. Medarbetare på enheten har deltagit i workshops om Framtidens äldre i Göteborg. Detta resulterade i en från Göteborgs stad utgiven rapport som heter Nu är det äldre som gäller som stadens politiska partier har fått ta del av. Även stadens förvaltningsoch bolagschefer har fått ta del av detta underlag. Rapporten kommer att vara ett underlag för politikens arbete med fullmäktigebudgeten för verksamhetsåren

10 18 19 Medarbetare på enheten har också deltagit i arbete med att ta fram regionala riktlinjer för behandling av långvarig smärta. Vid Gothia Forums konferens i januari presenterade FoU-enheten sin verksamhet i utställningshallen och deltog i konferensen. Medarbetare deltog också i en konferens arrangerad av Registercentrum i oktober. Nationellt deltar medarbetare i såväl nationella forskningsprojekt som nätverk. Internationellt har medarbetare från FoUU-enheten presenterat forskningsprojekt över stora delar av världen. Internationella presentationer och publikationer kommer att presenteras utförligt för åren i den sammanställning som pågår inför forskningssymposiet På väg mot världsklass den 19 april Årets nationella FoU-konferens för primärvård hölls i Stockholm 9-10 maj. Ämnen för dessa dagar var bland annat kvalitetsregister i primärvården, akademiseringen av primärvården, ST-läkarnas vetenskapliga projektarbeten, databasanvändning av FoU i Sverige och hur FoU kan överleva i Vårdval. Intensiva med givande dagar. Medarbetare från FoU-enheten deltog också vid konferensen Välfärd FoU, som hölls i Stockholm augusti. Denna konferens är framför allt inriktad mot FoU inom kommun och omsorgsverksamhet men även sjukvårds FoU deltar och brobyggande verksamhet mellan verksamheterna utvecklas. The European Forum for Primary Care (EFPC) hölls i Göteborg den 3-4 september. Där gjorde flera medarbetare från primärvården i Göteborg och Södra Bohuslän presentationer. Vid konferensen fanns också ett s.k. market place där FoU i primärvård i Västra Götalandsregionen presenterade sin verksamhet och fick många internationella besökare som intresserade sig för hur infrastrukturen för primärvårdsforskning fungerar i Västra Götaland. I det nationella rehabiliteringsnätverk där Västra Götalandsregionen ingår, kalllat REGASSA, har rekryteringen av forskningskoordinator, forskningssjuksköterska och ledare av fysisk varit mycket lyckad och vi har tom lyckats rekrytera ca 50% fler patienter än vad som först kontrakterades. En ytterligare REHSAM ansökan från rehabiliteringsnätverkets forskargrupp, där representant från FoUU-enheten nu ingår, beviljades medel för projektet Work-Up som kommer att bedrivas i Södra Sverige. Sammanställt av Maria Larsson, FoUU-chef, FoUU-enheten primärvården Göteborg och Södra Bohuslän

11 20 21 Ekonomi Publikationer av medarbetare med anknytning FoUU-enheten 2012 En sammanslagning av budget från nämnd medel för FoU verksamheten inom primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän gjordes för Båda verksamheterna är svagt finansierade i förhållande till övriga regionens FoU-verksamhet, i synnerhet för Södra Bohuslän. Budgeten har varit i balans. Publikationer i refereegranskade internationella tidskrifter: (medarbetare vid FoUU-enheten och/eller anställda i primärvård inom Göteborg och södra Bohuslän) Andersson, A., Andersson, C., Holmgren, K., Mårdby, A-C. & Hensing, G. (2012). Participation in leisure activities and binge drinking in adults findings from a Swedish general population sample. Addiction Research & Theory, vol. 20, no. 2, pp Andersson, C., Eklund, M., Thundal, K-L., Sundh, V. & Spak, F. (2012). Women s patterns of everyday occupations and alcohol consumption. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, vol. 19, no. 3, pp Bacq, Y., Sentilhes, L., Reyes, HB., Glantz, A., Kondrackiene, J., Binder, T., Nicastri, PL., Locatelli, A., Floreani, A., Hernandez, I. & Di Martino, V. (2012). Efficacy of Ursodeoxycholic Acid in Treating Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy: A Meta-analysis. Gastroenterology, 143(6): Björk Brämberg, E. & Sandman, L. (2012). Communication through in-person interpreters: a qualitative study of home care providers and social workers views. Journal of Clinical Nursing, vol. 22, no. 1, pp Blomstrand, A., Ariai, N., Baar, AC., Finbom-Forsgren, B., Thorn, J. & Björkelund, C. (2012). Implementation of a low-budget, lifestyle-improvement method in an ordinary primary healthcare setting: A stepwise intervention study. BMJ Open, vol. 2, no. 4. Brämberg Elisabeth Björk, Dahlborg-Lyckhage Elisabeth, Määttä Sylvia. (2012). Lack of individualized perspective: A qualitative study of diabetes care for immigrants in Sweden. Nursing & Health Sciences, vol. 14, no. 2, pp Broberg, G., Jonasson, JM., Ellis, J., Gyrd-Hansen, D., Anjemark, B., Glantz, A., Söderberg, L., Ryd, ML., Holtenman, M., Milsom, I. & Strander B. (2012). Increasing participation in cervical cancer screening: Telephone contact with long-term nonattendees in Sweden. Results from RACOMIP, a randomized controlled trial.

12 22 23 International Journal of Cancer, Dec 11. [Epub ahead of print] Börve, Al., Holst, A., Gente-Lidholm, A., Molina-Martinez, R. & Paoli John. (2012). Use of the mobile phone multimedia messaging service for teledermatology. Journal of Telemedicine and Telecare, vol.18, no.5, pp Collen A-C, Hellgren M., Gustafsson H, Magnus C Johansson MC, Manhem K. Cardiovascular and metabolic characteristics 40 years after hypertensive pregnancies. In press J Hypertension Dalemo, S., Hjerpe, P., Ohlsson, H., Eggertsen, R., Merlo, J. & Bengtsson Boström, K. (2010). Variation in plasma calcium analysis in primary care in Sweden-a multilevel analysis. BMC Family Practice, vol. 11, pp 43. Eggertsen, R., Andreasson, A. & Andrén L. (2012) No changes of cholesterol levels with a commercially available glucosamine product in patients treated with lipid lowering drugs: a controlled, randomised, open cross-over trial. BMC Pharmacology & Toxicology, vol. 13:10. Elliott, RA., Martinac, G., Campbell, S., Thorn, J. & Woodward, MC. (2012). Pharmacist-led medication review to identify medication-related problems in older people referred to an Aged Care Assessment Team: a randomized comparative study. Drugs Aging, vol. 29, no. 7, Holmgren K, Ekbladh E, Dellve L, Hensing H. The combination of work organizational climate and individual work commitment predicts return to work in women but not in men. Accepted for publication in J Occup Environ Med Holmgren, K., Fjällström Lundgren, M. & Hensing, G. (2012). Early identification of work-related stress predicted sickness absence in employed women with musculoskeletal or mental disorders. A prospective, longitudinal study in a primary health care setting. Disability and Rehabilitation [Epub ahead of print, s. 1-9]. Jakobsson, A., von Borgstede, C., Krantz, G., Spak, F. & Hensing G. (2012). Possibilities and Hindrances for Prevention of Intimate Partner Violence: Perceptions Among Professionals and Decision Makers in a Swedish Medium-Sized Town. International Journal of Behavioural Medicine May 25. [Epub ahead of print] Jonsson R, Lidwall U, Holmgren K. Does unbalanced gender composition at the work place influence the association between psychosocial working conditions and sickness absence? Accepted for publication in WORK 2012 Karlsson O, Sporrong T, Hillarp A, Jeppsson A, Hellgren M. Prospective longitudinal study of thromboelastography and standard hemostatic laboratory tests in healthy women during normal pregnancy. Anesth Analg Oct;115(4): Kotrotsou, M., Strandell, A. & Trew, G. (2012). The current place of tubal surgery in the management of subfertility. Human Fertility (Camb), vol.15, no. 2, pp Kärrberg, C., Ryd, W., Strander, B., Brännström, M. & Rådberg T. (2012). Histological diagnosis and evaluation of the Swede score colposcopic system in a large cohort of pregnant women with atypical cervical cytology or cervical malignancy signs. Acta Obstetricia et Gynecoogical Scandinavica, vol. 91, no. 8, pp Larsson, M., Käll, I. & Nilsson-Helander, K. (2012). Treatment of patellar tendinopathy--a systematic review of randomized controlled trials. Knee Surgery Sports Traumatology Arthroscopy, vol. 20, no. 8, pp Lindh, I., Ellström, A. A. & Milsom I. (2012) The effect of combined oral contraceptives and age on dysmenorrhoea: an epidemiological study. Human Reproduction, vol. 27, no. 3, pp Löve, J., Holmgren, K., Torén, K. & Hensing, G. (2012). Can work ability explain the social gradient in sickness absence: a study of a general population in Sweden. BMC public health vol.12, pp. 163.

13 24 25 Magnil, M., Björkelund, C., Janmarker, L. & Gunnarsson, R. (2012). Course, risk factors and prognostic factors in elderly primary care patients with mild depression during a two-year follow-up period - an observational study. Scandinavian Journal of Primary Health Care, Accepted for publication. Magnusson, M., Kjellgren, K. & Winkvist, A. (2012). Enabling overweight children to improve their food and exercise habits--school nurses counselling in multilingual settings. Journal of Clinical Nursing, vol. 21, no , pp Stenhammar, C., Wells, M., Ahman, A,. Wettergren, B., Edlund, B. & Sarkadi A. (2012). Children are exposed to temptation all the time - parents lifestyle-related discussions in focus groups. Acta Paediatrica, vol. 101, no. 2, pp Thorn, J., Tilling, B., Lisspers, K., Jörgensen, L., Stenling, A. & Stratelis, G. (2012). Improved prediction of COPD in at-risk patients using lung function pre-screening in primary care: a real-life study and cost-effectiveness analysis. Primary Care Respiratory Journal, vol. 21, no. 2, pp Parén L, Palmqvist L, Barkhordar GS, Hellgren M., Zetterberg H. Pregnancy and a rare MTHFR haplotype. Acta Obstet Gynecol Scand May;91(5): Premberg, Å., Taft, C., Hellström, A-L. & Berg, M. (2012). Father for the fi rst time - development and validation of a questionnaire to assess fathers experiences of fi rst childbirth (FTFQ). BMC pregnancy and childbirth, vol.12, no. 1, pp. 35. Öhlén, J., Berg, L., Björk Brämberg, E., Engström, A., German Millberg, L, Höglund, I., Jacobsson, C., Lepp, M., Lidén, E., Lindström, I., Petzäll, K., Söderberg, S. & Wijk, H. (2012). Students learning as the focus for shared involvement between universities and clinical practice: a didactic model for postgraduate degree projects. Advances in Health Sciences Education, Theory and Practice, vol.17, no.4, pp Reinholtz, H., Bentsen, P., Fornazar, R., & Spak, F. (2012). Without systematic screening too many risk drinkers are missed in primary health care, Alcohol and Alcoholism. Accepeted for publication. Övriga publikationer: Filipsson Nyström H, Berg G, Eggertsen R, Hulthen L, MIlakovic M. Svenska joderingen av salt har minskat frekvensen av struma. Läkartidn 2012;109: Sigurjonsdottir, H.A., Gronowitz, M., Andersson, O., Eggertsen, R., Herlitz, H., Sakinis, A., Wangberg, B. & Johannsson, G. (2012). Unilateral adrenal hyperplasia is a usual cause of primary hyperaldosteronism. Results from a Swedish screening study. BMC Endocrine Disorders, vol. 12, no.1, pp. 17. Ludvigsson J, Kechagias S, Börjesson L, Eggertsen R, Bondeson A-G, Rydberg E, Josephson A, Gunnarsson T, Hallman J, Karlsson A, Engström-Laurent A, Larsson H. AT-examinationen behövs även i en förändrad läkarutbildning. Läkartidn 2012; 109:136-7 Staalesen, T., Elander, A., Strandell, A. & Bergh, C. (2012).A systematic review of outcomes of abdominoplasty. Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery, vol. 46, no. 3-4, pp Staland Nyman, C., Spak, L. & Hensing, G. (2012). Multiple Social Roles, Health, and Sickness Absence A Five-Year Follow-Up Study of Professional Women in Sweden. Women & Health, vol. 52, no. 4, pp Holzapfel S, Eggertsen R, Milakovic M. God sinuitbehandling på Mölndals vårdcentral?! ST-uppsats. Allmänmedicin 2012;3: Hedström C, Eggertsen R. Antibiotikaförskrivning till barn med akut mediaotit en jämförelse mellan 2001 och ST-uppsats. Allmänmedicin 2012;3: Hellgren M. Obstetriska komplikationer med förvärvade hemostasrubbningar. ARGrapport Hemostasrubbningar inom obstetrik och gynekologi. nr 68, 2012.

14 26 27 Matthiesen L och Hellgren M Antifosfolipid syndrom. ARG-rapport Hemostasrubbningar inom obstetrik och gynekologi. nr 68, Lindqvist P, Hellgren M, Nord E. Riskfaktorer för trombos och trombosprofylax vid graviditet. ARG-rapport Hemostasrubbningar inom obstetrik och gynekologi. nr 68, Thurn L och Hellgren M. Stor postpartumblödning. ARG-rapport Hemostasrubbningar inom obstetrik och gynekologi. nr 68, 2012.

Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för cancervården

Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för cancervården Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2015-05-05 1 (2) HSN 1505-0562 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Lena Sharp 2015-06-02, p 29 Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för

Läs mer

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens

Läs mer

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner FoU Kronoberg FOU-RAPPORT 2010:11 Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner upplevd kvalitet, funktionsförändring, organisationsförutsättningar, resursförbrukning och statliga stimulansmedels

Läs mer

Kommunicera Mera utbildning i effektiv kommunikation och samarbete för bättre patientsäkerhet

Kommunicera Mera utbildning i effektiv kommunikation och samarbete för bättre patientsäkerhet Jukka Nopsanen Slutrapport Kommunicera Mera utbildning i effektiv kommunikation och samarbete för bättre patientsäkerhet Ett vårdutvecklingsprojekt hos Cancerfonden 2008 2009 Lena Sharp, leg sjuksköterska/dr

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Mars 2008 Forsknings- & utvecklingsenheten för socialtjänstens individ- och familjeomsorg i nordvästra Stockholms län Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands-Bro, Upplands Väsby

Läs mer

En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa

En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa En god hälsa för hela befolkningen Slutrapport Onödig ohälsa Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2010 Titel: En god hälsa för hela befolkningen. Slutrapport Onödig ohälsa Handisam Serie

Läs mer

Motiverande samtal För vad? Av vem? Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:18. På uppdrag av Stockholms läns landsting

Motiverande samtal För vad? Av vem? Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:18. På uppdrag av Stockholms läns landsting Motiverande samtal För vad? Av vem? Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:18 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) etablerades den 1 januari 2009

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Inledning Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska enligt sitt reglemente verka för god vård och uppfostran av barn, som är i behov av särskild omsorg,

Läs mer

Distriktsläkaren. PSA-screening Nationellt hälsobibliotek Smärtrehabilitering WONCA-konferens. Nr 4 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF

Distriktsläkaren. PSA-screening Nationellt hälsobibliotek Smärtrehabilitering WONCA-konferens. Nr 4 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkaren Nr 4 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF PSA-screening Nationellt hälsobibliotek Smärtrehabilitering WONCA-konferens Svenska Distriktsläkarföreningen MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKER

Läs mer

Chefskap, Hälsa, Effektivitet, Förutsättningar i Offentlig Sektor

Chefskap, Hälsa, Effektivitet, Förutsättningar i Offentlig Sektor ISM-RAPPPORT 13 Chefskap, Hälsa, Effektivitet, Förutsättningar i Offentlig Sektor Teknisk rapport från CHEFiOS projektet, Göteborgs universitet Johanna Stengård 1 Annika Härenstam 4 Gunnar Ahlborg jr 5

Läs mer

Forskning, Utbildning & Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen (FUSS)

Forskning, Utbildning & Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen (FUSS) PRO-CARE (Clinical Assessment Research & Education) Rapport 31, (ISSN:1654-1421) Forskning, Utbildning & Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen (FUSS) studentmedverkan i forskning under verksamhetsförlagd

Läs mer

Det späda barnet som anhörig

Det späda barnet som anhörig Det späda barnet som anhörig Hur kan vi forma hållbara strukturer för att uppmärksamma det späda barnets behov när en förälder har en psykisk sjukdom? STIFTELSEN Allmänna Barnhuset 2010 Det späda barnet

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept)

Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept) FoU Kronoberg FoU-skrift 212:1 Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept) Gunilla Eriksson Lena Lendahls FoU Kronobergs rapporter och skrifter FoU Kronoberg är Landstinget Kronobergs

Läs mer

Hälsofrämjande gruppbostad

Hälsofrämjande gruppbostad MANUAL Hälsofrämjande gruppbostad Ett program för att främja bra mat- och rörelsevanor i gruppbostäder och servicebostäder Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) etablerades 2012 i samband

Läs mer

Mia Lindberg Vägar till vägledning

Mia Lindberg Vägar till vägledning Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning rapport 08 2008 Mia Lindberg Vägar till vägledning En historia om en oberoende, nationell och flexibel vägledningstjänst Titel Vägar till vägledning

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING FoU-rapport 2012/4 RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING Nima Najafi Regionförbundet Uppsala län Sammanfattning RIM-projektet är Uppsala läns regionala kraftsamling

Läs mer

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER 3.e NATIONELLA KONFERENSEN I PALLIATIV VÅRD 4-5 MARS 2014 GÖTEBORG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen 2 Kommittéer 3 Programöversikt 4-5 Kinesiskt Näsduksträd

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre

Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre Konsensusarbete för effektivare munhälsofrämjande arbete för personer med funktionsnedsättning Ett samarbetsprojekt mellan

Läs mer

Ledarskaps-ST 2009-2013 Liisa Carlzon Specialistläkare internmedicin

Ledarskaps-ST 2009-2013 Liisa Carlzon Specialistläkare internmedicin Ledarskaps-ST 2009-2013 Liisa Carlzon Specialistläkare internmedicin Dokumentet består av examinationsuppsats, personlig reflektion samt beskrivning av det individuella innehållet i ledarskaps-st Innehållsförteckning:

Läs mer

Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov?

Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov? & report Leading Health Care nr 10 2012 Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov? Arbetssätt och samverkan vid åtta mottagningar i Region Skåne samt implikationer för landsting och kommuner Författare:

Läs mer

Individuell plan enligt SoL och HSL

Individuell plan enligt SoL och HSL Sara Esbjörnson & Anders Hagqvist Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? RAPPORT FRÅN FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? Sara Esbjörnson

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Föräldrakraft. En studie om implementering av ett föräldrastödsprogram i Bergsjön, Linnéstaden, Mark och Orust

Föräldrakraft. En studie om implementering av ett föräldrastödsprogram i Bergsjön, Linnéstaden, Mark och Orust Föräldrakraft En studie om implementering av ett föräldrastödsprogram i Bergsjön, Linnéstaden, Mark och Orust Kvalitetskriterier för FoU-rapporter vid FoU i Väst/GR En FoU-rapport vid FoU i Väst/GR ska:

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 HÖGSKOLAN I BORÅS Inst biblioteks- och informationsvetenskap/ 2011-03-18 Dnr 901-09-21 Bibliotekshögskolan VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 En betydelsefull händelse under året var att Högskolan i Borås beviljades

Läs mer