CARENDO. Bruksanvisning och skötselföreskrifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CARENDO. Bruksanvisning och skötselföreskrifter"

Transkript

1 CARENDO Bruksanvisning och skötselföreskrifter 04.CC.01/6SE Oktober 2007

2 ARJO Hospital Equipment AB 2007 ARJO-produkterna är patenterade eller patentsökta. Patentinformationen kan på begäran erhållas från ARJO Hospital Equipment AB. Vi bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Därför förbehåller vi oss rätt att företa tekniska ändringar utan föregående meddelande. Innehållet i publikationen får inte kopieras helt eller delvis utan medgivande från ARJO Hospital Equipment AB.

3 Innehåll Förord Säkerhetsföreskrifter Avsedd användning Namn på delarna Produktbeskrivning/funktion Lutningsfunktion Lyftfunktion, hög/låg Omsorgsfunktion Benstöd Körhandtag Manöverhandtag Hjul Säkerhetsrem Handkontroll Ryggkudde (tillval) Sittkudde (tillval) Batteri Batteriladdare Nödsänkning Nödstopp Förvaringsnät Bäcken och bäckenhållare Oberoende vårdtagare Helt beroende vårdtagare Till duschen Till toaletten Rengöring Batteri och batteriladdare Installation Batteriladdning Underhåll Förvaring av batterier Skötsel och förebyggande underhåll Schema för förebyggande underhåll Tekniska data Skyltar på batteriet och batteriladdaren Skyltar på lyften

4 Förord Tack för att du köpt utrustning från ARJO. Din Carendo dusch- och toalettstol ingår i en serie av kvalitetsprodukter som är utformade speciellt för sjukhus, sjukhem och andra vårdinrättningar. Vi strävar efter att uppfylla dina behov och förse dig med de bästa produkterna på marknaden plus en utbildning som ger din personal maximal nytta av alla ARJO-produkter. Kontakta oss om du har några frågor som rör användning och skötsel av din ARJO-utrustning. Läs noggrant igenom handboken! Läs igenom hela handboken innan du använder din Carendo dusch och toalettstol. Upplysningarna i handboken är mycket viktiga för att du ska kunna använda och sköta utrustningen rätt. De hjälper dig att skydda produkten och säkerställer att utrustningen fungerar så att du blir nöjd. Vissa av upplysningarna i handboken är viktiga för din säkerhet. Du måste ha läst och förstått dem för att kunna förebygga eventuella skador. För att förhindra skador som kan orsakas av olämplig utrustning rekommenderar ARJO dig starkt att endast använda delar som ARJO har konstruerat för det aktuella ändamålet tillsammans med utrustning och hjälpmedel från ARJO. Otillåtna ändringar av ARJO-utrustningen kan påverka dess säkerhet. ARJO påtar sig inget ansvar för olycksfall, tillbud eller försämrade prestanda som förorsakats av otillåtna ändringar av företagets produkter. Service och support En gång om året måste du låta din Carendo genomgå en serviceprocedur som utförs av auktoriserad servicepersonal från ARJO. På så sätt bibehåller du produkten i säkert och funktionsdugligt skick. Se kapitlet Skötsel och förebyggande underhåll. Kontakta ARJO om du behöver ytterligare information. ARJO kan erbjuda ett omfattande support- och serviceprogram som garanterar att utrustningen ger dig maximal säkerhet, tillförlitlighet och nytta. Beställ erforderliga reservdelar från ARJO. Din servicerepresentant har de delar som du behöver i lager. Telefonnumret står på sista sidan i handboken. Begrepp som används i handboken: VARNING Innebär: Varning, säkerhetsrisk. Om du inte förstår och följer dessa varningar kan du skada dig själv eller andra. FÖRSIKTIGHET Innebär: Om du inte följer anvisningarna kan hela systemet eller delar av det skadas. OBS! Innebär: Viktiga upplysningar för rätt användning av systemet eller utrustningen. Anvisningarna höger eller vänster i handboken ges enligt nedan: höger vänster Studera också den DVD som hör till din Carendo. En DVD medföljer denna handbok. Observera att videon inte ersätter uppgifterna i handboken. Handboken innehåller också viktiga säkerhetsföreskrifter. 4

5 Säkerhetsföreskrifter Följ alltid säkerhetsföreskrifterna när du använder utrustningen. Alla som använder utrustningen måste ha läst och förstått anvisningarna i handboken. Kontakta ARJO om det är något som du är osäker på. Avsedd användning Utrustningen är avsedd för hygienvård, duschning och toalettbesök för vårdtagare i sjukhus, sjukhem och liknande inrättningar. Carendo får bara användas av vårdare som har genomgått utbildning och som har tillräcklig kännedom om vårdmiljön och dess normala rutiner och procedurer. Riktlinjerna i bruksanvisningen och skötselföreskrifterna måste följas (detta dokument). Bedömning av vårdtagare Vi rekommenderar att vårdinrättningarna etablerar rutiner för bedömning av vårdtagarnas lämplighet. Vårdarna ska bedöma varje enskild vårdtagare i enlighet med följande kriterier innan utrustningen används: Vårdtagaren får inte väga mer än 136 kg. Vårdtagaren ska vara aktiv eller halvaktiv (det vill säga kunna sitta upprätt utan stöd på sängkanten eller toaletten). Vårdtagaren ska förstå och reagera på instruktioner om att sitta i upprätt läge. Om vårdtagaren inte uppfyller dessa kriterier måste en annan lyft användas. Batteriladdare Laddaren är enbart avsedd för laddning av ARJO-batteriet NEA 0100 i enlighet med instruktionerna i bruksanvisningen och skötselföreskrifterna. Utrustningen får bara användas för de ovan nämnda ändamålen. Om inget annat anges har utrustningen en livslängd på tio (10) år, förutsatt att alla förebyggande underhållsarbeten utförs enligt skötsel- och underhållsanvisningarna i handboken. OBS! Om ändringar av utrustningen görs utan att ARJO har lämnat ett uttryckligt och skriftligt medgivande bortfaller leverantörens produktansvar. OBS! Alla material som har använts i produkten uppfyller vedertagna biokompatibilitetsnormer och har testats med avseende på detta (ISO 10993). 5

6 Undvik skaderisker genom att alltid se till att: utrustningen används av utbildad personal. Carendo förflyttas försiktigt, i synnerhet i trånga passager och på ojämnt underlag. Carendo sänks till en ergonomiskt riktig höjd under transport. vårdtagarens armar är korsade över bröstet under transport. vårdtagarens fötter inte vidrör golvet under transport. vårdtagarens ben hålls kvar på benstöden. ingen person vidrör de delar av lyften som är i rörelse när lyften är aktiverad. körriktningen under transport är den som visas på bilden nedan. bromsen är aktiverad när vårdtagaren flyttas till eller från Carendo. bromsen alltid är aktiverad när Carendo inte används. VARNING Överbelasta inte Carendo!! Dess lyftkapacitet är 136 kg. OBS! Lyft inte Carendo i armstöden. Använd chassit. Säkerhetsföreskrifter för batteriladdaren: Laddaren är enbart avsedd för torra utrymmen och för normal luftfuktighet. Utsätt inte laddaren för vatten eller damm. Täck inte över laddaren. Säkerhetsföreskrifter för batterier: Använd endast den laddare som medföljer utrustningen. Ladda inte batterierna i en sluten behållare. Var försiktig så att du inte tappar batteriet. Placera inte batterier i närheten av värmekällor eller eld. Kortslut inte batteriet. Förvara inte batterier vid högre temperatur än 50 C Undvik att klämma, sticka hål på, öppna, ta isär eller göra några andra ingrepp på batterierna. Skölj omedelbart med vatten om batterihöljet skulle spricka och innehållet rinna ut på hud eller kläder. Skölj ögonen omedelbart med rikligt med vatten om du får batteriinnehåll i dem. Sök läkarhjälp. Inandning av innehållet kan orsaka irritation i luftvägarna. Nickelöverkänslighet kan orsaka allergiastma. Se till att den som inandats innehållet får frisk luft och läkarvård. Följ gällande bestämmelser vid omhändertagande av begagnade batterier. Kontrollera batteriskyltarna. VARNING Utsätt inte batterierna eller laddaren för öppen eld. Utsätt inte batterikontakten för vatten. Använd inte laddaren i närheten av lättantändliga anestesigaser. Bara en rörelsefunktion (t.ex. fällningsfunktionen) i taget kan väljas. Om man trycker på mer än en knapp i taget stoppas alla rörelser. 6

7 Namn på delarna 1 Chassi 2 Omsorgsfunktion 3 Hjul Lyftram 5 Ryggstöd 6 Nackkudde 7 7 Körhandtag 8 Manöverhandtag 9 Förvaringsnät Säkerhetsrem 11 Sits 12 Benstöd 13 Armstöd 14 Handkontroll Batteri 16 Batteriladdare 17 Batterihållare Bäckenhållare (tillval) 19 Bäcken (tillval) 20 Ryggkudde (tillval) 9 21 Sittkudde (tillval)

8 Produktbeskrivning/funktion Fällningsfunktion En funktion som gör det lättare att ge vårdtagaren hygienvård (1). Man kan växla mellan sittande och bakåtlutat läge genom att vrida på de kontroller som får ryggstödet att flytta sig bakåt och uppåt. Fotstödet följer denna rörelse genom att röra sig uppåt och nedåt. Lyftfunktion, hög/låg Vårdtagaren kan transporteras i sittande ställning och stolen kan ställas in i lämplig höjd över toaletten (2). Höj- och sänkrörelsen utförs av ett linjärt ställdon som drivs av en elmotor. Omsorgsfunktion En funktion som gör det lättare att klä av och byta inkontinensskydd på vårdtagaren (3). Från sittande ställning aktiveras lyft av vårdtagarens bakdel samtidigt som ryggstödet (4) rör sig bakåt. Rörelserna är synkroniserade med varandra. Benstöd Stödjer vårdtagarens ben och hindrar också benen från att fastna under sitsen. Rör sig framåt när stolen ställs in i tillbakalutat läge. Körhandtag Körhandtagen (5) på ryggstödet ger vårdaren rätt körställning. Manöverhandtag Manöverhandtagen på ryggstödet (6) hjälper vårdaren att få stolen i rätt läge över toaletten och i duschen. Hjul Carendo är försedd med låsbara hjul (7). Säkerhetsrem Remmen används för att spänna fast vårdtagaren i stolen. Fäst remmen på knopparna på vardera sidan av ryggstödet och ställ in längden med hjälp av hålen (rätt fastsättningsläge se bild 8). Spänn fast vårdtagaren med remmen om det behövs. 8

9 a b 9

10 Handkontroll Anslut kontakten med handkontrollen på höger sida om ryggstödet (1a). Handkontrollen skall normalt inte kopplas bort från stolen. Om det är nödvändigt att koppla bort kontrollen när en ny enhet ska monteras måste du lossa den mycket försiktigt med hjälp av snäppfästet. Handkontrollen har en krok på baksidan som gör det lätt att fästa den på olika delar av stolen (1b). Grön lysdiod, blinkar när det är möjligt att aktivera omsorgsfunktionen (2A). Omsorgsfunktion och sittande läge (2B). Liggande och sittande läge (2C). Uppåt-/nedåtpekande pilar för höjning och sänkning (2D). OBS! En surrande ton hörs och den gröna lysdioden blinkar när sittande läge nås. OBS! Omsorgsfunktionen kan endast aktiveras när den gröna lysdioden blinkar. Batteri Batteriet sätts in på vänster sida av stolen (6). OBS! Se till att den rundade delen av batteriet är vänt uppåt. Batteriladdare Batterihållaren skall fästas på en lämplig vägg och laddaren skall anslutas till ett jordat vägguttag (7). OBS! Batteriladdaren är avsedd att användas i torra utrymmen och får inte installeras i badrum e.d. Se separata anvisningar på sidan 23. Typ nr: NEA 1000-EU (Europa utom Storbritannien) NEA 2000-UK (Storbritannien) NEA 4000-US (USA, Kanada och Japan) NEA 6000-AU (Australien) NEA 7000-JP (Japan) Ryggkudde (tillval) En extra kudde som stöd för ryggen. En inbyggd glidfunktion när stolen är inställd i tillbakalutat läge. Kan enkelt anpassas till vårdtagarens kroppslängd (3-4). Se separata instruktioner som medföljer produkten. Sittkudde (tillval) En kudde som ger större bekvämlighet (5). Se separata instruktioner som medföljer produkten. 10

11 1 a 2 b A B C D

12 Nödsänkning Vid elfel kan man sänka stolen genom att trycka på den gröna knappen (1). OBS! Denna funktion skall endast användas i nödfall. Nödstopp I en nödsituation kan man stoppa alla funktioner genom att trycka på den röda knappen (2a). Återställ funktionen genom att vrida den röda knappen medurs (2b). Förvaringsnät Ett nät på baksidan av ryggstödet för förvaring av schampo, tvål, inkontinensskydd etc. (3). Bäcken och bäckenhållare En bäckenhållare kan monteras under sitsen (4a). Montera den enligt illustrationen: 1 Avlägsna skruvarna från de två hålen på båda sidor om sitsen. 2 Fäst hållarna med de medföljande skruvarna. 3 Sätt bäckenet på plats på hållarna (4b). VARNING Se till att vårdtagarens könsorgan inte kläms mellan bäckenet och stolen. 12

13 1 2 a b 3 4a 4b 13

14 Vårdtagare som klarar sig själva Från upprättstående läge eller en gåstol: 1 Placera Carendo och anpassa höjden så att kanten på sitsen vidrör vårdtagarens knäveck. 2 Aktivera bromsen. 3 Låt vårdtagaren hålla sig i armstödet så att hon eller han kan luta sig mot det. 4 Hjälp vårdtagaren att sätta sig. 5 Höj Carendo till en höjd som är lämplig för att förflytta vårdtagaren. Från en rullstol: För att vårdtagaren skall kunna flytta sig från en rullstol utan lyfthjälpmedel måste hon eller han vara tillräckligt stark för att själv kunna röra sig i sidled och/eller ställa sig upp. 1 Aktivera rullstolens hjulbromsar. 2 Sänk Carendo så att sitsen kommer i jämnhöjd med eller så nära rullstolens sits som möjligt. 3 Aktivera bromsarna på Carendo. Vårdtagaren kan nu flytta sig från rullstolen till Carendo genom att ta tag i Carendos handstöd. Från sittande till stående ställning 1 Sänk Carendo tills vårdtagarens fötter är i kontakt med golvet. 2 Aktivera bromsen. 3 Hjälp vårdtagaren att ställa sig upp. 14

15

16 Vårdtagare som inte klarar sig själva Från rullstolen/stolen till Carendo med en passiv lyft. Följ den separata bruksanvisningen för den passiva lyften. 1 Aktivera bromsarna på Carendo. 2 Placera den passiva lyften med vårdtagaren så nära Carendo som möjligt. Placera vårdtagaren i selen omedelbart över sitsen på Carendo. 3 Höj Carendo tills sitsen når vårdtagaren och selens remmar inte längre är spända. Haka av selen och ta bort den. 4 Spänn fast vårdtagaren med remmen om det behövs. 5 Flytta över vårdtagaren till duschen eller toaletten. Från sängen till Carendo med en taklyft. Följ den separata bruksanvisningen för taklyften. 1 Placera Carendo under taklyften med vårdtagaren i selen. 2 Aktivera bromsarna på Carendo. 3 Sänk ned selen med vårdtagaren tills hon eller han når sitsen på Carendo. Haka av selen och ta bort den. 4 Spänn fast vårdtagaren med remmen om det behövs. 5 Flytta över vårdtagaren till duschen eller toaletten. Från rullstolen/stolen till Carendo med en aktiv lyft. Följ den separata bruksanvisningen för den aktiva lyften. 1 Aktivera bromsarna på Carendo. 2 Placera den aktiva lyften med vårdtagaren så nära Carendo som möjligt. Placera vårdtagaren omedelbart över sitsen på Carendo. 3 Aktivera bromsarna på den aktiva lyften. 4 Sänk ned vårdtagaren tills hon eller han når sitsen på Carendo. Haka av selen och ta bort den om du har använt sele. 5 Spänn fast vårdtagaren med remmen om det behövs. 6 Flytta över vårdtagaren till duschen eller toaletten. 16

17 1 Passiv lyft 2 Passiv lyft 3 Passiv lyft 4 Taklyft 5 Aktiv lyft 6 Aktiv lyft 17

18 Till duschen 1 Placera Carendo med vårdtagaren i duschrummet. 2 Lås hjulbromsarna. 3 Höj stolen till sittläge med en höjd som känns bekväm för vårdaren. 4 Aktivera omsorgsfunktionen med handkontrollen. 5 Dra ner byxorna till knäna (5a). Om vårdtagaren använder inkontinensskydd tar du bort det genom att dra bakifrån (5b). 6 Höj Carendo till sittläge med handkontrollen. VARNING Se till att händer eller andra kroppsdelar inte kan komma i kläm mellan lyftens rörliga delar. 7 Klä av vårdtagaren. 8 Aktivera tillbakalutat läge med handkontrollen. VARNING Kontrollera ALLTID att manliga könsorgan inte glider in under sitsen när den sänks ned. 9 Tvätta och duscha vårdtagaren i detta läge (9a). Ställ in höjden på stolen så att du får rätt arbetsställning för hårtvätt och fotvård (9b och 9c). 10 Torka vårdtagaren med en handduk. 11 Ställ Carendo i sittläge. 12 Torka vårdtagaren på ryggen. 13 Klä på vårdtagaren på överkroppen och dra upp byxorna till knäna (illustration 13). 14 Aktivera omsorgsfunktionen med handkontrollen. 15 Sätt på eventuella inkontinensskydd och dra upp byxorna helt (15). 16 Ställ tillbaka Carendo i sittläge och sänk stolen. Spänn fast vårdtagaren med remmen om det behövs. VARNING Se till att händer eller andra kroppsdelar inte kan komma i kläm mellan lyftens rörliga delar. 17 Lossa bromsarna. 18 Klart för transport (18). 18

19 5a 5b 9a 9b 9c

20 Till toaletten Carendo kan användas oavsett om toaletten är vägg- eller golvmonterad. Mått för passande toalettstolar se nedan: min min max bredd: 390 mm max bredd: 390 mm 1 Placera Carendo med vårdtagaren intill toaletten. 2 Höj stolen till sittläge med en höjd som känns bekväm för vårdaren. 3 Aktivera omsorgsfunktionen med handkontrollen. 4 Dra ner byxorna till knäna (4a). Om vårdtagaren använder inkontinensskydd tar du bort det genom att dra bakifrån (4b). 5 Höj till sittläge med handkontrollen. VARNING Kontrollera ALLTID att manliga könsorgan inte glider in under sitsen när den sänks ned. Se till att händer eller andra kroppsdelar inte kan komma i kläm mellan lyftens rörliga delar. 6 Placera Carendo omedelbart över toalettskålen (6). Sänk stolen och aktivera hjulbromsarna. 7 När vårdtagaren är färdig lossar du bromsarna och för undan stolen från toaletten. 8 Höj Carendo och rengör vårdtagaren. 9 Aktivera hjulbromsarna igen. 10 Aktivera omsorgsfunktionen med handkontrollen (10). 11 Sätt på eventuella inkontinensskydd och dra upp byxorna helt (11). 12 Ställ tillbaka Carendo i sittläge och sänk stolen. VARNING Se till att händer eller andra kroppsdelar inte kan komma i kläm mellan lyftens rörliga delar. 13 Lossa bromsarna. 14 Klart för transport (14). 20

21 4a 4b

22 Rengöring Bästa resultat uppnås med ARJOs desinficerande rengöringsmedel. Kontakta ARJOs kundtjänst om du har några frågor som rör desinficering av utrustningen eller om du vill beställa rengöringsvätska. Utför följande arbetsmoment efter varje vårdtagare och vid arbetsdagens slut. VARNING Använd alltid skyddshandskar och skyddsglasögon när du hanterar rengöringsmedel. Var försiktig så att du inte får rengöringsmedel på huden eller i ögonen. Skölj i så fall noggrant med rikligt med vatten. Uppsök läkare om irritation uppstår. VARNING Använd inte fenol, citronsyra, petroleumbaserade lösningsmedel, trikloretylen, klorin, väteperoxid eller liknande rengöringsmedel eftersom de kan skada plastmaterialet. Om du använder varmluftstorkning får temperaturen inte överstiga 80 C. Ång- eller etenoxidsterilisering får inte heller utföras. 1 Avlägsna nackkudden och säkerhetsremmen. 2 De flesta bad- och duschpaneler från Arjo är utrustade med ett sprayhandtag för rengöring. Följ bruksanvisningen för rengöringsutrustningen. Använd rengöringssprayhandtaget och spruta rengöringsvätska över Carendo. Om du inte har tillgång till ARJO-rengöringsutrustning kan du istället använda en vanlig sprayflaska med rengöringsvätska som blandats till enligt anvisningarna på förpackningen. 3 Skura alla delar av stolen. Se till att också stolens undersida blir tvättad och rengjord. Använd en trasa eller engångsduk. Skura också de lösa delarna. 4 Låt rengörings- och desinfektionsmedlet verka under tillräckligt lång tid enligt anvisningarna på förpackningen eller enligt gällande bestämmelser. 5 Skölj noggrant med vatten. Vattnet skall inte hålla en högre temperatur än 45 C. 6 Torka varje del på Carendo med en ren trasa. 22

23 Batteri och batteriladdare Montering Batteriladdaren är avsedd att användas i torra utrymmen och får inte installeras i badrum eller andra våtrum. Sätt fast batterihållaren på väggen med lämpligt avstånd till det eluttag där laddaren ska anslutas. Batteriladdaren får inte användas i vårdutrymmen. Laddningsförfarande 1 Anslut laddaren till ett nättuttag. 2 Lysdioden lyser med grönt sken. 3 Anslut laddarkabeln till batterikontakten. Vi rekommenderar att batteriet laddas i förvaringsutrymmet för lyftar enligt kraven ovan. Laddning av batterier Allmänt Laddaren omvandlar nätspänningen till en låg likspänning. Laddaren får bara användas till ARJO-batterier av typ NEA Laddaren är klar att använda så snart den har anslutits till nätet. En grön lysdiod anger att laddaren är klar för laddning, det finns ingen På/Av-knapp på laddaren. Laddningsintervall Förläng batteriernas livslängd genom att ladda dem med jämna intervall. Om du använder lyften ofta bör du ha två batterier så att du kan ladda det ena medan du använder det andra. Batterier som inte används bör sitta kvar i laddaren. Det finns ingen risk för överladdning av batterierna. OBS! En surrande ton kommer att höras när batteriet behöver laddas. Du kommer dock att kunna avsluta den pågående funktionen. 4 Lysdioden lyser med gult sken. 5 Laddaren laddar nu batteriet i 14 timmar. När batteriet är fulladdat slår lysdioden om från gult till grönt sken. VARNING När du drar ur batterikontakten: Håll i kontakten. Dra inte i sladden. Laddaren kräver inget underhåll. Försök inte att öppna laddarens hölje om ett funktionsfel skulle uppstå. Reparationer får bara utföras av auktoriserad ARJO-personal. Förvaring av batterier Batterierna är laddade när de levereras men vi rekommenderar att du laddar batterierna vid mottagning eftersom en viss självurladdning alltid förekommer. Batterierna kommer sakta att urladdas när de inte används. Batterier som ska stå oanvända under längre tid bör förvaras på svalt ställe, dock inte kallare än 0 C och inte varmare än + 25 C. Ett batteri som laddas första gången eller efter en längre förvaringsperiod måste laddas i 14 timmar eller tills lysdioden lyser med grönt sken. 23

24 Skötsel och förebyggande underhåll Carendo utsätts för kontinuerligt slitage, och nedanstående åtgärder måste utföras vid föreskrivna tidpunkter för att produkten ska behålla sina ursprungliga tillverkningsegenskaper. VARNING Åtgärderna i denna checklista är de minimiåtgärder som tillverkaren rekommenderar. I vissa fall måste tätare kontroller göras på grund av att produkten är utsatt för kraftigt slitage och aggressiva omgivningsförhållanden. Om du fortsätter att använda produkten utan att göra regelbundna kontroller, eller om du fortsätter att använda produkten trots att du har konstaterat ett fel, utsätter du användaren och vårdtagarna för allvarliga säkerhetsrisker. Lokalt gällande reglementen och normer kan vara strängare än tillverkarens föreskrifter. Genom det förebyggande underhåll som beskrivs i handboken kan du förhindra olyckor. SCHEMA FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL CARENDO VÅRDGIVARENS ÅTAGANDEN Åtgärd/Kontroll Varje DAG Varje VECKA Varje HALVÅR Varje ÅR Vartannat ÅR Rengöring och desinfektion X Kontrollera säkerhetsremmen X Kontrollera alla oskyddade delar X Inspektera fästanordningarna X Kontrollera handkontroll och sladd X Kontroll och rengöring av hjul X Kontroll av kuddar X Kontrollera batteriladdare och batteri visuellt X Smörjning av låsstift X VARNING Nedanstående åtgärder måste utföras av utbildad personal med användande av korrekta verktyg och med kunskap om metoderna. Om dessa krav inte uppfylls kan följden bli personskador eller försämrad säkerhet hos utrustningen. Smörj lagren UTBILDAD PERSONAL Åtgärd/Kontroll Kontrollera nödsänkningsfunktionen Kontrollera nödstoppets funktion Provning av lastförmågan (lokala krav) Kontrollera alla viktiga delar med avseende på rost och skador Utför ett fullständigt funktionsprov Kontrollera fästanordningarna Kontrollera att senaste uppgraderingar har gjorts DAGLI- GEN Varje VECKA Varje HALVÅR Byt hjulen X* * OBS.! Hjulen kan behöva underhållas eller bytas oftare om produkten används intensivt eller utsätts för aggressiva omgivningsförhållanden. Varje ÅR X X X X X X X X Vartannat ÅR 24

25 De arbeten som åligger vårdgivaren måste utföras av utbildad personal som följer anvisningarna i denna handbok. Felsökning Om produkten inte fungerar på avsett sätt måste du omedelbart kontakta ARJO för assistans. Varje dag Rengör Carendo omedelbart efter varje användning. Använd ARJO rengöringsmedel och schampo i rekommenderade koncentrationer. Se ytterligare rengörings- och desinfektionsanvisningar på sidan 22. Varje vecka Kontrollera säkerhetsremmen. Kontrollera att remmen inte har några fransar, revor eller lösa sömmar någonstans på sin längd. Byt remmen om du upptäcker några skador (1). Kontrollera alla oskyddade delar, i synnerhet de som vårdtagaren eller vårdaren kan komma i beröring med. Kontrollera att de inte har fått några sprickor eller vassa kanter som kan skada patienten eller vårdaren eller som kan försämra hygienen. Byt skadade delar. Kontrollera alla fästanordningar. Kontrollera att alla skruvar och muttrar är åtdragna och att det inte finns några glapp. Kontakta din ARJO-representant om du upptäcker något fel (2). Kontrollera handkontrollen och sladden. Kontrollera att handkontrollen och kabeln inte har några sprickor eller skador. Kontrollera också nödstoppet, se sida 16. Kontakta din ARJO-representant om du upptäcker något fel (3). Kontrollera att hjulen är rätt monterade och att de rullar och vrids fritt. (Funktionen kan påverkas av tvål, hår, damm och golvrengöringsmedel). Kontakta annars din ARJO-representant (4). Kontrollera att kuddarna inte har några sprickor eller revor som kan släppa in vatten i stoppningen. Byt kudden om den har några sådana skador (5). Kontrollera batteriladdarens, laddarkabelns och batteriets tillstånd. Om du upptäcker några skador måste du omedelbart ta delarna ur bruk och ersätta dem med nya (6). Varje halvår: Smörj låsstiften. Använd Cassida-fett RLS2 (kan köpas hos ARJO) (7). Varje år: Utför service på Carendo enligt schemat för förebyggande underhåll (ARJO auktoriserad service). 25

26 C G assida rease RLS2 2 2,

27 Tekniska data Carendo duschstol, modell BIB Lyftkapacitet Vikt Maximal totalvikt (lyft + vårdtagare) Chassi, max bredd Bredd mellan benen Frigång under chassit 136 kg 64 kg 200 kg 620 mm 520 mm 42 mm Chassi, max längd 810 mm Chassi, främre överhäng 160 mm Vändcirkel Ø1150 mm Slaglängd (sits) 550 mm Matningsspänning 24 V DC Maximal effekt 150 VA Batteri NiMH; Arjo NEA 0100 Färg blå/grå Max längd, mm Bredd, mm Max höjd, mm Sitshöjd, mm Sittande, lägsta läge 890 (35 ) 650 (25 5/8 ) 1230 (48 3/8 ) 510 (20 1/8 ) Sittande, högsta läge 940 (37 ) 650 (25 5/8 ) 1560 (61 3/8 ) 950 (37 3/8 ) Liggande, lägsta läge 1390 (54 3/4 ) 650 (25 5/8 ) 1050 (41 3/8 ) 470 (18 1/2 ) Liggande, högsta läge 1520 (59 7/8 ) 650 (25 5/8 ) 1290 (50 3/4 ) 950 (37 3/8 ) Omsorgsfunktion, lägsta läge 1390 (54 3/4 ) 650 (25 5/8 ) 1050(41 3/8 ) 780 (30 3/4 ) Omsorgsfunktion, högsta läge 1520 (59 7/8 ) 650 (25 5/8 ) 1490 (58 5/8 ) 1270 (50 ) Kapslingsklass IP X4 Medicinsk utrustning typ B Omgivningstemperatur +10 C C Vattentemperatur +10 C C Relativ luftfuktighet 20 % % Lufttryck ej relevant Ljudnivå < 58 db(a) Funktionssätt ED max 10 %; max 2 min TILL, min 18 min FRÅN 27

28 Transport och förvaring Omgivningstemperatur 10 C C Relativ luftfuktighet Lufttrycksområde Återvinning Omhänderta apparaten för återvinning enligt gällande bestämmelser Batteri Emballage Lyften 10 % till 80 % inklusive kondens 500 hpa hpa NiMH. Kan återvinnas. Får ej kastas. Miljöfarligt Trä och wellpapp, återvinningsbara Separera elkomponenter, ståldelar och plastdetaljer och återvinn dem enligt påskriften på utrustningen. Laddare modell NEA 1000-EU, NEA 2000-UK, NEA 4000-US, NEA 6000-AUS,NEA 7000-JP Spänning V ~ ±10 % Frekvens Normal laddström Laddström, standby Maximal laddspänning Maximal strömstyrka Vikt Mått Hz 250 ma i 14 timmar 60 ma, laddning i standby startar efter normal laddning (14 timmar) 33 Vdc 10 VA 210 g 60 x 70 x 100 mm Högsta omgivningstemperatur + 40 C Högsta relativa luftfuktighet 75 % Maximalt atmosfärtryck Kapslingsklass 1060 hpa IPX0 Batteri till denna laddare Arjo NEA

29 CLASSIFIED Skyltar på batteri och batteriladdare På laddaren finns följande information: Laddarmodell NEA 1000-EU (Europa utom Storbritannien) NEA 2000-UK (Storbritannien) NEA 4000-US (USA, Kanada och Japan) NEA 6000-AU (Australien) NEA 7000-JP (Japan) V Nätspänning Hz 25 VA Maximal märkström NEA0100 Klass II: Utgångsspänning och laddström 33 V 250 ma i 14 timmar och därefter 60 ma ARJO-batteri avsett för denna laddare Typ B Anbringad del: skydd mot elektrisk stöt enligt IEC Isolationsklass Godkännandeskylt CE-märke enligt direktiv 93/42/EEG för medicinsk utrustning. Utrustningen har EMK-provats och uppfyller alla krav enligt IEC Arjo har inte noterat några fall av ömsesidig elektromagnetisk störning mellan Carendo och annan elektrisk utrustning. CLASSIFIED S Typskylt Typskylten anger produktnumret och serienumret. Batteriskylt Klassificerad av Underwriters Laboratories Inc. beträffande risken för elektrisk stöt, brand, mekaniska skador och andra specificerade skador, endast i enlighet med UL och CAN/CSA - C22.2 nr M90. Läs handboken innan utrustningen används NiMH Miljöfarligt. Får ej deponeras. Kan återvinnas NiMH-Battery TYPE Batch no NEA Made in Sweden for Arjo Hospital Equipment Typskylt TYPE NEA 1000 EU BATTERY CHARGER FOR: ARJO BATTERY NEA VAC 50-60Hz 25VA Output: 33V Yellow: 250 ma Timer: 14 h Green: 60 ma NiMH Battery Type NEA V 2.5 Ah Use only with Arjo charger Type NEAX000 CAUTION Risk of fire Don't shortcircuit battery Don't place battery near heat source or fire Data-/märkskylt Serial No. SE Made in Norway for: Arjo Hospital Equipment AB Eslöv Sweden Typskylt på undersidan US NiMH Made in Sweden for Arjo Hospital Equipment AB B Batteriskylt 29

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

ASSISTERAD DUSCH MED EXTRA OMSORG

ASSISTERAD DUSCH MED EXTRA OMSORG CONCERTO DUSCHVAGN Concerto 3 ASSISTERAD DUSCH MED EXTRA OMSORG Fler och fler vårdboenden övergår till duschning för vårdtagarnas personliga hygienrutiner. Concerto erbjuder ett säkert och välbeprövat

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Eurocharger Bruksanvisning

Eurocharger Bruksanvisning Batteriladdare till mobiltelefonen Eurocharger Bruksanvisning 4 12 13 LZTA 804 3258, 96-03 Översikt Grön: laddaren är på Telefon med batteri Röd: batteriet laddas Ljusgrön: batteriet är laddat Rödgul blink:

Läs mer

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21 www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 SVENSK - Bruksanvisning Viktiga säkerhetsinformationer Innan du tar maskinen i drift ska du läsa igenom denna bruksanvisning, och därefter förvara

Läs mer

StandUp. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska. REF 60800001 StandUp med strömkabel

StandUp. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska. REF 60800001 StandUp med strömkabel StandUp SystemRoMedic TM Manual - Svenska REF 60800001 StandUp med strömkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp är en lyftstol utvecklad för att hjälpa personer upp från golv till sittande

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning Version Publicerad 2012. Produkt- och dokumentationsändringar SKOV A/S förbehåller sig rätten att ändra denna bruksanvisning och den

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

MALIBU. Det flexibla systemet för assisterade bad. with people in mind

MALIBU. Det flexibla systemet för assisterade bad. with people in mind MALIBU Det flexibla systemet för assisterade bad with people in mind 2 Malibu GÖR BADETS FÖRDELAR TILLGÄNGLIGA FÖR VÅRDTAGAREN Tid i badet är väl använd tid. Bad tillhör livets goda - det är en trevlig

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Förord VARNING. Kompletterande information. Beteckningar som används i dessa instruktioner för användning. Rapportera fel eller händelser

Förord VARNING. Kompletterande information. Beteckningar som används i dessa instruktioner för användning. Rapportera fel eller händelser Innehåll Förord...4 Avsedd användning...5 Säkerhetsföreskrifter...6 Förberedelser...7 Delarnas namn...8 Produktbeskrivning/funktioner...10 Nedfällningsfunktion...10 Lyftfunktion, upp/ned...10 Care Raiser...10

Läs mer

Bruksanvisning. Bure. Gåbord. Bure XL 56-315

Bruksanvisning. Bure. Gåbord. Bure XL 56-315 Bruksanvisning Bure Gåbord Bure XL 56-315 Kära Användare Bruksanvisning Bure Gratulerar! Du har införskaffat ett Bure Gåbord. I denna bruksanvisning får du viktiga upplysningar om hur du använder Bure

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Om våra produkter. Rollator delar A E L I K

Om våra produkter. Rollator delar A E L I K Bruksanvisning A Om våra produkter Tack för att Du valt vår rollator! Vi rekommenderar att Du läser igenom hela en innan Du börjar använda produkten. Rollatorn är avsedd för både inom- och utomhusbruk,

Läs mer

2ME KOMBIVAGN BREMEN

2ME KOMBIVAGN BREMEN 2ME KOMBIVAGN BREMEN Tack för att ni har valt en Kombivagn från Scandinavian Baby Alliance Läs igenom och spara denna manual för säkrare användning av produkten. Denna produkt är testad och godkänd enligt

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Bruksanvisning 2015-03-10. Optimal Evakueringslakan. Artikelnummer bruksanvisning: 95 001007

Bruksanvisning 2015-03-10. Optimal Evakueringslakan. Artikelnummer bruksanvisning: 95 001007 Bruksanvisning 2015-03-10 Optimal Evakueringslakan Artikelnummer bruksanvisning: 95 001007 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Introduktion 3 Produktbeskrivning och prestanda 5 Uppackning

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Bruksanvisning. Bure. Gåbord. Bure XL 56-315

Bruksanvisning. Bure. Gåbord. Bure XL 56-315 Bruksanvisning Bure Gåbord Bure XL 56-315 Bruksanvisning Bure Kära Användare Gratulerar! Du har införskaffat ett Bure Gåbord. I denna bruksanvisning får du viktiga upplysningar om hur du Höjning/sänkning

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176 B R U K S A N V I S N I N G Lyktstolpe Hybrid Artikelnummer 9130-1176 Lyktstolpe hybrid FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL A. Lanterna B. Nedre stolpe C. Mellan stolpe D. Övre stolpe E. Övre kruka F. Undre kruka

Läs mer

BRUKSANVISNING D250TS

BRUKSANVISNING D250TS BRUKSANVISNING GRATTIS Vi gratulerar till köpet av nya CTEK professionella 24 V switchade batteriladdare, 12 V-omvandlare och utjämnare. Den ingår i en serie professionella batteriladdare från CTEK SWEDEN

Läs mer

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av Sängryggstöd Comfortabel Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Ryggstödet skall placeras på en resår- eller

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Bruksanvisning. Bure Rise & Go. Gåbord med uppresning

Bruksanvisning. Bure Rise & Go. Gåbord med uppresning Bruksanvisning Bure Rise & Go Gåbord med uppresning 1 Kära användare Gratulerar! Du har införskaffat ett Bure Gåbord Rise & Go. I denna bruksanvisning får du viktiga upplysningar om hur du använder gåbordet

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 Operationsbord RiEye 100-00101-0n Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 2009-0057 utgåva 2 Tel +46- Innehållsförteckning 1. Introduktion droppställning Ronda... 3 2. Registrering... 3 3.

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

Router Bruksanvisning

Router Bruksanvisning Bruksanvisning Om våra produkter Vi tackar för att Du har valt vår rollator Router! Vi rekommenderar att Du läser igenom den här en innan Du börjar använda produkten. Router rollatorerna är avsedda för

Läs mer

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH VÅRD OBS! Läs följande anvisningar noga före montering. Denna produkt bör monteras av en erfaren förskrivare eller tekniker. Detta dokument innehåller viktig information

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

SÄNGRYGGSTÖD Princess. Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg.

SÄNGRYGGSTÖD Princess. Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg. sid. 1 av 5 FÖR ELEKTRISKT REGLERBARA SÄNGRYGGSTÖD Princess Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg. Närkes Vital AB Tel. 0585-81350 Fax 0585-81359 E-mail:

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Academy Active Cushion

Academy Active Cushion Academy Active Cushion GB User manual NL Gebruikershandleiding Bruksanvisning Vicair Academy Active sittdyna Bästa kund/brukare av Vicair Academy Active Tack för att du har valt en Vicair Academy Active.

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Den nya generationen mobillyftar.

Den nya generationen mobillyftar. Den nya generationen mobillyftar. LikoTM VikingTM Viking XS Viking S Viking M Viking L Viking XL Låt behoven styra ditt val. Sedan flera år har vår unika lyftfamilj LikoTM VikingTM satt standarden för

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

REKONDITIONERING NETTI III / Netti 4U Comfort CED

REKONDITIONERING NETTI III / Netti 4U Comfort CED REKONDITIONERING NETTI III / Netti 4U Comfort CED Artikelnummer: Serienummer: UTFÖRT Rengöringsprocedur för Netti rullstolar Checklista och serviceschema Funktionskontroll innan produkten levereras till

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

Respireo Primo F - non vented

Respireo Primo F - non vented BRUKSANVISNING Respireo Primo F - non vented HELMASK Respireo Primo F - non vented HELMASK för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo F Non Vented är en helmask

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

DE EN FR IT NL ES PT DK NO SE FI IS PL HU SK CZ SL HR SR RO

DE EN FR IT NL ES PT DK NO SE FI IS PL HU SK CZ SL HR SR RO Service Innehållsförteckning Innehållsförteckning Målgrupp...3 Symbolförklaring...3 Säkerhetsanvisningar...3 Kontakt...3 Uppbyggnad...4 Felåtgärd efter felbild...5 Serviceaktiviteter...6 Målgrupp Detta

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

keeps you going Användarmanual Rollz Motion

keeps you going Användarmanual Rollz Motion keeps you going Användarmanual Rollz Motion Rollz International BV Rollz Motion Copyright 2012 Hjälpmedelsteknik Sverige AB Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående information. Hjälpmedelsteknik

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C

EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C EVlink Wallbox EVH1S3P0A - EVH1S7P0A EVH1S3P0C - EVH1S7P0C Laddstation för elfordon Bruksanvisning 03/2014 EVlink EVlink EVH1S3P0A EVH1S7P0A EVH1S3P0C EVH1S7P0C DOCA0077SV-01 www.schneider-electric.com

Läs mer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Användarhandbok (Swedish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS

EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS 2007 PHOTAX AB (www.photax.se) Visico Excel är en serie fläktkylda, microprocessorstyrda studioblixtar, med hög kvalitét och mycket bra prestanda (Laddningstid under 1 s.

Läs mer

BRUKSANVISNING GÅBORD

BRUKSANVISNING GÅBORD BRUKSANVISNING S GÅBORD ADAM PLUS Innehållsförteckning ID-märkning 2 Syfte/Användningsområde 3 Funktioner 3 Normalt underhåll 3 Viktig information 4 Monteringsanvisning 5 Tillbehör 5 Förebyggande underhåll

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater www.kuulotekniikka.com Innehållsförteckning Beskrivning av hörapparaten sid 3 Sätta på och stänga av din hörapparat sid 4 Hörapparater med programknapp sid 5 Hörapparater

Läs mer

Information från Elsäkerhetsverket

Information från Elsäkerhetsverket 1 Information från Elsäkerhetsverket Har du en elapparat som beter sig underligt? Om något i en apparat glappar, om den låter konstigt, luktar bränt eller får proppar (säkringar) och överhettningsskydd

Läs mer

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSGUIDE

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSGUIDE HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIONSGUIDE FÖRPACKNINGS- INNEHÅLL HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L NÄTADAPTER ADAPTER ETHERNET-KABEL (CAT5 UTP) ANSLUT KAMERAN TILL ROUTERN

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet SR Cutter Bruksanvisning

lindab vi förenklar byggandet SR Cutter Bruksanvisning lindab vi förenklar byggandet SR Cutter Bruksanvisning Innehåll CE märking 2 Teknisk data 3 Presentation 4 Förberedelser för kapning 5 Instruktioner för kapning 8 Instruktioner för nockning 11 Förflyttning

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

Dispenser DP 20. Bruksanvisning SE. Made in Switzerland Nr. 31 868 N O U V A G

Dispenser DP 20. Bruksanvisning SE. Made in Switzerland Nr. 31 868 N O U V A G Dispenser DP 20 Bruksanvisning SE Made in Switzerland Nr. 31 868 w w w. n o u v a g. c o m N O U V A G NOUVAG AG Vi gratulerar till Ert inköp av Dispenser 20, en NOUVAG AG produkt och tackar för Er tilltro

Läs mer

KULT pro Power Entsafter

KULT pro Power Entsafter KULT pro Power Entsafter sv Användarguide 58 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller av

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

SVENSKA BRUKSANVISNING FLAMSKYDDADE TEXTILIER TCS & BÄDDMADRASS TCS. Bruksanvisning SE 2015-02

SVENSKA BRUKSANVISNING FLAMSKYDDADE TEXTILIER TCS & BÄDDMADRASS TCS. Bruksanvisning SE 2015-02 SVENSKA BRUKSANVISNING FLAMSKYDDADE TEXTILIER TCS & BÄDDMADRASS TCS Bruksanvisning SE 2015-02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Kvalitet 4 2.1 CE-märkning 4 2.2 Kvalitetsarbete 4 3. Bruksanvisningen

Läs mer

Manual KM 600 / KM 800

Manual KM 600 / KM 800 Manual KM 600 / KM 800 Bruksanvisning i orginal BM 600 / BM 800 Innehållsförteckning 3 4 5 5 6 10 10 11 12 12 14 16 18 19 19 20 21 22 23 Inledning Beskrivning Fingerskyddet Manöverreglage Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR. Garantin gäller för TRACKER Pico radiosändare, som benämns som Produkt i texten nedan.

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR. Garantin gäller för TRACKER Pico radiosändare, som benämns som Produkt i texten nedan. Denna garanti omfattar inte heller fel eller hävdade fel som uppstått pga. en felaktig användning av Produkten eller genom att Produkten har anslutits till ett tillbehör, programvaror och/eller service

Läs mer

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516

MANUAL. MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE. www.medigenic.se rev. 20120516 MANUAL MEDICINSKT TANGENTBORD Compliance Standard K105C02-SWE www.medigenic.se rev. 20120516 Innehåll Sid Inledning 3 Anslutning 4 Påminnelsefunktion 4 Rengör när lampan blinkar 4 Bakgrundsbelysning 5

Läs mer

ÅTERANVÄNDNINGS OCH SERVICEMANUAL

ÅTERANVÄNDNINGS OCH SERVICEMANUAL ÅTERANVÄNDNINGS OCH SERVICEMANUAL - Rekonditionering, tvätt, service och rengöring 0214/2 Återanvändnings och servicemanual Rekonditionering, tvätt, service och rengöring FRAMTIDEN HANDLAR OM ATT TA HAND

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag

Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Solcellsladdningsregulator med USB-uttag Copyright c Solar Lab sweden Contents LS-EUserien 1 Viktig säkerhetsinformation 2 2 Allmän information 2 3 Installationsinstruktioner 2 3.1 Montering...............................................

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer