Barn- och utbildningsnämnd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildningsnämnd"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnd Uppdrag Målgruppen är barn och ungdom 1 till 16 år. Förskoleverksamhet med förskola, familjedaghem och öppen förskola Grundskola och förskoleklass med skolbarnsomsorg (fritidshem, familjedaghem och öppen fritidsverksamhet). Sjukhusundervisning. Obligatorisk särskola (grundsärskola och träningsskola). Fritidsgårdar. Tillsyn över 12 år enligt LSS Utveckling av verksamheten Verksamhetens mål på väg mot visionen om ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund. Demokratiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle 1. GRUNDEN FÖR DET LIVSLÅNGA LÄRANDET ÄR ATT ALLA HAR GODA TAL, LÄS- OCH SKRIV- FÄRDIGHETER SAMT GODA KUNSKAPER I MATEMATIK. BARN OCH ELEVER UPPMUNTRAS ATT I HÖGRE GRAD UTVECKLA SINA KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER I NATURVETENSKAPLIGA ÄMNEN OCH SPRÅK 1a Den språkliga medvetenheten hos förskolebarnen fortsätter att öka, så att minst 60 % av eleverna i förskoleklass/grundskola har minst 12 poäng på fonolektest. 1b Andelen grundskoleelever som kan läsa när årskurs 3 inleds är minst lika stor som föregående år. 1c Minst 75 % av grundsärskolans elever kan läsa och förstå enkel text i slutet av det femte skolåret 1d Andelen grundskoleelever som når målen i svenska, matematik och engelska i års kurs 5 skall vara minst lika stor som andelen som gjorde så e Kunskaperna inom NO ämnena ökar i grundskolan, jämfört med f Andelen grundskoleelever som väljer och fullföljer påbörjade språkstudier ökar, jämfört med a Andel av eleverna i förskoleklass/grundskola som har minst 12 poäng vid fonolektest. Testet utförs i oktober första året efter förskolan 1b Andelen av grundskolans elever som har minst 21 poäng respektive 27 poäng vid kommunens två läsavkodningstest i årskurs 2. 1c Andel av grundsärskolans elever som kan läsa och förstå enkel text i slutet av det femte skolåret 1d Andel av grundskolans elever i årskurs 5 som når målen i svenska respektive matematik respektive engelska utifrån redovisad måluppfyllelse i den årliga kvalitetsredovisningen. 1e Det genomsnittliga meritvärdet (betygsnivån) inom ämnesområdet ökar i grundskolan. 1f:1 Andel av grundskolans elever som inför årskurs 6 väljer franska, spanska eller tyska. 1f:2 Andel av grundskolans elever i årskurs 9 som fullföljt påbörjade språkstudier i franska, spanska eller tyska. 57

2 2. ÖSTERSUNDS KOMMUN KÄNNETECKNAS AV ETT BRETT UTBILDNINGSUTBUD AV HÖG KVALITET MED GOD VÄGLEDNING SAMT INFORMATION OM RESULTAT 2a Andelen grundskoleelever som uppnår lägst betyget god känd i samtliga ämnen i årskurs 9 skall ligga minst 2% över rikets genomsnittsnivå för år b Minst 70 % av grundsärskolans elever uppnår målen i samtliga ämnen efter avslutad skolgång. 2c Andelen grundskoleelever som har be hörighet till gymnasieskolans nationella program skall ligga minst 1% över rikets genomsnittsnivå för år a Andel av grundskolans elever som har lägst betyget godkänd i samtliga ämnen i årskurs 9. 2b Andel av grundsärskolans elever som efter avslutad skolgång når målen i samtliga ämnen. 2c Andel av grundskolans elever som har behörighet till gymnasieskolans nationella program. 3. BARN, UNGDOMAR OCH STUDERANDE TAR ANSVAR FÖR OCH UTÖVAR INFLYTANDE ÖVER SITT LÄRANDE OCH FÖRÄLDRAR HAR INFLYTANDE ÖVER SINA BARNS LÄRANDE 3a Barn och elever upplever att de är informerade om vilka möjligheter till inflytande de har i skolan och att de har möjlighet att utveckla ett reellt inflytande och ansvarstagande i minst samma utsträckning som föregående år. 3b Föräldrar upplever att de ges möjlighet att utöva inflytande över sitt/sina barns lärande i minst samma omfattning som föregående år 3a Upplevt in flytande genom enkäter i årskurs 4, 6 och 8 3b Andelen för äldrar som efter genomfört utvecklingssamtal anser att de har ett inflytande över sitt/ sina barns individuella utvecklingsplan IUP 4 GOTT BEMÖTANDE AV BARN OCH ELEVER BIDRAR TILL EN POSITIV SJÄLVBILD, EN TILLTRO TILL EGEN FÖRMÅGA OCH EGET OMDÖME SAMT RESPEKT FÖR ANDRA 4 Alla barn och elever upplever att de får ett gott bemötande i samma omfattning som föregående år 4 Andel av eleverna som i enkäter anger att de upplever att de fått ett bra bemötande. ÖKAT NÖJD INFLYTANDE INDEX I SCB:s MEDBORGARUNDERSÖKNING. Värdet ökar från 43 (2008) till 45 (2011). Barn- och utbildningsnämnden har genomfört fler medborgarmöten kring nämndens verksamheter 2011 jämfört med Antalet genomförda medborgarmöten. ARBETSMILJÖN PÅ KOMMUNENS ARBETSPLATSER ÄR STIMULERANDE OCH FRÄMJAR HÄLSA, TRIVSEL OCH ARBETSGLÄDJE. Sjukfrånvaron minskar och överstiger inte 6 %. Sjukfrånvaron inom barn- och utbildningsförvaltningen minskar och överstiger inte 6 % av tillgänglig ordinarie arbetstid. Sjuk frånvaron i % av tillgänglig ordinarie arbetstid. år Det totala medelvärdet av genomförd medarbetarundersökning ska förbättras jämfört med (Nytt mål) Medelvärdet på resultatet från medarbetarundersökningen inom barn- och utbildningsförvaltningen är högre 2011 jämfört med Det framräknade medelvärdet för barnoch utbildningsförvaltningen på den årliga medarbetarundersökningen 58

3 ÖSTERSUNDS KOMMUN UPPFATTAS SOM EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE SOM ERBJUDER UTVECKLINGSMÖJLIGHETER OCH GODA ARBETS- OCH ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN. Vid samtliga rekryteringar lyckas Östersunds kommun anställa medarbetare med rätt kompetens. Andelen utbildande förskollärare ökar. Andelen utbildade förskollärare som anställs på förskolläraretjänster är 100 %. Andel utbildade förskollärare som anställs på förskollärartjänster. Medarbetarundersökningens nöjdmedarbetarindex (NMI) ska förbättras jämfört med värdet Barn- och utbildningsförvaltningens nöjdmedarbetarindex är bättre/högre vid medarbetarundersökningen 2011 jämfört med Det nöjdmedarbetarindex som beräknas utifrån den årligen genomförda medarbetarundersökningen. ÖSTERSUNDS KOMMUN HAR ARBETSPLATSER DÄR ALLA MEDARBETARE VÄRDERAS LIKA OCH GES SAMMA MÖJLIGHETER TILL UTVECKLING OCH GODA ARBETS- OCH ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN. I yrkes- och verksamhetsområden med ojämn könsfördelning ska andelen män respektive kvinnor öka. Andelen män i barn- och utbildningsförvaltningen ökar till 20 %. Andel män. Andelen anställda med utomnordisk bakgrund ska öka. Inom en femårsperiod är ambitionen att andelen ska uppgå till samma andel som i befolkningen. Andelen anställda med utomnordisk bakgrund i barn- och utbildningsförvaltningen ska öka 2011 jämfört med Andel anställda med utomnordisk bakgrund: Ekologiskt hållbart samhälle MILJÖN I ÖSTERSUND ÄR HÅLLBAR, TRYGG OCH SÄKER OCH BIDRAR TILL GODA SOCIALA LEVNADSFÖRHÅLLANDEN SAMT EN BRA STADS- OCH LANDSKAPSMILJÖ. Representanter för barn och utbildning deltar i planberedningen i syfte att uppnå bra placeringar av förskolor och skolor. Andel av planberedningens sammanträden som representanter för barn och utbildning deltagit i UTSLÄPP AV LUFTFÖRORENINGAR LIKSOM VÄXTHUSGASER MINSKAR. Utsläppen av växthusgaser minskar med 60 % till 2020 jmf med Minst en tredjedel av antalet längre resor ska ske med tåg i stället för flyg då detta är möjligt och rimligt. Andelen tågresor av totala antalet resor ENERGIANVÄNDNINGEN MINSKAR. Elförbrukningen minskar med 1 % per år. Barn/elever har utifrån sin mognad kunskap om energianvändning och hur den ska minska. Alla skolor/förskolor har en fungerande handlingsplan inom område miljö med fokus på energianvändning Andelen skolor/ förskolor som har en fungeran de handlingsplan inom område miljö med fokus på en ergianvändning. 59

4 Beskrivning av verksamheten Verksamhetens mål finns väl beskriven i fastställda dokument - som läroplan och lokal skolplan. I Utvecklingsplanen för förvaltningen/verksamheterna lyfts även år 2011 ämnena svenska, matematik och naturvetenskap och teknik fram som särskilt viktiga att fokusera på. Även strategiskt viktiga områden som inflytande och specialpedagogisk kompetensutveckling lyfts där fram. Det sker för att kunna uppnå ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund. I det målet ligger även att Östersund i fortsättningen resultatmässigt genomsnittligt skall ligga bättre till än riket i övrigt. Effektmål och nyckeltal är i princip de samma som de som gäller för år 2010 och för år 2009 då fler mål tillfördes och större förändringar i målen gjordes. För att verksamheten skall kunna bedrivas i enlighet med såväl nationella mål som de av nämnden särskilt fastställda målen och kvalitetskraven krävs kontinuerliga beslut om strukturförändringar i verksamheten. Det innebär att fortsätta anpassningen till den volymminskning som sker i grundskolan och den ökning som samtidigt sker i förskolan. Samtidigt skall verksamheten/nämnden fortsätta att leverera de goda resultat som årligen redovisas. Detta kräver stor flexibilitet i planering och i genomförande i skolor och förskolor. Till detta skall även läggas den problematik skolverksamheten skall hantera om ytterligare friskolor etableras i Östersunds kommun under år Problem som avser såväl organisation och personal som arbetslagskontinuitet - och därmed kompetens/kvalitet i berörda elevers lärmiljöer. Tre fristående skolor har ansökt om att få börja eller utöka fristående skolverksamhet i Östersunds kommun. Två har sökt och beviljats tillstånd att utöka befintlig verksamhet f o m förskoleklass till årskurs 5/6 och en har lämnat in en begäran om att få starta en helt ny F 9 skolverksamhet; från förskoleklass t o m årskurs 9. Kommunen har överklagat de som fått tillstånd och lämnat in ett avslagsyttrande avseende begäran om nyetablering av F 9 verksamhet. Redan innevarande läsår är andelen elever i Östersund som går i fristående grundskolor så pass hög som 12,5%. I riket ligger andelen kring 10%. Den fortsatta elevminskningen i grundskolans senaredel samt elevökningen inom fristående skolor gör att den årliga tjänsteplaneringen kommer att vara omfattande och risk för övertalighet finns. Vid övertalighet är det inte möjligt att omplacera personal från senareskolan till tidigareskola eller förskola. Det innebär också stora påfrestningar inom skolornas basorganisationer avseende klass- och gruppindelningar, kontinuitet i arbetslag, kontinuitet i undervisning samt lokaler (lokalöverskott) i stora delar av den kommunala skolorganisationen. Allt detta blir mycket svårt att lösa på ett för alla inblandade bra sätt. Inte minst med det gällande kravet att en kommun alltid skall kunna ta emot alla skolpliktiga elever när varje enskild elev så önskar eller om en fristående skola ej klarar av driva verksamheten vidare. Samtidigt kommer det inom alla de skolor som kommunen bedriver i egen regi att fortsatt mycket aktivt arbetas vidare med att utveckla och ytterligare försöka förbättra de goda resultat som hittills uppnåtts. Detta är viktigt för att möta den konkurrens som finns och som kommer att skärpas men framför allt för att är det absolut nödvändigt för att uppnå och försöka överträffa uppsatta kommunala och nationella mål. För att uppnå denna ökade måluppfyllelse pågår utvecklingsarbeten under sex huvudområden. Förvaltningens utvecklingsplan har som huvudområden: 1. Normer och värden Specialpedagogisk kompetenshöjning, nätverksutveckling (Problembaserad skolutveckling,pbs), föräldrastödsarbete 2. Utveckling av lärande/kunskaper inom svenska, matematik, naturorienterande ämnen (NO), och teknik 3. Barn/elevers ansvar och inflytande. Samordna insatserna för att utveckla elevinflytandet 4. Skolan och omvärlden. Utveckla samarbeta skolaarbetsliv, utarbeta en kulturplan, utveckla samverkan med idrottsrörelsen 5. Bedömning och betyg. Arbeta med skriftliga omdömen och individuella utvecklingsplaner (IUP), avstämning av läsförmåga i årskurs 2, implementering av mål i årskurs 3, systematisk uppföljning i alla ämnen i årskurs 5 6. Rektors ansvar. Utveckla kvalitetsarbetet Skolan har under budgetåret att genomföra fortsatt stora utvecklingsarbeten inom alla dessa områden. Det handlar dock särskilt om att under år 2011 och därefter, långsiktigt, fortsätta arbeta vidare med skriftliga omdömen och individuella utvecklingsplaner på ett sätt som främjar måluppfyllelse och resultat vid avstämningar mot mål i årskurserna 3, 5 och 9. Det handlar även om att aktivt förbereda sig och 60

5 anpassa sig inför SKOLA 2011, som träder i kraft läsåret 2011/2012. Det innebär en kraftsamling i hela verksamheten inför nya läroplaner, nya kursplaner och förtydligade kunskapskrav samt en ny betygsskala som skall införas från och med årskurs 6. Detta kräver att resurser i form av tid och personal finns tillgängliga i organisationen d v s att det ges allt nödvändigt utrymme att gripa sig an dessa lagstadgade uppgifter om en fortsatt ökad måluppfyllelse skall kunna nås även under år Om det skall var möjligt måste ekonomiskt rimliga förutsättningar ges för att skapa ett sådant utrymme i verksamhetens vardag. Efterfrågan på modersmålsträning i förskolan och modersmålsundervisning i skolan har utökats. Undervisning i Svenska som andraspråk ges inte i den utsträckning som är avsett i lagstiftningen. Ramökning för detta begärdes men beviljades inte för 2009 eller Nämnden kommer att begära ramökning även för år Antalet barn i förskoleåldern fortsätter att öka under perioden, om än i något mindre omfattning än vad befolkningsprognosen 2009 visade. Enligt 2010 års befolkningsprognos är det, trots den hittills stora ökningen av antalet förskoleavdelningar, fortsatt behov av fler förskoleplatser i centrala staden, Frösön och Brunflo under perioden beräknas ett behov av 7 nya förskoleavdelningar brutto. Eftersom 6 av dem enbart är ersättning av nu befintliga förskolor så tillkommer inga nya platser. Endast i Marieby, där förskolan utökas med en avdelning, blir det några platser fler. Detta pga. att avdelningen även där är en ersättning av lokaler som hittills nyttjas i skolan. Enligt 2010 års befolkningsprognos finns 2012 ett behov av upp till 12 nya avdelningar. Ökningen beror dels på demografiska förändringar, men också för att ersätta förskoleavdelningar som nu finns i grundskolor, eftersom elevantalet i tidigareskolan nu förväntas öka. Frösön har ett behov av 4 avdelningar utifrån demografiska förändringar. I Brunflo ökar också antalet barn, vilket skapar ett behov av 2 förskoleavdelningar. Här kan det bli aktuellt med ytterligare 1-2 avdelningar om skolan får ett ökat lokalbehov. I centrala Östersund är behovet 4 avdelningar. Behovet är dock svårplanerat eftersom området har flera enskilt drivna förskolor, som också tar emot barn från upptagningsområdet. 1 juli 2010 ändras lagstiftningen inom barnomsorgsområdet. Kostnadsfri allmän förskola införs då from hösten det år barnet fyller tre år, mot tidigare fyra år. Kommunen får viss kompensation av staten för den förändringen, det är dock svårt att i förväg se de ökade kostnaderna och minskade intäkterna. Utifrån lagstiftningen som infördes 1 juli 2009 om möjligheten att starta annan pedagogisk verksamhet har ännu ingen sådan verksamhet startat i kommunen. Flera intresserade har dock hört av sig till förvaltningen, men hur många som kommer att ansöka om godkännande är oklart. En enskilt driven dagbarnvårdare har dock godkänts av barn- och utbildningsnämnden och kommer att starta sin verksamhet i november Utifrån den nya lagstiftningen om barnomsorgspeng som infördes den 1 juli 2009, kan det finnas en risk för ökade administrationskostnader eftersom flera (dock högst två) enskilda utförare kan begära ersättning för ett och samma barn. Den dygnet-runt-öppna förskoleavdelningen, har fortsatt stor efterfrågan. De som önskar plats är fler än tillgängliga antalet platser, så förvaltningen kan inte erbjuda omsorg till samtliga barn som önskar tillsyn på obekväm arbetstid. Det ligger ett regeringsförslag om att förskolans läroplan ska förändras. Förslaget är ännu inte beslutat. Den största förändringen i läroplansförslaget är att det skrivs in ytterligare en adressat, dvs förskollärarna. I nuvarande läroplan är målen riktade till alla i förskolan skall och arbetslaget skall. Under varje mål i förslaget läggs ett tydligt ansvar på förskollärarna, vilket innebär att förvaltningen måste se till att det finns förskollärare på varje avdelning i den omfattning som krävs, när läroplanen förändras. Särskolan har, vad vi vet idag, ett färre antal elever läsåret 2010/2011 (minskar från 110 till 102 elever totalt) jämfört med läsåret 2009/2010. Antalet elever från andra kommuner fortsätter att minska. Antalet individualintegrerade särskoleelever har minskat kraftigt de senaste åren, läsåret 2010/2011 omfattas i dagsläget 5 elever. De skolor som har individualintegrerade elever får pedagogstöd via Elevhälsan. Som tidigare beskrivits i stycket om grundskola så införs en ny skollag inför läsåret 2011/2012. För särskolan innebär förändringen att det endast blir en skolform, grundsärskola, mot idag två, grundsärskola och träningsskola. Träningsskolan kommer att finnas som en inriktning inom grundsärskolan. Elever med autism eller autismliknande tillstånd kommer endast att ha rätt till särskola om det också föreligger en utvecklingsstörning, vilket är en skärpning i lagtexten jmf 61

6 med nuvarande, och kommer eventuellt att innebära att fler autistiska barn ska gå i grundskolan. En förändring av särskolan kursplaner är också föreslagen. inget ytterligare ramtillskott Det tillskott på 1,3 Mnkr som finns i 2011 års ram kan förskjutas framåt i tiden. Fritidsgården i Ängsmon, som enligt tidigare beslut lades ner 2010, har under större delen av året hållits öppen med hjälp av de tillfälliga extra anslag som nämnden erhöll för Från och med 2011 kommer en omfördelning inom nämndens budget att ske. Övriga verksamheter kommer att få lägre anslag för att kunna hålla fritidsgården öppen även i fortsättningen. Standarden inom IT-området på skolorna är för låg. Införande av fler IT-rutiner, t ex för Individuella utvecklingsplaner (IUP) kräver fungerande datorer för lärarna. Dagens nivå är otillräcklig vad gäller både antalet och standarden på datorer, personalens utbildning samt drift och service. För att nå en tillfredsställande nivå, jämförbar med genomsnittet i riket, krävs bland annat investeringar i nya datorer och program, bättre nätverk, personalutbildning och utökad drift/ support. I budgetramen finns från och med 2011 utökade driftanslag med 3,1 Mnkr för en sådan IT-satsning. För att uppnå målen i IKT-planen (Informations- och kommunikationsteknik) krävs emellertid ytterligare 1,6 Mnkr 2011, 2,3 Mnkr 2012 och 3,2 Mnkr år Investeringsbudget behöver utökas med 2,7 Mnkr 2011, 2012 och 2013 för IT-investeringar. Lokaler För de nya förskoleavdelningarna enligt ovan behövs nya lokaler, vilket medför en ökad kostnad på ca 2,0 Mnkr/år 2011 och ytterligare 8,6 Mnkr år 2012 i ökad hyra. År 2013 behövs ytterligare 1,1 Mnkr. Planeringen av utbyggnaden för förskolan är osäker på grund av förändringar i befolkningsprognoserna, svårigheter att finna lämpliga tomter främst på Frösön samt viss osäkerhet kring de enskilda förskolorna. Det finns dessutom ett antal större renoveringsbehov av skolor 2011 som i vissa fall har skjutits upp under flera år, av olika anledningar. Detta gäller bland annat Fagervallsskolan. På Ope och Ångsta skolor, som har förekommit i nedläggningsdiskussioner, finns stora renoveringsbehov, liksom på Kastal- och Östbergsskolorna. Totalt finns sådana investeringsbehov på 21,0 Mnkr 2011, och cirka 3 Mnkr 2012, vilket ger en hyresökning 2011 på ca 0,8 Mnkr, ytterligare ca 1,5 Mnkr 2012 och ytterligare 0,4 Mnkr Uppgifterna om hyresökningar är preliminära. Om man tar hänsyn till att ramtillskottet för nya lokaler 2010 (5,3 Mnkr) till större delen inte behövs förrän 2011 pga förseningarna i utbyggnad 2010, behövs Ekonomi begäran om driftanslag utöver ram Jämfört med den ram som erhållits i mars 2010 begär nämnden anslag enligt ovanstående skrivning för förskolelokaler med 2,0 Mnkr 2011; vilket är 2,3 Mnkr lägre än befintlig ram för 2011 förskolelokaler med ytterligare 8,6 Mnkr 2012 ; vilket är 1,4 Mnkr lägre än ram i flerårsplanen förskolelokaler med ytterligare 1,1 Mnkr 2013; vilket är 0,2 Mnkr lägre än ram skollokaler med 0,8 Mnkr 2011; utöver befintlig ram för 2011 skollokaler med ytterligare 1,5 Mnkr 2012; utöver ram skollokaler med ytterligare 0,4 Mnkr 2013; utöver flerårsplan modersmål/svenska som andraspråk/studiehandledning med 1,2 Mnkr från och med 2011, utöver ram IT-kostnader (exkl kap.kostn) enligt ITK-plan med 3,8 Mnkr 2011; 0,7 Mnkr högre än bef ram för 2011 IT-kostnader (exkl kap.kostn) minskar 0,3 Mnkr 2012; 0,3 Mnkr utöver befintlig ram för 2012 IT-kostnader (exkl kap.kostn) oförändrad 2013 jmf med 2012; 0,3 Mnkr utöver ram för 2013 Budgetberedningens ändringar Av nämndens begäran om ramtillskott erhålls ej tillskott för modersmål/svenska. Resurserna får tillskapas inom nämndens budgetram. Den demografiska ramberäkningen har justerats utifrån ny befolkningsprognos. Som en följd av färre barn i åldrarna 5-16 år jämfört med föregående prognos justeras ramen med -4,2 Mnkr 2011, -6,2 Mnkr 2012 och -7,6 Mnkr Från 2010 överförs 2,2 Mnkr i budgetram för förberedelseklass 1 från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen Integrationsservice. Nämnden tillförs 1,2 Mnkr i lokalkostnads/investeringsutrymme 2010/2011 (återställande av investe- 62

7 ringsutrymme 2010 och fördelat investeringsutrymme 2011, enligt särskilt beslut). Ramjustering för ökade kapitaltjänstkostnader görs med 205 tkr. Efter avstämning av 2010 års löneutfall tillförs nämndens budgetram 494 tkr. Enligt särskilt kommunstyrelsebeslut överförs 1,5 Mnkr som reserverats i kommunstyrelsens budget till barn- och utbildningsnämnden. Budgetramen justeras ned med 460 tkr för ny prissättning datacenter samt löne- och pensionsservice. Ramkompensation erhålls med 90 tkr för högre taxa tillsynsavgifter. skolan som föreslås i regeringens budgetproposition. Reformerna gäller nya skollagen, nationella prov i årskurs 6 och 9, betyg från årskurs 6 fr o m 2012 samt ökad undervisningstid matematik fr o m Barnoch utbildningsnämnden erhåller ramtillskott motsvarande statsbidragstillskottet. Ramtillskottet uppgår till 300 tkr 2011, 900 tkr 2012 och tkr Åtgärder för att nå personalpolitiska mål Förvaltningen fortsätter säkerställa att det systematiska arbetet bedrivs på ett bra sätt. Arbetet med att förbättra rehabiliteringen av sjukskrivna fortsätter och rutinerna för tidig återgång och matchning tillämpas av rektorerna. En arbetsgrupp ska utarbeta åtgärder som gör att målen i förvaltningens likabehandlingsplan uppnås. I enlighet med den s k finansieringsprincipen erhåller kommunen statsbidragstillskott för de reformer inom ÅTGÄRDER INOM DE STRATEGISKA UTVECKLINGSOMRÅDENA FÖR FOLKHÄLSOARBETET Prioriterade områden Ökat psykiskt välbefinnande för barn och ungdomar. Planerade aktiviteter Elevhälsan har i uppdrag att utveckla, bevaka och säkerställa en väl fungerande stödfunktion för föräldrar med barn 0-18 år Arbeta med de resultat som kommit fram i olika undersökningar kring barn och ungas psykiska hälsa Inom projektet Ungas hälsosamma utveckling (UHU-) tas arbetsmetoder fram om hur kommunen tar tillvara resultat i undersökningar och vilka undersökningar som ska göras. Arbetet med det kommer att ske under 2011 Skjut upp alkoholdebuten samt minska alkoholkonsumtionen och användningen av tobak, lösningsmedel och andra droger bland ungdomar. Implementering av den nya ANDT-planen (alkohol, narkotika, droger, tobak) i verksamheten ska vara genomförd Ökad fysisk aktivitet och goda matvanor för barn, ungdomar och äldre. Ökad fysisk aktivitet ska vara ett återkommande tema på träffar med föräldrar i alla verksamheter. Förvaltningen deltar i Healthy Cities nätverksarbete kring goda matvanor och fysisk aktivitet. Utifrån det lyfta fram och sprida goda exempel 63

8 Resultat Utfall 2008 Utfall 2009 Prognos 2010 Mål 2011 Andel som har minst 12 p vid Fonolektest 59,3% 61,7% 60% 60% Sjukfrånvaro, % av ordinarie tid 9,5% 7,7% 7,0% 6,0% Antal långtidssjuka, 60 dagar eller mer Andel män i förvaltningen 19% 19% 18,5% 20,0% Antal årsarbetare 1767,0 1686,2 Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda 95,4% 95,4% 95,0% Deltagande i planberedning 100% 100% 100% 100% Volymtal Förskola 1-5 år, inskrivna varav hos enskilda utförare Familjedaghem, inskrivna varav hos enskilda utförare Fritidshem varav hos enskilda utförare Förskoleklass, inskrivna varav hos enskilda utförare Grundskola, inskrivna varav hos enskilda utförare Obl. Särskola, inskr. inkl individuellt integrerade Nyckeltal Kostnad per inskriven, grundskolan, kr Kostnad per betygspoäng i grundskolan, kr Antal pedagoger per 100 elever, grundskolan 10,1 10,0 Andel skolor och förskolor som har en fungerande miljöhandlingsplan m fokus på energianvändning 100% 100% 100% Andel av maxpoäng i SKL:s hemsidesgranskning (grundskola) Ej mätt 100% 100% Medelvärde för elevers upplevda bemötande, skala 1-4 3,45 3,6 Genomsnittligt meritvärde (betygspoäng) och skillnad mot SALSA-värde (beräknat utifrån social struktur) (1 lägre än SALSA) (3 högre än SALSA) Andel elever inskrivna i fristående skolor, årsgenomsnitt 11,5% 12,1% 14,4% 64

9 Nyckeltal (fortsättning) Utfall 2008 Utfall 2009 Kostnad per inskriven, förskolan, kr Antal barn per årsarbetare, kom. förskola 5,2 5,0 Prognos 2010 Mål 2011 Andel av maxpoäng i SKL:s hemsidesgranskning (förskola) Ej mätt 62% 80% Föräldraenkät andel positiva svar gällande bemötande / trygghet Ingen enkät Ingen enkät 85% Andel inkommen e-post som fått svar inom 2 dagar, förskola 100% 100% Andel barn inskrivna i fristående förskolor, årsgenomsnitt 9,1% 8,7% 8,4% Driftbudget/plan (2011 års prisnivå) Mnkr Budget Budget Plan Plan Intäkter 51,8 51,8 51,8 51,8 Kostnader -959,0-959,5-980,4-995,2 Kommunbidrag 907,2 907,7 928,7 943,4 Resultat Beskrivning av investeringar Investeringarna avser dels vanliga utbyten av möbler, inventarier och datorer, dels den utökade investeringsvolym, från och med 2011, som bedöms som nödvändig för att förbättra standarden på IT-stöd inom den pedagogiska verksamheten och uppnå målen i ITK-planen. Investeringsbudget/plan (2011 års prisnivå) Mnkr Budget Budget Plan Plan Reinvesteringar möbler, datorer 6,2 6,2 6,2 6,2 Utrustning nya förskoleavdelningar 0,9 0,5 0,5 0,5 Förbättring bibliotekets IT-system, länssamarbete 0, Nya IT-moduler Dexter 0, IT-satsning från och med ,4 3,4 3,4 Summa utgifter 7,5 10,1 10,1 10,1 65

10 Sammandrag driftbudget/plan Mnkr Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Kostnader Intäkter Kommun- Kommun- Kommunbidrag bidrag bidrag Revision 2,4 0 2,4 2,4 2,4 Valnämnd 0,1 0 0,1 0,1 0,1 Överförmyndare 5,0 0 5,0 5,2 5,4 Kommunstyrelse 253,3 70,5 182,8 184,4 195,3 Kommunstyrelse Buffert löner 12,0 0 12,0 29,6 47,9 Kommunstyrelse Gymnasieskola 213, ,6 206,6 201,6 Miljö- och samhällsnämnd 183,6 36,5 147,1 148,3 153,5 Socialnämnd 261,3 26,1 235,2 239,1 243,0 Barn- och utbildningsnämnd 959,5 51,8 907,7 944,8 976,5 Vård- och omsorgsnämnd 1 127,3 107, , , ,1 Kultur- och fritidsnämnd 111,1 1,5 109,6 118,0 120,2 Utförarstyrelse TF; anslagsfinansierad 33,6 15,3 18,3 18,5 18,7 Utförarstyrelse TF; taxefinansierad 132,6 130,4 2,2 1,1 0 Utförarstyrelse TF; intäktsfinansierad 445,2 441,8 3,4-2,1-2,1 Utförarstyrelse Serviceförvaltning 246,8 245,1 1,7 1,5 1,5 Räddningstjänstförbund 30,5 0 30,5 31,6 32,1 Gemensam nämnd för upphandl.samv. 5,1 5, Interna poster mellan nämnder -387,8-387,8 Summa 3 635,2 743, , , ,2 Sammandrag investeringsbudget/plan Mnkr Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Kommunstyrelse 10,7 0,6 0,6 Kommunstyrelse; mindre markförvärv exploatering 3,8 3,8 3,8 Kommunstyrelsen; exploateringsinvesteringar 2,9 5,4 28,2 Miljö- och samhällsnämnd 49,8 29,2 24,8 Socialnämnd 1,2 1,2 1,2 Barn- och utbildningsnämnd 10,1 10,1 10,1 Vård- och omsorgsnämnd 5,3 5,3 5,3 Kultur- och fritidsnämnd 139,0 134,2 1,2 Utförarstyrelse Teknisk förvaltning* 277,2 201,2 181,9 Utförarstyrelse Serviceförvaltning* 4,0 3,9 3,9 Summa nettoinvesteringar 504,0 394,9 261,0 Varav ombudgeteringar: 26,9 * Investeringsram för taxe- och intäktsfinansierad verksamhet. 25

11 Specificering av anslagsmässiga förändringar i driftbudget/plan Ackumulerade belopp (tkr) Budget Plan Plan VALNÄMND, ARVODESNÄMND, ÖVERFÖRMYNDARE Revision; ökat anslag Arvodesnämnden upphör Valnämnd; ramminskning efter allmänna val Överförmyndaren; ökade kostnader Överförmyndaren; ökade kostnader ställföreträdarnas arvoden KOMMUNSTYRELSE Centralt budgeterade medel 10 Mnkr för extrasatsningar 2010 försvinner från 2011 Utbildning nya förtroendevalda efter valet Integrationsservice; ramöverföring förberedelseklass från Barn-och utbildningsnämnden till KS-Integrationsservice Flyktingverksamhet; buffert för osäkerhet om kostnadsnivå Ökade kostnader försörjningsstöd; centralt budgeterad buffert Samverkansråd Idrott; ramöverföring till Kultur- och fritidsnämnd Ramjustering för sparkrav, löneavstämning, rationalisering m m vid Serviceförvaltningen enligt flerårsplan Egendomsförsäkring; utfördelning av centralt budgeterad kostnad Undervisning asylsökande barn Integrationsservice Översyn civilförsvarsanlägggn; budgeterat 3 Mnkr per år Fördelning lokalkostnads-/investeringsutrymme; genomförandet av ändrad princip förskjuts från 2010 till 2011, varför 2010 års utrymme återförs till berörda nämnder Ramjustering hyreshöjning fastighetsmässigt motiverade investeringar (enligt flerårsplan ); utfördelning till berörda nämnder Kompensation för ökade kostnader fjärrvärme och fastighetsunderhåll (enligt flerårsplan ) Buffert för elprishöjningar som påverkar övriga anläggningar Buffert för ökad hyra fastighetsmässigt motiverade investeringar Avveckling lokaler buffert för tomhyra 1 Mnkr per år Buffert för hyresbortfall vid gymnasieförbundets flytt från Pc Resurser modersmålsundervisning överföring till Barn- och utbildningsnämnd enligt särskilt KS-beslut Ramjustering ny prissättning datacenter samt löne- o pensionsservice Ramjustering högre premie olycksfallsförsäkring Projekt Intranätet Insidan ; ombudgetering från Medarbeterutbildning till samtliga anställda under Kommunbidrag ökat fastighetsunderhåll och högre elpriser; utfördelning från TF till berörda hyresgäster fr o m 2012 Avstämning löneökningar Ramjustering höjd internränta Ramjustering sänkt PO-pålägg Ramtillskott till åtgärder mot ungdomsarbetslöshet

12 KOMMUNSTYRELSE (fortsättning) Budget Plan Plan Kommunstyrelse - Gymnasieskola Demografiska förändringar; gymnasieskola Nya gymnasieskolan effektivisering och högre krav (budgetproposition 2009 och 2010) Ökade lokalkostnader utbyggnad ny gymnasieby (prel bedömning) Ramjustering ny prissättning datacenter samt löne- o pensionsservice Kommunbidrag ökat fastighetsunderhåll och högre elpriser; utfördelning från TF till berörda hyresgäster fr o m 2012 Ramjustering för högre matpriser från Matproduktion Kommunstyrelse - Buffert löneökningsutrymme MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMND Ramkompensation för moms på gatuparkering Rationalisering ny IT-struktur Ramkompensation högre kostnader egendomsförsäkring Underhållsbeläggning på det högtrafikerade gatunätet, vart tredje år Rationalisering gatubelysning (enlig flerårsplan ) Driftkostnader tillkommande vägar nya exploateringsområden Kompensation för högre elkostnader gatubelysning Kompensation för ökade kostnader fjärrvärme och fastighetsunderhåll (enligt flerårsplan ) Ramjustering ny prissättning datacenter samt löne- o pensionsservice Ramjustering ändrad taxa tillsynsavgifter Kommunbidrag ökat fastighetsunderhåll och högre elpriser; utfördelning från TF till berörda hyresgäster fr o m 2012 Ramjustering kapitaltjänstkostnad Ramjustering höjd internränta Ramjustering sänkt PO-pålägg VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND Minskat sparkrav Överföring av ansvaret för Skogsgläntan till Socialnämnden Demografiska förändringar, äldre- och handikappomsorg Utökning LSS-boende; 3 st per år Daglig verksamhet LSS Anhörigavlösning; ramöverföring från barn- och utbildningsnämnd Ramjustering hyreshöjning fastighetsmässigt motiverade investeringar (enligt flerårsplan ) Ramjustering för sparkrav och rationalisering IT-infrastruktur vid Serviceförvaltningen (från flerårsplan ) Ramkompensation högre kostnader egendomsförsäkring Fördelning lokalkostnads-/investeringsutrymme 2010 (just) och Kompensation för ökade kostnader fjärrvärme och fastighetsunderhåll (enligt flerårsplan ) Kommunbidrag ökat fastighetsunderhåll och högre elpriser; utfördelning från TF till berörda hyresgäster fr o m 2012 Ramjustering ny prissättning datacenter samt löne- o pensionsservice Avstämning löneökningar Avstämning löneökningar 2010; fördelning från Serviceförvaltningen Anhörigstöd; ramtillskott motsvarande statsbidragstillskottet

13 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND (fortsättning) Budget Plan Plan Ramjustering kapitaltjänstkostnad Ramjustering höjd internränta Ramjustering sänkt PO-pålägg BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND Minskat sparkrav Demografiska förändringar barnomsorg Demografiska förändringar; skolbarnomsorg Demografiska förändringar; grundskola Ökade lokalkostnader ny förskolor; ramtillskott i flerårsplan Ökade lokalkostnader nya förskolor; justering av tidigare ramtillskott i budget 2010 och flerårsplan som en följd av förskjutning i utbyggnadstakt Ökade lokalkostn skollokaler Allmän förskola från 3 år; helårseffekt från Integrationsservice; ramöverföring förberedelseklass 1 till KS-Integrationsservice IT-satsningar inom pedagogisk verksamhet enligt flerårsplan IT-satsningar; justering av ramtillskott enligt flerårsplan Anhörigavlösning; ramöverföring till vård- och omsorgsnämnd Kompensation för ökade kostnader fjärrvärme och fastighetsunderhåll (enligt flerårsplan ) Ramjustering hyreshöjning fastighetsmässigt motiverade investeringar (enligt flerårsplan ) Ramkompensation högre kostnader egendomsförsäkring Ramjustering för prisökning från Serviceförvaltningen (enligt flerårsplan ) Ramjustering för sparkrav och rationalisering IT-infrastruktur vid Serviceförvaltningen (enligt flerårsplan ) Fördelning lokalkostnads-/investeringsutrymme 2010 (just) och Resurser modersmålsundervisning överföring från kommunstyrelsen enligt särskilt KS-beslut (fr o m 2010) Avstämning löneökningar Avstämning löneökningar 2010; fördelning från Serviceförvaltningen Ramjustering ny prissättning datacenter samt löne- o pensionsservice Kommunbidrag ökat fastighetsunderhåll och högre elpriser; utfördelning från TF till berörda hyresgäster fr o m 2012 Ramkompensation högre taxa tillsynsavgifter Nya skollagen; ramtillskott motsvarande statsbidragstillskottet (budgetproposition 2009 och 2010) Nationella prov åk 6 o 9; ramtillskott motsvarande statsbidragstillskott Betyg från åk 6; ; ramtillskott motsvarande statsbidragstillskottet Ökad undervisningstid i matematik; ramtillskott motsvarande statsbidragstillskottet Justering kapitaltjänstkostnad Ramjustering höjd internränta Ramjustering sänkt PO-pålägg KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Ökade driftkostnader Östbergets utbyggnad Ökade kostnader investering ny Arena

14 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND (fortsättning) Budget Plan Plan Ökade driftkostnader investering Litsbacken Slutlig avtrappning uppdragsersättning Folkets Hus (upphör 2011) Ökade driftkostnader/hyra Sporthallen efter utbyggnad (prel uppskattn) Sanering och byte fönster Sporthallen (underhåll på driftbudget) Kompensation för högre elkostnader, fastighet, Sporthall m fl Ramkompensation högre kostnader egendomsförsäkring Ramjustering (överföring från KS) för Samverkansråd Idrott Ramjustering hyreshöjning fastighetsmässigt motiverade investeringar (enligt flerårsplan ) Fördelning lokalkostnads-/investeringsutrymme 2010 (just) och Kompensation för ökade kostnader fjärrvärme och fastighetsunderhåll (enligt flerårsplan ) Kommunbidrag ökat fastighetsunderhåll och högre elpriser; utfördelning från TF till berörda hyresgäster fr o m 2012 Ramjustering för lägre kostnader Storsjöbadet Fördröjning förstudie utvecklingsplan för Östersunds Skidstadion; ombudgetering från 2010 Ramjustering för ökade kostenader vid övertagande av Curlinghallen Avstämning löneökningar Avstämning löneökningar 2010; fördelning från Serviceförvaltningen Ramjustering kapitaltjänstkostnad Ramjustering höjd internränta Ramjustering sänkt PO-pålägg SOCIALNÄMND Övertagande av ansvaret för Skogsgläntan från Vård- och omsorgsn Ramkompensation högre kostnader egendomsförsäkring Kompensation för ökade kostnader fjärrvärme och fastighetsunderhåll (enligt flerårsplan ) Ramjustering ny prissättning datacenter samt löne- o pensionsservice Kommunbidrag ökat fastighetsunderhåll och högre elpriser; utfördelning från TF till berörda hyresgäster fr o m 2012 Ramjustering höjd internränta Ramjustering sänkt PO-pålägg Ökade kostnader försörjningsstöd; buffert 2 Mnkr i KS:s budget UTFÖRARSTYRELSE Anslagsfinansierad verksamhet: Ramjustering tillskott drift- och utvecklingskostnader Kungsgården Ramtillskott ökade kostnader bostadsanpassningsbidrag Ramjustering kapitaltjänstkostnad Ramjustering höjd internränta Ramjustering sänkt PO-pålägg Intäktsfinansierad verksamhet: Teknisk förvaltning: Kommunbidrag för ökat fastighetsunderhåll från (utfördelas till berörda nämnder/hyresgäster fr o m 2012) Kommunbidrag kompensation för elprishöjningar (utfördelas till berörda nämnder/hyresgäster fr o m 2012) 101

15 UTFÖRARSTYRELSE (fortsättning) Budget Plan Plan Kommunbidrag fördelning lokalkostnads-/investeringsutrymme (justering) och 2011 Serviceförvaltningen: Kommunbidrag för arbetsledarresurser vid övertagande av personal vid förskolekök; kommunbidrag på 1,5 Mnkr erhålls fr o m 2010 Effektiviseringskrav/inget minusresultat från RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET Ökade hyreskostnader Certus För dig som vill veta mer Mer information om Östersunds kommuns ekonomi finner du på vår hemsida -

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen har under flertalet år dragits med stora underskott inom de olika skolverksamheterna.

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun Torsby kommun torsby.kommun@torsby.se efter tillsyn i Torsby kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016 Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-07 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Rev. 2015-04-13 BUN/2015:156 Ledningsgruppen Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov

Läs mer

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version)

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version) Fakta om Friskolor - mars 2014 (Preliminär version) Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Vilka

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Fakta om friskolor Maj 2014

Fakta om friskolor Maj 2014 Fakta om friskolor Maj 2014 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet elever

Läs mer

Ang. förslag till budget 2015, jämte ekonomisk planering för åren 2016 2017

Ang. förslag till budget 2015, jämte ekonomisk planering för åren 2016 2017 Sidan 1 av 6 Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid Er referens: Vår referens: Eva Albihn Direkttel: 040-641 13 06 Direktfax: 040-641 13 03 E-postadress: eva.albihn@lomma.se Diarienr: Barn-

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Barn och elevpeng 2015

Barn och elevpeng 2015 Skolförvaltningen Barn och elevpeng 2015 Under 2011 infördes ett nytt resursfördelningssystem, en så kallad barn- och elevpeng. Enheterna har under åren anpassat sig till den nya fördelningen och budgeterna

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ordförande: Gun Eriksson (S) Förvaltningschef: Hans Åhnberg Rambudget 2010 Bokslut 2008 Budget 2009 Ram- Preliminär budgetram 2010 Verksamhet Kost Int Netto Kost Int Netto förändring

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Fakta om friskolor Februari 2015

Fakta om friskolor Februari 2015 Fakta om friskolor Februari 2015 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Östersunds kommun. Östersunds kommun. 2014-06-18 Dnr 43-2013:5007

Beslut. efter tillsyn i Östersunds kommun. Östersunds kommun. 2014-06-18 Dnr 43-2013:5007 AAr:rrrr; rr.r:..rr, rr;.. Beslut Östersunds kommun Beslut efter tillsyn i Östersunds kommun Skoiinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Staren Särskola 1-5 Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Staren Särskola 1-5 Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Staren Särskola 1-5 Lå 2009-10 Grums kommun Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Särskolan 1-5 Sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen 3-6 Åtgärder

Läs mer

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket)

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket) Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Förvaltningschef: Krister Håkansson Ann-Christin Isaksson Verksamhet Ansvarsområde Förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, grundskola, förskoleklass,

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2014

Sveriges bästa skolkommun 2014 2014-08-29 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2014 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 Förutsättningar Presentation av enheten Förskolorna Backen, Dungen, Storviken, Marieby och Tandsbyn med

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-08-13 DNR BUN 2013.183 JONAS BERKOW SID 1/1 JONAS.BERKOW@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan Förslag

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014

Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsförvaltningens verksamhetsplan 2012-2014 för- grund- och gmnasieskolan Skolans verksamhet utgår från gällande lagstiftning och avtal inom skolområdet. Mål för skolan finns

Läs mer

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015 Fastställd i KS 2014-12-01 Vellinge Skolpeng/bidrag och interal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015 FÖRSKOLA egen 1-3 år 93 160 kr 100 260

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Slottsbrons förskola Lå 2009-10 Grums kommun 1 Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Slottsbrons förskola sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C 2.1 VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

Strukturförändring Svanens skola

Strukturförändring Svanens skola TJÄNSTESKRIVELSE 1(8) 2012-04-01 BUN-390/2012 610 Handläggare, titel, telefon Peter Tellman, programsekreterare 011-15 77 73 Barbro Vallhagen, programsekreterare 011-15 18 12 Barn- och ungdomsnämnden Strukturförändring

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Lugnviksskolan 6-9 Annika Lööf-Sjölund Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15 1 Varje

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Utveckling i Jönköpings förskolor och grundskolor

Utveckling i Jönköpings förskolor och grundskolor Utveckling i Jönköpings förskolor och grundskolor Vid Barn- och Utbildningsnämndens möte 2014-06-10 antogs budgetförslag för 2015. I bilaga 2 finns underlag avseende jämförelse-nyckeltal. Resurstilldelning

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015 2017

Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning 2015-01-20 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning Innehållsförteckning Organisation Verksamhetsmål och aktiviteter

Läs mer

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Nämnd 2011 2012 2013 Kommunfullmäktige Revisionen -1 127-707 -1 155-725 -1 184-743 Valnämnd -72-74 -75 Överförmyndare -603-618 -634 Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämd

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämnden 2007 02 22 29 52 Kommunstyrelsen, skolchef, adm chef, chef ek enheten Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämndens

Läs mer

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 2014-12-11 Prioriterade områden 1. Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet Åtaganden: 1. Vi ska arbeta med ett ansvarstagande förhållningssätt 2. Åtgärder

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Verksamhets- och lokalutvecklingsstrategi för Vingåkers Barn- och utbildningsnämnd

Verksamhets- och lokalutvecklingsstrategi för Vingåkers Barn- och utbildningsnämnd Verksamhets- och lokalutvecklingsstrategi för Vingåkers Barn- och utbildningsnämnd BAKGRUND Kommunfullmäktige beslutade 2007-11-26 vid fastställande av budgetdirektiven för åren 2009-2011 bland annat:

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14)

Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14) Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14) Tid och plats: Dejeskolan kl 15.00-16.45 Avser : 11-22 ande: Benny Pedersén (S), ordförande Inger Stenström (S) Myrna Labusan-Jönsson (S) Anita Hagelin (S) Hamid

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Skruvstads fritidshem Lå 2009-10 Grums kommun Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Skruvstads fritidshem Sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen ~Tingsryds \!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kompletterande handlingar till Barn- och utbildningsnämndens kallelse 2014-11-19 Ärende 2 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport för oktober 2014.

Läs mer

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun 1 (8) Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och grundskola i Tranås kommun Ansökan inkom den 20 januari 2004. Kompletteringar har inkommit den 13 april, den 25 maj,

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur DNR 9.4-14903/13 Sida 1 (7) 2013-10-01 Arkivmyndighetens beslut 2013:26 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd Utbildningsnämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef Verksamhetsplan 2013 Caroli förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Kerstin Norlander Förskolechef Caroli förskoleområde Innehållsförteckning 1:1 Organisations översikt..3 1:2 Organisationsplan för Caroli

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet 1 2003-03-17 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet Sammanfattning Ett led i det livslånga lärandet och ett nästa steg i den

Läs mer