Verksamhetsberättelse 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2011"

Transkript

1 FoUU-enheten Verksamhetsberättelse 2011 FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, vån 6, Göteborg Tel: Mob: Fax:

2 FoUU-enheten har i uppdrag att stimulera, stödja och initiera forskning och utveckling inom primärvården samt att utveckla den vetenskapliga kompetensen hos personalen i primärvården...för att på så sätt främja en god och säker vård. Sammanfattning 3 Inledning 6 Genomförda konferenser, seminarier och utbildningar 8 Vara brobyggare mellan universitet, högskolor och primärvårdens anställda 11 Samverkan med övriga FoU-enheter i regionen 13 Utvecklingen inom FoUU lokalt, regionalt och internationellt 15 Intressera primärvårdens anställda för forsknings- och utbildningsvägar 18 Stöd och resurs i ansökan om projektfinansiering 19 Stödja och handleda projektarbeten 20 Övrigt 22 Ekonomi 23 Publikationer av medarbetare med anknytning FoUU-enheten Layout och grafik: Carin Sjöström-Greenwood FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän

3 3 Sammanfattning FoUU-enheten arbetar med frågor rörande forskning, utveckling och vetenskaplig utbildning i primärvården och fungerar som kansli för det Lokala FoU-rådet för Göteborg och Södra Bohuslän. Den 1/ gick FoUU-enheten för Primärvården i Göteborg och FoU-enheten för Primärvården södra Bohuslän samman till en gemensam enhet. Lokalerna som FoUU-enheten i Göteborg hade utökades med ett rum och hela verksamheten samlades således till Kungsgatan 12. Under 2011 hölls ett antal seminarier och workshops som ett led i arbetet med att förmedla verktyg och metoder för forskning och med att föra ut resultat av FoUarbete i verksamheten. Dessa hade både lokal och internationell prägel. Ämnen som berördes var bl.a. depression, arbetsrelaterad stress, kvalitativa metoder i medicinsk forskning samt evidensbaserad medicin (EBM). Fyra workshops i litteratursökning gavs också. Utöver dessa har enheten arrangerat informationsträffar för enhetens FoU-kontaktpersoner. Dessa personer är medarbetare ute i verksamheten och är viktiga länkar mellan arbetsplatsen och FoUU-enheten. Ett direkt resultat av dessa träffar är att en FoU-grupp för sjuksköterskor startades. I januari stod enheten värd för det regionala doktorandnätverkets tredje träff då bl.a. doktorander från enhetens område presenterade sina projekt. Detta tillfälle illustrerade tydligt bredden i ämnen som det bedrivs primärvårdsrelaterad forskning inom. Kursen Forskningsmetodik 7,5 hp gavs, med 25 st deltagare, som en uppdragsutbildning i samverkan med avd. för samhällsmedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. FoUU-enheten fortsätter att utveckla samarbetet med universitet och högskolor, främst med Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Detta innebär samverkan i ett antal forskningsstudier, projekt och gemensamma nationella ansökningar vid avdelningarna för allmänmedicin, socialmedicin, neurovetenskap och fysiologi, endokrinologi och klinisk nutrition, klinisk farmakologi och Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

4 4 Sammanslagningen med FoU-enheten Södra Bohuslän innebar att den gemensamma enheten nu också har god samverkan med Institutionen för kliniska vetenskaper, enheten för obstetrik och gynekologi. Ett nytt samarbete har inletts med Chalmers tekniska högskola kring matematik/statistik. Projekt i Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän sker förutom i samverkan med universiteten även i samverkan med primärvården i Halland, Skaraborg, Fyrbodal och Södra Älvsborg. Primärvårdens FoU-chefer träffades regelbundet under året för att fortsätta arbetet med formuleringen av grunduppdraget för FoU-enheterna och diskuterade samverkan och aktuella ämnen. Resultatet av arbetet med grunduppdraget presenterades för den tillträdande primärvårdsdirektören och mottogs positivt. Enheterna fortsätter att arbeta i enlighet med detta uppdrag i den nya organisationen. FoUU-enheten håller sig kontinuerligt uppdaterad vad gäller utvecklingen inom FoU och förmedlar information lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Detta görs genom deltagande i ledningsgruppsmöten, FoU-kontaktpersoner, via den regionala nätverksgruppen och deltagande i en mängd nationella och internationella seminarier och konferenser. I området finns ca 10 pågående doktorandarbeten och 2-3 pre-doktorander. Fyra personer disputerade under Tre medarbetare innehar adjungeringar vid Göteborgs universitet som professor respektive lektor vilket har haft en avgörande betydelse som framgångsfaktor för forskningen inom primärvården. Enheten har under året erbjudit medarbetare stöd i hur man skriver ansökan för att försöka dels öka antalet ansökningar och dels för att höja beviljandegraden. Totalt har 13 av 19 ansökningar till det Lokala FoU-rådet för Göteborg och Södra Bohuslän i år beviljats tillsammans med 3 av 6 ansökningar till det Regionala FoU-rådet i VGR. Enheten avsatte också egna medel för att ge ekonomiskt stöd vid master-, pre-doktorand-, doktorand- och post-doktorala studier. Under året inkom totalt 18 stycken ansökningar varav 11 beviljades. Dessutom utlystes ett ettårigt post-doc stöd på 50%, samt ett två veckors stöd för att skriva projektplan och/eller anslagsansökan, 9 projektidéer erhöll sådant stöd.

5 5 Enhetens kanske viktigaste och största verksamhet ägnas åt att stödja och handleda projekt på alla nivåer. Just nu handleds närmare 40 så kallade ST-projekt. Totalt har ett 70-tal projektledare med projekt inom primärvård i området, någon form av stöd genom FoUU-enheten. FoUU-enheten har en fast administrativ stab bestående av FoUU-chef, forskningsledare och FoUU-samordnare. Förutom staben är ett antal disputerade FoUU-ledare, vetenskapliga handledare, statistiker samt en hälsoekonom knutna till enheten tillsammans med en vetenskaplig referensgrupp. I lokalerna på Kungsgatan 12 i Göteborg finns också 4-5 projektarbetsplatser öppna för medarbetare inom organisationen. En aktiv hemsida med information om bl.a. personal, stöd och resurser samt aktiviteter finns på

6 6 Inledning Västra Götaland har ungefär 1,5 miljoner invånare. Ungefär hälften av dessa är bosatta i Primärvårdsområdet för Göteborg och Södra Bohuslän. FoUU-enhetens verksamhet vänder sig till alla de ca 2200 anställda vid de ca 140 verksamheterna inom området. Den 1/ gick FoUU-enheten för Primärvården i Göteborg och FoU-enheten för Primärvården södra Bohuslän samman till en gemensam enhet. Lokalerna som FoUU-enheten i Göteborg hade utökades med ett rum och hela verksamheten samlades således till Kungsgatan 12. En aktiv hemsida med verksamhetens personal, stöd och aktiviteter finns på FoUU- enheten har en fast administrativ stab bestående FoUU-chef, forskningsledare och FoUU-samordnare motsvarande totalt ca 2,5 heltidstjänster. Till FoUU-enheten är också 7 st forskare kopplade med tidsbegränsade förordnanden som FoUU-ledare på ca 20% vardera. FoUU-ledarna kombinerar sitt uppdrag på FoUU-enheten med egen forskning, kliniskt arbete och undervisning. De har skilda professioner och forskningskompetenser och verkar som en viktig länk mellan FoUU-enheten och verksamheterna bland annat genom att sprida information om FoUU-enheten och dess verksamhet. Det består bland annat i att samla in idéer och stimulera till FoUU-arbete, hålla sig à jour med och handleda projekt inom angivet ansvarsområde, fånga upp och vägleda avseende utbildningsbehov hos anställda samt ge stöd vid anslagsansökningar. Förutom FoUU-ledarna så finns också ett antal vetenskapliga handledare, en statistiker och en hälsoekonom knutna till enheten på konsultbasis. Enheten har regelbundna arbetsplatsträffar 1 gång/månad då verksamheten planeras och utvärderas. Det finns en vetenskaplig referensgrupp bestående av professorer och docenter från Göteborgs Universitet, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Högskolan i Borås, Lunds universitet och Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän som fungerar som stöd till FoUU-chefen i vetenskapliga frågor och diskussioner. Den vetenskapliga referensgruppen bedömer ansökningarna för ekonomiskt stöd vid master-, predoktorand-, doktorand- och postdoktorala studier. I lokalerna på Kungsgatan 12 där, den fasta administrativa staben har sina konto

7 7 och där FoUU-ledarna har möjlighet att arbeta med sitt FoUU-ledaruppdrag, ryms också 4-5 projektarbetsplatser där personal kan boka in sig via hemsidan. Man har då tillgång till officepaketet, statistikprogram (SPSS), referenshanteringsprogram (EndNote) och kan även koppla upp sig mot sin ordinarie vårdenhets server. FoUU-enheten arbetar som spindeln i nätet när det gäller forskning och utveckling i primärvården. Under året har rutiner utarbetats för hur vårdenheter kontaktas och vem som skriver de resursintyg som krävs från verksamheterna för att få bedriva forskning på enheten. En arbetsgrupp på FoUU-enheten har också arbetat med att förbättra och samla information inför ansökningar till etikprövningsnämnden och med internt administrativ struktur. En av FoUU-ledarna har vidareutbildat sig i Forskningshandledning för doktorander 7,5 hp och en annan medarbetare i Självständigt arbete i Pedagogik 7,5 hp FoUU-samordnarna har deltagit på Konfex och events 2011, i det regionala informatörsnätverket samt i miljöutbildning. Vid FoUU-enheten genomfördes under året en halvdags brandgenomgång och internt riktat miljöarbete pågår i form av att minska pappersförbrukning, användandet av kollektivtrafik vid tjänsteresor, ekologiska luncher och minskat inköp av buteljerat vatten. FoUU-enheten i Göteborg och Södra Bohuslän fungerar också som kansli för det Lokala FoU-rådet för Göteborg och södra Bohuslän. Detta innebär att ge service och stöd till sökanden samt att administrera alla löpande ansökningar som kommer när det gäller etik, statistik, presentation, publicering och resor. Detsamma gäller för löpande administrering av projektmedel avseende utbetalningar, samt även begäran om förlängningar. I uppgiften ingår också systemadministration, att uppdatera hem sidan och ta emot frågor per telefon. Två gånger per år är det ansökningsperiod för projektmedel. Kansliet förbereder ansökningarna, skickar ut till granskarna, är sekreterare på FoU-rådets sammanträde och meddelar besluten. Ett 80-tal ansökningar brukar inkomma. Kanslifunktionen handhar också arkiveringen av ansökningarna.

8 8 Genomförda konferenser, seminarier och utbildningar FoUU-enheten har två seminarielinjer som ges varje termin; Forskning i praktiken och Praktik i forskningen. Forskning i praktiken innebär att nya forskningsresultat presenteras av forskaren men med en tydlig och praktisk användning inom primärvården. Efter seminariet skall de deltagande kunna tillämpa resultatet i sin praktiska vardag omedelbar implementering. Årets första Forskning i praktiken seminarium hölls den 21/1 med titeln Depression Falldiskussioner praktiska råd och tips, med anledning av socialstyrelsens nya riktlinjer angående ångest och depression, 25 personer deltog. Allmänläkare och psykologer var i majoritet men också sjukgymnaster, arbetsterapeuter och kurator deltog i seminariets diskussioner. Maria Magnil leg. läkare och doktorand, primärvården Göteborg och Dominique Hange leg. läkare och med. dr., primärvården Skaraborg ledde diskussionerna. Det andra Forskningen i praktiken seminariet berörde det mycket aktuella ämnet Tidig identifiering av arbetsrelaterad stress. Leg arbetsterapeut och med. dr. Kristina Holmgren ledde detta seminarium där deltagarna fick lära sig mer om arbetsrelaterad stress samt praktiskt pröva och hantera frågeformuläret Work Stress Questionnaire (WSQ), som utvecklats för att fånga upp personer som riskerar att bli sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress. Även detta seminarium fylldes med deltagare från praktiskt taget alla professioner som finns inom primärvård. Förutom seminarium för att implementera forskning i praktiken, läggs på hemsidan regelbundet upp information om primärvårdsrelaterad forskning till nytta för verksamheterna. Vid särskilt viktiga rön riktas informationen till dem som särskilt berörs. Detta som delar i arbetet med att föra ut resultat av forsknings- och utvecklingsarbete i verksamheten. Inom ramen för detta medverkar vår FoUU-ledare med ansvar för Nordost/Örgryte i Forskningsmåndagar. I arbetet med att föra ut resultat har också en av medarbetarna vid FoUU-enheten arbetat mycket aktivt i implementering av forskningsresultat, och till följd av detta haft åtskilliga utbildningar i Triage på Vårdcentral. FoUU-enheten tillsammans med PVO Hisingen har också aktivt

9 9 medverkat till att en kombinationstjänst för disputerad distriktssjuksköterska har tillsats vid Vårdcentralen Eriksberg. Den andra seminarielinjen Praktik i forskningen innefattar praktiska moment som man behöver kunna för att bedriva forskning. Litteratursökning är ett grundläggande moment och så efterfrågat att seminariet hålls två gånger varje termin. Vid dessa går man praktiskt igenom hur man söker efter vetenskaplig litteratur i databaser. Utbildade medicinska bibliotekarier genomför utbildningen och man har också med sig sin frågeställning så att praktisk tillämpning av kunskapen kan påbörjas omedelbart. Två ytterligare seminarier/workshops hölls 2011 under Praktik i forskningens tema, båda med internationell prägel. I samverkan med avdelningen för allmänmedicin på Göteborgs universitet hölls ett seminarium om kvalitativa metoder i medicinsk forskning av allmänläkaren och professorn Kirsti Malterud. Närmare 60 personer deltog i denna introduktion till kvalitativa metoder med en översikt över de olika faserna i forskningsprocessen samt dess praktiska tillämpning. Antalet platser var egentligen begränsat till 50 för att en interaktiv process skulle vara möjlig i workshopen, men intresset var så stort att det fick utökas. Det andra Praktik i forskningen seminariet ledde Professor Maurits van Tulder, från VU University Amsterdam, en workshop i ämnet evidensbaserad medicin. En introduktion och diskussion följde avseende; vad är för och nackdelarna med EBM? Att utveckla och implementera riktlinjer vilka är utmaningarna? I denna workshop möttes ett 30-tal forskare, verksamma kliniker och politiker och lärde inte bara utav professor van Tulder utan också om och av varandra om den evidensbaserade medicinen. FoUU-enheten strävar efter att ha en FoU-kontakt vid varje enhet. Denna person skall verka som en länk mellan arbetsplatsen och FoUU-ledare och FoUU-enheten. I maj hölls den första informationsträffen för FoU-kontaktpersonerna. Mötet inleddes med en presentation av de närvarande och projekt vid den enhet man arbetar, och sedan en kort presentation av FoUU-enheten för Primärvård. Detta följdes av en diskussion om hur vi kan arbeta för att främja forskning och utveckling i primärvård.

10 10 Bland annat ledde detta till att Judo gruppen startades, FoUU för sjuksköterskor, då det trots att sjuksköterskor är en mycket stor yrkesgrupp inom primärvården finns få projektledare i något vetenskapligt projekt. Kursen Forskningsmetodik (MFM310) har genomförts även Deltagarna, 25 st, bestod främst av läkare inom ST-utbildningen i allmänmedicin, där det ingår ett obligatoriskt moment av kurs i forskningsmetodik och ett vetenskapligt arbete. Kursen i Forskningsmetodik ges på avancerad nivå och motsvarar 7,5 hp. Denna kurs ges som uppdragsutbildning i samverkan med avd. för allmänmedicin och genomförs vid FoU-enheterna vid fyra av Västra Götalandsregionens primärvårdsområden. Intressanta projekt pågår inför specialistexamen. Kursen har nu gått två gånger och erfarenheter har erhållits som innebär att vi kommer att förändra den en del. Många ST-läkare önskar inte få högskolepoäng utan endast godkänd kurs. Detta medför att det finns två olika möjligheter med kursen. En del av deltagarna tenterar och får, vid godkänd tentamen och projektplan, godkänd kurs med 7,5 hp. De andra får endast ett intyg avseende genomgången kurs och inga hp. Det senare räcker för specialistexamen. Det finns anledning att uppmuntra till det första. Det har också varit en del bekymmer med olika uppfattning om nivå på projektplaner och arbeten. Inför 2012 planeras handledningsmöten för att få en enhetlig bedömning och möjlighet till förbättring av kursdeltagarnas situation. De flesta föreläsarna har varit bra. Inför 2012 planeras viss justering. Tidsplan och hur projektplan skall skrivas och vad den skall innehålla kommer att upprepas flera gånger under kursen och starta tidigt. Möjlighet till en fortsättningskurs i Forskningsmetodik (MFM320) finns och ges gemensamt för regionens primärvård. De två kurserna tillsammans motsvarar forskarutbildningens introduktionskurs vid Sahlgrenska Akademin, GU.

11 11 Vara brobyggare mellan universitet, högskolor och primärvårdens anställda Samverkan med Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet fortsätter att utvecklas. Vid enheten för Allmänmedicin, avd för Samhällsmedicin och folkhälsa vid Medicinska fakulteten genomförs bland annat kursen i Forskningsmetodik som uppdragsutbildning i samverkan. Två forskningsstudier genomförs också i samverkan. Det ena avser att studera ett utvärderingsinstrument (MADRS-S) vid ångest och depression som pedagogiskt verktyg. Det påbörjades under 2010 och har fortsatt även under 2011 och inkluderar 21 offentliga och privata vårdcentraler inom Göteborg och Södra Bohuslän. Ett andra projekt avseende behandling vid depression med internetbaserad kognitiv, beteendeterapi (KBT), har också påbörjats och inkluderar hittills 8 vårdcentraler. SPIRA-studien; Sekundärprevention i Primärvård Implementering av metoder för minskat Riskbruk av Alkohol har involverat 5 vårdcentraler inom området. Studien leds av docent Fredrik Spak som genom sin kombinationstjänst vid enheten för socialmedicin, Sahlgrenska akademin GU/PV Göteborg har knutits till FoUU-enheten på 20%. Under 2011 har samverkan fortsatt med enheten för arbetsterapi/fysioterapi vid avd för Klinisk neurovetenskap och rehabilitering, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Bland annat har vi tillsammans gjort nationella ansökningar om forskningsmedel, vilket tyvärr inte gav någon utdelning denna gång. Sammanslagningen med FoU-enheten Södra Bohuslän innebar att den gemensamma enheten nu också har god samverkan med Institutionen för kliniska vetenskaper, enheten för obstetrik och gynekologi, vilket ger möjlighet till samarbete med såväl Mödrahälsovården inom primärvården som med angränsande slutenvård. Medarbetare i PV ansvarar för, och kliniker från Västra Götalandsregionen samt från övriga delar av Sverige ingår bland annat i en internationell multicenterstudie angående fertilitet efter operation av utomkvedshavandeskap. Samverkan har också utökats med Institutionen för hälsa och vårdvetenskap. Ett större projekt om personcentrerad vård vid akut kranskärlssjukdom som genomförs både vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och i Primärvården Göteborg har

12 12 startats upp. Fem vårdcentraler medverkar i detta projekt. En doktorand från Primärvården medverkar och även forskargruppen har utökats med forskare och doktorandhandledare från primärvården. Uppföljning av det svenska joderingsprogrammet och kartläggning av jodbehov hos ammande kvinnor sker i samarbete med Institutionen för medicin/endokrinologi och klinisk nutrition, Sahlgrenska akademin. FoUU-ledare samverkar också med forskare inom klinisk farmakologi, Sahlgrenska akademin GU och Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap. Ett nytt samarbete har under året inletts med Chalmers tekniska högskola inom matematik/statistik. Syftet är att Chalmersstudenterna skall träna på att hjälpa vårdpersonal med statistiska frågor i forskningsprojekt. Många projekt i Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän sker förutom i samverkan med universiteten även i samverkan med Primärvården i Halland, Skaraborg, Fyrbodal och Södra Älvsborg. FoUU-enheten har fortsatt förmedlat kontakter för såväl forskare, doktorander och studenter som önskat bedriva forskningsverksamhet i primärvården. I detta försöker vi samtidigt förmedla och initiera att framtida forskningsprojekt läggs upp i samverkan mellan universitet och primärvård.

13 13 Samverkan med övriga FoU-enheter i regionen I år var det Primärvården Älvsborgs tur att arrangera Projektverkstad, ett initiativ som startades av FoUU-enheten i Göteborg Projektverkstad är en 2-dagars konferens för alla som bedriver eller planerar att bedriva forsknings- eller utvecklingsprojekt i primärvård. Resurser för att få hjälp med statistik och litteratursökning finns på plats. Det hålls workshops i hur man formar en projektplan, ansöker om projektmedel, skriver en vetenskaplig artikel eller etikprövningsansökan samt hur man gör en presentation/poster. Tid till eget arbete är också inlagd. Projektverkstad syftar till att få en ordentlig start eller att komma vidare med sitt projekt. FoUU-enheten bidrog med kompetens i form av workshopsledare och vetenskapliga handledare. Cirka 20 personer från Göteborgs och Södra Bohusläns upptagningsområde deltog. FoUU-enheten hade ansvaret för det regionala doktorandnätverkets tredje träff 28 januari. Gunnar Grimby som är chefredaktör på Journal of Rehabilitation medicin föreläste på temat Att skriva för vetenskaplig tidskrift och Per Anders Jansson informerade kring Gothia Forum. Fyra av våra doktorander presenterade sedan sina avhandlingsarbeten. Dessa visade verkligen på spridningen i ämnen som det forskas på inom primärvården. Monica Lidbeck presenterade Share and Care experiences of equal parental leave. Kristian Svenberg, Perspektiv på mötet mellan läkare och patienten erfarenheter bland somaliska flyktingar och läkare under utbildning, Karolina Fieril Effekten av styrketräning och stavgångsträning vid graviditet: prenatal och perinatal påverka på kvinna och foster och slutligen Andrea Mikkelsen som presenterade Komjölk under barndomen och mjölköverkänslighetens påverkan på familjers vardagsliv. Detta regionala doktorandnätverk har skapats för att doktoranderna inom primärvård i Västra Götalandsregionen skall träffas och utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra, bygga upp framtida forskningsnätverk. Detta varvas med föreläsningar med betydelse för doktorandutbildningen. Handledarna är välkomna att delta också. De regionala nätverksträffarna har utvecklats och det finns nu möjlighet att delta i en forskarutbildningskurs Forskning i primärvård 5 hp som har kopplats till nätverksträffarna. Som tidigare har FoU-cheferna för primärvårdens FoU-enheter träffats regelbundet ca 2-3 gånger per termin för att diskutera aktuella ämnen och samverkan.

14 14 De har också fortsatt att arbeta med hur grunduppdraget för FoU-enheterna inom primärvård i Västra Götalandsregionen kan formuleras. Detta arbete färdigställdes i slutet av året och lades fram till den tillträdande primärvårdsdirektören i den nya primärvårdsförvaltningen, Marie-Louise Gefvert, i samband med att den nya organisationen diskuterades. Förslaget mottogs positivt och enheterna fortsätter att arbeta enligt detta i den nya organisationen. Vid ett möte i januari med Anders Molander, nytillträdd tandvårdschef för forskning och utveckling i Folktandvården, diskuterades regional samverkan och strategi för forskning inom Västra Götalandsregionen. Samverkan har utvecklats med Angereds Närsjukhus och ett nätverk för att forska avseende mångsökarproblematik har formats med forskare och intresserade från såväl Vårdcentralen Angered, Primärvårdsrehab Angered och Angereds närsjukhus samt från dess FoU-enheter. Projektplaner och pilotprojekt har startats med en kvantitativ del och en kvalitativ del.

15 15 Utvecklingen inom FoUU lokalt, regionalt och internationellt FoUU-enheten håller sig à jour med utvecklingen inom FoUU lokalt, regionalt, nationellt och internationellt på en rad olika sätt. Lokalt hade FoUU-enheten som mål att besöka de lokala ledningsgrupperna under för att informera om FoUU-enhetens uppstartade verksamhet. Under 2010 besöktes Primärvården Göteborgs ledningsgrupp, PVO Hisingens, Mödravård/Gyn och Barn- och ungdomsmedicins lokala ledningsgrupper. Under 2011 har samtliga PVO inom den offentliga primärvården i Göteborg besökts (utom Nordost) samt den centrala ledningsgruppen och några av de lokala ledningsgrupperna för södra Bohuslän. Då FoUU-enheten övergått till att vara en producentneutral enhet där även de privata vårdcentralerna inom VGPV ingår i FoUU-enhetens uppdrag, har kontakter tagits även med de privata vårdgivarna för att informera om verksamheten. Generellt sätt har det upplevts som svårare att få kontakt med, och få komma till de privata enheterna för att få presentera FoU-verksamheten. FoUU-enheten har för avsikt att ha lokal förankring vid varje vårdenhet via s.k. FoU-kontaktpersoner. Dessa personer har intresse för forskning och utveckling har grundläggande kunskaper i forskningsmetodik. De har till uppgift att sprida information om primärvårdens FoUUenhet, vara kontaktperson mellan arbetsplatsen och FoUU-ledare och FoUU-enheten, tipsa om möjligheter och vägar för att utveckla projektidéer, vara ansvarig för att alla vårdenhetens projekt är registrerade i Projektdatabasen och deltar i FoUU-seminarier ca 2 ggr/år. Fyra personer i området disputerade 2011: - Maria Magnusson 21 januari med avhandlingen Prevention of childhood obesity in areas with low SES and many immigrants; prerequisites, problems and possibilities - Åsa Premberg 11 februari Förstagångsfäders upplevelser av föräldrautbildning, förlossning och första året som far - Ingela Lindh 27 maj Factors influencing women s choice of contraception - Kristian Svenberg den 16 december med avhandlingen Mötet mellan patienten och läkaren - Erfarenheter hos somaliska flyktingar och läkare under utbildning I området finns ca 10 pågående doktorandarbeten och 2-3 predoktorander som förhoppningsvis kommer att skrivas in under 2012.

16 16 Regionalt håller sig enheten à jour med den regionala utvecklingen bland annat genom den regionala nätverkgruppen som sammankallas av Västra Götalandsregionens chef för FoU och strategisk utveckling, Peter Lönnroth. Den regionala nätverksgruppen består av representanter från såväl slutenvård som primärvård och har träffats 5 gånger under året och diskuterat ärenden som berör forskning och utveckling i regionen. Regionalt förs också diskussioner angående VGPVs kvalitetsregister och hur detta skall kunna användas på lämpligt sätt för forskning och utveckling. Strategimöte med FoUU-enheterna i regionen och avd för allmänmedicin hölls den 29 augusti för att se vilka starka forskningsmiljöer/ämnen som vore strategiskt att satsa på för primärvårdsforskning. Medarbetare från enheten deltar i arbete med framtagande av regionala riktlinjer som till exempel för venös tromboembolism och osteoporos. Regionalt har också seminarier ang. Grön Rehab och Diabetes bevakats. FoUU-chefen var inbjuden och deltog också i Life Science seminarium för Västra Götaland. Medarbetare från enheten deltar dessutom i granskningskommittéerna för de Lokala och Regionala FoU-råden samt i den regionala etikprövningsnämnden. Nationell omvärldsbevakning av FoU-utvecklingen har bland annat skett genom deltagande vid den Primärvårdsinriktade kvalitetsregisterdagen i Göteborg den 26 oktober. Nationellt har samverkan också inletts angående Bättre Omhändertagande vid Artros (BOA) registret och registrering och forskning via detta. Representant från FoUU-enheten ingår i den nationella arbetsgruppen för Primärvårds-FoU och har bland annat medverkat i planeringen av nästa nationella träff i Stockholm Personal från FoU-enheten har deltagit och presenterat forskning vid de nationella konferenserna för arbetsterapi och för sjukgymnastik och vid medicinska riksstämman. Ett nationellt rehabiliteringsnätverk där Västra Götalandsregionen ingår, kallat REGASSA, kontaktade FoUU-enheten under våren för hjälp att driva och rekrytera patienter för ett projekt avseende psykisk ohälsa. FoUU-enheten bidrog i detta genom att rekrytera forskningskoordinator, lägga upp budget och hade kontakt med områdes- och verksamhetschefer för rekrytering av deltagande vårdcentraler till studien för samt ger vetenskapligt stöd lokalt till projektet. Det har sedan arbetats vidare med ytterligare en REHSAM ansökan från rehabiliteringsnätverkets forskargrupp, där representant från FoUU-enheten nu ingår, besked väntas i slutet av januari Representant från FoUU-enheten bevakade också konferensen om Svensk Behandlingsforskning i Stockholm den 24 maj.

17 17 Internationellt har vi bevakat utvecklingen genom deltagande i Världskongressen i sjukgymnastik i Amsterdam (WCPT 2011), deltagande och posterpresentation vid 4th European Public Health Conference i Köpenhamn, Danmark. Deltagande och presentation vid 15th World Congress of Psychiatry Buenos Aires, Argentina. Konferens Health Action Europe and Critical Voices Network Cork, Irland. Konferens om arbetsförmåga i Stansfeld, Storbritannien. Forskningsseminarier ang. reproduktiv och perinatalhälsa i Durban, Sydafrika, samt seminarium ang. forskning i låginkomstländer. Samarbete förekommer med Professor Maurits van Tulder från VU University Amsterdam och samtal har inletts för ett eventuellt samarbete med Curtin University, Perth, Australien. FoUU-enheten har också deltagit i planeringen av EFPC, en europeisk konferens för primärvård som äger rum i Göteborg 3-4/

18 18 Intressera primärvårdens anställda för forsknings- och utbildningsvägar Fortlöpande görs insatser för att intressera primärvårdens anställda för forskningsoch utbildningsvägar. Kontakt sker genom besök, telefon och mejlkontakt med offentliga och privata vårdenheter för att skapa en dialog om deras och FoUU-enhetens verksamhet. FoUU-ledarna har informerat om FoUU-verksamheten och inventerat verksamheternas pågående och planerade FoU-arbete. Information om aktuella forskningsmetodikkurser och utbildning sker på FoUU-enhetens hemsida men också i riktade utskick. En hel del frågor inkommer per telefon och personerna får då information eller lotsas vidare. Våra Praktik i forskningen seminarium, där man får praktisk hjälp att komma igång med sin forskning genom till exempel litteratursökning, leder ofta till en fortsatt kontakt med FoUU-enheten angående projektidén. När en projektidé presenteras för FoUU-enheten tar forskaren som hjälper till att forma projektplanen ofta upp frågan om projektet kan samordnas med vidare akademisk utbildning inom forskning som t.ex. magister/masteruppsats eller påbörjan på en doktorandplan.

Verksamhetsberättelse för: FoUU-enheten i Primärvården Göteborg 2010

Verksamhetsberättelse för: FoUU-enheten i Primärvården Göteborg 2010 Verksamhetsberättelse för: FoUU-enheten i Primärvården Göteborg 2010 FoUU-enheten har i uppdrag att stimulera, stödja och initiera forskning och utveckling inom Primärvården Göteborg bland annat genom

Läs mer

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB)

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) 1 Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) FMB är ett vetenskapligt nätverk i Västra Götaland som arbetar med forsknings, utvecklingsoch utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk

Läs mer

Handledaremöte 2012-31-01

Handledaremöte 2012-31-01 Handledaremöte 2012-31-01 Närvaro: Annika, Grethe, Dominique, Giovanni, Gun, Lena närvarande en kortis i början, Else (vid datorn) ST-läkarna o ST-café, 2 st per år, nästa gång 2012-04-17 13-16. Tänk efter

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Strokecentrum Väst Om stroke Var 17:e minut insjuknar någon i Sverige med stroke I Västra Götaland cirka 5 000 fall varje år Stroke är den vanligaste orsaken till funktionshinder hos

Läs mer

Vad betyder rehabiliteringsgarantin för praktikerna?

Vad betyder rehabiliteringsgarantin för praktikerna? Vad betyder rehabiliteringsgarantin för praktikerna? Jan Sundquist Distriktsläkare, Sorgenfrimottagningen, Malmö Professor, Lunds universitet Verksamhetschef, Centrum för Primärvårdsforskning, Lunds Universitet/Region

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård FoUU-dagen 2015 En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård 12 november kl. 08:30-16:30 Varbergs kurort Dagen är kostnadsfri och anmälan sker via utbildningskatalogen på intranätet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten primärvården Göteborg och Södra Bohuslän Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, vån 6, 411 18 Göteborg Tel: 031 346 0667 Mob: 0767

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten primärvården Göteborg och Södra Bohuslän Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, vån 6, 411 18 Göteborg Tel: 031 346 0667 Mob: 0767

Läs mer

2013-05-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-05-27 Landstingsstyrelsen. Inrättande av akademisk vårdcentral i Dalarna

2013-05-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-05-27 Landstingsstyrelsen. Inrättande av akademisk vårdcentral i Dalarna I II ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet, VI Li\&A L-S 'g 0ro A BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-05-27 Sida 1 (4) Dnr LD13/01185 Uppdnr 520 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221

15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221 15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221 Ärendet Som ett led i att säkra den framtida kompetensförsörjningen

Läs mer

Forskning och utveckling inom landstinget

Forskning och utveckling inom landstinget Forskning och utveckling inom landstinget Regionens utveckling och tillväxt Kunskapsorganisation god vård Skapar grund för innovationer och utveckling Landstingets skyldighet ( 26b HoS) Attraktivt landsting,

Läs mer

KUST. Till dig som är ST-läkare inom NU-sjukvården eller Primärvården Fyrbodal.

KUST. Till dig som är ST-läkare inom NU-sjukvården eller Primärvården Fyrbodal. KUST Till dig som är ST-läkare inom NU-sjukvården eller Primärvården Fyrbodal. KUST (Kompetens Utveckling för ST-läkare) startade 1998 på initiativ av studierektorerna inom primärvården och NU-sjukvården.

Läs mer

1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter

1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter 1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET Underlag för bedömning av den pedagogiska

Läs mer

Pedagogisk portfölj. Elisabeth Liljeroth Leg, sjuksköterska, Lektor, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset

Pedagogisk portfölj. Elisabeth Liljeroth Leg, sjuksköterska, Lektor, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset Pedagogisk portfölj Elisabeth Liljeroth Leg, sjuksköterska, Lektor, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset Ann-Charlotte Falk Leg. Sjuksköterska, Docent, Omvårdnadsansvarig PMI, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för år 2014

Verksamhetsbeskrivning för år 2014 Verksamhetsbeskrivning för år 2014 Innehållsförteckning Inledning... 1 Basuppdraget... 1 Stimulera kreativitet, kritiskt tänkande och kunskapssökande förhållningssätt hos medarbetare och chefer... 2 Stödja,

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Glöm inte att söka medel från oss för klinisk forskning. Mer information om detta finns på vår hemsida. Dead-line för ansökan är 10/10.

Glöm inte att söka medel från oss för klinisk forskning. Mer information om detta finns på vår hemsida. Dead-line för ansökan är 10/10. Nyhetsbrev Nr 2 2014 september Bästa forskarvänner! Den kliniska patientnära forskningen behöver syre och näring från den kliniska vardagen. Endast de som arbetar inom sjukvården ser brister och svagheter

Läs mer

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar 1(5) Anvisningar och regler fo r Bakgrund och syfte För att ge möjligheter till fortsatt forskning för disputerade medarbetare i vården måste tidsutrymme skapas så att forskning kan bedrivas parallellt

Läs mer

Institutionen för Medicin Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Institutionen för Medicin Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa 1 Institutionen för Medicin Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa STUDIEHANDLEDNING Vårdsamordnare för psykisk ohälsa i primärvården MED 888 3.0 högskolepoäng Avancerad nivå/ Second Cycle Inplacering:

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Inst f experimentell medicinsk vetenskap dokument uppdaterat maj 2007

Inst f experimentell medicinsk vetenskap dokument uppdaterat maj 2007 1 Inst f experimentell medicinsk vetenskap dokument uppdaterat maj 2007 Utvecklingssamtal - ett strukturerat samtal Forskarutbildningsprocessen Hur har utbildningen fortskridit i förhållande till studieplanen?

Läs mer

Riktlinjer för anställda

Riktlinjer för anställda Riktlinjer för anställda Följande riktlinjer och villkor gäller för anställda vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Riktlinjerna kompletterar de regler som gäller vid Göteborgs universitet

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

STHFs styrelseprotokoll nr 5 2014

STHFs styrelseprotokoll nr 5 2014 STHFs styrelseprotokoll nr 5 2014 Plats: SRATs kansli Stockholm Datum: 14-15 maj 2014 Närvarande: Yvonne Nyblom Ordförande Ingela Jägestrand Mari Carlsson Anna Magnusson Monica Ringdahl Birgitta Jönsson

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri

Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri Sida 1 av 7 Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri Tänk stort, börja i det lilla, gå snabbt framåt Think big, start small, move fast Innovationcenter, Mayo Clinic Sida 2 av 7 Innehåll En vision

Läs mer

Regionala Noden Uppsala-Örebro för Samordning av Kliniska Studier. Verksamhetsberättelse 2015 17 februari 2016

Regionala Noden Uppsala-Örebro för Samordning av Kliniska Studier. Verksamhetsberättelse 2015 17 februari 2016 1 Regionala Noden Uppsala-Örebro för Samordning av Kliniska Studier Verksamhetsberättelse 2015 17 februari 2016 2 Innehållsförteckning: Bakgrund 3 Aktiviteter 2015 5 - Möten 5 - Föreslagen infrastruktur

Läs mer

Reglemente för FoU-rådet i Södra Älvsborg

Reglemente för FoU-rådet i Södra Älvsborg Reglemente för FoU-rådet i Södra Älvsborg Historik... 2 Grundläggande regler enligt HSS beslut... 2 Lokala FoU-rådet i Södra Älvsborg... 3 Ansvar för chefsgruppen lokala FoU-rådet i Södra Älvsborg... 3

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-21 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsgrummet,

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

Sammanträde med vetenskapliga rådet

Sammanträde med vetenskapliga rådet 1 av 5 Sammanträde med vetenskapliga rådet Tid: 2015 03 12 kl. 13.00 15.00 Plats: Högskolan Kristianstad, 5 208 Närvarande: Anna Karin Edberg, ordförande Ann Margreth Olsson, ordinarie ledamot, socialt

Läs mer

MULTIMODAL REHABILITERING VAD ÄR DET OCH VARFÖR?

MULTIMODAL REHABILITERING VAD ÄR DET OCH VARFÖR? MULTIMODAL REHABILITERING VAD ÄR DET OCH VARFÖR? Iréne Linddahl Hälsohögskolan Jönköping MULTIMODAL REHABILITERING Ett bio-psyko-socialt synsätt Ett antal välplanerade och synkroniserade åtgärder under

Läs mer

Nyhetsbrev Nr. 3 2009

Nyhetsbrev Nr. 3 2009 Nyhetsbrev Nr. 3 2009 Exposé över FoU:s arbete och samverkan med kommunerna i Nordväst. Inledning Det här är årets tredje Nyhetsbrev från FoU- Nordväst - något som kommer att bli ett stående inslag tre

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Jämlik hälsa: Teori och praktik för en socialt hållbar samhällsutveckling

Jämlik hälsa: Teori och praktik för en socialt hållbar samhällsutveckling Jämlikt Göteborg hela staden social hållbar Jämlik hälsa: Teori och praktik för en socialt hållbar samhällsutveckling 7,5 poäng www.goteborg.se/jamlikt Jämlik hälsa: teori och praktik för en socialt hållbar

Läs mer

Barns rätt som närstående - att utveckla evidensbaserad handlingsplan i palliativ vård

Barns rätt som närstående - att utveckla evidensbaserad handlingsplan i palliativ vård TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Elisabeth Johansson Aalbu Folkhälsocentrum +4616104894 2013-10-20 HBN13-023-1 Ä R E N D E G Å N G Hållbarhetsnämnden M Ö T

Läs mer

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 PM Socialtjänstförvaltningen Yasmine Ekman Munir, Shahid Saleem, Ulla-Britt Fingal 2005-04-05 Bilaga 1 Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 Bakgrund

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten Umeå universitet Medicinska fakulteten Norrbottens läns landsting Dnr: UmU 243-662-13 Dnr: NLL 719-13 AVTAL mellan medicinska fakulteten, Umeå universitet, och Norrbottens läns landsting om verksamhetsförlagd

Läs mer

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin Uppdaterad 2014-06-05 Sid 1 / 5 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Livssituation och återgång i arbete efter bröstcanceroperation en prospektiv kohortstudie Syftet

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

Mötesplats Hälsa Verksamhetsberättelse 2011 och Verksamhetsplan 2012

Mötesplats Hälsa Verksamhetsberättelse 2011 och Verksamhetsplan 2012 Mötesplats Hälsa Verksamhetsberättelse 2011 och Verksamhetsplan 2012 Bakgrund Sedan flera år tillbaka har det pågått ett arbete, såväl vid Högskolan i Kalmar (Akademi för hälsovetenskap) som vid Växjö

Läs mer

Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa / Allmänmedicin vid institutionen för Medicin

Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa / Allmänmedicin vid institutionen för Medicin Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa / Allmänmedicin vid institutionen för Medicin Forskningsmetodik- en introduktion 8 hp (kurskod MFM330) Projektledare

Läs mer

Kommungemensam handlingsplan

Kommungemensam handlingsplan FoU Fyrbodal Kommungemensam handlingsplan för FoU Fyrbodal Kommungemensam handlingsplan för FoU Fyrbodal Syfte Denna Handlingsplan är ett led i att stärka Fyrbodalskommunernas kapacitet att bedriva en

Läs mer

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2015 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2015 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Bilaga 5-05-13 Dnr 995-14 1 (5) Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Lotta Dalheim Englund/ASC Lokal handlingsplan för hållbar utveckling vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås

Läs mer

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Mer utförlig information rörande doktoranders rättigheter och skyldigheter finns att hämta på http://www.doktorandhandboken.nu Syftet

Läs mer

Årsredovisning. år 2015

Årsredovisning. år 2015 Årsredovisning år 2015 1 Innehållsförteckning Sammanfattning och reflektion... 1 Inledning... 2 FoU året i siffror... 5 Stimulera kreativitet, kritiskt tänkande och kunskapssökande förhållningssätt hos

Läs mer

Kurskod: OM2032 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 15

Kurskod: OM2032 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 15 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Vuxnas och äldres hälsa och ohälsa, 15 högskolepoäng Nursing Science, Health and Ill-Health among Adults and the Elderly,

Läs mer

Uppföljning av röntgensjuksköterskeexamen vid Luleå tekniska universitet

Uppföljning av röntgensjuksköterskeexamen vid Luleå tekniska universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Nils Olsson 08-563 088 40 nils.olsson@uka.se 2015-03-17 411-321-14 Till rektor Uppföljning av röntgensjuksköterskeexamen vid Luleå tekniska universitet

Läs mer

PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng

PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 45 credits, Second

Läs mer

Decenniumrapport för det sjukhusövergripande FoUU rådet

Decenniumrapport för det sjukhusövergripande FoUU rådet 1 Decenniumrapport för det sjukhusövergripande FoUU rådet Bakgrund I samband med fastställandet av organisationen för SU beslutades att de s k paramedicinska grupperna (arbetsterapeuter, kuratorer, logopeder,

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Biologisk fysik

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Biologisk fysik Studieplan för utbildning på forskarnivå Biologisk fysik Skolan för Teknikvetenskap Skolan för Informations- och Kommunikationsteknik Skolan för Datavetenskap och Kommunikation Nationella föreskrifter

Läs mer

2009-2010. Junior Faculty Rheumatology (JFR) startades 2009-04-16 i samband med Svensk Reumatologisk Förenings (SRF) Vårmöte 2009 i Uppsala.

2009-2010. Junior Faculty Rheumatology (JFR) startades 2009-04-16 i samband med Svensk Reumatologisk Förenings (SRF) Vårmöte 2009 i Uppsala. V ERKSAMHETSBERÄTTELSE JUNIOR FACULTY RHEUMATOLOGY 2009-2010 Junior Faculty Rheumatology (JFR) startades 2009-04-16 i samband med Svensk Reumatologisk Förenings (SRF) Vårmöte 2009 i Uppsala. O R G A N

Läs mer

Socialmedicin. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Socialmedicin. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Socialmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för

Läs mer

Svenskt Vatten Utveckling

Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Syfte med seminariet: Att diskutera forskningsutbytet mellan akademin och företag. Vilka samarbeten har fungerat bra och vilka samarbeten har fungerat sämre? Vilka lärdomar kan

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Kurs i vetenskapligt förhållningssätt för ST-läkare i Landstinget Blekinge, FoUST 2.0

Kurs i vetenskapligt förhållningssätt för ST-läkare i Landstinget Blekinge, FoUST 2.0 Kurs i vetenskapligt förhållningssätt för ST-läkare i Landstinget Blekinge, FoUST 2.0 Bakgrund Socialstyrelsen har formulerat ett mål för alla blivande specialistläkare, att under sin utbildning: Specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Samverkansavtal FOU norr

Samverkansavtal FOU norr Samverkansavtal FOU norr Parter Följande samverkansavtal har träffats mellan kommunerna Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna Stad, Upplands-Bro och Upplands Väsby samt Stockholms läns landsting.

Läs mer

Jerzy Leppert, 20-11-14

Jerzy Leppert, 20-11-14 Jerzy Leppert, 20-11-14 CKF Västmanland basen i ett kunskapsföretag Bakgrund Plats i universitets- och landstingsorganisation Öppet hus hur får vi forskning närmare klinik och vice versa Forskarutbildning

Läs mer

KUST. Till dig som är ST-läkare inom NU-sjukvården eller Primärvården FyrBoDal.

KUST. Till dig som är ST-läkare inom NU-sjukvården eller Primärvården FyrBoDal. KUST Till dig som är ST-läkare inom NU-sjukvården eller Primärvården FyrBoDal. KUST (Kompetens Utveckling för ST-läkare) startade 1998 på initiativ av studierektorerna inom primärvården och NU-sjukvården.

Läs mer

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24 Dnr 193/2012-200 Anvisningar till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet Giltig från 2012-04-24 Fastställd av rektor den 17 januari samt 24 april 2012 INNEHÅLL 1. INLEDNING...

Läs mer

FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten

FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten - en sammanfattning av en enkät Magnus Falk, distriktsläkare, FoU-handledare Elisabet Bergfors, distriktsläkare, FoU-handledare FoU-enheten,Linköping

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Dnr: ORU 1.2.1-4488/2013 ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Fastställd av: styrelsen Datum: 2013-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Disposition av Anställningsordningen 3. Utgångspunkter

Läs mer

Matrisen ska arkiveras tillsammans med blanketten för uppföljning på din institution.

Matrisen ska arkiveras tillsammans med blanketten för uppföljning på din institution. Sid 1 (9) Anvisningar för ifyllande av individuella lärandemål inför antagning till forskarutbildning/ Anvisningar för ifyllande av måluppfyllelse vid årlig uppföljning Du ska, liksom alla doktorander

Läs mer

Sömnproblematik, stress och behandling

Sömnproblematik, stress och behandling Succé nytt datum! Sömnproblematik, stress och behandling för dig i primär och företagshälsovården Sambandet mellan sömnproblem, stress och livsstil! Utmattningssyndrom ohälsa sömn KBT behandling vid sömnproblem!

Läs mer

Forskningspolitiskt program

Forskningspolitiskt program Forskningspolitiskt program Forskningspolitiskt program Fysioterapeutiska insatser är avgörande för en hälso- och sjukvård med hög kvalitet och god patientsäkerhet. Fysioterapeuternas kunskapsområde är

Läs mer

Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel

Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel Projekt Lärandeorganisation i Älvsjö stadsdel Slutrapport 2009-01-09 Hans Stavrot Hans Stavrot arbetade vid tidpunkten för projektet som regionchef på Omsorgshuset i Älvsjö stadsdel. Projektet handleddes

Läs mer

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete

Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Lunds universitet Fastställd av Nämnden för rehabiliteringsutbildning Medicinska fakulteten 02-01 Kristina Hansson och Boel Heister Trygg Masterprogrammet i audiologi/logopedi Kvalitetsarbete Sakområde

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Projektplan Barn och Unga Fyrbodal

Projektplan Barn och Unga Fyrbodal 2012-04-26 Projektplan Barn och Unga Fyrbodal Bakgrund Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 2011-01-27 undertecknat en överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik inom den

Läs mer

PROJEKT FORSKARSERVICE PÅ GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK EVA HESSMAN, HELEN SJÖBLOM, SARA ASPENGREN 160422

PROJEKT FORSKARSERVICE PÅ GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK EVA HESSMAN, HELEN SJÖBLOM, SARA ASPENGREN 160422 PROJEKT FORSKARSERVICE PÅ GÖTEBORGS UNIVERSITETSBIBLIOTEK EVA HESSMAN, HELEN SJÖBLOM, SARA ASPENGREN 160422 BAKGRUND 1961 Göteborgs universitetsbibliotek Tradition av starka institutionsbibliotek Forskarnas

Läs mer

Sammanträde med Forskningsplattformens Samordningsgrupp

Sammanträde med Forskningsplattformens Samordningsgrupp Sida 1 av 5 Sammanträde med Forskningsplattformens Samordningsgrupp Tid: 2012 11 30 kl. 09.00 11.00 Plats: 05 208 Närvarande: Övriga: Ej närvarande: Lena Persson, HKR ordförande Zada Pajalic Eva Björk,

Läs mer

ANSÖKAN UNIVERSITETSÖVERLÄKARE. Information

ANSÖKAN UNIVERSITETSÖVERLÄKARE. Information 1 Information Behöriga att söka För att vara behörig till befattning som universitetsöverläkare behöver du uppfylla följande kriterier: Formella kriterier Du är disputerad Minst två accepterade/publicerade

Läs mer

Utlysning av REHSAM, ett forskningsprogram inom ramen för rehabiliteringsgarantin. Inbjudan

Utlysning av REHSAM, ett forskningsprogram inom ramen för rehabiliteringsgarantin. Inbjudan Utlysning av REHSAM, ett forskningsprogram inom ramen för rehabiliteringsgarantin. Inbjudan REHSAM är ett forskningsprogram för bättre och effektivare rehabilitering inom ramen för rehabiliteringsgarantin,

Läs mer

Mall för slutrapport delprojekt barn som anhöriga

Mall för slutrapport delprojekt barn som anhöriga Mall för slutrapport delprojekt barn som anhöriga Delprojektets namn Barn som anhöriga - Hälsohögskolan Delprojektsansvarig Karin Enskär Datum 14-06-03 Sammanfattning Projektet innehåller två delar. Den

Läs mer

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST)

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdgivardirektiv 1 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Marie-Louise Mauritzon övergripande studierektor Vårdgivardirektiv angående

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Anslag för forsknings- och utvecklingsprojekt, FoU, samt förbättringsprojekt

Anslag för forsknings- och utvecklingsprojekt, FoU, samt förbättringsprojekt LEDIGKUNGÖRELSE Landstingets kansli Januari 2012 FoU Kronoberg LEDIGKUNGÖRELSE Anslag för forsknings- och utvecklingsprojekt, FoU, samt förbättringsprojekt Forskning och utveckling är grunden för förnyelse

Läs mer

1. Meriteringsmodellen

1. Meriteringsmodellen Sid 1 (7) 1. Meriteringsmodellen Av Umeå universitets visionsdokument Vision 2020 framgår det att vårt pedagogiska meriteringssystem bidrar till att ge skickliga lärare. Det övergripande målet för Umeå

Läs mer

MED739, Mat vid diabetes, nutritionsbehandling, 4,5 högskolepoäng Diabetes Nutrition Therapy, 4.5 higher education credits

MED739, Mat vid diabetes, nutritionsbehandling, 4,5 högskolepoäng Diabetes Nutrition Therapy, 4.5 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN MED739, Mat vid diabetes, nutritionsbehandling, 4,5 högskolepoäng Diabetes Nutrition Therapy, 4.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är

Läs mer

Bilaga 14 1 (1) Datum 2015-09-29 Uppdragsbeskrivning kanslifunktion för samverkansnämnden Uppdrag Samordna och administrera samverkansnämndens sammanträden inklusive tjänstemannaberedningar. Administrera

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Kvinnohälsovård 1, 11,5 högskolepoäng Women s Health Care 1, 11.5 credits

Kvinnohälsovård 1, 11,5 högskolepoäng Women s Health Care 1, 11.5 credits Kursplan Institutionen för vårdvetenskap Kvinnohälsovård 1, 11,5 högskolepoäng Women s Health Care 1, 11.5 credits Ladokkod: 62BK12 (version 1) Gäller från: Höstterminen 2011 Fastställd av: Utbildningsutskottet

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Ansö kan öm fö rla ngning av pröjektet Tillsynsutveckling i Va st, dnr 2011-3050030 Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansöker om förlängning av projektet Tillsynsutveckling i Väst. Nuvarande projekttid

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Strategi för forskningsdokumentation

Strategi för forskningsdokumentation Karolinska Institutet Dnr 5130/2010-600 Innehåll Sammanfattning... 3 Framtidsmål och strategi... 4 Information och utbildning... 4 Elektroniska system... 6 Forskningsstöd... 7 Avslutande kommentar... 8

Läs mer

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö=

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö= ríäáäçåáåöëéä~åñ ê aåêdontunulnm mêçöê~ããéíñ êâçãéäéííéê~åçéìíäáäçåáåö Ñ êä â~êéãéçìíä åçëâéñ~ãéå SMÜ ÖëâçäÉéç åö `çãéäéãéåí~êómêçöê~ããéñçêmüóëáåá~åëïáíü~ jéçáå~äaéöêééñêçãçìíëáçéíüébrlbbp~åç pïáíòéêä~åç

Läs mer

ST- Utbildningskontrakt

ST- Utbildningskontrakt 1(4) ST- Utbildningskontrakt Specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin i VG Primärvård Undertecknade förbinder sig att följa detta ST-utbildningskontrakt för specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin

Läs mer

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo RSK 677-2005 Utvärdering Enheten för asyl- och flyktingfrågor Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Lars Palo Januari 2007 1. Förutsättningar Den 1 januari 1997 överfördes ansvaret för asylsökandes

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FOU VÄSTERNORRLAND. Författare: Sirpa Virtanen. Antagen FoU ledning: 2015-02-20. Godkänd KF styrelse: 2015-03-19

VERKSAMHETSPLAN 2015 FOU VÄSTERNORRLAND. Författare: Sirpa Virtanen. Antagen FoU ledning: 2015-02-20. Godkänd KF styrelse: 2015-03-19 VERKSAMHETSPLAN 2015 FOU VÄSTERNORRLAND Författare: Sirpa Virtanen Antagen FoU ledning: 2015-02-20 Godkänd KF styrelse: 2015-03-19 Denna verksamhetsplan beskriver FoU Västernorrlands planerade verksamhet

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen Forskarutbildningen i ekonomisk historia Underdokument till studieplanen, antaget av institutionsstyrelsen september 2004 och reviderad oktober 2007

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT 1(5) Beslut av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 2013-02-25 Dnr 2013/229 A 21 ANTAGNING AV DOCENT Allmänt Genom att anta docenter stärks forsknings- och utbildningskvalitén vid Högskolan Väst.

Läs mer