Bokslutskommuniké år 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké år 2000"

Transkript

1 Bokslutskommuniké år 2000

2 Eniro visar fortsatt stark tillväxt med förbättrad lönsamhet Genom tre förvärv och stark ställning på Online-marknaden befäster Eniro sin ställning. Eniros intäkter fortsatte att öka under år 2000 och uppgick till MSEK (+13 procent). Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 891 MSEK (+16 procent), vilket ger en rörelsemarginal på 30 procent. Rörelsen uppvisar ett mycket starkt operativt kassaflöde under året, 810 MSEK. Eniro befäste sin starka position på Online-marknaden under året. Eniro är idag den största aktören på marknaden för Internetreklam i Sverige. Online-intäkterna visar fortsatt stark tillväxt och uppgick till 442 MSEK (+111 procent) och utgör därmed ca 15 procent av koncernens totala intäkter. Eniro har under året förvärvat ryska Y P Moskva och tyska Wer liefert was? (WLW) samt tecknat avtal om att förvärva tyska Windhager. Förvärven adderar ca 25 procent till Eniros omsättning. Marknaden Eniro bedriver idag verksamhet i 22 länder. Den ekonomiska utvecklingen på dessa marknader är generellt fortsatt god. Bra marknadsvillkor och stark efterfrågan har resulterat i fortsatt tillväxt både inom Eniros traditionella katalogverksamhet (Offline) och inom Online-verksamheten. Samtliga EU-länder uppvisar stigande tillväxt, låg inflation och positiv utveckling av sysselsättningen. Marknaderna i Östeuropa har upplevt en svagare ekonomisk utveckling under senare år, men visar nu en stark återhämtning. Den ekonomiska utvecklingen på de nordiska marknaderna påverkar reklammarknaden positivt, såväl den traditionella reklammarknaden för tryckta kataloger som reklammarknaden på Internet. Ökningstakten mattas dock något. Den europeiska Internetreklammarknaden beräknas vara värd MSEK och den traditionella katalogreklammarknaden MSEK. De nordiska katalog- och Internetreklammarknaderna är några av de mest utvecklade i Europa. Den tyska marknaden är den som bedöms ha störst potential, bland de länder Eniro är verksamma i. Eniro har en mycket stark ställning på alla de Internet- och katalogreklammarknader företaget verkar på. Eniro Sverige har en marknadsandel på ca 75 procent på katalogreklammarknaden och 33 procent på marknaden för Internetreklam. Det betyder att bolaget, i en växande marknad, behållit sin mycket starka ställning. Eniros position på den danska katalogreklammarknaden är stark, med drygt 20 procent av marknaden, liksom i Finland med 30 procent, och i Östeuropa och Baltikum med procent. Den förväntade utvecklingen av mobilt Internet medför en möjlig ökning av intäkterna både för Internetreklam och för e-handel. Verksamheten Eniro fortsätter att utvecklas positivt och intäkterna ökade med 13 procent (organisk tillväxt) jämfört med Den svenska verksamheten svarade för 73 procent av koncernens totala intäkter för perioden. Danmark och Finland stod för 12 respektive 8 procent. I Baltikum och Östeuropa genererades 5 procent av intäkterna. Strategiska initiativ i form av marknadsinvesteringar i Köpenhamn, Helsingfors och Moskva har haft en negativ inverkan på dessa geografiska marknaders rörelseresultat jämfört med föregående år. Intäkter relaterade till dessa initiativ kommer att genereras från 2001 och framåt. Offline-verksamheten visar fortsatt tillväxt och står för 85 procent av Enirokoncernens intäkter. Totalt publicerar Eniro nu ca 740 katalogtitlar, med en upplaga på ca 30 miljoner exemplar. De svenska affärerna (Off- och 1 Jupiter 2 Simba, Eniro

3 Online) förmedlar handel för mer än 300 miljarder SEK årligen. Online-verksamheten visar även den en stark tillväxt, med en ökning på 111 procent under år Antalet sökningar på våra Internetsajter uppgår till ca 55 miljoner, en ökning med 65 procent. Eniro arbetar kontinuerligt med produkt- och marknadsutveckling. Att nå nya kunder, genom nya kanaler, med mer innehåll är strävan. Under år 2000 blev Eniro ett av de första bolagen i världen att lansera MPS (Mobila Positionerings tjänster) relaterat till Gula Sidornainformation, en tjänst där man via sin mobiltelefon kan söka efter t ex närmaste restaurang, apotek etc, utifrån där man befinner sig. Eniro etablerar sig alltmer på marknaden för e-handel, både inom Business-to-Consumer (B2C t ex dindel.se) och Business-to-Business (B2B t ex emfas.com) och har idag ca 400 e-handelsshopar, sajter med köp- och säljfunktion. Intäkterna kommer dels från årliga avgifter, dels från transaktionsavgifter, vilka är mycket låga inledningsvis. En extra bolagsstämma bemyndigande Eniros styrelse att besluta om nyemissioner upp till 10 procent av aktiekapitalet i syfte att användas till eventuella förvärv. Man beslutade också om ett optionsprogram till Eniros medarbetare, som av skattetekniska skäl endast omfattar medarbetare i Sverige, Danmark, Finland, Estland och Lettland. På ledningsnivå valde 100 procent att teckna sig för optioner. Under december offentliggjorde Eniro AB att avtal tecknats om att förvärva tre företag, varav Windhager formellt tillträddes den 1 januari 2001: ZAO Yellow Pages Moscow, en leverantör av B2C tjänster Off- och Online. Genom förvärvet uppnår Eniro ca 35 procent marknadsandel och blir därmed den största katalogutgivaren i Moskvaregionen och stärker därmed sin position i Östeuropa ytterligare. Wer liefert was? GmbH (WLW) förvärvades genom en kontant köpeskilling på ca 550 MSEK samt nyemitterade Eniroaktier motsvarande ca 520 MSEK, totalt MSEK. Omsättning år 2000 uppgick till ca 360 MSEK med ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på ca 70 MSEK. WLW är ett av Europas ledande företag inom B2B-information etablerat i 13 europeiska länder. Annonsintäkterna från Online-verksamheten förväntas motsvara 60 procent av företagets intäkter år Windhager Mediengruppe, Tysklands sjunde största katalogföretag med tjänster inom B2C och C2C, verksamma i Baden-Württemberg och Leipzig. Köpeskillingen uppgår till ca 840 MSEK. Omsättning räkenskapsåret 1999/2000 uppgick till ca 370 MSEK, med ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på ca 70 MSEK. Då Windhager formellt förvärvades per den 1 januari 2001 konsolideras inte bolaget i Enirokoncernen per De tre förvärven är ett led i Eniros tillväxtsstrategi, att stärka sin närvaro på marknader med hög utvecklingspotential. Förvärven gör Eniro till en av de största aktörerna inom katalogtjänster Off- och Online i norra Europa. Den tyska katalogmarknaden har en av de högsta tillväxtpotentialerna i Europa. Katalogreklam per capita uppgår till ca en tredjedel av den svenska. Förvärven adderar uppskattningsvis 25 procent till Eniros omsättning. Tyskland blir Eniros näst största marknad, efter Sverige. Aktien Eniro AB noterades på OM Stockholmsbörsens O-lista den 10 oktober år 2000, till en kurs på 84 kronor. Emissionen övertecknades nära tre gånger och kursutvecklingen i jämförelse med index sedan introduktionen har varit gynnsam. Vid årsskiftet överfördes Eniro till Attract 40-listan. Största ägare är Telia med en ägarandel på 49 procent av såväl röster som aktier. Dessa aktier är på grund av Eniros noteringsavtal inlåsta i sex månader från den 10 oktober år Bland övriga ägare kan noteras att utländska institutioner representerar ca 39 procent medan det svenska ägandet, Telia undantaget, uppgår till knappt 12 procent. Försäljning och resultat Eniro fortsätter att utvecklas positivt och intäkterna uppgick till MSEK (2 649), en ökning med 13 procent (organisk tillväxt) jämfört med föregående år. Den största tillväxten skedde i Sverige med en ökning på 16 procent och förutom Danmark, som visar en tillväxt på 7 procent, påvisar samtliga geografiska marknader en ökningstakt om minst 10 procent. En förklaring till den starka försäljningstillväxten under året är hänförlig till Online-verksamheten, som redovisar en ökning med 111 procent till 442 MSEK (209). Även Offline-verksamheten uppvisade tillväxt under året på 5 procent till MSEK (2 440). Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgår till 891 MSEK (769), en ökning på 16 procent och med en rörelsemarginal på 30 procent (29). Den starkaste resultattillväxten har skett i den svenska verksamheten med en rörelsemarginal på 40 procent

4 (34). Även den finska rörelsen redovisar en gynnsam utveckling med en förstärkt rörelsemarginal på 18 procent (13). Rörelseresultatet före avskrivningar på goodwill (EBITA) uppgick till 865 MSEK (745), vilket ger en marginal på 29 procent (28). Omfattande marknadsinvesteringar i Köpenhamnsregionen påverkar rörelseresultatet i vår danska rörelse negativt, då dessa satsningar till fullo belastat resultaträkningen. Även utvecklingen i Baltikum och Östeuropa har påverkats av betydande investeringar i marknaden. Dessa aktiviteter i kombination med vissa organisationsförändringar utgör huvudförklaringar till årets resultatnedgång. Vår bedömning är att vi nu står väsentligt bättre rustade för att skapa tillväxt och lönsamhet på dessa marknader. Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 738 MSEK (617) och årets resultat blev 489 MSEK (402). I rörelseresultatet ingår intäkter avseende återbetalning av SPP-medel om 18 MSEK, vilken bokförs som övrig intäkt. Säsongsvariationerna i Eniros verksamhet är betydande. Under årets sista kvartal distribueras ett flertal betydelsefulla kataloger, såsom Gula Sidornas Stockholmsutgåva. Detta är huvudförklaringen till kvartalets höga intäkter samt vidhängande mycket starka rörelseresultat före avskrivningar på 545 MSEK (501), vilket ger en rörelsemarginal på 39 procent (39). Förvärvet av WLW skedde den 28 december 2000, varför endast bolagets balansräkning konsolideras i Enirokoncernen. I delårsrapporten per 31 mars 2001 kommer både WLW och Windhager att vara konsoliderade såväl vad avser resultatsom balansräkning. Rörelsens kassaflöde Rörelsens operativa kassaflöde före finansiella poster och skatt samt exklusive effekter av förvärvet av WLW uppgick till 810 MSEK (530). De främsta förklaringarna till det starka kassaflödet under perioden är dels ett positivt rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på 891 MSEK (769), dels en obetydlig förändring av rörelsekapitalet under året samt mycket låga nettoinvesteringar. Det operativa kassaflödet efter beaktande av WLWförvärvet blev 740 MSEK (530) och fritt kassaflöde exkl. investeringar i goodwill uppgick till 493 MSEK (316). Finansiell ställning Soliditeten uppgick den 31 december till 50 procent och skuldsättningsgraden var 0,40. Avkastning på eget kapital var 33 procent. Koncernens räntebärande nettoskuld uppgick till 969 MSEK och periodens nettoinvesteringar exkl goodwill uppgick till 139 MSEK. Utdelning I samband med Eniros börsintroduktion deklarerade Eniros styrelse att bolagets utdelning i genomsnitt över tiden kommer att motsvara cirka 30 procent av årets resultat. Den legala koncernen Eniro bildades under mitten av år 2000 med ett årsresultat på 335 MSEK. Styrelsen kommer att föreslå årets bolagsstämma att till aktieägarna dela ut ca 30 procent av årets resultat eller 101 MSEK, motsvarande 65 öre per aktie. Medarbetare Medelantalet medarbetare omräknat till heltidstjänster var den 31 december 2 142, vilket är en ökning med 245 sedan 31 december Av dessa är 553 (613) medarbetare verksamma i Sverige. Antalet heltidsanställda medarbetare i WLW uppgår till 210. Utsikter för år 2001 Den officiella statistiken för reklammarknadens utveckling på Eniros viktigaste marknader visar på fortsatt tillväxt. Under den senaste tiden har dock kommit vissa indikationer på att tillväxttakten mattas. Eniros marknadssegment inom reklammarknaden har normalt påverkats i mindre utsträckning av konjunkturändringar än den traditionella reklam- och mediamarknaden. Eniro har för avsikt att stärka sin position inom nya mediekanaler och tjänster så som röstutlämning, e-handel och MPS (mobila positioneringstjänster). Proforma information Finansiell information för koncernen är i rapporten upprättad proforma och utgår i huvudsak från den koncernstruktur som beräknas vara helt genomförd under första kvartalet Detaljerad information om proformaförutsättningarna finns att tillgå i det prospekt, som lämnades till

5 marknaden inför bolagets notering på OM Stockholmsbörsens O-lista. Prospektet kan rekvireras från Eniro och finns även tillgängligt på Koncernens legala finansiella ställning och utfall redovisas i slutet av denna rapport. För mer information, kontakta Lars Guldstrand, koncernchef och VD Eniro AB, tfn , Lennart Bernard, Finansdirektör Eniro AB, tfn , Händelser efter periodens utgång Sedan den 1 januari år 2001 listas Eniro AB på Attract 40 listan på OM Stockholmsbörsen. I februari tecknade Eniro och Bonnier ett samarbetsavtal. I första skedet innebär det att Eniro förvärvar Svar om Stockholm, som tillhandahåller röst- och webbbaserad information. Stockholm den 12 februari 2001 Finansiell information Årsredovisning april 2001 Delårsrapport jan mars 7 maj 2001 Bolagsstämma 7 maj 2001 Delårsrapport jan juni 10 aug 2001 Delårsrapport jan sept 30 okt 2001 Lars Guldstrand Koncernchef och VD, Eniro AB

6 Koncernens Resultaträkning Proforma Alla belopp i MSEK Jan Dec Jan Dec Okt Dec Okt Dec Rörelseintäkter: 2) Brutto rörelseintäkter Reklamskatt Rörelseintäkter Kostnader: Produktionskostnader Försäljningskostnader Marknadsföringskostnader Administrationskostnader Produktutvecklingskostnader Övriga intäkter/kostnader Rörelseresultat före avskrivningar av goodwill 1) Avskrivningar historisk goodwill 3) Avskrivningar omstruktureringsgoodwill 4) Rörelseresultat efter avskrivningar Finansnetto 5) Resultat före skatter och minoritetsintressen Skatt 5) Minoritetsintresse Årets resultat ) I Rörelseresultatet före avskrivningar av goodwill ingår avskrivningar med: ) Rörelseintäkter är Brutto rörelseintäkter exklusive reklamskatt. I Sverige tillämpas en reklamskatt om 11% på i stort sätt all annonsering förutom Online-annonsering. Bolaget inkluderar reklamskatt i bolagets fakturor till annonsörer och vidarebefordrar påförd reklamskatt till skattemyndigheten i Sverige. 3) Faktisk goodwill inom de enheter som förvärvades av Eniro AB genom den omstrukturering som skedde 30 juni ) Avser avskrivning av den goodwill på 1531 MSEK som uppkom i samband med den omstrukturering som skedde den 30 juni Omstruktureringsgoodwillen förväntas skrivas av rätlinjigt över 20 år, med startdatum 1 juli ) Finansnettot och skatt ovan är en proformaindikation på vad bolagets resultat per period skulle ha varit om bolaget hade varit ett självständigt subjekt, och bolagets proforma kapitalstruktur per 30 juni 2000 hade redovisats 1 januari Den redovisade informationen baseras på proforma räkenskaper och speglar. En antagen räntekostnad netto om 27 MSEK per år. En antagen skattekostnad till skattesatsen 28% på summan av vinsten före skatt och icke avdragsgilla kostnader för goodwillavskrivning för respektive period. Intäkter och rörelseresultat före avskrivningar per geografisk verksamhetsgren Proforma Alla belopp i MSEK Jan Dec Jan Dec Okt Dec Okt Dec Rörelseintäkter Totalt Offline-intäkter Online-intäkter Sverige Rörelseintäkter Offline-intäkter Online-intäkter Danmark Rörelseintäkter Offline-intäkter Online-intäkter Finland Rörelseintäkter Offline-intäkter Online-intäkter Baltikum & Östra Europa Rörelseintäkter Offline-intäkter Online-intäkter Övriga rörelseintäkter EBITDA Total Marginal % Sverige Marginal % Danmark Marginal % Finland Marginal % Baltikum & Östra Europa Marginal % Övrigt 6) ) I övrigt ingår intäkter och kostnader avseende supportavtalet med KPN i Holland och koncerngemensamma kostnader. I prospektet inkluderades de koncerngemensamma kostnaderna i rörelseresultatet för Sverige.

7 Koncernens operativa kapital Proforma Alla belopp i MSEK Dec Sep Jun Mar Dec Kundfordringar Övriga icke räntebärande omsättningstillgångar Summa rörelsetillgångar Leverantörsskulder Övriga icke räntebärande kortfristiga skulder Summa rörelseskulder Rörelsekapital Övriga immateriella tillgångar Materiella tillgångar Övriga icke räntebärande anläggningstillgångar 4 Operativt kapital, exkl goodwill Avgår WLW s effekt på operativt kapital 70 Operativt kapital, exkl WLW 569 Goodwill 6) Operativt kapital ) Omstruktureringsgoodwill är inkluderad. Koncernens kassaflöden Proforma Alla belopp i MSEK Jan Dec Jan Dec Oct Dec Oct Dec Rörelseresultat före avskrivning av goodwill (EBITA) Avskrivningar av anläggningstillgångar exkl goodwill Förändringar i rörelsekapital Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar exkl goodwill Operativt kassaflöde Avgår WLW s andel av förändring i rörelsekapital Avgår WLW s andel av nettoinv. i anl.tillg. exkl goodwill Operativt kassaflöde, exkl WLW Finansnetto Skatt Fritt kassaflöde, exkl goodwill och WLW Nettoinvesteringar i goodwill Fritt kassaflöde, exkl WLW Koncernens intäkter och EBITDA per kvartal Proforma Alla belopp i MSEK Oct Dec Jul Sep Apr Jun Jan Mar Totalt Rörelseintäkter totalt Offline-intäkter Online-intäkter EBITDA

8 Nyckeltal Proforma Alla belopp i MSEK Jan Dec Jan Dec Oct Dec Oct Dec Rörelseintäkter, ökning, % ET Online-intäkter, ökning, % ET Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA marginal), % Rörelseresultat före avskrivningar av goodwill (EBITA) Rörelsemarginal före avskrivningar av goodwill (EBITA marginal), % Årets resultat Operativt kassaflöde, exkl WLW Fritt kassaflöde, exkl goodwill Nettoskuld, räntebärande 969 ET 969 ET Rörelsekapital Eget kapital, genomsnitt 1492 ET ET ET Avkastning på eget kapital, % 33 ET ET ET Skuldsättningsgrad, ggr. 0,40 ET 0,40 ET Soliditet, % 50 ET 49 ET Medelantal heltidsanställda Data per aktie Proforma Jan Dec Jan Dec Intäkt per aktie, kr D:o efter full utspädning ET EBITDA per aktie D:o efter full utspädning 5.67 ET Fritt kassaflöde, exkl goodwill per aktie, kr D:o efter full utspädning 3.13 ET Årets resultat per aktie D:o efter full utspädning 3.11 ET Eget kapital per aktie, kr ET D:o efter full utspädning ET Börskurs per ET Antal aktier vid periodens slut ( 000) D:o efter full utspädning ET 7) Ovanstående tabell visar på vad bolagets resultat per aktie och eget kapital skulle ha varit om bolaget hade varit ett självständigt subjekt, och bolagets proforma kapitalstruktur per 30 juni hade varit på plats 1 januari Den redovisade informationen baseras på proforma räkenskaper och speglar. En antagen räntekostnad netto om 27 MSEK per år. En antagen skattekostnad till skattesatsen 28% på summan av vinsten före skatt och icke avdragsgilla kostnader för goodwillavskrivning för respektive period och Ett antaget antal utestående aktier om för respektive period, motsvarande antalet utestående aktier per dagens datum.

9 Koncernens Resultaträkning Legalt Alla belopp i MSEK Jul Dec 2000 Rörelseintäkter: Brutto rörelseintäkter 1867 Reklamskatt 124 Rörelseintäkter 1743 Kostnader: Produktionskostnader 478 Försäljningskostnader 425 Marknadsföringskostnader 125 Administrationskostnader 160 Produktutvecklingskostnader 31 Övriga intäkter/kostnader 5 Rörelseresultat före avskrivningar av goodwill 529 Avskrivningar historisk goodwill 26 Avskrivningar omstruktureringsgoodwill 38 Rörelseresultat efter avskrivningar 465 Finansnetto 24 Resultat före skatter och minoritetsintressen 441 Skatt 105 Minoritetsintresse 1 Årets resultat 335 Koncernbalansräkning Legalt Alla belopp i MSEK Dec 2000 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar 23 Materiella anläggningstillgångar 156 Uppskjuten skattefordran 55 Räntebärande anläggningstillgångar 11 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Pågående arbete 76 Kundfordringar 1025 Förutbetalade kostnader och upplupna intäkter 72 Övriga icke räntebärande omsättningstillgångar 63 Summa icke räntebärande omsättningstillgångar 1236 Kortfristiga placeringar 79 Kassa och bank 282 Summa räntebärande omsättningstillgångar 361 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Minoritetsintresse 5 Avsättningar Avsättning för pensioner 71 Uppskjuten skatteskuld 104 Övriga icke räntebärande avsättningar 49 Summa avsättningar 224 Långfristiga räntebärande skulder 1270 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 254 Skatteskulder 188 Upplupna kostnader och förutbetalade intäkter 220 Övriga icke räntebärande kortfristiga skulder 282 Summa icke räntebärande kortfristiga skulder 944 Summa kortfristiga skulder 944 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 4 840

10 Eniro AB Box 811, Bromma Besöksadress: Gustavlundsvägen 135 KåPe Communication AB

22 länder. Online. B2B-informa. dande media. Inledning. Verksamheten

22 länder. Online. B2B-informa. dande media. Inledning. Verksamheten årsredovisning 2000 B2B-informa dande media Online 22 länder Inledning Ekonomisk information....................................3 Bolagsstämma................................................3 Inledning........................................................4

Läs mer

Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma period 2006 1) Nettoomsättningen uppgick till 1 440 MSEK (1 116), en ökning med 29 procent.

Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma period 2006 1) Nettoomsättningen uppgick till 1 440 MSEK (1 116), en ökning med 29 procent. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2007 Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen Resultat per aktie ökade med 32 procent Perioden 1 januari 31 december 2007 jämfört med samma

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 2004-07-22 april-juni januari - juni jan-dec juli-juni Nyckeltal 2004 2003 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 967 2 406 5 780 4 752 9 273 10 301 Rörelseresultat

Läs mer

Adera AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2003

Adera AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2003 Stockholm den 7 maj 2003 Adera AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2003 De under perioden förvärvade bolagen Teknik i Media och Cartesia bildar grunden för en IT-koncern med fokus på effektivisering och

Läs mer

BOKSLUTS RAPPORT JANUARI - DECEMBER 2000

BOKSLUTS RAPPORT JANUARI - DECEMBER 2000 JANUARI - DECEMBER Intäkterna för 4Q uppgick till 57,6 MSEK (40,1) Åttonde kvartalet i rad med intäktstillväxt och bruttomarginalförbättring i portalverksamheten trots svag marknadsutveckling Intäkterna

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010

Delårsrapport januari-mars 2010 Delårsrapport januari-mars 2010 STOCKHOLM, 28 april 2010 Utveckling första kvartalet Rörelseintäkterna uppgick till 1 267 MSEK (1 442), en nedgång med 12 procent, motsvarande en organisk minskning om 7

Läs mer

Första kvartalet: januari-mars 2014

Första kvartalet: januari-mars 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS Första kvartalet: januari-mars 2014 94% intäktsökning för Mobilt sök. Andelen multiscreenintäkter av totala annonsintäkter ökar till 90% (82). Justerad EBITDA i linje med helårsprognosen.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004

Bokslutskommuniké 2004 Intrum Justitia AB (publ) Stockholm den 17 februari 2005 Bokslutskommuniké 2004 Resultat per aktie förbättrades till 2,36 SEK ( 2,12). Nettoresultatet för året ökade till 200,4 MSEK ( 180,2). Koncernens

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Fjärde kvartalet - 1 oktober 31 december Nettoomsättning 409 (351) Rörelseresultat 43 (20) Rörelsemarginal 10,5 % (5,6

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

intellecta tolvmånadersrapport 1 september 2005 31 augusti 2006 tolvmånadersrapport

intellecta tolvmånadersrapport 1 september 2005 31 augusti 2006 tolvmånadersrapport intellecta tolvmånadersrapport 1 september 2005 31 augusti 2006 tolvmånadersrapport Rörelsens intäkter ökade till 380,2 (375,9) MSEK Rörelseresultatet ökade till 6,2 (0,0) MSEK Resultatet efter finansnetto

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2004

Delårsrapport januari - september 2004 Q 3Nocom AB (publ) Delårsrapport januari - september Stark försäljning gav lönsamt tredje kvartal För första gången i Nocoms historia är företaget lönsamt i det traditionellt svaga tredje kvartalet. En

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2002

Delårsrapport januari mars 2002 Koncernens nettoomsättning ökade med 41 procent till SEK 656,4 miljoner (466,5) Den organiska tillväxten var 13 procent Rörelseresultat före goodwillavskrivningar och jämförelsestörande poster ökade med

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011 Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2011 Nettoomsättning 398 MSEK (360) Rörelseresultat 34 MSEK (19) Rörelsemarginal 8,4 % (5,4 %) Resultat

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT Tredje kvartalet 1 juli 30 september 2012 Nettoomsättning 321 MSEK (326) Rörelseresultat 18 MSEK (4) Rörelsemarginal 5,5

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ.)

Wilh. Sonesson AB (publ.) Wilh. Sonesson AB (publ.) Bokslutskommuniké 2003 1 januari 31 december 2003 Helåret Nettoomsättningen 715,6 (707,7) MSEK Rörelseresultatet 32,0 (28,2) MSEK Resultatet efter skatt 24,8 (20,3) MSEK Vinsten

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Finansinspektionens diarienummer: 11-4141 Datum: 18 april 211 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Medium Term Note Program i svenska kronor Tillägg till Trelleborg Treasury AB (publ) grundprospekt, vilket godkänts

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8)

Läs mer

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16)

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16) Knowit AB Delårsrapport Januari September 2012 Nettoomsättningenn ökade till 1 410,3 (11 337,6) MSEK Rörelseresultatet ( EBITA) uppgick till 108,2 (137, 7) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 56,0

Läs mer

Pro forma-redovisning

Pro forma-redovisning 16 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Pro forma-redovisning (ej reviderad) Nettoomsättningen ökade 2006 med 2% till 29.402 (28.768) Omsättningen påverkades negativt av lägre efterfrågan på trädgårdsprodukter

Läs mer

Stronghold Invest AB (publ)

Stronghold Invest AB (publ) Stronghold Invest AB (publ) Org.nr 556713-9067 Bokslutskommuniké 2013 Omsättningen ökade med 7 procent till 898 (836) MSEK Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 84 (79) MSEK, rörelsemarginal 9,4%

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 1 april 30 juni 2012 Nettoomsättning 408 MSEK (385) Rörelseresultat 29 MSEK (25) Rörelsemarginal 7,0 % (6,5

Läs mer

B2C Odds 1) Bruttoomsättning Odds 1 331,1 1 230,6 5 024,0 Bruttomarginal, Odds 6,4% 6,7% 5,7% Bruttoresultat Odds 85,6 82,8 288,0

B2C Odds 1) Bruttoomsättning Odds 1 331,1 1 230,6 5 024,0 Bruttomarginal, Odds 6,4% 6,7% 5,7% Bruttoresultat Odds 85,6 82,8 288,0 Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2014 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT ANGES. UPPGIFTERNA

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer