Bokslutskommuniké år 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké år 2000"

Transkript

1 Bokslutskommuniké år 2000

2 Eniro visar fortsatt stark tillväxt med förbättrad lönsamhet Genom tre förvärv och stark ställning på Online-marknaden befäster Eniro sin ställning. Eniros intäkter fortsatte att öka under år 2000 och uppgick till MSEK (+13 procent). Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 891 MSEK (+16 procent), vilket ger en rörelsemarginal på 30 procent. Rörelsen uppvisar ett mycket starkt operativt kassaflöde under året, 810 MSEK. Eniro befäste sin starka position på Online-marknaden under året. Eniro är idag den största aktören på marknaden för Internetreklam i Sverige. Online-intäkterna visar fortsatt stark tillväxt och uppgick till 442 MSEK (+111 procent) och utgör därmed ca 15 procent av koncernens totala intäkter. Eniro har under året förvärvat ryska Y P Moskva och tyska Wer liefert was? (WLW) samt tecknat avtal om att förvärva tyska Windhager. Förvärven adderar ca 25 procent till Eniros omsättning. Marknaden Eniro bedriver idag verksamhet i 22 länder. Den ekonomiska utvecklingen på dessa marknader är generellt fortsatt god. Bra marknadsvillkor och stark efterfrågan har resulterat i fortsatt tillväxt både inom Eniros traditionella katalogverksamhet (Offline) och inom Online-verksamheten. Samtliga EU-länder uppvisar stigande tillväxt, låg inflation och positiv utveckling av sysselsättningen. Marknaderna i Östeuropa har upplevt en svagare ekonomisk utveckling under senare år, men visar nu en stark återhämtning. Den ekonomiska utvecklingen på de nordiska marknaderna påverkar reklammarknaden positivt, såväl den traditionella reklammarknaden för tryckta kataloger som reklammarknaden på Internet. Ökningstakten mattas dock något. Den europeiska Internetreklammarknaden beräknas vara värd MSEK och den traditionella katalogreklammarknaden MSEK. De nordiska katalog- och Internetreklammarknaderna är några av de mest utvecklade i Europa. Den tyska marknaden är den som bedöms ha störst potential, bland de länder Eniro är verksamma i. Eniro har en mycket stark ställning på alla de Internet- och katalogreklammarknader företaget verkar på. Eniro Sverige har en marknadsandel på ca 75 procent på katalogreklammarknaden och 33 procent på marknaden för Internetreklam. Det betyder att bolaget, i en växande marknad, behållit sin mycket starka ställning. Eniros position på den danska katalogreklammarknaden är stark, med drygt 20 procent av marknaden, liksom i Finland med 30 procent, och i Östeuropa och Baltikum med procent. Den förväntade utvecklingen av mobilt Internet medför en möjlig ökning av intäkterna både för Internetreklam och för e-handel. Verksamheten Eniro fortsätter att utvecklas positivt och intäkterna ökade med 13 procent (organisk tillväxt) jämfört med Den svenska verksamheten svarade för 73 procent av koncernens totala intäkter för perioden. Danmark och Finland stod för 12 respektive 8 procent. I Baltikum och Östeuropa genererades 5 procent av intäkterna. Strategiska initiativ i form av marknadsinvesteringar i Köpenhamn, Helsingfors och Moskva har haft en negativ inverkan på dessa geografiska marknaders rörelseresultat jämfört med föregående år. Intäkter relaterade till dessa initiativ kommer att genereras från 2001 och framåt. Offline-verksamheten visar fortsatt tillväxt och står för 85 procent av Enirokoncernens intäkter. Totalt publicerar Eniro nu ca 740 katalogtitlar, med en upplaga på ca 30 miljoner exemplar. De svenska affärerna (Off- och 1 Jupiter 2 Simba, Eniro

3 Online) förmedlar handel för mer än 300 miljarder SEK årligen. Online-verksamheten visar även den en stark tillväxt, med en ökning på 111 procent under år Antalet sökningar på våra Internetsajter uppgår till ca 55 miljoner, en ökning med 65 procent. Eniro arbetar kontinuerligt med produkt- och marknadsutveckling. Att nå nya kunder, genom nya kanaler, med mer innehåll är strävan. Under år 2000 blev Eniro ett av de första bolagen i världen att lansera MPS (Mobila Positionerings tjänster) relaterat till Gula Sidornainformation, en tjänst där man via sin mobiltelefon kan söka efter t ex närmaste restaurang, apotek etc, utifrån där man befinner sig. Eniro etablerar sig alltmer på marknaden för e-handel, både inom Business-to-Consumer (B2C t ex dindel.se) och Business-to-Business (B2B t ex emfas.com) och har idag ca 400 e-handelsshopar, sajter med köp- och säljfunktion. Intäkterna kommer dels från årliga avgifter, dels från transaktionsavgifter, vilka är mycket låga inledningsvis. En extra bolagsstämma bemyndigande Eniros styrelse att besluta om nyemissioner upp till 10 procent av aktiekapitalet i syfte att användas till eventuella förvärv. Man beslutade också om ett optionsprogram till Eniros medarbetare, som av skattetekniska skäl endast omfattar medarbetare i Sverige, Danmark, Finland, Estland och Lettland. På ledningsnivå valde 100 procent att teckna sig för optioner. Under december offentliggjorde Eniro AB att avtal tecknats om att förvärva tre företag, varav Windhager formellt tillträddes den 1 januari 2001: ZAO Yellow Pages Moscow, en leverantör av B2C tjänster Off- och Online. Genom förvärvet uppnår Eniro ca 35 procent marknadsandel och blir därmed den största katalogutgivaren i Moskvaregionen och stärker därmed sin position i Östeuropa ytterligare. Wer liefert was? GmbH (WLW) förvärvades genom en kontant köpeskilling på ca 550 MSEK samt nyemitterade Eniroaktier motsvarande ca 520 MSEK, totalt MSEK. Omsättning år 2000 uppgick till ca 360 MSEK med ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på ca 70 MSEK. WLW är ett av Europas ledande företag inom B2B-information etablerat i 13 europeiska länder. Annonsintäkterna från Online-verksamheten förväntas motsvara 60 procent av företagets intäkter år Windhager Mediengruppe, Tysklands sjunde största katalogföretag med tjänster inom B2C och C2C, verksamma i Baden-Württemberg och Leipzig. Köpeskillingen uppgår till ca 840 MSEK. Omsättning räkenskapsåret 1999/2000 uppgick till ca 370 MSEK, med ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på ca 70 MSEK. Då Windhager formellt förvärvades per den 1 januari 2001 konsolideras inte bolaget i Enirokoncernen per De tre förvärven är ett led i Eniros tillväxtsstrategi, att stärka sin närvaro på marknader med hög utvecklingspotential. Förvärven gör Eniro till en av de största aktörerna inom katalogtjänster Off- och Online i norra Europa. Den tyska katalogmarknaden har en av de högsta tillväxtpotentialerna i Europa. Katalogreklam per capita uppgår till ca en tredjedel av den svenska. Förvärven adderar uppskattningsvis 25 procent till Eniros omsättning. Tyskland blir Eniros näst största marknad, efter Sverige. Aktien Eniro AB noterades på OM Stockholmsbörsens O-lista den 10 oktober år 2000, till en kurs på 84 kronor. Emissionen övertecknades nära tre gånger och kursutvecklingen i jämförelse med index sedan introduktionen har varit gynnsam. Vid årsskiftet överfördes Eniro till Attract 40-listan. Största ägare är Telia med en ägarandel på 49 procent av såväl röster som aktier. Dessa aktier är på grund av Eniros noteringsavtal inlåsta i sex månader från den 10 oktober år Bland övriga ägare kan noteras att utländska institutioner representerar ca 39 procent medan det svenska ägandet, Telia undantaget, uppgår till knappt 12 procent. Försäljning och resultat Eniro fortsätter att utvecklas positivt och intäkterna uppgick till MSEK (2 649), en ökning med 13 procent (organisk tillväxt) jämfört med föregående år. Den största tillväxten skedde i Sverige med en ökning på 16 procent och förutom Danmark, som visar en tillväxt på 7 procent, påvisar samtliga geografiska marknader en ökningstakt om minst 10 procent. En förklaring till den starka försäljningstillväxten under året är hänförlig till Online-verksamheten, som redovisar en ökning med 111 procent till 442 MSEK (209). Även Offline-verksamheten uppvisade tillväxt under året på 5 procent till MSEK (2 440). Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgår till 891 MSEK (769), en ökning på 16 procent och med en rörelsemarginal på 30 procent (29). Den starkaste resultattillväxten har skett i den svenska verksamheten med en rörelsemarginal på 40 procent

4 (34). Även den finska rörelsen redovisar en gynnsam utveckling med en förstärkt rörelsemarginal på 18 procent (13). Rörelseresultatet före avskrivningar på goodwill (EBITA) uppgick till 865 MSEK (745), vilket ger en marginal på 29 procent (28). Omfattande marknadsinvesteringar i Köpenhamnsregionen påverkar rörelseresultatet i vår danska rörelse negativt, då dessa satsningar till fullo belastat resultaträkningen. Även utvecklingen i Baltikum och Östeuropa har påverkats av betydande investeringar i marknaden. Dessa aktiviteter i kombination med vissa organisationsförändringar utgör huvudförklaringar till årets resultatnedgång. Vår bedömning är att vi nu står väsentligt bättre rustade för att skapa tillväxt och lönsamhet på dessa marknader. Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till 738 MSEK (617) och årets resultat blev 489 MSEK (402). I rörelseresultatet ingår intäkter avseende återbetalning av SPP-medel om 18 MSEK, vilken bokförs som övrig intäkt. Säsongsvariationerna i Eniros verksamhet är betydande. Under årets sista kvartal distribueras ett flertal betydelsefulla kataloger, såsom Gula Sidornas Stockholmsutgåva. Detta är huvudförklaringen till kvartalets höga intäkter samt vidhängande mycket starka rörelseresultat före avskrivningar på 545 MSEK (501), vilket ger en rörelsemarginal på 39 procent (39). Förvärvet av WLW skedde den 28 december 2000, varför endast bolagets balansräkning konsolideras i Enirokoncernen. I delårsrapporten per 31 mars 2001 kommer både WLW och Windhager att vara konsoliderade såväl vad avser resultatsom balansräkning. Rörelsens kassaflöde Rörelsens operativa kassaflöde före finansiella poster och skatt samt exklusive effekter av förvärvet av WLW uppgick till 810 MSEK (530). De främsta förklaringarna till det starka kassaflödet under perioden är dels ett positivt rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på 891 MSEK (769), dels en obetydlig förändring av rörelsekapitalet under året samt mycket låga nettoinvesteringar. Det operativa kassaflödet efter beaktande av WLWförvärvet blev 740 MSEK (530) och fritt kassaflöde exkl. investeringar i goodwill uppgick till 493 MSEK (316). Finansiell ställning Soliditeten uppgick den 31 december till 50 procent och skuldsättningsgraden var 0,40. Avkastning på eget kapital var 33 procent. Koncernens räntebärande nettoskuld uppgick till 969 MSEK och periodens nettoinvesteringar exkl goodwill uppgick till 139 MSEK. Utdelning I samband med Eniros börsintroduktion deklarerade Eniros styrelse att bolagets utdelning i genomsnitt över tiden kommer att motsvara cirka 30 procent av årets resultat. Den legala koncernen Eniro bildades under mitten av år 2000 med ett årsresultat på 335 MSEK. Styrelsen kommer att föreslå årets bolagsstämma att till aktieägarna dela ut ca 30 procent av årets resultat eller 101 MSEK, motsvarande 65 öre per aktie. Medarbetare Medelantalet medarbetare omräknat till heltidstjänster var den 31 december 2 142, vilket är en ökning med 245 sedan 31 december Av dessa är 553 (613) medarbetare verksamma i Sverige. Antalet heltidsanställda medarbetare i WLW uppgår till 210. Utsikter för år 2001 Den officiella statistiken för reklammarknadens utveckling på Eniros viktigaste marknader visar på fortsatt tillväxt. Under den senaste tiden har dock kommit vissa indikationer på att tillväxttakten mattas. Eniros marknadssegment inom reklammarknaden har normalt påverkats i mindre utsträckning av konjunkturändringar än den traditionella reklam- och mediamarknaden. Eniro har för avsikt att stärka sin position inom nya mediekanaler och tjänster så som röstutlämning, e-handel och MPS (mobila positioneringstjänster). Proforma information Finansiell information för koncernen är i rapporten upprättad proforma och utgår i huvudsak från den koncernstruktur som beräknas vara helt genomförd under första kvartalet Detaljerad information om proformaförutsättningarna finns att tillgå i det prospekt, som lämnades till

5 marknaden inför bolagets notering på OM Stockholmsbörsens O-lista. Prospektet kan rekvireras från Eniro och finns även tillgängligt på Koncernens legala finansiella ställning och utfall redovisas i slutet av denna rapport. För mer information, kontakta Lars Guldstrand, koncernchef och VD Eniro AB, tfn , Lennart Bernard, Finansdirektör Eniro AB, tfn , Händelser efter periodens utgång Sedan den 1 januari år 2001 listas Eniro AB på Attract 40 listan på OM Stockholmsbörsen. I februari tecknade Eniro och Bonnier ett samarbetsavtal. I första skedet innebär det att Eniro förvärvar Svar om Stockholm, som tillhandahåller röst- och webbbaserad information. Stockholm den 12 februari 2001 Finansiell information Årsredovisning april 2001 Delårsrapport jan mars 7 maj 2001 Bolagsstämma 7 maj 2001 Delårsrapport jan juni 10 aug 2001 Delårsrapport jan sept 30 okt 2001 Lars Guldstrand Koncernchef och VD, Eniro AB

6 Koncernens Resultaträkning Proforma Alla belopp i MSEK Jan Dec Jan Dec Okt Dec Okt Dec Rörelseintäkter: 2) Brutto rörelseintäkter Reklamskatt Rörelseintäkter Kostnader: Produktionskostnader Försäljningskostnader Marknadsföringskostnader Administrationskostnader Produktutvecklingskostnader Övriga intäkter/kostnader Rörelseresultat före avskrivningar av goodwill 1) Avskrivningar historisk goodwill 3) Avskrivningar omstruktureringsgoodwill 4) Rörelseresultat efter avskrivningar Finansnetto 5) Resultat före skatter och minoritetsintressen Skatt 5) Minoritetsintresse Årets resultat ) I Rörelseresultatet före avskrivningar av goodwill ingår avskrivningar med: ) Rörelseintäkter är Brutto rörelseintäkter exklusive reklamskatt. I Sverige tillämpas en reklamskatt om 11% på i stort sätt all annonsering förutom Online-annonsering. Bolaget inkluderar reklamskatt i bolagets fakturor till annonsörer och vidarebefordrar påförd reklamskatt till skattemyndigheten i Sverige. 3) Faktisk goodwill inom de enheter som förvärvades av Eniro AB genom den omstrukturering som skedde 30 juni ) Avser avskrivning av den goodwill på 1531 MSEK som uppkom i samband med den omstrukturering som skedde den 30 juni Omstruktureringsgoodwillen förväntas skrivas av rätlinjigt över 20 år, med startdatum 1 juli ) Finansnettot och skatt ovan är en proformaindikation på vad bolagets resultat per period skulle ha varit om bolaget hade varit ett självständigt subjekt, och bolagets proforma kapitalstruktur per 30 juni 2000 hade redovisats 1 januari Den redovisade informationen baseras på proforma räkenskaper och speglar. En antagen räntekostnad netto om 27 MSEK per år. En antagen skattekostnad till skattesatsen 28% på summan av vinsten före skatt och icke avdragsgilla kostnader för goodwillavskrivning för respektive period. Intäkter och rörelseresultat före avskrivningar per geografisk verksamhetsgren Proforma Alla belopp i MSEK Jan Dec Jan Dec Okt Dec Okt Dec Rörelseintäkter Totalt Offline-intäkter Online-intäkter Sverige Rörelseintäkter Offline-intäkter Online-intäkter Danmark Rörelseintäkter Offline-intäkter Online-intäkter Finland Rörelseintäkter Offline-intäkter Online-intäkter Baltikum & Östra Europa Rörelseintäkter Offline-intäkter Online-intäkter Övriga rörelseintäkter EBITDA Total Marginal % Sverige Marginal % Danmark Marginal % Finland Marginal % Baltikum & Östra Europa Marginal % Övrigt 6) ) I övrigt ingår intäkter och kostnader avseende supportavtalet med KPN i Holland och koncerngemensamma kostnader. I prospektet inkluderades de koncerngemensamma kostnaderna i rörelseresultatet för Sverige.

7 Koncernens operativa kapital Proforma Alla belopp i MSEK Dec Sep Jun Mar Dec Kundfordringar Övriga icke räntebärande omsättningstillgångar Summa rörelsetillgångar Leverantörsskulder Övriga icke räntebärande kortfristiga skulder Summa rörelseskulder Rörelsekapital Övriga immateriella tillgångar Materiella tillgångar Övriga icke räntebärande anläggningstillgångar 4 Operativt kapital, exkl goodwill Avgår WLW s effekt på operativt kapital 70 Operativt kapital, exkl WLW 569 Goodwill 6) Operativt kapital ) Omstruktureringsgoodwill är inkluderad. Koncernens kassaflöden Proforma Alla belopp i MSEK Jan Dec Jan Dec Oct Dec Oct Dec Rörelseresultat före avskrivning av goodwill (EBITA) Avskrivningar av anläggningstillgångar exkl goodwill Förändringar i rörelsekapital Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar exkl goodwill Operativt kassaflöde Avgår WLW s andel av förändring i rörelsekapital Avgår WLW s andel av nettoinv. i anl.tillg. exkl goodwill Operativt kassaflöde, exkl WLW Finansnetto Skatt Fritt kassaflöde, exkl goodwill och WLW Nettoinvesteringar i goodwill Fritt kassaflöde, exkl WLW Koncernens intäkter och EBITDA per kvartal Proforma Alla belopp i MSEK Oct Dec Jul Sep Apr Jun Jan Mar Totalt Rörelseintäkter totalt Offline-intäkter Online-intäkter EBITDA

8 Nyckeltal Proforma Alla belopp i MSEK Jan Dec Jan Dec Oct Dec Oct Dec Rörelseintäkter, ökning, % ET Online-intäkter, ökning, % ET Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA marginal), % Rörelseresultat före avskrivningar av goodwill (EBITA) Rörelsemarginal före avskrivningar av goodwill (EBITA marginal), % Årets resultat Operativt kassaflöde, exkl WLW Fritt kassaflöde, exkl goodwill Nettoskuld, räntebärande 969 ET 969 ET Rörelsekapital Eget kapital, genomsnitt 1492 ET ET ET Avkastning på eget kapital, % 33 ET ET ET Skuldsättningsgrad, ggr. 0,40 ET 0,40 ET Soliditet, % 50 ET 49 ET Medelantal heltidsanställda Data per aktie Proforma Jan Dec Jan Dec Intäkt per aktie, kr D:o efter full utspädning ET EBITDA per aktie D:o efter full utspädning 5.67 ET Fritt kassaflöde, exkl goodwill per aktie, kr D:o efter full utspädning 3.13 ET Årets resultat per aktie D:o efter full utspädning 3.11 ET Eget kapital per aktie, kr ET D:o efter full utspädning ET Börskurs per ET Antal aktier vid periodens slut ( 000) D:o efter full utspädning ET 7) Ovanstående tabell visar på vad bolagets resultat per aktie och eget kapital skulle ha varit om bolaget hade varit ett självständigt subjekt, och bolagets proforma kapitalstruktur per 30 juni hade varit på plats 1 januari Den redovisade informationen baseras på proforma räkenskaper och speglar. En antagen räntekostnad netto om 27 MSEK per år. En antagen skattekostnad till skattesatsen 28% på summan av vinsten före skatt och icke avdragsgilla kostnader för goodwillavskrivning för respektive period och Ett antaget antal utestående aktier om för respektive period, motsvarande antalet utestående aktier per dagens datum.

9 Koncernens Resultaträkning Legalt Alla belopp i MSEK Jul Dec 2000 Rörelseintäkter: Brutto rörelseintäkter 1867 Reklamskatt 124 Rörelseintäkter 1743 Kostnader: Produktionskostnader 478 Försäljningskostnader 425 Marknadsföringskostnader 125 Administrationskostnader 160 Produktutvecklingskostnader 31 Övriga intäkter/kostnader 5 Rörelseresultat före avskrivningar av goodwill 529 Avskrivningar historisk goodwill 26 Avskrivningar omstruktureringsgoodwill 38 Rörelseresultat efter avskrivningar 465 Finansnetto 24 Resultat före skatter och minoritetsintressen 441 Skatt 105 Minoritetsintresse 1 Årets resultat 335 Koncernbalansräkning Legalt Alla belopp i MSEK Dec 2000 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar 23 Materiella anläggningstillgångar 156 Uppskjuten skattefordran 55 Räntebärande anläggningstillgångar 11 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Pågående arbete 76 Kundfordringar 1025 Förutbetalade kostnader och upplupna intäkter 72 Övriga icke räntebärande omsättningstillgångar 63 Summa icke räntebärande omsättningstillgångar 1236 Kortfristiga placeringar 79 Kassa och bank 282 Summa räntebärande omsättningstillgångar 361 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Minoritetsintresse 5 Avsättningar Avsättning för pensioner 71 Uppskjuten skatteskuld 104 Övriga icke räntebärande avsättningar 49 Summa avsättningar 224 Långfristiga räntebärande skulder 1270 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 254 Skatteskulder 188 Upplupna kostnader och förutbetalade intäkter 220 Övriga icke räntebärande kortfristiga skulder 282 Summa icke räntebärande kortfristiga skulder 944 Summa kortfristiga skulder 944 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 4 840

10 Eniro AB Box 811, Bromma Besöksadress: Gustavlundsvägen 135 KåPe Communication AB

Fortsatt stark intäkts- och resultat utveckling

Fortsatt stark intäkts- och resultat utveckling Delårsrapport januari september Fortsatt stark intäkts- och resultat utveckling Den 10 oktober noterades Eniro på OM Stockholmsbörsens O-lista, varvid Telia avyttrade en majoritet av sitt ägande Intäkterna

Läs mer

DEN SVENSKA POSITIONEN FÖRSTÄRKS I EN SVAG MARKNAD

DEN SVENSKA POSITIONEN FÖRSTÄRKS I EN SVAG MARKNAD Eniros delårsrapport januari juni 2002 DEN SVENSKA POSITIONEN FÖRSTÄRKS I EN SVAG MARKNAD Koncernens intäkter inklusive förvärv uppgick till 2 188 MSEK (2 003), en ökning med 9 procent. Online-intäkterna

Läs mer

Fortsatt tillväxt. Marknad och marknadspositioner. Verksamheten

Fortsatt tillväxt. Marknad och marknadspositioner. Verksamheten Fortsatt tillväxt Intäkterna ökade med 50 procent till 4 519 MSEK (3 004) Online-intäkter ökade med 109 procent till 925 MSEK eller 20 procent av totala intäkter Online-verksamheten förstärkt Scandinavia

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Eniro förvärvar röstportal i Estland

Eniro förvärvar röstportal i Estland PRESSMEDDELANDE 2001-04-11 Eniro förvärvar röstportal i Estland Estniska AS Teabeliin blir ett helägt dotterbolag till Eniro genom förvärvet av utestående 60 procent av AS Teabeliin av Eesti Telefon för

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn 2014-05-09 Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn Delårsrapport januari mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 82 % under första kvartalet Resultatförbättring med nästan 3 MSEK mot föregående år

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

jan-sep 2017 juli-sep 2017 juli-sep 2016

jan-sep 2017 juli-sep 2017 juli-sep 2016 DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3-2017 Fortsatt stark försäljningstillväxt i 3e kvartalet. Delårsrapport 1 juli 30 september 2017 Nettoomsättningen uppgick till 27,1 MSEK (22,0), en ökning med 23,3% Bruttomarginalen

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (17,8) Substansvärdet 30 september 248 kronor Substansvärdet 8 november

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2002

Delårsrapport. Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,4 MSEK (15,5) Substansvärdet den 30 juni var 270 kronor (288) Substansvärdet den 21 augusti

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Delårsrapport. januari mars 1998

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Delårsrapport. januari mars 1998 Pressmeddelande från Securitas AB 1998-05-07 Securitas AB Delårsrapport januari mars 1998 Försäljningen ökade med 18 procent till 2.869 MSEK (2.42, varav 9 procent är organisk tillväxt. Resultatet före

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Koncernrapport 11 maj 2016 Första kvartalet något svagare än förväntat JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 4% till 10,9

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28

Delårsrapport januari juni 2014 2014-08-28 2014-08-28 Delårsrapport januari juni 2014 Nettoomsättningen har ökat med 29 % under första halvåret mot föregående år Rörelseresultatet är 2,1 MSEK bättre efter första halvåret mot föregående år Händelser

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer