Tillsynsplan marknadskontroll 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsynsplan marknadskontroll 2013"

Transkript

1 Handläggare Anne Marie Lindgren Marianne Runhage marknadskontroll (6) Godkänd av marknadskontroll 2013 Uppdrag Ett av Sveriges åtaganden som medlem i EU är att bedriva marknadskontroll till skydd för människor hälsa och säkerhet, samt verka för konkurrensneutralitet på marknaden. Detta regleras i EU-förordning 765/2008 om ackreditering och marknadskontroll. Med marknadskontroll menas att ansvarig myndighet övervakar att produkter som släpps ut eller finns tillgängliga på marknaden i Sverige uppfyller gällande krav samt vidtar åtgärder när de inte gör det. Genom marknadskontrollförordningen utövar marknadskontrollmyndigheterna också kontroll över produkternas säkerhet genom att produktsäkerhetslagen ska uppfyllas. MSB genomför således marknadskontroller för att säkerställa att produkter inom myndighetens tillsynsbemyndigande som gjorts tillgängliga på den svenska marknaden är säkra att använda och uppfyller gällande krav. I marknadskontrollförordningen anges att MSB är marknadskontrollerande myndighet. MSB:s ansvar omfattar: explosiva varors egenskaper samt produkter reglerade i föreskrifter under lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och transportabla tryckbärande anordningar under lagen om transport av farligt gods (LFG). Avgränsningen framgår av 22 LBE samt 10 pkt 5 LFG. MSB marknadskontrollerar dels produkter som regleras i EU-direktiv, det harmoniserade området, dels produkter som endast regleras av nationell lagstiftning, det oharmoniserade området. De marknadskontroller som efterfrågas genom inkommande anmälningar kallas reaktiva medan proaktiva marknadskontroller genomförs på MSB:s eget initiativ. För att uppnå effektivitet i tillsynen samarbetar MSB med framför allt svenska myndigheter men ibland också med myndigheter i andra europiska länder. Målgrupper:

2 marknadskontroll (6) Verksamhetsutövare som tillverkar, importerar eller distribuerar produkter. Enskilda återkoppling av resultat från genomförd marknadskontroll. EU-kommissionen och andra medlemsstaters myndigheter samordning, samverkan och återkoppling av resultat. För att kunna kontrollera att reglerna följs och för att öka regelefterlevnaden har MSB rätt att rekvirera och prova produkter samt, i vissa fall, ta betalt för provningskostnaden. MSB har bl. a också rätt att besluta om korrigerande åtgärder som återkallelse av produkter eller förbjuda tillhandahållande av felaktiga produkter. en ett strategiskt dokument en är ett viktigt strategiskt styrdokument som anger hur tillsynen prioriteras med hänsyn taget till planerade resurser. I planen fastställs tillsynens omfattning och inriktning, vilket skapar tydlighet inom organisationen och förutsättningar för att det interna samarbetet underlättas. Planen skapar även tydlighet för externa samrådsparter. Planen ger svar på vad som ska genomföras, när det ska ske och hur lång tid det får ta samt med vilka resurser det ska genomföras. Planen ger även vägledning till vilka aktiviteter som måste prioriteras. Datainsamling Följande underlag ligger till grund för planering av tillsynsaktiviteter 2013: - tidigare erfarenheter från marknadskontroll - omvärldsbevakning - tidigare anmälningar av produkter eller produktgrupper - kunskaper om produktgruppers inneboende fara samt användare Behovsanalys Inkomna anmälningar om farliga produkter reaktiva ärenden Sverige har enligt förordning 765/2008/EG skyldighet att hantera inkomna klagomål (artikel 18 punkt 2a). Förvaltningslagen (1986:223) anger att detta ska göras skyndsamt och effektivt. Inkomna anmälningar, s.k. reaktiva ärenden, prioriteras därför framför den proaktiva marknadskontrollen. För att accentuera detta kommer följande nyckeltal att användas: Den 31 december 2013 ska inga öppna ärenden finnas som inkommit före 1 oktober Egenplanerad proaktiv marknadskontroll av produkter Mot bakgrund av riskvärdering, omvärldsbevakning och anmälningar; har marknadskontroll av produktgrupperna fyrverkerier, gasvärmare med el, aerosoler, och cigarettändare prioriterats under 2013.

3 marknadskontroll (6) Motivering Erfarenheter visar att fyrverkerier kan orsaka stor skada. Införandet av nya regler innebär att fram till 2017 kommer produkter med CE-märkning respektive nationellt godkännande att finnas parallellt. De CE-märkta produkterna har ett annat godkännandeförfarande än produkter med nationellt godkännande. De harmoniserade reglerna innebär också förändringar så att vissa produkter med nationellt godkännande blir otillåtna för privatpersoner i det EU-gemensamma regelverket och tvärt om. Det är därför viktigt att denna produktgrupp kontrolleras. MSB deltar i ett EU-gemensamt projekt om fyrverkerier inom PROSAFE vilket stöds av kommissionen. Under 2013 ska handläggningen slutföras av kvarstående ärenden inom den samordnade nordiska marknadskontrollinsatsen gasolkaminer med el. MSB kommer att genomföra vissa insatser mot cigarettändare som drivs med gas. Av resursskäl måste insatserna dock vara relativt begränsade. Aerosoler är en produktgrupp som MSB reglerar i föreskrifter. Detta gäller såväl de aerosoler som innehåller brandfarlig drivgas som produkter med annan drivgas. Tillsyn av den senare gruppen bedrivs med stöd av Miljöbalken och detta tillsynsmandat är ännu ofördelat. Då MSB tilldelas tillsynsmandat över aerosoler utan brandfarlig drivgas kommer MSB att upparbeta kunskap och kunna kontrollera regelefterlevnaden inom hela området. Utveckling av verksamheten Marknadskontroll ska enligt EU-förordningen 765/2008 utgöras av dokumentkontroll, fysisk kontroll och kontroll i laboratorium. Den sistnämnda kontrollformen är hos MSB ännu inte utvecklad varför förberedelser för detta arbete påbörjades under 2012 och kommer att fortsätta under våren Samverkan I Sverige är marknadskontrollen organiserad efter ett decentraliserat system där myndigheternas ansvar för marknadskontroll är detsamma som deras funktionsansvar. Det innebär bland annat att flera myndigheter kan ha ansvar för olika funktioner hos en produkt. Att bedriva marknadskontroll i ett decentraliserat system kräver samverkan, både av effektivitetsskäl och för att öka likriktningen. Samverkan med Tullverket regleras i EU-förordningen 765/2008 samt i en svensk samverkansmodell. Tull- och marknadskontrollmyndigheter har skyldighet att samarbeta med varandra och delge varandra information om produkter som misstänks inte uppfylla kraven. Vid behov kommer samverkan med tullen att ske.

4 marknadskontroll (6) ering - Risk och väsentlighetsanalys med prioritering Risk- och väsentlighetsanalysen ligger till grund för prioriteringen av de aktiviteter som planeras genomföras under Målet är att genom reaktiv marknadskontroll och proaktiv marknadskontroll av tre produktgrupper, samt genom samarbete med andra, arbeta för att endast säkra produkter ska finnas på svenska marknaden, samt uppfylla krav från EU. I riskbegreppet här innefattas risken att inte leva upp till målet för tillsynsuppdraget som beskriv i VP:n. 3 = mycket stor risk, 2= stor risk och 1= inte så stor risk. Väsentlighetsbegreppet är uppdelat i tre grader, 3= högst väsentligt, 2= väsentligt, 1=bra att göra, men kan skjutas på framtiden. Aktiviteterna är inte fördelade utan ansvaret för genomförande delas.

5 marknadskontroll (6) Aktivitet Kommentar Risk Väsentlighet Veckor period Reaktiv marknadskontroll 3 3 Högst väsentligt att inkomna klagomål handläggs. Här ingår också anmälningar genom RAPEXsystemet. 30 v I-IV Proaktiv marknadskontroll av fyrverkerier, gaständare och aerosoler fyrverkerier oharmoniserade produkter och harmoniserade produkter som inte omfattas av projektet PROSAFE - fyrverkerier inom PROSAFE; rekvireringar, dokument kontroll, kommunikation, beslut - cigarettändare EU-prioriterad kontroll - aerosoler eftersatt område och eventuellt nytt mandat. 27 v (2v) (6 v) (10v) (5 v) I; IV II;IV I;II IV Slutföra handläggning av ärenden i aktivitet marknadskontroll gasolkaminer med el från 2012 (4v) I Kaminprojekt 3 3 Färdigställa rapport om den svenska delen av marknadskontrollen av gasolkaminer med el 1 v I PROSAFE 3 3 Genom samarbete i EU samordna marknadskontroll och kravnivåer för nya produkter 2 v I,III, IV Programteori 1 3 Beskriva resurser, aktiviteter och prestationer som genomförs samt vilka effekter de väntas leda till. Underlag för process- och metodutveckling 2v I Förberedelse för marknadskontroll av aerosoler 3 3 Förberedelsearbete för marknadskontroll av aerosoler (inläsning, upphandling, kontakt med andra myndigheter mm) 6 v II Tillsyns PM 1 3 Myndighetsgemensam bedömning 1 v I-IV

6 marknadskontroll (6) Marknadskontrollrådet 1 3 Aktiviteten är viktig för att uppfylla krav i regelverket. 5 v I-IV Metod och rutinutveckling Summa 1 3 Utveckla verksamheten, säkerställa en god kvalitet och minska tiderna för handläggning av ärenden. 4 v II;III 78 v

Dnr 14EV4508. Handlingsplan för marknadskontroll

Dnr 14EV4508. Handlingsplan för marknadskontroll Dnr 14EV4508 Handlingsplan för marknadskontroll December 2014 Dnr 14EV4508 ELSÄKERHETSVERKET Författare: Karl-Hugo Hult Sammanfattning Sammanfattning Ett av Sveriges åtaganden som medlem i EU är att bedriva

Läs mer

Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 2015-2017

Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 2015-2017 1 Marknadskontrollprogram för Konsumentverket - produktsäkerhet 2015-2017 Dokumenttyp: Marknadskontrollplan Dokumentnummer: 2014:10 Version: A Datum: 2014-12-22 Upprättat av: Maria Lindstedt Godkänt av:

Läs mer

Marknadskontrollplan 2015

Marknadskontrollplan 2015 EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum Dnr 2014-12-09 2014-7023 1 (15) Avdelningen för energieffektivisering Enheten för resurseffektiva produkter Karolina Petersson 016-544 2065 karolina.petersson@energimyndigheten.se

Läs mer

Boverkets marknadskontrollplan 2012

Boverkets marknadskontrollplan 2012 Datum 2011-11-14 Diarienummer 1202-4641/2011 1(9) Boverkets marknadskontrollplan 2012 Box 534, 371 23 Karlskrona Besök: Drottninggatan 18 Tel: 0455-35 30 00 Fax: 0455-35 31 00 E-post: registraturen@boverket.se

Läs mer

Nationell marknadskontrollplan SVERIGE

Nationell marknadskontrollplan SVERIGE Nationell marknadskontrollplan 2015 SVERIGE Innehåll Inledning... 3 1 Marknadskontrollmyndigheterna och deras ansvarsområden... 3 2 Samordning och samarbete mellan nationella marknadskontrollmyndigheter...

Läs mer

Marknadskontrollplan 2015

Marknadskontrollplan 2015 Marknadskontrollplan 2015 Medicintekniska produkter Läkemedelsverket 2014-12-08 Dnr. 6.6.3-2014-065378 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag

Läs mer

Marknadskontrollplan 2015

Marknadskontrollplan 2015 Datum 2014-12-16 Diarienummer 4144/2014 1(9) Marknadskontrollplan 2015 Box 534, 371 23 Karlskrona Besök: Drottninggatan 18 Tel: 0455-35 30 00 Fax: 0455-35 31 00 E-post: registraturen@boverket.se Webbplats:

Läs mer

Samarbete och marknadskontroll. Framgångsfaktorer för samarbeten

Samarbete och marknadskontroll. Framgångsfaktorer för samarbeten Samarbete och marknadskontroll Framgångsfaktorer för samarbeten Samarbete och marknadskontroll Framgångsfaktorer för samarbeten 1 2 Förord Teknikföretagen och Svensk Handel anser att marknadskontrollen

Läs mer

Marknadskontrollprogram 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika och hygienprodukter inom Läkemedelsverkets ansvarsområde

Marknadskontrollprogram 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika och hygienprodukter inom Läkemedelsverkets ansvarsområde Marknadskontrollprogram 2014 - Läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika och hygienprodukter inom Läkemedelsverkets ansvarsområde Läkemedelsverket 2013-11-04 Dnr. 6.6.3-2013-084516 Postadress/Postal

Läs mer

Arbetsmiljöverkets marknadskontrollprogram 2012-2014

Arbetsmiljöverkets marknadskontrollprogram 2012-2014 Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. 2011-11-15 RET 2011/100183 1 (2) Avdelningen för regelarbete och expertstöd Jan Westman, 08-705 89 27 arbetsmiljoverket@av.se Arbetsmiljöverkets marknadskontrollprogram

Läs mer

Handlingsplan för marknadskontroll 2014

Handlingsplan för marknadskontroll 2014 Dnr:13/00405 Handlingsplan för marknadskontroll 2014 1 Myndighetens tillsynsarbete Myndigheten för radio och tv utövar tillsyn enligt radio-och tv-lagen (2010:696). Tillsynen grundas på myndighetens eget

Läs mer

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 Rapport 9-2015 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth Innehåll

Läs mer

Nationell marknadskontrollplan

Nationell marknadskontrollplan Nationell marknadskontrollplan 2014 Fastställd av Marknadskontrollrådet den 22 november 2013 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1. Allmänt om marknadskontroll... 3 1.2. Årets nationella marknadskontrollplan...

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Marknadskontrollplan för Swedac Reglerad mätteknik 2012

Marknadskontrollplan för Swedac Reglerad mätteknik 2012 Marknadskontrollplan för Swedac Reglerad mätteknik 2012 Innehållsförteckning 1.Inledning... 3 2. Rättslig grund... 3 2.1 EU-lagstiftning samt nationella lagar och förordningar... 3 2.2. Swedacs föreskrifter...

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008 Redovisning till Miljödepartementet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Regleringsbrevet 2008 sammanfattning av måluppfyllelse... 4 3. Förbättring

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012-09-03 Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Dessa nationella bedömningskriterier utvecklades och användes första gången i den nationella

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Del 1 Introduktion till den nationella kontrollplanen Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsynsplan 2011

Kemikalieinspektionens tillsynsplan 2011 Tillsyn 2/11 Kemikalieinspektionens tillsynsplan 2011 Kemikalieinspektionen www.kemi.se Best.nr. 510 999 Sundbyberg, februari 2011 Utgivare: Kemikalieinspektionen Beställningsadress: CM Gruppen, Bo 11063,

Läs mer

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6 Rapport 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet samordning av myndigheters tillsynsansvar samt utbildning, information och kontroll av de nya reglerna 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet Konsumentverket

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering Svedala kommun Granskning av ärendehantering Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Uppdrag och revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 5 3.1 Risker och brister...

Läs mer

Läkemedelsverkets årsredovisning 2011

Läkemedelsverkets årsredovisning 2011 Läkemedelsverkets årsredovisning 2011 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00

Läs mer

Kravspecifikation för kommunala företagslotsar

Kravspecifikation för kommunala företagslotsar SIS, Swedish Standards Institute Kravspecifikation för kommunala företagslotsar Det här dokumentet innehåller ett förslag till kravspecifikation för kommunala företagslotsar som på sikt är tänkt att vidareutvecklas

Läs mer

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 KVALITETS- MANUAL Ansvarig: Jonas Danielsson Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 B2B IT-Partner AB Box 1018, Svetsarvägen 8, 171 21 Solna Telefon

Läs mer