ANSLUTNINGSMEMORANDUM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLUTNINGSMEMORANDUM"

Transkript

1 ANSLUTNINGSMEMORANDUM GULD INVEST NORDEN AB (PUBL) GULD INVEST NORDEN AB (PUBL)

2 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GULD INVEST NORDEN I KORTHET 4 OM MEMORANDUMET 5 VD HAR ORDET 6 GULD INVEST NORDEN 7 MARKNAD OCH MARKNADSFÖRING 7 INVESTERINGAR OCH FINANSIELLA RESURSER 7 ORGANISATION 7 VICTOR JANSON 1890 AB 7 NORDISKA GULDJUVELER AB 8 ÄDELMETALLER 9 RISKFAKTORER 10 RISKER RELATERADE TILL VERKSAMHETEN 10 RISKER RELATERADE TILL LISTNINGEN 11 STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 12 REVISORER OCH ANSTÄLLDA 14 REVISOR 14 ANSTÄLLDA 14 AKTIEKAPITAL OCH ÄGANDEFÖRHÅLLANDEN 14 BOLAGETS AKTIER 14 ÖVRIG INFORMATION 16 ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 16 OPTIONSPROGRAM 16 STYRELSENS ARBETSFORMER 16 TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR 16 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 16 RÄTT TILL UTDELNING 16 UTDELNINGSPOLICY 16 KOMMANDE RAPPORTER 16 ÖVRIGT 16 FINANSIELL REDOVISNING 18 PROFORMAREDOVISNING 18 PROGNOSER 19 HISTORISK FINANSIELL REDOVISNING 20 GULD INVEST NORDEN AB (PUBL). 20 VICTOR JANSON 1890 AB 24 NORDISKA GULDJUVELER AB 27 SKATTEFRÅGOR 28 BESKATTNING VID AVYTTRING AV AKTIER 28 BESKATTNING AV UTDELNING 29 ARVS- OCH GÅVOSKATT 29 UTLÄNDSKA AKTIEÄGARE 29 BOLAGSORDNING FÖR GULD INVEST NORDEN AB (PUBL) ORG.NR

4 GULD INVEST NORDEN I KORTHET Guld Invest Norden AB (publ) Huvudkontorets adress: Magnus Ladulåsgatan 61 SE STOCKHOLM Filial: Bytesgatan 8 SE LINDESBERG Telefonnummer Stockholm: Telefonnummer Lindesberg: Hemsida: E-postadress: Handel i aktien: Beräknas ske på AktieTorget med start den 8 april 2008 Handelspost: Storleken på handelsposten är föreslagen till 5000 aktier 4

5 OM MEMORANDUMET Definitioner I detta memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget eller Guld Invest Norden eller GINA avses Guld Invest Norden AB (publ) med organisationsnummer Memorandumets distributionsområde Aktierna är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Memorandumet får inte distribueras i Kanada, USA eller något annat land där distributionen eller denna inbjudan kräver ytterligare åtgärder eller strider mot regler i sådant land. För memorandumet gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Revisors granskning Notera att innehållet i detta memorandum ej är reviderat eller översiktligt granskat av Bolagets revisor. Memorandumets tillgänglighet Memorandumet finns tillgängligt på Guld Invest Nordens kontor samt på Bolagets hemsida Memorandumet kan också laddas ner från Guld Invest Norden har träffat avtal med AktieTorget om att Bolagets aktie ska listas på AktieTorget, under förutsättning att Aktie- Torget godkänner detta memorandum. AktieTorget driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Första dag för handel med Bolagets aktie beräknas bli den 8 april Styrelsens försäkran Styrelsen för Guld Invest Norden AB (publ) är ansvarig för innehållet i detta memorandum. Nedan angivna personer försäkrar härmed gemensamt som styrelse att de vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i memorandumet, såvitt de vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Stockholm den 1 april 2008 Styrelsen i Guld Invest Norden AB (publ) Peter Asp Matti Lilljegren Johan Pettersson Sakari Sorri Thomas Jansson Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Uttalanden om framtiden Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta memorandum återspeglar styrelsens nuvarande syn avseende framtida händelser och finansiell utveckling. Framåtriktade uttalanden uttrycker endast de bedömningar och antaganden som Bolaget gör vid tidpunkten för memorandumet. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. AktieTorget Guld Invest Norden har i syfte att säkerställa att aktieägare och övriga aktörer på marknaden erhåller korrekt, omedelbar och samtidig information om Bolagets utveckling träffat ett avtal med AktieTorget om informationsgivning. AktieTorget är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på Bolagets pressmeddelanden och rapporter genom att anmäla intresse för detta på AktieTorgets hemsida AktieTorget tillhandahåller ett effektivt, rikstäckande system för handel med aktier i de bolag som är anslutna till AktieTorget. Genom avtal med OMX AB använder AktieTorget fondbörsens handelssystem SAXESS. Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är anslutna till AktieTorget använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekursen från bolag på AktieTorget går att följa i realtid hos de flesta Internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns även att följa på Text-TV och i dagstidningar. 5

6 VD HAR ORDET Många industribranscher i Norden har omstrukturerats under senare år. Ädelmetallbranschen består dock fortfarande av ett stort antal små företag. Vår huvudidé är att omstrukturera och konsolidera ädelmetallbranschen. Genom att skapa ett större företag kan vi minska de administrativa kostnaderna få bättre inköpspriser genom större volymer med ett stort utbud bli en attraktiv leverantör Vår ambition är att ständigt växa och förvärva nya bolag, betalningen kommer till största delen att ske med egna aktier. Våra sonderingar har visat att flera ägare till företag i branschen delar vår syn på behovet av konsolidering, och att det finns intresse av att bli uppköpta med betalning i form av vår aktie. Vi har alldeles nyligen gjort våra första förvärv Victor Janson 1890 AB och Nordiska Guldjuveler AB. Dessa företag beskrivs separat i memorandumet. Bolaget bedriver även handel med finguld. Det finns planer på att investera i en guldgruva i Ryssland. Genom en lyckad nyemission som registrerades i januari, har bolaget tillförts cirka 6 Mkr och fått omkring 150 nya aktieägare. Emissionen övertecknades. Nu är det dags för nästa steg, listning av vår aktie på AktieTorget. Det gör aktien till ett attraktivt betalningsmedel vid förvärv. Säljaren får på så vis en likvid tillgång och kan samtidigt ta del av de vinster vi räknar med att göra genom att konsolidera ädelmetallbranschen. Därtill ser jag anslutningen till AktieTorget som ytterligare ett sätt att marknadsföra Guld Invest Norden och göra oss kända bland allmänheten. Listningen på AktieTorget underlättar också för personalen att bli delägare i företaget. Jag ser goda möjligheter för Guld Invest Norden att få en snabb och lönsam tillväxt de kommande åren. Välkommen att vara med på vår resa! Thomas Jansson VD 6

7 GULD INVEST NORDEN Historik Affärsplanerna för Guld Invest Norden initierades av grundaren Matti Lilljegren, som den 11 september 2007 registrerade Guld Invest Norden AB. De huvudsakliga investeringar som hittills gjorts är förvärven av Victor Janson 1890 AB samt Nordiska Guldjuveler AB, bägge med tillträde den 1 april I december 2007 har Bolaget också inlett handel med finguld. Affärsidé Guld Invest Nordens huvudsakliga affärsidé är att genom förvärv konsolidera, omstrukturera och utveckla ädelmetallbranschen i Norden. Bolaget kommer främst att verka inom smyckesbranschen. Målsättning och strategi Ädelmetallbranschen i Norden alltifrån tillverkare av halvfabrikat till detaljister är mycket fragmenterad och består av ett stort antal företag. Guld Invest Norden vill genom förvärv skapa ett kostnadseffektivt, större företag som har bättre förutsättningar att tillgodose kundernas behov. Genom att kontrollera hela kedjan, kan Bolaget uppnå synergieffekter och en bättre styrning av verksamheten. Avsikten är att i huvudsak betala förvärven med egna aktier. Bolaget bedriver också egen verksamhet relaterad till ädelmetallbranschen, såsom handel med finguld. Det finns planer på att försöka köpa en guldgruva i Ryssland. Finansiell målsättning Målsättningen för Guld Invest Norden är att generera en hög värdetillväxt och avkastning till aktieägarna. Samtidigt ska Bolaget ha en stabil ekonomisk grund. MARKNAD OCH MARKNADSFÖRING Guldutvinning I slutet av 2007 besökte Bolaget några guldgruvor i Ryssland. Diskussionerna som fördes med ägarna visade på ett stort intresse att sälja en gruva med betalning i form av GINA-aktier. Guld Invest Norden har som mål är att förvärva en guldgruva senare under Geografisk marknad Den geografiska marknaden för Guld Invest Norden är inledningsvis Norden. Bolagets affärsmodell fungerar även i ett flertal andra länder, varför det finns goda expansionsmöjligheter utanför Norden. Marknaden för guldvaror i Sverige uppgick 2005 till cirka 1,2 Mdr kronor. Marknadsföring Guld Invest Norden ska bygga varumärken samt utveckla butiksförsäljning med egna koncept. Genom att samordna sortiment, säljresurser och tillverkning kan bolaget erbjuda handeln ett konkurrenskraftigt sortiment. Kunder Bolagets kunder består främst av detaljister inom smyckesbranschen. Konkurrenter Konkurrenterna utgörs i huvudsak av utländska leverantörer från Thailand, Kina, Indien samt Italien. INVESTERINGAR OCH FINANSIELLA RESURSER Resultatet för perioden 11 september februari 2008 var en förlust på kronor. Periodens kassaflöde var kronor. Den huvudsakliga delen därav utgjordes av nyemissioner. Den 1 april 2008 förvärvades Victor Janson 1890 AB och Nordiska Guldjuveler AB. Per den 1 april 2008 (efter förvärven av Victor Janson 1890 AB och Nordiska Guldjuveler AB) var Bolagets aktiekapital kronor, varav kronor ej var registrerat av Bolagsverket. Soliditeten var omkring 40 % och koncernens kassa- och banktillgodohavanden cirka 5,6 Mkr. Guld Invest Nordens likvida medel beräknas täcka Bolagets kapitalbehov under mer än 12 månader, dock med undantag för eventuella förvärv, vilka avses finansieras i huvudsak med egna aktier. GINA-koncernens viktigaste produkter är ädelmetaller, smycken och guldkedjor. De största kostnaderna står material samt personal för. Bolaget är beroende av metallpriserna i svenska kronor samt indirekt av dollarkursen. ORGANISATION Guld Invest Norden består av moderbolaget Guld Invest Norden AB (publ) samt från och med den 1 april de helägda dotterbolagen Victor Janson 1890 AB och Nordiska Guldjuveler AB. Ett ytterligare dotterbolag, där alla säljare ska vara placerade, kommer att inkorporeras. Moderbolaget handhar koncerngemensamma frågor samt bedriver handel med finguld. Dotterbolagen Victor Janson AB samt Nordiska Guldjuveler AB beskrivs separat nedan. VICTOR JANSON 1890 AB Företaget grundades 1890 av urmakare Victor Janson. 7

8 Affärsidén är numera att tillverka och inköpa färdiga guld- och silversmycken, samt sälja dessa till butiker och butikskedjor. Victor Janson tillverkar smycken för försäljning inom Norden och verkar som grossist för smycken från såväl svenska som utländska tillverkare. Företaget tillhör de ledande bolagen inom smyckesbranschen, med egen tillverkning sedan Denna innefattar både egna produkter och smycken gjorda enligt kundernas önskemål. Företaget tillverkar i nuläget cirka 900 egna produkter, främst i form av hängen, ringar, barnsmycken, manschettknappar och örhängen. Bolaget har även börjat tillverka en serie med det egna varumärket. Victor Janson 1890 har även planer på att påbörja försäljning av exklusiva armbandsur. All egen tillverkning sker i Lindesberg men bolaget importerar även omkring 1100 produkter från utlandet. För att anpassa sig till den aktuella marknadssituationen utvecklas kompletterande försäljningskanaler. Vidare reduceras antalet produkter, och det traditionella guldsmedsarbetet utvecklas. Företaget har i dagsläget 14 anställda, varav fyra har sagts upp. Översiktliga uppgifter för 2007: Omsättning Eget kapital Resultat Beloppen per den 31 december 2007 är preliminära. Mer detaljerade uppgifter finns i avsnittet Finansiell redovisning. Victor Janson 1890 AB har genomgått stora förändringar under 2007, vilket väntas leda till ett positivt resultat från och med i år. Bolaget har ändrat rutiner och produkter, bytt personal samt anpassat lokalerna till dagens marknadssituation. Resultatet av detta kommer att synas under Bolaget har anställt två nya säljare, en i norra och en i mellersta Sverige. De påbörjade sin anställning i mars Bolaget har genomfört en prisjustering vilket innebär att priserna numera är marknadsmässiga. Marginalen har höjts från 21 % under 2006 till 37 % under torde marginalerna ligga på cirka procent. Denna nivå är nödvändig, då bolaget tillverkar specialbeställda produkter och även har egen tillverkning med mycket arbetskrävande produkter. Marginalerna krävs för att bibehålla produkter av hög kvalitet d.v.s. Victor Janson 1890-kvalitet. NORDISKA GULDJUVELER AB Nordiska Guldjuveler grundades 1987 och har sedan starten haft sitt säte i Stockholm. Företaget bedriver grossistverksamhet inom guldsmedsbranschen. Verksamheten indelas i tre produktområden: 1. Modesmycken 2. Kedjor 3. Råvaror/halvfabrikat Den ursprungliga verksamheten bestod av affinering och försäljning av råvaror samt försäljning av kedjor. Under 1990-talet utvecklades företaget. Försäljning av modesmycken påbörjades, och bolaget utökade även sortimentet av råvaror och halvfabrikat. Produkter Modesmycken tillhandahåller idag ett brett utbud av smycken i alla dess former. Smyckena har sitt ursprung i länder som Sverige, Italien, Kina och Schweiz. Bolaget jobbar till och från med agentförsäljning av internationellt välkända varumärken som t.ex. Chimento. Kedjor tillhandhåller ett stort utbud av kedjor, såväl handgjorda som maskintillverkade. Halvfabrikat tillhandahåller ett stort utbud av varor som plans, lod, plåt, tråd etc., som främst används inom guldsmedsyrket. Råvaror handel med råvaror såsom guld, silver, platina, palladium, rodium etc. Företaget har ett för branschen, som i sig är relativt kapitalintensiv, normalstort varulager. Försäljning Idag kommer den största delen av omsättningen från råvaru- och halvfabrikatsförsäljning, men smyckesdelen växer. Under 2008 kommer fokus att läggas på ökad försäljning av smycken. Prismässigt ligger företaget i mellansegmentet sett ur ett branschperspektiv. Leveranserna är snabba och servicegraden hög i förhållande till majoriteten av konkurrenterna. Bolaget har ett brett sortiment och en stor kundbas. Kunder Nordiska Guldjuveler levererar smycken och kedjor till omkring 400 guldsmedsbutiker i Sverige. Företaget levererar halvfabrikat till omkring 100 smeder i Sverige. Försäljning av råvaror sker till allt från smeder till industriföretag. Anställda Bolaget har f.n. tre anställda på kontoret samt en resande försäljare. Bolaget anlitar en extern bokföringsbyrå på konsultbasis. Personalomsättningen är låg och samtliga på kontoret har hög kompetens inom yrket. Historiskt har det varit relativt lätt att rekrytera kontorspersonal men något svårare att finna resande försäljare. 8

9 Påverkan av yttre faktorer Uppgången i världsmarknadspriset på guld påvekar bolaget på två olika sätt: Bolagets omsättning ökar och dess tillgångar ökar Bolagets kapitalbindning ökar och de finansiella kostnaderna ökar Ändrade valutakurser har historiskt inte påverkat resultatet. Finansiella uppgifter i korthet Nordiska Guldjuvelers räkenskapsår omfattar perioden 1 maj 30 april. Nedanstående tabell avser uppgifter för räkenskapsåren som avslutades under angiven månad, samt balansomslutningen på respektive slutdag. Mer detaljerade uppgifter finns i avsnittet Finansiell redovisning. Framtidsplaner Under 2008 kommer bolaget att i större grad fokusera på försäljningen av smycken Bolaget för dagligen diskussioner med tillverkare av modesmycken för licensförsäljning på den nordiska marknaden. Det finns stor potential för råvaruförsäljningen, med klara möjligheter till ökad omsättning och lönsamhet. ÄDELMETALLER De absolut viktigaste metallerna för Bolaget är guld och silver. Guld Guld har varit känt och högt värderat sedan förhistorisk tid. Det kan ha varit den första metall som användes av människor och var högt skattad som dekoration och vid ritualer. Guld beskrivs i egyptiska hieroglyfer från cirka år 2600 f.kr. I Sverige har guld använts till smycken i minst år. Guld är en mycket efterfrågad metall. Den har under århundraden använts som betalningsmedel, för att bevara ett värde och som smycken. Metallen finns som korn och klimpar i berggrunden, i underjordiska ådror och i guldrik alluvialjord. Guld är kompakt, mjukt, glänsande och den mest formbara och tåliga av alla kända metaller. Rent guld har en klart gul färg som traditionellt har ansetts tilltalande. I sin renaste form kallas guldet för finguld och består då av 100 procent guld. Finguldet är alldeles för mjukt för att användas i smycken, det skulle slitas och ändra form, därför blandas guldet med andra metaller. För att ange guldhalten i en guldblandning används beteckning karat. Värdet går från 1 till 24 och visar hur många tjugofjärdedelar guld det finns i guldlegeringen. I utlandet kan guldhalten anges med en stämpel som anger tusendelar istället för karat. 18 karat motsvarar således 750 (tusendelar). Guldets färg Guldlegeringen får färg beroende på vilket metaller som guldet blandas med. Det förekommer många olika färgvariationer. Rött guld är den äldsta och mest kända färgen och fås fram genom att guldet legeras med koppar och silver, ibland även med en mindre mängd zink. Den vanligaste guldlegeringen i Sverige kallas roséguld. Det är en 18 karats legering som består av 75 % guld, 8-9 % silver och % koppar. Man kan säga att ju större del av legeringen som innehåller silver desto gulare blir guldet, och ju högre kopparinnehåll desto rödare blir guldet. Vitguld togs fram i början på 1900-talet som en ersättare för platina, som stigit kraftigt i pris. Vitguldets färg fås av den del av legeringen som innehåller palladium (tidigare användes även nickel, men användningen har minskat p.g.a. allergiproblem). Guld kan också ha färg åt det gula eller gröna hållet, även blått och purpurfärgat guld förekommer. Guldbeläggning Olika föremål kan beläggas med ett lager av guld. Förgyllning kallas den tunnaste varianten och innebär att guldskiktet är på 2 tusendels mm. Det görs genom elektrolys. Gulddoublé är samma sak som förgyllning fast guldskiktet är på 4 tusendels mm. Guldplätering är den tjockaste guldbeläggningen och på mekanisk väg läggs ett skikt av guld över en annan metall. Guldbeläggningen är mer än 8 tusendels mm tjock. Ämnet finns också i form av bladguld, som kan vara så tunt som 0,1 tusendels millimeter. Användning Guld har flera andra användningsområden förutom till smycken. Dess renhet och beständighet mot oxidation, och möjligheten att göra mycket tunna trådar, gör att man vanligen har guldplätering vid kontaktytor. Guldplätering används frekvent inom telekom och HiFi-produkter. Ämnet används för tandrestaurering och är även godkänt som livsmedelstillsats. Guldpriset har nått nya rekordnivåer under 2008 och har i mars överstigit 1000 dollar per uns. 9

10 Den tidigare rekordnoteringen på 850 dollar per uns var från den 21 januari Feb98 Feb99 Feb00 Feb01 Feb02 Feb03 10-årsgraf för guldpriset i USD/ounce Mar04 Mar05 Mar06 Mar07 Jan08 Silver Silver används till lite av varje, bland annat smycken. Silvret i våra finaste smycken och konstföremål kallas för sterlingsilver (inom smyckesbranschen benämns det även 925 silver) och består av 92,5 procent silver och resten koppar och andra metaller. Gränsen för att få kallas silver ligger enligt internationella normer vid silverhalten 83 procent eller 830/1000, vilket deklareras genom instämpling av talet 830. Verksilver består till just 83 procent av silver. Resterande 17 procent utgörs vanligen av koppar, ibland legerat med kadmium. Sterlingsilvret är vitare och mjukare än verksilvret, vilket innebär att det är lättare att smida och används därför i smycken. Det lite hårdare Sterlingsilvret lämpar sig för gjutning och förekommer bland annat i bestick. Cirka 44 % av allt silver används inom fotoindustrin. Silver används även i lödmaterial, mynt, elektriska kontakter och i högkapacitetsbatterier. RISKFAKTORER En investering i Guld Invest Norden innebär en betydande risk. Var och en av nedanstående riskfaktorer samt övriga risker och osäkerheter som omnämns i memorandumet kan ha väsentlig negativ inverkan på Bolaget. Dessutom kan värdet på Bolagets aktier minska, vilket kan medföra att aktieägarna förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital. Riskfaktorerna är inte framställda i prioritetsordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Ytterligare riskfaktorer som för närvarande inte är kända eller bedöms vara väsentliga kan också komma att påverka Guld Invest Nordens verksamhet. En samlad utvärdering måste således ta hänsyn till dessa risker och innefatta övrig information i memorandumet samt en allmän omvärldsanalys. RISKER RELATERADE TILL VERKSAMHETEN Begränsad historik Guld Invest Norden AB (publ) är ett nystartat företag och är således behäftat med hög risk både operativt och finansiellt. Förvärv Guld Invest Norden avser att framöver genomföra ett antal företagsförvärv. Förvärv är förenade med osäkerhet, bl.a. avseende förmågan att integrera förvärvade bolag. De organisatoriska svårigheter som kan följa av en integrering av verksamheter och organisationskulturer ställer höga krav på företagsledningen. Svårigheter för Guld Invest Norden att på ett effektivt sätt integrera förvärvade verksamheter kan ge en negativ inverkan på Bolagets verksamhet och finansiella ställning. Konkurrenter Guld Invest Norden kommer att konkurrera med ett antal andra aktörer inom guldvarubranschen. Det finns inga garantier för att Bolaget kommer att vara tillräckligt konkurrenskraftigt för att uppnå de mål om god lönsamhet som Bolaget har Medarbetare Bolaget kommer att vara beroende av vissa nyckelpersoner. Om någon av dessa personer skulle lämna sin tjänst kan det få en negativ inverkan på verksamheten Dec98 Dec99 Dec00 Dec01 Dec02 Dec03 Dec04 10-årsgraf för silverpriset i USD/ounce Dec05 Dec06 Dec07 Jan08 Finansiering Styrelsens bedömning är att bolaget har tillräckligt med rörelsekapital för att klara av den planerade framtida utvecklingen. Det finns dock inga garantier för att framtida kapitalbehov inte kan uppstå. Det finns heller ingen garanti för att bolaget kommer att kunna anskaffa nödvändigt kapital om behov skulle uppstå. Marknaden Bolaget är beroende av efterfrågan på Bolagets produkter. En vikande efterfrågan på smycken och bolagets övriga produkter kan ge en negativ effekt på Bolagets resultat. 10

11 Priser och valutor Bolaget har ett lager av metall och övriga varor. Priserna på Bolagets varor kan vara beroende av utländska valutor, främst USD. En ogynnsam utveckling av ädelmetallpriser, värdet på Bolagets lager samt valutakurser kan ge en negativ effekt på Bolagets resultat. RISKER RELATERADE TILL LISTNINGEN Likvid marknad Före erbjudandet i detta memorandum har det inte funnits någon handel i Bolagets aktier. Det är därför svårt att förutse vilken handel och vilket intresse som Bolagets aktie kommer att få. Om en verksam och likvid handel inte utvecklas eller blir varaktig, kan det medföra svårigheter för aktieägare att sälja sina aktier. Kursutveckling efter listningen Det finns en risk att svängningar uppstår i aktiekursen till följd av allmänna trender på aktiemarknaden, generella svängningar i marknadspriset för aktier inom liknande företag eller andra omständigheter som inte har någon koppling till Bolagets verksamhet eller utveckling. Sammantaget finns en risk för betydande svängningar i marknadspriset på Bolagets aktier efter listningen på AktieTorget, vilket innebär att värdet på en investering i Bolagets aktier kan sjunka kraftigt. 11

12 STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Styrelsens ledamöter och verkställande direktören: Civilekonom Peter Asp Ort: Mariefred Född: 1947 Utbildning: Civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Göteborg Position: Styrelseordförande Invald: Januari 2008 Huvudsaklig sysselsättning: Företagsvärdering samt konsultarbete Kontorsadress: Kårlings Hage 3 SE MARIEFRED Andra uppdrag: Styrelseordförande i Nano Miljö AB Styrelseledamot i Peter Asp Management AB Styrelseordförande i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Styrelseledamot i ICT Bergslagen AB Styrelseledamot i Handelshuset i Lindesberg AB Tidigare styrelseuppdrag: Företagarnas Riksorganisations lokalförening i Mariefred, ordför Företagarnas Riksorganisations regionstyrelse Södermanland Innehav i GINA: aktier (inklusive närstående bolag) Verktygsmakare Johan Pettersson Ort: Köping Född: 1964 Utbildning: Verktygsmakare (ABB Industriskola) Position: Styrelseledamot Invald: Januari 2008 Huvudsaklig sysselsättning: VD i Guldteknik i Köping AB Kontorsadress: Guldteknik i Köping AB Järnvägsgatan 11 Box 5 SE KÖPING Andra uppdrag: Styrelseledamot i Guldteknik i Köping AB Tidigare styrelseuppdrag: Bronsil AB ledamot Huggare Racing AB ledamot Innehav i GINA: aktier Advokat Sakari Sorri Ort: Helsingfors, Finland Född: 1954 Utbildning: Jur.kand. Helsingfors Universitet Position: Styrelseledamot Invald: Januari 2008 Huvudsaklig sysselsättning: Advokat i Advokatbyrå Butzow i Helsingfors, Finland 12

13 Kontorsadress: Andra uppdrag: Innehav i GINA: Advokatbyrå Butzow AB Norra Hesperiagatan 15 A FIN HELSINGFORS Inga aktier Ingenjör Matti Lilljegren Ort: Örebro Född: 1971 Utbildning: Byggnadsingenjörsexamen från Göteborgs Tekniska Institut Position: Styrelseledamot Invald: September 2007 Huvudsaklig sysselsättning: VD i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Kontorsadress: Bytesgatan 8 SE LINDESBREG Andra uppdrag: Styrelseledamot i Penrock Invest AB Styrelseledamot i Victor Janson 1890 AB Styrelseledamot i Maxwells AB Styrelseledamot i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Styrelseledamot i ICT Bergslagen AB Styrelseledamot i Handelshuset i Lindesberg AB Tidigare styrelseuppdrag: AU Holding AB (publ) SO/ledamot AU Invest AB ledamot Innehav i GINA: aktier (inklusive närstående bolag) Civilingenjör Thomas Jansson Ort: Stockholm Född: 1979 Utbildning: Ingenjör inom industriell ekonomi, civilingenjör KTH Position: Verkställande direktör och styrelseledamot Invald: Januari 2008 Huvudsaklig sysselsättning: VD i Guld Invest Norden AB Kontorsadress: Magnus Ladulåsgatan 61 SE STOCKHOLM Andra uppdrag: Styrelseledamot i 24h Movies Sweden Holding AB (publ) Styrelsesuppleant i 24h Movies Sweden AB Styrelseledamot i Guld Finans AB Tidigare styrelseuppdrag: Sport Invest i Sverige AB ordförande Cristal Club HB bolagsman Guldshoppen i Stockholm HB bolagsman JaSuMa HB bolagsman Innehav i GINA: 0 aktier 13

14 REVISORER OCH ANSTÄLLDA REVISOR Auktoriserade revisorn Anders Sandin från Lindebergs Grant Thornton. Anders Sandin har varit Bolagets revisor sedan Bolagets bildande. Adress: Fabriksgatan 20 SE ÖREBRO ANSTÄLLDA Per den 1 april finns totalt 18 anställda inom koncernen, varav en i moderbolaget. Fyra av de anställda har sagts upp. AKTIEKAPITAL OCH ÄGANDEFÖRHÅLLANDEN BOLAGETS AKTIER Samtliga av Bolagets aktier är av ett och samma slag. Aktiens kvotvärde är 0,10 kronor. Kortnamnet för Bolagets aktie är GULD. ISINkoden för aktien är SE Handelsposten är föreslagen till 5000 aktier. Aktierna har upprättats enligt Aktiebolagslagen och är denominerade i svenska kronor. Aktien är utställd på innehavare och aktieboken hanteras elektroniskt av NSCD, före detta VPC. Ägarförhållanden Antalet aktier per den 1 april 2008 uppgår till st av dessa (likviden för Victor Janson 1890 AB samt Nordiska Guldjuveler AB) är betalda men ej registrerade av Bolagsverket. Vid Bolagets bildande (justerat för split) uppgick antalet aktier till st. Antalet aktier i Bolaget får maximalt uppgå till 80 miljoner stycken. Ägarfördelningen framgår av nedanstående tabell. Aktieägare Antal aktier och röster % Egron Jansson AB ,9 Penrock Invest AB * ,5 Matti Lilljegren ,5 Rentakran ZAO, Ryssland ,3 Juhani Järvilehto, Finland ,4 Victory Life Pension Ltd ,1 Sakari Sorri Holding AB **, Finland ,9 Jan Wilhelmsson ,1 Lee Lemelius ,1 Peter Asp ,0 P A Management AB *** ,0 Mayne Rostedt ,0 Övriga (145 stycken) ,2 Summa ,0 14

15 * Penrock Invest AB kontrolleras av Matti Lilljegren ** Sakari Sorri Holding AB kontrolleras av Sakari Sorri *** P A Management AB kontrolleras av Peter Asp Aktiekapital Per den 1 april 2008 uppgår aktiekapitalet till kronor varav kronor är registrerat av Bolagsverket. Bemyndigande Bolagets styrelse har ett bemyndigande att emittera aktier upp till den högsta gränsen för antalet aktier i Bolaget (80 miljoner). Bemyndigandet, som gäller fram till årsstämman 2008, är avsett att användas för att finansiera eventuella förvärv. Aktiekapitalets utveckling År/Mån Händelse Kvotvärde Ökning av antalet aktier Ökning av aktiekapitalet Totalt antal aktier Totalt aktiekapital 2007/Aug Bolagets bildande 100, /Nov Split 0, /Nov Nyemission 0, /Jan Nyemission 0, /- Nyemission (ej reg.) 0,

16 ÖVRIG INFORMATION ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH LEDANDE BE- FATTNINGSHAVARE Inget styrelsearvode har hittills utgått. Fr.o.m. februari 2008 erhåller styrelseordföranden ersättning om kronor per månad och de övriga ledamöterna kronor per månad. Verkställande direktören erhåller kronor per månad fr.o.m. februari Tidigare verkställande direktör har erhållit en total ersättning under 2007 om kronor. OPTIONSPROGRAM Det finns inget och har inte funnits något optionsprogram i Bolaget. STYRELSENS ARBETSFORMER Samtliga ledamöter är valda till nästa årsstämma. En styrelseledamot äger rätt att när som helst frånträda sitt uppdrag. Styrelsens arbete följer styrelsens fastställda arbetsordning. Verkställande direktörens arbete regleras genom instruktioner för VD. Såväl arbetsordning som instruktioner fastställs årligen av Bolagets styrelse. Frågor som rör revisions- och ersättningsfrågor beslutas direkt av Bolagets styrelse. Bolaget är inte skyldigt att följa svensk kod för bolagsstyrning och har heller inte frivilligt förpliktigat sig att följa denna. genom apportemission av aktier à 0,50 kronor. Tillträdesdag är den 1 april Victor Janson 1890 AB ägdes till 100 % av Penrock Invest AB, närstående till Matti Lilljegren. Nordiska Guldjuveler AB har förvärvats av Guld Invest Norden AB genom apportemission av aktier à 0,40 kronor samt erläggande av 1 Mkr kontant. Tillträdesdag är den 1 april Ägare till Nordiska Guldjuveler AB var till Gösta Jansson närstående Egron Jansson AB. Gösta Jansson är far till Thomas Jansson. RÄTT TILL UTDELNING Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med verksamhetsåret Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken eller i förteckning enligt 3 kap. 12 aktiebolagslagen (1075:1385) skall anses behörig att mottaga utdelning och vid fondemission ny aktie som tillkommer aktieägare, samt att utöva aktieägaren företrädesrätt att deltaga i emission. I det fall någon aktieägare inte kan nås genom NSCD, före detta VPC, (eller motsvarande) kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet mot och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via NSCD (eller motsvarande) på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt. UTDELNINGSPOLICY Någon beslutad utdelningspolicy finns ej. Bolaget befinner sig i ett uppbyggnadsskede, varför ingen utdelning kan förväntas de närmaste åren. Därefter är det Bolagets målsättning att dela ut en icke obetydlig del av vinsten vid varje utdelningstillfälle. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR Bolaget håller följande handlingar tillgängliga i pappersform under detta dokuments giltighetstid: Stiftelseurkund Bolagsordning Historisk finansiell information Övriga handlingar i form av t.ex. värderingar och utlåtande som ingår i detta dokument. Handlingarna finns på Bolagets huvudkontor. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Victor Janson 1890 AB har förvärvats av Guld Invest Norden AB KOMMANDE RAPPORTER September mars maj 2008 September juni augusti 2008 September oktober november 2008 ÖVRIGT Det finns inga avtal mellan Bolaget och någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare som ger denne rätt till någon förmån efter det att uppdraget avslutats utöver vad som framgår under rubriken Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare. Ingen av styrelsemedlemmarna eller VD har varit inblandad i konkurs eller likvidation. Ingen av styrelsens ledamöter eller ledande befattningshavare har 16

17 eller har haft näringsförbud eller har i övrigt anklagats av myndigheter i frågor som har inverkan på respektive persons uppdrag i Bolaget. Ingen av dessa personer har åtalats för bedrägerirelaterade mål eller dylikt. Det föreligger inte någon intressekonflikt mellan Bolaget och någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare. Det förekommer inga särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter där styrelsemedlemmar eller andra ledande befattningshavare ingår i. Bolaget har inte varit och är inte part i något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande under de tolv senaste månaderna som skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. Bolaget är inte heller medvetet om något rättsligt förfarande eller skiljeförfarande som kan uppkomma. Ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare med aktieinnehav har begränsat sina möjligheter att avyttra aktier, avstå rösträtt eller på något annat sätt begränsat sina möjligheter att fritt förfoga över sina egna aktier. Aktien är inte underställd tvingande övertagandebud, rätt till tvångsinlösen eller avyttringsrätt. Inget övertagandebud har lagts på Bolaget. Det finns inga inskränkningar i att handla aktien. Det har inte tidigare förekommit någon handel i Bolagets aktier vad Bolaget känner till. Alla aktier är av samma slag och det finns inga begränsningar i rätten att rösta för eller förfoga över sina aktier. Bolaget har inte utsett någon likviditetsgarant. 17

18 FINANSIELL REDOVISNING PROFORMAREDOVISNING Bolaget Guld Invest Norden AB registrerades den 11 september Den enda ekonomiska rapport som Bolaget hittills lämnat är delårsrapporten för perioden till Under 2008 förvärvades Victor Janson 1890 AB och Nordiska Guldjuveler AB, bägge med tillträde den 1 april Nedanstående proformaredovisning är avsedd att visa hur delårsrapporten skulle sett ut om Victor Janson 1890 AB och Nordiska Guldjuveler AB inkluderats fr.o.m. den 1 september För att kunna beräkna ett korrekt resultat för Nordiska Guldjuveler krävs att en inventering av lagret görs i början respektive slutet av perioden. De två senaste inventeringarna gjordes per den 29 februari 2008 respektive den 30 april Det innebär att de uppgifter om lagervärdet per den 1 september 2007 som ligger till grund för proformaredovisningen, vilken omfattar perioden , endast är uppskattningar gjorda i efterhand. Förändringar i lagervärdet påverkar även andra poster i resultat- och balansräkningen. Proformaredovisningen har endast som syfte att informera och belysa fakta. Den är till sin natur avsedd att beskriva en hypotetisk situation och ej företagets faktiska finansiella ställning eller resultat. Den har ej granskats av Bolagets revisor. Koncernresultaträkning Proforma Från delårsrapporten Rörlsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Avskrivningar Finansiella poster Resultat före skatt Beräknad skatt 0 0 Periodens resultat Koncernbalansräkning Proforma Från delårsrapporten Anläggningstillgångar Goodwill Uppskjuten skatt Värdepapper Materiella tillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Kortfristiga skulder Långfristiga skulder Summa skulder Bundet eget kapital Fritt eget kapital

19 Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital PROGNOSER Prognoserna avser koncernen Guld Invest Norden. Victor Janson 1890 och Nordiska Guldjuveler är inkluderade fr.o.m Guld Invest Norden registrerades den 11 september Dess första räkenskapsår är förlängt till den 31 december De ansamlade förlustavdrag som finns i Victor Janson 1890 medför att skattekostnaden reduceras. Den förbättring av resultatet gentemot tidigare år som förutspås grundas främst på följande: GINA har påbörjat försäljning av ädelmetaller, en verksamhet som kommer att öka kraftigt under den närmaste tiden. GINA har även fått nya kunder och har påbörjat förmedling av investeringsguld under mars Alla säljare kommer att placeras i ett nytt dotterbolag till GINA. Detta väntas effektivisera försäljningsarbetet och öka försäljningen, då varje säljare kan erbjuda samtliga koncernens produkter samt även externa kollektioner (se nedan). Under andra kvartalet kommer ytterligare nya säljare att anställas. Victor Janson 1890 AB:s administration kommer att skötas av huvudkontoret i Stockholm. Det innebär att antalet anställda inom administrationen kommer att minskas med fyra personer. Victor Janson 1890 kommer att fortsätta med sin kampanj för att göra varumärket mer känt genom bl.a. en ny serie - Cecilia Janson Collection. Marginalerna har ökat och produktionsrutinerna kommer att utvecklas fortlöpande för att maximera produktionskapaciteten. Utöver Victor Janson 1890 AB:s produkter representerar vi numera ytterligare en kollektion av basvaror som kompletterar vår egen kollektion. Tack vare högre ädelmetallpriser ökar Nordiska Guldjuvelers marginaler, både för råmaterial och kedjor. Nordiska Guldjuveler har ökat och beräknas fortsätta att öka sina marknadsandelar. Nordiska Guldjuveler har sedan några månader inlett ett samarbete inom guldskrotshantering. Alla belopp utom vinst per aktie är i tkr Rörelseintäkter Försäljning och lagerförändring Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Material och varor Löner, arbetsgivaravgifter m.m Övriga kostnader Summa rörelsekostnader Resultat före avskrivningar Värdeminskning inventarier Resultat efter avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella poster Beräknad skatt

20 Beräknat resultat Vinst per aktie i öre 4,3 13,7 HISTORISK FINANSIELL REDOVISNING Nedan redovisas den senaste tillgängliga finansiella redovisningen från Guld Invest Norden, Victor Janson 1890 samt Nordiska Guldjuveler. Tidigare årsredovisningar för Victor Janson 1890 AB och Nordiska Guldjuveler AB införlivas via hänvisning. De finns tillgängliga för nedladdning på Bolagets hemsida GULD INVEST NORDEN AB (PUBL). Victor Jansson 1890 AB och Nordiska Guldjuveler AB övertas den 1 april 2008 och redovisas separat. Delårsrapport för Guld Invest Norden AB (publ) för perioden Resultaträkning Rörelseintäkter och lagerförändring Nettoomsättning Ädelmetallförsäljning m.m Summa nettoomsättning Summa rörelseintäkter och lagerförändring Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter m.m. Inköp material m.m Summa råvaror och förnödenheter m.m Övriga externa kostnader Förvaltningskostnader m.m Personalkostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat före avskrivningar Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Resultat försålda andelar övr företag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter Valutakursvinster 876 Resultat kortfristiga placeringar

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ)

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Detta dokument ger information om styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) ( KappAhl eller Bolaget ) förslag om kapitalutskiftning

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Kolumntitel Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för Tele2 AB ( Tele2 eller Bolaget ) förslag om aktiesplit

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 BrighterAB(publ) Bokslutskommuniké 2012 Om Brighter AB (publ) Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Brighter One den patenterade allt i ett produkten som

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen INLÖSEN 2014 Information till aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) inför årsstämma den 24 april 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande BAKGRUND

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE INFORMATION OM 2014 ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE MR GREEN & CO AB (publ) 2015 INNEHÅLL Villkor i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Styrelsens förslag i korthet 5 Viktiga datum 5 Så här går det till

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2011 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

2011 INLÖSEN AV AKTIER

2011 INLÖSEN AV AKTIER 2011 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 14 APRIL 2011 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009

Innehåll. Kortnamn för inlösenaktierna: A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B. Delårsrapport för tredje kvartalet 2009 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i net Entertainment NE AB (publ) 2009 2 Innehåll Bakgrund och motiv 3 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 6 Finansiella effekter

Läs mer

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM

A-aktien: NET IL A B-aktien: NET IL B KALENDARIUM INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I NET ENTERTAINMENT NE AB (PUBL) 2010 Innehåll 1 Bakgrund och motiv 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 4 Villkor och anvisningar 5 Finansiella effekter

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL) 2012 INNEHÅLL BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 3 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR BETSSON

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Information om inlösenförfarande

Information om inlösenförfarande Information om inlösenförfarande Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV 3 INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER 6 FÖR CHERRY SKATTEFRÅGOR I SVERIGE 7 FRÅGOR OCH SVAR 9

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

PROCAST MEDIA AB (publ)

PROCAST MEDIA AB (publ) TILLÄGGSMEMORANDUM PROCAST MEDIA AB (publ) 556557-5965 Upprättat inför listning på Aktietorget Procast Media AB Informationsmemorandum 1 Styrelsen intygar Styrelsen, som ansvarar för Informationsmemorandumet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Innehåll Bakgrund och motiv 1 Så här går inlösenförfarandet till 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 3 Effekter för Electrolux 4 Skattefrågor

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr riktar sig inte till personer vars deltagande i

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 1 136 tkr (293 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd inför EBS den 29 augusti 2012 om styrelsens förslag om split och obligatoriskt inlösenförfarande Detta dokument har tagits fram med enda

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 203 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB Betsson AB:s verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder

Läs mer

NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014

NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014 NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses Net Entertainment NE AB (publ) eller den koncern i vilken NE AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken

Läs mer

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA

19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 507 19 Utdelning av andelar i dotterbolag, lex ASEA 42 kap. 16 och 16 a IL prop. 1990/91:167, bet. 1990/91:SkU30 prop. 1992/93:108, bet. 1992/93:SkU8 prop. 1998/99:15 s. 241-247, 293 och 299, bet. 1998/99:SkU5

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet.

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. INFORMATION OM AKTIESPLIT OCH INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (PUBL) 2007 Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. innehåll

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

2014 INLÖSEN AV AKTIER

2014 INLÖSEN AV AKTIER 2014 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 10 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer