KURSFÖRTECKNING inför läsåret 15/16

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSFÖRTECKNING inför läsåret 15/16"

Transkript

1 KURSFÖRTECKNING inför läsåret 15/16 Kort kurspresentation för kurser som erbjuds på valblock 4/individuellt val Kurs Kurskod Ämne Enhet Aktiviteter och upplevelser TURAKT0 Turism VM Arkitektur - Hus ARKARK0 Arkitektur VM Bild och form1a1 BILBIL01a1 Bild HB/VM Bild och form 1a2 BILBIL01a2 Bild HB/VM Biologi 1 BIOBIO01 Biologi VM Bygga i trä TRÄBYG0 Trä VM Engelska 6 ENGENG06 Engelska HB/VM Engelska 7 ENGENG07 Engelska HB/VM Entreprenörskap ENTENR0 Entreprenörskap UNG företags. HB Entreprenörskap ENTENR0 Entreprenörskap VM Film- och tv-produktion FILFIL01 Film- och TV-produktion HB Filosofi 1 FIOFIO01 Filosofi HB Fotografisk bild 1 FOTFOT01 Fotografisk bild HB Historia 1a2 HISHIS01a2 Historia HB/VM Humanististk och samhälls- HUMHUM00S Humnistisk och samhälls- HB vetenskaplig spec. Kriminologi vetenskaplig spec. Hälsopedagogik HÄLHÄL0 Hälsa VM Idrott och hälsa 2 IDRIDR02 Idrott och hälsa VM Idrott och hälsa 2S IDRIDR02 Idrott och hälsa specialisering HB/VM Ledarskap och organisation LEDLED0 Ledarskap och organisation HB Massage 1 MAAMAA01 Massage VM Matematik 2a MATMAT02a Matematik VM Matematik 2b MATMAT02b Matematik HB Matematik 3b MATMAT03b Matematik HB Matematik 4 MATMAT04 Matematik HB/VM Matematik 5 MATMAT05 Matematik VM Mental träning HÄLMEN0 Hälsa HB/VM Moderna språk, Kinesiska, steg 1 MODZHO01 Moderna språk HB Modersmål 1 MOEXXX01 Modersmål HB/VM Modersmål 2 MOEXXX02 Modersmål HB/VM Modersmål - aktiv tvåspråkighet MOEMOD0 Modersmål HB/VM Musik MUSMUS0 Musik HB Måleri - Dekorationstekniker MARMAE0 Måleri VM

2 Naturkunskap 2 NAKNAK02 Naturkunskap HB/VM Privatjuridik JURPRI0 Juridik HB Programmering 1 PRRPRR01 Programmering VM Psykologi 1 PSKPSY01 Psykologi HB/VM Psykologi 2a PSKPSY02a Psykologi HB/VM Retorik SVERET0 Retorik HB Samhällskunskap 1a2 SAMSAM01a2 Samhällskunskap HB/VM Scenisk gestaltning 1 TEASCE01 Teater HB Servicekunskap FÖSSEV0 Försäljning och kundservice VM Svenska 2 SVESVE02 Svenska HB/VM Svenska som andraspråk 2 SVASVA02 Svenska VM Svenska 3 SVESVE03 Svenska HB/VM Svenska som andraspråk 3 SVASVA03 Svenska VM Svets grund SAASVT0 Sammanfogningsteknik VM Träningslära 1/Styrka o uthållighet TRNTRN01 Träningslära HB Träningslära 1/Styrketräning TRNTRN01 Träningslära VM

3 Kursnamn: Bild och form 1a1 Kurskod: BILBIL01a1 Poäng: 50 (hösttermin) Max 25 deltagare Kort kurspresentation över kurser som erbjuds på valblock 4/individuellt val - Hedbergska Läsåret 15/16 Kunskaper om bildens funktion, förmåga att arbeta nytänkande, idérikt, färdigheter i att framställa bilder med hjälp av olika material. Förmåga att se, analysera, tolka och samtala om olika typer av bilder. Ämnesområdets språk och etablerade begrepp. Kursnamn: Bild och form 1a2 Kurskod: BILBIL01a2 Poäng: 50 (vårtermin) Max 25 deltagare BILBIL01a1 Gestaltande bildarbete i två- och tredimensionella tekniker i nya och traditionella begrepp. Grundläggande kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder samt färglära. Bildspråkliga grundbegrepp. Diskussioner och värderingsövningar omkring eget och andras arbete med bilder. Kursnamn: Engelska 6 Kurskod: ENGENG06 Poäng: 100 Engelska 5 (ENGENG05) Bygger på kursen Engelska 5. Konkreta och abstrakta ämnesområden, tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; etiska och existensiella frågor. Teman, motiv, form och innehåll i film och skönlitteratur. Levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang där engelska används. Kursnamn: Engelska 7 Kurskod: ENGENG07 Poäng: 100 Engelska 6 (ENGENG06) Bygger på kursen Engelska 6. Teoretiska och komplexa ämnesområden, även av mer vetenskaplig karaktär, med anknytning till elevernas utbildning, valt fördjupningsområde, samhällsfrågor och arbetsliv; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; kulturyttringar i i samtiden och historien, till exemel litterära epoker. Samhällsfrågor, kulturella, historiska, politiska och social förhållanden samt etiska och existentiella frågor i olika sammanhang och delar av världen där engelska används KortkursforklaringHBVM_LÅ1516_ xls sida 3/22

4 KortkursforklaringHBVM_LÅ1516_ xls sida 4/22

5 Kursnamn: Entreprenörskap Kurskod: ENTENR0 Poäng: 100 OBS! Kan läsas av elever i år 3 Innebär: Ung Företagsamhet -med placering på Hedbergska Genomförande, avslutande och utvärdering av ett projekt eller drivande av ett fiktivt företag Kursnamn: Film- och tv-produktion 1 Kurskod: FILFIL01 Poäng: 100 Max 22 deltagare Reseach, produktionsplanering och utvärdering. Inspelnings- och redigeringsteknik. Orientering om hur rman skriver manus till spelfilm, tv eller dokumentärfilm. Intervjuteknik, bildutsnitt, kamerarörelser, ljud och musik, dramaturgi. Kursnamn: Filosofi 1 Kurskod: FIOFIO01 Poäng: 50 (hösttermin) Existens och vetande, dels grundläggande teorier som behandlar begreppet verklighet och vad som kan tänkas existera dels grundläggande kunskapsteori utifrån begreppet kunskap, sanning och vetande. Nutida filosofiska riktningar, språkfilosofi, olika filosofiska förhållningssätt. Kursnamn: Fotografisk bild 1 Kurskod: FOTFOT01 Poäng: 100 Egen digitalkamera behövs Max 25 deltagare Fotografiska processen, och hur delarna hänger samman. Olika digitala bildformat och programvaror. Bildupplösning, idéproduktion, kreativa arbetsprocesser, personligt bildspråk. Kopiering, bildredigering, olika lagringsformat. Kursnamn: Historia 1a2 HISHIS01a2 Poäng: 50 (vårtermin) Historia 1a1 (HISHIS01a1) Bygger på Historia 1. Fördjupning i förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden. Industrialisering, demokratisering under 18- och 1900-talen. Politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situstion. KortkursforklaringHBVM_LÅ1516_ xls sida 5/22

6 Kursnamn: Humanistisk och samhälls- Kurskod: HUMHUM00S Poäng: 100 vetenskaplig specialisering - Kriminologi OBS! Kan läsas endast av elever i år 3 Samhällskunskap 2 (SAMSAM02), Psykologi 2 (PSKPSY2a/b), Historia 2 (HISHIS02a) eller moderna språk 4 I kursen kriminologi försöker vi analysera och förklara varför vissa människor begår brott utifrån olika teorier om brottslighet. I kursen görs en historisk återblick med betoning på värderingar som gällde i samhället under aktuell tid. Fördjupningsuppgifter görs inom ämnet och dessa presenteras både skriftligt och muntligt. Kursnamn: Idrott och hälsa 2 Kurskod: IDRIDR02S Poäng: 100 Specialisering Idrott och hälsa 2 Specialisering (IDRIDR01S) Eleverna placeras in automatiskt, efter IDRIDR01S Specialisering inom vald idrott. Fördjupning av tekniker, taktik och mätttekniker. Värdering, anpassning och genomförande av träningsprogram för vald idrott. Fördjupat perspektiv på etik, moral och könsmöster. Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa. Kursnamn: Ledarskap och organisation LEDLED0 Poäng: 100 Kunskaper om begrepp, teorier och modeller inom området ledarskap och organisation. Kunskaper om hur individer och grupper fungerar samt om kommunikation, samverkan, konflikthantering och motivation Olika former av ledarskap. Förmåga att leda och organisera. Kursnamn: Matematik 2b Kurskod: MATMAT02b Poäng: 100 MATMAT01b Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att: 1. använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen. 2. hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg. 3. formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat. 4. tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar. 5. följa, föra och bedöma matematiska resonemang. 6. kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling. 7. relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt KortkursforklaringHBVM_LÅ1516_ xls sida 6/22 och historiskt sammanhang.

7 Kursnamn: Matematik 3b Kurskod: MATMAT03b Poäng: 100 Matematik 2a eller b (MATMAT02b, MATMAT02b) Bygger på kursen Matematik 2a eller 2b Kurskod: Mental träning Kurskod: HÄLMEN0 Poäng: 100 Kursen handlar om att lära känna sig själv, lära sig hitta metoder för att hantera olika situationer både i skolan och i livet. Att hitta sina egna vägar till att må bra och prestera bra, men även att lära sig förstå hur andra reagerar i pressade situationer. Kurskod: Moderna språk 1 (Kinesiska) Kurskod: MODZHO01 Poäng: 100 Målet för kursen är att eleven tillägnar sig sådana färdigheter i tal och skrift att eleven kan reda sig i vardagliga situationer. Kännedom om landet. Ordkunskap, basgrammatik, muntliga och skriftliga övningar. Kurskod: Modersmål 1 Kurskod: MOEXXX01 Poäng: 100 Förmåga att muntligt uttrycka tankar, känslor och åsikter i samtal, diskussioner och redovisningar med ett rikt ord- och begreppsförråd. Förmåga att skriva olika texttyper med ett rikt ord- och begreppsförråd Kurskod: Modersmål 2 Kurskod: MOEXXX02 Poäng: 100 MOEXXX01 Fördjupad kunskap, fortsättning på Modersmål 1 KortkursforklaringHBVM_LÅ1516_ xls sida 7/22

8 Kurskod: Modersmål - Aktiv tvåspråkig- Kurskod: MOEMOD0 Poäng: 100 het MOEXXX01,MOEXXX02 Fördjupad kunskap, fortsättning på Modersmål 2 Kursnamn: Musik Kurskod: MUSMUS0 Poäng: 100 Max antal platser: 16 Grundläggande musikskapande och bearbetning av musikaliskt material, till exempel att göra en andrastämma, välja instrumentering, kompstil, musikalisk form och disposition. Kursnamn: Naturkunskap 2 Kurskod: NAKNAK02 Poäng: 100 NAKNAK1a2 eller NAKNAK1b Fortsättning på kursen Naturkunskap 1. Kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion. Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser Kursnamn: Privatjuridik Kurskod: JURPRI0 Poäng: 100 Juridiskt körkort (vardagsjuridik) En kurs som ger kunskap om rättigheter och skyldigheter när du flyttar hemifrån, i förhållanden, när du får arbete, när du köper varor eller tjänster. Du får också kunskap om hur lagar och domstolar är uppbyggda och arbetar. Kursnamn: Psykologi 1 Kurskod: PSKPSY01 Poäng: 50 (hösttermin) Kognitionspsykologi; Hur vi lär in för att förstå vår omgivning. Minnet, varför minns vi vissa händelser? Hur blir vi lurade av reklam? Biologisk psykologi; Vad händer i hjärnan när vi är arga, ledsna, glada? Varför spelar vi på Casinot när vi vet att vi inte vinner? Vad säger hjärnan?? Hur kopplas allt till våra känslor? Socialpsykologi; Hur vet jag att jag är jag? Bestämmer omgivningen det? Kan jag ha olika roller i olika grupper, varför? Verklighetsuppfattning, självbild; Hur blir beteendet om jag har en självbild att jag inte kan matematik eller att jag är dålig i idrott? KortkursforklaringHBVM_LÅ1516_ xls Stresshantering, kriser och krishantering; Vad händer när vi blir stressade, om jag kommer sida 8/22i en kris, hur gör jag då?

9 Kursnamn: Psykologi 2a Kurskod: PSKPSY02a Poäng: 50 (vårtermin) PSKPSY01 Fortsättning på Psykologi 1. Förmåga att använda och värdera olika psykologiska teorier och modeller. Sociala sammanhang. Arvet och miljöns betydelse för psykisk hälsa, ohälsa, och psykiska sjukdomar. Förmåga att använda och värdera olika psykologiska teorier och modeller. Kursnamn: Retorik Kurskod: SVERET0 Poäng: 100 Muntlig framställning inför en grupp, diskussions- och debattinlägg. Aktivt lyssnande samt konsten att ge respons på ett konstruktivt sätt. Den retoriska arbetsprocessens sex delar; Intellecto, Inventio, Dispositio, Elocution, memoria och Actio Kursnamn: Samhällsunskap 1a2 Kurskod: SAMSAM01a2 Poäng: 50 (hösttermin) Samhällskunskap 1a1 Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet. KortkursforklaringHBVM_LÅ1516_ xls sida 9/22

10 Kursnamn: Svenska 2 Kurskod: SVESVE02 Poäng: 100 Svenska 1 (SVESVE01) 1. Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen 2. Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och texter 3. Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och komunikationssituation i övrigt. 4. Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter. 5. Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap 6. Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag. 7. Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad. Kursnamn: Svenska 3 Kurskod: SVESVE03 Poäng: 100 Svenska 2 (SVESVE02) Svenska 3, bygger på kursen svenska 2 Kursnamn: Svenska som andraspråk 2 Kurskod: SVASVA02 Poäng: 100 Svenska som andraspråk 1 (SVASVA01) Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjligh att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Ämnet bidrar till att eleverna stärker sin flerspråkiga identitet och tillit till sin egen språkförmåga. Kursnamn: Svenska som andraspråk 3 Kurskod: SVASVA03 Poäng: 100 Svenska som andraspråk 2 (SVASVA02) Svenska som andraspråk 3, bygger på kursen svenska som andraspråk 2 Kursnamn: Träningslära 1 Kursnamn: TRNTRN01 Poäng: 100 Styrka och uthållighet Plats Hedbergska Grundläggande kunskaper i anatomi och fysiologi, skelett, leder och muskler. Närings- och kostkunskap, betydelsen av återhämtning och vila för prestation, välbefinnande och hälsa. Träningsmetoder för ex uthållighet, styrka, rörlighet, KortkursforklaringHBVM_LÅ1516_ xls koordination och koncentration. Skadeförebyggande och etiska normer och regler för sida träningsverksamhet. 10/22

11 KortkursforklaringHBVM_LÅ1516_ xls sida 11/22

12 Kort kurspresentation över kurser som erbjuds på valblock 4/individuellt val - Västermalm Läsåret 15/16 Kursnamn: Aktiviteter och upplevelser Kurskod: TURAKT0 Poäng: 100 Tänk tillbaka på den senaste positiva aktiviteten eller upplevelsen du var iväg på.vad var bra? Hur var det arrangerat? Hur blev du bemött? Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i hur du kan skapa en aktivitet eller upplevelse som andra kan njuta av. Du får träna på ditt ledarskap, ditt kroppsspråk och din förmåga att möta olika människor i olika sammanhang. Kursen ger också grundläggande kunskaper i marknadsföring, prissättning och olika organisationsformer. Kursnamn: Arkitektur - Hus Kurskod: ARKARK0 Poäng: 100 Eleven ska utveckla kunskaper om den byggda miljön, historia och utveckling. Kulturarv och byggplaneringsprocess. Utformning av förslag inom byggnads-, planerings, och förändringsprojekt med tanke på funktion, ekonomi, estetik, teknik och hållbarhet. Kursnamn: Bild och form 1a1 Kurskod: BILBIL01a1 Poäng: 50 (hösttermin) Max 25 deltagare Kunskaper om bildens funktion, förmåga att arbeta nytänkande, idérikt, färdigheter i att framställa bilder med hjälp av olika material. Förmåga att se, analysera, tolka och samtala om olika typer av bilder. Ämnesområdets språk och

13 etablerade begrepp. Kursnamn: Bild och form 1a2 Kurskod: BILBIL01a2 Poäng: 50 (vårtermin) BILBIL01a1 Max 25 deltagare Gestaltande bildarbete i två- och tredimensionella tekniker i nya och traditionella begrepp. Grundläggande kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder samt färglära. Bildspråkliga grundbegrepp. Diskussioner och värderingsövningar omkring eget och andras arbete med bilder. Kursnamn: Biologi 1 Kurskod: BIOBIO01 Poäng: 100 Ekologi, Genetik, Evolution, Karaktär och arbetsmetoder; naturvetenskaplig frågeställning. Planering och genomförande av fältstudier, experiment och observationer. Kursnamn: Bygga i trä Kurskod: TRÄBYG0 Poäng: 100 Kursen innehåller både teoretiska och praktiske moment inom: vanligt förekommande stomkonstruktioner. Enklare bjälklag, regelverk och takkonstruktioner för mindre byggnader, till exempel friggebodar och förråd. Ut- och invändig beklädnad av golv, väggar och tak på mindre byggnader, till exempel friggebodar och förråd. Montering av fönster och dörrar på mindre byggnader, till exempel friggebodar och förråd.

14 Kursnamn: Engelska 6 Kurskod: ENGENG06 Poäng: 100 Engelska 5 (ENGENG05) Bygger på kursen Engelska 5. Konkreta och abstrakta ämnesområden, tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; etiska och existensiella frågor. Teman, motiv, form och innehåll i film och skönlitteratur. Levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang där engelska används. Kursnamn: Engelska 7 Kurskod: ENGENG07 Poäng: 100 Engelska 6 (ENGENG06) Bygger på kursen Engelska 6. Teoretiska och komplexa ämnesområden, även av mer vetenskaplig karaktär, med anknytning till elevernas utbildning, valt fördjupningsområde, samhällsfrågor och arbetsliv; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; kulturyttringar i i samtiden och historien, till exemel litterära epoker. Samhällsfrågor, kulturella, historiska, politiska och social förhållanden samt etiska och existentiella frågor i olika sammanhang och delar av världen där engelska används Kursnamn: Entreprenörskap Kurskod: ENTENR0 Poäng: 100 Entreprenör är synonymt med att bland annat vara: pionjär, banbrytare, leverantör, eldsjäl, byggare, mm initiativrika och kreativa inslag. På denna entreprenörskurs ges du utrymme att upptäcka och släppa fram vad du är bra på och att samarbete med andra. Du får utrymme att ta ansvar, utveckla idéer och få dem omsatta i praktiskt handlande som exempelvis kan vara att starta ett företag från grunden, från idé till produktion.

15 Kursnamn: Historia 1a2 HISHIS01a2 Poäng: 50 (vårtermin) Historia 1a1 (HISHIS01a1) Historia 1a2 är en fortsättning på grundkursen Historia 1a1. Enkelt uttryckt handlar det om en fördjupning i ämnet historia. En betydande del av kursen kommer ägnas åt ett fördjupningsarbete. Här har du möjlighet att fördjupa dig i din favorit bland de olika historiska epokerna. Arbetet skall vila på en vetenskaplig bas och utgå ifrån syfte, frågeställningar och teori. De analytiska inslagen skall vara framträdande. Kursnamn: Hälsopedagogik HÄLHÄL0 Poäng: 100 Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter. Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå. Kursnamn: Idrott och hälsa 2 Kurskod: IDRIDR02 Poäng: 100 Påbörjad: Idrott och hälsa 1 (IDRIDR01) Kursen behandlar följande innehåll: olika bollspel, friluftsliv med bla paddling, klättring, orientering, skidåkning (gå på tur) och vårvandring, träningslära - om hur vår kropp fungerar, rytmik och dans. Hälsobegreppets grunder. Skador i samband med idrott och motionsaktiviteter. Olika kroppsideals påverkan på människor.

16 Kurskod: Massage 1 Kurskod: MAAMAA01 Poäng: 100 Eleven får lära sig klassisk massage, ansiktsmassage, sittande massage och taktil massage. Kursen innefattar även kunskaper i grundläggande anatomi och fysiologi med fokus på kroppens rörelseapparat, skelett, leder, muskler och hud. Kursnamn: Matematik 2a Kurskod: MATMAT02a Poäng: 100 MATMAT01a Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att: 1. använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen. 2. hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg. 3. formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat. 4. tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar. 5. följa, föra och bedöma matematiska resonemang. 6. kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling. 7. relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang. Kursnamn: Matematik 4 Kurskod: MATMAT04 Poäng: 100 Matematik 3b eller 3c (MATMAT03b, MATMAT03c) Bygger på kursen Matematik 3b eller 3c

17 Kurskod: Mental träning Kurskod: HÄLMEN0 Poäng: 100 Kursen handlar om att lära känna sig själv, lära sig hitta metoder för att hantera olika situationer både i skolan och i livet. Att hitta sina egna vägar till att må bra och prestera bra, men även att lära sig förstå hur andra reagerar i pressade situationer. Kurskod: Moderna språk 1 (Kinesiska) Kurskod: MODZHO01 Poäng: 100 Målet för kursen är att eleven tillägnar sig sådana färdigheter i tal och skrift att eleven kan reda sig i vardagliga situationer. Kännedom om landet. Ordkunskap, basgrammatik, muntliga och skriftliga övningar. Kurskod: Moderna språk 2 (Kinesiska) Kurskod: MODZHO02 Poäng: 100 Kinesiska 1 (MODZHO01) Fortsättning på kursen MODCHI01. Målet för kursen är att eleven tillägnar sig sådana färdigheter i tal och skrift att eleven kan reda sig i vardagliga situationer. Kännedom om landet. Ordkunskap, basgrammatik, muntliga och skriftliga övningar. Kurskod: Modersmål 1 Kurskod: MOEXXX01 Poäng: 100

18 Förmåga att muntligt uttrycka tankar, känslor och åsikter i samtal, diskussioner och redovisningar med ett rikt ord- och begreppsförråd. Förmåga att skriva olika texttyper med ett rikt ord- och begreppsförråd Kurskod: Modersmål 2 Kurskod: MOEXXX02 Poäng: 100 MOEXXX01 Fördjupad kunskap, fortsättning på Modersmål 1 Kurskod: Modersmål - Aktiv tvåspråkig- Kurskod: MOEMOD0 Poäng: 100 het MOEXXX01, MOEXXX02 Fördjupad kunskap, fortsättning på Modersmål 2 Kursnamn: Måleri - Dekorationstekniker Kurskod: MARMAE0 Poäng: 100 Antal platser: 16 Planering och beräkningar, täckning och skydd av olika ytor vid målningsarbeten. Grunderna inom perspektivlära, svampmålning, schablonmålning, tromp de l óil.

19 Kursnamn: Naturkunskap 2 Kurskod: NAKNAK02 Poäng: 100 NAKNAK1a2 eller NAKNAK1b Fortsättning på kursen Naturkunskap 1. Kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion. Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser Kursnamn: Programmering 1 Kurskod: PRRPRR01 Poäng: 100 Principerna bakom datorprogram samt färdigheter i programmering i ett eller flera programmeringsspråk. Kontrollstruktur, tex sekvens, selektion, iteration, variablers och konstanters synlighet och livslängd. Felsökning, sorterings- och sökningsalgoritmer. Kursnamn: Psykologi 1 Kurskod: PSKPSY01 Poäng: 50 (hösttermin) Kognitionspsykologi; hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. Biologisk psykologi, fysiska förklaringar av tänkande, känlsor och beteende Socialpsykologi; hur människan påverkas och formas tillsammans med andra Stresshantering, kriser och krishantering Arvet och miljöns betydelse för psykisk hälsa, ohälsa, och psykiska sjukdomar.

20 Kursnamn: Psykologi 2a Kurskod: PSKPSY02a Poäng: 50 (vårtermin) PSKPSY01 Fortsättning på Psykologi 1. Förmåga att använda och värdera olika psykologiska teorier och modeller. sociala sammanhang. Arvet och miljöns betydelse för psykisk hälsa, ohälsa, och psykiska sjukdomar. Förmåga att använda och värdera olika psykologiska teorier och modeller. Kursnamn: Samhällsunskap 1a2 Kurskod: SAMSAM01a2 Poäng: 50 (vårtermin) Samhällskunskap 1a1 Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet. Kursnamn: Servicekunskap Kurskod: FÖSSEV0 Poäng: 100 Kursen handlar om säljarbete inom handel med varor och tjänster och behandlar kommunikationsteknik, attityder och värderingar. Man lär sig att planera, organisera, samverka med andra och kommunicera genom olika medier i servicesituationer. Kunskap om lagar, kalkylering, ekonomiska beräkningar och att utvärdera sitt arbete och resultat ingår. Ergonomi, säkerhet och miljömedvetenhet behandlas också.

21 Kursnamn: Svenska 2 Kurskod: SVESVE02 Poäng: 100 Svenska 1 (SVESVE01) 1. Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen 2. Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och texter 3. Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och komunikationssituation i övrigt. 4. Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter. 5. Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap 6. Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag. 7. Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad. Kursnamn: Svenska 3 Kurskod: SVESVE03 Poäng: 100 Svenska 2 (SVESVE02) Svenska 3, bygger på kursen svenska 2 Kursnamn: Svenska som andraspråk 2 Kurskod: SVASVA02 Poäng: 100 Svenska som andraspråk 1 (SVASVA01) Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjligh att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Ämnet bidrar till att eleverna stärker sin flerspråkiga identitet och tillit till sin egen språkförmåga.

22 Kursnamn: Svenska som andraspråk 3 Kurskod: SVASVA03 Poäng: 100 Svenska som andraspråk 2 (SVASVA02) Svenska som andraspråk 3, bygger på kursen svenska som andraspråk 2 Kursnamn: Svets grund Kurskod: SAASVT0 Man får lära sig att planera, organisera och utföra sammanfogning av material. Vidare att korrigera formavvikelser, lösa produktionstekniska problem och att bedöma kvalitet på utfört arbete. Det ingår att lära sig om utrustningars funktion, olika metoder och att tolka instruktioner och tillverkningsunderlag. Man får också utföra underhåll och enklare reparationer av utrustningen. Säkerhet, ergonomi och miljöhänsyn ingår. Kursnamn: Träningslära 1 Kursnamn: TRNTRN01 Poäng: 100 Inriktning Styrketräning Plats Västermalm Kursen handlar om styrketräning dels på gym och dels med kroppen som beslastning. Eleven får lära sig träna i styrkemaskiner och med fria vikter. Du får lära dig hur du skall träna för att utveckla din styrka samt att göra ditt eget styrketräningsprogram. I kursen behandlas även muskelanatomi och doping.

Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang.

Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang. Arrangering och komposition 1, MUIARA01, 100 poäng Du får verktyg för att skriva Din egen musik och arrangera för olika musikaliska sammanhang. Bild och form 1b, BILBIL01b, 100 poäng Bland annat arbetar

Läs mer

Kursbeskrivningar 2014-15 Studieförberedande program

Kursbeskrivningar 2014-15 Studieförberedande program Kursbeskrivningar 2014-15 Studieförberedande program REGISTER Kurser för grundläggande behörighet Svenska som andraspråk 2 2 Svenska som andraspråk 3 3 Behörighetsgivande kurser Idrott och hälsa 2 5 Matematik

Läs mer

Blivande År 2-elever Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013

Blivande År 2-elever Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013 1 Blivande År 2-elever Kurskatalog för individuella val Läsåret 2012/2013 INDIVIDUELLA VALET 2012/2013 ÅR 2 gäller elever i nya gymnasiet Det individuella valet ingår i poängplanen för alla utbildningar

Läs mer

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en

Komvux på distans. Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en Hösten 2014 Komvux på distans Personlig distansutbildning. Låter det motsägelsefullt? Inte på NTI-skolan. Hos oss får du en personlig kurslärare som följer dig hela vägen. Alla lärare arbetar heltid med

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon

Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

Val inför 2015-2016. Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com.

Val inför 2015-2016. Du gör ditt/dina val på skara.dexter-ist.com. Val inför 2015-2016 Innehåll: Instruktioner för de olika valen Vem väljer vad? Individuellt val Inriktningsval/djupningsval Språkval (samhällsvetenskapsprogrammet åk1) Diverse information o Områdesbehörigheter,

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16

Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Önskar du ytterligare information om kurserna gå in på www.skolverket.se gymnasieskolan kursplaner Extern länk kursinfo 2010-12-16 Kursnamn i klartext Kurskod Poäng Beskrivning av kurs Aktie- och värdepapperskunskap

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga

Schillerska Gymnasiet Kurskatalog 2011/12. Kurskatalog. Individuellt val läsåret 2011/2012. Ny upplaga Kurskatalog Individuellt val läsåret 2011/2012 Ny upplaga 1 Översikt Information om antal poäng 4 Information till dig som går ES 4 Information till dig som går SE 4 Information till dig som går SP 4 Viktig

Läs mer

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav LGR 11 Läroplanens kapitel 3 Kursplaner - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav Vad är detta? Grundskoleavdelningens utvecklingsprojekt Bedömning och betyg i Stockholm stad har sammanställt kursplanerna

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Estetiska perspektiv i Lgr 11

Estetiska perspektiv i Lgr 11 Estetiska perspektiv i Lgr 11 Texter ur samtliga kursplaner utom de estetiska ämnena som självklart omfattar estetiska perspektiv Lgr 11 består av tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande

Läs mer

Kort om inriktningsval och individuella val på ED

Kort om inriktningsval och individuella val på ED KURSKATALOG 2011-2012 STUDIEVAL PÅ ED Kort om inriktningsval och individuella val på ED I ditt studieval ska du välja inriktning/profil (se sida 1-7) samt kurser till ditt individuella val (se sida 8-30)

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2011/12 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2010/11 ÅK 3 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010

Kurskatalog. Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Kurskatalog Sannarpsgymnasiet 2009/2010 Innehåll Administration 5 ADM1201 / ADM1202 / ADM1203 / ADM1205 / ADM1206 /ADM1208 / ADM1209 / ADM1210 Arbetsliv 8 ARL1201 Bild och form 9 BF1201 / BF1202 Biologi

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

SPÅNGA GYMNASIUM. Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12

SPÅNGA GYMNASIUM. Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12 SPÅNGA GYMNASIUM 2011-02-14 Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12 Omfattning och syfte Syftet med det individuella valet är att du skall kunna fördjupa dig inom ett ämne eller pröva

Läs mer

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL

KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 1 KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2012/13 ÅK 3 1 2 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och valbara kurser åk 3 I din hand håller du den katalog som innehåller de kurser som Rudbeckianska gymnasiet erbjuder

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

LGR 11 ÅK 1 3. The compact version Planeringstöd för lärare. Allan Eriksson, Bolidenskolan 4-9, Boliden www.lektion.se

LGR 11 ÅK 1 3. The compact version Planeringstöd för lärare. Allan Eriksson, Bolidenskolan 4-9, Boliden www.lektion.se LGR 11 ÅK 1 3 The compact version Planeringstöd för lärare Hej Kollega! Du som jobbar i årskurs 1-3 har o a många ämnen a hålla reda på. Det är inte ovanligt a en klasslärare har å a eller flera olika

Läs mer

TEU1201 TEU1202 TEU1203

TEU1201 TEU1202 TEU1203 RK1201 Affärsjuridik 50 poäng (läses tillsammans med Rättskunskap 50 poäng) 3 block 1 Affärsjuridik är en fortsättning på kursen Rättskunskap och ger fördjupade kunskaper i t ex avtalsrätt och köprätt.

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV:

KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: KURSKATALOG KOMVUX VT 2012 ABF STOCKHOLM VUX VUXENUTBILDNING PÅ UPPDRAG AV: Välkommen till ABF Stockholm Vux! Behöver du läsa upp ett enstaka betyg för att få en särskild behörighet eller läser du mot

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i bild

Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer