Verksamhetsberättelse 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2011"

Transkript

1 FoUU-enheten Verksamhetsberättelse 2011 FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, vån 6, Göteborg Tel: Mob: Fax:

2 FoUU-enheten har i uppdrag att stimulera, stödja och initiera forskning och utveckling inom primärvården samt att utveckla den vetenskapliga kompetensen hos personalen i primärvården...för att på så sätt främja en god och säker vård. Sammanfattning 3 Inledning 6 Genomförda konferenser, seminarier och utbildningar 8 Vara brobyggare mellan universitet, högskolor och primärvårdens anställda 11 Samverkan med övriga FoU-enheter i regionen 13 Utvecklingen inom FoUU lokalt, regionalt och internationellt 15 Intressera primärvårdens anställda för forsknings- och utbildningsvägar 18 Stöd och resurs i ansökan om projektfinansiering 19 Stödja och handleda projektarbeten 20 Övrigt 22 Ekonomi 23 Publikationer av medarbetare med anknytning FoUU-enheten Layout och grafik: Carin Sjöström-Greenwood FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän

3 3 Sammanfattning FoUU-enheten arbetar med frågor rörande forskning, utveckling och vetenskaplig utbildning i primärvården och fungerar som kansli för det Lokala FoU-rådet för Göteborg och Södra Bohuslän. Den 1/ gick FoUU-enheten för Primärvården i Göteborg och FoU-enheten för Primärvården södra Bohuslän samman till en gemensam enhet. Lokalerna som FoUU-enheten i Göteborg hade utökades med ett rum och hela verksamheten samlades således till Kungsgatan 12. Under 2011 hölls ett antal seminarier och workshops som ett led i arbetet med att förmedla verktyg och metoder för forskning och med att föra ut resultat av FoUarbete i verksamheten. Dessa hade både lokal och internationell prägel. Ämnen som berördes var bl.a. depression, arbetsrelaterad stress, kvalitativa metoder i medicinsk forskning samt evidensbaserad medicin (EBM). Fyra workshops i litteratursökning gavs också. Utöver dessa har enheten arrangerat informationsträffar för enhetens FoU-kontaktpersoner. Dessa personer är medarbetare ute i verksamheten och är viktiga länkar mellan arbetsplatsen och FoUU-enheten. Ett direkt resultat av dessa träffar är att en FoU-grupp för sjuksköterskor startades. I januari stod enheten värd för det regionala doktorandnätverkets tredje träff då bl.a. doktorander från enhetens område presenterade sina projekt. Detta tillfälle illustrerade tydligt bredden i ämnen som det bedrivs primärvårdsrelaterad forskning inom. Kursen Forskningsmetodik 7,5 hp gavs, med 25 st deltagare, som en uppdragsutbildning i samverkan med avd. för samhällsmedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. FoUU-enheten fortsätter att utveckla samarbetet med universitet och högskolor, främst med Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Detta innebär samverkan i ett antal forskningsstudier, projekt och gemensamma nationella ansökningar vid avdelningarna för allmänmedicin, socialmedicin, neurovetenskap och fysiologi, endokrinologi och klinisk nutrition, klinisk farmakologi och Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

4 4 Sammanslagningen med FoU-enheten Södra Bohuslän innebar att den gemensamma enheten nu också har god samverkan med Institutionen för kliniska vetenskaper, enheten för obstetrik och gynekologi. Ett nytt samarbete har inletts med Chalmers tekniska högskola kring matematik/statistik. Projekt i Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän sker förutom i samverkan med universiteten även i samverkan med primärvården i Halland, Skaraborg, Fyrbodal och Södra Älvsborg. Primärvårdens FoU-chefer träffades regelbundet under året för att fortsätta arbetet med formuleringen av grunduppdraget för FoU-enheterna och diskuterade samverkan och aktuella ämnen. Resultatet av arbetet med grunduppdraget presenterades för den tillträdande primärvårdsdirektören och mottogs positivt. Enheterna fortsätter att arbeta i enlighet med detta uppdrag i den nya organisationen. FoUU-enheten håller sig kontinuerligt uppdaterad vad gäller utvecklingen inom FoU och förmedlar information lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Detta görs genom deltagande i ledningsgruppsmöten, FoU-kontaktpersoner, via den regionala nätverksgruppen och deltagande i en mängd nationella och internationella seminarier och konferenser. I området finns ca 10 pågående doktorandarbeten och 2-3 pre-doktorander. Fyra personer disputerade under Tre medarbetare innehar adjungeringar vid Göteborgs universitet som professor respektive lektor vilket har haft en avgörande betydelse som framgångsfaktor för forskningen inom primärvården. Enheten har under året erbjudit medarbetare stöd i hur man skriver ansökan för att försöka dels öka antalet ansökningar och dels för att höja beviljandegraden. Totalt har 13 av 19 ansökningar till det Lokala FoU-rådet för Göteborg och Södra Bohuslän i år beviljats tillsammans med 3 av 6 ansökningar till det Regionala FoU-rådet i VGR. Enheten avsatte också egna medel för att ge ekonomiskt stöd vid master-, pre-doktorand-, doktorand- och post-doktorala studier. Under året inkom totalt 18 stycken ansökningar varav 11 beviljades. Dessutom utlystes ett ettårigt post-doc stöd på 50%, samt ett två veckors stöd för att skriva projektplan och/eller anslagsansökan, 9 projektidéer erhöll sådant stöd.

5 5 Enhetens kanske viktigaste och största verksamhet ägnas åt att stödja och handleda projekt på alla nivåer. Just nu handleds närmare 40 så kallade ST-projekt. Totalt har ett 70-tal projektledare med projekt inom primärvård i området, någon form av stöd genom FoUU-enheten. FoUU-enheten har en fast administrativ stab bestående av FoUU-chef, forskningsledare och FoUU-samordnare. Förutom staben är ett antal disputerade FoUU-ledare, vetenskapliga handledare, statistiker samt en hälsoekonom knutna till enheten tillsammans med en vetenskaplig referensgrupp. I lokalerna på Kungsgatan 12 i Göteborg finns också 4-5 projektarbetsplatser öppna för medarbetare inom organisationen. En aktiv hemsida med information om bl.a. personal, stöd och resurser samt aktiviteter finns på

6 6 Inledning Västra Götaland har ungefär 1,5 miljoner invånare. Ungefär hälften av dessa är bosatta i Primärvårdsområdet för Göteborg och Södra Bohuslän. FoUU-enhetens verksamhet vänder sig till alla de ca 2200 anställda vid de ca 140 verksamheterna inom området. Den 1/ gick FoUU-enheten för Primärvården i Göteborg och FoU-enheten för Primärvården södra Bohuslän samman till en gemensam enhet. Lokalerna som FoUU-enheten i Göteborg hade utökades med ett rum och hela verksamheten samlades således till Kungsgatan 12. En aktiv hemsida med verksamhetens personal, stöd och aktiviteter finns på FoUU- enheten har en fast administrativ stab bestående FoUU-chef, forskningsledare och FoUU-samordnare motsvarande totalt ca 2,5 heltidstjänster. Till FoUU-enheten är också 7 st forskare kopplade med tidsbegränsade förordnanden som FoUU-ledare på ca 20% vardera. FoUU-ledarna kombinerar sitt uppdrag på FoUU-enheten med egen forskning, kliniskt arbete och undervisning. De har skilda professioner och forskningskompetenser och verkar som en viktig länk mellan FoUU-enheten och verksamheterna bland annat genom att sprida information om FoUU-enheten och dess verksamhet. Det består bland annat i att samla in idéer och stimulera till FoUU-arbete, hålla sig à jour med och handleda projekt inom angivet ansvarsområde, fånga upp och vägleda avseende utbildningsbehov hos anställda samt ge stöd vid anslagsansökningar. Förutom FoUU-ledarna så finns också ett antal vetenskapliga handledare, en statistiker och en hälsoekonom knutna till enheten på konsultbasis. Enheten har regelbundna arbetsplatsträffar 1 gång/månad då verksamheten planeras och utvärderas. Det finns en vetenskaplig referensgrupp bestående av professorer och docenter från Göteborgs Universitet, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Högskolan i Borås, Lunds universitet och Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän som fungerar som stöd till FoUU-chefen i vetenskapliga frågor och diskussioner. Den vetenskapliga referensgruppen bedömer ansökningarna för ekonomiskt stöd vid master-, predoktorand-, doktorand- och postdoktorala studier. I lokalerna på Kungsgatan 12 där, den fasta administrativa staben har sina konto

