Q Delårsrapport januari - mars Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)"

Transkript

1 Delårsrapport januari - mars 2015 Q Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till 27,7 Mkr (22,2)»» Rörelseresultatet uppgick till 2,7 Mkr (3,5) och rörelsemarginalen till 9,6 procent (15,7)»» Resultatet efter skatt uppgick till 2,1 Mkr (2,7)»» Resultat per aktie uppgick till 0,04 kr (0,05 kr) VD-kommentar Stark försäljningstillväxt och strategiska investeringar för ökad lönsamhet Det nya året har börjat med en rivstart. Försäljningen ökade under kvartalet med närmare 25 procent till 27,7 Mkr samtidigt som orderingången var bättre än väntat. För första gången i Fortnox historia översteg orderstocken 100 Mkr. Viktiga strategiska investeringar har dock, som väntat, kortsiktigt belastat rörelseresultatet. Den ökade försäljningen beror dels på att allt fler kunder väljer att köpa flera tjänster från oss, dels på ett fortsatt stort inflöde av nya kunder. Den 31 mars uppgick antalet kunder till och under april kommer vi kunna räkna in vår :e kund. Med 100 Mkr i orderstocken och kunder har vi passerat två viktiga milstolpar. Fortnox befäster därmed sin ställning som Sveriges ledande leverantör av affärssystem för mindre företag, organisationer och redovisningsbyråer. Detta är givetvis en viktig sporre för oss alla som arbetar på Fortnox och jag vill passa på att tacka våra kunder för det förtroende de visar oss. I februari lanserade vi även vår nya tjänst för faktura- och reskontraservice, som är utvecklad av vårt dotterbolag, Nox Finans. Efter pilottester med ett urval kunder är den nu tillgänglig för alla kunder som använder Fortnox fakturerings- och bokföringsprogram. Fortnox reskontraservice erbjuder en helintegrerad lösning som förenklar och automatiserar hanteringen av fakturor, påminnelser, inkasso och bokföring. Det är en unik lösning, inget annat affärssystem på marknaden kan erbjuda något liknande. Och betalningsmodellen är densamma som för Fortnox plustjänster - användaren betalar bara ett mindre belopp per transaktion. Tjänsten sparar både tid och pengar åt företagen och gensvaret från marknaden har varit mycket positiv. Vi befinner oss fortfarande i introduktionsstadiet, men jag bedömer att det finns en stor potential för denna nya tjänst. Under april lanserades ytterligare en ny tjänst, Fortnox Attest, som erbjuder ett säkert och effektivt attestflöde och är lika enkel att sätta upp som den är att använda - i datorn, surfplattan eller mobilen. För att skapa enklare hantering och rätt värden har vi byggt modulen direkt integrerad i redovisningen på ett helt nytt sätt. Samtidigt fortsätter arbetet med att flytta över våra kunder till vår nya tekniska plattform F3. Vid periodens slut hade 86 procent av kunderna konverterats till den nya plattformen och vi räknar med att huvudparten av kunderna kommer att ha flyttats över till sommaren. Förutom att Fortnox kunder får tillgång den absolut senaste tekniken, kan vi frigöra interna resurser då vi inte längre behöver upprätthålla support på två plattformar. Fortnox har ambitionen att vara småföretagens bästa vän genom att tillhandahålla tjänster som förenklar och effektiviserar tillvaron för de mindre företagen. Det är också skälet till varför vi under våren samarbetar med mobiloperatören Telenor i deras kampanj för att jobba smartare. Kampanjen innebär att Fortnox varumärke och produkter exponeras dels i 70 Telenorbutiker, dels hos 200 Telenoråterförsäljare samt på Telenors kampanjwebb. Sammantaget uppgick koncernens rörelseresultat till 2,7 Mkr, vilket är bättre än förväntat. Rörelsemarginalen var 9,6 procent. Både resultatet och marginalen är lägre jämfört med samma period förra året. Det beror att på vi under hösten rekryterade ett flertal nya medarbetare till vår supportorganisation och utvecklingsavdelning. Investeringarna i ny personal är viktiga för att vi ska kunna hantera de ökade volymerna och infria våra långsiktiga mål om tillväxt och lönsamhet. Kortsiktigt påverkar de ökade personalkostnaderna vår marginal, men nu är organisationen på plats och vi räknar med ett begränsat rekryteringsbehov under resten av året. Resultatet har även belastats av investeringarna i vårt dotterbolag Nox Finans. Även fortsättningsvis kommer vi i att investera i produktutveckling och marknadsföring i vårt dotterbolag. Exklusive Nox Finans uppgick rörelsemarginalen till 13,8 procent, jämfört med 16,7 procent samma period föregående år. Återigen handlar det om strategiska investeringar som vi är övertygade om kommer att komma aktieägarna till del i form av ökad lönsamhet och aktieägarvärde. Sara Arildsson, Verkställande direktör Med drygt aktiva användarlicenser är Fortnox Sveriges ledande leverantör av internetbaserade affärssystem för mindre företag, föreningar, skolor och redovisningsbyråer. Fortnox erbjuder ett komplett utbud av internetbaserade program för bland annat redovisning, fakturering, säljstöd, tidredovisning och löneadministration. Våra kunder kan nå sina program och sin information från vilken internetansluten dator som helst. Flera användare kan vara inloggade samtidigt, samarbeta och dela information. De slipper besväret med installation, uppdateringar och säkerhetskopiering. Kunderna abonnerar på programmen och betalar en månatlig avgift per användare och programmodul. Fortnox, grundat 2001, har 132 anställda och huvudkontor i Fortnox Växjö. Aktien AB är upptagen Delårsrapport till handel på januari NGM Nordic - mars MTF För ytterligare 1 information se

2 Försäljning Omsättning koncernen Tkr Verksamheten under perioden januari - mars Försäljningen och orderingången utvecklades positivt. Den 31 mars hade Fortnox aktiva användare fördelat på kunder. Orderstocken uppgick till 101 Mkr jämfört med 80,7 Mkr samma tid föregående år. Överflyttningen till Fortnox 3 fortsatte och vid periodens slut hade 86 procent av kunderna flyttat över Efter att i december 2014 genomfört pilottester med ett urval kunder, lanserades under perioden vår nya tjänst för faktura- och reskontraservice. Tjänsten är helt integrerad i Fortnox och är tillgänglig för alla kunder som använder Fortnox faktureringsprogram. Reskontraservice täcker hela processen från faktura, påminnelse, inkassokrav till betalningsföreläggande och långtidsbevakning. Verksamheten bedrivs i dotterbolaget Nox Finans, som också har svarat för utvecklingen av tjänsten Fortnox AB har sedan 2010 ett licensavtal med FINT AB som ger FINT rätt att på royaltybasis anpassa och marknadsföra Fortnox produkter i fyra länder; Finland, Tyskland, Polen och Storbritannien. FINT har, enligt tidigare överenskommelse, börjat betala royaltyersättning till Fortnox under kvartalet. Vid Fortnox årsstämma i Växjö den 11 mars omvaldes Erik Fjellborg, Olof Hallrup, Leif Jo- 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q hansson, Arne Karlsson, Christer Nilsson och Donald Sällqvist till styrelseledamöter intill nästa årsstämma. Leif Johansson omvaldes till styrelseordförande. Omsättningsutveckling Försäljning, per tkr kvartal Antal anställda Rörelseresultat 124 Rörelseresultat 120 koncernen Tkr 108 % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Rörelseresultat, tkr Rörelsemarginal, % Intäkter och resultat Januari - mars 2015 Koncernen Nettoomsättningen för perioden uppgick till 27,7 Mkr (22,2), vilket motsvarar en ökning med 24,9 procent. Rörelseresultatet uppgick till Tkr 2,7 Mkr (3,5) och rörelsemarginalen till 9,6 procent % (15,7). Resultatet före skatt blev 2,7 Mkr (3,5) och efter skatt till 2,1 Mkr (2,7). Resultatet per 2011 aktie uppgick till 0,04 kr (0,05). Resultatet 6000 och marginalen påverkades av igångkörningskostnader i dotterbolaget Nox Finans för utveckling och marknadsföring av den nya tjänsten för 2011 reskontraservice. Moderbolaget Nettoomsättningen ökade med 24,4 procent till 27,6 Mkr (22,2). Rörelseresultatet uppgick till 3,8 Mkr (3,7) och rörelsemarginalen till 13,8 procent (16,7). Resultatet före skatt blev 3,8 Mkr (3,8) och efter skatt till 3,0 Mkr (2,9). Resultatet 3000 per aktie uppgick till 0,05 kr (0,5). Kassaflöde och finansiell ställning Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under första kvartalet till 12,8 Mkr (11,7). I mars utbetalades aktieutdelning om 7,6 Mkr, eller 0,13 kr per aktie, vilket påverkade kassaflödet Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 25,8 Mkr (31,7). De kortfristiga 500 skulderna uppgick vid periodens slut till 53,6 Mkr (43,8). Koncernen har inga långfristiga skulder. Soliditeten uppgick till 28 procent (26). Rörelseresultat Investeringar och avskrivningar Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Rörelseresultat, tkr Rörelsemarginal, % Koncernens investeringar för kvartalet uppgick till 7,5 Mkr (1,1), varav aktiverade utvecklingskostnader om 7,4 Mkr (1,1). I de aktiverade utvecklingskostnaderna ingår internt upparbetade kostnader för utvecklingsarbeten för koncernen med 3,8 Mkr (0,7). Avskrivningarna uppgick under perioden till 0,7 Mkr (0,4) Antal anställda Kr Fortnox AB Delårsrapport januari - mars

3 Eget kapital Vid utgången av kvartalet uppgick koncernens eget kapital till 21,0 Mkr (15,2). Aktiekapitalet var kr ( kr), fördelat på aktier, envar med ett kvotvärde om 0,02 kr. Medarbetare Antal anställda i koncernen var den 31 mars 132 personer, jämfört med 88 personer samma tid föregående år. Bolaget anlitar därutöver konsulter för enskilda projekt. Fortnox aktie Fortnox AB handlas på NGM Nordic MTF. Den 31 mars noterades Fortnox aktie till 11,80 kr. Det motsvarade ett marknadsvärde på 689 Mkr. Under 2015 har aktien noterats som högst till 12,30 den 20 mars och som lägst till 10,60 kr den 27 januari och den 12 mars. De tio största aktieägarna per Aktieägare Antal % First Kraft AB ,28% Donald Sällqvist ,26% Peder Klas-Åke Bengtsson ,12% Försäkringsbolaget Avanza Pension ,04% Banque Öhman S.A., Luxembourg ,77% Affärsutveckling Christer Nilsson AB, Växjö ,71% Birger Bergström ,58% Nordnet Pensionsförsäkring AB ,15% Netfonds ASA, NQI ,00% STJ Holding AB ,87% Övriga aktieägare (2 070 stycken) ,23% Totalt ,00% Utsikter Det finns en fortsatt stor tillväxtpotential bland såväl befintliga som potentiella kunder. Utvecklingen påskyndas av Fortnox byråpartners, som genom olika initiativ uppmuntrar sina kunder att flytta sin administration till molnet. På sikt bedöms marknaden för webbaserade affärssystem vara större än traditionella, lokalt installerade system. Säsongsmässigt är orderingången högst under årets första och fjärde kvartal då många företag väljer att byta leverantör i samband med ett nytt verksamhetsår. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport för perioden april-juni 19 augusti 2015 Delårsrapport för perioden juli -september 21 oktober 2015 Notera Informationen är sådan som Fortnox ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08:00 den 24 april Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Växjö den 24 april 2015 Fortnox AB (publ) Sara Arildsson, Verkställande direktör För ytterligare information vänligen kontakta: Sara Arildsson, VD Fortnox AB Te: Fortnox AB Delårsrapport januari - mars

4 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad enligt Årsredovisningslagen. Koncernens resultaträkning i sammandrag belopp i kronor Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Köpta tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt PERIODENS RESULTAT Hänförligt till Moderföretagets aktieägare Minoritetsintresse Fortnox AB Delårsrapport januari - mars 2015

5 Koncernens balansräkning i sammandrag belopp i kronor TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Fortnox AB Delårsrapport januari - mars

6 Koncernens balansräkning i sammandrag belopp i kronor EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Periodens resultat Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Minoritetsintresse Summa eget kapital Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Förändring i eget kapital hänförligt till moderföretag Ingående eget kapital Utdelning Nyemission Periodens resultat Minoritet Utgående eget kapital Det under Nyemission redovisade beloppet avser nettot av i emissionen influtna medel per rapportdagen med avdrag för emissionskostnader med hänsyn tagen till skatteeffekten. 6 Fortnox AB Delårsrapport januari - mars 2015

7 Koncernens kassaflödesanalys belopp i kronor Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Förändring uppskjuten skattefordran Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Fortnox AB Delårsrapport januari - mars

8 Moderbolagets resultaträkning i sammandrag belopp i kronor Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Köpta tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt PERIODENS RESULTAT Fortnox AB Delårsrapport januari - mars 2015

9 Moderbolagets balansräkning i sammandrag belopp i kronor TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Fortnox AB Delårsrapport januari - mars

10 Moderbolagets balansräkning i sammandrag belopp i kronor EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Periodens resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Förändring i eget kapital Ingående eget kapital Utdelning Nyemission Periodens resultat Utgående eget kapital Det under Nyemission redovisade beloppet avser nettot av i emissionen influtna medel per rapportdagen med avdrag för emissionskostnader med hänsyn tagen till skatteeffekten. 10 Fortnox AB Delårsrapport januari - mars 2015

11 Moderbolagets kassaflödesanalys belopp i kronor Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Förändring uppskjuten skattefordran Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Förvärv av aktier i dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Fortnox AB Delårsrapport januari - mars

12 12 Fortnox AB Delårsrapport januari - mars 2015

13 Fortnox AB Delårsrapport januari - mars

14 Fortnox AB (publ) Box 427, Växjö Telefon: Telefax: E-post: Hemsida: Organisationsnummer: Facebook: Twitter: twitter.com/fortnoxab Youtube: 14 Fortnox AB Delårsrapport januari - mars 2015

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014 Sida 1 av 13 Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Riggade inför 2015 Helåret 2014 Koncernens nettoomsättning minskade med ca 11 % och uppgick till 8064 tkr (9043 tkr) Koncernens rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005. Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK. Rörelseresultat +24,2 KSEK

Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005. Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK. Rörelseresultat +24,2 KSEK Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005 Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK Rörelseresultat +24,2 KSEK Resultat efter skatt uppgår till +14,6 KSEK Resultat per aktie

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014.

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014. HALVÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari juni. FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI JUNI) Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 4,57 MSEK (3,54

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

Kvartalsrapport januari mars 2015

Kvartalsrapport januari mars 2015 Kvartalsrapport januari mars 2015 Om Collector Collector är ett kreditmarknadsbolag, en nischaktör som erbjuder nytänkande finanslösningar för privat- och företagskunder. Innovation är en av våra största

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ)

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Affärssystem för innovativ logistik Dagens metoder för att boka, transportera och administrera flöden av människor, varor och information, är onödigt

Läs mer

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013 Hexatronic Scandinavia AB (publ) 556168 6360 Pressrelease 28 januari 2014 Kvartalsrapport 1, 1 september 2013 till 30 november 2013 Framtida kraftig tillväxt genom offensivt förvärv. Omsättningstillväxt

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Resultatutveckling för halvårsperioden Rörelseintäkterna ökade med 25% till 182,8 (146,6) mkr. Utlandsandelen av rörelseintäkterna ökade till 43

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2011 1 REKORDÅR FÖR HIQ

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2011 1 REKORDÅR FÖR HIQ BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2011 1 REKORDÅR FÖR HIQ JANUARI-DECEMBER 2011 Omsättningen uppgår till 1 293,5 (1 108,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 184,3 (156,0) Mkr, en rörelsemarginal

Läs mer

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Väsentliga händelser efter periodens utgång Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet enligt förväntan. 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 2,6 (19,0) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet

Läs mer

PromikBook AB. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

PromikBook AB. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 PromikBook AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 PromikBook Årsredovisning 2014 I N N E HÅ L L PromikBook under 2014, en sammanfattning 4 Väsentliga händelser under 2014 4 Väsentliga händelser under

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer