Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2014 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2014 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp"

Transkript

1 Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2014 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 4 Metod... 4 Resultat, kommentarer och åtgärder... 5 Ansvarig för verksamheten... 5 Socialnämndens introduktionsutbildning... 5 Kommentar... 5 Personal... 5 Åtgärd... 6 Ytterligare krav på personal inom vård och omsorg... 6 Kommentar... 6 Socialnämndens information och utbildning... 6 Kvalitetsledningssystem... 6 Åtgärder... 6 Socialnämndens mål... 7 Inflytande och delaktighet... 7 Kommentarer... 7 Samverkan... 7 Kommentar... 7 Kontaktombud... 7 Kommentar... 8 Åtgärd... 8 Beställning och bekräftelse av uppdrag... 8 Dokumentation om omsorgstagare... 8 Kommentar... 9 Åtgärd Tystnadsplikt Meddelarfrihet ID-kort Nyckelhantering Åtgärd Hantering av omsorgstagares ekonomi Trygghetslarm Matdistribution Rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt Kommentarer Avvikelsehantering (HSL) och fallprevention Hälso- och sjukvård rutiner

3 Samverkan vid vårdplanering Individuell plan Hörselhjälp Synhjälp Sammanfattning av åtgärder fördelat på utförare Bolet Linné hemvård Ljungby kommuns hemtjänst Sjöriket

4 Bakgrund Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla när upphandlande myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom att överlåta till brukaren att välja utförare bland leverantörer i ett valfrihetssystem. Lagen gäller för kommuner och landsting när de inför valfrihetssystem för hälsovårdoch socialtjänster. Det är frivilligt för kommuner att införa valfrihetssystem men obligatoriskt för landstingen inom primärvården. Avtalet skall följas upp årligen. De utförare som ingår i avtalsuppföljningen är: BOLETs Hemservice som är ett serviceföretag som började utföra hemtjänst för Ljungby kommun Deltagare från utförarna: verksamhetschef och ägare AnnChristine Olsson Linné hemvård som utför service och vård och omsorg, de började utföra hemtjänst Deltagare från utförarna: verksamhetschef Frida Karlsson och samordnare José Navarro Ljungby kommuns hemtjänst som utför service, vård och omsorg och svarar på larm. Deltagare från utförarna: verksamhetschef Mikael Johansson, sektionschef Marie- Louise Roos, sektionschef Therese Samuelsson och sektionschef Anette Jangå. Sjöriket Allservice AB som utför service och vård och omsorg, de började utföra hemtjänst Deltagare från utförarna: verksamhetschef och delägare Lena Alm och delägare Lotta Johansson Metod Socialförvaltningens kvalitetsgrupp har gjort en uppföljning av utförare av hemtjänst. Uppföljningen är en avtalsuppföljning som tar sin grund i förfrågningsunderlaget för godkännande av LOV-företag. Träffar har genomförts med samtliga utförare för att följa upp deras verksamhet med utgångspunkt från förfrågningsunderlag daterat En granskning har gjorts av den sociala dokumentationen under perioden Ett slumpmässigt urval har gjorts av 10 % av omsorgstagarnas akter eller minst fem akter per utförare, med ett undantag Linné hemvård som endast hade en omsorgstagare. Granskarna har tagit del av elektroniska akter och begärt in akter i pappersformat. För Ljungby kommun har granskningen skett i de digitala akterna och för de privata utförarna har granskningen avsett dokumentation i pappersformat. Akterna har granskats utifrån en förutbestämd mall för att i möjligaste mån kunna systematisera resultaten. Sidan 4 av 15

5 Vissa krav är specifika för de utförare som levererar vård och omsorg, det vill säga att vissa krav inte gäller för Bolet som bara har serviceinsatser. När Linné hemvårds sociala dokumentation granskades hade de en omsorgstagare, vid tidpunkten för när de övriga kraven granskades hade de ingen omsorgstagare. Detta medför att kraven som t ex ställs för personal inte är relevanta då de inte hade personal anställd för att hantera omsorgstagare. Åtgärder som beskrivs i rapporten bör snarast, dock senast vara åtgärdade till nästa granskning. Uppföljning kommer att utföras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp för att tillse att åtgärderna är utförda. Resultat, kommentarer och åtgärder Ansvarig för verksamheten Alla utförare ska ha en utsedd ansvarig för verksamheten. Socialnämndens introduktionsutbildning Har ansvarig för verksamheten deltagit i socialnämndens introduktionsutbildning för utförare i hemtjänsten. Kommentar Socialförvaltningen kvalitetsgrupp har bedömt att Ljungby kommuns verksamhetschef har validerade kunskaper som motsvarar innehållet för introduktionsutbildningen. Personal Personal hos utföraren ska kunna skriva, läsa och tala svenska. Utförarens personal ska ha kompetens för att utföra uppdraget, samt kunna hantera administrativa stödfunktioner, exempelvis ärendehanteringssystem. Alla utförare gör bedömningen att deras personal uppfyller språk och kompetens kravet. I Ljungby kommuns hemtjänst har några företrädare uppgett att det finns brister när det gäller hanterandet av ärendehanteringssystem. Ett nytt ärendehanteringssystem introduceras under hösten 2014, i samband med detta införande kommer all omsorgspersonal att utbildas. Linné hemvård saknar anställd personal då de saknar hemtjänstuppdrag. Utföraren ska ha ett introduktionsprogram för nyanställda och vikarier, som beskriver hur ny personal ska introduceras.. 5

6 Åtgärd Ljungby kommuns hemtjänst ska tillse att personal har tillräckliga kunskaper i ärendehanteringssystemet i det nya ärendehanteringssystem som kommer att introduceras. Ytterligare krav på personal inom vård och omsorg Av utförarens månadsanställda ska minst 65 % vara utbildade på vård- och omsorgsprogrammet eller ha motsvarande utbildning som godkänts av socialförvaltningen. Alla utförare som har ett vård- och omsorgsuppdrag uppfyller kraven. Linné hemvård saknar anställd personal då de saknar hemtjänstuppdrag. Kommentar Ljungby kommuns hemtjänst hade vid mättillfället 67 % månadsanställda med adekvat utbildning Sjöriket hade vid mättillfället 89 % månadsanställda med adekvat utbildning Socialnämndens information och utbildning Har ansvarig för verksamheten deltagit i information och utbildning som socialtjänsten anordnat (avser information och utbildning som rör avtalsuppfyllningskraven). Kvalitetsledningssystem Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt utvecklas och säkras enligt gällande lagstiftning. Kvalitetsarbetet ska bedrivas enligt Socialstyrelsens författning Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9. Kvalitetsarbetet ska utgå från målen i gällande lagstiftning samt socialnämndens mål för hemtjänsten. Alla utförare har ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. För att uppfylla kraven i SOSFS 2011:9 behöver Linné hemvård, Ljungby kommun och Sjöriket komplettera sina ledningssystem Åtgärder Linné hemvård behöver komplettera sin rutin för Lex Sarah med rapport till socialnämnd och till Inspektionen för vård och omsorg. Utveckla riskbedömningar och egenkontroller. I SOSFS 2011:9 uppges att ledningssystemets innehåll ska anpassas efter verksamheten inriktning och omfattning. Med anledning av att Ljungby kommuns verksamhetsomfattning är stor, har socialförvaltningens kvalitetsgrupp bedömt att man bör kunna ställa högre krav på Ljungby kommun att ha skriftliga rutiner än en mindre omfattande verksamhet. Ljungby kommuns hemtjänst behöver komplettera sin process uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring med rutiner för hur riskanalyser fortlöpande genomförs och dokumenteras. Sjöriket ska komplettera sitt ledningssystem med processen riskanalys. De behöver vidareutveckla rutiner för egenkontroll. 6

7 Socialnämndens mål Utföraren ska arbeta för att uppfylla socialnämndens mål, och hålla sig underättad om dessa mål. Inflytande och delaktighet Utföraren ska se till att omsorgstagaren och dennes närstående har inflytande och känner delaktighet. Kommentarer Bolet uppger att inflytandet och delaktigheten sker i kontinuerlig dialog med brukare och anhöriga. Genom en egen genomförandeplan menar man att inflytande och delaktighet tillförsäkras. Ljungby kommuns hemtjänst beskrev att detta är ett arbete som sker hela tiden. Bland annat genom att genomförandeplanen görs av kontaktombud tillsammans med den enskilde. Att man följer målsättningen i biståndsbeslutet. Att det finns möjlighet att byta insats eller ändra tid för insats. Att synpunkter och klagomål uppmärksammas. Sjöriket uppger att inflytande och delaktighet sker i dialog och via genomförandeplanen. Samverkan Utföraren ska samverka med andra aktörer inom hälso- och sjukvård, Ljungby kommuns hälso- och sjukvård, Ljungby kommuns handläggare, Larm & Teknik, närstående och andra för omsorgstagaren viktiga personer och organisationer, liksom med gode män och förvaltare. Utföraren ska ta initiativ till samverkan om så behövs. Kommentar Ljungby kommuns hemtjänst samverkar genom teamträffar. Meddelandefunktionen i ärendehanteringssystemet möjliggör snabb och säker informationsöverföring. Sjöriket har tillsammans med hälso- och sjukvårdspersonal i Ljungby kommun beslutat att deras kontaktombud ska träffa legitimerad personal 1ggr/mån. Detta då man har sett brister i samverkan. Sjöriket uppger att samverkan med biståndshandläggarna fungerar utmärkt. Kontaktombud Varje omsorgstagare ska, av utföraren, bli erbjuden att ha ett kontaktombud hos utföraren. Kontaktombudets arbetsuppgifter ska vara dokumenterade hos utföraren Kontaktombudets arbetsuppgifter ska vara kända av utförarens personal och av omsorgstagaren. Alla utförare har någon form av kontaktombud. Linné hemvård saknar information om kontaktombudets uppgifter. 7

8 Kommentar Ljungby kommun erbjuder flera kontaktombud beroende på omsorgsbehov. De har både en rutin för personal och en broschyr riktad till omsorgstagarna om vilka uppgifter ett kontaktombud har. Åtgärd Linné hemvård ska dokumentera kontaktombudets arbetsuppgifter och se till att de är kända av personal och av omsorgstagaren. Beställning och bekräftelse av uppdrag Utförare får uppdrag att ge insatser, av Ljungby kommuns handläggare alternativt Ljungby kommuns legitimerade personal. Från det att omsorgstagare har meddelat handläggaren sitt val av utförare ska utföraren ge omsorgstagaren insatser enligt följande: Omsorgsinsatser inom 72 timmar. Serviceinsatser inom 14 dagar. Dessutom ska utförare ge insatser enligt följande: Utskrivningsklar, enligt rutiner för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård i Kronobergs län. Delegerade HSL-insatser, enligt uppdrag från Ljungby kommuns legitimerade personal. Samtliga utförare uppfyller kraven. Dokumentation om omsorgstagare Utföraren ska upprätta en personakt och en journal, på varje omsorgstagare. I personakten samlas alla handlingar som hör till omsorgstagaren. I journalen ska utföraren kontinuerligt och i kronologisk ordning föra anteckningar över sådant som är av betydelse för genomförandet av insatserna. Utföraren ska se till att en genomförandeplan upprättas tillsammans med omsorgstagaren. Genomförandeplanen ska vara upprättad senast två veckor efter det att uppdrag påbörjats. Den ska följas upp minst var tredje månad. Genomförandeplanen ska förvaras i omsorgstagarens personakt. Personakten och journalen ska förvaras så att endast den personal som har legitim anledning att ta del av handlingarna för att fullgöra sina arbetsuppgifter får tillgång till dem. Dokumentationerna ska följa bestämmelserna i socialtjänstlagen 11 kap, 5 och 6, samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:5, kapitel 1,2,4 och 6. Vid omsorgstagares omval av utförare ska omsorgstagaren tillfrågas om tillträdande utförare ska få överta personakten. I så fall ska överlämnandet ske via socialförvaltningen. 8

9 När uppdrag upphör ska utföraren hantera personakten enligt socialtjänstlagen 12 kap. och överlämna personakten till socialförvaltningen inom 14 dagar. Kommentar Alla utförare förvarar sin dokumentation på så sätt att endast personal som har legitim anledning till att ta del av handlingarna har tillgång till dem. När en period av endast tre månaders social dokumentation i verksamheten granskas, är det svårt att kunna få en helhetsbild av dokumentationen. Detta faktum kan också göra att en del av frågorna får sämre resultat än vad som annars kunde varit fallet. Endast hos utförare Ljungby kommun har hela akten granskats. Denna del kommer nästkommande år att underlättas då även övriga utförare numera använder samma verksamhetssystem. Hos alla utförare saknas uppgift om den enskilde fått information om rätten av att ta del av sin sociala journal. Bolet: Skillnaden från övriga utförare är att Bolet endast utför serviceinsatser vilket kan få till konsekvens att dokumentationen inte är lika omfattande som för övriga utförare. Av tre granskade ärende finns aktuell genomförandeplan i 100 % så också löpande daganteckningar. Det bör framgå något tydligare hur insatserna ska utföras. Målformulering för insatserna ska hämtas direkt från uppdraget och delmål konkretiseras utifrån detsamma. De blad som dokumentationen görs på ska numreras. Linné hemvård: Endast ett ärende att granska. Dokumentation ska alltid signeras och bladen numreras. Mål ska överföras från uppdrag till genomförandeplan samt delmål upprättas och konkretiseras utifrån detsamma. Framgår inte vad omsorgstagaren ska ha hjälp med och inte hur insatserna ska utföras. Ljungby kommuns hemtjänst: Aktuell genomförandeplan (3 månader) har nu 59 % av de 56 granskade akterna, att jämföra med 48% vid förra granskningen. Här borde resultatet dock blivit betydligt bättre. Endast 61% har målformulering hämtade från uppdraget vilket gör det svårt att upprätta delmål och konkretisera detsamma. Datum för planerad uppföljning har 82% av genomförandeplanerna. Hur hjälpen ska ges anges i 64% av planerna. Vad den enskilde ska ha hjälp med anges endast i 79% av de granskade genomförandeplanerna. Sjöriket: Av fem granskade ärende fanns aktuell genomförandeplan och daganteckningar i 100% vilket är bra. När dokumentation görs i pappersformat är det viktigt att signeringen sker på ett sådant sätt att det går att tyda vem som gjort anteckningen. Samtal och kontakter med närstående ska dokumenteras. Delmål saknas. Vad den enskilde ska ha hjälp med finns angivit i 80% av planerna. Hur insatserna ska utföras går att utläsa i 40% av ärendena. I 40% av planerna är datum satt för när uppföljning ska ske. 9

10 Åtgärd Bolet: Genomförandeplanerna bör bli tydligare med hur insatserna ska utföras samt kompletteras med mål och delmål. Linné hemvård: Genomförandeplanerna bör bli tydligare med hur insatserna ska utföras samt kompletteras med mål och delmål. Ljungby kommuns hemtjänst: Åtgärderna blir att arbeta än mer intensivt för att se till så att alla har en genomförandeplan, som är ett avtal mellan den enskilde och den som utför insatser. Målet måste vara 100%. Mål och konkretiserade delmål ska finnas angivit. Vad den enskilde ska ha hjälp med samt hur, på vilket sätt, ska kunna läsas ut av planen. Sjöriket: Konkretiserade delmål bör göras för varje plan. Vad den enskilde ska ha hjälp med samt hur, på vilket sätt, ska kunna läsas ut av planen. Kontakter med närstående bör dokumenteras i anteckningar. Tystnadsplikt All personal hos utföraren har tystnadsplikt. Privata utförares tystnadsplikt regleras i socialtjänstlagen, 15 kap 1, samt i lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område SFS 1998:531 2 kap. Den kommunala hemtjänstens tystnadsplikt regleras i offentlighets- och sekretesslagen SFS 2009:400. Utföraren ska ha en rutin för att tillämpa tystnadsplikten. Varje personal ska underteckna en förbindelse om att iaktta tystnadsplikten och att all personal - även att de tillfälligt anställda har undertecknat tystnadsplikt/sekretess.. Meddelarfrihet Ljungby kommuns anställda har rätt att meddela uppgifter för offentliggörande. Arbetsgivaren får inte inskränka den rätten och inte efterforska uppgiftslämnare. Meddelarfriheten regleras i offentlighets- och sekretesslagen, 13 kap. Utförarnas personal ska ha motsvarande frihet. Krav på meddelarfrihet gäller inte sådana meddelanden som avser företagshemligheter och skyddas av lagen om skydd för företagshemligheter eller omfattas av tystnadsplikt för utförares anställda utanför det område som kontraktet omfattar. Den gäller inte heller i vidare mån än vad som omfattas av meddelarfrihet för offentligt anställda enlig offentlighets- och sekretesslagen. ID-kort All personal hos utföraren ska bära ID-kort. På ID-kortet ska företagsnamn, logotyp och foto finnas.. 10

11 Nyckelhantering Utföraren ska ha en rutin för nyckelhantering som säkerställer att nycklar förvaras och hanteras på ett säkert sätt i verksamheten. Bolet och Sjöriket har rutin för nyckelhantering. Linné hemvård saknar rutin för säker nyckelhantering. Ljungby kommun använder sig utav nyckelgömmor och nyckelskåp. Det finns signeringslistor och skriftlig rutin för hur man går tillväga vid förlorad nyckel. Däremot saknas ett samlat dokument som beskriver hur man säkerställer att nycklar förvaras och hanteras. Åtgärd Linné hemvård ska ta fram en rutin för nyckelhantering. Ljungby kommun ska ta fram en rutin för nyckelhantering som säkerställer att nycklar förvaras och hanteras på ett säkert sätt i verksamheten. Hantering av omsorgstagares ekonomi I enstaka situationer då ekonomin måste skötas av utföraren ska utföraren sköta uppdraget enligt socialnämndens rutin Riktlinjer för handhavande av enskilds ekonomi.. Trygghetslarm Ett larm ska besvaras och åtgärdas inom 60 minuter från tidpunkten då omsorgstagaren har larmat. Alla utförare som besvarar larm (Ljungby kommuns hemtjänst) uppfyller kravet. Matdistribution Matdistribution utförs alla dagar. Utföraren ska leverera mat mellan klockan Utföraren ska hämta kylda matportioner från Ljungby kommuns kök på Brunnsgården i Ljungby, Åbrinken i Lagan eller Björkäng i Lidhult, varje dag. Omsorgstagaren ska beställa mat en gång per vecka och den beställningen ska utföraren förmedla till respektive kök. För att sköta matdistribution krävs att utförare följer livsmedelslagstiftningen. Innan matdistribution kan starta ska utförare göra en anmälan till Ljungby kommuns Miljö- och byggkontor på blankett: Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning enligt förordning (EG) nr 852/2004. Alla utförare som har matdistribution uppfyller kraven. Rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt Utföraren ska ha ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt och ge hjälp till självhjälp. 11

12 . Kommentarer Bolet jobbar utifrån målsättningen som kommer ifrån biståndshandläggaren. Denna förs in i genomförandeplanen. Ljungby kommuns hemtjänst arbetar med ett salutogent vardagsrehabiliterande förhållningssätt, t. ex genom att man fokuserar på det friska och det som brukaren kan göra. Det förhållningssättet genomsyrar teamträffar, APT och genomförandeplaner. Personalen uppmärksammar behovet av anpassade hjälpmedel som underlättar brukarens vardag och dennes förmåga att klara saker på egen hand. Personalen har genomgått utbildning anordnad av kommunrehab. Sjöriket uppger att de dagligen jobbar med detta genom att hålla genomförandeplanen aktuell. Avvikelsehantering (HSL) och fallprevention All hälso- och sjukvårds personal är skyldig att rapportera avvikelser som är av betydelse för patientsäkerheten. Utföraren ska, tillsammans med ansvarig sjuksköterska arbeta med fallprevention. Alla utförare som utför vård och omsorg uppfyller kravet enligt de uppgifter de lämnat till granskarna. Hälso- och sjukvård rutiner Utföraren ska följa Ljungby kommuns rutiner - om basal hygien för att begränsa risken för vårdrelaterade infektioner. - om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården. - om läkemedelshantering.. - om anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen Samverkan vid vårdplanering Utförare kan bli kallad och är då skyldig att delta i vårdplanering för utskrivningsklar patient inom slutenvården, enligt Socialstyrelsens föreskrifter om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård SOSFS 2005:27, 3 kap 2. Individuell plan Vid behov ska en individuell plan för omsorgstagare upprättas, en plan som omfattar insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Individuell plan regleras i Socialtjänstlagen 2 kap 7. Utföraren ska medverka till, alternativt ta initiativ till att ta fram en individuell plan. Hörselhjälp 12

13 I Ljungby kommun har omsorgstagare med hörselnedsättning rätt att, enligt Socialtjänstlagen 3 kap 1, få hjälp. Utförare ska, för sina omsorgstagare, bistå med enklare felsökning av hörselhjälpmedel, samt eventuellt sända dessa till reparation, hjälpa omsorgstagaren med enklare träning med hjälpmedlen och då agera samtalspartner, uppmuntra omsorgstagaren att använda hjälpmedlen och delta i aktiviteter. Utföraren ska dessutom ta kontakt med och boka tid på hörcentralen. Alla utförare som har vård och omsorg i sitt avtal uppfyller kraven. Synhjälp I Ljungby kommun har omsorgstagare med synnedsättning rätt, enligt Socialtjänstlagen 3 kap 1, att få hjälp. Utförare ska, för sina omsorgstagare, bistå med enklare felsökning på synhjälpmedel samt eventuellt sända dessa till reparation, hjälpa omsorgstagaren med enklare träning med hjälpmedel, uppmuntra omsorgstagaren att använda hjälpmedlen och delta i aktiviteter. Alla utförare som har vård och omsorg i sitt avtal uppfyller kraven. 13

14 Sammanfattning av åtgärder fördelat på utförare Åtgärder som beskrivs bör snarast, dock senast vara åtgärdade till nästa granskning. Bolet Bolet: Genomförandeplanerna bör bli tydligare med hur insatserna ska utföras samt kompletteras med mål och delmål. Linné hemvård Linné hemvård behöver komplettera sin rutin för Lex Sarah med rapport till socialnämnd och till Inspektionen för vård och omsorg. Utveckla riskbedömningar och egenkontroller. Linné hemvård ska dokumentera kontaktombudets arbetsuppgifter och se till att de är kända av personal och av omsorgstagaren. Linné hemvård saknar rutin för säker nyckelhantering. Genomförandeplanerna bör bli tydligare med hur insatserna ska utföras samt kompletteras med mål och delmål. Ljungby kommuns hemtjänst Ljungby kommuns hemtjänst ska tillse att personal har tillräckliga kunskaper i ärendehanteringssystemet i det nya ärendehanteringssystem som kommer att introduceras. Ljungby kommuns hemtjänst behöver komplettera sin process uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring med rutiner för hur riskanalyser fortlöpande genomförs och dokumenteras. Ljungby kommuns hemtjänst: Åtgärderna blir att arbeta än mer intensivt för att se till så att alla har en genomförandeplan, som är ett avtal mellan den enskilde och den som utför insatser. Målet måste vara 100%. Mål och konkretiserade delmål ska finnas angivit. Vad den enskilde ska ha hjälp med samt hur, på vilket sätt, ska kunna läsas ut av planen. Ljungby kommun ska ta fram en rutin för nyckelhantering som säkerställer att nycklar förvaras och hanteras på ett säkert sätt i verksamheten. Sjöriket Sjöriket ska komplettera sitt ledningssystem med processen riskanalys. De behöver vidareutveckla rutiner för egenkontroll. Sjöriket: Konkretiserade delmål bör göras för varje plan. Vad den enskilde ska ha hjälp med samt hur, på vilket sätt, ska kunna läsas ut av planen. Kontakter med närstående bör dokumenteras i anteckningar. 14

15 15

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 4 Metod... 4 Resultat, kommentarer

Läs mer

Granskning av hemtjänst/lov 2014

Granskning av hemtjänst/lov 2014 Granskning av hemtjänst/lov 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-08-28 Bakgrund Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska

Läs mer

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 38

Kvalitetskrav på externa utförare inom hemtjänst enligt LOV Bilaga 38 Här redovisas de ska-krav som leverantören måste uppfylla. Kraven har utformats utifrån en analys av vad som är kvalitetskritiskt för brukaren. Område Krav Uppföljningsform Omdöme/värdering 1. Bemötande

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2014-04-09 Upphandlande organisation Ljungby kommun Ann-Louise Englund Symbolförklaring: Upphandling Hemtjänst enligt LOV SN2008/0103.709 Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2012-11-01 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2014-11-04 Upphandlande organisation Ljungby kommun Ann-Louise Englund Symbolförklaring: Upphandling Hemtjänst enligt LOV SN2008/0103.709 Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson

Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson Monica Rask- Carlsson, MAS 2011-04-11 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet 2011-04-11 Övergripande rutin

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar 2013 2015 1 1. Inledning Socialstyrelsen har gett ut föreskriften Bedömning av om en hälso- och

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna Mars 2010 Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse enligt

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Riktlinje Utgåva nr 3 sida 1 (6) Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2013-08-30 Upphandlande organisation Ljungby kommun Ann-Louise Englund Upphandling Hemtjänst enligt LOV SN2008/0103.709 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida.

Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida. sida 1 (7) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida.

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun Kvalitetsuppföljning - Hemvården i Svalövs kommun Lagen om valfrihetssystem 2013-01-14 1 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 2 2 SYFTE 2 3 METOD 2 4 MÅLGRUPP 3 5 RESULTAT 3 5.1 Styrkor 3 5.1.1 Systematiskt

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Riktlinjer inför sommarplanering gällande vård- och omsorgspersonal

Riktlinjer inför sommarplanering gällande vård- och omsorgspersonal SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2015-03-25 annika.nilsson@kil.se Riktlinjer inför sommarplanering gällande vård- och omsorgspersonal BAKGRUND Under sommarperioden ska

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad:

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad: Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård Fastställd: 2014-12-11 Reviderad: Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Åtgärd... 4 Ansvarsfördelning... 4 Kommunalt ansvar:... 4 Annan

Läs mer

KONTAKTPERSON 9:4 LSS

KONTAKTPERSON 9:4 LSS Kvalitetsdokument KONTAKTPERSON 9:4 LSS Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23 44 Reviderat SON 2010-12-08 146 Socialförvaltningen Gotlands Kommun Innehåll Kontaktperson 3 Beslut 3 Verkställighet

Läs mer

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2016-02-02 7 Riktlinjerna gäller som längst fram till 2020-02-02 (max 4 år) Dokumentägare:

Läs mer

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte SAS Sida: 1 (5) 1. Riktlinjernas bakgrund och syfte Det finns en skyldighet att dokumentera genomförandet om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 2010-10-08 Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Rutinen är gemensam för Västra Götalandsregionen och alla kommuner

Läs mer

Rutin Kundval i hemtjänsten

Rutin Kundval i hemtjänsten Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2015-10-26 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Bedömning av egenvård - riktlinje

Bedömning av egenvård - riktlinje Bedömning av egenvård - riktlinje Bakgrund Socialstyrelsen tydliggör i föreskriften Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården

Läs mer

Version Datum Utfärdat av Godkänt Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen. Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin

Version Datum Utfärdat av Godkänt Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen. Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2010-05-05 Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen 4 2014-06-24 Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin Förvaltningsledningen 5 2015-01-05 Ingrid Olausson,

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista.

Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista. Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista. Område Krav Krav Uppföljning Kvalitet/planering och Entreprenören skall ha en årlig uppföljning verksamhetsplan där det beskrivs hur arbetet skall uppfylla

Läs mer

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning Ansvarig Bengt Gustafson, tf verksamhetschef Dokumentnamn 5.1.2 Egenkontroll och kvalitetsuppföljning Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2017-04-04 33 Dokumentet gäller som längst till 2021-04-04 Dokumentägare: Avdelningschef

Läs mer

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning

Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Antagna av Äldrenämnden 2006-11-29 Bestämmelserna träder i kraft 2007-01-01 1 (5) Auktorisationsbestämmelser och tillämpningsföreskrifter inom kundvalssystemet för hemtjänst, ledsagning och avlösning Kundvalssystemet

Läs mer

Telefon: Fax:

Telefon: Fax: Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 Telefon: 031-792 10 00 Fax: 031-792 10 94 E-post: vardochomsorgsforvaltningen@partille.se Webbplats: www.partille.se Facebook:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET. av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET. av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre 2010-06-15 Bilaga 2 Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre I detta dokument redovisas vilka av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Martin Christensen Kvalitetscontroller Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared September 2014 sida 2

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

1(11) Egenvård. Styrdokument

1(11) Egenvård. Styrdokument 1(11) Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-09-08 148 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska/alb Reviderad 3(11) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 2013-01-08 Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Samverkansrutinen är uppdaterad enligt gällande lag och föreskrifter.

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120814 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos utförararen.

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

2. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, nedan förkortad till LVU,

2. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, nedan förkortad till LVU, Nummer: SOSFS 2006:5 Rubrik: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS; beslutade den 17 februari

Läs mer

Checklista vid uppföljning av LOV

Checklista vid uppföljning av LOV Datum 2013-01-14 Sida 1/6 Checklista vid uppföljning av LOV (checklistan fylls i av granskaren) Bilaga 2 Nr. X Krav Metod Särskilda frågor Kommentar Ram 1. Erbjuds serviceinsatser vardagar 07.00-19.00?

Läs mer

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:10 (M och S) och allmänna råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL 2 RIKTLINJER Följande riktlinjer för dokumentation enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service

Läs mer

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Beredningsgrupp (TLK) Egenvård,

Läs mer

Uppföljningsplan LOV enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) i Kungälvs kommun.

Uppföljningsplan LOV enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) i Kungälvs kommun. Bilaga 3 Uppföljningsplan LOV enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) i Kungälvs kommun. Hemtjänst i ordinärt boende Diarienummer: KS 2015/2326 Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ: KS Beslutad av:

Läs mer

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR E TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-04-23 Handläggare: Monika Lind Telefon: 08-508 18 122 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-05-23 Avvikelsehantering inom äldreomsorgen

Läs mer

Bilaga 2. 2015-07-01 Sidan 1 av 11. Dnr UPP 12-002-055. Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46

Bilaga 2. 2015-07-01 Sidan 1 av 11. Dnr UPP 12-002-055. Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46 2015-07-01 Sidan 1 av 11 Dnr UPP 12-002-055 Bilaga 2 Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46 KRAVSPECIFIKATION OMVÅRDNAD OCH SERVICE 2015-07-01 Sidan 2 av 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV

System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV Bilaga 7 System för uppföljning och granskning av verksamheter som omfattas av valfrihetssystem- LOV 2010-10-26 1 Innehåll 1. System för uppföljning och granskning... 3 Styrdokument... 3 Grundsyn för uppföljning...

Läs mer

Allmän information. Personal. Bemanning. Utbildning/fortbildning. 1. Enhetens namn. 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor.

Allmän information. Personal. Bemanning. Utbildning/fortbildning. 1. Enhetens namn. 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor. Allmän information 1. Enhetens namn 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor Män Personal Bemanning 3. Motsvarar bemanningen av medarbetare den mängd som behövs för att kunden ska få sina insatser

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2016-02-29 Upphandlande organisation Ljungby kommun Ottar Warelius Symbolförklaring: Upphandling Hemtjänst enligt LOV SN2008/0103.709 Sista ansökansdag: Ansökan kan lämnas löpande

Läs mer

Tillsyn - äldreomsorg

Tillsyn - äldreomsorg Datum Diarienr 2011-12-07 876-2010 TioHundranämnden Box 801 761 28 Norrtälje Tillsyn - äldreomsorg Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att TioHundranämnden i strid med 6 lagen om behandling

Läs mer

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande ansvarig: Enhetschef, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sida 1 av 6 Bilaga 6 Kommunstyrelsen 75 SYFTE: OMFATTNING: Upptäcka och komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande n

Läs mer

Uppföljning Bromma Personlig assistans

Uppföljning Bromma Personlig assistans Bromma stadsdelsförvaltning Rapport Sida 1 (6) 2014-09-18 Uppföljningen gäller insatsen personlig, enheten arbetar även med avlösar- och ledsagarservice. Adress: Tunnlandsvägen 91 B 168 36 Bromma Enhetschef:

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

Rapport över verksamhetsuppföljning på Bokhöjden, särskilt boende

Rapport över verksamhetsuppföljning på Bokhöjden, särskilt boende Rapport över verksamhetsuppföljning på Bokhöjden, särskilt boende 120611 Inledning 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:11) om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL,

Läs mer

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR Samverkan och samarbete 4 kap 1 Ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner som tydliggör 1. ansvaret för samarbete internt och externt som gäller den enskildes behov av insatser t.ex. överföring

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120725 Proffssystern i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Tjänsteutlåtande Uppföljning av hälso- och sjukvården på gruppbostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning SN 2009/0149

Tjänsteutlåtande Uppföljning av hälso- och sjukvården på gruppbostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning SN 2009/0149 15 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Margareta Funemyr Tjänsteutlåtande 2009-11-24 1(5) SN 2009/0149 Socialnämnden 2009-12-15 Uppföljning av hälso- och sjukvården på gruppbostäder för personer

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer