Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan"

Transkript

1 Pastor & diakon Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan

2 Inledning Syftet med detta dokument är att visa vilka kriterier Svenska Missionskyrkans antagningsnämnd har för att bevilja eller avslå ansökningar från personer som önskar bli diakon- eller pastorskandidater. Dokumentet har också som syfte att informera sökande om detta. Det kan även fungera som ett underlag för samtal om diakon- och pastorsrollen. Enligt Svenska Missionskyrkans konstitution ordineras diakon och pastor till en särskild tjänst i kyrkan. Den särskilda tjänstens teologi bygger framför allt på orden: Så gjorde Kristus några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare (Ef 4:11). Orden kan återspegla en begynnande betoning av vissa tjänster i urkyrkans arbete. De andliga nådegåvornas mångfald kompletterades av de få specialisternas insatser. Dessas uppdrag var dock inte principiellt skilt ifrån allas uppdrag och allas nådegåvor (se 1 Kor 12:27-31). Kanske det var så att vissa personer, genom sina funktioner, fick möjlighet att ägna mer tid än andra åt församlingens uppdrag. Den särskilda tjänsten, ibland kallad det kyrkliga ämbetet, har olika utformning. I vissa kyrkor tillämpas det så kallade treledade ämbetet bestående av biskop, präst och diakon. Svenska Missionskyrkan har valt att inom den särskilda tjänstens ram ordinera till diakoner och pastorer. Kommunikationen med andra kyrkor underlättas därmed eftersom diakon och präst i många kyrkor hör till det ordinerade ämbetet. Den som ordineras har efter prövning bedömts vara lämplig för det uppdrag som ordinationen medför. Uppdraget som diakon eller pastor har bestående karaktär men utformas på olika sätt. För några pågår den diakonala eller pastorala tjänsten under hela det yrkesverksamma livet. För andra görs det uppehåll i tjänsten under vissa perioder. Uppdraget gäller så länge personen har förutsättningar att utföra det. Vilka dessa förutsättningar är skall det här dokumentet ge viss klarhet i. Att uppgiften som diakon eller pastor är en tjänst i församlingen betyder inte att tjänsten måste utföras där. Diakonen och pastorn har ett dubbelt uppdrag. Dels skall hon/han samla och utrusta församlingen för att dess medlemmar skall vittna om Guds kärlek i världen. Dels skall diakonen/pastorn själv utföra detta uppdrag i världen, utsänd därtill av församlingen. De egenskaper som vid ansökan om antagning efterfrågas är sådana som är nödvändiga för att tjänsten skall kunna utföras. De är i överensstämmelse med vad som i Svenska Missionskyrkans konstitution sägs om uppdragets innebörd och utformning och de skall möjliggöra att den som ordineras kan verka i enlighet med de löften som ges vid ordinationen.

3 Arbetsuppgifterna Diakonens uppgift är enligt församlingskonstitutionen att ha ett särskilt ansvar för församlingens diakonala arbete förmedla Guds ord, samt i bön och förbön bära församlingen, dess medlemmar och andra människor inför Gud medverka till att församlingens kallelse att vara tjänare i världen hålls levande, följa samhällsutvecklingen och vara lyhörd för människors behov medverka i församlingens undervisning och ansvara för omsorg och utveckling av medhjälpare i diakonin uppsöka och hålla personlig kontakt, särskilt med människor som är sjuka, ensamma eller som drabbats av livskriser och sorger samt ha själavårdande samtal dela ut nattvarden bland dem som har svårt att deltaga i gudstjänsten. Pastorns uppgift är enligt församlingskonstitutionen att förkunna Guds ord, undervisa, döpa, leda nattvarden samt andra akter i församlingen som barnvälsignelse, vigsel, begravning utöva själavård, ta emot bikt och förmedla avlösning föra församlingsboken, aktualisera medlemskapet och så långt som möjligt hålla personlig kontakt med medlemmarna och med dem som finns i församlingens gemenskap och omgivning förbereda och ansvara för gudstjänstlivet ha tillsyn över och omsorg om hela församlingens liv i bön och förbön bära sin församling och andra människor inför Gud tillsammans med styrelsen planera och leda församlingens arbete och i förekommande fall representera församlingen arbeta för församlingens närvaro i det omgivande samhället följa församlingens utveckling särskilt med hänsyn till dess framtid, till andra församlingar på samma ort och till det omgivande samhället verka för Kristi kyrkas synliga enhet på den ort församlingen arbetar. Allmän och särskild tjänst Diakon och pastor är, enligt konstitutionen, Kristi tjänare i församlingen. Det kan tolkas så att den särskilda tjänsten ges församlingen som en gudomlig gåva. Samtidigt är den särskilda tjänsten en funktion av allas tjänst. Det är i församlingens mångfald av nådegåvor som de särskilda gåvorna för det diakonala och pastorala uppdraget upptäcks. Ämbetssynen i Svenska Missionskyrkan befinner sig i spänningsfältet mellan de båda huvudlinjerna kallad av Gud och utsedd av församlingen. Svenska Missionskyrkans kyrkosyn tar sin utgångspunkt i församlingen och inte i ämbetet, och i församlingens gemenskap urskiljs den särskilda tjänsten. Det innebär att den sökandes förankring i en lokal församling efterfrågas.

4 Löftena Vid ordinationen ställs vissa frågor till ordinanderna. De frågor som ställs till både de blivande diakonerna och pastorerna är följande: Vill ni här bekräfta er tro på Jesus Kristus som korsfäst, död och uppstånden? Vill ni ta emot uppdraget att vara pastor respektive diakon och utöva denna tjänst så att Gud blir ärad, Kristi kyrka uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen? Vill ni i er tjänst följa Svenska Missionskyrkans gemensamma ordningar och arbeta för Kristi kyrkas synliga enhet? Vill ni i Andens kraft förverkliga er kallelse och leva så bland människor, att ni blir bärare av Guds kärlek och försoningens hemlighet? De frågor som riktar sig enbart till de blivande diakonerna är följande: Vill ni, som Kristi tjänare i församling och samhälle, förmedla Guds ord, ge gemenskap och omsorg som uttryck för församlingens kallelse till tjänst i världen, hjälpa dem som behöver samt stå på de förtrycktas sida i samhället? Vill ni iaktta er tystnadsplikt om sådant som anförtros i själavårdande samtal eller det som rör människors personliga förhållanden? De frågor som riktar sig enbart till de blivande pastorerna är följande: Vill ni, som Guds ords tjänare i församling och samhälle, samla och bygga upp Kristi kropp, genom Guds nåd predika Ordet och undervisa, förvalta sakramenten, utöva själavård samt leda församlingens liv i gudstjänst och mission? Lovar ni att inte för någon röja vad som anförtros er under bikt eller i enskild själavård? Kallelsen Beslutet att vilja bli diakon eller pastor är svaret på en kallelse. Kallelse innebär att initiativet kommer från Gud. Men för den enskilda personen är kallelsen en syntes av många erfarenheter, till exempel bibelläsning, bön, samtal med andra kristna, reflexion över personliga egenskaper, egna resurser och yrkesval. När detta kombineras med att uppgiften som diakon eller pastor fokuseras kan det erfaras som ett gudomligt tilltal. På kallelsen svarar den enskilde i tro. Kulmen på detta gensvar är de löften som ges i ordinationen. I dessa löften möts den personliga kallelsen (inre kallelsen) och kyrkans kallelse (yttre kallelsen). Både den inre och den yttre kallelsen är förutsättning för att arbeta som diakon/pastor. Den inre kallelsen är personlig och erfars på många olika sätt. Den yttre är mer homogen men utgör ett starkt stöd för den enskilda personen när tron på den inre kallelsen sviktar.

5 Tron Den första fråga som ställs en blivande diakon och pastor i ordinationsakten är: Vill du här bekräfta din tro på Jesus Kristus som korsfäst, död och uppstånden? Frågan har en direkt relation till den lokala församlingsordningens ord om att församlingen är en gemenskap av dem som blivit lemmar i Kristi kropp genom tro. Tron har två sidor. Tron är å ena sidan andligt liv. Den är en personlig tillit till Gud som tar sig uttryck i och får näring av bön och bibelläsning. Men tron är å andra sidan också en bekännelse. Tron har med andra ord också ett kunskapsinnehåll. Den kan, om än bristfälligt, uttryckas med ord. Den kristna trons innehåll utformas inte enbart av den enskilda personen utan framför allt i gemenskap med andra med bibeln som grund. Den troende människans tro tar sin början i andras tro och utvecklas i gemenskap med andra kristna. Att tron är både andligt liv och bekännelse till ett innehåll betyder att den kan förmedlas till andra. Att tron växer innebär att den får mer och mer relevans för det personliga livet och för världen. Trons växande innebär därför att dess innehåll och bärighet prövas och stärks i en pågående livsprocess. Den personliga tron är ett avgörande kriterium för antagning som diakon/pastorskandidat. Den som vill utbildas till diakon eller pastor skall ha en personlig tro som lever och utvecklas i gudstjänstliv och andaktsliv och som är i samklang med andra kristna människors tro. En diakons/pastorskandidats tro är integrerad i det egna livet. Hon/han har en beredskap att bearbeta tvivel och leva i trons kamp. Den som vill bli diakon/pastor måste också kunna förmedla trons innehåll till andra människor i ord och handling, vilket betyder en ständig reflexion över vad tron och dess uttryck är. Samtalet om tron med en blivande diakon/pastorskandidat är av grundläggande betydelse. En sökande skall kunna berätta om den egna trons utveckling och med ord uttrycka dess innehåll. En skriftlig berättelse om den personliga trons väg utgör ett underlag för detta samtal. Svenska Missionskyrkans konstitution är ett annat underlag för samtal med pastorskandidater om gudsbilden, om hur evangeliet gestaltas i vår tid, om församling, dop och nattvard med mera. Som grund för samtalet förutsätts kännedom om Svenska Missionskyrkans grundsatser, vilka den som önskar bli diakon eller pastor förutsätts bejaka. Men ett samtal om tron går inte ut på att försöka urskilja en färdig teologisk syn. Framför den sökande ligger både studier och bearbetande av egna trosfrågor.

6 Personliga egenskaper De personliga egenskaperna relateras till det arbete som skall utföras som ordinerad. I detta arbete är förmågan till ledarskap, kommunikation och samarbete, både för diakoner och pastorer, av mycket stor vikt. Ledarskapet innebär förmåga till strukturering, förmåga att se medarbetares kapacitet och erfarenhet, förmåga att sammankoppla rätt person med rätt uppgift, ärlighet i omdömen och tydlighet i konflikter, flexibilitet och demokratisk livssyn samt beredskap att ändra ståndpunkt. Förmågan till kommunikation tar sig uttryck i varsamhet i mötet med enskilda människor, hänsyn och respekt. Men det är också viktigt med tydlighet i vem man är, något som bygger på en reflekterad och realistisk självbild. Det gäller också att veta vilken roll man har som pastor och diakon i kommunikation med omvärlden. Intresse och förmåga för samarbete med enskilda medarbetare såväl som med övriga församlingar, samfund och samhälle är en nödvändig egenskap för en diakon/pastor. Till samarbetet hör att klargöra olika parters roller och villkor för samarbete. Till ledarskapet, kommunikationen och samarbetet hör en god förmåga att lyssna. Ett fundament för dialog är trygghet i den egna tron med öppenhet för nya tankar. Livsstil och etik Ställer samfundet större krav på en diakon och pastor än på andra medlemmar? I det som ovan sagts om uppdragets innebörd ligger det, naturligt nog, inbyggt en större förväntan på den som innehar den särskilda tjänsten. Tron skall vara fördjupad och genomreflekterad. Förmågan att vara ledare skall motsvara högt ställda krav. För detta är den personliga mognaden viktig. Dessutom är den viktig för att en diakon/pastor skall kunna uppfylla kravet på tystnadsplikt. I kyrkostadgarna anges att det finns handlingar som leder till att förtroendet för medarbetaren hotas eller utgör missbruk av uppdraget men för övrigt sägs inget konkret i konstitution och ordinationsordningar om diakonens/pastorns livsstil och etik. I konstitutionen står dock att kallelsen förverkligas med Kristus som förebild. Det går inte att försvara en etisk gräns mellan en diakons eller pastors arbete och fritid. En diakon och pastor skall leva så att han/hon blir vittne om Guds kärlek och försoningens hemlighet. Lära och liv skall harmoniera. Den som förkunnar evangelium i ord skall också göra det i handling. Att skilja mellan privatliv och liv i tjänst i det fallet är att skilja ord från gärningar. Hur evangeliet gestaltas i en ordinerads livsstil är något som ständigt prövas och därför svårt att konkretisera i en sådan här skrift. En god förmåga att kunna bedöma och reflektera över det egna livet och dess livsstil är ofrånkomligt viktig.

7 Utbildning Den yttre kallelsen innebär att den inre kallelsen tar konkret gestalt. Den yttre kallelsens grundfråga är inte vilket behov hos mig uppfylls när jag blir diakon eller pastor?. Den yttre kallelsens fundamentala fråga är: Vilka av församlingens behov bidrar jag till att uppfylla när jag blir diakon eller pastor? De behov som församlingen har av diakoner och pastorer finns uttalade i konstitutionen och bygger på samlad erfarenhet. För att den som har en särskild tjänst skall kunna utföra den i överensstämmelse med kyrkans önskemål anordnas adekvat utbildning och fortbildning. Den inre kallelsen sammanträffar med den yttre när vilja och förutsättningar finns för utbildning och konkret tjänst. För att bli pastor erfordras fyra års teologiska studier vid Teologiska Högskolan, Stockholm. För att bli diakon krävs en grundläggande utbildning till fritidsledare, socionom, sjuksköterska eller annat socialt eller pedagogiskt inriktat yrke samt ett diakonalt påbyggnadsår på Lidingö folkhögskola. I antagningsproceduren prövas viljan att utbilda sig. Den som saknar den viljan har kanske inte de förutsättningar som svarar mot kyrkans kallelse. Den gudomliga kallelsen kan finnas men den måste gestaltas på annat sätt än som diakon eller pastor. Antagningsnämnden har möjlighet att i särskilda fall besluta om särskild studiegång. Livserfarenhet, minst femton års yrkeserfarenhet eller annan högskoleutbildning kan anses motsvara och ersätta vissa delar av den utbildning som i allmänhet krävs för att bli pastor. Utbildning till diakon och flerårig erfarenhet av arbete som diakon kan även hänföras hit. Den särskilda studiegången omfattar cirka två och ett halvt års heltidsstudier inklusive ett program för distansstudier. För utbildning till diakon ges i regel inte möjlighet till särskild studiegång. Antagningsnämnden har även möjlighet att då särskilda skäl föreligger besluta om att delar av utbildningen till pastor kan ske vid annan högskola. I samtliga dessa utbildningsalternativ skall pastors- och diakonkandidaten deltaga i de särskilda utbildningstillfällen som Svenska Missionskyrkan anordnar. Ansökan om att bli diakonkandidat eller pastorskandidat Den som vill bli diakon eller pastor skall inlämna en ansökan om att bli diakonkandidat eller pastorskandidat till Svenska Missionskyrkans antagningsnämnd. Ansökan till antagningsnämnden kan ske innan studierna påbörjas eller under studietiden. Efter gymnasieutbildning skall sökande ha minst ett års yrkeserfarenhet samt för diakoner nämnd grundutbildning innan ansökan kan behandlas. Antagningsnämnden insamlar referensutlåtanden från personer som den sökande själv har uppgivit eller från andra personer som antagningsnämnden anser lämpliga. Som underlag för beslut ingår även intervjuer av sökande. Dessa intervjuer görs, vid ansökan om att bli pastorskandidat, av personalchefen, samfundssekreteraren samt utbildningssekreteraren/kontaktläraren. De som önskar bli diakoner intervjuas av personalchefen, samfundssekreteraren samt diakonisekreteraren.

8 Beslut om ordination Blivande diakoner och pastorer ansöker om prövning för ordination under det diakonala påbyggnadsåret respektive sista läsåret i den teologiska utbildningen. Ansökan om att bli diakonkandidat eller pastorskandidat skall dessförinnan ha skett och beviljats. Om den sökande önskar bli ordinerad till diakon direkt efter utbildningen måste kandidatansökan göras senast i samband med att studierna påbörjas. Om ansökan att bli diakonkandidat sker senare under det diakonala påbyggnadsåret kan inte ordination äga rum förrän tidigast ett år efter utbildningen. Antagningsnämnden föreslår, efter beredning av första tjänst i församlingsrådet, kyrkostyrelsen vilka kandidater som skall ordineras till diakon eller pastor. Beslut om ordination fattas av kyrkokonferensen.

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

FÖRSAMLINGSORDNING FÖR ENEBYKYRKANS FÖRSAMLING. Version

FÖRSAMLINGSORDNING FÖR ENEBYKYRKANS FÖRSAMLING. Version 1 Teologisk grund för Equmeniakyrkan är en bibelteologisk inledning till församlingens konstitution. Församlingsordning, antagna av Enebykyrkans församling 2015-02-14. Församlingsstadgar, antagna av Enebykyrkans

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

ANSGARIIKYRKANS FÖRSAMLING Jönköping. Församlingsordning

ANSGARIIKYRKANS FÖRSAMLING Jönköping. Församlingsordning ANSGARIIKYRKANS FÖRSAMLING Jönköping Församlingsordning Ansgariikyrkans församling i Jönköping har antagit följande församlingsordning för att beskriva församlingens uppgift, inriktning och liv. Den har

Läs mer

Rekommendation till FÖRSAMLINGSORDNING. Lemmar i en och samma kropp, där Kristus är huvudet för kyrkan (1 Kor. 12:12-26)

Rekommendation till FÖRSAMLINGSORDNING. Lemmar i en och samma kropp, där Kristus är huvudet för kyrkan (1 Kor. 12:12-26) Rekommendation till FÖRSAMLINGSORDNING 1. FÖRSAMLINGENS IDENTITET Församlingen är Guds skapelse. Gud kallar människor till gemenskap med sig själv och till en gemenskap med dem som blivit lemmar i Kristi

Läs mer

KONSTITUTION FÖR EQUMENIAKYRKAN KUNGÄLV

KONSTITUTION FÖR EQUMENIAKYRKAN KUNGÄLV KONSTITUTION FÖR EQUMENIAKYRKAN KUNGÄLV Församlingsordning, antagen av Equmeniakyrkan Kungälv och Församlingsstadgar, antagna av Equmeniakyrkan Kungälv på församlingsmöte xxxx xx xx, årsmöte xxxx xx xx.

Läs mer

Församlingskonstitution för Luleå Missionsförsamling

Församlingskonstitution för Luleå Missionsförsamling 1 Församlingskonstitution för Luleå Missionsförsamling Trons grund och innehåll är en bibelteologisk inledning till församlingens konstitution, som består av Grundsatser och Kyrkoordning för Equmeniakyrkan,

Läs mer

Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling

Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling Församlingens konstitution består av Grundsatser, Församlingsordning samt Församlingsstadgar, antagna av Immanuelskyrkans församling i Stockholm Immanuelskyrkans

Läs mer

Remiss svar Ny gemensam kyrka.

Remiss svar Ny gemensam kyrka. Gamla Uppsala Missionsförsamling 20101001 FÖRSLAG Remiss svar Ny gemensam kyrka. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Ett förslag till svar på remissen

Läs mer

FÖRSAMLINGS ORDNING. Förslag till församlingsordning i Equmeniakyrkan

FÖRSAMLINGS ORDNING. Förslag till församlingsordning i Equmeniakyrkan FÖRSAMLINGS ORDNING Förslag till församlingsordning i Equmeniakyrkan FÖRSAMLINGSORDNING 2014 Utgångspunkter och identitet Equmeniakyrkan är både ny och gammal. Vår identitet präglas av att tre kyrkosamfund

Läs mer

Ordination av diakon och pastor

Ordination av diakon och pastor Ordination av diakon och pastor Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar ordineras kvinnor och män till diakoner och pastorer. En diakon eller pastor som ordinerats i Equmeniakyrkan

Läs mer

TEOLOGISK GRUND FÖR EQUMENIAKYRKAN

TEOLOGISK GRUND FÖR EQUMENIAKYRKAN TEOLOGISK GRUND FÖR EQUMENIAKYRKAN INLEDNING 1. Det finns bara en enda sann och levande Gud Fadern, Sonen och den heliga Anden som skapar, frälser och ger liv. Skapelsen och frälsningen kommer ur Guds

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Remiss svar: Ny gemensam kyrka.

Remiss svar: Ny gemensam kyrka. 20101014 Remiss svar: Ny gemensam kyrka. Från Gamla Uppsala Missionsförsamling. Beslut vid församlingsmöte. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Några

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Vägledningsåret INLEDNING MOMENT UNDER VÄGLEDNINGSÅRET

Vägledningsåret INLEDNING MOMENT UNDER VÄGLEDNINGSÅRET Vägledningsåret INLEDNING Ordination i Equmeniakyrkan En av kyrkans gemensamma uppgifter är att utbilda och ordinera diakoner och pastorer för tjänst. Om den särskilda tjänsten sägs i Teologisk grund för

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

Pastor inom Evangeliska Frikyrkan

Pastor inom Evangeliska Frikyrkan Pastor inom Evangeliska Frikyrkan Förord När en församling i Evangeliska Frikyrkan (EFK) söker en pastor kommer ofta frågan upp om vad en pastors tjänst är och hur man känner igen en person som är lämpad

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Mottagande av diakoner och pastorer från annat kyrkosamfund

Mottagande av diakoner och pastorer från annat kyrkosamfund Mottagande av diakoner och pastorer från annat kyrkosamfund Anvisningar Diakoner och pastorer som ordinerats eller vigts i annat kyrkosamfund, och som nu önskar inträda i Equmeniakyrkans medarbetarkår,

Läs mer

Vägledningsåret INLEDNING MOMENT UNDER VÄGLEDNINGSÅRET

Vägledningsåret INLEDNING MOMENT UNDER VÄGLEDNINGSÅRET Vägledningsåret INLEDNING Ordination i Equmeniakyrkan En av kyrkans gemensamma uppgifter är att utbilda och ordinera diakoner och pastorer för tjänst. Om den särskilda tjänsten sägs i Teologisk grund för

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Information om Vägledningsåret

Information om Vägledningsåret Information om Vägledningsåret INLEDNING Ordination i Equmeniakyrkan En av kyrkans gemensamma uppgifter är att utbilda och ordinera diakoner och pastorer för tjänst. Om den särskilda tjänsten sägs i Teologisk

Läs mer

Konstitution för Svenska Missionskyrkan

Konstitution för Svenska Missionskyrkan Konstitution för Svenska Missionskyrkan (tidigare kallad Svenska Missionsförbundet) Trons grund och innehåll, grundsatser och kyrkoordning antagna av Svenska Missionskyrkans generalkonferens 1999/kyrkokonferens

Läs mer

Tio tumregler för god ekumenik

Tio tumregler för god ekumenik Tio tumregler för god ekumenik Att leva som kristen är att leva befriad. Ändå reser vi murar, misstänkliggör och skyggar för varandra också kristna syskon emellan. Gud kallar oss att bryta upp från dessa

Läs mer

Församlingsordning för Ansgarsförsamlingen i Västerås Antagen vid årsmötet 2017 samt vid församlingsmöte den 27 augusti 2017

Församlingsordning för Ansgarsförsamlingen i Västerås Antagen vid årsmötet 2017 samt vid församlingsmöte den 27 augusti 2017 Församlingsordning för Ansgarsförsamlingen i Västerås Antagen vid årsmötet 2017 samt vid församlingsmöte den 27 augusti 2017 Församling Församlingen är Kristi kropp, där gudomligt och mänskligt möts. Församlingen

Läs mer

EN STUDIEGUIDE FÖR EQUMENIAKYRKANS TEOLOGISKA GRUND

EN STUDIEGUIDE FÖR EQUMENIAKYRKANS TEOLOGISKA GRUND EN STUDIEGUIDE FÖR EQUMENIAKYRKANS TEOLOGISKA GRUND 1 FÖRSTA SAMLINGEN - INLEDNING Psalmer & Sånger: 794 Jag tror på en Gud 18 Allena Gud i himmelrik Läs igenom texterna från Teologisk grund och Bibeln.

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Församlingsordning. * 2 Tim 3:16 17, Apg 15

Församlingsordning. * 2 Tim 3:16 17, Apg 15 Församlingsordning Version 2013-11-24 Identitet Vi är en kristen kyrka som bekänner sig till Jesus Kristus och den världsvida allmänna kyrkan, som växte fram under det första århundradet efter Jesus födelse.

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Vad är församlingens vision, väg och värderingar? Enligt vår församlingsordning är

Läs mer

ETT FOLK PÅ VÄG FÖRSAMLINGSORDNING

ETT FOLK PÅ VÄG FÖRSAMLINGSORDNING ETT FOLK PÅ VÄG FÖRSAMLINGSORDNING INNEHÅLL UPPDRAG, VÄRDERINGAR & STRATEGI Identitet Bibeln Teologi Gudstjänst Organisation 3 4 4 7 14 17 ETT FOLK PÅ VÄG FÖRSAMLINGSORDNING INLEDNING Syftet med vår församlingsordning

Läs mer

Med öppet hjärta. Församlingsinstruktion för Varbergs församling

Med öppet hjärta. Församlingsinstruktion för Varbergs församling Med öppet hjärta Församlingsinstruktion för Varbergs församling Innehåll Vision...3 Sammanhang och prioriteringar...3 Omvärldsfaktorer att ta fasta på...4 Övergripande prioriteringar...5 Strategiska prioriteringar...5

Läs mer

Frälsningsarméns Officersskola Utbildning av officerare för tjänst i Frälsningsarmén

Frälsningsarméns Officersskola Utbildning av officerare för tjänst i Frälsningsarmén Frälsningsarméns Officersskola Utbildning av officerare för tjänst i Frälsningsarmén huvuduppdrag är utbildning av officerare Frälsningsarméns Officersskola Officersskolan ligger på Ågestagården utanför

Läs mer

ETT FOLK PÅ VÄG... Församlingsordning

ETT FOLK PÅ VÄG... Församlingsordning ETT FOLK PÅ VÄG... Församlingsordning INLEDNING Syftet med vår församlingsordning är att beskriva det väsentliga i församlingens tro och liv. Som Jesus efterföljare i ett missionsuppdrag och under tillbedjan

Läs mer

Bibelläsning och bön under pingstnovenan

Bibelläsning och bön under pingstnovenan Bibelläsning och bön under pingstnovenan N är Jesus hade uppstått från de döda talade han med sina lärjungar om att han snart skulle lämna dem. Inför sin himmelsfärd uppmanade Jesus dem att vänta på det

Läs mer

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet FÖRSAMLINGSORDNING Församlingens existens och grund vilar på Jesus Kristus. Från Bibeln, som vi tror är Guds ord, hämtar vi vår tro och vår lära. Vi är en del av den världs- vida kyrkan och bekänner en

Läs mer

VÄGLEDNINGSDOKUMENT för ledare i Baptistförsamlingen Korskyrkan i Uppsala

VÄGLEDNINGSDOKUMENT för ledare i Baptistförsamlingen Korskyrkan i Uppsala Inledning... 1 Vad är ledarskap?... 2 Bibeln om ledarskap... 2 Församlingsordningen... 3 Vad innebär det här i mitt liv och för min roll som ledare?... 3 Inledning Syftet med det här dokumentet är att:

Läs mer

EFS FALKÖPING, WARENBERGSKYRKAN

EFS FALKÖPING, WARENBERGSKYRKAN EFS FALKÖPING, WARENBERGSKYRKAN Vi i Warenbergskyrkan tillhör EFS som är en missionsrörelse i Svenska kyrkan. EFS är en del av den världsvida Kyrkan och en del av Kristi kropp på jorden, vi bekänner därför

Läs mer

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Matteusevangeliet 7:12

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Matteusevangeliet 7:12 Identitet riktning Inledning En kristen församling finner egentligen allt underlag hon behöver för visioner och värderingar i den bibliska berättelsen. Kan en församlings riktning, uppdrag och identitet

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten Frågor och svar efter beslut om vigselrätten På Evangeliska Frikyrkans Församlingsprogram får vi frågor om hur vi ska göra med vigslar efter att vi avsagt oss vigselrätten. Dokumentet EFK och vigselrätten

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Pastor inom Evangeliska Frikyrkan

Pastor inom Evangeliska Frikyrkan Pastor inom Evangeliska Frikyrkan Författare: Øyvind Tholvsen och EFKs förtroenderåd Antagen av: EFKs styrelse den 23:e mars 2019 att ersätta tidigare antagna Pastorskriterier. Inledning När en församling

Läs mer

FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING

FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING Församlingsordning 1/14 FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING Församlingsordningen beskriver församlingens vision, liv och struktur. Detta dokument beskriver vad Fristadskyrkan är och vad församlingen vill

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

emot oss. (Rom 15:5-7) Så förkroppsligas Guds närvaro på jorden.

emot oss. (Rom 15:5-7) Så förkroppsligas Guds närvaro på jorden. Överlåtelse - Intro Vi är på en resa som församling, där vi får se människor komma till gemenskapen och till tro på Jesus Kristus. Det är en gåva. Det som kännetecknar vår församling allra mest är att

Läs mer

Codex ethicus. för präster och diakoner i Stockholms stift

Codex ethicus. för präster och diakoner i Stockholms stift Codex ethicus för präster och diakoner i Stockholms stift xxx 1 Codex ethicus för präster och diakoner i Stockholms stift Codex ethicus är en vägledning för oss själva, en uttolkning av våra vigningslöften

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Vi utbildar för församlingarnas uppdrag

Vi utbildar för församlingarnas uppdrag Hej! Du som får det här dokumentet har nyligen träffat en människa som är intresserad av Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT). Den personen vill antingen ha dig som mentor eller er församling som utbildningsplats.

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling Fo rsamlingsordning fo r Abrahamsbergskyrkans fo rsamling antagen vid a rsmo te 2013-02-09. Abrahamsbergskyrkans församling har antagit denna församlingsordning

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. INLEDNING Denna församlingsinstruktion har utformats av kyrkoherden, förtroendevalda, anställda samt frivilliga medarbetare. Den skall ge uttryck för församlingens inriktning som sammanfattas i det pastorala

Läs mer

Vi ber för varandra. Välkommen att ta del av samtalet om bön och förbön.

Vi ber för varandra. Välkommen att ta del av samtalet om bön och förbön. Vi ber för varandra Välkommen att ta del av samtalet om bön och förbön. Samtalet förs mellan pastorerna Thomas Hallström, Lasse Hermansson och Oliver Sundström och med mig Anki Liljeroos Grönås som leder

Läs mer

Målbild SVENSKA MISSIONSKYRKAN 2010

Målbild SVENSKA MISSIONSKYRKAN 2010 PM 2004-03-20 Målbild SVENSKA MISSIONSKYRKAN 2010 Vision En kyrka med rum för hela livet som erbjuder befrielse och upprättelse genom mötet med Jesus Kristus. I. Utgångspunkt Med konstitutionen som bas

Läs mer

Församlingskonstitution Församlingens grund Församlingsordning Stadgar

Församlingskonstitution Församlingens grund Församlingsordning Stadgar Ansgarsförsamlingen i Västerås En del av Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan Församlingskonstitution Församlingens grund Församlingsordning Stadgar Församlingens grund, församlingsordning

Läs mer

VILL DU LEVA ETT MENINGSFULLT LIV?

VILL DU LEVA ETT MENINGSFULLT LIV? VILL DU LEVA ETT MENINGSFULLT LIV? Vill du ha ett meningsfullt liv? Tänk att få ägna sig på heltid åt det som är meningsfullt och dessutom få lön för det! Om du känner en kallelse till att bli pastor,

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Jag har den stora förmånen att under vissa morgnar under dagens första timmar få titta på barnkanalen på tv med min äldsta dotter. Det

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Konstitution för Svenska Missionskyrkan

Konstitution för Svenska Missionskyrkan Konstitution för Svenska Missionskyrkan (tidigare kallad Svenska Missionsförbundet) Trons grund och innehåll, grundsatser och kyrkoordning antagna av Svenska Missionskyrkans generalkonferens 1999/kyrkokonferens

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Predikan i Korskyrkan den 15 maj 2011. Pastor sökes - Vad efterfrågas och vad innebär denna efterfrågan? Inledning

Predikan i Korskyrkan den 15 maj 2011. Pastor sökes - Vad efterfrågas och vad innebär denna efterfrågan? Inledning Predikan i Korskyrkan den 15 maj 2011 Pastor sökes - Vad efterfrågas och vad innebär denna efterfrågan? Inledning Att vara pastor är speciellt. Till att börja med är det ett arbete där den som har denna

Läs mer

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och Kristendomen Grundtankar Alla troende kristna tror på EN gud Kristna kallas de människor som följer Jesus Kristus lära Jesus är Messias Bibeln är den viktigaste och heligaste boken för kristna Bibeln är

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

EQUMENIAKYRKAN ASKLANDA-ORNUNGA

EQUMENIAKYRKAN ASKLANDA-ORNUNGA EQUMENIAKYRKAN ASKLANDA-ORNUNGA En församling för hela människan, hela livet. En plats för gemenskap med Gud och varandra. Informationsbroschyr om Equmeniakyrkan Asklanda-Ornunga och föreningen Equmenia

Läs mer

Målbild SVENSKA MISSIONSKYRKAN 2010

Målbild SVENSKA MISSIONSKYRKAN 2010 Särskilda utskottet, SMK/SMU 2004 PM 2004-05-22 Målbild SVENSKA MISSIONSKYRKAN 2010 Vision En kyrka med rum för hela livet som erbjuder befrielse och upprättelse genom mötet med Jesus Kristus. I mötet

Läs mer

EFK 2020 EVANGELISKA FRIKYRKANS UTMANINGAR

EFK 2020 EVANGELISKA FRIKYRKANS UTMANINGAR EFK 2020 EVANGELISKA FRIKYRKANS UTMANINGAR EFK 2020. Hur ser livet ut om 10 år? Ingen av oss vet det. Mycket kan inträffa som radikalt ändrar förutsättningarna både i positiv och negativ bemärkelse för

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

M E D I A I N M O T I O N

M E D I A I N M O T I O N L Ä R A R H A N D L E D N I N G M E D I A I N M O T I O N Lärarhandledning: Kristendom, Andliga Ledare Tänket bakom filmen Fördomar bekämpas genom kunskap! Syftet bakom filmerna är att vi vill öka kunskapen

Läs mer

Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling

Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling församlingsinstruktion partille pastorat 2015 Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling församlingsinstruktion Inledning... 1-2 Omvärld... 3 församlingens grundläggande uppgift Gudstjänst...

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

Liv i Kyrkan Kyrkan i Livet

Liv i Kyrkan Kyrkan i Livet STUDIEGUIDE TILL BOKEN Liv i Kyrkan Kyrkan i Livet I Liv i Kyrkan beskrivs gudstjänstförnyelsen i Katarina församling som en resa i 12 steg. Utgångspunkten är, säger Olle Carlsson, den maktlöshet som vi

Läs mer

Kristendomen kyrka och kristen tro. Ht 2010 Jonas

Kristendomen kyrka och kristen tro. Ht 2010 Jonas Kristendomen kyrka och kristen tro Ht 2010 Jonas Idestrom@teol.uu.se Några utgångspunkter Kristendom/kristen tro är inte en ideologi. Tron formas och tar sig uttryck både i handlingar och idéer. En stor

Läs mer

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Idag så tänkte jag fortsätta där vi slutade sist, förra söndagen, och ni som inte var här då, ja ni missade något kan man säga, vilket man alltid gör

Läs mer

FÖRSAMLINGSORDNING FÖRSAMLINGSORDNING, STOCKARYDS FRIKYRKOFÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSORDNING FÖRSAMLINGSORDNING, STOCKARYDS FRIKYRKOFÖRSAMLING FÖRSAMLINGSORDNING 1 INNEHÅLL: Sida 3.. Inledning VI ÄR Sida 4.. Vår historia och bakgrund Sida 4 Vår identitet och tro Sida 4. Vår bibelsyn VI VILL Sida 5 Vår vision Sida 5 Vårt uppdrag Sida 5 Vår församlingsinriktning

Läs mer

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Jag har märkt att vi kristna ibland glömmer hur fantastiskt det är att känna Jesus. Vi blir

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Församlingsinstruktion för Kortedala församling

Församlingsinstruktion för Kortedala församling Församlingsinstruktion för Kortedala församling Illustration: Andreas Karlsson I församlingen finns tre prästbefattningar, en kyrkoherde och två komministrar samt två diakonbefattningar. I församlingen

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

En kropp många lemmar En Ande många gåvor Bibelstudium i Trosalundskyrkan 6 september 2016 Torbjörn Alesand

En kropp många lemmar En Ande många gåvor Bibelstudium i Trosalundskyrkan 6 september 2016 Torbjörn Alesand En kropp många lemmar En Ande många gåvor Bibelstudium i Trosalundskyrkan 6 september 2016 Torbjörn Alesand Några grekiska ord pneumatikos charisma/-ta charis dōrea dynamis energēma det som hör till det

Läs mer

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING Texten utgår från Verksamhetsbeskrivningar år 2014 samt Visioner och mål i Frösåkers församling 2015. Jämförelse har gjorts med Församlingsinstruktionen

Läs mer

Tunadalskyrkan Tema: Lärjungaskap del 4 Andens utrustning Rom 12:1-8, Kor 12:27-31, Ef 4;11-13

Tunadalskyrkan Tema: Lärjungaskap del 4 Andens utrustning Rom 12:1-8, Kor 12:27-31, Ef 4;11-13 Tunadalskyrkan 161002 Tema: Lärjungaskap del 4 Andens utrustning Rom 12:1-8, Kor 12:27-31, Ef 4;11-13 Längst fram här i kyrkan har vi en kopia av skulptur ursprungligen gjord av den danske konstnären Thorvaldsen.

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖRSAMLINGSINSTRUKTION TRO, HOPP OCH KÄRLEK Detta är vår församlingsinstruktion. Den beskriver vår vision och våra mål. Församlingsbor, anställda och förtroendevalda har arbetat fram den tillsammans. MÄKTIGA

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING (Version 3)

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING (Version 3) FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR IMMANUELSKYRKANS FÖRSAMLING (Version 3) På väg mot 2020 Det här är Immanuel Immanuelskyrkans församling präglas av alla sina olika människor och alla sina olika verksamheter.

Läs mer

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Doppastoral Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Grundläggande förutsättningar Så här beskriver Kyrkoordningen (KO) dopet: Dopet är ett sakrament,

Läs mer

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan?

Och alla dessa frågor bottnar i den här, grundläggande frågan: Vad är en församling? Hur ofta försöker vi att formulera ett svar på den frågan? Predikan Rönnekyrkan 26 januari 2014: Årshögtid Tema: Vad är en församling? Introduktion: Vad är en församling? Många här har levt med en församling i många år, i stort sett hela livet. Några har varit

Läs mer