Försäljning av utsorterat träavfall prisförfrågan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäljning av utsorterat träavfall prisförfrågan"

Transkript

1 Försäljning av utsorterat träavfall prisförfrågan Kort beskrivning av Uppsala Vatten och Avfall AB Uppsala Vatten och Avfall AB är ett kommunalt bolag med cirka 180 medarbetare som arbetar med dricksvatten, rening av avloppsvatten, hämtning av hushållsavfall, produktion av biogas samt återvinning av avfall. Verksamheten präglas av stort engagemang och högt tekniskt kunnande. Till vårt förfogande finns bland annat femton vattenverk, tretton reningsverk, en modern avfallsanläggning med deponi, åtta återvinningscentraler samt en biogasanläggning som producerar drivmedel till bilar och bussar. Bakgrund till denna prisförfrågan Uppsala Vatten och Avfall AB avser att från och med 1 oktober 2015 samla allt träavfall på Hovgårdens avfallsanläggning. I samband med detta avser Uppsala Vatten och Avfall AB teckna försäljningsavtal med en extern omhändertagare för träavfall. Allmänt Denna förfrågan omfattar att omhänderta och avsätta det träavfall som tas om hand och lagras vid Hovgårdens avfallsanläggning. Säljaren (Uppsala Vatten) ansvarar för att träavfallet läggs i en hög. Köparen ansvarar för all behandling av träet, såsom flisning och ev. sortering, samt transport från anläggningen. Köparen har möjlighet att utföra krossning, sortering och andra tjänster som är hänförliga till detta uppdrag vid Hovgårdens avfallsanläggning, d.v.s. köparen kan välja att behandla träet på avfallsanläggningen eller att direkt transportera ut träet. Köparen ansvarar för avsättning av träbränslet. Eventuell flis får inte lagras vid Hovgårdens avfallsanläggning på grund av bland annat brandrisk. Senast 14 dagar efter genomförd flisning ska all flis vara borttransporterad. Äganderätten till avfallet övergår till köparen när köparen för första gången fysiskt har rört vid avfallet för sortering, lastning, flisning eller dylikt. Från att köparen övertagit ansvaret för avfallet ansvarar köparen fullt ut för alla eventuella skador som skulle uppkomma på grund av det avfall som köparen äger och som finns vid Hovgårdens avfallsanläggning. Prisförslag för utsorterad träfraktion Prisförfrågan avser ersättning till Uppsala Vatten och Avfall AB för levererat material. Detta avtal beräknas börjar gälla från och med den 1 oktober Uppsala Vatten och Avfall AB Besöksadress Postadress Växel Kundtjänst Orgnr Uppsala Business Park Box Rapsgatan Uppsala Fax Fax Hemsida

2 Mängder och årstidsvariationer Under det kommande året beräknas mängden utsorterat trä till ton. Ungefär hälften av denna volym är trä som lämnas till återvinningscentralerna, resterande mängd är trä som företag levererar in till Hovgårdens avfallsanläggning, som ren träfraktion och som blandad fraktion där det bl.a. sorteras ut rent trä. Ovanstående volym är en grov uppskattning och betydande avvikelser från detta kan förekomma, vilket köparen ska acceptera utan krav på ersättning. Träavfallet leverereras in till Hovgården under hela året. Flödet är tämligen jämnt fördelat under årets månader med en något mindre volym under vintern. Uppsala Vatten har begränsad lagringskapacitet för träet, därför gäller följande: Den 30 april varje år skall hela lagret vara tömt och det ska inte finnas något träavfall kvar inne på Hovgårdens avfallsanläggning. Totalt får det vid ett enskilt tillfälle inte finnas trä lagrat som motsvarar mer än leverans från 6 månader. Detta förväntas innebära att köparen kan flisa och omhänderta träavfallet under eldningssäsong men att detta inte bara kan ske i slutet av eldningssäsongen utan att trä måste transporteras ut även i början av eldningssäsongen. Köparen ska vara beredd på att det kan finns ett lager av trä direkt från uppdragsstart. Avfallets sammansättning Avfallet består av utsorterat träavfall från återvinningscentraler i Uppsala kommun, containrar direkt från säljarens företagskunder samt utsorterat trä från sorteringsplattan på Hovgården. Träavfallet kan innehålla t.ex. trämöbler, spånskivor, trärester, brädor, reglar, pallar, dörrar, stockar och stubbar. I fraktionen ingår även tryckimpregnerat virke. Felsortering av avfall förekommer och är något som köparen ska acceptera utan rätt till extra ersättning. Leveranser och mottagning Köparen ska ha alla för verksamheten nödvändiga tillstånd. Uppsala Vatten och Avfall AB kan komma att begära kopia på tillståndshandlingar. Förfarande Avtal med köpare kan komma att tecknas utan föregående förhandling. För att Uppsala Vatten och Avfall AB ska ha möjlighet att pröva och utvärdera inkomna prisförslag är det därför viktigt att samtliga begärda uppgifter lämnas. Då det inte är fråga om en upphandling kommer förfarandet inte att genomföras enligt bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling (LOU) SFS 2007:1091. Sista dag för mottagande av prisförslag Prisförslag ska vara Uppsala Vatten och Avfall AB tillhanda senast

3 Prisförändring Fast pris gäller fast fram till och med Prisreglering ska därefter ske årligen. Köparen ska senast den 1 juni årligen, på ett transparent sätt, redovisa det pris som man har avtalat om gällande flis inför kommande eldningssäsong. Om säljaren tecknat flera avtal med förbränningsanläggningar ska ett viktat medelpris räknas fram. Det priset regleras därefter i förhållande till det pris för flis som köparen redovisat vid den tidigvarande avstämningen eller, enligt följande. Vid köparens redovisning ska reglering ske på så sätt att om priset på flis från förbränningsanläggningarna har ökat sedan föregående avstämning ska säljaren tillgodogöra sig 90 % av denna förändring. I det fall priset har sjunkit sedan föregående avstämning ska säljarens pris sänkas med 90 % av förändringen. Köparens pris till säljaren kan dock aldrig understiga 0 kr. Ingen annan prisreglering sker under avtalsperioden för ev. kostnadsökningar/-sänkningar. Köparens prisförhandling med förbränningsanläggning skall ske utifrån syftet att erhålla bästa möjliga pris. Inga andra hänsyn får tas så som köparens andra eventuella avtal eller lojaliteter med anläggningar. Exempel för att förklara hur priset regleras från till revideringstidpunkten året efter. Exemplet utgår från att flisen levereras till två anläggningar. Pris/ton Volym till respektive anläggning ton Summa Köparens pris för flis med förbränningsanläggning A vid Köparens pris för flis med förbränningsanläggning B vid Viktat medelpris 285, Köparens lämnade pris till Uppsala Vatten och Avfall AB vid 30 Köparens pris för flis med förbränningsanläggning A vid revideringstidpunkten Köparens pris för flis med förbränningsanläggning B vid revideringstidpunkten Viktat medelpris Ton 263, Prisförändring per ton -21, % av prisförändringen -19,6875 Ersättning som Uppsala Vatten och Avfall AB ska ha efter revideringstidpunkten 10,3125

4 Prisförslagets form och innehåll Prisförslaget ska lämnas skriftligen och innefatta följande: Ersättning för levererat material (pris kr/ton exklusive moms) Information om det pris som köparen har avtalat om gällande mottagning av flis med förbränningsanläggning. Detta delges för att användas som nollpris vid kommande prisjusteringar. Köparens pris för flis med förbränningsanläggning 1 vid Köparens pris för flis med förbränningsanläggning 2 vid Köparens pris för flis med förbränningsanläggning 3 vid Köparens pris för flis med förbränningsanläggning 4 vid Pris/ton Volym till respektive anläggning (ton) Köparens lämnade pris till Uppsala Vatten och Avfall AB vid Exempel på uppställning av de prisuppgifter som efterfrågas. Leveransort och namn på mottagande anläggning/-ar Redovisning av eventuella kvalitetskrav som ställs på levererat material Redovisning av eventuella krav som ställs på Uppsala Vatten och Avfall AB Eventuella villkor eller andra omständigheter som kan ge ett mer fördelaktigt pris Köparens kontaktuppgifter Prisförslaget ska vara undertecknat av behörig person. Avtalsperiod Avtalet gäller från och med till Säljaren har därefter rätt att ensidigt besluta om att förlänga avtalet med maximalt två år. Förlängningen kan ske med ett år i taget. Ev. förlängning skall vara avropad senast tre månader före avtalets upphörande. Kontaktperson Anbudsgivare rekommenderas att besöka Hovgårdens avfallsanläggning för syn innan anbud lämnas. Kontaktperson för denna prisförfrågan är: Conny Karlsson

5 Adress Prisförslag ska skickas till följande adress: Uppsala Vatten och Avfall AB Att: Magnus Källman Box Uppsala För allmänna villkor, se bilaga 1.

6 1 Bilaga 1 allmänna villkor 2 Allmänt Köparen svarar utan extra ersättning för skötsel av arbetsområdet. Denna skyldighet ska syfta till att säkerställa att pågående drift inte onödigtvis störs, förebygga uppkomsten av skador på egendom, förhindra brand eller annan fara samt upprätthålla en god och säker arbetsmiljö för den personal som vistas inom arbetsområdet. Underhåll och reparationer på fasta installationer inom arbetsområdet till följd av skada som inte beror på oaktsamhet från köparens sida bekostas av Uppsala Vatten och Avfall AB. Om skadan beror på oaktsamhet från köparens sida står köparen för kostnaden att åtgärda skadan. Om inte annat överenskoms så utför Uppsala Vatten och Avfall AB reparationer och fakturerar köparen. Ingen extra ersättning p.g.a. eventuella olägenheter utgår till följd av att Uppsala Vatten och Avfall AB utför reparationer eller underhållsarbeten inom arbetsområdet. 3 Städning Köparen ska hålla arbetsområdet i vårdat skick. Städning av arbetsområdet ska ske efter varje tillfälle då arbete genomförts vid Hovgårdens avfallsanläggning. Till arbetsområdet angränsande ytor (cirka 20 meter runt arbetsområdet) ska hållas rena från spill och skräp som orsakas av arbetet. Skador som uppkommer på exempelvis fordon som är en följd av att köparen underlåter att städa arbetsområdet bekostas av köparen. 4 Dammskydd Uppsala Vatten är medveten om att damm uppstår som en naturlig följd av utförandet av efterfrågad tjänst. Med hänsyn till arbetsmiljö- och säkerhetsaspekter ska emellertid entreprenören utforma arbetet så att minsta möjliga mängd damm uppstår. 5 Brandskydd Köparen är ansvarig för övervakning och skötsel av arbetsområdet då det finns avfall inom arbetsområdet där äganderätten övergått till köparen. Detta kan exempelvis innebära att köparen måste säkerställa övervakning för att kunna upptäcka eventuell brand i flisade högar. 6 Köparens egna maskiner Köparen ska sköta sina egna maskiner så att de inte förorsakar spill till omgivningen eller förorsakar skada på omgivande egendom p.g.a. bristfälligt underhåll. Uppsala Vatten och Avfall AB Besöksadress Postadress Växel Kundtjänst Orgnr Uppsala Business Park Box Rapsgatan Uppsala Fax Fax Hemsida

7 Maskiner och redskap som omfattas av besiktningsskyldighet ska vara besiktade. Intyg över utförd besiktning ska uppvisas för Uppsala Vatten och Avfall AB. 7 Arbetstider Köparen ska normalt utföra arbeten under helgfria måndagar fredagar klockan (8 timmars arbetstid). Om det krävs för att fullgöra tjänsten kan även andra tider förekomma. Arbete utanför normalarbetstid ska godkännas av sektionschefen för Hovgårdens avfallsanläggning innan arbeten påbörjas. 8 Maskinförare/operatör Köparen ska använda sig av erforderligt antal maskinförare/operatörer. Alla maskinförare/operatörer ska ha den utbildning, behörighet och erfarenhet som krävs för att framföra aktuella maskiner. Utbildning, behörighet och erfarenhet ska vara dokumenterad och kunna uppvisas för Uppsala Vatten och Avfall AB. 9 Personalförteckning Köparen förbinder sig att i enlighet med gällande lagstiftning, och då särskilt med beaktande av personuppgiftslagens bestämmelser, upprätta en förteckning över den personal som denne nyttjar för att utföra avtalade arbeten. Förteckningen ska hållas kontinuerligt uppdaterad och omfatta fullständigt namn och personnummer samt kontaktuppgifter för aktuell personal. Förteckningen ska överlämnas till Uppsala Vatten och Avfall AB. Uppsala Vattens sektionschef för Hovgården äger rätt att från arbetsområdet omedelbart avvisa sådana personer som utför arbeten men som inte finns upptagna i personalförteckningen. 10 Maskinella resurser/funktioner Köparen ska använda sig av maskinell utrustning i den omfattning som krävs för utförande av avtalade tjänster. Uppsala Vatten och Avfall AB lånar inte ut maskiner, verktyg eller andra hjälpmedel annat än genom särskild överenskommelse. 11 Underentreprenörer Köparen har rätt att anlita underentreprenörer för att utföra delar av arbetet vid anläggningen. Köparen ska inhämta Uppsala Vatten och Avfall AB:s skriftliga medgivande innan underentreprenör anlitas eller byts ut. Köparen ansvarar för underleverantörs arbete med samma förutsättningar som för sitt eget. I detta avtal fastställda villkor ska genom förbehåll av köparen även göras tillämpliga i förhållande till av köparen anlitade underleverantörer. 12 Fordon Samtliga fordon ska vara utrustade med: Arbets- och transportbelysning Varningslyktor som kan ge orangegult blinkande sken Brandsläckare Förbandsutrustning Motor- och oljevärmare så att kallstart och onödig drift undviks.

8 13 Arbetsmaskiner Motorerna i dieseldrivna arbetsmaskiner som omfattas av EU:s regelverk ska uppfylla kraven enligt Steg lli A eller senare steg-krav. Motorerna i bensindrivna arbetsmaskiner som omfattas av EU:s regelverk ska uppfylla kraven enligt Steg ll eller senare steg-krav. Avvikelse från kravet anses föreligga om arbetsmaskiner med motor som inte uppfyller kontraktsvillkoret påträffas. För arbetsmaskiner med motor som används i begränsad omfattning, exempelvis reservmaskiner, kan undantag tillåtas från ovanstående krav. Uppsala Vatten och Avfall AB ska godkänna sådant undantag innan maskinen används. Lastbil som används för transporter ska uppfylla kraven enligt Euro V eller senare Euro-krav. För lastbilar som används i begränsad omfattning, exempelvis som reservfordon, kan undantag tillåtas från ovanstående krav. Uppsala Vatten och Avfall AB ska godkänna sådant undantag innan lastbilen används. 14 Drivmedel och olja Dieselbränsle och bensin ska uppfylla kraven för miljöklass 1 eller likvärdigt. Endast hydraulvätska som uppfyller Svensk standard SS med tillägget miljöanpassad eller innehåller mer än 65 % vatten får användas. I de fall sådan hydraulvätska ej uppfyller maskintillverkarens tekniska krav kan dock annan hydraulvätska få användas. I sådana fall ska ett intyg från maskintillverkaren lämnas in där det framgår att garanti upphör att gälla om miljöanpassad hydraulvätska används. 15 Samordning av arbetsskydd Uppsala Vatten och Avfall AB svarar genom sin sektionschef för samordning av arbeten mellan egen personal och entreprenörer som verkar på Hovgårdens avfallsanläggning. Av entreprenören utsedd platsansvarig ska samordna sina arbeten med Uppsala Vatten och Avfall AB, andra entreprenörer, externa transportörer etc. Köparen ska vara tillgänglig och ansvara för nödvändig kontakt med Uppsala Vatten och Avfall AB etc. under all den tid som arbeten utförs. 16 Köparens arbetsskydd Köparen ansvarar för arbetsmiljön för den personal som köparen använder för utförandet av upphandlad tjänst. Uppsala Vatten och Avfall AB är ansvarig för samordning av arbetsmiljöskydd enligt arbetsmiljölagen (1977:1160). Köparen och av entreprenören anlitad personal ska iaktta av Uppsala Vatten och Avfall AB tillhandahållna säkerhetsrutiner. Köparen ska därutöver följa tillämpliga lagkrav samt medverka i erforderliga skyddsronder. Av köparen anlitade underentreprenörer likställs med av köparen anlitad personal. Alla olyckor eller incidenter som leder till eller hade kunnat leda till personskada ska rapporteras till Uppsala Vatten och Avfall AB enligt gällande rutiner. Personskador eller allvarliga incidenter ska även av köparen anmälas till Arbetsmiljöverket. 17 Personlig skyddsutrustning och klädsel Personlig skyddsutrustning och kläder bekostas av köparen.

9 All personal som vistas utanför maskin ska bära varselkläder. Personal som vistas utanför maskin ska när så erfordras bära andningsskydd mot damm, skyddsskor, skyddshjälm och handskar. Personalen ska bära hörselskydd om så erfordras. 18 Personalutrymmen Köparen äger i samband med arbete på anläggningen rätt att nyttja Uppsala Vatten och Avfall AB:s personalutrymme. P.g.a. eventuell trängsel kan köparen behöva anpassa tiderna för sitt nyttjande till tider då Uppsala Vatten och Avfall AB och andra entreprenörer inte nyttjar utrymmena. I utrymmena ingår dusch, wc och lunchrum. I lunchrummet finns mikrovågsugnar, kaffemaskin och diskmaskin som får användas av köparens personal. Då utrymmena är gemensamma mellan Uppsala Vatten och Avfall AB:s personal och anlitade entreprenörer är det mycket viktigt att rutiner för användande och skötsel av personalutrymmenas följs. Lokalvård och förbrukningsmaterial ingår. 19 Diesel Uppsala Vatten och Avfall AB har möjlighet att leverera diesel från på Hovgården installerad dieselcistern. Leveransen av diesel sker till självkostnadspris. Köparen faktureras löpande månadsvis för faktiskt uttag. Om köparen väljer annan lösning för drivmedelsförsörjningen ska berörda myndigheters och Uppsala Vatten och Avfall AB:s godkännanden inhämtas. 20 Entreprenörens egendom Skador som uppstår på köparens egendom som orsakas av tjänstens genomförande, inbrott, brand eller liknade orsak ersätts enbart av Uppsala Vatten och Avfall AB om grov oaktsamhet råder från Uppsala Vatten och Avfall AB:s sida. Trafikskador på fordon regleras mellan de parter som är inblandade i skadeförloppet. 21 Uppsala Vattens egendom Skador som uppstår på Uppsala Vatten och Avfall AB:s egendom som orsakas på grund av oaktsamhet eller försummelse från köparens sida ersätts av köparen. 22 Tredje man Skador som uppstår på tredje mans egendom som orsakas på grund av oaktsamhet eller försummelse från köparens sida ersätts av köparen.

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04 Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte och avgränsning 1 1.3 Ansvarig nämnd/styrelse 1 1.4 Metod 2 2. Regler och riktlinjer 2 3. Iakttagelser

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Referensnr: Upph. ref.nr: 96-83-2014:016

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 10 (29) 2015-04-13 Ks 7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse

Läs mer

ingår som bilaga till Avtalet.

ingår som bilaga till Avtalet. Bilaga 8 1 (14) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Annica Östlund Upphandlare Datum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-934-7356/12 BILAGA 8 AVTALSUNDERLAG

Läs mer

Allmänna villkor om redovisningstjänster

Allmänna villkor om redovisningstjänster Allmänna villkor om redovisningstjänster version 2010:1 mars 2010 1 Allmänt Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende redovisningstjänster som Redovisningsbyrån alt. Revisionsbyrån (Uppdragstagaren)

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Motala kommun Datum 2010-12-15 Författare Karin Jäderbrink Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1277.226 Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Textil, Second Hand. Licensvillkor 2012-04-01. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07. 1. Definitioner

Textil, Second Hand. Licensvillkor 2012-04-01. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07. 1. Definitioner Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Textil, Second Hand Licensvillkor 2012-04-01 ALLMÄNNA VILLKOR 2011-04-07 1. Definitioner Ansökan: Licenstagarens ansökan om Licens, ifylld på av Svenska Naturskyddsföreningen

Läs mer

Garantier och allt annat du behöver för ett tryggt och enkelt bilinnehav.

Garantier och allt annat du behöver för ett tryggt och enkelt bilinnehav. Garantier och allt annat du behöver för ett tryggt och enkelt bilinnehav. Företagets transportbilar ska aldrig vara ett bekymmer. När bilarna står stilla stannar affärerna för många företag. Men det finns

Läs mer

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning Produktion: Säkerhetspolisen, april 2009. Reviderad januari 2010 Grafisk formgivning: Jerhammar & Co Reklambyrå AB Typografi: Eurostile och Swift s ä k e r h

Läs mer

2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR

2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2.1. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVROPAD TJÄNST 2.1.1. BAKGRUND OCH SYFTE Dessa Allmänna villkor för avropad tjänst reglerar Fordonsförhyrning som sker efter Avrop från nedan

Läs mer