7 7 och där FoUU-ledarna har möjlighet att arbeta med sitt FoUU-ledaruppdrag, ryms också 4-5 projektarbetsplatser där personal kan boka in sig via hemsidan. Man har då tillgång till officepaketet, statistikprogram (SPSS), referenshanteringsprogram (EndNote) och kan även koppla upp sig mot sin ordinarie vårdenhets server. FoUU-enheten arbetar som spindeln i nätet när det gäller forskning och utveckling i primärvården. Under året har rutiner utarbetats för hur vårdenheter kontaktas och vem som skriver de resursintyg som krävs från verksamheterna för att få bedriva forskning på enheten. En arbetsgrupp på FoUU-enheten har också arbetat med att förbättra och samla information inför ansökningar till etikprövningsnämnden och med internt administrativ struktur. En av FoUU-ledarna har vidareutbildat sig i Forskningshandledning för doktorander 7,5 hp och en annan medarbetare i Självständigt arbete i Pedagogik 7,5 hp FoUU-samordnarna har deltagit på Konfex och events 2011, i det regionala informatörsnätverket samt i miljöutbildning. Vid FoUU-enheten genomfördes under året en halvdags brandgenomgång och internt riktat miljöarbete pågår i form av att minska pappersförbrukning, användandet av kollektivtrafik vid tjänsteresor, ekologiska luncher och minskat inköp av buteljerat vatten. FoUU-enheten i Göteborg och Södra Bohuslän fungerar också som kansli för det Lokala FoU-rådet för Göteborg och södra Bohuslän. Detta innebär att ge service och stöd till sökanden samt att administrera alla löpande ansökningar som kommer när det gäller etik, statistik, presentation, publicering och resor. Detsamma gäller för löpande administrering av projektmedel avseende utbetalningar, samt även begäran om förlängningar. I uppgiften ingår också systemadministration, att uppdatera hem sidan och ta emot frågor per telefon. Två gånger per år är det ansökningsperiod för projektmedel. Kansliet förbereder ansökningarna, skickar ut till granskarna, är sekreterare på FoU-rådets sammanträde och meddelar besluten. Ett 80-tal ansökningar brukar inkomma. Kanslifunktionen handhar också arkiveringen av ansökningarna.

8 8 Genomförda konferenser, seminarier och utbildningar FoUU-enheten har två seminarielinjer som ges varje termin; Forskning i praktiken och Praktik i forskningen. Forskning i praktiken innebär att nya forskningsresultat presenteras av forskaren men med en tydlig och praktisk användning inom primärvården. Efter seminariet skall de deltagande kunna tillämpa resultatet i sin praktiska vardag omedelbar implementering. Årets första Forskning i praktiken seminarium hölls den 21/1 med titeln Depression Falldiskussioner praktiska råd och tips, med anledning av socialstyrelsens nya riktlinjer angående ångest och depression, 25 personer deltog. Allmänläkare och psykologer var i majoritet men också sjukgymnaster, arbetsterapeuter och kurator deltog i seminariets diskussioner. Maria Magnil leg. läkare och doktorand, primärvården Göteborg och Dominique Hange leg. läkare och med. dr., primärvården Skaraborg ledde diskussionerna. Det andra Forskningen i praktiken seminariet berörde det mycket aktuella ämnet Tidig identifiering av arbetsrelaterad stress. Leg arbetsterapeut och med. dr. Kristina Holmgren ledde detta seminarium där deltagarna fick lära sig mer om arbetsrelaterad stress samt praktiskt pröva och hantera frågeformuläret Work Stress Questionnaire (WSQ), som utvecklats för att fånga upp personer som riskerar att bli sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress. Även detta seminarium fylldes med deltagare från praktiskt taget alla professioner som finns inom primärvård. Förutom seminarium för att implementera forskning i praktiken, läggs på hemsidan regelbundet upp information om primärvårdsrelaterad forskning till nytta för verksamheterna. Vid särskilt viktiga rön riktas informationen till dem som särskilt berörs. Detta som delar i arbetet med att föra ut resultat av forsknings- och utvecklingsarbete i verksamheten. Inom ramen för detta medverkar vår FoUU-ledare med ansvar för Nordost/Örgryte i Forskningsmåndagar. I arbetet med att föra ut resultat har också en av medarbetarna vid FoUU-enheten arbetat mycket aktivt i implementering av forskningsresultat, och till följd av detta haft åtskilliga utbildningar i Triage på Vårdcentral. FoUU-enheten tillsammans med PVO Hisingen har också aktivt

9 9 medverkat till att en kombinationstjänst för disputerad distriktssjuksköterska har tillsats vid Vårdcentralen Eriksberg. Den andra seminarielinjen Praktik i forskningen innefattar praktiska moment som man behöver kunna för att bedriva forskning. Litteratursökning är ett grundläggande moment och så efterfrågat att seminariet hålls två gånger varje termin. Vid dessa går man praktiskt igenom hur man söker efter vetenskaplig litteratur i databaser. Utbildade medicinska bibliotekarier genomför utbildningen och man har också med sig sin frågeställning så att praktisk tillämpning av kunskapen kan påbörjas omedelbart. Två ytterligare seminarier/workshops hölls 2011 under Praktik i forskningens tema, båda med internationell prägel. I samverkan med avdelningen för allmänmedicin på Göteborgs universitet hölls ett seminarium om kvalitativa metoder i medicinsk forskning av allmänläkaren och professorn Kirsti Malterud. Närmare 60 personer deltog i denna introduktion till kvalitativa metoder med en översikt över de olika faserna i forskningsprocessen samt dess praktiska tillämpning. Antalet platser var egentligen begränsat till 50 för att en interaktiv process skulle vara möjlig i workshopen, men intresset var så stort att det fick utökas. Det andra Praktik i forskningen seminariet ledde Professor Maurits van Tulder, från VU University Amsterdam, en workshop i ämnet evidensbaserad medicin. En introduktion och diskussion följde avseende; vad är för och nackdelarna med EBM? Att utveckla och implementera riktlinjer vilka är utmaningarna? I denna workshop möttes ett 30-tal forskare, verksamma kliniker och politiker och lärde inte bara utav professor van Tulder utan också om och av varandra om den evidensbaserade medicinen. FoUU-enheten strävar efter att ha en FoU-kontakt vid varje enhet. Denna person skall verka som en länk mellan arbetsplatsen och FoUU-ledare och FoUU-enheten. I maj hölls den första informationsträffen för FoU-kontaktpersonerna. Mötet inleddes med en presentation av de närvarande och projekt vid den enhet man arbetar, och sedan en kort presentation av FoUU-enheten för Primärvård. Detta följdes av en diskussion om hur vi kan arbeta för att främja forskning och utveckling i primärvård.

10 10 Bland annat ledde detta till att Judo gruppen startades, FoUU för sjuksköterskor, då det trots att sjuksköterskor är en mycket stor yrkesgrupp inom primärvården finns få projektledare i något vetenskapligt projekt. Kursen Forskningsmetodik (MFM310) har genomförts även Deltagarna, 25 st, bestod främst av läkare inom ST-utbildningen i allmänmedicin, där det ingår ett obligatoriskt moment av kurs i forskningsmetodik och ett vetenskapligt arbete. Kursen i Forskningsmetodik ges på avancerad nivå och motsvarar 7,5 hp. Denna kurs ges som uppdragsutbildning i samverkan med avd. för allmänmedicin och genomförs vid FoU-enheterna vid fyra av Västra Götalandsregionens primärvårdsområden. Intressanta projekt pågår inför specialistexamen. Kursen har nu gått två gånger och erfarenheter har erhållits som innebär att vi kommer att förändra den en del. Många ST-läkare önskar inte få högskolepoäng utan endast godkänd kurs. Detta medför att det finns två olika möjligheter med kursen. En del av deltagarna tenterar och får, vid godkänd tentamen och projektplan, godkänd kurs med 7,5 hp. De andra får endast ett intyg avseende genomgången kurs och inga hp. Det senare räcker för specialistexamen. Det finns anledning att uppmuntra till det första. Det har också varit en del bekymmer med olika uppfattning om nivå på projektplaner och arbeten. Inför 2012 planeras handledningsmöten för att få en enhetlig bedömning och möjlighet till förbättring av kursdeltagarnas situation. De flesta föreläsarna har varit bra. Inför 2012 planeras viss justering. Tidsplan och hur projektplan skall skrivas och vad den skall innehålla kommer att upprepas flera gånger under kursen och starta tidigt. Möjlighet till en fortsättningskurs i Forskningsmetodik (MFM320) finns och ges gemensamt för regionens primärvård. De två kurserna tillsammans motsvarar forskarutbildningens introduktionskurs vid Sahlgrenska Akademin, GU.

11 11 Vara brobyggare mellan universitet, högskolor och primärvårdens anställda Samverkan med Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet fortsätter att utvecklas. Vid enheten för Allmänmedicin, avd för Samhällsmedicin och folkhälsa vid Medicinska fakulteten genomförs bland annat kursen i Forskningsmetodik som uppdragsutbildning i samverkan. Två forskningsstudier genomförs också i samverkan. Det ena avser att studera ett utvärderingsinstrument (MADRS-S) vid ångest och depression som pedagogiskt verktyg. Det påbörjades under 2010 och har fortsatt även under 2011 och inkluderar 21 offentliga och privata vårdcentraler inom Göteborg och Södra Bohuslän. Ett andra projekt avseende behandling vid depression med internetbaserad kognitiv, beteendeterapi (KBT), har också påbörjats och inkluderar hittills 8 vårdcentraler. SPIRA-studien; Sekundärprevention i Primärvård Implementering av metoder för minskat Riskbruk av Alkohol har involverat 5 vårdcentraler inom området. Studien leds av docent Fredrik Spak som genom sin kombinationstjänst vid enheten för socialmedicin, Sahlgrenska akademin GU/PV Göteborg har knutits till FoUU-enheten på 20%. Under 2011 har samverkan fortsatt med enheten för arbetsterapi/fysioterapi vid avd för Klinisk neurovetenskap och rehabilitering, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Bland annat har vi tillsammans gjort nationella ansökningar om forskningsmedel, vilket tyvärr inte gav någon utdelning denna gång. Sammanslagningen med FoU-enheten Södra Bohuslän innebar att den gemensamma enheten nu också har god samverkan med Institutionen för kliniska vetenskaper, enheten för obstetrik och gynekologi, vilket ger möjlighet till samarbete med såväl Mödrahälsovården inom primärvården som med angränsande slutenvård. Medarbetare i PV ansvarar för, och kliniker från Västra Götalandsregionen samt från övriga delar av Sverige ingår bland annat i en internationell multicenterstudie angående fertilitet efter operation av utomkvedshavandeskap. Samverkan har också utökats med Institutionen för hälsa och vårdvetenskap. Ett större projekt om personcentrerad vård vid akut kranskärlssjukdom som genomförs både vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och i Primärvården Göteborg har

12 12 startats upp. Fem vårdcentraler medverkar i detta projekt. En doktorand från Primärvården medverkar och även forskargruppen har utökats med forskare och doktorandhandledare från primärvården. Uppföljning av det svenska joderingsprogrammet och kartläggning av jodbehov hos ammande kvinnor sker i samarbete med Institutionen för medicin/endokrinologi och klinisk nutrition, Sahlgrenska akademin. FoUU-ledare samverkar också med forskare inom klinisk farmakologi, Sahlgrenska akademin GU och Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap. Ett nytt samarbete har under året inletts med Chalmers tekniska högskola inom matematik/statistik. Syftet är att Chalmersstudenterna skall träna på att hjälpa vårdpersonal med statistiska frågor i forskningsprojekt. Många projekt i Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän sker förutom i samverkan med universiteten även i samverkan med Primärvården i Halland, Skaraborg, Fyrbodal och Södra Älvsborg. FoUU-enheten har fortsatt förmedlat kontakter för såväl forskare, doktorander och studenter som önskat bedriva forskningsverksamhet i primärvården. I detta försöker vi samtidigt förmedla och initiera att framtida forskningsprojekt läggs upp i samverkan mellan universitet och primärvård.

13 13 Samverkan med övriga FoU-enheter i regionen I år var det Primärvården Älvsborgs tur att arrangera Projektverkstad, ett initiativ som startades av FoUU-enheten i Göteborg Projektverkstad är en 2-dagars konferens för alla som bedriver eller planerar att bedriva forsknings- eller utvecklingsprojekt i primärvård. Resurser för att få hjälp med statistik och litteratursökning finns på plats. Det hålls workshops i hur man formar en projektplan, ansöker om projektmedel, skriver en vetenskaplig artikel eller etikprövningsansökan samt hur man gör en presentation/poster. Tid till eget arbete är också inlagd. Projektverkstad syftar till att få en ordentlig start eller att komma vidare med sitt projekt. FoUU-enheten bidrog med kompetens i form av workshopsledare och vetenskapliga handledare. Cirka 20 personer från Göteborgs och Södra Bohusläns upptagningsområde deltog. FoUU-enheten hade ansvaret för det regionala doktorandnätverkets tredje träff 28 januari. Gunnar Grimby som är chefredaktör på Journal of Rehabilitation medicin föreläste på temat Att skriva för vetenskaplig tidskrift och Per Anders Jansson informerade kring Gothia Forum. Fyra av våra doktorander presenterade sedan sina avhandlingsarbeten. Dessa visade verkligen på spridningen i ämnen som det forskas på inom primärvården. Monica Lidbeck presenterade Share and Care experiences of equal parental leave. Kristian Svenberg, Perspektiv på mötet mellan läkare och patienten erfarenheter bland somaliska flyktingar och läkare under utbildning, Karolina Fieril Effekten av styrketräning och stavgångsträning vid graviditet: prenatal och perinatal påverka på kvinna och foster och slutligen Andrea Mikkelsen som presenterade Komjölk under barndomen och mjölköverkänslighetens påverkan på familjers vardagsliv. Detta regionala doktorandnätverk har skapats för att doktoranderna inom primärvård i Västra Götalandsregionen skall träffas och utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra, bygga upp framtida forskningsnätverk. Detta varvas med föreläsningar med betydelse för doktorandutbildningen. Handledarna är välkomna att delta också. De regionala nätverksträffarna har utvecklats och det finns nu möjlighet att delta i en forskarutbildningskurs Forskning i primärvård 5 hp som har kopplats till nätverksträffarna. Som tidigare har FoU-cheferna för primärvårdens FoU-enheter träffats regelbundet ca 2-3 gånger per termin för att diskutera aktuella ämnen och samverkan.

14 14 De har också fortsatt att arbeta med hur grunduppdraget för FoU-enheterna inom primärvård i Västra Götalandsregionen kan formuleras. Detta arbete färdigställdes i slutet av året och lades fram till den tillträdande primärvårdsdirektören i den nya primärvårdsförvaltningen, Marie-Louise Gefvert, i samband med att den nya organisationen diskuterades. Förslaget mottogs positivt och enheterna fortsätter att arbeta enligt detta i den nya organisationen. Vid ett möte i januari med Anders Molander, nytillträdd tandvårdschef för forskning och utveckling i Folktandvården, diskuterades regional samverkan och strategi för forskning inom Västra Götalandsregionen. Samverkan har utvecklats med Angereds Närsjukhus och ett nätverk för att forska avseende mångsökarproblematik har formats med forskare och intresserade från såväl Vårdcentralen Angered, Primärvårdsrehab Angered och Angereds närsjukhus samt från dess FoU-enheter. Projektplaner och pilotprojekt har startats med en kvantitativ del och en kvalitativ del.

15 15 Utvecklingen inom FoUU lokalt, regionalt och internationellt FoUU-enheten håller sig à jour med utvecklingen inom FoUU lokalt, regionalt, nationellt och internationellt på en rad olika sätt. Lokalt hade FoUU-enheten som mål att besöka de lokala ledningsgrupperna under för att informera om FoUU-enhetens uppstartade verksamhet. Under 2010 besöktes Primärvården Göteborgs ledningsgrupp, PVO Hisingens, Mödravård/Gyn och Barn- och ungdomsmedicins lokala ledningsgrupper. Under 2011 har samtliga PVO inom den offentliga primärvården i Göteborg besökts (utom Nordost) samt den centrala ledningsgruppen och några av de lokala ledningsgrupperna för södra Bohuslän. Då FoUU-enheten övergått till att vara en producentneutral enhet där även de privata vårdcentralerna inom VGPV ingår i FoUU-enhetens uppdrag, har kontakter tagits även med de privata vårdgivarna för att informera om verksamheten. Generellt sätt har det upplevts som svårare att få kontakt med, och få komma till de privata enheterna för att få presentera FoU-verksamheten. FoUU-enheten har för avsikt att ha lokal förankring vid varje vårdenhet via s.k. FoU-kontaktpersoner. Dessa personer har intresse för forskning och utveckling har grundläggande kunskaper i forskningsmetodik. De har till uppgift att sprida information om primärvårdens FoUUenhet, vara kontaktperson mellan arbetsplatsen och FoUU-ledare och FoUU-enheten, tipsa om möjligheter och vägar för att utveckla projektidéer, vara ansvarig för att alla vårdenhetens projekt är registrerade i Projektdatabasen och deltar i FoUU-seminarier ca 2 ggr/år. Fyra personer i området disputerade 2011: - Maria Magnusson 21 januari med avhandlingen Prevention of childhood obesity in areas with low SES and many immigrants; prerequisites, problems and possibilities - Åsa Premberg 11 februari Förstagångsfäders upplevelser av föräldrautbildning, förlossning och första året som far - Ingela Lindh 27 maj Factors influencing women s choice of contraception - Kristian Svenberg den 16 december med avhandlingen Mötet mellan patienten och läkaren - Erfarenheter hos somaliska flyktingar och läkare under utbildning I området finns ca 10 pågående doktorandarbeten och 2-3 predoktorander som förhoppningsvis kommer att skrivas in under 2012.

16 16 Regionalt håller sig enheten à jour med den regionala utvecklingen bland annat genom den regionala nätverkgruppen som sammankallas av Västra Götalandsregionens chef för FoU och strategisk utveckling, Peter Lönnroth. Den regionala nätverksgruppen består av representanter från såväl slutenvård som primärvård och har träffats 5 gånger under året och diskuterat ärenden som berör forskning och utveckling i regionen. Regionalt förs också diskussioner angående VGPVs kvalitetsregister och hur detta skall kunna användas på lämpligt sätt för forskning och utveckling. Strategimöte med FoUU-enheterna i regionen och avd för allmänmedicin hölls den 29 augusti för att se vilka starka forskningsmiljöer/ämnen som vore strategiskt att satsa på för primärvårdsforskning. Medarbetare från enheten deltar i arbete med framtagande av regionala riktlinjer som till exempel för venös tromboembolism och osteoporos. Regionalt har också seminarier ang. Grön Rehab och Diabetes bevakats. FoUU-chefen var inbjuden och deltog också i Life Science seminarium för Västra Götaland. Medarbetare från enheten deltar dessutom i granskningskommittéerna för de Lokala och Regionala FoU-råden samt i den regionala etikprövningsnämnden. Nationell omvärldsbevakning av FoU-utvecklingen har bland annat skett genom deltagande vid den Primärvårdsinriktade kvalitetsregisterdagen i Göteborg den 26 oktober. Nationellt har samverkan också inletts angående Bättre Omhändertagande vid Artros (BOA) registret och registrering och forskning via detta. Representant från FoUU-enheten ingår i den nationella arbetsgruppen för Primärvårds-FoU och har bland annat medverkat i planeringen av nästa nationella träff i Stockholm Personal från FoU-enheten har deltagit och presenterat forskning vid de nationella konferenserna för arbetsterapi och för sjukgymnastik och vid medicinska riksstämman. Ett nationellt rehabiliteringsnätverk där Västra Götalandsregionen ingår, kallat REGASSA, kontaktade FoUU-enheten under våren för hjälp att driva och rekrytera patienter för ett projekt avseende psykisk ohälsa. FoUU-enheten bidrog i detta genom att rekrytera forskningskoordinator, lägga upp budget och hade kontakt med områdes- och verksamhetschefer för rekrytering av deltagande vårdcentraler till studien för samt ger vetenskapligt stöd lokalt till projektet. Det har sedan arbetats vidare med ytterligare en REHSAM ansökan från rehabiliteringsnätverkets forskargrupp, där representant från FoUU-enheten nu ingår, besked väntas i slutet av januari Representant från FoUU-enheten bevakade också konferensen om Svensk Behandlingsforskning i Stockholm den 24 maj.

17 17 Internationellt har vi bevakat utvecklingen genom deltagande i Världskongressen i sjukgymnastik i Amsterdam (WCPT 2011), deltagande och posterpresentation vid 4th European Public Health Conference i Köpenhamn, Danmark. Deltagande och presentation vid 15th World Congress of Psychiatry Buenos Aires, Argentina. Konferens Health Action Europe and Critical Voices Network Cork, Irland. Konferens om arbetsförmåga i Stansfeld, Storbritannien. Forskningsseminarier ang. reproduktiv och perinatalhälsa i Durban, Sydafrika, samt seminarium ang. forskning i låginkomstländer. Samarbete förekommer med Professor Maurits van Tulder från VU University Amsterdam och samtal har inletts för ett eventuellt samarbete med Curtin University, Perth, Australien. FoUU-enheten har också deltagit i planeringen av EFPC, en europeisk konferens för primärvård som äger rum i Göteborg 3-4/

18 18 Intressera primärvårdens anställda för forsknings- och utbildningsvägar Fortlöpande görs insatser för att intressera primärvårdens anställda för forskningsoch utbildningsvägar. Kontakt sker genom besök, telefon och mejlkontakt med offentliga och privata vårdenheter för att skapa en dialog om deras och FoUU-enhetens verksamhet. FoUU-ledarna har informerat om FoUU-verksamheten och inventerat verksamheternas pågående och planerade FoU-arbete. Information om aktuella forskningsmetodikkurser och utbildning sker på FoUU-enhetens hemsida men också i riktade utskick. En hel del frågor inkommer per telefon och personerna får då information eller lotsas vidare. Våra Praktik i forskningen seminarium, där man får praktisk hjälp att komma igång med sin forskning genom till exempel litteratursökning, leder ofta till en fortsatt kontakt med FoUU-enheten angående projektidén. När en projektidé presenteras för FoUU-enheten tar forskaren som hjälper till att forma projektplanen ofta upp frågan om projektet kan samordnas med vidare akademisk utbildning inom forskning som t.ex. magister/masteruppsats eller påbörjan på en doktorandplan.

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten primärvården Göteborg och Södra Bohuslän Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, vån 6, 411 18 Göteborg Tel: 031 346 0667 Mob: 0767

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för år 2013

Verksamhetsbeskrivning för år 2013 FoU-centrum Skaraborg Närhälsan FoU primärvård Tandvården område Öster Verksamhetsbeskrivning för år 2013 Verksamhetsplan för år 2014 På FoU-centrums hemsida www.vgregion.se/fouskaraborg finns Verksamhetsbeskrivningen

Läs mer

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen ThTidn nr 1.11_Ny mall 2011-09-06 11.46 Sida 26 Akademisk utbildning ger utveckling av professionen Under hösten föreslog Behörighetsutredeningen att Tandhygienistutbildningen förlängs till 180 högskolepoäng,

Läs mer

Sök höstens SFOG-kurser senast 2 mars

Sök höstens SFOG-kurser senast 2 mars Sök höstens SFOG-kurser senast 2 mars (endast via hemsidan) MEDLEMSBLADET Ansvarig utgivare: Anna Ackefors Tel: 0155-24 50 00 Layout: Moniqa Frisell All korrespondens ställs till föreningen: SFOG-Kansliet,

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND RISKBRUK MISSBRUK BEROENDE INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND En rapport från Forskningsrådet för missbruks och beroendefrågor nätverk i Västra Götaland 2010 Forskningsrådet för missbruks

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Innehåll Innehåll... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1. Inledning... 2 2. Att utveckla kunskap från forskning och praktik...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Inledning Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska enligt sitt reglemente verka för god vård och uppfostran av barn, som är i behov av särskild omsorg,

Läs mer

DISA. Diagnosgrupp I SAmarbete. Ett projekt finansierat av Samordningsförbundet Skåne Nordost kring personer med tumörsjukdomar maj 2012 april 2014.

DISA. Diagnosgrupp I SAmarbete. Ett projekt finansierat av Samordningsförbundet Skåne Nordost kring personer med tumörsjukdomar maj 2012 april 2014. 1 DISA Diagnosgrupp I SAmarbete Ett projekt finansierat av Samordningsförbundet Skåne Nordost kring personer med tumörsjukdomar maj 2012 april 2014. 2 Sammanfattning Alla sjukskrivna cancerpatienter erbjuds

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014

Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014 Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014 1 Innehållsförteckning Projektledningens rapport om LST 2008-2014... 3 Inledning... 3 Former... 3 Effekter... 3 Fortsättning... 4 Ekonomi... 5 Reflektioner från Ledarskaps-ST

Läs mer

Årsrapport 2012. 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser

Årsrapport 2012. 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Årsrapport 2012 1/1-31/12 2012 Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Årsrapport 2012 till Socialstyrelsen Hovås 21 februari 2013 2 Nationella Funktionen Sällsynta

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Distriktsläkaren Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Ledare Tid och personalresurser nödvändigt för patientsäkerheten! I förra numret

Läs mer

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Innehåll 1. Inledning... 3 2. Att utveckla kunskap från forskning och praktik... 6 3. Övriga insatser... 20 4. Forskning... 23

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga 1: Patientens väg till motionär; patientfall Bilaga 2: Rekommendationer FaR för barn och ungdomar, SLL

Innehållsförteckning. Bilaga 1: Patientens väg till motionär; patientfall Bilaga 2: Rekommendationer FaR för barn och ungdomar, SLL Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Verksamhetsåret 2014 FaR för vuxna 5 Utbildnings och informationsinsatser 5 Förskrivning av FaR 8 Motiverande/rådgivande samtal om fysisk aktivitet 12 Diagnoser; ordinerade

Läs mer

FoUU-chefen har ordet

FoUU-chefen har ordet Nr 3 december 2012 I det här numret 1 FoUU-chefen har ordet 2 Konferensinbjudan 3 Temaåret 2012 5 Ippi-projektet 9 Fortsatt satsning på teknik för äldre 11 Bättre liv för de mest sjuka äldre - Norrtäljes

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier. Arbetsnotat 29 Mars 2003

Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier. Arbetsnotat 29 Mars 2003 Verksamhetsberättelse 2002 Centrum för kommunstrategiska studier Arbetsnotat 29 Mars 2003 Innehåll Verksamhetsberättelse 2002 3 Integrering i forskningsorganisationen 4 Verksamhetsplan 5 Programområdet:

Läs mer

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål 1 Författare Christina Riddebäck är legitimerad sjuksköterska och projektledare för det sammanhållna projektet, Palliativ Vård i SÄBO. Christina har lång erfarenhet som distriktssköterska och som ledare

Läs mer

Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom

Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom Verksamhetsberättelse 2008 Innehåll FEMTE VERKSAMHETSÅRET 2 Bakgrund 2 Sammanfattning 2 EN SAMLAD BEDÖMNING 3 PERSONAL 5 GENOMFÖRDA INSATSER

Läs mer

Kartläggning av framgångsrik praxis för bedömning och behandling av psykisk ohälsa inom primärvården

Kartläggning av framgångsrik praxis för bedömning och behandling av psykisk ohälsa inom primärvården Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 139 Kartläggning av framgångsrik praxis för bedömning och behandling av psykisk ohälsa inom primärvården

Läs mer

kompetenscentrum Blekinge Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget Blekinge Populärutgåva 2010:1

kompetenscentrum Blekinge Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget Blekinge Populärutgåva 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget

Läs mer

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport

Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Rapport 2011 Ensamkommande barn i Stockholms län Samordning av kommunstöd och kommunsamarbete Slutrapport Christina Stattin, KSL, projektledare Liz Trana, Haninge kommun, projektägare 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI Hälsan i centrum Årgång 54 2012 Nr 1 Medlemsblad för Distriktssköterskeföreningen. Utkommer med 4 nummer per år (mars, juni, september och december).

Läs mer