Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01"

Transkript

1 Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras I den mån dessa allmänna villkor innehåller bestämmelser som är oförenliga med Ramavtal för Betalkonton och Betaltjänster Privat ska Ramavtal för Betalkonton och Betaltjänster Privat ha företräde. 1. Allmänt Dessa allmänna villkor gäller för Skandiakonto i Skandiabanken (nedan kallad banken) oavsett hur kontohavaren väljer att disponera över kontot. Kontot kan disponeras bl.a. via bankens vid var tid aktuella självbetjäningstjänster, såsom t.ex. Internettjänster via Skandiabankens Internetkontor skandiabanken.se (nedan kallad Internetkontoret) och bankens telefontjänster. Närmare information om och instruktioner för hur dessa tjänster fungerar får kontohavaren bl.a. i samband med att kontot öppnas, på bankens informationssidor på Internet samt via bankens Internetkontor. Syftet med kontot är att tillhandahålla sparande för fysiska personer. 2. Öppnande och förfo ande över kontot m.m. Endast fysisk person som är kund i Skandiabanken och har Allt i Ett-konto får öppna och inneha Skandiakonto. En kund får inte inneha fler än ett Skandiakonto. Skandiakonto kan disponeras av kontohavaren. Kontohavaren ansvarar för att de uppgifter som lämnas i samband med uppdraget är korrekta. Kontohavaren är införstådd med att de uppdrag och instruktioner som lämnas till banken med utnyttjande av kontohavarens personliga PINkod, är bindande för kontohavaren. Kontohavare förbinder sig att inte använda tjänsten i strid med gällande lagstiftning. Banken har rätt att tillfälligt spärra kontot om det finns befogad anledning att kontrollera uppdragsgivarens behörighet eller på annat sätt verifiera uppdrag innan det utförs. Kontohavaren har inte rätt till ersättning vid ovan nämnd åtgärd. Banken äger rätt att utan föregående avisering belasta konto havarens konto till täckande av sådana avgifter och kostnader som hänförs till kontot. Banken får även belasta kontot med belopp motsvarande arvode, kostnad och utlägg för uppdrag som utförts åt kontohavaren samt betalning för annan förfallen fordran som banken har mot kontohavaren (kvittning). Kvittning får inte ske mot lön, pension eller därmed jämförbara medel som är nödvändiga för kontohavarens uppehälle. 3. Förfo ande över kontot via Internetkontoret Banken tillhandahåller ett urval av Internettjänster via Skandiabankens Internetkontor (skandiabanken.se), nedan kallat Internetkontoret. Utbudet av Internettjänster framgår av bankens informationssidor på Internet. Utbudet samt villkoren för Internettjänsterna kan komma att förändras, vilket meddelas kontohavaren. Banken förbehåller sig rätten att ändra säkerhetslösning med omedelbar verkan utan att meddela kontohavaren i förväg. Kontohavaren har inte rätt till ersättning vid ovan nämnd åtgärd. För att få tillgång till bankens Internetkontor tillhandahåller banken vid var tid gällande säkerhetslösningar. F.n. krävs bl.a. att kontohavaren identifierar sig med den personliga PIN-koden samt via Internetkontoret hämtar ett personligt certifikat. Kontohavare som innehar kort, vilket kan användas vid inloggning till Internetkontoret, kan använda s.k. kortlösning enligt vid var tid gällande föreskrifter för detta. Vidare krävs att kontohavaren har nödvändig utrustning m.m., enligt de närmare anvisningar som vid var tid lämnas på bankens informationssidor på Internet. Kontohavaren är vid användandet av Internettjänsterna skyldig att följa de villkor och särskilda instruktioner som från tid till annan meddelas av banken, bl.a. via Internetkontoret. Banken förbehåller sig rätten att vid tre misslyckade inloggningsförsök till Internetkontoret eller annars vid misstanke om obehörigt utnyttjande eller om risk för obehörigt utnyttjande enligt bankens bedömning föreligger omedelbart och utan föregående avisering helt eller delvis spärra kontohavarens åtkomst till Internetkontoret. Kontohavaren har inte rätt till ersättning vid ovan nämnda åtgärder. Kontohavare som ej längre önskar anslutning till Internetkontoret finner anvisningar för hur denne ska agera på Internetkontoret.

2 4. Insättnin ar och utta till och från Skandiakonto Insättning till Skandiakonto kan endast göras med utfallande försäkringsbelopp från försäkringsverksamheten. Uttag kan göras till ett Allt i Ett-konto via Internetkontoret alternativt bankens telefontjänster. Kontohavaren har fria uttag på kontot. 5. Ränta Ränta på innestående medel på kontot räknas för samtliga kalenderdagar under året. På insättningar räknas ränta från och med dagen efter det att banken har erhållit insatt belopp. Vid uttag räknas ränta till och med dagen före uttagsdagen. Om uttag och insättning bokförs samma dag på kontot räknas räntan på nettot av transaktionerna. Vid överföring av belopp mellan en kontohavares två inlåningskonton i banken utgår ränta även för insättningsdagen. Ränta utgår enligt den räntesats som banken vid var tid allmänt tillämpar för Skandiakonto och anges alltid som en effektiv årsränta. Räntan kapitaliseras den sista dagen i varje kalendermånad och är möjlig att disponera senast sju dagar därefter. Banken gör avdrag för preliminär skatt från kapitaliserad ränta enligt vid var tid gällande lagar och bestämmelser. För fysiska personer bosatta i Sverige och för dödsbon innehåller banken för närvarande 30 procent av kapitaliserad ränta i preliminär skatt. Banken äger rätt att ändra räntesatsen. Om räntesatsen ändras till nackdel för kontohavaren och detta beror på omständighet över vilken banken inte råder, t.ex. ändring i det allmänna ränteläget, lämnas underrättelse genom annonsering i dagspressen eller genom meddelande till kontohavaren så snart det kan ske. Om räntesatsen ändras till nackdel för kontohavaren och detta beror på annan omständighet lämnas underrättelse genom annonsering i dagspressen eller genom meddelande till kontohavaren minst 14 dagar innan ändringen träder i kraft. Banken äger även rätt att ändra beräkningsgrunderna för ränta. Sådan ändring meddelas genom annonsering i dagspressen eller genom meddelande till kontohavaren minst 14 dagar innan ändringen träder i kraft. Om underrättelse om räntesats eller beräkningsgrunder skett genom annonsering i dagspress lämnas information också till kontohavaren genom särskilt meddelande. Aktuell räntesats framgår av bankens vid var tid gällande prislista. Information om aktuell ränta kan erhållas bl.a. via bankens informationssidor på Internet samt via bankens telefontjänster. 6. Priser m.m. Priser för kontot och aktuella tjänster utgår enligt de grunder som banken vid var tid allmänt tillämpar. Priser framgår av bankens vid var tid gällande prislista. Prisinformation kan erhållas bl.a. via bankens informationssidor på Internet samt via bankens telefontjänster. Pris får ändras. Om priset ändras till nackdel för kontohavaren lämnas underrättelse genom annonsering i dagspress eller genom meddelande till kontohavaren minst 14 dagar innan ändringen träder i kraft. Detsamma gäller om banken inför avgift på kontot eller för tjänst som tidigare har tillhandahållits utan kostnad. Om underrättelse sker genom dagspress lämnas information till kontohavaren även genom särskilt meddelande. 7. Övertrasserin av kontot Kontot får inte vid något tillfälle övertrasseras. Kontohavaren är skyldig att vid var tid vara informerad om aktuellt disponibelt belopp, t.ex. genom att själv föra noteringar om insättningar och uttag. Kontohavaren har skyldighet att genom inbetalning omedelbart täcka eventuellt underskott på kontot. Bankens lämnade besked om aktuellt saldo och andra uppgifter lämnas mot bakgrund av för banken kända uttag och insättningar. Vid övertrassering äger banken rätt att utan föregående avisering belasta kontohavarens konto med övertrasseringsränta och övertrasseringsavgift, enligt bankens vid var tid gällande prislista. Vid övertrassering har banken även rätt att utan föregående avisering omedelbart spärra kontot för uttag. Om underskottet är väsentligt eller om underskott har uppkommit vid upprepade tillfällen har banken rätt att avsluta kontot. 8. Ändrin av villkor, avslutande av konto m.m. Ändringar av dessa villkor ska ha verkan mot kunden från och med den trettionde kalenderdagen efter det att banken via e-post till av kunden angiven e-postadress alternativt via elektroniskt meddelande till kunden via bankens internettjänst, eller i vanligt brev till kunden, avsänt meddelande om ändring. Om kunden inte godtar ändringen har kunden rätt att inom nämnda tid uppsäga kontoavtalet enligt dessa villkor till upphörande med omedelbar verkan. Kontohavaren äger rätt att avsluta kontot med omedelbar verkan. Banken har rätt att ensidigt avsluta kontot om tillgodohav andet på kontot understiger 0,5 procent av gällande prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring och kontohavaren inte gjort uttag eller insättningar på kontot under de tre senaste åren eller om kontohavaren inte fullgör sina förpliktelser enligt detta avtal eller enligt villkor för tilläggstjänst ansluten till kontot. 9. Meddelanden m.m. Banken äger rätt att tillhandahålla information till kunden via e-post till av kunden angiven e-postadress. Banken äger även rätt att tillhandahålla information till kunden via elektroniskt meddelande till kunden via bankens internettjänst. Skandiabanken uppdaterar uppgifter från officiellt register. Kontohavare med utlandsadress samt kontohavare med skyddad adress ska underrätta banken om adressändring. Har banken sänt meddelande till kontohavaren under den adress som är känd för banken ska meddelandet anses ha kommit kontohavaren tillhanda senast på den sjunde dagen efter att det avsänts. Det åligger kund som byter skatterättslig hemvist att anmäla detta till banken. Vid skatterättslig hemvist utanför Sverige ska kunden meddela banken sitt utländska skatteregistreringsnummer. 2

3 Om kontohavaren beställer information om kontot till av kontohavaren angivet telefaxnummer, svarar kontohavaren själv för att bankens utsända telefaxmeddelande inte kommer i orätta händer. 10. Be ränsnin av bankens ansvar Banken är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om banken själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för banken att verkställa betalning eller vidta annan åtgärd på grund av omständighet enligt detta stycke får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska banken, om ränta är utfäst, betala ränta efter en räntesats som gällde på förfallodagen. Är ränta inte utfäst är banken inte skyldig att betala ränta efter högre räntesats än som motsvarar den av Sveriges Riksbank fastställda vid var tid gällande referensräntan enligt 9 räntelagen (1975:635) med tillägg av två procentenheter. Är banken till följd av omständigheter som anges i denna punkt förhindrad att ta emot betalning, har banken för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. Banken är, om den inte varit grovt oaktsam, inte ansvarig för skada som uppkommer genom att kontohavaren inte kan använda bankens självbetjäningstjänster, såsom Internetoch telefontjänster, på avsett sätt på grund av driftsavbrott eller annan störning i dator eller kommunikationssystem som används av banken eller vid nödvändigt underhåll av bankens datorsystem. Vid driftsavbrott eller störning i Internetkontoret är kontohavaren hänvisad till bankens telefontjänster. Skada som kan uppkomma i andra fall ska inte ersättas av banken om banken förfarit med normal aktsamhet. Banken svarar för indirekt skada bara i de fall banken förfarit grovt oaktsamt. Kontohavaren ansvarar själv för skada som denne kan drabbas av på grund av fel eller brist i kontohavarens egna data- och/eller kommunikationsutrustning, programvara eller abonnemang. 11. Reklamation Kontohavaren ska omgående för banken påtala (reklamera) eventuella fel eller brister i utförandet av lämnat uppdrag eller tjänst. Motsvarande gäller om kontohavaren anser att banken inte utfört beordrat uppdrag/tjänst. Reklamation ska lämnas så snart kontohavaren upptäckt eller bort upptäcka felet. 12. Tvister Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras i Sverige enligt svensk lag. Information om statli insättnin s aranti enli t la en (1995:1571) om insättnin s aranti Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst euro. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 20 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För ytterligare information se garantin.se. Upp iftslämnande till kreditupplysnin sföreta Uppgifter om betalningsförsummelse, missbruk av Skandiabankens betal- och kreditkort m.m. kan av Skandiabanken komma att lämnas till kreditupplysningsföretag m.fl. Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnande kan erhållas av Skandiabanken. Skandiabanken behandlar de personuppgifter som lämnas i samband med ansökan/intresseanmälan/avtal eller som registreras i övrigt i samband med administrationen av ett avtal samt för åtgärd som har begärts innan eller efter att ett avtal träffats. Detta inkluderar även uppgifter om kontakter mellan Kunden och Banken (t.ex. noteringar av frågor och klagomål) samt uppgifter om eventuella andra företrädare för Kunden och om hur avtalet fullgörs. I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Banken komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av det statliga personadressregistret, SPAR. Ändamålen med Bankens behandling av personuppgifterna är att samla in och kontrollera personuppgifter inför ett beslut (t.ex. att lämna ett lån) och att administrera och fullgöra ingångna avtal. Behandling av uppgifter sker också för att Banken ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag. Banken äger rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera Kundens kommunikation med Banken. Personuppgifter behandlas också inom ramen för marknads- och kundanalyser som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, statistik samt riskhantering. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter om kredittagare och krediter för kvalitetsbedömning av krediter för kapitaltäckningsändamål. Personuppgifter kan även behandlas som underlag för finansiell rådgivning eller för att informera om Skandiakoncernens tjänster och produkter. Personuppgifterna kan, om Kunden inte begärt direktreklamspärr, även komma att användas för att rikta direktreklam och erbjudanden av olika slag till Kunden. 3

4 Behandling av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande regler om banksekretess, ske av bolag i Skandiakoncernen såväl inom som utom EU- och EES-området och av företag som koncernen samarbetar med för fullgörande av uppdraget, t.ex. Bankgirocentralen och Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Transaktioner via Swift medför att personuppgifter i uppdraget behandlas i Swifts centrala transaktionsdatabaser såväl i Europa som i USA. Information i uppdraget kan därmed också komma att lämnas ut till myndigheter i andra länder än Sverige enligt lokal lagstiftning. Vidare är Banken i vissa fall skyldig enligt lag att lämna ut personuppgifter, t.ex. till Finansinspektionen, skattemyndighet och Försäkringskassa. Som Kund kan man få information om vilka personuppgifter som behandlas av Banken avseende honom eller henne, genom att lämna eller skicka en skriftlig, egenhändigt undertecknad begäran om detta till Banken. Begäran ska ställas till Skandiabanken, Personuppgifter, Stockholm. Till samma adress kan Kunden även ställa begäran om direktreklamspärr eller begäran om rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift. Definition av bankdag Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag. Täckning måste finnas på kontot Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast klockan på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök. Prislista för Skandiakonto Effektiv årsränta 1) Övrigt Övertrasseringsavgift Övertrasseringsränta 2) Inkassoavgift 3) 75 kr 16 1) För aktuell räntetsats se skandiabanken.se 2) Gällande Allt i Ett-kontokreditsränta + 5 procentenheter 3) Kostnad för inkassoavgift debiteras i enlighet med Förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m. Vid var tid gällande prislista finns att tillgå på Skandiabankens hemsida på Internet eller via Bankens telefontjänster. Skandiabanken Aktiebolag (publ) Säte: Stockholm Org.nr:

5 Ramavtal för Betalkonton och Betaltjänster Privat 1. Allmänna villkor 1.1 Inledning Tjänsterna enligt detta Ramavtal tillhandahålls av Skandiabanken AB (publ), org. nr , Stockholm, Telefon: Hemsida: Styrelsens säte är Stockholm. Banken är ett svenskt bankaktiebolag med tillstånd att driva bankrörelse, vilket bl.a. innefattar rätt att tillhandahålla Betaltjänster. Banken står under Finansinspektionens tillsyn. För mer detaljerad information om de tillstånd som Banken har, se Finansinspektionens hemsida, Ramavtalet gäller för Betaltjänster och reglerar genomförandet av Betalningstransaktioner samt villkor för Betalkonto ("Ramavtalet"). Villkoren är tillämpliga på samtliga Betalningstransaktioner oavsett valuta. Punkterna 1.6, 3.5 och tillämpas dock endast på Betalningstransaktioner som genomförs i EUR, SEK eller i någon annan av EES-ländernas valutor inom EES, vilket betyder att både Betalarens bank och Betalningsmottagarens bank ska vara belägna inom EES. Finns särskilda villkor för tilläggstjänst kopplad till Betalkontot, såsom t.ex. Autogiro, och/eller övriga villkor för Bankens Betalkonton, gäller de villkoren utöver detta Ramavtal. I den mån detta Ramavtal innehåller bestämmelser som är oförenliga med särskilda villkor och/eller övriga villkor för Bankens Betalkonton, ska detta Ramavtal ha företräde. 1.2 Definitioner Allmänna villkor Villkor som helt eller delvis är gemensamma för de Betalkonton, Betaltjänster, produkter och tjänster som omfattas av Ramavtalet. Autogiro En Betaltjänst för debitering av en Betalares Betalkonto, där initiativet till en Betalningstransaktion tas av Betalningsmottagaren på grundval av Betalarens medgivande till Betalningsmottagaren eller en Betaltjänstleverantör. Bankdag En dag när medverkande Betaltjänstleverantörer har öppet för verksamhet i den utsträckning som krävs för genomförande av en Betalningstransaktion. Banken Skandiabanken AB (publ). Betalkonto Ett konto som innehas i en eller flera Kunders namn och som är avsett för genomförande av Betalningstransaktioner. För närvarande Allt i Ett-konto, Eurokonto och Likviditetskonto. Betalare En person som är betalkontoinnehavare och som godkänner en Betalningsorder från detta Betalkonto eller, om det inte finns något Betalkonto, en person som lämnar och godkänner en Betalningsorder. Betalningsinstrument Ett kontokort eller något annat personligt instrument eller personlig rutin som används för att initiera en Betalningsorder. Betalningsmottagare En person som är den avsedda mottagaren av medel vid en Betalningstransaktion. Betalningsorder Varje instruktion som en Betalare eller Betalningsmottagare ger sin Betaltjänstleverantör om att en Betalningstransaktion ska genomföras. Betalningstransaktion Insättning, uttag eller överföring av medel som initieras av Betalaren eller Betalningsmottagaren. Betaltjänster Bankens tjänster och produkter som avser insättningar och uttag till eller från Betalkonton samt genomförande av Betalningstransaktioner. Betaltjänstanvändare En person som utnyttjar en Betaltjänst i egenskap av antingen Betalare eller Betalningsmottagare eller i båda dessa egenskaper (vanligen benämnd Kunden). Betaltjänstleverantör En person som tillhandahåller Betaltjänster. Bryttidpunkt De tidpunkter som Betaltjänstleverantören har fastställt efter vilka medel eller Betalningsorder ska anses mottagna nästföljande Bankdag. Debitera Att medel dras från ett konto. Gemensamma och särskilda villkor Avtalsvillkor som gäller för enstaka Betalkonto eller en enskild Betaltjänst eller för en grupp av Betalkonton eller Betaltjänster. Genomförandetid Den tid inom vilken en Betalningstransaktion ska genomföras efter det att uppdraget har mottagits och accepterats av Banken. Internetkontoret Bankens internettjänst som ger Bankens Kunder möjlighet att med teknisk utrustning och via internet kommunicera med Banken. Konsument En fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Kontohavare En eller flera innehavare av Betalkonto. Kort Ett av Banken utfärdat Kort som är kopplat till ett Betalkonto och är anslutet till Visas nätverk i Sverige och utomlands och gäller hos samtliga Säljföretag som anslutits till nätverket/en. Kortinnehavare En Kund i vars namn Kort utfärdas och annan som Kunden via fullmakt har givit rätt att disponera innestående medel på Betalkontot via Kort. Kreditera Att medel tillförs ett konto. Kund Fysisk person som har ingått detta Ramavtal med Banken. Medel Sedlar och mynt, kontotillgodohavanden samt elektroniska pengar enligt definitionen i lag (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar. Prisbilaga Bilaga till Ramavtalet där gällande priser och avgifter som Kunden betalar för Betalkonto, Betaltjänster, produkter och tjänster enligt Ramavtalet framgår. Säljföretag Fysisk och/eller juridisk person i Sverige eller utomlands som är ansluten till Visas kortnätverk och tillhandahåller varor och/eller tjänster mot betalning med Kort. Referensväxelkurs Den växelkurs som ligger till grund för beräkningen av eventuell valutaväxling och som Betaltjänstleverantören gör tillgänglig. Unik identifikationskod En kombination av bokstäver, siffror eller symboler som tillhandahållits av Betaltjänstleverantören, och som Betaltjänstanvändaren ska uppge för att otvetydigt identifiera en annan Betaltjänstanvändare eller dennes Betalkonto. Uttagsautomat En obemannad terminal, som möjliggör att Kortinnehavare själv efter att ha gjort tillgängligt sitt Korts detaljer för avläsning och efter att ha följt de anvisningar som anges i den tekniska lösningen kan ta ut kontanter samt, där sådan funktionalitet finns, göra överföringar, utföra andra Betaltjänster respektive ta ut kontoutdrag. Valuteringsdag Den referenstidpunkt som används av en Betaltjänstleverantör för att beräkna räntan på de medel som debiterats eller krediterats ett Betalkonto Information om Ramavtalet m.m. Kunden har rätt att på begäran få Ramavtalets villkor och annan skriftlig information och villkor om Betaltjänsten. Om Kunden har tillgång till Internetkontoret lämnas villkoren via den kanalen. I annat fall, eller om Kunden särskilt begär det, skickas villkoren istället per post till Kundens folkbokföringsadress, eller annan av Kunden angiven adress. 1.4 Kommunikation, Betalningsinstrument m.m Språk För avtalsförhållandet och kommunikationen mellan Kunden och Banken ska svenska språket tillämpas Tekniska krav på Kundens utrustning För att kunna använda Bankens telefontjänster krävs en tonvalstelefon och för Internetkontoret krävs uppkoppling mot internet. För sådan uppkoppling krävs viss dator och kommunikationsutrustning, programvara samt internetabonnemang. Banken utvecklar kontinuerligt funktionaliteten på Internetkontoret varför Banken rekommenderar att Kunden använder operativsystem och webbläsare som uppdateras och stöds av tillverkarna. Vilka operativsystem och webbläsare som från tid till annan krävs för tillgång till Internetkontoret framgår på

6 Kunden ansvarar alltid själv för tillgång till den tekniska utrustning och programvara som krävs för Internetkontoret samt ansvarar för sina uppkopplingskostnader mot internet. Kunden ska visa normal aktsamhet och skydda sin tekniska utrustning mot obehörigt nyttjande, bl.a. genom att använda erforderliga antivirusprogram och brandvägg. Kunden står kostnaden för denna utrustning Kundens åtagande att skydda Betalningsinstrumentet Betalningsinstrumentet får endast användas av Kunden och ska förvaras på betryggande sätt och under uppsikt med hänsyn till omständigheterna. Det ska hanteras på samma sätt som pengar och andra värdehandlingar. Kunden ska vidta erforderliga åtgärder för att skydda sig mot att Betalningsinstrumentet används obehörigt. Betalningsinstrumentet får inte användas i strid med gällande lagstiftning. Om en personlig kod är kopplad till Betalningsinstrumentet är Kunden skyldig att inte avslöja koden för någon, göra anteckning om koden endast på sådant sätt att utomstående inte får anledning att anta att anteckning avser personlig kod, inte anteckna kod på Kort, dosa eller annat Betalningsinstrument eller låta anteckning om kod vara fäst vid Betalningsinstrumentet eller i övrigt vara förvarad tillsammans med Betalningsinstrumentet, efter att Kunden tagit del av utskickad kod förstöra försändelsen inklusive kodlapp Anmälan om förlust, stöld eller missbruk m.m. Kunden är skyldig att vid vetskap om att Betalningsinstrumentet har kommit bort eller obehörigen använts snarast anmäla detta till Banken Bankens rätt att spärra Betalningsinstrumentet Banken förbehåller sig rätten att spärra Betalningsinstrumentet på någon av följande grunder. 1. Risk för att Betalningsinstrumentet inte kan användas på ett säkert sätt, exempelvis av tekniska skäl, 2. misstanke om att Betalningsinstrumentet har använts obehörigen, 3. ifråga om Betalningsinstrument med kreditutrymme (t.ex. Kort), en väsentligt ökad risk för att Kunden inte kan betala. Kunden kommer att informeras om sådan spärr på sätt som anges i punkten 1.13 om Banken inte är förhindrad att lämna sådan information av säkerhetsskäl eller enligt lag, förordning eller myndighets föreskrift. Banken ska häva spärren eller ersätta Betalningsinstrumentet så snart skäl för spärr inte längre föreligger. 1.5 Priser och avgifter m.m. Priser och avgifter utgår med de belopp som framgår av Prisbilagan. 1.6 Ränta och växelkurser Ränta utgår inte på Betalningstransaktioner. Vid Betalningstransaktion i annan valuta än Betalkontots sker valutaväxling till den av Kunden angivna valutan innan Betalningstransaktionen genomförs av Banken. Växelkursen som Banken använder utgörs av en Referensväxelkurs, om inget annat avtalats. Som Referensväxelkurs används den på valutamarknaden gällande växelkursen för köp av valuta (vid kreditering av Betalkonto) respektive försäljning av valuta (vid debitering av Betalkonto) vid den tidpunkten då Banken genomför Betalningstransaktionen. Referensväxelkurser kan erhållas preliminärt av Banken via Bankens kontor eller kundcenter. Eftersom valutaväxlingen sker först när Banken genomför Betalningstransaktionen och då till den på valutamarknaden gällande växelkursen kan växelkursen som används avvika från den preliminära kursen. 1.7 Ändring av villkor Banken ska på det sätt som anges i punkt 1.13 meddela ändringar av dessa villkor minst två (2) månader innan de ska börja gälla. Om Kunden inte godkänner ändringarna har Kunden rätt att omedelbart och avgiftsfritt säga upp Ramavtalet före den dag då ändringarna ska börja gälla. Om uppsägning inte görs anses Kunden ha godkänt ändringarna. Ändringar av växelkurser som grundas på Referensväxelkurs får tillämpas omedelbart utan underrättelse. 1.8 Reklamation Om Kunden anser att Banken utfört ett uppdrag på felaktigt sätt ska Kunden meddela Banken detta snarast efter det att Kunden upptäckt eller bort upptäcka felet. Vid Kundens Reklamation av en Betalningstransaktion, se punkt Klagomål Om Kunden är missnöjd med Bankens hantering av den tjänst som detta Ramavtal avser bör Kunden i första hand kontakta kundservice. Om Kund efter kontakt med kundservice fortfarande anser att dennes synpunkter inte beaktas kan Kunden istället kontakta klagomålsenheten. Önskar Kunden framföra ett klagomål bör detta vara skriftligt om ärendets beskaffenhet inte föranleder annat. Vid tvist med Banken har Kunden möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Avtalstid och uppsägning Ramavtalet gäller från det att Kunden har godkänt villkoren och gäller tills vidare. Kunden har rätt att säga upp Ramavtalet utan uppsägningstid. När Ramavtalet upphör under löpande giltighetstid på grund av uppsägning eller av annan anledning, upphör samtidigt rätten att använda Betalningsinstrumentet för nya betalningar/kontantuttag. Kontobestämmelserna gäller i tillämpliga delar för samtlig skuld som belastar Betalkontot. Detta innebär bland annat att Kontohavare är betalningsskyldig såväl för Betalningstransaktion som genomförs innan Ramavtalet sagts upp men bokförs på Betalkontot först efter uppsägningstidpunkten som för Betalningstransaktioner som genomförs trots att rätten att använda Kort har upphört. Banken får med två (2) månaders uppsägningstid säga upp Ramavtalet. Dock får Banken säga upp Ramavtalet med omedelbar verkan om Kunden väsentligen åsidosatt dessa Allmänna villkor eller särskilda villkor eller andra instruktioner eller överenskommelser som gäller för Betalkontot eller Betaltjänsten. Om Kunden säger upp Betalkonto till vilket Kort är anslutet gäller även bestämmelsen i punkt Information enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) Erbjudandet om att öppna ett Betalkonto gäller tills vidare. Om avtal ingås på distans har Konsument ångerrätt och kan säga upp Ramavtalet inom fjorton (14) dagar från den dag Ramavtalet ingicks. Ångerrätten gäller enbart det inledande Ramavtalet och inte de enskilda avtal, tjänster, betalningar, Betalningstransaktioner, överföringar, uttag eller motsvarande som Banken på Konsumentens begäran fullgjort innan ångerrätten utövades. Om Konsumenten utövar sin ångerrätt har Banken rätt till ersättning för den avtalade Betaltjänsten för den tid Konsumenten utnyttjat Betaltjänsten och för kostnader fram till dess ångerrätten utnyttjades. Om en Konsument vill utöva sin ångerrätt ska Konsumenten meddela Bankens kundservice, antingen per telefon, brev eller via Internetkontoret. Vad som i övrigt gäller för uppsägning av Ramavtalet i förtid eller ensidigt framgår av punkt Begränsning av Bankens ansvar Force Majeure Banken är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Banken själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd Övriga händelser Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Banken, om den varit normalt aktsam. Banken ansvarar inte för indirekt skada, om inte skadan orsakats av Bankens grova vårdslöshet Hinder vid utförande av Betalningsorder Föreligger hinder för Banken att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i punkt får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Banken, om ränta är utfäst, betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är ränta inte utfäst är Banken inte skyldig att betala ränta efter högre räntesats än som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 räntelagen (1975:635) med tillägg av två (2) procentenheter Hinder vid mottagande av Betalningstransaktion Är Banken till följd av omständighet som anges i punkt förhindrad att ta emot en Betalningstransaktion, har Banken för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen Genomförande av Betaltjänster För genomförande av Betaltjänster gäller istället för punkt och att Banken inte ansvarar i fall av osedvanliga eller oförutsägbara omständigheter som Banken inte har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga för Banken att avvärja trots alla ansträngningar. Ansvar för genomförande av Betaltjänster enligt detta stycke inträder inte heller då Banken eller den Banken anlitat handlar i enlighet med svensk lag eller unionsrätt Meddelanden Om inte annat anges i Ramavtalet eller särskilda villkor lämnar Banken information och meddelanden skriftligt till Kunden. Om Kunden har tillgång till Internetkontoret lämnas information och meddelanden via den kanalen. I annat fall skickas information och meddelanden i stället per post till den adress som är registrerad hos Banken, eller som Kunden har angivit särskilt. Kunden anses ha fått del av information och meddelanden som Banken har lämnat på detta sätt Tolkning och tillämpning m.m. På detta Ramavtal ska svensk rätt vara tillämplig och om talan väcks av Banken ska tvisten avgöras av svensk domstol. Banken har dock rätt att väcka talan vid somstol i annat land om Kunden har sin hemvist i det landet. 2. Gemensamma villkor för Betalkonton 2.1 Information om Betalningstransaktioner Kunden får information om transaktioner (kontoutdrag) för de Betalkonton där det gjorts Betalningstransaktioner. Kontoutdrag görs tillgängligt en gång i månaden via Internetkontoret. På begäran av Kunden skickar Banken kontoutdrag per post även om Kunden har tillgång till Internetkontoret. För vissa typer av Betaltjänster lämnar Banken särskild information. Vid Betalningstransaktioner via bankkontor kan kvitto erhållas i samband med Bankens mottagande av Betalningsordern. 2

7 3. Gemensamma villkor för Betaltjänster för avgående Betalningstransaktioner 3.1 Allmänt Betalningstransaktioner kan utföras via bankkontor, uttags- och insättningsautomater, bank- och betalkort, Internetkontoret, telefontjänster, överföringstjänster, giro- och andra Betaltjänster som ansluts till Betalkontot. För vissa slag av Betalkonton kan det förekomma begränsningar i rätten att disponera Betalkontot. Dessa anges i sådana fall i särskilda villkor för Betalkontot. 3.2 Information för att en Betalningstransaktion ska kunna genomföras För att en Betalningstransaktion ska kunna genomföras ska Kunden lämna information i Betalningsordern enligt de anvisningar som gäller enligt särskilt avtal mellan Banken och Kunden eller som Banken lämnar till Kunden i samband med att Betalningsordern lämnas. Generellt gäller dock att Kunden alltid måste lämna uppgift om Betalningsmottagarens bankkontonummer, gironummer eller annan motsvarande information, liksom information som gör det möjligt för Betalningsmottagaren att identifiera Betalningstransaktionen. 3.3 Godkännande av Betalningsorder Ett godkännande till att genomföra en Betalningstransaktion till eller från Betalkontot via bankkontor ska lämnas skriftligt på särskild blankett eller på annat sätt som Banken och Kunden kommer överens om. Kunden ska, innan Banken är skyldig att utföra Betalningstransaktionen, styrka sin identitet. Godkännande till Betalningstransaktioner som sker på annat sätt, ska godkännas på det sätt som framgår av avtal mellan Banken och Kunden beträffande den produkt/tjänst via vilken Betalningsordern lämnas, eller av andra anvisningar som Banken lämnar i samband med att Betaltjänsten utförs. Om Kunden har godkänt en Betalningstransaktion i enlighet med vad som anges i denna punkt svarar Banken för att Betalningstransaktionen genomförs. Om Kunden inte har godkänt en Betalningstransaktion anses den vara obehörig enligt punkt Tidpunkt för mottagande av Betalningsorder, Bryttidpunkt samt återkallelse av Betalningsorder Banken ska, när Kunden lämnar en Betalningsorder via bankkontor, anses ha tagit emot Betalningsordern när Banken har mottagit godkännande enligt punkt 3.3 eller vid den senare tidpunkt som Banken informerar om när godkännandet lämnas till Banken. Vid vilken tidpunkt Banken ska anses ha tagit emot en Betalningsorder vid Betalningstransaktioner som sker på annat sätt, framgår av respektive avtal mellan Banken och Kunden beträffande den tjänst via vilken Betalningsordern lämnas, eller av andra anvisningar som Banken lämnar i samband med att Betaltjänsten utförs. Om tidpunkten för mottagande inte är en Bankdag för Betalarens leverantör ska Betalningsordern anses ha tagits emot under nästföljande Bankdag. För upplysningar om Bryttidpunkter, se bilaga. Sedan Banken skriftligt har kvitterat mottagande av Betalningsorder via bankkontor har Kunden inte rätt att återkalla den Betalningsorder som avsåg den Betalningstransaktionen. En Betalningstransaktion som sker på annat sätt, får återkallas på det sätt som framgår av avtal mellan Banken och Kunden beträffande den tjänst via vilken Betalningsordern lämnas, eller av andra anvisningar som Banken lämnar i samband med att Betaltjänsten utförs. Kunden får återkalla en Betalningsorder som avser en betalning via Autogiro genom att kontakta Banken senast den tidpunkt på Bankdagen före förfallodagen som anges av Banken. För betalning via BGC Autogiro får återkallelse även ske genom att kontakta Betalningsmottagaren senast två (2) Bankdagar före förfallodagen. Om Kunden vill att samtliga framtida betalningar till en Betalningsmottagare ska stoppas, måste Kunden återkalla medgivandet i sin helhet. 3.5 Genomförandetid för Betalningstransaktioner Banken lämnar information om hur lång tid det som längst tar att genomföra en Betalningstransaktion, se bilaga. 3.6 Obehöriga eller felaktigt utförda Betalningstransaktioner m.m Reklamation av obehöriga eller felaktigt utförda Betalningstransaktioner Kunden ska omedelbart ta del av och granska den information om genomförda Betalningstransaktioner som har lämnats eller gjorts tillgänglig för Kunden enligt punkt 2.1. Om Kunden nekar till att ha lämnat sitt medgivande till en genomförd Betalningstransaktion eller hävdar att Betalningstransaktionen inte har genomförts på ett korrekt sätt, ska Kunden på Bankens begäran medverka till att Banken kan identifiera Betalningstransaktionen samt genomföra nödvändig utredning av den icke godkända och genomförda Betalningstransaktionen. Kunden ska utan onödigt dröjsmål från det att denne fått kännedom om felaktigt genomförda eller obehöriga Betalningstransaktioner meddela Banken (Skandiabanken, Reklamationsansvarig, Box 31, Linköping) och begära rättelse (reklamation). Ett sådant meddelande måste dock ske senast inom tretton (13) månader från det att beloppet belastat Betalkontot. Vid för sen reklamation får Kunden inte åberopa felet mot Banken och Kunden ansvarar då för hela beloppet. Kunden är skyldig att vid reklamation lämna de uppgifter som Banken behöver för sin utredning. Vid reklamation av obehörig Betalningstransaktion ska polisanmälan på begäran av Banken bifogas Obehöriga Betalningstransaktioner Betalningsansvar Om obehörig Betalningstransaktion har genomförts med Betalningsinstrumentet till följd av att Kunden har underlåtit att skydda en personlig kod ska Kunden stå för beloppet, dock högst Om en obehörig Betalningstransaktion har kunnat genomföras till följd av att en skyldighet enligt punkt åsidosatts genom grov oaktsamhet, ansvarar Kunden för hela beloppet, dock högst Har Kunden handlat särskilt klandervärt ska Kunden stå för hela förlusten. Oavsett vad som anges ovan ansvarar Kunden inte för belopp som har belastat Betalkontot till följd av att ett Betalningsinstrument har använts obehörigen efter det att Kunden anmält att Betalningsinstrumentet ska spärras. Detta gäller dock inte om Kunden genom svikligt handlande har bidragit till den obehöriga Betalningstransaktionen. Även om Kunden inte har varit oaktsam, ansvarar Kunden för hela beloppet om Kunden inte underrättar Banken utan onödigt dröjsmål efter att ha fått kännedom om den obehöriga Betalningstransaktionen (reklamation). Detsamma gäller om Banken har lämnat Kunden information om transaktionen och Kunden inte underrättar Banken inom tretton (13) månader från det att belopppet belastat Betalkontot. Kunden som har betalningsansvar för obehöriga Betalningstransaktioner är skyldig att betala belopp som påförts Betalkontot genom att detta övertrasserats eller beviljad kredit överskridits Ansvar för genomförande av Betalningstransaktioner Avgående betalningar Kunden ansvarar för att det finns täckning för lämnad Betalningsorder samt att uppgifter som lämnats i Betalningsordern är tillräckliga och korrekta. Banken ansvarar då för att belopp och information överförs till Betalningsmottagarens bank. Om förutsättningarna i första stycket är uppfyllda och beloppet ändå inte överförts till Betalningsmottagarens bank eller Betalningstransaktionen på annat sätt genomförts bristfälligt och Kunden har reklamerat enligt punkt ska Banken, på lämpligt sätt och utan onödigt dröjsmål återbetala beloppet eller återställa det debiterade Betalkontots kontoställning till den som skulle ha förelegat om den bristfälligt genomförda Betalningstransaktionen inte hade ägt rum samt, om Kunden initierat Betalningsordern meddela Kunden att Betalningstransaktionen inte genomförts och, om möjligt, skälen härför. Om Banken kan visa att Betalningsmottagarens bank har tagit emot Betalningstransaktionen är Betalningsmottagarens bank ansvarig för om Betalningstransaktionen inte blir genomförd eller blir genomförd på ett bristfälligt sätt. Skulle Betalningsmottagarens bank, trots detta ansvar, återsända beloppet är Banken ansvarig för att beloppet snarast återbetalas till Kunden. För det fall Kunden lämnat felaktiga uppgifter om betalningen (t.ex. felaktigt kontonummer) är Banken inte ansvarig. Banken ska, på Kundens begäran, vidta skäliga åtgärder för att få tillbaka de medel som betalningen avsåg. För denna tjänst kan Banken debitera särskild avgift, se Prisbilagan Ankommande betalningar Banken ska kreditera Kundens Betalkonto så snart som möjligt efter att Banken mottagit medlen. Innan överföring krediteras Kunden uttas de eventuella avgifter som framgår av avtal och Prisbilagan Kundens rätt till ersättning Kunden har rätt till ersättning för avgifter och ränta som förorsakats denne på grund av att en Betalningstransaktion inte genomförts eller genomförts bristfälligt och detta inte beror på Kunden. Bankens ansvar i övrigt regleras av punkt Vägran att genomföra en Betalningsorder Kunden ansvarar för att det finns täckning på Betalkontot för de Betalningstransaktioner som Kunden godkänt, vilket inkluderar Betalningstransaktioner som Autogiro, stående överföringar samt Betalningstransaktioner som initierats av Betalningsmottagaren. Om täckning saknas på Kundens Betalkonto kommer Banken att meddela detta på det sätt som framgår av respektiver Betaltjänsts villkor. Sådant meddelande kommer dock inte att lämnas av Banken för Betalningstransaktioner som Autogiro, stående överföringar samt Betalningstransaktioner som initierats av Betalningsmottagaren. Banken har rätt att ta ut en avgift för underrättelse vid vägran att utföra en Betalningsorder Återbetalning av Betalningstransaktioner som initierats av eller via en Betalningsmottagare Kunden har rätt till återbetalning från Banken av en redan godkänd och genomförd Betalningstransaktion initierad av eller via en Betalningsmottagare om 1. Betalningstransaktionens exakta belopp inte angavs i samband med godkännandet av Betalningstransaktionen, och 2. Betalningstransaktionens belopp överstiger det belopp som Kunden rimligen kunde ha förväntat sig med hänsyn till sitt tidigare utgiftsmönster, villkoren i Ramavtalet och relevanta omständigheter. På Bankens begäran ska Kunden visa att förutsättningarna för återbetalning är uppfyllda. Rätt till återbetalning föreligger inte om Kunden har lämnat godkännande till Banken och erhållit information om den framtida Betalningstransaktionen minst fyra (4) veckor före sista betalningsdag. Begäran om återbetalning av en godkänd Betalningstransaktion ska göras inom åtta (8) veckor från den dag då beloppet debiterades Betalkontot. Banken ska inom tio (10) Bankdagar från mottagandet av begäran återbetala hela beloppet eller ange skäl för att vägra återbetalning med uppgift om var Kunden kan hänskjuta ärendet. Rätt till återbetalning föreligger dock inte om skillnaden avseende beloppet beror på valutaväxlingskurs och den Referensväxelkurs som parterna tidigare avtalat om använts. 3

8 4. Särskilda villkor för Kort 4.1 Inledning För Kort gäller nedanstående Särskilda villkor. Utöver dessa villkor gäller även de tilllämpliga bestämmelserna i punkt 3, särskilt 3.6. Kort ansluts till ett Betalkonto i Banken och för Betalkonto gäller bl.a. bestämmelserna i punkt Användning av Kort Allmänt Kortet kan användas av Kortinnehavaren för betalning av varor och tjänster hos Säljföretag som godkänner Kortet i Sverige och utomlands. Det kan även användas för uttag av kontanter i miljöer i Sverige och utomlands där så medges. Kortet kan användas av Kortinnehavaren både i miljöer där det krävs att själva Kortet måste vara närvarande för att godkännande ska kunna ges till en Betalningstransaktion och i miljöer där endast kortuppgifter krävs. Exempel på miljöer där Kortets närvaro krävs är bemannade och obemannade terminaler och säljställen där kortavdrag görs på pappersnotor. Exempel på miljö där Kortets närvaro inte krävs är telefon- och internethandel, samt postorder. Kortet kan även i vissa miljöer användas för insättning av medel på det Betalkonto som är anslutet till Kortet. I de fall Kortinnehavaren beställer varor och tjänster hos ett Säljföretag, med angivande av Kort som Betalningsinstrument, är Kortinnehavaren skyldig att ta del av Säljföretagets villkor för beställning och avbeställning av dessa varor och tjänster. Kortinnehavaren har betalningsansvar för avgift till Säljföretaget för sådan beställd men ej uthämtad eller utnyttjad vara eller tjänst, i enlighet med Säljföretagets villkor. Kortinnehavare är skyldig att tillse att det finns tillräckliga medel på det till Kortet anslutna Betalkontot för de Betalningstransaktioner som ska belasta Betalkontot respektive tillse att eventuell kreditgräns ej överskrids vid genomförande av Betalningstransaktioner Villkor för användning av Kort Kortet är personligt och får inte lämnas till eller användas av någon annan. Det gäller oavsett om överlämnandet medför en större risk för att Kortet används obehörigt eller inte. Kortet är en värdehandling och ska förvaras och hanteras på samma betryggande sätt som pengar och andra värdehandlingar. Kortinnehavaren ska vidta erforderliga åtgärder för att skydda sig mot att Kortet används obehörigt. Kortet får t.ex. inte lämnas obevakat på hotellrum, annat tillfälligt boende eller i fordon, väska, jackficka eller liknande som inte är under uppsikt. I miljöer där stöldrisken är stor ska Kort hållas under kontinuerlig uppsikt, t.ex. får Kortet aldrig förvaras bakom ryggen. Exempel på sådana miljöer är restauranger, barer, nattklubbar, butiker, vänthallar, skolor, flygplatser, simhallar, omklädningsrum, transportmedel, torg, badstränder, marknader och arbetsplatser samt även bostad som lämnas olåst eller med öppet fönster. Vid inbrott i bostad ska kontrolleras att Kortet inte har stulits. Kort får inte användas i strid med gällande lagstiftning Begränsningar för användning av Betalningsinstrumentet För betalning och kontantuttag gäller de beloppsgränser och tidsperioder som Banken vid var tid tillämpar. Banken tillämpar av säkerhetsskäl vissa gränser för högsta belopp för betalning/ uttag per gång och per tidsperiod. Överskridande av dessa gränser kan medföra att viss Betalningstransaktion inte kan genomföras. 4.3 Information för att en Betalningstransaktion ska kunna genomföras För att en Betalningsorder ska kunna genomföras måste Kortinnehavaren uppge information enligt vad som krävs enligt punkt Godkännande och återkallelse av Betalningsorder Om Kunden inte har godkänt en Betalningstransaktion anses den vara obehörig enligt punkt Kortinnehavare ger sitt godkännande till att genomföra en Betalningstransaktion genom att göra tillgängligt det egna Kortets detaljer för ett Säljföretag, ett bankkontor eller i en Uttagsautomat. Detta kan ske genom läsning av Kortets chip eller magnetremsa, avdrag av Kortet på pappersnota, genom att hålla ett kontaktlöst chipkort mot en läsare, genom att lämna kortinformation (kortnummer, giltighetstid och där så är tillämpligt CVV2/CVC2 värde) skriftligt eller muntligt eller på annat sätt som erbjuds i olika miljöer beroende på den tekniska utvecklingen. I vissa miljöer krävs därutöver att en Betalningstransaktion godkänns skriftligen eller genom knapptryckning, eller genom angivande av kod/er såsom PIN-kod, säkerhetskod, lösenord eller godkänns på annat sätt enligt anvisningar som ges i ett Säljföretags, ett bankkontors eller en Uttagsautomats tekniska lösning för genomförande av en Betalningstransaktion. En Betalningsorder kan inte återkallas efter att Kortinnehavaren lämnat sitt godkännande till Betalningstransaktionen. Dock kan Kortinnehavare enligt de villkor och inom den tid som Kortinnehavaren avtalat med Säljföretaget om vända sig till Säljföretaget vad gäller ännu inte genomförd enstaka eller en serie av Betalningstransaktioner för att återkalla tidigare lämnad Betalningsorder till dessa. Kortinnehavare kan efterdebiteras för kostnader som har uppstått i anknytning till hotellvistelse, bilhyra eller liknande om Kortinnehavare vid beställning av tjänsten eller i avtal med Säljföretaget blivit informerad härom och godkänt detta. 4.5 Genomförandetid för Betalningstransaktioner Efter det att Säljföretaget mottagit en Betalningsorder av Kortinnehavaren om köp eller uttag, överförs den till Banken inom de tidsramar som fastställs i avtal mellan Säljföretaget och Säljföretagets bank (inlösare). Efter det att Banken mottagit Betalningsordern från inlösaren belastar Banken det till Kortet anslutna Betalkontot med köp- respektive uttagsbeloppet. Detta sker normalt en (1) till två (2) dagar efter det att Kortinnehavaren lämnat Betalningsordern till Säljföretaget. Vid en retur ställer Banken returbeloppet till Kortinnehavarens förfogande så snart som möjligt efter det att Säljföretagets bank överfört returen till Banken. 4.6 Skydd av Betalningsinstrumentet, anmälan av förlust etc. Utöver Kundens ansvar enligt punkt och gäller följande. Om en personlig kod är kopplad till Betalningsinstrumentet är Kortinnehavaren skyldig att vid mottagande av Kortet, skriva sin namnteckning på detta, samt förstöra eventuellt tidigare erhållet Kort, omedelbart förstöra kuvert och kodlapp sedan Kortinnehavaren tagit del av koden, om möjlighet finns att välja personlig kod, tillse att denna inte har något samband med Kortinnehavarens person-, kort- telefonnummer eller liknande, inte avslöja koden för någon, göra anteckning om koden endast på sådant sätt att utomstående inte får anledning att anta att anteckning avser en personlig kod, inte anteckna kod på Kort eller låta anteckning om kod vara fäst vid Kort eller förvara den tillsammans med Kort. Postbefordran av fysiskt kort som inte sker genom Bankens försorg får endast ske inom Sverige i rekommenderad försändelse. 4.7 Växelkurs Betalningstransaktioner i annan valuta växlas till svenska kronor och vid växling gäller av Banken tillämpad växelkurs. Växelkursen utgörs av en Referensväxelkurs, som bestäms av Visa för detta ändamål och som gäller den dag Betalningstransaktionen kommer Visa tillhanda, jämte ett valutaväxlingspåslag som framgår av Prisbilagan. Referensväxelkursen för en enskild Betalningstransaktion meddelar Banken Kontohavaren på dennes begäran. Kontohavaren står eventuell valutarisk under tiden från transaktionsdagen till dess Betalningstransaktionen kommer Visa tillhanda. Detta gäller även köp och kontantuttag och returer i Sverige i annan valuta än svenska kronor. 4.8 Om Betalkonto avslutas När Ramavtalet upphör enligt punkt 1.10 upphör samtidigt rätten att använda Kortet för nya Betalningstransaktioner. Kort ska i denna situation genast förstöras :1 (sept -11) / CITAT Skandiabanken Aktiebolag (publ) Säte: Stockholm Org.nr:

9 Bila a för bryttidpunkter & enomförandetider Produkt Internetbanken Telefonbanken Bankkontor Övrigt Bankgiro/Plusgiro vardagar Bankgiro/Plusgiro helgdagar Skandiagiro Överföring till Skandiabanken Engångsöverföring annan bank senare nästa vardag senare samma dag 1 bankdag samma dag kontorets öppettid Bryttidpunkter Genomförandetid Bryttidpunkter Genomförandetid Bryttidpunkter Genomförandetid 1 bankdag omgående omgående omgående samma dag 1 bankdag senare samma dag 1 bankdag senare samma dag 1 bankdag Stående överföring samma dag samma dag samma dag En bankdag från det att banken mottagit Betalningsordern Bilaga till och 90805

10 Prisbila a Bank & Betaltjänster Betalning via internetbanken Betalning via SkandiaGiro Betalning via Kundcenter Utlandsbetalning Överföring till annat konto Överföring från eget konto i annan bank Postväxel Självbetjäning Personlig betjäning Månadsavgift Internetbanken Månadsavgift Telefonbanken Månadsavgift SkandiaGiro Bankkort & Electronkort Internationella Bankkort (Visa) Internationella Electronkort Internationella Electronkort (Ungdomar år) Betalning med kort Automatuttag i Sverige och utomlands 25 kr 29 kr/mån 2/mån 2/mån Betal & kreditkort Rörlig skuldränta* % Inlåningsränta* % Uppläggningsavgift Aviseringsavgift Månadsavgift huvudkort Månadsavgift extrakort Ersättningskort Kontantuttag/automatuttag 1% av uttagsbeloppet i Sverige och inom EU i Euro dock lägst 3 Kontantuttag/automatuttag utanför 1% av uttagsbeloppet EU eller i annan valuta än Euro inom EU dock lägst 3 Valutaväxlingspåslag 1,65% Övrigt Övertrasseringsränta* % Övertrasseringsavgift 75 kr Dröjsmålsränta* % Påminnelseavgift 5 Inkassoavgift 16 * För aktuell räntesats se skandiabanken.se Bilaga till och 90805

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 1. ALLMÄNT Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20

Läs mer

Framtidskonto. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. 3 Begränsning av tjänst. 4 Räntor, priser och avgifter. Gäller från 2012-01-01

Framtidskonto. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. 3 Begränsning av tjänst. 4 Räntor, priser och avgifter. Gäller från 2012-01-01 Framtidskonto Gäller från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken avser i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Konto är ett framtidskonto som en kontohavare öppnat i banken enligt

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Sparkonto. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. 3 Betalningar till och från kontot. Allmänna villkor från 2012-01-01

Sparkonto. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. 3 Betalningar till och från kontot. Allmänna villkor från 2012-01-01 Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV05 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-01-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23 ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23 1.ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Ekobanken medlemsbank banken, org.nr. 516401-9993, Box 64, 153 22 Järna,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER Parter är Flexil Finans AB, nedan kallad Flexil, och den eller de som tecknat avtal med Flexil om Flexils tjänster och för vilken respektive ett konto förs,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Valutakonto Utgivningsdatum 2010-12-31

ALLMÄNNA VILLKOR Valutakonto Utgivningsdatum 2010-12-31 1(5) 1. DEFINITIONER I dessa ALLMÄNNA VILLKOR VALUTAKONTO har följande begrepp här nedan angiven innebörd: med erforderliga handlingar som ska företes för Banken. Behörighetshandlingar avseende juridisk

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VISA-KORT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VISA-KORT 1 ( 5 ) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VISA-KORT A. VISA-KORT Dessa allmänna villkor gäller för följande kort i Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial, nedan Banken: Visa Debet Standard, Visa Debet Premium Banking

Läs mer

Allmänna villkor för SveaDirektSpar

Allmänna villkor för SveaDirektSpar Allmänna villkor för SveaDirektSpar 1. PARTER Parter är SveaDirekt, bifirma till Svea Ekonomi AB (556489-2924), nedan kallad Svea och den eller de som tecknat avtal med Svea innebärande att sådan fysisk

Läs mer

Skandiabankens internationella Bankkort/Electron kort

Skandiabankens internationella Bankkort/Electron kort Skandiabankens internationella Bankkort/Electron kort Allmänna villkor 2011-06-15 I den mån dessa allmänna villkor innehåller bestämmelser som är oförenliga med Ramavtal för Betalkonton och Betaltjänster

Läs mer

BASKONTO. Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

BASKONTO. Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT 2010-11-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT 2010-11-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 1. Allmänt Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn 010-499 90 20 (Kundcenter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA FÖRETAG 2010-08-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA FÖRETAG 2010-08-01 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA FÖRETAG 2010-08-01 1. ALLMÄNT Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20 00, www.sparbankensyd.se,

Läs mer

Rörelsekonto för näringsidkare

Rörelsekonto för näringsidkare Rörelsekonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2016-07-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. Swish Företag. Utgivningsdatum 2014-06-01. Sida 1(2)

ALLMÄNNA VILLKOR. Swish Företag. Utgivningsdatum 2014-06-01. Sida 1(2) Swish Företag 2014-06-01 1(2) 1. Allmänt om Swish Företag Banken tillhandahåller Swish Företag i enlighet med vad som framgår av dessa Allmänna villkor Swish Företag, och Produktinformationen, dvs. den

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23]

ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23] ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23] 1. ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Sparbanken Syd Banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20 00, webbsida:

Läs mer

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money.

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money. ANSÖKAN Vänligen fyll i fälten nedan, antingen digitalt eller för hand, var god och texta i det senare fallet. OBS! Alla fält är obligatoriska. Skicka in ansökan på något av följande sätt: (1) Posta ansökan

Läs mer

PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S LÖNEKONTO

PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S LÖNEKONTO PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S LÖNEKONTO 1. DEFINITIONER Avtal: Kundens ansökan angående FOREX Bank AB:s Lönekonto tillsammans med dessa produktvillkor och de allmänna villkoren. Beviljad kredit: Den

Läs mer

Bankkort Enskild firma

Bankkort Enskild firma Bankkort Enskild firma Allmänna villkor från 2012-03-21 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag

Läs mer

Bankkort Privat och Ungdomskort +

Bankkort Privat och Ungdomskort + Allmänna villkor Bankkort Privat och Ungdomskort + Gäller från 2014-11-15 1 Definitioner med mera 2 Allmän produktbeskrivning 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken

Läs mer

Bankkort Privat och Ungdomskort +

Bankkort Privat och Ungdomskort + Allmänna villkor Bankkort Privat och Ungdomskort + Gäller från 2012-01-16 1 Definitioner med mera 2 Allmän produktbeskrivning 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken

Läs mer

Betalkort privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2011-01-01. 1.2 Språk. 1.

Betalkort privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2011-01-01. 1.2 Språk. 1. Allmänna villkor från 2011-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag är en dag när en medverkande

Läs mer

Bankkort Företag. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2013-01-01. 1.3 Inledande bestämmelser. 1.

Bankkort Företag. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2013-01-01. 1.3 Inledande bestämmelser. 1. Bankkort Företag Allmänna villkor från 2013-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare. Bankdag är en dag när en medverkande

Läs mer

Kortkonto Kreditkort Företag

Kortkonto Kreditkort Företag Allmänna villkor från 2010-08-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag är en dag när en medverkande

Läs mer

VILLKOR 2 (5) Gäller från 11 februari 2013

VILLKOR 2 (5) Gäller från 11 februari 2013 VILLKOR 1 (5) Bestämmelser för Handelsbankens Bankkort och Frikort Information om banken Svenska Handelsbanken AB (publ) 106 70 Stockholm Org.nr: 502007-7862 Telefon: 08-701 1000 (Växel) www.handelsbanken.se

Läs mer

Allmänna villkor för insättning och betaltjänster - näringsidkare Del B av kontoavtalet

Allmänna villkor för insättning och betaltjänster - näringsidkare Del B av kontoavtalet Allmänna villkor för insättning och betaltjänster - näringsidkare Del B av kontoavtalet 1. Öppnande av konto - kundidentifikation Den som vill öppna ett konto hos Banken ska lämna erforderliga identifikations-

Läs mer

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 203-09 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 2

Läs mer

sparkonto för privatpersoner

sparkonto för privatpersoner sparkonto för privatpersoner 1. allmänna villkor 1.1. inledning Detta avtal består av allmänna villkor för Betalkonton. För Stopptider och Genomförandetider hänvisar vi till vår hemsida. Samtliga villkor

Läs mer

Ungdomskort. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor. Gäller från 2012-01-16. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kortet

Ungdomskort. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor. Gäller från 2012-01-16. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kortet Allmänna villkor Ungdomskort Gäller från 2012-01-16 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare. Bankdag är en dag när en medverkande

Läs mer

ANSÖKAN THECARD VIRTUELLT KORT

ANSÖKAN THECARD VIRTUELLT KORT ANSÖKAN THECARD VIRTUELLT KORT FÖR MYNDIGHETER OCH RIKSDAG MED MYNDIGHETS BETALNINGSANSVAR OBS! BIFOGA KOPIA AV GILTIG ID-HANDLING PÅ BEHÖRIG ATT FÖRETRÄDA MYNDIGHETEN VIDIMERAD AV TVÅ PERSONER VI ÖNSKAR

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2014-06-02

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2014-06-02 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg Tfn växel:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA Gäller från FEB2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA 1. Parter Parter är FOREX Bank AB, nedan kallad Banken, och den eller de personer som har beviljats kredit, nedan kallad

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (publ), org.nr. 516401-0208 Box 22209, 250 24 Helsingborg Tfn

Läs mer

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 1. Allmänt Parter är ViaSpar Finans AB, nedan kallat ViaSpar, org nr 559010-8816, Holländargatan 27, 11359 Stockholm, tel: 08 12 44 60 10,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 1 FEB 2012 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner som även utförs av Bankens ombud. Kundens

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum 2010-12-31

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum 2010-12-31 1. Definitioner I dessa ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M M har följande begrepp här nedan angiven innebörd: Banken Bankdag Betalkonto Kontokort eller något annan personligt instrument eller per- sonlig rutin

Läs mer

SWISH privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2014-06-12. 1.3 Inledande bestämmelser. 1.

SWISH privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2014-06-12. 1.3 Inledande bestämmelser. 1. SWISH privat Allmänna villkor från 2014-06-12 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Betalare är en person som lämnar och godkänner en betalningsorder.

Läs mer

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1.

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1. Allmänna villkor Kreditkort Privat Gäller från 2012-04-14 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR MOBILBANKEN OCH INTERNETBANKEN FÖRETAG

ALLMÄNNA VILLKOR MOBILBANKEN OCH INTERNETBANKEN FÖRETAG ALLMÄNNA VILLKOR MOBILBANKEN OCH INTERNETBANKEN FÖRETAG 2016-09-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Ekobanken medlemsbank (banken), org.nr51401-9993, Box 64, 153 22 Järna, tfn 08-551714

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN FÖRETAG 2014-06-02

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN FÖRETAG 2014-06-02 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999020 (Kundcenter Företag), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag

amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag 1 inledning Detta avtal består av allmänna villkor för Betalkonton. För priser, Stopptider och Genomförandetider hänvisar vi till

Läs mer

Allmänna villkor Sparkonto Företag 2015:01

Allmänna villkor Sparkonto Företag 2015:01 Allmänna villkor Sparkonto Företag 2015:01 - Företagskunder Information enligt lag (2010:75) om betaltjänster Bolags- och verksamhetsinformation, 556500-2762, Box 140 92, 104 41 Stockholm, växel: 08-459

Läs mer

POSTNUMMER, ORT* KONTAKTPERSON* TELEFAX MIDOFFICELEVERANTÖR*

POSTNUMMER, ORT* KONTAKTPERSON* TELEFAX MIDOFFICELEVERANTÖR* ANSÖKAN FLYGKONTO OBS! BIFOGA AML-BLANKETTEN SAMT KOPIA AV GILTIG ID-HANDLING PÅ FIRMATECKNARE VIDIMERAD AV TVÅ PERSONER. BIFOGA IATA BSP-RAPPORT AVSEENDE KALENDERÅR: AGENT FINANCIAL YEAR SUMMARY (INTERNATIONAL/DOMESTIC).

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum 2010-12-31

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum 2010-12-31 1. Definitioner I dessa ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M M har följande begrepp ha här nedan angiven innebörd: ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m 1(6) Kontohavaren får lämna fullmakt åt annan (fullmaktshavare) att

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

ANSÖKAN THECARD BETALKORT

ANSÖKAN THECARD BETALKORT ANSÖKAN THECARD BETALKORT FÖR MYNDIGHETER OCH RIKSDAG MED MYNDIGHETS BETALNINGSANSVAR OBS! BIFOGA KOPIA AV GILTIG ID-HANDLING PÅ BEHÖRIG ATT FÖRETRÄDA MYNDIGHETEN VIDIMERAD AV TVÅ PERSONER VI ÖNSKAR ÖPPNA

Läs mer

Skandiabankens Betal- & kreditkort

Skandiabankens Betal- & kreditkort Skandiabankens Betal- & kreditkort Allmänna villkor 2011-06-15 I den mån dessa allmänna villkor innehåller bestämmelser som är oförenliga med Ramavtal för Betalkonton och Betaltjänster Privat ska Ramavtal

Läs mer

Produktvillkor Stora Sparkontot privatkund GÄLLER FRÅN 2015-09-01

Produktvillkor Stora Sparkontot privatkund GÄLLER FRÅN 2015-09-01 Produktvillkor Stora Sparkontot privatkund GÄLLER FRÅN 2015-09-01 PRISER OCH PRODUKTSAMMANFATTNING RÄNTA Rörlig. Gå in på www.marginalen.se för aktuell ränta. SPARBELOPP Upp till 5 000 000 kronor per kund

Läs mer

Allmänna villkor Sparkonto Jord och Skog 2014:01

Allmänna villkor Sparkonto Jord och Skog 2014:01 Allmänna villkor Sparkonto Jord och Skog 2014:01 - Företagskunder Information enligt lag (2010:75) om betaltjänster Bolags- och verksamhetsinformation, 556500-2762, Box 140 92, 104 41 Stockholm, växel:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Valutakonto Utgivningsdatum 2010-06-21

ALLMÄNNA VILLKOR Valutakonto Utgivningsdatum 2010-06-21 1(5) 1. DEFINITIONER I dessa ALLMÄNNA VILLKOR VALUTAKONTO har följande begrepp här nedan angiven innebörd: med erforderliga handlingar som ska företes för Banken. Behörighetshandlingar avseende juridisk

Läs mer

VILLKOR Bankkort Utgivningsdatum

VILLKOR Bankkort Utgivningsdatum 1(4) 1. Allmän information et ges ut av Swedbank till dig som är kontohavare i banken eller i sparbank. Dessa villkor reglerar ditt förhållande till den bank som anges i avtalet som dessa villkor gäller

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum 2015-06-03

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum 2015-06-03 1. Definitioner I dessa ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M M har följande begrepp här nedan angiven innebörd: 1(6) Banken förbehåller sig rätten att avgöra om identitetshandlingar, fullmakter och övriga behörighetshandlingar

Läs mer

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-12-01. Innehållsförteckning 1 Inledning

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-12-01. Innehållsförteckning 1 Inledning Villkor Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-12-01 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Definitioner och begreppsförklaringar 3 Användarmanualer 4 Tillgång till tjänster m.m.

Läs mer

www.danskebank.se/myndighet Villkorsbok Företag Kundavtal Staten

www.danskebank.se/myndighet Villkorsbok Företag Kundavtal Staten www.danskebank.se/myndighet Villkorsbok Företag Kundavtal Staten Fr o m 19 Oktober 2015 Innehållsförteckning Generella villkor... 3 Kontovillkor Företag...12 Villkor för Företagskonto och Depåkonto Kontotypvillkor

Läs mer

Affärssammanställning

Affärssammanställning ANDERS ROSELL FJÄLLGATAN 14 LGH 1103 413 17 GÖTEBORG BOX 717 791 29 FALUN Kunden och banken har genom distansavtal kommit överens om följande: Sparande Servicekonto 8166-1,934 569 476-5 Ränteuppgifter

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 1 juni 2012) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box 6343,

Läs mer

Ansökan om sparkonto minderårig

Ansökan om sparkonto minderårig Ifylld ansökan skickas till: Collector Credit AB Box 119 14 404 39 Göteborg Ansökan om sparkonto minderårig Collector sparkonto Collector 1-årigt sparkonto Collector 2-årigt sparkonto KONTOHAVARE Namn

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. FÖRETAG 2013-01-18

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. FÖRETAG 2013-01-18 ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. FÖRETAG 2013-01-18 Generella bestämmelser 1. ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD,

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

ANSÖKAN THECARD RESEKONTO

ANSÖKAN THECARD RESEKONTO ANSÖKAN THECARD RESEKONTO FÖR MYNDIGHETER OCH RIKSDAG OBS! BIFOGA KOPIA AV GILTIG ID-HANDLING PÅ BEHÖRIG ATT FÖRETRÄDA MYNDIGHETEN VIDIMERAD AV TVÅ PERSONER MYNDIGHETENS NAMN* MYNDIGHETENS ORGANISATIONSNUMMER*

Läs mer

ALMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR SPARKONTO

ALMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR SPARKONTO ALMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR SPARKONTO 1. Allmänt Parter i detta avtal är Carnegie Investment Bank AB (publ), nedan kallad banken, och sådan fysisk person för vilken ett konto förs, nedan kallad Kontohavaren.

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S VISA-KORT

PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S VISA-KORT PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S VISA-KORT 1. DEFINITIONER Avtal: Kundens ansökan angående FOREX Bank AB:s VISA-kort tillsammans med dessa produktvillkor och de allmänna villkoren. Extrakort Kort som

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. FÖRETAG 2014-06-02. Generella bestämmelser. Sidan 1 av 8

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. FÖRETAG 2014-06-02. Generella bestämmelser. Sidan 1 av 8 Generella bestämmelser 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999020 (Kundcenter Företag), webbplats:

Läs mer

Information om insättningsgaranti 1. Allmänt 2. Kontoansökan 3. Disponering av Kontot

Information om insättningsgaranti 1. Allmänt 2. Kontoansökan 3. Disponering av Kontot Information om insättningsgaranti Kontot omfattas av norsk insättningsgaranti (enligt den norska lagen, lag 6. December 1996 nr 75 om säkringsordningar för banker och offentlig administration). Insättningsgarantin

Läs mer

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot.

1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot. Autogiro Ett enkelt sätt att betala räkningar Vad är Autogiro? Att betala via Autogiro innebär att pengar förs över från ditt bankkonto till Skånska Energi, samma dag som räkningen förfaller till betalning.

Läs mer

Allmänna villkor Sparkonto Trygghet & Trygghet+ 2015:01

Allmänna villkor Sparkonto Trygghet & Trygghet+ 2015:01 Allmänna villkor Sparkonto Trygghet & Trygghet+ 2015:01 Privatkunder Information enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) och lag (2010:75) om betaltjänster Distansavtal Distansavtal är ett avtal

Läs mer

KONTOANSÖKAN HSB Bosparkonto

KONTOANSÖKAN HSB Bosparkonto KONTOANSÖKAN HSB Bosparkonto Kontonummer (fylls i av banken) Obligatoriska uppgifter (Är kontohavaren omyndig anges även samtliga förmyndare) Kontohavare Namn Utdelningsadress Telefon dagtid (även riktnr)

Läs mer

Villkor Bankprodukter/tjänster för företag Uppdaterade per 2010-09-01 (För Avtal ingångna fr.o.m. 2010-07-05 gäller dessa villkor omedelbart.

Villkor Bankprodukter/tjänster för företag Uppdaterade per 2010-09-01 (För Avtal ingångna fr.o.m. 2010-07-05 gäller dessa villkor omedelbart. Uppdaterade per 2010-09-01 (För Avtal ingångna fr.o.m. 2010-07-05 gäller dessa villkor omedelbart.) Innehållsförteckning 1 Allmänna villkor 1.1 Struktur och omfattning 1.2 Definitioner och begreppsförklaringar

Läs mer

Skandiabankens internationella Bankkort/Electron kort

Skandiabankens internationella Bankkort/Electron kort Skandiabankens internationella Bankkort/Electron kort Allmänna villkor 2016-01-10 I den mån dessa allmänna villkor innehåller bestämmelser som är oförenliga med Ramavtal för Betalkonton och Betaltjänster

Läs mer

Villkor SEB:s MasterPass Gäller fr.o.m

Villkor SEB:s MasterPass Gäller fr.o.m Villkor SEB:s MasterPass Gäller fr.o.m. 2016-04-21 1. Beskrivning av SEB Dessa allmänna villkor omfattar SEB:s MasterPass som tillhandahålls av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), nedan SEB, org.

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2010-08-01

Villkor Betal- & Kreditkort 2010-08-01 Villkor Betal- & Kreditkort 2010-08-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Valdemarsviks Sparbank (525002-3982), Box 144, 615 23 Valdemarsvik, 0123-129

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV10 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV10 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV10 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2016-03-14 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (publ), org.nr. 516401-0208 Box 22209, 250 24 Helsingborg Tfn

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. KONSUMENT 2013-01-18. Generella bestämmelser. Sidan 1 av 8

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. KONSUMENT 2013-01-18. Generella bestämmelser. Sidan 1 av 8 ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. KONSUMENT 2013-01-18 Generella bestämmelser 1. ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD,

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress Organisationsnummer Sparbanken Öresund AB (publ) Box 466 201 24 MALMÖ www.sparbankenoresund.se

Läs mer

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo).

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). Unionens personförsäkringar 2017 Gruppavtal nr 1005 ANSÖKAN: Studentmedlem FYLL I: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). 2. Försäkring 3. Intygande 4. Betala

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2013-04-02. Innehållsförteckning. 1 Inledning

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2013-04-02. Innehållsförteckning. 1 Inledning Villkor Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2013-04-02 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Definitioner och begreppsförklaringar 3 Användarmanualer 4 Tillgång till tjänster m.m.

Läs mer

Villkor Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat. Uppdaterade per 2011-01-01. Innehållsförteckning

Villkor Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat. Uppdaterade per 2011-01-01. Innehållsförteckning Uppdaterade per 2011-01-01 A7479_v (AF) ver 1.1 110101 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Definitioner och begreppsförklaringar 3 Användarmanualer 4 Tillgång till tjänster m.m. 5 Kommunikation, Säkerhetsutrustning,

Läs mer

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22)

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22) 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Tidaholms Sparbank (org. nr. 567200-4883),Box 23, 522 21 Tidaholm, 0502-18500,tidaholms-sparbank.se, info@tidaholms-sparbank.se

Läs mer

1. Allmänt. Kort Fysiskt bankkort, betal- och kreditkort med varumärket MasterCard eller VISA.

1. Allmänt. Kort Fysiskt bankkort, betal- och kreditkort med varumärket MasterCard eller VISA. 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor omfattar registrering av Kort som tillhandahålls av Nordea Bank AB (publ) org. nr: 516406-0120, 105 71 Stockholm (nedan kallad Banken eller Nordea ) för att möjliggöra

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer

Anmälan/byte av behörighet SBABs kontotjänst, bostadsrättsförening

Anmälan/byte av behörighet SBABs kontotjänst, bostadsrättsförening Anmälan/byte av behörighet SBABs kontotjänst, bostadsrättsförening Undertecknade personer - förbinder sig att följa de anvisningar som SBAB Bank AB (publ), vid var tid, lämnar om nyttjandet av aktuella

Läs mer

VILLKOR FÖR LIKVIDKONTO MED KREDIT

VILLKOR FÖR LIKVIDKONTO MED KREDIT VILLKOR FÖR LIKVIDKONTO MED KREDIT 1. ALLMÄNT Mellan undertecknad(e) innehavare (Kund) av likvidkonto med kredit (Kreditkonto) och Avanza Bank AB (org. nr 556573-5668) (Bolaget) träffas härmed avtal om

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Valdemarsviks Sparbank (525002-3982), Box 144, 615 23 Valdemarsvik, 0123-129

Läs mer