Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd"

Transkript

1 Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd Betänkande av Psykiatrilagsutredningen Stockholm 2012 SOU 2012:17

2 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst Stockholm Orderfax: Ordertel: E-post: Internet: Svara på remiss hur och varför. Statsrådsberedningen (SB PM 2003:2, reviderad ) En liten broschyr som underlättar arbetet för den som ska svara på remiss. Broschyren är gratis och kan laddas ner eller beställas på Textbearbetning och layout har utförts av Regeringskansliet, FA/kommittéservice. Tryckt av Elanders Sverige AB. Stockholm 2012 ISBN ISSN X

3 Till statsrådet och chefen för Socialdepartementet Regeringen beslutade den 10 juli 2008 att tillkalla en särskild utredare för att göra en översyn av LPT och LRV samt lämna förslag till ny lagstiftning på området (dir. 2008:93). Regeringen beslutade den 8 oktober 2009 om tilläggsdirektiv (dir. 2009:93) för utredningen. Genom dessa utökades utredningens uppdrag på det sätt som framgår av avsnitt 1.1 och dessutom förlängdes utredningstiden till den 30 april Genom tilläggsdirektiv (dir. 2010:88) den 9 september 2010 förlängdes utredningstiden till den 15 december Den 24 november 2011 beslutade regeringen att utredningstiden skulle förlängas till den 30 mars 2012 (dir. 2011:107). Som särskild utredare förordnades numera kammarrättslagmannen Jerry Eriksson från och med den 19 november Hovrättsassessorerna Ulrika Ohlsson och Anna Billing samt numera rådmannen Thorbjörn Lindvall är förordnade som sekreterare i utredningen. Ulrika Ohlsson, som har haft huvudansvar för frågor som rör psykiskt störda lagöverträdare (kap. 9 17), är förordnad sedan den 1 januari 2009, Thorbjörn Lindvall, som har haft huvudansvar för frågor som rör översynen av LPT och LRV (kap. 7, 8 och 18 22), är förordnad sedan den 1 mars 2009, och Anna Billing, som har haft huvudansvar för frågor som rör kostnadsberäkningar och konsekvensanalys (kap. 23 och 24), är förordnad sedan den 1 januari De experter och sakkunniga som har medverkat i utredningens arbete anges nedan. Inom utredningen har det funnits en arbetsgrupp som har behandlat frågor med straffrättslig anknytning. Till arbetsgruppen har en referensgrupp varit knuten. Deltagarna i arbetsgruppen respektive referensgruppen anges nedan.

4 Utredningen, som har antagit namnet Psykiatrilagsutredningen, överlämnar härmed betänkandet Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17). Experterna och de sakkunniga har deltagit i arbetet i den utsträckning som har varit motiverat med hänsyn till deras respektive sakkunskap och uppgift i utredningen. De har i huvudsak ställt sig bakom den särskilde utredarens överväganden och förslag. Betänkandet är därför skrivet i vi-form. Avvikande uppfattningar i olika detaljfrågor har dock förekommit, även om dessa inte redovisas genom särskilda yttranden eller på annat sätt. Deltagarna i referensgruppen har i huvudsak anslutit sig till överväganden och förslag i de delar som har straffrättslig anknytning. Till betänkandet fogas särskilda yttranden. Uppdraget är nu slutfört. Stockholm i april 2012 Jerry Eriksson /Ulrika Ohlsson Thorbjörn Lindvall Anna Billing

5 Experter och sakkunniga i utredningen (Om inte annat anges har förordnandet gällt fr.o.m. den 12 mars 2009) Experter Juristen Nina Alander, Riksförbundet FUB Justitierådet Martin Borgeke Vice överåklagaren Astrid Eklund Förbundsordföranden Jan-Olof Forsén, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Chefsrådmannen Christian Groth Överläkaren Stig Götmar, t.o.m. den 28 februari 2010 Advokaten Bengt Ivarsson Professorn och överläkaren Lars von Knorring Överläkaren, adjungerade professorn i rättspsykiatri och verksamhetschefen Marianne Kristiansson, Rättsmedicinalverket Förbundsjuristen Ulla Lönnqvist Endre, Sveriges Kommuner och Landsting, t.o.m. den 4 september 2009 Medicinske rådgivaren Lars Håkan Nilsson, Kriminalvården Avdelningschefen Anders Printz, Socialstyrelsen, t.o.m. den 28 februari 2010 Överläkaren Marianne Sundqvist Regionchefen Jesper Svedberg, SiS Psykiatrikern Ing-Marie Wieselgren, Sveriges Kommuner och Landsting Förvaltningschefen Per-Olof Sjöblom, fr.o.m. den 9 juli 2009 Förbudsjuristen Pernilla Krusberg, Sveriges Kommuner och Landsting, fr.o.m. den 4 september 2009 och t.o.m. den 31 juli 2011 Inspektören Lisbeth Abrahamsson, Socialstyrelsen, fr.o.m. den 1 mars 2010 Ombudsmannen Kjell Broström, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, fr.o.m. den 1 februari 2011 Förbundsjuristen Ellinor Englund, Sveriges Kommuner och Landsting, fr.o.m. den 1 augusti 2011

6 Sakkunniga Kanslirådet Eva Eklund, Finansdepartementet Departementssekreteraren Helena Linde, Finansdepartementet, t.o.m. den 31 mars 2010 Ämnesrådet Göran Nilsson, Justitiedepartementet Departementssekreteren Åsa Elffors, Socialdepartementet, t.o.m. den 31 december 2009 Kanslirådet Inger Laudon, Socialdepartementet Kanslirådet Hans Hagelin, Socialdepartementet Departementssekreteraren Sara S Johanson, Socialdepartementet, fr.o.m den 1 januari 2010

7 Arbete med frågor med straffrättslig anknytning Arbetsgrupp Justitierådet Martin Borgeke Vice överåklagaren Astrid Eklund Ämnesrådet Göran Nilsson Hovrättsassessorn Ulrika Ohlsson Referensgrupp (samtliga förordnade fr.o.m. den 25 februari 2011) Professorn Petter Asp Professorn emeritus Nils Jareborg Professorn Claes Lernestedt Chefsrådmannen Stefan Reimer Seniorprofessorn Per Ole Träskman Professorn Magnus Ulväng

8 Innehåll DEL I Förkortningar Sammanfattning Författningsförslag Förslag till lag om ändring i brottsbalken Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken Förslag till lag om psykiatrisk tvångsvård Förslag till lag om särskilda skyddsåtgärder Förslag till lag om rättspsykiatrisk undersökning m.m Förslag till lag om ändring i lagen (1944:133) om kastrering Förslag till lag om ändring i lagen (1946:804) om införande av nya rättegångsbalken Förlag till lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar Förslag till lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

9 Innehåll SOU 2012:17 11 Förslag till lag om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m Förslag till lag om ändring i passlagen (1978:302) Förslag till lag om ändring i polislagen (1984:387) Förslag till lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall Förslag till lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m Förslag till lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859) Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Förslag till lag om ändring i lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård Förslag till lag om upphävande av lagen (1997:724) om avveckling av specialsjukhus och vårdhem Förslag till lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård Förslag till lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister Förslag till lag om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder Förslag till lag om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m Förslag till lag om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) Förslag till lag om ändring i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet Förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

10 SOU 2012:17 Innehåll 28 Förslag till lag om ändring i patientdatalagen (2008:355) Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Förslag till lag om ändring i fängelselagen (2010:610) Förslag till lag om ändring i häkteslagen (2010:611) Förslag till lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659) Förlag till lag om ändring i delgivningslagen (2010:1932) Uppdraget och dess genomförande Uppdraget Utredningsarbetet Betänkandets disposition Gällande rätt Regeringsformen Regleringen av den psykiatriska tvångsvården Allmänna bestämmelser i HSL Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) Lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård Strafflagstiftningen om psykiskt störda lagöverträdare Det rättspsykiatriska underlaget Intyg enligt lagen om särskild personutredning i brottmål, s.k. 7-intyg Rättspsykiatrisk undersökning Internationella konventioner och rekommendationer Europakonventionen om mänskliga rättigheter Europeiska tortyrkonventionen Europarådets rekommendationer om psykiatrisk tvångsvård

11 Innehåll SOU 2012: FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter FN:s tortyrkonvention FN:s barnkonvention FN:s konvention omm rättigheterr för personer med funktionsnedsättning FN:s principer för skydd av personer med psykisk störning ochh förbättringg av psykiatrisk vård Etiska riktlinjer frånn World Psychiatric Association Historik och frågans tidigare behandling Inledning Framväxten av nuvarande tvångsvårdslagstiftning Vissa ändringarr av LPT Utvecklingen av den psykiatriska tvångsvården En översikt av utvecklingen n av psykiatrin från 1970-talet ochh framåt Förändring av antalet patienter som ges vård med tvång t enligt LPT eller LRV Vårdtider m.m Vårdtider för patienter som är föremål för rättspsykiatrisk vårdd med särskild utskrivningsprövning Utveckling över tid av vårdtiderr inom den rättspsykiatriska vården Vår målundersökning Psykansvarskommitténs förslag i betänkandet Psykisk störning, brott ochh ansvar, SOU 2002: Psykansvarskommitténs uppdrag Problemen med dagens system och behovet av en reform

12 SOU 2012:17 Innehåll Inledning Vårdfrågor Straffrättsliga frågor Samhällsskyddsfrågor Allmänna utgångspunkter för en reform Inledning Mer vård där det behövs Ett humanare reaktionssystem Ett mer ändamålsenligt reaktionssystem Mera proportionalitet och förutsebarhet En verklig och etiskt försvarbar ansvarsprövning Samhällsskyddet ska beaktas vid grova brott mot liv eller hälsa Ett mer renodlat reaktionssystem Psykansvarskommitténs förslag Ett restriktivt krav på tillräknelighet införs Psykiatrisk vård vid frihet från ansvar Allmänna påföljdsregler ska tillämpas om brott föreligger Psykiatrisk vård ska tillgodoses oberoende av straffrättslig reaktion Slutet boende en ny form av verkställighet av fängelse Samhällsskyddsåtgärder en ny reaktion i det straffrättsliga systemet Rättspsykiatriska utredningar i ett reformerat system Staten tar ett större ansvar för den rättspsykiatriska vården Övriga frågor Ekonomiska konsekvenser Nordiska förhållanden Finland Psykiatrisk sjukhusvård oberoende av patientens vilja Krav på tillräknelighet Nedsatt tillräknelighet Otillräknelighet i samband med åtalsprövningen

13 Innehåll SOU 2012: Undersökning av den åtalades tillräknelighet i samband med rättegången Utförandet av sinnesundersökningen Vård oberoende av den åtalades vilja efter avslutad sinnesundersökning Specialomsorger om åtalade utvecklingsstörda Domstolens bedömning av tillräknelighet och utredning av vårdbehov Förvaltningsdomstolens roll i det psykiatriska vårdsystemet Avtjänande av hela strafftiden i fängelse Psykiatrisk vård vid verkställighet av fängelsestraff Norge Grund för straffansvar Annan rättsföljd av en straffbar handling Psykiatrisk tvångsvård Öppen psykiatrisk tvångsvård Danmark Grund för straffansvar Annan rättsföljd av en straffbar handling Psykiatrisk tvångsvård Öppen psykiatrisk tvångsvård Särskilda regler för placering av extraordinärt farliga personer Överväganden och förslag 7 Översyn av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård Allmänna utgångspunkter Regleringen av den psykiatriska tvångsvården samlas i en lag Övergripande principer för psykiatrisk tvångsvård Förutsättningar för intagning till psykiatrisk tvångsvård m.m Allvarlig psykisk störning

14 SOU 2012:17 Innehåll Det särskilda undantaget för utvecklingsstörning Samtycke till vård och överväganden om frivilliga vårdalternativ Behov av psykiatrisk vård Övergång från frivillig psykiatrisk vård till psykiatrisk vård med tvång (konvertering) Gällande rätt Bakgrund Bestämmelser om konvertering i vissa andra länder Alternativa förslag till ändring av reglerna om konvertering Våra överväganden och förslag Förfarandet vid intagning Kravet på skyndsamhet och beslut om intagning inom 24 timmar Tidsfrist för chefsöverläkarens ansökan hos förvaltningsrätten om fortsatt psykiatrisk tvångsvård Förfarandet i domstol Gällande rätt Våra överväganden och förslag Tvångsåtgärder Allmänna principer för användningen av tvångsåtgärder Patientens delaktighet i vården Våra utgångspunkter Tvångsåtgärder i samband med läkemedelsbehandling Elektrokonvulsiv behandling (ECT-behandling) Fastspänning med bälte Våra överväganden och förslag Avskiljning Inrättandet av ett särskilt dispensförfarande för frågor om tillåtande av vissa tvångsmedel m.m Rätt till förnyad medicinsk bedömning i vissa fall

15 Innehåll SOU 2012: Tvångsåtgärder i den öppna psykiatriska tvångsvården Öppen psykiatrisk tvångsvård Bakgrund Våra överväganden och förslag En rätt för patienten att vistas utomhus Polismyndighetens befogenhet att omhänderta psykiskt störda personer och skyldighet att lämna biträde Vårt uppdrag Polismyndighetens befogenhet att omhänderta psykiskt störda personer enligt nuvarande reglering Polismyndighetens skyldighet att lämna biträde enligt nuvarande reglering i LPT och LRV Polismyndighetens skyldighet att lämna biträde i samband med en rättspsykiatrisk undersökning Förslag från utredningen om transporter av frihetsberövade personer Våra överväganden och förslag Barns kontakter med den psykiatriska tvångsvården Vårt uppdrag Bakgrund Våra överväganden och förslag DEL II Psykiskt störda lagöverträdare 9 Psykisk störning, brott och ansvar Inledning Historik och frågans tidigare behandling Behovet av en reform Problem med nuvarande ordning

16 SOU 2012:17 Innehåll Vårdfrågor Straffrättsliga frågor Skyddsfrågor Vissa andra frågor Slutsats Utgångspunkter för ett reformerat system Inledning Mer vård där det behövs Ett humanare reaktionssystem Ett mer ändamålsenligt reaktionssystem Mera proportionalitet och förutsebarhet En verklig och etiskt försvarbar ansvarsprövning Skyddet mot fortsatta allvarliga våldshandlingar från den tilltalades sida Ett mera renodlat reaktionssystem Svårigheterna att skapa ett perfekt system Krav på tillräknelighet för straffrättsligt ansvar Inledning Argument för tillräknelighetskravet Argument mot ett tillräknelighetskrav Våra överväganden och förslag Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare i ett reformerat system Inledning Bestämning av påföljd för psykiskt störda lagöverträdare Psykiatrisk vård i ett reformerat system Inledning Psykiatrisk tvångsvård efter en rättspsykiatrisk undersökning om tillräknelighet Psykiatrisk tvångsvård för den som har dömts till fängelse Sluten stödenhet en ny form av verkställighet av fängelse för vissa lagöverträdare med funktionsnedsättning En ny form av verkställighet av fängelse

17 Innehåll SOU 2012: Beslut om verkställighet i en sluten stödenhet och om förordnande av offentligt biträde Ansvaret för verkställigheten av fängelsestraff i en sluten stödenhet Utformningen av en sluten stödenhet Särskilda skyddsåtgärder Inledning Skyddet mot ny allvarlig brottslighet i nuvarande system Riskbedömningar och det straffrättsliga systemet Bakgrund Syftet med åtgärder som hindrar eller minskar risken för återfall Möjligheterna att inskränka den enskildes frihet Behovet av riskbedömningar Kan vi lita på de riskbedömningar som görs? Ska vi även fortsättningsvis bedöma risker för nya våldshandlingar? Kraven på riskbedömningarna I vilka fall ska en riskbedömning få ligga till grund för åtgärder? Våra överväganden och förslag Särskilda åtgärder i syfte att förhindra att en gärningsman begår nya allvarliga våldshandlingar I vilka fall ska det kunna bli aktuellt med särskilda skyddsåtgärder? Särskilda skyddsåtgärder ska inte vara en del av påföljdssystemet Ska det kunna bli aktuellt med särskilda skyddsåtgärder för den som ska utvisas på grund av brott? Det rättsliga förfarandet vid prövningen av frågan om särskilda skyddsåtgärder Varaktigheten och upphörandet av särskilda skyddsåtgärder Genomförande av särskilda skyddsåtgärder

18 SOU 2012:17 Innehåll Genomförande av särskilda skyddsåtgärder i sluten form Genomförande av särskilda skyddsåtgärder i öppen form Inledande av särskilda skyddsåtgärder och övergång mellan olika former av åtgärder Kontroll- och tvångsåtgärder vid placering i en särskild skyddsenhet eller i ett särskilt ungdomshem Kontroll- och tvångsåtgärder vid särskilda skyddsåtgärder i öppen form Polismyndighetens biträde i samband med genomförandet av särskilda skyddsåtgärder Ansvaret för och utförandet av särskilda skyddsåtgärder Särskilda skyddsåtgärder och Europakonventionen om mänskliga rättigheter Psykiatrisk tvångsvård i samband med ett annat frihetsberövande Nuvarande reglering De allmänna kriterierna för intagning ska ändras Våra överväganden och förslag Vissa straffprocessuella frågor Åklagarens åtalsplikt Allmänt om åklagarens åtalsplikt Åtalsplikten vid en tillräknelighetsreglering Förundersökning vid en tillräknelighetsreglering Allmänt om förundersökningsplikten Förundersökningen vid en tillräknelighetsreglering Åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning Allmänt om åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning Åtalsunderlåtelse vid en tillräknelighetsreglering

19 Innehåll SOU 2012: Talan i brottmål och brottmålsdomen Allmänt om talan i brottmål och om brottmålsdomen Brottmålsprocessen vid en tillräknelighetsreglering Brottmålsdomen vid en tillräknelighetsreglering En möjlighet till fastställelsedom i brottmål bör införas Andra följder av en otillåten gärning Rättspsykiatrisk undersökning Nya typer av rättspsykiatriska bedömningar Nya typer av rättspsykiatriska bedömningar Även den nya typen av undersökning bör benämnas rättspsykiatrisk undersökning Undersökning och utlåtande i fråga om gärningsmannens tillräknelighet Undersökning och utlåtande i fråga om förutsättningarna för särskilda skyddsåtgärder Undersökning och utlåtande i fråga om förutsättningarna för verkställighet av fängelse i en sluten stödenhet Läkarintyg efter en preliminär rättspsykiatrisk undersökning Beslut om en rättspsykiatrisk undersökning Genomförandet av en rättspsykiatrisk undersökning Genomförandet av en rättspsykiatrisk undersökning i den del som avser frågan om tillräknelighet Genomförandet av en rättspsykiatrisk undersökning i de delar som avser förutsättningarna för särskilda skyddsåtgärder eller förutsättningarna för verkställighet i en sluten stödenhet

20 SOU 2012:17 Innehåll Inom vilken tid ska ett utlåtande beträffande en rättspsykiatrisk undersökning ges in? Utlämnande av uppgifter från den enskilda hälso- och sjukvården m.m Skyldighet att inställa sig för en rättspsykiatrisk undersökning Tillsyn över den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten Nuvarande reglering Socialstyrelsen bör även framöver utöva tillsyn över de delar av undersökningsverksamheten som avser hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal och säkerheten vid undersökningsenheterna Yttrande från Rättsliga rådet Tillsyn över kontroll- och tvångsåtgärder i samband med en rättspsykiatrisk undersökning Registerfrågor Barns straffrättsliga ansvar Den som är under 15 år kan begå brott men inte dömas till påföljd Psykansvarskommitténs förslag om att ändra påföljdsförbudet till en ansvarsfrihetsregel Remissynpunkter på Psykansvarskommitténs förslag Vår bedömning Skillnader mellan våra och Psykansvarskommitténs förslag Inledning Kravet på tillräknelighet för straffrättsligt ansvar Utformningen av kravet på tillräknelighet Undantaget för självförvållade tillstånd

21 Innehåll SOU 2012: Påföljder och psykiatrisk vård Psykiatrisk tvångsvård för den som har dömts till fängelse Verkställighet av fängelse för vissa lagöverträdare med funktionsnedsättning Namnet på verkställighetsformen Vilka som ska kunna undergå fängelsestraff i en sluten stödenhet Vad ska krävas för att verkställighet i en sluten stödenhet ska bli aktuell? Beslut om verkställighet i en sluten stödenhet Undersökning av förutsättningarna för verkställighet av fängelse i en sluten stödenhet Ansvaret för verkställigheten av fängelsestraff i en sluten stödenhet Särskilda skyddsåtgärder Behovet av särskilda skyddsåtgärder I vilka fall ska det kunna bli aktuellt med särskilda skyddsåtgärder? Särskilda skyddsåtgärder ska inte vara en del av påföljdssystemet Varaktigheten och upphörandet av särskilda skyddsåtgärder Genomförande av särskilda skyddsåtgärder Kontroll- och tvångsåtgärder Ansvaret för genomförandet av särskilda skyddsåtgärder Vissa straffprocessuella frågor Åklagarens åtalsplikt Förundersökning vid en tillräknelighetsreglering Åtalsunderlåtelse Talan i brottmål och brottmålsdomen Rättspsykiatriska undersökningar Rättspsykiatrisk undersökning och utlåtande i fråga om gärningsmannens tillräknelighet

22 SOU 2012:17 Innehåll Rättspsykiatrisk undersökning och utlåtande i fråga om förutsättningarna för särskilda skyddsåtgärder Rättspsykiatrisk undersökning och utlåtande i fråga om förutsättningarna för verkställighet av fängelse i en sluten stödenhet Läkarintyg efter en preliminär rättspsykiatrisk undersökning Beslut om en rättspsykiatrisk undersökning Genomförandet av en rättspsykiatrisk undersökning Registerfrågor Barns straffrättsliga ansvar Kontroll- och tvångsåtgärder när den som är intagen i anstalt eller häkte är föremål för frivillig psykiatrisk vård eller rättspsykiatrisk undersökning Vårt uppdrag Nuvarande reglering Fängelselagen Häkteslagen LPT och LRV Lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård Skälen för införandet av nuvarande bestämmelser Häktesutredningens förslag Förslaget Remissinstansernas synpunkter Problem med nuvarande lagstiftning Problem i samband med rättspsykiatriska undersökningar Våra överväganden och förslag För vilka situationer bör det införas ändrade eller nya bestämmelser? Kontroll- och tvångsåtgärder för den som är intagen i häkte eller kriminalvårdsanstalt och 23

23 Innehåll SOU 2012:17 har förts över till en vårdinrättning för frivillig psykiatrisk vård Kontroll- och tvångsåtgärder när den som är intagen i häkte eller i kriminalvårdsanstalt har förts över till en undersökningsenhet för rättspsykiatrisk undersökning Rättigheter för den som är intagen i häkte eller kriminalvårdsanstalt och genomgår en rättspsykiatrisk undersökning i en undersökningsenhet Kontroll- och tvångsåtgärder samt rättigheter för den som efter ett beslut av domstolen tas in på undersökningsenheten efter att ha underlåtit att inställa sig till en rättspsykiatrisk undersökning Kontroll- och tvångsåtgärder samt rättigheter för den som är frihetsberövad och genomgår en rättspsykiatrisk undersökning vid en undersökningsenhet Kontroll- och tvångsåtgärder för den som genomgår en rättspsykiatrisk undersökning utan att vara frihetsberövad Tvångsåtgärder för den som på en undersökningsenhet genomgår en undersökning inför ett läkarintyg efter en preliminär rättspsykiatrisk undersökning Fängsel i samband med transport m.m. av den intagne Besök hos den som genomgår en rättspsykiatrisk undersökning Kontroll av in- och utpasserande fordon vid undersökningsenheterna Allmän inpasseringskontroll vid undersökningsenheterna Befogenheter mot obehöriga personer vid undersökningsenheterna Placering av patienter som riskerar att begå allvarliga brott Vårt uppdrag

24 SOU 2012:17 Innehåll 18.2 Bakgrund Våra överväganden och förslag Gemensamma frågor 19 Säkerhet på och utanför sjukvårdsinrättningen Vårt uppdrag Allmän säkerhet i verksamheten Gällande rätt Behov av ändrade regler Våra överväganden och förslag Besöksrestriktioner av hänsyn till säkerheten Gällande rätt Behov av ändrade regler Våra överväganden och förslag Inskränkningar i patientens rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster Gällande rätt Behov av ändrade regler Våra överväganden och förslag Förbud mot fotografering på en sjukvårdsinrättning Gällande rätt Behov av ändrade regler Våra överväganden och förslag Säkerhet vid domstolsförhandling som äger rum på sjukhus Gällande rätt Behov av ändrade regler Våra överväganden och förslag Samverkan mellan olika huvudmän Vårt uppdrag Reglering av samarbetet mellan landsting och kommun Generell reglering av krav på samarbete mellan landsting och kommun

25 Innehåll SOU 2012: Krav på överenskommelser om samarbete beträffande personer med psykisk funktionsnedsättning Skyldighet att upprätta en gemensam individuell plan Samordnad vårdplan vid öppen psykiatrisk tvångsvård Gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet Kommunernas betalningsansvar för viss hälsooch sjukvård Samarbete enligt LVM och LVU Brister i samarbetet mellan landsting och kommun Våra överväganden och förslag Insatser av andra än vårdpersonal Vårt uppdrag Inledning Säkerheten för socialtjänstens personal och för andra som ger insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning Våra överväganden och förslag Ska psykiatrisk tvångsvård få bedrivas av annan huvudman än landstingen och Rättsmedicinalverket? Vårt uppdrag Gällande rätt Bakgrund Inledning Vissa rättsliga utgångspunkter Patientsäkerhet, tillsyn, tystnadsplikt, m.m Tillsyn av JO och JK

Psykiatrilagsutredning en Ny svensk lagstiftning om psykiatrisk tvångsvård m.m.

Psykiatrilagsutredning en Ny svensk lagstiftning om psykiatrisk tvångsvård m.m. Psykiatrilagsutredning en Ny svensk lagstiftning om psykiatrisk tvångsvård m.m. Trondheim den 14 november 2013 Betänkandet (SOU 2012:17) Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd

Läs mer

Psykiatrin och lagen (SOU 2012:17) Utdrag från Förslag och bedömningar i utredningen som är kommenterade i Region Skånes remissvar

Psykiatrin och lagen (SOU 2012:17) Utdrag från Förslag och bedömningar i utredningen som är kommenterade i Region Skånes remissvar Psykiatrin och lagen (SOU 2012:17) Utdrag från Förslag och bedömningar i utredningen som är kommenterade i Region Skånes remissvar Det som benämns vårt förslag respektive vår bedömning är utredningens

Läs mer

Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd

Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd Betänkande av Psykiatrilagsutredningen Stockholm 2012 SOU 2012:17 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Yttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd

Yttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd Datum 2012-11-12 Socialdepartementet Yttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd Region Halland har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Psykiatrin

Läs mer

KS /2012 Remiss av Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17)

KS /2012 Remiss av Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.6-0379/2012 SID 1 (6) 2012-06-11 Handläggare: Anna Lindskog Telefon: 08-508 25 156 Till Socialnämnden KS 001-833/2012

Läs mer

Yttrande över remiss av betänkandet Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17)

Yttrande över remiss av betänkandet Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) Löner och yrkesvillkor Kungsgatan 28A Box 7825 103 97 Stockholm Vision Direkt 0771 44 00 00 vision@vision.se www.vision.se Fax Datum Sida 1 Yttrande över remiss av betänkandet Psykiatrin och lagen tvångsvård,

Läs mer

Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar, och samhällsskydd (SOU 2012:17)

Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar, och samhällsskydd (SOU 2012:17) YTTRANDE 1(4) Socialdepartementet Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar, och samhällsskydd (SOU 2012:17) Sammanfattning Utredningen föreslår omvälvande förändringar vars konsekvenser är mycket

Läs mer

Remissvar Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd SOU 2012:17

Remissvar Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd SOU 2012:17 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Psykiatriska kliniken Ärendenr HSN 2012/251 1 (6) Handlingstyp Remissvar Datum 21 september 2012 Till Socialdepartementet Remissvar Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar

Läs mer

Psykiatrisk tvångsvård

Psykiatrisk tvångsvård Psykiatrisk tvångsvård Margareta Lagerkvist Överläkare Rättspsykiatriska vårdkedjan Sahlgrenska Universitetssjukhuset margareta.lagerkvist@vgregion.se LPT Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT)

Läs mer

Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården. Lars Hedengran (Socialdepartementet)

Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården. Lars Hedengran (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 17 januari 2008 Göran Hägglund Lars Hedengran (Socialdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Förslag till beslut att godkänna bifogat yttrande som svar till Socialdepartementet. MISSIV LJ 2012/715. Förvaltningsnamn Avsändare

Förslag till beslut att godkänna bifogat yttrande som svar till Socialdepartementet. MISSIV LJ 2012/715. Förvaltningsnamn Avsändare MISSIV 2012-10-19 LJ 2012/715 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Remissvar - Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17), S2012/2766/FS Landstinget i Jönköpings

Läs mer

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Information till patienter Psykiatrin Södra Innehållsförteckning Allmänt Allmänt...3 Förutsättningar för intagning enligt LPT...4 Hur länge kan man vårdas under tvång?...6

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Transporter av frihetsberövade

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Transporter av frihetsberövade 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-11-01 Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lena Moore samt justitierådet Ingemar Persson. Transporter av frihetsberövade Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Betänkande av Psykiatrilagsutredningen, Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17)

Betänkande av Psykiatrilagsutredningen, Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) YTTRANDE 1 (10) Socialdepartementet 103 30 Stockholm Betänkande av Psykiatrilagsutredningen, Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) S2012/2766/FS Sammanfattning Hovrätten

Läs mer

Yttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällskydd (SOU 2012:17)

Yttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällskydd (SOU 2012:17) Vård- och omsorgsnämndens handling nr 19/2012 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN YTTRANDE 1 (5) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Anita Johansson, vård- och omsorgsförvaltningen Annsofi Eriksson, socialförvaltningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård; SFS 2008:416 Utkom från trycket den 11 juni 2008 Omtryck utfärdad den 29 maj 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2008:18. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatriskvård

Senaste version av SOSFS 2008:18. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatriskvård Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall; SFS 2005:467 Utkom från trycket den 17 juni 2005 utfärdad den 9 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT Information till patienter Brukarinflytande-samordnare, BISAM Psykiatri Södra Stockholm STOCKHOLM LÄNS SJUKVÅRDSOMRÅDE Innehåll Allmänt... 3 Förutsättningar för intagning

Läs mer

Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. HSL gäller Tvångsåtgärder i rimlig proportion till syftet Stor restriktivitet med tvångsåtgärder

Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. HSL gäller Tvångsåtgärder i rimlig proportion till syftet Stor restriktivitet med tvångsåtgärder Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård HSL gäller Tvångsåtgärder i rimlig proportion till syftet Stor restriktivitet med tvångsåtgärder Lagen ska finnas väl synlig för patienterna Förutsättningar för

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 november 2010 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: Advokat Peter Olsson Advokatfirman Peter Olsson AB Box 53116 400 15 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Dagordning Styrande lagstiftning för socialtjänsten och hälso- och sjukvården Samordnad individuell plan

Läs mer

Yttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17)

Yttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-10-24 LS 1205-0733 Landstingsstyrelsen landstinössrmstfo 12-1M 3 00021 Yttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen - tvångsvård,

Läs mer

Psykiatrin och lagen - Tvångsvård, straffansvar och samhällskydd (SOU 2012:17) Remiss från Socialdepartementet

Psykiatrin och lagen - Tvångsvård, straffansvar och samhällskydd (SOU 2012:17) Remiss från Socialdepartementet PM 2012:149 Rotel VII (Dnr 001-833/2012) Psykiatrin och lagen - Tvångsvård, straffansvar och samhällskydd (SOU 2012:17) Remiss från Socialdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Yttrande över Justitiedepartementets promemoria Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare, S 2007:5

Yttrande över Justitiedepartementets promemoria Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare, S 2007:5 2007-05-07 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Justitiedepartementets promemoria Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare, S 2007:5 Förslagen i promemorian Utredningen har haft i uppdrag

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:70

Regeringens proposition 2007/08:70 Regeringens proposition 2007/08:70 Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården Prop. 2007/08:70 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 februari 2008 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (3)

Stockholms läns landsting 1 (3) Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-10-22 LS 1408-0956 Landstingsstyrelsen Yttrande över departementspromemorian Delaktighet och rättsäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

Yttrande över Psykiatrilagsutredningens betänkande (SOU 2012:17) Psykiatrin och lagen

Yttrande över Psykiatrilagsutredningens betänkande (SOU 2012:17) Psykiatrin och lagen Stockholm den 5 november 2012 Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Psykiatrilagsutredningens betänkande (SOU 2012:17) Psykiatrin och lagen Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm har beretts

Läs mer

Straff i proportion till brottets allvar

Straff i proportion till brottets allvar Straff i proportion till brottets allvar Slutbetänkande av Straffiiivåutredningen Stockholm 2008 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2008:85 Innehåll Förkortningar 13 Sammanfattning 15 Författningsförslag

Läs mer

Samlat, genomtänkt och uthålligt?

Samlat, genomtänkt och uthålligt? Samlat, genomtänkt och uthålligt? En utvärdering av regeringens nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter 2006 2009 Lättläst sammanfattning Lättläst sammanfattning av betänkande av Utredningen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-26 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare

Läs mer

Psykiatrilagsutredningens betänkande Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17)

Psykiatrilagsutredningens betänkande Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) REMISSYTTRANDE 1 (14) Datum Diarienr 2012-11-15 AdmD-259-2012 Ert datum Ert diarienr 2012-06-11 S2012/2766/FS Socialdepartementet Psykiatrilagsutredningens betänkande Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar

Läs mer

Psykiatrilagsutredningen

Psykiatrilagsutredningen Stockholm den 20 mars 2012 Ing-Marie Wieselgren Särskild utredare Jerry Eriksson Utredningssekreterarna Ulrika Ohlsson och Thorbjörn Lindvall Experter och sakkunniga, 20 st Tre direktiv: 2008:93, 2009:93

Läs mer

Kommittédirektiv. Skärpta regler för lagöverträdare år. Dir. 2017:122. Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2017

Kommittédirektiv. Skärpta regler för lagöverträdare år. Dir. 2017:122. Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2017 Kommittédirektiv Skärpta regler för lagöverträdare 18 20 år Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2017 Dir. 2017:122 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska överväga och föreslå

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen; SFS 2015:109 Utkom från trycket den 10 mars 2015 utfärdad den 26 februari 2015.

Läs mer

Psykiatrisk tvångsvård. Ingrid Thernfrid Chefsöverläkare September 2012

Psykiatrisk tvångsvård. Ingrid Thernfrid Chefsöverläkare September 2012 Psykiatrisk tvångsvård Ingrid Thernfrid Chefsöverläkare September 2012 Tvångsvård - eller inte? 1929-1966 Sinnessjuklag 1966-1991 Lag om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall (LSPV) 1992- Lag

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården; SFS 2014:1162 Utkom från trycket den 7 oktober 2014 utfärdad den 11 september

Läs mer

SOSFS 2008:18 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2008:18 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2008:18 (M) Föreskrifter och allmänna råd Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

AKTUELL LAGSTIFTNING. Baskurs Missbruks- och beroendefrågor den 26 november 2010

AKTUELL LAGSTIFTNING. Baskurs Missbruks- och beroendefrågor den 26 november 2010 AKTUELL LAGSTIFTNING Baskurs Missbruks- och beroendefrågor den 26 november 2010 Berörda lagar en översikt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) HSL Socialtjänstlagen (2001:453), SoL Lagen (1988:870) om

Läs mer

Regeringens proposition 2016/17:57

Regeringens proposition 2016/17:57 Regeringens proposition 2016/17:57 Transporter av frihetsberövade Prop. 2016/17:57 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 december 2016 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Läs mer

Åklagarmyndigheten YTTRANDE Sida 1 (6) Utvecklingscentrum Stockholm Kammaråklagare Ewa Korpi 2006-06-28 ÅM-A 2006/0694

Åklagarmyndigheten YTTRANDE Sida 1 (6) Utvecklingscentrum Stockholm Kammaråklagare Ewa Korpi 2006-06-28 ÅM-A 2006/0694 Åklagarmyndigheten YTTRANDE Sida 1 (6) Kammaråklagare Ewa Korpi Ert Er beteckning Socialdepartementet Enheten för hälso- och sjukvård 103 33 STOCKHOLM Yttrande över Nationell psykiatrisamordnings promemoria

Läs mer

Vissa frågor om gode män och förvaltare

Vissa frågor om gode män och förvaltare Vissa frågor om gode män och förvaltare Betänkande av Utredningen om bättre förutsättningar för gode män och förvaltare Stockholm 2013 SOU 2013:27 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Direktiv för tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Version: 1. Beslutsinstans: Regionstyrelsen

Direktiv för tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Version: 1. Beslutsinstans: Regionstyrelsen Version: 1 Beslutsinstans: Regionstyrelsen 2(9) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. Nyutgåva Regionstyrelsen 2016-05-25, 132 3(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...4 2 BERÖRDA ENHETER...4

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; SFS 2016:491 Utkom från trycket den 3 juni 2016 utfärdad den 26 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 förskrivs i fråga om brottsbalken 2 dels att

Läs mer

xe8&feature=related

xe8&feature=related LAG OCH REGELSTYRD Socialtjänstlagen SoL Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU Lag om vård av missbrukare i vissa fall LVM LOB lag om omhändertagande av berusade personer LSU Lag om verkställighet

Läs mer

LPT. Dina rättigheter under tvångsvård. Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård

LPT. Dina rättigheter under tvångsvård. Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård LPT Dina rättigheter under tvångsvård Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

LÄS 1. Åtta sidor om sekretess (Socialstyrelsen) EE316B4AD438/10638/

LÄS 1. Åtta sidor om sekretess (Socialstyrelsen)  EE316B4AD438/10638/ LÄS 1. Åtta sidor om sekretess (Socialstyrelsen) http://www.socialstyrelsen.se/nr/rdonlyres/eea81f8a-e973-4612-9b4d- EE316B4AD438/10638/20021147.pdf 2. Utdrag ur sekretesslagen (1980:100) 7 kap. Sekretess

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 3. 1 Inledning... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 3. 1 Inledning... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 1 Inledning... 5 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård... 9 2.2 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Lagstiftning inom missbrukarvården SoL, LVU och LVM. Johan Dahlström Kurator Beroendecentrum, avdelning 1 Malmö

Lagstiftning inom missbrukarvården SoL, LVU och LVM. Johan Dahlström Kurator Beroendecentrum, avdelning 1 Malmö Lagstiftning inom missbrukarvården SoL, LVU och LVM Johan Dahlström Kurator Beroendecentrum, avdelning 1 Malmö Socialtjänstlagen (SoL) 1 kap. Socialtjänstens mål 1 Samhällets socialtjänst skall på demokratins

Läs mer

Kommittédirektiv. Villkorlig frigivning. Dir. 2016:28. Beslut vid regeringssammanträde den 31 mars 2016

Kommittédirektiv. Villkorlig frigivning. Dir. 2016:28. Beslut vid regeringssammanträde den 31 mars 2016 Kommittédirektiv Villkorlig frigivning Dir. 2016:28 Beslut vid regeringssammanträde den 31 mars 2016 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska, i syfte att stärka möjligheterna att förebygga

Läs mer

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Kommittédirektiv Betalningsansvarslagen Dir. 2014:27 Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar

Läs mer

Betänkanden och utlåtanden Serienummer 60/2010

Betänkanden och utlåtanden Serienummer 60/2010 30.6.2010 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Överföring av dömda personer, övervakningsåtgärder och alternativa påföljder Nationellt genomförande av rambeslut Arbetsgruppen

Läs mer

Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) remissvar till Socialdepartementet

Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) remissvar till Socialdepartementet LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-10-29 20 (34) Dnr CK 2012-0209 187 Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2015-12-31 Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Rättsmedicinalverkets

Läs mer

Remiss av Nya påföljder (SOU 2012:34)

Remiss av Nya påföljder (SOU 2012:34) SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDI VID- OCH FAMILJOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2012-09-27 Handläggare: Carola Östling Telefon: 08-508 15 055 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2012-10-25

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; SFS 2006:891 Utkom från trycket den 26 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om brottsbalken 2 dels

Läs mer

Denna tentamen innehåller 10 frågor. Maxpoäng är 30 och gränsen för godkänt går vid 24.

Denna tentamen innehåller 10 frågor. Maxpoäng är 30 och gränsen för godkänt går vid 24. KOD: Kurskod: PM1613 Kursnamn: Etik och juridik Provmoment: Juridik, Omtentamen Ansvarig lärare: Stefan Winblad Tentamensdatum: 16 januari, 2015 Tillåtna hjälpmedel: Inga Denna tentamen innehåller 10 frågor.

Läs mer

Meddelandeblad. Vård och stöd till patienter i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Meddelandeblad. Vård och stöd till patienter i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård Meddelandeblad Mottagare: Verksamhetschefer och vårdpersonal på enheter som bedriver psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård. Personal i kommunernas verksamheter som möter personer som är föremål

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över SOU 2012:17 Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd

Socialstyrelsens yttrande över SOU 2012:17 Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd 2012-11-14 Dnr 27500/2012 1(12) Regler och tillstånd Maria Nyström Agback maria.nystrom-agback@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård 103 33 STOCKHOLM

Läs mer

Denna tentamen innehåller 10 frågor. Maxpoäng är 30 och gränsen för godkänt går vid 24.

Denna tentamen innehåller 10 frågor. Maxpoäng är 30 och gränsen för godkänt går vid 24. KOD: Kurskod: PM1613 Kursnamn: Etik och Juridik Provmoment: Juridik, Ordinarie tentamen Ansvarig lärare: Stefan Winblad Tentamensdatum: 2015-01-30 Tillåtna hjälpmedel: Inga Denna tentamen innehåller 10

Läs mer

Ökad patientmedverkan vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ökad patientmedverkan vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ökad patientmedverkan vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 22 december 2016 Gabriel Wikström Lars Hedengran

Läs mer

Stockholm den 15 november 2012

Stockholm den 15 november 2012 R-2012/0934 Stockholm den 15 november 2012 Till Socialdepartementet S2012/2766/FS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 maj 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Psykiatrin

Läs mer

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Giltighet 2012-11-06 2013-11-06 Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp Samtliga vårdgivare inom psykiatriförvaltningen Ansvarig

Läs mer

Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet. Lättläst sammanfattning

Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet. Lättläst sammanfattning Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet Lättläst sammanfattning Betänkande av Utredningen om fritt val av hjälpmedel Stockholm 2011 SOU 2011:77 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2000:460 Utkom från trycket den 19 juni 2000 utfärdad den 31 maj 2000.

Läs mer

Fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster, Ds 2013:4

Fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster, Ds 2013:4 2013-02-06 LJ 2013/94 Förvaltningsnamn Anders Liif Landstingsstyrelsen Fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster, Ds 2013:4 Sammanfattning Landstinget i Jönköpings län har beretts tillfälle

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om belastningsregister; SFS 1998:620 Utkom från trycket den 24 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Belastningsregister 1

Läs mer

Betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111)

Betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-01-22 Handläggare: Roger Adolfsson Telefon: 08-508 33 898 Till Utbildningsnämnden 2009-02-12 Betänkandet Barn som misstänks

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-04

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-04 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-04 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Nils Dexe och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. Ny vårdform inom den psykiatriska

Läs mer

Ökad patientmedverkan vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Ökad patientmedverkan vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU15 Ökad patientmedverkan vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i lagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659); SFS 2012:957 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om etikprövning av forskning som avser människor; SFS 2003:460 Utkom från trycket den 27 juni 2003 utfärdad den 5 juni 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Häktesförordning; utfärdad den 22 december 2010. SFS 2010:2011 Utkom från trycket den 30 december 2010 Regeringen föreskriver följande. Förordningens innehåll och tillämpningsområde

Läs mer

Lagrådsremiss. Ingripanden mot unga lagöverträdare. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Ingripanden mot unga lagöverträdare. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Ingripanden mot unga lagöverträdare Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 2 februari 2006 Thomas Bodström Hedvig Trost (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:165

Regeringens proposition 2005/06:165 Regeringens proposition 2005/06:165 Ingripanden mot unga lagöverträdare Prop. 2005/06:165 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström

Läs mer

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende

Bilaga 1. Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Bilaga 1 Bilaga 1 Ansvar för boende, sociala insatser och hälso- och sjukvård i andra boendeformer än ordinärt boende Psykiskt funktionshindrade kan ibland behöva stödinsatser i form av annat boende än

Läs mer

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga Lagstiftning om samverkan kring barn och unga en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det bestämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1970:517) om rättsväsendets informationssystem; SFS 1999:1137 Utkom från trycket den 15 december 1999 utfärdad den 2 december 1999. Regeringen

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20)

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) Remissvar 2015-06-23 Dnr 10.1-9035/2015 1(12) Avdelningen för regler och behörighet Anders Kring lars-anders.kring@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens

Läs mer

LAG OCH REGELSTYRD. Vägledande principer 2013-04-15. Socialtjänstlagen (2001:453) Helhetssyn Målinriktad ramlag med rättighetsinslag

LAG OCH REGELSTYRD. Vägledande principer 2013-04-15. Socialtjänstlagen (2001:453) Helhetssyn Målinriktad ramlag med rättighetsinslag LAG OCH REGELSTYRD Socialtjänstlagen SoL Förvaltningslagen Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU Lag om vård av missbrukare i vissa fall LVM Offentlighets och sekretesslagen Lagen om stöd

Läs mer

Yttrande över Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35)

Yttrande över Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) REMISSYTTRANDE 1 (6) Socialdepartementett Enheten för familj och sociala tjänster, FST 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) (Ert Dnr S2011/4504/FST) Hovrätten

Läs mer

Detsamma gäller i annan medicinsk verksamhet, såsom rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk undersökning, insemination, befruktning utanför kroppen,

Detsamma gäller i annan medicinsk verksamhet, såsom rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk undersökning, insemination, befruktning utanför kroppen, 7 kap. 1 c Sekretess gäller, om inte annat följer av 2, inom hälso- och sjukvården för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas

Läs mer

Clara Ahlqvist (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Clara Ahlqvist (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ny påföljd efter tidigare dom Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 26 november 2015 Morgan Johansson Clara Ahlqvist (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Ny påföljd efter tidigare dom

Ny påföljd efter tidigare dom Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU30 Ny påföljd efter tidigare dom Sammanfattning Regeringen föreslår en reform av regleringen om ny påföljdsbestämning efter tidigare dom. Syftet är att förenkla

Läs mer

LVM. Ett ofullständigt urval paragrafer med fokus på vad personal inom akutsjukvården kan behöva veta. Frivillighet är grunden

LVM. Ett ofullständigt urval paragrafer med fokus på vad personal inom akutsjukvården kan behöva veta. Frivillighet är grunden LVM Ett ofullständigt urval paragrafer med fokus på vad personal inom akutsjukvården kan behöva veta Michael Rangne Specialist i psykiatri Norra Sttockholms Psykiatri Februari 2012 Frivillighet är grunden

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens lagar Ett urval. Socialtjänstens lagar. Ett urval.

Hälso- och sjukvårdens lagar Ett urval. Socialtjänstens lagar. Ett urval. Övergripande lagstiftning Frivilliga målinriktade ramlagar - Hälso- och sjukvårdslagen, HSL -, SoL Förvaltningsrättslig översikt Hälso- och sjukvård Socialt arbete Offentlighet och sekretess Annika Staaf

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 (5) 2011-10-15 AdmD-277-2011 2011-05-27 S2011/4504/FST. Socialdepartementet 103 33 Stockholm

REMISSYTTRANDE 1 (5) 2011-10-15 AdmD-277-2011 2011-05-27 S2011/4504/FST. Socialdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2011-10-15 AdmD-277-2011 Ert datum Ert diarienr 2011-05-27 S2011/4504/FST Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Bättre insatser vid missbruk och beroende

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientlag; utfärdad den 19 juni 2014. SFS 2014:821 Utkom från trycket den 1 juli 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:151

Regeringens proposition 2015/16:151 Regeringens proposition 2015/16:151 Ny påföljd efter tidigare dom Prop. 2015/16:151 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2016 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 april 2014 B 4080-13 KLAGANDE MP Ombud och offentlig försvarare: Advokat RT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Häleri

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga; SFS 2003:406 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:97

Regeringens proposition 2007/08:97 Regeringens proposition 2007/08:97 Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare Prop. 2007/08:97 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2008 Fredrik Reinfeldt Beatrice

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord Vård oberoende av den åtalades vilja, verkställighet av påföljder, rättspsykiatrisk vård

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord Vård oberoende av den åtalades vilja, verkställighet av påföljder, rättspsykiatrisk vård PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Vårdpåföljdsarbetsgruppen Orförande Katariina Jahkola Sekreterare Sanna

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Förslag till beslut att godkänna bifogat yttrande som svar till Socialdepartementet. MISSIV 1(1) LJ 2014/1158. Förvaltningsnamn Avsändare

Förslag till beslut att godkänna bifogat yttrande som svar till Socialdepartementet. MISSIV 1(1) LJ 2014/1158. Förvaltningsnamn Avsändare MISSIV 1(1) 2014-10-17 LJ 2014/1158 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Remissvar - Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård Ds 2014:28 - S2014/6136/FS Landstinget i Jönköpings

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 290 kommuner 21 landsting/regioner Överenskommelser om utskrivningsprocessen Ökad tillit och förtroende Bättre samverkan och samordning Gemensamt

Läs mer