FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012"

Transkript

1 FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni Q2 Andra kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Omsättningen ökade till tkr ( tkr), motsvarande en tillväxt med 33 procent Rörelseresultatet uppgick till tkr (979 tkr), vilket är en förbättring med 46 procent Kassaflödet från den löpande verksamheten var tkr (702 tkr) Periodens resultat efter skatt ökade med 42 procent till tkr (769 tkr) Resultat per aktie uppgick till 0,02 kr (0,01 kr) Första halvåret 2012 (jämfört med samma period föregående år) Omsättningen ökade med 33 procent till tkr ( tkr) Rörelseresultatet uppgick till tkr (2 543 tkr), vilket är en förbättring med 29 procent Kassaflödet från den löpande verksamheten var tkr (2 602 tkr) Periodens resultat efter skatt ökade med 30 procent till tkr (1 921 tkr) Resultat per aktie uppgick till 0,04 kr (0,03 kr) FORTNOX I KORTHET Med närmare användare är Fortnox Sveriges ledande leverantör av internetbaserade affärssystem för mindre företag, föreningar och redovisningsbyråer. Fortnox erbjuder ett komplett utbud av internetbaserade program för bland annat redovisning, fakturering, säljstöd, tidredovisning och löneadministration. Våra kunder kan nå sina program och sin information från vilken internetansluten dator som helst. Flera användare kan vara inloggade samtidigt och samarbeta och dela information. De slipper besväret med installationer, uppdateringar och säkerhetskopiering. Kunderna abonnerar på programmen och betalar en månatlig avgift per användare och programmodul. Fortnox startades 2001 och har huvudkontor i Växjö. Aktien är upptagen till handel på NGM Nordic MTF. Fortnox AB Delårsrapport januari - juni Org.nr

2 VD-kommentar ANDRA kvartalet ANVÄNDARE KAN INTE HA FEL Den positiva omsättningsutvecklingen fortsatte under andra kvartalet med en tillväxt på 33 procent. Orderingången var för årstiden ovanligt stark, särskilt under maj och juni. Normalt minskar orderingången något under försommaren, men det märkte vi inget av i år. Vi är nu uppe i närmare användare av våra program och vi har cirka kunder. Jämfört med förra året är kostnaderna högre under Det beror på att vi har byggt upp en organisation som klarar betydligt större kundvolymer och att vi investerat i vår tekniska plattform och nya produkter för att kunna fortsätta att växa och ta ytterligare marknadsandelar. I mitten av juni lanserade vi, i samarbete med det världsledande dokumenthanteringsföretaget ReadSoft, en tjänst där våra kunder enkelt och per automatik kan få sina inskannade leverantörsfakturor tolkade och registrerade i Fortnox Bokföring. För tjänsten betalar kunderna endast en låg kostnad per hanterad faktura, vilket gör lösningen mycket prisvärd även för mindre företag med små volymer. Tjänsten var efterlängtad bland våra kunder, redan de första veckorna valde många kunder att använda tjänsten för att få en effektivare hantering av sina leverantörsfakturor. Vidareutvecklingen av våra program fortgår i allt högre takt. Under kvartalet har vi gjort ett antal förbättringar i våra programmoduler Bokföring, Lön och CRM som ger våra användare ökad funktionalitet och bättre prestanda. Tillväxt är vår högsta prioritet och vi ska fortsätta att investera för tillväxt och ta tillvara på de möjligheter som den snabbt växande marknaden erbjuder. Efterfrågan på internetbaserade program är fortsatt stark och allt fler företag upptäcker fördelarna med att arbeta i molnet. Den växande marknaden gör också att fler aktörer kommer in på marknaden. Fortnox var först med internetbaserade affärssystem i Sverige för drygt 10 år sedan och vi är idag Sveriges största leverantör av internetbaserade program till företag, föreningar och redovisningsbyråer. Cirka svenska företags bokföring sköts idag i Fortnox, vilket innebär att vi är Sveriges i särklass mest använda internetbaserade bokföringsprogram. Vår erfarenhet och storlek gör att vi känner marknaden mycket väl. Det gör också att vi ligger långt framme när det gäller produktutveckling. Under hösten kommer flera nya funktioner och förbättringar i våra program, samtidigt som vi utvecklar fler tjänster som möjliggör för våra kunder att arbeta effektivare i våra program. Just nu planerar vi också för vår årliga höstroadshow för redovisnings- och revisionsbranschen. Denna höst kommer vi att besöka 16 orter från september till november. Vi kommer också att ställa ut på bland annat Ekonomimässan i september och mässan Eget Företag i oktober. Slutligen vill jag bara nämna att Fortnox Arena, Sveriges - och kanske världens - modernaste innebandyarena snart slår upp sina portar. Den 8 september äger den stora invigningen rum här i Växjö, bl a med besök av svenska herrlandslaget. Jens Collskog, Verkställande Direktör Resultatutveckling i sammandrag Andra kvartalet Rullande Helår Tkr mån 2011 Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal,% 10,6 9,7 10,0 9,9 Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Resultat per aktie, kr 0,02 0,01 0,07 0,06 2 Fortnox AB Delårsrapport januari - juni 2012

3 Omsättning och resultat Aktuell period april juni 2012 Under andra kvartalet 2012 uppgick nettoomsättningen till tkr ( tkr), vilket motsvarar en tillväxt på 33 procent. Den starka orderingången under första kvartalet fortsatte under andra kvartalet. Normalt brukar orderingången minska något under försommaren, men i år var den för säsongen ovanligt stark. Per den 30 juni 2012 hade Fortnox drygt närmare aktiva användarlicenser fördelat på cirka kunder. Orderstocken uppgick till tkr ( tkr). Rörelseresultatet för perioden uppgick till tkr (979 tkr), vilket är en förbättring med 454 tkr. Personalkostnaderna uppgick till tkr (5 334 tkr). Ökningen är främst en följd av att Fortnox under 2011 har byggt upp en organisation som är anpassad för att kunna hantera större kundvolymer Resultatet efter finansiella poster uppgick till tkr (1 048 tkr) och periodens resultat uppgick till tkr 6000 ( tkr). Resultat per aktie uppgick till 0,02 kr 4000 (0,01 kr) VERKSAMHET Intresset för elektronisk fakturahantering har ökar kraftigt under senare år, framförallt i medelstora och större organisationer. För att kunna erbjuda samma möjlighet även för mindre företag har Fortnox inlett ett samarbete med ReadSoft, en världsledande leverantör av programvaror för dokumentautomation, kring elektronisk fakturahantering i molnet. Samarbetsavtalet med Readsoft ger mindre företag och föreningar väsentligt ökade möjligheter att effektivisera sin fakturahantering. Intresset för tjänsten var stort redan vid lanseringen i mitten av juni. Under kvartalet har ny- och vidareutvecklingen av sortimentet bland annat resulterat i ett flertal förbättringar i programmen Bokföring, Lön och CRM. Sedan ett år tillbaka satsar Fortnox på att nå ut med bolagets internetbaserade program på landets skolor. När det nya läsåret startar i augusti kommer tusentals elever Kvartal 4 att använda Fortnox program. Allt fler skolor ser fördelarna med att använda våra internetbaserade program i Kvartal 3 sin undervisning. Programmens Kvartal enkelhet 2 och tillgänglighet förenklar undervisningen och skapar möjligheter för Kvartal 1 såväl eleverna som lärarna att arbeta hemifrån OMSÄTTNINGSUTVECKLING Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal Fortnox AB Delårsrapport januari - juni

4 Övrig finansiell information KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING Kassaflödet från den löpande verksamheten under andra kvartalet uppgick till tkr (702 tkr). Under första halvåret var kassaflödet från den löpande verksamheten tkr jämfört med tkr föregående år. Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till tkr ( tkr). Fortnox AB har inga långfristiga skulder, de kortfristiga skulderna har under perioden ökat till tkr, jämfört med tkr per 30 juni Kortfristiga placeringar och likvida medel uppgick till tkr (9 762 tkr). Soliditeten var 78 procent (82 procent) vid periodens utgång. Investeringar och avskrivningar Investeringar under andra kvartalet 2012 uppgick till 532 tkr, jämfört med 176 tkr motsvarande period året innan. Avskrivningarna uppgick till 461 tkr (324 tkr). För sexmånadersperioden uppgick investeringarna till tkr (268 tkr) och avskrivningarna till 919 tkr (621 tkr). Medarbetare Per 30 juni 2012 var antalet anställda i Fortnox 54 personer, jämfört med 44 personer föregående år. Nyanställningar under det senaste året har skett inom försäljning, utveckling och användarstöd. Bolaget anlitar därutöver konsulter för enskilda projekt. Aktiekapital Aktiekapitalet i Fortnox uppgick den 30 juni 2012 till kr, fördelat på aktier, en var med ett kvotvärde om 0,02 kr. Fortnox aktie Fortnox AB är upptagen till handel på NGM Nordic MTF. Den 29 juni 2012 noterades Fortnox aktie till 2,55 kr. Det motsvarade ett marknadsvärde på cirka 149 Mkr. Under 2012 har aktien noterats som högst till 2,70 kr den 27 juni och som lägst till 2,15 kr den 21 mars. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Transaktioner mellan Fortnox och närstående som väsentligt påverkat företagets ställning och resultat har inte ägt rum under perioden. Väsentliga händelser efter periodens utgång Inga väsentliga händelser har ägt rum efter den 30 juni FRAMTIDSUTSIKTER Under 2012 kommer Fortnox att öka takten ytterligare på utvecklingssidan jämfört med 2011, och fortsätta lansera nya programmoduler och ny funktionalitet. Dessutom kommer Fortnox att utveckla ett antal integrationer mellan Fortnox affärssystem och för- och eftersystem från andra tillverkare. Nästan alla företag använder sig i sin verksamhet av olika slags programvaror som de köpt från olika leverantörer. För många av dessa företag skulle det vara rationellt och kostnadseffektivt om de olika programmen kan integreras så att de helt eller delvis kan arbeta tillsammans. Exempelvis om butikens kassasystem kan leverera kassauppgifterna direkt till bokföringsprogrammet eller om åkeriets körjournaler kan leverera sin information direkt in i löneprogrammet och därifrån vidare till bokföringsprogrammet. Det finns ett mycket stort behov av effektivisering via integrationslösningar. Genom köpet av JS-Data som är specialister på skapa integrationer, har Fortnox lagt grunden för ett nytt verksamhetsben med stor intjäningspotential. Idag sköts procent av alla svenska företags bokföring i ett internetbaserat program. För ungefär hälften av dessa företag, cirka , används Fortnox Bokföring, antingen av företaget själva, deras redovisningsbyrå eller en kombination där man delar på arbetet. 4 Fortnox AB Delårsrapport januari - juni 2012

5 Det gör Fortnox Bokföring till Sveriges i särklass mest använda internetbaserade bokföringsprogram. Fortnox bedömning är att inom några år kommer en majoritet av alla svenska företags bokföring att skötas via internet. Fortnox målsättning på bokföringssidan är att fortsätta vara den dominerande leverantören av internetbaserade bokföringsprogram och att i takt med att denna teknik blir majoritetens val också bli det mest använda bokföringsprogrammet oavsett teknisk plattform. Kommande rapporteringstillfällen Delårsrapport - tredje kvartalet 31 oktober 2012 Bokslutskommuniké för februari 2013 NOtera Informationen är sådan som Fortnox ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 22 augusti Växjö den 22 augusti 2012 Fortnox AB (publ) Jens Collskog Verkställande direktör För ytterligare information vänligen kontakta: Jens Collskog, VD Fortnox AB Te: Fortnox AB Delårsrapport januari - juni

6 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad enligt RR 20 Delårsrapportering. Resultaträkning belopp i kronor Nettoomsättning Rörelsens kostnader Köpta tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt PERIODENS resultat Fortnox AB Delårsrapport januari - juni 2012

7 Balansräkning belopp i kronor TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Goodwill Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förskott till leverantör Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Fortnox AB Delårsrapport januari - juni

8 Balansräkning belopp i kronor EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Periodens resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Förändring i eget kapital Ingående eget kapital Nyemission Periodens resultat Utgående eget kapital Fortnox AB Delårsrapport januari - juni 2012

9 Kassaflödesanalys belopp i kronor Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Förvärv av JS Data Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten PERIODENS kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Fortnox AB Delårsrapport januari - juni

10 10 Fortnox AB Delårsrapport januari - juni 2012

11 Fortnox AB Delårsrapport januari - juni

12 Fortnox AB (publ) Box 427, Växjö Telefon: Telefax: E-post: Hemsida: Organisationsnummer: Facebook: Twitter: twitter.com/fortnoxab Youtube: Forum: forum.fortnox.se 12 Fortnox AB Delårsrapport januari - juni 2012

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år)

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Delårsrapport juli - september 2014 Q3 2014 Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 23 725 tkr (18 858 tkr) vilket motsvarar en ökning med 25,8 procent.

Läs mer

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING (PUBL) FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2011 Org.nr.556469-6291 VÄNLIGA LÖSNINGAR FÖR SMÅFÖRETAGARE MED FÖTTERNA PÅ JORDEN OCH HUVUDET BLAND MOLNEN INNEHÅLL VD-kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier

Läs mer

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING (PUBL) FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2012 Org.nr.556469-6291 VÄNLIGA LÖSNINGAR FÖR SMÅFÖRETAGARE MED FÖTTERNA PÅ JORDEN OCH HUVUDET BLAND MOLNEN INNEHÅLL VD-kommentar 4 Förslag om aktieutdelning

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

(PUBL) FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING

(PUBL) FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING (PUBL) FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING 2 INNEHÅLL Fortnox i korthet 4 Viktiga händelser 5 Kul fakta 7 Styrelseordförande har ordet 9 VD-kommentar 10 Affärsidé, mål och strategier 13 Vår marknad 14 NOX Finans

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN

HALVÅRSRAPPORT 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT 2012-08-31 2012-01-01 till 2012-06-30 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN Första halvåret (2012-01-01 2012-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 16 756 022 SEK (koncernredovisning

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni April-juni Omsättning 110 (68) miljoner kronor Rörelseresultat 20 (1) miljoner kronor Rörelsemarginal 18,3 (1,5) procent Resultat efter skatt 15 (1) miljoner

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 9.080 (9.468) Periodens resultat uppgick till KSEK -8.250 (-5.531)

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 fredagen den 27 augusti 2010 Resultatet för perioden uppgick till -3,3 Mkr (2,8 Mkr). Resultatet för andra kvartalet före avskrivningar uppgick

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4

Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4 Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4 Mavshack AB (publ), org.nr 556721-5388, tel: +46 8 124 517 90, e-post: info@mavshack.com, webbplats: www.mavshack.se Fjärde kvartalet 2014 i sammanfattning

Läs mer

Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering

Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering West International AB (publ) Delårsrapport för perioden januari-juni 2013 Framgång med flera nya order på kortterminaler efter kommersiell lansering Andra kvartalet 2013 Rörelseintäkterna uppgick till

Läs mer

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Delårsrapport januari mars 2008 Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Aktuell rapportperiod (januari-mars) Nettoomsättningen uppgick till 88 342 (30 687) KSEK, en ökning med 188 procent

Läs mer

+ 5 960 nya bredbandskunder!

+ 5 960 nya bredbandskunder! Vinstrekord: Delårsrapport 3, 213 Bahnhof AB (publ) 213 Delårsrapport 3 + 18 Mkr Kraftig tillväxt privatmarknad: + 5 96 nya bredbandskunder! 1 Delårsrapport 3, 213 Kvartal 3, 213 i sammandrag Omsättning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer