Kemikalieinspektionens marknadskontrollplan 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kemikalieinspektionens marknadskontrollplan 2012"

Transkript

1 Kemikalieinspektionens marknadskontrollplan 2012

2 Innehåll 1 Syfte och tillämpningsområde Allmänna mål för marknadskontroll Mål för Kemikalieinspektionens marknadskontroll Rättslig grund Principer för urval av produkter att kontrollera Analys av marknadsstruktur Kontrollmetoder (tillsynsaktiviteter) Samverkan Kostnader Tidsperspektiv Uppföljning Utvärderingsmetoder Övriga planer Bilaga 1 Laglista Bilaga 2 English summary

3 1 Syfte och tillämpningsområde Ett av Sveriges åtaganden som medlem i EU är att bedriva marknadskontroll. Med marknadskontroll menas att ansvarig myndighet övervakar att produkter som släpps ut på marknaden eller tas i bruk i Sverige uppfyller gällande krav samt vidtar åtgärder när de inte gör det. Enligt definition i förordning (EG) nr 765/2008 menas med marknadskontroll att myndigheterna vidtar åtgärder för att se till att produkterna överensstämmer med de krav som fastställs i relevant harmoniserad gemenskapslagstiftning och inte hotar hälsan, säkerheten eller andra aspekter av skyddet av allmänintresset, t ex den yttre miljön. Ansvarig myndighet är skyldig att organisera och bedriva marknadskontrollen på ett tillräckligt effektivt sätt och i tillräcklig omfattning. 2 Allmänna mål för marknadskontroll Marknadskontrollen syftar till att skydda arbetstagare, konsumenter och andra användares säkerhet och hälsa samt miljön. Marknadskontrollen syftar även till att säkerställa likvärdiga konkurrensförhållanden mellan företag och därmed bidra till att förhindra illojal konkurrens. 3 Mål för Kemikalieinspektionens marknadskontroll KemI s mål är att minska hälso- och miljöriskerna med kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor som finns på marknaden. Kemiska produkter Ett mål är att den produktinformation som företagen enligt lag är skyldiga att lämna till användarna av produkter, är så bra som möjligt. KemI s inriktning är också att få företagen att utforma denna information användarvänligt, så att användare tydligare kan identifiera risker och få information om hur produkter kan användas säkert. Vidare behöver andra skyldigheter kontrolleras t ex att tillstånd för överlåtelse finns och att företagen anmäler till KemI s produktregister. Det fångar upp företag som kan få mer information vad som krävs när man tillverkar och för in kemikalier till Sverige. Utifrån produktregistrets information om företagen, information vid inspektioner och även information från Reach-IT/RIPE (databaser som finns hos Echa) görs även en kontroll av att företagen har registrerat ämnen då så krävs enligt Reach och även anmält till klassificerings- och märkningsregistret enligt CLPförordningen. Bekämpningsmedel Under 2011 har en ny EU-förordning om växtskyddsmedel trätt i kraft. För biocidprodukter pågår ett arbete om en ny EU-förordning som troligtvis kommer att beslutas under De båda förordningarna ska säkerställa att inga oacceptabla risker sker för människa, djur eller miljö vid användandet av bekämpningsmedel. KemI s uppgift är att kontrollera att dessa regler efterlevs och att öka kunskapen om reglerna hos tillverkare, importörer och användare. Det innebär bland annat att endast godkända växtskyddsmedel och biocidprodukter ska finnas på marknaden och att de ska användas på rätt sätt, det vill säga att användarna ska följa de användningsvillkor som är kopplade till respektive produkt. 3

4 Ett mycket viktig och prioriterat mål är att se till att produktinformation är korrekt och användarvänlig. Produktinformationen är omfattande både för växtskyddsmedel och biocidprodukter och den måste vara användarvänlig och lättläst för att användaren ska förstå hur produkterna ska hanteras på ett säkert sätt. Analyser av produkternas verksamma ämne utförs kontinuerligt för att granska att ämnet samt koncentrationen överensstämmer med de krav som ställs i godkännandet. Inom de närmsta åren kommer fokus att ligga på insatser som dialog och kontroll av företag med biocidprodukttyper som idag är undantagna från kravet på godkännande, men inom ett par år kommer att kräva godkännande. Varor Tillsynen av kemikalier i varor är en relativt ny verksamhet som ökat successivt under de senaste åren. I förhållande till antalet varuföretag och varor ute på marknaden så ligger varutillsynen på en relativt blygsam nivå. På senare tid har dock det allmänna och politiska intresset för kemikalier i varor ökat och KemI har utvidgat tillsynsverksamheten mot kemikalier i varor. Ett allt större fokus på kemiska risker från varor de senaste åren har inte bara skett inom Sverige och EU utan också globalt. Målsättningen är att öka tillsynen på varuområdet. Genom att inspektera enskilda importörer och föra dialog med branschorganisationer sprider myndigheten kunskap om kemikalielagstiftningen och om vilka kemikalier som är förbjudna eller begränsade i varor. Detta kombineras med analyser av innehållet av förbjudna och/eller begränsade ämnen i varor, där resultaten kommuniceras med berörda importörer. Målsättningen är att öka kunskapen hos varuimportörerna. Detta i kombination med ökad tillsyn och kontroll gör att antalet varor som utgör en risk för hälsan eller miljön minskar på marknaden. 4 Rättslig grund Bestämmelser om marknadskontroll finns i EU-förordning 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter, EU-förordning 764/2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska regler på produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat, vars genomförandebestämmelser finns i förordning (SFS 2009:52), EU:s direktiv om allmän produktsäkerhet (2001/95/EG), genomfört i Sverige genom Produktsäkerhetslagen (2004:451) och Produktsäkerhetsförordningen (2004:469), den svenska marknadskontrollförordningen (SFS 2005:893) samt sektorslagstiftning. Både EU-förordningen om ackreditering och marknadskontroll och produktsäkerhetsförordningen ställer krav på myndigheter att upprätta, genomföra och följa upp marknadskontrollplaner (art /2008, 9 PSF). Även den svenska marknadskontrollförordningen (4.4, 2005:893) innehåller krav på en nationell handlingsplan för marknadskontroll. Denna handlingsplan fokuserar dock inte på specifika produktkategorier utan på myndighetsgemensamma frågeställningar och aktiviteter och ligger utanför dessa riktlinjers tillämpningsområde. Kemikalieinspektionen (KemI) är ansvarig för tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt och som innebär en risk för människors hälsa eller miljön, enligt förordning (2011:13) om tillsyn enligt miljöbalken. Den största delen av denna tillsyn är i form av marknadskontroll, dvs. vill säga att man granskar produkter som släpps ut på marknaden. Därutöver bedriver KemI tillsynsvägledning för andra tillsynsmyndigheter på området, dvs. kommuner och länsstyrelser. 4

5 Tillsynen bedrivs ofta i projektform och kan involvera exempelvis kommunerna, bl. a. för att få en större spridning på kontrollerna samt öka kompetensen på kemikalieområdet bland kommunerna. KemI är en specialistmyndighet, och området kräver ofta expertkunskaper. Detta kan vara svårt för en kommun att kunna upprätthålla. I projekten med kommunerna ingår att KemI ger omfattande vägledning. Även andra ärenden drivs, exempelvis efter anmälningar från allmänhet, företag eller myndigheter eller på myndighetens eget initiativ. Inspektionerna sker antingen skriftligt eller på plats, utifrån vad som bedöms lämpligast i det enskilda fallet. I bilaga 1 anges de rättsakter som för tillfället är mest relevanta när det gäller kontroll av harmoniserad gemenskapslagstiftning för KemI. 5 Principer för urval av produkter att kontrollera KemI har ett produktregister som innehåller sammansättningsuppgifter för kemiska produkter från företag som tillverkar, importerar eller byter namn på kemiska produkter. Registret är en viktig källa för omvärldsbevakning och kan användas vid urval av tillsynsobjekt. Dessutom producerar KemI statistiksammanställningar över i vilka produkter utvalda ämnen förekommer. KemI har också stor kunskap om utsläppande på marknaden och användning av bekämpningsmedel, eftersom det ställs krav på förhandsgranskning och godkännande av sådana produkter. I Sverige godkänns bekämpningsmedel av KemI. Eftersom KemI är s.k. behörig myndighet enligt Reach-förordningen så finns även möjlighet att få information från Echa via Reach-IT eller RIPE (Reach Information Portal for Enforcement) om företag som tillverkar och/eller importerar ämnen. Vid tillsyn används de uppgifterna för att kontrollera att de uppfyller sina skyldigheter enligt Reach- och CLPförordningarna. KemI har även samarbetsprojekt med lokala tillsynsmyndigheter där vi ofta får in information om produkter och företag med brister. Myndigheten får också in anmälningar, s.k. tips, från både konsumenter, andra myndigheter och konkurrenter/företag. Även Giftinformationscentralen, intresseorganisationer såsom Svenska Naturskyddsföreningen och SwedWatch samt media visar intresse för kemikalieproblematiken och ger myndigheten information om misstänkta brister. Dessa anmälningar tas omhand i ett utarbetat system där inkomna tips prioriteras och hanteras efter riskoch angelägenhetsgrad. De anmälningar som varje vecka publiceras i Kommissionens informationssystem för konsumentprodukter på EU-marknaden som innebär en allvarlig hälsorisk (RAPEX) bevakas. De varor med brister som faller under KemI s tillsynsansvar sammanställs och fungerar som urvalskriterier för myndighetens egna prioriteringar. KemI bevakar även marknadsföringen av vissa konsumentprodukter som är särskilt intressanta ur riskpunkt, t.ex. biocidinnehållande produkter. Mässor och facktidningar bevakas regelbundet, dessutom ger dialoger med forskare och veterinärer information till myndigheten om produkter och kemikalier som misstänks vålla problem. 5.1 Analys av marknadsstruktur Kemiska produkter För kemiska produkter finns detaljerade regler om hur dessa ska klassificeras och märkas utifrån de inneboende egenskaper produkterna har oavsett om de är avsedda för yrkesmässigt bruk eller konsumenter. Det finns också regler om förpackningar och speciell information som ska följa med 5

6 produkterna till yrkesmässiga användare (säkerhetsdatablad). Alla kemiska produkter som tillverkas eller förs in till Sverige, i mängder över 100 kg per år ska dessutom anmälas till KemI s produktregister, tillsammans med sammansättningsuppgifter. I tillsynen av kemiska produkter granskar myndigheten framför allt att produktinformationen uppfyller lagkraven och att aktuella sammansättningsuppgifter finns i produktregistret. Produktregistret innehåller uppgifter om cirka kemiska produkter och biotekniska organismer. Uppgifterna lämnas till registret av cirka anmälningspliktiga företag och ger en bild över hur kemiska ämnen och produkter används i Sverige. KemI har tillsynsansvar över enbart de som säljer produkterna vidare i Sverige, vilket är ca företag. Bekämpningsmedel Alla bekämpningsmedel (både yrkesmässiga och konsumentprodukter) som får användas i Sverige måste vara förhandsgranskade och godkända av KemI. Bekämpningsmedel ska också anmälas till KemI och de omfattas av reglerna om klassificering, märkning och säkerhetsdatablad. I tillsynen av bekämpningsmedel granskar myndigheten bl.a. att produkterna har ett godkännande och att mängden aktiv substans överensstämmer med godkännandet, samt att produkterna uppfyller kraven om produktinformation. Det finns 177 innehavare eller ombud av godkända bekämpningsmedel i KemI s bekämpningsmedelsregister. Vissa av dem finns även registrerade i produktregistret (godkända bekämpningsmedel ska också vara anmälda till KemI s produktregister). Total finns det 645 godkända bekämpningsmedel i Sverige varav 347 är växtskyddsmedel och 298 är biocider. Tillsynen bedrivs på nationella objekt och eftersom 40 % av innehavarna finns i länder utanför Sverige försvåras tillsynen. Uppskattningsvis finns det ytterligare ca 100 aktörer på den svenska marknaden som antingen importerar eller tillverkar icke godkända bekämpningsmedel. Varor De regler som gäller för varor är inte lika omfattande och detaljerade som reglerna för kemiska produkter. Här finns miljöbalkens generella regler om allmän försiktighet och produktsäkerhetslagen som säger att bara varor som är säkra ur hälsosynpunkt får sättas ut på marknaden. För vissa varugrupper finns detaljregler som begränsar användningen av specifika kemiska ämnen, t.ex. avgivning av nickel från smycken och användning av vissa mjukgörare (ftalater) i leksaker. Vid varuinspektioner blir det ofta fokus på att väcka kemikaliefrågan och kontroll av företagens rutiner och kunskap om kemikalieinnehåll i varorna. För varor finns inget register motsvarande produktregistret för kemiska produkter. Det gör att urvalsprocessen för dessa företag blir mer komplicerad och tar därmed längre tid. Företag måste istället identifieras genom andra källor, exempelvis via Statistiska Centralbyrån (SCB), Tullverket, branschorganisationer, Gula sidorna, Internet, mässor och utställningar etc. Antalet företag som tillverkar och/eller importerar varor är också många gånger fler än för kemiska produkter. Via SCB:s företagsregister har KemI försökt identifiera vilka varuföretag som KemI har tillsynsansvar för. KemI har valt ut ett antal av företagsregistrets SNI-koder, där det kan antas finnas varor av intresse för KemI, dvs. där farliga ämnen kan ingå. För antalet tillverkande varuföretag blev summan företag. Vidare har SNIkoder som kopplar till parti- och detaljhandel kopplats ihop med uppgifter om import (gäller både inom och utanför EU). Där blev siffran st. företag. Av detta uttag skulle alltså KemI teoretiskt ha tillsynsansvar för ca varuföretag. Troligtvis är inte alla dessa våra tillsynsobjekt eftersom alla kanske inte har varor med farligt innehåll. 6

7 6 Kontrollmetoder (tillsynsaktiviteter) Under 2012 planeras följande insatser mot olika typer av produkter och företag. Tillsynsprojekten ges en kort beskrivning. Alla aktiviteter nedan redovisar KemI s operativa tillsyn. Årligen deltar KemI i olika typer av mässor eller utställningar riktad till företag och/eller konsumenter för att sprida information om kemikalier i produkter och varor. Projekt och aktiviteter som gäller för alla tre tillsynsgrupper: Denna del räknas som reaktiv marknadskontroll och KemI planerar att tidsåtgången är ca 400 persondagar (vilket är ca 15 % av den operativa tillsynens resurser) för Tips: Tillsynsaktivitet Tips Beskrivning av aktiviteten S.k. tips i form av brev, e-post och telefonsamtal inkommer till myndigheten om bristfälliga varor (misstänks inte uppfylla krav i lagstiftningen, luktar starkt av kemikalier etc.). Dessa prioriteras och vissa väljs ut för inspektion och kontroll. KemI har ett utvecklat system för att kunna ta omhand sådan information som kommer in under året i form av tips. Inkomna tips prioriteras och hanteras efter risk- och angelägenhetsgrad. Denna del räknas som proaktiv marknadskontroll: Kemiska produkter Tillsynsaktivitet Beskrivning av aktiviteten Eurodeter Tillsyn av tvätt- och rengöringsmedelsförordningen (648/2004) i ett EUgemensamt projekt inom ramen för CLEEN-nätverket. RIO Regional inspektionsomgång. Tillsynen fokuserar på en region, där man tar ett brett perspektiv över branscherna. Klassisk kemiska produkter tillsyn med granskning av märkning, säkerhetsdatablad, förpackningsregler, PR-anmälan, och tillstånd etc projekt Förra årets projekt avslutas under 2012; Kontroll av internetförsäljning av farliga kemiska produkter samt bekämpningsmedel (CLEEN-projekt), samt kontroll av farliga ämnen i fyrverkerier och tatueringsfärger. Echa registrering Önskemål från Echa att länder kontrollerar om företag som ska ha registrerat enligt förhandsregistreringen verkligen gjort det. Pilotprojekt Interlinks Nordiskt CLP projekt Pilotprojekt om Reach initierat av Echa:s tillsynsnätverk Forum. Syftet är att se hur kommunikationsvägar fungerar i tillsynen inom EU (mellan länder och Echa). Särskilt fokus kommer att ligga på Intermediärer 1 och PPORD/OR 2. Samarbetsprojekt med övriga nordiska länder om de nya klassificering- och märkningsreglerna (CLP). Målsättning att inspektera företag som agerar på hela 1 En intermediär är ett ämne som tillverkas för och förbrukas eller används vid kemisk bearbetning för att omvandlas till ett annat ämne 2 PPORD produkt- och processinriktad forskning och utveckling OR only representatives, enda representanter en fysisk eller juridisk person som är etablerad i gemenskapen och som är utsedd av en tillverkare av ett ämne utanför gemenskapen för att fullgöra de skyldigheter som åligger importörer enligt Reach-förordningen 7

8 Nya företag Kandidatförteckning jmf produktregistret nordiska marknaden. Klassisk kemiska-produkter-tillsyn av företag som är nya eller om de aldrig tidigare varit inspekterade. Kandidater för Reach-tillstånd samkörs med ämnen i KemI s produktregister. Dessa företag inspekteras sedan och man kommer bland annat att kontrollera hur företagen använder substitution. Bekämpningsmedel Tillsynsaktivitet Biocid 2012 Beskrivning av aktiviteten Det finns idag biocidprodukter som inte behöver vara godkända på grund av nationella undantagsbestämmelser. När övergångsperioden, då alla EU-länder ska ha införlivat biociddirektivet i nationell lag, är slut (maj 2014), ska alla typer av biocidprodukter vara godkända. Produkter som idag är undantagna får endast finnas på marknaden om det verksamma ämnet finns inom granskningsprogrammet för biociddirektivet. I projektet kontrolleras att det verksamma ämnet finns inom programmet samt kontroll av klassificering, märkning och säkerhetsdatablad. Information ska ges till företag om införlivandet av biocidlagstiftningen. Varor Tillsynsaktivitet RoHS Elektronik, leksaker Leksaker Material i offentlig miljö Artikel 33 Reach Däck Analyser på marknader/ festivaler Analysprojekt Beskrivning av aktiviteten Elektriska och elektroniska varor för hemmabruk (hemelektronik) och även leksaker ska analyseras avseende överensstämmelse med RoHS-direktivet (2002/95/EG). Ta fram rutiner för tillsyn av nya leksaksdirektivet. Informera om nya regler. Projektet innefattar också tillsyn mot specifika regler (leksaksdirektiv, och eventuellt Reach begränsningar) med kemiska analyser. Ev. kommer detta tillsynsprojekt att ske i samverkan med Konsumentverket. Inriktat speciellt mot barns miljö och vissa produkter i denna (preliminärt golv, material på väggar, mattor). Innefattar kemiska analyser av åtminstone bromerade flamskyddsmedel, tungmetaller och ftalater (utpekade i handlingsplanen). Artikel 33 Reach-förordningen (förordning (EG) nr 1907/2006) ger konsumenter och yrkesmässiga användare rätt att få information om säker användning av varor som innehåller mer än 0,1 viktprocent av vissa särskilt farliga ämnen (s.k. SVHC-ämnen upptagna på kandidatförteckningen). Kemi planerar att genomföra systemtillsyn och uppföljning av gjorda (under 2011) analyser samt informationsinsatser om regeln till konsumenter. Reach-begränsning av HA-oljor i däck. Resultat från andra undersökningar i EU har visat på brister och svenska företag kommer att informeras om regler. Eventuellt kompletteras detta med kemiska analyser. Analys av varor på marknader/festivaler: Besök på åtminstone en marknad/festival, eventuellt screening-analys på plats (med XRF och eventuellt även nickel-migrering) och eventuell uppföljning med laboratorie-analyser. Eftersom detta inte gjorts tidigare görs det först i mindre skala. Genomföra tillsyn mot specifika regler (främst Reach-begränsningar) för speciella varugrupper. Högst prioriterat är bilbarnstolar (bromerade flamskyddsmedel, ftalater plus eventuellt ytterligare ämnen) och blöjor (främst tennorganiska ämnen). Inriktningen på analysprojektet görs med anledning av prioriterade ämnen och produkter som finns utpekade i Handlingsplan mot en giftfri vardag. 8

9 7 Samverkan KemI har enligt miljöbalken tillsyn över primärleverantörer (tillverkare och importörer) av kemiska produkter och bekämpningsmedel. Dessutom är KemI ansvarig tillsynsmyndighet för varor, som har behandlats med en kemisk produkt och som kan innebära en risk för människors hälsa och/eller miljön, i alla led på marknaden. KemI ansvarar för tillsynen av de inneboende egenskaperna hos ovan nämnda produktgrupper medan kommunen och länsstyrelsen ansvarar för tillsynen av användning och exponering till den yttre miljön. Kommunen har även tillsynsansvar för kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljistledet. KemI samverkar därför med länsstyrelser och kommuner i delar av tillsynen. KemI har tillsynsansvar enligt produktsäkerhetslagen för konsumentprodukters kemiska hälsoegenskaper (farliga produkter). Detta innebär visst överlapp med miljöbalken, vilket innebär att KemI ofta kan välja (inom området för överlappen) om ärendet ska drivas med stöd av miljöbalken eller produktsäkerhetslagen. Företrädesvis stöder KemI tillsynen på produktsäkerhetslagen, i de fall det är lämpligt, på grund av att produktsäkerhetslagen är ett harmoniserat produktdirektiv som är välkänt inom EU. Fördelen är också att KemI enligt produktsäkerhetslagen har tillsyn över samtliga detaljhandelsled, i motsats till miljöbalken. Nationellt samverkar KemI med centrala myndigheter med angränsande tillsynsansvar, t ex Konsumentverket, Arbetsmiljöverket, Läkemedelsverket, Livsmedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Naturvårdsverket. Ibland är det svårt att dra gränsen mellan myndigheternas tillsynsansvar eller att man har närliggande ansvarsområden. I dessa fall kan gemensamma tillsynsprojekt vara särskilt lämpliga. KemI deltar aktivt i Marknadskontrollrådet och Tillsyns- och föreskriftsrådet som är två samverkansorgan för tillsynen i Sverige. Myndigheten har också ett närmare samverkansavtal med Naturvårdsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Konsumentverket. KemI är en av 27 medlemmar i det Forum för tillsyn (Forum for exchange of information on enforcement) som finns inrättat i enlighet med Reach-förordningen hos den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA. Forum är ett nätverk för de myndigheter som har tillsynsansvar för Reach och CLP (se bilaga 1). CLEEN (Chemical Legislation European Enforcement Network) som är ett frivilligt nätverk för tillsyn i EU för den lagstiftning på kemikalieområdet som inte faller under Forum (ex. biocider). Ytterligare ett europeiskt nätverks om KemI deltar i är RoHS Enforcement Network som är ett frivilligt nätverk i EU för tillsyn över RoHS-direktivet. KemI är även aktiv i Nordiska kemikaliegruppen som är ett samarbete mellan kemikaliemyndigheterna i Norden. I alla dessa nätverk drivs gemensamma tillsynsprojekt och länderna utbyter praktiska erfarenheter från tillsynen av olika lagstiftningar. Detta samarbete är värdefullt då samma produkter ofta förekommer på marknaden i flera länder. KemI har påbörjat samverkan med Tullverket för att bl.a. få information om importörer av vissa varugrupper där myndigheten misstänker att lagkännedom och lagefterlevnad är låg. Ett EU-projekt har pågått under där KemI deltagit, med syfte att ta fram gemensamma riktlinjer för samarbete mellan tull och marknadskontrollmyndigheter. En arbetsgrupp med 13 länder tillsammans med kommissionen har i uppgift att ta fram en guide. Arbetet finansieras av kommissionen genom Tullverket. 9

10 8 Kostnader KemI har inte haft möjlighet att till denna marknadskontrollplan lämna uppgifter om kostnader för marknadskontrollen. KemI arbetar parallellt med en Tillsynsplan som ska göras enligt miljöbalken. I den finns uppgifter om myndighetens kostnader (i form av antal tjänster) för enbart operativ tillsyn. Detta avsnitt kommer att kompletteras till nästa års marknadskontrollplan. 9 Tidsperspektiv KemI arbetar än så länge inte med 3-årsplaner, förutom för tillsynsvägledningsplanen. Nedan ges istället en kort beskrivning av den händelseutveckling som kan påverka tillsynen inom de närmaste åren. Successivt kommer fler och fler regler i Reach- och CLP-förordningarna att träda ikraft och tillsynen behöver både utökas och fokusera på speciella insatser för att säkerställa att tillverkare, importörer och användare av kemiska ämnen och kemiska produkter följer regelverket. Detta betyder t ex tillsynsinsatser och kontroll av registrering av ämnen enligt Reach, tillstånd enligt Reach, säkerhetsdatablad, exponeringsscenarier, klassificerings- och märkningsbestämmelser, begränsningar enligt Reach och andra EU-förordningar mm. För biocider och växtskyddsmedel kommer ny EU-gemensam lagstiftning träda ikraft de närmaste åren. Att tillverkare och importörer följer dessa regler kommer att bevakas genom tillsyn. Regeringen har givit Kemikalieinspektionen uppdraget att ta fram och genomföra en nationell handlingsplan för giftfri vardag Farliga gifter och kemikalier ska identifieras, begränsas och fasas ut. Särskilda insatser ska göras för att ökad varutillsynen och genomföra bättre kontroll av farliga ämnen i varor. I uppdraget pekas vissa ämnen och ämnesgrupper ut som särskilt viktiga: Flamskyddsmedel som finns i till exempel skyddskläder, textilier och möbler i offentlig miljö, gummikablar, isoleringsmaterial samt elektriska och elektroniska produkter. Medlen kan vara svårnedbrytbara, ansamlas i miljön och medföra hälsorisker. Perfluorerade ämnen som används bland annat för att avvisa vatten, fett och smuts och ingår i impregnerat papper och textilier, rengöringsmedel (till exempel golvpolish) och brandsläckningsskum. Dessa ämnen är mycket stabila och kan skada vattenorganismer. Det finns tecken på att förekomsten ökat i Arktis. Vissa ftalater, som kan finnas i golvbeläggningar av plast, men också i lim, färg, tapeter, kabel, folie, vävplast samt i en del plastprodukter, kan störa fortplantningsförmågan och flera ämnen klassas som hälsofarliga av EU. Handlingsplanen för en giftfri vardag innebär att KemI under åren kommer att ha speciell fokus på ovanstående ämnen och ämnesgrupper i sin inriktning på varutillsyn och analyser. 10 Uppföljning Varje år redovisar KemI vilken tillsyn och marknadskontroll som utförts som en del av årsredovisningen till regeringen. Här redovisas bl.a. vilka projekt som genomförts, antal inspektioner, antal analyser av ämnen i varor, antal brister, förbud och åtalsanmälningar. Dessutom redovisas 10

11 myndighetens utgifter för tillsyn och vilken samverkan man haft med andra tillsynsmyndigheter både nationellt och internationellt. KemI redovisar också myndighetens arbete inom EU med tillsynsfrågor till regeringen via årsredovisningen. Varje år redovisar KemI särskilt till Europeiska Kommissionen den tillsyn av växtskyddsmedel som har genomförts. Vart tredje år redovisas även den tillsyn av biocidprodukter som har genomförts och vart femte år den tillsyn som genomförts inom ramen för REACH och CLP. Den marknadskontroll KemI och andra svenska tillsynsmyndigheter utfört redovisas varje år till Europeiska Kommissionen via regeringen. 11 Utvärderingsmetoder Myndigheten har haft svårt att hitta indikatorer för att kunna mäta om tillsynen/kontrollen har avsedd effekt. I dagsläget följs de förbud som KemI lägger på olika produkter upp genom kontroll av produkter på marknaden, företagens marknadsföring och återbesök. 12 Övriga planer På KemI s webbplats publiceras fortlöpande information om de tillsynsaktiviteter myndigheten utför. Även myndighetens marknadskontrollplan för 2012, tillsynsplan för 2012 och tillsynsvägledningsplan för kommer att publiceras på webbplatsen. 11

12 Bilaga 1 Laglista Nedan listas de regler som faller under Kemikalieinspektionens tillsynsområde. Lag/Förordning/Föreskrift/EG förordning Lag Miljöbalk (1998:808) Produktsäkerhetslag (2004:451) Förordningar Förordning (1985:837) om PCB m.m. Förordning (2000:338) om biocidprodukter Förordning (2006:1010) om växtskyddsmedel Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer Produktsäkerhetsförordning (2004:469) Föreskrifter Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska produkter Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel EG förordningar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006/EG om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (CLP) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föreningar (POPs) och om ändringar av direktiv 97/117/EEG Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt och rengöringsmedel samt ändringsförordning EG nr 907/2006 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden 12

13 EG direktiv / Införlivade i svenska författningar Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/13/EG och 2004/42/EG om flyktiga organiska föreningar (VOC). Direktiven finns införlivade i svensk lagstiftning inom ramen för miljöbalken, framförallt i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS) 2008:2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (RoHS). Direktivet är införlivat i svensk lagstiftning inom ramen för miljöbalken i förordning (1998:944) om förbud m.m. och i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS) 2008:2. Dessutom är vissa regler från direktivet införlivat i förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter. Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat. Direktivet finns införlivat i svensk lagstiftning inom ramen för miljöbalken och i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS) 2005:7 om klassificering och märkning av kemiska produkter. Europaparlamentets och rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen. Direktivet finns införlivat i svensk lagstiftning inom ramen för miljöbalken och i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS) 2005:7 om klassificering och märkning av kemiska produkter och Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS) 2008:2 om kemiska produkter och biotekniska organismer. Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden. Direktivet finns införlivat i svensk lagstiftning inom ramen för miljöbalken och i förordning (2000:233) om biocidprodukter, i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS) 2008:2 om kemiska produkter och biotekniska organismer samt i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS)2008:3 om bekämpningsmedel. Europaparlamentets och rådets direktiv 91/414/EG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden. Direktivet finns införlivat i svensk lagstiftning inom ramen för miljöbalken i förordning (2006:1010) om växtskyddsmedel och i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS)2008:3 om bekämpningsmedel. 13

14 Bilaga 2 English summary Below is a list of enforcement projects that KemI will perform under Tips Enforcement activity Tips Short description So-called tips in the form of letters, s and phone calls received by the authority of "flawed" goods (suspected not to comply with legislative requirements, smelling strongly of chemicals, etc.). These are prioritised and some are selected for inspection and control. Chemical products Enforcement activity Eurodeter RIO Echa registration Pilotprojekt Interlinks Nordiskt CLP projekt Nya företag Kandidatförteckning jmf produktregistret Short description Supervision of detergent regulation (648/2004) in an EU-joint project under CLEEN network. Regional inspection round. Supervision focuses on a region, which takes a broad perspective across industries. Classic "chemical control" with the review of labelling, MSDS (SDS), packaging rules, PR (product??)-registration, and permits, etc. Requests by ECHA that countries check whether companies that should have registered under the pre-registration did do so. Pilot project on REACH was initiated by the ECHA Enforcement Network Forum. The aim is to see how communication channels work in supervision in the EU (between countries and ECHA). Special focus will be on Intermediates and PPORD / OR. Collaborative projects with other Nordic countries on the new classification and labeling rules (CLP). Aim to inspect companies active on the entire Nordic market. Classic "chemical products-enforcement" of companies that are new or if they have never been inspected. Candidates for REACH authorization coordinated with subjects in the KemI s product register. These companies are then inspected and will include checked on how they use (apply) substitution. Pesticides and biocides Enforcement activity Short description 14

15 Biocid 2012 Today there are biocides which need not be approved because of national derogations. When the transition period, when all EU countries to have transposed Biocides in national law, is final (May 2014), all types of biocidal products shall be approved. Products that currently are exempt shall only be on the market only if the active substance included in the review program for biocides. The project ensured that the active substance is within the program and control of classification, labelling and safety data. Information should be given to companies on the incorporation of biocides. Articles Enforcement activity RoHS Toys Material in public buildings Article 33 Reach Tires Markets/ festivals Analyzes Short description Electrical and electronic goods for home use (consumer electronics), and even toys to be analyzed for compliance with the RoHS Directive (2002/95/EC). Develop procedures for oversight of new Toy Safety Directive (TSD). Inform about new rules. The project also includes inspection of specific rules (Toy Directive, and possibly REACH restrictions) with chemical analysis. This surveillance project may possibly take place in cooperation with the National Consumer Agency. Focused specifically on children's environment (floors, walls, carpets). Includes chemical analysis of at least brominated flame retardants, heavy metals and phthalates (identified in the Action Plan). Article 33 REACH Regulation (Regulation (EC) No 1907/2006) provides consumers and business users the right to receive information on safe use of products containing more than 0.1 percent by weight of certain particularly dangerous substances (so-called SVHC included on the candidate list ). KemI is planning to implement system inspection and monitoring of risk (in 2011) analysis and information actions on the rule to consumers. Reach limitation of HA oils in tires. Results from other studies in Europe have shown the weaknesses and Swedish companies will be informed of the rules. Possibly this will be supplemented by chemical analysis. Analysis of products sold at markets/festivals: Visit at least one market /festival, possibly screening analysis on site (by XRF and possibly nickel-migration) and possible follow-up with laboratory assays. As this has not been previously done this will be conducted on a smaller scale for the first time. Enforcement of specific rules (mainly REACH restrictions) for special groups. Highest priority is child safety seats (brominated flame retardants, phthalates and any additional material), and nappies (diapers) (mostly tin organic compounds). The focus of the analysis project is a result of priority substances and products that are identified in the "Action Plan: toxin-free everyday environment". 15

Kemikalieinspektionens marknadskontrollplan 2014

Kemikalieinspektionens marknadskontrollplan 2014 Kemikalieinspektionens marknadskontrollplan 2014 Innehåll 1 Syfte och tillämpningsområde... 3 2 Allmänna mål för marknadskontroll... 3 3 Mål för Kemikalieinspektionens marknadskontroll... 3 4 Rättslig

Läs mer

10/1/2015. Varutillsyn seminarieserie 2015. Översikt. Definition. Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen

10/1/2015. Varutillsyn seminarieserie 2015. Översikt. Definition. Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen Varutillsyn seminarieserie 2015 Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen Översikt Vad är en vara? Hur mycket information finns det för varor jämfört med bekämpningsmedel och kemiska produkter?

Läs mer

Tillsyns- och marknadskontrollplan 2015 TILLSYN 4/15. kemikalieinspektionen.se

Tillsyns- och marknadskontrollplan 2015 TILLSYN 4/15. kemikalieinspektionen.se Tillsyns- och marknadskontrollplan 2015 TILLSYN 4/15 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla

Läs mer

TILLSYNS- OCH MARKNADSKONTROLLPLAN 2016

TILLSYNS- OCH MARKNADSKONTROLLPLAN 2016 Diarienr 3.2-H15-08030 KEMIKALIEINSPEKTIONENS TILLSYNS- OCH MARKNADSKONTROLLPLAN 2016 Förord Tillsyns- och marknadskontrollplanen beskriver vilka tillsynsaktiviteter som prioriteras för 2016 inom Kemikalieinspektionens

Läs mer

Lagar och regler om kemikalier

Lagar och regler om kemikalier Exempel från: Håll Sverige Rent Lagar och regler om kemikalier Låt eleverna läsa om lagar och regler kopplat till kemikalier, prata om texterna tillsammans, och avsluta med en frågesport. Läs och frågesporta

Läs mer

Tillsyn inom EU. Henrik Hedlund Enheten för tillsyn av kemiska produkter

Tillsyn inom EU. Henrik Hedlund Enheten för tillsyn av kemiska produkter Tillsyn inom EU Henrik Hedlund Enheten för tillsyn av kemiska produkter 2017-10-17 Forum för informationsbyte om verkställighet Ett nätverk av myndigheter som ansvarar för genomförandet av Reach-, CLP-,

Läs mer

Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ

Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ Eva Sandberg Internationella enheten Avdelningen för Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel Kemikalieinspektionen Det handlar om. Lagstiftning

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsyn av kemikalier i varor

Kemikalieinspektionens tillsyn av kemikalier i varor Kemikalieinspektionens tillsyn av kemikalier i varor Mariana Pilenvik & Frida Ramström Inspektörer Kemikalieinspektionen Innehåll Kort om Kemikalieinspektionen Kemikalier i varor och Giftfri vardag Hur

Läs mer

REACH Kort information för vattenverk om skyldigheter enligt Reach samt råd om vad man bör göra Ordning och reda på kemikalierna!

REACH Kort information för vattenverk om skyldigheter enligt Reach samt råd om vad man bör göra Ordning och reda på kemikalierna! REACH Kort information för vattenverk om skyldigheter enligt Reach samt råd om vad man bör göra Vattenverk som tillverkar desinfektionsmedel kan beröras av registrering enligt Reach. Men om tillverkning

Läs mer

MB 14 kap MILJÖFÖRVALTNINGEN SIDAN

MB 14 kap MILJÖFÖRVALTNINGEN SIDAN MB 14 kap kemisk produkt: ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska ämnen som inte är en vara vara: ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning

Läs mer

Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer Import och exportföreskrifter/kemiska produkter och biotekniska organismer 1 Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer Inledande bestämmelser 1 [4231] Denna förordning är meddelad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer; SFS 2010:965 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Regeringen

Läs mer

Kemikalieinspektionens uppföljning av marknadskontrollplan för 2015

Kemikalieinspektionens uppföljning av marknadskontrollplan för 2015 PM Datum 2016-02-29 Diarienr 4.1.4-H16-03547 Tillsyn och registratur Justina Björklund Metodutvecklare Marknadskontrollrådet Kemikalieinspektionens uppföljning av marknadskontrollplan för 2015 Inledning

Läs mer

Tillsynsplan 2014 TILLSYN 3/14. kemikalieinspektionen.se

Tillsynsplan 2014 TILLSYN 3/14. kemikalieinspektionen.se Tillsynsplan 2014 TILLSYN 3/14 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under Miljödepartementet. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning och

Läs mer

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad:

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad: Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1 1 kap. Gemensamma bestämmelser 1 [4301] Denna förordning innehåller bestämmelser om godkännande och hantering av bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel

Läs mer

Tillsyns- och marknadskontrollplan 2017 TILLSYN 9/17. kemikalieinspektionen.se

Tillsyns- och marknadskontrollplan 2017 TILLSYN 9/17. kemikalieinspektionen.se Tillsyns- och marknadskontrollplan 2017 TILLSYN 9/17 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 4 juli 2011. KIFS 2011:4 Utkom från

Läs mer

Kemikalier i varor regler och Handlingsplan för giftfri vardag

Kemikalier i varor regler och Handlingsplan för giftfri vardag Kemikalier i varor regler och Handlingsplan för giftfri vardag Frida Ramström Inspektör Kemikalieinspektionen 30 september 2014 Kemikalieinspektionen Central myndighet för kemikaliefrågor (ca 250 personer)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2010:742 Utkom från trycket den 6 juli 2010 utfärdad den 23 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 14 kap. 2, 3, 10, 17 och 20,

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsynsplan 2010

Kemikalieinspektionens tillsynsplan 2010 Tillsyn 3/10 Kemikalieinspektionens tillsynsplan 2010 Kemikalieinspektionen www.kemi.se Sundbyberg, februari 2010 Utgivare: Kemikalieinspektionen Rapporten finns som nedladdningsbar pdf på www.kemi.se

Läs mer

Kemikalier i barns vardag

Kemikalier i barns vardag Kemikalier i barns vardag Christina Larsson Kemikalieinspektionen Barn är särskilt känsliga Inte färdigutvecklade Utforskar sin omvärld, biter och suger på saker Nära golvet damm Små kroppar, hög ämnesomsättning

Läs mer

Reach tillsyn - nationellt men i samverkan inom EU

Reach tillsyn - nationellt men i samverkan inom EU Reach tillsyn - nationellt men i samverkan inom EU Reach rådets seminarium 11 november 2009 Karin Thorán Reach - gemensamt regelverk inom EU med nationell tillsyn Handel med kemiska produkter (ämnen och

Läs mer

Reach och varor Varutillsyn

Reach och varor Varutillsyn Reach och varor Varutillsyn Lena Embertsén Miljöförvaltningen Stockholm Stad Frida Ramström Inspektör Kemikalieinspektionen Dagens presentation Inledning Tillsynsansvar Regler för kemikalier i varor Hur

Läs mer

Viktiga definitioner enligt 14 kap MB och Reach

Viktiga definitioner enligt 14 kap MB och Reach 2011-05-16 Bilaga 5 Viktiga definitioner enligt 14 kap MB och Reach De benämningar som har en egen definition i Reach (artikel 3) har här markerats med asterisk (*) Se även lista på KemI:s hemsida: http://www.kemi.se/templates/page

Läs mer

Uppföljning av Boverkets marknadskontrollplan 2014

Uppföljning av Boverkets marknadskontrollplan 2014 Datum 2015-04-14 Diarienummer 1203/2015 1(5) Uppföljning av Boverkets marknadskontrollplan 2014 Boverket utpekas som marknadskontrollmyndighet för byggprodukter i 8 kap. 3 plan- och byggförordningen (2011:338),

Läs mer

Kemikalier i varor. Bakgrund och regelnyheter 2013. Malmö den 20 november 2013 Emil Jansson

Kemikalier i varor. Bakgrund och regelnyheter 2013. Malmö den 20 november 2013 Emil Jansson Kemikalier i varor Bakgrund och regelnyheter 2013 Malmö den 20 november 2013 Emil Jansson Om Goodpoint Vi har arbetat med hållbarhetsfrågor sedan 1981. Vi är 20 medarbetare med bred och djup kompetens

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2007

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2007 Årsberättelse Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2007 Kemikalieinspektionen www.kemi.se Tillsynsverksamheten 2007 356 inspektioner startades av Kemikalieinspektionen, KemI, under 2007. De flesta

Läs mer

REACH och kemikalier i varor

REACH och kemikalier i varor REACH och kemikalier i varor En praktisk guide för dig som är tillverkare/importör, återförsäljare eller inköpare Lagstiftningen kring kemiska produkter och kemikalier i varor är omfattande och upplevs

Läs mer

Marknadskontrollplan 2016

Marknadskontrollplan 2016 Promemoria Datum 2015-12-15 3.10 Diarienummer 3511/2015 Marknadskontrollplan 2016 Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona. Telefon: 0455-35 30 00. Fax: 0455-35 31 00. E-post: registraturen@boverket.se. Webbplats:

Läs mer

Farliga ämnen i avfallet

Farliga ämnen i avfallet Farliga ämnen i avfallet - Hur förebygger vi kemikalierisker i avfallet? - Strategier för minskade risker med kemikalier i varor Mona Blomdin Persson Sekretariatet Strategier och styrmedel www.kemi.se

Läs mer

Marknadskontrollplan för Swedac Avdelningen för reglerad mätteknik 2016

Marknadskontrollplan för Swedac Avdelningen för reglerad mätteknik 2016 Datum Beteckning 2016-01-25 2016/256 Marknadskontrollplan för Swedac Avdelningen för reglerad mätteknik 2016 Innehållsförteckning 1.Inledning... 3 2. Rättslig grund... 3 2.1 EU-lagstiftning samt nationella

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsynsplan 2011

Kemikalieinspektionens tillsynsplan 2011 Tillsyn 2/11 Kemikalieinspektionens tillsynsplan 2011 Kemikalieinspektionen www.kemi.se Best.nr. 510 999 Sundbyberg, februari 2011 Utgivare: Kemikalieinspektionen Beställningsadress: CM Gruppen, Bo 11063,

Läs mer

Reachtillsyn vem gör vad? Elisabeth Kihlberg och Lisa Ekstig

Reachtillsyn vem gör vad? Elisabeth Kihlberg och Lisa Ekstig Reachtillsyn vem gör vad? Elisabeth Kihlberg och Lisa Ekstig Kemikalier inte bara hos Kemikalieinspektionen Arbetsmiljöverket Livsmedelsverket Läkemedelsverket Naturvårdsverket MSB, Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

Boverkets marknadskontrollplan 2012

Boverkets marknadskontrollplan 2012 Datum 2011-11-14 Diarienummer 1202-4641/2011 1(9) Boverkets marknadskontrollplan 2012 Box 534, 371 23 Karlskrona Besök: Drottninggatan 18 Tel: 0455-35 30 00 Fax: 0455-35 31 00 E-post: registraturen@boverket.se

Läs mer

Marknadskontrollplan 2015

Marknadskontrollplan 2015 Marknadskontrollplan 2015 Godkända läkemedel Läkemedelsverket 2014-12-08 Dnr. 6.6.3-2014-065378 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Plan för tillsynsvägledning för åren 2013-2015 TILLSYN 2/14. kemikalieinspektionen.se

Plan för tillsynsvägledning för åren 2013-2015 TILLSYN 2/14. kemikalieinspektionen.se Plan för tillsynsvägledning för åren 2013-2015 TILLSYN 2/14 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under Miljödepartementet. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för

Läs mer

Leksakers säkerhet. Per-Olov Sjöö

Leksakers säkerhet. Per-Olov Sjöö Leksakers säkerhet Per-Olov Sjöö Ny lagstiftning om leksakers säkerhet och genomförandet av direktiv 2009/48/EG Vägledning om tillämpningen av direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet: - Förklarande vägledning

Läs mer

Redovisning av Utredning av kemikalietillsyn i Stockholms stad lägesrapport

Redovisning av Utredning av kemikalietillsyn i Stockholms stad lägesrapport MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2011-05-26 Handläggare: Helena Schmidt Telefon: 08-508 287 09 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-06-14 p. 19 Redovisning av Utredning av

Läs mer

Marknadskontrollplan 2015

Marknadskontrollplan 2015 Marknadskontrollplan 2015 Kosmetiska produkter Läkemedelsverket 2014-11-18 Dnr. 6.6.3-2014-065378 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Kemikalieinspektionens uppföljning av marknadskontrollplan för 2014

Kemikalieinspektionens uppföljning av marknadskontrollplan för 2014 Tillsyn och registratur Mats Forkman Enhetschef Marknadskontrollrådet Laddas upp på webbsida www.marknadskontroll.se Kemikalieinspektionens uppföljning av marknadskontrollplan för 2014 Inledning Detta

Läs mer

INSPECTION PROTOCOL Company copy

INSPECTION PROTOCOL Company copy INSPECTION PROTOCOL Company copy For more information, see back Case no Company file no Page no 1 of totally COMPANY INFORMATION Name Organisation number Postal address Telephone Visiting address Telefax

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 3 december 2014. KIFS 2014:6 Utkom

Läs mer

Tillsyn 4/11. Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2009 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG. www.kemikalieinspektionen.

Tillsyn 4/11. Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2009 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG. www.kemikalieinspektionen. Tillsyn 4/11 Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2009 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG www.kemikalieinspektionen.se Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2009 i enlighet

Läs mer

Tillsynsplan marknadskontroll 2013

Tillsynsplan marknadskontroll 2013 Handläggare Anne Marie Lindgren Marianne Runhage marknadskontroll 2013 1 (6) Godkänd av marknadskontroll 2013 Uppdrag Ett av Sveriges åtaganden som medlem i EU är att bedriva marknadskontroll till skydd

Läs mer

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare 2011-05-16 Bilaga 2 Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Reach trädde i kraft 1 juni 2007 och är än så länge under infasning. Delar av Reach gäller

Läs mer

Kemikalieinspektionen inspekterar ditt företag

Kemikalieinspektionen inspekterar ditt företag Kemikalieinspektionen inspekterar ditt företag KemI:s inspektionsverksamhet Kemikalieinspektionen, KemI, inspekterar företag som tillverkar* och importerar kemiska produkter, biotekniska organismer och

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Lagstiftning och hantering av kemiska produkter

Lagstiftning och hantering av kemiska produkter Lagstiftning och hantering av kemiska produkter LAGSTIFTNING Miljöbalken 14:e kap i MB Kemiska produkter och biotekniska organismer Förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Läs mer

Miljötillsynsförordning (2011:13)

Miljötillsynsförordning (2011:13) Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1 1 kap. Allmänt om miljötillsynen 1 [4181] Denna förordning är meddelad 1. med stöd av 26 kap. 5 miljöbalken i fråga om 1 kap. 4, 2. med stöd av 26

Läs mer

Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK

Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Regler och nytt Kemikalieinspektionen Arbetsmiljöverket Naturvårdsverket Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Statens folkhälsoinstitutet

Läs mer

Vad jag behöver känna till för att använda PRIO. Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand

Vad jag behöver känna till för att använda PRIO. Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand Vad jag behöver känna till för att använda PRIO Erik Gravenfors PRIO-utbildning 2008-04-09 Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand 1 Miljöbalken kapitel

Läs mer

Aktuella frågor om kemikalier inom EU

Aktuella frågor om kemikalier inom EU Aktuella frågor om kemikalier inom EU Anne Marie Vass 2015 02 20 Fokus i Sverige och EU Giftfri miljö Giftfri vardag Nationell lagstiftning Cirkulär ekonomi REFIT Program för enklare och billigare EU lagstiftning

Läs mer

Roller & tillsynsansvar

Roller & tillsynsansvar Roller & tillsynsansvar Nedan följer ett antal exempel med verksamheter som på olika sätt hanterar kemiska produkter. Identifiera vilka roller verksamhetsutövaren har enligt Reach respektive enligt miljötillsynsförordningen.

Läs mer

Kemikalier i varor. Bakgrund och regelnyheter Stockholms Kemikalieforum den 11 april 2013 Emil Jansson

Kemikalier i varor. Bakgrund och regelnyheter Stockholms Kemikalieforum den 11 april 2013 Emil Jansson Kemikalier i varor Bakgrund och regelnyheter 2013 Stockholms Kemikalieforum den 11 april 2013 Emil Jansson Om Goodpoint Vi har arbetat med hållbarhetsfrågor sedan 1981. Vi är 24 konsulter med bred och

Läs mer

Får vi ta en kvart av din tid?

Får vi ta en kvart av din tid? Får vi ta en kvart av din tid? Vad är det? REACH är en kemikalielagstiftning (1907/2006/EG) som började gälla från och med 2007 06 01 och omfattar alla 27 länder inom Europa. Förkortningen REACH står Registration,

Läs mer

FAKTABLAD Skillnader i klassificering och märkning enligt CLP förordningen och KIFS 2005:7 2013-04-17. WSP Natlikan

FAKTABLAD Skillnader i klassificering och märkning enligt CLP förordningen och KIFS 2005:7 2013-04-17. WSP Natlikan FAKTABLAD Skillnader i klassificering och märkning enligt CLP förordningen och KIFS 2005:7 2013-04-17 WSP Natlikan Om WSP Natlikan Lösningar för ett resultatinriktat hållbarhetsarbete WSP Natlikan har

Läs mer

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Inledning Inom landstingen/regionerna upphandlas centralt kemikalier och kemiska produkter som används i stora volymer.

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 13 januari 2016 (OR. en) 5215/16 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen inkom den: 12 januari 2016 till: Komm. dok. nr: D041721/03 Ärende: Rådets generalsekretariat

Läs mer

KemI s arbete med farliga ämnen i textilier Pågående arbete och framtida utmaningar

KemI s arbete med farliga ämnen i textilier Pågående arbete och framtida utmaningar KemI s arbete med farliga ämnen i textilier Pågående arbete och framtida utmaningar Helén Klint Forum för kemikaliesmart handel 12 feb 2016 Helén.Klint@kemi.se KemIs uppdrag Expertmyndighet under miljö-

Läs mer

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Naturskyddsföreningen i Stockholms län, maj 2003 Text: Susanne Ortmanns Naturskyddsföreningen i Stockholms län Projektet har finansierats av

Läs mer

Marknadskontrollplan 2015

Marknadskontrollplan 2015 Datum 2014-12-16 Diarienummer 4144/2014 1(9) Marknadskontrollplan 2015 Box 534, 371 23 Karlskrona Besök: Drottninggatan 18 Tel: 0455-35 30 00 Fax: 0455-35 31 00 E-post: registraturen@boverket.se Webbplats:

Läs mer

Marknadskontrollplan 2016

Marknadskontrollplan 2016 Marknadskontrollplan 2016 Godkända läkemedel Läkemedelsverket 2015-11-03 Dnr. 1.1-2015-089329 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Kemikaliehantering. Marianne Wallgren

Kemikaliehantering. Marianne Wallgren Kemikaliehantering Marianne Wallgren 2016-10-13 1 Definition & lagstiftning Hälsorisker Beskrivning av GHS-CLP, SDB & MSDS L U N C H Kemikalieregister, substitutionsarbete Riskbedömningsövning K A F F

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006. av den 18 december 2006

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006. av den 18 december 2006 L 396/850 SV Europeiska unionens officiella tidning 30.12.2006 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006 av den 18 december 2006 om ändring av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar

Läs mer

Kemikalier i varor. Verktyg och lösningar. Stockholms Kemikalieforum den 11 april 2013 Tina Almström Branting

Kemikalier i varor. Verktyg och lösningar. Stockholms Kemikalieforum den 11 april 2013 Tina Almström Branting Kemikalier i varor Verktyg och lösningar Stockholms Kemikalieforum den 11 april 2013 Tina Almström Branting Nya regler, gamla utmaningar Många olika regelverk, ibland för samma typer av varor (t.ex. elektriska

Läs mer

Handlingsplan för marknadskontroll

Handlingsplan för marknadskontroll PROMEMORIA Datum Sida 2014-11-21 1(8) Spektrumavdelningen Handlingsplan för marknadskontroll 2017-2019 1 Rättslig grund Post- och telestyrelsen (PTS) är enligt 1 förordningen (2007:951) med instruktion

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 26 augusti 2013. KIFS 2013:3 Utkom

Läs mer

2011-11-11 1(6) PTS Marknadskontrollplan. 1 Rättslig grund. Post- och telestyrelsen

2011-11-11 1(6) PTS Marknadskontrollplan. 1 Rättslig grund. Post- och telestyrelsen Datum Sida 2011-11-11 1(6) PTS Marknadskontrollplan 1 Rättslig grund Post- och telestyrelsen (PTS) är enligt 1 förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen förvaltningsmyndighet

Läs mer

Reach. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg

Reach. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg Reach Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg REACH EU-lagstiftning för kemikalier.. Lagstiftning för kemikalier inom EU EU-förordning

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; KIFS 2015:XX Utkom från trycket den beslutade

Läs mer

INNEHÅLL. Lagkrav och myndigheter. Strategi för att skapa och strukturera ett arbetssätt. Hantering av specifika problem

INNEHÅLL. Lagkrav och myndigheter. Strategi för att skapa och strukturera ett arbetssätt. Hantering av specifika problem PRESENTATION INNEHÅLL Lagkrav och myndigheter Strategi för att skapa och strukturera ett arbetssätt Hantering av specifika problem LAGKRAV OCH MYNDIGHETER LAGSTIFTNING Svensk lagstiftning Lag Förordning

Läs mer

Kemikaliekrav för leksaker

Kemikaliekrav för leksaker Kemikaliekrav för leksaker Leksaksseminarium 3 december 2012 Christina Larsson Kemikalieinspektionen - vilka är vi? expertmyndighet under Miljödepartementet Arbetar i Sverige, i Norden inom EU och globalt

Läs mer

Dnr 14EV4508. Handlingsplan för marknadskontroll

Dnr 14EV4508. Handlingsplan för marknadskontroll Dnr 14EV4508 Handlingsplan för marknadskontroll December 2014 Dnr 14EV4508 ELSÄKERHETSVERKET Författare: Karl-Hugo Hult Sammanfattning Sammanfattning Ett av Sveriges åtaganden som medlem i EU är att bedriva

Läs mer

Dnr /2016. Marknadskontrollplan. Egentillverkade medicintekniska produkter

Dnr /2016. Marknadskontrollplan. Egentillverkade medicintekniska produkter Dnr 10.4-41764/2016 Marknadskontrollplan 2017 Egentillverkade medicintekniska produkter Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sid 2(8) Sammanfattning IVO har tillsynsansvaret för de egentillverkade medicintekniska

Läs mer

Reach bakgrund, syfte, mål och prioriteringar

Reach bakgrund, syfte, mål och prioriteringar Reach bakgrund, syfte, mål och prioriteringar Föredrag vid Reach-rådets seminarium 12 september 2013 Mona Blomdin Persson Kemikalieinspektionen Reach-förordningen Registration, Evaluation, Authorisation

Läs mer

Tillsyn 4/12. Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG. www.kemikalieinspektionen.

Tillsyn 4/12. Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG. www.kemikalieinspektionen. Tillsyn 4/12 Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG www.kemikalieinspektionen.se Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet

Läs mer

Verktygslåda för marknadskontroll

Verktygslåda för marknadskontroll Verktygslåda för marknadskontroll Peggy Haase Post- och telestyrelsen Ann Nilsson Frödeén Swedac Marknadskontroll Hur gör vi? Vilka verktyg kan vi använda? Peggy Haase, PTS Ann Nilsson Frödeen, Swedac

Läs mer

Reach. Reach 11/3/2015. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. REACH EU-lagstiftning för kemikalier..

Reach. Reach 11/3/2015. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. REACH EU-lagstiftning för kemikalier.. Reach November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg Reach Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals Registrering, utvärdering, tillstånd och begränsning av kemikalier REACH

Läs mer

Sammanfattning Hygienbubblan. Om hur lagstiftningen smörjer in dig i falsk trygghet

Sammanfattning Hygienbubblan. Om hur lagstiftningen smörjer in dig i falsk trygghet Sammanfattning Hygienbubblan Om hur lagstiftningen smörjer in dig i falsk trygghet Inledning Vi omger oss dagligen av en massa olika produkter som kan innehålla farliga kemikalier. Allt ifrån elektronik,

Läs mer

HÖRBY KOMMUN. Kemikalier i varor 2013. Regionalt tillsynsprojekt. Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2

HÖRBY KOMMUN. Kemikalier i varor 2013. Regionalt tillsynsprojekt. Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2 Kemikalier i varor 2013 Regionalt tillsynsprojekt Information och tillsyn hos butiker med leksaksförsäljning RAPPORT 2013-2 Sid 2 Regionalt tillsynsprojekt 2013 Projektet har genomförts av miljöinspektör

Läs mer

Aktuellt om Reach-tillsyn

Aktuellt om Reach-tillsyn Aktuellt om Reach-tillsyn Barbro Sillrén Kemikalieinspektionen www.kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionens tillsynsansvar Erfarenheter av Reach-tillsyn Samverkansprojekt Vanliga brister i säkerhetsdatablad

Läs mer

Helena Christensen MILJÖKRAV LEVERANTÖRER MILJÖKRAV FÖR DIREKTA LEVERANTÖRER

Helena Christensen MILJÖKRAV LEVERANTÖRER MILJÖKRAV FÖR DIREKTA LEVERANTÖRER MILJÖKRAV FÖR DIREKTA LEVERANTÖRER Godkänd av Approved by Helena Christensen Tjst Dept. KV teknisk grund 2013-04-11 1 (6) ÄNDRINGSFöRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer Revision No. ÄB-nr Rev requisition

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

ÅR: Område: Godkända läkemedelsprodukter. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr:

ÅR: Område: Godkända läkemedelsprodukter. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Godkända läkemedelsprodukter Dnr: 6.2.11-2014-018866 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address:

Läs mer

Kemikalier i vår vardag. samt tillsynsprojektet om kontroll av kemikalier i varor enligt Reach

Kemikalier i vår vardag. samt tillsynsprojektet om kontroll av kemikalier i varor enligt Reach Kemikalier i vår vardag samt tillsynsprojektet om kontroll av kemikalier i varor enligt Reach Kemikalier i varor- vad är problemet? www.miljosamverkanskane.se Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach

Läs mer

Kemikaliekrav för leksaker

Kemikaliekrav för leksaker Kemikaliekrav för leksaker Utbildning i leksakers säkerhet, 16 maj 2013 Anna Nylander och Karin Alkell Innehåll Inledning Nya kemikaliekrav i leksaksdirektivet Närliggande regelverk som rör leksaker Reach,

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MARKNADSKONTROLL

HANDLINGSPLAN FÖR MARKNADSKONTROLL FÖR MARKNADSKONTROLL Marknadskontrollmyndighet: Elsäkerhetsverket, Sverige Ansvarig person för den sektoriella marknadskontrollplanen: Karl-Hugo Hult, chef, avdelningen produkter E-post adress: karl-hugo.hult@elsakerhetsverket.se

Läs mer

Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning

Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning Många konsultföretag erbjuder allmän vägledning i frågor som rör lagstiftning, men få ger service med hög kvalitet och i rätt tid på samma sätt som JSC.

Läs mer

Simple search => Natural number

Simple search => Natural number EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/42/EG av den 21 april 2004 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa färger och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om bekämpningsmedel; SFS 1998:947 Utkom från trycket den 14 juli 1998 utfärdad den 25 juni 1998. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser 1 I fråga

Läs mer

PM 6/05. Konstnärsfärger 2004. ett inspektionsprojekt

PM 6/05. Konstnärsfärger 2004. ett inspektionsprojekt PM 6/05 Konstnärsfärger 2004 ett inspektionsprojekt Konstnärsfärger 2004 ett inspektionsprojekt Best.nr. 510 812 Sundbyberg i juli 2005 Utgivare: Kemikalieinspektionen Beställningsadress: tel: 08-50 59

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddskontoret. Bekämpningsmedel. 2008:1 Tillsyn av bekämpningsmedel 2008 - ett samverkansprojekt med Kemikalieinspektionen

Miljö- och hälsoskyddskontoret. Bekämpningsmedel. 2008:1 Tillsyn av bekämpningsmedel 2008 - ett samverkansprojekt med Kemikalieinspektionen Miljö- och hälsoskyddskontoret Bekämpningsmedel 2008:1 Tillsyn av bekämpningsmedel 2008 - ett samverkansprojekt med Kemikalieinspektionen Inventeringen är utförd av Miljö- och hälsoskyddskontoret, Norrköpings

Läs mer

Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 2015-2017

Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 2015-2017 1 Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 2015-2017 Dokumenttyp: Marknadskontrollplan Dokumentnummer: 2014:10 Version: A Datum: 2014-12-22 Upprättat av: Maria Lindstedt Godkänt av:

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri vardag www.kemi.se

Handlingsplan för en giftfri vardag www.kemi.se Handlingsplan för en giftfri vardag Förutsättningar Perioden 2011 2014 25 mnkr per år i 4 år Delredovisningar 2012 och 2013 Slutredovisning 31/12 2014 Förslag på åtgärder 2015 2018 Samarbete med en rad

Läs mer

Reviderad konsekvensutredning avseende förslag till:

Reviderad konsekvensutredning avseende förslag till: konsekvensutredning 1 (6) konsekvensutredning avseende förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om produktkrav på explosiva varor för civilt bruk och plastiska sprängämnen

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.7.2016 COM(2016) 438 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om tillämpning av lagstiftningspaketet

Läs mer

TILLSYN 13/17. Ögonfranslim. kemikalieinspektionen.se. Rapport från ett tillsynsprojekt 2016/2017

TILLSYN 13/17. Ögonfranslim. kemikalieinspektionen.se. Rapport från ett tillsynsprojekt 2016/2017 Ögonfranslim Rapport från ett tillsynsprojekt 2016/2017 TILLSYN 13/17 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt

Läs mer

RoHS Miljö. En handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. SEK Handbok 451.

RoHS Miljö. En handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. SEK Handbok 451. RoHS Miljö En handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning SEK Handbok 451 Utgåva 1 SEK Handbok 451 Utgåva 1 Januari 2016 RoHS Miljö En handledning

Läs mer