SOLAR CITY MALMÖ GER SKÅNE SOLENERGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOLAR CITY MALMÖ GER SKÅNE SOLENERGI"

Transkript

1 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS Så bygger du klimatsmart sid 4 De isolerar med återvunnet glas sid 5 Energisnålt & miljövänligt sid Energi&Miljö SOLAR CITY MALMÖ GER SKÅNE SOLENERGI mitten Få koll på elfakturan sid Deklarera elförbrukningen sid 3 Satsa på värmepumpar sid 6 Välj rätt värmesystem sid 11 Thermofloc 248x43 Distribueras med Sydsvenskan xx januari 2009

2 2 Hela denna sida är en annons Avfall blir till el, värme och bränsle Blanda ekologisk müsli på webben Energipris till UFO Energi Med webbtjänsten Min müsli kan du blanda din egen müsli av ekologiska ingredienser och få den hemskickad. Välj mel lan olika sorters flingor och frön, frukter och bär, ho nungspuffade frön, nötter och russin i choklad. Det är Saltå Kvarn som står bakom idén att konsumenter na ska kunna skräddarsy sina egna müsliblandningar. Först tar du en av fem ekologiska basblandningar, sedan väljer du mellan 60 olika ekolo giska ingredienser och lägger till färdiga portioner tills du är nöjd, eller upp till en total maxvikt på 400 gram. Pris, energi, protein, kolhydrat och fetthalt visas hela tiden på sidan. Sveriges Kommuner och Landstings samarbetsprojekt UFOS Energi har tilldelats priset Best European Energy Service Promoter för projektet Energikicken. Den 11 februari delas priset ut i Bryssel. Energikicken är en semi narieserie om energieffekti visering som har hållits på 13 platser runt om i Sverige. SKL driver UFOS Energi till sammans med Statens fastig hetsverk, Specialfastigheter, Fortifikationsverket, Akade miska Hus och Energimyn digheten. The European Energy Service Award är en del av The Energy Service Initiative, som bildades 2005 för att marknadsföra energitjänster i Europa. Blanda din egen ekologiska müsli på Vi är stolta över våra högmoderna energi och miljöanläggningar för en säker hantering av alla olika slag av avfall. Vi är i frontlinjen i Sverige när det gäller återvinning av mate rial och energi, Världens största soldrivna ångturbin byggs i Finspång. Stor ångturbin byggs i Sverige Siemens i Finspång har fått i uppdrag att leverera världens största helt soldrivna ångtur bin till USA. I slutet av 2011 väntas fler än ameri kanska hushåll förses med ren solenergi från det nya sol kraftverket. Siemens produk tionsanläggning i Finspång kommer att tillverka en 123 megawatts ångturbin SST 900 som är särskilt anpassad för att uppfylla solkraftens tekniska krav. Köparen är BrightSource Energy Inc., en amerikansk utvecklare av sol kraftverk. Ångturbinen kom mer att installeras i södra Kalifornien. Det nya solkraft verket ska tas i drift det fjärde kvartalet UFO Energi är Sveriges Komm uner och Landstings samarbetsproje kt Håkan Rylander, VD, Sysav Så mycket som ton avfall passerar årligen Sysav koncernens olika anläggning ar i södra Skåne och av denna mängd återvinns hela 94 pro cent, bara 6 procent behöver deponeras. Man hanterar alla typer av avfall från både hus håll och industrier. Vi sorterar, återvinner, återanvänder och producerar energi. Vårt mål är natur ligtvis maximal återvinning. Det allra senaste är utbygg naden av avfallskraftvärme verket med ytterligare en linje och av en förbehandlingsan läggning för matavfall. Vi tar emot matavfall från hushåll, storkök, restaurang er, livsmedelsbutiker och livs medelsindustrier. Insamlingen av matavfall byggs successivt ut. Ur matavfallet produceras en biogas, som kan användas som fordonsbränsle och bio gödsel för lantbruket. Miljötänket genomsyrar hela Sysavs verksamhet och man äger tillsammans med Malmö kommun, Malmö Återbygg depå, där man återvinner byggrester. Vi bygger nu ut vårt eget kontor med återvunnet tegel från Maglarps kyrka, berät tar Håkan Rylander. hushålls- och industriavfall blir till el och värme i Sysavs stora avfalls kraftvärmeverk. Årligen för bränns ton. Det ger 1,5 TWh värme och MWh el. All värme levereras till fjärrvärmenäten i Malmö och Burlöv, vilket motsvarar 60 procent av fjärrvärmen i Malmö och Burlöv och där med blir man den största fjärrvärmeleverantören. Avfallsförbränningen bidrar tillsammans med Sysavs ma terialåtervinning och biolo giska behandling av insamlat Brännbart matavfall till att utsläppen av växthusgaser årligen reduce ras med ton jämfört med om allt avfallet depone rades istället en väsentlig minskning av utsläppen. Våra sexton återvinnings centraler runt om i regionen är sanslöst populära med nästan två miljoner besökare varje år. Intresset är också väl digt stort för att göra studie besök hos Sysav för att se med egna ögon vad vi sysslar med. Vår informationsavdelning är överhopad med jobb men det är bara ett positivt problem. En viktig grupp besökare är våra ungdomar. De är de som ska föra vårt arbete vidare och barn och unga är väldigt intresserade av och engage rade i miljöfrågor, avslutar Håkan Rylander. Text: Ida Johnsdotter För mer information kontakta: Claes Löfgren, tel Redaktion: Media Resurs Sverige AB Sydsvenskan Innovator är en av Sveriges mest erfarna och ledande producenter av redaktionella Event & Kundtidningar. Vi publicerar och utvecklar ämnesorienterad information i kreativa målgruppsinriktade tematidningar med en smart finansiering. Försäljning: Sydsvenskan Innovator AB Annika Sahlström Grafisk Form: Media Resurs Sverige AB Omslagsbild: IstockPhoto Denna tidning produceras på uppdrag av Sydsvenskan. öresundskraft 122x178

3 Hela denna sida är en annons Energideklaration minskar kostnaderna Foto: Jörgen Ragnarsson/Boverket Ett krångligt måste? Nej, att energideklarera är snarare en chans att få koll på elräkningen och spara pengar. I år är det villaägarnas tur. Helsingborgshem väljer Vitec n Helsingborgshem har valt Vitec som leverantör av ett nytt energiledningssystem. Det nya systemet ska effekti visera energianvändningen och minska emissionerna av miljö påverkande växthusgaser. Med en bra uppföljning av vår energianvändning och ett effektivt energiledningssystem kan vi sänka våra energikostna der, minska vår miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö., säger John Nielsen, Teknisk Chef Helsingborgshem. Helsingborgshem är det kommunala bostadsbolaget i Helsingborgs stad. Företaget för valtar ca lägen heter och 900 lokaler. Vitec Fastighetssystem AB erbjuder programvarulösningar för fastighetsförvaltning, ekono mistyrning, energiledning och kundkommunikation. Ny marknadsplats för innovationer Förbrukar du mycket energi under vinterhalvåret? Gör en energibesiktning och få mer pengar över, 40 procent av den totala energianvändningen går idag till våra byggnader. Det är ett faktum som EU tagit fasta på därför kom det 2002 ett direktiv om att alla hus ska energideklareras. och skolor. Och från och med 1 januari 2009 är det dags för villaägarna. Undantagna är hem som är mindre än 50 kvadratmeter och fritidshus. Men man behöver inte energideklarera förrän man säljer huset, och man behöver inte deklarera om huset säljs till en närstående eller testa menteras bort, säger Thomas Johansson, energiexpert på Boverket. Till skillnad från kommersi Fastighetsägarna är de verkliga vinnarna de får reda på hur de ska få mer pengar över säger Tomas Johansson, energiexpert på Boverket. Förra året gällde det hus som har någon form av uthyrning som till exempel bostadsrät ter och hyreshus och offent liga byggnader som sjukhus ella och offentliga byggnader samt hyreshus finns det ingen myndighetskontroll eller vi tesförläggande för villa ägare som struntar i att energi de klarera. Det skulle bli en alltför omfattande administrativ ap parat med en sådan tillsyn även för villorna, istället har beslutsfattarna valt att stärka köparens rätt att kräva en energideklaration vid villa köpet. Vägrar säljaren har kö paren rätt att inom ett halvår genomföra besiktningen och skicka räkningen till säljaren, säger Thomas Johansson. Det är opartiska och av Swedac ackrediterade kon sultföretag som utför energi besiktningarna. Dels görs en dokumentation av husets energiförbrukning med vilken man kan räkna ut husets energiprestanda och dels ger experten tips på hur husägaren kan sänka energi förbrukningen. Dessa tips är just tips och alltså inte något man är tvingad att åtgärda. Experten tar reda på var det läcker, pyser och brister och ger förslag på åtgärder som inte behöver kosta spe ciellt mycket. Vissa tycker det är dyrt och jobbigt med energideklarationen men fak tum är att fastighetsägarna är de verkliga vinnarna de får reda på hur de ska få mer pengar över, säger Thomas Johansson. Energibesiktningen kostar mellan kronor. Text: Christina Gaki Så här går det till att energideklarera huset: 1. Ta kontakt med en oberoende auktoriserad energi n Globe Forum lanserar sin marknadsplats för hållbara innovationer Globe Forum Matching supply and demand. Detta sker med an ledning av EU:s klimatpaket där målet är att till 2020 sän ka utsläppen av växthusgaser med 20 procent, samt utvin na 20 procent av energin från förnybara energikällor. Dessutom ska 20 procent energi sparas genom effekti visering. Globe Forums marknads plats består av ett affärsnät verk och en community, som idag har medlemmar, samt de internationella kon ferenser Globe Forum ar rangerar i olika städer runt om i världen. I Stockholm hålls nästa Globe Forum 4-5 juni 2009, där innovatörer, entreprenörer, företag, fors kare och investerare från hela världen träffas. expert, lista över experter finns på Du som husägare tar fram alla handlingar som behövs för att fylla i en så utförlig energideklaration som möjligt. 2. Underlaget och den ifyllda deklarationen skickas till energiexperten som går igenom allt material som rör huset, matar in alla uppgifter som krävs på Boverkets elektroniska formulär och godkänner energideklarationen. Boverket lagrar energideklarationen som är giltig i 10 år. 3. Energideklarationen, åtgärdsförslag och en sammanfattning av resultatet skickas till husägaren. 4. Husägaren ska visa och överlämna energi deklarationen till den nya köparen då huset säljs. 5. Du som husägare står för kostnaden och ansvarar för att en energideklaration blir gjord. Ta reda på om du kan få rabatt på deklarationen via medlemskap i någon intresseorganisation. Tvätta rent utan tvättmedel n Vill du minska dina kostna der för tvätt ska du testa Eco balls tvättbollarna som pro ducerar joniserat syre som lyf ter bort smutsen. Tvättmedel behövs inte, inte heller skölj ning, så du sparar el, vatten och kemikalier. Har du svåra fläckar finns en extra fläckborttagare med i paketet. Bollarna innehåller heller inget blekmedel vilket är skonsamt för färgerna i kläderna. Paketet om 3 bollar som klarar 750 tvättar, refill för ytterligare 250 tvättar och en fläckbort tagare kostar 485 kronor hos

4 4 4 Hela denna sida är en annons EXPERTER TIPSAR! Om du ska bygga hus och står inför valet att köpa dyra men energisnåla lösningar eller billiga energislösande vad väljer du? Experterna rekommenderar att tänka långsiktigt. Hellre ett stort hål i plånboken nu än en skyhög elräkning om några år. Så bygger du klimatsmart! Att välja material och metoder inför ett husbygge kan påverka elkonsumtionen mycket. Men vad ska man satsa på? Vi frågade fyra experter på området och fick många konkreta byggråd. Tänk inte på energibesparing bara för den egna ekonomins skull. Att minska miljöpåverkan långsiktigt är ett mål som alla borde sätta upp. Energirådgivare Jonas Wedebrand. Ulla Janson, doktorand inom Energi och Byggnads design tycker att det är viktigt att tänka på fuk ten när man ska välja material. Tjocka väggar är ofta att föredra, men de kan bli fuk tiga. Därför är det viktigt att kräva en kondensberäkning av byggföretaget. Hon tipsar också om att inte ha ett enda genomgå ende material i exempelvis väggen, eftersom det leder in kylan. Bättre då att kombi nera exempelvis trä med mi neralullskivor eller cellplast som bryter köldbryggorna. Som konsument ska man kräva ett täthetstest av ma terialet, ett bra värde är 0,3. Hand i hand med täthet går bra ventilation. Sätt in ett så kallat FTX system med till och frånluftventil med värmeväxling. Till och med en del kataloghus har detta i dag, säger hon. När det gäller grunden an ser hon att en vanlig gjuten betongplatta med isolering under är bra, men det är noga att kantisolera, annars får man kalla hörn inomhus. Till sist: lägg inte bara fo kus på snygga ytor utan gå till grunden med allt som kan spara energi. Begär tre olika offerter på tre olika värme system, ställ tusentals frågor till byggaren och montera väggarna med ytskikt direkt, en torr dag. Jag blir skrämd när jag ser villor som står i regnet och väntar på att få puts på väggarna. Ulla Janson, doktorand inom Energi och Byggnadsdesign, tycker att tjocka väggar med flera olika material är att föredra. Jonas Wedebrand, energirådgivare vill gärna påtala att det är viktigt att inte bara tänka på energibesparing för den egna ekonomins skull. Att minska miljö påverkan långsiktigt är ett mål som alla borde sätta upp enligt honom. Det är inte svårt att bygga energieffektivt, men det är viktigt att man som konsu ment efterfrågar energisnåla material och metoder hos le verantörerna så att de ökar den delen. Mitt bästa råd när man ska bygga hus är att hitta rätt folk att jobba med. Själv skulle han aldrig välja ett material som kräver en pensel. Underhåll belastar miljön och är dyrt. Material som kräver mindre underhåll är sådana som ger dokumen terat låga emissioner, det vill säga inte avger gaser. Lutade trägolv är ett bra sådant exempel. Vissa plast mattor och plasttapeter är dåliga exempel. Lutade trägolv vinner i längden. Texter: Lena Noalt Fler smarta tips! Välj gärna att bygga huset på en skyddad plats och tänk på att placera små fönster mot norr och stora fönster mot söder. Malin Norling, energi och klimatrådgivare råder husbyggare att först titta på Boverkets energi regler och därefter investera smart. En solfångare på taket hjälper till att hålla nere energi förbrukningen för t ex varmvattenproduktionen Det är värt att lägga pengar på bra isolering och bra föns ter eftersom driften blir läg re. Titta på U värdet när du väljer material till huset och Installera supereffektiva fönster, U värde 0,85. Välj dubbla väggar med ett absolut tätt skikt emellan undersök olika byggmeto der fler och fler kataloghus erbjuder bra isolering, säger hon. Satsa på extra isolerad bottenplatta och extra isolering i tak Ställ höga krav på utformningen av ditt hus klimatskal Satsa på naturmaterial som trä! Det ligger i tiden och minskar den totala energiförbrukningen. Lägg pengarna på bra isolering och gedigna fönster. Tomas Berggren, energieffektiviseringsexpert på Energimyndigheten säger att material och bygg metoder spelar roll för energiförbrukningen. Personligen föredrar jag naturmaterial, det kommer mer och mer och ligger i tiden. Ett generellt råd är att ha några handfasta krav un der byggandets gång. Använd energisnåla material i byggandet. Satsa på Vattenburen värme både i traditionella radiatorer, i golvet, eller överfört till luftvärme. Styr och reglersystem som håller en jämn temperatur i hela huset. Varje grads temperaturhöjning motsvarar unge fär fem procents ökad energianvändning för uppvärmning. En bra och helt isolerande grund av cellulosafibrer eller glasfoam Förnybar energi som solenergi, eldning av pellets och värmepump med jordvärme. Naturmaterial som trä, sten, tegel, glas, betong och metaller

5 Hela denna sida är en annons Var tredje flaska som lämnas till glasåtervinning i Sverige blir till en skiva isolering i Isovers glasullsfabrik i Billesholm. Återvunnet glas blir till god isolering Foto: Isover Ett av de första och viktigaste stegen till ett energisnålt hus är att isolera rätt. Genom detta bidrar vi också till ett bättre globalt klimat. I Europa står uppvärmning av byggnader för 40 procent av all energianvändning. Därför spelar mineralullsisolering en betydande roll i klimatfrågan. Isovers glasull har lång livslängd och håller lika länge som konstruktionen den monteras i. En skiva isolering, sett över en byggnads livstid, kan spara flera hundra gånger mer energi än vad som går åt för att tillverka, transportera och installera samma skiva, berättar Taina Ekström, marknadschef på Sant Gobain Isover AB. Det finns många olika sätt att sänka energibehovet i en byggnad. Därför är det viktigt att tänka igenom i vilken ordning man ska genomföra sina åtgärder. Och behovet skiljer sig naturligtvis från hus till hus. Vi tillverkar främst glasullsisolering för byggindustrin men även för tillverkande industri. Det finns många användningsområden som transport, energi och ventilation, säger Taina Ekström. Begränsad klimatpåverkan är ett av 16 miljökvalitetsmål som Sveriges riksdag har Taina Ekström är marknadschef på Sant Gobain Isover AB. Foto: Isover antagit. Sveriges nationella mål inom detta område innebär att de svenska utsläppen av växthusgaser ska, som ett medelvärde för perioden , vara minst 4 procent lägre än utsläppen år Allt högre energipriser och allt hårdare miljökrav gör det nödvändigt att spara på världens energiresurser och värna om miljön. Med kunskap och tekniska lösningar medverkar Saint-Gobain Isover till nya, mer hållbara metoder för att konstruera och bygga hus. Vi har haft vår tillverkning i Billesholm sedan 1933 men bytte namn från Gullfiber till Isover Vi arbetar med så mycket som 80 procent återvunnet glas. Av allt glas som återvinns i Sverige kommer en tredjedel till användning här hos oss, säger Taina Ekström. Att isolera byggnader med mineralull är en beprövad teknik som använts under flera decennier. Redan på 1970-talet fick vi en våg av tilläggsisolering när svenska husägare drabbades av höjda energipriser under oljekrisen. Idag är husen bättre isolerade redan från början. Men dagens normer är inte alls tillräckliga när vi blickar framåt. Energi kostar och det lär inte bli billigare i framtiden. För att skona miljön och sänka våra kostnader måste vi använda mindre energi. Med beprövad teknik har vi skapat framtidens energieffektiva konstruktioner. Vi kallar konceptet för Isover Multi-Comfort House. Det har inget traditionellt värmesystem utan värms upp av passiv värme. Energianvändningen är extremt låg, berättar Taina Ekström. Passivhus finns redan i Sverige och Europa och erfarenheterna är goda. Att denna teknik inte har fått större genomslag ännu kan tyckas märkligt. Jämför man med bilbranschen där ny teknik för renare motorer och alternativa bränslen fortfarande är i utvecklingsstadiet, så är byggbranschen långt kommen. Text: Ida Johnsdotter Sysav 122x360

6 6 Hela denna sida är en annons Forskaren som satsar på värmepumpar Vill du spara både på miljön och plånboken? Då ska du satsa på en värmepump. Det menar professorn Eric Granryd som har belönats med Stora Energipriset och Rittingermedaljen. Eric Granryd Foto: Rotek Under 70-talets intensiva energidebatt inledde Eric Granryd sin karriär inom värme pumptekniksbranschen. Ett arbete som så småningom skulle belönas med Stora Energipriset 2003 och Peter Ritter von Rittinger International Heat Pump Award som är den högsta internationella utmärkelsen inom luftkonditionering, värmepumpar och kylteknik. Grundtekniken är i princip densamma som på 70 talet, berättar han, men komponenterna har sedan dess utvecklats kraftigt. Det har handlat om att optimera systemen och göra dem mer kostnadseffektiva. Eric Granryds mest framstående bidrag till forskningen anses allmänt vara hans beräkningsmetoder för luftvärmeväxlare och optimering av värmepumpssystem. I dessa tider då energi och miljö är på tapeten som aldrig förr kan Eric Granryd slå ett slag för sitt skötebarn. Energi och kostnadsmässigt skulle jag definitivt säga att värmepumpen är det bästa systemet. Det finns bara en reservation, flertalet pumpar drivs med el. Då är ju frågan var elen kommer ifrån. Varför är värmepumpar bra ur miljösynpunkt? Därför att de ger möjlighet att utnyttja gratis värmeenergi ur omgivningen för att värma och inte ger upphov till luftföroreningar. Den drivenergi som fordras, vanligen el, utnyttjas på ett överlägset effektivt sätt, säger han. Att det är ekonomiskt lönsamt för villaägare att införskaffa en pump råder det inget tvivel om menar Eric Granryd. Men man ska göra energimässiga åtgärder i rätt ordning, varnar han. Det gäller till exempel att först täta fönster och liknande för att isolera huset innan man skaffar pump. Och sedan är frågan vad man ska satsa på: jordvärme, bergvärme, frånluft? Det beror naturligtvis på en mängd faktorer som hur huset är beskaffat och var det ligger. Långsiktigt är kanske ytjordvärme eller bergvärme det bästa alternativet, medan luftvärmepumpen orsakar mindre lånebehov. På senare tid har pumpar vars värmekälla är baserad på uteluft utvecklats så att de är trygga att köpa ur driftsäkerhetssynpunkt, säger han. Text: Christina Gaki Det finns ett brett utbud av värmepumpar som drivs av olika energikällor. På bilden syns bland annat (till vänster) den senaste typen av värmepump för markvärme som är varvtalsstyrd och (längst till höger) en frånluftsvärmepump som inte bara löser värmebehovet utan också tar tillvara energi från luften. Dessa produkter säljs bland annat av Rotek i Malmö. Fakta Eric Granryd Eric Granryd har sysslat med värmepumpsteknik sedan 70 talet. Under åren arbetade han som professor på Kungliga Tekniska Högskolan, vid institutionen för Tillämpad Termodynamik. Belönades med Peter Ritter von Rittinger International Heat Pump Award Delade Stora Energipriset 2003 med Anders Rydåker. Är styrelseordförande för Effsys 2, ett fyraårigt tillämpat forsknings och utvecklingsprogram för kyl och värmepumpteknik som drivs under perioden 1 juli juni Elitfönster 248x178

7 Hela denna sida är en annons 7 Täta taket och slipp energispill Isolerar du vinden kan du förhindra att 15 procent av värmen läcker ut genom taket. Det betyder att en normalstor villa kan sänka energikostnaden med upp till kronor om året. De flesta hus går att tilläggsisolera på ett eller flera sätt för att minska värmeläckaget. Men frågan är om man ska välja yttertaket, källarväggen, torpargrunden, ytterväggen eller vinden? De flesta experter svarar att taket eller vinden är viktigast. Magnus Kamstedt, teknisk produktchef på ett isoleringsföretag, håller med. Taket och vinden är inte bara enklast att isolera, det är även den åtgärd som sparar mest energi eftersom värmen stiger uppåt. Isolerar du vindsbjälklaget kan du förhindra att 15 procent av värmen läcker ut genom taket. Det betyder att en normalstor villa kan sänka energikostnaden med upp till kronor om året. Är du händig kanske du klarar att isolera på egen hand, osäkra rekommenderas att kontakta en fackman. Väggisolering utvändigt är svårare eftersom du kanske måste riva bort all puts eller panel, plocka ned alla utstickande detaljer och byta fönstren. Att isolera inifrån blir inte lika effektivt och minskar dessutom golvytan. Källarisolering inifrån kan spara mycket energi, men kräver att väggarna är helt fuktfria. Vilket material som är bäst beror på en mängd faktorer, bland annat på huskonstruktionen. De flesta väljer mellan skivull och lösull. Funktionen är densamma, men skivull har bättre Lamdavärde, säger Magnus Kamstedt. Foto: Passivhuscentrum Det räcker inte med välisolerade fönster, även lister, karmar och alla andra detaljer i passivhuset måste vara välisolerade. Glöm inte ventilationen när du isolerar. Isolerar du vinden ska du vara noga med att täta så att inte den fuktiga inomhusluften kan ta sig upp och fuktskada vinden eller skapa kondens när temperaturskillnaderna blir större. De flesta hus byggda före 1970 är byggda enligt självdragsprincipen och får aldrig bli helt täta. Text: Lena Noalt Material för olika smak och plånbok Mineralull (stenull av bergarten diabas) Glasull som tillverkas av bland annat återvunnet hushållsglas, som spinns till fi na trådar, cellulosa (pappersfi ber) Cellplast (små styrenkulor omgivna av isolerande luftlager i cement). Isolering kan fås som skivor, rullar eller lösull som sprutas in av en fackman. Lambda-värde och U-värde Lambda-värde, även kallat värmeledningsförmåga, är ett tal som redovisar ett materials isoleringsförmåga. Lambdavärdet anges med den grekiska bokstaven. Ju lägre ett materials lambdavärde är desto bättre isolerar det. U-värdet betecknar isoleringsförmågan i en konstruktion, även kallat transmissionskoeffi cient. Ju lägre U värde desto bättre isolerar konstruktionen. De flesta experter svarar att taket eller vinden är viktigast att tilläggsisolera. För att bygga energieffektivt och ekonomiskt krävs det ett helhetstänkande ända från ritbordet till alla inblandade på byggarbetsplatsen. Illustration: Passivhuscentrum

8 Hela denna sida är en annons Solceller på Tekniska museets tak. Solar City gör Skåne Bakom Solar City Malmö står Malmö stad, Energikontoret Skåne och Lunds tekniska högskola. Sedan 2007 verkar föreningen för att öka användningen av solenergi i Malmö och regionen genom marknadsföring och in formationsspridning om solenergi. Besökare från hela världen kommer till Malmö för att titta på och inspire ras av arbetet med solenergi, säger Anna Cornander, projektledare för Solar City Malmö och anställd på Energikontoret Skåne. n Ander sson Solfångaranläggning på Heleneholmsskolan. Sedan föreningen startades har mer än besökare kommit för att se på solenergianläggningar i Malmö eller delta seminarierna. Främst är det större Foto Jo 8 tin Norlund fastighetsägare, kommuner och företag som är intresserade, men även privat personer hör av sig och vill ha infor mation om solenergi. Målet är bredda verksamheten ytterligare och engagera hela regionen. Vi vill att Skåne ska bli den ledande regionen i Norden på solenergi, säger Anna Cornander. Malmö stad har sedan satsningarna påbörjades 2004 installerat flera solcells och solvärmeanläggningar på bland an nat skolor, äldreboenden, utomhusbad, museum och industribyggnader. Totalt finns det cirka kvadratmeter sol celler och kvadratmeter solfång are i Malmö. Malmö stads senaste satsningar är sol cellslampor vid Tekniska Museet och Sege Park. Men intresset har spridit sig och flera andra aktörer har satsat på det här med solenergi. MKB har exempelvis installerat sin första solcellsanläggning på Gull viksborg i Malmö, och på Malmö City Airport finns numera 500 kvadratme ter vakuumrörsolfångare som levererar värme till flygplatsens interna fjärrvär mesystem. Nya solcellsanläggningar finns också på Ekologihuset i Lund och på Lasaret tet i Helsingborg. Text: Lena Noalt Fakta solenergi Foto: Mar Solenergi kallas den energi som kommer ifrån solens ljus. Solenergin är ursprunget till den energi som utvinns ur såväl fossila som biobränslen, vattenkraften, vindkraften och till viss del geotermisk energi. Solenergin står därmed för den största delen av såväl el som värmeproduktion på jorden. Solenergin utnyttjas direkt av människan via flera tekniker för att producera värme och elektricitet. Solenergi räknas som en förnybar energikälla och ses som miljövän lig då den, i alla fall under drift, inte ger några utsläpp. Solceller på Sege Park. Solvärme innebär att solenergin används för uppvärm ning. En vanlig tillämpning är att värma upp vatten för uppvärmning och tappvarmvattenproduktion i villor. I mindre skala kan solvärme användas för matlagning i en solugn. Solvärme används också i värmepump. Solel, eller solkraft, är el producerad med solenergi i ett solkraftverk. Detta görs med hjälp av solceller eller med en termisk process. Det vanligaste produktionssättet är genom solceller, vanligtvis sammansatta i solpaneler.

9 Foto: Martin Norlund Hela denna sida är en annons 9 Energideklarera mera Solceller på Kårhuset. Miljövänliga tryck på textiltavlor Foto: Martin Norlund Malmö På gång hos Solar City Malmö Solar City Malmö arrangerar en utställning om Malmös solsatsningar i Stadshusets foajé den 2 6 februari. En person ska anställas i vår för att jobba med Solracet en tävling där skånska sjätteklassare ska bygga små bilar som drivs av solceller och elmotor. Tävlingen sker i höst. Föreningen ska dela ut sitt nyinstiftade pris för bästa solcellsanläggning och solfångare i Skåne. Priset, Solar City Malmö Award, ska bli ett årligt återkommande pris med plakett och en ännu ej fastställd summa pengar. Foto: Martin Norlund ledande på solenergi För solceller har det från 2005 till 2008 funnits ett bidrag på 70 procent för installation på offentliga byggnader. Enligt budgetpropositionen för år 2009 föreslås ett nytt stöd för solceller. Stödet föreslås vara öppet för alla intresserade, och alltså inte som tidigare bara för offentliga byggnader, och omfatta 60 procent av investeringskostnaden. Beslut om bidraget kommer att tas i Bryssel någon gång under våren Miljövänligt under fötterna n Skånska golvtillverkaren Pergo har inte bara ett brett sortiment av olika golv, de är dessutom Svanenmärkta. 300 butiker Svanenmärkta Stöd & Bidrag Det finns olika typer av stöd att söka för solvärmeanläggningar. Sedan år 2000 kan exempelvis privatpersoner söka bidrag från staten för att instal lera solvärme. Bidraget är på maximalt kronor och ansökan görs hos länsstyrelsen. Mer information om vilka bidrag som finns för solvärme hittar du på Boverkets hemsida, n På kan företag och privatpersoner beställa sin egen favoritbild tryckt på en miljövänlig tex til monterad på kilram eller omonterad. Greenlabel Print Sweden AB är ett företag i Köping som trycker miljövänligt på tex tilier genom tjänsten Skapa konst.se. Ladda upp, sälj och köp dina digitala konstverk. exempelvis fotomanipulatio ner, digital konst, målningar, design. Medlemmar sätter sitt eget pris och bestämmer hur mycket de vill tjäna på varje konstverk. Textilen som an vänds i produktionen till per sonliga textiltavlor innehåller ingen PVC och basmaterialet är gjort av polyester, polya mid och vatten. Textilen är dessutom Öko Tex Standard 100 produktklass 1 certifie rad vilket innebär att den inte innehåller några skadliga ämnen. Solceller på Mellanhedsskolan 251 kvadratmeter solceller finns installerade, med en toppeffekt på 31 kw. El produceras för under 1 kr/ kwh, beräknat på extrakostnaden jämfört med vanliga solskydd och med 70 % bidrag. Anläggningen togs i drift under januari 2007 och fick samma år Svensk Solenergis pris som årets anläggning. n ICA Supermarket i Skanör är butik nummer 300 i Sve rige som klarar kraven för att bli Svanenmärkt butik. Buti ken är typisk för trenden att allt fler butiker på mindre orter Svanenmärks. Målet är att det ska finnas en Sva nenmärkt butik i varje svensk stad och antalet ökar stadigt. I Svanenmärkta butiker gäller bland annat: Brett sortiment av miljö märkta och ekologiska pro dukter Övertäckning av kylar och frysar när butiken är stängd Miljöanpassade transporter Energisnål belysning Effektiv avfallshantering Miljöledningssystem som innebär ett aktivt arbete bland personal.

10 10 Hela denna sida är en annons Passivhus Tekniken kan förklaras med att man bygger energisnålt genom att minimera värmeförluster genom klimatskalet, genom effektiv ventilation samt genom att tillvarata värme från de boende, elektriska apparater och instrålad sol. Detta innebär ett lufttätt klimatskal med extra tjock isolering samt fönster och dörrar med låga U värden. Så här ska Thermoflocs Villa Floc i Åhus se ut. Den här tidningen kanske blir isolering i framtiden. Det skånska företaget Thermoflocs cellulosafiber görs nämligen på gamla tidningar. Miljövänlig isolering Den förnyelsebara sprutisoleringen är gjord av dagstidningar och borsalt och sprutas in under till exempel tak. Mitt största mål är att göra Thermofloc känt som det miljömedvetna alternativet, säger Sven Åke Jarl som startade företaget för fem år sedan i Kristianstad. Thermofloc säljer sina isoleringsprodukter till företag i hela Sverige, störst är den förnyelsebara sprutisoleringen som är gjord av dagstidningar och borsalt. Materialet är miljövänligt och effektivt. Tyvärr har de miljövänliga leverantörerna bara fem procent av den totala marknaden, men allt eftersom kraven på miljövänliga alternativ ökar, vinner vi mark. Han har märkt en starkare efterfrågan från de stora företagen som aktivt arbetar för att minska sina koldioxidutsläpp. Sven-Åke Jarl, Thermofloc. Med vår teknik behövs ingen plast, vi kan bygga helt diffusionsöppet vilket innebär att huset andas, det kan inte mögla och man slipper fuktskador och allergiproblem. I september får allmänheten se prov på Thermoflocs passivhus då Bodagarna går av stapeln i Åhus. Det kommer att uppföras sju passivhus varav två byggs av Thermofloc. Med våra miljövänliga material och diffusionsöppna konstruktioner kommer våra hus att ha en extremt låg energiförbrukning och ett väldigt behagligt inomhusklimat, säger Sven Åke Jarl. Thermofloc använder sig av byggteknik och material från Österrike och Tyskland, där man länge intresserat sig för att bygga klimatsmart. Skillnaden mellan den utländska och den svenska tekniken är som att jämföra känslan av att gå klädd i en regnkappa av Gore Tex eller av plast. Den första andas. Ett av husen som uppförs för Bodagarna beräknas kosta inklusive tomten, inflyttning sker i oktober, men än är inte husen sålda. Det beror på det allmänna ekonomiska klimatet, det är stopp just nu, men vi hoppas att det ska vända till våren. Det är ekonomiskt lönsamt att bo i ett passivhus, då energiförbrukningen är så låg och med tanke på att energikostnaderna förväntas öka i framtiden. Andra fördelar med vårt isoleringssystem är att det är skarvfritt och läcker mindre. Ljudisoleringen är mycket bra på grund av den höga densiteten i isoleringen. En stor uppgift för Thermofloc just nu är att tilläggsisolera äldre hus där det är särskilt viktigt att huset förblir mögelfritt. Vinden kan isoleras på en halv dag, det bästa och billigaste sättet att spara energi. Det kostar omkring kronor vilket är en billig investering, i klass med att byta några enstaka fönster. Skillnaden märks direkt. Att isolera vinden och grunden är det viktigaste, precis som att ha en varm mössa och varma skor på sig. Ur energisynpunkt är det också viktigt att fönster och dörrar och fasader är täta. Vid alla dessa åtgärder är det viktigt att man anlitar sakkunniga företag så att man inte skapar andra problem, exempelvis felaktig ventilation som kan ge mögelskador, säger Sven Åke Jarl. Text: Lena Noalt jämtkraft 248x88

11 Hela denna sida är en annons 11 Att välja värmesystem är inte det lättaste. Det gäller att ha koll på kostnader, miljöpåverkan och på vad som överhuvudtaget fungerar just i ditt hus. Vi bad två experter reda ut begreppen. Mattias Törnell, handläggare på Energimyndigheten: Vad ska man tänka på när man välja uppvärmningssystem? Man ska först fundera på hur intresserad man är och hur mycket tid man kan sätta av för att sköta uppvärmningssystemet. Vissa kräver lite mer medan andra är mer eller mindre underhållsfria. Nummer två är vilka förutsättningar huset och tomten har. Det handlar också om ekonomi hur stor investering är man beredd att göra? SOL, FJÄRR ELLER BIO? Välj rätt värmesystem Tobias Persson, handläggare på Energimyndigheten: Vilket alternativ har minst miljöpåverkan? Det är svårt att ge ett enkelt svar på det eftersom det varierar beroende på vilken miljöaspekt man tittar på, geografiska förutsättningar och vilka valmöjligheter man har bland annat. Ett fjärrvärmesystem som bygger på mycket olja kan till exempel vara sämre än en bergvärmepump som drivs med miljömärkt el. I grunden handlar det om att man ska välja ett så effektivt värmesystem som möjligt och som drivs med förnybara energikällor såsom sol, vindkraft och bioenergi. Oljeeldning orsakar stora koldioxidutsläpp. Solvärme är ett bra uppvärmningsalternativ ur miljösynpunkt. Biobränsle Fördelar: Den koldioxid som frigörs när ved/pellets brinner tas upp av skogen som använder det för att bygga upp ny biomassa det ökar alltså inte mängden koldioxid i atmosfären. Nackdelar: Utsläppen från en vedeller pelletspanna ger större påverkan på närmiljön än exempelvis en oljepanna i form av ohälsosamma ämnen och partiklar. Felaktig förbränning och fuktig ved ger höga utsläpp av partiklar och sot. Elvärme Fördelar: Ger inte upphov till utsläpp som drabbar den lokala miljön. Enkel skötsel. Har man ett bra reglersystem så kan man sänka temperaturen då man inte ska vara i huset. Nackdelar: Miljöpåverkan varierar beroende på hur elen produceras. Med elradiatorer blir man låst och ett byte till annat värmesystem medför stora kostnader. Fjärrvärme Fördelar: Lättskött och enkelt för husägaren. Uppstår problem tar distributionsbolaget hand om det. Inga utsläpp som påverkar närmiljön. Nackdelar: Bara de som bor i fjärrvärmenätets upptagningsområde kan nyttja fjärrvärmen. Man kan känna sig låst av priset det finns ju ingen konkurrens inom fjärrvärmenätet. Värmepumpar Fördelar: Orsakar inte några utsläpp som påverkar närmiljön. Robust system som kräver lite underhåll Nackdelar: Flertalet pumpar drivs med el, varpå miljöpåverkan varierar beroende på hur elen produceras. Hög installationskostnad. Solvärme Fördelar: Solvärme är det minst miljöpåverkande uppvärmningsalternativet enligt Energimyndigheten. Nackdelar: Måste kompletteras med ett annat uppvärmningssystem under vinterhalvåret. Oljepanna Fördelar: Hög driftsäkerhet och om man använder ett vattenburet system ger det en flexibilitet vid konvertering till andra typer av värmekällor. Nackdelar: Utsläppen har höga koldioxidhalter. Det är dyrt att elda med olja idag. Text: Christina Gaki Det lönar sig att sopsortera, matrester kan bli både fjärrvärme och biogas. Källa: Boverket, Mattias Törnell, Energimyndigheten och st gobain 248x88

12 12 & Hela denna sida är en annons Energisnålt miljövänligt Av Lena Noalt och Christina Gaki. När du kokar vatten bör du använda vattenkokare istället för kastrull på spisen, den drar en tredjedel så mycket energi som en spisplatta. Philips HD 4690 kostar 769 kronor och har antikalkfilter. Mieles toppmatade tvättmaskin W 600 är tyst, energisnål och skonsam mot tvätten. Med AAA klassning har maskinen 10 procent lägre energiförbruk ning jämfört andra A klassade modeller. Pris från cirka kronor. Håll koll på energiförbrukningen med denna el energimätare från Clas Ohlson. Volt, Watt, Ampere, kilowattimmar, VoltAmpere (skenbar ef fekt) med mera för den anslutna apparaten visas på LCD displayen. Kostar 119 kronor. Coloric är en ny blandarserie från Gustavsberg som kommer i fem färger. Blandarna är tillverkade av aluminium och därmed helt återvinningsbara. Pris från kronor. Den trådlösa routern DIR 855 Quadband Wire less N Router kommunicerar med fyrdubbla frekvenser för färre störningar och högsta prestanda. Routern är också utrustad med miljövänlig och energisnål teknik. Kostar cirka kronor. Bordslampan Luau är tillverkad av återvunnen plast och utrustad med LED lampor som sänker en ergiförbrukningen med procent. Ladda lampan och den lyser fint 6 10 timmar med dimmerfunktion. Lampan finns hos för kronor. Miljötänk under fötterna. Det Svanenmärkta golvet Marmoleum Click tillverkas av naturmaterial hos Forbo och kostar cirka 400 kronor per kvadratmeter.

13 Hela denna sida är en annons Sparstrålsamlare för kök med kulled med dokumenterad vatten och energibesparing. Prin cipen är att produkterna tar in luft som blandas i vattnet. Vattnet blir syresatt och mjukare. Skölj effekten ökar samtidigt som vattenkvantiteten halveras. I ett kök sparar den fyra liter i minuten eller cirka 40 liter per dygn. Energysmart har sparstrålsamlaren för 219 kronor. 1 Webbshop fyller 1 år n Wilma&friends webbsho pen för miljövänlig hemin redning fyllde nyligen 1 år. Människor vill inte ha slit och släng längre, de vill handla mera medvetet, tänkte äga ren när hon startade butiken. Med webbshopen vill hon visa att miljövänligt inte behöver vara tråkigt, mottot är God design med gott samvete. Idag finns ca 250 artiklar i webbshopen som bland an nat är tillverkade av vintage porslin, säkerhetsbälten och bildäck. Söta nattlampor från Vessel. Laddningsbara nattlampor n Vessel har designat dessa söta, laddningsbara nattlam por som skänker trygghet till barn eller vuxen. Lamporna Candeloo tooli lyser 8 timmar på en laddning och är tillver kade av återvunnen plast, ut rustade med LED lampor som sänker energiförbrukningen med procent jämfört med vanliga lampor. De kos Specialreparationer 122x65 Bärbar solcellsladdare Bli en aktiv del av det ekologiska kretsloppet med en smidig solcellsladdare. Ljus är allt som behövs för att du ska kunna ladda upp din mobiltelefonen, MP3 spelare eller handdator. Ju starkare solljus laddaren står i, desto snabbare laddas det inbyggda batteriet. Coolstuff har den för 375 kronor. Energisparare för TV:n som förhindrar brand. Med hjälp av energispararen går aldrig TV:n ned på stand by funktionen utan stängs av helt. Placeras mellan TV och vägg uttag. Finns på Clas Ohlson för 198 kronor. Thermia 122x178

14 14 Hela denna sida är en annons chock? Har du fått en elräknings- Kommer elräkningen som en blixt från en klar himmel? Då är du inte ensam. Konsumenternas Elrådgivningsbyrå får många samtal om just detta. Och de kan kasta ett förklarande sken över saken. Svårbegripliga fakturor och oväntat höga summor ligger bakom många samtal som Konsumenternas Elrådgiv ningsbyrå får ta emot. Högst förståeligt tycker rådgivningsbyråns vd Bo Hesselgren som trots att han är branschskadad tycker att räkningarna är mer eller mindre krångliga att tyda. Vissa är väldigt svåra att förstå men det har blivit mycket bättre på senare tid och det går i rätt riktning. Det kommer att bli mycket enklare att tyda fakturorna när alla bolag har övergått till exakt debitering, säger han. Från 1 juli i år blir det obli gatoriskt med månadsav läsning för alla elbolag. Det betyder att man slipper den faktor som kanske krånglar till räkningen mest korrige ringar av tidigare beräknad förbrukning som i sin tur le der till korrigering av priset. I och med att vi idag har ett system med årsavläs ning kan man ju aldrig veta i förväg exakt vad kundens förbrukning kommer att bli, därför kommer det alltid en räkning där du får betala mer eller mindre än vad du brukar. Sedan ändras ju energiskat ten vid varje årsskifte, säger Bo Hesselgren. Har din för brukning helt plötsligt rasat i höjden kan det vara läge att fundera över ändrade elvanor innan du ringer till elbolaget och klagar över att det måste vara fel på elmätaren. Man kan ha gjort om byggnader eller reparationer hemma och använt bygg fläktar till exempel som drar mycket el. Golvvärme ökar förbrukningen mer än många tror. Det kan också hända att man har elektronisk utrust ning påslagen som man inte var medveten om. Har man eget hus med elvärme påver kar vädret också, berättar han. Det första du ska göra om du anser att räkningen är orimlig är att skaffa dig ett hum om din årsförbrukning. Det ska stå på fakturan och gör det inte det kan du fråga ditt elnätföretag. Av dem kan du också få uppgifter om hur det sett ut längre tillbaka. Ofta är årsförbrukningen ganska jämn för ett hushåll förutsatt att antalet familje medlemmar är densamma. Sedan får man helt en kelt bedöma om man anser att siffrorna har förankring i verkligheten. Man kan även om man har möjlighet avläsa sin egen mätare och jämföra med de mätarställningar som anges på fakturan, säger Bo Hesselgren. Tycker man fortfarande att saker och ting inte stämmer kan man kontakta en kom munal energirådgivare som kan hjälpa till att gå igenom förbrukningen. Därefter kon taktar man sitt elbolag som får utreda om något fel kan ha begåtts. Det är väldigt ovanligt att en mätare går fel. Men tror man ändå att så är fallet kan man begära en provning av mätaren. Visar det sig sedan att mätaren går rätt får kun den själv stå för kostnaden för undersökningen. Det bru kar röra sig om cirka 1000 kronor, säger Bo Hesselgren. Text: Christina Gaki I och med att vi idag har ett system med årsavläsning kan man ju aldrig veta i förväg exakt vad kundens förbrukning kommer att bli Bo Hesselgren, vd på Konsumenternas Elrådgivningsbyrå

15 Hela denna sida är en annons 15 Så bantar du elräkningen Tunt i plånboken? Då kan det löna sig att titta närmare på elräkningen. Man kan nämligen spara tusentals kronor på att byta leverantör. Svårt att hitta rätt i elbolagsdjungeln? Kolla in elskling.se, där kan du jämföra 1400 olika elavtal. Med över 1400 olika elavtal och 131 elhandelsbolag är det inte konstigt att det inte är så lätt att hitta rätt i elbolagsdjungeln. Det har jämwwförelsesajten elskling.se tagit fasta på. Där kan man jämföra samtliga elhandelsbolag och sortera dem utifrån pris, miljö och kundnöjdhet bland annat. Det kan lätt bli lite rörigt när man ska jämföra just elbolagen eftersom det är så många faktorer att ta hänsyn till: allt från olika påslag och avgifter till energiskatt och moms, säger Jens Regnström, vice vd på elskling.se. Elskling.se är en oberoende aktör som uppdaterar information och priser som ska fungera som beslutsunderlag för elkunder. Bestämmer man sig för att byta elleverantör så fixar elskling.se det också. Det som är unikt för oss är att vi på ett objektivt sätt jämför alla avtal och gör det på ett sådant sätt att ett svårt val blir lätt. Vi är också ensamma om att hjälpa kunden att byta elbolag, så man behöver inte ringa själv, det ska gå på ett par minuter, säger Omid Ashrafi, en av sajtens fem grundare. Att det är finanskristider har märkts av även hos elsklings kunder. Betydligt fler väljer längre bindningstider jämfört med förra året. En tolkning är att folk vill göra val som känns säkrare. Sedan kan det också bero på tillfälligheter som att långa avtal har visat sig vara mer gynnsamma. Många hör också av sig och vill ha råd angående sitt val, säger Omid Ashrafi. Vilket är då det bästa rådet i dessa tider? Att man ska tänka som när man väljer ränta. Det viktigaste är inte att optimera varje krona för tillfället utan man ska utgå från sin egen hushållskassa. Klarar man stora ekonomiska svängningar kan man välja rörligt pris, men om man har små marginaler är ett fast avtal bättre, säger Omid Ashrafi. Text: Christina Gaki Hållbar livsstil - ny guide på nätet n är en hållbar livsstilsguide på nätet med samlad information och inspiration för en miljövänlig och hållbar livsstil. Eko Lifestyle är en guide för dig som vill ha tips och nyheter kring ekologiska kvalitetsprodukter och tjänster inom områden som inredning, teknik, upplevelser, må bra och gröna rum samt trädgård. Ekolyx för hus, hem och lite till n Unnamei Eco Living är Sveriges första livsstilsbutik för ekolyx. Butikens huvudfokus är inredning, med möbler och accessoarer från designers och producenter som drivs av utmaningen att förena god design och kvalitet med miljöhänsyn. Med inspiration från USA och England där eko ofta är synonymt med lyx, har grundarna under ett års tid finkammat världsmarknaden på väldesignade inredningsprodukter och accessoarer som belastar miljön mindre än liknande produkter. Resultatet är livsstilsbutiken Unnamei Eco Living, som i väntan på att hitta rätt lokal, öppnade sin nätbutik, den 15 maj förra året. Bland de utvalda produkterna märks bl a formgivarna Form us with love, Vessel, Philippe Starck, Emeco, Pelle Vävare, Bottles 2 Bags, Philippa Green och Simply Organics. Finare blommor med ny väv n Textilföretaget Ludvig Svenssons senaste uppgraderade växthusväv Harmony sägs sänka energikostnaderna, minska behovet av gödningsmedel och bevattning samt ge rödare rosor. Harmony skapar ett kallare klimat i växthuset och reflekterar bort solstrålning. Med vit film i väven istället för det traditionella materialet aluminium reflekteras 70 procent av solens strålar och 30 procent går igenom den vita filmen. Det skapar ett 100 procentigt s.k. diffust ljus, som accelererar växtligheten. Företaget menar att den pågående finanskrisen spelar dem i händerna eftersom odlarna börjar se om sina växthus i syfte att energieffektivisera dem ännu mer. Smarta gåvor sparar energi n Corporate Social Responsability, Socialt Ansvar, är nya begrepp som används när företag skall miljöprofilera sig, bland annat när det gäller gåvor till sina anställda eller kunder.företag och privatpersoner kan få goodwill och samtidigt minska Sveriges energibehov genom att välja presenter som sparar energi. Ett exempel är vattensparande kranmunstycken med vilka ett hushåll kan spara cirka kwh per år. Ett företag som specialiserat sig på energisparande presenter är energysmart.se. Vedkraft 122x178

16 Bosch värme 122x178 IVT 122x360 Enertech 122x178

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning?

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning? MIN ENERGI Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall Värm upp hösten HÖSTEN 2017 Har du rätt uppvärmning? Experten tipsar Framtidens energi på Vattenfall Hackaton 6 tips så blir du energismart

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem 1 Bygga nytt Påverka energianvändningen i ditt nya hem Du som bygger nytt har chansen att göra rätt från början, vilket är mycket lättare än att korrigera efteråt. Den här broschyren är tänkt att ge en

Läs mer

Ett klimatsmart projekt

Ett klimatsmart projekt Ett klimatsmart projekt För att stoppa klimatförändringarna måste våra utsläpp av växthusgaser minska dramatiskt. Det krävs konstruktiva samarbeten för att ta oss från individuellt koldioxidsnåla produkter

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urtavlan 3

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urtavlan 3 Utgåva 1:1 2014-08-26 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Urtavlan 3 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Latorps Byalag Onsdag 2014 01 29 18.30 20.30

Latorps Byalag Onsdag 2014 01 29 18.30 20.30 Latorps Byalag Onsdag 2014 01 29 18.30 20.30 VÄLKOMNA Latorps Byalag Onsdag 2014 01 29 18.30 20.30 Välkomna Presentation av projektet Träff 1,2,3,4,5,6 Studiebesök Intresse, eget gemensamt (andel) Administration,

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Blåhaken 2 Datum: 2014-10-23 Adress: Domherregränd 3, 313 30 Oskarström Rapportnummer: 943 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 883 Datum: 2014-04-15 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:50 Adress: Gräsvägen 20, 302 92 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av:

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 892 Datum: 2014-05-22 Fastighetsbeteckning: Öringen 6 Adress: Augustivägen 12, 302 60 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av: Hanna

Läs mer

Energideklarationen tre steg mot vinst

Energideklarationen tre steg mot vinst Energideklarationen tre steg mot vinst Varför energideklaration? Varför är energideklarationen bra för dig som byggnadsägare? Det övergripande syftet med en energideklaration av byggnader är att hushålla

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Trottaberg 3:21 Datum: 2015-03-12 Adress: Skutevägen 2, 302 72 Halmstad Rapportnummer: 976 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008

Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö. Rapport oktober 2008 Sveriges villaägare om energi, uppvärmning och miljö Rapport oktober 2008 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft SOLENERGI Solvärme, solel, solkraft Innehållsförteckning Historik/användning s. 2 Miljöpåverkan s. 6 Solvärme s. 7 Solel s. 10 Solkraft s. 16 Fördelar s. 18 Nackdelar s. 19 Framtid s. 20 Källförteckning

Läs mer

Välkommen in i min energivärld! Energisituationen i världen Småhus allmänt

Välkommen in i min energivärld! Energisituationen i världen Småhus allmänt Innehåll Välkommen in i min energivärld! 5 Energisituationen i världen 8 Vad finns det då för alternativ till oljan? 9 Energisituationen i EU-(EG-)området 10 Energisituationen i Sverige 11 Varför har energifrågan

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - -

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - - ENERGI DEKLARATION Skanör 40:11 2013-juli Mellangatan 38B Utfört av ENERGIDIREKT 23930 Skanör RCC Consulting AB Dekl.id:553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt och beställning Dekl id: 553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2 Utgåva 1:1 2015-02-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blåklockan 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Optimering -av energibesparingar i en villa.

Optimering -av energibesparingar i en villa. Optimering -av energibesparingar i en villa. Mats Karlström ce01mkm@ing.umu.se Stefan Lahti ce01sli@ing.umu.se Handledare: Lars Bäckström Inledning Än idag finns det många hus i Sverige som använder direktverkande

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Orgeln 32

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Orgeln 32 Utgåva 1:1 2012-07-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Orgeln 32 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

ENERGISNÅLA GÖTENEHUS MODERN TEKNIK FÖR LÄGRE ENERGIKOSTNAD OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN

ENERGISNÅLA GÖTENEHUS MODERN TEKNIK FÖR LÄGRE ENERGIKOSTNAD OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN ENERGISNÅLA GÖTENEHUS MODERN TEKNIK FÖR LÄGRE ENERGIKOSTNAD OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN Modern bekvämlighet med låg energiförbrukning Intresset för smarta energilösningar i boendet ökar. Samtidigt ställer

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

icell - i hjärtat av Dalarna!

icell - i hjärtat av Dalarna! icell - i hjärtat av Dalarna! Världens modernaste produktionsanläggning för miljövänlig isolering, cellulosalösull... 0200-210 300 www.icell.nu icell - från tidning till värme icell - Cellulosaisolering

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295 Utgåva 1:1 2014-02-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:295 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sanda Lekarve 1:70

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sanda Lekarve 1:70 Utgåva 1:1 2012-10-10 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sanda Lekarve 1:70 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Investera i solceller. och gör din egen solel

Investera i solceller. och gör din egen solel Investera i solceller och gör din egen solel 1 Omvandla solljus till förnybar el Solens energi ger egen klimatsmart el och en lägre elkostnad. Och du bidrar till ett hållbart energisystem. Vi erbjuder

Läs mer

Vad är ett passivhus?

Vad är ett passivhus? Vad är ett passivhus? Komfortabelt Miljövänligt Lönsamt Lättskött Vad är ett passivhus? Passivhus har god komfort med bra luft och inget drag eller kallras. Passivhus är prisvärda. Små extrakostnader kompenseras

Läs mer

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el

Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el Egen el direkt till uttaget Dala Elfond Ett avtal som passar alla Tillsammans är vi stora Dala Solel Använd solsidan - gör din egen el Visste du att... Melbourne i Australien har 2100 soltimmar per år.

Läs mer

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen!

Energismarta tips. Tänkvärt! Bra för både miljön och plånboken. Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Tänkvärt! Tillsammans kan vi spara energi och sänka kostnaderna i bostadsrättsföreningen! Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön.

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Premiär för Mina Sidorappen Med Vattenfall i mobilen får du koll på elen Nyhet! Styr ditt hem med Smart Plug Få energi från solen FOTO: Henrik Trygg,

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning!

Spara el. Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! Spara el Enkla och konkreta tips på hur du kan banta din elräkning! 1 Det går åt mindre energi om du kokar upp en liter vatten i vattenkokaren än på spisen. Ha lock på kastrullen så ofta du kan och se

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197 Utgåva 1:1 2013-04-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ålsta 3:197 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jägaren 17

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jägaren 17 Utgåva 1:1 2016-01-26 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Jägaren 17 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Visby Mullvaden 26

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Visby Mullvaden 26 Utgåva 1:1 2012-08-30 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Visby Mullvaden 26 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Hällsätter 1:16

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Hällsätter 1:16 Utgåva 1:1 2016-01-12 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Hällsätter 1:16 INDEPENDIA ENERGI AB Amalia Jönssons gata 25 421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS BYGG FÖR FRAMTIDEN MED A-HUS Alla hus som kommer från A-hus tillverkas både med hänsyn till miljön och din plånbok. Klimatsmart boende är ett begrepp som ligger i tiden och innebär

Läs mer

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne Köldbryggor Köldbryggor består av icke isolerande material som förbinder en kall yta med en varm yta, t ex ute med inne. Årets vintermode: Prickigt och rutigt Bilderna är från Kalhäll i norra Stockholm.

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Börje-Broby 8:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Börje-Broby 8:1 Utgåva 1:1 2012-08-23 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Börje-Broby 8:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Svenska Luftvårdsföreningen 2006-04-06 Eva Sikander Energiteknik, Byggnadsfysik Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Kan man utföra energisnåla

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Torvgårda 3:50

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Torvgårda 3:50 Utgåva 1:1 2012-05-25 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Torvgårda 3:50 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 22/5-2015 Fastighetsbeteckning: Brännö 1:12 Adress/ort: Björkåsvägen 18, Torup Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1 Utgåva 1:1 2014-03-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 147:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Fönster med goda framtidsutsikter

Fönster med goda framtidsutsikter Fönster med goda framtidsutsikter Fönsterteamet vi erbjuder fönster som håller vad de lovar Fönsterteamet ingår i samma koncern som Enomic Fönster. Enomic är ett svenskägt företag som startade sin produktion

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vapensmedjan 21

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vapensmedjan 21 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vapensmedjan 21 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-27 Fastighetsbeteckning: Surahammar 10:119 Adress/ort: Harmonivägen 9, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-08 Fastighetsbeteckning: Skegrie 35:7 Adress/ort: Solängen 17, Trelleborg Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 3/4-2015 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:192 Adress/ort: Tenorvägen 16, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Välkomna. Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025

Välkomna. Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025 Välkomna Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025 Lerums kommun är en föregångare i energieffektivt byggande sedan 2005. Idag har vi flera mycket energieffektiva

Läs mer

Uppvärmning? Tänk 100%!

Uppvärmning? Tänk 100%! Uppvärmning? Tänk 1%! 1% värmande besked till dig som vill ha både värme och framtid. Funderar du på smarta alternativ till att värma upp ditt hus? Egentligen är det enkelt du vill förmodligen ha ett system

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Attarp 2:101

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Attarp 2:101 Utgåva 1:1 2014-09-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Attarp 2:101 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Terrassen 4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Terrassen 4 Utgåva 1:1 2014-03-31 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Terrassen 4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-04 Fastighetsbeteckning: Lycke-Ryr 2:31 Adress/ort: Stora Ryr 110, Lycke Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 9 september 2015. Sunnanvindsg 7, Västerås. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087)

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 9 september 2015. Sunnanvindsg 7, Västerås. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 9 september 2015 Adress/ort: Sunnanvindsg 7, Västerås Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Denna

Läs mer

Energideklarationen. nu gäller den dig som ska sälja din villa!

Energideklarationen. nu gäller den dig som ska sälja din villa! Energideklarationen nu gäller den dig som ska sälja din villa! Vad kan man göra för att sänka kostnaden för energin? Kan man sänka driftskostnaden och ändå behålla ett bra inomhusklimat? Hur är byggnadens

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

The Sustainable City. 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen

The Sustainable City. 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen The Sustainable City 100 procent lokalt förnybar energi i Västra Hamnen E.ON möter de växande städernas miljöproblem med klimatsmarta och långsiktiga infrastrukturlösningar. Vi bygger morgondagens energisystem

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Sänk värmekostnaderna Spara pengar och miljö

Sänk värmekostnaderna Spara pengar och miljö Miljö & Energi Höj värdet på huset Sänk värmekostnaderna Spara pengar och miljö i samarbete med IVT värmepumpar och Rotek Två starka aktörer i samverkan gör dig som husköpare till vinnare Det ska vara

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-28 Fastighetsbeteckning: Hilda 5 Adress/ort: Östanväg 58, Malmö Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken

Energismarta tips. Bra för både miljön och plånboken Energismarta tips Bra för både miljön och plånboken Smarta energitips som både sparar pengar och är bra för miljön. Vet du att du gör en insats för miljön, bara genom att leva ditt vanliga vardagsliv?

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bräcke 33:3

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bräcke 33:3 Utgåva 1:1 2014-04-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bräcke 33:3 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kollanda 1:19

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kollanda 1:19 Utgåva 1:1 2012-04-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Kollanda 1:19 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716 Utgåva 1:1 2013-05-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Steninge 8:716 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Broby 2:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Broby 2:4 Utgåva 1:1 2012-08-10 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Broby 2:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet Biobränsle Bränslen som har organiskt ursprung och kommer från de växter som finns på vår jord just nu. Exempelvis ved, rapsolja, biogas, men även från organiskt avfall. Biogas Gas, huvudsakligen metan,

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2015-06-12 Fastighetsbeteckning: Moränen 2 Adress/ort: Saltsjövägen 4 / Lidingö Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra!

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra! Inte som alla andra! Kort Fakta! Total yta: 21 000 kvm Varav utställningshall: 14 000 kvm Konferensavdelning: 300, 200 och 200 personer ( 650 och 200) Restauranger och kök: 2 st. Grönt sedumtak: 17 000

Läs mer