Verksamhetsberättelse 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2011"

Transkript

1 FoUU-enheten Verksamhetsberättelse 2011 FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, vån 6, Göteborg Tel: Mob: Fax:

2 FoUU-enheten har i uppdrag att stimulera, stödja och initiera forskning och utveckling inom primärvården samt att utveckla den vetenskapliga kompetensen hos personalen i primärvården...för att på så sätt främja en god och säker vård. Sammanfattning 3 Inledning 6 Genomförda konferenser, seminarier och utbildningar 8 Vara brobyggare mellan universitet, högskolor och primärvårdens anställda 11 Samverkan med övriga FoU-enheter i regionen 13 Utvecklingen inom FoUU lokalt, regionalt och internationellt 15 Intressera primärvårdens anställda för forsknings- och utbildningsvägar 18 Stöd och resurs i ansökan om projektfinansiering 19 Stödja och handleda projektarbeten 20 Övrigt 22 Ekonomi 23 Publikationer av medarbetare med anknytning FoUU-enheten Layout och grafik: Carin Sjöström-Greenwood FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän

3 3 Sammanfattning FoUU-enheten arbetar med frågor rörande forskning, utveckling och vetenskaplig utbildning i primärvården och fungerar som kansli för det Lokala FoU-rådet för Göteborg och Södra Bohuslän. Den 1/ gick FoUU-enheten för Primärvården i Göteborg och FoU-enheten för Primärvården södra Bohuslän samman till en gemensam enhet. Lokalerna som FoUU-enheten i Göteborg hade utökades med ett rum och hela verksamheten samlades således till Kungsgatan 12. Under 2011 hölls ett antal seminarier och workshops som ett led i arbetet med att förmedla verktyg och metoder för forskning och med att föra ut resultat av FoUarbete i verksamheten. Dessa hade både lokal och internationell prägel. Ämnen som berördes var bl.a. depression, arbetsrelaterad stress, kvalitativa metoder i medicinsk forskning samt evidensbaserad medicin (EBM). Fyra workshops i litteratursökning gavs också. Utöver dessa har enheten arrangerat informationsträffar för enhetens FoU-kontaktpersoner. Dessa personer är medarbetare ute i verksamheten och är viktiga länkar mellan arbetsplatsen och FoUU-enheten. Ett direkt resultat av dessa träffar är att en FoU-grupp för sjuksköterskor startades. I januari stod enheten värd för det regionala doktorandnätverkets tredje träff då bl.a. doktorander från enhetens område presenterade sina projekt. Detta tillfälle illustrerade tydligt bredden i ämnen som det bedrivs primärvårdsrelaterad forskning inom. Kursen Forskningsmetodik 7,5 hp gavs, med 25 st deltagare, som en uppdragsutbildning i samverkan med avd. för samhällsmedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. FoUU-enheten fortsätter att utveckla samarbetet med universitet och högskolor, främst med Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Detta innebär samverkan i ett antal forskningsstudier, projekt och gemensamma nationella ansökningar vid avdelningarna för allmänmedicin, socialmedicin, neurovetenskap och fysiologi, endokrinologi och klinisk nutrition, klinisk farmakologi och Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

4 4 Sammanslagningen med FoU-enheten Södra Bohuslän innebar att den gemensamma enheten nu också har god samverkan med Institutionen för kliniska vetenskaper, enheten för obstetrik och gynekologi. Ett nytt samarbete har inletts med Chalmers tekniska högskola kring matematik/statistik. Projekt i Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän sker förutom i samverkan med universiteten även i samverkan med primärvården i Halland, Skaraborg, Fyrbodal och Södra Älvsborg. Primärvårdens FoU-chefer träffades regelbundet under året för att fortsätta arbetet med formuleringen av grunduppdraget för FoU-enheterna och diskuterade samverkan och aktuella ämnen. Resultatet av arbetet med grunduppdraget presenterades för den tillträdande primärvårdsdirektören och mottogs positivt. Enheterna fortsätter att arbeta i enlighet med detta uppdrag i den nya organisationen. FoUU-enheten håller sig kontinuerligt uppdaterad vad gäller utvecklingen inom FoU och förmedlar information lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Detta görs genom deltagande i ledningsgruppsmöten, FoU-kontaktpersoner, via den regionala nätverksgruppen och deltagande i en mängd nationella och internationella seminarier och konferenser. I området finns ca 10 pågående doktorandarbeten och 2-3 pre-doktorander. Fyra personer disputerade under Tre medarbetare innehar adjungeringar vid Göteborgs universitet som professor respektive lektor vilket har haft en avgörande betydelse som framgångsfaktor för forskningen inom primärvården. Enheten har under året erbjudit medarbetare stöd i hur man skriver ansökan för att försöka dels öka antalet ansökningar och dels för att höja beviljandegraden. Totalt har 13 av 19 ansökningar till det Lokala FoU-rådet för Göteborg och Södra Bohuslän i år beviljats tillsammans med 3 av 6 ansökningar till det Regionala FoU-rådet i VGR. Enheten avsatte också egna medel för att ge ekonomiskt stöd vid master-, pre-doktorand-, doktorand- och post-doktorala studier. Under året inkom totalt 18 stycken ansökningar varav 11 beviljades. Dessutom utlystes ett ettårigt post-doc stöd på 50%, samt ett två veckors stöd för att skriva projektplan och/eller anslagsansökan, 9 projektidéer erhöll sådant stöd.

5 5 Enhetens kanske viktigaste och största verksamhet ägnas åt att stödja och handleda projekt på alla nivåer. Just nu handleds närmare 40 så kallade ST-projekt. Totalt har ett 70-tal projektledare med projekt inom primärvård i området, någon form av stöd genom FoUU-enheten. FoUU-enheten har en fast administrativ stab bestående av FoUU-chef, forskningsledare och FoUU-samordnare. Förutom staben är ett antal disputerade FoUU-ledare, vetenskapliga handledare, statistiker samt en hälsoekonom knutna till enheten tillsammans med en vetenskaplig referensgrupp. I lokalerna på Kungsgatan 12 i Göteborg finns också 4-5 projektarbetsplatser öppna för medarbetare inom organisationen. En aktiv hemsida med information om bl.a. personal, stöd och resurser samt aktiviteter finns på

6 6 Inledning Västra Götaland har ungefär 1,5 miljoner invånare. Ungefär hälften av dessa är bosatta i Primärvårdsområdet för Göteborg och Södra Bohuslän. FoUU-enhetens verksamhet vänder sig till alla de ca 2200 anställda vid de ca 140 verksamheterna inom området. Den 1/ gick FoUU-enheten för Primärvården i Göteborg och FoU-enheten för Primärvården södra Bohuslän samman till en gemensam enhet. Lokalerna som FoUU-enheten i Göteborg hade utökades med ett rum och hela verksamheten samlades således till Kungsgatan 12. En aktiv hemsida med verksamhetens personal, stöd och aktiviteter finns på FoUU- enheten har en fast administrativ stab bestående FoUU-chef, forskningsledare och FoUU-samordnare motsvarande totalt ca 2,5 heltidstjänster. Till FoUU-enheten är också 7 st forskare kopplade med tidsbegränsade förordnanden som FoUU-ledare på ca 20% vardera. FoUU-ledarna kombinerar sitt uppdrag på FoUU-enheten med egen forskning, kliniskt arbete och undervisning. De har skilda professioner och forskningskompetenser och verkar som en viktig länk mellan FoUU-enheten och verksamheterna bland annat genom att sprida information om FoUU-enheten och dess verksamhet. Det består bland annat i att samla in idéer och stimulera till FoUU-arbete, hålla sig à jour med och handleda projekt inom angivet ansvarsområde, fånga upp och vägleda avseende utbildningsbehov hos anställda samt ge stöd vid anslagsansökningar. Förutom FoUU-ledarna så finns också ett antal vetenskapliga handledare, en statistiker och en hälsoekonom knutna till enheten på konsultbasis. Enheten har regelbundna arbetsplatsträffar 1 gång/månad då verksamheten planeras och utvärderas. Det finns en vetenskaplig referensgrupp bestående av professorer och docenter från Göteborgs Universitet, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Högskolan i Borås, Lunds universitet och Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän som fungerar som stöd till FoUU-chefen i vetenskapliga frågor och diskussioner. Den vetenskapliga referensgruppen bedömer ansökningarna för ekonomiskt stöd vid master-, predoktorand-, doktorand- och postdoktorala studier. I lokalerna på Kungsgatan 12 där, den fasta administrativa staben har sina konto

7 7 och där FoUU-ledarna har möjlighet att arbeta med sitt FoUU-ledaruppdrag, ryms också 4-5 projektarbetsplatser där personal kan boka in sig via hemsidan. Man har då tillgång till officepaketet, statistikprogram (SPSS), referenshanteringsprogram (EndNote) och kan även koppla upp sig mot sin ordinarie vårdenhets server. FoUU-enheten arbetar som spindeln i nätet när det gäller forskning och utveckling i primärvården. Under året har rutiner utarbetats för hur vårdenheter kontaktas och vem som skriver de resursintyg som krävs från verksamheterna för att få bedriva forskning på enheten. En arbetsgrupp på FoUU-enheten har också arbetat med att förbättra och samla information inför ansökningar till etikprövningsnämnden och med internt administrativ struktur. En av FoUU-ledarna har vidareutbildat sig i Forskningshandledning för doktorander 7,5 hp och en annan medarbetare i Självständigt arbete i Pedagogik 7,5 hp FoUU-samordnarna har deltagit på Konfex och events 2011, i det regionala informatörsnätverket samt i miljöutbildning. Vid FoUU-enheten genomfördes under året en halvdags brandgenomgång och internt riktat miljöarbete pågår i form av att minska pappersförbrukning, användandet av kollektivtrafik vid tjänsteresor, ekologiska luncher och minskat inköp av buteljerat vatten. FoUU-enheten i Göteborg och Södra Bohuslän fungerar också som kansli för det Lokala FoU-rådet för Göteborg och södra Bohuslän. Detta innebär att ge service och stöd till sökanden samt att administrera alla löpande ansökningar som kommer när det gäller etik, statistik, presentation, publicering och resor. Detsamma gäller för löpande administrering av projektmedel avseende utbetalningar, samt även begäran om förlängningar. I uppgiften ingår också systemadministration, att uppdatera hem sidan och ta emot frågor per telefon. Två gånger per år är det ansökningsperiod för projektmedel. Kansliet förbereder ansökningarna, skickar ut till granskarna, är sekreterare på FoU-rådets sammanträde och meddelar besluten. Ett 80-tal ansökningar brukar inkomma. Kanslifunktionen handhar också arkiveringen av ansökningarna.

8 8 Genomförda konferenser, seminarier och utbildningar FoUU-enheten har två seminarielinjer som ges varje termin; Forskning i praktiken och Praktik i forskningen. Forskning i praktiken innebär att nya forskningsresultat presenteras av forskaren men med en tydlig och praktisk användning inom primärvården. Efter seminariet skall de deltagande kunna tillämpa resultatet i sin praktiska vardag omedelbar implementering. Årets första Forskning i praktiken seminarium hölls den 21/1 med titeln Depression Falldiskussioner praktiska råd och tips, med anledning av socialstyrelsens nya riktlinjer angående ångest och depression, 25 personer deltog. Allmänläkare och psykologer var i majoritet men också sjukgymnaster, arbetsterapeuter och kurator deltog i seminariets diskussioner. Maria Magnil leg. läkare och doktorand, primärvården Göteborg och Dominique Hange leg. läkare och med. dr., primärvården Skaraborg ledde diskussionerna. Det andra Forskningen i praktiken seminariet berörde det mycket aktuella ämnet Tidig identifiering av arbetsrelaterad stress. Leg arbetsterapeut och med. dr. Kristina Holmgren ledde detta seminarium där deltagarna fick lära sig mer om arbetsrelaterad stress samt praktiskt pröva och hantera frågeformuläret Work Stress Questionnaire (WSQ), som utvecklats för att fånga upp personer som riskerar att bli sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress. Även detta seminarium fylldes med deltagare från praktiskt taget alla professioner som finns inom primärvård. Förutom seminarium för att implementera forskning i praktiken, läggs på hemsidan regelbundet upp information om primärvårdsrelaterad forskning till nytta för verksamheterna. Vid särskilt viktiga rön riktas informationen till dem som särskilt berörs. Detta som delar i arbetet med att föra ut resultat av forsknings- och utvecklingsarbete i verksamheten. Inom ramen för detta medverkar vår FoUU-ledare med ansvar för Nordost/Örgryte i Forskningsmåndagar. I arbetet med att föra ut resultat har också en av medarbetarna vid FoUU-enheten arbetat mycket aktivt i implementering av forskningsresultat, och till följd av detta haft åtskilliga utbildningar i Triage på Vårdcentral. FoUU-enheten tillsammans med PVO Hisingen har också aktivt

9 9 medverkat till att en kombinationstjänst för disputerad distriktssjuksköterska har tillsats vid Vårdcentralen Eriksberg. Den andra seminarielinjen Praktik i forskningen innefattar praktiska moment som man behöver kunna för att bedriva forskning. Litteratursökning är ett grundläggande moment och så efterfrågat att seminariet hålls två gånger varje termin. Vid dessa går man praktiskt igenom hur man söker efter vetenskaplig litteratur i databaser. Utbildade medicinska bibliotekarier genomför utbildningen och man har också med sig sin frågeställning så att praktisk tillämpning av kunskapen kan påbörjas omedelbart. Två ytterligare seminarier/workshops hölls 2011 under Praktik i forskningens tema, båda med internationell prägel. I samverkan med avdelningen för allmänmedicin på Göteborgs universitet hölls ett seminarium om kvalitativa metoder i medicinsk forskning av allmänläkaren och professorn Kirsti Malterud. Närmare 60 personer deltog i denna introduktion till kvalitativa metoder med en översikt över de olika faserna i forskningsprocessen samt dess praktiska tillämpning. Antalet platser var egentligen begränsat till 50 för att en interaktiv process skulle vara möjlig i workshopen, men intresset var så stort att det fick utökas. Det andra Praktik i forskningen seminariet ledde Professor Maurits van Tulder, från VU University Amsterdam, en workshop i ämnet evidensbaserad medicin. En introduktion och diskussion följde avseende; vad är för och nackdelarna med EBM? Att utveckla och implementera riktlinjer vilka är utmaningarna? I denna workshop möttes ett 30-tal forskare, verksamma kliniker och politiker och lärde inte bara utav professor van Tulder utan också om och av varandra om den evidensbaserade medicinen. FoUU-enheten strävar efter att ha en FoU-kontakt vid varje enhet. Denna person skall verka som en länk mellan arbetsplatsen och FoUU-ledare och FoUU-enheten. I maj hölls den första informationsträffen för FoU-kontaktpersonerna. Mötet inleddes med en presentation av de närvarande och projekt vid den enhet man arbetar, och sedan en kort presentation av FoUU-enheten för Primärvård. Detta följdes av en diskussion om hur vi kan arbeta för att främja forskning och utveckling i primärvård.

10 10 Bland annat ledde detta till att Judo gruppen startades, FoUU för sjuksköterskor, då det trots att sjuksköterskor är en mycket stor yrkesgrupp inom primärvården finns få projektledare i något vetenskapligt projekt. Kursen Forskningsmetodik (MFM310) har genomförts även Deltagarna, 25 st, bestod främst av läkare inom ST-utbildningen i allmänmedicin, där det ingår ett obligatoriskt moment av kurs i forskningsmetodik och ett vetenskapligt arbete. Kursen i Forskningsmetodik ges på avancerad nivå och motsvarar 7,5 hp. Denna kurs ges som uppdragsutbildning i samverkan med avd. för allmänmedicin och genomförs vid FoU-enheterna vid fyra av Västra Götalandsregionens primärvårdsområden. Intressanta projekt pågår inför specialistexamen. Kursen har nu gått två gånger och erfarenheter har erhållits som innebär att vi kommer att förändra den en del. Många ST-läkare önskar inte få högskolepoäng utan endast godkänd kurs. Detta medför att det finns två olika möjligheter med kursen. En del av deltagarna tenterar och får, vid godkänd tentamen och projektplan, godkänd kurs med 7,5 hp. De andra får endast ett intyg avseende genomgången kurs och inga hp. Det senare räcker för specialistexamen. Det finns anledning att uppmuntra till det första. Det har också varit en del bekymmer med olika uppfattning om nivå på projektplaner och arbeten. Inför 2012 planeras handledningsmöten för att få en enhetlig bedömning och möjlighet till förbättring av kursdeltagarnas situation. De flesta föreläsarna har varit bra. Inför 2012 planeras viss justering. Tidsplan och hur projektplan skall skrivas och vad den skall innehålla kommer att upprepas flera gånger under kursen och starta tidigt. Möjlighet till en fortsättningskurs i Forskningsmetodik (MFM320) finns och ges gemensamt för regionens primärvård. De två kurserna tillsammans motsvarar forskarutbildningens introduktionskurs vid Sahlgrenska Akademin, GU.

11 11 Vara brobyggare mellan universitet, högskolor och primärvårdens anställda Samverkan med Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet fortsätter att utvecklas. Vid enheten för Allmänmedicin, avd för Samhällsmedicin och folkhälsa vid Medicinska fakulteten genomförs bland annat kursen i Forskningsmetodik som uppdragsutbildning i samverkan. Två forskningsstudier genomförs också i samverkan. Det ena avser att studera ett utvärderingsinstrument (MADRS-S) vid ångest och depression som pedagogiskt verktyg. Det påbörjades under 2010 och har fortsatt även under 2011 och inkluderar 21 offentliga och privata vårdcentraler inom Göteborg och Södra Bohuslän. Ett andra projekt avseende behandling vid depression med internetbaserad kognitiv, beteendeterapi (KBT), har också påbörjats och inkluderar hittills 8 vårdcentraler. SPIRA-studien; Sekundärprevention i Primärvård Implementering av metoder för minskat Riskbruk av Alkohol har involverat 5 vårdcentraler inom området. Studien leds av docent Fredrik Spak som genom sin kombinationstjänst vid enheten för socialmedicin, Sahlgrenska akademin GU/PV Göteborg har knutits till FoUU-enheten på 20%. Under 2011 har samverkan fortsatt med enheten för arbetsterapi/fysioterapi vid avd för Klinisk neurovetenskap och rehabilitering, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Bland annat har vi tillsammans gjort nationella ansökningar om forskningsmedel, vilket tyvärr inte gav någon utdelning denna gång. Sammanslagningen med FoU-enheten Södra Bohuslän innebar att den gemensamma enheten nu också har god samverkan med Institutionen för kliniska vetenskaper, enheten för obstetrik och gynekologi, vilket ger möjlighet till samarbete med såväl Mödrahälsovården inom primärvården som med angränsande slutenvård. Medarbetare i PV ansvarar för, och kliniker från Västra Götalandsregionen samt från övriga delar av Sverige ingår bland annat i en internationell multicenterstudie angående fertilitet efter operation av utomkvedshavandeskap. Samverkan har också utökats med Institutionen för hälsa och vårdvetenskap. Ett större projekt om personcentrerad vård vid akut kranskärlssjukdom som genomförs både vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och i Primärvården Göteborg har

12 12 startats upp. Fem vårdcentraler medverkar i detta projekt. En doktorand från Primärvården medverkar och även forskargruppen har utökats med forskare och doktorandhandledare från primärvården. Uppföljning av det svenska joderingsprogrammet och kartläggning av jodbehov hos ammande kvinnor sker i samarbete med Institutionen för medicin/endokrinologi och klinisk nutrition, Sahlgrenska akademin. FoUU-ledare samverkar också med forskare inom klinisk farmakologi, Sahlgrenska akademin GU och Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap. Ett nytt samarbete har under året inletts med Chalmers tekniska högskola inom matematik/statistik. Syftet är att Chalmersstudenterna skall träna på att hjälpa vårdpersonal med statistiska frågor i forskningsprojekt. Många projekt i Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän sker förutom i samverkan med universiteten även i samverkan med Primärvården i Halland, Skaraborg, Fyrbodal och Södra Älvsborg. FoUU-enheten har fortsatt förmedlat kontakter för såväl forskare, doktorander och studenter som önskat bedriva forskningsverksamhet i primärvården. I detta försöker vi samtidigt förmedla och initiera att framtida forskningsprojekt läggs upp i samverkan mellan universitet och primärvård.

13 13 Samverkan med övriga FoU-enheter i regionen I år var det Primärvården Älvsborgs tur att arrangera Projektverkstad, ett initiativ som startades av FoUU-enheten i Göteborg Projektverkstad är en 2-dagars konferens för alla som bedriver eller planerar att bedriva forsknings- eller utvecklingsprojekt i primärvård. Resurser för att få hjälp med statistik och litteratursökning finns på plats. Det hålls workshops i hur man formar en projektplan, ansöker om projektmedel, skriver en vetenskaplig artikel eller etikprövningsansökan samt hur man gör en presentation/poster. Tid till eget arbete är också inlagd. Projektverkstad syftar till att få en ordentlig start eller att komma vidare med sitt projekt. FoUU-enheten bidrog med kompetens i form av workshopsledare och vetenskapliga handledare. Cirka 20 personer från Göteborgs och Södra Bohusläns upptagningsområde deltog. FoUU-enheten hade ansvaret för det regionala doktorandnätverkets tredje träff 28 januari. Gunnar Grimby som är chefredaktör på Journal of Rehabilitation medicin föreläste på temat Att skriva för vetenskaplig tidskrift och Per Anders Jansson informerade kring Gothia Forum. Fyra av våra doktorander presenterade sedan sina avhandlingsarbeten. Dessa visade verkligen på spridningen i ämnen som det forskas på inom primärvården. Monica Lidbeck presenterade Share and Care experiences of equal parental leave. Kristian Svenberg, Perspektiv på mötet mellan läkare och patienten erfarenheter bland somaliska flyktingar och läkare under utbildning, Karolina Fieril Effekten av styrketräning och stavgångsträning vid graviditet: prenatal och perinatal påverka på kvinna och foster och slutligen Andrea Mikkelsen som presenterade Komjölk under barndomen och mjölköverkänslighetens påverkan på familjers vardagsliv. Detta regionala doktorandnätverk har skapats för att doktoranderna inom primärvård i Västra Götalandsregionen skall träffas och utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra, bygga upp framtida forskningsnätverk. Detta varvas med föreläsningar med betydelse för doktorandutbildningen. Handledarna är välkomna att delta också. De regionala nätverksträffarna har utvecklats och det finns nu möjlighet att delta i en forskarutbildningskurs Forskning i primärvård 5 hp som har kopplats till nätverksträffarna. Som tidigare har FoU-cheferna för primärvårdens FoU-enheter träffats regelbundet ca 2-3 gånger per termin för att diskutera aktuella ämnen och samverkan.

14 14 De har också fortsatt att arbeta med hur grunduppdraget för FoU-enheterna inom primärvård i Västra Götalandsregionen kan formuleras. Detta arbete färdigställdes i slutet av året och lades fram till den tillträdande primärvårdsdirektören i den nya primärvårdsförvaltningen, Marie-Louise Gefvert, i samband med att den nya organisationen diskuterades. Förslaget mottogs positivt och enheterna fortsätter att arbeta enligt detta i den nya organisationen. Vid ett möte i januari med Anders Molander, nytillträdd tandvårdschef för forskning och utveckling i Folktandvården, diskuterades regional samverkan och strategi för forskning inom Västra Götalandsregionen. Samverkan har utvecklats med Angereds Närsjukhus och ett nätverk för att forska avseende mångsökarproblematik har formats med forskare och intresserade från såväl Vårdcentralen Angered, Primärvårdsrehab Angered och Angereds närsjukhus samt från dess FoU-enheter. Projektplaner och pilotprojekt har startats med en kvantitativ del och en kvalitativ del.

15 15 Utvecklingen inom FoUU lokalt, regionalt och internationellt FoUU-enheten håller sig à jour med utvecklingen inom FoUU lokalt, regionalt, nationellt och internationellt på en rad olika sätt. Lokalt hade FoUU-enheten som mål att besöka de lokala ledningsgrupperna under för att informera om FoUU-enhetens uppstartade verksamhet. Under 2010 besöktes Primärvården Göteborgs ledningsgrupp, PVO Hisingens, Mödravård/Gyn och Barn- och ungdomsmedicins lokala ledningsgrupper. Under 2011 har samtliga PVO inom den offentliga primärvården i Göteborg besökts (utom Nordost) samt den centrala ledningsgruppen och några av de lokala ledningsgrupperna för södra Bohuslän. Då FoUU-enheten övergått till att vara en producentneutral enhet där även de privata vårdcentralerna inom VGPV ingår i FoUU-enhetens uppdrag, har kontakter tagits även med de privata vårdgivarna för att informera om verksamheten. Generellt sätt har det upplevts som svårare att få kontakt med, och få komma till de privata enheterna för att få presentera FoU-verksamheten. FoUU-enheten har för avsikt att ha lokal förankring vid varje vårdenhet via s.k. FoU-kontaktpersoner. Dessa personer har intresse för forskning och utveckling har grundläggande kunskaper i forskningsmetodik. De har till uppgift att sprida information om primärvårdens FoUUenhet, vara kontaktperson mellan arbetsplatsen och FoUU-ledare och FoUU-enheten, tipsa om möjligheter och vägar för att utveckla projektidéer, vara ansvarig för att alla vårdenhetens projekt är registrerade i Projektdatabasen och deltar i FoUU-seminarier ca 2 ggr/år. Fyra personer i området disputerade 2011: - Maria Magnusson 21 januari med avhandlingen Prevention of childhood obesity in areas with low SES and many immigrants; prerequisites, problems and possibilities - Åsa Premberg 11 februari Förstagångsfäders upplevelser av föräldrautbildning, förlossning och första året som far - Ingela Lindh 27 maj Factors influencing women s choice of contraception - Kristian Svenberg den 16 december med avhandlingen Mötet mellan patienten och läkaren - Erfarenheter hos somaliska flyktingar och läkare under utbildning I området finns ca 10 pågående doktorandarbeten och 2-3 predoktorander som förhoppningsvis kommer att skrivas in under 2012.

16 16 Regionalt håller sig enheten à jour med den regionala utvecklingen bland annat genom den regionala nätverkgruppen som sammankallas av Västra Götalandsregionens chef för FoU och strategisk utveckling, Peter Lönnroth. Den regionala nätverksgruppen består av representanter från såväl slutenvård som primärvård och har träffats 5 gånger under året och diskuterat ärenden som berör forskning och utveckling i regionen. Regionalt förs också diskussioner angående VGPVs kvalitetsregister och hur detta skall kunna användas på lämpligt sätt för forskning och utveckling. Strategimöte med FoUU-enheterna i regionen och avd för allmänmedicin hölls den 29 augusti för att se vilka starka forskningsmiljöer/ämnen som vore strategiskt att satsa på för primärvårdsforskning. Medarbetare från enheten deltar i arbete med framtagande av regionala riktlinjer som till exempel för venös tromboembolism och osteoporos. Regionalt har också seminarier ang. Grön Rehab och Diabetes bevakats. FoUU-chefen var inbjuden och deltog också i Life Science seminarium för Västra Götaland. Medarbetare från enheten deltar dessutom i granskningskommittéerna för de Lokala och Regionala FoU-råden samt i den regionala etikprövningsnämnden. Nationell omvärldsbevakning av FoU-utvecklingen har bland annat skett genom deltagande vid den Primärvårdsinriktade kvalitetsregisterdagen i Göteborg den 26 oktober. Nationellt har samverkan också inletts angående Bättre Omhändertagande vid Artros (BOA) registret och registrering och forskning via detta. Representant från FoUU-enheten ingår i den nationella arbetsgruppen för Primärvårds-FoU och har bland annat medverkat i planeringen av nästa nationella träff i Stockholm Personal från FoU-enheten har deltagit och presenterat forskning vid de nationella konferenserna för arbetsterapi och för sjukgymnastik och vid medicinska riksstämman. Ett nationellt rehabiliteringsnätverk där Västra Götalandsregionen ingår, kallat REGASSA, kontaktade FoUU-enheten under våren för hjälp att driva och rekrytera patienter för ett projekt avseende psykisk ohälsa. FoUU-enheten bidrog i detta genom att rekrytera forskningskoordinator, lägga upp budget och hade kontakt med områdes- och verksamhetschefer för rekrytering av deltagande vårdcentraler till studien för samt ger vetenskapligt stöd lokalt till projektet. Det har sedan arbetats vidare med ytterligare en REHSAM ansökan från rehabiliteringsnätverkets forskargrupp, där representant från FoUU-enheten nu ingår, besked väntas i slutet av januari Representant från FoUU-enheten bevakade också konferensen om Svensk Behandlingsforskning i Stockholm den 24 maj.

17 17 Internationellt har vi bevakat utvecklingen genom deltagande i Världskongressen i sjukgymnastik i Amsterdam (WCPT 2011), deltagande och posterpresentation vid 4th European Public Health Conference i Köpenhamn, Danmark. Deltagande och presentation vid 15th World Congress of Psychiatry Buenos Aires, Argentina. Konferens Health Action Europe and Critical Voices Network Cork, Irland. Konferens om arbetsförmåga i Stansfeld, Storbritannien. Forskningsseminarier ang. reproduktiv och perinatalhälsa i Durban, Sydafrika, samt seminarium ang. forskning i låginkomstländer. Samarbete förekommer med Professor Maurits van Tulder från VU University Amsterdam och samtal har inletts för ett eventuellt samarbete med Curtin University, Perth, Australien. FoUU-enheten har också deltagit i planeringen av EFPC, en europeisk konferens för primärvård som äger rum i Göteborg 3-4/

18 18 Intressera primärvårdens anställda för forsknings- och utbildningsvägar Fortlöpande görs insatser för att intressera primärvårdens anställda för forskningsoch utbildningsvägar. Kontakt sker genom besök, telefon och mejlkontakt med offentliga och privata vårdenheter för att skapa en dialog om deras och FoUU-enhetens verksamhet. FoUU-ledarna har informerat om FoUU-verksamheten och inventerat verksamheternas pågående och planerade FoU-arbete. Information om aktuella forskningsmetodikkurser och utbildning sker på FoUU-enhetens hemsida men också i riktade utskick. En hel del frågor inkommer per telefon och personerna får då information eller lotsas vidare. Våra Praktik i forskningen seminarium, där man får praktisk hjälp att komma igång med sin forskning genom till exempel litteratursökning, leder ofta till en fortsatt kontakt med FoUU-enheten angående projektidén. När en projektidé presenteras för FoUU-enheten tar forskaren som hjälper till att forma projektplanen ofta upp frågan om projektet kan samordnas med vidare akademisk utbildning inom forskning som t.ex. magister/masteruppsats eller påbörjan på en doktorandplan.

Handledaremöte 2012-31-01

Handledaremöte 2012-31-01 Handledaremöte 2012-31-01 Närvaro: Annika, Grethe, Dominique, Giovanni, Gun, Lena närvarande en kortis i början, Else (vid datorn) ST-läkarna o ST-café, 2 st per år, nästa gång 2012-04-17 13-16. Tänk efter

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för år 2014

Verksamhetsbeskrivning för år 2014 Verksamhetsbeskrivning för år 2014 Innehållsförteckning Inledning... 1 Basuppdraget... 1 Stimulera kreativitet, kritiskt tänkande och kunskapssökande förhållningssätt hos medarbetare och chefer... 2 Stödja,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten primärvården Göteborg och Södra Bohuslän Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, vån 6, 411 18 Göteborg Tel: 031 346 0667 Mob: 0767

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten primärvården Göteborg och Södra Bohuslän Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, vån 6, 411 18 Göteborg Tel: 031 346 0667 Mob: 0767

Läs mer

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar 1(5) Anvisningar och regler fo r Bakgrund och syfte För att ge möjligheter till fortsatt forskning för disputerade medarbetare i vården måste tidsutrymme skapas så att forskning kan bedrivas parallellt

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

KUST. Till dig som är ST-läkare inom NU-sjukvården eller Primärvården Fyrbodal.

KUST. Till dig som är ST-läkare inom NU-sjukvården eller Primärvården Fyrbodal. KUST Till dig som är ST-läkare inom NU-sjukvården eller Primärvården Fyrbodal. KUST (Kompetens Utveckling för ST-läkare) startade 1998 på initiativ av studierektorerna inom primärvården och NU-sjukvården.

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Kvinnohälsovård 1, 11,5 högskolepoäng Women s Health Care 1, 11.5 credits

Kvinnohälsovård 1, 11,5 högskolepoäng Women s Health Care 1, 11.5 credits Kursplan Institutionen för vårdvetenskap Kvinnohälsovård 1, 11,5 högskolepoäng Women s Health Care 1, 11.5 credits Ladokkod: 62BK12 (version 1) Gäller från: Höstterminen 2011 Fastställd av: Utbildningsutskottet

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-21 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsgrummet,

Läs mer

Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri

Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri Sida 1 av 7 Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri Tänk stort, börja i det lilla, gå snabbt framåt Think big, start small, move fast Innovationcenter, Mayo Clinic Sida 2 av 7 Innehåll En vision

Läs mer

STHFs styrelseprotokoll nr 5 2014

STHFs styrelseprotokoll nr 5 2014 STHFs styrelseprotokoll nr 5 2014 Plats: SRATs kansli Stockholm Datum: 14-15 maj 2014 Närvarande: Yvonne Nyblom Ordförande Ingela Jägestrand Mari Carlsson Anna Magnusson Monica Ringdahl Birgitta Jönsson

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten

FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten - en sammanfattning av en enkät Magnus Falk, distriktsläkare, FoU-handledare Elisabet Bergfors, distriktsläkare, FoU-handledare FoU-enheten,Linköping

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Fredrik Spak, lektor, docent SPIRA Sekundärprevention i Primärvården Implementering av metoder för minskat riskbruk av alkohol

Fredrik Spak, lektor, docent SPIRA Sekundärprevention i Primärvården Implementering av metoder för minskat riskbruk av alkohol Fredrik Spak, lektor, docent SPIRA Sekundärprevention i Primärvården Implementering av metoder för minskat riskbruk av alkohol Fredrik Spak, lektor, docent, överläkare FoUU, PV Hanna Reinholtz, Läkarexamen,

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Isabella Scandurra, Uppsala Universitet Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde Presentation av DOME Projektets mål Deltagande

Läs mer

Institutet för stressmedicin ISM vid Botaniska Trädgården

Institutet för stressmedicin ISM vid Botaniska Trädgården Institutet för stressmedicin ISM vid Botaniska Trädgården ISM skall verka för att stress och stressrelaterad ohälsa minskar genom att bedriva forskning samt föra ut erfarenheter och kunskaper inom det

Läs mer

ÅNGESTHJÄLPEN. David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se. www.psykologpartners.se www.kbtonline.se

ÅNGESTHJÄLPEN. David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se. www.psykologpartners.se www.kbtonline.se ÅNGESTHJÄLPEN David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se www.psykologpartners.se www.kbtonline.se ÅNGESTHJÄLPEN David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se www.psykologpartners.se

Läs mer

Osteoporos - det du behöver veta och lite till!

Osteoporos - det du behöver veta och lite till! KOPIA Denna inbjudan har skickats till din verksamhetschef Inbjudan till en 2-dagars utbildning Osteoporos - det du behöver veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom 8-9 oktober 2014

Läs mer

KVALITETSDRIVEN VERKSAMHETSUTVECKLING. 30 poäng. Inbjudan till. Avdelningen för industriell kvalitetsutveckling. Anmälan senast 21 april.

KVALITETSDRIVEN VERKSAMHETSUTVECKLING. 30 poäng. Inbjudan till. Avdelningen för industriell kvalitetsutveckling. Anmälan senast 21 april. Inbjudan till KVALITETSDRIVEN VERKSAMHETSUTVECKLING 30 poäng 2008 Anmälan senast 21 april. Blanketten kan hämtas på http//www.vgregion.se/cvu Välkommen att söka utbildningen, 30 p Centrum för Verksamhetsutveckling

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-05-27 Vårdcentralen Centrumkliniken Vårdcentral Trelleborg Ort Ulf Eklund och Thord Svanberg Inspektörer Gradering A B C D Socialstyrelsens

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam

Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam Kallelse/Dagordning 2014-06-27 Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Per Capsulam Datum: 2014-06-27 Svar Ledamöter: Adjungerande: Svar lämnas till FHL fhl@lnu.se senast den 2 juli 2014 kl 18.00.

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden

Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden 2013-11-05 Sammanfattning av projektplan för Nationella självskadeprojektet, Skånenoden Projektet startade 2012 och finansieras av regeringen. Den består av en nationell del och av arbete i tre kunskapsnoder,

Läs mer

Att starta ett projekt

Att starta ett projekt Hälsouniversitetet Att starta ett projekt Introduktionskurs i forskningsmetodik för ST-läkare 2015-03-23 Magnus Falk FoU-enheten för Närsjukvården IMH, Allmänmedicin Checklista över färdigheter som bör

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Styrgruppen... 4 Extra satsning... 4 Referensgrupp... 4 Utbildning... 5 Årligt möte för användarna... 5 IT-utveckling... 6 Samarbete med

Läs mer

REHABILITERINGS MEDICIN

REHABILITERINGS MEDICIN REHABILITERINGS MEDICIN 15 hp Avancerad nivå SCHEMA VT 2015 Dag 1 Måndag 26 januari 10.00 10.30 FIKA 10.30 12.00 Introduktion, presentation av kursdeltagare, genomgång av kursens upplägg Kursledning 13.00

Läs mer

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Protokoll från styrelsemöte 26 april 2014 Lokal; Hemma hos Maria i Dalby-Viggeby Jerusalem utanför Uppsala Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren,

Läs mer

Internetbaserad psykologisk behandling

Internetbaserad psykologisk behandling Internetbaserad psykologisk behandling Föreläsning vid Psykiatrins dag, Eskilstuna 3 november 2014 Gerhard Andersson, professor Linköpings Universitet och Karolinska Institutet www.gerhardandersson.se

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Psykologer för Mödra- och barnhälsovården i Västra Götalandsregionen Foto: Viktoria Svensson Reviderad version Augusti 2011 Följande dokument har arbetats fram för att beskriva psykologfunktionen,

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Protokoll styrgruppsmöte, 2014:1

Protokoll styrgruppsmöte, 2014:1 Protokoll styrgruppsmöte, 2014:1 2014-01-31 kl 09:30-15.30, Sturup Namn Funktion Närv Ej närv Hans Rahme Ordförande, Armbåge X Björn Salomonsson Registerhållare, Axel X Henrik Ahlborg Instabilitet X Anders

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region Halland omorganiseras

Läs mer

REHSAM. REHSAM forskningsprogram

REHSAM. REHSAM forskningsprogram REHSAM Ett forskningsprogram som ska hitta de bästa metoderna för att behålla och få tillbaka arbetskapaciteten hos människor som till exempel drabbats av psykisk ohälsa eller långvarig smärta. Vi som

Läs mer

Instruktion till särskilt utvalda utbildare

Instruktion till särskilt utvalda utbildare Instruktion till särskilt utvalda utbildare Det här är en instruktion till dig som ska ge utbildning och färdighetsträning i bedömning och behandling av depression och värdera och hantera självmordsrisk

Läs mer

ST- Utbildningskontrakt

ST- Utbildningskontrakt 1(4) ST- Utbildningskontrakt Specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin i VG Primärvård Undertecknade förbinder sig att följa detta ST-utbildningskontrakt för specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län CKU Nordost CKU Nordväst CKU Sydväst CKU Sydost Ett CKU Fyra geografiska

Läs mer

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 I samarbete mellan Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/ Rehabilitering/ Fysioterapi och sjukgymnaster inom

Läs mer

Lars Agréus Kristina Aggeborn från 7 och delar av 6 Christer Andersson endast 6 Anders Ehnberg Anna Falk Elin Khokhar Lisa Månsson Rydén

Lars Agréus Kristina Aggeborn från 7 och delar av 6 Christer Andersson endast 6 Anders Ehnberg Anna Falk Elin Khokhar Lisa Månsson Rydén Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Styrelsen Protokoll nr 2/2011 2011-02-07 Tid: Måndagen den 7 februari 2011 kl. 16.00 17.15 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Telefonmöte Lars Agréus Kristina Aggeborn

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 36/2013 Arbets- och miljömedicin Lund Arbets- och miljömedicins aktiviteter i södra Halland Kristina Jakobsson Verksamhetschef Arbets- och miljömedicin KJ/2013 2 INLEDNING Arbets- och miljömedicin

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21 2014-03-17 Forskningsanslag 2014 Barn och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön kommer under 2014 att utlysa fyra former av forskningsanslag i syfte att främja forskning inom området vid Högskolan Väst,

Läs mer

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 I Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 KURSLEDARE Är du intresserad av fördjupade kunskaper om ätstörningar? Denna kurs ger dig möjlighet att

Läs mer

ARBETSFÖRMÅGA VID DEPRESSIONS- OCH ÅNGESTSJUKDOM MONICA BERTILSSON, MED DR, ENHETEN FÖR SOCIALMEDICIN OCH EPIDEMIOLOGI, GÖTEBORGS UNIVERSITET

ARBETSFÖRMÅGA VID DEPRESSIONS- OCH ÅNGESTSJUKDOM MONICA BERTILSSON, MED DR, ENHETEN FÖR SOCIALMEDICIN OCH EPIDEMIOLOGI, GÖTEBORGS UNIVERSITET ARBETSFÖRMÅGA VID DEPRESSIONS- OCH ÅNGESTSJUKDOM MONICA BERTILSSON, MED DR, ENHETEN FÖR SOCIALMEDICIN OCH EPIDEMIOLOGI, GÖTEBORGS UNIVERSITET ARBETSFÖRMÅGA VID DEPRESSIONS- OCH ÅNGESTSJUKDOM SAMT NEW WAYS

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel

Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel Slutrapport 2009-01-09 Hans Stavrot Hans Stavrot arbetade vid tidpunkten för projektet som regionchef på Omsorgshuset i Älvsjö stadsdel. Projektet handleddes

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin

Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Rapport från processledargruppen för professionell utveckling på läkarprogrammet vid Sahlgrenska akademin Projekttid VT11-HT13 Liisa Carlzon Katarina Jood Elisabet Lönnermark Mats Wahlqvist Anders Ågård

Läs mer

EKG- och spirometritolkning

EKG- och spirometritolkning UPPSALAKURSERNA EKG- och spirometritolkning samt översikt av övriga undersökningsmetoder inom klinisk fysiologi Uppsala universitet bjuder in till utbildning 1-4 juni 2015 i Uppsala God kunskap i EKG-

Läs mer

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI MEDICIN & VÅRD 13-16 maj 2014 i Uppsala AVDELNINGEN FÖR uppdragsutbildning DIVISION FOR Contract Education

Läs mer

Från ord till handling. Artur Tenenbaum

Från ord till handling. Artur Tenenbaum Från ord till handling Artur Tenenbaum Enhetschef för Hälsan & Arbetslivet i Skaraborg Doktorand vid Institutionen för Medicin vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet Specialist i allmän- och ortopedisk

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

PROTOKOLL FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE 2006-09-06 Kl 10.00-15.00 15-27

PROTOKOLL FORSKNINGSRÅDET I SYDÖSTRA SVERIGE 2006-09-06 Kl 10.00-15.00 15-27 Sammanträdesplats: Gränsö Slott, Västervik Deltagande Ledamöter Sven-Olof Karlsson FORSS ordförande Ewa Idvall H län Claes Hallert E län Jan Ernerudh HU Karin Fälth-Magnusson ordförande /Pk 1 Peter Blomstrand

Läs mer

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VOA441 Dnr 14/2001-510 146/2003-510 Beslutsdatum 2001-01-24 2003-06-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Medicinsk vetenskap psykiatri,

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 17 18 mars 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Manual. Livsviktig kunskap för dig med långvarig smärta/ fibromyalgi. för primärvården. Reumatikerförbundet

Manual. Livsviktig kunskap för dig med långvarig smärta/ fibromyalgi. för primärvården. Reumatikerförbundet Livsviktig kunskap för dig med långvarig smärta/ fibromyalgi Patientskola i samverkan mellan primärvård och lokala reumatikerföreningar av Cattis Rybo, Monica Nordh Halldén, Monica Heimdahl Manual för

Läs mer

Projekt: Fallprevention Svedala kommun

Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projekt: Fallprevention Svedala kommun Projektperiod: 110901-121231 Projektledare: Sofia Fredriksson, Leg sjukgymnast Projektansvarig: Anita Persson, Mas Yvonne Lenander, Enhetschef Hemsjukvården Beskrivning

Läs mer

DISA din inre styrka aktiveras

DISA din inre styrka aktiveras DISA din inre styrka aktiveras En länsövergripande utbildningssatsning för ungas psykiska hälsa Ifrågasätta Förebygga Medvetandegöra 1 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Beskrivning... 3 2.1 DISA-metoden...

Läs mer

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m.

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. 2011-01-01 1 Innehållsförteckning Inledning..3 Delregional förvaltningsorganisation

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Sömnproblematik, stress och behandling

Sömnproblematik, stress och behandling Anmäl dig redan idag och ta del av boka-tidigt-rabatt! Sömnproblematik, stress och behandling för dig i primär och företagshälsovården Sambandet mellan sömnproblem, stress och livsstil! Utmattningssyndrom

Läs mer

Meritering för anställning

Meritering för anställning Personalsektionen BILAGA 1. 2011-12-08 Handläggare Frida Proos Meritering för anställning Mallen Meritering för anställning ska användas av sökande till anställning som professor, adjungerad professor,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Karolinska Institutets pedagogiska projektmedel 2016

Karolinska Institutets pedagogiska projektmedel 2016 1 Dnr: 2-4059/2014 December 2014 Denna ansökningsomgång är avslutad. Karolinska Institutets pedagogiska projektmedel 2016 Utlysning och anvisningar Kontaktperson: Frågor gällande ansökningsrutiner, beredningsprocess

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

2014-12-09. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag. Methods.

2014-12-09. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag. Methods. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag BORIS dagen 20 Nov 2014 Methods Interview derived data (at 5 yrs) from Göteborg and Malmö AMOS

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stroke 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan

Läs mer

STHFs styrelseprotokoll nr 6/2014

STHFs styrelseprotokoll nr 6/2014 STHFs styrelseprotokoll nr 6/2014 Plats: Djurönäset hotell och konferens Datum: 26-28 augusti 2014 Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Mari Carlsson sekreterare Anna

Läs mer

1 (7) 2015-05-01 LS 2015-0347. Utlysning. Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande

1 (7) 2015-05-01 LS 2015-0347. Utlysning. Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning Utlysning Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande 2 (7) Syfte Landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting beslutade

Läs mer

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor.

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Implementering av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder- Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Anette Jansson Anette.jansson@slv.se Livsmedelsverket arbetar för Säker

Läs mer

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 Agneta Öjehagen Professor, leg.psykoterapeut, socionom Sakkunnig uppgradering

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR Pågående Forsknings projekt 1. Vilken roll spelar kön för vårdprocessen av intensivvårdspatienter och

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer