Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER"

Transkript

1 Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner som även utförs av Bankens ombud. Avtal: Kundens ansökan angående en specifik betaltjänst tillsammans med dessa allmänna villkor och produktvillkoren för den betaltjänsten. Autogiro: En betaltjänst för debitering av en betalares betalkonto, där initiativet till en betalningstransaktion tas av betalnings mottagaren på grundval av betalarens medgivande till mottagaren eller en betaltjänstleverantör. Bankens ombud: Ett ombud för Banken som tillhandahåller vissa av Bankens betaltjänster. Kontaktuppgifter för Bankens ombud framgår från det kvitto kunden får med sig efter att en enstaka betalningstransaktion genomförts. Bankdag: En dag när medverkande betaltjänstleverantörer har öppet för verksamhet i den utsträckning som krävs för genomförande av en specifik betalningstransaktion. Betalningsinstrument: Ett kontokort eller något annat personligt instrument eller personlig rutin som används för att initiera en betalningsorder. Betalningsmottagare: En person som är den avsedda mottagaren av medel vid en betalningstransaktion. Betalningsorder: Varje instruktion som en betalare eller betalningsmottagare ger sin betaltjänstleverantör om att en betalningstransaktion ska genomföras. Betalningstransaktion: Insättning, uttag eller överföring av medel som initieras av betalaren eller betalningsmottagaren. Betaltjänster: 1. tjänster som gör det möjligt att sätta in och ta ut kontanter på ett betalkonto samt de transaktioner som krävs för förvaltning av kontot, 2. genomförande av betalningstransaktioner, inklusive överföring av medel som även kan täckas av ett kreditutrymme, genom: a) autogiro, b) kontokort eller andra betalningsinstrument, eller c) kontobaserade betalningar, 3. utfärdande av kort eller andra betalningsinstrument 4. hantering av inlösen av transaktionsbelopp där ett betalningsinstrument har använts 5. penningöverföring, eller 6. genomförande av betalningstransaktioner där: a) betalaren godkänner transaktionen med någon form av utrustning för telekommunikation, digital teknik eller informationsteknik, och b) betalningen sker till systemoperatören, som endast fungerar som mellanhand mellan betaltjänstanvändaren och leverantören av varorna och tjänsterna. Betaltjänstleverantör: En person som tillhandahåller betaltjänster. Kontoutdrag: Utdrag och information angående alla betalningstransaktioner som kund gjort under den period som anges på kontoutdraget. Kund: Konsument som antingen har ingått avtal med Banken eller utför en enstaka betalningstransaktion hos Banken eller hos Bankens ombud. Prislista: Bankens vid var tidpunkt gällande prislista som finns på Bankens hemsida och i Bankens butiker. Produktvillkor: Vid var tid gällande villkor för en specifik betaltjänst. Reklamation: Reklamation görs av kunden om denne fått kännedom om icke godkända eller felaktigt utförda betalningstransaktioner genom att underrätta banken till den adress som nämns i punkt 2 nedan. Unik identifikationskod: En kombination av bokstäver, siffror eller symboler som tillhandahållits av betaltjänstleverantören, och som betaltjänstanvändaren ska uppge för att otvetydigt identifiera en annan betaltjänstanvändare eller dennes betalkonto. 2. UPPGIFTER OM BANKEN OCH TILLSYNSMYNDIGHET Med Banken avses i detta avtal: FOREX Bank Aktiebolag Organisationsnummer: Postadress och besöksadress: Kornhamnstorg 4, SE Stockholm Telefonnummer: + 46 (0) (växel) +46 (0) (servicecenter) E-postadress: Hemsida: Bankens säte är Stockholm. FOREX Bank är ett bankaktiebolag och har tillstånd att driva bankrörelse vilket bl.a. innefattar rätt att tillhandahålla betaltjänster. Banken står under tillsyn av: Finansinspektionen Postadress: Box 7821, Stockholm Telefonnummer: + 46 (0) E-postadress: Hemsida: Avseende distansavtal är även Konsumentverket tillsynsmyndighet. Ytterligare information om Banken, dess verksamhet samt produkter och tjänster finns att tillgå på hemsidan, i Bankens butiker samt via Bankens servicecenter per telefon. 3. MEDDELANDEN OCH SPRÅK Avtalsvillkor och information tillhandahålls på svenska. Även kommunikation mellan Banken och kunden sker på svenska. Kunden har inte rätt att ensidigt, och utan Bankens medgivande, under avtalstiden ändra det/de medel som för närvarande används för kommunikation, dvs. det sätt på vilket kommunikationen mellan kunden och Banken sker på. Banken uppdaterar uppgifter från officiella register. Kund ska vid följande tillfällen omedelbart underrätta Banken: 1. om kund har utlandsadress eller skyddad adress och en adressändring sker 2. om kund byter skatterättslig hemvist; och 3. vid namnändring. Om kunden har skatterättslig hemvist utanför Sverige ska kunden meddela Banken sitt utländska skatteregistreringsnummer. Ovan nämnda meddelanden ska lämnas skriftligen till Banken. Om Banken har sänt meddelande till kunden i rekommenderat brev eller vanligt brev till den adress som är angiven på ansökan eller på annat sätt är känd för Banken ska meddelandet anses ha kommit kunden tillhanda senast på den sjunde dagen efter att det avsänts. Om kunden har tillgång till Internetbank hos Banken kan information och meddelanden lämnas via Internetbanken. För det fallet en kund beställt information om någon av Bankens tjänster till ett angivet faxnummer, elektronisk adress eller telefonnummer svarar kunden för att Bankens meddelande inte kommer i orätta händer. Meddelande som sänts med hjälp av fax, Internet eller annan elektronisk kommunikation till angiven elektronisk adress eller telefonnummer, ska anses ha kommit kunden tillhanda vid avsändandet. Meddelande från kunden till Banken ska ställas till Banken enligt uppgifterna i punkt 2 såvida Banken inte begärt svar till annan adress. Meddelande från kunden till Banken på annat sätt än via brev, får endast ske om Banken antingen i förväg eller genom att besvara meddelandet godkänt detta. Banken förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande till kunden omedelbart få införa säkerhetsförändringar. Kunden har inte rätt till ersättning för eventuell skada vid nämnd åtgärd. Banken äger rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera kundens kommunikation med Banken. Kunden har under avtalsförhållandet med Banken alltid rätt att på begäran erhålla Avtalets villkor samt den information som det stadgas om i 4 kap. 10 lagen om betaltjänster. Om kunden har tillgång till Internetbank hos Banken kan informationen lämnas via Internetbanken. I annat fall, eller om kunden särskilt begär det, skickas villkoren istället per post i enlighet med ovan. Banken har rätt att ta ut en administrativ avgift enligt Prislista vid det fall att kund begär ytterligare information än vad som stadgas i lagen om betaltjänster. 4. KUNDENS ANSVAR I ANKNYTNING TILL BETALTJÄNSTERNA Kunden ansvarar för att följa Bankens vid var tid gällande villkor och tillämplig lagstiftning samt de specifika anvisningar som ges i samband med specifik Betaltjänst. För att en betalningsorder ska genomföras krävs att kunden lämnar information i betalningsordern enligt produktvillkoren eller de anvisningar som Banken lämnar till kunden i samband med att betalningsorden lämnas. Generellt gäller dock att kunden alltid måste lämna uppgift om betalningsmottagarens bankkontonummer, gironummer eller annan motsvarande information liksom information som gör det möjligt för betalningsmottagaren att identifiera betalningstransaktionen. 5. GODKÄNNANDE AV EN BETALNINGSTRANSAKTION Ett godkännande till att genomföra en betalningstransaktion till eller från kontot via Bankens butiker ska lämnas skriftligt på särskild blankett eller på annat sätt som Banken och kunden kommer överens om. Kunden ska, innan Banken är skyldig att utföra betalningstransaktionen, styrka sin identitet. Godkännande till betalningstransaktioner som sker på annat sätt, ska godkännas på det sätt som framgår av produktvillkoren beträffande den betaltjänst via vilken betalningsordern lämnas, eller av andra anvisningar som Banken lämnar i samband med att betaltjänsten utförs. 6. ÅTERKALLELSE AV BETALNINGSTRANSAKTION Sedan Banken skriftligt har kvitterat mottagande av betalningsorder via Bankens butiker har Kunden inte rätt att återkalla den betalningsorder som avsåg den betalningstransaktionen. En betalningstransaktion som sker på annat sätt, får återkallas på det sätt som framgår av produktvillkoren beträffande den betaltjänst via vilken betalningsordern lämnas, eller av andra anvisningar som Banken lämnar i samband med att betaltjänsten utförs. Kunden får återkalla en betalningsorder som avser en betalning via autogiro genom att kontakta Banken senast kl. 15 på bankdagen före förfallodagen. För betalning via BGC Autogiro får återkallelse även ske genom att kontakta betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen. Om Kunden vill att samtliga framtida betalningar till en betalningsmottagare ska stoppas, måste kunden återkalla medgivandet i sin helhet. 7. TIDPUNKTEN FÖR MOTTAGANDE AV EN BETALNINGSORDER, MAXIMAL GENOMFÖRANDETID OCH BRYTTIDPUNKT Banken ska, när kunden lämnar en betalningsorder till eller från kontot via Bankens butiker, anses ha tagit emot betalningsordern när Banken har mottagit godkännande, enligt punkt 5 eller vid den senare tidpunkt som Banken informerar om när godkännandet lämnas till Banken. Vid vilken tidpunkt Banken ska anses ha tagit emot en betalningsorder vid betalningstransaktioner som sker på annat sätt, framgår av produktvillkoren för den tjänst via vilken betalningsordern lämnas, eller av andra anvisningar som Banken lämnar i samband med att betaltjänsten utförs. Om tidpunkten för mottagande inte är en bankdag för Banken ska betalningsordern anses ha tagits emot under nästföljande bankdag. Om inte annat stadgas i produktvillkoren använder sig Banken av en bryttidpunkt vid kl varje bankdag vilket innebär att en betalningsorder som tas emot från kunden efter bryttidpunkten anses ha tagits emot nästföljande bankdag. Den maximala genomförandetiden för en betalningsorder som Banken mottagit enligt ovan är följande: mellan konton i Banken: medlen når det mottagande kontot under samma dag. till konto i annan bank i Sverige: medlen når betalningsmottagarens betaltjänstleverantörs konto nästkommande bankdag. eller enligt anvisningar som framgår från produkt villkoren eller vad som särkilt avtalats om med kunden. De maximala genomförandetiderna för dock förlängas med ytterligare en bankdag om kunden initierat betalningstransaktionen på papper. 8. ÅTERBETALNING AV BETALNINGSTRANSAKTIONER SOM INITIERATS AV ELLER VIA EN BETALNINGS MOTTAGARE Kunden har rätt till återbetalning från Banken av en redan godkänd och genomförd betalningstransaktion som initierats av eller via betalningsmottagaren om följande två krav samtidigt uppfylls: 1. Betalningstransaktionens exakta belopp inte angavs i samband med godkännandet av betalningstransaktionen och 2. Betalningstransaktionens belopp överstiger det belopp kunden rimligen kunde ha förväntat sig med hänsyn till sitt tidigare utgiftsmönster, villkoren i ramavtalet och andra relevanta omständigheter. På Bankens begäran ska kunden visa att förutsättningarna för återbetalning är uppfyllda. Rätt till återbetalning föreligger dock inte om skillnaden avseende beloppet beror på att valutaväxlingskurs och den referensväxelkurs som parterna tidigare avtalat om använts. Kunden har dock inte rätt till denna återbetalning om kunden gett sitt godkännande till att en betalningstransaktion genomförs direkt till Banken och Banken eller betalningsmottagaren, på överenskommet sätt, lämnade information om den kommande betalningstransaktionen eller gjorde sådan information tillgänglig för kunden minst fyra (4) veckor före den sista betalningsdagen. Begäran om återbetalning av en godkänd betalningstransaktion ska göras inom åtta (8) veckor från den dag då beloppet

2 Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER debiterades kontot. Banken ska inom tio (10) bankdagar från mottagandet av begäran återbetala hela beloppet eller ange skäl för att vägra återbetalning med uppgift om vart Kunden kan hänskjuta ärendet. 9. KUNDENS SKYLDIGHET ATT MEDDELA OM FELAKTIGA ELLER OBEHÖRIGA BETALNINGS TRANSAKTIONER Kunden skall omedelbart ta del av och granska den information om genomförda betalningstransaktioner som görs tillgänglig för kunden av Banken i kontoutdraget eller på kvittot som kunden får med sig efter enstaka betalningstransaktioner. Om kunden nekar till att ha lämnat sitt medgivande till en genomförd betalningstransaktion eller hävdar att betalningstransaktionen inte genomförts på korrekt sätt, ska kunden på Bankens begäran medverka till att Banken kan identifiera betalningstransaktionen samt genomföra nödvändig utredning av den icke godkända och genomförda betalningstransaktionen. Kunden ska utan onödigt dröjsmål från det att kunden får kännedom om icke godkända eller felaktigt utförda betalningstransaktioner, och senast tretton (13) månader efter debiteringsdagen, underrätta Banken härom och begära rättelse igenom att göra en reklamation. Vid för sen reklamation får kunden inte åberopa felet mot Banken och kunden ansvarar då för hela beloppet. Kunden är skyldig att vid reklamation lämna de uppgifter som Banken behöver för sin utredning. Vid reklamation av obehörig betalningstransaktion ska polisanmälan på begäran av Banken bifogas. 10. BANKENS ANSVAR FÖR GENOMFÖRANDET AV EN BETALNINGSORDER Kunden ansvarar för att det finns täckning för lämnad betalningsorder samt att uppgifter som lämnats i betalningsordern är tillräckliga och korrekta. Banken ansvarar då för att belopp och information överförs till betalningsmottagarens bank. Om förutsättningarna i första meningen är uppfyllda och beloppet ändå inte överförts till betalningsmottagarens bank eller betalningstransaktionen på annat sätt genomförts bristfälligt och kunden reklamerat enligt punkten 19 ska Banken, på lämpligt sätt och utan onödigt dröjsmål återbetala beloppet eller återställa det debiterade kontots kontoställning till den som skulle ha förelegat om den bristfälligt genomförda transaktionen inte hade ägt rum samt, om kunden initierat betalningsordern meddela kunden att transaktionen inte genomförts och, om möjligt, skälen härför. Om Banken kan visa att mottagande bank har tagit emot transaktionen är mottagande bank ansvarig för om transaktionen inte blir genomförd eller blir genomförd på ett bristfälligt sätt. Skulle betalningsmottagarens bank, trots detta ansvar, återsända beloppet är Banken ansvarig för att beloppet snarast återbetalas till kunden. För det fall kunden lämnat felaktiga uppgifter om betalningen (t.ex. felaktigt kontonummer) är Banken inte ansvarig. Banken ska, på kundens begäran, vidta skäliga åtgärder för att få tillbaka de medel som betalningen avsåg. För denna tjänst debiterar Banken en administrativ avgift enligt prislistan. Banken ska kreditera kundens betalkonto så snart som möjligt efter att banken mottagit medlen. Innan överföring krediteras kunden uttas de eventuella avgifter som framgår av avtal och Bankens prislista. Kunden har rätt till ersättning för avgifter och ränta som förorsakats denne på grund av att en betalningstransaktion inte genomförts eller genomförts bristfälligt och detta inte beror på kunden. 11. ÄNDRING AV VILLKOR OCH UTBUD AV BETALTJÄNSTER Banken meddelar om ändringar i avtalet samt övrig information som det stadgas om i 4 kap. 10 lagen om betaltjänster minst två (2) månader innan ändringarna ska börja tillämpas. Kunden anses ha godkänt sådan ändring om kunden inte före den dag då ändringen föreslås träda i kraft underrättar Banken om att kunden inte godkänner den. Kunden har rätt att omedelbart och avgiftsfritt säga upp avtalet före den dag då ändringarna föreslås bli tillämpliga. Ändringar, av räntesatser eller växelkurser, som grundar sig på den avtalade referensräntesatsen eller referensväxelkursen, tillämpas dock omedelbart och utan underrättelse till kunden. Banken har rätt att ändra och uppdatera de betaltjänster som Banken vid var tid erbjuder. Uppdaterad information erhålles från Bankens butiker eller hemsida. 12. UPPSÄGNING OCH AVTALSTID Avtalet gäller från det att avtalet, enligt produktvillkoren, träffats och gäller tills vidare om inte annat stadgas i produktvillkoren. När avtalet upphör under löpande giltighetstid på grund av uppsägning eller av annan anledning, upphör samtidigt rätten att använda betalningsinstrumentet för nya betalningar/ kontantuttag. Kunden har rätt att när som helst med omedelbar verkan säga upp avtalet. Uppsägningen skall göras skriftligt till Banken enligt punkt 2 ovan. Banken har rätt att säga upp avtalet skriftligen med en uppsägningstid om minst två (2) månader. Banken får dock säga upp avtalet med omedelbar verkan om kunden har gjort sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott/ åsidosatt avtalets villkor eller andra instruktioner eller överenskommelser som gäller för en specifik betaltjänst. Banken får även säga upp avtalet med omedelbar verkan om kund avlider, försätts i konkurs eller om förvaltare förordnas enligt 11 kap. 7 föräldrabalken (1949:381). Ytterligare instruktioner angående uppsägning för Bankens olika betaltjänster finns i produktvillkoren. Om kund vid uppsägningen har ett tillgodohavande hos Banken som kund, under de tolv (12) följande månaderna, inte hämtar ut har Banken rätt att från tillgodohavande ta en årlig administrativ avgift enligt prislistan för att täcka de administrativa kostnaderna i anknytning till det inaktiva kontot. 13. ÖVERLÅTELSE AV AVTAL Banken har rätt att till annan överlåta samtliga eller delar av sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet. Banken har även rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina skyldigheter. Kunden har inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet. 14. SÄRSKILD INFORMATION OM AVTAL SOM INGÅS PER DISTANS Allmänt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) omfattar bl.a. finansiella tjänster som tillhandahålls av banker. Ett distansavtal är när parterna, dvs. kunden såsom konsument och Banken inte träffas vid ett personligt möte innan eller då avtalet ingås. Exempel på distansavtal är avtal via Internet, via telefon eller vid svar på brevutskick eller en annons. Lagen innehåller krav på Bankens informationsskyldighet och regler om konsumentens ångerrätt. Priser, skatter, avgifter och kostnader För information om priser och avgifter hänvisas till prislista. Därutöver kan skatter, avgifter eller kostnader som inte påförs av Banken tillkomma. Ångerrätt vid distansavtal Om avtalet är ingånget på distans har kunden rätt att, inom fjorton (14) dagar från den dag då avtalet ingicks, frånträda avtalet. Meddelande om utnyttjande av ångerrätt ska lämnas av kunden till Banken. Meddelandet ska lämnas skriftligen i enlighet med punkt 2 och 3 ovan. 15. BEGRÄNSNING AV BANKENS ANSVAR Banken är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Banken själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av Banken, om den varit normalt aktsam. Banken ansvarar inte för indirekt skada, om inte skadan orsakats av Bankens grova vårdslöshet. Föreligger hinder för Banken att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning skall Banken, om ränta är utfäst, betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är ränta inte utfäst är Banken inte skyldig att betala ränta efter högre räntesats än som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 räntelagen (1975:635). Är Banken till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrad att ta emot betalning, har Banken för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. För genomförande av betaltjänster gäller istället för första och andra styckena ovan att Banken inte ansvarar i fall av osedvanliga eller oförutsägbara omständigheter som Banken inte har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga för Banken att avvärja trots alla ansträngningar. Ansvar för genomförande av betaltjänster enligt detta stycke inträder inte heller då Banken eller den Banken anlitat handlar i enlighet med svensk lag eller unionsrätt. 16. INFORMATION OM INSÄTTNINGSGARANTI ENLIGT LAGEN OM INSÄTTNINGSGARANTI (1995:1571) Bankens betaltjänster omfattas av den statliga insättningsgarantin. Den statliga insättningsgarantin innebär att om en bank försätts i konkurs garanteras varje kund ersättning för sin sammanlagda behållning i banken på konton som omfattas av insättningsgarantin. Ersättningen uppgår till högst SEK , eller om det är högre, det belopp i kronor som motsvarar EUR då ersättningsrätten inträder. Ersättningen betalas ut av Riksgäldskontoret inom tre månader från konkursdagen. För mer utförlig information, se 17. UPPGIFTSLÄMNANDE TILL KREDITUPPLYSNINGSFÖRETAG Uppgifter om betalningsförsummelse, missbruk av Bankens tjänster kan av Banken komma att lämnas till kreditupplysningsföretag m.fl. Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnande kan erhållas av Banken enligt punkt 2 ovan. 18. INFORMATION ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) Banken behandlar de personuppgifter som lämnas i samband med ansökan/intresseanmälan/avtal eller som i övrigt registreras i samband med administration av ett avtal samt för åtgärd som har begärts innan eller efter att ett avtal träffats. Detta inkluderar även uppgifter om kontakter mellan kunden och Banken (t.ex. noteringar av frågor och klagomål) samt uppgifter om eventuella andra företrädare för kunden och hur avtalet fullgörs. I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Banken komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av det statliga personadressregistret SPAR. Ändamålen med Bankens behandling av personuppgifterna är att samla in och kontrollera personuppgifter inför ett beslut (t.ex. att lämna ett lån) och att administrera och fullgöra ingångna avtal. Behandling av uppgifter sker också för att Banken ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifter behandlas också inom ramen för marknads- och kundanalyser som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, statistik samt riskhantering. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter om kredittagare och krediter för kvalitetsbedömning av krediter för kapitaltäckningsändamål. Personuppgifter kan även behandlas som underlag för finansiell rådgivning eller för att informera om Bankens tjänster och produkter. Personuppgifterna kan, om kunden inte begärt direktreklamspärr hos Banken, även komma att användas för att rikta direktreklam och erbjudanden av olika slag till kunden. Behandling av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande regler om banksekretess, ske av bolag inom Banken såväl inom som utom EU- och EES-området och av företag som koncernen samarbetar med för att utföra sina tjänster. Vidare är Banken i vissa fall skyldig enligt lag att lämna personuppgifter, t.ex. till Finansinspektionen, Skatteverket och Försäkringskassan. Vid utlandsbetalningar kan Banken komma att kontrollera betalningsinformation mot sanktionslistor som Banken enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig eller har rätt att tillämpa i syfte att säkerställa att betalningen genomförs och att detta sker på ett korrekt sätt. Som kund kan man få information om vilka personuppgifter som behandlas av Banken avseende honom eller henne, genom att lämna eller skicka en skriftlig, egenhändigt undertecknad begäran om detta till Banken. Begäran ska ställas till FOREX Bank AB, Personuppgifter, Kornhamnstorg 4, SE Stockholm. Till samma adress kan kunden även ställa begäran om direktreklamspärr eller begäran om rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift. 19. KLAGOMÅL Om Kunden har reklamerat en betaltjänst eller annat hos Banken men inte godtar Bankens bedömning i reklamationsärendet, kan kunden skriftligen vända sig till Bankens klagomålsansvarige på adressen: FOREX Bank AB, Klagomålsansvarig, Kornhamnstorg 4, Stockholm, som utreder ärendet och återkommer till kunden med ett skriftligt svar. Om prövningen av kundens klagomål, trots kontakter med klagomålsansvarig, inte resulterat i en för kunden tillfredsställande lösning, kan kunden kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN prövar opartiskt och utan kostnad privatpersoners tvister mot näringsidkare om beloppet klagomålet handlar om överstiger ett visst minimibelopp samt om anmälan sker inom angiven tid. Mer information och anmälningsblankett återfinns på www. arn.se. 20. TILLÄMPLIG LAG SAMT BEHÖRIG DOMSTOL På dessa allmänna villkor och avtal ska svensk rätt vara tillämplig. I fall talan väcks av Banken ska tvisten avgöras av svensk domstol.

3 PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S LÖNEKONTO 1. DEFINITIONER Avtal: Kundens ansökan angående FOREX Bank AB:s Lönekonto tillsammans med dessa produktvillkor och de allmänna villkoren. Beviljad kredit: Den summa Banken beviljat att en kontohavare med kontokredit kan använda för kredituppköp och uttag. Kontohavare: Konsument som beviljats konto i enlighet med punkt 3. Konto: Bankens Lönekonto. Kontokredit: En tilläggstjänst till kontot som ger kontohavaren möjlighet att utnyttja en kredit på kontot i de fall kontots saldo understiger noll. Kort: Bankens bankkort som är anknuten till kontot. Spärrservice: Bankens spärrtjänst där kund kan spärra kortet dygnet runt. Telefonnumret för spärrtjänsten finns på Bankens hemsida och fås från samtliga av Bankens butiker. Tillgodohavande: Vid var tid innestående belopp på kontot, som genom insättningar påförts detta. Övriga termer som definierats i de allmänna villkoren har samma betydelse i dessa produktvillkor som de har i de allmänna villkoren. 2. BESKRIVNING AV LÖNEKONTOT Kontot är ett konto som används för insättningar av lön, pension, barnbidrag, bostadsbidrag eller andra typer av ersättningar. Pengarna disponeras via uttag i Bankens butiker eller via kort enligt vid var tid gällande regler för kortet. Kontot ger konto havaren tillgång till kontot som kan användas både för sparande samt få sin lön insatt på. Till kontot går det att koppla en kontokredit efter sedvanlig kreditprövning. Kontokrediten ger kontohavaren tillgång att utnyttja en kredit på kontot i det fallet kontots saldo understiger noll. Om det inte sker månatliga insättningar eller dessa väsentligen understiger vad som uppgivits av kontohavaren, har Banken rätt att säga upp krediten. Till kontot kopplas även Internet- och telefonbank så att kontohavare bekvämt kan sköta sina bankärenden även via Internet eller telefon. 3. TRÄFFANDE AV AVTAL Genom att skriva under ifylld ansökan angående konto godkänner kunden dessa produktvillkor samt Bankens allmänna villkor, vilka efter ansökans godkännande av Banken tillsammans bildar kundens avtal med Banken avseende kontot. För att ansöka om kontot krävs det att kunden är myndig. Efter att en ansökan angående kontot fyllts i av kontohavaren och godkänts av Banken läggs ett konto upp enligt avtalet. Kontohavare är fordringsägare gentemot Banken beträffande tillgodohavandet på kontot. Kontohavare får då även tillgång till Bankens Internet- och telefonbank. För användning av Bankens Internet- samt telefonbank tillämpas produktvillkoren för dessa. I fall kontohavare även önskar ingå avtal med Banken om tilläggstjänsten kontokredit ska en ansökan angående denna skrivas under och lämnas till Banken. Efter att en sedvanlig kreditprövning gjorts kan kontokrediten öppnas för Kontohavare som bedöms ha förutsättning att motsvara det förtroende som Kontokrediten innebär. Ansökan angående kontokrediten blir då en del av avtalet. Banken förbehåller sig rätten att avslå kontokreditsansökan utan särskild motivering. Om kontohavaren begär det ska skriftlig information om kreditprövningen lämnas av Banken. Om kunden även har andra produkter eller betaltjänster hos Banken gäller för dessa även produktvillkoren för respektive produkt eller betaltjänst. Då kontot öppnas erhåller kontohavaren välkomstbrev innehållande kontouppgifter om det öppnade kontot. Koder för Internet- och telefonbanken skickas till den adress kunden uppgett till Banken i enlighet med punkten om meddelanden och språk i de allmänna villkoren. 4. ÖVERTRASSERING Kontohavaren ska tillse att kontot och/eller kontokrediten, genom överstigande av beviljad kreditgräns, inte övertrasseras. Kontohavaren är skyldig att vid var tid hålla sig informerad om aktuellt disponibelt belopp. Kontohavaren har skyldighet att omedelbart täcka eventuellt underskott på kontot och/eller Kontokrediten genom inbetalning eller överföring till kontot. Vid övertrassering av kontot och/eller kontokrediten äger Banken rätt att utan föregående avisering, belasta kontot med övertrasseringsränta, dröjsmålsränta och förseningsavgifter enligt prislistan. Vid övertrassering har Banken även rätt att utan föregående meddelande spärra kontot och kontokrediten i enlighet med punkt 12 nedan. I samband med detta kan även eventuella tjänster kopplade till kontot spärras såsom t.ex. kort eller eventuell kontokredit. Om övertrasseringen är väsentlig eller uppkommer vid upprepade tillfällen, har Banken rätt att avsluta kontot i enlighet med vad som stadgas om uppsägning i de allmänna villkoren. 5. DISPONERING AV KONTOT OCH EVENTUELL KONTOKREDIT Kontot kan användas för insättningar, överföringar, betalningar samt uttag. Kontot kan disponeras av kontohavaren via Bankens butiker, Internet- eller telefonbanken. Kontohavaren är skyldig att efter begäran från Banken uppvisa giltig legitimation. Förfoganderätt över kontot har kontohavaren samt den som genom Bankens upprättade fullmakt fått rätt till detta från kontohavaren. Om god man eller förvaltare utsetts för kontohavaren, bestäms dispositionsrätten av vid var tidpunkt gällande lagar och regler. De uppdrag som lämnas till Banken via bl.a. Bankens butiker, Internet- eller telefonbank är bindande för kontohavaren. Kontohavaren förbinder sig att inte använda kontot eller kontokrediten i strid med gällande lagstiftning. Banken har rätt att meddela särskilda anvisningar och föreskrifter om hur kontohavaren ska hantera sitt konto och eventuell kontokredit. Kontohavaren ska vid en insättning alltid ge följande information: belopp för insättning, och uppgifter om kontot såsom kontonummer/personnummer. Kontohavaren ska vid en betalning alltid ge följande information: belopp för betalning, uppgift om betalningsmottagarens bankkontonummer, gironummer eller annan motsvarande information, och meddelande, om tillämpligt. Kontohavaren ska vid en överföring alltid ge följande information: belopp för överföring, uppgift om betalningsmottagarens bankkontonummer, gironummer eller annan motsvarande information, och meddelande, om tillämpligt. Kontohavaren ska vid ett uttag i Bankens butiker alltid ge följande information: belopp för uttaget uppgifter om kontot såsom kontonummer/personnummer. Användning av Kontokrediten Kontohavare kan om kontokredit beviljats enligt punkt 3 disponera över kontokrediten genom att göra uttag och betalningsorder från kontot, i enlighet med ovan, då kontots saldo är på noll. Avlider kontohavaren får dödsboet inte utan Bankens medgivande öka eventuell skuld på kontot. Vid betalning av kreditfordran har Banken rätt att avräkna samtliga på kapitalskulden till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor innan avräkning sker på kapitalskulden. Förlängning av kredittiden Om Banken medger förlängning av kredittiden och annat därvid inte anges, förlängs kredittiden med det antal månader som anges i avtalet varje gång sådant medgivande lämnas. Uppsägning av krediten till betalning i förtid Banken har rätt att säga upp krediten till betalning i förtid vid tidpunkt som Banken bestämmer, om någon av följande omständigheter föreligger: a. Kontohavaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio (10) procent av summan av kapitalskulden och avgifter, kostnader och räntor, som är förfallna till betalning, nedan kallade kreditfordringen. b. Kontohavaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem (5) procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller flera poster som har förfallit vid olika tidpunkter. c. Kontohavaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen. d. Det står klart att Kontohavaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller genom att förfara på annat sätt, undandrar sig att betala kreditfordringen. Om Banken kräver betalning i förtid enligt någon av punkterna a, b eller c gäller en uppsägningstid om minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då Banken antingen sänder ett meddelande om uppsägning i rekommenderat brev till Kontohavaren eller om uppsägningen utan sådan åtgärd kommer Kontohavaren tillhanda. Har Banken krävt betalning i förtid enligt någon av punkterna a, b eller c, är Kontohavaren ändå inte skyldig att betala i förtid, om Kontohavaren före utgången av uppsägningstiden betalar det kapitalbelopp, den ränta och dröjsmålsränta samt de avgifter som har förfallit. Detsamma gäller om Kontohavaren vid uppsägning enligt punkt d. ovan ställer godtagbar säkerhet för krediten, genast efter uppsägningen eller inom medgiven uppsägningstid. Om Kontohavaren tidigare har befriats från skyldigheten att betala krediten i förtid med stöd av bestämmelserna ovan, gäller inte dessa bestämmelser om dröjsmål med betalning upprepas vid ytterligare tillfälle. Sluträkning och återbetalning av krediten När avtalad kredittid utgått utan att Banken medgivit förlängning av kredittiden upprättar Banken en sluträkning där det totala skuldbeloppet framgår. Kontohavaren är skyldig att omedelbart betala skulden enligt sluträkningen. Byte av kredittagare Kontohavaren äger inte rätt att överlåta krediten till annan kredittagare utan Bankens skriftliga medgivande. Sedvanlig kreditprövning ska ske innan slutligt beslut kan lämnas av Banken. 6. TIDPUNKT FÖR MOTTAGANDE, MAXIMAL GENOM- FÖRANDETID OCH BRYTTIDPUNKT Banken ska, när kontohavaren lämnar en betalningsorder till eller från kontot via Bankens butiker, anses ha tagit emot betalningsordern när Banken har mottagit godkännande enligt de allmänna villkoren eller vid en senare tidpunkt som Banken informerar kontohavaren om när godkännandet lämnas till Banken. När kontohavaren är betalningsmottagare i en betalningstransaktion ska Banken valutera och göra betalningstransaktionens belopp tillgängligt för kontohavarens förfogande så snart som möjligt efter det att beloppet krediterats Bankens konto. Valuterings dagen för krediteringen av kontot är senast den bankdag då betalningstransaktionens belopp krediteras Bankens konto. För maximala genomförandetider och Bankens bryttidpunkt se under motsvarande rubrik i de allmänna villkoren. 7. BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDNINGEN AV KONTOT Kontohavare kan inte initiera betalningsorder till ett utländskt konto och inte heller till kontot ta emot en betalningsorder från ett annat land än Sverige. 8. AVGIFTER, RÄNTA OCH VÄXELKURSER Avgifter Förseningsavgifter m.m. Om övertrassering enligt punkt 4 sker, eller kontohavaren på annat sätt är i dröjsmål med betalning till Banken, ska kontohavaren betala påminnelseavgift, förseningsavgift samt eventuella inkassoavgifter som Banken vid varje tid allmänt tillämpar. Priser och avgifter framgår av prislistan. Banken har rätt att utan föregående meddelande belasta kontot för att täcka avgifter och kostnader som hänförs till kontot, eventuell kontokredit eller annan tjänst eller produkt som har anknytning till kontot. Banken har även rätt att belasta kontot för utlägg, kostnader eller arvode för uppdrag som utförs åt kontohavaren och för betalning för annan förfallen fordran som Banken har mot kontohavaren (kvittning). Kvittning får dock inte göras mot lön, pension eller därmed jämförbara medel som är nödvändiga för kundens uppehälle. Kontohavare informeras om att dessa kostnader dragits från kontot i kontoutdraget. Utöver avgifterna ovan kan skatter, avgifter eller kostnader som inte påförts av Banken tillkomma. Ränta Ränta på tillgodohavande Banken tillgodoräknar kontohavaren ränta, beräknad dag för dag, på tillgodohavandet. Räntan kapitaliseras årligen per den 31 dec och beräknas efter faktiska antal dagar. Ränta på belopp som sätts in på kontot räknas från och med dagen efter insättningsdagen. På uttaget belopp räknas ränta till och med dagen före uttagsdagen. Vid överföring via Internetbanken mellan kontohavarens konton i Banken utgår ränta även för insättningsdagen. Banken gör avdrag för preliminärskatt enligt vid var tid gällande lagar och bestämmelser. Banken innehåller f.n. 30 % i preliminärskatt på kapitaliserad ränta för dödsbon och fysisk person bosatt i Sverige. Ränta på tillgodohavande beräknas efter den årsräntesats och enligt de grunder Banken vid var tid allmänt tillämpar för tillgodohavande av detta slag. Denna information fås från Bankens hemsida eller i en av Bankens butiker. Ränta på kredit Vid utnyttjande av kredit, ska kontohavaren betala ränta efter en årlig räntesats som beräknas på vid var tid utestående kreditbelopp. Den räntesats som gäller när krediten lämnas anges i amband med att krediten beviljas. Uppgift om aktuell räntesats framgår av vid var tid gällande prislista som finns att tillgå på Bankens hemsida, i Bankens butiker och via kundtjänst. Räntan beräknas dag för dag. Räntan under kredittiden förfaller månadsvis och belastas kontot den sista i varje månad. Banken äger rätt att ändra såväl räntesats som beräkningsgrund för räntan. Om ändringen är till nackdel för kontohavaren och detta beror på omständigheter som Banken inte råder över, t ex ändring av det allmänna ränteläget, underrättas kontohavaren genom annonsering i dagspress eller genom meddelande till kontohavaren så snart det kan ske.

4 PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S LÖNEKONTO Om räntesatsen ändras till nackdel för kontohavaren och detta beror på annan omständighet än som angivits ovan eller ändringen avser priser och avgifter, underrättas kontohavaren minst fjorton (14) bankdagar innan ändringen träder i kraft. Kontohavaren underrättas om ändrad beräkningsgrund för räntan genom annonsering i dagspressen eller genom särskilt meddelande. Underrättas kontohavaren genom annonsering i dagspress, lämnas även information till kontohavaren genom särskilt meddelande. Vid ränteändring äger kontohavaren rätt att utan särskild avgift omedelbart avsluta kontot/kontokrediten. Sådan begäran ska lämnas till Banken skriftligen. Kontohavaren antas ha godkänt ändringarna genom fortsatt användande av kontot. Banken får med omedelbar verkan ändra räntesatsen för eventuell kredit i den utsträckning det motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för Banken eller andra kostnadsförändringar som Banken inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades. Banken är skyldig att tillämpa dessa villkor även till kontohavares förmån. Dröjsmålsränta Om övertrassering enligt punkt 4 sker, eller kontohavaren på annat sätt är i dröjsmål med betalning till Banken, ska kontohavaren betala dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) på det obetalda beloppet från förfallodagen tills dess att full betalning sker. Se även förseningsavgifterna som nämns ovan. 9. FREKVENS OCH MEDIUM FÖR INFORMATION OM BETALNINGSTRANSAKTIONER Banken lämnar/gör tillgänglig information till kontohavaren om genomförda betalningstransaktioner som gjorts till eller från kontot minst en gång i månaden i form av ett kontoutdrag. Kontoutdraget avser den period som anges på kontoutdraget. Om kontohavaren har tillgång till Internetbank kan Banken göra kontoutdraget tillgängligt via denna kanal. Kontoutdraget sätts då en gång i månaden in i kontohavarens inbox i Internetbanken. I annat fall, dvs. då kontohavare inte har tillgång till Internetbank, eller om kontohavaren särskilt begär det, skickas kontoutdraget per post. För vissa typer av betaltjänster lämnar Banken särskild information. Vid betalningstransaktioner via Bankens butiker erhållas även ett kvitto i samband med Bankens mottagande av betalningsordern. 10. TEKNISKA KRAV PÅ UTRUSTNING I ANKNYTNING TILL KONTOT De tekniska kraven för produkter som används i anknytning till kontot som t.ex. Internet- eller telefonbanken finns specificerade i produktvillkoren för Internet- och telefonbanken. 11. SKYDDS- OCH KORRIGERINGSANSVAR FÖR KONTO INNEHAVARE MED ANKNYTNA TJÄNSTER I de fall kontohavaren har tillhörande tjänster eller produkter anknutna till kontot förbinder sig kontohavaren att följa de villkor angående bl.a. hur betalningsinstrument ska skyddas, vilket ansvar kontohavaren har att meddela om obehöriga transaktioner samt göra spärranmälningar vid förlust av betalningsinstrument i enlighet med produktvillkoren för respektive tjänst eller produkt. 12. BANKENS RÄTT ATT SPÄRRA KONTOT Banken har rätt att omgående spärra kontot om någon av följande omständigheter föreligger: 1. Kontohavare har gjort sig skyldig till ett avtalsbrott mot avtalet eller mot produktvillkoren för en anknuten tjänst eller produkt; 2. Det finns skälig anledning att anta att kontohavaren inte kommer att fullgöra sina förpliktelser mot Banken, att kontot och/eller eventuell kontokredit missbrukas av kontohavare eller att kontot används av obehörig; 3. Då övertrassering sker av kontot enligt punkt 4; 4. Kontohavarens identitet inte kunnat kontrolleras tillförlitligt eller tillräcklig information om kontohavarens identitet eller affärsförbindelsens syfte och art inte kunnat inhämtas för att uppnå tillfredställande kundkännedom; 5. De sanktioner som EU-rådet vid var tid utfärdar, som riktar sig mot personer och enheter som misstänks för inblandning i terrorist handlingar eller samröre med terrorister, och personer med anknytning till vissa regimer utanför EU, avser kontohavaren. Kontohavaren kommer att informeras om sådan spärr i enlighet med vad som stadgas i de allmänna villkoren under punkten om hur meddelanden sänds. 13. AVGIFTER DÅ BANKEN VÄGRAR ATT UTFÖRA EN BETALNINGSORDER Vägrar Banken att utföra en betalningsorder sker underrättelse snarast enligt vad som stadgas i de allmänna villkoren under punkten om hur meddelanden sänds. I de fall det finns en skälig grund för vägran har Banken rätt att ta ut en sådan administrativ avgift som nämns i prislistan. 14. ANSVAR FÖR GENOMFÖRANDET AV EN BETAL- NINGSORDER Ansvarsregler för betalningsorder som avgår från kontot Se under punkten Bankens ansvar för genomförandet av en betalningsorder i de allmänna villkoren. Ansvarsregler för betalningstransaktioner som ankommer till kontot Banken ska kreditera kontot så snart som möjligt efter det att Banken erhållit medlen. Om uppgift om kontot saknas eller är felaktigt meddelar Banken att kontohavare har medel i Banken i enlighet med vad som stadgas i de allmänna villkoren under punkten om hur meddelanden sänds. Innan överföring krediteras kontot för eventuella avgifter i enlighet prislistan. Kontohavarens rätt till ersättning Kontohavare har rätt till ersättning för avgifter och ränta som förorsakats denne på grund av att en betalningstransaktion inte genomförts eller genomförts bristfälligt och detta enligt ovan inte beror på kontohavare. 15. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING Detta avtal träder i kraft vid Bankens godkännande av ansökan om konto i enlighet med punkt 3. Detta avtal gäller tillsvidare. I tillägg till vad som stadgas om uppsägning i de allmänna villkoren har Banken även rätt att säga upp krediten om det inte sker månatliga insättningar eller dessa väsentligen understiger vad som uppgivits av kontohavaren. Avtalet gäller dock i tillämpliga delar efter uppsägning för samtlig skuld som belastar kontot. Detta innebär bl.a. att kontohavare är betalningsskyldig såväl för betalningstransaktion som genomförs innan kontot sagts upp men som bokförs på kontot först efter uppsägningstidpunkten, som för betalningstransaktioner som genomförs trots att rätten att använda kontot har upphört. Vid avslut av kontot överförs eventuellt tillgodohavande till av kontohavaren valt konto.

5 PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BANKKORT 1.DEFINITIONER Avtal: Kundens ansökan angående FOREX Bank AB:s bankkort tillsammans med dessa produktvillkor och de allmänna villkoren Kod: Med kod menas den personliga pin-koden som är knuten till kortet. Konto: Det kontot till vilket kort är kopplat och på vilket samtliga betalningstransaktioner som rör kort bokförs. Kontofordran: Belopp som påförts kontot till följd av inköp, kontantuttag, räntor, avgifter och kostnader med kortet. Kort: Bankens bankkort. Kortutgivare: Banken. Kreditgräns: Gräns för den kredit Kunden kan inneha på kontot. Säljföretag: Företag med onlineterminal som är anslutet till VISAs internationella betalningssystem och tillhandahåller varor eller tjänster mot betalning med kort. Spärrservice: Bankens spärrtjänst där kund kan spärra kortet dygnet runt. Telefonnumret till spärrtjänsten finns på Bankens hemsida och fås från samtliga av Bankens butiker. Tillgodohavande: Vid var tid innestående belopp på kontot, som genom insättningar påförts detta, varigenom saldot på kontot överstiger kontoskuld/kontofordran. Uttagsautomat: En obemannad terminal, som möjliggör att kund själv, efter att ha gjort tillgängligt sitt korts detaljer för avläsning och efter att ha följt de anvisningar som anges i den tekniska lösningen, att ta ut kontanter. Övriga termer som definierats i de allmänna villkoren har samma betydelse i dessa produktvillkor som de har i de allmänna villkoren. 2.BESKRIVNING AV BANKKORTET Kortet har betalfunktion och kan användas för köp av varor och tjänster hos säljföretag som är anslutna till VISA betalningssystem i Sverige och utomlands. Dessutom får kortet användas i uttagsautomater i Sverige och utomlands som är anslutna till VISA. Kortet är anslutet till ett konto i Banken på vilket samtliga transaktioner som rör kortet bokförs. För detta konto gäller separata villkor. 3.TRÄFFANDE AV AVTAL Genom att skriva under ifylld ansökan om kort godkänner kunden dessa produktvillkor samt Bankens allmänna villkor, vilka efter ansökans godkännande av Banken tillsammans bildar kundens avtal med Banken avseende kortet. För att erhålla ett kort krävs att kunden innehar ett särskilt konto hos Banken, alternativt ansöker och får beviljat ett särskilt konto i Banken i enlighet med vid var tid gällande produktvillkor för nämnda konto. Om produktvillkoren för kontot innehåller bestämmelser som står i strid med dessa villkor ska kontots produktvillkor ha tolkningsföreträde. Efter att en ansökan angående kortet fyllts i av kunden och godkänts av Banken samt en sedvanlig kreditprövning gjorts kan konto öppnas. Kortet ges till myndig person som bedöms ha förutsättning att motsvara det förtroende som konto- och kortinnehav innebär. Banken förbehåller sig rätt att avslå ansökan utan särskild motivering. Om kunden begär det ska skriftlig information om kreditprövningen lämnas av Banken. Kort försett med kortnummer, kundens namn samt månad och år då kortets giltighet löper ut samt koden skickas, efter att avtalet träffats, till den adress kund uppgett till Banken i enlighet med punkten om meddelanden och språk i de allmänna villkoren. Kunden är betalningsansvarig gentemot Banken enligt avtalet för alla de kortköp, uttag, räntor och avgifter och kostnader som påförts kontot. 4.ÖVERLÅTELSE AV KONTOFORDRAN All befintlig och blivande kontofordran ägs av Banken, som i sin tur har rätt att överlåta eller pantsätta denna utan kundens godkännande. I samband med överlåtelse av kontofordran till ett annat företag ska Banken snarast informera kunden om sådana konsekvenser av överlåtelsen som är av väsentlig betydelse för denne. 5.DISPONERING AV KORT Kortet kan användas av kunden för betalning av varor och tjänster hos företag som godkänner kortet i Sverige och utomlands. Det kan även användas för uttag av kontanter i miljöer i Sverige och utomlands där så medges. Kunden är skyldig att efter begäran från säljföretag uppvisa giltig legitimation. Kortet kan användas av kunden både i miljöer där det krävs att själva kortet måste vara närvarande för att godkännande ska kunna ges till en betalningstransaktion och i miljöer där endast kortuppgifter krävs. Exempel på miljöer där kortets närvaro krävs är bemannade automater och uttagsautomater. Exempel på miljöer där kortets närvaro inte krävs är telefon- och Internethandel samt postorder. För att en betalningstransaktion ska kunna genomföras måste kunden uppge informationen enligt vad som krävs i punkten 7. Banken är inte ansvarig för att uttagsautomater är ur funktion eller att säljföretag inte accepterar kort. Lämnar kund ut kort eller kortnummer till ett säljföretag (t.ex. hotell eller biluthyrningsföretag) är kunden medveten om att Säljföretaget, trots att betalningstransaktionen inte kvitterats, kan komma att reservera/skydda visst belopp, vilket medför att beloppet inte kan disponeras av kunden. Även i de fall kunden inte erhåller svenska kronor i kontanter föreligger kontantuttag då säljföretag vid betalning av vara eller tjänst behandlar transaktionen som ett kontantuttag. Detta förekommer t.ex. vid betalning av postförskott och köp av resevaluta. Vid kortköp eller kontantuttag utomlands, som företagits i annan valuta än svenska kronor, kan det förekomma att säljföretaget/uttagsautomaten/banken ger kunden möjlighet att kvittera transaktionen i svenska kronor. Kunden är i denna situation medveten om att: 1. det kvitterade beloppet i svenska kronor är det belopp som kommer att bokföras på kontot. 2. Banken inte har någon kännedom om eller svarar för den omräkning som gjorts till svenska kronor, samt att 3. den omräkningsskurs som tillämpas inte behöver vara densamma som Banken skulle tillämpa för samma betalningstransaktion. Banken har rätt att meddela särskilda anvisningar och föreskrifter om hur kunden ska hantera sitt kort. Kunden förbinder sig att inte använda kort i strid med lagstiftning. Betalningsansvar vid beställning av varor och tjänster I de fall kunden beställer varor och tjänster hos säljföretag, med angivande av kort som betalningsmedel, har kunden skyldighet att informera sig om säljföretagets villkor för beställning och avbeställning av dessa varor och tjänster. Kunden har betalningsansvar för avgift till säljföretaget för sådan beställd men ej uthämtad eller utnyttjad vara eller tjänst, i enlighet med säljföretagets villkor. 6.FÖRSÄKRING I kortet ingår även för närvarande en reseförsäkring som är kopplad till användningen av kortet. För denna försäkring gäller särskilda försäkringsvillkor som finns att tillgå på Bankens hemsida, Bankens butiker samt via Bankens servicecenter. 7.GODKÄNNANDE TILL ATT GENOMFÖRA EN BETAL- NINGSTRANSAKTION RESPEKTIVE ÅTERKALLELSE AV EN BETALNINGSORDER Kund ger sitt godkännande till att genomföra en betalningstransaktion genom att göra tillgängligt det egna kortets detaljer för ett säljföretag, en bank, en butik eller i en uttagsautomat. Detta kan ske genom läsning av kortets chip eller magnetremsa, genom att hålla ett kontaktlöst chipkort mot en läsare, genom att lämna kortinformation (kortnummer, giltighetstid och där så är tillämpligt CVV2/CVC2 värde) skriftligt eller muntligt eller på annat sätt som erbjuds i olika miljöer beroende på den tekniska utvecklingen. I vissa miljöer krävs därutöver att en betalningstransaktion godkänns skriftligen eller genom knapptryckning, eller genom angivande av kod/er såsom PIN- kod, säkerhetskod, lösenord eller godkänns på annat sätt enligt anvisningar som ges i ett Säljföretags, ett bankkontors eller en uttagsautomats tekniska lösning för genomförande av en betalningstransaktion. En betalningsorder kan inte återkallas efter att kunden lämnat sitt godkännande till betalningstransaktionen. Dock kan kund - enligt de villkor och inom den tid som kund avtalet med säljföretaget om - vända sig till säljföretaget vad gäller ännu inte genomförd enstaka eller en serie av betalningstrans-aktioner för att återkalla tidigare lämnad betalningsorder till dessa. Kund kan efterdebiteras för kostnader som har uppstått i anknytning till hotellvistelse, bilhyra eller liknande om kund vid beställning av tjänsten eller i avtal med säljföretaget blivit informerad härom och godkänt detta. 8.TIDPUNKT FÖR MOTTAGANDE OCH MAXIMAL GE- NOMFÖRANDETID Efter det att Säljföretaget av Kunden mottagit en Betalningsorder om köp eller uttag, överförs den till Banken inom de tidsramar som fastställs i avtal mellan säljföretaget och säljföretagets bank (inlösare). Efter det att Banken mottagit betalningsordern från inlösaren belastar Banken kontot med köpbeloppet respektive uttagsbeloppet. Detta sker normalt en till två bankdagar efter det att kunden lämnat betalningsordern till säljföretaget. Vid en retur ställer Banken returbeloppet till kundens förfogande så snart som möjligt efter det att säljföretagets bank överfört returen till Banken. 9.BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDNINGEN AV KORTET Banken tillämpar av säkerhetsskäl vissa gränser för högsta belopp för betalning/uttag per gång och per tidsperiod. Även andra banker, postkontor m.fl. där uttag görs har rätt att bestämma högsta tillåtna belopp per uttag och tidsperiod. Olika beloppsgränser kan gälla hos olika aktörer. Överskridande av dessa gränser kan medföra att viss betalningstransaktion inte kan genomföras. Kontantuttag utomlands är normalt begränsade till motvärdet av SEK per rullande sjudagarsperiod. Banken eller utländsk bank har rätt att bestämma lägre belopp per tidsperiod. 10. AVGIFTER, RÄNTA OCH VÄXELKURSER Avgifter utgår per kort och dras automatiskt en gång om året från kontot. Om avtalet avslutas av banken eller kunden, innan den period för vilken årsavgift betalats i förskott har gått till ända, har kunden rätt till återbetalning av den del av avgiften som avser tiden efter det att avtalet har avslutats. Om annat inte avtalas betalas medlen ut till kundens konto i Banken. Övriga avgifter Övriga priser och avgifter framgår av prislistan. Utöver avgifterna ovan kan skatter, avgifter eller kostnader som inte påförts av Banken tillkomma. Växelkurser Betalningstransaktioner i annan valuta växlas till svenska kronor och vid växling gäller den av Banken tillämpad växelkurs. Växelkursen utgörs av en referensväxelkurs, som bestäms av VISA för detta ändamål och som gäller den dag betalningstransaktionen kommer VISA tillhanda, jämte ett valutaväxlingspåslag om en (1) procent. Referensväxelkursen, som ändras löpande, finns tillgänglig på Kunden står eventuell valutarisk under tiden från inköp eller kontantuttag till dess betalningstransaktionen kommer VISA tillhanda. Detta gäller även köp och kontantuttag i Sverige i annan valuta än svenska kronor. 11. FREKVENS OCH MEDIUM FÖR INFORMATION OM BETALNINGSTRANSAKTIONER Banken lämnar/gör tillgänglig information till kunden om genomförda betalningstransaktioner minst en gång i månaden i form av ett kontoutdrag. Kontoutdraget avser den period som anges på kontoutdraget. Om kunden har tillgång till Internetbank kan Banken göra kontoutdraget tillgängligt via denna kanal. Kontoutdraget sätts då en gång i månaden in i kundens inbox i Internetbanken. I annat fall, dvs. då kund som inte har tillgång till Internetbank, eller om Kunden särskilt begär det, skickas kontoutdraget per post. 12. KUNDENS SKYDDS- OCH KORRIGERINGSANSVAR Villkor för användning av kort och kod mm. Kort och kod är personliga och får inte lämnas till eller användas av någon annan. Det gäller oavsett om överlämnandet medför en större risk för att kortet används obehörigt eller inte. Kort och kod är värdehandlingar och ska förvaras och hanteras på betryggande sätt och under uppsikt med hänsyn till omständigheterna. Kunden skall vidta erforderliga åtgärder för att skydda sig mot att kortet används obehörigt. Kortet och koden ska hanteras på samma sätt som pengar och andra värdehandlingar. Kort och kod ska således förvaras på ett säkert sätt så att annan inte ges tillfälle att använda det. I miljöer där stöldrisken är stor ska kort och kod hållas under kontinuerlig uppsikt, t.ex. får kort eller kod aldrig förvaras i väska bakom ryggen. Exempel på dessa, men inte begränsat till, är offentliga, trånga miljöer samt situationer där det är svårt att hålla uppsikt. I fall ett inbrott sker i bostad ska kunden snarast kontrollera att kort eller kod inte stulits. Kund ska heller inte skicka kortnummer och kod i e-post. Kunden förbinder sig att snarast kontakta Banken, i enlighet med förlustanmälan nedan, om kund inte hittar kort eller kod eller misstänker att dessa stulits eller använts.

6 PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BANKKORT Kund är skyldig att tillse/försäkra sig om att det finns tillräckliga disponibla medel på kontot för de uttag, inköp eller betalningar som ska belasta kontot respektive tillse/försäkra sig om att eventuell kreditgräns ej överskrids. Detta gäller även i de fall eventuellt skyddat belopp borttagits en tid innan kontot debiteras. Kund är skyldig att: (i) vid mottagande av kortet, skriva sin namnteckning på detta, samt förstöra eventuellt tidigare erhållet kort; (ii) omedelbart förstöra kuvert och kodlapp sedan kunden tagit del av koden; (iii) om möjlighet finns att välja personlig kod, tillse att denna inte har något samband med kundens person-, kort-, telefonnummer eller liknande; (iv) inte avslöja koden för någon; (v) göra anteckning om koden endast på sådant sätt att utomstående inte får anledning att anta att anteckning avser en personlig kod; (vi) inte anteckna kod på kort eller låta anteckning om kod vara fäst vid kort eller förvara den tillsammans med kort. Förlustanmälan av kort Kundens spärranmälan till spärrservicen ska göras snarast efter upptäckt av förlust av kort eller om det kan misstänkas att någon obehörig fått kännedom om kod, eller att kort/kortnummer utnyttjas obehörigt. Spärranmälan till spärrservicen kan göras dygnet runt. Om brott misstänks ska anmälan göras till polisen. Kort är Bankens egendom och endast utlånat till kunden. Banken kan kräva att kortet omedelbart återlämnas. Om kort som anmälts förlorat därefter upphittas får detta inte användas utan ska omedelbart lämnas till Banken för makulering. 13. BANKENS RÄTT ATT SPÄRRA KORTET Banken förbehåller sig rätten att spärra Kortet på någon av följande grunder: 1. om säker användning av kortet kan äventyras, exempelvis av tekniska skäl; 2. misstanke om icke godkänd eller bedräglig användning av kortet; eller 3. vid kort med kreditutrymme, en väsentligt ökad risk för att kunden eventuellt inte kan fullgöra sitt betalningsansvar. Kunden kommer att informeras om sådan spärr i enlighet med vad som stadgas i de allmänna villkoren under punkten om hur meddelanden sänds om banken inte är förhindrad av säkerhetsskäl eller enligt lag, förordning eller myndighets föreskrift. Banken ska häva spärren eller ersätta kortet och eller koderna så snart skäl för spärr inte längre föreligger. 14. KUNDENS BETALNINGSANSVAR FÖR STULNA OCH FÖRKOMNA KORT Kunden är skyldig att: 1. skydda en personlig kod som kund fått, se punkt 12; 2. vid vetskap om att kort kommit bort eller obehörigen använts snarast anmäla detta till Banken, se punkt 12; och 3. i övrigt följa villkoren för användning av kortet. Kundens betalningsansvar vid betalningstransaktioner som initierats elektroniskt. Om det vid en situation då ett kort och personlig kod använts eller betalningstransaktionen på annat sätt initierats elektroniskt varit möjligt att genomföra en obehörig betalningstransaktion till följd av att kunden har underlåtit att skydda kod eller kort, ansvarar kunden för beloppet, dock högst SEK per kort och reklamation. Om det varit möjligt att genomföra en obehörig betalningstransaktion till följd av att en skyldighet enligt punkt 12 åsidosatts genom grov oaktsamhet, ansvarar Kunden för hela beloppet. Kunden kan dock högst stå för en förlust upp tom. SEK per kort och reklamation. Har kunden uppsåtligen handlat särskilt klandervärt vilket möjliggjort den obehöriga betalningstransaktionen ska kunden stå för hela förlusten. Oavsett vad som anges ovan ansvarar kunden inte för något belopp som har belastats kontot efter det att kunden anmält att kortet ska spärras. Detta gäller dock inte om kunden genom svikligt handlande har bidragit till den obehöriga betalningstransaktionen. Även om kunden inte varit oaktsam, ansvarar kunden för hela beloppet om kunden inte underrättar Banken utan onödigt dröjsmål efter att ha fått kännedom om den obehöriga betalnings transaktionen. Detsamma gäller om Banken har lämnat kunden information om betalningstransaktionen och kunden inte underrättar Banken inom tretton (13) månader från det att beloppet belastat kontot. Kund, som har betalningsansvar för obehöriga betalningstransaktioner enligt ovan, är även skyldig att betala belopp som påförts kortet genom att detta övertrasserats eller genom att beviljad kredit överskridits. Kundens betalningsansvar vid övriga betalningstransaktioner Om kortet har använts av obehörig vid en betalningstransaktion som inte initierats elektroniskt, är kunden skyldig att betala de därmed uppkomna beloppen endast om kunden: lämnat ifrån sig kortet till en annan; genom grov oaktsamhet förlorat kortet; eller på annat sätt blivit av med kortet och inte snarast efter upptäckten anmält förlusten till Banken. Sedan Banken mottagit anmälan om förlusten, är kunden endast om kunden förfarit svikligt, ansvarig för sådant belopp som påförts kontot genom att kortet använts av obehörig. Kund, som har betalningsansvar för obehöriga betalningstransaktioner är även skyldig att betala belopp som påförts kortet genom att detta övertrasserats eller genom att beviljad kredit överskridits. 15. AVGIFTER DÅ BANKEN VÄGRAR ATT UTFÖRA EN BETALNINGSORDER Vägrar Banken att utföra en betalningsorder sker underrättelse snarast i enlighet med vad som stadgas i de allmänna villkoren under punkten om hur meddelanden sänds. I de fall det finns en skälig grund för vägran har Banken rätt att ta ut en sådan administrativ avgift som nämns i prislistan. 16. BANKENS ANSVAR FÖR GENOMFÖRANDET AV EN BETALNINGSORDER Om kunden har godkänt en betalningstransaktion i enlighet med vad som anges i punkten 7 svarar Banken för att betalnings transaktionen genomförs. Om en betalningstransaktion inte genomförts eller genomförts bristfälligt, och dessa brister orsakats av Banken, är Banken ansvarig gentemot kunden. I förekommande fall ska Banken på lämpligt sätt och utan onödigt dröjsmål återbetala beloppet till kunden och återställa det debiterade kontots kontoställning till det som skulle ha förelegat om den bristfälligt genomförda betalningstransaktionen inte hade ägt rum. Banken är ansvarig gentemot kunden för eventuella avgifter som Banken har förorsakats och för eventuell ränta som Kunden ska erlägga till följd av att betalningstransaktionen inte genomförts eller genomförts bristfälligt. 17. ANMÄRKNING AV VARA ELLER TJÄNST Säljföretag, som är anslutet till VISA- systemet, ansvarar gentemot kund och kunden för fel i varan eller tjänsten enligt i varje land gällande lagstiftning. Följaktligen riktas eventuella anmärkningar av denna sort i första hand inte mot Banken eller VISA, utan mot säljföretaget. 18. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING Detta avtal träder i kraft vid Bankens godkännande av ansökan om kort i enlighet med punkt 3. Avtalet gäller under kortets giltighetstid och upphör således sista dagen i den månad och år som präglats på kortet, om det inte sägs upp av kunden eller Banken dessförinnan. I fall villkoren i avtalet följts skickar Banken automatiskt ett utbyteskort cirka trettio (30) dagar före giltighetens utgång. Uppsägning av kortet sker enligt vad som stadgas om uppsägning i de allmänna villkoren. Om anslutet konto upphör att gälla upphör även detta avtal att gälla med omedelbar verkan. När avtalet upphör under löpande giltighetstid på grund av uppsägning eller av annan anledning, upphör samtidigt rätten att använda kortet för nya betalningar/kontantuttag. Kort ska i denna situation genast återlämnas ituklippt till Banken och kunden ska reglera eventuell kontoskuld. Periodiska avgifter för Bankens betaltjänster betalas endast för tiden fram till att avtalet sägs upp. Om kund betalat sådana avgifter i förskott ska de återbetalas i motsvarande mån se punkt 10 ovan.

7 PRISLISTA FOREX Bank VALUTAVÄXLING FOREX Bank säljer utländsk valuta FOREX Bank köper utländsk valuta (med FOREX-kvitto) FOREX Bank köper utländsk valuta (utan FOREX-kvitto) 45 SEK FOREX Bank säljer resecheckar 2,95 % på beloppet i SEK FOREX Bank köper resecheckar 25 SEK/resecheck GLOBAL CASH Start- /reloadavgift 1,95 % Extrakort 5/kort Kontantuttag 2 EUR/2 USD Kontantuttag på FOREX Bank Valutapåslag (vid köp/uttag i annan valuta än kortets) 2,00 % Övertrasseringsavgift 8,5 EUR/USD Administrativ avgift vid inaktivt kort i ett år 12 EUR/USD Avslut per distans 5 Emergency service 40 Emergency Card 40+ fraktkostnad Insättning på annat konto (Emergency service) 7 Saldo via SMS*** 3 SEK/SMS FOREX VISA-KORT Sparränta 0% Kreditränta 12,2 % Effektiv ränta: kredit 10.00/5 år** 15,45 % 225 SEK Extrakort 10 Aviavgift Kontantuttag inom EU Kontantuttag utanför EU 2,00 % av beloppet, minst 3/uttag i automat och 4/uttag på bank Kortavgift vid valutaköp på FOREX Bank Emergency Card 40 Valutapåslag (vid köp i annan valuta än kortets) 1,00 % Övertrasseringsränta Årsränta +6% Dröjsmålsränta Debitränta +6% Övertrasseringsavgift 85 SEK Påminnelseavgift 85 SEK Expressutskick av kort 15 Bonus på inköp 0,2 %, utbetalas årsvis Saldo via SMS*** 3 SEK/SMS FOREX Internetbank & TELEFONBANK inkl. räkningsbetalningar FOREX SPARA Ränta 1,26% Uttagsavgift Kontoutdrag per kvartal Överföring till annat konto i FOREX Bank Autogiro FOREX LÅNA Ränta 3,93-11,68% Effektiv ränta: (100.00/5 år* vid 6,38% ränta) 7,40% Uppläggningsavgift 495 SEK Aviavgift 25 SEK Autogiro Förseningsavgift 10 Påminnelseavgift 5 Dröjsmålsränta För var tid gällande ränta +12,00 % FOREX Lönekonto Inlåningsränta 1,26% kontokredit Ränta för kontokrediten 7,60% Effektiv ränta kontokredit: 10.00/5 år**** 7,87% Övertrasseringsränta 13,90 % Övertrasseringsavgift/transaktion 10 Autogiro FOREX Bankkort 24 Kontantuttag inom EU Kontantuttag utanför EU 2% (min 3 i ATM, min 4 uttag på bank) Valutapåslag 1% Emergency Card 40 FÖRSÄKRINGAR FOREX Låneskydd Premie för 1 låntagare Ex. Vid en månadskostnad på 50 blir premien 4 Premie för 2 låntagare Ex. Vid en månadskostnad på 50 blir premien 8 FOREX Olycksfallsförsäkring Familj, 2 vuxna och tre barn Ensamstående Europeiska reseförsäkringar 8% av månadskostnaden på lånet 16% av månadskostnaden på lånet 159 SEK per månad 59 SEK per månad För prisuppgift fråga FOREX Bank övriga produkter/tjänster bankbutik Administrativ avgift 5 Insättning annan bank 35 SEK Betalning av räkningar PlusGiro/Bankgiro 35 SEK/räkning Inlösen utbetalningsavi PlusGiro/Bankgiro 35 SEK MoneyGram För prisuppgift fråga FOREX Bank Presentkort (max 10.00) Inlösen av annan banks Postväxel till SEK 2,5 % min 10 Inlösen av vissa ogiltiga SEK 35 SEK Uppräkning dagskassor 0,5% min 8 Uppräkning mynt 15/1 000SEK Försäljning mynt 15 SEK/rulle Försäljning sedlar 25 SEK/bunt För avtal kontakta affärschef *Inkluderar uppläggningsavgift och aviavgift. **Inkluderar årsavgift. ***Mobiloperatörens avgift tillkommer. **** En ränta på 7,60 % för kontokredit ger en effektiv ränta på 7,87 % beräknat på med en återbetalningstid på 5 år, beräknat vid kapitalisering av räntan varje månad. Alla konton i FOREX Bank omfattas av den statliga insättningsgarantin. Den innebär att om en bank försätts i konkurs garanteras varje kund ersättning för sin sammanlagda behållning i banken på konton som omfattas av insättningsgarantin. Ersättningen uppgår till högst eller, om det är högre, det belopp i SEK som motsvarar EUR då ersättningsrätten inträder. Ersättningen betalas ut av Riksgäldskontoret inom tre månader från den dag då banken försätts i konkurs. Samtliga priser och villkor gäller tillsvidare, fastställda 1 aug 2010.

PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S LÖNEKONTO

PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S LÖNEKONTO PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S LÖNEKONTO 1. DEFINITIONER Avtal: Kundens ansökan angående FOREX Bank AB:s Lönekonto tillsammans med dessa produktvillkor och de allmänna villkoren. Beviljad kredit: Den

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA Gäller från FEB2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA 1. Parter Parter är FOREX Bank AB, nedan kallad Banken, och den eller de personer som har beviljats kredit, nedan kallad

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER Parter är Flexil Finans AB, nedan kallad Flexil, och den eller de som tecknat avtal med Flexil om Flexils tjänster och för vilken respektive ett konto förs,

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 1 FEB 2012 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner som även utförs av Bankens ombud. Kundens

Läs mer

Allmänna villkor för SveaDirektSpar

Allmänna villkor för SveaDirektSpar Allmänna villkor för SveaDirektSpar 1. PARTER Parter är SveaDirekt, bifirma till Svea Ekonomi AB (556489-2924), nedan kallad Svea och den eller de som tecknat avtal med Svea innebärande att sådan fysisk

Läs mer

Framtidskonto. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. 3 Begränsning av tjänst. 4 Räntor, priser och avgifter. Gäller från 2012-01-01

Framtidskonto. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. 3 Begränsning av tjänst. 4 Räntor, priser och avgifter. Gäller från 2012-01-01 Framtidskonto Gäller från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken avser i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Konto är ett framtidskonto som en kontohavare öppnat i banken enligt

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON. ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01. Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV01 FÖRETAGSSPAR ) Gällande fr o m 2010-08-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA OCH BANKKORT VISA ONLINE 2010-08-01 1. ALLMÄNT Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20

Läs mer

PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S VISA-KORT

PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S VISA-KORT PRODUKTVILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S VISA-KORT 1. DEFINITIONER Avtal: Kundens ansökan angående FOREX Bank AB:s VISA-kort tillsammans med dessa produktvillkor och de allmänna villkoren. Extrakort Kort som

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON Sid 1 (5) ( RBAV05 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-01-01 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg, Tfn växel:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23]

ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23] ALLMÄNNA VILLKOR SWISH KONSUMENT [2015-10-23] 1. ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Sparbanken Syd Banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20 00, webbsida:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2013-01-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Valutakonto Utgivningsdatum 2010-12-31

ALLMÄNNA VILLKOR Valutakonto Utgivningsdatum 2010-12-31 1(5) 1. DEFINITIONER I dessa ALLMÄNNA VILLKOR VALUTAKONTO har följande begrepp här nedan angiven innebörd: med erforderliga handlingar som ska företes för Banken. Behörighetshandlingar avseende juridisk

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Sparkonto. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. 3 Betalningar till och från kontot. Allmänna villkor från 2012-01-01

Sparkonto. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. 3 Betalningar till och från kontot. Allmänna villkor från 2012-01-01 Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Ansökan om sparkonto minderårig

Ansökan om sparkonto minderårig Ifylld ansökan skickas till: Collector Credit AB Box 119 14 404 39 Göteborg Ansökan om sparkonto minderårig Collector sparkonto Collector 1-årigt sparkonto Collector 2-årigt sparkonto KONTOHAVARE Namn

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23 ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING, INTERNETBANK M.M. FÖRETAG 2016-05-23 1.ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Ekobanken medlemsbank banken, org.nr. 516401-9993, Box 64, 153 22 Järna,

Läs mer

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money.

MONEY SPAR 24MONEY SPARKONTO ANSÖKAN. 24Money Spar AB Box 2078, 750 02 Uppsala T: +46 10 150 1600 E: info@24money.se www.24money. ANSÖKAN Vänligen fyll i fälten nedan, antingen digitalt eller för hand, var god och texta i det senare fallet. OBS! Alla fält är obligatoriska. Skicka in ansökan på något av följande sätt: (1) Posta ansökan

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

Allmänna villkor för insättning och betaltjänster - näringsidkare Del B av kontoavtalet

Allmänna villkor för insättning och betaltjänster - näringsidkare Del B av kontoavtalet Allmänna villkor för insättning och betaltjänster - näringsidkare Del B av kontoavtalet 1. Öppnande av konto - kundidentifikation Den som vill öppna ett konto hos Banken ska lämna erforderliga identifikations-

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2009-12-21 1. PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2009-12-21 1. PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2009-12-21 1. PARTER Kreditgivare är Flexil Finans AB, nedan kallad Flexil. Med Kredittagaren förstås den eller de personer (huvudsökande och medsökande) som ansökt om och beviljats

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT 2010-11-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT 2010-11-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

ANSÖKAN THECARD VIRTUELLT KORT

ANSÖKAN THECARD VIRTUELLT KORT ANSÖKAN THECARD VIRTUELLT KORT FÖR MYNDIGHETER OCH RIKSDAG MED MYNDIGHETS BETALNINGSANSVAR OBS! BIFOGA KOPIA AV GILTIG ID-HANDLING PÅ BEHÖRIG ATT FÖRETRÄDA MYNDIGHETEN VIDIMERAD AV TVÅ PERSONER VI ÖNSKAR

Läs mer

POSTNUMMER, ORT* KONTAKTPERSON* TELEFAX MIDOFFICELEVERANTÖR*

POSTNUMMER, ORT* KONTAKTPERSON* TELEFAX MIDOFFICELEVERANTÖR* ANSÖKAN FLYGKONTO OBS! BIFOGA AML-BLANKETTEN SAMT KOPIA AV GILTIG ID-HANDLING PÅ FIRMATECKNARE VIDIMERAD AV TVÅ PERSONER. BIFOGA IATA BSP-RAPPORT AVSEENDE KALENDERÅR: AGENT FINANCIAL YEAR SUMMARY (INTERNATIONAL/DOMESTIC).

Läs mer

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation sid 1/4 31.21.147 201012 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger korrekt det

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Kortkonto Kreditkort Företag

Kortkonto Kreditkort Företag Allmänna villkor från 2010-08-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag är en dag när en medverkande

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA FÖRETAG 2010-08-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA FÖRETAG 2010-08-01 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT VISA FÖRETAG 2010-08-01 1. ALLMÄNT Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD, tfn 0411-82 20 00, www.sparbankensyd.se,

Läs mer

BASKONTO. Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

BASKONTO. Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 1. Allmänt Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn 010-499 90 20 (Kundcenter

Läs mer

ALMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR SPARKONTO

ALMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR SPARKONTO ALMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR SPARKONTO 1. Allmänt Parter i detta avtal är Carnegie Investment Bank AB (publ), nedan kallad banken, och sådan fysisk person för vilken ett konto förs, nedan kallad Kontohavaren.

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Rörelsekonto för näringsidkare

Rörelsekonto för näringsidkare Rörelsekonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2016-07-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör

Läs mer

Bankkort Enskild firma

Bankkort Enskild firma Bankkort Enskild firma Allmänna villkor från 2012-03-21 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. Swish Företag. Utgivningsdatum 2014-06-01. Sida 1(2)

ALLMÄNNA VILLKOR. Swish Företag. Utgivningsdatum 2014-06-01. Sida 1(2) Swish Företag 2014-06-01 1(2) 1. Allmänt om Swish Företag Banken tillhandahåller Swish Företag i enlighet med vad som framgår av dessa Allmänna villkor Swish Företag, och Produktinformationen, dvs. den

Läs mer

Ungdomskort. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor. Gäller från 2012-01-16. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kortet

Ungdomskort. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor. Gäller från 2012-01-16. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kortet Allmänna villkor Ungdomskort Gäller från 2012-01-16 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare. Bankdag är en dag när en medverkande

Läs mer

Bankkort Privat och Ungdomskort +

Bankkort Privat och Ungdomskort + Allmänna villkor Bankkort Privat och Ungdomskort + Gäller från 2014-11-15 1 Definitioner med mera 2 Allmän produktbeskrivning 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken

Läs mer

Bankkort Företag. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2013-01-01. 1.3 Inledande bestämmelser. 1.

Bankkort Företag. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2013-01-01. 1.3 Inledande bestämmelser. 1. Bankkort Företag Allmänna villkor från 2013-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare. Bankdag är en dag när en medverkande

Läs mer

Bankkort Privat och Ungdomskort +

Bankkort Privat och Ungdomskort + Allmänna villkor Bankkort Privat och Ungdomskort + Gäller från 2012-01-16 1 Definitioner med mera 2 Allmän produktbeskrivning 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Betalkort privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2011-01-01. 1.2 Språk. 1.

Betalkort privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2011-01-01. 1.2 Språk. 1. Allmänna villkor från 2011-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag är en dag när en medverkande

Läs mer

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016

Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 Allmänna villkor för ViaSpar Finans AB ViaSparkonto Företag 2016 1. Allmänt Parter är ViaSpar Finans AB, nedan kallat ViaSpar, org nr 559010-8816, Holländargatan 27, 11359 Stockholm, tel: 08 12 44 60 10,

Läs mer

Collector sparkonto Collector 1-årigt sparkonto Collector 2-årigt sparkonto. Mobiltelefonnummer

Collector sparkonto Collector 1-årigt sparkonto Collector 2-årigt sparkonto. Mobiltelefonnummer Ifylld ansökan skickas till: Collector Bank AB Box 119 14 404 39 Göteborg Collector sparkonto Collector 1-årigt sparkonto Collector 2-årigt sparkonto KONTOHAVARE Namn (Förnamn, Efternamn) Svenskt personnummer

Läs mer

VILLKOR 2 (5) Gäller från 11 februari 2013

VILLKOR 2 (5) Gäller från 11 februari 2013 VILLKOR 1 (5) Bestämmelser för Handelsbankens Bankkort och Frikort Information om banken Svenska Handelsbanken AB (publ) 106 70 Stockholm Org.nr: 502007-7862 Telefon: 08-701 1000 (Växel) www.handelsbanken.se

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2014-06-02

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN KONSUMENT 2014-06-02 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1.

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1. Allmänna villkor Kreditkort Privat Gäller från 2012-04-14 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VISA-KORT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VISA-KORT 1 ( 5 ) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VISA-KORT A. VISA-KORT Dessa allmänna villkor gäller för följande kort i Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial, nedan Banken: Visa Debet Standard, Visa Debet Premium Banking

Läs mer

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas Allmänna villkor från 2011-03-01 1 Definitioner Effektiv ränta avser kreditkostnad (ränta och särskilda avgifter) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall med hänsyn tagen

Läs mer

ANSÖKAN THECARD RESEKONTO

ANSÖKAN THECARD RESEKONTO ANSÖKAN THECARD RESEKONTO FÖR MYNDIGHETER OCH RIKSDAG OBS! BIFOGA KOPIA AV GILTIG ID-HANDLING PÅ BEHÖRIG ATT FÖRETRÄDA MYNDIGHETEN VIDIMERAD AV TVÅ PERSONER MYNDIGHETENS NAMN* MYNDIGHETENS ORGANISATIONSNUMMER*

Läs mer

Produktvillkor Stora Sparkontot privatkund GÄLLER FRÅN 2015-09-01

Produktvillkor Stora Sparkontot privatkund GÄLLER FRÅN 2015-09-01 Produktvillkor Stora Sparkontot privatkund GÄLLER FRÅN 2015-09-01 PRISER OCH PRODUKTSAMMANFATTNING RÄNTA Rörlig. Gå in på www.marginalen.se för aktuell ränta. SPARBELOPP Upp till 5 000 000 kronor per kund

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-02-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

Information om insättningsgaranti 1. Allmänt 2. Kontoansökan 3. Disponering av Kontot

Information om insättningsgaranti 1. Allmänt 2. Kontoansökan 3. Disponering av Kontot Information om insättningsgaranti Kontot omfattas av norsk insättningsgaranti (enligt den norska lagen, lag 6. December 1996 nr 75 om säkringsordningar för banker och offentlig administration). Insättningsgarantin

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 1 juni 2012) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box 6343,

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

SWISH privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2014-06-12. 1.3 Inledande bestämmelser. 1.

SWISH privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2014-06-12. 1.3 Inledande bestämmelser. 1. SWISH privat Allmänna villkor från 2014-06-12 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Betalare är en person som lämnar och godkänner en betalningsorder.

Läs mer

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013

GE MONEY BANK MASTERCARD MITT KORT 203-09 Kontokredit för konsumentbruk Maj 2013 203-09 sida 1 (4) Representativt exempel Kreditbelopp: 25 000 kr Årsränta: 14,95 % Räntefritt: 30 dagar Avbetalning: Återbetalt under 12 månader Effektiv ränta: 13,34 % Genomsnittlig månadsbetalning: 2

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN FÖRETAG 2014-06-02

ALLMÄNNA VILLKOR TELEFONBANKEN OCH INTERNETBANKEN FÖRETAG 2014-06-02 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999020 (Kundcenter Företag), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

sparkonto för privatpersoner

sparkonto för privatpersoner sparkonto för privatpersoner 1. allmänna villkor 1.1. inledning Detta avtal består av allmänna villkor för Betalkonton. För Stopptider och Genomförandetider hänvisar vi till vår hemsida. Samtliga villkor

Läs mer

Allmänna villkor Sparkonto Företag 2015:01

Allmänna villkor Sparkonto Företag 2015:01 Allmänna villkor Sparkonto Företag 2015:01 - Företagskunder Information enligt lag (2010:75) om betaltjänster Bolags- och verksamhetsinformation, 556500-2762, Box 140 92, 104 41 Stockholm, växel: 08-459

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR MOBILBANKEN OCH INTERNETBANKEN FÖRETAG

ALLMÄNNA VILLKOR MOBILBANKEN OCH INTERNETBANKEN FÖRETAG ALLMÄNNA VILLKOR MOBILBANKEN OCH INTERNETBANKEN FÖRETAG 2016-09-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Ekobanken medlemsbank (banken), org.nr51401-9993, Box 64, 153 22 Järna, tfn 08-551714

Läs mer

Allmänna villkor Sparkonto Jord och Skog 2014:01

Allmänna villkor Sparkonto Jord och Skog 2014:01 Allmänna villkor Sparkonto Jord och Skog 2014:01 - Företagskunder Information enligt lag (2010:75) om betaltjänster Bolags- och verksamhetsinformation, 556500-2762, Box 140 92, 104 41 Stockholm, växel:

Läs mer

amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag

amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag 1 inledning Detta avtal består av allmänna villkor för Betalkonton. För priser, Stopptider och Genomförandetider hänvisar vi till

Läs mer

Svenska Fakturaköp: Kreditgivaren Svenska Fakturaköp AB, org.nr

Svenska Fakturaköp: Kreditgivaren Svenska Fakturaköp AB, org.nr 1. Avtalet: Kontokreditavtalet på omstående sida Svenska Fakturaköp: Kreditgivaren Svenska Fakturaköp AB, org.nr 556489-2924 Kontohavaren: Den/de personer som beviljats kontokredit Konto: Kredittagarens

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2011-01-01 1 PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2011-01-01 1 PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXKREDIT 2011-01-01 1 PARTER Kreditgivare är Avida Finans AB, nedan kallad Avida. Med Kredittagaren förstås den eller de personer (huvudsökande och medsökande) som ansökt om och beviljats

Läs mer

Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01

Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01 Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01 I den mån dessa allmänna villkor innehåller bestämmelser som är oförenliga med Ramavtal för Betalkonton och Betaltjänster

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten. Förhandsinformation om konsumentkrediter 2014-09-01 Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Valutakonto Utgivningsdatum 2010-06-21

ALLMÄNNA VILLKOR Valutakonto Utgivningsdatum 2010-06-21 1(5) 1. DEFINITIONER I dessa ALLMÄNNA VILLKOR VALUTAKONTO har följande begrepp här nedan angiven innebörd: med erforderliga handlingar som ska företes för Banken. Behörighetshandlingar avseende juridisk

Läs mer

Allmänna villkor Sparkonto Trygghet & Trygghet+ 2015:01

Allmänna villkor Sparkonto Trygghet & Trygghet+ 2015:01 Allmänna villkor Sparkonto Trygghet & Trygghet+ 2015:01 Privatkunder Information enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) och lag (2010:75) om betaltjänster Distansavtal Distansavtal är ett avtal

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg Tfn växel:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. FÖRETAG 2013-01-18

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. FÖRETAG 2013-01-18 ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. FÖRETAG 2013-01-18 Generella bestämmelser 1. ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (publ), org.nr. 516401-0208 Box 22209, 250 24 Helsingborg Tfn

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. KONSUMENT 2013-01-18. Generella bestämmelser. Sidan 1 av 8

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. KONSUMENT 2013-01-18. Generella bestämmelser. Sidan 1 av 8 ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. KONSUMENT 2013-01-18 Generella bestämmelser 1. ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD,

Läs mer

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830

Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen SFS 1992:830 Konsumentkreditlagen gäller när du för privat syfte lånar pengar av exempelvis en bank eller får skjuta på betalningen för att kunna köpa en vara, fastighet eller tjänst.

Läs mer

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2.

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2. Bolån Bank Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

ANSÖKAN THECARD BETALKORT

ANSÖKAN THECARD BETALKORT ANSÖKAN THECARD BETALKORT FÖR MYNDIGHETER OCH RIKSDAG MED MYNDIGHETS BETALNINGSANSVAR OBS! BIFOGA KOPIA AV GILTIG ID-HANDLING PÅ BEHÖRIG ATT FÖRETRÄDA MYNDIGHETEN VIDIMERAD AV TVÅ PERSONER VI ÖNSKAR ÖPPNA

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Skandiabankens internationella Bankkort/Electron kort

Skandiabankens internationella Bankkort/Electron kort Skandiabankens internationella Bankkort/Electron kort Allmänna villkor 2011-06-15 I den mån dessa allmänna villkor innehåller bestämmelser som är oförenliga med Ramavtal för Betalkonton och Betaltjänster

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort MasterCard 2015-01- 11

Villkor Betal- & Kreditkort MasterCard 2015-01- 11 Villkor Betal- & Kreditkort 2015-01-11 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med Sörmlands Sparbank (org. nr. 516401-9639), Box 156, 641 22, Katrineholm, 0771-350

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum 2010-12-31

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum 2010-12-31 1. Definitioner I dessa ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M M har följande begrepp här nedan angiven innebörd: Banken Bankdag Betalkonto Kontokort eller något annan personligt instrument eller per- sonlig rutin

Läs mer

Vardagspaketet. Få balans i vardagsekonomin. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Internetbank. Transaktionskonto. Bankkort Visa.

Vardagspaketet. Få balans i vardagsekonomin. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Internetbank. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Vardagspaketet Få balans i vardagsekonomin Transaktionskonto Bankkort Visa Internetbank Transaktionskonto Med Vardagspaketet får du en bra ränta på ditt Transaktionskonto och kan enkelt sköta dina bankärenden.

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T

K O R T V I L L K O R - F Ö R E T A G S K O R T Sida 1 av 5 1. Inledande bestämmelser Kortutgivare och kreditgivare är Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, nedan kallad Banken. Utfärdade Kort är Bankens egendom och ska återlämnas till Banken vid

Läs mer

Konsumentkredit Kreditnummer. Kreditgivare Kreditgivarens adress Kontor. Kredittagare. Kreditbelopp Kr (med bokstäver) Kr (med siffror) Kredittid

Konsumentkredit Kreditnummer. Kreditgivare Kreditgivarens adress Kontor. Kredittagare. Kreditbelopp Kr (med bokstäver) Kr (med siffror) Kredittid SVENSKA BANKEN KONTOKREDITKONTRAKT K Konsumentkredit Kreditnummer Kreditgivare Kreditgivarens adress Kontor Organisationsnr Kreditförmedlare (i tillämpliga fall) Kreditförmedlarens adress Kreditförmedlarens

Läs mer

Allmänna villkor Skogskonto / Skogsskadekonto 2014:01

Allmänna villkor Skogskonto / Skogsskadekonto 2014:01 Allmänna villkor Skogskonto / Skogsskadekonto 2014:01 För icke-konsument Information enligt lag (2010:75) om betaltjänster Bolags- och verksamhetsinformation, 556500-2762, Box 140 92, 104 41 Stockholm,

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2010-08-01

Villkor Betal- & Kreditkort 2010-08-01 Villkor Betal- & Kreditkort 2010-08-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Valdemarsviks Sparbank (525002-3982), Box 144, 615 23 Valdemarsvik, 0123-129

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, juni 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer