Betänkande av Psykiatrilagsutredningen, Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Betänkande av Psykiatrilagsutredningen, Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17)"

Transkript

1 YTTRANDE 1 (10) Socialdepartementet Stockholm Betänkande av Psykiatrilagsutredningen, Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) S2012/2766/FS Sammanfattning Hovrätten tillstyrker att ett tillräknelighetsrekvisit införs och att fängelseförbudet helt avskaffas. Hovrätten anser dock att en annan utformning av den föreslagna regeln bör övervägas. Hovrätten tillstyrker förslaget att införa en ny form av verkställighet av fängelse för vissa personer med psykiska funktionshinder m.fl. Hovrätten tillstyrker i och för sig att det införs en ordning med åtgärder till skydd för risk för fortsatt allvarlig brottslighet avseende vissa gärningsmän. Hovrätten anser dock att det bör övervägas om åtgärden istället ska genomföras på det sätt som Psykansvarskommittén föreslog. Såvitt avser förslaget i processuella delar finns det enligt hovrätten skäl att närmare analysera införandet av en obligatorisk fastställelsedom i brottmål och vilka konsekvenser som kan följa av en sådan dom. Hovrätten menar vidare att det R2B Box 2290, Stockholm Besöksadress: Birger Jarls torg 16, Riddarholmen Telefon: Fax: Expeditionstid: Måndag-fredag

2 YTTRANDE 2 (10) inte bör ankomma på allmän domstol att besluta i frågor om i vilken form ett fängelsestraff ska verkställas. Hovrätten avstyrker förslaget om ändring av reglerna angående barns straffrättsliga ansvar. Hovrätten lämnar förslaget i övrigt utan erinran. I vissa delar framför dock hovrätten synpunkter rörande förslagens praktiska konsekvenser. Allmänna synpunkter Betänkandet är omfattande och reser frågor av många olika slag. Hovrätten inriktar sitt remissvar främst på vissa huvudfrågor av straffrättslig karaktär och frågor som rör de allmänna domstolarnas verksamhet. Betänkandet innebär en omfattande förändring av det straffrättsliga systemet för psykiskt störda lagöverträdare. Det avser inte endast att ändra synen på straffrättsligt ansvar för vissa psykiskt störda, utan innebär även ett nytt synsätt på hur de psykiskt störda som är tillräkneliga ska ställas till ansvar för brott. Vidare innebär förslaget om skydd mot fortsatta angrepp mot människors liv och hälsa en betydande förändring av systemet för grunderna för frihetsberövanden. För förslagen som avser psykiskt störda personers straffansvar och samhällsskydd har, enligt betänkandet, Psykansvarskommitténs betänkande (SOU 2002:3) legat till grund. Hovrättens remisyttrande över det betänkandet och de synpunkter som framfördes där svarar alltjämt mot hovrättens allmänna inställning till de aktuella frågorna. Mot bakgrund av de förändringar av föreslagna åtgärder som presenteras i Psykiatrilagsutredningens betänkande kommer hovrättens svar att inriktas på skillnaderna mellan de båda förslagen. Hovrättens tidigare yttrande bifogas, bilaga 1.

3 YTTRANDE 3 (10) Som hovrätten redan tidigare påpekat är uppgiften att skapa ett perfekt påföljdssystem för psykiskt störda lagöverträdare svår och en strävan måste vara att skapa flexibla men ändå robusta lösningar. Införande av ett tillräknelighetsrekvisit (avsnitt 9.5) I betänkandet föreslås, liksom i Psykansvarskommitténs betänkande, att tillräknelighet ska vara en förutsättning för straffansvar och att fängelseförbudet helt ska upphävas. Hovrätten hänvisar till sitt tidigare remisyttrande och tillstyrker att ett sådant rekvisit införs och att fängelseförbudet helt avskaffas. Psykiatrilagsutredningens förslag till ändring av brottsbalken i det här avseendet skiljer sig dock i vissa delar från Psykansvarskommitténs. Det gäller bl.a. att en straffbelagd gärning inte ska utgöra brott om den begås av någon som uppfyller något av de uppräknade kriterierna (förslaget till ny 1 kap. 2 a brottsbalken). Psykansvarskommitténs förslag innebar att en gärning inte skulle medföra ansvar om den begåtts av någon som uppfyllde något av de uppräknade kriterierna. Att införa en ordning som innebär att en straffbelagd gärning inte ska utgöra ett brott kommer enligt hovrätten att innebära att det uppstår en begreppsmässig konflikt med den grundläggande definitionen av ett brott (1 kap. 1 och 2 brottsbalken). Frågan om tillräknelighet torde normalt prövas innan frågan om subjektiv täckning föreligger. Det finns därför skäl att överväga om inte Psykansvarskommitténs förslag till lagtext i den delen bör tas som utgångspunkt vid en så ingripande förändring av de straffrättliga bestämmelserna. Hovrätten anser vidare att vad som anges i lagtexten i den situation i vilken han eller hon befann sig och i anslutning till gärningen tynger lagtexten och kan undvaras.

4 YTTRANDE 4 (10) Påföljder m.m. (avsnitten ) Konsekvensen av förslaget för den som anses straffrättsligt ansvarig blir att alla påföljder blir tillgängliga på ett adekvat sätt. Förslaget i dessa delar harmonierar väl med de förslag som Påföljdsutredningen (SOU 2012:34) lämnat. Eftersom rättspsykiatrisk vård enligt förslaget ska avskaffas som påföljd kommer behovet av vård för en psykiatrisk störning att bli en fråga inom ramen för verkställighet av fängelsestraff, i de fall annan påföljd än fängelse inte kan komma ifråga. Personer med allvarlig utvecklingsstörning m.m. ska kunna verkställa straffet i en sluten stödenhet, och personer med allvarlig psykisk störning och i behov av tvångsvård ska kunna verkställa straffet eller del därav genom att undergå den psykiatriska tvångsvård som de är i behov av. Hovrätten ställer sig bakom att en sådan ordning införs. Emellertid kommer en följd av förslaget bli att en allvarligt psykiskt störd person som inte uppfyller kriterierna för tvångsvård visserligen döms till ett fängelsestraff men där behovet av vård kommer att behöva lösas av kriminalvården och den allmänna öppna psykiatriska vården. Det finns enligt hovrätten en risk för att en sådan ordning kan leda till komplikationer i ansvarsfördelningen och vill betona vikten av att frågan övervägs noggrant så att ingen som är allvarligt psykiskt störd förvägras adekvat vård. Särskilda skyddsåtgärder (avsnitt 10) Allmänt om systemet Som anförts ovan ställer sig hovrätten bakom införandet av en princip att den som är straffrättsligt otillräknelig inte heller ska dömas för brottet. En sådan ordning är teoretiskt oproblematisk men för samtidigt med sig vissa dilemman i praktiken. Det är knappast acceptabelt att en person inte skulle bli föremål för några åtgärder från statens sida om denne begått en allvarlig gärning och bedömts otillräknelig men samtidigt ansetts farlig för andra människors liv eller hälsa. Med rådande ordning skulle en sådan gärningsman dömas till rättspsykia-

5 YTTRANDE 5 (10) trisk vård med särskild utskrivningsprövning. Det finns dock, som utredningen också påpekar, vissa etiska konflikter med systemet med särskild utskrivningsprövning i förhållandet mellan avslutad rättspsykiatrisk vård och behovet av samhällsskydd. Ur det perspektivet framstår det som befogat att en förutsättning för upphävandet av rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning är införandet av de särskilda åtgärder som föreslås i det nu aktuella betänkandet liksom i Psykansvarskommitténs betänkande. Psykansvarskommittén föreslog att samhällskyddsåtgärderna för farliga gärningsmän skulle inordnas i det straffrättsliga systemet. Psykiatrilagsutredningen föreslår däremot att de särskilda skyddsåtgärderna inte ska utgöra en påföljd utan vara fristående både från behovet av vård och från ett straffrättsligt ansvar. Hovrätten finner att det senare förslaget för med sig ett pedagogiskt problem genom att det är ett uttalat syfte att frihetsberövandet är baserat på kravet på samhällskydd, dvs. att en gärningsman måste hållas skild från samhället i ett rent preventivt syfte. Frihetsberövandet är varken är grundat på personens behov av vård eller som en direkt konsekvens av gärningen. Emellertid är det utförandet av den otillåtna gärningen som utgör laga grund för ett frihetsberövande, utan att för den skull utgöra en påföljd. Psykansvarskommitténs förslag innebar, enligt hovrätten, ett mer naturligt ställningstagande i frågan om frihetsberövande genom att samhällskyddsåtgärderna infogats i brottsbalken och därav pedagogiskt kunde ses som en påföljd för en straffbelagd gärning. Hovrätten är dock medveten om svårigheten att konstruera ett invändningsfritt system och att lösningen blir en kompromiss mellan olika intressen. Vem kan bli föremål för åtgärderna? Som hovrätten påpekade i sitt yttrande över Psykansvarskommitténs betänkande kan det ifrågasättas varför skyddsåtgärderna är förbehållna gärningsmän som begått gärningar under allvarlig psykisk störning. Psykiatrilagsutredningen framför

6 YTTRANDE 6 (10) att de enda som kan bli föremål för särskilda skyddsåtgärder idag (rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning) är psykiskt störda lagöverträdare. Mot bakgrund därav och då det är angeläget att bruket av frihetsberövanden hålls tillbaka så långt som möjligt inriktar man förslaget endast på denna krets av personer. I ljuset av vad hovrätten tidigare påpekat och det faktum att den psykiska störningen i sig inte utgör grund för frihetsberövandet vidhåller hovrätten att frågan bör övervägas ytterligare. Verkställighet av skyddsåtgärderna Ytterligare en skillnad mellan de båda förslagen om åtgärder för samhällsskydd för tillräkneliga gärningsmän är att Psykansvarskommittén föreslog att åtgärden skulle utdömas som enda påföljd och verkställas på motsvarande sätt som övriga föreslagna former för verkställighet av fängelse. Psykiatrilagsutredningens förslag innebär att allmän domstol utdömer ett fängelsestraff som verkställs enligt de regler som gäller för den påföljden varefter allmän förvaltningsdomstol först därefter ska besluta att personen i fråga ska övergå till verkställighet av särskilda skyddsåtgärder. Verkställigheten av åtgärder för samhällsskydd skiljer sig åt i de två förslagen. Enligt Psykansvarskommitténs förslag skulle samhällsskyddsåtgärderna, som då i och för sig utgjorde en påföljd, verkställas på samma sätt som ett utdömt fängelsestraff. Enligt Psykiatrilagsutredingen kan särskilda skyddsåtgärder ske både i sluten och i öppen form. Verkställighet i sluten form innebär enligt förslaget intagning i särskild skyddsenhet som staten ska ansvara för. Någon närmare förklaring till hur den verksamheten föreslås vara organiserad eller hur den ska genomföras ges inte förutom att verksamheten ska präglas av målsättningen att stödja gärningsmannen anpassning till samhället och stärka dennes sociala och personliga situation. Syftet med de slutna åtgärderna är att gärningsmannen så snart som möjligt ska föras över till åtgärder i öppen form. Förslaget om särskilda skyddsåtgärder bärs fram av en behandlingstanke där målet är att anpassa gärningsmannen till samhället med hjälp av olika insatser. Ur det

7 YTTRANDE 7 (10) perspektivet framstår Psykiatrilagsutredningens förslag som både välgrundat och välmotiverat. Emellertid är frågan om vilken myndighet som ska vara huvudman för åtgärderna inte löst och frågan hur verkställigheten ska genomföras har i viss mån lämnats öppen. Hovrätten utgår från att dessa frågor kommer att tas upp inom ramen för den fortsatta beredningen i regeringskansliet. Processuella frågor (bl.a. avsnitt 12.4) Fastställelsedom i brottmål Utredningen föreslår att det införs en obligatorisk regel att åklagaren ska väcka åtal för brott även om det finns skäl som talar för att gärningsmannen är otillräknelig. Rätten får då i en fastställelsedom pröva om gärningsmannen begått en otillåten gärning. Psykansvarskommittén förslog att en sådan prövning skulle ske, om det begärdes av någon. Det finns, som hovrätten även gjorde i remisyttrandet från år 2002, skäl att lyfta fram vissa frågor i anslutning till den närmare prövning som domstolen ska göra i dessa fall. Denna prövning är inte helt enkel. Psykiatrilagsutredningen föreslår att domstolens prövning av uppsåtet som huvudregel inte ska ske när den tilltalade har bedömts vara otillräknelig. Att bedöma en gärning som otillåten torde dock kräva någon form av subjektiv täckning. En prövning av uppsåtet hos en otillräknelig person ska dock i vissa fall ske för att, vid bedömningen av förutsättningar för särskilda skyddsåtgärder, pröva frågan om risk för allvarlig fortsatt brottslighet. Hovrätten menar att det är angeläget att omfattningen av domstolens prövning i dessa fall övervägs ytterligare. Verkställighet av fängelsestraff Utredningen föreslår nya bestämmelser i 26 kap. 4 brottsbalken och 30 kap. 3 c rättegångsbalken som innebär att allmän domstol i brottmålsdom ska besluta att verkställigheten av ett fängelsestraff ska inledas i sluten stödenhet, respektive upplysa om att verkställighet av fängelsestraff ska ske genom sluten psykiatrisk tvångsvård. Hovrätten anser det främmande att allmän domstol ska besluta om hur verkställighet av ett fängelsestraff ska ske. Den frågan bör ligga

8 YTTRANDE 8 (10) inom kriminalvårdens ansvarsområde. Enligt förslaget ska förutsättningar eller behov av ändrad verkställighetsform uppmärksammas och beslutas av kriminalvården. Hovrätten anser mot den bakgrunden att det bör åligga kriminalvården att vid inledningen av verkställigheten besluta om hur denna ska genomföras, med möjlighet till överprövning i allmän förvaltningsdomstol. Hovrätten menar även att det finns skäl att vidare överväga vilka konsekvenser en fastställelsedom i brottmål kommer att få, exempelvis när det gäller domens rättskraft och möjligheterna att angripa domen genom extraordinära rättsmedel m.m. En dom enligt föreslagen ordning kommer enligt betänkandet att i vissa fall betraktas som en friande dom och i andra fall som en fällande dom. Enligt hovrätten finns det skäl att närmare belysa vilka konsekvenser en sådan dubbeltydighet skulle kunna få i processuellt hänseende. Särskilda skyddsåtgärder för tillräkneliga gärningsmän I frågan om hur särskilda skyddsåtgärder ska beslutas för tillräkneliga gärningsmän innebar Psykansvarskommitténs förslag att allmän domstol i brottmålsdomen, om intresset av samhällsskydd inte tillräckligt kunde tillgodoses genom längden av frihetsberövande som annars skulle ha dömts ut, skulle besluta att samhällskyddsåtgärder skulle utgöra påföljd för brottet (förslaget till 32 kap. 4 brottsbalken). Psykiatrilagsutredningens förslag innebär att det är en förutsättning för att allmän förvaltningsdomstol ska kunna pröva om den dömde uppfyller förutsättningarna för särskilda skyddsåtgärder, att allmän domstol i brottmålsdomen fastställt att gärningsmannen som dömts till fängelse uppfyller kraven för åtgärderna (förslaget till 30 kap. 3 b rättegångsbalken).

9 YTTRANDE 9 (10) Hovrätten ställer sig tveksam till införandet av en processordning som innebär att allmän domstols beslut om att det föreligger förutsättningar för en viss åtgärd i sig ska vara en förutsättning för att allmän förvaltningsdomstol ska fatta beslut om genomförandet av samma åtgärd. Rättspsykiatriskt utlåtande (avsnitt 13) Det är i sammanhanget lämpligt att även ta upp frågan om den begräsning i möjligheterna för rätten att inhämta ett rättspsykiatriskt utlåtande i mål avseende bötesbrott som finns idag (2 första stycket, lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning). Någon sådan begränsning föreslås inte i betänkandet. Av förslaget synes följa en skyldighet för domstol att i samtliga fall, oavsett straffskalan för den otillåtna gärningen, inhämta ett rättspsykiatriskt utlåtande över den tilltalades tillräknelighet. Hovrätten konstaterar att det av rättssäkerhetsskäl inte kan bli fråga att döma otillräkneliga gärningsmän bara för att den otillåtna gärningen är av mer ringa art. Förslaget kommer dock att ta omfattande resurser i anspråk, både hos utredningsinstanserna och hos de allmänna domstolarna, om rättspsykiatriska utlåtanden över tillräknelighet skulle inhämtas även i fall av ringa brott. Därför finns det anledning att överväga frågan ytterligare. Registerfrågor (avsnitt 14) Såväl Psykiatrilagsutredningen som Psykansvarskommittén föreslår att en fastställelsedom i brottmål ska registreras i belastningsregistret. Likaså ska ett beslut om att någon blir föremål för särskilda skyddsåtgärder registreras. Utredningarna grundar förslaget på en jämförelse med rådande bestämmelser om att en dom enligt vilken någon enligt 30 kap. 6 brottsbalken ska vara fri från påföljd ska registreras. Mot bakgrund av vad hovrätten anfört ovan om tveksamheter i fråga om vilka rättsverkningar en fastställelsedom i brottmål kommer att få finns det enligt hovrätten, av rättssäkerhetsskäl, behov av att överväga om även ansvarsfrihet ska registreras i belastningsregistret. En sådan ordning skulle innebära att

10 YTTRANDE 10 (10) man likställer den situationen med att personen endast skulle vara fri från påföljd. Barns straffrättsliga ansvar (avsnitt 15) I den här delen föreslår Psykiatrilagsutredningen att en gärning som någon begår innan han eller hon fyllt femton år inte ska utgöra brott. Psykansvarskommittén förslog att en sådan gärning inte skulle föranleda ansvar. Av Psykiatrilagsutredningens betänkande framgår att ett antal remissinstanser ifrågasatt lämpligheten av den ordning Psykansvarskommittén föreslagit. Anledningen var att de överväganden som ligger till grund för barns straffrättsliga ansvar är helt andra än de som gäller för tillräknelighet hos vuxna. Enbart systematiska skäl borde därför inte föranleda en ändring utan vidare utredning. Vidare kunde det finnas ett pedagogiskt värde att tala om för ett barn att vad denne har gjort, utgör ett brott. Hovrätten ansluter sig till de åsikter som framförts från dessa remissinstanser och anser inte att skälen för att införa en sådan ansvarsfrihet för barn överväger. Den ordning med påföljdsförbud som gäller idag synes vara välgrundad och väl fungerande. I handläggningen av detta ärende har deltagit hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, hovrättslagmannen Magnus Göransson, hovrättsrådet Joakim Zetterstedt och tf. hovrättsassessorn David Harrby, föredragande. Fredrik Wersäll David Harrby

Yttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd

Yttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd Datum 2012-11-12 Socialdepartementet Yttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd Region Halland har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Psykiatrin

Läs mer

Departementspromemorian Brottmålsprocessen en konsekvensanalys (Ds 2015:4)

Departementspromemorian Brottmålsprocessen en konsekvensanalys (Ds 2015:4) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian Brottmålsprocessen en konsekvensanalys (Ds 2015:4) Departementets dnr Ju2015/1142/DOM Inledning Hovrätten har i tidigare remissvar

Läs mer

Yttrande över remiss av betänkandet Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17)

Yttrande över remiss av betänkandet Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) Löner och yrkesvillkor Kungsgatan 28A Box 7825 103 97 Stockholm Vision Direkt 0771 44 00 00 vision@vision.se www.vision.se Fax Datum Sida 1 Yttrande över remiss av betänkandet Psykiatrin och lagen tvångsvård,

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian En europeisk utredningsorder

Yttrande över departementspromemorian En europeisk utredningsorder YTTRANDE 1 (7) Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över departementspromemorian En europeisk utredningsorder (Ds 2015:57) Sammanfattning Hovrätten tillstyrker med de påpekanden

Läs mer

Psykiatrilagsutredning en Ny svensk lagstiftning om psykiatrisk tvångsvård m.m.

Psykiatrilagsutredning en Ny svensk lagstiftning om psykiatrisk tvångsvård m.m. Psykiatrilagsutredning en Ny svensk lagstiftning om psykiatrisk tvångsvård m.m. Trondheim den 14 november 2013 Betänkandet (SOU 2012:17) Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd

Läs mer

Yttrande över betänkandet Effektiv och rättssäker PBL-överprövning (SOU 2014:14)

Yttrande över betänkandet Effektiv och rättssäker PBL-överprövning (SOU 2014:14) REMISSYTTRANDE 1 (5) Mark- och miljööverdomstolen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Effektiv och rättssäker PBL-överprövning (SOU 2014:14) Regeringskansliets diarienummer S2014/2509/PBB

Läs mer

Yttrande över promemorian Konkurrensskadelag (Ds 2015:50) (N2015/04860/KSR)

Yttrande över promemorian Konkurrensskadelag (Ds 2015:50) (N2015/04860/KSR) 1 (5) Näringsdepartementet Enheten för konkurrens, statsstöd och ramvillkor 103 33 Stockholm Yttrande över promemorian Konkurrensskadelag (Ds 2015:50) (N2015/04860/KSR) Inledande kommentarer Hovrätten,

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-26 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare

Läs mer

Stalkning ett allvarligt brott (SOU 2008:81)

Stalkning ett allvarligt brott (SOU 2008:81) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2009-02-06 Stockholm Dnr 658-08 Justitiedepartementet Kriminalpolitiska enheten 103 33 Stockholm Stalkning ett allvarligt brott (SOU 2008:81) 1. Ny lag om kontaktförbud Behov av en

Läs mer

Justitiedepartementet Stockholm

Justitiedepartementet Stockholm R2A DATUM 1 (6) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över delbetänkandet Dataskydd vid europeiskt polisiärt och straffrättsligt samarbete (SOU 2011:20) Hovrätten har granskat delbetänkandets

Läs mer

Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6)

Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) YTTRANDE 1 (6) Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) (dnr Ju2017/01226/L2) Inledning

Läs mer

Yttrande över Psykiatrilagsutredningens betänkande (SOU 2012:17) Psykiatrin och lagen

Yttrande över Psykiatrilagsutredningens betänkande (SOU 2012:17) Psykiatrin och lagen Stockholm den 5 november 2012 Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Psykiatrilagsutredningens betänkande (SOU 2012:17) Psykiatrin och lagen Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm har beretts

Läs mer

Yttrande över betänkandet Sexualbrottslagstiftningen - utvärdering och reformförslag (SOU 2010:71)

Yttrande över betänkandet Sexualbrottslagstiftningen - utvärdering och reformförslag (SOU 2010:71) R2A YTTRANDE 1 (6) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Sexualbrottslagstiftningen - utvärdering och reformförslag (SOU 2010:71) Frågan om tvång eller samtycke som grund för

Läs mer

Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar, och samhällsskydd (SOU 2012:17)

Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar, och samhällsskydd (SOU 2012:17) YTTRANDE 1(4) Socialdepartementet Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar, och samhällsskydd (SOU 2012:17) Sammanfattning Utredningen föreslår omvälvande förändringar vars konsekvenser är mycket

Läs mer

KS /2012 Remiss av Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17)

KS /2012 Remiss av Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.6-0379/2012 SID 1 (6) 2012-06-11 Handläggare: Anna Lindskog Telefon: 08-508 25 156 Till Socialnämnden KS 001-833/2012

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ingripanden mot unga lagöverträdare

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Ingripanden mot unga lagöverträdare 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Karin Almgren och f.d. kammarrättspresidenten Jan Francke. Ingripanden mot unga lagöverträdare

Läs mer

Hovrätten för Nedre Norrland

Hovrätten för Nedre Norrland Hovrätten för Nedre Norrland REMISSYTTRANDE Datum Dnr 2009-02-05 2008/0286 Ert datum Ert Dnr 2008-10-30 Ju2008/8415/L5 Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet

Läs mer

Remissvar Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd SOU 2012:17

Remissvar Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd SOU 2012:17 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Psykiatriska kliniken Ärendenr HSN 2012/251 1 (6) Handlingstyp Remissvar Datum 21 september 2012 Till Socialdepartementet Remissvar Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar

Läs mer

Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54)

Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) 1 (5) 2013-05-08 Dnr SU FV-1.1.3-0628-13 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Processrättsliga konsekvenser av Påföljdsutredningens förslag (Ds 2012:54) Juridiska fakultetsnämnden

Läs mer

Kommittédirektiv. Skärpta regler för lagöverträdare år. Dir. 2017:122. Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2017

Kommittédirektiv. Skärpta regler för lagöverträdare år. Dir. 2017:122. Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2017 Kommittédirektiv Skärpta regler för lagöverträdare 18 20 år Beslut vid regeringssammanträde den 13 december 2017 Dir. 2017:122 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska överväga och föreslå

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-25 Närvarande: F.d. justitieråden Dag Victor och Per Virdesten samt justitierådet Olle Stenman. Åtgärder för att hantera stora brottmål och inställda

Läs mer

Yttrande över Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35)

Yttrande över Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) REMISSYTTRANDE 1 (6) Socialdepartementett Enheten för familj och sociala tjänster, FST 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35) (Ert Dnr S2011/4504/FST) Hovrätten

Läs mer

YTTRANDE Stockholm. Justitiedepartementet Straffrättsenheten STOCKHOLM

YTTRANDE Stockholm. Justitiedepartementet Straffrättsenheten STOCKHOLM SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2008-03-12 Stockholm Justitiedepartementet Straffrättsenheten 103 33 STOCKHOLM Dnr 582-07 Betänkandet (SOU 2007:54) Barnet i fokus En skärpt lagstiftning mot barnpornografi (Ju2007/7579/L5)

Läs mer

Psykiatrin och lagen (SOU 2012:17) Utdrag från Förslag och bedömningar i utredningen som är kommenterade i Region Skånes remissvar

Psykiatrin och lagen (SOU 2012:17) Utdrag från Förslag och bedömningar i utredningen som är kommenterade i Region Skånes remissvar Psykiatrin och lagen (SOU 2012:17) Utdrag från Förslag och bedömningar i utredningen som är kommenterade i Region Skånes remissvar Det som benämns vårt förslag respektive vår bedömning är utredningens

Läs mer

En modernare rättegång några utvecklingsområden

En modernare rättegång några utvecklingsområden PM 1 (5) En modernare rättegång några utvecklingsområden Reformen En modernare rättegång, EMR, trädde i kraft den 1 november 2008 (prop. 2004/05:131). Den syftade till att skapa förutsättningar för ett

Läs mer

Åklagarmyndigheten YTTRANDE Sida 1 (6) Utvecklingscentrum Stockholm Kammaråklagare Ewa Korpi 2006-06-28 ÅM-A 2006/0694

Åklagarmyndigheten YTTRANDE Sida 1 (6) Utvecklingscentrum Stockholm Kammaråklagare Ewa Korpi 2006-06-28 ÅM-A 2006/0694 Åklagarmyndigheten YTTRANDE Sida 1 (6) Kammaråklagare Ewa Korpi Ert Er beteckning Socialdepartementet Enheten för hälso- och sjukvård 103 33 STOCKHOLM Yttrande över Nationell psykiatrisamordnings promemoria

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 april 2014 B 4080-13 KLAGANDE MP Ombud och offentlig försvarare: Advokat RT MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Häleri

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 31 januari 2012 B 5566-11 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART CLR SAKEN Snatteri ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-10-08 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund. Erkännande och verkställighet av frihetsberövande

Läs mer

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52)

Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) YTTRANDE 1 (5) Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Resolution - en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) (Fi2014/2275) Inledande synpunkter Hovrätten

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30)

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) Ert

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 maj 2008 B 5251-06 KLAGANDE HK Ombud och offentlig försvarare: Advokat MN MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt

Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Från hyresrätt till äganderätt (SOU 2014:33) Justitiedepartementets diarienummer

Läs mer

Yttrande över Justitiedepartementets promemoria Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare, S 2007:5

Yttrande över Justitiedepartementets promemoria Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare, S 2007:5 2007-05-07 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Justitiedepartementets promemoria Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare, S 2007:5 Förslagen i promemorian Utredningen har haft i uppdrag

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:97

Regeringens proposition 2007/08:97 Regeringens proposition 2007/08:97 Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare Prop. 2007/08:97 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2008 Fredrik Reinfeldt Beatrice

Läs mer

Promemorian Patent- och marknadsdomstol; kompletterande överväganden (Ju 2015/841/DOM)

Promemorian Patent- och marknadsdomstol; kompletterande överväganden (Ju 2015/841/DOM) YTTRANDE 1 (10) Promemorian Patent- och marknadsdomstol; kompletterande överväganden (Ju 2015/841/DOM) 1. Inledande synpunkter Hovrätten tillstyrker alltjämt den föreslagna reformen och anser den vara

Läs mer

Remissvar avseende slutbetänkandet Förundersökning. objektivitet, beslag dokumentation m.m. (SOU 2011:45)

Remissvar avseende slutbetänkandet Förundersökning. objektivitet, beslag dokumentation m.m. (SOU 2011:45) 1 (6) Regeringskansliet Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Ju2011/4074/Å Remissvar avseende slutbetänkandet Förundersökning objektivitet, beslag dokumentation m.m. (SOU 2011:45) Hovrätten

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande angående Nya påföljder

Socialstyrelsens yttrande angående Nya påföljder 2012-11-23 Dnr 1.4 31600/2012 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning Håkan Aronsson håkan.aronsson@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens yttrande angående

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 28 april 2011 SÖKANDE AA Ombud: Jur. kand. Pehr Amrén Försvarsadvokaterna Stockholm Box 12107 102 23 Stockholm KLANDRAT AVGÖRANDE Regeringens

Läs mer

Remiss av Nya påföljder (SOU 2012:34)

Remiss av Nya påföljder (SOU 2012:34) SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDI VID- OCH FAMILJOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2012-09-27 Handläggare: Carola Östling Telefon: 08-508 15 055 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2012-10-25

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 februari 2017 KLAGANDE Östergötlands läns landsting 581 91 Linköping MOTPART Migrationsverket 601 70 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-17

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-17 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2004-02-17 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, f.d. justitierådet Inger Nyström och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson. Enligt en lagrådsremiss den

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 mars 2014 Ö 4211-13 SÖKANDE SR Ombud: Advokat TA MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN

Läs mer

Hovrätten för Nedre Norrland REMISSYTTRANDE Kammarrätten i Sundsvall Datum Dnr /0386, Ju2006/8451/DOM

Hovrätten för Nedre Norrland REMISSYTTRANDE Kammarrätten i Sundsvall Datum Dnr /0386, Ju2006/8451/DOM Hovrätten för Nedre Norrland REMISSYTTRANDE Kammarrätten i Sundsvall Datum Dnr 2007-02-16 2006/0386, 51-2006-271 Ert datum Ert Dnr 2006-11-01 Ju2006/8451/DOM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103

Läs mer

Hovrätten lämnar nedan några övriga synpunkter på de förslag som framkommer

Hovrätten lämnar nedan några övriga synpunkter på de förslag som framkommer YTTRANDE 1 (5) Departementspromemorian Framtidsfullmakter (Ds 2014:16) (Ju 2014/3309/L2) Inledande synpunkter Hovrätten anser att det bör skapas en möjlighet för den enskilde att upprätta en fullmakt för

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m.

Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (5) Byråchefen My Hedström 2017-01-19 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom mord m.m. Klagande Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

YTTRANDE. Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) Justitieombudsmannen Lars Lindström

YTTRANDE. Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) Justitieombudsmannen Lars Lindström Justitieombudsmannen Lars Lindström YTTRANDE Datum 2017-05-23 Dnr R 10-2017 Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm Sid 1 (5) Yttrande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 september 2014 B 1296-14 KLAGANDE COC Ombud och offentlig försvarare: Advokat JR MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Yttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällskydd (SOU 2012:17)

Yttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällskydd (SOU 2012:17) Vård- och omsorgsnämndens handling nr 19/2012 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN YTTRANDE 1 (5) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Anita Johansson, vård- och omsorgsförvaltningen Annsofi Eriksson, socialförvaltningen

Läs mer

Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Sida 1 (6) Byråchef Ert datum Er beteckning Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM Överklagande av ett hovrättsbeslut överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Klagande Riksåklagaren

Läs mer

2 Hyresnedsättning vid underhållsarbeten

2 Hyresnedsättning vid underhållsarbeten Stockholm 2008-09-19 Dnr 384/08 SVEA HOVRÄTT Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet (SOU 2008:47) Frågor om hyra och bostadsrätt (Ju2008/4174/L1) Sammanfattning Hovrätten instämmer i allt väsentligt

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17)

Remissyttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) R2B YTTRANDE 1 (13) Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Remissyttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) Ert Dnr S2012/2766/FS

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 mars 2009 B 3843-08 KLAGANDE YAM Ombud och offentlig försvarare: Advokat PO MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Rån

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5april 2007 B 788-07 KLAGANDE KS Ombud och offentlig försvarare: Advokat CS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Rån m.m.

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 november 2010 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: Advokat Peter Olsson Advokatfirman Peter Olsson AB Box 53116 400 15 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 15 mars 2016 B 5692-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART VD Offentlig försvarare: Advokat IN SAKEN Sexuellt ofredande

Läs mer

En kort sammanfattning av hovrättens synpunkter

En kort sammanfattning av hovrättens synpunkter YTTRANDE 2011-01-21 SVEA HOVRÄTT Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian Medling i vissa privaträttsliga tvister (Ds 2010:39) Inledning Hovrätten, som inte har

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 8 april 2015 i mål nr 1213 1215-15, se bilaga

Läs mer

Ny påföljd efter tidigare dom

Ny påföljd efter tidigare dom Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU30 Ny påföljd efter tidigare dom Sammanfattning Regeringen föreslår en reform av regleringen om ny påföljdsbestämning efter tidigare dom. Syftet är att förenkla

Läs mer

Nya påföljder SOU 2012:34 Ju2012/4191/L5

Nya påföljder SOU 2012:34 Ju2012/4191/L5 1(5) Justitiedepartementet Straffrättsenheten att Eva Marie Hellstrand 103 33 Stockholm Nya påföljder SOU 2012:34 Ju2012/4191/L5 Kronofogdemyndigheten (KFM) lämnar synpunkter på den del i promemorian som

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 mars 2012 Ö 5629-10 KLAGANDE JF Ombud och offentlig försvarare: Advokat J-ÅN MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-12-18 Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lennart Hamberg samt justitierådet Agneta Bäcklund. Ny påföljd efter tidigare dom Enligt en

Läs mer

Betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34)

Betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34) REMISSYTTRANDE 1 (10) Datum Diarienr 2012-11-14 AdmD-302-2012 Ert datum Ert diarienr 2012-06-12 Ju2012/4191/L5 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34) Kammarrätten

Läs mer

Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel (SOU 2009:70)

Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel (SOU 2009:70) REMISSVAR 1 (5) Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Prot. nr. 42/09 Er referens Ju2009/2312/Å Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel (SOU 2009:70) All tvångsmedelsanvändning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2000:460 Utkom från trycket den 19 juni 2000 utfärdad den 31 maj 2000.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juli 2009 B 3676-08 KLAGANDE SK Ombud och offentlig försvarare: Advokat JM MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Narkotikabrott

Läs mer

Betänkandet (SOU 2008:94) Tillval i hyresrätt (Ju2008/9044/L1)

Betänkandet (SOU 2008:94) Tillval i hyresrätt (Ju2008/9044/L1) Stockholm 2009-01-12 Dnr 673/08 SVEA HOVRÄTT Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet (SOU 2008:94) Tillval i hyresrätt (Ju2008/9044/L1) Sammanfattning Förslagen har sin grund i önskemål från

Läs mer

Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd

Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd Betänkande av Psykiatrilagsutredningen Stockholm 2012 SOU 2012:17 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 11 november 2015 B 410-15 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPARTER 1. LV Ombud och offentlig försvarare: Advokat DH 2.

Läs mer

Remissyttrande avseende betänkandet Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52)

Remissyttrande avseende betänkandet Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52) MALMÖ TINGSRÄTT REMISSYTTRANDE 2016-12-01 Dnr 391-16 Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Remissyttrande avseende betänkandet Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52) Inledning

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-26 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Överlämnande från Sverige

Läs mer

DOM 2014-06-11 Stockholm

DOM 2014-06-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2014-06-11 Stockholm Mål nr M 5165-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-05-05 i mål nr M 1850-14, se bilaga KLAGANDE Kristianstads

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-03-30 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Utredningar avseende barn som har

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 3 juni 2016 KLAGANDE Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 10 april

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 november 2008 B 4684-07 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART T H Ombud och offentlig försvarare: Advokat J S SAKEN

Läs mer

Ökad patientmedverkan vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Ökad patientmedverkan vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU15 Ökad patientmedverkan vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i lagen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 7 maj 2003 Ö 2650-01 KLAGANDE 1. Ernst & Young Aktiebolag, 556053-5873, Box 3143, 103 62 STOCKHOLM 2. W.M. Ombud för 1 och 2: jur. kand.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-15. Utvidgad användning av DNA-tekniken inom brottsbekämpningen

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-15. Utvidgad användning av DNA-tekniken inom brottsbekämpningen 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-09-15 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Utvidgad användning av DNA-tekniken

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 6 mars 2013 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: jur. kand. Ann Andersson Advokat Malin Wassén Kjellberg AB Norra Drottninggatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM 2012-12-13 Stockholm

DOM 2012-12-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 0620 DOM 2012-12-13 Stockholm Mål nr P 8631-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2012-09-20 i mål P 2371-12,

Läs mer

Betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111)

Betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-01-22 Handläggare: Roger Adolfsson Telefon: 08-508 33 898 Till Utbildningsnämnden 2009-02-12 Betänkandet Barn som misstänks

Läs mer

Advokatsamfundet avstyrker förslaget att införa förenklad delgivning i brottmål.

Advokatsamfundet avstyrker förslaget att införa förenklad delgivning i brottmål. R 6168/2000 2000-05-02 Till Statsrådet och chefen för Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 februari 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över Domstolsverkets promemoria

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-04

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-04 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-02-04 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Nils Dexe och f.d. justitieombudsmannen Nils-Olof Berggren. Ny vårdform inom den psykiatriska

Läs mer

Psykiatrin och lagen - Tvångsvård, straffansvar och samhällskydd (SOU 2012:17) Remiss från Socialdepartementet

Psykiatrin och lagen - Tvångsvård, straffansvar och samhällskydd (SOU 2012:17) Remiss från Socialdepartementet PM 2012:149 Rotel VII (Dnr 001-833/2012) Psykiatrin och lagen - Tvångsvård, straffansvar och samhällskydd (SOU 2012:17) Remiss från Socialdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

RJ./. Riksåklagaren ang. grovt bedrägeri m.m.

RJ./. Riksåklagaren ang. grovt bedrägeri m.m. ÅKLAGARMYNDIGHETEN Svarsskrivelse Sida 1 (6) Byråchefen Stefan Johansson 2006-12-08 Ert ÅM 2006/6483 Er beteckning B 4592-06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RJ./. Riksåklagaren ang. grovt bedrägeri

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Uppehållstillstånd för tribunalvittnen

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Uppehållstillstånd för tribunalvittnen 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-05-20 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson. Uppehållstillstånd för

Läs mer

Två HD-domar om ungdomstjänst

Två HD-domar om ungdomstjänst Två HD-domar om ungdomstjänst RättsPM 2007:18 Brottmålsavdelning December 2007 Två HD-domar om ungdomstjänst Högsta domstolen har nyligen meddelat två domar som gäller tillämpningen av påföljden ungdomstjänst.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 16 juni 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART Kriminalvården 601 80 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 26 maj

Läs mer

Clara Ahlqvist (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Clara Ahlqvist (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ny påföljd efter tidigare dom Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 26 november 2015 Morgan Johansson Clara Ahlqvist (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 december 2016 Ö 904-16 KLAGANDE PL Ombud: Advokat JE SAKEN Uteslutning ur Sveriges advokatsamfund ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges advokatsamfunds

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om belastningsregister; SFS 1998:620 Utkom från trycket den 24 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Belastningsregister 1

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:151

Regeringens proposition 2015/16:151 Regeringens proposition 2015/16:151 Ny påföljd efter tidigare dom Prop. 2015/16:151 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2016 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Läs mer

Mark- och miljööverdomstolen avstyrker föreslagen ändring i 30 skogsvårdslagen.

Mark- och miljööverdomstolen avstyrker föreslagen ändring i 30 skogsvårdslagen. SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen YTTRANDE 2013-09-26 Stockholm Dnr 430/13 Miljödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se michael.lofroth@regeringskansliet.se Remiss av betänkandet Långsiktigt

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 november 2016 Ö 795-16 ANSÖKANDE STAT Republiken Turkiet MOTPART IC Offentlig försvarare: Advokat ES SAKEN Prövning enligt 18 lagen

Läs mer

Yttrande över Påföljdsutredningens betänkande (SOU 2012:34) Nya Påföljder

Yttrande över Påföljdsutredningens betänkande (SOU 2012:34) Nya Påföljder Stockholm den 15 november 2012 Till Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Påföljdsutredningens betänkande (SOU 2012:34) Nya Påföljder Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm har beretts tillfälle

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-10-10 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Ändrade regler om förundersökningsledning och förundersökningsbegränsning

Läs mer

Stockholm den 15 november 2012

Stockholm den 15 november 2012 R-2012/0934 Stockholm den 15 november 2012 Till Socialdepartementet S2012/2766/FS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 maj 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Psykiatrin

Läs mer