Församlingskonstitution Församlingens grund Församlingsordning Stadgar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Församlingskonstitution Församlingens grund Församlingsordning Stadgar"

Transkript

1 Ansgarsförsamlingen i Västerås En del av Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan Församlingskonstitution Församlingens grund Församlingsordning Stadgar

2 Församlingens grund, församlingsordning och församlingsstadgar har antagits av Ansgarsförsamlingen i Västerås den 28 april Oktober 2007

3 Församlingens grund Ansgarsförsamlingen i Västerås har tillkommit efter samgående mellan Västerås Baptistförsamling och Västerås Missionsförsamling. De två församlingarnas historia och verksamhet får sin fortsättning i den nya gemensamma församlingen. Ansgarsförsamlingen är en del av trossamfunden Svenska Baptistsamfundet (SB) och Svenska Missionskyrkan (SMK). Den vill arbeta för enhet med andra kristna församlingar i Västerås. Genom historien har Guds församling framträtt på olika sätt men är alltid tydlig och synlig. Församlingen samlas till gudstjänst, förkunnar Guds ord, döper och firar nattvard. Den vill föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, möta alla med kärlekens handlingar och förena människor i en befriande gemenskap. Församlingen förenar sig med hela Guds kyrka i alla tider i bekännelsen av Gud som Fader, Son och helig Ande. Jesus Kristus är församlingens Herre och hela världens Frälsare. Församlingen är Guds skapelse och är kallad att vara Kristi synliga kropp i världen. Församlingen hålls samman av sitt centrum, Jesus Kristus. Guds kyrka är till för alla människor. 1 Endast Gud vet vilka som tillhör Guds folk. Församlingen är byggd på apostlarnas vittnesbörd givet i Bibeln. Bibeln, Guds ord, är nådemedel och rättesnöre för tron och dess tilllämpning i livet. 2 Varje enskild kristen har frihet att tolka Guds ord, och när kristna under Andens ledning tillsammans delar Ordet leder denna öppenhet till mångfald och bygger upp gemenskapen. 3 1

4 Nya Testamentet beskriver församlingen som en livsgemenskap med hjälp av olika bilder: - grenar som hör ihop med vinstocken 4 - lemmar i Kristi kropp 5 - levande stenar i ett husbygge 6 - ett Guds eget folk 7 - de som hör till Vägen 8 Församlingen är kallad att vara ett tecken på Guds vilja om mänsklighetens kommande enhet och vill därför gestalta en dynamisk mångfald. Den vill ge rum för alla oavsett ålder, kön, etnisk och social bakgrund, alla med olika gåvor och livshistoria. Gemenskapen berikas när olika erfarenheter, skilda tolkningar av Bibeln och självständiga ställningstaganden i fråga om trons konsekvenser i livet delas i ödmjukhet, öppenhet, kärlek och omsorg. Var och en tjänar i församling och omvärld utifrån sina förutsättningar. 1 Kol 1:15-20, Joh 12:32, Ef 2:17-19, 1 Tim 2:1-3 2 Ef 2:20, Ps 119:105, Rom 15:4 3 Rom 1: Joh 15: Rom 12:4-5, 1 Kor 12: Ef 2:20-22, 1 Petr 2: Pet 2:10 8 Apg 9:2 2

5 Församlingsordning 1. Församlingens uppdrag Församlingen finns i världen och för världen. Genom gudstjänst, mission, gemenskap och diakoni uttrycker församlingen Kristi närvaro i samhälle och värld. Församlingen delar hela Guds kyrkas uppdrag att visa vägen till tro på Jesus Kristus och inbjuda till livsgemenskap med honom. 9 Församlingen firar gudstjänst. Den är ett möte med Gud och mellan människor. I gudstjänsten hämtar människor kraft genom predikan och lovsång, bön och förbön, bekännelse och förlåtelse, dop och nattvard. Den samlade församlingen sänds efter mötet med den Helige och gemenskapen med Guds folk till vardagens gudstjänst bland medmänniskorna. Församlingen vill finnas med i frontlinjen i kampen för mänskliga rättigheter, värna rätten, avslöja orätten och krafter som bryter ner människor, bidra till att minska fattigdomen i världen samt dela ansvaret för och förvaltandet av Guds skapelse. 2. Medlem i församlingen Alla som berörs av församlingens arbete hör till dess gemenskap och omsorg. Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner sin tro på Jesus Kristus. Den personliga tron kan uttryckas på olika sätt vid skilda tider och åldrar. Alla tungor (skall) bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära. (Fil 2:11) Ingen kan säga: "Jesus är herre, om han inte är fylld av den heliga anden". (1 Kor 12:3) Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud. (1 Joh 5:1) 3

6 Tron är tillsammans med dopet i ekumenisk tradition vägen in i församlingen. Den som vill bli medlem i församlingen samtalar om tro, dop och församlingsgemenskap med församlingsföreståndaren som meddelar styrelsen och därefter för in namnet i församlingsboken. Ny medlem genom bekännelse eller intyg från annan församling hälsas som regel välkommen till församlingen i gudstjänst. För medlem som flyttar från församlingen utfärdas flyttningsintyg till den nya församlingen. Medlem som önskar utträde ur församlingen meddelar detta i samtal med församlingsföreståndaren. Församlingen kan skilja medlem från sig som uppenbart motarbetar församlingen och dess syften. Innan sådant beslut fattas skall församlingen samråda med distriktsföreståndare Nådemedel och kyrkliga handlingar Församlingen är en hela livets kyrka och vill möta människors behov i alla åldrar och skilda livssituationer. Den erbjuder förkunnelse, själavård och bikt samt barnvälsignelse, dop, konfirmation, vigsel och begravning. Bibeln. Ordet möter var och en till omvändelse, upprättelse, glädje, tröst, undervisning och förmaning. 11 När människan lyssnar till Ordet möter hon Gud. I mötet med Ordet ges tillfälle till gensvar i tro, bekännelse, bön, lovsång, överlåtelse och tjänst. Dop. Dopet är ett dop till Kristus och livet i hans kyrka. 12 Det är en gåva som församlingen enligt Kristi uppdrag erbjuder att tas emot i tro. Dopet sker med vatten i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Församlingen erbjuder med sin öppenhet för Guds handlande i olika doptraditioner både dop av barn och dop efter personlig bekännelse. Den vill hjälpa människor att förnya och bekräfta det egna dopets gåva och löfte samt att leva i sitt dop. Dopet har därför en central plats både i förkunnelse och i församlingsliv. Barn döps i församlingen på föräldrarnas önskan, inneslutet i gemenskapens bekännelse. Det sker i förhoppning om att barnet skall växa i 4

7 tro och själv bejaka sitt barnaskap hos Gud och bli medlem i församlingen. Vid dop efter personlig bekännelse tas dopets gåva emot i tro och med vilja att leva i gemenskap med Kristus och hans församling. Dop efter personlig bekännelse sker av tradition genom nedsänkning. Om dopkandidaten önskar kan det ske i andra former. Barnvälsignelse. Genom barnvälsignelse uttrycker församlingen sin övertygelse att Guds rike tillhör barnen. Barn välsignas i församlingen på föräldrarnas önskan. Det sker i förhoppning om att barnet skall växa i tro och själv bejaka sitt barnaskap hos Gud genom dop och bli medlem i församlingen. Nattvard. Nattvarden är en gemenskapens, försoningens, hoppets och tacksägelsens måltid som firas till minne av Jesu död och uppståndelse. 13 I nattvarden är Jesus närvarande i bröd och vin. Han ger sig själv till var och en, förnyar det andliga livet och fördjupar den kristna gemenskapen. Nattvarden är öppen för var och en som söker gemenskap med Jesus Kristus. 4. Arbetsformer Församlingen vill vara en kyrka för hela livet och alla åldrar vilket kommer till uttryck i olika arbetsformer. Dessa skall i varje tid svara mot församlingens kallelse till vittnesbörd, tjänst och gemenskap. Därför uppmuntras nytänkande och nyskapande. 14 Gudstjänst. Församlingslivets centrum är gudstjänsten. Församlingen utvecklar olika gudstjänster som genom innehåll, form och språk kan möta och bära människors behov och längtan. Smågrupper. I smågrupper finns möjlighet till närhet och fördjupning av relationer och bearbetning av livsfrågor. Smågrupper är viktiga också för arbetsgemenskap och omsorg. 15 Undervisning. Församlingen erbjuder människor i skilda åldrar undervisning i kristen tro till stöd för trons växt och mognad. Den har ett 5

8 särskilt ansvar för dem som döpts eller välsignats i församlingen samt för alla som berörs av församlingens arbete. Detta ansvar uttrycks tydligt i konfirmationsundervisningen. Delaktighet och medansvar. Församlingens arbete formas med möjlighet för alla till delaktighet och medansvar i demokratiska former. Församlingsmötet är församlingens högsta beslutande organ. Som uttryck för allas delaktighet väljer församlingsmötet styrelse och ledare för olika grupper efter de behov som finns. De som genom val har församlingens förtroende innesluts i församlingens förbön i gudstjänst. 16 Församlingens ekonomi bygger på medlemmarnas gemensamma ansvar. Var och en bidrar efter sin förmåga. Förutsättningarna för ansvaret kan skifta under olika perioder av livet. Tillhörigheten är gratis, men uppgiften bärs gemensamt. Offrandet tillhör kristet lärjungaskap och är en del av gudstjänsten. Församlingen har del i Svenska Baptistsamfundets och Svenska Missionskyrkans mission över alla gränser. Svenska Baptistsamfundets och Svenska Missionskyrkans offerdagar samordnas och insamlade medel fördelas enligt församlingens beslut. Den som så önskar har möjlighet att offra till respektive samfund. Genom kyrkoavgiften kan offrandet styras till önskat samfund som sedan överför huvuddelen av kyrkoavgiften till Ansgarsförsamlingen. 5. Diakoni Diakoni är evangelium i praktisk handling och utgör en viktig del av församlingens liv och mission. Församlingen vill med särskild känsla för människors sårbarhet och utsatthet tjäna i hem, arbetsliv och samhälle. Tjänsten i samhället och omsorgen om gemenskapen hålls levande både i församlingens gudstjänstliv och i enskilda människors vardag. Diakonin omfattar människans hela behov av omsorg och kärlek, oavsett ålder och livssituation. 6. Barn- och ungdomsarbete Församlingens arbete bland barn och unga anförtros åt Ansgarsförsam- 6

9 lingens Ungdom i Västerås. Alla som deltar i barn- och ungdomsarbetet hör till församlingens gemenskap och omsorg. Församlingen har ett ansvar för ledaruppgifterna i olika grupper. Genom förbön, bekräftelse av val av ledare och stöd på andra sätt befrämjas denna väsentliga del av församlingens liv. Församlingen har ett särskilt ansvar att lyssna till och påverkas av unga människors tankar om utformning av församlingens liv och arbete. 7. Allas tjänst Det allmänna prästadömet 17 innebär att alla människor har tillträde till Gud Fader genom Jesus Kristus. Den heliga Anden ger församlingen en mångfald av gåvor för att evangeliets hela rikedom skall komma till uttryck. Alla kristna är kallade att tjäna i kärlek, vittna om frälsningen i Jesus Kristus samt att med församlingens hjälp upptäcka och bruka de gåvor Anden ger. Alla i församlingen delar ansvaret för den gemensamma uppgiften efter sina förutsättningar och möjligheter Särskild tjänst Gud kallar och utrustar människor till särskilda tjänster i församlingen. Deras uppgift är att stärka allas uppdrag och svara för mångfald och enhet i församlingens liv och uppgift. Genom ordination av kvinnor och män till pastorer och diakoner har Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan bekräftat den kallelse dessa fått av Gud att vara Kristi tjänare i församlingen. I ordinationen ber kyrkan som samlad gemenskap om Andens gåva och Guds välsignelse. Genom ordinationen ges behörighet till tjänst i församlingarna. Pastor har vid ordinationen avgett löfte om tystnadsplikt för det som anförtros under bikt och i enskild själavård. Diakon har avgett tystnadslöfte om sådant som anförtros i själavårdande samtal eller rör människors personliga förhållanden. Dessa löften aktualiseras vid installationen. Församlingen väljer och kallar pastor och diakon enligt de ordningar som församlingens stadgar föreskriver. I kallelsebrevet anges om 7

10 tjänsten som pastor är förenad med uppgiften som församlingsföreståndare. Genom installation mottar församlingen pastor och diakon som Kristi tjänare i församlingen. Pastorn är Kristi tjänare i församling och samhälle med uppgift att samla och bygga upp Kristi kropp, 19 förkunna Ordet, förvalta sakramenten, utöva själavård och leda församlingens liv i gudstjänst och mission. 20 Församlingsföreståndarens uppgift är att, tillsammans med församlingens övriga pastorer, - förkunna Guds ord, undervisa, döpa, ansvara för nattvarden samt leda andra akter i församlingen som barnvälsignelse, vigsel, begravning, - utöva själavård, ta emot bikt och förmedla avlösning, - föra församlingsboken, aktualisera medlemskapet och så långt som möjligt hålla personlig kontakt med medlemmarna och med dem som finns i församlingens gemenskap, - ansvara för gudstjänstlivet, - i bön och förbön bära sin församling och andra människor inför Gud, - tillsammans med styrelsen planera och leda församlingens arbete och i förekommande fall representera församlingen, - arbeta för församlingens närvaro i det omgivande samhället, - följa församlingens utveckling särskilt med hänsyn till dess framtid, till andra församlingar på samma ort och till det omgivande samhället, - verka för Kristi kyrkas synliga enhet i det område församlingen arbetar. Diakonen är Kristi tjänare i församlingen med uppgift att uttrycka församlingens kallelse till tjänst i världen. Genom delaktighet i samhället och med blick för enskildas nödsituation, gör diakonen sambandet tydligt mellan gudstjänst och tjänande i kyrkans liv och omvärld. 21 Diakons uppgift är att - ha ett särskilt ansvar för församlingens diakonala arbete, 8

11 - förmedla Guds ord, samt i bön och förbön bära församlingen, dess medlemmar och andra människor inför Gud, - medverka till att församlingens kallelse att vara tjänare i världen hålls levande, följa samhällsutvecklingen och vara lyhörd för människors behov, - medverka i församlingens undervisning och ansvara för omsorg och utveckling av medhjälpare i diakonin, - uppsöka och hålla personlig kontakt, särskilt med människor som är sjuka, ensamma eller som drabbats av livskriser och sorger samt ha själavårdande samtal, - dela ut nattvarden bland dem som har svårt att deltaga i gudstjänsten. 9 Matt 28:16-20, Mark 16:15 10 Matt 18: Tim 3: Rom 6:3-4, Rom 12: Kor 11: Kor 12: Apg 2:46 16 Apg 14: Pet 2:4-5, Kor 8: Ef 4:11-12,16 20 Apg 20:28, 1 Petr 5: Apg 6:2-6 9

12 10

13 Församlingsstadgar Ansgarsförsamlingen i Västerås har antagit följande stadgar utifrån Församlingens grund samt Församlingsordningen för att reglera församlingens yttre former och organisation. 1. Ansgarsförsamlingen i Västerås Ansgarsförsamlingen har bildats genom samgående mellan Västerås Baptistförsamling och Västerås Missionsförsamling. De två församlingarnas historia och verksamhet får sin fortsättning i den nya gemensamma församlingen. Ansgarsförsamlingen är en del av trossamfunden Svenska Baptistsamfundet (SB) och Svenska Missionskyrkan (SMK). Församlingen tar ansvar för respektive samfunds konferensbeslut efter sina förutsättningar och möjligheter. I Församlingsordningen beskrivs närmare församlingens uppdrag och inriktning samt de ordningar som gäller. Församlingens stadgar gäller tillsammans med Församlingsordningen. Församlingen leds genom: - Församlingsmötet - Församlingens styrelse - Församlingsföreståndaren 2. Medlemskap a. Medlemskap i församlingen grundas på bekännelse av tro på Jesus Kristus enligt vad som sägs i församlingsordningen. b. Medlem kan utträda ur församlingen. Församlingen kan, enligt den ordning som beskrivs i församlingsordningen, utesluta medlem. 11

14 3. Församlingsmöte a. Församlingsmötet är församlingens högsta beslutande organ. Varje närvarande medlem har en röst. Rösträtt kan inte överlåtas. b. Församlingsmöte sammankallas av styrelsen eller då minst tio procent av församlingens medlemmar begär det. Det sker på tid som församlingen eller styrelsen beslutar. Församlingsmöte kungörs minst två veckor i förväg. När fråga om anställning av pastor eller diakon eller när fråga av större ekonomisk vikt skall behandlas, utfärdas kallelse minst tre veckor i förväg. Ärendets art skall då anges i kallelsen. c. Förslag för behandling i församlingsmöte kan lämnas av medlem till styrelsen senast åtta dagar före mötet, till årsmöte minst tre veckor före. Förslag som rör den andliga vården lämnas till församlingsföreståndaren. d. Församlingsmötet fattar beslut med enkel majoritet. Gäller frågan anställning av pastor, diakon eller andra medarbetare, ändring av stadgar eller upplösning av församling, köp eller försäljning av fast egendom eller annat större ekonomiskt åtagande fattas beslut med två tredjedels majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, utom vid val, då frågan avgörs genom lottning. Beslut fattas i öppen omröstning där inte stadgarna anger annat eller om mötet beslutar annat för viss fråga. e. Årligen är ett församlingsmöte årsmöte, som skall hållas före den 1 mars på dag som styrelsen bestämmer. Till årsmöte kallas minst fyra veckor i förväg. f. Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas: 1. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare för årsmötet. 2. Val av två justerare att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll. 12

15 3. Val av rösträknare. 4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande. 5. Föredragning av verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning för föregående verksamhetsår. 6. Revisorernas berättelse. 7. Ansvarsfrihet för styrelsen. 8. Val av församlingens ordförande. 9. Val av församlingens kassör. 10. Val av övriga ledamöter i styrelsen. 11. Val av vice församlingsföreståndare 12. Val av två revisorer och ersättare för dessa. 13. Beslut om budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår 14. Bekräftelse av val av ungdomsråd. 15. Val av övriga råd, tjänster och uppgifter inom församlingens olika arbetsgrenar 16. Val av ombud till konferenserna inom Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan samt övrig representation i olika organisationer. 17. Val av valberedning för kommande verksamhetsår. 18. Till årsmötet inkomna ärenden. 4. Styrelse a. Styrelsen har att, tillsammans med församlingsföreståndaren, leda och ansvara för församlingens verksamhet i enlighet med församlingsordningen och församlingsmötets beslut. b. Styrelsen består av ordförande, kassör samt sju till nio övriga ledamöter. Alla väljs på två år. Ordförande och kassör väljs skilda år. Av övriga ledamöter väljs halva antalet varje år. Om kandidaterna är fler än de som skall väljas görs valet med sluten omröstning. c. Styrelsen utser inom sig sekreterare samt de övriga funktio- 13

16 närer som kan behövas. Styrelsen har rätt att delegera beslut. Styrelsens funktionärer är också församlingens. d. Församlingens pastorer och diakon samt en representant för ungdomsrådet har rätt att delta i styrelsens överläggningar och få sin särskilda mening antecknad till protokollet. e. I styrelsens uppgifter ingår att - tillsammans med församlingsföreståndaren planera och leda församlingens arbete, - förbereda ärenden som skall föreläggas församlingen, - verkställa församlingsmötets beslut, - ansvara för församlingens ekonomiska förvaltning, - förbereda anställning av pastor, diakon och andra medarbetare, - ha arbetsgivaransvar för församlingens anställda, - lämna statistiska uppgifter till de samfund församlingen tillhör. Styrelsen får inte utan beslut i församlingsmöte uppta lån, förvärva eller avyttra fast egendom eller på annat sätt ikläda församlingen ekonomiskt åtagande av större omfattning. Styrelsen skall i ärenden av större vikt alltid inhämta församlingens mening. f. Riktlinjer beträffande upplåtelse av kyrkorum fastställs av styrelsen. g. Styrelsen utser församlingens firmatecknare. h. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då församlingsföreståndaren eller minst tre av styrelsens ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Beslut fattas i öppen omröstning, utom då ledamot begär sluten omröstning för viss fråga. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder utom vid 14

17 val, då frågan avgörs genom lottning. 5 Anställning av pastor, diakon och andra medarbetare Församlingen anställer pastor, diakon och andra medarbetare på förslag av styrelsen. Kallande av pastor eller diakon skall ske i samråd med Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. 6. Församlingsföreståndare a. För församlingen skall finnas en föreståndare som är församlingens andliga ledare. Det andliga ledarskapet utövas tillsammans med styrelsen, övriga pastorer och diakon. b. Församlingsföreståndaren skall tillsammans med styrelsen planera och leda församlingens arbete i enlighet med församlingsordningen och församlingsmötets beslut. Församlingsföreståndarens särskilda uppgifter beskrivs i församlingsordningen. 7. Valberedningen a. Valberedningen skall förbereda val av funktionärer vid årsmötet, val av styrelse och revisorer samt övriga val till olika tjänster och uppdrag efter de behov som finns. b. Varje medlem kan till valberedningen föreslå kandidater till styrelsen och andra uppdrag. Sådant förslag skall lämnas senast fyra veckor före det möte då valet skall ske. 8. Räkenskaper och revision m m. a. Församlingens räkenskapsår är kalenderår. b. Räkenskaper och förvaltning skall granskas av två revisorer som utses av årsmötet. c. Vid församlingsmöte och styrelsens sammanträden förs protokoll som justeras av mötets ordförande och särskilt utsedda justerare. 15

18 9. Barn- och ungdomsarbete Församlingens arbete med barn och unga anförtros åt Ansgarsförsamlingens ungdom i Västerås. För denna organisation gäller särskilda stadgar. 10. Upplösning av församlingen a. Om en upplösning av församlingen aktualiseras, skall samråd ske med företrädare för Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Beslut om upplösning skall godkännas av dessa samfund. b. För upplösning av församlingen krävs samstämmiga beslut vid två på varandra följande församlingsmöten, varav ett årsmöte. Mellan mötena skall minst en månad förflyta. Sådant beslut skall fattas med två tredjedels majoritet. c. Vid upplösning övergår äganderätten till församlingens egendom med lika delar till Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. 11. Ändring av stadgar och församlingsordning a. Ändring av stadgar och/eller församlingsordning kan ske genom samstämmiga beslut av två på varandra följande församlingsmöten varav ett årsmöte. Sådant beslut skall fattas med två tredjedels majoritet. Mellan mötena skall en tid av minst en månad förflyta. b. Förslag om ändring av stadgar och/eller församlingsordning skall inlämnas till styrelsen minst två månader före årsmötet. Styrelsen skall, med eget yttrande överlämna förslaget till församlingen. c. Beslut om ändring av stadgarnas 10 eller 11 skall, för att vara giltigt, godkännas av Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Församlingens grund, församlingsordning och församlingsstadgar har antagits av Ansgarsförsamlingen i Västerås den 28 april

19

20 Appendix. Bibeltexter enligt notapparaten. Not 1) Kol 1:15-20 Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting, och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste, och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen. Joh 12:32 Och när jag blir upphöjd från jorden skall jag dra alla till mig Ef 2:17-19 Han har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära. Ty genom honom kan både vi och ni nalkas Fadern, i en enda Ande. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud. 1 Tim 2:1-3 Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla som har makt, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på allt sätt fromt och värdigt. Att be så är riktigt och behagar Gud, vår frälsare, Not 2) Ef 2:20 Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Ps 119:105 Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig. Rom 15:4 Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. A1

21 Not 3) Rom 1:11-12 Ty jag längtar efter att få träffa er och dela med mig av Andens gåvor för att ni skall bli stärkta, eller snarare: för att vi tillsammans skall få tröst genom vår gemensamma tro, er och min. Not 4) Joh 15:1-10 Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar; de samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Not 5) Rom 12:4-5 Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. 1 Kor 12:1-27 Andens gåvor I fråga om de andliga gåvorna, bröder, vill jag också att ni skall ha kunskap. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni viljelöst med, bort till de stumma avgudarna. Därför vill jag att ni skall förstå att ingen som är fylld av Guds ande säger: Förbannelse över Jesus, och att ingen kan säga: Jesus är herre, om han inte är fylld av den heliga anden. Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. A2

22 Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta. Den ene får genom Anden gåvan att meddela vishet, den andre kan med samma Andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom Anden, en annan genom samma Ande gåvan att bota, en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma Ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Lemmarna i den kropp som är Kristus Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger: Jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen, så hör den likafullt till kroppen. Och om örat säger: Jag är inget öga, jag hör inte till kroppen, så hör det likafullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om alltsammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. Ögat kan inte säga till handen: Jag behöver dig inte, och inte heller huvudet till fötterna: Jag behöver er inte. Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga, och de delar av kroppen som vi inte tycker är fina, dem gör vi så mycket finare, och de delar vi skäms för omger vi med så mycket större anständighet, något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade, för att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg. Lider en kroppsdel, så lider också alla de andra. Blir en del hedrad, så gläder sig också alla de andra. Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. A3

23 Not 6) Ef 2:20-22 Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. 1 Pet 2:4-8 Det andliga templet När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Det står ju i skriften: Se, på Sion lägger jag en hörnsten, utvald och ärad; den som tror på den skall inte stå där med skam. Äran tillfaller alltså er som tror. Men för dem som inte tror har stenen som husbyggarna ratade blivit en hörnsten, en sten som de snavar på, en klippa som de stöter emot. De stöter emot därför att de inte lyder ordet. Så är det förutbestämt för dem. Not 7) 1 Pet 2:10 Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Not 8) Apg 9:2 och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus: om han fann några som hörde till Vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Not 9) Matt 28:16-20 Jesus sänder ut sina lärjungar De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Mark 16:15 Han sade till dem: Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. A4

24 Not 10) Matt 18:15-17 En broder som gör orätt Om din broder har gjort dig någon orätt, så gå och ställ honom till svars i enrum. Lyssnar han på dig har du vunnit tillbaka din broder. Men om han inte vill lyssna, ta då med dig en eller två till, för på två eller tre vittnesmål skall varje sak avgöras. Om han vägrar lyssna på dem, så tala om det för församlingen. Vill han inte lyssna på församlingen heller, betrakta honom då som en hedning eller en tullindrivare. Not 11) 2 Tim 3:14-17 Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna; de förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Not 12) Rom 6:3-4 Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Rom 12:4-5 Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Not 13) 1 Kor 11:23-26 Jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er: Den natten då herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sade: Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren förkunnar ni alltså Herrens död, till dess han kommer. A5

25 Not 14) 1 Kor 12:4-6 Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. Not 15) Apg 2:46 De höll samman och möttes varje dag troget i templet, och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje. Not 16) Apg 14:23 I varje församling utsåg de också äldste, och efter bön och fasta anförtrodde de dem åt den herre som de hade kommit till tro på. Not 17) 1 Pet 2:4-5 Det andliga templet När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. 1 Pet 2:9-10 Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Not 18) 2 Kor 8:11-12 Fullfölj nu arbetet, så att resultatet svarar mot den goda viljan allt efter er förmåga. Har någon bara den goda viljan, så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har. Not 19) Ef 4:11-12 Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De skall göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp, A6

26 Ef 4:16 Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder, med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Not 20) Apg 20:28 Ge akt på er själva och på hela den hjord som den heliga anden satt er att ha uppsikt över, för att ni skall vara herdar för Guds församling som han har vunnit åt sig med sin sons blod. 1 Pet 5:2-3 Var herdar för den hjord som Gud har anförtrott er och vaka över den, inte av tvång utan självmant, så som Gud vill, inte av vinningslystnad utan av hängivenhet. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. Not 21) Apg 6:2-6 De tolv kallade samman alla lärjungarna och sade: Det är inte riktigt att vi skall försumma Guds ord för att ordna med måltider. Nej, bröder, välj ut sju män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet, så sätter vi dem till sådana uppgifter. Då kan vi själva ägna oss helt åt bön och åt ordets tjänst. Alla de församlade gillade förslaget, och de valde Stefanos, en man fylld av tro och helig ande, Filippos, Prochoros, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaos, en proselyt från Antiochia, och förde dem fram till apostlarna, som bad en bön och lade sina händer på dem. A7

27

28

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

FÖRSAMLINGSORDNING FÖR ENEBYKYRKANS FÖRSAMLING. Version

FÖRSAMLINGSORDNING FÖR ENEBYKYRKANS FÖRSAMLING. Version 1 Teologisk grund för Equmeniakyrkan är en bibelteologisk inledning till församlingens konstitution. Församlingsordning, antagna av Enebykyrkans församling 2015-02-14. Församlingsstadgar, antagna av Enebykyrkans

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Rekommendation till FÖRSAMLINGSORDNING. Lemmar i en och samma kropp, där Kristus är huvudet för kyrkan (1 Kor. 12:12-26)

Rekommendation till FÖRSAMLINGSORDNING. Lemmar i en och samma kropp, där Kristus är huvudet för kyrkan (1 Kor. 12:12-26) Rekommendation till FÖRSAMLINGSORDNING 1. FÖRSAMLINGENS IDENTITET Församlingen är Guds skapelse. Gud kallar människor till gemenskap med sig själv och till en gemenskap med dem som blivit lemmar i Kristi

Läs mer

Församlingskonstitution för Luleå Missionsförsamling

Församlingskonstitution för Luleå Missionsförsamling 1 Församlingskonstitution för Luleå Missionsförsamling Trons grund och innehåll är en bibelteologisk inledning till församlingens konstitution, som består av Grundsatser och Kyrkoordning för Equmeniakyrkan,

Läs mer

KONSTITUTION FÖR EQUMENIAKYRKAN KUNGÄLV

KONSTITUTION FÖR EQUMENIAKYRKAN KUNGÄLV KONSTITUTION FÖR EQUMENIAKYRKAN KUNGÄLV Församlingsordning, antagen av Equmeniakyrkan Kungälv och Församlingsstadgar, antagna av Equmeniakyrkan Kungälv på församlingsmöte xxxx xx xx, årsmöte xxxx xx xx.

Läs mer

Församlingsstadgar för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsstadgar för Uppsala Missionsförsamling 1 (5) Församlingsstadgar för Uppsala Missionsförsamling Stadgar för Uppsala Missionsförsamling fastställda vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25. Församlingen har antagit följande stadgar

Läs mer

Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling

Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling Församlingens konstitution består av Grundsatser, Församlingsordning samt Församlingsstadgar, antagna av Immanuelskyrkans församling i Stockholm Immanuelskyrkans

Läs mer

Församlingsordning för Ansgarsförsamlingen i Västerås Antagen vid årsmötet 2017 samt vid församlingsmöte den 27 augusti 2017

Församlingsordning för Ansgarsförsamlingen i Västerås Antagen vid årsmötet 2017 samt vid församlingsmöte den 27 augusti 2017 Församlingsordning för Ansgarsförsamlingen i Västerås Antagen vid årsmötet 2017 samt vid församlingsmöte den 27 augusti 2017 Församling Församlingen är Kristi kropp, där gudomligt och mänskligt möts. Församlingen

Läs mer

Stadgar för Abrahamsbergskyrkans församling

Stadgar för Abrahamsbergskyrkans församling Stadgar för Abrahamsbergskyrkans församling Abrahamsbergskyrkans församling har vid församlingsmöte 2012-12-09 och årsmöte 2013-02-09 antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former.

Läs mer

Femte Påsksöndagen - år A

Femte Påsksöndagen - år A 627 Femte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Ps 98:1-2) Sjung till Herrens ära den nya sången, ty Herren har gjort under. Han har låtit folken få se hans rättfärdighet, halleluja. Inledning Jesus

Läs mer

Stadgar för Gredelbykyrkan

Stadgar för Gredelbykyrkan Gredelbykyrkan är ansluten till Equmeniakyrkan Stadgar för Gredelbykyrkan Gredelbykyrkan, med organisationsnummer 814800-0592, har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former. Församlingen

Läs mer

ANSGARIIKYRKANS FÖRSAMLING Jönköping. Församlingsordning

ANSGARIIKYRKANS FÖRSAMLING Jönköping. Församlingsordning ANSGARIIKYRKANS FÖRSAMLING Jönköping Församlingsordning Ansgariikyrkans församling i Jönköping har antagit följande församlingsordning för att beskriva församlingens uppgift, inriktning och liv. Den har

Läs mer

Förslag till stadgar för församling

Förslag till stadgar för församling Förslag till stadgar för församling Equmeniakyrkan [ortnamn] är en församling som tillhör Equmeniakyrkan. Församlingen har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former. Församling,

Läs mer

Veckan efter pingst. Bibeltexterna. Gammaltestamentliga texter

Veckan efter pingst. Bibeltexterna. Gammaltestamentliga texter Veckan efter pingst Den vecka som börjar med pingstdagen talar om det liv som väcks av Anden. Den heliga Andens verk begränsades inte till Jerusalem utan började spridas ut över hela världen. Andens och

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Kyrkan i Enebyberg

Stadgar för den ideella föreningen Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg 1 I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I LAG, TRO & LIV Universal Kyrkan av Jesus Kristus UKJK STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I (.) Antagna den 2 1. Namn och identitet UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I.., förkortat. är en gemenskap

Läs mer

TEOLOGISK GRUND FÖR EQUMENIAKYRKAN

TEOLOGISK GRUND FÖR EQUMENIAKYRKAN TEOLOGISK GRUND FÖR EQUMENIAKYRKAN INLEDNING 1. Det finns bara en enda sann och levande Gud Fadern, Sonen och den heliga Anden som skapar, frälser och ger liv. Skapelsen och frälsningen kommer ur Guds

Läs mer

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Matteusevangeliet 7:12

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Matteusevangeliet 7:12 Identitet riktning Inledning En kristen församling finner egentligen allt underlag hon behöver för visioner och värderingar i den bibliska berättelsen. Kan en församlings riktning, uppdrag och identitet

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Församlingsordning. * 2 Tim 3:16 17, Apg 15

Församlingsordning. * 2 Tim 3:16 17, Apg 15 Församlingsordning Version 2013-11-24 Identitet Vi är en kristen kyrka som bekänner sig till Jesus Kristus och den världsvida allmänna kyrkan, som växte fram under det första århundradet efter Jesus födelse.

Läs mer

FÖRSAMLINGS ORDNING. Förslag till församlingsordning i Equmeniakyrkan

FÖRSAMLINGS ORDNING. Förslag till församlingsordning i Equmeniakyrkan FÖRSAMLINGS ORDNING Förslag till församlingsordning i Equmeniakyrkan FÖRSAMLINGSORDNING 2014 Utgångspunkter och identitet Equmeniakyrkan är både ny och gammal. Vår identitet präglas av att tre kyrkosamfund

Läs mer

En kropp många lemmar En Ande många gåvor Bibelstudium i Trosalundskyrkan 6 september 2016 Torbjörn Alesand

En kropp många lemmar En Ande många gåvor Bibelstudium i Trosalundskyrkan 6 september 2016 Torbjörn Alesand En kropp många lemmar En Ande många gåvor Bibelstudium i Trosalundskyrkan 6 september 2016 Torbjörn Alesand Några grekiska ord pneumatikos charisma/-ta charis dōrea dynamis energēma det som hör till det

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år B

Sjätte Påsksöndagen - år B 651 Sjätte Påsksöndagen - år B Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning Vi är omslutna

Läs mer

Femte Påsksöndagen - år C

Femte Påsksöndagen - år C 639 Femte Påsksöndagen - år C Ingångsantifon (jfr Ps 98:1-2) Sjung till Herrens ära den nya sången, ty Herren har gjort under. Han har låtit folken få se hans rättfärdighet, halleluja. Inledning I egenskap

Läs mer

Remiss svar Ny gemensam kyrka.

Remiss svar Ny gemensam kyrka. Gamla Uppsala Missionsförsamling 20101001 FÖRSLAG Remiss svar Ny gemensam kyrka. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Ett förslag till svar på remissen

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop på egen bekännelse Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

FÖRSAMLINGSORDNING FÖRSAMLINGSORDNING, STOCKARYDS FRIKYRKOFÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSORDNING FÖRSAMLINGSORDNING, STOCKARYDS FRIKYRKOFÖRSAMLING FÖRSAMLINGSORDNING 1 INNEHÅLL: Sida 3.. Inledning VI ÄR Sida 4.. Vår historia och bakgrund Sida 4 Vår identitet och tro Sida 4. Vår bibelsyn VI VILL Sida 5 Vår vision Sida 5 Vårt uppdrag Sida 5 Vår församlingsinriktning

Läs mer

EFS FALKÖPING, WARENBERGSKYRKAN

EFS FALKÖPING, WARENBERGSKYRKAN EFS FALKÖPING, WARENBERGSKYRKAN Vi i Warenbergskyrkan tillhör EFS som är en missionsrörelse i Svenska kyrkan. EFS är en del av den världsvida Kyrkan och en del av Kristi kropp på jorden, vi bekänner därför

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

FYREN. En beskrivning av vad Pingstkyrkan i Västervik vill vara

FYREN. En beskrivning av vad Pingstkyrkan i Västervik vill vara FYREN En beskrivning av vad Pingstkyrkan i Västervik vill vara JESUS Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. (1 Kor 3:11) Kom till honom, den levande stenen, förkastad av människor

Läs mer

STADGAR FÖR TREFALDIGHETS FÖRSAMLING

STADGAR FÖR TREFALDIGHETS FÖRSAMLING STADGAR FÖR TREFALDIGHETS FÖRSAMLING Trefaldighets församling har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former och organisation. Församlingen har även antagit lokal församlingsordning

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

A. Årsdagen av församlingens grundande

A. Årsdagen av församlingens grundande A. Årsdagen av församlingens grundande På årsdagen av församlingens grundande kan man fira andakt eller infoga delar av formuläret i mässans proprier. Andakten kan ledas av en präst eller någon annan församlingsanställd

Läs mer

Kristi Himmelsfärdsdag - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön

Kristi Himmelsfärdsdag - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön 679 Kristi Himmelsfärdsdag - år C Ingångsantifon (jfr Apg 1:11) Ni galiléer, varför står ni och ser upp mot himlen? Så som ni har sett honom fara upp till himlen, så skall han komma åter. Halleluja. Inledning

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

ETT FOLK PÅ VÄG FÖRSAMLINGSORDNING

ETT FOLK PÅ VÄG FÖRSAMLINGSORDNING ETT FOLK PÅ VÄG FÖRSAMLINGSORDNING INNEHÅLL UPPDRAG, VÄRDERINGAR & STRATEGI Identitet Bibeln Teologi Gudstjänst Organisation 3 4 4 7 14 17 ETT FOLK PÅ VÄG FÖRSAMLINGSORDNING INLEDNING Syftet med vår församlingsordning

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet FÖRSAMLINGSORDNING Församlingens existens och grund vilar på Jesus Kristus. Från Bibeln, som vi tror är Guds ord, hämtar vi vår tro och vår lära. Vi är en del av den världs- vida kyrkan och bekänner en

Läs mer

Remiss svar: Ny gemensam kyrka.

Remiss svar: Ny gemensam kyrka. 20101014 Remiss svar: Ny gemensam kyrka. Från Gamla Uppsala Missionsförsamling. Beslut vid församlingsmöte. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Några

Läs mer

Kristi Himmelsfärdsdag - år A

Kristi Himmelsfärdsdag - år A 667 Kristi Himmelsfärdsdag - år A Ingångsantifon (jfr Apg 1:11) Ni galiléer, varför står ni och ser upp mot himlen? Så som ni har sett honom fara upp till himlen, så skall han komma åter. Halleluja. Inledning

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria (Joh 8:31 32).

Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria (Joh 8:31 32). Inledning Vår Frälsare Jesus Kristus, som skaffat fram en fullkomlig förlåtelse åt hela världen (Rom 5:18) säger: Amen säger jag er: Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad

Läs mer

23 söndagen "under året"- A

23 söndagen under året- A 1235 23 söndagen "under året"- A Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Eukaristins

Läs mer

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 Heliga trefaldighets dag Dagens bön: Heliga Treenighet, Fader, Son och Ande, led oss till dina djup av rikedom, vishet och kunskap, så att vi kan vittna om försoningens hemlighet. Du som lever och

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Heliga Trefaldighets dag - år B

Heliga Trefaldighets dag - år B Ingångsantifon 751 Heliga Trefaldighets dag - år B Välsignad vare Gud: Fadern och den enfödde Sonen och den helige Ande. Ty han har visat barmhärtighet mot oss. Inledning Varje firande av Eukaristin börjar

Läs mer

Sjunde Påsksöndagen - år C Ingångsantifon (jfr Ps 27:7-9) Herre, hör min röst, när jag ropar till dig. Mitt hjärta tänker på ditt ord: "Sök mitt

Sjunde Påsksöndagen - år C Ingångsantifon (jfr Ps 27:7-9) Herre, hör min röst, när jag ropar till dig. Mitt hjärta tänker på ditt ord: Sök mitt 697 Sjunde Påsksöndagen - år C Ingångsantifon (jfr Ps 27:7-9) Herre, hör min röst, när jag ropar till dig. Mitt hjärta tänker på ditt ord: "Sök mitt ansikte". Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag. Dölj inte

Läs mer

Ordination av diakon och pastor

Ordination av diakon och pastor Ordination av diakon och pastor Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar ordineras kvinnor och män till diakoner och pastorer. En diakon eller pastor som ordinerats i Equmeniakyrkan

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

BÖNEOKTAV FÖR DE KRISTNAS ENHET, JANUARI (Anders Arborelius)

BÖNEOKTAV FÖR DE KRISTNAS ENHET, JANUARI (Anders Arborelius) BÖNEOKTAV FÖR DE KRISTNAS ENHET, 18-25 JANUARI (Anders Arborelius) Ut unum sint det är Jesu bön att alla som tror på honom skall vara ett i honom. Genom dopet är vi redan ett i honom och med varandra.

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

ETT FOLK PÅ VÄG... Församlingsordning

ETT FOLK PÅ VÄG... Församlingsordning ETT FOLK PÅ VÄG... Församlingsordning INLEDNING Syftet med vår församlingsordning är att beskriva det väsentliga i församlingens tro och liv. Som Jesus efterföljare i ett missionsuppdrag och under tillbedjan

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet

Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Nattvardsfirande utanför kyrkorummet Anvisningar Delandet av brödet och vinet har sin grund i passionsberättelsen. I sin sista måltid visade Jesus hur han genom att ge sitt liv räcker liv till människorna.

Läs mer

Andra Påsksöndagen - år B Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag

Andra Påsksöndagen - år B Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag 571 Andra Påsksöndagen - år B Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag Ingångsantifon (1 Pet 2:2) Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade.

Läs mer

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag 563 Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag Ingångsantifon (1 Pet 2:2) Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade.

Läs mer

Fjärde Påsksöndagen - år C

Fjärde Påsksöndagen - år C 621 Fjärde Påsksöndagen - år C Ingångsantifon (jfr Ps 33:5-6) Jorden är full av Herrens nåd, himmelen är skapad genom hans ord, halleluja. Inledning Den Uppståndne Herren församlar oss idag till firandet

Läs mer

Inledning JESUS KRISTUS ÄR HERRE

Inledning JESUS KRISTUS ÄR HERRE Existerande stadgar Inledning JESUS KRISTUS ÄR HERRE Denna urkristna bekännelse är också Svenska Missionskyrkans (Missionskyrkans) och dess församlingars. Genom Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU) bedrivs

Läs mer

Kristi Himmelsfärdsdag - år B Ingångsantifon (jfr Apg 1:11) Ni galiléer, varför står ni och ser upp mot himlen? Så som ni har sett honom fara upp

Kristi Himmelsfärdsdag - år B Ingångsantifon (jfr Apg 1:11) Ni galiléer, varför står ni och ser upp mot himlen? Så som ni har sett honom fara upp 673 Kristi Himmelsfärdsdag - år B Ingångsantifon (jfr Apg 1:11) Ni galiléer, varför står ni och ser upp mot himlen? Så som ni har sett honom fara upp till himlen, så skall han komma åter. Halleluja. Inledning

Läs mer

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet

Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet 1 Tunadalskyrkan 160925 Tema: Att vara lärjunge del 3 1 Petr 2:4-10 Vår andliga identitet Dotter, syster, hustru, svärmor, svärdotter, mormor, pastor, kantor, körsångare ja listan kan göras lång på vem

Läs mer

Mottagande av diakoner och pastorer från annat kyrkosamfund

Mottagande av diakoner och pastorer från annat kyrkosamfund Mottagande av diakoner och pastorer från annat kyrkosamfund Anvisningar Diakoner och pastorer som ordinerats eller vigts i annat kyrkosamfund, och som nu önskar inträda i Equmeniakyrkans medarbetarkår,

Läs mer

UPPSTÅNDELSEN & LIVET

UPPSTÅNDELSEN & LIVET UPPSTÅNDELSEN & LIVET JESUS SADE: JAG ÄR UPPSTÅNDELSEN OCH LIVET. DEN SOM TROR PÅ MIG SKALL LEVA OM HAN ÄN DÖR, OCH VAR OCH EN SOM LEVER OCH TROR PÅ MIG SKALL ALDRIG NÅGONSIN DÖ. TROR DU DETTA? JOH. 11:25-26

Läs mer

Sjunde Påsksöndagen - år A

Sjunde Påsksöndagen - år A 685 Sjunde Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Ps 27:7-9) Herre, hör min röst, när jag ropar till dig. Mitt hjärta tänker på ditt ord: "Sök mitt ansikte". Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag. Dölj inte

Läs mer

Eva Andreas Tunadalskyrkan Köping i fastan II Apg 4:1-12 Försonaren

Eva Andreas Tunadalskyrkan Köping i fastan II Apg 4:1-12 Försonaren 1 Eva Andreas Tunadalskyrkan Köping 190407 5 i fastan II Apg 4:1-12 Försonaren Påsken ligger ju väldigt sent i år, och det innebär att det får konsekvenser också i kyrkoårets texter. Idag är det femte

Läs mer

13 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (Ps 47:2) Klappa i händerna, alla folk, höj jubel till Gud med fröjderop!

13 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (Ps 47:2) Klappa i händerna, alla folk, höj jubel till Gud med fröjderop! 1033 13 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (Ps 47:2) Klappa i händerna, alla folk, höj jubel till Gud med fröjderop! Inledning Idag skall vi få höra Jesu varning till oss, en varning som kräver

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

Texter till Predikan

Texter till Predikan Texter till Predikan 2016 05 01 Luk 11:1 En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat, sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar."

Läs mer

Därför vill jag som inledning läsa en text från Hebréerbrevet (12:2):

Därför vill jag som inledning läsa en text från Hebréerbrevet (12:2): TAL vid sommarfest i Pörtom kyrka 9.8.2008 Bön Om sakramenten och vi kristna Käre himmelske Fader. Vi tackar dig för att du har sänt oss Jesus Kristus. Vi tackar dig för frälsningen genom hans blod. Öppna

Läs mer

Bibeltexter till predikan

Bibeltexter till predikan Bibeltexter till predikan 2016 03 13 Apg 2:38 Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva. Rom 6:6 Vi vet

Läs mer

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6 127 Juldagen år B Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

Inför det nyfödda Ljuset och Heligheten låt oss bekänna att vi är omslutna av syndens mörker.

Inför det nyfödda Ljuset och Heligheten låt oss bekänna att vi är omslutna av syndens mörker. 135 Juldagen år C Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år B. Ingångsantifon (jfr Heb 7:24,9:15)

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år B. Ingångsantifon (jfr Heb 7:24,9:15) 733 Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år B Ingångsantifon (jfr Heb 7:24,9:15) Kristus, det nya förbundets Förmedlare, behåller för alltid sitt prästämbete, eftersom han är till i evighet.

Läs mer

22 söndagen under året år A

22 söndagen under året år A 1215 22 söndagen under året år A Ingångsantifon (Ps 86:3, 5) Var mig nådig, o Herre, ty hela dagen ropar jag till dig. Du, o Herre, är god och förlåtande och stor i nåd mot alla som åkallar dig. Inledning

Läs mer

Fjärde Påsksöndagen - år B

Fjärde Påsksöndagen - år B 615 Fjärde Påsksöndagen - år B Ingångsantifon (jfr Ps 33:5-6) Jorden är full av Herrens nåd, himmelen är skapad genom hans ord, halleluja. Inledning Vi är kyrkan, Kristi fårahus. Jesus, den gode Herden,

Läs mer

Sjunde Påsksöndagen - år B Ingångsantifon Inledning Kollektbön

Sjunde Påsksöndagen - år B Ingångsantifon Inledning Kollektbön 691 Sjunde Påsksöndagen - år B Ingångsantifon (jfr Ps 27:7-9) Herre, hör min röst, när jag ropar till dig. Mitt hjärta tänker på ditt ord: "Sök mitt ansikte". Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag. Dölj inte

Läs mer

Gud rör vid oss. Dop och nattvard. Nr 8 i serien Kristusvägen

Gud rör vid oss. Dop och nattvard. Nr 8 i serien Kristusvägen Gud rör vid oss Dop och nattvard Nr 8 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet Dop och nattvard är heliga handlingar och synliga tecken på att Gud kommer oss till mötes och rör vid oss. DOPET Både barn

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

EN STUDIEGUIDE FÖR EQUMENIAKYRKANS TEOLOGISKA GRUND

EN STUDIEGUIDE FÖR EQUMENIAKYRKANS TEOLOGISKA GRUND EN STUDIEGUIDE FÖR EQUMENIAKYRKANS TEOLOGISKA GRUND 1 FÖRSTA SAMLINGEN - INLEDNING Psalmer & Sånger: 794 Jag tror på en Gud 18 Allena Gud i himmelrik Läs igenom texterna från Teologisk grund och Bibeln.

Läs mer

B. På årsdagen av dopet

B. På årsdagen av dopet B. På årsdagen av dopet På årsdagen av dopet kan man hålla andakt. Detta formulär kan i tillämpad form användas också i sådana situationer, där dopets betydelse betonas, t.ex. på läger vid andra församlingstillställningar.

Läs mer

Herrens Dop - år B Ingångsantifon Inledning Kollektbön

Herrens Dop - år B Ingångsantifon Inledning Kollektbön 237 Herrens Dop - år B Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern lät höra sin röst: Detta är min älskade Son, han är

Läs mer

HERRE. Eva Andreas. Bön Sorbykyrkan Det här får symbolisera Jesus,

HERRE. Eva Andreas. Bön Sorbykyrkan Det här får symbolisera Jesus, 1 Eva Andreas Bön Sorbykyrkan 181020 Förklaring: Det här är mer ett bibelstudium än en predikan. Första avsnittet handlar om Jesus som bedjare och det andra om vad Jesus sade om bön. Till första avsnittet

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Leif Boström

Leif Boström Predikan Grindtorpskyrkan 206-06-26 Att hålla Jesu bud Joh :5-2:0 Joh :5-7 5 Detta är det budskap som vi [apostlarna] har hört från honom [Jesus] och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker

Läs mer

Dopbekräftelse Anvisningar Ordning

Dopbekräftelse Anvisningar Ordning Dopbekräftelse Anvisningar När vi döps till Kristus blir vi en del av Kristi kyrka, i gemenskap och i ömsesidig omsorg med hans folk. I dopet tar vi emot den heliga Anden och det nya livet. Även om vi

Läs mer

31 söndagen 'under året' - år C

31 söndagen 'under året' - år C 1399 31 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 38:22-23) Överge mig inte, Herre min Gud, lämna mig inte, skynda dig att hjälpa mig, Herre, du som räddar mig. Inledning Många människor är övertygade

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år C. Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år C. Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 819 2 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Genom Kristi dop i Jordan bekräftade Gud

Läs mer

8 söndagen under året år A

8 söndagen under året år A 933 8 söndagen under året år A Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20) Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. Inledning I början av denna heliga

Läs mer

Bibelställen Vad kännetecknar en sund biblisk tro

Bibelställen Vad kännetecknar en sund biblisk tro Bibelställen Vad kännetecknar en sund biblisk tro Översättning Svenska Folkbibeln 1998 (SFB98) om ej annat anges 20190209!1 Daniel 11:32 Dem som har kränkt förbundet skall han med smickrande ord locka

Läs mer

FÖR DEN HÄR VÄRLDENS SKULL. Om vår kallelse att förmedla evangelium till världen

FÖR DEN HÄR VÄRLDENS SKULL. Om vår kallelse att förmedla evangelium till världen FÖR DEN HÄR VÄRLDENS SKULL Om vår kallelse att förmedla evangelium till världen EVANGELIUM ÄR: - Det glada budskapet om vår Frälsare Jesus Kristus (Mark 1:14-15). - Något som skall presenteras klart och

Läs mer

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son...

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son... 1381 30 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 105:3-4) Gläd er av hjärtat, ni som söker Herren. Fråga efter Herren och hans makt, sök hans ansikte ständigt. Inledning Liksom tullindrivaren

Läs mer