KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare"

Transkript

1 Öckerö KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 23 april 2014 kl i Lejonet, Kommunhuset Öckerö OBS. Före sammanträdet besöker nämnden Betelskolan Hässla kl 16. Förmöte: Öckeröalliansen träffas kl i Lejonet ÄRENDEN 1. Val av justerare Förslag: Jörgen Olsen E Knoph, B-M Bertrandsson *2. Budgetuppföljning. Dnr 17/14. Au:s förslag: 1. Information och den negativa prognosen noteras 2. Ekonomisk rapport överlämnas till kommunstyrelsen 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad 3. Samarbetsprojekt med Öckerö idrottsförening kring elevers hälsa och studier. Dnr 26/14. Au:s förslag: För att finansiera pågående samarbetsprojekt med Öckerö Idrottsförening kring elevers hälsa och studier ansöker Barn- och utbildningsnämnden hos Kommunstyrelsen om kr för Ansökningar om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola. Dnr 25/14 Au:s förslag: Barn- och utbildningsnämnden avstår från att lämna yttrande 6. Information Fritids Framtida skollokaler Förskoleplanering Politikerpresentation på hemsidan Incident- och frånvarorapportering (dnr 7/14) Bilaga Bilaga 7. Redovisning av delegationsbeslut. Dnr 1/14 Bilaga 8. Meddelanden. Dnr 2/14 Bilaga 9. Övriga frågor * Närvarorätt för anmälda personalföreträdare Ingvar Svensson Ordförande Anna Corneliusson Sekreterare

2 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Barn- och utbildningsnämnden Handläggare: Marina Emanuelsson Ärende: Budgetuppföljning 2014 Diarienummer: 17/14 PROGNOS MARS Förvaltningens beslutsförslag till Barn- och utbildningsnämnden 1. Den negativa prognosen och informationen noteras 2. Ekonomisk rapport överlämnas till kommunstyrelsen 3. Paragrafen justeras omedelbart Resultat och prognos Riktpunkt efter mars, vid en jämn förbrukning, är 25 procent och utfall efter mars ligger på 25,4 procent. Prognosavvikelsen är negativ, -704 tkr i jämförelse med budget. Centralt ansvar inklusive kulturskolan visar på en negativ prognos med -48 tkr (-23 tkr), utfall ligger på 23,1 procent. Kulturskolan ingår med ett negativt underskott på 46 tkr. Häri ingår beräknade kostnader för samarbetet med Öckerö idrottsförening med 250 tkr. Centrala elevhälsan visar på ett utfall på 26 procent. Prognosen pekar på ett underskott med -398 tkr (48 tkr). Häri ingår två grundsärskoleplats på ca 500 tkr som inte var budgeterade. Gymnasiesärskolans överskott beror på en positiv avräkning gentemot Västrafik för taxiresor Utfallet för område 1-16 år ligger på 26,1 procent med en prognos på- 33 tkr ( 9 tkr). Avräkning barn och elever är klar per 15 februari och är justerade i budget. Avräkningen var negativ för fritidshemmen med 745 tkr men vägs upp av positiva elevavräkningar för grundskolan och förskolan, tkr. Prognosen för Öckerö gymnasieskola inklusive vuxenutbildning, Öckerö studiecentrum och IKE (interkommunal skolersättning gymnasiet ) visar på en negativ avvikelse med 225 tkr ( -336 tkr). Gymnasieskolan visar ett överskott på grund av lägre personalkostnader och en positiv avräkning för hyreskostnader Prognosen för gymnasiets vuxenutbildning är negativ med 455 tkr, men det är i dagsläget oklart om vilka statsbidrag vi kommer får för Investeringar uppgår efter mars till 23 tkr av beviljade 815 tkr. Budgeten beräknas användas under året.

3 Sammanställning: Prognosen för helåret visar på ett negativt resultat med -704 tkr, varav 250 tkr avser samarbete med Öckerö IF. Centralt inkl Kulturskolan -48 tkr Politisk verksamhet 0 Pedagogisk omsorg -4 Förskola -214 Fritidshem 317 Grundskola inkl förskoleklass och kulturskola 107 Gemensamt Bou -254 Centrala elevhälsan -398 tkr Förskola 21 Grundskola inkl fritidshem 42 Obligatorisk särskola -687 Gymnasiesärskola 225 Särvux 2 Område 1-16 år -33 tkr Pedagogisk omsorg -29 Förskola 244 Fritidshem Förskoleklass 85 Grundskola inkl skolbibliotek 689 Gymnasiet inkl vux ö-ö studiecentrum -225 tkr Gymnasieskolan 230 Gymn vux -455 Summa tkr

4 KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN EKONOMISK UPPFÖLJNING Prognosen efter mars är negativ, -704 tkr en försämring med 404 tkr mot föregående period. De större avvikelserna avser följande verksamheter Fritidshem -688 Grundskola 861 Grundsärskola Gymnasieskolan 241 Gymnasiesärskola 224 Gymnasiets vuxenutbildning -465 Gemensamt Bou -254 Övrigt 64 Summa totalt, tkr -704 Avstämning av barn-elevantalen gjordes per 15 februari. Nettoeffekten blev att rektorerna hade fler barn/ elever än budgeterat. Fritidshemsbarnen var betydligt färre, -745 tkr, medans förskolebarnen och grundskoleeleverna vägde upp med 609 tkr respektive 433 tkr. Två särskoleplatser har tillkommit, -687 tkr, vilka inte var budgeterade. Gymnasieskolan visar på ett positivt resultat framförallt på grund av personalkostnader och en positiv avräkning på hyran från ÖMC. Gymnasiesärskolans överskott beror på en positivare prognos för taxiresorna. Prognosen för Gymnasiets vuxenutbildning baseras på uppgifter ur Alvis och är negativ, -465 tkr på grund av en fortsatt hög efterfrågan på yrkesvuxkurser. Osäkerheten kvarstår om hur statsbidragen kommer att utvecklas under året. IKE, interkommunal skolersättning och köp av platser från fristående gymnasier är avstämda preliminärt och visar god följsamhet mot budget för vårterminen. Under gemensamt BOU ligger ökade kostnader för samverkan med ÖIF, vilket inte var budgeterat Bilaga till Uppdrag 1

5 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Öckerö kommun Årsprognos Mar Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föreg prognos Kommentar 100 Nämnds- och styrelsevht , Stöd till studieorg Bibliotek , Kulturskola , Öppen förskola , Pedagogisk omsorg , Förskola , Fritidshem , Negativ elevavräkning 15 februari 435 Förskoleklass , Grundskola , Positiv elevavräkning 15 februari 443 Grundsärskola , Avser köpt plats i särskolan ej budgeterad. 2 st 450 Gymnasieskola , Personalkostnader, avräkning hyra 453 Gymnasiesärskola , Lägre taxikostnader, avräkning västtrafik Grundl vuxenutbildning , Gymn vuxen o påb.utbildn , Fortsatt högt söktryck, osäkert statsbidrag 474 Särvux , Svenska för invandrare , Gemensamt BoU , Avtal ÖIF Bilaga till Uppdrag 1

6 Öckerö kommun Årsprognos Mar Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föreg prognos Kommentar 610 Arbetsmarknadsåtgärder ,3 97 Summa Nettokostnader, tkr , Investeringar It infrastruktur Inventarier nyombyggnation Björkö Inventarier bergagård Inventarier Fotö Att fördela Summa Bilaga till Uppdrag 1

7 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Barn- och utbildningsnämnden Handläggare: Marina Emanuelsson Ärende: Samarbetsprojekt med Öckerö idrottsförening kring elevers hälsa och studier Diarienummer: 26/14 SAMARBETSPROJEKT MED ÖCKERÖ IDROTTS- FÖRENING KRING ELEVERS HÄLSA OCH STUDIER Förvaltningens beslutsförslag till Barn- och utbildningsnämnden För att finansiera pågående samarbetsprojekt med Öckerö Idrottsförening kring elevers hälsa och studier ansöker Barn- och utbildningsnämnden hos Kommunstyrelsen om kr för Ärende Öckerö Idrottsförening och Barn- och utbildningsnämnden har startat ett gemensamt projekt för att få eleverna att se samband mellan hälsa och studier. Tanken är att förbättra studieresultat genom samverkan mellan träning och läxhjälp samt erbjuda frukost och mellanmål. Just nu är det hockey-, fotbolls- och innebandyträning som ingår som aktiviteter i projektet. Den totala kostnaden för projektet beräknas till kr. Däri ingår samtliga kostnader för Barnoch utbildningsnämnden och bidrag till Öckerö Idrottsförening.

8 Ansökningsid: Gy 2014/40613 I kommun Göteborgs stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska lämnas till Skolinspektionen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Det undertecknade försättsbladet ställs till Skolinspektionen, Box 23069, Stockholm. Följ instruktionerna till ansökningsblanketten och Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om godkännande som huvudman för fristående skola (SKOLFS 2011:154). När din ansökan registreras hos Skolinspektionen betraktas det som en behandling av personuppgifter i personuppgiftslagens (1998:204) mening. Personuppgifterna kommer att behandlas med stöd av 10 e) personuppgiftslagen. Personuppgifter kan exempelvis vara ditt namn, adress- eller e-postuppgifter. Dina uppgifter kommer inte att användas för något annat ändamål än för att behandla din ansökan. Dina personuppgifter kommer exempelvis inte att samköras med något annat register eller annan myndighet. Den registrerade har enligt personuppgiftslagen rätt till registerutdrag och rättelse av uppgifterna. Ansökningsid: Gy 2014/ Huvudmannen och ombud 1.1) Uppgifter om huvudmannen Sökandens namn (exempel Bolaget AB) Nordens teknikerinstitut AB Organisationsform Aktiebolag Organisationsnummer/personnummer Utdelningsadress, postnummer och ort Box 15003, Bromma Webbadress

9 E-postadress Telefon arbetet Mobil ) Bifoga huvudmannens registeruppgifter Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive organisationsform. Se avsnitt 16 för bilagor. registreringsbevis från Bolagsverket. registreringsbevis från Bolagsverket och bolagsavtal. personbevis och registerutdrag från Skatteverket som visar att sökanden är godkänd för F-skatt. registreringsbevis från Bolagsverket och föreningens stadgar. föreningens stadgar och förteckning över styrelsens medlemmar med personnummer. trossamfundets stadgar och registreringsbevis från registret över trossamfund hos Kammarkollegiet. registreringsbevis från länsstyrelsen och stiftelseförordnande. 1.3) Offentligt inflytande Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 skollagen (2010:800) 1.4) Huvudmannens ombud Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med ombudet. Vid ett byte av ombud ska en ny fullmakt skickas in. Ombudets namn Stefan Wikström E-postadress

10 Telefon arbetet Mobil ) Fullmakt Ombudets behörighet att företräda huvudmannen bekräftas genom att en fullmakt bifogas till ansökan. Se avsnitt 16 för bilagor. 1.6) Skolenhetens uppgifter Skolenhetens namn NTI gymnasiet Kronhusgatan Ombudets namn Anette Edström E-postadress Webbadress Telefon arbetet Mobil Utdelningsadress, postnummer och ort vid befintlig skola. Kronhusgatan 9, Göteborg 1.7) Utökning av befintlig skolenhet Fråga 1.8 till 1.11 besvaras endast när ansökan gäller en utökning vid en befintlig skolenhet. Denna ansökan gäller en utökning vid befintlig skolenhet. Ja Nej 1.8) SkolID Om ansökan avser en utökning, angeskolidbestående av 5 siffror ) Byta namn gamla namnet Om skolenheten ska byta namn anges det gamla namnet här. 1.10) Byta namn nya namnet Om skolenheten ska byta namn anges det nya namnet här. 1.11) Nuvarande antal elever Ange nuvarande antal elever i skolenheten fördelat på respektive program, inriktning och årskurs.

11 Program Inriktning Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Ta bort El- och energiprogrammet Dator och kommunikationsteknik Handels- och administrationsprogrammet Handel och service Teknikprogrammet Totalt antal elever vid skolenheten: Ansökningsid: Gy 2014/40613 Informations- och medieteknik Sökta program, elevantal och elevprognos 2.1) Nationella program och inriktning Program som ansökan avser, ange nationella program och inriktningar samt elevantal. Nationellt program Inriktning El- och energiprogrammet Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt Läsår Läsår Läsår ) Antal elever vid fullt utbyggd verksamhet Redovisa planerat antal elever vid fullt utbyggd verksamhet samt vilket år detta inträffar. Vid utökning ange antal elever enbart för den/de sökta utbildningen/utbildningarna. Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt År Fullt utbyggd verksamhet ) Elevprognos En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna startas upp och bedrivas långsiktigt. Elevprognosen kan grundas på en

12 intresseundersökning som bifogas ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade utbildningen och skolenheten. Se avsnitt 16 för bilagor. Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen: Datainsamlingen genomförs som strukturerade telefonintervjuer och genomfördes av det externa företaget Markör marknad & kommunikation.. Intervjuerna genomförs i Markörsegen telefoncentral av egna intervjuare med flerårig erfarenhet av den här typen av marknadsundersökningar.innan påbörjandet av fältarbetet har Markörs projektledare att utbildat intervjuarna iämnesområdet och enkäten. Som stöd används ett det webbaserade intervjusystemet NEBU vilket inästa steg är fullt kompatibelt med statistikbearbetningsprogrammet SPSS och Excel och därmedminimerar den manuella hanteringen av data.målgruppen för undersökningen är ungdomar födda 1999 bosatta i respektive lägeskommun.urvalet för undersökningen är dragit ur SPAR (befolkningsregistret) som obundet slumpmässigt urvalvilket ger en mycket god representativitet för målgruppen. För undersökningen görs ett överuttag föratt säkerställa att en erforderlig mängd telefonintervjuer kan genomföras.urvalet nummersätts maskinellt och manuellt av PAR. Telefonintervjuerna genomförs av intervjuaremed mångårig erfarenhet av telefonintervjuer. Telefonintervjuerna kvalitetssäkras även löpande avansvarig för intervjuarkåren, dels genom dialog med intervjuarna och dels genom återuppringning avslumpvis utvalda intervjuade respondenter. Eventuella intervjuareffekter minimeras genom löpandekvalitetskontroller.i de fall respondenten inte är 16 år fyllda tillfrågas vårdnadshavare om tillstånd för att få genomföraintervjun.det nummersatta urvalet uppgår i respektive kommun till totalt ca 900 personer ur målgruppen. Blanddessa genomförs ca 300 intervjuer vartefter undersökningen har avslutats. Detta innebär att undersökningen genomförs med ett så kallat ersättningsurval, där en person som inte nås ersätts av annantills det att målsatt antal intervjuer har genomförts.intervjuerna har genomförts under vecka Information om skolan och utbildningen samt frågorna formulerades av NTI och kvalitetssäkras av Markör. Det framgår tydligt under intervjuerna att NTI-gymnasiet är en fristående skola. För fullständigt frågeunderlag se bilaga 16.RESULTATAv de tillfrågade ungdomarna i Göteborg svarade 172 st (57 %) att de kunde tänka sig läsa ekonomiprogrammet. 169 st av dessa, eller 56 %, kunde tänka sig att läsa ekonomiprogrammet på NTI-gymnasiet i Göteborg. Med andra ord finns underlag och intresse för den sökta utbildningen på NTI-gymnasiet i Göteborg. Ansökningsid: Gy 2014/ Ekonomi 3.1) Etableringskostnader Etableringskostnaderna ska redovisas i budgeten. Om huvudmannen inte angett några etableringskostnader, ange varför. Se avsnitt 16 för bilagor.

13 Programmet kommer att drivas inom NTI Kronhusgatans befintliga verksamhet, och några etableringskostnader förväntas därför inte uppstå. Vänligen notera att kalkylen nedan är en bidragskalkyl och avser endast det program som denna ansökan avser. 3.2) Bidragsbelopp Redovisa hur huvudmannen har beräknat bidragsbeloppet per nationellt program. Beloppet ska stå i överensstämmelse med det angivna elevantalet. Bidragsbeloppet för 2014 uppgår enligt uppgifter från Göteborgs kommun till kr/elev och år. Detta bidragsbelopp används för år 1 i kalkylen nedan, och räknas upp med 2,5%/år för år 2 och år ) Årsredovisning Bifoga den senaste årsredovisningen, om sådan finns. Om ekonomin visar låg likviditet och/eller soliditet redogör i förekommande fall för bakgrunden till den låga likviditeten och soliditeten. Redogör dessutom för hur huvudmannen ska stärka den ekonomiska situationen. Se avsnitt 16 för bilagor. Se bifogade årsredovisningar. 3.4) Övriga inbetalningar/intäkter Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange vad posten övriga inbetalningar/intäkter består av och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som är hänförliga till inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten (exempelvis caféverksamhet eller frisörverksamhet). Tillskott av medel som inte omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande. Se avsnitt 16 för bilagor. Inga övriga inbetalningar/intäkter är medtagna i kalkylen. 3.5) Lån/ägartillskott/finansiering med egna medel Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter. Se avsnitt 16 för bilagor. Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank. Av lånelöftet ska framgå vilket belopp som kan/kommer att lånas ut. Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post och styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av behörig firmatecknare samt till exempel kontoutdrag, årsredovisning eller liknande som visar att medlen finns att tillgå. Detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i redan bedriven verksamhet. Styrk posten med till exempel senaste årsredovisning.

14 3.6) Likviditetsbudget och resultatbudget Samtliga utbetalningar/kostnader för etableringen ska ingå i budgeten. Likviditetsbudget Inbetalningar Läsår 1 Resultatbudget Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Kommunalt bidrag Kommunalt bidrag Lån 0 Övriga intäkter Ägartillskott 0 Finansiering med egna medel 0 Summa intäkter Övriga inbetalningar 0 Summa inbetalningar Utbetalningar Personal Skolledning 0 Lärare Administration Rekrytering Fortbildning Lokaler/utrustning Lokalkostnad 0 Möbler 0 Datorer Service Kontorsutrustning Kostnader Personal Skolledning Lärare Administration Rekrytering Fortbildning Lokaler/utrustning Lokalkostnad Service Kontorsutrustning Läromedel Litteratur/utrustning/skolbi bliotek Programvaror, licenser Övrigt

15 Telefon, kopiator mm Läromedel Info och annonsering Elevhälsa Litteratur/utrustning/skolbi bliotek Skolmåltider Programvaror, licenser Övrigt Info och annonsering Elevhälsa Skolmåltider Studieresor APL-handledning 0 Försäkringar 880 Studie- och yrkesvägledning Finansiella poster Räntor 0 Amorteringar 0 Summa utbetalningar Över-/underskott Studieresor APL-handledning Försäkringar Studie- och yrkesvägledning Finansiella poster Räntor Avskrivningar Möbler Datorer Telefon, kopiator mm Summa kostnader Vinst/Förlust ) Resultatutveckling Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år tre, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst ett nollresultat samt hur huvudmannen ska arbeta för att uppnå detta Ansökningsid: Gy 2014/ Lokaler 4.1) Lokaler vid nyetablering av skolenhet Redogör för skolenhetens planerade lokaler, ange yta och adress. Bifoga ett skriftligt underlag som visar att angivna lokalalternativ kan bli aktuella. Detta bör göras genom intyg som visar att de fastighetsägare/förvaltare som huvudmannen varit i kontakt med kommer att kunna hyra ut eller

16 sälja fastigheten. Se avsnitt 16 för bilagor. 4.2) Speciallokaler vid nyetablering av skolenhet Redogör för tillgången till speciallokaler och om de kommer att inrymmas i skolenheten eller om de ska hyras externt. Om huvudmannen avser att hyra speciallokaler, bifoga ett skriftligt underlag som styrker tillgången. Detta bör göras genom intyg som visar att fastighetsägare/förvaltare som huvudmannen varit i kontakt med kommer att kunna hyra ut lokalerna. Se avsnitt 16 för bilagor. Idrott och hälsa Naturvetenskapliga ämnen Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram 4.3) Lokaler vid utökning av befintlig skolenhet Redogör för hur huvudmannen avser att utöka befintliga lokaler. Ange även yta för utökning samt för hela skolenheten och skolans adress. Vi avser starta utbildningen i de befintlig lokalytor vi idag förfogar över. Total lokalyta, 2275 kvm. Just nu pågår en ombyggnation som kommer att leda till att vi får ytterligare två klassrum. Adress Kronhusgatan 9, Göteborg 4.4) Speciallokaler vid utökning av befintlig skolenhet Redogör för tillgången till speciallokaler för de årskurser som utökningen avser. Ange om huvudmannen hyr speciallokaler externt eller om dessa inryms i den befintliga skolenheten. Idrott och hälsa

17 Volviahallen är den idrottshalls om används som hemmahall och ligger 1 km från skolan på, Bergslagsg GÖTEBORG.När eleverna ska göra någon form av uteaktiviteter används oftast Hedens idrottsplats, som ligger på, Sten Sturegatan GÖTEBORG, ca 2 km från skolan. Ev kostnader i samband med idrottsundervisning står skolan för. Naturvetenskapliga ämnen Skolan har ett modern och fullt utrustat laboratorium för naturvetenskapliga ämnen. Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram 4.5) Skolbibliotek Beskriv hur huvudmannen kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek. Av beskrivningen ska framgå skolbibliotekets innehållsmässiga och pedagogiska funktion. Om skolbiblioteket inte inryms i skolenhetens lokaler bifoga intyg som visar att huvudmannen kommer att få tillgång till skolbibliotek. Se avsnitt 16 för bilagor. På skolan har alltid funnits ett skolbibliotek och med en person som ansvarat för utveckling och administration av detta. Just nu pågår en ombyggnad av skolbiblioteket och vi har i år satsat på skönlitteratur - vi ämnar under nästa läsår att köpa in fler referensex. av kurslitteratur samt faktaböcker. Alla elever på skolan har varsin dator och digitala läromedel är en naturlig del i undervisningen, i biblioteket satsar vi på att erbjuda e-böcker samt även ljudböcker inom 1-2 år. För ljudböcker till elever med särskilda behov har vi ansökt om tillstånd. Som ett komplement till skolbiblioteket har alla elever och lärare från och med detta år fått tillgång Lynda.com, en webbtjänst som tillhandahåller över 2000 videobaserade kurser i allt från projektplanering och e-marknadsföring till 3D och fotoredigering. Varje år arrangerar vi en Läskupp, dvs en typ av klasstävling där klassen får får poäng baserat på antal sidor de läser. Detta genomförs med stort elevengagemang och goda resultat. Vi undersöker intresset bland eleverna för en bokcirkel i syfte att erbjuda intressanta boksamtal samt väcka intresse för läsning. Hur vi arbetar med källkritik och informationssökning Att eleven ska utveckla sin förmåga att självständigt söka information och att kritiskt kunna granska de källor denne använder är centrala mål i flera ämnen. Bl.a. framhävs detta tydligt i flera kurser i ämnen som svenska, engelska och historia.i årskurs 1 inleds arbetet direkt med att utveckla elevernas källkritiska synsätt och de ska genomgående i olika arbeten kunna använda, ange samt granska och värdera sina källor. Vi strävar efter att under elevernas gymnasietid ska de utveckla sin förmåga till allt mer självständig informationssökning och källkritik. De ska kunna använda och granska både digitala och tryckta källor. Detta är t.ex. ett tydligt mål i historieämnet där det framhävs att eleverna ska kunna söka olika källor och där spelar givetvis biblioteket en viktig roll för de skriftliga källorna. Hur vi stimular till läsningatt läsa sig till kunskap är en central del i skolan och på NTI-gymnasiet vill vi stimulera till läsning när det gäller ämneskunskap såväl som skönlitteratur.gällande ämneskunskap är det alltid av yttersta vikt att eleverna förstår syftet med ämnet. De ska förstå varför det är relevant för dem att kunna det som tas upp i ämnet. Som lärare ska man kunna motivera varför eleverna ska läsa något och vi vill uppmuntra eleverna att känna nyfikenhet och stimulans i det som de läser. Vi vill även att de ska kunna och vilja söka reda på kunskap på egen hand, via bl.a. Internet och bibliotek.gällande skönlitteratur är det en central del i

18 svenskämnet och det framhävs även i engelskan. Intresset för läsning kan variera väldigt mycket mellan olika elever eller i olika undervisningsgrupper. Vi arbetar på olika sätt med att stimulera till läsning och anpassar detta efter undervisningsgruppen. Några sätt som vi tycker har varit framgångsrika är följande:- Att presentera olika romaner för eleverna på intresseväckande sätt och sedan låta dem välja fritt en roman att läsa (antingen från tipsen de fått eller en annan bok utifrån eget intresse)- Att läsa hela eller utdrag ur en roman och jämföra med en filmatisering av boken- Att vid läsning av klassiker arbeta med att eleverna ska förstå varför dessa böcker finns kvar och få dem att upptäcka det allmänmänskliga i dessa historier. Det är även viktigt att väcka deras intresse och det kan t.ex. göras genom att hitta referenser i populärkultur - Att presentera ljudböcker som ett alternativ, t.ex. för elever med dyslexi eller när elever inte är intresserade av att läsa kan en ljudbok fungera som en alternativ lösning för att väcka deras intresse Ansökningsid: Gy 2014/ Skolenhetens ledning och personal 5.1) Rektor vid nyetablering av skolenhet För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Huvudmannen kommer att anställa en rektor som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 skollagen. 5.2) Rektor vid utökning av skolenhet Redogör för den pedagogiska utbildning och erfarenhet som skolenhetens rektor har. Rektor Anette Edström är utbildad lärare och har arbetat som rektor i över 10 år. Hon har genomgått den statliga rektorsutbildningen. 5.3) Lärare behörighetskrav För undervisning i gymnasieskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Undantag får göras i vissa fall. Huvudmannen för gymnasieskolan kommer att följa kraven på lärarnas utbildning enligt 2 kap. 13, skollagen. 5.4) Antal lärare Ange beräknat antal lärare uttryckt i personer och antal tjänster. Uppgifterna ska stå i överensstämmelse med det angivna antalet lärartjänster i budgeten. Läsår 1 Läsår 3 Fullt utbyggd Personer Heltidstjänster Personer Heltidstjänster Personer Heltidstjänster 2 1, ,5 Ansökningsid: Gy 2014/40613

19 6. Elevhälsa och studie- och yrkesvägledning 6.1) Elevhälsa Beskriv hur eleverna får tillgång till elevhälsa. Samtliga NTI-gymnasier har en samlad elevhälsa med tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator, samt personal med specialpedagogisk kompetens. Rektor ansvarar för att:1. Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande.2. Ge förutsättningar för att hela elevhälsan ska kunna involveras med sina kunskaper i skolans arbete att ge skapa en skolmiljö där alla elever har möjlighet till utveckling mot utbildningens mål.3. Varje elev erbjuds minst ett hälsobesök som innefattar en allmän hälsokontrollkonkreta exempel:elevhälsan är involverad i undervisningen genom temadagar och kursspecifika moment. Detta sker till exempel för sex- och samlevnad i samarbete med naturkunskapen, rökning i samarbete med idrott och hälsa, så även hjärt- och lungräddning. Elevhälsan har även anordnat temadagar mot droger, mobbing och om trafiksäkerhet med inbjudna gästföreläsare.skolsköterska och kurator finns ute i undervisningen och berättar om sina ansvarsområden och vad de kan hjälpa till med. Specialpedagogen finns med och stöttar lärare samt hjälper till med att hitta lösningar i undervisningen för enskilda elever. NTI gymnasiet Kronhusgatan har dessutom en dedikerad studiecoach som hjälper eleverna bl a studieteknik. 6.2) Studie- och yrkesvägledning Beskriv hur eleverna får tillgång till studie- och yrkesvägledning (SYV). Skolenheten kommer att erbjuda eleverna i gymnasieskolan Studie- och yrkesvägledning (SYV) så att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses enligt 2 kap. 29 skollagen Ansökningsid: Gy 2014/ Elevens utveckling mot målen 7.1) Särskilt stöd Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Huvudmannen arbetar i enlighet med Skolverkets skrift: Att arbeta med särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram.processtyrningsmallskolan kommer att arbeta utifrån en processtyrningsmall vilken utgår ifrån en övergripande analys av nuläget och som förutsätter att elever tar aktiv del i arbetet. Vidare skall även elevens behov formuleras i samråd med eleven. Genom formulering av mål konkretiseras elevens och skolans arbete. Båda parter måste vara överens om målen och vilka

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

2014-10-16 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden. Bruksgymnasiet, sammanträdesrum D01, Gimo

2014-10-16 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden. Bruksgymnasiet, sammanträdesrum D01, Gimo Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-10-16 1 (11) Sid KALLELSE Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Datum och tid 2014-10-23 Kl. 08.30 Plats Bruksgymnasiet, sammanträdesrum

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05 Undervisning på yrkesprogram Skolinspektionens rapport 2014:05 Diarienummer 400-2013:2457 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henriksson Innehåll Sammanfattning 6 1. Bakgrund,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning.

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Kvalitetsgranskning Rapport 2009:1 Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:1 Diarienummer 2008:350

Läs mer

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor?

Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Projekt: Synvändan Vilka arbetssätt kännetecknar bra skolor? Institutet för Kvalitetsutveckling Innehåll Förord.. 3 Inledning.. 4 Några grundläggande begrepp 4 Vad är en bra skola?. 6 Hur arbetar en bra

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Kvalitetsgranskning Rapport 2010:2 Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Elever får inte den undervisning de har rätt till Skolinspektionens rapport 2010:2 Diarienummer 40-2009:1790 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp 2013-10-18 1 (16) Dnr 400-2013:3681 särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Bakgrund Det

Läs mer