Information om IV-valskurser lå 13/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om IV-valskurser lå 13/14"

Transkript

1 Information om IV-valskurser lå 13/14

2 Bild och form 1a1 50 poäng (BILBIL01a1) Kursen ger Dig förmåga att se, analysera, tolka och samtala om olika typer av bilder. Förmåga att använda ämnesområdets språk och etablerade begrepp för att förklara och värdera eget och andras bildarbete samt andra visuella företeelser. Vidare får Du kunskaper om bildens funktion och användningsområden i samhället, i nutida, historiskt, nationellt och internationellt perspektiv, förmåga att arbeta nytänkande, idérikt och med personligt uttryck samt att arbeta i kreativa processer och förståelse av vad ett konstnärligt förhållningssätt innebär. Du tränar också Dina färdigheter i att framställa bilder med hjälp av olika material, tekniker och konstnärliga uttryckssätt, såväl med traditionella material som i nya konstformer och medier samt förmåga att själv utforma bildspråkliga budskap. Dessutom ökar Du Din förmåga att exponera, presentera och diskutera olika former av bildarbete. Du får grundläggande kunskaper om hur bilder och visuella framställningar uttrycker stämningar, betydelser och berättelser i olika genrer och om etiska förhållningssätt, lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö som gäller för området. Bild och form 1a2 50 poäng (BILBUL01a2) Förkunskapskrav: Minst betyget E i kursen Bild och form 1a1 Kursen är en fortsättning på Bild och form 1a1 och ger Dig fördjupade kunskaper. Du lär Dig bl a betraktande, analys, tolkning av och samtal om egna och andras visuella framställningar i anslutning till bildarbetet. Sammanhangets betydelse för tolkningen och grundläggande kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder samt färglära. Du får också kunskaper i bildspråkliga grundbegrepp och deras användbarhet i praktiskt bildarbete. Diskussioner och värderingsövningar omkring eget och andras arbete med bilder är viktiga inslag i undervisningen. Du arbetar vidare med konstnärliga processer och lär Dig mer om detta, både enskilt och i grupp. Metoder för idéproduktion, till exempel brainstorming, skissarbete, inspirerande förebilder är andra inslag i kursen liksom metoder för dokumentation i syfte att driva och ta ansvar för sina egna arbetsprocesser och dokumentation, till exempel portföljmetoden. Andra kursmoment är till exempel problematisering av ett stoff och problemlösning i bild, gestaltande bildarbete i två- och tredimensionella tekniker i nya och traditionella material, metoder och medier. Bildens uttrycksmedel, till exempel linje, form, färg, ljus och skugga, och hur de hänger samman med det färdiga bilduttrycket. Du lär Dig också metoder och principer för redovisningar och presentationer av färdiga arbeten. Bilders funktioner och användningsområden, skillnader mellan olika genrer. Vidare talar vi om etiska förhållningssätt, arbetsmiljö och lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt. Bild och form 1b 100 poäng (BILBIL01b) Kursen ökar Din förmåga att se, analysera, tolka och samtala om olika typer av bilder. Förmåga att använda ämnesområdets språk och etablerade begrepp för att förklara och värdera eget och andras bildarbete samt andra visuella företeelser. Den ger Dig också

3 kunskaper om bildens funktion och användningsområden i samhället, i nutida, historiskt, nationellt och internationellt perspektiv och ger Dig förmåga att arbeta nytänkande, idérikt och med personligt uttryck samt att arbeta i kreativa processer. Förståelse av vad ett konstnärligt förhållningssätt innebär. Du får dessutom färdigheter i att framställa bilder med hjälp av olika material, tekniker och konstnärliga uttryckssätt, såväl med traditionella material som i nya konstformer och medier samt förmåga att själv utforma bildspråkliga budskap. Förmåga att exponera, presentera och diskutera olika former av bildarbete ökar liksom kunskapen om hur bilder och visuella framställningar uttrycker stämningar, betydelser och berättelser i olika genrer. Olika etiska förhållningssätt, lagar och bestämmelser om upphovsrätt och arbetsmiljö som gäller för området diskuteras. Digitalt skapande 100 poäng (DIGDIG01) Kursen ger Dig kunskaper om digitala och analoga skapandeprocesser. Den tränar Din förmåga att skapa och gestalta olika uttryck med digitala verktyg och ger Dig kunskaper att använda dessa. Du får också kunskaper om olika presentations- och spridningsvägar för digitala produktioner och Din förmåga att samarbeta via webb och nätverk, både synkront och asynkront ökas. Dramapedagogik 100 poäng (PEGDRA0) Kursen syftar till att de Dig kunskaper om pedagogiska verksamheter och aktiviteter. Du får också kunskaper om lek och skapande verksamheters betydelse för människors lärande och växande och tränar Din förmåga att använda centrala begrepp och teorier inom kunskapsområdet. Kursen ger Dig färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter för att stödja och stimulera människors lärande och deltagande i olika situationer. Vidare ökas din förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer och att diskutera egna och andras attityder samt diskutera handlingar i pedagogiska sammanhang. Engelska poäng (ENGENG06) Förkunskapskrav: Minst betyg E i kursen Engelska 5 Kursen är en fortsättning på Engelska 5 och ökar Din förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang. Liksom din förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer. Vidare utvecklar Du Din förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

4 Engelska poäng (ENGENG07) Förkunskapskrav: Minst betyg E i kursen Engelska 6 Kursen är en fortsättning av Engelska 6 och ökar Din förståelse av talad och skriven engelska samt förmåga att tolka innehållet. Den ökar också Din förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift och Din förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang. Din förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer tränas ytterligare liksom Din förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. Entreprenörskap 100 poäng (ENTENR0) Kursen ger Dig kunskaper om entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. Du lär Dig hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i nätverk ingår också liksom grundläggande mötesteknik och dokumentation. Moment som ledarskap och grupprocesser. I samband med det behandlas problemlösning ingå också liksom tillämpad marknadsföring inom projektets verksamhetsområde utifrån lagar och andra bestämmelser. Vidare ingår presentationsteknik anpassad till syfte, mottagare och situation. Slutligen lär Du Dig finansieringsformer inom projektets verksamhetsområde, ekonomisk planering, dokumentation och uppföljning. Grundläggande vård och omsorg 100 poäng (GRUGRD0) Kursen ger Dig kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion. Du får också grundläggande kunskaper om vanligt förekommande sjukdomar och läkemedel. Du får dessutom ökade förmågor att arbeta utifrån lagar och andra bestämmelser som styr olika verksamheter samt utifrån arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik, att arbeta med personlig omvårdnad och ge stöd i egenvård och att diskutera sin egen och andras roll i arbetet med personlig omvårdnad. Historia 1a2 50 poäng (HISHIS01a2) Förkunskapskrav: Minst betyg E i kursen Historia 1a1 Kursen är en fortsättning på Historia 1a1 och ger Dig ökade kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv. Den ökar Din förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge

5 perspektiv på framtiden liksom Din förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. Andra viktiga moment i kursen är förmågan att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer och att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder. Hundkunskap poäng (HUNHUN01) Kursen ger Dig kunskaper om olika hundraser och deras egenskaper, om användning av hundar samt om olika verksamheter inom hundhållning. Du får också kunskaper om hundars näringsbehov och om olika fodermedel samt kunskaper om hundars anatomi och fysiologi samt om vanliga skador och sjukdomar hos hundar och hur dessa kan förebyggas. Kunskaper om hundavel och hunduppfödning samt om fostran och träning av hundar ingår också liksom en ökad förmåga att planera arbetsuppgifter samt att sköta och hantera hundar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt. Vidare lär Du Dig att sköta och hantera anläggningar och utrustning och tränar Dig att arbeta ergonomiskt. Ett annat viktigt moment är kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör hundhållning. Idrott och hälsa poäng (IDRIDR02) Förkunskapskrav: Minst betyg E i kursen Idrott och hälsa 1 Kursen ökar Din förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa. Du tränas också i att genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika förhållanden och miljöer. Du lär Dig betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig förmåga och hälsa. Du får kunskaper om och lär Dig hantera säkerhet och nödsituationer i samband med fysiska aktiviteter. Du får också kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och naturupplevelser och lär dig att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till idrotts- och motionsutövande. Dessutom får Du kunskaper om de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. Förmåga att ergonomiskt anpassa sina rörelser till olika situationer och att bedöma hur miljöer ergonomiskt kan anpassas till människan. Information och kommunikation poäng (INFINF01) Kursen ger Dig kunskaper om hur människor kommunicerar, både verbalt och ickeverbalt. Den ökar Din förmåga att planera, organisera och utföra informations- och kommunikationsuppgifter med hjälp av olika programvaror liksom Din förmåga att använda modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder. Vidare lär Du Dig att söka, värdera och kritiskt granska information. Du tränar Din förmåga att muntligt och skriftligt presentera information och får kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området. Du lär Dig också att arbeta på ett ergonomiskt, säkert och miljöanpassat sätt och att utvärdera Ditt arbete och Ditt resultat. Kursen ger Dig också förmåga att samverka med andra och kommunicera både internt och externt.

6 Kost och hälsa 100 poäng (HÄLKOC0) Kursen ger Dig kunskaper om människors hälsa samt om hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor och vilka konsekvenser de får för hälsan. Folkhälsoarbetet behandlas också och olika former av hälsofrämjande metoder och aktiviteter samt deras hälsoeffekter. Du utvecklar Din förmåga att använda begrepp och teorier inom hälsoområdet, liksom Din förmåga att diskutera egna och andras attityder och värderingar till hälsa och hälsofrämjande arbete. Dessutom tränar Du Din förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka för att möta och pedagogiskt leda människor i olika situationer. Massage poäng (MAAMAA01) Kursen ger Dig grundläggande kunskaper i anatomi och fysiologi med fokus på kroppens rörelseapparat, skelett, leder, muskler och hud och i tillämpad anatomi samt grundläggande muskel- och skelettpalpation. Du får också kunskaper om grundgrepp i massage, om klassisk massage, ansiktsmassage, sittande massage samt taktil massage. Även massagens historia, vetenskapliga effekter och teoretiska grund behandlas i kursen. Du lär Di om hur massage kan frigöra spänningar i stel och spänd muskulatur. Andra delmoment i kursen är: Undersökning, behandling och träning i kombination för att skapa helhet i ett hälsofrämjande syfte och hygien, miljö och arbetsställning vid massage. Matematik 2a 100 poäng (MATMAT02a) Förkunskapskrav: Minst betyg E i kursen Matematik1a Kursen är en fortsättning av Matematik 1a och ger Dig ökade kunskaper i att använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp, samband mellan dom och att hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg. Vidare utvecklar Du Din förmåga att formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat. Du lär Dig tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar. Dessutom får Du följa, föra och bedöma matematiska resonemang. I kursen kommer Du också att kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang. Matematik 2b 100 poäng (MATMAT02b) Förkunskapskrav: Minst betyg E i kursen Matematik 1b Kursen är en fortsättning på Matematik 1b och lär Dig använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen. Du lär Dig hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg. Du lär dig också att formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat och att tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och

7 utvärdera en modells egenskaper och begränsningar. Vidare får Du följa, föra och bedöma matematiska resonemang. Du får kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling och Du lär Dig relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang. Matematik 3b 100 poäng (MATMAT03b) Förkunskapskrav: Minst betyg E i kursen Matematik 1a/1b och 2a/2b Kursen är en fortsättning på Matematik 2a och 2b och förbättrar ytterligare Dina kunskaper i att använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen, att hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg. Du lär dig också att formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat, att tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar och att följa, föra och bedöma matematiska resonemang. Kursen innehåller också moment som lär Dig kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling och att relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang. Moderna språk poäng På Skånegatan kan Du välja moderna språk franska, italienska, tyska och spanska. I många fall kan Du också språk som t ex arabiska, somaliska och turkiska som modernt språk. Kurserna bygger på varandra och för att kunna gå vidare till högre steg måste Du ha minst betyget E i föregående steg. Är Du nybörjare startar Du på steg 1. Har du läst språket på högstadiet eller har motsvarande kunskaper börjar Du på steg 3. Kurserna ökar Din förståelse av målspråket i tal och skrift samt förmåga att tolka innehållet liksom Din förmåga att formulera Dig och kommunicera på målspråket i tal och skrift. Du lär Dig också att använda språkliga strategier i olika sammanhang och att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer. Vidare tränas Din förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används. Modersmål poäng (MOEXXX01) Kursen tränar Din förståelse av modersmålet inom olika områden. Den ökar Din förmåga att muntligt uttrycka tankar, känslor och åsikter i samtal, diskussioner och redovisningar med ett rikt ord- och begreppsförråd och Din förmåga att skriva olika texter med hänsyn till mottagare och situation samt att bearbeta texterna utifrån egen reflektion och andras respons. Du ges också möjlighet att tillägna Dig litteratur och författarskap från olika tider samt texter i olika genrer. Du får kunskaper om modersmålets uppbyggnad och förståelse av dess utveckling samt förmåga att göra jämförelser mellan modersmålet och det svenska språket. Du får dessutom kunskaper om historia, kultur, natur, geografi och aktuella samhällsförhållanden där språket talas, samt förmåga att göra jämförelser med svenska förhållanden.

8 Modersmål poäng (MOEXXX02) Förkunskapskrav: Minst betyg E i kursen Modersmål 1 Kursen vidareutvecklar Din förståelse av modersmålet inom olika områden. Din förmåga att muntligt uttrycka tankar, känslor och åsikter i samtal, diskussioner och redovisningar med ett rikt ord- och begreppsförråd och Din förmåga att skriva olika texter på ett varierat sätt med hänsyn till mottagare och situation samt att bearbeta texterna utifrån egen reflektion och andras respons. Du ges ökade möjligheter att tillägna Dig litteratur och författarskap från olika tider samt texter i olika genrer. Du ökar också Dina kunskaper om modersmålets uppbyggnad och förståelse av dess utveckling samt förmåga att göra jämförelser mellan modersmålet och det svenska språket och dina kunskaper om historia, kultur, natur, geografi och aktuella samhällsförhållanden där språket talas, samt förmåga att göra jämförelser med svenska förhållanden. Slutligen tränas Din förmåga att i vardagliga sammanhang, muntligt och skriftligt, tolka från modersmål till svenska och tvärtom. Musik 100 poäng (MUSMUS0) I kursen Musik får Du färdigheter i att musicera instrumentalt och vokalt, såväl efter noter som på gehör, samt färdigheter i att använda ett konstnärligt och musikaliskt uttryck. Du får kunskaper om musik, begrepp och stildrag från olika tider och kulturer och tränar Din förmåga att improvisera. Vidare får Du kunskaper om musikinstudering, enskilt och i grupp, samt förmåga att ta ansvar för sin musikaliska färdighetsutveckling. Du får kunskaper om instrumentets konstruktion och egenskaper, röstfysiologi och röstvård samt tränar Din förmåga att skapa musik och arrangera för en eller flera valda ensembletyper och att värdera, samarbeta och ta ansvar i musikalisk gestaltning och musicerande inför och i kommunikation med publik. Kursen ger Dig också färdigheter i att använda musikteknisk utrustning samt kunskaper om hur musik kan framställas och hanteras digitalt. Dessutom får du grundläggande kunskaper om arbetsmiljöfrågor. Naturkunskap poäng (NAKNAK02) Kursen ger Dig förmåga att använda kunskaper om naturvetenskap för att diskutera, göra ställningstaganden och formulera olika handlingsalternativ. Du får också kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling. Kursen behandlar olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna hälsan som för folkhälsan och miljön. Vidare får Du kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion samt dess växelverkan med omgivningen. Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan granskas kritiskt och användas för kritisk granskning får Du också liksom kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild. Psykologi 1 50 poäng (PSKPSY01)

9 I kursen Psykologi 1får Du kunskaper om den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling. Förståelse av relationen mellan psykologins utveckling och samhällsutvecklingen. Du får också kunskaper om mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv samt förmåga att relatera dessa kunskaper till egna erfarenheter. Vidare tränar Du Din förmåga att kritiskt granska, jämföra och reflektera över olika psykologiska perspektivs styrkor och svagheter. Kursen behandlar också arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa och ger Dig kunskaper om mänskliga beteenden, värderingar och föreställningar i olika sociala sammanhang. Psykologi 2a 50 poäng (PSKPSY02a) Förkunskapskrav: Minst betyget E i kursen psykologi 1 Kursen är en fortsättning på Psykologi 1 och ger Dig fördjupade kunskaper. Du läser om bl a tillämpningsområden inom psykologin i relation till förändringar i samhället. Om personlighetspsykologi och dess tillämpningar: hur individen beskrivs utifrån sina egenskaper och hur dessa påverkar individens beteende, känslor och tankar. Vidare läser Du om utvecklingspsykologi och dess tillämpningar: hur människan utvecklas genom livet i samspel mellan arv och miljö. Du läser om psykisk ohälsa och olika psykologiska behandlingsalternativ sk klinisk psykologi. I samband med det behandlas arvets och miljöns betydelse för psykisk hälsa och ohälsa. Du studerar också mediers, livsstilars och kulturs påverkan på mänskliga beteenden, känslor och tankar. Rätten och samhället 100 poäng (JURRÄT0) Kursen ger Dig kunskaper om centrala rättsområden och om juridiska begrepp samt förmåga att använda dessa. Du får också kunskaper om enkla och vanligt förekommande juridiska dokument samt förmåga att upprätta sådana. Du tränar Din förmåga att identifiera, analysera och lösa juridiska problem utifrån fallbeskrivningar samt att tolka och använda relevanta rättsregler och Din förmåga att identifiera och diskutera juridiska frågor i samhället ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel. Privatjuridik 100 poäng (JURPRI0) Kursen ger Dig kunskaper om centrala rättsområden, om juridiska begrepp samt förmåga att använda dessa. Du får också kunskaper om enkla och vanligt förekommande juridiska dokument samt förmåga att upprätta sådana. Du tränar Din förmåga att identifiera, analysera och lösa juridiska problem utifrån fallbeskrivningar samt att tolka och använda relevanta rättsregler och Din förmåga att identifiera och diskutera juridiska frågor i samhället ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel. Retorik 100 poäng (SVERET0)

10 Kursen syftar till att öka Din förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner. Du får också kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang och om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt. Samhällskunskap poäng (SAMSAM02) Förkunskapskrav: Minst betyget E i kurserna samhällskunskap 1a1 och 1a2 eller 1b Kursen syftar till att ge Dig kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv. Du får också kunskaper om historiska förutsättningars betydelse samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer. Din förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder liksom Din förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet. Även Din förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer tränas. Svenskt teckenspråk för hörande poäng (SVTSVT01) Kursen ger Dig förståelse av svenskt teckenspråk i interaktion och i teckenspråkiga texter. Den ger Dig förmåga att formulera Dig, kommunicera på svenskt teckenspråk och att använda språkliga strategier i olika sammanhang. Den ger Dig också förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer och att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang bland döva och andra teckenspråksanvändare. Svenskt teckenspråk för hörande (SVTSVT02) Förkunskapskrav: Minst betyget E i kursen svenskt teckenspråk 1 Kursen är en fortsättning av steg 1 och vidareutvecklar Dina kunskaper av svenskt teckenspråk i interaktion och i teckenspråkiga texter. Den ökar Din förmåga att formulera sig och kommunicera på svenskt teckenspråk liksom din förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang. Din förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer tränas ytterligare så även din förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang bland döva och andra teckenspråksanvändare.

11 Träningslära poäng (TRNTRN01) Kursen ger Dig kunskaper i anatomi och fysiologi med fokus på kroppens rörelseapparat, skelett, leder och muskler. Du får också kunskaper i närings- och kostkunskap för prestation och hälsa liksom om betydelsen av återhämtning och vila för prestation, välbefinnande och hälsa. Vidare behandlas avsnitt som människors olika förutsättningar för fysisk aktivitet i olika situationer och motionsmiljöers betydelse för träning, motivation och prestation. Träningsmetoder för till exempel uthållighet, styrka, rörlighet, koordination och koncentration ingår också liksom planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av anpassade träningsprogram för såväl individer som grupper. Olika metoder för att arbeta skadeförebyggande samt akut omhändertagande och grundläggande behandling av skada i samband med fysisk aktivitet behandlas också liksom etiska normer och regler för träningsverksamhet.

Kurskatalog - individuellt val

Kurskatalog - individuellt val Leksands gymnasium Kurskatalog - individuellt val Inför läsåret 2013/2014 Innehåll Kursförteckning 3 Allmän information 4-5 Kursbeskrivning 6-9 2 Kursförteckning i alfabetisk ordning Kursnamn Poäng Kurslängd

Läs mer

Individuella val Munkebäcksgymnasiet 2014/15

Individuella val Munkebäcksgymnasiet 2014/15 Individuella val Munkebäcksgymnasiet 2014/15 Bild och form 1b (BILBIL01b) Digitalt skapande 2 (DIGDIG02) Dramapedagogik (PEGDRA0)* Engelska 7 (ENGENG07) (år 3) Ensemble 1, 100 poäng (MUSENS01) (ej estet

Läs mer

Undervisningen i ämnet träningslära ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet träningslära ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: TRÄNINGSLÄRA Ämnet träningslära har sin grund i humanbiologi och idrottsvetenskap. I ämnet behandlas hur kroppen påverkas av träning och fungerar i tränings- och motionssammanhang. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Språk och kommunikation en i ämnesområdet språk och kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga

Läs mer

MASSAGE. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

MASSAGE. Ämnets syfte. Kurser i ämnet MASSAGE Ämnet massage är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som har sin grund i naturvetenskap och humanbiologi. Ämnet handlar om hur vår kropp och rörelseapparat påverkas av olika faktorer och hur massage

Läs mer

Koppling till kursplaner

Koppling till kursplaner Koppling till kursplaner Övnings- och tävlingsmomenten i The Battery Challenge faller inom ramen för undervisning om hållbar utveckling och du kan välja att arbeta ämnesintegrerat eller kopplat specifikt

Läs mer

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: PSYKOLOGI Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet NATURKUNSKAP Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som

Läs mer

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Engelska (A) 100p Estetisk verksamhet 50p Idrott och hälsa (A) 100p Matematik (A) 100p Naturkunskap (A) 50p Religionskunskap (A) 50p Samhällskunskap (A)

Läs mer

KURSFÖRTECKNING inför läsåret 16/17

KURSFÖRTECKNING inför läsåret 16/17 2016-02-11 KURSFÖRTECKNING inför läsåret 16/17 Kort kurspresentation för kurser som erbjuds på valblock 4/individuellt val Kurs Kurskod Ämne Enhet Bild och form1a1 BILBIL01a1 Bild HB/VM Bild och form 1a2

Läs mer

Teknik. Betyg E. Tillfälle att undersöka, reflektera och ifrågasätta produkter och tekniska system.

Teknik. Betyg E. Tillfälle att undersöka, reflektera och ifrågasätta produkter och tekniska system. Teknik : I kursplanen för teknik får eleven: Identifiera och utveckla tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag

Läs mer

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Förmåga att Citat från examensmålen för NA-programmet Citat från kommentarerna till målen för gymnasiearbetet

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner

Läs mer

Särskild Utbildning För Vuxna

Särskild Utbildning För Vuxna Engelska 1, 100 p (ENSENG51) Genom undervisningen i kursen engelska ska eleven ges förutsättningar att utveckla följande: Förståelse av talad och skriven engelska samt förmåga att tolka innehållet. Förmåga

Läs mer

SKOLFS. På Skolverkets vägnar. ANNA EKSTRÖM Christina Månberg

SKOLFS. På Skolverkets vägnar. ANNA EKSTRÖM Christina Månberg 1 (15) Dnr 2013:454 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:94) om ämnesplan för ämnet hälsa i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet IDROTT OCH HÄLSA Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte IDROTT OCH HÄLSA Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Individuellt val Tullängsskolan läsåret 2014/2015

Individuellt val Tullängsskolan läsåret 2014/2015 Individuellt val Tullängsskolan läsåret 2014/2015 Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Teknikprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet Kan väljas

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Film- och tv-kunskap:

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Kurskatalog Lärling11. Individuellt val VT 2012

Kurskatalog Lärling11. Individuellt val VT 2012 Kurskatalog Lärling11 Individuellt val VT 2012 2012 03 06 Individuellt val Det individuella valet omfattar 200 poäng på samtliga program. Det är huvudmannen som beslutar vilka kurser som ska erbjudas som

Läs mer

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Inriktnings- och fördjupningskurser Design och produktutveckling

Inriktnings- och fördjupningskurser Design och produktutveckling Inriktnings- och fördjupningskurser Design och produktutveckling TE - Berzeliusskolan Centralt innehåll för inriktnings- och fördjupningskurser för Design och produktutveckling på Berzeliusskolan Mer utförlig

Läs mer

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2013/14 1 Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor:

Läs mer

Kursen idrottsspecialisering 1 omfattar punkterna 1 2 och 4 7 under rubriken Ämnets syfte.

Kursen idrottsspecialisering 1 omfattar punkterna 1 2 och 4 7 under rubriken Ämnets syfte. SPECIALIDROTT Ämnet specialidrott möjliggör en utveckling av den idrottsliga förmågan mot elitnivå inom en vald idrott. Det behandlar metoder och teorier för prestationsutveckling mot elitnivå. Undervisningen

Läs mer

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Insikt med utsikt

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Insikt med utsikt NATURKUNSKAP Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Samhällskunskap 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod SAMSAM02 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Aktuellt läromedel för kursen. Vt 13 är detta: Almgren/Höjelid/Nilsson: Reflex 123 Gleerups Utbildning AB,

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Kursplaner SAMHÄLLSKUNSKAP

Kursplaner SAMHÄLLSKUNSKAP Kursplaner SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnets syfte Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika

Läs mer

Undervisningen ska erbjuda möjlighet till anpassning av stoff efter elevernas intresse och utbildning.

Undervisningen ska erbjuda möjlighet till anpassning av stoff efter elevernas intresse och utbildning. SVENSKT TECKENSPRÅK Ett välutvecklat teckenspråk är av betydelse för dövas och hörselskadades lärande i och utanför skolan. När språket utvecklas ökar förmågan att reflektera över, förstå, värdera och

Läs mer

Ämne - Engelska. Ämnets syfte

Ämne - Engelska. Ämnets syfte Ämne - Engelska Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Lärarhandledning Hälsopedagogik

Lärarhandledning Hälsopedagogik Lärarhandledning Hälsopedagogik Får kopieras 1 72 ISBN 978-91-47-11592-1 Rune Johansson, Lars Skärgren och Liber AB Redaktion: Anders Wigzell Omslagsbild: Maja Modén Produktion: Adam Dahl Får kopieras

Läs mer

Individuellt Val. Berzeliusskolan. Läsåret 2016/2017. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Berzeliusskolan. Läsåret 2016/2017. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val Berzeliusskolan Läsåret 2016/2017 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val skolan Läsåret 2015/2016 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

Kort kurspresentation över kurser som erbjuds på valblock 4/individuellt val - Hedbergska/Västermalm. Läsåret 14/15

Kort kurspresentation över kurser som erbjuds på valblock 4/individuellt val - Hedbergska/Västermalm. Läsåret 14/15 Kort kurspresentation över kurser som erbjuds på valblock 4/individuellt val - Hedbergska/Västermalm Läsåret 14/15 Kursnamn: Aktiviteter och upplevelser Kurskod: TURAKT0 Poäng: 100 Kunskaper om att planera,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Kurskatalog Lärling12. Individuellt val LÅ12-13

Kurskatalog Lärling12. Individuellt val LÅ12-13 Kurskatalog Lärling12 Individuellt val LÅ12-13 2013 01 08 Individuellt val Det individuella valet omfattar 200 poäng på samtliga program. Det är huvudmannen som beslutar vilka kurser som ska erbjudas som

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap

Läs mer

EntrEprEnörsk apande och läroplanen skolår: tidsåtgång: antal: ämne: kurser:

EntrEprEnörsk apande och läroplanen skolår: tidsåtgång: antal: ämne: kurser: Entreprenörskapande och läroplanen Skolår: Gymnasiet Tidsåtgång: Filmvisning ca 2 x 10 min, workshop på museet 90 minuter, efterarbete av varierande tidsåtgång Antal: Max 32 elever Ämne: Historia, Samhällskunskap,

Läs mer

Individuellt Val. Folkungaskolan. Läsåret 2013/2014. Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig.

Individuellt Val. Folkungaskolan. Läsåret 2013/2014. Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Individuellt Val Folkungaskolan Läsåret 2013/2014 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kurser

Läs mer

P R O J E K T : D I C E

P R O J E K T : D I C E P R O J E K T : D I C E Ett projektarbete i svenska, entreprenörskap och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2013. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av utvecklingsprocessen

Läs mer

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte

ENGELSKA FÖR DÖVA. Ämnets syfte ENGELSKA FÖR DÖVA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika

Läs mer

Vilka kurser startar vi? Programmens uppbyggnad. Programfördjupning. Individuella val

Vilka kurser startar vi? Programmens uppbyggnad. Programfördjupning. Individuella val Innehållsförteckning Bakgrund 2 Barn- & fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 3 Industritekniska programmet 4 Naturvetenskapsprogrammet 5 Samhällsvetenskapsprogrammet 5 Teknikprogrammet 6 Vård- & omsorgsprogrammet

Läs mer

Individuellt val Tullängsskolan läsåret 2013/2014

Individuellt val Tullängsskolan läsåret 2013/2014 Individuellt val Tullängsskolan läsåret 2013/2014 Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Teknikprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet Åk 2 kan välja

Läs mer

Ett skriftligt prov samt en inlämningsuppgift. Kompletterar eventuellt vissa delar av det skriftliga provet.

Ett skriftligt prov samt en inlämningsuppgift. Kompletterar eventuellt vissa delar av det skriftliga provet. PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Kurskod Kommunikation PEDKOU0 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prov Teoretiskt prov (240 min) Muntligt prov (60 min) Inlämningsuppgift Kontakt med Examinator Bifogas Enligt lärares

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION INFORMATION OCH KOMMUNIKATION Ämnet information och kommunikation behandlar såväl verbal som ickeverbal kommunikation i yrkessammanhang samt hur sociala medier används. Det handlar om hur man utformar

Läs mer

KURSFÖRTECKNING inför läsåret 15/16

KURSFÖRTECKNING inför läsåret 15/16 2015-01-30 KURSFÖRTECKNING inför läsåret 15/16 Kort kurspresentation för kurser som erbjuds på valblock 4/individuellt val Kurs Kurskod Ämne Enhet Aktiviteter och upplevelser TURAKT0 Turism VM Arkitektur

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i en förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med specialskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING

NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING NATURVETENSKAPLIG SPETS INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING Ämnet naturvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning förbereder

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte SPECIALPEDAGOGIK Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

HIPPOLOGI. Ämnets syfte

HIPPOLOGI. Ämnets syfte HIPPOLOGI Ämnet hippologi behandlar hästen som biologisk varelse, samspelet mellan häst och människa samt hästens användning inom till exempel hästsport, fritidsverksamhet, rehabilitering och natur- och

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

KURSFÖRTECKNING inför läsåret 17/18

KURSFÖRTECKNING inför läsåret 17/18 2017-01-23 KURSFÖRTECKNING inför läsåret 17/18 Kort kurspresentation för kurser som erbjuds på valblock 4/individuellt val Kurs Kurskod Ämne Enhet Bild och form1a1 BILBIL01a1 Bild HB/VM Bild och form 1a2

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner

Läs mer

Skola 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

Skola 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter Skola 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP

GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP FRÅN TÄBY UT I VÄRLDEN FÖRR I TIDEN GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP LIVSFRÅGOR I SAMHÄLLET Kursplan för de samhällsorienterande ämnena År 1-5 Rösjöskolan TÄBY KOMMUN Kursplan i geografi

Läs mer

Hur kopplar (O)mänskligt lärarmaterial till skolans styrdokument?

Hur kopplar (O)mänskligt lärarmaterial till skolans styrdokument? Hur kopplar (O)mänskligt lärarmaterial till skolans styrdokument? Till vem riktar sig materialet? Materialet är i första hand avsett för lärare på gymnasiet, framför allt lärare i historia. Flera av övningarna

Läs mer

HUMANISTISK OCH SAMHÄLLSVETENSKAPLIG SPECIALISERING

HUMANISTISK OCH SAMHÄLLSVETENSKAPLIG SPECIALISERING HUMANISTISK OCH SAMHÄLLSVETENSKAPLIG SPECIALISERING Ämnet humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering möjliggör en tvärvetenskaplig eller inomvetenskaplig fördjupning inom ett valt kunskapsområde.

Läs mer

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet HISTORIA Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016 INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 2 och år 3. På Finnvedens Gymnasium

Läs mer

Kursplan: Samhällskunskap

Kursplan: Samhällskunskap Kursplan: Samhällskunskap Ämnets syfte Undervisning i samhällkunskap ska: Förmedla kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor,

Läs mer

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:124) om kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet.

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner

Läs mer

HISTORIA. Ämnets syfte

HISTORIA. Ämnets syfte HISTORIA Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende

Läs mer

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll

Fritidshemmets syfte och centrala innehåll Regeringsredovisning: förslag till text i Lgr11 om fritidshemmet U2015/191/S 2015-11-23 Dnr: 2015:201 Fritidshemmets syfte och centrala innehåll Undervisningen i fritidshemmet ska utgå från den värdegrund

Läs mer

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande kurs W

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande kurs W Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande kurs W Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar

Läs mer

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2

Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 Kursplan i svenska som andraspråk grundläggande GRNSVA2 Kursen ger elever med annat modersmål än svenska en möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera på svenska. Ett rikt språk ger ökade förutsättningar

Läs mer

Koppling till gymnasieskolans styrdokument

Koppling till gymnasieskolans styrdokument Bilaga 2 DET BÖRJAR MED MIG Koppling till gymnasieskolans styrdokument Koppling till gymnasieskolans styrdokument Både läroplan och ämnesplaner ger stöd för att genomföra detta material. Skolverket har

Läs mer

Programmens uppbyggnad. Vilka kurser startar vi? Programfördjupning. Individuella val

Programmens uppbyggnad. Vilka kurser startar vi? Programfördjupning. Individuella val Kurskatalog läsåret 2015-2016 - inför år två Innehållsförteckning Bakgrund 2 Barn- & fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 4 Industritekniska programmet 4 Samhällsvetenskapsprogrammet 6 Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

KOPPLING TILL LÄROPLANEN

KOPPLING TILL LÄROPLANEN KOPPLING TILL LÄROPLANEN Arbetet med de frågor som berörs i MIK för mig kan kopplas till flera delar av de styrdokument som ligger till grund för skolans arbete. Det handlar om värden som skolan ska se

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2014/2015 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Filosofi 1:

Läs mer

Skolverkets kursplan i ämnet - Musik. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Skolverkets kursplan i ämnet - Musik. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Skolverkets kursplan i ämnet - Musik Musik finns i alla kulturer och den berör oss såväl kroppsligt som tankemässigt och känslomässigt. Musik är en estetisk uttrycksform som används i en mängd sammanhang,

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

HUNDKUNSKAP. Ämnets syfte

HUNDKUNSKAP. Ämnets syfte HUNDKUNSKAP Hundar används i många sammanhang, som brukshundar och sällskapsdjur. Efterfrågan på yrkeskunnande i arbete med och fostran av hundar ökar. Ämnet hundkunskap behandlar skötsel och samspel med

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

5.17 Hälsokunskap. Självständigt arbete kan ingå. Mål för undervisningen

5.17 Hälsokunskap. Självständigt arbete kan ingå. Mål för undervisningen 5.17 Hälsokunskap Hälsokunskap är ett läroämne som vilar på tvärvetenskaplig grund och har som mål att främja kunskap som stödjer hälsa, välbefinnande och trygghet. Utgångspunkten för läroämnet är respekt

Läs mer

Kursplan för SH Samhällskunskap A

Kursplan för SH Samhällskunskap A Kursplan för SH1201 - Samhällskunskap A som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs Eleven ska ha kunskap om demokratins framväxt och funktion samt kunna tillämpa ett demokratiskt arbetssätt, kunna

Läs mer

Då det skriftliga provet är godkänt så kallas du till ett muntligt förhör för att komplettera.

Då det skriftliga provet är godkänt så kallas du till ett muntligt förhör för att komplettera. PRÖVNINGSANVISNING Prövning i Grundläggande BIOLOGI Kurskod Biologi åk 7-9 Poäng 150 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Vi använder för närvarande Puls Biologi för grundskolans år 7-9, Natur

Läs mer

1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna 7

1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna 7 1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå som motsvarar den utbildning som ges inom grundsärskolan Biologi Kurskod: SGRBIO7 Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) 246 gymnasieskola 2011 (NA) Examensmål för naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

3.11 Kemi. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet kemi

3.11 Kemi. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet kemi 3.11 Kemi Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i vård och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Efter

Läs mer

Individuell utvecklingsplan HT Namn. Myrans Heldagsskola

Individuell utvecklingsplan HT Namn. Myrans Heldagsskola Individuell utvecklingsplan HT 2014 Namn Grundsärskolans kursplan Myrans Heldagsskola Bild Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga

Läs mer

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska Engelska Kurskod: GRNENG2 Verksamhetspoäng: 450 Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens

Läs mer