Minnesanteckningar möte i Mora folkhälsoråd. KS-rummet, Kommunhuset, Mora

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar möte i Mora folkhälsoråd. KS-rummet, Kommunhuset, Mora"

Transkript

1 Minnesanteckningar möte i Mora folkhälsoråd Datum Tid 08:30-12:00 Plats Närvarande Förhindrad Gäster KS-rummet, Kommunhuset, Mora Bigitta Sohlberg Christer Juhlin Eva Johansson Gunnar Nilsson Malin Höglund Inger Skoglund Hassis Christina Bröms Inga-Lena Spansk - Barn-och Utbildningsförvaltningen Jan-Erik Skarp - Polisen Agneta Englund - Elevhälsan 1. Mötets öppnande Ordförande hälsar välkommen till årets första möte och förklarar mötet öppnat. 2. Närvaro Christina Bröms har anmält förhinder. 3. Dagordningens godkännande En punkt läggs till dagordningen, punkt nio: Verksamhetsrapport Med detta tillägg godkänns dagordningen. 4. Genomgång föregående minnesanteckningar Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte, 13 januari, Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.

2 5. Gäster: Polischef och skolchef Vi hälsar Jan-Erik Skarp, polischef och Inga-Lena Spansk, skolchef, välkomna. De har inbjudits för att delta i diskussion om drogsituationen i samhälle och skola, beskriva det drogförebyggande arbete som sker och vad som kan utvecklas. Om drogsituationen Skola och polis bekräftar att det finns en problematik, men man har kontroll på läget. Polisen gör insatser och beslag, men det är helt avhängigt av hur stora resurser man har att tillgå. Rökning, ett normbrytande beteende, som kan vara inkörsport till drogmissbruk. Färsk amerikansk forskning visar att det även finns ett samband mellan energidryck och missbruk. Ungdomar som dricker energidryck missbrukar i större utsträckning alkohol, cigaretter och droger, och bland dem som uppvisar ett beroende är den största faktorn att de började i tidig ålder. Man kan notera ett allt större intresse bland unga att vara fri från droger. Skolframgång och psykisk hälsa är viktiga friskfaktorer. Det sker ofta misshandel i spåren av missbruk. Polisen rapporterar att det inte är anmärkningsvärt högt i Mora-området. Drogförebyggande arbete En ny drogpolicy inklusive handlingsplan finns i Mora kommun. De är framtagna av personal inom skola, socialförvaltning och polis. Policyn omfattar barn och unga under och över 18 år. Skolans samarbete med hemmet och föräldrarna är oerhört viktigt. En färsk enkät inom skolan visar att det finns skillnad mellan elevers och föräldrars uppfattning om situationen. ENKÄTER BIFOGAS. Föräldrastödsutbildningar är en viktig del av det brottsförebyggande arbetet och även andra drogförebyggande metoder, inriktade på föräldrar, bör introduceras t.ex. ÖPP. Polis på skolor är en brottsförebyggande insats som skolan uppskattar och som polisen prioriterar och kommer att arbeta aktivt med. Kommunen träffar varje år en överenskommelse med polismyndigheten där trygghetsrelaterade frågor identifieras. Årets överenskommelse innefattar bland annat drogmissbruk och ungdomsbrottslighet. Kommunens Brottsförebyggande råd, BRÅ, är en viktig aktör. Rådet bör engagera fler förvaltningar i det drogförebyggande arbetet. Missbruk har identifierats som ett bristområde inom arbetet med Psynk Mora. En funktion med drogförebyggande arbetsuppgifter saknas i Mora kommun. Föreningar i Mora kommun ska ha ett drogfritt förhållningssätt och en drogpolicy för att få kommunala bidrag. Projekt Team 717 är ett värdegrundsprojekt i Mora kommun, startat av Mora IK och KAIS Mora, som vänder sig till barn och ungdomar. För att få ansluta sig krävs en motprestation bland annat i form av att den unge inte använder alkohol och droger. Tobakslagen föreskriver rökfria skolgårdar. Folkhälsorådet tackar för en bra diskussion.

3 6. Gäst: Skolsköterska Vi hälsar Agneta Englund, medicinskt ledningsansvarig ansvarig skolsköterska, välkommen. Inom skolhälsovården finns 6 heltidstjänster+ 16 timmar skolläkare till ungefär 3500 elever. Personalen ingår i Elevhälsoenheten där fler kompetenser finns. Här en kort sammanfattning av samtalet; PRESENTATION BIFOGAS. Hälsosamtal ett sätt att främja barn och ungas hälsa I skollagen finns tydliga krav att elevhälsan ska ha större fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser. Resultaten från hälsosamtalen sammanställs på klass-och skolnivå och även på kommunnivå. Resultaten presenteras i skolornas elevhälsoteam och viktiga frågor lyfts till olika ansvarsnivåer för att förebyggande insatser ska komma till stånd. Elevhälsopersonalen representerar barnperspektivet och för barnens talan. Det är viktigt att barnen känner att de även själva kan påverka sin situation. Man strävar efter att hela Sverige ska använda samma enkätunderlag vid hälsosamtalet och att data ska lagras i en gemensam, nationell databas. Landstinget i Västernorrland har utarbetat en modell för detta. Alla barn genomgår en hälsokontroll där man bland annat mäter vikt. Samarbete med föräldrar är viktigt. Alla vill sina barns bästa och gör så gott de kan och förmår. Tack för ett bra samtal och en nyttig presentation. Det är värdefullt med ett nytt besök om ett år för att presentera underlag från hälsosamtalen. 7. Hälsofröet 2014 års budget för Hälsofröet är kronor. Prioriterade områden för folkhälsoarbetet och Hälsofröet är även under 2014 Barns och ungas uppväxtvillkor och Fysisk aktivitet. Ansökningar Hårkullornas förening Elever i årskurs sex vid Våmhus skola är målgrupp. Elever erbjuds att lära sig hårarbete under 5-6 halvdagar. Aktiviteten är en viktig och unik del i undervisningen om bygdens historia. Föreningen erbjuder skolan att låna hårarbetsställningar, kardor, lod och erbjuder också ledare/lärare. Hårkullor visar sedan sitt hantverk vid Gammelgården, där det röner stort intresse. Det är av stor vikt för hembygdsföreningen att hantverket lever kvar Kurserna har hållits i cirka 15 år och är mycket uppskattade av såväl elever som skolans personal. Aktiviteten syftar till att bevara ett gammalt traditionellt hantverk från glömska och ge unga tillfälle till en meningsfull hobby och utveckla deras motorik. Föreningen ansöker om 5000 kronor till förbrukningsmateriel och arvode till ledare. Då Mora kommun instiftat ett stöd för särskilda insatser inom kulturarvsområdet föreslår beredningsgruppen att ansökan lämnas vidare till Kulturnämnden, som handlägger denna typ av ansökningar.

4 Våmhus bygdegårdsförening/korgmakarna Elever i årskurs sex vid Våmhus skola är målgrupp. Elever erbjuds att lära sig korgarbete under 5-6 halvdagar. Aktiviteten är en viktig och unik del i undervisningen om bygdens historia. Föreningen erbjuder skolan material och ledare/lärare. Korgmakare visar sedan sitt hantverk vid Gammelgården, där det röner stort intresse. Det är av stor vikt för hembygdsföreningen att hantverket lever kvar Kurserna har hållits i cirka 15 år och är mycket uppskattade av såväl elever som skolans personal. Aktiviteten syftar till att bevara ett gammalt traditionellt hantverk från glömska och ge unga tillfälle till en meningsfull hobby och utveckla deras motorik. Föreningen ansöker om 5000 kronor till virke, spik och arvode till ledare. Då Mora kommun instiftat ett stöd för särskilda insatser inom kulturarvsområdet föreslår beredningsgruppen att ansökan lämnas vidare till Kulturnämnden, som handlägger denna typ av ansökningar. Ett Mora för alla Föreningen vill skapa mötesplatser för en bred målgrupp i syfte att öka tolerans och öppenhet. Målgruppen är bred för att få med så många som möjligt. Föreningen ansöker om medel till en aktivitet, en föreläsning Vad skapar intolerans, som skedde mars. Föreläsningen följdes av en diskussion. Föreläsningens syfte var att få fram en tanke hos åhörare och skapa debatt om hur man jobba med tolerans på olika nivåer i samhället. Denna aktivitet kommer att följas av flera, små och stora, under året. Samverkan är bred: Rosa huset, Kulturförvaltning, Toleransprojekt och SFI med Ett Mora för alla. Föreningen ansöker om 5000 kronor till föreläsare och annonser. Ja, bevilja ansökan med 5000 kr. Aktiviteten finner stöd i samtliga kriterier och har fokus på en viktig fråga, att förbättra integration. Nya sociala kontakter skapas, delaktighet och samhörighet främjas genom olika integrationsfrämjande aktiviteter. I Mora finns nu en engagerad grupp människor som har förmåga att driva arbetet. Venjan Devils HC Föreningen satsar på målgruppen tjejer och killar, år alla är välkomna. Föreningen erbjuder möjlighet att spela ishockey på leknivå. Gruppen samlas två gånger per vecka för att spela ishockey på leknivå. På sommaren möts man för att spela fotboll för att hålla ihop gruppen. Medel söks, totalt 2500 kronor, för att täcka kostnader för ishyra, material (puckar, tröjor, tejp). Ja, bevilja ansökan med 2500 kr. Föreningen ger möjlighet för en bred målgrupp att spela ishockey på leknivå, något som annars är svårt att få möjlighet att göra. Aktiviteten bidrar till utveckling och genom den når man nya målgrupper, och den stödjer prioriterade målområden. Mora Våmhus FVOF, Fiskevårdsområdesförening Föreningen utbildar elever i allt som rör fiske och intresserar unga att komma ut i skogen och få ett fiskeintresse. Föreningen samarbetar med Naturbruksgymnasiet i Älvdalen och skolor i Mora kommun. Medel, 5000 kronor, söks för inköp av fiskekort, priser, fiskeredskap och fisk för utsättning.

5 Ja, bevilja ansökan med 5000 kr. Aktiviteten stödjer samtliga kriterier, den fungerar väl och den uppskattas av elever och skola. Fiske är även ett stort intresse bland unga. Polisens sportklubb Klubben ansöker om stöd till personal hos polisen för att öka intresset för ett aktivt fysiskt liv. Aktiviteter i form av hälsoarbete, föreläsning, Polis-SM och diverse gyminvesteringar. Klubben ansöker om 5000 kronor. Avslå ansökan. I ansökan beskrivs inte hur man avser att nå nya målgrupper. Här finns heller ingen samverkan. Den stöder dock målområdet Fysisk aktivitet. Folkhälsorådet beslutar Folkhälsorådet beslutar att lämna ansökningar från Hårkullornas förening och Våmhus hembygdsförening vidare till Kulturnämnden och dess stöd för särskilda insatser inom kulturarvsområdet Folkhälsorådet beslutar att bevilja ansökan från Ett Mora för alla med 5000 kronor Folkhälsorådet beslutar att bevilja ansökan från Venjan Devils HC med 2500 kronor Folkhälsorådet beslutar att avslå/bevilja ansökan från Mora Våmhus FVOF med 5000 kronor Folkhälsorådet beslutar att avslå ansökan från Polisens sportklubb 8. Hälsoveckan Föredragning och diskussion om den aktuella situationen; Mora folkhälsoråd ser att det är svårt att genomföra 2014 års Hälsovecka med godtagbar kvalité på grund av omständigheter i den interna organisationen. Det finns efter 10 år ett behov av att göra en ordentlig genomlysning och utvärdering av upplägg och resultat. Folkhälsorådet bör rekommendera Mora kommunstyrelse att inte arrangera Hälsoveckan Orsa kommun avser, liksom Mora kommun, att inte köra arrangemanget. Älvdalen och Malung-Sälen avser att genomföra arrangemanget. Fokus i Mora kommun kommer att läggas på framtagande av en väl förankrad plattform samt en hållbar organisation inför 2015, vilket även Orsa, Malung-Sälen och Älvdalen kommer att samverka kring. Meddelande om beslut skickas till tidigare arrangörer och i form av ett pressmeddelande. Folkhälsorådet beslutar Folkhälsorådet beslutar att rekommendera Mora kommunstyrelse att göra en time-out 2014 och arbeta med en hållbar organisation inför 2015

6 9. Verksamhetsrapport 2013 Rapport över folkhälsoprogram, verksamhetsåret 2013 föredras. Folkhälsorådet beslutar Folkhälsorådet beslutar att godkänna rapport verksamhetsåret 2013 Folkhälsorådet beslutar att skicka rapporten till kommunstyrelsen, den politiska samverkansberedningen och till avdelningen för hälsofrämjande vid Landstinget Dalarna 10. Rapporter Psynk Mora Rapport från arbetet. Frågan kommer att bli en stående punkt på folkhälsorådets dagordning. FINSAM Målet är att verksamheten ska vara igång i höst. 11. Övriga frågor Nästa möte Folkhälsorådet möts nästa gång 25 augusti. 13. Mötets avslutande Ordförande avslutar mötet, Vid pennan; Inger Skoglund Hassis

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Upplysningar om innehållet: Åsa Ernestam,

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16

Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 2 Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Landskrona 2015/16 Denna överenskommelse är Landskrona stads och lokalpolisområde

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Samverkansprojekt Stenungsund och Tjörns kommun 2009-2010 Carina Johansson Projektledare 1 Sammanfattning Tobaksprojektet i Stenungsund och Tjörns kommuner har varit ett brett

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar

Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar Diarienummer: KS 24-2013/396 Slutrapport Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA) Malmö högskola 1 Innehållsförteckning

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö Hållbart #1/APR/2009 Informationsbrev Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse bästa n i satsningen Drogfri.nu. Många förväntansfulla elever väntar spänt på resultatet. Det är Region Skåne,

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline?

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM internet VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? Innehåll Studie

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak i grundskolans senare år Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol,

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide

Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide Grannsamverkan i flerfamiljshus en guide 1 Grannsamverkan i flerfamiljshus Varför ska en fastighetsägare engagera sig i? Brottsförebyggande arbete skapar större upplevd trygghet som i sin tur skapar attraktiva

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

2012-10-23. Riktlinjer för barn- och elevhälsa i Örebro kommun

2012-10-23. Riktlinjer för barn- och elevhälsa i Örebro kommun 2012-10-23 Riktlinjer för barn- och elevhälsa i Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Skollagen...4 Centrala begrepp...5 Barn- och elevhälsa är hela förskolans, grundskolans

Läs mer

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och erfarenheter både i våra egna verksamheter och i övriga landet.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor 1 Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... 3 TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV FRISTÅENDE FÖRSKOLEVERKSAMHETER...

Läs mer