CARENDO. Bruksanvisning och skötselföreskrifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CARENDO. Bruksanvisning och skötselföreskrifter"

Transkript

1 CARENDO Bruksanvisning och skötselföreskrifter 04.CC.01/6SE Oktober 2007

2 ARJO Hospital Equipment AB 2007 ARJO-produkterna är patenterade eller patentsökta. Patentinformationen kan på begäran erhållas från ARJO Hospital Equipment AB. Vi bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Därför förbehåller vi oss rätt att företa tekniska ändringar utan föregående meddelande. Innehållet i publikationen får inte kopieras helt eller delvis utan medgivande från ARJO Hospital Equipment AB.

3 Innehåll Förord Säkerhetsföreskrifter Avsedd användning Namn på delarna Produktbeskrivning/funktion Lutningsfunktion Lyftfunktion, hög/låg Omsorgsfunktion Benstöd Körhandtag Manöverhandtag Hjul Säkerhetsrem Handkontroll Ryggkudde (tillval) Sittkudde (tillval) Batteri Batteriladdare Nödsänkning Nödstopp Förvaringsnät Bäcken och bäckenhållare Oberoende vårdtagare Helt beroende vårdtagare Till duschen Till toaletten Rengöring Batteri och batteriladdare Installation Batteriladdning Underhåll Förvaring av batterier Skötsel och förebyggande underhåll Schema för förebyggande underhåll Tekniska data Skyltar på batteriet och batteriladdaren Skyltar på lyften

4 Förord Tack för att du köpt utrustning från ARJO. Din Carendo dusch- och toalettstol ingår i en serie av kvalitetsprodukter som är utformade speciellt för sjukhus, sjukhem och andra vårdinrättningar. Vi strävar efter att uppfylla dina behov och förse dig med de bästa produkterna på marknaden plus en utbildning som ger din personal maximal nytta av alla ARJO-produkter. Kontakta oss om du har några frågor som rör användning och skötsel av din ARJO-utrustning. Läs noggrant igenom handboken! Läs igenom hela handboken innan du använder din Carendo dusch och toalettstol. Upplysningarna i handboken är mycket viktiga för att du ska kunna använda och sköta utrustningen rätt. De hjälper dig att skydda produkten och säkerställer att utrustningen fungerar så att du blir nöjd. Vissa av upplysningarna i handboken är viktiga för din säkerhet. Du måste ha läst och förstått dem för att kunna förebygga eventuella skador. För att förhindra skador som kan orsakas av olämplig utrustning rekommenderar ARJO dig starkt att endast använda delar som ARJO har konstruerat för det aktuella ändamålet tillsammans med utrustning och hjälpmedel från ARJO. Otillåtna ändringar av ARJO-utrustningen kan påverka dess säkerhet. ARJO påtar sig inget ansvar för olycksfall, tillbud eller försämrade prestanda som förorsakats av otillåtna ändringar av företagets produkter. Service och support En gång om året måste du låta din Carendo genomgå en serviceprocedur som utförs av auktoriserad servicepersonal från ARJO. På så sätt bibehåller du produkten i säkert och funktionsdugligt skick. Se kapitlet Skötsel och förebyggande underhåll. Kontakta ARJO om du behöver ytterligare information. ARJO kan erbjuda ett omfattande support- och serviceprogram som garanterar att utrustningen ger dig maximal säkerhet, tillförlitlighet och nytta. Beställ erforderliga reservdelar från ARJO. Din servicerepresentant har de delar som du behöver i lager. Telefonnumret står på sista sidan i handboken. Begrepp som används i handboken: VARNING Innebär: Varning, säkerhetsrisk. Om du inte förstår och följer dessa varningar kan du skada dig själv eller andra. FÖRSIKTIGHET Innebär: Om du inte följer anvisningarna kan hela systemet eller delar av det skadas. OBS! Innebär: Viktiga upplysningar för rätt användning av systemet eller utrustningen. Anvisningarna höger eller vänster i handboken ges enligt nedan: höger vänster Studera också den DVD som hör till din Carendo. En DVD medföljer denna handbok. Observera att videon inte ersätter uppgifterna i handboken. Handboken innehåller också viktiga säkerhetsföreskrifter. 4

5 Säkerhetsföreskrifter Följ alltid säkerhetsföreskrifterna när du använder utrustningen. Alla som använder utrustningen måste ha läst och förstått anvisningarna i handboken. Kontakta ARJO om det är något som du är osäker på. Avsedd användning Utrustningen är avsedd för hygienvård, duschning och toalettbesök för vårdtagare i sjukhus, sjukhem och liknande inrättningar. Carendo får bara användas av vårdare som har genomgått utbildning och som har tillräcklig kännedom om vårdmiljön och dess normala rutiner och procedurer. Riktlinjerna i bruksanvisningen och skötselföreskrifterna måste följas (detta dokument). Bedömning av vårdtagare Vi rekommenderar att vårdinrättningarna etablerar rutiner för bedömning av vårdtagarnas lämplighet. Vårdarna ska bedöma varje enskild vårdtagare i enlighet med följande kriterier innan utrustningen används: Vårdtagaren får inte väga mer än 136 kg. Vårdtagaren ska vara aktiv eller halvaktiv (det vill säga kunna sitta upprätt utan stöd på sängkanten eller toaletten). Vårdtagaren ska förstå och reagera på instruktioner om att sitta i upprätt läge. Om vårdtagaren inte uppfyller dessa kriterier måste en annan lyft användas. Batteriladdare Laddaren är enbart avsedd för laddning av ARJO-batteriet NEA 0100 i enlighet med instruktionerna i bruksanvisningen och skötselföreskrifterna. Utrustningen får bara användas för de ovan nämnda ändamålen. Om inget annat anges har utrustningen en livslängd på tio (10) år, förutsatt att alla förebyggande underhållsarbeten utförs enligt skötsel- och underhållsanvisningarna i handboken. OBS! Om ändringar av utrustningen görs utan att ARJO har lämnat ett uttryckligt och skriftligt medgivande bortfaller leverantörens produktansvar. OBS! Alla material som har använts i produkten uppfyller vedertagna biokompatibilitetsnormer och har testats med avseende på detta (ISO 10993). 5

6 Undvik skaderisker genom att alltid se till att: utrustningen används av utbildad personal. Carendo förflyttas försiktigt, i synnerhet i trånga passager och på ojämnt underlag. Carendo sänks till en ergonomiskt riktig höjd under transport. vårdtagarens armar är korsade över bröstet under transport. vårdtagarens fötter inte vidrör golvet under transport. vårdtagarens ben hålls kvar på benstöden. ingen person vidrör de delar av lyften som är i rörelse när lyften är aktiverad. körriktningen under transport är den som visas på bilden nedan. bromsen är aktiverad när vårdtagaren flyttas till eller från Carendo. bromsen alltid är aktiverad när Carendo inte används. VARNING Överbelasta inte Carendo!! Dess lyftkapacitet är 136 kg. OBS! Lyft inte Carendo i armstöden. Använd chassit. Säkerhetsföreskrifter för batteriladdaren: Laddaren är enbart avsedd för torra utrymmen och för normal luftfuktighet. Utsätt inte laddaren för vatten eller damm. Täck inte över laddaren. Säkerhetsföreskrifter för batterier: Använd endast den laddare som medföljer utrustningen. Ladda inte batterierna i en sluten behållare. Var försiktig så att du inte tappar batteriet. Placera inte batterier i närheten av värmekällor eller eld. Kortslut inte batteriet. Förvara inte batterier vid högre temperatur än 50 C Undvik att klämma, sticka hål på, öppna, ta isär eller göra några andra ingrepp på batterierna. Skölj omedelbart med vatten om batterihöljet skulle spricka och innehållet rinna ut på hud eller kläder. Skölj ögonen omedelbart med rikligt med vatten om du får batteriinnehåll i dem. Sök läkarhjälp. Inandning av innehållet kan orsaka irritation i luftvägarna. Nickelöverkänslighet kan orsaka allergiastma. Se till att den som inandats innehållet får frisk luft och läkarvård. Följ gällande bestämmelser vid omhändertagande av begagnade batterier. Kontrollera batteriskyltarna. VARNING Utsätt inte batterierna eller laddaren för öppen eld. Utsätt inte batterikontakten för vatten. Använd inte laddaren i närheten av lättantändliga anestesigaser. Bara en rörelsefunktion (t.ex. fällningsfunktionen) i taget kan väljas. Om man trycker på mer än en knapp i taget stoppas alla rörelser. 6

7 Namn på delarna 1 Chassi 2 Omsorgsfunktion 3 Hjul Lyftram 5 Ryggstöd 6 Nackkudde 7 7 Körhandtag 8 Manöverhandtag 9 Förvaringsnät Säkerhetsrem 11 Sits 12 Benstöd 13 Armstöd 14 Handkontroll Batteri 16 Batteriladdare 17 Batterihållare Bäckenhållare (tillval) 19 Bäcken (tillval) 20 Ryggkudde (tillval) 9 21 Sittkudde (tillval)

8 Produktbeskrivning/funktion Fällningsfunktion En funktion som gör det lättare att ge vårdtagaren hygienvård (1). Man kan växla mellan sittande och bakåtlutat läge genom att vrida på de kontroller som får ryggstödet att flytta sig bakåt och uppåt. Fotstödet följer denna rörelse genom att röra sig uppåt och nedåt. Lyftfunktion, hög/låg Vårdtagaren kan transporteras i sittande ställning och stolen kan ställas in i lämplig höjd över toaletten (2). Höj- och sänkrörelsen utförs av ett linjärt ställdon som drivs av en elmotor. Omsorgsfunktion En funktion som gör det lättare att klä av och byta inkontinensskydd på vårdtagaren (3). Från sittande ställning aktiveras lyft av vårdtagarens bakdel samtidigt som ryggstödet (4) rör sig bakåt. Rörelserna är synkroniserade med varandra. Benstöd Stödjer vårdtagarens ben och hindrar också benen från att fastna under sitsen. Rör sig framåt när stolen ställs in i tillbakalutat läge. Körhandtag Körhandtagen (5) på ryggstödet ger vårdaren rätt körställning. Manöverhandtag Manöverhandtagen på ryggstödet (6) hjälper vårdaren att få stolen i rätt läge över toaletten och i duschen. Hjul Carendo är försedd med låsbara hjul (7). Säkerhetsrem Remmen används för att spänna fast vårdtagaren i stolen. Fäst remmen på knopparna på vardera sidan av ryggstödet och ställ in längden med hjälp av hålen (rätt fastsättningsläge se bild 8). Spänn fast vårdtagaren med remmen om det behövs. 8

9 a b 9

10 Handkontroll Anslut kontakten med handkontrollen på höger sida om ryggstödet (1a). Handkontrollen skall normalt inte kopplas bort från stolen. Om det är nödvändigt att koppla bort kontrollen när en ny enhet ska monteras måste du lossa den mycket försiktigt med hjälp av snäppfästet. Handkontrollen har en krok på baksidan som gör det lätt att fästa den på olika delar av stolen (1b). Grön lysdiod, blinkar när det är möjligt att aktivera omsorgsfunktionen (2A). Omsorgsfunktion och sittande läge (2B). Liggande och sittande läge (2C). Uppåt-/nedåtpekande pilar för höjning och sänkning (2D). OBS! En surrande ton hörs och den gröna lysdioden blinkar när sittande läge nås. OBS! Omsorgsfunktionen kan endast aktiveras när den gröna lysdioden blinkar. Batteri Batteriet sätts in på vänster sida av stolen (6). OBS! Se till att den rundade delen av batteriet är vänt uppåt. Batteriladdare Batterihållaren skall fästas på en lämplig vägg och laddaren skall anslutas till ett jordat vägguttag (7). OBS! Batteriladdaren är avsedd att användas i torra utrymmen och får inte installeras i badrum e.d. Se separata anvisningar på sidan 23. Typ nr: NEA 1000-EU (Europa utom Storbritannien) NEA 2000-UK (Storbritannien) NEA 4000-US (USA, Kanada och Japan) NEA 6000-AU (Australien) NEA 7000-JP (Japan) Ryggkudde (tillval) En extra kudde som stöd för ryggen. En inbyggd glidfunktion när stolen är inställd i tillbakalutat läge. Kan enkelt anpassas till vårdtagarens kroppslängd (3-4). Se separata instruktioner som medföljer produkten. Sittkudde (tillval) En kudde som ger större bekvämlighet (5). Se separata instruktioner som medföljer produkten. 10

11 1 a 2 b A B C D

12 Nödsänkning Vid elfel kan man sänka stolen genom att trycka på den gröna knappen (1). OBS! Denna funktion skall endast användas i nödfall. Nödstopp I en nödsituation kan man stoppa alla funktioner genom att trycka på den röda knappen (2a). Återställ funktionen genom att vrida den röda knappen medurs (2b). Förvaringsnät Ett nät på baksidan av ryggstödet för förvaring av schampo, tvål, inkontinensskydd etc. (3). Bäcken och bäckenhållare En bäckenhållare kan monteras under sitsen (4a). Montera den enligt illustrationen: 1 Avlägsna skruvarna från de två hålen på båda sidor om sitsen. 2 Fäst hållarna med de medföljande skruvarna. 3 Sätt bäckenet på plats på hållarna (4b). VARNING Se till att vårdtagarens könsorgan inte kläms mellan bäckenet och stolen. 12

13 1 2 a b 3 4a 4b 13

14 Vårdtagare som klarar sig själva Från upprättstående läge eller en gåstol: 1 Placera Carendo och anpassa höjden så att kanten på sitsen vidrör vårdtagarens knäveck. 2 Aktivera bromsen. 3 Låt vårdtagaren hålla sig i armstödet så att hon eller han kan luta sig mot det. 4 Hjälp vårdtagaren att sätta sig. 5 Höj Carendo till en höjd som är lämplig för att förflytta vårdtagaren. Från en rullstol: För att vårdtagaren skall kunna flytta sig från en rullstol utan lyfthjälpmedel måste hon eller han vara tillräckligt stark för att själv kunna röra sig i sidled och/eller ställa sig upp. 1 Aktivera rullstolens hjulbromsar. 2 Sänk Carendo så att sitsen kommer i jämnhöjd med eller så nära rullstolens sits som möjligt. 3 Aktivera bromsarna på Carendo. Vårdtagaren kan nu flytta sig från rullstolen till Carendo genom att ta tag i Carendos handstöd. Från sittande till stående ställning 1 Sänk Carendo tills vårdtagarens fötter är i kontakt med golvet. 2 Aktivera bromsen. 3 Hjälp vårdtagaren att ställa sig upp. 14

