Boverkets marknadskontrollplan 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boverkets marknadskontrollplan 2012"

Transkript

1 Datum Diarienummer /2011 1(9) Boverkets marknadskontrollplan 2012 Box 534, Karlskrona Besök: Drottninggatan 18 Tel: Fax: E-post: Webbplats:

2 2(9) Innehållsförteckning: Sid nr. 1. Bakgrund Syfte med Boverkets marknadskontroll inom Byggproduktdirektivet Rättslig grund Samverkan med avgränsningar Marknadskontroll Plan Omvärldsbevakning grund för urval av produkter Analys av marknadsstruktur Mål för Boverkets marknadskontroll Proaktiv marknadskontroll i projektform Reaktiv marknadskontroll Uppföljning Uppföljning proaktiv marknadskontroll Produktområde och information Resultat Åtgärder Uppföljning reaktiv marknadskontroll Kort beskrivning av 2010 års verksamhet Utvärderingsmetoder Rapportering Planerade insatser Planerade insatser inom ett år Planerade insatser inom tre år... 8

3 3(9) 1. Bakgrund Sverige har som medlem i EU ett åtagande att bedriva marknadskontroll inom en rad olika områden. För att den gränslösa inre marknaden ska kunna fungera förutsätts vidare att medlemsstaterna aktivt övervakar att de produkter som förekommer på marknaden verkligen uppfyller de krav som är angivna i produktdirektiv och att föreskrivna förfaranden för bedömning av överensstämmelse följs. 1.1 Syftet med Boverkets marknadskontroll av byggprodukter Boverkets främsta uppgift inom området marknadskontroll är att stödja den inre marknaden för byggprodukter inom EU, enligt Byggproduktdirektivet, så att fri konkurrens upprätthålls och att byggprodukterna uppfyller de egenskaper som finns deklarerade. Verktyget för marknadskontrollen blir att genom planerade marknadskontrollundersökningar för utvalda produkter inom det harmoniserade området, testa produkterna utifrån de egenskaper som finns deklarerade. Syftet är därmed att kontrollera produkter mot deklarerade egenskaper och i första hand enligt CE-märkningen. Vid ett eventuellt icke-överensstämmande ska Boverket agera och genom lämpliga åtgärder få dessa avvikelser hanterade av tillverkaren. Målsättningen på sikt är att produkterna i allt större utsträckning ska uppfylla de egenskaper som är deklarerade för dem, vilket stärker tilltron till den inre marknaden inom EU för byggprodukter. Boverket kan även kontrollera byggprodukter inom det icke-harmoniserade området. I dessa fall handlar det om enskilda ärenden som inkommer, ej planerade marknadskontrollprojekt. Vid denna typ av kontroller riktar sig fokus mer mot byggprodukter som kan anses farliga för konsumenter och då faller in under Produktsäkerhetslagen (PSL). 2. Rättslig grund Tillsynen över att plan- och bygglagen (2010:900, PBL) och EU-förordningar i frågor inom lagens tillämpningsområde m.m. följs ska utövas av bl.a. regeringen, länsstyrelsen och den eller de statliga myndigheter i övrigt som regeringen bestämmer (jfr 11 kap. 2-3 PBL). Boverket är ansvarig myndighet för marknadskontroll av byggprodukter enligt 8 kap. 3 plan- och byggförordningen (2011:338). I artikel 2.1 byggproduktförordningen 1 definieras en byggprodukt som varje produkt eller byggsats som tillverkas och släpps ut på marknaden för att varaktigt ingå i byggnadsverk eller delar därav och vars prestanda påverkar byggnadsverkets prestanda i fråga 1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EG

4 4(9) om de grundläggande kraven för byggnadsverk. Definitionen täcker byggprodukter som avses i ramdirektivet för byggprodukter 89/106/ EEG 2, hissar för persontransport enligt direktiv 95/16/EG 3, delsystem och säkerhetskomponenter till linbaneanläggningar (2000/9/EG) 4 och värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle (92/42/EEG) 5. Närmare bestämmelser om villkoren för CE-märkning och utsläppande på marknaden finns i nämnda lag, förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av dessa. Utöver nämnda författningar och direktiv finns ett antal EU-förordningar, lagar och svenska förordningar som är tillämpliga för Boverket som marknadskontrollerande myndighet. Det är främst: - Förordning (EG) nr 765/2008 om ackreditering och marknadskontroll (från ) - Förordning om ömsesidigt erkännande (EG) nr 764/ Produktsäkerhetslag (2004:451) - Produktsäkerhetsförordning (2004:469) - Förordning (2005:893) om marknadskontroll av varor Därutöver finns svenska tvingande skyddsbestämmelser som exempelvis begränsar innehåll av farliga ämnen i träbaserade produkter som kan vara byggprodukter eller tungmetaller i dricksvatten som avges av byggprodukter. Sådana föreskrifter ges av berörda sektorsmyndigheter med stöd i överordnade författningar och föreskrifterna kan vara aktuella i Boverkets produkttillsyn. 3. Samverkan med avgränsningar Boverket har i sin marknadskontroll idag samarbete och utbyte med en rad andra myndigheter. Idag finns främst ett samarbete med Konsumentverket, Energimyndigheten, Arbetsmiljöverket samt Kemikalieinspektionen. Kontakter med Tullverket är också aktuellt. Det finns i dagsläget ett externt erfarenhetsutbyte med andra marknadskontrollerande myndigheter. Exempel på detta är Boverkets medverkan i möten inom Marknadskontrollrådet och möten i samarbetsgrupperna AdCo-CPD (Administration Cooperation group on Construction Products Directive), AdCo-LD (Lifts Directive) och AdCo-CWD (Cableways Directive). Även bilateralt sam- 2 Rådets direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om byggprodukter, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/ Europaparlamentets och rådets direktiv 95/16/EG av den 29 juni 1995 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om hissar 4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/9/EG av den 20 mars 2000 om linbaneanläggningar för persontransport 5 Rådets direktiv 92/42/EEG av den 21 maj 1992 om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle

5 5(9) arbete, utöver möten i AdCo-grupperna, med motsvarande marknadskontrollerande myndigheter inom andra länder förekommer. Samarbete med Group of Notified Bodies (GNB) samt med dess svenska spegelgrupp samt branschföreträdare finns också inom området. 4. Marknadskontroll Plan 4.1 Omvärldsbevakning grund för urval av produkter Boverket tar emot information och anmälningar om befarade brister när det gäller produkter inom byggproduktdirektivet och andra direktiv som Boverket är ansvariga för. Det kan gälla byggprodukter som inte är överensstämmande med kraven gällande CE-märkningen eller som inte anses säkra enligt Produktsäkerhetslagen. Vidare använder sig Boverket som hjälp i sitt arbete för urval av produkter inom marknadskontrollområdet av riskbedömningar. I riskbedömningen vägs in ett antal parametrar som kan tänkas påverka risknivån beroende på typ av produktområde. Riskbedömningen används främst för val av produkter inom det harmoniserade området där det finns möjlighet att CE-märka en byggprodukt och där det finns deklarerade egenskaper för produkten. Om produkten faller in under Produktsäkerhetslagen görs även där en riskbedömning för val av åtgärd. Metoden som används grundar sig då på en modell från RAPEX (Rapid Exchange of information system) och som Konsumentverket nyttjar idag. Boverket tar även in information om produkter inom byggområdet som förmedlas bl.a. via RAPEX, ICSMS (Information and Communication System for Market Surveillance) och AdCo-möten. Boverket besöker även byggmässor för att hålla sig uppdaterad om utvecklingen i branschen. Det finns även planer på att i framtiden öka kontakten med aktörer på marknaden i hopp om att det effektiviserar marknadskontrollen och stärker insynen i branschen. 4.2 Analys av marknadsstruktur Boverket arbetar kontinuerligt med att samla in information om byggprodukter inom det harmoniserade området. Avsikten är att dokumentera information om produkter som kan kopplas samman till harmoniserade standarder. Information om tillverkare, återförsäljare som finns ute på marknaden kan också ingå i underlaget. Vidare samlas information om speciella krav som ställs på produkterna och dess förekomst på marknaden. Informationen ska vara ett verktyg för riskbedömningen vid val av produkter inom marknadskontrollområdet och är tänkt att ge en bättre överblick.

6 6(9) 4.3 Mål för Boverkets marknadskontroll Proaktiv marknadskontroll i projektform Den proaktiva marknadskontrollen bedrivs i form av projekt i samarbete med fältkonsulter och testlaboratorier. Boverket kontrollerar produkter som efter genomförd riskbedömning är intressanta för vidare tester och dokumentationskontroll. Produktområdena är då inom det harmoniserade området och avser CE-märkta produkter. Vid ett avvikande från egenskapsdeklarationen vidtar Boverket de åtgärder som anses nödvändiga Reaktiv marknadskontroll Här initieras marknadskontrollen efter information från allmänheten, konkurrenter eller andra myndigheter. Det kan gälla produkter som både faller inom det harmoniserade området eller det icke-harmoniserade området. Hit räknas produkter som ej anses som säkra för konsumenten eller som befaras att inte stämma överens med gällande krav för CE-märkning. 4.4 Uppföljning I uppföljningsarbetet går Boverket igenom ett antal punkter för att säkerställa kvalitén på marknadskontrollen. Uppföljningsarbetet löper kontinuerligt och stäms även av i slutet av året mot kontrollerade projekt Uppföljning proaktiv marknadskontroll De produktområden/produkter som valts ut för året följs löpande upp vad gäller tidplan och budget. Avstämning sker kontinuerligt mot testlaboratorier och fältkonsulter för att arbetet ska gå enligt plan. Vid revideringar dokumenteras detta internt Produktområde och information Till varje produktområde förs dokumentation över: - Produktområde som omfattas - Antal produkter som kontrolleras, respektive hur många inom varje produktområde som provas Resultat Resultatet för varje produkt erhålls från testlaboratorier och dokumenteras därefter. Dokumentationen omfattar här alla produkter som testats.

7 7(9) Åtgärder Då resultaten från varje marknadskontrolltillfälle blivit kända vidtas nödvändiga åtgärder i de fall överensstämmelse inte uppnåtts vad gäller deklarerade egenskaper, bristfällig märkning m.m. Om byggprodukten efter en genomförd bedömning inte anses som säker enligt definitionen i produktsäkerhetslagen, kan åtgärder enligt denna lag komma att vidtas. Vid hittills utförda marknadskontrolltillfällen har denna åtgärd inte varit nödvändig. I första hand ges tillverkaren/importören en möjlighet till rättelse av avvikelsen som noterats. Vidare kan det beslutas om vitesföreläggande, tillbakadragande av produkter från marknaden, återkallande, försäljningsförbud. Det som styr valet av åtgärd är nivån på avvikelse, byggproduktens förekomst på marknaden m.m. Boverket strävar dock efter att få till stånd frivillig rättelse Uppföljning reaktiv marknadskontroll I den reaktiva marknadskontrollen handläggs enskilda ärenden som initieras efter anmälningar från marknaden, andra myndigheter eller från Boverket via en omvärldsbevakning. Dokumentationen består av den information som handlagts i ärendet. Dokumentationen i sig är underlag för vidare uppföljning och senare analys. Beslut och åtgärder följer beskrivningen under kapitel Åtgärder Kort beskrivning av 2011 års verksamhet Under 2011 har Boverkets proaktiva verksamhet omfattat ytterdörrar och dessutom har cirka 20 reaktiva ärenden inkommit. Bearbetning av tidigare genomförda marknadskontrollprojekt har också skett under året. Under året har Boverket upphandlat nya ramavtal avseende provningsverksamhet. 4.5 Utvärderingsmetoder Boverket har inlett ett arbete med att ta fram arbetsdokument som ska beskriva rutiner inom marknadskontrollområdet. Dokumenten ska ses som ett stödverk-

8 8(9) tyg för verksamheten och få arbetet mer systematiserat och även fungera som en kvalitetssäkring. I rutindokumenten, varav marknadskontrollplanen ingår, kommer en beskrivning att finnas som ett stöd för hur marknadskontrollen ska inriktas och vilka områden som kan bli aktuella. Det kan vara fråga om prioriteringar inom olika produktområden samt prognostisering av projektkostnader som styr valet av marknadskontrollinsatser. Vidare ska mätverktyg tas fram för att mäta effektiviteten på marknadskontrollen. Nyckeltal tas fram och jämförs över tid. Exempel på nyckeltal kan vara antalet produkter/år som genererar avvikelser. 4.6 Rapportering Boverket kommer att sammanställa rapporter över genomförda projekt. 4.7 Planerade insatser Planerade insatser inom ett år Boverket kommer att prova produkter inom 2-3 nya produktgrupper under Dessutom kommer arbetet med marknadskontroll att inriktas på hantering av ärenden som initierats av redan inledd proaktiv kontrollverksamhet. Boverket kommer också att handlägga reaktiva ärenden. Boverket kommer att genomföra dokumentationskontroller inom minst en produktgrupp. På AdCo-CPD- möten har förutsättningar för ett eventuellt samarbete inom ett marknadskontrollprojekt diskuterats. Norge har därefter framfört ett konkret förslag på ett sådant samarbete som involverar Norge, Sverige, Danmark och Österrike. Boverket är positivt inställt till att delta i ett sådant projekt. Säkerställande av arbetsrutiner för marknadskontrollen pågår och kommer att utgöra ett stöd för verksamheten, speciellt strategiska analyser av utvecklingen och behövliga insatser inför den kommande treårsperioden Planerade insatser inom tre år Planerade insatser inom en treårsperiod är svåra att precisera. Målsättningen är att marknadskontrollen ska motsvara de krav som ställs av EU-rättsakter och nationell lagstiftning. Den 1 juli 2013 träder Byggproduktförordningen (CPR) i full kraft och innebär bland annat att CE-märkning av byggprodukter i följande fall blir obligatorisk

9 9(9) på den svenska marknaden. Det gäller produkter som omfattas av en harmoniserad standard enligt CPR, vars samexistenstid löpt ut eller produkter som det har utfärdats en europeisk teknisk bedömning för. Sådana produkter ska som en huvudregel vara försedda med en prestandadeklaration och därefter CE-märkas av tillverkaren. Ansvaret förtydligas också för distributionsledet, d.v.s. återförsäljare av byggprodukter. Av denna anledning är ambitionen att utöka Boverkets dokumentationskontroll. Boverket kommer också att utöka omfattningen av marknadskontrollen till provning av produkter inom 3-4 produktgrupper per år. Med hjälp av utvecklade arbetsrutiner kommer vi att fortsätta arbetet med kontroll av byggprodukter, främst inom det harmoniserade området, med syfte att stärka tilltron till systemet med CE-märkta byggprodukter.

Marknadskontrollplan 2015

Marknadskontrollplan 2015 Datum 2014-12-16 Diarienummer 4144/2014 1(9) Marknadskontrollplan 2015 Box 534, 371 23 Karlskrona Besök: Drottninggatan 18 Tel: 0455-35 30 00 Fax: 0455-35 31 00 E-post: registraturen@boverket.se Webbplats:

Läs mer

Dnr 14EV4508. Handlingsplan för marknadskontroll

Dnr 14EV4508. Handlingsplan för marknadskontroll Dnr 14EV4508 Handlingsplan för marknadskontroll December 2014 Dnr 14EV4508 ELSÄKERHETSVERKET Författare: Karl-Hugo Hult Sammanfattning Sammanfattning Ett av Sveriges åtaganden som medlem i EU är att bedriva

Läs mer

Nationell marknadskontrollplan SVERIGE

Nationell marknadskontrollplan SVERIGE Nationell marknadskontrollplan 2015 SVERIGE Innehåll Inledning... 3 1 Marknadskontrollmyndigheterna och deras ansvarsområden... 3 2 Samordning och samarbete mellan nationella marknadskontrollmyndigheter...

Läs mer

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 Krav på CE-märkning av byggprodukter 1 juli 2013 Från den 1 juli 2013 måste byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard

Läs mer

Marknadskontrollprogram 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika och hygienprodukter inom Läkemedelsverkets ansvarsområde

Marknadskontrollprogram 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika och hygienprodukter inom Läkemedelsverkets ansvarsområde Marknadskontrollprogram 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika och hygienprodukter inom Läkemedelsverkets ansvarsområde Läkemedelsverket 2013-11-04 Dnr. 6.6.3-2013-084516 Postadress/Postal

Läs mer

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Boverket januari 2015 Titel: Genomförande av EU:s nya hissdirektiv

Läs mer

Nationell marknadskontrollplan

Nationell marknadskontrollplan Nationell marknadskontrollplan 2014 Fastställd av Marknadskontrollrådet den 22 november 2013 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1. Allmänt om marknadskontroll... 3 1.2. Årets nationella marknadskontrollplan...

Läs mer

Uppföljning av marknadskontroll 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter samt kosmetika inom Läkemedelsverkets ansvarsområde

Uppföljning av marknadskontroll 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter samt kosmetika inom Läkemedelsverkets ansvarsområde Uppföljning av marknadskontroll 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter samt kosmetika inom Läkemedelsverkets ansvarsområde Läkemedelsverket 2015-02-19 Dnr. 6.6.3-2014-065378 Postadress/Postal address:

Läs mer

Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 2015-2017

Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 2015-2017 1 Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 2015-2017 Dokumenttyp: Marknadskontrollplan Dokumentnummer: 2014:10 Version: A Datum: 2014-12-22 Upprättat av: Maria Lindstedt Godkänt av:

Läs mer

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare % datum%% % Tillsynsrapport 2013 Värmemätare En enkätundersökning av värmeleverantörers mätarhantering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900

Läs mer

Handlingsplan för marknadskontroll 2014

Handlingsplan för marknadskontroll 2014 Dnr:13/00405 Handlingsplan för marknadskontroll 2014 1 Myndighetens tillsynsarbete Myndigheten för radio och tv utövar tillsyn enligt radio-och tv-lagen (2010:696). Tillsynen grundas på myndighetens eget

Läs mer

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6 Rapport 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet samordning av myndigheters tillsynsansvar samt utbildning, information och kontroll av de nya reglerna 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet Konsumentverket

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008 Redovisning till Miljödepartementet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Regleringsbrevet 2008 sammanfattning av måluppfyllelse... 4 3. Förbättring

Läs mer

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 Rapport 9-2015 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth Innehåll

Läs mer

CE dig för! Använd rätt produkter i dina byggprojekt

CE dig för! Använd rätt produkter i dina byggprojekt CE dig för! Använd rätt produkter i dina byggprojekt Ta CE-märkningen till hjälp! Från den 1 juli 2013 måste alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard vara CE-märkta, enligt EU:s byggproduktförordning.

Läs mer

Marknadskontrollrapport 2012. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr%

Marknadskontrollrapport 2012. Ädelmetallarbeten. Kontroll av stämplar och finhalt. %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% %swedoc_nr%%datum%%utgava_nr% Marknadskontrollrapport 2012 Ädelmetallarbeten Kontroll av stämplar och finhalt Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990

Läs mer

Vägledning. Upphandling av analystjänster för offentlig kontroll av livsmedel och för föreskriven regelbunden kontroll av dricksvatten

Vägledning. Upphandling av analystjänster för offentlig kontroll av livsmedel och för föreskriven regelbunden kontroll av dricksvatten Vägledning Upphandling av analystjänster för offentlig kontroll av livsmedel och för föreskriven regelbunden kontroll av dricksvatten Innehåll 1 Inledning... 4 2 Syfte och omfattning... 4 2.1 Laboratorieanalyser...

Läs mer

Post- och telestyrelsens regelförenklingsarbete

Post- och telestyrelsens regelförenklingsarbete Regeringsrapport 1(18) HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Eva Hallén Rättssekretariatet 08-678 57 86 eva.hallen@pts.se DATUM VÅR REFERENS 17 oktober 2007 06-17149/69 Näringsdepartementet 103

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön Havs- och vattenmyndighetens remissversion 2015-02-01 Dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Datum: 2015-02-01

Läs mer

FRAMTIDENS BYGGVARUDEKLARATION I DIGITALT FORMAT

FRAMTIDENS BYGGVARUDEKLARATION I DIGITALT FORMAT ID: 12775 FRAMTIDENS BYGGVARUDEKLARATION I DIGITALT FORMAT Förstudie Monica Björk Byggmaterialindustrierna Anna Jarnehammar och Johanna Freden IVL Svenska Miljöinstitutet Elin Salomonsson, Robert af Wetterstedt

Läs mer

Granskning av livsmedelstillsyn

Granskning av livsmedelstillsyn Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november 2013 Granskning av livsmedelstillsyn Sundbybergs stad Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte...

Läs mer

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut FI Dnr 11-5610 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut 2013-06-25 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 11-5610 Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer