bildas miljöbok för anställda, ledare och förtroendevalda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "bildas miljöbok för anställda, ledare och förtroendevalda"

Transkript

1 bildas miljöbok för anställda, ledare och förtroendevalda

2 Studieförbundet Bilda 2008 redaktör: Magnus Nordqvist grafisk form: Boel Algulin isbn: tryck: Davidsons Tryckeri AB, Växjö Davidsons är Svanen- och FSC-certifierade. Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle Älvsjö Gårdsväg 3, Älvsjö Telefon: , e-post: Svanen är det officiella nordiska miljömärket. Svanen tar fasta på produktionen av papperet och vilka utsläpp massatillverkningen har gett upphov till i form av svavel och kväveoxider till luften, syreförbrukande ämnen, klororganiska föreningar och fosfor till vattnet. Svanen ställer också krav på vilka kemikalier som används samt att produkterna också skall gå att återvinna. Dessutom ställs krav på avfallshantering på fabriksområdet. FSC, Forest Stewardship Council, är en internationell organisation som främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. I FSC-certifierade skogar ställs bland annat krav på att urbefolkningars rättigheter respekteras och att biologiskt värdefull skog sköts på ett sådant sätt att naturvärdena bevaras.

3 Varsågod! Den här boken är till för dig som är ledare, anställd eller förtroendevald i Bilda. Vi har tagit fram den för att göra det enklare för oss tillsammans att arbeta för en hållbar utveckling. Vi vill att Bilda ska vara en organisation som lever som den lär.

4 Innehåll Inledning 5 Bildas miljöpolicy 7 Gemensamt handlande 8 Miljökontakt 10 Verktyg 12 Cirkeln och det lilla arrangemanget 12 Projektet och det stora arrangemanget 13 Handlingsplan 22 Miljörapport 23 Info miljömärkning 24 Hemsidor och böcker 27 Slutord 30 4

5 Inledning Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges nio studieförbund. Vi vill frigöra människors engagemang och erbjuda frizoner för reflektion. Livstolkning i vid bemärkelse präglar allt vi gör. En stor del av vår verksamhet sker tillsammans med kyrkor, som i många fall också är våra medlemsorganisationer. Vi lever i en tid då själva grundförutsättningarna för vårt samhälle och vårt sätt att leva sätts i fråga. De svar som dessa frågor kräver måste omsättas i handling i vardagen, för enskilda men också för organisationer, som Bilda. I statens motiv för sitt stöd till folkbildningen som återfinns i folkbildningspropositionen Lära, växa, förändra är ett av de prioriterade områdena Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa. Det är i överensstämmelse med synsätt som vuxit fram i det internationella samarbetet, Mät avtrycket av din egen livsstil med hjälp av earthdays footprintcalculator: 5

6 6 nämligen att arbetet med miljöfrågor, fattigdomsbekämpning, fred, demokrati och mänskliga rättigheter måste betraktas som en helhet. I propositionen hänvisar man till den nationella strategin för hållbar utveckling som definierar den som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hos många människor finns idag en ökad medvetenhet om miljöhotens och klimatförändringarnas allvar och ett sökande efter sammanhang för fördjupning, reflektion och handling. Bilda vill möta detta behov. Vår tids miljö- och klimathot är frågor som ingen kan ställa sig vid sidan av. För oss som studieförbund är det en trovärdighetsfråga att vara en del i strävan att skapa en hållbar utveckling och att detta sker genom vår verksamhet likväl som i vår egen organisation. Med detta som utgångspunkt har vi en miljöpolicy. För miljöpolicyn inte ska bli tomma ord har vi gjort den här miljöboken, med verktyg för arbetet för en hållbar utveckling i förbundet.

7 Bildas miljöpolicy Miljöpolicyn antogs av Bildas förbundsstyrelse den 18 mars A Bilda strävar efter att öka medvetenheten om miljö- och utvecklingsfrågor och ska genom sin bildnings- och kulturverksamhet stimulera till förhållningssätt och handlingar som främjar hållbar utveckling. A Bilda strävar efter att minska organisationens samlade miljöbelastning. Miljöhänsyn ska vägas in i alla beslut. A Vid upphandling av varor och tjänster, genomförande av verksamhet och avfallshantering ska miljöhänsyn tas. A Miljöpolicy och tillhörande miljöbok ska vara en integrerad del i Bildas personal- och ledarutvecklingsprogram. A För förbundskansliet, varje region, varje förbundsgemensam arbetsgrupp, större projekt och arrangemang ska finnas en miljökontakt. A Miljökontakten har ansvar för att sprida kunskap om miljöarbetet och inspirera anställda, ledare och förtroendevalda, samt att fånga upp och sprida goda idéer och exempel i organisationen. A Förbundsstyrelsen och regionstyrelserna har ansvar för att kontinuerligt följa upp tillämpningen av miljöpolicyn. 7

8 8 Gemensamt handlande Bilda har en vittomfattande verksamhet. Vi tror ändå att miljöfrågorna kan vara en integrerad del i allt vi gör. Genom att lyfta upp vår miljöpolicy i olika sammanhang kan vi successivt sprida ett engagemang i de här frågorna. Ett bra sätt är att se till att alla ledare och anställda får del av denna miljöbok. När vi planerar vår verksamhet kan miljöaspekten vara en del av produktionen av material, valet av färdsätt, val av lokaler, inköp av förbrukningsartiklar och sophantering med mera. Tillsammans kan vi steg för steg förvandla Bilda till en organisation som hushållar med resurser och praktiserar kretsloppstänkande. Ett praktiskt hjälpmedel i detta arbete är checklistorna på följande sidor. De är exempel och kan enkelt anpassas också till andra sammanhang. De kan med fördel lyftas fram i början och slutet av ett projekt eller en gång per år på våra kontor. Genom att sammanställa de erfarenheter vi gör i enkla miljörapporter till förbundsstyrelsen kan vi skapa ett gemensamt lärande i de här frågorna. I detta arbete har miljökontakten en viktig roll.

9 9

10 10 Miljökontakt Till miljökontakt kan den utses som har ett engagemang i de här frågorna de finns i alla de små och stora grupper som är verksamma i organisationen. Enligt policyn ska en miljökontakt utses för förbundskansliet, varje region, varje förbundsgemensam arbetsgrupp, större projekt och arrangemang. Miljökontakten behöver inte vara expert på miljöfrågor. Miljökontakten har inte ensam ansvar för att vi efterlever miljöpolicyn. Miljökontakten är precis som det låter en kontaktlänk genom vilken Bildas miljöarbete knyts ihop, och genom vilken inspiration, kunskap, goda tips och idéer tas tillvara och sprids. Miljökontakten är lämpligen den som föreslår sin grupp att använda någon av checklistorna som följer, och som efter vad som kommer fram sammanställer en handlingsplan och ser till att den följs upp. Inte minst samlar miljökontakten på sig goda erfarenheter och skriver någon gång då och då en liten miljörapport. På Bildas intranet finns ett forum för miljökontakterna, där kan man lämna sin rapport och läsa andras. Där samlar vi också andra resurser kring de här frågorna. Som miljökontakt bestämmer du graden av engagemang.

11 11

12 Verktyg Cirkeln och det lilla arrangemanget En stor del av Bildas verksamhet sker i små grupper, med liten miljöbelastning. Samtidigt är alla dessa små grupper en nyckel för att skapa stort genomslag. Genom att ta upp miljöfrågorna vid första träffen så aktualiserar vi dem och gör dem till en naturlig del av vårt tänkande. Checklista Vi har tagit del av Bildas miljöpolicy och är medvetna om Bildas strävan att bidra till en hållbar utveckling. Vi har övervägt möjligheten att använda digital kommunikation som ett komplement till fysiska möten. Vi undviker engångsartiklar och överflödiga förpackningar. Vi köper varor som är miljö- och rättvisemärkta. 12

13 Vi är sparsamma med papper och kopierar allt dubbelsidigt. Vi källsorterar vårt skräp. Vi har rapporterat alla våra bra idéer i miljöarbetet till någon av Bildas miljökontakter. Projektet och det stora arrangemanget I Bildas projekt och större arrangemang är det viktigt att arbeta systematiskt med miljöfrågorna. I dessa sammanhang finns också ofta någon eller några med ett särskilt engagemang för detta. Utnyttja det, men utan att lägga allt ansvar på en ensam person. Genom att ta in dessa perspektiv redan i planeringen så undviker vi dåligt samvete och stimulerar kreativitet och uppfinningsrikedom! 13

14 Checklista Planering Vi har utsett en miljökontakt. Vi har formulerat ett antal övergripande miljömål vi vill uppnå i samband med arrangemanget/projektet. Vi har en handlingsplan för vad som ska göras, vem som ansvarar för vad och när det ska vara klart. Vi tänker ställa miljökrav på samtliga leverantörer och andra kontakter i samband med arrangemanget/projektet. Vi informerar deltagare om våra åtgärder för att skapa ett grönt arrangemang/projekt och uppmuntrar deltagarna att själva göra något som stärker den gröna profilen. Vi har ansökt om projektmedel för att kunna göra miljöförbättrande åtgärder för arrangemanget/projektet. Vi uppmuntrar aktivt medlemmar, deltagare och andra berörda att delta i vårt miljöarbete. 14

15 Resor och transporter Vi försöker att placera arrangemanget/projektet med hänsyn till möjligheten att utnyttja kollektivtrafik. Vi försöker att mötas så effektivt som möjligt inför, under och efter arrangemanget och utnyttjar digital teknik. Inköp Vi försöker att reducera förbrukning av varor så mycket som möjligt genom att om möjligt köpa begagnat, köpa varor med hög kvalitet och genom att använda varorna flera gånger. Vi försöker att köpa varor märkta med erkänd miljömärkning. Vi försöker att undvika onödiga förpackningar och vi uppmanar leverantörer att själva ta hand om förpackningsmaterial. 15

16 Sopor Vi jobbar efter principen om att i möjligaste mån undvika sopor överhuvudtaget. Vi ser till att sopor kan källsorteras. Vi informerar deltagarna om var de ska kasta sina sopor. Vi ser i möjligaste mån till att vi kan återanvända material som används under arrangemanget. Bilda Vi efterlever Studieförbundet Bildas miljöpolicy. Vi rapporterar bra idéer i miljöarbetet till förbundet/ regionen genom vår miljökontakt. Vi försöker möta intresse och engagemang genom att ordna studiecirklar och utbildningar i miljöfrågor. Arbetsplatsen För att Bilda ska vara trovärdigt i sitt miljöarbete är det viktigt att vi lever som vi lär. Vi är inte bara en organisa 16

17 tion som tar initiativ till bildnings- och kulturverksamhet, utan arbetar också själva med miljöfrågorna och strävar efter hållbarhet i vårt eget agerande på våra arbetsplatser. Checklista Lokaler Vi har sett över kontorets energiförbrukning. Vi har valt miljömärkt el. Vi släcker lamporna i de rum vi inte använder. Vi har försäkrat oss om att städning och underhåll av lokalerna sker med miljömärkta underhålls- och rengöringsprodukter. Enkla tips för en miljövänligare arbetsplats: Se till att alla kontorsmaskiner är energisnåla, miljömärkta och avstäng da på natten. Se till att använda lågenergilampor och att de är släckta på natten. Välj miljövänliga transportmedel. Minska antal utskrifter och skriv alltid ut dubbelsidigt på miljömärkt papper. 17

18 Vi har många gröna växter på kontoret för att skapa en behaglig miljö. Vi väljer möbler, datorer och andra inventarier med bra miljöegenskaper. Vi lämnar möbler, datorer och andra inventarier till återanvändning eller återvinning. Vi har gett stöd till våra distansarbetande medarbetare att miljöanpassa sin arbetsplats i bostanden. Utrustning Vi har sett över all elektrisk utrustning och valt energisnåla alternativ. Vi stänger av all elektrisk utrustning och använder de energispararfunktioner som finns. Vi har kopiatorer och skrivare inställda på dubbelsidigt som förval. Vi försöker att arbeta digitalt och inte skriva ut papper i onödan. 18

19 Transporter Vi väger in miljöaspekten i tjänsteresor och väljer i första hand tåg om det är rimligt. Vi försöker att träffas så effektivt som möjligt och undviker onödiga transporter till möten. Vi möts digitalt/på telefon när det går. Vi har fordon och förbeställer taxi som drivs med miljöbränsle. Presenter till jul är alla anställda värda. Men varför inte köpa något miljövänligt i år, som en korg med god mat, en teaterbiljett eller varför inte plantera ett träd i deras namn? Inköp Vi köper kontorsmaterial och annat förbruknings ma te rial som är miljömärkt/miljöanpassat. 19

20 När vi producerar trycksaker anlitar vi i första hand miljömärkt tryckeri och använder miljömärkt papper. Vi köper eko- och rättvisemärkt frukt, mjölk, kaffe, thé och choklad. Vi försöker minimera förpackningar och emballage och undviker engångsförpackningar. Vi ställer miljökrav på våra leverantörer. Sopor Vi försöker i möjligaste mån undvika sopor överhuvud taget. Vi ser till att sopor kan källsorteras. Handlingsplan Vi har upprättat en arbetsplatspolicy och handlingsplan för vårt miljöarbete. 20

21 Åker du tåg mellan Stockholm och Göteborg släpper du ut ungefär ett och ett halvt kilo koldioxid. Tar du bussen ökar dina utsläpp tio gånger. Flyger du, ja, då är du uppe i hundra gånger så mycket. Och det går inte snabbare. (Källa: Kimatsmart) Det finns flera hemsidor på nätet där du kan räkna ut utsläppen av din flygresa, exempelvis Du kan kompensera för de utsläpp du trots allt gör genom att köpa utsläppsrättigheter. 21

22 Handlingsplan När vi granskat vår arbetsplats eller vårt arrangemang (exempelvis med hjälp av checklistorna) är det bra att göra en handlingsplan, så det vi vill åtgärda inte glöms bort och lämnas ogjort. En handlingsplan kan innehålla följande punkter: A en beskrivning av vad som ska göras A namn eller funktion som ansvarar för att åtgärden genomförs A beskrivning av vilka resurser som krävs för att uppnå målet (pengar, personal, kunskap med mera) A datum när det ska vara klart A planer för uppföljning och utvärdering. En färdig handlingsplan kan se ut så här, mallen går att tanka ner från miljökontakternas forum på Bildas intranet. 22

23 Mall Handlingsplan för Förbundskansliets miljöarbete Åtgärd Ansvarig Resursåtgång Installera timer för all elektronisk utrustning Knut Knutsson, serviceenheten Klart Uppföljning 4 h, 1000 kr 1 jan 2009 Kanslisamling första kvartalet 2009 Miljörapport Ytterst ansvariga för Bildas miljöarbete är förbundsstyrelsen som antagit miljöpolicyn. För att de ska veta vad som händer i organisationens olika delar ska Bildas miljökontakt lämna in en enkel rapport efter varje avslutat verksamhetsår/projekt/arrangemang. Den lämnas i miljökontakternas forum på nätet, som också förbundsstyrelsen har tillgång till. 23

24 Mall Miljörapport för: Förbundskansliet 2008 Upprättad av: Knut Knutsson Åtgärder/händelser: Vi gick igenom checklistan för arbetsplatser på kanslisamlingen den 15 feb. Efter det upprättade vi en handlingsplan (se bilaga) som vi följde upp på kanslisamlingen den 30 maj. Synpunkter/idéer: Vi skulle kunna ha en sida på intranätet där vi kan samla alla idéer kring miljöarbetet i organisationen. Vi behöver mer inspiration. Låt miljöfrågorna bli en viktig del av nästa personalkurs. Info miljömärkning Till vardags är det i stort sett fyra miljömärken man behöver känna till för att kunna välja miljöanpassade varor: Svanen, Bra Miljöval, EU-Blomman och Krav. Samtliga är oberoende och seriösa miljömärkningar. Svanen, EU- Blomman och Bra Miljöval har förutom varor också börjat märka tjänster, bland annat hotell, transporter och elleveranser. 24

25 25

26 26 Kravmärket finns på alla slags livsmedel, från djupfrysta hamburgare till kiwifrukter. Också en del närliggande produkter och verksamheter kan Kravmärkas, till exempel restauranger, textilier, fröer och odlad fisk. EU:s märkning, ekologiskt jordbruk, ska i framtiden finnas på alla alla varor som är ekologiska. När är inte ännu bestämt. Du kan läsa mer på Konsumentverkets sida, varifrån den här informationen är hämtad, konsumentverket.se De stora matvarukedjerna har sin egen märkning för ekologiska produkter. Det finns också flera specialmärken som det kan vara värt att känna till, bland annat TCO-märket, som omfattar kontorsutrustning, till exempel datorer, skärmar och andra kontorsapparater, kontorsmöbler och mobiltelefoner. Även dessa har Konsumentverket mer information om.

27 Rättvisemärkning/Fair trade En märkning som inte enbart omfattar olika miljökrav är Fair trade/rättvisemärkt. Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Kriterierna främjar demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas. Hemsidor och böcker Kunskapen om hur vi lever hållbart växer snabbt. Här kan endast ett litet, litet urval av hemsidor och böcker tas med. Men dessa tips kommer att successivt mångfaldigas på miljökontakternas forum på Bildas intranet. Hemsidor Svenska Naturskyddsföreningen har mycket matnyttig information på sin hemsida. Här kan du följa debatten, få tips för en mer miljövänlig livsstil och köpa böcker med mera. 27

28 28 Här kan du bland annat räkna ut storleken på ditt ekologiska fotavtryck, det vill säga vad du lämnar efter dig i form av förbrukade resurser och utsläpp. Kunskap går det inte att få nog av. På nätet finns massor av resurser för vetgiriga. Klimatskolan är en bra början. På Konsumentverkets sida hittar du även miljöinformation. Bland annat om den miljömärkning som finns. De olika miljömärkningarna har också egna sidor, som du hittar här: A A A På SJ:s och SAS hemsidor kan du räkna ut vilka utsläpp din resa orsakar. Liknade tjänster finns också på: Böcker Klimatsmart Din guide till en miljövänligare vardag Bodil Sjöström, Per Johansson och Mikael Persson, Alfabeta

29 2007. En bok fullproppad med fakta och konkreta tips för en mer hållbar och klimatsmart livsstil. 100 sätt att rädda världen Johan Tell, Max Ström En vacker, tänkvärd och inte minst praktisk bok om vad vi kan göra var och en. Jordens och själens överlevnad Stefan Edman och Martin Lönnebo, Cordia Teknik räcker inte. I grunden handlar miljöproblemen om vår syn på livet och vår plats i skapelsen. En breväxling från framtiden. Världens miljöhistoria J. Donald Hughes, SNS förlag För den som vill ha perspektiv på dagens miljösituation är detta en oumbärlig bok om mänsklighetens miljöhistoria, med alla dess förödande katastrofer och hoppfulla livsmöjligheter. Plan 3.0 Uppdrag: Rädda jorden! Lester R. Brown, Addera Förlag Plan B 3.0 handlar om hur vi kan lösa alla de viktiga problem som måste lösas om inte vår jord och vår civilisation ska gå under. Den sätter in miljöproblemen i ett större sammanhang och visar hur flera av de utmaningar mänskligheten står inför faktiskt hänger ihop. 29

30 30 Så fort en skrift om klimatfrågan lämnar Slutord av Staffan Lindberg trycke riet är den i allmänhet föråldrad. Alltså vad gäller själva läget. Forskarna blir själva överrumplade av hur snabbt förändringarna nu sker. Hur få år vi har Arktis kvar. Hur de smältande snö- och istäckena snabbt minskar jordens förmåga att reflektera bort solinstrålningen. Hur den tinande tundran i Sibirien spyr ut metangaser som spär på temperaturhöjningen ytterligare. Hur skogsbränder i Grekland, Kalifornien och Australien tar ifrån oss de träd vi så förtvivlat väl behöver för att binda de kolatomer som singlar omkring i atmosfären som växthusgaser. Hur ytterligare några glaciärer lämnat oss för evigt och obönhörligen pressar upp havsnivån mot våra storstäder och bördiga risfält. Hur de självförstärkande effekterna får klimatsystemet att rusa ifrån oss mot en allt hetare framtid. Det som för några år sedan låg i en diffus framtid är redan här. Vi har med stormsteg klivit in i Antropocen, en geologisk epok där människan står för nedmonteringen av sina egna livsförutsättningar. Klockan är inte längre fem i tolv utan snarare kvart över ett som en meteorolog uttryckte saken.

31 Det här ställer gigantiska krav på oss som mänsklighet. I en NASArapport från i våras, med USA:s ledande klimatforskare James Hansen i spetsen, konstateras att vi inte bara måste ha upphört med fossila bränslen 2030 (förmodligen ännu tidigare). Vi måste också med olika metoder plocka ned kolatomerna i atmosfären så att vi får en lägre koncentration av koldioxid i luften än den vi har idag. Gör vi inte detta riskerar vi att vi når en så kallad tipping point där klimatsystemet löper amok på egen hand och mänskligheten blir förpassad till åskådarplats. Från att bli koldioxidbantare måste vi alltså bli koldioxidvägrare och sedan koldioxidfångare för att ro hem det här. Så behöver inga kurser i eco-driving, vi måste sälja bilen. Vi behöver inga gröna inflygningar, vi behöver åka tåg. Vi behöver inga fluffigt miljöludd från ansvariga politiker, vi behöver mobilisering. Eller med två ord: Tvärnit nu. 31

32 Jorden har sina begränsningar och framför allt, vi har bara en. Och där står du på kontoret och har dubbelkopierat ett papper. En fjärt i rymden kan tyckas, men procentuellt sett en halvering av förbrukningen av en värdefull resurs, som i förlängningen kan få fler skogar att stå kvar och stabilisera klimatet. Dessutom gjorde du ett aktivt val istället för att följa ditt gamla stofilbeteende. För att bryta ett fossilbränsleberoende måste man vilja förändring. Men inte bara skylla på missbrukarledet. Vi måste ge oss på producenterna och langarna. Låt det bli ett brott mot mänskligheten att utvinna olja, kol eller naturgas och låt straffsatserna bli därefter. För behandlar man en miljardbarnsmamma med respekt får man med tiden något tillbaks: Ett samhälle där alla kan ta ett djupt andetag och för full hals sjunga att Släkten följa släktens gång. Och mena det. staffan lindberg är musiker, artist och koldioxidbantare 32

1993 Första spadtaget (Film)

1993 Första spadtaget (Film) 1993 Första spadtaget (Film) 14 års arbete för ett hållbart samhälle. Så började det... Det var 1994, tretton år sen nu, som vi började med hållbarhetsarbetet på Scandic. Kalle, du var med oss redan då.

Läs mer

Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete?

Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete? Påverka eller påverkas Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete? Copyright 2011 KFUK-KFUM Sverige Text: Caroline Daly Form: Daniel Anundi KFUK-KFUM Sverige Box 2054 103 12 Stockholm Innehåll Gemensam framtid

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Policy för hållbar utveckling 2014-2016 1 Policyn uppdateras nästa gång hösten 2016 De detaljerade hållbarhetsmålen uppdateras nästa gång hösten 2014 Kontakt: Anna Lilja, informatör, anna.l@konsumentforeningenstockholm.se,

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Tankar om hållbar utveckling och lärande. Helen Hasslöf

Tankar om hållbar utveckling och lärande. Helen Hasslöf Foto: Johan Laserna Tankar om hållbar utveckling och lärande Helen Hasslöf Foto: Johan Laserna Innehåll Introduktion 5 Ekologiska fotavtryck 7 Olika perspektiv på hållbar utveckling 7 Hur utbildar vi för

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 3: E-bok Så fungerar eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070 594 36 20 Hemsidor:

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

ATT FÖREBYGGA AVFALL I KARLSKRONA

ATT FÖREBYGGA AVFALL I KARLSKRONA KOMMUNIKATIONSSTRATEGI ATT FÖREBYGGA AVFALL I KARLSKRONA SLUTRAPPORT 2012-12-21 Uppdrag: 242597, Förstudie EU-projekt Prewaste Titel på rapport: Kommunikationsstrategi för att förebygga avfall Status:

Läs mer

VI SKALL SOPA RENT FRAMFÖR EGEN DÖRR

VI SKALL SOPA RENT FRAMFÖR EGEN DÖRR STAMPEN MEDIA PARTNER: Adeprimo Adiento Appelberg Publishing Group Bröllopstorget...Devote Dobb Production Familjeapoteket Familjeliv Katshing Minnesota Mobiento Odla.nu SvenskaFans.com FanTV... Wallstreet

Läs mer

Vår tid är nu tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen

Vår tid är nu tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen Studieplan till Vår tid är nu tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen sid X Innehåll Inledning... sid 3-4 Träff 1 Jobbpolitiken... sid 5 Träff 2 Tekniken finns... sid 6 Träff 3 Dina värderingar... sid

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

HÅLLBARHETSHANDBOK. Eurovision Song Contest 2013 MALMÖ

HÅLLBARHETSHANDBOK. Eurovision Song Contest 2013 MALMÖ HÅLLBARHETSHANDBOK Eurovision Song Contest 2013 MALMÖ Så blir ESC ett hållbart evenemang Hållbarhetshandboken är till för dig som på något sätt arbetar med Eurovision Song Contest i Malmö 2013. Den utgår

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Våga vara klimatsmart!

Våga vara klimatsmart! Våga vara klimatsmart! Tips för dig som vill inspireras eller coacha andra att tänka klimatsmart i stallet Illustration: Lena Furberg för Hästnäringens Nationella Stiftelse. Innehållsförteckning: Klimatsmart

Läs mer

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET

KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET KLIMAT INITIATIVET Världen i vår vardag Public & Private Social Responsibility Initiative CSR Västsverige bildades 2008. Vi är en ideell förening vars ändamål är att

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer