Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd"

Transkript

1 Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd Betänkande av Psykiatrilagsutredningen Stockholm 2012 SOU 2012:17

2 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst Stockholm Orderfax: Ordertel: E-post: Internet: Svara på remiss hur och varför. Statsrådsberedningen (SB PM 2003:2, reviderad ) En liten broschyr som underlättar arbetet för den som ska svara på remiss. Broschyren är gratis och kan laddas ner eller beställas på Textbearbetning och layout har utförts av Regeringskansliet, FA/kommittéservice. Tryckt av Elanders Sverige AB. Stockholm 2012 ISBN ISSN X

3 Till statsrådet och chefen för Socialdepartementet Regeringen beslutade den 10 juli 2008 att tillkalla en särskild utredare för att göra en översyn av LPT och LRV samt lämna förslag till ny lagstiftning på området (dir. 2008:93). Regeringen beslutade den 8 oktober 2009 om tilläggsdirektiv (dir. 2009:93) för utredningen. Genom dessa utökades utredningens uppdrag på det sätt som framgår av avsnitt 1.1 och dessutom förlängdes utredningstiden till den 30 april Genom tilläggsdirektiv (dir. 2010:88) den 9 september 2010 förlängdes utredningstiden till den 15 december Den 24 november 2011 beslutade regeringen att utredningstiden skulle förlängas till den 30 mars 2012 (dir. 2011:107). Som särskild utredare förordnades numera kammarrättslagmannen Jerry Eriksson från och med den 19 november Hovrättsassessorerna Ulrika Ohlsson och Anna Billing samt numera rådmannen Thorbjörn Lindvall är förordnade som sekreterare i utredningen. Ulrika Ohlsson, som har haft huvudansvar för frågor som rör psykiskt störda lagöverträdare (kap. 9 17), är förordnad sedan den 1 januari 2009, Thorbjörn Lindvall, som har haft huvudansvar för frågor som rör översynen av LPT och LRV (kap. 7, 8 och 18 22), är förordnad sedan den 1 mars 2009, och Anna Billing, som har haft huvudansvar för frågor som rör kostnadsberäkningar och konsekvensanalys (kap. 23 och 24), är förordnad sedan den 1 januari De experter och sakkunniga som har medverkat i utredningens arbete anges nedan. Inom utredningen har det funnits en arbetsgrupp som har behandlat frågor med straffrättslig anknytning. Till arbetsgruppen har en referensgrupp varit knuten. Deltagarna i arbetsgruppen respektive referensgruppen anges nedan.

4 Utredningen, som har antagit namnet Psykiatrilagsutredningen, överlämnar härmed betänkandet Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17). Experterna och de sakkunniga har deltagit i arbetet i den utsträckning som har varit motiverat med hänsyn till deras respektive sakkunskap och uppgift i utredningen. De har i huvudsak ställt sig bakom den särskilde utredarens överväganden och förslag. Betänkandet är därför skrivet i vi-form. Avvikande uppfattningar i olika detaljfrågor har dock förekommit, även om dessa inte redovisas genom särskilda yttranden eller på annat sätt. Deltagarna i referensgruppen har i huvudsak anslutit sig till överväganden och förslag i de delar som har straffrättslig anknytning. Till betänkandet fogas särskilda yttranden. Uppdraget är nu slutfört. Stockholm i april 2012 Jerry Eriksson /Ulrika Ohlsson Thorbjörn Lindvall Anna Billing

5 Experter och sakkunniga i utredningen (Om inte annat anges har förordnandet gällt fr.o.m. den 12 mars 2009) Experter Juristen Nina Alander, Riksförbundet FUB Justitierådet Martin Borgeke Vice överåklagaren Astrid Eklund Förbundsordföranden Jan-Olof Forsén, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Chefsrådmannen Christian Groth Överläkaren Stig Götmar, t.o.m. den 28 februari 2010 Advokaten Bengt Ivarsson Professorn och överläkaren Lars von Knorring Överläkaren, adjungerade professorn i rättspsykiatri och verksamhetschefen Marianne Kristiansson, Rättsmedicinalverket Förbundsjuristen Ulla Lönnqvist Endre, Sveriges Kommuner och Landsting, t.o.m. den 4 september 2009 Medicinske rådgivaren Lars Håkan Nilsson, Kriminalvården Avdelningschefen Anders Printz, Socialstyrelsen, t.o.m. den 28 februari 2010 Överläkaren Marianne Sundqvist Regionchefen Jesper Svedberg, SiS Psykiatrikern Ing-Marie Wieselgren, Sveriges Kommuner och Landsting Förvaltningschefen Per-Olof Sjöblom, fr.o.m. den 9 juli 2009 Förbudsjuristen Pernilla Krusberg, Sveriges Kommuner och Landsting, fr.o.m. den 4 september 2009 och t.o.m. den 31 juli 2011 Inspektören Lisbeth Abrahamsson, Socialstyrelsen, fr.o.m. den 1 mars 2010 Ombudsmannen Kjell Broström, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, fr.o.m. den 1 februari 2011 Förbundsjuristen Ellinor Englund, Sveriges Kommuner och Landsting, fr.o.m. den 1 augusti 2011

6 Sakkunniga Kanslirådet Eva Eklund, Finansdepartementet Departementssekreteraren Helena Linde, Finansdepartementet, t.o.m. den 31 mars 2010 Ämnesrådet Göran Nilsson, Justitiedepartementet Departementssekreteren Åsa Elffors, Socialdepartementet, t.o.m. den 31 december 2009 Kanslirådet Inger Laudon, Socialdepartementet Kanslirådet Hans Hagelin, Socialdepartementet Departementssekreteraren Sara S Johanson, Socialdepartementet, fr.o.m den 1 januari 2010

7 Arbete med frågor med straffrättslig anknytning Arbetsgrupp Justitierådet Martin Borgeke Vice överåklagaren Astrid Eklund Ämnesrådet Göran Nilsson Hovrättsassessorn Ulrika Ohlsson Referensgrupp (samtliga förordnade fr.o.m. den 25 februari 2011) Professorn Petter Asp Professorn emeritus Nils Jareborg Professorn Claes Lernestedt Chefsrådmannen Stefan Reimer Seniorprofessorn Per Ole Träskman Professorn Magnus Ulväng

8 Innehåll DEL I Förkortningar Sammanfattning Författningsförslag Förslag till lag om ändring i brottsbalken Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken Förslag till lag om psykiatrisk tvångsvård Förslag till lag om särskilda skyddsåtgärder Förslag till lag om rättspsykiatrisk undersökning m.m Förslag till lag om ändring i lagen (1944:133) om kastrering Förslag till lag om ändring i lagen (1946:804) om införande av nya rättegångsbalken Förlag till lag om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar Förslag till lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

9 Innehåll SOU 2012:17 11 Förslag till lag om ändring i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m Förslag till lag om ändring i passlagen (1978:302) Förslag till lag om ändring i polislagen (1984:387) Förslag till lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall Förslag till lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m Förslag till lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859) Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Förslag till lag om ändring i lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård Förslag till lag om upphävande av lagen (1997:724) om avveckling av specialsjukhus och vårdhem Förslag till lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård Förslag till lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister Förslag till lag om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder Förslag till lag om ändring i lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m Förslag till lag om ändring i lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) Förslag till lag om ändring i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet Förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

10 SOU 2012:17 Innehåll 28 Förslag till lag om ändring i patientdatalagen (2008:355) Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Förslag till lag om ändring i fängelselagen (2010:610) Förslag till lag om ändring i häkteslagen (2010:611) Förslag till lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659) Förlag till lag om ändring i delgivningslagen (2010:1932) Uppdraget och dess genomförande Uppdraget Utredningsarbetet Betänkandets disposition Gällande rätt Regeringsformen Regleringen av den psykiatriska tvångsvården Allmänna bestämmelser i HSL Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) Lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård Strafflagstiftningen om psykiskt störda lagöverträdare Det rättspsykiatriska underlaget Intyg enligt lagen om särskild personutredning i brottmål, s.k. 7-intyg Rättspsykiatrisk undersökning Internationella konventioner och rekommendationer Europakonventionen om mänskliga rättigheter Europeiska tortyrkonventionen Europarådets rekommendationer om psykiatrisk tvångsvård

11 Innehåll SOU 2012: FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter FN:s tortyrkonvention FN:s barnkonvention FN:s konvention omm rättigheterr för personer med funktionsnedsättning FN:s principer för skydd av personer med psykisk störning ochh förbättringg av psykiatrisk vård Etiska riktlinjer frånn World Psychiatric Association Historik och frågans tidigare behandling Inledning Framväxten av nuvarande tvångsvårdslagstiftning Vissa ändringarr av LPT Utvecklingen av den psykiatriska tvångsvården En översikt av utvecklingen n av psykiatrin från 1970-talet ochh framåt Förändring av antalet patienter som ges vård med tvång t enligt LPT eller LRV Vårdtider m.m Vårdtider för patienter som är föremål för rättspsykiatrisk vårdd med särskild utskrivningsprövning Utveckling över tid av vårdtiderr inom den rättspsykiatriska vården Vår målundersökning Psykansvarskommitténs förslag i betänkandet Psykisk störning, brott ochh ansvar, SOU 2002: Psykansvarskommitténs uppdrag Problemen med dagens system och behovet av en reform

12 SOU 2012:17 Innehåll Inledning Vårdfrågor Straffrättsliga frågor Samhällsskyddsfrågor Allmänna utgångspunkter för en reform Inledning Mer vård där det behövs Ett humanare reaktionssystem Ett mer ändamålsenligt reaktionssystem Mera proportionalitet och förutsebarhet En verklig och etiskt försvarbar ansvarsprövning Samhällsskyddet ska beaktas vid grova brott mot liv eller hälsa Ett mer renodlat reaktionssystem Psykansvarskommitténs förslag Ett restriktivt krav på tillräknelighet införs Psykiatrisk vård vid frihet från ansvar Allmänna påföljdsregler ska tillämpas om brott föreligger Psykiatrisk vård ska tillgodoses oberoende av straffrättslig reaktion Slutet boende en ny form av verkställighet av fängelse Samhällsskyddsåtgärder en ny reaktion i det straffrättsliga systemet Rättspsykiatriska utredningar i ett reformerat system Staten tar ett större ansvar för den rättspsykiatriska vården Övriga frågor Ekonomiska konsekvenser Nordiska förhållanden Finland Psykiatrisk sjukhusvård oberoende av patientens vilja Krav på tillräknelighet Nedsatt tillräknelighet Otillräknelighet i samband med åtalsprövningen

13 Innehåll SOU 2012: Undersökning av den åtalades tillräknelighet i samband med rättegången Utförandet av sinnesundersökningen Vård oberoende av den åtalades vilja efter avslutad sinnesundersökning Specialomsorger om åtalade utvecklingsstörda Domstolens bedömning av tillräknelighet och utredning av vårdbehov Förvaltningsdomstolens roll i det psykiatriska vårdsystemet Avtjänande av hela strafftiden i fängelse Psykiatrisk vård vid verkställighet av fängelsestraff Norge Grund för straffansvar Annan rättsföljd av en straffbar handling Psykiatrisk tvångsvård Öppen psykiatrisk tvångsvård Danmark Grund för straffansvar Annan rättsföljd av en straffbar handling Psykiatrisk tvångsvård Öppen psykiatrisk tvångsvård Särskilda regler för placering av extraordinärt farliga personer Överväganden och förslag 7 Översyn av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård Allmänna utgångspunkter Regleringen av den psykiatriska tvångsvården samlas i en lag Övergripande principer för psykiatrisk tvångsvård Förutsättningar för intagning till psykiatrisk tvångsvård m.m Allvarlig psykisk störning

14 SOU 2012:17 Innehåll Det särskilda undantaget för utvecklingsstörning Samtycke till vård och överväganden om frivilliga vårdalternativ Behov av psykiatrisk vård Övergång från frivillig psykiatrisk vård till psykiatrisk vård med tvång (konvertering) Gällande rätt Bakgrund Bestämmelser om konvertering i vissa andra länder Alternativa förslag till ändring av reglerna om konvertering Våra överväganden och förslag Förfarandet vid intagning Kravet på skyndsamhet och beslut om intagning inom 24 timmar Tidsfrist för chefsöverläkarens ansökan hos förvaltningsrätten om fortsatt psykiatrisk tvångsvård Förfarandet i domstol Gällande rätt Våra överväganden och förslag Tvångsåtgärder Allmänna principer för användningen av tvångsåtgärder Patientens delaktighet i vården Våra utgångspunkter Tvångsåtgärder i samband med läkemedelsbehandling Elektrokonvulsiv behandling (ECT-behandling) Fastspänning med bälte Våra överväganden och förslag Avskiljning Inrättandet av ett särskilt dispensförfarande för frågor om tillåtande av vissa tvångsmedel m.m Rätt till förnyad medicinsk bedömning i vissa fall

15 Innehåll SOU 2012: Tvångsåtgärder i den öppna psykiatriska tvångsvården Öppen psykiatrisk tvångsvård Bakgrund Våra överväganden och förslag En rätt för patienten att vistas utomhus Polismyndighetens befogenhet att omhänderta psykiskt störda personer och skyldighet att lämna biträde Vårt uppdrag Polismyndighetens befogenhet att omhänderta psykiskt störda personer enligt nuvarande reglering Polismyndighetens skyldighet att lämna biträde enligt nuvarande reglering i LPT och LRV Polismyndighetens skyldighet att lämna biträde i samband med en rättspsykiatrisk undersökning Förslag från utredningen om transporter av frihetsberövade personer Våra överväganden och förslag Barns kontakter med den psykiatriska tvångsvården Vårt uppdrag Bakgrund Våra överväganden och förslag DEL II Psykiskt störda lagöverträdare 9 Psykisk störning, brott och ansvar Inledning Historik och frågans tidigare behandling Behovet av en reform Problem med nuvarande ordning

16 SOU 2012:17 Innehåll Vårdfrågor Straffrättsliga frågor Skyddsfrågor Vissa andra frågor Slutsats Utgångspunkter för ett reformerat system Inledning Mer vård där det behövs Ett humanare reaktionssystem Ett mer ändamålsenligt reaktionssystem Mera proportionalitet och förutsebarhet En verklig och etiskt försvarbar ansvarsprövning Skyddet mot fortsatta allvarliga våldshandlingar från den tilltalades sida Ett mera renodlat reaktionssystem Svårigheterna att skapa ett perfekt system Krav på tillräknelighet för straffrättsligt ansvar Inledning Argument för tillräknelighetskravet Argument mot ett tillräknelighetskrav Våra överväganden och förslag Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare i ett reformerat system Inledning Bestämning av påföljd för psykiskt störda lagöverträdare Psykiatrisk vård i ett reformerat system Inledning Psykiatrisk tvångsvård efter en rättspsykiatrisk undersökning om tillräknelighet Psykiatrisk tvångsvård för den som har dömts till fängelse Sluten stödenhet en ny form av verkställighet av fängelse för vissa lagöverträdare med funktionsnedsättning En ny form av verkställighet av fängelse

17 Innehåll SOU 2012: Beslut om verkställighet i en sluten stödenhet och om förordnande av offentligt biträde Ansvaret för verkställigheten av fängelsestraff i en sluten stödenhet Utformningen av en sluten stödenhet Särskilda skyddsåtgärder Inledning Skyddet mot ny allvarlig brottslighet i nuvarande system Riskbedömningar och det straffrättsliga systemet Bakgrund Syftet med åtgärder som hindrar eller minskar risken för återfall Möjligheterna att inskränka den enskildes frihet Behovet av riskbedömningar Kan vi lita på de riskbedömningar som görs? Ska vi även fortsättningsvis bedöma risker för nya våldshandlingar? Kraven på riskbedömningarna I vilka fall ska en riskbedömning få ligga till grund för åtgärder? Våra överväganden och förslag Särskilda åtgärder i syfte att förhindra att en gärningsman begår nya allvarliga våldshandlingar I vilka fall ska det kunna bli aktuellt med särskilda skyddsåtgärder? Särskilda skyddsåtgärder ska inte vara en del av påföljdssystemet Ska det kunna bli aktuellt med särskilda skyddsåtgärder för den som ska utvisas på grund av brott? Det rättsliga förfarandet vid prövningen av frågan om särskilda skyddsåtgärder Varaktigheten och upphörandet av särskilda skyddsåtgärder Genomförande av särskilda skyddsåtgärder

18 SOU 2012:17 Innehåll Genomförande av särskilda skyddsåtgärder i sluten form Genomförande av särskilda skyddsåtgärder i öppen form Inledande av särskilda skyddsåtgärder och övergång mellan olika former av åtgärder Kontroll- och tvångsåtgärder vid placering i en särskild skyddsenhet eller i ett särskilt ungdomshem Kontroll- och tvångsåtgärder vid särskilda skyddsåtgärder i öppen form Polismyndighetens biträde i samband med genomförandet av särskilda skyddsåtgärder Ansvaret för och utförandet av särskilda skyddsåtgärder Särskilda skyddsåtgärder och Europakonventionen om mänskliga rättigheter Psykiatrisk tvångsvård i samband med ett annat frihetsberövande Nuvarande reglering De allmänna kriterierna för intagning ska ändras Våra överväganden och förslag Vissa straffprocessuella frågor Åklagarens åtalsplikt Allmänt om åklagarens åtalsplikt Åtalsplikten vid en tillräknelighetsreglering Förundersökning vid en tillräknelighetsreglering Allmänt om förundersökningsplikten Förundersökningen vid en tillräknelighetsreglering Åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning Allmänt om åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning Åtalsunderlåtelse vid en tillräknelighetsreglering

19 Innehåll SOU 2012: Talan i brottmål och brottmålsdomen Allmänt om talan i brottmål och om brottmålsdomen Brottmålsprocessen vid en tillräknelighetsreglering Brottmålsdomen vid en tillräknelighetsreglering En möjlighet till fastställelsedom i brottmål bör införas Andra följder av en otillåten gärning Rättspsykiatrisk undersökning Nya typer av rättspsykiatriska bedömningar Nya typer av rättspsykiatriska bedömningar Även den nya typen av undersökning bör benämnas rättspsykiatrisk undersökning Undersökning och utlåtande i fråga om gärningsmannens tillräknelighet Undersökning och utlåtande i fråga om förutsättningarna för särskilda skyddsåtgärder Undersökning och utlåtande i fråga om förutsättningarna för verkställighet av fängelse i en sluten stödenhet Läkarintyg efter en preliminär rättspsykiatrisk undersökning Beslut om en rättspsykiatrisk undersökning Genomförandet av en rättspsykiatrisk undersökning Genomförandet av en rättspsykiatrisk undersökning i den del som avser frågan om tillräknelighet Genomförandet av en rättspsykiatrisk undersökning i de delar som avser förutsättningarna för särskilda skyddsåtgärder eller förutsättningarna för verkställighet i en sluten stödenhet

20 SOU 2012:17 Innehåll Inom vilken tid ska ett utlåtande beträffande en rättspsykiatrisk undersökning ges in? Utlämnande av uppgifter från den enskilda hälso- och sjukvården m.m Skyldighet att inställa sig för en rättspsykiatrisk undersökning Tillsyn över den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten Nuvarande reglering Socialstyrelsen bör även framöver utöva tillsyn över de delar av undersökningsverksamheten som avser hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal och säkerheten vid undersökningsenheterna Yttrande från Rättsliga rådet Tillsyn över kontroll- och tvångsåtgärder i samband med en rättspsykiatrisk undersökning Registerfrågor Barns straffrättsliga ansvar Den som är under 15 år kan begå brott men inte dömas till påföljd Psykansvarskommitténs förslag om att ändra påföljdsförbudet till en ansvarsfrihetsregel Remissynpunkter på Psykansvarskommitténs förslag Vår bedömning Skillnader mellan våra och Psykansvarskommitténs förslag Inledning Kravet på tillräknelighet för straffrättsligt ansvar Utformningen av kravet på tillräknelighet Undantaget för självförvållade tillstånd

21 Innehåll SOU 2012: Påföljder och psykiatrisk vård Psykiatrisk tvångsvård för den som har dömts till fängelse Verkställighet av fängelse för vissa lagöverträdare med funktionsnedsättning Namnet på verkställighetsformen Vilka som ska kunna undergå fängelsestraff i en sluten stödenhet Vad ska krävas för att verkställighet i en sluten stödenhet ska bli aktuell? Beslut om verkställighet i en sluten stödenhet Undersökning av förutsättningarna för verkställighet av fängelse i en sluten stödenhet Ansvaret för verkställigheten av fängelsestraff i en sluten stödenhet Särskilda skyddsåtgärder Behovet av särskilda skyddsåtgärder I vilka fall ska det kunna bli aktuellt med särskilda skyddsåtgärder? Särskilda skyddsåtgärder ska inte vara en del av påföljdssystemet Varaktigheten och upphörandet av särskilda skyddsåtgärder Genomförande av särskilda skyddsåtgärder Kontroll- och tvångsåtgärder Ansvaret för genomförandet av särskilda skyddsåtgärder Vissa straffprocessuella frågor Åklagarens åtalsplikt Förundersökning vid en tillräknelighetsreglering Åtalsunderlåtelse Talan i brottmål och brottmålsdomen Rättspsykiatriska undersökningar Rättspsykiatrisk undersökning och utlåtande i fråga om gärningsmannens tillräknelighet

22 SOU 2012:17 Innehåll Rättspsykiatrisk undersökning och utlåtande i fråga om förutsättningarna för särskilda skyddsåtgärder Rättspsykiatrisk undersökning och utlåtande i fråga om förutsättningarna för verkställighet av fängelse i en sluten stödenhet Läkarintyg efter en preliminär rättspsykiatrisk undersökning Beslut om en rättspsykiatrisk undersökning Genomförandet av en rättspsykiatrisk undersökning Registerfrågor Barns straffrättsliga ansvar Kontroll- och tvångsåtgärder när den som är intagen i anstalt eller häkte är föremål för frivillig psykiatrisk vård eller rättspsykiatrisk undersökning Vårt uppdrag Nuvarande reglering Fängelselagen Häkteslagen LPT och LRV Lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård Skälen för införandet av nuvarande bestämmelser Häktesutredningens förslag Förslaget Remissinstansernas synpunkter Problem med nuvarande lagstiftning Problem i samband med rättspsykiatriska undersökningar Våra överväganden och förslag För vilka situationer bör det införas ändrade eller nya bestämmelser? Kontroll- och tvångsåtgärder för den som är intagen i häkte eller kriminalvårdsanstalt och 23

23 Innehåll SOU 2012:17 har förts över till en vårdinrättning för frivillig psykiatrisk vård Kontroll- och tvångsåtgärder när den som är intagen i häkte eller i kriminalvårdsanstalt har förts över till en undersökningsenhet för rättspsykiatrisk undersökning Rättigheter för den som är intagen i häkte eller kriminalvårdsanstalt och genomgår en rättspsykiatrisk undersökning i en undersökningsenhet Kontroll- och tvångsåtgärder samt rättigheter för den som efter ett beslut av domstolen tas in på undersökningsenheten efter att ha underlåtit att inställa sig till en rättspsykiatrisk undersökning Kontroll- och tvångsåtgärder samt rättigheter för den som är frihetsberövad och genomgår en rättspsykiatrisk undersökning vid en undersökningsenhet Kontroll- och tvångsåtgärder för den som genomgår en rättspsykiatrisk undersökning utan att vara frihetsberövad Tvångsåtgärder för den som på en undersökningsenhet genomgår en undersökning inför ett läkarintyg efter en preliminär rättspsykiatrisk undersökning Fängsel i samband med transport m.m. av den intagne Besök hos den som genomgår en rättspsykiatrisk undersökning Kontroll av in- och utpasserande fordon vid undersökningsenheterna Allmän inpasseringskontroll vid undersökningsenheterna Befogenheter mot obehöriga personer vid undersökningsenheterna Placering av patienter som riskerar att begå allvarliga brott Vårt uppdrag

24 SOU 2012:17 Innehåll 18.2 Bakgrund Våra överväganden och förslag Gemensamma frågor 19 Säkerhet på och utanför sjukvårdsinrättningen Vårt uppdrag Allmän säkerhet i verksamheten Gällande rätt Behov av ändrade regler Våra överväganden och förslag Besöksrestriktioner av hänsyn till säkerheten Gällande rätt Behov av ändrade regler Våra överväganden och förslag Inskränkningar i patientens rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster Gällande rätt Behov av ändrade regler Våra överväganden och förslag Förbud mot fotografering på en sjukvårdsinrättning Gällande rätt Behov av ändrade regler Våra överväganden och förslag Säkerhet vid domstolsförhandling som äger rum på sjukhus Gällande rätt Behov av ändrade regler Våra överväganden och förslag Samverkan mellan olika huvudmän Vårt uppdrag Reglering av samarbetet mellan landsting och kommun Generell reglering av krav på samarbete mellan landsting och kommun

25 Innehåll SOU 2012: Krav på överenskommelser om samarbete beträffande personer med psykisk funktionsnedsättning Skyldighet att upprätta en gemensam individuell plan Samordnad vårdplan vid öppen psykiatrisk tvångsvård Gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet Kommunernas betalningsansvar för viss hälsooch sjukvård Samarbete enligt LVM och LVU Brister i samarbetet mellan landsting och kommun Våra överväganden och förslag Insatser av andra än vårdpersonal Vårt uppdrag Inledning Säkerheten för socialtjänstens personal och för andra som ger insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning Våra överväganden och förslag Ska psykiatrisk tvångsvård få bedrivas av annan huvudman än landstingen och Rättsmedicinalverket? Vårt uppdrag Gällande rätt Bakgrund Inledning Vissa rättsliga utgångspunkter Patientsäkerhet, tillsyn, tystnadsplikt, m.m Tillsyn av JO och JK

Promemorians huvudsakliga innehåll... 3. 1 Inledning... 5

Promemorians huvudsakliga innehåll... 3. 1 Inledning... 5 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 1 Inledning... 5 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård... 9 2.2 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Boende utanför det egna hemmet

Boende utanför det egna hemmet Boende utanför det egna hemmet placeringsformer för barn och unga Delbetänkande av Utredningen om tvångsvård för barn och unga Stockholm 2014 SOU 2014:3 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

SOSFS 1997:15 (S) Allmänna råd. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 1997:15 (S) Allmänna råd. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Allmänna råd Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård Betänkande av Utredningen om betalningsansvarslagen Stockholm 2015 SOU 2015:20 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes

Läs mer

Barnets bästa, föräldrars ansvar

Barnets bästa, föräldrars ansvar Vårdnad Boende Umgänge Barnets bästa, föräldrars ansvar Del A Betänkande av 2002 års vårdnadskommitté Stockholm 2005 SOU 2005:43 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Innehållet i den psykiatriska tvångsvården

Innehållet i den psykiatriska tvångsvården Innehållet i den psykiatriska tvångsvården ISBN 978-91-86301-06-4 Artikelnr 2009-126-81 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord Vården av människor som har berövats sin frihet på grund

Läs mer

Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet

Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet Betänkande av Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet Stockholm 2013 SOU 2013:79

Läs mer

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Häktningstider och restriktioner. Rapport

Häktningstider och restriktioner. Rapport Häktningstider och restriktioner Rapport Januari 2014 Innehållsförteckning FÖRORD... 4 SAMMANFATTNING... 5 1 INLEDNING... 8 1.1 Uppdraget och gruppens arbete... 8 1.2 Bakgrund... 9 1.2.1 Kort om Europakonventionen

Läs mer

NYCKELORD: Unga lagöverträdare, Socialsekreterare, Rättsäkerhet, Socialrätt, Straffrätt, Personutredning, Särskilt vårdbehov

NYCKELORD: Unga lagöverträdare, Socialsekreterare, Rättsäkerhet, Socialrätt, Straffrätt, Personutredning, Särskilt vårdbehov MITTUNIVERSITET Institutionen för Socialt arbete ÄMNE: Socialt arbete, C-uppsats, Rättsvetenskaplig inriktning. Handledare: Anders Stävhag Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att utifrån ett rättsäkerhetsperspektiv

Läs mer

För att brott inte ska löna sig

För att brott inte ska löna sig För att brott inte ska löna sig Betänkande av Utredningen om utvidgat förverkande, m.m. Stockholm 2015 SOU 2015:67 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst,

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Krav på privata aktörer i välfärden

Krav på privata aktörer i välfärden Krav på privata aktörer i välfärden Slutbetänkande av Ägarprövningsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:7 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

Vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare

Vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare Vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare Betänkande från Nationell psykiatrisamordning Stockholm 2006 SOU 2006:91 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och

Läs mer

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen

Anmälan och utredning av SEXUALBROTT. Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv. Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen Anmälan och utredning av SEXUALBROTT Ju 2004:I Anmälan och utredning av Promemoria av Sexualbrottsofferutredningen SEXUALBROTT Förslag på förbättringar ur ett brottsofferperspektiv Justitiedepartementet

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Meddelandeblad. Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna. Hälso- och sjukvård och socialtjänst

Meddelandeblad. Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna. Hälso- och sjukvård och socialtjänst Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för socialtjänst, verksamhet enligt LSS och kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), verksamhetschefer

Läs mer

EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL. en idéskrift

EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL. en idéskrift EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL en idéskrift December 2006 EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL en idéskrift December 2006 3 Tryck & Produktion: Edita 2006

Läs mer

Allmänna handlingar i elektronisk form

Allmänna handlingar i elektronisk form Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén Stockholm 2010 SOU 2010:4 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Effektiv och rättssäker PBL-överprövning

Effektiv och rättssäker PBL-överprövning Effektiv och rättssäker PBL-överprövning Betänkande av PBL-överklagandeutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:14 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet ny EU-lagstiftning och en översyn av det svenska systemet Betänkande av Konsumenttvistutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:47 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

FÖR VEMS SKULL? Om tvång och skydd i demensvården

FÖR VEMS SKULL? Om tvång och skydd i demensvården FÖR VEMS SKULL? Om tvång och skydd i demensvården Förord Socialdepartementet har gett Svenskt demenscentrum i uppdrag att belysa frågor om tvångs- och skyddsåtgärder inom demensvården. Arbetet har genomförts

Läs mer

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Sekretess- och tystnadspliktsgränser I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Om barnet behöver ny vårdnadshavare

Om barnet behöver ny vårdnadshavare Om barnet behöver ny vårdnadshavare Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar Socialstyrelsens

Läs mer

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ds 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer