CARENDO. Bruksanvisning och skötselföreskrifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CARENDO. Bruksanvisning och skötselföreskrifter"

Transkript

1 CARENDO Bruksanvisning och skötselföreskrifter 04.CC.01/6SE Oktober 2007

2 ARJO Hospital Equipment AB 2007 ARJO-produkterna är patenterade eller patentsökta. Patentinformationen kan på begäran erhållas från ARJO Hospital Equipment AB. Vi bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Därför förbehåller vi oss rätt att företa tekniska ändringar utan föregående meddelande. Innehållet i publikationen får inte kopieras helt eller delvis utan medgivande från ARJO Hospital Equipment AB.

3 Innehåll Förord Säkerhetsföreskrifter Avsedd användning Namn på delarna Produktbeskrivning/funktion Lutningsfunktion Lyftfunktion, hög/låg Omsorgsfunktion Benstöd Körhandtag Manöverhandtag Hjul Säkerhetsrem Handkontroll Ryggkudde (tillval) Sittkudde (tillval) Batteri Batteriladdare Nödsänkning Nödstopp Förvaringsnät Bäcken och bäckenhållare Oberoende vårdtagare Helt beroende vårdtagare Till duschen Till toaletten Rengöring Batteri och batteriladdare Installation Batteriladdning Underhåll Förvaring av batterier Skötsel och förebyggande underhåll Schema för förebyggande underhåll Tekniska data Skyltar på batteriet och batteriladdaren Skyltar på lyften

4 Förord Tack för att du köpt utrustning från ARJO. Din Carendo dusch- och toalettstol ingår i en serie av kvalitetsprodukter som är utformade speciellt för sjukhus, sjukhem och andra vårdinrättningar. Vi strävar efter att uppfylla dina behov och förse dig med de bästa produkterna på marknaden plus en utbildning som ger din personal maximal nytta av alla ARJO-produkter. Kontakta oss om du har några frågor som rör användning och skötsel av din ARJO-utrustning. Läs noggrant igenom handboken! Läs igenom hela handboken innan du använder din Carendo dusch och toalettstol. Upplysningarna i handboken är mycket viktiga för att du ska kunna använda och sköta utrustningen rätt. De hjälper dig att skydda produkten och säkerställer att utrustningen fungerar så att du blir nöjd. Vissa av upplysningarna i handboken är viktiga för din säkerhet. Du måste ha läst och förstått dem för att kunna förebygga eventuella skador. För att förhindra skador som kan orsakas av olämplig utrustning rekommenderar ARJO dig starkt att endast använda delar som ARJO har konstruerat för det aktuella ändamålet tillsammans med utrustning och hjälpmedel från ARJO. Otillåtna ändringar av ARJO-utrustningen kan påverka dess säkerhet. ARJO påtar sig inget ansvar för olycksfall, tillbud eller försämrade prestanda som förorsakats av otillåtna ändringar av företagets produkter. Service och support En gång om året måste du låta din Carendo genomgå en serviceprocedur som utförs av auktoriserad servicepersonal från ARJO. På så sätt bibehåller du produkten i säkert och funktionsdugligt skick. Se kapitlet Skötsel och förebyggande underhåll. Kontakta ARJO om du behöver ytterligare information. ARJO kan erbjuda ett omfattande support- och serviceprogram som garanterar att utrustningen ger dig maximal säkerhet, tillförlitlighet och nytta. Beställ erforderliga reservdelar från ARJO. Din servicerepresentant har de delar som du behöver i lager. Telefonnumret står på sista sidan i handboken. Begrepp som används i handboken: VARNING Innebär: Varning, säkerhetsrisk. Om du inte förstår och följer dessa varningar kan du skada dig själv eller andra. FÖRSIKTIGHET Innebär: Om du inte följer anvisningarna kan hela systemet eller delar av det skadas. OBS! Innebär: Viktiga upplysningar för rätt användning av systemet eller utrustningen. Anvisningarna höger eller vänster i handboken ges enligt nedan: höger vänster Studera också den DVD som hör till din Carendo. En DVD medföljer denna handbok. Observera att videon inte ersätter uppgifterna i handboken. Handboken innehåller också viktiga säkerhetsföreskrifter. 4

5 Säkerhetsföreskrifter Följ alltid säkerhetsföreskrifterna när du använder utrustningen. Alla som använder utrustningen måste ha läst och förstått anvisningarna i handboken. Kontakta ARJO om det är något som du är osäker på. Avsedd användning Utrustningen är avsedd för hygienvård, duschning och toalettbesök för vårdtagare i sjukhus, sjukhem och liknande inrättningar. Carendo får bara användas av vårdare som har genomgått utbildning och som har tillräcklig kännedom om vårdmiljön och dess normala rutiner och procedurer. Riktlinjerna i bruksanvisningen och skötselföreskrifterna måste följas (detta dokument). Bedömning av vårdtagare Vi rekommenderar att vårdinrättningarna etablerar rutiner för bedömning av vårdtagarnas lämplighet. Vårdarna ska bedöma varje enskild vårdtagare i enlighet med följande kriterier innan utrustningen används: Vårdtagaren får inte väga mer än 136 kg. Vårdtagaren ska vara aktiv eller halvaktiv (det vill säga kunna sitta upprätt utan stöd på sängkanten eller toaletten). Vårdtagaren ska förstå och reagera på instruktioner om att sitta i upprätt läge. Om vårdtagaren inte uppfyller dessa kriterier måste en annan lyft användas. Batteriladdare Laddaren är enbart avsedd för laddning av ARJO-batteriet NEA 0100 i enlighet med instruktionerna i bruksanvisningen och skötselföreskrifterna. Utrustningen får bara användas för de ovan nämnda ändamålen. Om inget annat anges har utrustningen en livslängd på tio (10) år, förutsatt att alla förebyggande underhållsarbeten utförs enligt skötsel- och underhållsanvisningarna i handboken. OBS! Om ändringar av utrustningen görs utan att ARJO har lämnat ett uttryckligt och skriftligt medgivande bortfaller leverantörens produktansvar. OBS! Alla material som har använts i produkten uppfyller vedertagna biokompatibilitetsnormer och har testats med avseende på detta (ISO 10993). 5

6 Undvik skaderisker genom att alltid se till att: utrustningen används av utbildad personal. Carendo förflyttas försiktigt, i synnerhet i trånga passager och på ojämnt underlag. Carendo sänks till en ergonomiskt riktig höjd under transport. vårdtagarens armar är korsade över bröstet under transport. vårdtagarens fötter inte vidrör golvet under transport. vårdtagarens ben hålls kvar på benstöden. ingen person vidrör de delar av lyften som är i rörelse när lyften är aktiverad. körriktningen under transport är den som visas på bilden nedan. bromsen är aktiverad när vårdtagaren flyttas till eller från Carendo. bromsen alltid är aktiverad när Carendo inte används. VARNING Överbelasta inte Carendo!! Dess lyftkapacitet är 136 kg. OBS! Lyft inte Carendo i armstöden. Använd chassit. Säkerhetsföreskrifter för batteriladdaren: Laddaren är enbart avsedd för torra utrymmen och för normal luftfuktighet. Utsätt inte laddaren för vatten eller damm. Täck inte över laddaren. Säkerhetsföreskrifter för batterier: Använd endast den laddare som medföljer utrustningen. Ladda inte batterierna i en sluten behållare. Var försiktig så att du inte tappar batteriet. Placera inte batterier i närheten av värmekällor eller eld. Kortslut inte batteriet. Förvara inte batterier vid högre temperatur än 50 C Undvik att klämma, sticka hål på, öppna, ta isär eller göra några andra ingrepp på batterierna. Skölj omedelbart med vatten om batterihöljet skulle spricka och innehållet rinna ut på hud eller kläder. Skölj ögonen omedelbart med rikligt med vatten om du får batteriinnehåll i dem. Sök läkarhjälp. Inandning av innehållet kan orsaka irritation i luftvägarna. Nickelöverkänslighet kan orsaka allergiastma. Se till att den som inandats innehållet får frisk luft och läkarvård. Följ gällande bestämmelser vid omhändertagande av begagnade batterier. Kontrollera batteriskyltarna. VARNING Utsätt inte batterierna eller laddaren för öppen eld. Utsätt inte batterikontakten för vatten. Använd inte laddaren i närheten av lättantändliga anestesigaser. Bara en rörelsefunktion (t.ex. fällningsfunktionen) i taget kan väljas. Om man trycker på mer än en knapp i taget stoppas alla rörelser. 6

7 Namn på delarna 1 Chassi 2 Omsorgsfunktion 3 Hjul Lyftram 5 Ryggstöd 6 Nackkudde 7 7 Körhandtag 8 Manöverhandtag 9 Förvaringsnät Säkerhetsrem 11 Sits 12 Benstöd 13 Armstöd 14 Handkontroll Batteri 16 Batteriladdare 17 Batterihållare Bäckenhållare (tillval) 19 Bäcken (tillval) 20 Ryggkudde (tillval) 9 21 Sittkudde (tillval)

8 Produktbeskrivning/funktion Fällningsfunktion En funktion som gör det lättare att ge vårdtagaren hygienvård (1). Man kan växla mellan sittande och bakåtlutat läge genom att vrida på de kontroller som får ryggstödet att flytta sig bakåt och uppåt. Fotstödet följer denna rörelse genom att röra sig uppåt och nedåt. Lyftfunktion, hög/låg Vårdtagaren kan transporteras i sittande ställning och stolen kan ställas in i lämplig höjd över toaletten (2). Höj- och sänkrörelsen utförs av ett linjärt ställdon som drivs av en elmotor. Omsorgsfunktion En funktion som gör det lättare att klä av och byta inkontinensskydd på vårdtagaren (3). Från sittande ställning aktiveras lyft av vårdtagarens bakdel samtidigt som ryggstödet (4) rör sig bakåt. Rörelserna är synkroniserade med varandra. Benstöd Stödjer vårdtagarens ben och hindrar också benen från att fastna under sitsen. Rör sig framåt när stolen ställs in i tillbakalutat läge. Körhandtag Körhandtagen (5) på ryggstödet ger vårdaren rätt körställning. Manöverhandtag Manöverhandtagen på ryggstödet (6) hjälper vårdaren att få stolen i rätt läge över toaletten och i duschen. Hjul Carendo är försedd med låsbara hjul (7). Säkerhetsrem Remmen används för att spänna fast vårdtagaren i stolen. Fäst remmen på knopparna på vardera sidan av ryggstödet och ställ in längden med hjälp av hålen (rätt fastsättningsläge se bild 8). Spänn fast vårdtagaren med remmen om det behövs. 8

9 a b 9

10 Handkontroll Anslut kontakten med handkontrollen på höger sida om ryggstödet (1a). Handkontrollen skall normalt inte kopplas bort från stolen. Om det är nödvändigt att koppla bort kontrollen när en ny enhet ska monteras måste du lossa den mycket försiktigt med hjälp av snäppfästet. Handkontrollen har en krok på baksidan som gör det lätt att fästa den på olika delar av stolen (1b). Grön lysdiod, blinkar när det är möjligt att aktivera omsorgsfunktionen (2A). Omsorgsfunktion och sittande läge (2B). Liggande och sittande läge (2C). Uppåt-/nedåtpekande pilar för höjning och sänkning (2D). OBS! En surrande ton hörs och den gröna lysdioden blinkar när sittande läge nås. OBS! Omsorgsfunktionen kan endast aktiveras när den gröna lysdioden blinkar. Batteri Batteriet sätts in på vänster sida av stolen (6). OBS! Se till att den rundade delen av batteriet är vänt uppåt. Batteriladdare Batterihållaren skall fästas på en lämplig vägg och laddaren skall anslutas till ett jordat vägguttag (7). OBS! Batteriladdaren är avsedd att användas i torra utrymmen och får inte installeras i badrum e.d. Se separata anvisningar på sidan 23. Typ nr: NEA 1000-EU (Europa utom Storbritannien) NEA 2000-UK (Storbritannien) NEA 4000-US (USA, Kanada och Japan) NEA 6000-AU (Australien) NEA 7000-JP (Japan) Ryggkudde (tillval) En extra kudde som stöd för ryggen. En inbyggd glidfunktion när stolen är inställd i tillbakalutat läge. Kan enkelt anpassas till vårdtagarens kroppslängd (3-4). Se separata instruktioner som medföljer produkten. Sittkudde (tillval) En kudde som ger större bekvämlighet (5). Se separata instruktioner som medföljer produkten. 10

11 1 a 2 b A B C D

12 Nödsänkning Vid elfel kan man sänka stolen genom att trycka på den gröna knappen (1). OBS! Denna funktion skall endast användas i nödfall. Nödstopp I en nödsituation kan man stoppa alla funktioner genom att trycka på den röda knappen (2a). Återställ funktionen genom att vrida den röda knappen medurs (2b). Förvaringsnät Ett nät på baksidan av ryggstödet för förvaring av schampo, tvål, inkontinensskydd etc. (3). Bäcken och bäckenhållare En bäckenhållare kan monteras under sitsen (4a). Montera den enligt illustrationen: 1 Avlägsna skruvarna från de två hålen på båda sidor om sitsen. 2 Fäst hållarna med de medföljande skruvarna. 3 Sätt bäckenet på plats på hållarna (4b). VARNING Se till att vårdtagarens könsorgan inte kläms mellan bäckenet och stolen. 12

13 1 2 a b 3 4a 4b 13

14 Vårdtagare som klarar sig själva Från upprättstående läge eller en gåstol: 1 Placera Carendo och anpassa höjden så att kanten på sitsen vidrör vårdtagarens knäveck. 2 Aktivera bromsen. 3 Låt vårdtagaren hålla sig i armstödet så att hon eller han kan luta sig mot det. 4 Hjälp vårdtagaren att sätta sig. 5 Höj Carendo till en höjd som är lämplig för att förflytta vårdtagaren. Från en rullstol: För att vårdtagaren skall kunna flytta sig från en rullstol utan lyfthjälpmedel måste hon eller han vara tillräckligt stark för att själv kunna röra sig i sidled och/eller ställa sig upp. 1 Aktivera rullstolens hjulbromsar. 2 Sänk Carendo så att sitsen kommer i jämnhöjd med eller så nära rullstolens sits som möjligt. 3 Aktivera bromsarna på Carendo. Vårdtagaren kan nu flytta sig från rullstolen till Carendo genom att ta tag i Carendos handstöd. Från sittande till stående ställning 1 Sänk Carendo tills vårdtagarens fötter är i kontakt med golvet. 2 Aktivera bromsen. 3 Hjälp vårdtagaren att ställa sig upp. 14

15

16 Vårdtagare som inte klarar sig själva Från rullstolen/stolen till Carendo med en passiv lyft. Följ den separata bruksanvisningen för den passiva lyften. 1 Aktivera bromsarna på Carendo. 2 Placera den passiva lyften med vårdtagaren så nära Carendo som möjligt. Placera vårdtagaren i selen omedelbart över sitsen på Carendo. 3 Höj Carendo tills sitsen når vårdtagaren och selens remmar inte längre är spända. Haka av selen och ta bort den. 4 Spänn fast vårdtagaren med remmen om det behövs. 5 Flytta över vårdtagaren till duschen eller toaletten. Från sängen till Carendo med en taklyft. Följ den separata bruksanvisningen för taklyften. 1 Placera Carendo under taklyften med vårdtagaren i selen. 2 Aktivera bromsarna på Carendo. 3 Sänk ned selen med vårdtagaren tills hon eller han når sitsen på Carendo. Haka av selen och ta bort den. 4 Spänn fast vårdtagaren med remmen om det behövs. 5 Flytta över vårdtagaren till duschen eller toaletten. Från rullstolen/stolen till Carendo med en aktiv lyft. Följ den separata bruksanvisningen för den aktiva lyften. 1 Aktivera bromsarna på Carendo. 2 Placera den aktiva lyften med vårdtagaren så nära Carendo som möjligt. Placera vårdtagaren omedelbart över sitsen på Carendo. 3 Aktivera bromsarna på den aktiva lyften. 4 Sänk ned vårdtagaren tills hon eller han når sitsen på Carendo. Haka av selen och ta bort den om du har använt sele. 5 Spänn fast vårdtagaren med remmen om det behövs. 6 Flytta över vårdtagaren till duschen eller toaletten. 16

17 1 Passiv lyft 2 Passiv lyft 3 Passiv lyft 4 Taklyft 5 Aktiv lyft 6 Aktiv lyft 17

18 Till duschen 1 Placera Carendo med vårdtagaren i duschrummet. 2 Lås hjulbromsarna. 3 Höj stolen till sittläge med en höjd som känns bekväm för vårdaren. 4 Aktivera omsorgsfunktionen med handkontrollen. 5 Dra ner byxorna till knäna (5a). Om vårdtagaren använder inkontinensskydd tar du bort det genom att dra bakifrån (5b). 6 Höj Carendo till sittläge med handkontrollen. VARNING Se till att händer eller andra kroppsdelar inte kan komma i kläm mellan lyftens rörliga delar. 7 Klä av vårdtagaren. 8 Aktivera tillbakalutat läge med handkontrollen. VARNING Kontrollera ALLTID att manliga könsorgan inte glider in under sitsen när den sänks ned. 9 Tvätta och duscha vårdtagaren i detta läge (9a). Ställ in höjden på stolen så att du får rätt arbetsställning för hårtvätt och fotvård (9b och 9c). 10 Torka vårdtagaren med en handduk. 11 Ställ Carendo i sittläge. 12 Torka vårdtagaren på ryggen. 13 Klä på vårdtagaren på överkroppen och dra upp byxorna till knäna (illustration 13). 14 Aktivera omsorgsfunktionen med handkontrollen. 15 Sätt på eventuella inkontinensskydd och dra upp byxorna helt (15). 16 Ställ tillbaka Carendo i sittläge och sänk stolen. Spänn fast vårdtagaren med remmen om det behövs. VARNING Se till att händer eller andra kroppsdelar inte kan komma i kläm mellan lyftens rörliga delar. 17 Lossa bromsarna. 18 Klart för transport (18). 18

19 5a 5b 9a 9b 9c

20 Till toaletten Carendo kan användas oavsett om toaletten är vägg- eller golvmonterad. Mått för passande toalettstolar se nedan: min min max bredd: 390 mm max bredd: 390 mm 1 Placera Carendo med vårdtagaren intill toaletten. 2 Höj stolen till sittläge med en höjd som känns bekväm för vårdaren. 3 Aktivera omsorgsfunktionen med handkontrollen. 4 Dra ner byxorna till knäna (4a). Om vårdtagaren använder inkontinensskydd tar du bort det genom att dra bakifrån (4b). 5 Höj till sittläge med handkontrollen. VARNING Kontrollera ALLTID att manliga könsorgan inte glider in under sitsen när den sänks ned. Se till att händer eller andra kroppsdelar inte kan komma i kläm mellan lyftens rörliga delar. 6 Placera Carendo omedelbart över toalettskålen (6). Sänk stolen och aktivera hjulbromsarna. 7 När vårdtagaren är färdig lossar du bromsarna och för undan stolen från toaletten. 8 Höj Carendo och rengör vårdtagaren. 9 Aktivera hjulbromsarna igen. 10 Aktivera omsorgsfunktionen med handkontrollen (10). 11 Sätt på eventuella inkontinensskydd och dra upp byxorna helt (11). 12 Ställ tillbaka Carendo i sittläge och sänk stolen. VARNING Se till att händer eller andra kroppsdelar inte kan komma i kläm mellan lyftens rörliga delar. 13 Lossa bromsarna. 14 Klart för transport (14). 20

21 4a 4b

22 Rengöring Bästa resultat uppnås med ARJOs desinficerande rengöringsmedel. Kontakta ARJOs kundtjänst om du har några frågor som rör desinficering av utrustningen eller om du vill beställa rengöringsvätska. Utför följande arbetsmoment efter varje vårdtagare och vid arbetsdagens slut. VARNING Använd alltid skyddshandskar och skyddsglasögon när du hanterar rengöringsmedel. Var försiktig så att du inte får rengöringsmedel på huden eller i ögonen. Skölj i så fall noggrant med rikligt med vatten. Uppsök läkare om irritation uppstår. VARNING Använd inte fenol, citronsyra, petroleumbaserade lösningsmedel, trikloretylen, klorin, väteperoxid eller liknande rengöringsmedel eftersom de kan skada plastmaterialet. Om du använder varmluftstorkning får temperaturen inte överstiga 80 C. Ång- eller etenoxidsterilisering får inte heller utföras. 1 Avlägsna nackkudden och säkerhetsremmen. 2 De flesta bad- och duschpaneler från Arjo är utrustade med ett sprayhandtag för rengöring. Följ bruksanvisningen för rengöringsutrustningen. Använd rengöringssprayhandtaget och spruta rengöringsvätska över Carendo. Om du inte har tillgång till ARJO-rengöringsutrustning kan du istället använda en vanlig sprayflaska med rengöringsvätska som blandats till enligt anvisningarna på förpackningen. 3 Skura alla delar av stolen. Se till att också stolens undersida blir tvättad och rengjord. Använd en trasa eller engångsduk. Skura också de lösa delarna. 4 Låt rengörings- och desinfektionsmedlet verka under tillräckligt lång tid enligt anvisningarna på förpackningen eller enligt gällande bestämmelser. 5 Skölj noggrant med vatten. Vattnet skall inte hålla en högre temperatur än 45 C. 6 Torka varje del på Carendo med en ren trasa. 22

23 Batteri och batteriladdare Montering Batteriladdaren är avsedd att användas i torra utrymmen och får inte installeras i badrum eller andra våtrum. Sätt fast batterihållaren på väggen med lämpligt avstånd till det eluttag där laddaren ska anslutas. Batteriladdaren får inte användas i vårdutrymmen. Laddningsförfarande 1 Anslut laddaren till ett nättuttag. 2 Lysdioden lyser med grönt sken. 3 Anslut laddarkabeln till batterikontakten. Vi rekommenderar att batteriet laddas i förvaringsutrymmet för lyftar enligt kraven ovan. Laddning av batterier Allmänt Laddaren omvandlar nätspänningen till en låg likspänning. Laddaren får bara användas till ARJO-batterier av typ NEA Laddaren är klar att använda så snart den har anslutits till nätet. En grön lysdiod anger att laddaren är klar för laddning, det finns ingen På/Av-knapp på laddaren. Laddningsintervall Förläng batteriernas livslängd genom att ladda dem med jämna intervall. Om du använder lyften ofta bör du ha två batterier så att du kan ladda det ena medan du använder det andra. Batterier som inte används bör sitta kvar i laddaren. Det finns ingen risk för överladdning av batterierna. OBS! En surrande ton kommer att höras när batteriet behöver laddas. Du kommer dock att kunna avsluta den pågående funktionen. 4 Lysdioden lyser med gult sken. 5 Laddaren laddar nu batteriet i 14 timmar. När batteriet är fulladdat slår lysdioden om från gult till grönt sken. VARNING När du drar ur batterikontakten: Håll i kontakten. Dra inte i sladden. Laddaren kräver inget underhåll. Försök inte att öppna laddarens hölje om ett funktionsfel skulle uppstå. Reparationer får bara utföras av auktoriserad ARJO-personal. Förvaring av batterier Batterierna är laddade när de levereras men vi rekommenderar att du laddar batterierna vid mottagning eftersom en viss självurladdning alltid förekommer. Batterierna kommer sakta att urladdas när de inte används. Batterier som ska stå oanvända under längre tid bör förvaras på svalt ställe, dock inte kallare än 0 C och inte varmare än + 25 C. Ett batteri som laddas första gången eller efter en längre förvaringsperiod måste laddas i 14 timmar eller tills lysdioden lyser med grönt sken. 23

24 Skötsel och förebyggande underhåll Carendo utsätts för kontinuerligt slitage, och nedanstående åtgärder måste utföras vid föreskrivna tidpunkter för att produkten ska behålla sina ursprungliga tillverkningsegenskaper. VARNING Åtgärderna i denna checklista är de minimiåtgärder som tillverkaren rekommenderar. I vissa fall måste tätare kontroller göras på grund av att produkten är utsatt för kraftigt slitage och aggressiva omgivningsförhållanden. Om du fortsätter att använda produkten utan att göra regelbundna kontroller, eller om du fortsätter att använda produkten trots att du har konstaterat ett fel, utsätter du användaren och vårdtagarna för allvarliga säkerhetsrisker. Lokalt gällande reglementen och normer kan vara strängare än tillverkarens föreskrifter. Genom det förebyggande underhåll som beskrivs i handboken kan du förhindra olyckor. SCHEMA FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL CARENDO VÅRDGIVARENS ÅTAGANDEN Åtgärd/Kontroll Varje DAG Varje VECKA Varje HALVÅR Varje ÅR Vartannat ÅR Rengöring och desinfektion X Kontrollera säkerhetsremmen X Kontrollera alla oskyddade delar X Inspektera fästanordningarna X Kontrollera handkontroll och sladd X Kontroll och rengöring av hjul X Kontroll av kuddar X Kontrollera batteriladdare och batteri visuellt X Smörjning av låsstift X VARNING Nedanstående åtgärder måste utföras av utbildad personal med användande av korrekta verktyg och med kunskap om metoderna. Om dessa krav inte uppfylls kan följden bli personskador eller försämrad säkerhet hos utrustningen. Smörj lagren UTBILDAD PERSONAL Åtgärd/Kontroll Kontrollera nödsänkningsfunktionen Kontrollera nödstoppets funktion Provning av lastförmågan (lokala krav) Kontrollera alla viktiga delar med avseende på rost och skador Utför ett fullständigt funktionsprov Kontrollera fästanordningarna Kontrollera att senaste uppgraderingar har gjorts DAGLI- GEN Varje VECKA Varje HALVÅR Byt hjulen X* * OBS.! Hjulen kan behöva underhållas eller bytas oftare om produkten används intensivt eller utsätts för aggressiva omgivningsförhållanden. Varje ÅR X X X X X X X X Vartannat ÅR 24

25 De arbeten som åligger vårdgivaren måste utföras av utbildad personal som följer anvisningarna i denna handbok. Felsökning Om produkten inte fungerar på avsett sätt måste du omedelbart kontakta ARJO för assistans. Varje dag Rengör Carendo omedelbart efter varje användning. Använd ARJO rengöringsmedel och schampo i rekommenderade koncentrationer. Se ytterligare rengörings- och desinfektionsanvisningar på sidan 22. Varje vecka Kontrollera säkerhetsremmen. Kontrollera att remmen inte har några fransar, revor eller lösa sömmar någonstans på sin längd. Byt remmen om du upptäcker några skador (1). Kontrollera alla oskyddade delar, i synnerhet de som vårdtagaren eller vårdaren kan komma i beröring med. Kontrollera att de inte har fått några sprickor eller vassa kanter som kan skada patienten eller vårdaren eller som kan försämra hygienen. Byt skadade delar. Kontrollera alla fästanordningar. Kontrollera att alla skruvar och muttrar är åtdragna och att det inte finns några glapp. Kontakta din ARJO-representant om du upptäcker något fel (2). Kontrollera handkontrollen och sladden. Kontrollera att handkontrollen och kabeln inte har några sprickor eller skador. Kontrollera också nödstoppet, se sida 16. Kontakta din ARJO-representant om du upptäcker något fel (3). Kontrollera att hjulen är rätt monterade och att de rullar och vrids fritt. (Funktionen kan påverkas av tvål, hår, damm och golvrengöringsmedel). Kontakta annars din ARJO-representant (4). Kontrollera att kuddarna inte har några sprickor eller revor som kan släppa in vatten i stoppningen. Byt kudden om den har några sådana skador (5). Kontrollera batteriladdarens, laddarkabelns och batteriets tillstånd. Om du upptäcker några skador måste du omedelbart ta delarna ur bruk och ersätta dem med nya (6). Varje halvår: Smörj låsstiften. Använd Cassida-fett RLS2 (kan köpas hos ARJO) (7). Varje år: Utför service på Carendo enligt schemat för förebyggande underhåll (ARJO auktoriserad service). 25

26 C G assida rease RLS2 2 2,

27 Tekniska data Carendo duschstol, modell BIB Lyftkapacitet Vikt Maximal totalvikt (lyft + vårdtagare) Chassi, max bredd Bredd mellan benen Frigång under chassit 136 kg 64 kg 200 kg 620 mm 520 mm 42 mm Chassi, max längd 810 mm Chassi, främre överhäng 160 mm Vändcirkel Ø1150 mm Slaglängd (sits) 550 mm Matningsspänning 24 V DC Maximal effekt 150 VA Batteri NiMH; Arjo NEA 0100 Färg blå/grå Max längd, mm Bredd, mm Max höjd, mm Sitshöjd, mm Sittande, lägsta läge 890 (35 ) 650 (25 5/8 ) 1230 (48 3/8 ) 510 (20 1/8 ) Sittande, högsta läge 940 (37 ) 650 (25 5/8 ) 1560 (61 3/8 ) 950 (37 3/8 ) Liggande, lägsta läge 1390 (54 3/4 ) 650 (25 5/8 ) 1050 (41 3/8 ) 470 (18 1/2 ) Liggande, högsta läge 1520 (59 7/8 ) 650 (25 5/8 ) 1290 (50 3/4 ) 950 (37 3/8 ) Omsorgsfunktion, lägsta läge 1390 (54 3/4 ) 650 (25 5/8 ) 1050(41 3/8 ) 780 (30 3/4 ) Omsorgsfunktion, högsta läge 1520 (59 7/8 ) 650 (25 5/8 ) 1490 (58 5/8 ) 1270 (50 ) Kapslingsklass IP X4 Medicinsk utrustning typ B Omgivningstemperatur +10 C C Vattentemperatur +10 C C Relativ luftfuktighet 20 % % Lufttryck ej relevant Ljudnivå < 58 db(a) Funktionssätt ED max 10 %; max 2 min TILL, min 18 min FRÅN 27

28 Transport och förvaring Omgivningstemperatur 10 C C Relativ luftfuktighet Lufttrycksområde Återvinning Omhänderta apparaten för återvinning enligt gällande bestämmelser Batteri Emballage Lyften 10 % till 80 % inklusive kondens 500 hpa hpa NiMH. Kan återvinnas. Får ej kastas. Miljöfarligt Trä och wellpapp, återvinningsbara Separera elkomponenter, ståldelar och plastdetaljer och återvinn dem enligt påskriften på utrustningen. Laddare modell NEA 1000-EU, NEA 2000-UK, NEA 4000-US, NEA 6000-AUS,NEA 7000-JP Spänning V ~ ±10 % Frekvens Normal laddström Laddström, standby Maximal laddspänning Maximal strömstyrka Vikt Mått Hz 250 ma i 14 timmar 60 ma, laddning i standby startar efter normal laddning (14 timmar) 33 Vdc 10 VA 210 g 60 x 70 x 100 mm Högsta omgivningstemperatur + 40 C Högsta relativa luftfuktighet 75 % Maximalt atmosfärtryck Kapslingsklass 1060 hpa IPX0 Batteri till denna laddare Arjo NEA

29 CLASSIFIED Skyltar på batteri och batteriladdare På laddaren finns följande information: Laddarmodell NEA 1000-EU (Europa utom Storbritannien) NEA 2000-UK (Storbritannien) NEA 4000-US (USA, Kanada och Japan) NEA 6000-AU (Australien) NEA 7000-JP (Japan) V Nätspänning Hz 25 VA Maximal märkström NEA0100 Klass II: Utgångsspänning och laddström 33 V 250 ma i 14 timmar och därefter 60 ma ARJO-batteri avsett för denna laddare Typ B Anbringad del: skydd mot elektrisk stöt enligt IEC Isolationsklass Godkännandeskylt CE-märke enligt direktiv 93/42/EEG för medicinsk utrustning. Utrustningen har EMK-provats och uppfyller alla krav enligt IEC Arjo har inte noterat några fall av ömsesidig elektromagnetisk störning mellan Carendo och annan elektrisk utrustning. CLASSIFIED S Typskylt Typskylten anger produktnumret och serienumret. Batteriskylt Klassificerad av Underwriters Laboratories Inc. beträffande risken för elektrisk stöt, brand, mekaniska skador och andra specificerade skador, endast i enlighet med UL och CAN/CSA - C22.2 nr M90. Läs handboken innan utrustningen används NiMH Miljöfarligt. Får ej deponeras. Kan återvinnas NiMH-Battery TYPE Batch no NEA Made in Sweden for Arjo Hospital Equipment Typskylt TYPE NEA 1000 EU BATTERY CHARGER FOR: ARJO BATTERY NEA VAC 50-60Hz 25VA Output: 33V Yellow: 250 ma Timer: 14 h Green: 60 ma NiMH Battery Type NEA V 2.5 Ah Use only with Arjo charger Type NEAX000 CAUTION Risk of fire Don't shortcircuit battery Don't place battery near heat source or fire Data-/märkskylt Serial No. SE Made in Norway for: Arjo Hospital Equipment AB Eslöv Sweden Typskylt på undersidan US NiMH Made in Sweden for Arjo Hospital Equipment AB B Batteriskylt 29

Basic. Reference Copy Printed 10:18 am, Nov 01, 2006 Check occasionally for new editions. Bruksanvisning

Basic. Reference Copy Printed 10:18 am, Nov 01, 2006 Check occasionally for new editions. Bruksanvisning Basic Bruksanvisning!? 4.BA.01/2 SE June 1998 Arjo Hospital Equipment AB 1995 Arjos produkter är antingen patenterade eller patentsökta. Kontakta Arjo Hospital Equipment AB för information om patent. Vår

Läs mer

Svan Lift Brukarmanual

Svan Lift Brukarmanual Svan Lift 1 Svan Lift Svan Lift hjälper den som har svårt att resa sig eller sätta sig på toaletten. Svan Lift förankras i toaletten eller väggen med de medföljande stagen. Svan Lift kan lyfta dels med

Läs mer

CONCERTO/BASIC. Bruksanvisning. Reference Copy Published 1:14 pm, Jun 05, 2007 Check occasionally for new editions.

CONCERTO/BASIC. Bruksanvisning. Reference Copy Published 1:14 pm, Jun 05, 2007 Check occasionally for new editions. CONCERTO/BASIC Bruksanvisning 04.BA.05/2SE June 2007 ARJO Hospital Equipment AB 2007 ARJOs produkter är antingen patenterade eller patentsökta. Kontakta ARJO Hospital Equipment AB för information om patent.

Läs mer

Bruksanvisning. Amfibi. Hygienstol. Amfibi XL 56-204

Bruksanvisning. Amfibi. Hygienstol. Amfibi XL 56-204 Bruksanvisning Amfibi Hygienstol Amfibi XL 56-04 Laddning av batteri (Bure El/Bure Double/Bure Extra) Upp Ned Laddning av batteri ska ske då gåbordet inte används. (Batteriet kan aldrig överladdas.) Laddning

Läs mer

CARENDO. Ergonomisk hygienstol med unik omsorgsfunktion. with people in mind

CARENDO. Ergonomisk hygienstol med unik omsorgsfunktion. with people in mind CARENDO Ergonomisk hygienstol med unik omsorgsfunktion with people in mind Carendo 3 En verklig problemlösare Duschning blir allt vanligare inom äldrevården, men de nuvarande metoderna är ofta obekväma

Läs mer

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING DOLOMITE JAZZ Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. BRUKSANVISNING Läs noga igenom bruksanvisningen före användning. Rollatorn är anpassad för både inom- och utomhusbruk. SV BRUKSANVISNING

Läs mer

ENTROY. Bassänglyft. with people in mind

ENTROY. Bassänglyft. with people in mind ENTROY Bassänglyft with people in mind Entroy 3 Tillgång till bassängen - för alla ArjoHuntleigh har uppfattningen att fördelarna med hydroterapi ska vara tillgängliga för alla. Det nya bassänglyftsystemet

Läs mer

BRUKSANVISNING REFLEX DUSCH- OCH TOALETTSTOL

BRUKSANVISNING REFLEX DUSCH- OCH TOALETTSTOL BRUKSANVISNING FÖR REFLEX DUSCH- OCH TOALETTSTOL Minicrosser AB Tlf. 0304-34880 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Introduktion 3 Delarnas benämning 4 Data gällande Reflex 4 Generell säkerhet 5 Bromsar 5 Nödstopp

Läs mer

BRUKSANVISNING HUMAN CARE TAKLYFT SINGEL HC 2100

BRUKSANVISNING HUMAN CARE TAKLYFT SINGEL HC 2100 BRUKSANVISNING TAKLYFT SINGEL HC 2100 1 Användnigsområde och beskrivning Taklyften SINGEL används i samband med lyft till och från säng, rullstol, toalett, dusch och bad, samt vid lyft från golv. Ett komplett

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

ASSISTERAD DUSCH MED EXTRA OMSORG

ASSISTERAD DUSCH MED EXTRA OMSORG CONCERTO DUSCHVAGN Concerto 3 ASSISTERAD DUSCH MED EXTRA OMSORG Fler och fler vårdboenden övergår till duschning för vårdtagarnas personliga hygienrutiner. Concerto erbjuder ett säkert och välbeprövat

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341

LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LITIUMDUBBELLADDARE 1941-P-1368 LITIUMMINILADDARE 1941-P-1341 LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers litiumladdare och handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt.

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Eurocharger Bruksanvisning

Eurocharger Bruksanvisning Batteriladdare till mobiltelefonen Eurocharger Bruksanvisning 4 12 13 LZTA 804 3258, 96-03 Översikt Grön: laddaren är på Telefon med batteri Röd: batteriet laddas Ljusgrön: batteriet är laddat Rödgul blink:

Läs mer

Bruksanvisning. Amfibi. Hygienstol. Amfibi Double HighBack 56-275

Bruksanvisning. Amfibi. Hygienstol. Amfibi Double HighBack 56-275 Bruksanvisning Amfibi Hygienstol Amfibi Double HighBack 6-7 . Uttag för batterikontakt. Uttag för stickpropp (OBS! För att IP-klassning ska gälla så ska stickpropp ALLTID vara ansluten till styrbox). Uttag

Läs mer

Brukarmanual. art.nr. bruks-brukarmanual Rev.2014-01. Panthera AB, Gunnebogatan 26, 163 53 Spånga, 08-761 50 40, www.panthera.se, panthera@panthera.

Brukarmanual. art.nr. bruks-brukarmanual Rev.2014-01. Panthera AB, Gunnebogatan 26, 163 53 Spånga, 08-761 50 40, www.panthera.se, panthera@panthera. Brukarmanual art.nr. bruks-brukarmanual Rev.2014-01 Avsett ändamål Panthera är en rullstol för dig som behöver en lättkörd vardagsrullstol som du kan sitta bra och sittriktigt i. Den är konstruerad så

Läs mer

ERSÄTT KLOCKBATTERIET ENLIGT ANVISNINGARNA MED Maxell 43 ELLER MOTSVARANDE BATTERI. GRÖN KONTROLLAMPA ANGER ATT ELNÄTET ÄR ANSLUTET TILL ANORDNINGEN.

ERSÄTT KLOCKBATTERIET ENLIGT ANVISNINGARNA MED Maxell 43 ELLER MOTSVARANDE BATTERI. GRÖN KONTROLLAMPA ANGER ATT ELNÄTET ÄR ANSLUTET TILL ANORDNINGEN. Tack för inköpet av Welch Allyn 3,5 V 767 Väggtransformator. Avsikten med denna handbok är att tillhandahålla produktspecifikationer samt bruksanvisning och anvisningar för underhåll. Tillämpas bruksanvisningen

Läs mer

Lift Bruksanvisning. 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780

Lift Bruksanvisning. 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780 Lift Bruksanvisning VIKTIGT Lift får ej användas, servas eller rengöras av personer som ej läst eller tagit del av informationen i denna Bruksanvisning.

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Artikelnr BRUKS. Bruksanvisning/Servicemanual. Mover. Överflyttningsplattform. Mover

Artikelnr BRUKS. Bruksanvisning/Servicemanual. Mover. Överflyttningsplattform. Mover Bruksanvisning/Servicemanual Artikelnr. 53-300-BRUKS Mover Överflyttningsplattform Mover 53-300 1 Allmän information Tack för att du köpt denna överflyttningsplattform från GATE. Läs igenom den här bruksanvisningen

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

Svan Lift Bruksanvisning

Svan Lift Bruksanvisning 2006-03-21/ ver 6 bruksanvisning Art nr: 10780 Svan Lift Bruksanvisning VIKTIGT Svan Lift får ej användas,servas rengöras av personer som ej läst eller tagit del av informationen i denna Bruksanvisning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER SE Bruksanvisning A BRUSH HEAD B SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON D E F G SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER AC ADAPTER (NOT SHOWN) Available with some models SVENSKA

Läs mer

StandUp. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska. REF 60800001 StandUp med strömkabel

StandUp. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska. REF 60800001 StandUp med strömkabel StandUp SystemRoMedic TM Manual - Svenska REF 60800001 StandUp med strömkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp är en lyftstol utvecklad för att hjälpa personer upp från golv till sittande

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

ComSafe Sänglarm. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComSafe Sänglarm. ComfortSystem. Instruktioner för användare av. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av ComSafe Sänglarm ComfortSystem - vår erfarenhet din trygghet Läs bruksanvisningen innan larmet tas i bruk! Innehållsförteckning - instruktion 1. Introduktion 2. Användningsområde

Läs mer

ReTurn7100. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. Manual - Svenska. SystemRoMedic TM. Max: 150 kg/330 lbs

ReTurn7100. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. Manual - Svenska. SystemRoMedic TM. Max: 150 kg/330 lbs ReTurn7100 SystemRoMedic TM Manual - Svenska Max: 150 kg/330 lbs ReTurn7100 används inomhus vid kortare överflyttning av brukare mellan säng och rullstol, rullstol och toalett/mobil toastol/ rullstol eller

Läs mer

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning Version Publicerad 2012. Produkt- och dokumentationsändringar SKOV A/S förbehåller sig rätten att ändra denna bruksanvisning och den

Läs mer

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning SV DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning CECH-ZDC1E Säkerhetsåtgärder Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder produkten och behåll den för framtida bruk. Läs även anvisningarna till PlayStation

Läs mer

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21 www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 SVENSK - Bruksanvisning Viktiga säkerhetsinformationer Innan du tar maskinen i drift ska du läsa igenom denna bruksanvisning, och därefter förvara

Läs mer

MALIBU. Det flexibla systemet för assisterade bad. with people in mind

MALIBU. Det flexibla systemet för assisterade bad. with people in mind MALIBU Det flexibla systemet för assisterade bad with people in mind 2 Malibu GÖR BADETS FÖRDELAR TILLGÄNGLIGA FÖR VÅRDTAGAREN Tid i badet är väl använd tid. Bad tillhör livets goda - det är en trevlig

Läs mer

MANUAL För MA, TE och ZON

MANUAL För MA, TE och ZON MANUAL För MA, TE och ZON Obs! Läs igenom denna manual noggrant innan du börjar att använda bänken, så att du kan använda bänken på rätt sätt. Denna manual innehåller bland annat följande information:

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

HC5440/80 HC5440/15 HC3420/80 HC3420/15. User manual

HC5440/80 HC5440/15 HC3420/80 HC3420/15. User manual User manual HC5440/80 HC5440/16 HC5440/15 HC3424/80 HC3420/80 HC3420/17 HC3420/15 1 98 SVENSKA Introduktion Gratulerar till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support

Läs mer

Användarhandledning Stege Lars , och

Användarhandledning Stege Lars , och Användarhandledning Stege Lars 160-00102-00, 160-00102-01 och 160-00102-02 2009-0068 utgåva 1 Tel +46-8-594 Innehållsförteckning 1. Rini Stege 160-00102-00/-01/-02... 3 2. Registrering... 3 3. Viktigt

Läs mer

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR LÄS IGENOM OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR NOGA INNEHÅLL 1. Symboler 2. Varningar och försiktighetsåtgärder 3. Miljö 4. Beskrivning av produkten 5. Isättning/byte

Läs mer

ALENTI. Den bekväma lyfthygienstolen. with people in mind

ALENTI. Den bekväma lyfthygienstolen. with people in mind ALENTI Den bekväma lyfthygienstolen with people in mind 2 Alenti SÄKERHET OCH KOMFORT Alenti är en integrerad del av en säker och bekväm badrutin. Den här lyfthygienstolen från ArjoHuntleigh ger vårdtagaren

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Duo Duoplus Duoflex Trioplus Osteoflex Bobath Tippbräda BEHANDLINGSBÄNK

INSTRUKTIONSBOK. Duo Duoplus Duoflex Trioplus Osteoflex Bobath Tippbräda BEHANDLINGSBÄNK INSTRUKTIONSBOK BEHANDLINGSBÄNK Duo Duoplus Duoflex Trioplus Osteoflex Bobath Tippbräda SWEDREX AB Phone +46 (0)35 17 69 00 Verkstadsgatan 12 Telefax +46 (0)35 17 69 01 302 60 Halmstad INSTRUKTIONSBOK

Läs mer

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar { STIHL AK 10, 20, 30 Säkerhetsanvisningar svenska Innehållsförteckning Översättning av originalbruksanvisningen 1 Säkerhetsanvisningar............................... 1 1.1 Varningssymboler...................................

Läs mer

ARON 200-HYD Bruksanvisning

ARON 200-HYD Bruksanvisning Duschvagn ARON 200-HYD Bruksanvisning Rev. 31.05.2013 Säkerhet Läs instruktionerna noga före användning av Aron duschvagn Bruksanvisning Aron duschvagn är utformad för att överföra brukare till och från

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Bruksanvisning. Amfibi. Hygienstol. Amfibi XL

Bruksanvisning. Amfibi. Hygienstol. Amfibi XL Bruksanvisning Amfibi Hygienstol Amfibi XL 56-204 1 Upp Höjning/Sänkning av sits Ned Höjning/Sänkning görs genom att använda fjärrkontroll (se bild1). Manövrering kan ske med patient i stol - se till att

Läs mer

SE... Lyftplattformen LP11. Vers. 5.00

SE... Lyftplattformen LP11. Vers. 5.00 SE.... Lyftplattformen LP11 Vers. 5.00 LP11 Artikelnr: 13011 1.00.... Syfte och användning.... 3 1.01...Tillverkare...3 1.02...Syfte och användning...3 1.03...Viktigt...3 1.04...Uppackning och iordningställande...4

Läs mer

TILLBEHÖRSMANUAL SV STAND ASSIST

TILLBEHÖRSMANUAL SV STAND ASSIST TILLBEHÖRSMANUAL SV STAND ASSIST Manualen för tillbehöret "Stand Assist" är ett komplement till huvudmanualen för DOLOMITE STEP UP och ska alltid användas tillsammans med huvudmanualen som har art.nr 1537607.

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

Rutin för skötsel av basutrustning och personliga hjälpmedel

Rutin för skötsel av basutrustning och personliga hjälpmedel Skötselanvisning av basutrustning och personliga hjälpmedel Till personal Författare: Brittmari Hansson Fastställd av: Marie Palmgren, Sirpa Huisman Utgåva nr: 1 Granskad av: Ann-Marie Thordeman, Therese

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster

Bruksanvisning Svensk. Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Svensk Larmenhet & Sensorplåster Bruksanvisning Larmenhet & Sensorplåster Svensk version 2009 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM014 Innehåll Varningar

Läs mer

M2 Multi-tip. Elektriskt höjd-och sänkbara dusch/toalettstol stol i rostfritt stål med elektrisk-tip funktion. HMN a/s

M2 Multi-tip. Elektriskt höjd-och sänkbara dusch/toalettstol stol i rostfritt stål med elektrisk-tip funktion. HMN a/s M2 Multi-tip Elektriskt höjd-och sänkbara dusch/toalettstol stol i rostfritt stål med elektrisk-tip funktion M2 Multi-tip M2 Multi-tip är HMN unika bad stol som lever upp till framtiden för dusch / toalettstol

Läs mer

VIKTIGT! VID UPPLADDNING, FÅR STRÖMMEN INTE SÄTTAS PÅ FÖRÄN LADDAREN ÄR KOPPLAD TILL STOLEN.

VIKTIGT! VID UPPLADDNING, FÅR STRÖMMEN INTE SÄTTAS PÅ FÖRÄN LADDAREN ÄR KOPPLAD TILL STOLEN. VIKTIGT! VID UPPLADDNING, FÅR STRÖMMEN INTE SÄTTAS PÅ FÖRÄN LADDAREN ÄR KOPPLAD TILL STOLEN. VID FÖRSTA UPPLADDNING SKALL BATTERIET LADDAS I 24 TIMMAR. NÄR BATTERIET HÅLLER PÅ ATT BLI URLADDAT HÖRS DET

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Bruksanvisning. Bure. Gåbord. Bure XL 56-315

Bruksanvisning. Bure. Gåbord. Bure XL 56-315 Bruksanvisning Bure Gåbord Bure XL 56-315 Kära Användare Bruksanvisning Bure Gratulerar! Du har införskaffat ett Bure Gåbord. I denna bruksanvisning får du viktiga upplysningar om hur du använder Bure

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

2ME KOMBIVAGN BREMEN

2ME KOMBIVAGN BREMEN 2ME KOMBIVAGN BREMEN Tack för att ni har valt en Kombivagn från Scandinavian Baby Alliance Läs igenom och spara denna manual för säkrare användning av produkten. Denna produkt är testad och godkänd enligt

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

SÄNGRYGGSTÖD Princess. Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg.

SÄNGRYGGSTÖD Princess. Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg. sid. 1 av 5 FÖR ELEKTRISKT REGLERBARA SÄNGRYGGSTÖD Princess Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg. Närkes Vital AB Tel. 0585-81350 Fax 0585-81359 E-mail:

Läs mer

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av Sängryggstöd Comfortabel Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Ryggstödet skall placeras på en resår- eller

Läs mer

DeLaval strömedelspridare MBS Instruktionsbok

DeLaval strömedelspridare MBS Instruktionsbok DeLaval strömedelspridare MBS Instruktionsbok 87245931 2014-01-15, Version 1 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval strömedelspridare MBS... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Panther Brukarmanual. R822006 03-07-10 Etac AB, Box 203, SE-334 24 Anderstorp Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90 www.etac.

Panther Brukarmanual. R822006 03-07-10 Etac AB, Box 203, SE-334 24 Anderstorp Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90 www.etac. Panther rukarmanual R822006 03-07-10 tac, ox 203, S-334 24 nderstorp Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90 www.etac.com UNRHÅLL Klädseln på Panther är avtagbar och kan tvättas i 40 o. et är viktigt

Läs mer

Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles.

Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles. Akku Bruksanvisning 157 Denna information godkändes senast: 2014 07. Tekniska ändringar förbehålles. sv VIKTIGA ANVISNINGAR... 158 Allmän information... 158 Utformning av säkerhetsanvisningar... 158 Hantering

Läs mer

Innehåll: 1.: Teknisk data 2.: Funktioner 3.: Översikt 4.: Kontrollpanel 5.: Fjärrkontroll 6.: Att tänka på innan anvädning 7.: Användning 8.: Underhå

Innehåll: 1.: Teknisk data 2.: Funktioner 3.: Översikt 4.: Kontrollpanel 5.: Fjärrkontroll 6.: Att tänka på innan anvädning 7.: Användning 8.: Underhå 12524 SWE 05/09 JA Bruksanvisning för elektrisk värmare 12524 Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsvärmare i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

medemagruppen Styrspak DX2-REM420 Bruksanvisning P Q ver November 2013

medemagruppen Styrspak DX2-REM420 Bruksanvisning P Q ver November 2013 medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - November 2013 SE Bruksanvisning Styrspak DX2-REM420 Minicrosser AB Bultgatan 28 S-442 40 Kungälv Telefon: (+46) 303 245 200 Fax: (+46) 303 245 228 Snabbguide P9-0291-Q

Läs mer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innehåll Din fjärrkontroll 4 Komponenter 5 Knapplås 6 Parkoppla hörapparater 7 Funktionsöversikt 11 Övrig information 13 Rengöring 13 Byta ut batteriet 14 Felsökning

Läs mer

HS Säng. Gäller art nr H1047, H1048, H1076, H1077. Bruksanvisning (Sv) Rev. 1.1. Brukarmanualen finns att hämta på vår hemsida www.tumle.uriform.

HS Säng. Gäller art nr H1047, H1048, H1076, H1077. Bruksanvisning (Sv) Rev. 1.1. Brukarmanualen finns att hämta på vår hemsida www.tumle.uriform. HS Säng Gäller art nr H1047, H1048, H1076, H1077 (Sv) Rev. 1.1 Brukarmanualen finns att hämta på vår hemsida www.tumle.uriform.se 1. Generellt... 3 1.1. Användningsområde... 3 1.2. Standarder & klassifiering....

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Alenti. Instruktioner för användning. ...with people in mind 04.CD.05_14SE 05/2016

Alenti. Instruktioner för användning. ...with people in mind 04.CD.05_14SE 05/2016 Alenti Instruktioner för användning 04.CD.05_14SE 05/2016...with people in mind Minska risken för skador genom att alltid läsa dessa instruktioner för användning och medföljande dokumentation innan du

Läs mer

Rotorslåtter Bruksanvisning

Rotorslåtter Bruksanvisning Rotorslåtter Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SKYDDSANORDNINGAR 7. HANDHAVANDE 8.

Läs mer

Användarmanual. SPARK är CE-märkt och uppfyller de europeiska direktiven: Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG EMC-direktivet 2004/108/EG

Användarmanual. SPARK är CE-märkt och uppfyller de europeiska direktiven: Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG EMC-direktivet 2004/108/EG Användarmanual SPARK 1 Översikt 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK är CE-märkt och uppfyller de europeiska

Läs mer

Bruksanvisning. Bure. Gåbord. Bure XL 56-315

Bruksanvisning. Bure. Gåbord. Bure XL 56-315 Bruksanvisning Bure Gåbord Bure XL 56-315 Bruksanvisning Bure Kära Användare Gratulerar! Du har införskaffat ett Bure Gåbord. I denna bruksanvisning får du viktiga upplysningar om hur du Höjning/sänkning

Läs mer

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 AJ-serien Ren sinus omformare Instruktionsmanual Awimex International AB Tel: 0414-160 50 Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 272 21 Simrishamn www.awimex.se Innehåll Sid 3 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid

Läs mer

HÖJ- OCH SÄNKBAR BÄNK. Installations- och användningsanvisningar

HÖJ- OCH SÄNKBAR BÄNK. Installations- och användningsanvisningar HÖJ- OCH SÄNKBAR BÄNK TYP: ATE600-ATE2300 Installations- och användningsanvisningar S/N: 2004T40S200010 Gäller från 10. 05. 2004 Rev.: 2.0 4136100, 4136101, 4136102, 4136103, 4136104, 4136105, 4136106,

Läs mer

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE

Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Produkt Läs igenom denna bruksanvisning före användning av BREEZE. BREEZE är en modernt designad rollator. Den kan lätt fällas ihop, är ergonomiskt utformad

Läs mer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 SV Användarhandbok Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome

Läs mer

Ocean - Mobila hygienstolar

Ocean - Mobila hygienstolar Ocean 2, Ocean 2 XL, Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean ual Vip, Ocean -Vip Ocean-serien, det rostfria valet! Ocean hygienstolar erbjuder rätt modell för varje behov. Serien har olika modeller av mobila hygienstolar

Läs mer

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 1 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5.

Läs mer

Pediturn mjuk och hård. Bruksanvisning

Pediturn mjuk och hård. Bruksanvisning Pediturn mjuk och hård Bruksanvisning IMM1047_IFU_SV Version 5 2015 Bilder Bild 1 Bild 2 2 Innehåll Rubrik... Sida Allmänt/Symboler/Avsedd användning/avsedd miljö...4 Praktiskt handhavande...5 Information/Material/Rengöring...6

Läs mer

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH VÅRD OBS! Läs följande anvisningar noga före montering. Denna produkt bör monteras av en erfaren förskrivare eller tekniker. Detta dokument innehåller viktig information

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer