NORMALSTADGAR FÖR MESOPOTAMIEN KULTURCENTER I LINKÖPING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORMALSTADGAR FÖR MESOPOTAMIEN KULTURCENTER I LINKÖPING"

Transkript

1 NORMALSTADGAR FÖR MESOPOTAMIEN KULTURCENTER I LINKÖPING Antagna vid 1:a årsmötet 2003

2 1 FÖRENINGENS NAMN OCH HEMVIST Föreningens namn är: Mesopotamien Kulturcenter i Linköping. Föreningens hemvist är: Linköping. Föreningens verksamhetsområde är: Linköping med omnejd. 2 ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är: att vårda det assyriska kulturarvet och verka aktivt för att bevara och utveckla det assyriska språket att tillhandahålla förenings lokaler till lämpliga kulturella och sociala aktiviteter såsom konferenser, möte, fester och utställningar att vara en samlingsplats för medlemmarna och allmänheten att främja demokrati, jämlikhet och jämställdhet mellan könen både inom föreningslivet och i samhället att bedriva barn/ungdomsverksamhet för att bygga ungdomsproblem och stärka deras självförtroende att främja kvinnoverksamhet för att integrera dem i föreningslivet och i samhället 3 FÖRVERKLIGANDE AV MÅLSÄTTNINGEN Föreningen förverkligar sina målsättningar och bedriver sin verksamhet enligt sina stadgar, enligt stadgar och enligt beslut tagna av årsmötet samt på så sätt som är definierade vid föreningens beslutsmässiga möten. Till förverkligande av sin målsättning kan föreningen: anordna föreningsmöten och allmänna möten samt andra sammankomster, vid vilka behandlas aktuella, kulturella och andra samhällspolitiska frågor anordna olika former av fritids- och studieverksamhet anordna upplysnings- och rådgivningsverksamhet, ta initiativ och komma med förslag i frågor rörande medlemmarnas förhållanden aktivt deltat i den kommunala föreningslivet för mångfald och integration samarbeta med skolor och andra institutioner för att ordna gemensamma fritidsaktiviteter för ungdomar ge föreningar och grupper som arbetar med ungdomar för integration och mångfald företräde till lokalen

3 Föreningens lokaler får inte hyras ut till odemokratiska verksamheter. Föreningen äger och förvaltar fastigheten med tomt (Odaljorden 1) Mjärdevi i Linköpings Kommun. Föreningen mottar anslag och bidrag, gåvor och testamentsmedel samt anordnar egen ekonomisk verksamhet för vilken föreningen ansöker om behörigt tillstånd i syfte att trygga sina ekonomiska förutsättningar och fylla aktuella behov. MOM. 6 Föreningen är partipolitiskt och religiöst obundet. 4 MEDLEMSKAP MOM.1 Till medlem i föreningen kan antas varje person som godtar och därmed också förbinder sig att följa dessa stadgar. Medlemskap i föreningen sker individuellt oberoende av ålder. Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt och bevaras i föreningens arkiv. Beslut om antagning till medlemskap fattas av föreningens styrelse. Föreningen är skyldig att föra medlemsregister. MOM. 6 Till hedersmedlem kan utses person som på ett särskilt förtjänstfullt sätt verkat/verkar för föreningen. Beslut m utnämning av hedersmedlem fattas av medlemsmötet/årsmötet. 5 MEDLEM MOM.1 Har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna. MOM.2 Har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter, skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen.

4 MOM.3 Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen. MOM.4 Hedersmedlem är befriad från avgifter. 6 MEDLEMSAVGIFTER Föreningens medlemmar erlägger årlig medlemsavgift vars storlek bestäms av årsmötet. 7 MEDLEMSKAPETS UPPHÖRANDE Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av en annan anledning än att medlemmen har brutit mot föreningens stadgar, försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat förenings verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. I lindriga fall må varning meddelas. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen med 2/3 majoritet. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). I beslutet om uteslutning ska skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Detta ska inom tre dagar från dagen för beslutet användas till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt, Sedan beslutet om utslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter. Önskar utesluten medlem återinträde i föreningen, avgörs hans/hennes ansökan därom av styrelsen För beviljande av återinträde fordras 2/3 av de givna rösterna. Medlem, som ett år i följd och trots skriftig påminnelse underlåtit att erlägga medlemsavgift berövas följande rättigheter: a) Rösträtt vid val b) Nomineringsrätt till styrelsen c) Närvarorätt vid föreningens officiella möten vid vilka beslut fattas d) Medlemsförmåner Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed ha omedelbart lämnat föreningen. Medlem som inte har betala årsavgift under två år får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen

5 MOM. 6 Medlem som utträtt eller uteslutits ur föreningen har därmed med omedelbar verkan förlorat alla rättigheter i föreningen. 8 FÖRENINGENS ORGAN Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmötet och dess verkställande organ är styrelsen och fastighets utskottet. 9 FÖRENINGSMÖTET I föreningen utövar medlemmarna beslutanderätt vid föreningsmötet, som hålls när styrelsen så anser nödvändigt, eller när minst 1/5 av de röstberättigade medlemmarna skriftligen begär detta hos styrelsen för behandling av ett och samma ärende. Vid föreningsmötet har endast föreningens medlemmar rösträtt och endast medlemmarna kan väljas till styrelsen. Rösträtten är personlig och kan ej överlåtas på en annan. Hedersmedlemmar har rätt att närvara och yttra sig vid föreningsmötet. Beträffande närvarooch yttranderätt för andra än ovannämnda, beslutar föreningsmötet i varje enskilt fall för sig. Vid föreningsmötet fattas beslut med enkel majoritet utom i de fall då dessa stadgar annorlunda föreskriver. Omröstningen sker öppet, om ingen av mötesdeltagarna begär sluten omröstning. Val förrättas med slutna valsedlar, såvida icke föreningsmötet enhälligt annorlunda beslutar. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst. Vid val avgör lottning. Föreningsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet. MOM. 6 Röstberättigad medlem är den som fyllt 18 år. 10 EXTRA FÖRENINGSMÖTE Extra föreningsmöte skall hållas enligt de regler som anges i 9 och dess övriga mom. Vid extra föreningsmöte och övriga föreningsmöten - med undantag av årsmötet - må beslut fattas i endast sådana ärenden som har upptagits i ärendelistan.

6 11 ÅRSMÖTE Föreningens årsmöte hålls vartannat år under januari månad vid tidpunkt som bestäms av styrelsen. Vid årsmöte behandlas följande: 1. Fastställes att mötet är stadgeenligt och beslutmässigt. 2. Godkännes mötets arbetsordning. 3. Väljes ordförande och sekreterare för mötet, två justeringsmän och två rösträknare. 4. Behandlas styrelsens berättelse över den gångna periodens verksamhet och räkenskaper samt beslutas angående dessa godkännande. 5. Behandlas revisorernas berättelse över räkenskaperna och förvaltningen samt beslutas om ansvarsfrihet för berörda personer. 6. Beslutas om medlemsavgiftens storlek och sättet för dess uppbörd. 7. Beslutas om eventuella arvoden och reseersättningar. 8. Godkännes budget och verksamhetsplan för det påbörjade perioden. 9. Väljes i enlighet med 9 i stadgarna, föreningens styrelse. 10. Beslutas om upprättande av erforderliga utskott och kommittéer samt deras uppgifter. 11. Väljes två revisorer och deras suppleanter, samt en valkommitté bestående av tre personer. 12. Beslutas om hur kallelse skall ske till föreningens möten. 13. Behandlas övriga ärenden som styrelsen framlagd för mötet. 14. Behandlas övriga ärenden, som medlemmarna i stadgeenlig ordning framlagt för mötet. Ärende, som föreningsmedlem önskar framlägga för årsmötet skall skriftligen meddelas till styrelsen senast 31 december 12 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE OCH ÖVRIGA FÖRENINGSMÖTEN Kallelse till årsmöte skall tillställas medlemmarna medelst cirkulärbrev eller på annat av årsmötet beslutat sätt minst två veckor före mötet. Kallelse till annat föreningsmöte skall tillställas medlemmarna en vecka före mötet. I kallelsen skall angivas de ärenden som skall behandlas. 13 STYRELSEN Föreningens verkställande organ är styrelsen. Till styrelsen hör föreningens ordförande, vice ordförande, sekreterare och övriga. ledamöter jämte suppleanter vilkas väljs två år i sänder. Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer. Styrelsen sammankallas av ordföranden, eller vid hinder för denne, av vice ordföranden, eller om minst hälften av styrelsens ledamöter så begär. Styrelsen är beslutsmässigt om samtliga ledamöter kallas till sammanträde och när ordföranden

7 eller vice ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Suppleanterna har på styrelsemöten yttrande- och förslagsrätt, dock ej rösträtt. Styrelseledamot som inte deltar i två påföljande sammanträden utan att anmäla av styrelsen godtagna skäl, skall ställa sin plats till förfogande. Styrelseledamot, som under verksamhetsåret vill begära utträde ur styrelsen, skall göra detta skriftligt till styrelsen. Efter accepterat utträde ur styrelsen, inträder suppleant, vilken enligt den mellan suppleanterna bestämda ordning står i tur, som styrelseledamot för tiden t o m nästföljande årsmöte. MOM. 6 Valbar till styrelsen är den som har fyllt 18 år och varit medlem i föreningen i minst 6 månader. MOM. 7 Styrelsen har till uppgift: att handha föreningens angelägenheter att i enlighet med dess stadgar vidta åtgärder för att verkliga föreningens målsättning att tillsätta permanenta, tillfälliga kommittéer och vid behov upplösa dessa att verkställa årsmötets beslut, planera, leda och fördela arbetet inom föreningen att minst 4 veckor före årsmötet till revisorerna överlämna räkenskaper och övriga handlingar rörande förvaltningen att till årsmötet avge rapport över föreningens verksamhet och ekonomi 14 FASTIGHET UTSKOTTET Fastighet utskott väljs av årsmötet eller styrelsen och har till uppgift. att förvalta fastigheten med tillhörande tomt att administrera fastighetens lån, intäkter och utgifter att sköta kontakten med långivare, hyresgäster och myndigheter rörande fastigheten att sköta drift och underhåll av fastigheten med tillhörande tomt att sköta om uthyrning av lokaler att till årsmötet avge rapport över fastigheten och dess ekonomi 15 VERKSAMHETS OCH RÄKENSKAPER Föreningens verksamhets- och räkenskapsår utgörs av ett kalenderår. 16 REVISION Föreningens räkenskaper, styrelsens och fastighet utskottets förvaltning granskas av revisorer utsedda av årsmötet.

8 17 FIRMATECKNING Föreningens firma tecknas av två personer tillsammans, av föreningens ordförande eller vice ordförande jämte sekreterare. Vidare kan styrelsen befullmäktiga andra styrelseledamöter att teckna föreningens firma i vissa angelägenheter, såsom i ekonomiska ärenden. 18 STADGEÄNDRING Ändringar i och tillägg till dessa stadgar kan göras om minst två tredjedelar (2/3) av de närvarande föreningsmedlemmarna beslutar därom. Frågan om stadgeändring kan upptas till behandling endast vid årsmöte och endast såvida detta särskilt angivits i stadgeenlig mötes kallelse. 19 FÖRENINGENS UPPLÖSNING Beslut om föreningens upplösning skall fattas vid två på varandra följande föreningsmöten, av vilka ett skall vara årsmöte hållet med minst två månaders mellanrum. Ärendets upptagande till behandling ska anges i kallelse till mötet. Beslut om föreningens upplösning kan ej tas på annat sätt än med stöd av fyra femtedels (4/5) majoritet av de närvarande föreningsmedlemmarna. Vid föreningens upplösning överlämnas dess medel, tillgångar och arkiv till den nya styrelsen. 20 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ärende som skall behandlas av styrelsen men där ingen tillämpning paragraf finnes i stadgarna för bedömning må beslutas enligt andemeningen i gällande stadgar. Om styrelsen finner att man vill inhämta råd och anvisningar från andra instanser innan beslut fattas i ärendet må styrelsen så göra.

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden.

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Inledning: Tillhörighet, H.O.G. Harley Owners Group H.O.G. är en märkesklubb av och för Harley Davidson Motor Company USA. H.O.G. International är den övergripande

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgehistorik Dessa stadgar antogs på årsmötet 1997-06-16 Revideringar fastställdes vid årsmötet 1999-06-10 Revideringar fastställdes vid årsmötet

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) är en ideell förening som har till ändamål : att vara branschorganisation för

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Sveriges Naturistförbund

Sveriges Naturistförbund Naturism, definition och mål Naturism är en livsstil i harmoni med naturen. Den utmärks av praktiserandet av gemensam nakenhet och har till ändamål att uppmuntra självkänsla, respekt för andra och för

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

Stadgar 2008 2008 Stadgar

Stadgar 2008 2008 Stadgar 2008 Stadgar Stadgar Industrifacket Metall Antagna vid IF Metalls kongress den 13 16 maj 2008 Gäller från och med den 1 juni 2008 1 Innehåll Förbundets ändamål och uppgifter 1 Namn... 4 2 Ändamål och uppgifter...

Läs mer