Bokslutskommuniké år 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké år 2000"

Transkript

1 Bokslutskommuniké år 2000

2 Eniro visar fortsatt stark tillväxt med förbättrad lönsamhet Genom tre förvärv och stark ställning på Online-marknaden befäster Eniro sin ställning. Eniros intäkter fortsatte att öka under år 2000 och uppgick till MSEK (+13 procent). Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 891 MSEK (+16 procent), vilket ger en rörelsemarginal på 30 procent. Rörelsen uppvisar ett mycket starkt operativt kassaflöde under året, 810 MSEK. Eniro befäste sin starka position på Online-marknaden under året. Eniro är idag den största aktören på marknaden för Internetreklam i Sverige. Online-intäkterna visar fortsatt stark tillväxt och uppgick till 442 MSEK (+111 procent) och utgör därmed ca 15 procent av koncernens totala intäkter. Eniro har under året förvärvat ryska Y P Moskva och tyska Wer liefert was? (WLW) samt tecknat avtal om att förvärva tyska Windhager. Förvärven adderar ca 25 procent till Eniros omsättning. Marknaden Eniro bedriver idag verksamhet i 22 länder. Den ekonomiska utvecklingen på dessa marknader är generellt fortsatt god. Bra marknadsvillkor och stark efterfrågan har resulterat i fortsatt tillväxt både inom Eniros traditionella katalogverksamhet (Offline) och inom Online-verksamheten. Samtliga EU-länder uppvisar stigande tillväxt, låg inflation och positiv utveckling av sysselsättningen. Marknaderna i Östeuropa har upplevt en svagare ekonomisk utveckling under senare år, men visar nu en stark återhämtning. Den ekonomiska utvecklingen på de nordiska marknaderna påverkar reklammarknaden positivt, såväl den traditionella reklammarknaden för tryckta kataloger som reklammarknaden på Internet. Ökningstakten mattas dock något. Den europeiska Internetreklammarknaden beräknas vara värd MSEK och den traditionella katalogreklammarknaden MSEK. De nordiska katalog- och Internetreklammarknaderna är några av de mest utvecklade i Europa. Den tyska marknaden är den som bedöms ha störst potential, bland de länder Eniro är verksamma i. Eniro har en mycket stark ställning på alla de Internet- och katalogreklammarknader företaget verkar på. Eniro Sverige har en marknadsandel på ca 75 procent på katalogreklammarknaden och 33 procent på marknaden för Internetreklam. Det betyder att bolaget, i en växande marknad, behållit sin mycket starka ställning. Eniros position på den danska katalogreklammarknaden är stark, med drygt 20 procent av marknaden, liksom i Finland med 30 procent, och i Östeuropa och Baltikum med procent. Den förväntade utvecklingen av mobilt Internet medför en möjlig ökning av intäkterna både för Internetreklam och för e-handel. Verksamheten Eniro fortsätter att utvecklas positivt och intäkterna ökade med 13 procent (organisk tillväxt) jämfört med Den svenska verksamheten svarade för 73 procent av koncernens totala intäkter för perioden. Danmark och Finland stod för 12 respektive 8 procent. I Baltikum och Östeuropa genererades 5 procent av intäkterna. Strategiska initiativ i form av marknadsinvesteringar i Köpenhamn, Helsingfors och Moskva har haft en negativ inverkan på dessa geografiska marknaders rörelseresultat jämfört med föregående år. Intäkter relaterade till dessa initiativ kommer att genereras från 2001 och framåt. Offline-verksamheten visar fortsatt tillväxt och står för 85 procent av Enirokoncernens intäkter. Totalt publicerar Eniro nu ca 740 katalogtitlar, med en upplaga på ca 30 miljoner exemplar. De svenska affärerna (Off- och 1 Jupiter 2 Simba, Eniro

3 Online) förmedlar handel för mer än 300 miljarder SEK årligen. Online-verksamheten visar även den en stark tillväxt, med en ökning på 111 procent under år Antalet sökningar på våra Internetsajter uppgår till ca 55 miljoner, en ökning med 65 procent. Eniro arbetar kontinuerligt med produkt- och marknadsutveckling. Att nå nya kunder, genom nya kanaler, med mer innehåll är strävan. Under år 2000 blev Eniro ett av de första bolagen i världen att lansera MPS (Mobila Positionerings tjänster) relaterat till Gula Sidornainformation, en tjänst där man via sin mobiltelefon kan söka efter t ex närmaste restaurang, apotek etc, utifrån där man befinner sig. Eniro etablerar sig alltmer på marknaden för e-handel, både inom Business-to-Consumer (B2C t ex dindel.se) och Business-to-Business (B2B t ex emfas.com) och har idag ca 400 e-handelsshopar, sajter med köp- och säljfunktion. Intäkterna kommer dels från årliga avgifter, dels från transaktionsavgifter, vilka är mycket låga inledningsvis. En extra bolagsstämma bemyndigande Eniros styrelse att besluta om nyemissioner upp till 10 procent av aktiekapitalet i syfte att användas till eventuella förvärv. Man beslutade också om ett optionsprogram till Eniros medarbetare, som av skattetekniska skäl endast omfattar medarbetare i Sverige, Danmark, Finland, Estland och Lettland. På ledningsnivå valde 100 procent att teckna sig för optioner. Under december offentliggjorde Eniro AB att avtal tecknats om att förvärva tre företag, varav Windhager formellt tillträddes den 1 januari 2001: ZAO Yellow Pages Moscow, en leverantör av B2C tjänster Off- och Online. Genom förvärvet uppnår Eniro ca 35 procent marknadsandel och blir därmed den största katalogutgivaren i Moskvaregionen och stärker därmed sin position i Östeuropa ytterligare. Wer liefert was? GmbH (WLW) förvärvades genom en kontant köpeskilling på ca 550 MSEK samt nyemitterade Eniroaktier motsvarande ca 520 MSEK, totalt MSEK. Omsättning år 2000 uppgick till ca 360 MSEK med ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på ca 70 MSEK. WLW är ett av Europas ledande företag inom B2B-information etablerat i 13 europeiska länder. Annonsintäkterna från Online-verksamheten förväntas motsvara 60 procent av företagets intäkter år Windhager Mediengruppe, Tysklands sjunde största katalogföretag med tjänster inom B2C och C2C, verksamma i Baden-Württemberg och Leipzig. Köpeskillingen uppgår till ca 840 MSEK. Omsättning räkenskapsåret 1999/2000 uppgick till ca 370 MSEK, med ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på ca 70 MSEK. Då Windhager formellt förvärvades per den 1 januari 2001 konsolideras inte bolaget i Enirokoncernen per De tre förvärven är ett led i Eniros tillväxtsstrategi, att stärka sin närvaro på marknader med hög utvecklingspotential. Förvärven gör Eniro till en av de största aktörerna inom katalogtjänster Off- och Online i norra Europa. Den tyska katalogmarknaden har en av de högsta tillväxtpotentialerna i Europa. Katalogreklam per capita uppgår till ca en tredjedel av den svenska. Förvärven adderar uppskattningsvis 25 procent till Eniros omsättning. Tyskland blir Eniros näst största marknad, efter Sverige. Aktien Eniro AB noterades på OM Stockholmsbörsens O-lista den 10 oktober år 2000, till en kurs på 84 kronor. Emissionen övertecknades nära tre gånger och kursutvecklingen i jämförelse med index sedan introduktionen har varit gynnsam. Vid årsskiftet överfördes Eniro till Attract 40-listan. Största ägare är Telia med en ägarandel på 49 procent av såväl röster som aktier. Dessa aktier är på grund av Eniros noteringsavtal inlåsta i sex månader från den 10 oktober år Bland övriga ägare kan noteras att utländska institutioner representerar ca 39 procent medan det svenska ägandet, Telia undantaget, uppgår till knappt 12 procent. Försäljning och resultat Eniro fortsätter att utvecklas positivt och intäkterna uppgick till MSEK (2 649), en ökning med 13 procent (organisk tillväxt) jämfört med föregående år. Den största tillväxten skedde i Sverige med en ökning på 16 procent och förutom Danmark, som visar en tillväxt på 7 procent, påvisar samtliga geografiska marknader en ökningstakt om minst 10 procent. En förklaring till den starka försäljningstillväxten under året är hänförlig till Online-verksamheten, som redovisar en ökning med 111 procent till 442 MSEK (209). Även Offline-verksamheten uppvisade tillväxt under året på 5 procent till MSEK (2 440). Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgår till 891 MSEK (769), en ökning på 16 procent och med en rörelsemarginal på 30 procent (29). Den starkaste resultattillväxten har skett i den svenska verksamheten med en rörelsemarginal på 40 procent

4 (34). Även den finska rörelsen redovisar en gynnsam utveckling med en förstärkt rörelsemarginal på 18 procent (13). Rörelseresultatet före avskrivningar på goodwill (EBITA) uppgick till 865 MSEK (745), vilket ger en marginal på 29 procent (28). Omfattande marknadsinvesteringar i Köpenhamnsregionen påverkar rörelseresultatet i vår danska rörelse negativt, då dessa satsningar till fullo belastat resultaträkningen. Även utvecklingen i Baltikum och Östeuropa har påverkats av betydande investeringar i marknaden. Dessa aktiviteter i kombination med vissa organisationsförändringar utgör huvudförklaringar till årets resultatnedgång. Vår bedömning är att vi nu står väsentligt bättre rustade för att skapa tillväxt och lönsamhet på dessa marknader. Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 738 MSEK (617) och årets resultat blev 489 MSEK (402). I rörelseresultatet ingår intäkter avseende återbetalning av SPP-medel om 18 MSEK, vilken bokförs som övrig intäkt. Säsongsvariationerna i Eniros verksamhet är betydande. Under årets sista kvartal distribueras ett flertal betydelsefulla kataloger, såsom Gula Sidornas Stockholmsutgåva. Detta är huvudförklaringen till kvartalets höga intäkter samt vidhängande mycket starka rörelseresultat före avskrivningar på 545 MSEK (501), vilket ger en rörelsemarginal på 39 procent (39). Förvärvet av WLW skedde den 28 december 2000, varför endast bolagets balansräkning konsolideras i Enirokoncernen. I delårsrapporten per 31 mars 2001 kommer både WLW och Windhager att vara konsoliderade såväl vad avser resultatsom balansräkning. Rörelsens kassaflöde Rörelsens operativa kassaflöde före finansiella poster och skatt samt exklusive effekter av förvärvet av WLW uppgick till 810 MSEK (530). De främsta förklaringarna till det starka kassaflödet under perioden är dels ett positivt rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på 891 MSEK (769), dels en obetydlig förändring av rörelsekapitalet under året samt mycket låga nettoinvesteringar. Det operativa kassaflödet efter beaktande av WLWförvärvet blev 740 MSEK (530) och fritt kassaflöde exkl. investeringar i goodwill uppgick till 493 MSEK (316). Finansiell ställning Soliditeten uppgick den 31 december till 50 procent och skuldsättningsgraden var 0,40. Avkastning på eget kapital var 33 procent. Koncernens räntebärande nettoskuld uppgick till 969 MSEK och periodens nettoinvesteringar exkl goodwill uppgick till 139 MSEK. Utdelning I samband med Eniros börsintroduktion deklarerade Eniros styrelse att bolagets utdelning i genomsnitt över tiden kommer att motsvara cirka 30 procent av årets resultat. Den legala koncernen Eniro bildades under mitten av år 2000 med ett årsresultat på 335 MSEK. Styrelsen kommer att föreslå årets bolagsstämma att till aktieägarna dela ut ca 30 procent av årets resultat eller 101 MSEK, motsvarande 65 öre per aktie. Medarbetare Medelantalet medarbetare omräknat till heltidstjänster var den 31 december 2 142, vilket är en ökning med 245 sedan 31 december Av dessa är 553 (613) medarbetare verksamma i Sverige. Antalet heltidsanställda medarbetare i WLW uppgår till 210. Utsikter för år 2001 Den officiella statistiken för reklammarknadens utveckling på Eniros viktigaste marknader visar på fortsatt tillväxt. Under den senaste tiden har dock kommit vissa indikationer på att tillväxttakten mattas. Eniros marknadssegment inom reklammarknaden har normalt påverkats i mindre utsträckning av konjunkturändringar än den traditionella reklam- och mediamarknaden. Eniro har för avsikt att stärka sin position inom nya mediekanaler och tjänster så som röstutlämning, e-handel och MPS (mobila positioneringstjänster). Proforma information Finansiell information för koncernen är i rapporten upprättad proforma och utgår i huvudsak från den koncernstruktur som beräknas vara helt genomförd under första kvartalet Detaljerad information om proformaförutsättningarna finns att tillgå i det prospekt, som lämnades till

5 marknaden inför bolagets notering på OM Stockholmsbörsens O-lista. Prospektet kan rekvireras från Eniro och finns även tillgängligt på Koncernens legala finansiella ställning och utfall redovisas i slutet av denna rapport. För mer information, kontakta Lars Guldstrand, koncernchef och VD Eniro AB, tfn , Lennart Bernard, Finansdirektör Eniro AB, tfn , Händelser efter periodens utgång Sedan den 1 januari år 2001 listas Eniro AB på Attract 40 listan på OM Stockholmsbörsen. I februari tecknade Eniro och Bonnier ett samarbetsavtal. I första skedet innebär det att Eniro förvärvar Svar om Stockholm, som tillhandahåller röst- och webbbaserad information. Stockholm den 12 februari 2001 Finansiell information Årsredovisning april 2001 Delårsrapport jan mars 7 maj 2001 Bolagsstämma 7 maj 2001 Delårsrapport jan juni 10 aug 2001 Delårsrapport jan sept 30 okt 2001 Lars Guldstrand Koncernchef och VD, Eniro AB

6 Koncernens Resultaträkning Proforma Alla belopp i MSEK Jan Dec Jan Dec Okt Dec Okt Dec Rörelseintäkter: 2) Brutto rörelseintäkter Reklamskatt Rörelseintäkter Kostnader: Produktionskostnader Försäljningskostnader Marknadsföringskostnader Administrationskostnader Produktutvecklingskostnader Övriga intäkter/kostnader Rörelseresultat före avskrivningar av goodwill 1) Avskrivningar historisk goodwill 3) Avskrivningar omstruktureringsgoodwill 4) Rörelseresultat efter avskrivningar Finansnetto 5) Resultat före skatter och minoritetsintressen Skatt 5) Minoritetsintresse Årets resultat ) I Rörelseresultatet före avskrivningar av goodwill ingår avskrivningar med: ) Rörelseintäkter är Brutto rörelseintäkter exklusive reklamskatt. I Sverige tillämpas en reklamskatt om 11% på i stort sätt all annonsering förutom Online-annonsering. Bolaget inkluderar reklamskatt i bolagets fakturor till annonsörer och vidarebefordrar påförd reklamskatt till skattemyndigheten i Sverige. 3) Faktisk goodwill inom de enheter som förvärvades av Eniro AB genom den omstrukturering som skedde 30 juni ) Avser avskrivning av den goodwill på 1531 MSEK som uppkom i samband med den omstrukturering som skedde den 30 juni Omstruktureringsgoodwillen förväntas skrivas av rätlinjigt över 20 år, med startdatum 1 juli ) Finansnettot och skatt ovan är en proformaindikation på vad bolagets resultat per period skulle ha varit om bolaget hade varit ett självständigt subjekt, och bolagets proforma kapitalstruktur per 30 juni 2000 hade redovisats 1 januari Den redovisade informationen baseras på proforma räkenskaper och speglar. En antagen räntekostnad netto om 27 MSEK per år. En antagen skattekostnad till skattesatsen 28% på summan av vinsten före skatt och icke avdragsgilla kostnader för goodwillavskrivning för respektive period. Intäkter och rörelseresultat före avskrivningar per geografisk verksamhetsgren Proforma Alla belopp i MSEK Jan Dec Jan Dec Okt Dec Okt Dec Rörelseintäkter Totalt Offline-intäkter Online-intäkter Sverige Rörelseintäkter Offline-intäkter Online-intäkter Danmark Rörelseintäkter Offline-intäkter Online-intäkter Finland Rörelseintäkter Offline-intäkter Online-intäkter Baltikum & Östra Europa Rörelseintäkter Offline-intäkter Online-intäkter Övriga rörelseintäkter EBITDA Total Marginal % Sverige Marginal % Danmark Marginal % Finland Marginal % Baltikum & Östra Europa Marginal % Övrigt 6) ) I övrigt ingår intäkter och kostnader avseende supportavtalet med KPN i Holland och koncerngemensamma kostnader. I prospektet inkluderades de koncerngemensamma kostnaderna i rörelseresultatet för Sverige.

7 Koncernens operativa kapital Proforma Alla belopp i MSEK Dec Sep Jun Mar Dec Kundfordringar Övriga icke räntebärande omsättningstillgångar Summa rörelsetillgångar Leverantörsskulder Övriga icke räntebärande kortfristiga skulder Summa rörelseskulder Rörelsekapital Övriga immateriella tillgångar Materiella tillgångar Övriga icke räntebärande anläggningstillgångar 4 Operativt kapital, exkl goodwill Avgår WLW s effekt på operativt kapital 70 Operativt kapital, exkl WLW 569 Goodwill 6) Operativt kapital ) Omstruktureringsgoodwill är inkluderad. Koncernens kassaflöden Proforma Alla belopp i MSEK Jan Dec Jan Dec Oct Dec Oct Dec Rörelseresultat före avskrivning av goodwill (EBITA) Avskrivningar av anläggningstillgångar exkl goodwill Förändringar i rörelsekapital Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar exkl goodwill Operativt kassaflöde Avgår WLW s andel av förändring i rörelsekapital Avgår WLW s andel av nettoinv. i anl.tillg. exkl goodwill Operativt kassaflöde, exkl WLW Finansnetto Skatt Fritt kassaflöde, exkl goodwill och WLW Nettoinvesteringar i goodwill Fritt kassaflöde, exkl WLW Koncernens intäkter och EBITDA per kvartal Proforma Alla belopp i MSEK Oct Dec Jul Sep Apr Jun Jan Mar Totalt Rörelseintäkter totalt Offline-intäkter Online-intäkter EBITDA

8 Nyckeltal Proforma Alla belopp i MSEK Jan Dec Jan Dec Oct Dec Oct Dec Rörelseintäkter, ökning, % ET Online-intäkter, ökning, % ET Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA marginal), % Rörelseresultat före avskrivningar av goodwill (EBITA) Rörelsemarginal före avskrivningar av goodwill (EBITA marginal), % Årets resultat Operativt kassaflöde, exkl WLW Fritt kassaflöde, exkl goodwill Nettoskuld, räntebärande 969 ET 969 ET Rörelsekapital Eget kapital, genomsnitt 1492 ET ET ET Avkastning på eget kapital, % 33 ET ET ET Skuldsättningsgrad, ggr. 0,40 ET 0,40 ET Soliditet, % 50 ET 49 ET Medelantal heltidsanställda Data per aktie Proforma Jan Dec Jan Dec Intäkt per aktie, kr D:o efter full utspädning ET EBITDA per aktie D:o efter full utspädning 5.67 ET Fritt kassaflöde, exkl goodwill per aktie, kr D:o efter full utspädning 3.13 ET Årets resultat per aktie D:o efter full utspädning 3.11 ET Eget kapital per aktie, kr ET D:o efter full utspädning ET Börskurs per ET Antal aktier vid periodens slut ( 000) D:o efter full utspädning ET 7) Ovanstående tabell visar på vad bolagets resultat per aktie och eget kapital skulle ha varit om bolaget hade varit ett självständigt subjekt, och bolagets proforma kapitalstruktur per 30 juni hade varit på plats 1 januari Den redovisade informationen baseras på proforma räkenskaper och speglar. En antagen räntekostnad netto om 27 MSEK per år. En antagen skattekostnad till skattesatsen 28% på summan av vinsten före skatt och icke avdragsgilla kostnader för goodwillavskrivning för respektive period och Ett antaget antal utestående aktier om för respektive period, motsvarande antalet utestående aktier per dagens datum.

9 Koncernens Resultaträkning Legalt Alla belopp i MSEK Jul Dec 2000 Rörelseintäkter: Brutto rörelseintäkter 1867 Reklamskatt 124 Rörelseintäkter 1743 Kostnader: Produktionskostnader 478 Försäljningskostnader 425 Marknadsföringskostnader 125 Administrationskostnader 160 Produktutvecklingskostnader 31 Övriga intäkter/kostnader 5 Rörelseresultat före avskrivningar av goodwill 529 Avskrivningar historisk goodwill 26 Avskrivningar omstruktureringsgoodwill 38 Rörelseresultat efter avskrivningar 465 Finansnetto 24 Resultat före skatter och minoritetsintressen 441 Skatt 105 Minoritetsintresse 1 Årets resultat 335 Koncernbalansräkning Legalt Alla belopp i MSEK Dec 2000 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar 23 Materiella anläggningstillgångar 156 Uppskjuten skattefordran 55 Räntebärande anläggningstillgångar 11 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Pågående arbete 76 Kundfordringar 1025 Förutbetalade kostnader och upplupna intäkter 72 Övriga icke räntebärande omsättningstillgångar 63 Summa icke räntebärande omsättningstillgångar 1236 Kortfristiga placeringar 79 Kassa och bank 282 Summa räntebärande omsättningstillgångar 361 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Minoritetsintresse 5 Avsättningar Avsättning för pensioner 71 Uppskjuten skatteskuld 104 Övriga icke räntebärande avsättningar 49 Summa avsättningar 224 Långfristiga räntebärande skulder 1270 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 254 Skatteskulder 188 Upplupna kostnader och förutbetalade intäkter 220 Övriga icke räntebärande kortfristiga skulder 282 Summa icke räntebärande kortfristiga skulder 944 Summa kortfristiga skulder 944 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 4 840

10 Eniro AB Box 811, Bromma Besöksadress: Gustavlundsvägen 135 KåPe Communication AB

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2005

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2005 kv a r t a l s r a p p o r t 2 5 Kvartalsrapport för tredje kvartalet LINDABKONCERNEN OMSÄTTNINGEN UNDER KVARTALET ÖKADE MED 13 PROCENT RÖRELSERESULTATET (EBITA), EXKLUSIVE ENGÅNGSPOSTER ÖKADE MED 34 PROCENT

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Pro forma-redovisning

Pro forma-redovisning 16 PRO FORMA HUSQVARNAS ÅRSREDOVISNING 2006 Pro forma-redovisning (ej reviderad) Nettoomsättningen ökade 2006 med 2% till 29.402 (28.768) Omsättningen påverkades negativt av lägre efterfrågan på trädgårdsprodukter

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Delårsrapport januariseptember för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 5565446522 Omsättning och rörelseresultat före goodwill uppgick för tredje kvartalet till 85,8 MSEK respektive

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ.)

Wilh. Sonesson AB (publ.) Wilh. Sonesson AB (publ.) Bokslutskommuniké 2003 1 januari 31 december 2003 Helåret Nettoomsättningen 715,6 (707,7) MSEK Rörelseresultatet 32,0 (28,2) MSEK Resultatet efter skatt 24,8 (20,3) MSEK Vinsten

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2007 Perioden januari december 2007 Nettoomsättningen 863,5 (542,9) MSEK, +59 % Rörelseresultatet (EBIT) 84,8 (63,9) MSEK, +33 % Resultatet efter skatt 149,5 (42,8)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL KONCERNEN I SAMMANFATTNING

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL KONCERNEN I SAMMANFATTNING DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL ANDRA KVARTALET Nettoomsättning 18,8 (23,9) MSEK. EBIT -9,0 (0,1) MSEK. EBIT före engångskostnader -4,2 MSEK. Resultat efter finansiella poster

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 2004-07-22 april-juni januari - juni jan-dec juli-juni Nyckeltal 2004 2003 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 967 2 406 5 780 4 752 9 273 10 301 Rörelseresultat

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2011 VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL)

KVARTALSRAPPORT Q1 2011 VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) KVARTALSRAPPORT Q1 2011 VALUETREE HOLDINGS AB (PUBL) Januari - mars 2011 Omsättningen ökade med 235 % till 16,4 MSEK (7,0). ValueTree omsatte proforma 26,5 MSEK (inkl Sun Toy och Tullsa som förvärvat i

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Wonderful Times Group AB (publ) Bokslutskommuniké. Januari - December 2013 Bokslutskommuniké Januari - December 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Oktober - december 213 Omsättningen uppgick till 31,3 MSEK (34,5). EBITDA uppgick till -2,1 MSEK (-,3). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Omsättning/EBITA ksek

Omsättning/EBITA ksek Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari mars 2015 Omsättningen uppgick till 51 917 ksek (24 883), en tillväxt på 109 procent Rörelseresultat EBITA uppgick till 10 690 ksek ( 6 535) Kassaflöde från

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

XPonCard Group AB Org.nr. 556408-3854

XPonCard Group AB Org.nr. 556408-3854 1 Delårsrapport Januari - Juni 2001 * Försäljningen under perioden uppgick till 378 MSEK, en ökning med 40% * Resultat före skatt exklusive reavinster uppgick till 25,0 MSEK (13,2) * Fortsatt framgång

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2003-29 februari 2004

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2003-29 februari 2004 s DELÅRSRAPPORT för perioden - Perioden i sammandrag Nettoomsättning 53 (222) TSEK Resultat efter skatt 90 (- 539) TSEK Resultat per aktie 0,23 (-0,8) SEK per aktie Som tidigare meddelats har Taurus Petroleum

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2002 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org. nr 556544-6522

Delårsrapport januari-juni 2002 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org. nr 556544-6522 Delårsrapport januarijuni för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org. nr 5565446522 Omsättning uppgick till 188,2 MSEK Rörelseresultatet före goodwill uppgick till 3,0 MSEK eller 1,6% Positivt

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ)

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord den 26 november 2010. Kvartalsrapport Q3 2010 Kvartal 3, 2010-01-01 2010-09-30 Dala Energi AB har nyligen övergått till att upprätta kvartalsrapporter varför historisk jämförelse

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1 3 2008 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ)

Delårsrapport kvartal 1 3 2008 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 3 2008 Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) Systematiska Fonders fonder Tornado och Risk Reward bland de bästa fonderna hitills i år. Verksamheten har expanderat och

Läs mer

Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari september 2014

Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari september 2014 Sensys Traffic AB (publ) Delårsrapport för januari september JULI SEPTEMBER Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 43,0 Mkr att jämföras med 3,3 Mkr för samma period förra året Orderingången uppgick

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Hög organisk tillväxt med överträffat EBITDA marginalmål

Hög organisk tillväxt med överträffat EBITDA marginalmål Pressmeddelande 2015-08- 24 Kvartalsrapport 2, 1 april 2015 till 30 juni 2015 Hög organisk tillväxt med överträffat EBITDA marginalmål Omsättning 15,114 kkr (1 april- 30 juni, 3 månader) Omsättningstillväxt

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2013 30 juni 2013 April Juni 2013 Nettoomsättningen uppgick till 84,1 (86,7*) MSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,3 (3,8*) MSEK Resultat efter

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29 PRESSMEDDELANDE www.billerud.com 2005-03-29 Effekter till följd av övergång till IFRS Billerud AB (publ) tillämpar från och med den 1 januari 2005 de av EG-kommissionen godkända International Financial

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer