bildas miljöbok för anställda, ledare och förtroendevalda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "bildas miljöbok för anställda, ledare och förtroendevalda"

Transkript

1 bildas miljöbok för anställda, ledare och förtroendevalda

2 Studieförbundet Bilda 2008 redaktör: Magnus Nordqvist grafisk form: Boel Algulin isbn: tryck: Davidsons Tryckeri AB, Växjö Davidsons är Svanen- och FSC-certifierade. Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle Älvsjö Gårdsväg 3, Älvsjö Telefon: , e-post: Svanen är det officiella nordiska miljömärket. Svanen tar fasta på produktionen av papperet och vilka utsläpp massatillverkningen har gett upphov till i form av svavel och kväveoxider till luften, syreförbrukande ämnen, klororganiska föreningar och fosfor till vattnet. Svanen ställer också krav på vilka kemikalier som används samt att produkterna också skall gå att återvinna. Dessutom ställs krav på avfallshantering på fabriksområdet. FSC, Forest Stewardship Council, är en internationell organisation som främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. I FSC-certifierade skogar ställs bland annat krav på att urbefolkningars rättigheter respekteras och att biologiskt värdefull skog sköts på ett sådant sätt att naturvärdena bevaras.

3 Varsågod! Den här boken är till för dig som är ledare, anställd eller förtroendevald i Bilda. Vi har tagit fram den för att göra det enklare för oss tillsammans att arbeta för en hållbar utveckling. Vi vill att Bilda ska vara en organisation som lever som den lär.

4 Innehåll Inledning 5 Bildas miljöpolicy 7 Gemensamt handlande 8 Miljökontakt 10 Verktyg 12 Cirkeln och det lilla arrangemanget 12 Projektet och det stora arrangemanget 13 Handlingsplan 22 Miljörapport 23 Info miljömärkning 24 Hemsidor och böcker 27 Slutord 30 4

5 Inledning Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges nio studieförbund. Vi vill frigöra människors engagemang och erbjuda frizoner för reflektion. Livstolkning i vid bemärkelse präglar allt vi gör. En stor del av vår verksamhet sker tillsammans med kyrkor, som i många fall också är våra medlemsorganisationer. Vi lever i en tid då själva grundförutsättningarna för vårt samhälle och vårt sätt att leva sätts i fråga. De svar som dessa frågor kräver måste omsättas i handling i vardagen, för enskilda men också för organisationer, som Bilda. I statens motiv för sitt stöd till folkbildningen som återfinns i folkbildningspropositionen Lära, växa, förändra är ett av de prioriterade områdena Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa. Det är i överensstämmelse med synsätt som vuxit fram i det internationella samarbetet, Mät avtrycket av din egen livsstil med hjälp av earthdays footprintcalculator: 5

6 6 nämligen att arbetet med miljöfrågor, fattigdomsbekämpning, fred, demokrati och mänskliga rättigheter måste betraktas som en helhet. I propositionen hänvisar man till den nationella strategin för hållbar utveckling som definierar den som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. Hos många människor finns idag en ökad medvetenhet om miljöhotens och klimatförändringarnas allvar och ett sökande efter sammanhang för fördjupning, reflektion och handling. Bilda vill möta detta behov. Vår tids miljö- och klimathot är frågor som ingen kan ställa sig vid sidan av. För oss som studieförbund är det en trovärdighetsfråga att vara en del i strävan att skapa en hållbar utveckling och att detta sker genom vår verksamhet likväl som i vår egen organisation. Med detta som utgångspunkt har vi en miljöpolicy. För miljöpolicyn inte ska bli tomma ord har vi gjort den här miljöboken, med verktyg för arbetet för en hållbar utveckling i förbundet.

7 Bildas miljöpolicy Miljöpolicyn antogs av Bildas förbundsstyrelse den 18 mars A Bilda strävar efter att öka medvetenheten om miljö- och utvecklingsfrågor och ska genom sin bildnings- och kulturverksamhet stimulera till förhållningssätt och handlingar som främjar hållbar utveckling. A Bilda strävar efter att minska organisationens samlade miljöbelastning. Miljöhänsyn ska vägas in i alla beslut. A Vid upphandling av varor och tjänster, genomförande av verksamhet och avfallshantering ska miljöhänsyn tas. A Miljöpolicy och tillhörande miljöbok ska vara en integrerad del i Bildas personal- och ledarutvecklingsprogram. A För förbundskansliet, varje region, varje förbundsgemensam arbetsgrupp, större projekt och arrangemang ska finnas en miljökontakt. A Miljökontakten har ansvar för att sprida kunskap om miljöarbetet och inspirera anställda, ledare och förtroendevalda, samt att fånga upp och sprida goda idéer och exempel i organisationen. A Förbundsstyrelsen och regionstyrelserna har ansvar för att kontinuerligt följa upp tillämpningen av miljöpolicyn. 7

8 8 Gemensamt handlande Bilda har en vittomfattande verksamhet. Vi tror ändå att miljöfrågorna kan vara en integrerad del i allt vi gör. Genom att lyfta upp vår miljöpolicy i olika sammanhang kan vi successivt sprida ett engagemang i de här frågorna. Ett bra sätt är att se till att alla ledare och anställda får del av denna miljöbok. När vi planerar vår verksamhet kan miljöaspekten vara en del av produktionen av material, valet av färdsätt, val av lokaler, inköp av förbrukningsartiklar och sophantering med mera. Tillsammans kan vi steg för steg förvandla Bilda till en organisation som hushållar med resurser och praktiserar kretsloppstänkande. Ett praktiskt hjälpmedel i detta arbete är checklistorna på följande sidor. De är exempel och kan enkelt anpassas också till andra sammanhang. De kan med fördel lyftas fram i början och slutet av ett projekt eller en gång per år på våra kontor. Genom att sammanställa de erfarenheter vi gör i enkla miljörapporter till förbundsstyrelsen kan vi skapa ett gemensamt lärande i de här frågorna. I detta arbete har miljökontakten en viktig roll.

9 9

10 10 Miljökontakt Till miljökontakt kan den utses som har ett engagemang i de här frågorna de finns i alla de små och stora grupper som är verksamma i organisationen. Enligt policyn ska en miljökontakt utses för förbundskansliet, varje region, varje förbundsgemensam arbetsgrupp, större projekt och arrangemang. Miljökontakten behöver inte vara expert på miljöfrågor. Miljökontakten har inte ensam ansvar för att vi efterlever miljöpolicyn. Miljökontakten är precis som det låter en kontaktlänk genom vilken Bildas miljöarbete knyts ihop, och genom vilken inspiration, kunskap, goda tips och idéer tas tillvara och sprids. Miljökontakten är lämpligen den som föreslår sin grupp att använda någon av checklistorna som följer, och som efter vad som kommer fram sammanställer en handlingsplan och ser till att den följs upp. Inte minst samlar miljökontakten på sig goda erfarenheter och skriver någon gång då och då en liten miljörapport. På Bildas intranet finns ett forum för miljökontakterna, där kan man lämna sin rapport och läsa andras. Där samlar vi också andra resurser kring de här frågorna. Som miljökontakt bestämmer du graden av engagemang.

11 11

12 Verktyg Cirkeln och det lilla arrangemanget En stor del av Bildas verksamhet sker i små grupper, med liten miljöbelastning. Samtidigt är alla dessa små grupper en nyckel för att skapa stort genomslag. Genom att ta upp miljöfrågorna vid första träffen så aktualiserar vi dem och gör dem till en naturlig del av vårt tänkande. Checklista Vi har tagit del av Bildas miljöpolicy och är medvetna om Bildas strävan att bidra till en hållbar utveckling. Vi har övervägt möjligheten att använda digital kommunikation som ett komplement till fysiska möten. Vi undviker engångsartiklar och överflödiga förpackningar. Vi köper varor som är miljö- och rättvisemärkta. 12

13 Vi är sparsamma med papper och kopierar allt dubbelsidigt. Vi källsorterar vårt skräp. Vi har rapporterat alla våra bra idéer i miljöarbetet till någon av Bildas miljökontakter. Projektet och det stora arrangemanget I Bildas projekt och större arrangemang är det viktigt att arbeta systematiskt med miljöfrågorna. I dessa sammanhang finns också ofta någon eller några med ett särskilt engagemang för detta. Utnyttja det, men utan att lägga allt ansvar på en ensam person. Genom att ta in dessa perspektiv redan i planeringen så undviker vi dåligt samvete och stimulerar kreativitet och uppfinningsrikedom! 13

14 Checklista Planering Vi har utsett en miljökontakt. Vi har formulerat ett antal övergripande miljömål vi vill uppnå i samband med arrangemanget/projektet. Vi har en handlingsplan för vad som ska göras, vem som ansvarar för vad och när det ska vara klart. Vi tänker ställa miljökrav på samtliga leverantörer och andra kontakter i samband med arrangemanget/projektet. Vi informerar deltagare om våra åtgärder för att skapa ett grönt arrangemang/projekt och uppmuntrar deltagarna att själva göra något som stärker den gröna profilen. Vi har ansökt om projektmedel för att kunna göra miljöförbättrande åtgärder för arrangemanget/projektet. Vi uppmuntrar aktivt medlemmar, deltagare och andra berörda att delta i vårt miljöarbete. 14

15 Resor och transporter Vi försöker att placera arrangemanget/projektet med hänsyn till möjligheten att utnyttja kollektivtrafik. Vi försöker att mötas så effektivt som möjligt inför, under och efter arrangemanget och utnyttjar digital teknik. Inköp Vi försöker att reducera förbrukning av varor så mycket som möjligt genom att om möjligt köpa begagnat, köpa varor med hög kvalitet och genom att använda varorna flera gånger. Vi försöker att köpa varor märkta med erkänd miljömärkning. Vi försöker att undvika onödiga förpackningar och vi uppmanar leverantörer att själva ta hand om förpackningsmaterial. 15

16 Sopor Vi jobbar efter principen om att i möjligaste mån undvika sopor överhuvudtaget. Vi ser till att sopor kan källsorteras. Vi informerar deltagarna om var de ska kasta sina sopor. Vi ser i möjligaste mån till att vi kan återanvända material som används under arrangemanget. Bilda Vi efterlever Studieförbundet Bildas miljöpolicy. Vi rapporterar bra idéer i miljöarbetet till förbundet/ regionen genom vår miljökontakt. Vi försöker möta intresse och engagemang genom att ordna studiecirklar och utbildningar i miljöfrågor. Arbetsplatsen För att Bilda ska vara trovärdigt i sitt miljöarbete är det viktigt att vi lever som vi lär. Vi är inte bara en organisa 16

17 tion som tar initiativ till bildnings- och kulturverksamhet, utan arbetar också själva med miljöfrågorna och strävar efter hållbarhet i vårt eget agerande på våra arbetsplatser. Checklista Lokaler Vi har sett över kontorets energiförbrukning. Vi har valt miljömärkt el. Vi släcker lamporna i de rum vi inte använder. Vi har försäkrat oss om att städning och underhåll av lokalerna sker med miljömärkta underhålls- och rengöringsprodukter. Enkla tips för en miljövänligare arbetsplats: Se till att alla kontorsmaskiner är energisnåla, miljömärkta och avstäng da på natten. Se till att använda lågenergilampor och att de är släckta på natten. Välj miljövänliga transportmedel. Minska antal utskrifter och skriv alltid ut dubbelsidigt på miljömärkt papper. 17

18 Vi har många gröna växter på kontoret för att skapa en behaglig miljö. Vi väljer möbler, datorer och andra inventarier med bra miljöegenskaper. Vi lämnar möbler, datorer och andra inventarier till återanvändning eller återvinning. Vi har gett stöd till våra distansarbetande medarbetare att miljöanpassa sin arbetsplats i bostanden. Utrustning Vi har sett över all elektrisk utrustning och valt energisnåla alternativ. Vi stänger av all elektrisk utrustning och använder de energispararfunktioner som finns. Vi har kopiatorer och skrivare inställda på dubbelsidigt som förval. Vi försöker att arbeta digitalt och inte skriva ut papper i onödan. 18

19 Transporter Vi väger in miljöaspekten i tjänsteresor och väljer i första hand tåg om det är rimligt. Vi försöker att träffas så effektivt som möjligt och undviker onödiga transporter till möten. Vi möts digitalt/på telefon när det går. Vi har fordon och förbeställer taxi som drivs med miljöbränsle. Presenter till jul är alla anställda värda. Men varför inte köpa något miljövänligt i år, som en korg med god mat, en teaterbiljett eller varför inte plantera ett träd i deras namn? Inköp Vi köper kontorsmaterial och annat förbruknings ma te rial som är miljömärkt/miljöanpassat. 19

20 När vi producerar trycksaker anlitar vi i första hand miljömärkt tryckeri och använder miljömärkt papper. Vi köper eko- och rättvisemärkt frukt, mjölk, kaffe, thé och choklad. Vi försöker minimera förpackningar och emballage och undviker engångsförpackningar. Vi ställer miljökrav på våra leverantörer. Sopor Vi försöker i möjligaste mån undvika sopor överhuvud taget. Vi ser till att sopor kan källsorteras. Handlingsplan Vi har upprättat en arbetsplatspolicy och handlingsplan för vårt miljöarbete. 20

21 Åker du tåg mellan Stockholm och Göteborg släpper du ut ungefär ett och ett halvt kilo koldioxid. Tar du bussen ökar dina utsläpp tio gånger. Flyger du, ja, då är du uppe i hundra gånger så mycket. Och det går inte snabbare. (Källa: Kimatsmart) Det finns flera hemsidor på nätet där du kan räkna ut utsläppen av din flygresa, exempelvis Du kan kompensera för de utsläpp du trots allt gör genom att köpa utsläppsrättigheter. 21

22 Handlingsplan När vi granskat vår arbetsplats eller vårt arrangemang (exempelvis med hjälp av checklistorna) är det bra att göra en handlingsplan, så det vi vill åtgärda inte glöms bort och lämnas ogjort. En handlingsplan kan innehålla följande punkter: A en beskrivning av vad som ska göras A namn eller funktion som ansvarar för att åtgärden genomförs A beskrivning av vilka resurser som krävs för att uppnå målet (pengar, personal, kunskap med mera) A datum när det ska vara klart A planer för uppföljning och utvärdering. En färdig handlingsplan kan se ut så här, mallen går att tanka ner från miljökontakternas forum på Bildas intranet. 22

23 Mall Handlingsplan för Förbundskansliets miljöarbete Åtgärd Ansvarig Resursåtgång Installera timer för all elektronisk utrustning Knut Knutsson, serviceenheten Klart Uppföljning 4 h, 1000 kr 1 jan 2009 Kanslisamling första kvartalet 2009 Miljörapport Ytterst ansvariga för Bildas miljöarbete är förbundsstyrelsen som antagit miljöpolicyn. För att de ska veta vad som händer i organisationens olika delar ska Bildas miljökontakt lämna in en enkel rapport efter varje avslutat verksamhetsår/projekt/arrangemang. Den lämnas i miljökontakternas forum på nätet, som också förbundsstyrelsen har tillgång till. 23

24 Mall Miljörapport för: Förbundskansliet 2008 Upprättad av: Knut Knutsson Åtgärder/händelser: Vi gick igenom checklistan för arbetsplatser på kanslisamlingen den 15 feb. Efter det upprättade vi en handlingsplan (se bilaga) som vi följde upp på kanslisamlingen den 30 maj. Synpunkter/idéer: Vi skulle kunna ha en sida på intranätet där vi kan samla alla idéer kring miljöarbetet i organisationen. Vi behöver mer inspiration. Låt miljöfrågorna bli en viktig del av nästa personalkurs. Info miljömärkning Till vardags är det i stort sett fyra miljömärken man behöver känna till för att kunna välja miljöanpassade varor: Svanen, Bra Miljöval, EU-Blomman och Krav. Samtliga är oberoende och seriösa miljömärkningar. Svanen, EU- Blomman och Bra Miljöval har förutom varor också börjat märka tjänster, bland annat hotell, transporter och elleveranser. 24

25 25

26 26 Kravmärket finns på alla slags livsmedel, från djupfrysta hamburgare till kiwifrukter. Också en del närliggande produkter och verksamheter kan Kravmärkas, till exempel restauranger, textilier, fröer och odlad fisk. EU:s märkning, ekologiskt jordbruk, ska i framtiden finnas på alla alla varor som är ekologiska. När är inte ännu bestämt. Du kan läsa mer på Konsumentverkets sida, varifrån den här informationen är hämtad, konsumentverket.se De stora matvarukedjerna har sin egen märkning för ekologiska produkter. Det finns också flera specialmärken som det kan vara värt att känna till, bland annat TCO-märket, som omfattar kontorsutrustning, till exempel datorer, skärmar och andra kontorsapparater, kontorsmöbler och mobiltelefoner. Även dessa har Konsumentverket mer information om.

27 Rättvisemärkning/Fair trade En märkning som inte enbart omfattar olika miljökrav är Fair trade/rättvisemärkt. Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Kriterierna främjar demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas. Hemsidor och böcker Kunskapen om hur vi lever hållbart växer snabbt. Här kan endast ett litet, litet urval av hemsidor och böcker tas med. Men dessa tips kommer att successivt mångfaldigas på miljökontakternas forum på Bildas intranet. Hemsidor Svenska Naturskyddsföreningen har mycket matnyttig information på sin hemsida. Här kan du följa debatten, få tips för en mer miljövänlig livsstil och köpa böcker med mera. 27

28 28 Här kan du bland annat räkna ut storleken på ditt ekologiska fotavtryck, det vill säga vad du lämnar efter dig i form av förbrukade resurser och utsläpp. Kunskap går det inte att få nog av. På nätet finns massor av resurser för vetgiriga. Klimatskolan är en bra början. På Konsumentverkets sida hittar du även miljöinformation. Bland annat om den miljömärkning som finns. De olika miljömärkningarna har också egna sidor, som du hittar här: A A A På SJ:s och SAS hemsidor kan du räkna ut vilka utsläpp din resa orsakar. Liknade tjänster finns också på: Böcker Klimatsmart Din guide till en miljövänligare vardag Bodil Sjöström, Per Johansson och Mikael Persson, Alfabeta

29 2007. En bok fullproppad med fakta och konkreta tips för en mer hållbar och klimatsmart livsstil. 100 sätt att rädda världen Johan Tell, Max Ström En vacker, tänkvärd och inte minst praktisk bok om vad vi kan göra var och en. Jordens och själens överlevnad Stefan Edman och Martin Lönnebo, Cordia Teknik räcker inte. I grunden handlar miljöproblemen om vår syn på livet och vår plats i skapelsen. En breväxling från framtiden. Världens miljöhistoria J. Donald Hughes, SNS förlag För den som vill ha perspektiv på dagens miljösituation är detta en oumbärlig bok om mänsklighetens miljöhistoria, med alla dess förödande katastrofer och hoppfulla livsmöjligheter. Plan 3.0 Uppdrag: Rädda jorden! Lester R. Brown, Addera Förlag Plan B 3.0 handlar om hur vi kan lösa alla de viktiga problem som måste lösas om inte vår jord och vår civilisation ska gå under. Den sätter in miljöproblemen i ett större sammanhang och visar hur flera av de utmaningar mänskligheten står inför faktiskt hänger ihop. 29

30 30 Så fort en skrift om klimatfrågan lämnar Slutord av Staffan Lindberg trycke riet är den i allmänhet föråldrad. Alltså vad gäller själva läget. Forskarna blir själva överrumplade av hur snabbt förändringarna nu sker. Hur få år vi har Arktis kvar. Hur de smältande snö- och istäckena snabbt minskar jordens förmåga att reflektera bort solinstrålningen. Hur den tinande tundran i Sibirien spyr ut metangaser som spär på temperaturhöjningen ytterligare. Hur skogsbränder i Grekland, Kalifornien och Australien tar ifrån oss de träd vi så förtvivlat väl behöver för att binda de kolatomer som singlar omkring i atmosfären som växthusgaser. Hur ytterligare några glaciärer lämnat oss för evigt och obönhörligen pressar upp havsnivån mot våra storstäder och bördiga risfält. Hur de självförstärkande effekterna får klimatsystemet att rusa ifrån oss mot en allt hetare framtid. Det som för några år sedan låg i en diffus framtid är redan här. Vi har med stormsteg klivit in i Antropocen, en geologisk epok där människan står för nedmonteringen av sina egna livsförutsättningar. Klockan är inte längre fem i tolv utan snarare kvart över ett som en meteorolog uttryckte saken.

31 Det här ställer gigantiska krav på oss som mänsklighet. I en NASArapport från i våras, med USA:s ledande klimatforskare James Hansen i spetsen, konstateras att vi inte bara måste ha upphört med fossila bränslen 2030 (förmodligen ännu tidigare). Vi måste också med olika metoder plocka ned kolatomerna i atmosfären så att vi får en lägre koncentration av koldioxid i luften än den vi har idag. Gör vi inte detta riskerar vi att vi når en så kallad tipping point där klimatsystemet löper amok på egen hand och mänskligheten blir förpassad till åskådarplats. Från att bli koldioxidbantare måste vi alltså bli koldioxidvägrare och sedan koldioxidfångare för att ro hem det här. Så behöver inga kurser i eco-driving, vi måste sälja bilen. Vi behöver inga gröna inflygningar, vi behöver åka tåg. Vi behöver inga fluffigt miljöludd från ansvariga politiker, vi behöver mobilisering. Eller med två ord: Tvärnit nu. 31

32 Jorden har sina begränsningar och framför allt, vi har bara en. Och där står du på kontoret och har dubbelkopierat ett papper. En fjärt i rymden kan tyckas, men procentuellt sett en halvering av förbrukningen av en värdefull resurs, som i förlängningen kan få fler skogar att stå kvar och stabilisera klimatet. Dessutom gjorde du ett aktivt val istället för att följa ditt gamla stofilbeteende. För att bryta ett fossilbränsleberoende måste man vilja förändring. Men inte bara skylla på missbrukarledet. Vi måste ge oss på producenterna och langarna. Låt det bli ett brott mot mänskligheten att utvinna olja, kol eller naturgas och låt straffsatserna bli därefter. För behandlar man en miljardbarnsmamma med respekt får man med tiden något tillbaks: Ett samhälle där alla kan ta ett djupt andetag och för full hals sjunga att Släkten följa släktens gång. Och mena det. staffan lindberg är musiker, artist och koldioxidbantare 32

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

ABF Västra Götaland - SÅ ÄR VI MED OCH PÅVERKAR!

ABF Västra Götaland - SÅ ÄR VI MED OCH PÅVERKAR! ABF Västra Götaland - SÅ ÄR VI MED OCH PÅVERKAR! Hållbart ABF ABF är en idéburen rörelse med ett idéprogram fastlagt för hela organisationen. Idéprogrammet är vägledande för vårt sätt att arbeta för en

Läs mer

Ett mer hållbart val.

Ett mer hållbart val. Ett mer hållbart val. Ett mer hållbart val. Att ta sitt miljöansvar är för många företag viktigare än någonsin. För oss, som verkar i en bransch som tar naturens resurser i anspråk, är engagemanget för

Läs mer

Centerpartiets miljöpolicy

Centerpartiets miljöpolicy Centerpartiets miljöpolicy - för en hållbar utveckling juni 2008 www.centerpartiet.se Centerpartiets miljöpolicy För en hållbar, ekologisk och tillväxtfrämjande utveckling Centerpartiet ska vara ett föredöme

Läs mer

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln

Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln Märkvärdigt En guide i märkningsdjungeln EU-ekologiskt Baseras på EU:s förordning för ekologiskt jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Märkningen

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011.

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Hej! Häng med på upptäcktsfärd bland coola frukter och bli klimatschysst! Hej! Kul att du vill jobba med frukt och grönt och bli kompis med

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Välj ett Svanenmärkt tryckeri Det finns flera olika märken. Å andra sidan räcker det gott med ett. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med

Läs mer

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Det finns flera olika märke Å andra sidan räcker det Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN

HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN MILJÖFÖRVALTNINGEN RÅDRUMMET Karlstad 2014 CHECKLISTA HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN Hej! Vi vill hjälpa dig att göra ditt evenemang så hållbart som möjligt: miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Läs mer

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt.

Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1. Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 1 Vill du trycka miljöanpassat? Ett märke täcker allt. Svanen Broschyr-Tryck_ORIGINAL3(pag):Layout 1 08-10-01 13.14 Sida 2 Det finns flera

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete Universiteten har en nyckelroll KI har tillsammans med andra universitet och lärosäten världen över en nyckelroll i arbetet att nå en hållbar utveckling.

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som

Läs mer

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim.

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim. Upprättat av Carmen Sosa Caroline Orback Ingrid Nordmark Fastställt av Mats Linde Ansvarig för uppdatering Miljösamordnare Fastställt datum 2013-09-30 1 (7) Version 1 Allmänt om inköp Vid inköp ska lagen

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 Liber och miljön - hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet Liber är ett av Sveriges ledande förlag inom läromedel och facklitteratur. I vårt dagliga uppdrag ingår

Läs mer

policy Idrottsrörelsens klimatpolicy

policy Idrottsrörelsens klimatpolicy policy Idrottsrörelsens klimatpolicy SAMMANFATTNING I denna idrottens första övergripande klimatpolicy ligger fokus på två områden som har stor betydelse ur klimatsynpunkt samtidigt som idrottsrörelsens

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015 HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 2009-2015 Mätning budgetår 14-15 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras.

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bygg- och miljökontorets interna miljöplan, reviderad 2012-10-30 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1

ÖVERGRIPANDE MÅL 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bygg- och miljökontorets interna miljöplan, reviderad 2012-10-30 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1 INTERN MILJÖPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERGRIPANDE MÅL 1 DELMÅL FÖR KONTORET 1 TECKENFÖRKLARING 1 KONTORSMATERIEL OCH FÖRBRUKNINGSVAROR 1 PAPPER OCH KUVERT 1 LUNCHRUM 2 RESOR TILL OCH FRÅN ARBETET 2 TJÄNSTERESOR

Läs mer

Miljöplan för Torpets Förskola

Miljöplan för Torpets Förskola Miljöplan för Torpets Förskola 2015-2016 Reviderad 2016-01-07 Torpets miljöplan På Torpets Förskola ska vi sträva mot ett hållbart samhälle och värna om framtiden. Vi skall utveckla miljömedvetenheten

Läs mer

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET

Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Förslag på en programkväll OM KLIMAT /HÅLLBARHET Kom igång med klimatsamtal! Det här häftet är tänkt som en hjälp och inspiration för dig som är ledare och vill skapa en programkväll kring klimatfrågan.

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014. Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30

Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014. Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30 Intern miljöplan 2013-10-30 Bygg- och miljökontorets miljöplan 2014 Fastställd av bygg- och miljökontorets ledningsgrupp. Reviderad 2013-10-30 Verksamheterna på bygg- och miljökontoret ska vara långsiktigt

Läs mer

Grön skola kriterier 2010-09-23

Grön skola kriterier 2010-09-23 2009 års kriterier för GRÖN SKOLA Bildningsnämnden Lysekil Lpo 94 Mål att sträva emot Visar respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljön i ett vidare perspektiv. Utvecklar sin förmåga att göra och

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Miljöplan I Ur och Skur Grantoppen 2012-2013

Miljöplan I Ur och Skur Grantoppen 2012-2013 Miljöplan I Ur och Skur Grantoppen 2012-2013 I Ur och Skur förskolan ska sträva mot ett hållbart samhälle och värna om framtiden. Vi skall utveckla miljömedvetenheten och kretsloppstänkandet hos barnen

Läs mer

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen Förskolans miljöprogram samt checklista för Miljöbaggen Antagen BUN 2012 06 20 Reviderad av ledningsgruppen för förskolans miljöarbete 2014 06 16 Förskolornas miljöprogram Förskolornas miljöprogram är

Läs mer

Briggen Tre Kronor Ambassadör för Östersjöregionen

Briggen Tre Kronor Ambassadör för Östersjöregionen Briggen Tre Kronor Ambassadör för Östersjöregionen Briggen Tre Kronor Ambassadör för Östersjöregionen Ett rent hav med bra fiskbestånd och en klimatsmart utveckling i Östersjöregionen är möjlig. Det finns

Läs mer

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Rektor har beslutat att hela universitet ska miljöcertifieras innan utgången av 2016. ISO 14001 Internationell standard för miljöledningssystem Grundkravet:

Läs mer

IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling

IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2009-2010 IT-fakulteten har i sin handlingsplan utgått ifrån universitetets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling och Chalmers

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus Bengt Håkansson, Coor Service Management Coor Service Management - ledande aktören inom service management i Norden 3 Omsättning 2008 cirka 5 700 MSEK Medarbetare

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Stimulus miljö- och handlingsplan i Grön sektion 2014/2015

Stimulus miljö- och handlingsplan i Grön sektion 2014/2015 Stimulus miljö- och handlingsplan i Grön sektion Grundläggande krav för diplomering o Organisation O1. Mål Genomfört Åtgärd Tidplan Ansvarig Uppföljning/resultat Två (minst en) utsedda miljöansvariga vid

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Eftermiddagens innehåll:

Eftermiddagens innehåll: Eftermiddagens innehåll: Kort om Håll Sverige Rent Vad är hållbar utveckling? Hållbar utveckling i de nya läroplanerna Grön Flagg Vad gör skolorna/förskolorna idag? Friluftsmuseer och Grön Flagg- skolor

Läs mer

Det är betydligt billigare att bo i Norrsundet. Grundläggande principer för framgång: Backcasting från en position i framtiden då vi lyckats.

Det är betydligt billigare att bo i Norrsundet. Grundläggande principer för framgång: Backcasting från en position i framtiden då vi lyckats. Det är betydligt billigare att bo i Norrsundet Grundläggande principer för framgång: 1. Läge 2. Ekonomi 3. Utrymme Backcasting från en position i framtiden då vi lyckats. 4. Till salu De 4 hållbarhetsprinciperna

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Y-Sektionens Handlingsplan för Grön Sektion Verksamhetsåret 15/16

Y-Sektionens Handlingsplan för Grön Sektion Verksamhetsåret 15/16 Y-Sektionens Handlingsplan för Grön Sektion Verksamhetsåret 15/16 Syfte Y-sektionens syfte att vara med i grön sektion är att gemensamt med LiU och andra sektioner arbeta mot ett hållbart campus. Y-sektionen

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum.

Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi är fyra sommarjobbare från Agenda 21, år 2009, som har gjort en jämförelse mellan vanliga och rättvisemärkta/ekologiska produkter på ICA Kvantum. Vi samlade ihop olika konventionella varor som brukar

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Hållbar utveckling i ditt dagliga arbete

Hållbar utveckling i ditt dagliga arbete Hållbar utveckling i ditt dagliga arbete Institutionen för Hälsa, vård och samhälle 2007-08-22 Elisabeth Gierow, miljöchef Lunds universitet Maria Larsson, miljösamordnare Lunds universitet Vad är en hållbar

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Miljöcertifiering med hjälp av Grön idrott

Miljöcertifiering med hjälp av Grön idrott Miljöcertifiering med hjälp av Grön idrott Grön drott kan användas för miljöcertifiera föreningen, arrangemanget, klubblokalen eller anläggningen. På föreningsnivå kan man certifiera sig på tre nivåer

Läs mer

Hållbar utveckling - vad, hur, när, varför?

Hållbar utveckling - vad, hur, när, varför? Hållbar utveckling - vad, hur, när, varför? Allt vi konsumerar (handlar, använder) kommer någonstans ifrån och tar vägen någonstans när vi har förbrukat det. Vi människor köper och använder mer än vi behöver.

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier Miljömål och handlingsplan för Önnestads folkhögskola Önnestads folkhögskolas miljömål syftar till att med människan i centrum bidra till en hållbar utveckling genom effektiv hushållning med resurser och

Läs mer

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen

Förskolans miljöprogram. Miljöbaggen Förskolans miljöprogram samt checklista för Miljöbaggen Antagen 2012-x-x Förskolornas miljöprogram Förskolornas miljöprogram är till för att inspirera och vägleda arbetet med miljö- och hållbar utveckling.

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2016 Institutionen för data- och systemvetenskap MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Fastställd av DSV:s styrelse 2016 02 23 2 MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Miljöhandlingsplan 2016 Bakgrund Rektor vid

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

Vilka resor tror du är bäst för miljön?

Vilka resor tror du är bäst för miljön? Vilka resor tror du är bäst för miljön? En resa mot en bättre miljö Att kunna resa är en självklarhet idag. Det väldiga transportsystem vi skapat omkring oss är faktiskt förutsättningen för ett välfungerande

Läs mer

Det är skillnad på. värme och värme. Välj värme märkt Bra Miljöval

Det är skillnad på. värme och värme. Välj värme märkt Bra Miljöval Det är skillnad på värme och värme Välj värme märkt Bra Miljöval Varför du ska välja värme märkt Bra Miljöval Du som väljer värme märkt Bra Miljöval... Genom att miljömärka värmeenergi med Bra Miljöval

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Swedish The Swedi wood effect Sh wood effec NYckelN Till framgång T i köpenhamn1 Swe e TT global T per Spek Tiv ett initiativ av:

Swedish The Swedi wood effect Sh wood effec NYckelN Till framgång T i köpenhamn1 Swe e TT global T per Spek Tiv ett initiativ av: Swedish Wood Effect NYCKELN TILL FRAMGÅNG I KÖPENHAMN ETT INITIATIV AV: 1 2 Lösningen finns närmare än du tror Klimatfrågan är en av mänsklighetens ödesfrågor. De klimatförändringar som beror på människans

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

Miljöansvar! Så här arbetar vi i Kinna församling! Miljödiplom Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling

Miljöansvar! Så här arbetar vi i Kinna församling! Miljödiplom Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling Miljöansvar! Så här arbetar vi i Kinna församling! Miljödiplom Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling Vision och policy Övergripande vision Allt liv är skapat av Gud. Människan är skapad

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2015 Policy Klimat och hälsa Sveriges läkarförbund 1 Klimat och hälsa Sveriges läkarförbunds policy för att främja klimatåtgärder och hälsa. Under de senaste 100 åren har jordens befolkning fyrfaldigats

Läs mer

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB

HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB HÅLLBAR AFFÄRSPLAN VÄRDSKAPET SVERIGE AB (VÄRDSKAPET SVERIGE AB är ett helägt dotterbolag till VÄRDSKAPET UTVECKLING AB.) VÅR VISION (vad vi ytterst vill bidra till) En värld där alla känner sig väntade

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE Triolabs HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 212-215 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

mal och hai 2011-201

mal och hai 2011-201 INSPEKTIONEN mal och hai 2011-201 an 1(5) Box 199 Finningevagen 54 B Telefon: 0152-650 100 Fax:0152-650 180 registratorp!ot.teriinspektionen.se www.lotteriinspektianen.se Org. nr: 202100-3310 INSPEKTIONEN

Läs mer

Upptäck Jordens resurser

Upptäck Jordens resurser Upptäck Jordens resurser Hur tar vi hand om jordens resurser, människor och miljö så att en hållbar utveckling blir möjlig? Upptäck Jordens resurser tar upp de delar ur kursplanen i geografi i Lgr 11 som

Läs mer

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

Vi skall uppmuntra till att tänka dynamiskt för att minimera miljöpåverkan även utanför Malmö Saluhalls verksamhet.

Vi skall uppmuntra till att tänka dynamiskt för att minimera miljöpåverkan även utanför Malmö Saluhalls verksamhet. MILJÖPOLICY Vårt mål är att, tillsammans med våra hyresgäster, skapa en miljö som är trivsam, funktionell och miljöanpassad. För att lyckas med detta har vi påbörjat ett miljöarbete som involverar alla

Läs mer

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Våra sju miljömål Universitetssjukhusets sju miljömål gäller under en tre års period. Varje division ska bryta ner dessa

Läs mer

abcdmiljörådet Mall för nulägesanalys Uppdaterad: 061115/J.L

abcdmiljörådet Mall för nulägesanalys Uppdaterad: 061115/J.L abcdmiljörådet Mall för nulägesanalys Uppdaterad: 061115/J.L Nulägesanalys - kartläggning av verksamhetens miljöpåverkan En nulägesanalys utreder sambanden mellan din arbetsplats och dess påverkan på miljön

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Ecom. Riktigt gott kaffe med gott samvete. www.jobmeal.se

Ecom. Riktigt gott kaffe med gott samvete. www.jobmeal.se Ecom Riktigt gott kaffe med gott samvete www.jobmeal.se Nu är det bråttom Den snabba avverkningen av regnskogen är en av vår tids största globala miljökatastrofer. Motsvarande halva Sveriges skogsbestånd

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 2013-03-11 Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Bakgrund Som en viktig del av miljöarbetet ska Högskolan ha miljömål som: Är mätbara, tidsatta och möjliga att följa upp Har en klart uttalad ansvarig

Läs mer

Fikamästarens handbok

Fikamästarens handbok Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 2012 Den 18:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en halv miljon deltagare,

Läs mer

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet.

Punkter ur SFV s miljöpolicy som påverkar Kastellet. Beskrivning av miljöarbetet på Vaxholms Kastell Vaxholms Kastell, nedan kallat Kastellet är ett resultatområde inom Strömma Turism och Sjöfart AB, nedan kallat Strömma. Strömmas miljöpolicy är övergripande

Läs mer

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid konstnärliga fakulteten

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid konstnärliga fakulteten Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling vid konstnärliga fakulteten 2011-2015 Om vi tilltror den konstnärliga verksamheten möjligheten att öka kunskapen om och förtydliga tillvaron så förstår vi

Läs mer

Varför handla ekologiskt?

Varför handla ekologiskt? 100519 Varför handla ekologiskt? Ida Wreifält, 9B Handledare: Fredrik Alven Innehållsförteckning: Inledning sid 1 Bakgrund sid 1-2 Syfte sid 2 Metod sid 2 Resultat sid 2-4 Slutsats sid 4 Felkällor sid

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

Det miljövänliga kontoret

Det miljövänliga kontoret Det miljövänliga kontoret AFA FASTIGHETER, ENERGI OCH MILJÖ För att värna om miljön måste vi alla hjälpas åt. Vi arbetar aktivt för att våra fastigheter ska vara ett attraktivt alternativ även ur ett miljöperspektiv.

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Miljöhandlingsplan för Institutionen för medicin och hälsa (IMH) för

Miljöhandlingsplan för Institutionen för medicin och hälsa (IMH) för 16-02-16 DNR IMH-2015-00246 HANDLINGSPLAN 1(9) Miljöhandlingsplan för Institutionen för medicin och hälsa (IMH) för 2016-2018 Rektor vid LiU har beslutat om miljömål för LiU som gäller under perioden 2016-2018

Läs mer