Representationspolicy och riktlinjer för representation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Representationspolicy och riktlinjer för representation"

Transkript

1 1 (4) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Västra Götalandsregionen Regionkansliet Handläggare: Christina Karlsson Telefon: E-post: Till ägarutskottet Representationspolicy och riktlinjer för representation Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande: 1. Regionfullmäktige antar Representationspolicy att gälla för Västra Götalandsregionen och dess majoritetsägda bolag. 2. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att fastställa riktlinjer för representation med stöd i representationspolicyn. 3. Regionfullmäktige upphäver Riktlinjer för representation, gåvor och minnesgåvor beslutade av regionfullmäktige 11/1998. Regionstyrelsen beslutar följande för egen del: 1. Regionstyrelsen fastställer Riktlinjer för representation. 2. Regionstyrelsen delegerar till regiondirektören att fastställa beloppsgränser för representation. 3. Regionstyrelsen rekommenderar Västra Götalandsregionens majoritetsägda bolag att anta motsvarande riktlinjer som regionstyrelsen. 4. Regionstyrelsen upphäver Handläggningsordningsordning vid representation, beslutad av regionstyrelsen 229/ Regionstyrelsens beslut gäller under förutsättning att regionfullmäktige antar representationspolicyn. Sammanfattning av ärendet Regionstyrelsen beslutade 14 oktober 2014 att ge regiondirektören i uppdrag att ta fram förslag till nya riktlinjer för representation. Förslaget är uppdelat i: Representationspolicy som beslutas av regionfullmäktige. Policyn omfattar situationer där Västra Götalandsregionen och dess majoritetsägda bolag representerar (ger något), externt eller internt, såväl i som utanför Sverige. Riktlinjer för representation som beslutas av regionstyrelsen och omfattar Västra Götalandsregionens samtliga nämnder och styrelser. Riktlinjerna rekommenderas att gälla även för bolagen. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

2 Datum Diarienummer RS (4) Fördjupad beskrivning av ärendet Regionstyrelsens uppdrag Regionstyrelsen beslutade 14 oktober 2014 att ge regiondirektören i uppdrag att ta fram förslag till nya riktlinjer för representation. Regiondirektören har gett direktiv för uppdraget genom uppdragshandling. Förslag till policy ska gälla för samtliga nämnder och bolag och omfatta både intern och extern representation. Bakgrund 1998 beslutade regionfullmäktige om riktlinjer för representation, gåvor och minnesgåvor. Med riktlinjerna som grund har regionkansliet upprättat tillämpningsanvisningar. Revisorskollegiet har under 2014 genomfört en granskning av representation. Revisionsrapporten konstaterar att förvaltningarna inte har ändamålsenliga rutiner för hantering av representation. Revisionens sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen för representation bör förstärkas. I dialog med regionkansliet har förvaltningarna framfört att det behövs en översyn och uppdatering av riktlinjerna för representation. Befintliga styrande dokument med koppling till ärendet Arbetsgruppen har gått igenom vilka andra dokument, utöver lagstiftning, som berör området, och har funnit följande dokument som mest relevanta: Västra Götalandsregionen, VGR, Vision Västra Götaland Det goda livet VGR, Regionfullmäktiges arbetsordning om representationskommitté VGR, Bolagspolicy VGR, Befintliga riktlinjer för representation, gåvor och minnesgåvor beslutade av regionfullmäktige 1998 VGR, Handläggningsordningsordning vid representation, beslutad av regionstyrelsen 2000 VGR/SKL, Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin VGR, Strategi för Västra Götalandsregionens externa kommunikation Utöver politiskt beslutade riktlinjer gällande representation finns regionövergripande rutiner beslutade på tjänstemannanivå. VGR, Regelverk för redovisning av representation, utbildning och handkassor VGR, Anvisningar för riktlinjer gällande minnesgåva Manual för Västra Götalandsregionen i representativa sammanhang Regler för hyllningar och kondoleanser Förvaltningarna inom Västra Götalandsregionen har i olika utsträckning tagit fram kompletterande riktlinjer/rutiner kring representation. Även bolagen har egna, fastställda riktlinjer/rutiner. Övergripande lagstöd En grundförutsättning för Västra Götalandsregionen är det som anges i regeringsformen (1 kap 9 RF): att förvaltningsmyndigheter ska beakta allas

3 Datum Diarienummer RS (4) likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Vid representation är det viktigt att upprätthålla kraven på saklighet och opartiskhet. Som en ram för representationsfrågorna finns bestämmelser om ett landstings befogenheter i kommunallagens andra kapitel. När organisationen representerar ska det i grunden finnas ett allmänintresse för Västra Götaland och/eller invånarna (2 kap 1 KL). Förslaget I Västra Götalandsregionens bolagspolicy regleras att bolagen, utan ytterligare ägardirektiv, ska följa regionfullmäktiges policybeslut. Det innebär att policyn utan ytterligare åtgärd gäller för bolagen. De riktlinjer som föreslås beslutas av regionstyrelsen gäller inte automatiskt för bolagen. Förslaget är uppdelat i Representationspolicy som beslutas av regionfullmäktige. Förslaget omfattar situationer där Västra Götalandsregionen/majoritetsägda bolag representerar (ger något), externt eller internt, såväl i som utanför Sverige. Riktlinjer för representation som beslutas av regionstyrelsen och omfattar Västra Götalandsregionens samtliga nämnder och styrelser. Riktlinjerna rekommenderas att gälla även för bolagen. Detaljerade rutiner som ger vägledning i den praktiska hanteringen tas fram på tjänstemannanivå, med stöd i policy och riktlinjer. Dokument/beslut som ska upphävas när nytt beslut tas När policy/riktlinjer för representation beslutas ska följande dokument upphävas Riktlinjer för representation, gåvor och minnesgåvor, beslutade av regionfullmäktige 11/1998 Handläggningsordning vid representation, beslutad av regionstyrelsen 229/2000. Beredning Uppdraget har bedrivits i en arbetsgrupp med representanter från regionkansliet samt sekreteraren för regionfullmäktiges representationskommitté. En referensgrupp med representanter för verksamheter (utförare, inköp, juridik, konferensservice, bolag) har löpande lämnat synpunkter på arbetsgruppens material. Arbetsgruppen har tagit del av hur jämförbara, offentliga organisationer hanterat frågorna kring representation (bland annat Stockholms läns landsting, Region Skåne, Göteborgs stad, Stockholms stad) samt privata företag. MBL-förhandling av förslaget sker 9 mars Regionkansliet

4 4 (4) Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Bengt Säterskog Administrativ direktör Bilaga Förslag till representationspolicy Förslag till riktlinjer för representation Besluten skickas till Samtliga nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen för genomförande Styrelsen för Västtrafik, Göteborgs Symfoniker, GöteborgsOperan, Film i Väst, Regionteater Väst, Västsvenska turistrådet och Sahlgrenska I.C. för genomförande Avdelningschefer och stab, regionkansliet för genomförande Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

5 1 (1) Datum Diarienummer RS Representationspolicy - Förslag Representationspolicyn omfattar Västra Götalandsregionens samtliga nämnder och styrelser och majoritetsägda bolag, hädanefter kallat VGR. Den gäller situationer där VGR representerar (ger något), externt eller internt, såväl i som utanför Sverige. VGR:s verksamhet är viktig för alla invånare i Västra Götaland. Den bidrar till hälsa och trygghet i vardagen och till ett livskraftigt Västra Götaland. Det är invånarna som finansierar verksamheten, i första hand genom skattemedel. Därför ska organisationen hantera pengarna på ett öppet och ansvarsfullt sätt. Det finns olika styrmedel för att säkerställa detta, bland annat denna regiongemensamma representationspolicy. Den beslutas av regionfullmäktige och kompletteras och förtydligas av riktlinjer och rutiner. Att representera VGR:s värdskap ska vara välkomnande och bidra positivt till verksamhetens anseende. Representationen ska alltid ha ett samband med, och värde för, verksamheten. Representanter från VGR ska agera professionellt och förtroendeingivande. Representationen ska vara måttfull och kostnadsmedveten och den som representerar ska tydligt dokumentera syftet med representationen. Huvudregeln är att alkohol inte ska förekomma vid representation. Bakgrunden till detta är organisationens uppdrag att verka för god hälsa. Representationskommittén prövar om undantag är motiverat av särskilda skäl. Representationskommittén är tillsatt av regionfullmäktige och hanterar övergripande representationsfrågor och samordning mellan nämnder/styrelser och bolag. Vem som har rätt att representera ska tydligt framgå av styrdokument/beslut i varje förvaltning, bolag, nämnd eller styrelse. Nämnden/styrelsen ansvarar för att policy och riktlinjer för representation efterlevs i sin organisation. Extern och intern representation Representation kan vara extern och intern och ska främja VGR:s verksamhet och intressen. Den externa representationen riktar sig utåt. Syftet är att inleda och utveckla relationer med aktörer som är viktiga för verksamheten, invånarna och Västra Götaland. Den kan också vara ett sätt att stärka VGR:s olika verksamheter. Den interna representationen riktar sig till organisationens medarbetare och förtroendevalda (inom och mellan förvaltningar respektive inom bolagen). Syftet är att främja goda arbetsresultat och ett trivsamt arbetsklimat. Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

6 1 (9) Riktlinjer Datum Diarienummer RS Riktlinjer för representation Förslag Postadress: Regionens Hus Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: Webbplats: E-post:

7 Riktlinjer (9) Innehåll Inledning... 3 Riktlinjer för representation Syfte med riktlinjerna Avgränsning Representationskommitténs roll Lokaler och konferensbokning vid representation Alkohol Beloppsgränser för representation Intern representation Definition Olika former av aktiviteter Extern representation Definition Generella principer för extern representation Gåvor och uppvaktningar Generellt om att ge gåvor Gåvor och uppvaktningar till medarbetare Riktlinjer gällande förtroendevalda Styrning och kontroll... 8

8 Riktlinjer (9) Inledning Västra Götalandsregionen fastställer policyer och riktlinjer för frågor där det är värdefullt att ha ett gemensamt förhållningssätt och göra på ett likartat sätt. Dessa regionövergripande dokument gällande representation ska finnas: Representationspolicy som beslutas av regionfullmäktige och gäller för Västra Götalandsregionen och av Västra Götalandsregionen majoritetsägda bolag. Riktlinjer för representation som beslutas av regionstyrelsen och omfattar Västra Götalandsregionens samtliga nämnder och styrelser. Riktlinjerna rekommenderas att gälla även för bolagen. Rutiner som ger stöd i det dagliga arbetet. Dessa fastställs på tjänstemannanivå. Det är invånarna som finansierar Västra Götalandsregionens verksamhet. Därför ska det vara självklart att hantera pengarna på ett öppet och ansvarsfullt sätt i representationssammanhang. Riktlinjerna kompletterar den långsiktiga och övergripande representationspolicyn genom att förtydliga och precisera. Utifrån policyn ska regionstyrelsen följa upp, uppdatera och fastställa riktlinjerna i samband med varje ny mandatperiod. Riktlinjer för representation 1 Syfte med riktlinjerna Riktlinjerna ska förtydliga policyn och ge vägledning och direktiv om vad som gäller i representationsfrågor. För den som representerar Västra Götalandsregionen ska det vara lätt att göra rätt. Det ska också vara lätt för organisationens chefer att ta ansvar för att policyn efterlevs och att gällande regelverk följs. 2 Avgränsning Representationspolicyn omfattar situationer där organisationen representerar (ger något, exempelvis måltid eller gåva), externt eller internt, såväl i som utanför Sverige. Alla medarbetare och förtroendevalda omfattas. Detta omfattas inte: Situationer där organisationen och dess medarbetare erbjuds ta emot gåvor/får inbjudan till måltider/sammankomster och dylikt från extern part. I grunden gäller brottsbalkens bestämmelser om givande och tagande av muta. För dessa situationer finns andra riktlinjer: Överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting och Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin,

9 Riktlinjer (9) medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. Regionstyrelsen har antagit överenskommelsen. Policy mot korruption (under framtagande). Situationer som rör reklam och sponsring. Regionstyrelsen har fastställt Principer och riktlinjer för reklam, sponsring mm. 3 Representationskommitténs roll Som högsta beslutande organ har regionfullmäktige en representativ roll att företräda VGR i olika nationella och internationella sammanhang. Vid sådana tillfällen ska fullmäktiges presidium samråda med regionstyrelsens presidium om hur VGR ska företrädas. Detta sker i representationskommittén som är tillsatt av regionfullmäktige. Sekreterare för representationskommittén är den tjänsteman som utsetts till ansvarig för representations- och protokollfrågor. Representationskommittén hanterar övergripande representationsfrågor och samordning mellan nämnder/styrelser och bolag. Regionstyrelsen ansvarar för representation vid tillfällen som är knutna till den operativa politiska verksamheten. I övrigt ansvarar regionfullmäktige för representationen. Respektive nämnd/styrelse och bolag ansvarar för representationen inom sitt verksamhetsområde. Representationskommittén ansvarar enligt regionfullmäktiges arbetsordning för att tolka och pröva riktlinjer för representation, gåvor och minnesgåvor. Regionfullmäktiges arbetsordning 37 Regionfullmäktige ska inrätta en representationskommitté med uppgift att hantera fullmäktiges representation. Representationskommittén består av regionstyrelsens och regionfullmäktiges presidium. Representationskommittén ansvarar för tolkning och prövning av riktlinjer för representation, gåvor och minnesgåvor. 4 Lokaler och konferensbokning vid representation Västra Götalandsregionen ska i första hand använda egna lokaler vid representation. Egna lokaler inkluderar även de majoritetsägda bolagens lokaler, till exempel kulturinstitutioner och museer. Västra Götalandsregionens krav på tillgänglighet och miljö ska tillgodoses. 5 Alkohol I policyn anges att huvudregeln är att alkohol inte ska förekomma vid representation. Bakgrunden till detta är organisationens uppdrag att verka för god hälsa. Representationskommittén prövar om undantag är motiverat av särskilda skäl. 6 Beloppsgränser för representation För att nå likvärdighet inom Västra Götalandsregionen fastställer regionstyrelsen beloppsgränser för representationskostnader.

10 Riktlinjer (9) Här redovisas övergripande vad organisationen har att förhålla sig till vad gäller mervärdesskatt och inkomstskatt utifrån Skatteverkets regler. Förvaltningar. Landstinget som organisation är inte skattepliktig för inkomstskatt. Däremot fastställer Skatteverket beloppsgränser för när organisationen har rätt att dra av för mervärdesskatt. Förmånsbeskattning. När medarbetare i bolag och förvaltningar har tagit emot kost, gåvor eller liknande ska de förmånsbeskattas om det som de tagit emot inte uppfyller kriterierna för skattefrihet. Bolag. Skatteverket fastställer beloppsgränser för hur stora representationskostnader som är avdragsgilla inkomstskattemässigt och vilken avdragsrätt som gäller för mervärdesskatt. 7 Intern representation 7.1 Definition Den interna representationen riktar sig till organisationens förtroendevalda och medarbetare (inom och mellan förvaltningar) och ska främja goda arbetsresultat och ett trivsamt arbetsklimat i verksamheten. Det som inkluderas i intern representation är till exempel måltidskostnader i samband med informationsmöten, personaltillställningar, interna kurser, gratifikationsmiddag och liknande arrangemang. Det är inte alltid uppenbart vad som är eller inte är intern representation. Som vägledning följer här några olika typer av interna aktiviteter. Riktlinjer gällande förtroendevaldas representation redovisas i avsnitt Olika former av aktiviteter Måltid vid informationsmöte Informationsmöten är av enstaka karaktär och innehåller viktig information från Västra Götalandsregionen till medarbetarna. Det kan exempelvis röra organisationsförändringar och personalfrågor. Till ett informationsmöte ska det finnas deltagarlista och program/inbjudan som beskriver syftet med mötet. En gemensam måltid som arbetsgivaren betalar i samband med mötet är intern representation och en skattefri förmån för medarbetaren. Personaltillställning Personaltillställningar är intern representation och en skattefri förmån för medarbetaren. Det är en personalfrämjande aktivitet som inte är direkt verksamhetsrelaterad. Personaltillställning får hållas maximalt två gånger per år. De ska rikta sig till hela personalen och vara måttfulla till sin karaktär. Intern representation i hemmet Representation i hemmet ska tillämpas restriktivt och alltid i förväg godkännas av överordnad chef. Interna kurser, konferenser och liknande arrangemang Interna kurser, planeringskonferenser och liknande arrangemang är intern representation. Vid dessa tillfällen är måltiderna en skattefri förmån för medarbetaren under förutsättning att följande villkor uppfylls

11 Riktlinjer (9) Sammankomsten ska vara intern, tillfällig och kortvarig Måltider ska intas gemensamt Sammankomsten ska omfatta minst sex timmars effektivt arbete per dag. Interna arbetsluncher Enklare förtäring vid lunch, det vill säga smörgås, sallad eller annan förtäring som inte räknas som lagad måltid är inte intern representation. Den får undantagsvis förekomma i samband med internt arbete inom och/eller mellan förvaltningar. Det krävs att tids- eller effektivitetsvinster kan motivera sådan förtäring. Det får inte ske frekvent och förtäringen måste intas på platsen för mötet. Trivselfrämjande åtgärder Trivselfrämjande åtgärder som inte faller under definitionen intern representation är när medarbetarna bjuds på enklare förtäring och förfriskningar i samband med arbetet. Exempel på förtäring som kan förekomma är kaffe, te, bulle, smörgås och frukt. Regelbundna möten Möten som är inplanerade och sker regelbundet faller inte under definitionen intern representation. Det innebär att om Västra Götalandsregionen vid avdelningsmöte eller arbetsplatsträff regelbundet bjuder medarbetarna på lunch uppstår en skattepliktig förmån för medarbetaren. 8 Extern representation 8.1 Definition Med extern representation menas sådan gästfrihet som Västra Götalandsregionen riktar till utomstående organisationer eller besökare. Syftet är att inleda och utveckla relationer med aktörer som är viktiga för verksamheten, invånarna och Västra Götaland. Den externa representationen ska därför alltid ha ett samband med Västra Götalandsregionens verksamhet. Den kan också vara ett sätt att stärka Västra Götalandsregionens olika verksamheter. 8.2 Generella principer för extern representation Den som representerar externt ska ha ett tydligt syfte med representationen och vara kostnadsmedveten. Huvudregeln vid representation är att det ska vara fler externa gäster än deltagare från Västra Götalandsregionen. Återhållsamhet ska iakttas vid återkommande representation mot samma person och/eller organisation. Representation får inte förekomma i samband med pågående upphandling eller myndighetsutövning. Enda undantaget är enklare förtäring i anslutning till arbetsmöte, till exempel kaffe, te, bulle, smörgås och frukt. Förtäring i samband med extern representation bör ha tydliga västsvenska förtecken. Ekologiska och närproducerade råvaror ska användas i så stor utsträckning som möjligt.

12 Riktlinjer (9) 9 Gåvor och uppvaktningar 9.1 Generellt om att ge gåvor Gåvor delas in på följande sätt Reklamgåva/profilprodukter. Artikel av obetydligt värde och utan personlig karaktär som har anknytning till Västra Götalandsregionens verksamhet eller enklare presentartiklar som pennor eller paraplyer. Ett regionövergripande sortiment av profilprodukter finns. Representationsgåva kan överlämnas vid extern representation. Exempel på gåva är blommor, böcker, fruktkorg som överlämnas vid studiebesök, jubileum eller dylikt. Gåvan bör om möjligt ha lokal anknytning. Gåva till medarbetare och förtroendevalda. Se avsnitt 9.2 och 10. För Västra Götalandsregionen finns ett regionövergripande sortiment av gratifikationer/minnesgåvor som ska användas i första hand. Vid beslut om att ge gåva ska Västra Götalandsregionens policy om korruption följas (under framtagande, grunden är brottsbalkens bestämmelser om givande och tagande av muta). 9.2 Gåvor och uppvaktningar till medarbetare Gåvor från arbetsgivaren till medarbetare är som huvudregel skattepliktig förmån för medarbetaren eftersom gåvor jämställs med ersättning för utfört arbete. Det finns undantag från denna regel. I Västra Götalandsregionen kan följande gåvor ges (överensstämmer med Skatteverkets principer om skattefri förmån för arbetstagaren): Julgåva en gåva som lämnas i anslutning till jul. Jubileumsgåva en gåva till anställd när arbetsplatsen firar 20-, 25-, 50-, 75- eller 100 årsjubileum. Minnesgåva en gåva av minneskaraktär som lämnas till tillsvidareanställd medarbetare (minst sex år) maximalt två gånger under anställning hos Västra Götalandsregionen. Minnesgåva lämnas när: o Medarbetaren har uppnått 25 års anställning i Västra Götalandsregionen. o Medarbetare vars anställning inom Västra Götalandsregionen upphör på grund av pension om anställningstiden i Västra Götalandsregionen är minst 20 år, men inte 25 år. Minnesgåva kan också lämnas vid följande tillfälle: o Förvaltningen kan själv besluta om minnesgåva till medarbetare som slutar på grund av pension eller av annan orsak. Medarbetaren måste dock sammanlagt ha varit anställd i Västra Götalandsregionen i minst 6 år. I annat fall blir gåvan skattepliktig förmån. Kondoleanser vid medarbetares bortgång I samband med medarbetares begravning kan Västra Götalandsregionen bekosta krans/blommor och dödsannons. Som alternativ kan Västra Götalandsregionen lämna en gåva till välgörande ändamål, om detta är ett önskemål från anhöriga.

13 Riktlinjer (9) Högtidsdag Enklare uppvaktning i form av blomsteruppvaktning vid exempelvis 50- årsdag får förekomma. 10 Riktlinjer gällande förtroendevalda De regler som anges i 7.2 gällande olika aktiviteter gäller övergripande även för förtroendevalda. Uppvaktning Det är i linje med Västra Götalandsregionens policy att: uppvakta ordinarie ledamot i regionfullmäktige och ordinarie ledamot i styrelse/nämnd med blommor när de fyller 50 år. avtacka ordinarie regionfullmäktigeledamot och ordinarie ledamot i styrelse/nämnd med minnesgåva när de avgår från uppdrag. Tidskravet är att ledamoten ska ha fullgjort minst sex år. Regionfullmäktiges presidium ansvarar för uppvaktning av regionfullmäktigeledamöter. Nämndens/styrelsens ordförande ansvarar för uppvaktning av ledamot. När det finns behov av att samordna Västra Götalandsregionens uppvaktning ska regionfullmäktiges presidium kontaktas. Kondoleanser vid förtroendevalds bortgång Vid ordinarie regionfullmäktigeledamots eller ordinarie nämndsledamots begravning kan Västra Götalandsregionen bekosta krans/blommor och dödsannons. Som alternativ kan Västra Götalandsregionen lämna en gåva till välgörande ändamål, om detta är ett önskemål från anhöriga. Särskilda tillfällen Utöver ovanstående regler kan representationskommittén pröva uppvaktning/kondoleans när särskilda skäl motiverar detta. 11 Styrning och kontroll För att säkra att beslut tas på rätt nivå, att utlägg överensstämmer med riktlinjer och att kostnader bokförs rätt gäller följande regler: Intern representation Förvaltningschef beslutar om intern representation och kan överlåta rätten att besluta till andra chefer i organisationen. Vilka i organisationen som har rätt att besluta om representation ska dokumenteras. Extern representation Regionfullmäktiges representationskommitté ansvarar för att besluta om regionövergripande extern representation/värdskap. Det innebär att förfrågningar, som inkommer i andra delar av organisationen om att Västra Götalandsregionen övergripande ska representera, ska hänvisas till representationskommittén/dess sekreterare.

14 Riktlinjer (9) Officiell korrespondens för övergripande representation hanteras via representationskommitténs sekretariat. Det kan till exempel gälla inbjudningar till officiella/offentliga personer i samband med invigningar och konferenser. Nämnden/styrelsen respektive förvaltningschef beslutar om extern representation inom sitt verksamhetsområde. Förvaltningschef kan överlåta rätten att besluta till andra chefer i organisationen. Representationskommitténs sekreterare ska informeras om vilka som har rätt att besluta om extern representation. Dokumentation Faktura kan utgöra dokumentation av representation men ska kompletteras med syfte, deltagarförteckning och i förekommande fall program. Extern representation av mer omfattande karaktär dokumenteras separat. Rutiner Regionövergripande rutiner beslutas av regiondirektör utifrån fastställd representationspolicy och riktlinjer. Förvaltningschef ansvarar för eventuellt kompletterande rutiner för den egna förvaltningen. Bolagen rekommenderas att använda de regionövergripande rutinerna som grund om bolaget har behov att forma egna rutiner. Uppföljning/kontroll Varje nämnd/styrelse ska säkra att policy och riktlinjer, liksom rutiner för representation, följs i den egna organisationen. Tillämpningen följs upp genom intern kontroll. Regionövergripande expertfunktioner ger råd och stöd i frågor kring extern och intern representation. Det är representationskommittén som ansvarar för att tolka och tolka policy och riktlinjer för representation.

Riktlinjer för representation

Riktlinjer för representation 1 (9) Riktlinjer Diarienummer RS 1525-2014 Västra Götalandsregionen Beslutade av regionstyrelsen den 31 mars 2015 83 Riktlinjer för representation Riktlinjer representation 2 (9) Innehåll Inledning...

Läs mer

Rutin för gåvor till medarbetare och förtroendevalda

Rutin för gåvor till medarbetare och förtroendevalda 1 (6) Rutiner Diarienummer RS 1525-2014 Rutin fastställd av RD 2015-04-28 Rutin för gåvor till medarbetare och förtroendevalda Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg

Läs mer

Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 september 2015

Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 september 2015 Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 28 september 2015 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 28 september 2015 Plats: Östra sjukhuset,

Läs mer

Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner

Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner Fastställd av kommunfullmäktige 201704-27, 53 Sida 2(8) Innehållsförteckning Policy för representation och personalförmåner... 3 Riktlinjer

Läs mer

Policy och riktlinje för representation

Policy och riktlinje för representation Personal Gemensamt för staden Policy och riktlinje för representation - Policy/riktlinjer/regler Handläggare: Jan Persson Fastställare: Kommunfullmäktige Gällande from 2013-10-02 Policy och riktlinje för

Läs mer

Kungälvs kommuns policy och riktlinjer för intern representation

Kungälvs kommuns policy och riktlinjer för intern representation Kungälvs kommuns policy och riktlinjer för intern representation Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande organ: Beslutad av: Datum för beslut: Giltighetstid: Handläggare: KS 2016/1678 Kommunledningssektorn/Kanslichef

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för Norrköpings kommuns representation 2014-06-16. KS 2013/1007 ersätter KS-1747/2001

Riktlinje. Riktlinje för Norrköpings kommuns representation 2014-06-16. KS 2013/1007 ersätter KS-1747/2001 Riktlinje 2014-06-16 Riktlinje för Norrköpings kommuns representation KS 2013/1007 ersätter KS-1747/2001 Antagen av kommunfullmäktige den 16 juni 2014. Representation är en viktig del i Norrköpings kommuns

Läs mer

Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation (H 2015 nr 68, P 2015-05-07

Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation (H 2015 nr 68, P 2015-05-07 Göteborgs Stads policy och riktlinje för representation (H 2015 nr 68, P 2015-05-07 Policy och riktlinje för representation 1. Policy för representation Allmänhetens förtroende är av största betydelse

Läs mer

Lekebergs kommuns riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar

Lekebergs kommuns riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar Lekebergs kommuns riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2016-04-12 Ansvarig för revidering: Personalchef Diarienummer: KS 15-5 Policy

Läs mer

Policy fo r representation, ga vor och personalfo rma ner

Policy fo r representation, ga vor och personalfo rma ner Policy fo r representation, ga vor och personalfo rma ner Norrtälje kommuns värdegrund ska alltid beaktas vid all förekommande representation: Invånaren först Allas lika värde Höga förväntningar Norrtälje

Läs mer

Datum 2014-03-12. Kommunstyrelsen föreslås vidare, under förutsättning av att kommunfullmäktige antar policy för representation, för egen del besluta

Datum 2014-03-12. Kommunstyrelsen föreslås vidare, under förutsättning av att kommunfullmäktige antar policy för representation, för egen del besluta KS 6 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Datum 2014-03-12 Diarienummer KSN-2014-0128 Kommunstyrelsen Policy och riktlinjer för representation Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor

Riktlinjer för representation och gåvor ÄLDREFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-02-23 Handläggare: Lars B Strand Telefon: 508 36 205 Till Äldrenämnden 17 mars 2009 Äldreförvaltningens förslag till beslut fastställs enligt bilaga till

Läs mer

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Rev av belopp och mutbrott 2012 Personalkontoret KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Beslut av kommunchefen och gäller från 2012-08-01. Representation All

Läs mer

Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner

Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-11-23 Innehållsförteckning 1. Policy för representation och personalförmåner s. 3 2. Riktlinjer för representation

Läs mer

Riktlinjer för representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner

Riktlinjer för representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner Styrdokument, riktlinjer Stöd & Process 2016-10-07 Per-Richard Lindgren 08-5909 7118 Dnr Fax KS/2016:345 per-richard.lindgren@upplandsvasby.se Riktlinjer för representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för representation i Antagen av fullmäktige 2006-02-06, 27 Reviderad av fullmäktige 2007-12-17, 119 (p 5.1) Reviderad av fullmäktige 2013-04-24, 46, dnr 2012/0704 KS.014 Innehåll 1 Tillämpningsområde...

Läs mer

Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner

Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Representation, gåvor och personalförmåner Riktlinjer 2014-06-16, 103 Kommunfullmäktige

Läs mer

Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och uppvaktning

Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och uppvaktning 2017-02-21 DNR: Mittuniversitetets regler för representation, arbetsmöten, interna kurser, konferenser, gåvor och Publicerad: 2017-02-21 Beslutsfattare: Förvaltningschef Håkan Stenström Handläggare: Marianne

Läs mer

Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren

Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren 1 (5) Reglemente för uppvaktning av kommunens anställda, kommunfullmäktige 2012-09-10, 14 med Riktlinjer för representation samt riktlinjer för gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren Bakgrund och

Läs mer

Riktlinjer för representation, gåvor och m u- tor

Riktlinjer för representation, gåvor och m u- tor ÄLDREFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 118-337/2009 SID 1 (9) 2009-12-16 Handläggare: Linda Moberg Telefon: 08-508 36 202 Till Äldrenämnden 9 februari 2010 Riktlinjer för representation, gåvor och m u-

Läs mer

Riktlinjer för representation

Riktlinjer för representation Riktlinjer för representation Inledning Dessa riktlinjer syftar till att konkretisera policyn. Bakgrund Riktlinjerna anger den norm som gäller för representation, uppvaktningar och gåvor inom Falköpings

Läs mer

Riktlinjer om representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner i Regeringskansliet

Riktlinjer om representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner i Regeringskansliet Riktlinjer RKFC 2013:11 2013-07-12 FA 2013/1036/LED Förvaltningsavdelningen Riktlinjer om representation, gåvor och vissa personalvårdsförmåner i Regeringskansliet Förvaltningschefen beslutar följande

Läs mer

Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun. Antagen av kommunfullmäktige 75/2015

Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun. Antagen av kommunfullmäktige 75/2015 Policy avseende Farliga förmåner i Bräcke kommun Antagen av kommunfullmäktige 75/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Måltider... 3 4. Rabatter, subventioner och lån... 4 5.

Läs mer

POLICY FÖR REPRESENTATION OCH GÅVOR

POLICY FÖR REPRESENTATION OCH GÅVOR Birgitta Jönsson 0455-303120 2005-05-03 2006-04-06 POLICY FÖR REPRESENTATION OCH GÅVOR antagen av kommunfullmäktige den 27 oktober 2005 1 Representation Denna policy för representation och gåvor inom Karlskrona

Läs mer

Översyn av riktlinjer för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren (HKF 9910)

Översyn av riktlinjer för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren (HKF 9910) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-01-14 KS-2013/557.112 1 (3) HANDLÄGGARE Patrick Stenbacka 08-535 302 88 Patrick.stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Översyn av riktlinjer

Läs mer

Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun

Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun Styrdokument Anvisningar - Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 87 Giltighetstid --2018-12-31 2 (5) Beslutshistorik

Läs mer

Anvisningar för representation Eskilstuna kommun

Anvisningar för representation Eskilstuna kommun Anvisningar för representation Eskilstuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 29 augusti 2013, 266 1 Innehåll Anvisningar för representation... 1 Eskilstuna kommun... 1 1. Inledning - Vad är representation?...

Läs mer

Direktionen beslutade den 2013-11-04 60 att det skulle upprättas en policy med riktlinjer för representation inom Räddningstjänsten Jämtland.

Direktionen beslutade den 2013-11-04 60 att det skulle upprättas en policy med riktlinjer för representation inom Räddningstjänsten Jämtland. TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Datum: Dnr: 740.2013.01728 Lars Nyman 063-14 47 04 lars.nyman@ostersund.se Direktionen för Räddningstjänsten Jämtland Policy och riktlinjer för Representation. Direktionen beslutade

Läs mer

Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor

Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2012-12-12, 122 Uppdateras: Riktlinjer för representation, uppvaktning och gåvor Innehållsförteckning 1. Allmänt om representation

Läs mer

HÖGSKOLAN I GÄVLE 2011-06-22 Dnr 2011/1113

HÖGSKOLAN I GÄVLE 2011-06-22 Dnr 2011/1113 HÖGSKOLAN I GÄVLE 2011-06-22 Dnr 2011/1113 REPRESENTATION VID HÖGSKOLAN I GÄVLE 1. Begreppet representation Representation är ett samlingsbegrepp för uppskattning och gästfrihet som Högskolan i Gävle mottar

Läs mer

Interna riktlinjer till representationspolicyn

Interna riktlinjer till representationspolicyn Sida 1(5) Enheten för ekonomi EvaLena Östlin, 054-701 10 15 evalena.ostlin@regionvarmland.se Datum 2015-03-01 enna eslubeslbebeslutad av regiondirektören 2015-03-01 Interna riktlinjer till representationspolicyn

Läs mer

Reglemente för representation

Reglemente för representation Kommunal författningssamling för Motala kommun Reglemente för representation för Motala kommun Antagna av: Kommunfullmäktige Diarienummer: 14/KS 0322 Datum: 2011-02-28 Paragraf: 50 Reviderade av: Kommunfullmäktige

Läs mer

1(8) Riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar samt sponsring. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar samt sponsring. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar samt sponsring Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-09-24 110 Dokumentansvarig

Läs mer

Representationspolicy vid Högskolan i Gävle. Beslutad av rektor Reviderad 2012-10-31 Dnr HIG 2011/1113

Representationspolicy vid Högskolan i Gävle. Beslutad av rektor Reviderad 2012-10-31 Dnr HIG 2011/1113 Representationspolicy vid Högskolan i Gävle Beslutad av rektor Reviderad 2012-10-31 Dnr HIG 2011/1113 HÖGSKOLAN I GÄVLE 2012-06-18 Dnr 2011/1113 Reviderad 2012-10-31 REPRESENTATIONSPOLICY VID HÖGSKOLAN

Läs mer

Riktlinjer för representation

Riktlinjer för representation Riktlinjer för representation Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2017:94 Dokumentet är beslutat av: Kommunstyrelsen Dokumentet beslutades den: 3 april 2017 Dokumentet gäller

Läs mer

POLICY FÖR REPRESENTATION

POLICY FÖR REPRESENTATION POLICY FÖR REPRESENTATION GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-05-26, 84 Dnr: Ks 2013/313 Revideras 2017 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se

Läs mer

Riktlinje för representation i Västerås stad

Riktlinje för representation i Västerås stad Diarienr 2013/353-KS-004 nternati Riktlinje för representation i Västerås stad Beslutad av Kommunstyrelsen 2013-12-04 program policy handlingsplan riktlinje Riktlinje för representation program policy

Läs mer

Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner

Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner Sida 1 av 5 Regler och riktlinjer för representation, gåvor och andra förmåner Inom LRF Samköp gäller förbud mot givande och tagande av förmån som utgör muta 1. Varje medarbetare 2 inom LRF Samköp är skyldig

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor

Riktlinjer för representation och gåvor Ekonomihandboken Riktlinjer för representation och gåvor Beslutad av: Tf universitetsdirektör Per Brolin Datum: 2011-09-16 Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-09-16 Innehåll 1.

Läs mer

Översyn av riktlinjer för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren (HKF 9910)

Översyn av riktlinjer för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren (HKF 9910) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 januari 2014 8 Paragraf Diarienummer KS-2013/557.112 Översyn av riktlinjer för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor i Bromma stadsdelsförvaltning

Riktlinjer för representation och gåvor i Bromma stadsdelsförvaltning BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATION TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2008-12-01 Handläggare: Elin Olaisson Telefon: 08 508 06 406 Till Bromma stadsdelsnämnd Riktlinjer för representation och gåvor i Bromma

Läs mer

Reglemente och rutiner

Reglemente och rutiner Sidan 1 av 6 Bilaga 11, KF 57/2015 Reglemente och rutiner för Gåvor och representation i Östhammars kommun www.osthammar.se Sidan 2 av 6 1 Gåvor och uppvaktningar vid 25-års anställning Östhammars kommun

Läs mer

Representationsreglemente för Staffanstorps kommun

Representationsreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.4 Antaget av kommunfullmäktige 158/13 Reviderad av kommunfullmäktige 158/14 Representationsreglemente för Staffanstorps kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 2 december 2013, 158 och reviderat

Läs mer

Policy rörande representation och gåvor

Policy rörande representation och gåvor 071210_KMH_Policy_representation.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy rörande representation och gåvor Beslutad av rektor 2007-12-10 Dnr 08/4 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Värdet av gåvan uppgår till högst 10 % av gällande prisbasbelopp inkl moms.

Värdet av gåvan uppgår till högst 10 % av gällande prisbasbelopp inkl moms. Riktlinjer för uppvaktning Fatställda av kommunstyrelsen 2011 och reviderade 2012 av kommunstyrelsen 7. Förtydligandet avser med anställd avses tillsvidareanställd - ANSTÄLLD 1. Högtidsdag 50 år Tillsvidareanställd

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor

Riktlinjer för representation och gåvor UFV 2014/787 Riktlinjer för representation och gåvor Fastställd av rektor 2014-06-24 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Ansvar 3 1.2 Förutsättningar 4 1.3 Beslut 4 2 Representation 4 2.1 Extern representation

Läs mer

Riktlinjer för representation. Helsingborg Arena och Scen AB

Riktlinjer för representation. Helsingborg Arena och Scen AB Riktlinjer för representation Helsingborg Arena och Scen AB Inledning Följande riktlinjer syftar till att konkretisera Helsingborgs stads representationspolicy och innehåller exempel på hur medarbetare

Läs mer

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111

Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Bokföringsanvisningar Representationsriktlinjer dnr HS 2012/562-111 Högskolan i Skövdes verksamhet är till största delen skattefinansierad. Det innebär ett särskilt ansvar för alla anställda att medelsanvändning

Läs mer

Policy och riktlinjer för representation och gåvor vid SLU samt gränsdragningar

Policy och riktlinjer för representation och gåvor vid SLU samt gränsdragningar 1(8) Dnr SLU ua Fe.2012.1.0-1539 Ekonomiavdelningen STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Ekonomiadministration, upphandling, stiftelser och bolag Dokumenttyp: Policy samt riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Ekonomiavdelningen

Läs mer

2 (6) Extern representation riktar sig utåt och syftar till att inleda eller utveckla förbindelser som är viktiga för verksamheten eller som ett led i

2 (6) Extern representation riktar sig utåt och syftar till att inleda eller utveckla förbindelser som är viktiga för verksamheten eller som ett led i TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2012-09-07 Kerstin Hedén HR-chef 1 (6) Riktlinjer för representation, uppvaktning, resor, mm Representation Tyresö kommun har en bred verksamhet med många kontaktytor i samhället

Läs mer

Riktlinjer för god etik i Tingsryds kommun

Riktlinjer för god etik i Tingsryds kommun Dokumenttyp Riktlinjer Version 1 Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad - Fastställd KF 160620 126 Diarienummer 2014/119 041 Riktlinjer för god etik i Tingsryds kommun 1 Innehållsförteckning Allmänt

Läs mer

Riktlinjer för representation vid Härnösands kommun Extern och intern representation

Riktlinjer för representation vid Härnösands kommun Extern och intern representation Kommunstyrelseförvaltningen Per Falkman Per.falkman@harnosand.se RIKTLINJER/RUTINER 2012-03-06 Riktlinjer för representation vid Härnösands kommun Extern och intern representation Dokumentnamn Fastställd/upprättad

Läs mer

Policy gällande representation och gåvor

Policy gällande representation och gåvor Policy gällande representation och gåvor Svenska Kommunalarbetareförbundet (förbundskontoret) Antagen av förbundsstyrelsen 2010-09-08 Reviderad av förbundsstyrelsen 2013-12-19 1 (8) Policy gällande representation

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kallelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE 1 (1) Kallelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Fredag den 27 januari 2017, klockan 09:00 Plats A-salen Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1 Godkännande

Läs mer

RIKTLINJER OM MUTOR OCH REPRESENTATION

RIKTLINJER OM MUTOR OCH REPRESENTATION STADSLEDNINGSKONTORET JURIDISKA AVDELNINGE N DNR 201-756/2012 SID 1 (7) 2012-09-19 RIKTLINJER OM MUTOR OCH REPRESENTATION En förutsättning för att stockholmarna ska ha förtroende för oss som arbetar inom

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

Riktlinjer för representation inom Tidaholms kommun har tagits fram med utgångspunkt i Skatteverkets bestämmelser.

Riktlinjer för representation inom Tidaholms kommun har tagits fram med utgångspunkt i Skatteverkets bestämmelser. 2011:16 Riktlinjer för representation i Tidaholms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-04-27 Inledning Riktlinjer för Representation gäller samtliga kommunala verksamheter även verksamhet som bedrivs

Läs mer

Riktlinjer för representation i Trelleborgs kommun

Riktlinjer för representation i Trelleborgs kommun TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2016-05-19 KS 2015/727 1 (5) Kommunsekreterare Stefan Didrik 0410 73 31 17, Stefan.Westling-Didrik@trelleborg.se Riktlinjer för representation i Trelleborgs

Läs mer

Policydokument för kustflottans officersförening.

Policydokument för kustflottans officersförening. 2014/05/20 Policydokument för kustflottans officersförening. 1 Inledning Syftet med detta policydokument är att klarlägga vilka regler som är styrande avseende representation, resor, IT samt synen på alkohol

Läs mer

KF 53, 2013-09-30 Dnr 57/2013.003 REGLER FÖR REPRESENTATION I VAXHOLMS STAD

KF 53, 2013-09-30 Dnr 57/2013.003 REGLER FÖR REPRESENTATION I VAXHOLMS STAD KF 53, 2013-09-30 Dnr 57/2013.003 REGLER FÖR REPRESENTATION I VAXHOLMS STAD 1. Tillämpningsområde Dessa regler gäller för förtroendevalda och anställda i Vaxholms stad när de utövar extern eller intern

Läs mer

178 Representationsreglemente Höörs kommun

178 Representationsreglemente Höörs kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-12 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2016/311 178 Representationsreglemente Höörs kommun Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Representationsreglementet

Läs mer

Anvisningar kring mutor, representation, gåvor, uppvaktning och jäv för AB Familjebostäder med dotterbolag

Anvisningar kring mutor, representation, gåvor, uppvaktning och jäv för AB Familjebostäder med dotterbolag Bilaga 1 DATUM 2013-04-29 Dnr 2013/1012-1.2.1 Anvisningar kring mutor, representation, gåvor, uppvaktning och jäv för AB Familjebostäder med dotterbolag Allmänheten ska ha förtroende för oss som arbetar

Läs mer

Sammanfattning och förtydligande av regelverk avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten, resor samt gåvor/uppvaktning

Sammanfattning och förtydligande av regelverk avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten, resor samt gåvor/uppvaktning 2017-02-1621 DNR: MIUN 2016/848 Sammanfattning och förtydligande av regelverk avseende representation, kurser/konferens, arbetsmöten, resor samt gåvor/uppvaktning Publicerad: Beslutsfattare: Förvaltningschef

Läs mer

Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet

Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet Den här lathunden är ett komplement till SU:s riktlinjer för representation, och tar upp vilka kriterier som gäller för extern

Läs mer

Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet

Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet Lathund för redovisning av representation m.m. vid Stockholms universitet Den här lathunden är ett komplement till SU:s riktlinjer för representation, och tar upp vilka kriterier som gäller för extern

Läs mer

RIKTLINJER OM MUTOR, REPRESENTATION OCH JÄV

RIKTLINJER OM MUTOR, REPRESENTATION OCH JÄV RIKTLINJER OM MUTOR, REPRESENTATION OCH JÄV FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA I Fastställt av: kommunfullmäktige Datum: 2012-04-19 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och

Läs mer

FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING

FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2010-09-10 Policy och riktlinjer för representation och gåvor samt jäv Inledning Extern och intern

Läs mer

Lathund för representation, gåvor m.m. Reviderad

Lathund för representation, gåvor m.m. Reviderad Lathund för representation, gåvor m.m. Reviderad 171106 Måltid är en i grunden privat levnadsomkostnad som den anställde ska betala själv. En måltid är en tillagad varm eller kall anrättning. Dit räknas

Läs mer

RIKTLINJER OM MUTOR OCH REPRESENTATION (reviderade år 2015)

RIKTLINJER OM MUTOR OCH REPRESENTATION (reviderade år 2015) Bilaga Dnr 160-1416/2015 Sida 1 (8) 2015-09-17 RIKTLINJER OM MUTOR OCH REPRESENTATION (reviderade år 2015) En förutsättning för att stockholmarna ska ha förtroende för oss som arbetar inom staden är att

Läs mer

Rekommenderad kostnad, momsavdrag, och konteringsanvisningar för ett antal händelser

Rekommenderad kostnad, momsavdrag, och konteringsanvisningar för ett antal händelser Lathund representation m.m. Denna lathund ska ses endast som en vägledning och bygger på LU:s föreskrifter om representation (Dnr EK2011/37) samt Skatteverkets bestämmelser. Rekommenderad kostnad, avdrag,

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR REPRESENTATION OCH UPPVAKTNING FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR REPRESENTATION OCH UPPVAKTNING FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR REPRESENTATION OCH UPPVAKTNING FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA Fastställda av kommunstyrelsen den 30 maj 2007, 166, med ändring den 12 februari 2014, 23 Bilaga regler för minnesgåvor

Läs mer

Riktlinjer för uppvaktningar av medarbetare och förtroendevalda samt representation i Vingåkers kommun

Riktlinjer för uppvaktningar av medarbetare och förtroendevalda samt representation i Vingåkers kommun VK300S v1.0 040416, Flik 3.25 Riktlinjer för uppvaktningar av FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.25 1 (5) Antaget att kommunfullmäktige 2015-11-02, 108 Riktlinjer för uppvaktningar av medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

Riktlinjer för representation. 1 Inledning. 2 Representation. 2.1 Extern representation

Riktlinjer för representation. 1 Inledning. 2 Representation. 2.1 Extern representation Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Riktlinjer för representation och konferenser Riktlinjer 2016-01-28 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version 1.3.9 2013-5006 Tony Schmidt Gunilla Nordlöf 6.0 Riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för representation och gåvor på Ekonomihögskolan

Riktlinjer för representation och gåvor på Ekonomihögskolan Riktlinjer för representation och gåvor på Ekonomihögskolan ALLMÄNT I dessa riktlinjer anges hur vi arbetar med intern och extern representation på Ekonomihögskolan. Riktlinjerna är till största delen

Läs mer

Representationsregler vid Högskolan i Borås

Representationsregler vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sida 1 (7) Representationsregler vid Högskolan i Borås Fastställda av rektor 2012-03-27 att gälla tillsvidare från och med 2012-04-01, reviderade 2013-12-01. Allmänna bestämmelser

Läs mer

283 Riktlinje för intern representation, uppvaktningar och gåvor.

283 Riktlinje för intern representation, uppvaktningar och gåvor. PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/327 283 Riktlinje för intern representation, uppvaktningar och gåvor. Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Reglemente för representation i Enköpings kommun

Reglemente för representation i Enköpings kommun 1 (9) Ärendenummer KS2014/248 Reglemente för representation i Enköpings kommun Gäller från och med 2014 Antagen av kommunstyrelsen den 2014-08-26, 168 2 (9) Innehåll 1. Allmänna riktlinjer... 3 1.1 Begreppet

Läs mer

Regler för representation vid Högskolan Dalarna

Regler för representation vid Högskolan Dalarna Regler för representation vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2002-05-30 Revidering: Rektor 2012-03-26 Dnr: DUC 2012/491/10 Gäller fr.o.m. 2012-03-26 Ersätter: Representationspolicy, 2002-05-30, DUF 2002/827/19

Läs mer

Rekommenderad kostnad, momsavdrag, och konteringsanvisningar för ett antal händelser

Rekommenderad kostnad, momsavdrag, och konteringsanvisningar för ett antal händelser Lathund representation m.m. Denna lathund ska ses endast som en vägledning och bygger på LU:s föreskrifter om representation (Dnr EK2011/37) samt Skatteverkets bestämmelser. Rekommenderad kostnad,, och

Läs mer

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-02-26 24 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1...4 1.1 1.2 1.3 2 Allmänt...4 Syfte...

Läs mer

Riktlinjer för representation

Riktlinjer för representation Riktlinjer för representation Innehållsförteckning 1 Om dokumentet...1 2 Syfte och beskrivning...1 3 Omfattning...1 4 Giltighet...1 5 Riktlinjer för representation i koncernen Mälarenergi...1 5.1 Vad är

Läs mer

Riktlinjer för representation och mutor i Bromma stadsdelsförvaltning

Riktlinjer för representation och mutor i Bromma stadsdelsförvaltning Dnr 204-16-1.2.1 Sida 1 (9) 2016-04-26 Handläggare Sara Stenbaek Telefon: 08-508 06 055 Till Bromma stadsdelsnämnd Bromma stadsdelsförvaltning Förvaltningens förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens

Läs mer

2010-04-30 Kapitel 13 Representation och regler i förhållande till anställda. Ekonomiavdelningen

2010-04-30 Kapitel 13 Representation och regler i förhållande till anställda. Ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningen INNEHÅLL 13 REPRESENTATION OCH REGLER I FÖRHÅLLANDE TILL ANSTÄLLDA... 2 13.1 Representation... 2 13.1.1 Allmänt om representation... 2 13.1.2 Bakgrund... 2 13.1.3 Extern representation...

Läs mer

Minnesgåva skall utdelas till kommunens arbetstagare enligt följande

Minnesgåva skall utdelas till kommunens arbetstagare enligt följande FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 112/90 1991-01-01 Kf 15 1 Kf 13/08 2008-02-06 ändring 2010-01-01 ändring Kf 119 2010-09-29 ändring 2011-01-01 2012-01-01 2013-01-01 2014-01-01 2015-01-01

Läs mer

Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska Institutet

Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska Institutet Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska Institutet Gäller från och med 2011-11-01 Ersätter riktlinjer från 2008-07-01 Regler och riktlinjer för representation vid Karolinska Institutet

Läs mer

Riktlinjer om mutor, representation och gåvor

Riktlinjer om mutor, representation och gåvor 1 (9) Riktlinjer om mutor, representation och gåvor 2 (9) Innehåll Bakgrund... 3 Mutor... 3 Hur vet jag om det är en muta och hur ska jag agera om jag blir utsatt?... 3 Exempel på situationer där du ska

Läs mer

Lokala föreskrifter. Beslut 2011-09-22. Dnr EK2011-37. Föreskrifter för representation

Lokala föreskrifter. Beslut 2011-09-22. Dnr EK2011-37. Föreskrifter för representation Beslut 1 2011-09-22 Dnr EK2011-37 Rektor Föreskrifter för representation Bakgrund De allmänna reglerna om representation utgår från skattelagstiftningen och bestämmelser om vad som är avdragsgill kostnad

Läs mer

Regler för representation och gåvor vid Karolinska Institutet

Regler för representation och gåvor vid Karolinska Institutet Regler för representation och gåvor vid Karolinska Institutet Regler för representation och gåvor Dnr: 1-806/2016. INNEHÅLL Inledning... 1 Beslut om representation... 1 Dispens... 1 Representation... 2

Läs mer

BESLUT UPPSALA UNIVERSITET UFV 201 4/787

BESLUT UPPSALA UNIVERSITET UFV 201 4/787 UPPSALA UNIVERSITET BESLUT FÖRSLAG 201 4-12-09 UFV 201 4/787 1 (1) Hanna Mörtberg Redovisningschef Avdelningen för ekonomi och upphandling Box 256 751 05 Uppsala Besöksadress S:t Olofsgatan 10 B Telefon

Läs mer

Delegeringsordning för regionstyrelsen

Delegeringsordning för regionstyrelsen 1 (7) Delegeringsordning Västra Götalandsregionen Diarienummer RS 691-2012 Antaget av den 13 januari 2015, 7 Delegeringsordning för Förteckning över grupper av ärenden, där har delegerat beslutanderätt

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Koncernkontoret Möten & Internationella Relationer

Koncernkontoret Möten & Internationella Relationer Koncernkontoret Möten & Internationella Relationer Chris Marschall Enhetschef 040-675 33 01 SMS 0721-998171 Christina.marschall@skane.se INFORMATION Datum 2015-08-12 Version Dnr 1501279 1 (5) Handledning

Läs mer

Reglemente för styrelsen för Kultur i Väst

Reglemente för styrelsen för Kultur i Väst 1 (7) Reglemente Diarienummer RS 691-2012 Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige den 24 november 2015, 204 Reglemente för styrelsen för Kultur i Väst Dokumentet består av tre delar. Först

Läs mer

Syftet med detta dokument är att underlätta tolkningen och tillämpningen av Överenskommelsen om Samverkansformer.

Syftet med detta dokument är att underlätta tolkningen och tillämpningen av Överenskommelsen om Samverkansformer. Sveriges Kommuner och Landsting (intresseorganisation för samtliga landsting/regioner och kommuner), Swedish Medtech (branschorganisation för medicinteknik) och Swedish Labtech har träffat en överenskommelse

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET 2008-10-23 Kap 10 Regler anställda och

GÖTEBORGS UNIVERSITET 2008-10-23 Kap 10 Regler anställda och 10 Regler i förhållande till anställda och... 2 10.1 Representation... 2 10.1.1 Allmänt om representation... 2 10.1.2 Bakgrund... 2 10.1.3 Extern representation... 2 10.1.4 Intern representation... 3 10.1.5

Läs mer

Policy avseende otillbörliga förmåner

Policy avseende otillbörliga förmåner KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-30, 8 Gäller fr o m den 1 februari 2014 Policy avseende otillbörliga förmåner för förtroendevalda och anställda inom Värnamo kommun 1 (6)

Läs mer

Rekommenderad kostnad, momsavdrag, och konteringsanvisningar för ett antal händelser

Rekommenderad kostnad, momsavdrag, och konteringsanvisningar för ett antal händelser Lathund representation m.m. Uppdaterad 2017-07-01 Denna lathund ska ses endast som en vägledning och bygger på LU:s föreskrifter om representation (Dnr EK2011/37) samt Skatteverkets bestämmelser. Rekommenderad

Läs mer

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun

Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun Policy om muta och bestickning för anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-02-02 (Formaliareviderad 2015-09-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen

Läs mer