15

16 Vårdtagare som inte klarar sig själva Från rullstolen/stolen till Carendo med en passiv lyft. Följ den separata bruksanvisningen för den passiva lyften. 1 Aktivera bromsarna på Carendo. 2 Placera den passiva lyften med vårdtagaren så nära Carendo som möjligt. Placera vårdtagaren i selen omedelbart över sitsen på Carendo. 3 Höj Carendo tills sitsen når vårdtagaren och selens remmar inte längre är spända. Haka av selen och ta bort den. 4 Spänn fast vårdtagaren med remmen om det behövs. 5 Flytta över vårdtagaren till duschen eller toaletten. Från sängen till Carendo med en taklyft. Följ den separata bruksanvisningen för taklyften. 1 Placera Carendo under taklyften med vårdtagaren i selen. 2 Aktivera bromsarna på Carendo. 3 Sänk ned selen med vårdtagaren tills hon eller han når sitsen på Carendo. Haka av selen och ta bort den. 4 Spänn fast vårdtagaren med remmen om det behövs. 5 Flytta över vårdtagaren till duschen eller toaletten. Från rullstolen/stolen till Carendo med en aktiv lyft. Följ den separata bruksanvisningen för den aktiva lyften. 1 Aktivera bromsarna på Carendo. 2 Placera den aktiva lyften med vårdtagaren så nära Carendo som möjligt. Placera vårdtagaren omedelbart över sitsen på Carendo. 3 Aktivera bromsarna på den aktiva lyften. 4 Sänk ned vårdtagaren tills hon eller han når sitsen på Carendo. Haka av selen och ta bort den om du har använt sele. 5 Spänn fast vårdtagaren med remmen om det behövs. 6 Flytta över vårdtagaren till duschen eller toaletten. 16

17 1 Passiv lyft 2 Passiv lyft 3 Passiv lyft 4 Taklyft 5 Aktiv lyft 6 Aktiv lyft 17

18 Till duschen 1 Placera Carendo med vårdtagaren i duschrummet. 2 Lås hjulbromsarna. 3 Höj stolen till sittläge med en höjd som känns bekväm för vårdaren. 4 Aktivera omsorgsfunktionen med handkontrollen. 5 Dra ner byxorna till knäna (5a). Om vårdtagaren använder inkontinensskydd tar du bort det genom att dra bakifrån (5b). 6 Höj Carendo till sittläge med handkontrollen. VARNING Se till att händer eller andra kroppsdelar inte kan komma i kläm mellan lyftens rörliga delar. 7 Klä av vårdtagaren. 8 Aktivera tillbakalutat läge med handkontrollen. VARNING Kontrollera ALLTID att manliga könsorgan inte glider in under sitsen när den sänks ned. 9 Tvätta och duscha vårdtagaren i detta läge (9a). Ställ in höjden på stolen så att du får rätt arbetsställning för hårtvätt och fotvård (9b och 9c). 10 Torka vårdtagaren med en handduk. 11 Ställ Carendo i sittläge. 12 Torka vårdtagaren på ryggen. 13 Klä på vårdtagaren på överkroppen och dra upp byxorna till knäna (illustration 13). 14 Aktivera omsorgsfunktionen med handkontrollen. 15 Sätt på eventuella inkontinensskydd och dra upp byxorna helt (15). 16 Ställ tillbaka Carendo i sittläge och sänk stolen. Spänn fast vårdtagaren med remmen om det behövs. VARNING Se till att händer eller andra kroppsdelar inte kan komma i kläm mellan lyftens rörliga delar. 17 Lossa bromsarna. 18 Klart för transport (18). 18

19 5a 5b 9a 9b 9c

20 Till toaletten Carendo kan användas oavsett om toaletten är vägg- eller golvmonterad. Mått för passande toalettstolar se nedan: min min max bredd: 390 mm max bredd: 390 mm 1 Placera Carendo med vårdtagaren intill toaletten. 2 Höj stolen till sittläge med en höjd som känns bekväm för vårdaren. 3 Aktivera omsorgsfunktionen med handkontrollen. 4 Dra ner byxorna till knäna (4a). Om vårdtagaren använder inkontinensskydd tar du bort det genom att dra bakifrån (4b). 5 Höj till sittläge med handkontrollen. VARNING Kontrollera ALLTID att manliga könsorgan inte glider in under sitsen när den sänks ned. Se till att händer eller andra kroppsdelar inte kan komma i kläm mellan lyftens rörliga delar. 6 Placera Carendo omedelbart över toalettskålen (6). Sänk stolen och aktivera hjulbromsarna. 7 När vårdtagaren är färdig lossar du bromsarna och för undan stolen från toaletten. 8 Höj Carendo och rengör vårdtagaren. 9 Aktivera hjulbromsarna igen. 10 Aktivera omsorgsfunktionen med handkontrollen (10). 11 Sätt på eventuella inkontinensskydd och dra upp byxorna helt (11). 12 Ställ tillbaka Carendo i sittläge och sänk stolen. VARNING Se till att händer eller andra kroppsdelar inte kan komma i kläm mellan lyftens rörliga delar. 13 Lossa bromsarna. 14 Klart för transport (14). 20

21 4a 4b

22 Rengöring Bästa resultat uppnås med ARJOs desinficerande rengöringsmedel. Kontakta ARJOs kundtjänst om du har några frågor som rör desinficering av utrustningen eller om du vill beställa rengöringsvätska. Utför följande arbetsmoment efter varje vårdtagare och vid arbetsdagens slut. VARNING Använd alltid skyddshandskar och skyddsglasögon när du hanterar rengöringsmedel. Var försiktig så att du inte får rengöringsmedel på huden eller i ögonen. Skölj i så fall noggrant med rikligt med vatten. Uppsök läkare om irritation uppstår. VARNING Använd inte fenol, citronsyra, petroleumbaserade lösningsmedel, trikloretylen, klorin, väteperoxid eller liknande rengöringsmedel eftersom de kan skada plastmaterialet. Om du använder varmluftstorkning får temperaturen inte överstiga 80 C. Ång- eller etenoxidsterilisering får inte heller utföras. 1 Avlägsna nackkudden och säkerhetsremmen. 2 De flesta bad- och duschpaneler från Arjo är utrustade med ett sprayhandtag för rengöring. Följ bruksanvisningen för rengöringsutrustningen. Använd rengöringssprayhandtaget och spruta rengöringsvätska över Carendo. Om du inte har tillgång till ARJO-rengöringsutrustning kan du istället använda en vanlig sprayflaska med rengöringsvätska som blandats till enligt anvisningarna på förpackningen. 3 Skura alla delar av stolen. Se till att också stolens undersida blir tvättad och rengjord. Använd en trasa eller engångsduk. Skura också de lösa delarna. 4 Låt rengörings- och desinfektionsmedlet verka under tillräckligt lång tid enligt anvisningarna på förpackningen eller enligt gällande bestämmelser. 5 Skölj noggrant med vatten. Vattnet skall inte hålla en högre temperatur än 45 C. 6 Torka varje del på Carendo med en ren trasa. 22

23 Batteri och batteriladdare Montering Batteriladdaren är avsedd att användas i torra utrymmen och får inte installeras i badrum eller andra våtrum. Sätt fast batterihållaren på väggen med lämpligt avstånd till det eluttag där laddaren ska anslutas. Batteriladdaren får inte användas i vårdutrymmen. Laddningsförfarande 1 Anslut laddaren till ett nättuttag. 2 Lysdioden lyser med grönt sken. 3 Anslut laddarkabeln till batterikontakten. Vi rekommenderar att batteriet laddas i förvaringsutrymmet för lyftar enligt kraven ovan. Laddning av batterier Allmänt Laddaren omvandlar nätspänningen till en låg likspänning. Laddaren får bara användas till ARJO-batterier av typ NEA Laddaren är klar att använda så snart den har anslutits till nätet. En grön lysdiod anger att laddaren är klar för laddning, det finns ingen På/Av-knapp på laddaren. Laddningsintervall Förläng batteriernas livslängd genom att ladda dem med jämna intervall. Om du använder lyften ofta bör du ha två batterier så att du kan ladda det ena medan du använder det andra. Batterier som inte används bör sitta kvar i laddaren. Det finns ingen risk för överladdning av batterierna. OBS! En surrande ton kommer att höras när batteriet behöver laddas. Du kommer dock att kunna avsluta den pågående funktionen. 4 Lysdioden lyser med gult sken. 5 Laddaren laddar nu batteriet i 14 timmar. När batteriet är fulladdat slår lysdioden om från gult till grönt sken. VARNING När du drar ur batterikontakten: Håll i kontakten. Dra inte i sladden. Laddaren kräver inget underhåll. Försök inte att öppna laddarens hölje om ett funktionsfel skulle uppstå. Reparationer får bara utföras av auktoriserad ARJO-personal. Förvaring av batterier Batterierna är laddade när de levereras men vi rekommenderar att du laddar batterierna vid mottagning eftersom en viss självurladdning alltid förekommer. Batterierna kommer sakta att urladdas när de inte används. Batterier som ska stå oanvända under längre tid bör förvaras på svalt ställe, dock inte kallare än 0 C och inte varmare än + 25 C. Ett batteri som laddas första gången eller efter en längre förvaringsperiod måste laddas i 14 timmar eller tills lysdioden lyser med grönt sken. 23

24 Skötsel och förebyggande underhåll Carendo utsätts för kontinuerligt slitage, och nedanstående åtgärder måste utföras vid föreskrivna tidpunkter för att produkten ska behålla sina ursprungliga tillverkningsegenskaper. VARNING Åtgärderna i denna checklista är de minimiåtgärder som tillverkaren rekommenderar. I vissa fall måste tätare kontroller göras på grund av att produkten är utsatt för kraftigt slitage och aggressiva omgivningsförhållanden. Om du fortsätter att använda produkten utan att göra regelbundna kontroller, eller om du fortsätter att använda produkten trots att du har konstaterat ett fel, utsätter du användaren och vårdtagarna för allvarliga säkerhetsrisker. Lokalt gällande reglementen och normer kan vara strängare än tillverkarens föreskrifter. Genom det förebyggande underhåll som beskrivs i handboken kan du förhindra olyckor. SCHEMA FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL CARENDO VÅRDGIVARENS ÅTAGANDEN Åtgärd/Kontroll Varje DAG Varje VECKA Varje HALVÅR Varje ÅR Vartannat ÅR Rengöring och desinfektion X Kontrollera säkerhetsremmen X Kontrollera alla oskyddade delar X Inspektera fästanordningarna X Kontrollera handkontroll och sladd X Kontroll och rengöring av hjul X Kontroll av kuddar X Kontrollera batteriladdare och batteri visuellt X Smörjning av låsstift X VARNING Nedanstående åtgärder måste utföras av utbildad personal med användande av korrekta verktyg och med kunskap om metoderna. Om dessa krav inte uppfylls kan följden bli personskador eller försämrad säkerhet hos utrustningen. Smörj lagren UTBILDAD PERSONAL Åtgärd/Kontroll Kontrollera nödsänkningsfunktionen Kontrollera nödstoppets funktion Provning av lastförmågan (lokala krav) Kontrollera alla viktiga delar med avseende på rost och skador Utför ett fullständigt funktionsprov Kontrollera fästanordningarna Kontrollera att senaste uppgraderingar har gjorts DAGLI- GEN Varje VECKA Varje HALVÅR Byt hjulen X* * OBS.! Hjulen kan behöva underhållas eller bytas oftare om produkten används intensivt eller utsätts för aggressiva omgivningsförhållanden. Varje ÅR X X X X X X X X Vartannat ÅR 24

25 De arbeten som åligger vårdgivaren måste utföras av utbildad personal som följer anvisningarna i denna handbok. Felsökning Om produkten inte fungerar på avsett sätt måste du omedelbart kontakta ARJO för assistans. Varje dag Rengör Carendo omedelbart efter varje användning. Använd ARJO rengöringsmedel och schampo i rekommenderade koncentrationer. Se ytterligare rengörings- och desinfektionsanvisningar på sidan 22. Varje vecka Kontrollera säkerhetsremmen. Kontrollera att remmen inte har några fransar, revor eller lösa sömmar någonstans på sin längd. Byt remmen om du upptäcker några skador (1). Kontrollera alla oskyddade delar, i synnerhet de som vårdtagaren eller vårdaren kan komma i beröring med. Kontrollera att de inte har fått några sprickor eller vassa kanter som kan skada patienten eller vårdaren eller som kan försämra hygienen. Byt skadade delar. Kontrollera alla fästanordningar. Kontrollera att alla skruvar och muttrar är åtdragna och att det inte finns några glapp. Kontakta din ARJO-representant om du upptäcker något fel (2). Kontrollera handkontrollen och sladden. Kontrollera att handkontrollen och kabeln inte har några sprickor eller skador. Kontrollera också nödstoppet, se sida 16. Kontakta din ARJO-representant om du upptäcker något fel (3). Kontrollera att hjulen är rätt monterade och att de rullar och vrids fritt. (Funktionen kan påverkas av tvål, hår, damm och golvrengöringsmedel). Kontakta annars din ARJO-representant (4). Kontrollera att kuddarna inte har några sprickor eller revor som kan släppa in vatten i stoppningen. Byt kudden om den har några sådana skador (5). Kontrollera batteriladdarens, laddarkabelns och batteriets tillstånd. Om du upptäcker några skador måste du omedelbart ta delarna ur bruk och ersätta dem med nya (6). Varje halvår: Smörj låsstiften. Använd Cassida-fett RLS2 (kan köpas hos ARJO) (7). Varje år: Utför service på Carendo enligt schemat för förebyggande underhåll (ARJO auktoriserad service). 25

26 C G assida rease RLS2 2 2,

27 Tekniska data Carendo duschstol, modell BIB Lyftkapacitet Vikt Maximal totalvikt (lyft + vårdtagare) Chassi, max bredd Bredd mellan benen Frigång under chassit 136 kg 64 kg 200 kg 620 mm 520 mm 42 mm Chassi, max längd 810 mm Chassi, främre överhäng 160 mm Vändcirkel Ø1150 mm Slaglängd (sits) 550 mm Matningsspänning 24 V DC Maximal effekt 150 VA Batteri NiMH; Arjo NEA 0100 Färg blå/grå Max längd, mm Bredd, mm Max höjd, mm Sitshöjd, mm Sittande, lägsta läge 890 (35 ) 650 (25 5/8 ) 1230 (48 3/8 ) 510 (20 1/8 ) Sittande, högsta läge 940 (37 ) 650 (25 5/8 ) 1560 (61 3/8 ) 950 (37 3/8 ) Liggande, lägsta läge 1390 (54 3/4 ) 650 (25 5/8 ) 1050 (41 3/8 ) 470 (18 1/2 ) Liggande, högsta läge 1520 (59 7/8 ) 650 (25 5/8 ) 1290 (50 3/4 ) 950 (37 3/8 ) Omsorgsfunktion, lägsta läge 1390 (54 3/4 ) 650 (25 5/8 ) 1050(41 3/8 ) 780 (30 3/4 ) Omsorgsfunktion, högsta läge 1520 (59 7/8 ) 650 (25 5/8 ) 1490 (58 5/8 ) 1270 (50 ) Kapslingsklass IP X4 Medicinsk utrustning typ B Omgivningstemperatur +10 C C Vattentemperatur +10 C C Relativ luftfuktighet 20 % % Lufttryck ej relevant Ljudnivå < 58 db(a) Funktionssätt ED max 10 %; max 2 min TILL, min 18 min FRÅN 27

28 Transport och förvaring Omgivningstemperatur 10 C C Relativ luftfuktighet Lufttrycksområde Återvinning Omhänderta apparaten för återvinning enligt gällande bestämmelser Batteri Emballage Lyften 10 % till 80 % inklusive kondens 500 hpa hpa NiMH. Kan återvinnas. Får ej kastas. Miljöfarligt Trä och wellpapp, återvinningsbara Separera elkomponenter, ståldelar och plastdetaljer och återvinn dem enligt påskriften på utrustningen. Laddare modell NEA 1000-EU, NEA 2000-UK, NEA 4000-US, NEA 6000-AUS,NEA 7000-JP Spänning V ~ ±10 % Frekvens Normal laddström Laddström, standby Maximal laddspänning Maximal strömstyrka Vikt Mått Hz 250 ma i 14 timmar 60 ma, laddning i standby startar efter normal laddning (14 timmar) 33 Vdc 10 VA 210 g 60 x 70 x 100 mm Högsta omgivningstemperatur + 40 C Högsta relativa luftfuktighet 75 % Maximalt atmosfärtryck Kapslingsklass 1060 hpa IPX0 Batteri till denna laddare Arjo NEA

29 CLASSIFIED Skyltar på batteri och batteriladdare På laddaren finns följande information: Laddarmodell NEA 1000-EU (Europa utom Storbritannien) NEA 2000-UK (Storbritannien) NEA 4000-US (USA, Kanada och Japan) NEA 6000-AU (Australien) NEA 7000-JP (Japan) V Nätspänning Hz 25 VA Maximal märkström NEA0100 Klass II: Utgångsspänning och laddström 33 V 250 ma i 14 timmar och därefter 60 ma ARJO-batteri avsett för denna laddare Typ B Anbringad del: skydd mot elektrisk stöt enligt IEC Isolationsklass Godkännandeskylt CE-märke enligt direktiv 93/42/EEG för medicinsk utrustning. Utrustningen har EMK-provats och uppfyller alla krav enligt IEC Arjo har inte noterat några fall av ömsesidig elektromagnetisk störning mellan Carendo och annan elektrisk utrustning. CLASSIFIED S Typskylt Typskylten anger produktnumret och serienumret. Batteriskylt Klassificerad av Underwriters Laboratories Inc. beträffande risken för elektrisk stöt, brand, mekaniska skador och andra specificerade skador, endast i enlighet med UL och CAN/CSA - C22.2 nr M90. Läs handboken innan utrustningen används NiMH Miljöfarligt. Får ej deponeras. Kan återvinnas NiMH-Battery TYPE Batch no NEA Made in Sweden for Arjo Hospital Equipment Typskylt TYPE NEA 1000 EU BATTERY CHARGER FOR: ARJO BATTERY NEA VAC 50-60Hz 25VA Output: 33V Yellow: 250 ma Timer: 14 h Green: 60 ma NiMH Battery Type NEA V 2.5 Ah Use only with Arjo charger Type NEAX000 CAUTION Risk of fire Don't shortcircuit battery Don't place battery near heat source or fire Data-/märkskylt Serial No. SE Made in Norway for: Arjo Hospital Equipment AB Eslöv Sweden Typskylt på undersidan US NiMH Made in Sweden for Arjo Hospital Equipment AB B Batteriskylt 29

Förord VARNING. Kompletterande information. Beteckningar som används i dessa instruktioner för användning. Rapportera fel eller händelser

Förord VARNING. Kompletterande information. Beteckningar som används i dessa instruktioner för användning. Rapportera fel eller händelser Innehåll Förord...4 Avsedd användning...5 Säkerhetsföreskrifter...6 Förberedelser...7 Delarnas namn...8 Produktbeskrivning/funktioner...10 Nedfällningsfunktion...10 Lyftfunktion, upp/ned...10 Care Raiser...10

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 10 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE Emineo Basic One-tool Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Emineo tillverkas av Handicare.

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Legend 2 Bruksanvisning

Legend 2 Bruksanvisning Legend 2 Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Legend 2 tillverkas av Handicare Produksjon

Läs mer

BRUKSANVISNING. Cirrus 4 MB3170-SE-C

BRUKSANVISNING. Cirrus 4 MB3170-SE-C BRUKSNVISNING Cirrus 4 SV -C Inledning Vi gratulerar till ett bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien Vi rekommenderar, för din egen säkerhet

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Innehåll Informationsskyltar 1 Viktiga säkerhetsinformationer 2 Beskrivning 3 Före driftstarten 4 Användning/drift 5 Användningsområden och arbetsmetoder 6 Efter arbetet

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

AUTOMATISK TEJPMASKIN AUTOMATIC CASE SEALING MACHINE MACHINE ENRUBANNEUSE AUTOMATIQUE AUTOMATISCHE KARTONVERSCHLIESSMASCHINE PRECINTADORA AUTOMATICA

AUTOMATISK TEJPMASKIN AUTOMATIC CASE SEALING MACHINE MACHINE ENRUBANNEUSE AUTOMATIQUE AUTOMATISCHE KARTONVERSCHLIESSMASCHINE PRECINTADORA AUTOMATICA SK2-S Typ A AUTOMATISK TEJPMASKIN AUTOMATIC CASE SEALING MACHINE MACHINE ENRUBANNEUSE AUTOMATIQUE AUTOMATISCHE KARTONVERSCHLIESSMASCHINE PRECINTADORA AUTOMATICA BRUKSANVISNING OCH RESERVDELSLISTA INSTRUCTIONS

Läs mer

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01479-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX F600EXR Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna bruksanvisning beskriver hur du använder din FUJIFILM digitalkamera och den medföljande programvaran.

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer

EXECUTIVE. For Outdoor Use Only #1440-652

EXECUTIVE. For Outdoor Use Only #1440-652 EXECUTIVE For Outdoor Use Only #1440-652 Instruktionsbok Välkommen Vi gratulerar till ditt inköp av Mosquito Magnet. Nu kan du börja njuta av din uteplats igen. Mosquito Magnet är den ledande myggfällan

Läs mer

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720 användarmanual 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Vi gratulerar till köpet av WSC720 och tackar för att du valt

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

Bruksanvisning. Kroppssammansättningsmätare BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590

Bruksanvisning. Kroppssammansättningsmätare BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590 Bruksanvisning Kroppssammansättningsmätare BF212 All for Healthcare IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A 12K2590 BF212 Kroppssammansättningsmätare Tack för att du har köpt denna kroppssammansättningsmätare.

Läs mer

Din manual NILFISK NEPTUNE 5 FA http://sv.yourpdfguides.com/dref/3471205

Din manual NILFISK NEPTUNE 5 FA http://sv.yourpdfguides.com/dref/3471205 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NILFISK NEPTUNE 5 FA. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION

VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION 2006 Bäste Volvoägare Vi hoppas Du kommer att få glädje av många års körning i Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares säkerhet

Läs mer

UPP-TAGET. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

UPP-TAGET. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av UPP-TAGET Positionering högre upp i säng ComfortSystem - vår erfarenhet din trygghet Innehåll 1. Introduktion 3 2. Instruktioner för bruksanvisningen 4 3. Monteringsanvisning

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

PICANTO INSTRUKTIONSBOK

PICANTO INSTRUKTIONSBOK PICANTO INSTRUKTIONSBOK Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2. Om du t ex vill läsa om Barnsäkra dörrlås

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok

imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok imec 12/iMEC 10/iMEC 8 Patientmonitor Användarhandbok Copyright 2012 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Användarhandboken gäller fr.o.m. maj 2012. VARNING Enligt amerikansk

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

SUUNTO CORE Användarguide

SUUNTO CORE Användarguide SUUNTO CORE Användarguide sv 1 SÄKERHET..................................................................... 5 Olika typer av säkerhetsföreskrifter:.................................. 5 Säkerhetsföreskrifter:.................................................

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer