Fortsatt tillväxt. Marknad och marknadspositioner. Verksamheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fortsatt tillväxt. Marknad och marknadspositioner. Verksamheten"

Transkript

1 Fortsatt tillväxt Intäkterna ökade med 50 procent till MSEK (3 004) Online-intäkter ökade med 109 procent till 925 MSEK eller 20 procent av totala intäkter Online-verksamheten förstärkt Scandinavia Online förvärvades i december Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, ökade med 29 procent till MSEK (891) Marginalförbättring i Sverige EBITDA-marginalen ökade från 40 till 44 procent för helåret Förslag till utdelning 70 öre (65) per aktie Marknad och marknadspositioner Vägledande media påverkas om än inte lika kraftigt som andra media av försämringar i det ekonomiska klimatet. År 2001 har samtliga av koncernens viktiga marknader kännetecknats av en fortsatt försvagning av konjunkturen med minskade reklaminvesteringar som följd. I Sverige fortsatte den traditionella reklammarknaden att minska under det fjärde kvartalet. För helåret bedöms investeringarna ha sjunkit med cirka 10 procent jämfört med år 2000 till 15,5 miljarder SEK 1. Eniro är marknadsledare i Sverige med en marknadsandel om cirka 75 procent av marknaden för tryckta kataloger. Marknaden för Internetreklam i Sverige bedöms ha minskat med cirka 14 procent i jämförelse med föregående år 2. Som en följd bedöms Internetreklamens andel av den traditionella reklammarknaden inklusive Internet i Sverige ha minskat från 5,6 procent 2000 till 5,2 procent men utgör fortfarande en väsentligt högre andel än övriga Europa. Eniro har under året ökat sin marknadsandel till 60 procent av den svenska Internetreklammarknaden. Enligt tillgänglig aktuell marknadsstatistik innehar Eniro också en ledande marknadsposition på såväl den tyska som den polska marknaden för Internetreklam. Genom förvärvet av Scandinavia Online, med välbesökta portaler och en stark användarbas när det gäller sökningar, har Eniro stärkt sin användarposition på den nordiska marknaden för Internetreklam. Den danska traditionella reklammarknaden ökade med 15 procent medan den finska traditionella reklammarknaden minskade med 4 procent jämfört med år Internetreklammarknaden visade fortsatt tillväxt i båda länderna 5. Eniro är det näst största företaget inom vägledande media i Danmark och är efter förvärvet av Direktia marknadsledande i Finland. Eniro har under 2001 etablerat sig som en utmanare på den tyska marknaden. Den tyska katalogreklammarknaden uppgår till 11 miljarder SEK och motsvarar 6 procent av landets traditionella reklammarknad 6, Europas enskilt största reklammarknad. Till skillnad från övriga Europa uppvisar den tyska katalogreklammarknaden en nedgång på cirka 1 procent under IRM, Institutet för Reklam och Mediestatistik, nov IRM, nov IRM, nov Zenith Media och Suomen Gallup Media 5 Zenith Media, dec VDAV och ZAW Eniro är den ledande aktören på flertalet av de övriga marknader där koncernen är verksam, inklusive Polen, Baltikum, Moskva, St Petersburg, Ukraina och Vitryssland. Verksamheten Eniro är en av Europas ledande aktörer inom området vägledande media såväl offline i form av tryckta kataloger, som online, till exempel via Internet, röstutlämning (nummerupplysning) och mobila lösningar. Den övergripande affärsidén är att tillhandahålla information som sammanför köpare och säljare närhelst det finns ett köpbehov och på så sätt underlätta handeln. Eniro driver verksamheter i 19 7 länder och under 2001 publicerades cirka 850 titlar med en sammanlagd upplaga av cirka 35 miljoner exemplar. Marknaden för vägledande media präglas av konsolidering och Eniro tar aktiv del i denna strukturförändring. Under året har Eniro genomfört ett flertal förvärv. Den tyska företagsgruppen Windhager Mediengruppe, som förvärvades den 1 januari 2001, är en ledande utgivare av kataloger i den tyska delstaten Baden Würtenberg. Eniro förvärvade 75 procent av "Svar om Stockholm" i februari och resterande 25 procent i december. Tjänsten inom denna verksamhet marknadsförs under namnet Svar om Sverige. AS Teabeliin, den ledande röstportalen i Estland, förvärvades till fullo i april. Då företaget tidigare var delägt av Eniro, har förvärvet inte någon påverkan på Eniros konsoliderade intäkter. Förvärvet av det polska katalogföretaget Panorama Polska Sp.z.o.o godkändes av de polska konkurrensmyndigheterna i maj. Konsolidering av verksamhetens räkenskaper har skett från och med andra kvartalet. Eniros förvärv av det finska telecombolaget Elisa Communications katalogverksamhet Direktia slutfördes under december månad. Köpeskillingen betalades genom nyemitterade aktier. Direktia är Finlands näst största företag inom vägledande media och utgivare av bland annat Gula Sidorna (Keltaiset Sivut) i Helsingfors-området samt även ledande inom nummerupplysning. 7 Eniro finns i tolv länder med offline och online-verksamhet. Därutöver bedriver Eniro verksamhet i sju länder med B2B produkter och tillhandahåller databasinformation i ytterligare fem länder.

2 Den 20 november lämnade Eniro ett kontant erbjudande till aktieägarna i Scandinavia Online (SOL) att förvärva samtliga aktier i bolaget, noterat på Stockholmsbörsens O-lista samt på Oslo Børs. SOL är Nordens största portalnätverk med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Per den sista december hade Eniro förvärvat 97,9 procent av samtliga aktier. Såväl Direktia som SOL konsolideras i Eniros koncernbalansräkning per den 31 december Förvärven har inte påverkat koncernens resultaträkning för år Organisation Från och med år 2001 är Eniros verksamheter organiserade i följande regioner: Region Sverige, d.v.s verksamheten i Sverige Region Norden exkl Sverige, d.v.s verksamheterna i Danmark, Finland samt, från 1 januari 2002, Norge Region Centraleuropa, d.v.s verksamheterna i Tyskland, Polen, Österrike, Schweiz m.fl. länder Region Östeuropa, d.v.s verksamheterna i Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Ukraina samt Vitryssland Aktien Eniro (ENRO) är noterat på Stockholmsbörsen sedan den 10 oktober Sedan 2001 är aktien noterad på Attract 40. En noteringspost motsvarar 100 aktier och varje aktie ger rätt till en röst. Den 2 juli 2001 anslöts Eniroaktien till Stockholmsbörsens OMX-index med vikten 0,87 procent. Vid årets slut uppgick antalet aktieägare till (1 446). Under 2001 har Telia avyttrat hela sitt innehav, vilket vid årets ingång motsvarade 49 procent av det totala antalet aktier. Största ägare är Nordea Fonder med en ägarandel på cirka 6 procent. De tio största ägarna svarade för 25 procent av antalet aktier. Utländska ägare svarar för 55 procent av antalet aktier, medan institutioner svarar för 98 procent av antalet aktier. Den 23 april 2001 offentliggjorde SEAT Pagine Gialle S.P.A. ett publikt erbjudande till aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner i Eniro AB. SEAT drog tillbaka sitt erbjudande i juli, då de inte nådde önskade 50,1 procent av antalet utestående aktier. Försäljning och resultat Eniro redovisar en fortsatt god utveckling. Intäkterna för helåret ökade med 50 procent och uppgick till MSEK (3 004). Rensat för förvärvade enheter uppgick tillväxten till 11 procent, med störst relativ tillväxt i Region Östeuropa med 23 procent. För årets sista kvartal uppgick intäkterna till MSEK (1 392) vilket motsvarar en tillväxt på 36 procent. Exklusive förvärvade enheter uppgick tillväxten till 9 procent för kvartalet. Online-verksamheten bibehåller sin goda tillväxttakt på en svag marknad. Intäkterna för denna verksamhet uppgick under året till 925 MSEK (442) vilket representerar en tillväxt på 109 procent. Den organiska tillväxten för helåret blev 41 procent, där ökning redovisas i samtliga regioner. Intäkter från online-verksamheten svarar nu för cirka 20 procent av den totala omsättningen. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) förbättrades med 259 MSEK, eller 29 procent, till MSEK (891). Exklusive förvärvade enheter redovisas en förbättring på 21 procent. Region Sverige svarar för merparten av årets rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (884), en ökning med 20 procent. EBITDAmarginalen i den svenska rörelsen förbättrades till 44 procent för året (40). Betydande resultatförstärkning redovisas vidare för Region Norden exklusive, Sverige, 62 MSEK (3). I Region Centraleuropa är det främst Eniros B2B-verksamhet Wer Liefert Was? som haft en god resultatutveckling. Eniro förvärvade i januari 2001 Windhager Mediengruppe med verksamhet i Baden-Württemberg. Den tyska marknaden kontrolleras idag till stor del av DeTeMedien (Deutsche Telekom), som genom licenser ger ett större antal licenstagare tillgång till varumärken, databaser och distributionsnät. Målet med Eniros förvärv av Windhager är att etablera en oberoende utmanare på den relativt sett outvecklade tyska marknaden, vilket kräver kraftfulla och kostsamma satsningar inom främst marknadsföring och försäljning. Syftet med dessa aktiviteter är att etablera ett nytt varumärke och en förbättrad produktportfölj samtidigt som nya geografiska närmarknader bearbetas. De strategiska initiativ som ingår i den planerade omställningen av Eniro Windhager inleddes från och med det fjärde kvartalet. År 2002 kommer att präglas av den fortsatta omställningen av bolaget och intäkterna förväntas därför att kraftigt understiga intäkterna för år En positiv utveckling av intäkterna förväntas först från och med år I samband med den andra utgåvan av Eniros kataloger kommer det att göras en utvärdering för att bestämma tempot i den fortsatta geografiska expansionen i Tyskland. Den polska marknadsefterfrågan har varit svag under året, vilket är den främsta orsaken till att Eniros verksamhet visar en viss tillbakagång. Åtgärder har vidtagits, vilket bland annat resulterat i en förstärkt försäljningsorganisation. I tabellen med resultat per region redovisas under rubriken Övrigt ett underskott på 34 MSEK (11). En viktig förklaring till kostnadsökningen mellan åren är att koncernens huvudkontor etablerades först under slutet av andra kvartalet Därutöver har kostnader på cirka 30 MSEK relaterade till SEAT:s offentliga bud på samtliga aktier i Eniro och ej genomförda förvärv, redovisats under Övrigt. Årets sista kvartal är normalt årets starkaste, vilket även gäller för Under fjärde kvartalet blev rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, 641 MSEK (545), en ökning med 18 procent, där den svenska verksamheten redovisar ett resultat på 581 MSEK (447), en ökning med 30 procent. EBITDA-marginalen i Region Sverige uppgick till 53 procent (43) under det sista kvartalet. Även Region Östeuropa rapporterar ett starkt avslutningskvartal, 19 MSEK (11) motsvarande en marginal på 17 procent (13). Rörelseresultat före avskrivningar på goodwill (EBITA) förbättrades för helåret med 200 MSEK eller 23 procent, från 865 MSEK föregående år till MSEK. Årets resultat efter skatt uppgick till 453 MSEK (489).

3 Rörelsens kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten under året uppgick till 738 MSEK. Årets kassaflöde uppgår till 208 MSEK där de under året genomförda förvärven haft en negativ påverkan med MSEK. Finansiell ställning Koncernens räntebärande nettoskuld har under året ökat med 991 MSEK, från 969 MSEK vid årsskiftet till MSEK per den sista december. Soliditeten uppgick per den 31 december till 54 procent, vilket innebär en viss förstärkning sedan föregående årsskifte då soliditeten uppgick till 50 procent. Skuldsättningsgraden minskade något under året till 0,39 gånger (0,40). Den räntebärande nettoskulden i relation till rörelseresultat före avskrivningar för året uppgick till 1,7 gånger (1,1). Avkastningen på det egna kapitalet för den senaste 12-månadersperioden var 13 procent (33). Cash Earnings (beräknad som årets resultat med återläggande av årets avskrivningar) per aktie uppgick till 5,12 kronor (4,28), en förbättring med 20 procent, medan vinst per aktie blev 2,80 kronor (3,26). Utdelning Eniros styrelse kommer att föreslå bolagsstämman att till aktieägarna dela ut 123 MSEK, motsvarande 70 (65) öre per aktie. Medarbetare Antalet heltidsanställda uppgick per den 31 december till personer, en ökning sedan föregående årsskifte med Antalet anställda fördelar sig per region enligt nedanstående tabell: Region Sverige 754 Region Norden exkl Sverige Region Centraleuropa Region Östeuropa I bokslutsrapporten per 31 december 2001 tillämpas samma redovisningsprinciper som i årsbokslutet per 31 december Händelser efter periodens utgång Eniros ägarandel i SOL uppgick i slutet av januari 2001 till 99,2 procent av det totala antalet aktier. Eniro har begärt förhandstillträde till utestående aktier. SOL avnoterades från Stockholmsbörsen och Oslo Børs den 16 januari Stockholm 19 februari 2002 Lars Guldstrand För mer information, kontakta: Lars Guldstrand, koncernchef och VD Eniro AB Tel , Lennart Bernard, finansdirektör Eniro AB Tel , Utsikter för år 2002 Den ekonomiska utvecklingen under den närmaste framtiden präglas av betydande osäkerhet. En allmän uppfattning är att mediamarknaden kommer att kännetecknas av en fortsatt svag utveckling under 2002 dock med mer positiva signaler för det andra halvåret. Eniros bedömning är att försäljningen under 2002 kommer att uppvisa fortsatt tillväxt dock med en lägre tillväxttakt än under föregående år. Proforma information m m Finansiell information för koncernen avseende år 2000 är i rapporten upprättad proforma och utgår i huvudsak från den koncernstruktur som är helt genomförd under årets första halvår. Detaljerad information om proformaförutsättningar finns att tillgå i det prospekt, som lämnades till marknaden inför bolagets notering på Stockholmsbörsens O-lista. Prospekt kan rekvireras från Eniro. Finansiell information under 2002 Årsredovisningen för år 2001 beräknas finnas tillgänglig i slutet av april. Delårsrapport januari mars maj 2002 Bolagsstämma 14 maj 2002 Delårsrapport januari juni augusti 2002 Delårsrapport januari september oktober 2002

4 Koncernens resultaträkning månader månader ) ) MSEK jan-dec jan-dec okt-dec okt-dec Rörelseintäkter: Brutto rörelseintäkter Reklamskatt (117) (208) (27) (82) Rörelseintäkter Kostnader: Produktionskostnader (1 282) (848) (524) (410) Försäljningskostnader (1 361) (752) (560) (283) Marknadsföringskostnader (275) (222) (75) (73) Administrationskostnader (499) (286) (116) (60) Produktutvecklingskostnader (60) (55) (18) (27) Övriga intäkter/kostnader Rörelseresultat före goodwillavskrivningar *) Goodwillavskrivningar (290) (127) (79) (32) Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella intäkter Finansiella kostnader (175) (61) (38) (17) Resultat före skatter och minoritetsandelar Skatt (242) (220) (155) (145) Minoritetsintresse 3 (2) (4) (1) PERIODENS RESULTAT * Avskrivningar ingår med totalt Intäkter och rörelseresultat före avskrivningar per region månader månader ) ) MSEK jan-dec jan-dec okt-dec okt-dec Rörelseintäkter totalt Offline-intäkter Online-intäkter Sverige Offline-intäkter Online-intäkter Norden exkl Sverige Offline-intäkter Online-intäkter Centraleuropa Offline-intäkter Online-intäkter Östeuropa Offline-intäkter Online-intäkter Övrigt Offline-intäkter Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) totalt Marginal, % Sverige Marginal, % Norden exkl Sverige Marginal, % Centraleuropa 72 (39) Marginal, % 6 (10) Östeuropa (9) (7) Marginal, % (5) (4) Övrigt (34) ) Proforma rapporter 2000

5 Koncernens balansräkning MSEK dec 31 sep 30 jun 30 mar 30 dec 31 Tillgångar Anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepapper Uppskjuten skattefordran Räntebärande anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Lager Pågående arbete Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Skattefordringar Övriga icke räntebärande omsättningstillgångar Summa icke räntebärande omsättningstillgånga Övriga räntebärande fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa räntebärande omsättningstillgångar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Periodens resultat Summa eget kapital Minoritetsintresse (5) (1) 6 5 Avsättningar Avsatt för pensioner, räntebärande Övriga avsättningar Summa avsättningar Räntebärande långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga icke räntebärande skulder Summa icke räntebärande skulder Skulder till kreditinstitut 362 Övriga räntebärande skulder Summa räntebärande skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Tillskjutet eget kapital Balanserade vinstmedel Valutakursdifferens Totalt eget kapital MSEK Aktiekapital Ingående balans vid periodens början Tillskott/emissioner i anslutning till förvärv Utdelning -101 (101) Periodens valutakursdifferens Periodens resultat Utgående balans vid periodens slut

6 Intäkter och rörelseresultat före avskrivningar per kvartal Kv. 4 Kv. 3 Kv. 2 Kv. 1 Kv. 4 Rörelseintäkter Totalt Sverige Norden exkl Sverige Centraleuropa Östeuropa Övrigt Rörelseresultat före avskrivningar Totalt 641 (32) Sverige Norden exkl Sverige 79 (10) 15 (22) 77 Centraleuropa (39) (44) Östeuropa 19 (5) (11) (12) 11 Övrigt 1 (16) (18) (1) 10 Finansiella nyckeltal - Resultaträkning månader månader ) ) MSEK jan-dec jan-dec okt-dec okt-dec Resultaträkning Rörelseintäkter Intäktsökning, % Online-intäkter Intäktsökning Online, % Online-intäkter andel, % Rörelseresultat före avskrivningar Rörelsemarginal - EBITDA, % Rörelseresultat före goodwillavskrivningar Rörelsermarginal - EBITA, % Periodens resultat Cash Earnings (Periodens resultat + avskrivningar) Cash Earnings, ökning % Övriga nyckeltal Räntetäckningsgrad EBITDA, ggr 7,1 15,2 Medelantalet heltidsanställda Antalet heltidsanställda vid periodens slut Data per aktie (SEK) - Resultaträkning Rörelseintäkter per aktie 27,95 20,03 11,16 9,28 Cash earnings per aktie 5,12 4,28 2,79 2,61 Cash Earnings per aktie, ökning % 20 7 Vinst per aktie 2,80 3,26 2,20 2,35 Genomsnittligt antal aktier för perioden ('000) ) Proforma rapporter 2000 Finansiella nyckeltal - Balansräkning MSEK dec 31 sep 30 jun 30 mar 30 dec 31 Nettoskuld, räntebärande; periodens slut Eget kapital, genomsnitt 12 månader Avkastning på eget kapital, % Övriga nyckeltal Skuldsättningsgrad, ggr. 0,39 0,51 0,49 0,61 0,40 Soliditet, % Nettoskuld räntebärande/ebitda, ggr. 1,7 1,8 1,7 1,5 1,1 Data per aktie - Balansräkning Eget kapital per aktie 28,25 22,63 23,04 17,22 15,98 Börskurs vid periodens slut 75,00 77,00 107,50 106,00 95,00 Antal utestående aktier vid periodens slut ('000) Därutöver föreligger teckningsoptioner om aktier ('000)

7 Kassaflödesanalys månader MSEK jan-dec okt-dec Rörelseresultat efter avskrivningar Avskrivningar Ej likvidpåverkande poster 35 1 Betalda räntor (92) (15) Betalda skatter (225) (77) Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet Förändring av rörelsekapitalet (131) (423) Kassaflöde från den löpande verksamheten Förvärv av dotterbolag (1 208) (178) Investeringar i övriga anläggningstillgångar (208) (149) Kassaflöde från investeringsverksamheten (1 416) (327) Förändring av lån Utdelning (101) 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Summa räntebärande omsättningstillgångar vid periodens början Periodens kassaflöde Kursdifferens i räntebärande omsättningstillgångar 22 (12) Summa räntebärande omsättningstillgångar vid periodens slut

DEN SVENSKA POSITIONEN FÖRSTÄRKS I EN SVAG MARKNAD

DEN SVENSKA POSITIONEN FÖRSTÄRKS I EN SVAG MARKNAD Eniros delårsrapport januari juni 2002 DEN SVENSKA POSITIONEN FÖRSTÄRKS I EN SVAG MARKNAD Koncernens intäkter inklusive förvärv uppgick till 2 188 MSEK (2 003), en ökning med 9 procent. Online-intäkterna

Läs mer

Fortsatt stark intäkts- och resultat utveckling

Fortsatt stark intäkts- och resultat utveckling Delårsrapport januari september Fortsatt stark intäkts- och resultat utveckling Den 10 oktober noterades Eniro på OM Stockholmsbörsens O-lista, varvid Telia avyttrade en majoritet av sitt ägande Intäkterna

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Bokslutskommuniké år 2000

Bokslutskommuniké år 2000 Bokslutskommuniké år 2000 Eniro visar fortsatt stark tillväxt med förbättrad lönsamhet Genom tre förvärv och stark ställning på Online-marknaden befäster Eniro sin ställning. Eniros intäkter fortsatte

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Bokslutskommuniké, Förbättrat resultat i fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet 2014 visade Vendator ett positivt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till 2,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Resultatet efter finansiella poster blev MSEK (5.734), en ökning med 50 procent. Förbättrat resultat och rörelsemarginal på samtliga marknader.

Resultatet efter finansiella poster blev MSEK (5.734), en ökning med 50 procent. Förbättrat resultat och rörelsemarginal på samtliga marknader. H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2001-12-01 -- 2002-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 53.332 (46.528) inkl moms, en ökning med 15 procent jämfört med föregående

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Finansiella definitioner

Finansiella definitioner Finansiella definitioner Eniro presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Eniro anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Koncernrapport 11 maj 2016 Första kvartalet något svagare än förväntat JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 4% till 10,9

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (17,8) Substansvärdet 30 september 248 kronor Substansvärdet 8 november

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport sex månader Andra kvartalet

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport sex månader Andra kvartalet FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport sex månader 2015 Andra kvartalet 2015-04-01 2015-06-30 1 Första halvåret 2015-01-01 2015-06-30 Händelser efter rapportperiodens slut MEUR 3 mån 6 mån 12 mån

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015.

DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni. Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. STOCKHOLM 2015-08-25 DELÅRSRAPPORT 2015 Januari - juni Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första halvåret 2015. Januari-juni Rörelseresultatet (EBITDA) under perioden uppgick till 1 529

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer