Allmänna villkor Sparkonto Företag 2015:01

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna villkor Sparkonto Företag 2015:01"

Transkript

1 Allmänna villkor Sparkonto Företag 2015:01 - Företagskunder Information enligt lag (2010:75) om betaltjänster Bolags- och verksamhetsinformation, , Box , Stockholm, växel: Styrelsens säte: Stockholm. Webbplats: Landshypoteks kundservice, ; telefonnummer: har Finansinspektionens tillstånd att bedriva bankrörelse och finansiell verksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse vilket bl.a. innefattar rätt att tillhandahålla betalningsförmedling via generella betalsystem. Tillstånds- och tillsynsmyndighet är Finansinspektionen och är registrerad i Bolagsverkets bolagsregister. För avtalet och dess villkor samt för marknadsföring av tjänsten tillämpas svensk lag. Alla villkor och informationsmaterial tillhandahålls enbart på svenska samt all kommunikation mellan parterna under avtalstiden sker på svenska. Kontot och därtill hörande tjänster Sparkonto Företag är ett inlåningskonto med rörlig ränta. Kontot kan endast användas för insättningar och uttag i svenska kronor inom Sverige. Kontot ska vara avsett för kundens näringsverksamhet och får inte användas för privata ändamål. Kontot får inte öppnas av sådant institut som anges i var tid gällande lag om insättningsgaranti, f.n. bank, försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag, finansiellt institut eller sådant värdepappersföretag som har tillstånd till att ta emot medel på konto. Landshypotek är i vissa fall skyldig att innehålla skatt på räntan. Priser och avgifter för kontot framgår av Landshypotek vid var tid gällande prislista som finns publicerad på Landshypoteks hemsida. Till ovanstående konton är kopplat betaltjänster samt Landshypoteks internettjänst. För sådan kund som är juridisk person kan kontot ej disponeras via Landshypoteks internettjänst. Sådan kund är därför hänvisad till Landshypoteks manuella rutin för uttag och det därtill hörande regelverket som vid var tid tillämpas för avgående betalningstransaktioner (uttag). Avslutande av konto (uppsägning) För avslutande av konto gäller vad som stadgas nedan i de allmänna villkoren, se punkt 5. Information om statlig insättningsgaranti Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Landshypotek med ett belopp som motsvarar högst euro. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 20 arbetsdagar från den dag Landshypotek försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information, se Information om uppgiftslämnande enligt Kreditupplysningslagen (1973:1173) Uppgifter om betalningsförsummelse m.m. kan komma att lämnas till kreditupplysningsföretag, myndigheter m.fl. Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnande kan erhållas av Landshypotek. 1. Allmänt Det här Avtalet innehåller villkor för Konto, Betaltjänster och Internettjänsten. Parter till detta Avtal är Landshypotek och Kunden. Kunden får tillgång till Landshypoteks Konto, Betaltjänster och Internettjänsten genom Ansökan. Ansökan finns tillgänglig på Ansökan ska undertecknas av Kunden. Under prövningen av Ansökan kan Landshypotek komma att göra en kreditupplysning. Efter att Ansökan registrerats och godkänts, tillställs Kunden en bekräftelse. Vid var tid gällande Allmänna villkor för Konton finns tillgängliga på Kunden har under avtalstiden rätt att på begäran få information om Genomförandetid och tillämpliga avgifter innan en enskild Betalningstransaktion genomförs. Landshypotek har rätt att överlåta samtliga eller delar av sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan. Kunden har inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet. Kontot är ett inlåningskonto med rörlig ränta. Kontot kan endast användas för insättningar och uttag i svenska kronor inom Sverige. Kontot ska vara avsett för Kundens näringsverksamhet och får inte användas för privata ändamål. Konto får inte öppnas av ett sådant institut som anges i var tid gällande lag om insättningsgaranti, f.n. bank, försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag, finansiellt institut eller sådant värdepappersföretag som har tillstånd till att ta emot medel på konto. För Kund som är juridisk person disponeras Kontot av dess firmatecknare. Kontot kan i dessa fall inte disponeras genom Internettjänsten. Kund som är juridisk person kan utse Behörig användare och den Behörige användaren får i dessa fall för Kundens räkning tillgång till Internettjänsten med begränsad funktionalitet. Behörig användare är ej, i denna egenskap, behörig att för Kundens räkning initiera en Betalningsorder. 2. Definitioner Allmänna villkor Dessa allmänna villkor som gäller för Konto, Betaltjänster och Internettjänsten. Ansökan Ansökan behörigen undertecknad av företrädare för Kund om att få tillgång till Landshypoteks Konto och tillhörande Betaltjänster och Internettjänsten. Avtalet Av Landshypotek godkänd Ansökan samt dessa Allmänna villkor. Bankdag Den dag som Landshypotek har öppet för verksamhet i den utsträckning som krävs för genomförande av en Betalningstransaktion till andra banker; normalt alla dagar förutom lördag, söndag, midsommarafton, julafton, nyårsafton eller annan allmän helgdag. BankID En bankgemensam tjänst för elektronisk identifiering och signering på internet som ges ut av en behörig utfärdare. Behörig användare Person hos Kunden som är registrerad som Behörig användare i enlighet med punkt Behörig användare kan endast utses av sådan Kund som är juridisk person. Betalningsdag Dag som en Betalningstransaktion ska vara Betalningsmottagaren tillhanda. Betalningsinstrument Personligt instrument eller personlig rutin, till exempel Säkerhetslösning som används av Kunden för att elektroniskt initiera en Betalningsorder. Betalningsmottagare Fysisk eller juridisk person som är den avsedda mottagaren av medel vid en Betalningstransaktion. Betalningsorder Kundens instruktion om att en Betalningstransaktion ska genomföras. Betalningstransaktion Insättning, uttag eller överföringar till eller från ett konto i Landshypotek eller i annan bank inom Sverige. Betaltjänst De tjänster och produkter som Landshypotek tillhandahåller för att genomföra Betalningstransaktioner. Betaltjänstleverantör Fysiska eller juridiska personer som tillhandahåller Betaltjänster. Bryttidpunkt Viss angiven sista tidpunkt som Landshypotek använder för att avgöra vilken Bankdag som Landshypotek ska anses ha mottagit en Betalningsorder. Gällande Bryttidpunkter framgår av punkt Debiteringsdag Den dag som uttag görs från Kundens Konto avseende en Betalningstransaktion. Sida 1 (5)

2 Genomförandetid Den tid det tar, efter det att Betalningsordern har mottagits och accepterats av Landshypotek, för en Betalningstransaktion att nå den bank i vilken Betalningsmottagaren har sitt konto. Gällande Genomförandetider finns beskrivna i punkten Konto Sparkonto Företag. Till ovanstående Konto ingår Betaltjänster samt Internettjänsten. Kund Den eller de juridiska personer eller fysiska personer som träffat detta Avtal. Landshypotek Landshypotek Bank Aktiebolag (publ), org. nr Internettjänsten Landshypoteks internettjänst som närmare regleras i punkt 11. Lösenord Avser lösenord eller annan personlig kod som Kunden behöver ange vid användning av Säkerhetslösningen. Mobilt BankID Ett BankID på en Mobil enhet. Mobil enhet Mobiltelefon, smartphone, surfplatta eller annan liknande utrustning med åtkomst till internet. Prislistan Den prislista som vid var tid tillämpas av Landshypotek och där priser och avgifter för Landshypoteks tjänster framgår. Prislistan finns tillgänglig på Säkerhetslösning Elektronisk identifierings- och säkerhetsutrustning, (exempelvis BankID eller annan e-legitimation), med vilken Kunden eller Behörig användare kan styrka sin identitet gentemot Landshypotek. Till Säkerhetslösningen ska ett Lösenord finnas kopplat. 3. Tillgång till Konto, Betaltjänster och Internettjänsten Åtkomsten till Landshypoteks Konton, Betaltjänster och Internettjänsten kan av säkerhetsskäl eller andra skäl vara begränsad, bl.a. genom beloppsbegränsningar och behörighetsbegränsningar. För sådan Kund som är juridisk person kan Betalningsorder ej läggas via Internettjänsten, se vidare avsnitt 10. Landshypotek ska på www. i möjligaste mån lämna besked om när Landshypoteks Konto, Betaltjänster och/eller Internettjänsten inte kan tillhandahållas på grund av underhåll eller planerade driftstopp. Landshypotek är inte ansvarigt för skada som beror av driftavbrott eller andra kommunikationsstörningar. 4. Priser och avgifter 4.1 Allmänt Priser och avgifter utgår enligt de bestämmelser som Landshypotek vid var tid tillämpar. Vid var tid gällande Prislista finns tillgänglig på Landshypotek förbehåller sig rätten att meddela ändring i fråga om priser och avgifter i enlighet med punkt Betalning, kvittning m.m. Avgifter ska erläggas på det sätt och med den periodicitet som framgår av Prislistan. Kunden är införstådd med att betalning kan ske genom att Landshypotek automatiskt belastar överenskommet Konto i Landshypotek på Debiteringsdagen med gällande pris eller avgift. Kunden ska se till att tillräckligt stort belopp alltid finns tillgängligt på överenskommet Konto på Debiteringsdagen. Avseende ankommande Betalningstransaktioner får Landshypotek dra Landshypoteks egna avgifter från det mottagna beloppet innan det sätts in på Kundens Konto. Landshypotek får även belasta Kundens Konto med belopp som avser annan förfallen fordran som Landshypotek har mot Kunden (kvittning). 5. Avtalstid och uppsägning Detta Avtal gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om minst 30 dagar. Om Kunden vill avsluta ett Konto med flera kontohavare måste detta göras gemensamt av alla kontohavarna, Landshypotek har rätt att omedelbart avsluta Avtalet om: Kunden inte fullgjort sina förpliktelser mot Landshypotek enligt detta Avtal, om Kunden använder Konto, Betaltjänst eller Internettjänsten i strid med gällande lagstiftning, förordning eller myndighets bindande föreskrifter, Landshypotek har skälig anledning att anta att Kunden kan antas vara eller är på obestånd eller Kunden försätts i konkurs. 6. Ändring av villkor Landshypotek förbehåller sig rätten att meddela ändringar i villkor och priser utan att Avtalet sägs upp. Meddelande om ändrade villkor och priser lämnas minst 14 dagar innan ändringarna ska börja gälla. Information om villkors- och prisändringar lämnas skriftligen via brev, elektronisk kommunikation, Internettjänsten eller via annat varaktigt medium. För information om fullständiga villkor har Landshypotek rätt att hänvisa Kunden till Om Kunden inte godkänner ändringarna har Kunden rätt att omedelbart och avgiftsfritt säga upp Avtalet senast före den dag då ändringarna ska börja gälla. Om uppsägning inte görs inom föreskriven tid anses Kunden ha godkänt ändringarna. För ändring av räntesatser gäller istället punkt Reklamation Kunden ska meddela Landshypotek omedelbart om Kunden anser att Landshypotek utfört ett uppdrag på ett felaktigt sätt efter det att Kunden upptäckt eller bort upptäcka felet (reklamation). Punkt och gäller vid Kundens reklamation av en Betalningstransaktion. 8. Konton 8.1 Beräkning av ränta Landshypotek lämnar uppgift till Kunden om gällande räntesatser i samband med att Kontot öppnas. Uppgift om aktuell räntesats framgår på Landshypoteks webbplats och Landshypoteks automatiska räntebesked Ränta beräknas efter den räntesats och enligt de grunder som vid var tid tillämpas av Landshypotek. För beräkning av ränta på tillgodohavande på Konto gäller att året indelas i tolv månader om 30 dagar, dvs. totalt 360 dagar. Räntan beräknas med räntedagsbasen 360/360. Ränta på insatt belopp på Konton beräknas från och med kalenderdagen efter insättningsdagen. Ränta på uttaget belopp beräknas till och med dagen före uttagsdagen. Samtliga insättningar och uttag som utförs på samma dag kvittas mot varandra. Upplupen ränta sätts in på Kontot vid utgången av varje kalenderår och när Kontot avslutas om inte annat följer av gällande lagar och föreskrifter. Vid ränteändringar beräknar Landshypotek räntan från och med den dag ränteändringen träder i kraft. 8.2 Ändring av räntesatser Landshypotek får ändra räntesatsen på Konto. Om räntesatsen ändras ska Landshypotek informera Kunden genom särskilt meddelande eller genom annonsering i rikstäckande dagstidning, om inte ändringen är till fördel för Kunden. Om Kunden har tillgång till Internettjänsten lämnas informationen där. Om Landshypotek råder över omständigheten som ligger till grund för ränteändringen, ska Landshypotek meddela Kunden ändringen minst 14 dagar innan ändringen börjar gälla om ändringen är till nackdel för Kunden. Om räntesatsen ändras till nackdel för Kunden och detta beror på omständighet som Landshypotek inte råder över, t.ex. då ändring sker på grund av ändring i det allmänna ränteläget, ska meddelandet lämnas så snart som möjligt. Landshypotek får ändra beräkningsgrunderna för ränta på Konto. Landshypotek ska informera Kunden genom särskilt meddelande till Kunden minst 14 dagar innan den träder i kraft. Om Kunden har tillgång till Internettjänsten lämnas informationen där. 8.3 Begränsat saldo Saldo på kontot kan vara begränsat. Uppgift om maximalt tillgodohavande framgår på Landshypoteks webbplats. 8.4 Belastning/debitering av Konto Landshypotek får debitera (göra uttag från) Kontot med belopp som Kunden beordrat eller godkänt. Landshypotek får vidare belasta Konto med pris, avgift och ränta enligt punkt Täckning på Konto m.m. Kunden ska se till att tillräckligt stort belopp finns tillgängligt på Kontot när Betalningstransaktionen ska ske. Om kontobehållningen på Debiteringsdagen inte räcker till att utföra Betalnings ordern har Landshypotek ingen skyldighet att genomföra Betalningsordern, se även punkt Landshypotek utför dock normalt ytterligare uttagsförsök enligt de rutiner som Landshypotek vid varje tid tillämpar. Om Betalningsordern inte har utförts meddelar Landshypotek normalt eller gör tillgängligt för Kunden att Betalningsorden inte har utförts och att den har makulerats eller kommer att makuleras om täckning på Kontot saknas på den i meddelandet angivna dagen. Landshypotek har rätt att ta ut skälig avgift för sådant meddelande enligt Prislistan. 8.6 Betalning av överdraget belopp Om brist uppkommer på Kontot är Kunden skyldig att omedelbart täcka denna. Ränta på överdraget belopp kan också utgå. Kunden ska i sådana fall betala den avgift som Landshypotek tillämpar för överdrag av detta slag i enlighet med Prislistan. 8.7 Information om Betalningstransaktioner Kunden får kontoutdrag alternativt information om kontohändelser för de Konton på vilka det gjorts Betalningstransaktioner. Information om genomförda Betalningstransaktioner görs Sida 2 (5)

3 tillgänglig via Internettjänsten. Information om genomförda Betalningstransaktioner lämnas även per post, upp till en gång per månad, på Kundens begäran. 9. Betaltjänster (ankommande Betalningstransaktioner) 9.1 Tillgängliga belopp Landshypotek ska göra beloppet avseende Betalningstransaktioner tillgängligt för Kunden så snart som möjligt efter det att Landshypotek mottagit information om Betalningstransaktionen och beloppet. Landshypotek får vägra att göra insättning på Kundens Konto om Landshypotek på grund av lag, förordning eller myndighets föreskrift är förhindrad eller förbjuden att göra detta. Landshypotek har rätt att återta insatta medel på Kontot om insättning på Kontot skett fel aktigt, t.ex. genom att beloppet krediterats fel Betalningsmottagare enligt utförd Betalningsorder. 9.2 Ansvar för genomförande av Betalningstransaktioner Reklamation Kunden ska omedelbart ta del av och granska den information (kontoutdrag m.m.) om genomförda Betalningstransaktioner som lämnats eller gjorts tillgänglig för Kunden. Kunden ska utan onödigt dröjsmål från det att Kunden får kännedom om Betalningstransaktioner som genomförts felaktigt meddela Landshypotek och begära rättelse (reklamation). Reklamation får dock aldrig ske senare än 3 månader från den tidpunkt insättning gjordes på Kundens Konto. Vid för sen reklamation får Kunden inte åberopa felet mot Landshypotek. Vid reklamation ska Kunden lämna de uppgifter som Landshypotek behöver för sin utredning Landshypoteks ansvar och Kundens rätt till återbetalning Landshypoteks ansvar enligt denna punkt förutsätter att Kunden har reklamerat den felaktigt genomförda Betalningstransaktionen. Om betalarens Betaltjänstleverantör kan visa att Landshypotek tagit emot Betalningstransaktionen är Landshypotek ansvarig för att Betalningstransaktionen genomförs korrekt. Landshypotek ska i dessa fall ställa Betalningstransaktionens belopp till Kundens förfogande. Kunden har inte rätt till ersättning för avgifter och ränta som drabbat denne på grund av att en Betalningstransaktion inte genomförts eller genomförts bristfälligt. 10. Betaltjänster (avgående Betalningstransaktioner) 10.1 Allmänt Betalningstransaktioner kan, med undantag för sådan Kund som är juridisk person, för närvarande utföras via Internettjänsten. Betalningstransaktioner kan även utföras på annat sätt i överenskommelse med Landshypotek och i enlighet med Landshypoteks vid var tid gällande regler för avgående Betalningstransaktioner. En Betalningstransaktion kan enbart ske till ett inlåningskonto i en annan svensk bank. Kunden ska se till att tillräckligt stort belopp finns tillgängligt på det anslutna Kontot senast vid tidpunkten för Betalningsordern. Avgående Betalningstransaktioner 10.2via Internettjänsten och via blankett Kunduppgifter vid Betalningsorder För att en Betalningsorder ska kunna genomföras behöver Kunden, utöver belopp och Betalningsdag alternativt Debiteringsdag, lämna eller verifiera uppgift om Betalningsmottagarens bankkontonummer eller motsvarande information. Dessutom behöver Kunden lämna eller verifiera de övriga uppgifter som anges i Landshypoteks instruktion för tjänsten, exempelvis information som gör det möjligt för Betalningsmottagaren att identifiera Betalningstransaktionen Godkännande av Betalningsorder Kunden ger sitt godkännande till att genomföra en Betalningsorder via Internettjänsten (gäller endast sådan Kund som är fysisk person) genom att Kunden gör en elektronisk signering med hjälp av Betalningsinstrument. I Internettjänsten finns instruktioner om hur signering utförs. Om Kunden inte har godkänt en Betalningstransaktion anses den vara obehörig enligt punkt För att Landshypotek ska vara skyldig att utföra Betalningsordern via Internettjänsten måste Kunden dessförinnan styrka sin identitet med Säkerhetslösningen. För mer information avseende Säkerhetslösning och Internettjänsten se punkt 11. Kunden kan även ge sitt godkännande till att genomföra en Betalningsorder via särskild blankett och i övrigt i enlighet med de regler som Landshypotek vid var tid tillämpar (exempelvis krav på identifiering) Tidpunkt för mottagande av Betalningsorder, återkallelse av Betalningsorder m.m. Landshypotek ska anses ha mottagit en Betalningsorder när Kunden, genom användning av Internettjänsten, har godkänt Betalningsordern enligt punkt och Kunden fått en kvittens på mottagandet. Har Kunden godkänt en Betalningsorder efter Bryttidpunkten ska Betalningsordern anses ha mottagits av Landshypotek nästa Bankdag. Har Kunden godkänt en Betalningsorder på en dag som inte är en Bankdag ska Betalningsordern anses mottagen nästa Bankdag. Har Kunden godkänt en Betalningsorder med Betalningsdag alternativt Debiteringsdag på av Kunden i framtiden angiven dag, anses Landshypotek mottagit Betalningsordern dagen före den av Kunden angivna Betalningsdagen eller Debiteringsdagen. Är denna dag inte en Bankdag ska Betalningsordern anses ha mottagits nästa Bankdag. Kunden kan inte ändra eller återkalla en godkänd Betalningsorder. För det fall Kunden godkänner en Betalningsorder genom användning av särskild blankett ska Landshypotek anses ha mottagit Betalningsordern vid den tidpunkt då Landshypotek mottagit den särskilda blanketten och denna uppfyller de krav Landshypotek vid var tid tillämpar Genomförandetid och Bryttidpunkter för avgående Betalningstransaktioner Internettjänsten (gäller endast sådan Kund som är fysisk person) 1. Överföringar mellan konton i Landshypotek Bryttidpunkter: Genomförandetider: Omgående 2. Överföring till bankkonto i annan bank Bryttidpunkter: Kl Genomförandetider: Samma dag Särskild blankett 1. Överföringar mellan konton i Landshypotek Bryttidpunkter: 13:45 Genomförandetider: upp till 4 Bankdagar 2. Överföring till bankkonto i annan bank Bryttidpunkter: Kl Genomförandetider: upp till 4 Bankdagar 10.4 Ansvar för genomförande av Betalningstransaktioner, obehöriga Betalningstransaktioner m.m Reklamation Kunden ska omedelbart ta del av och granska den information om genomförda Betalningstransaktioner som lämnats eller gjorts tillgänglig för Kunden. Kunden ska utan onödigt dröjsmål från det att Kunden får kännedom om felaktigt genomförda eller obehöriga Betalningstransaktioner meddela Landshypotek och begära rättelse (reklamation). Reklamation får dock aldrig ske senare än 3 månader från den tidpunkt Betalningstransaktionen debiterades (uttag gjordes från) Kontot. Vid för sen reklamation får Kunden inte åberopa felet mot Landshypotek. Vid reklamation ska Kunden lämna de uppgifter som Landshypotek behöver för sin utredning. Vid reklamation av obehörig Betalningstransaktion ska polisanmälan bifogas om Landshypotek begär det Ansvar för genomförande av Betalningstransaktioner Kunden ansvarar för att det finns täckning på Kontot för Betalningstransaktionen och att de uppgifter som Kunden lämnar till Landshypotek är tillräckliga och korrekta för att Betalningstransaktionen ska kunna genomföras. Landshypotek ansvarar för att belopp och information överförs eller skickas till Betalningsmottagarens Betaltjänstleverantör inom Genomförandetiden. Om förutsättningarna enligt första stycket är uppfyllda och Betalningstransaktionen ändå inte överförts eller skickats till Betalningsmottagarens Betaltjänstleverantör eller om Betalningstransaktionen på annat sätt genomförts bristfälligt och Kunden reklamerat enligt detta Avtal ska Landshypotek vidta rimliga och lämpliga åtgärder för att återställa det debiterade Kontots kontoställning till den som skulle ha förelegat om den bristfälligt genomförda Betalningstransaktionen inte hade ägt rum. Vidare ska Landshypotek i förekommande fall meddela Kunden att Betalningstransaktionen inte genomförts och, om möjligt, skälet till detta. Kan Landshypotek visa att Betalningsmottagarens Betaltjänstleverantör har tagit emot Betalningstransaktionen är Betalningsmottagarens Betaltjänstleverantör ansvarig för om Betalningstransaktionen inte blir genomförd eller blir genomförd på ett bristfälligt sätt. Skulle Betalningsmottagarens Betaltjänstleverantör, trots detta ansvar, återsända beloppet är Landshypotek ansvarig för att beloppet snarast återbetalas till Kunden. Om en Betalningstransaktion inte genomförts eller genomförts bristfälligt, ska Landshypotek på Kundens begäran försöka spåra Betalningstransaktionen och underrätta Kunden om resultatet. Om en Betalningstransaktion genomförs med hjälp av Säkerhetslösningen, anses Betalningstransaktionen genomförd korrekt vad avser den Betalningsmottagare som angetts i den unika identifikationskoden. Med unik identifikationskod avses den kombination av bokstäver, siffror eller tecken som Landshypotek uppger för Kunden och som Kunden ska lämna i en Betalningsorder för att på ett otvetydigt sätt identifiera Betalningsmottagaren eller dennes bankkonto. Om den unika identifikationskoden som lämnats av Kunden är felaktig, är Landshypotek inte ansvarig. Landshypotek har inte någon skyldighet att utreda om den unika identifikationskoden är korrekt. Landshypotek ska dock, på Kundens begäran, vidta skäliga åtgärder för att få tillbaka de medel som Betalningstransaktionen avsåg. För dessa tjänster kan Landshypotek ta ut en avgift enligt Prislistan. Sida 3 (5)

4 Kunden har inte rätt till ersättning för avgifter och ränta som drabbat denne på grund av att en Betalningstransaktion inte genomförts eller genomförts bristfälligt Obehöriga Betalningstransaktioner Återbetalning av obehöriga Betalningstransaktioner Om Landshypotek agerat med normal aktsamhet är Landshypotek inte skyldig att betala tillbaka belopp för obehöriga Betalningstransaktioner till Kunden. Om Kunden använt ett Betalningsinstrument gäller istället punkt nedan Ansvar vid användning av Betalningsinstrument Om Landshypotek agerat med normal aktsamhet är Landshypotek inte skyldig att betala tillbaka belopp för obehöriga Betalningstransaktioner till Kunden. Om en obehörig Betalningstransaktion har genomförts med Betalningsinstrumentet till följd av att Kunden har underlåtit att skydda ett Lösenord ska Kunden stå för beloppet. Om en obehörig Betalningstransaktion har kunnat genomföras till följd av att en skyldighet enligt punkten 11.5 åsidosatts ansvarar Kunden för hela beloppet. Kunden som har betalningsansvar för obehöriga Betalningstransaktioner är skyldig att betala belopp som påförts Kontot genom att detta övertrasserats eller beviljad kredit överskridits. Om även någon annan än Kunden är behörig enligt Avtalet att använda ett Betalningsinstrumentet, ska vid bedömningen av om Kunden ansvarar för något belopp, den andra personens handlande räknas som om Kunden själv hade handlat Vägran att genomföra en Betalningsorder Landshypotek får vägra att genomföra en Betalningsorder om Landshypotek på grund av lag, förordning eller myndighets föreskrift är förhindrad eller förbjuden att genomföra en Betalningstransaktion. Landshypotek får även vägra att genomföra en Betalningsorder för det fall Landshypotek har skälig anledning att misstänka att Säkerhetslösningen används av obehörig eller Landshypotek av annan anledning har skäl att ifrågasätta Betalningsorderns riktighet. Kunden får meddelande om ej utförd Betalningsorder om inte Landshypotek är förhindrad att skicka detta enligt lag, förordning eller myndighets föreskrift. Landshypotek får också ta betalt för meddelandet enligt vad som framgår av Prislistan. 11. Internettjänsten 11.1 Allmänt Kunden kan via Internettjänsten bland annat se kontosaldo, kontotransaktioner samt, med vissa begränsningar, genomföra överföringar till andra konton. Kund som är juridisk person kan inte genomföra en Betalningsorder genom användande av Internettjänsten. Sådan Kund hänvisas istället till Landshypoteks vid var tid gällande regler för avgående Betalningstransaktioner som godkänns genom användande av särskild blankett, se avsnitt 10. De produkter och tjänster som Landshypotek erbjuder via Internettjänsten kan över tiden komma att variera i omfattning och utformning Tekniska krav på Kundens utrustning Tekniska krav på den utrustning och övrig information som krävs för att använda Internettjänsten framgår på Kunden ansvarar själv för sin tekniska utrustning och att tillse att denna uppfyller den tekniska standard som är nödvändig för att använda Internettjänsten. Kunden ska visa normal aktsamhet och skydda sin tekniska utrusning mot obehörigt användande, bland annat genom att använda nödvändiga antivirusprogram. Landshypotek ansvarar inte för skada som kan uppstå p.g.a. avbrott i internetuppkoppling eller brister i mottagningen till och från en Mobil enhet Säkerhetslösning och Behörig användare För att använda och logga in i Internettjänsten krävs att Kund som är juridisk person registrerar behöriga användare hos Kunden som ska ha tillgång till Internettjänsten (Behöriga användare) samt att Behöriga användare efter registrering använder den Säkerhetslösning som vid var tid anvisas av Landshypotek. Den Säkerhetslösning som för närvarande kan användas är e-legitimation (t.ex. BankID eller Mobilt BankID). E-legitimation tillhandahålls inte av Landshypotek utan kan inhämtats via annan bank. Läs mer på Genom att använda Säkerhetslösningen kan Kunden och, i tillämpliga fall, Behörig användare styrka sin identitet gentemot Landshypotek och i vissa fall gentemot tredje man. Med hjälp av Säkerhetslösningen kan Kunden och Behörig användare även lämna elektroniska signaturer, vilka motsvarar ett undertecknande av en handling. Kunden ansvarar för att sätta sig in i Säkerhetslösningens funktioner och hur användningen av Säkerhetslösningen knyter vidtagna åtgärder till Kunden, till exempel en genomförd Betalningsorder. Behörig användare kan dock inte för Kundens räkning genomföra en Betalningsorder. Kunden ansvarar för Behörig användares användning av Internettjänsten och att sådan användning sker i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal. För e-legitimation gäller förutom bestämmelserna i detta Avtal och gällande anvisningar från Landshypotek även bestämmelserna i avtalet med respektive utgivare av den e-legitimation som Kunden eller Behörig användare använder som Säkerhetslösning. Landshypotek ansvarar inte för skada som uppkommit genom att Kunden inte iakttagit vad som ankommer på Kunden enligt villkoren i detta Avtal, Landshypoteks instruktioner avseende Säkerhetslösning, eller om Kunden inte har följt bestämmelserna i avtalet med respektive utgivare. Landshypotek ansvarar inte för skada som Kunden lider på grund av försenad handläggning som beror på Landshypoteks utförande av säkerhetskontroll Säkerhetslösningen som Betalningsinstrument och bindande uppdrag När Kunden använder Säkerhetslösning för att utföra Betalningstransaktioner är Säkerhetslösningen ett Betalningsinstrument. Förutom bestämmelser i denna punkt gäller vid sådan användning även punkt 10 ovan samt Behörig användares och Kundens avtal med respektive utgivare av den Säkerhetslösning som används som Betalningsinstrument. Uppdrag eller instruktioner som lämnats till Landshypotek via Internettjänsten och där Kunden har identifierats och verifierats av Landshypotek med användande av Säkerhetslösning, är bindande för Kunden. Annan behörighetskontroll utförs inte, dvs. Landshypotek kommer inte att kontrollera att det är rätt person som använt Säkerhetslösningen och tar inte ansvar för att Kunden eller Behörig användare är behörig att utföra beställningarna eller använder Internettjänsten. Kunden ansvarar för att Behörig användares användning av Säkerhetslösningen är korrekt och sker enligt detta Avtal Kundens åtagande att skydda Säkerhetslösningen och tillhörande Lösenord Säkerhetslösningen får endast användas av Kunden respektive Behörig användare personligen. Vid användning av e-legitimation kommer Kunden och Behörig användare att kunna välja ett Lösenord som krävs vid användning av Behörig användares e-legitimation. Detta Lösenord väljs av Kunden eller Behörig användare eller tillhandahålls av respektive utfärdare av e-legitimation och Landshypotek tar inget ansvar för sådant Lösenord. Kunden och Behörig användare ska vidta alla rimliga åtgärder för att skydda sitt Lösenord och se till att detta eller Säkerhetslösningen inte används av obehöriga. Vid användning av Säkerhetslösning via en Mobil enhet ska Kunden och Behörig användare använda den Mobila enhetens tillämpliga säkerhetsanordningar, exempelvis telefonlåskod. Vid hantering av Kundens eller Behörig användares Lösenord för e-legitimation ansvarar Kunden för att: Kunden och Behörig användare skyddar och hanterar sitt Lösenord på ett sådant sätt att ingen obehörig person får tillgång till detta; i eventuell anteckning om Lösenord eller vid annan elektronisk lagring av Lösenord Kunden eller Behörig användare inte anger dess egenskap av lösenord eller dess samband med Säkerhetslösningen, Landshypotek eller Internettjänsten, Kunden eller Behörig användare inte väljer ett Lösenord som har något samband med Kundens eller Behörig användares namn, personnummer/ organisations nummer, kontonummer eller liknande; och Kunden eller Behörig användare vid misstanke om att någon obehörigen har tillgång till Lösenordet omedelbart anmäler detta till Landshypotek samt omedelbart ändrar sådant Lösenord Underrättelse om missbruk m.m. av Säkerhetslösning/ Betalningsinstrument Kunden är skyldig att vid Kunden eller Behörig användares vetskap om att Säkerhetslösningen obehörigen använts för tillgång till Internettjänsten snarast anmäla detta till Landshypotek. Underrättelse avseende obehörig tillgång till e-legitimation ska även ske i enlighet med bestämmelserna i avtalet med respektive utgivare Tillgång till information om annans konto via fullmakt Kunden förbinder sig att se till att fullmaktstagare tar del av villkoren i detta Avtal. Kunden är betalningsansvarig enligt detta Avtal och ansvarar för att samtliga fullmaktstagare följer Avtalet och Landshypoteks instruktioner. Återkallar eller ändrar Kunden en fullmaktstagares rätt att disponera över Kundens konton gäller sådan ändring eller återkallelse gentemot Landshypotek först när Landshypotek mottagit en skriftlig ändring eller återkallelse från Kunden Återkallelse eller ändring avseende Behörig användare Återkallar eller ändrar Kunden en Behörig användares rätt att använda Internettjänsten för Kundens räkning gäller sådan ändring eller återkallelse gentemot Landshypotek först när Landshypotek mottagit en skriftlig ändring eller återkallelse från Kunden Tillgänglighet, avstängning eller spärr av åtkomst till Internettjänsten Landshypotek har som mål att ha en hög tillgänglighet för åtkomst till Internettjänsten. Trots denna ambition kan Landshypotek inte garantera att tjänsten alltid kommer att vara tillgänglig utan Landshypotek kan av tekniska eller underhållsmässiga skäl tidvis behöva begränsa tillgängligheten till tjänsten. Landshypotek har rätt att med omedelbar verkan och utan föregående meddelande stänga eller begränsa Kundens åtkomst till Internettjänsten, om: brister i säkerhetssystemet upptäcks som kan medföra obehörig åtkomst till eller förlust av Landshypoteks eller Kundens data; Kunden eller Behörig användare vid användning av Internettjänsten agerar på ett sätt som kan orsaka Landshypotek eller tredje man skada; Sida 4 (5)

5 Kunden eller Behörig användare inte följer av Landshypotek meddelade riktlinjer för användning av Internettjänsten; om någon gör upprepade misslyckade inloggningsförsök avseende aktuell person eller Landshypotek har en skälig anledning att misstänka obehörig användning av Internettjänsten eller Säkerhetslösningen; Kunden eller Behörig användare bryter mot riktlinjer utfärdade av Landshypotek eller tredje man avseende Säkerhetslösningen eller Landshypotek har skälig anledning att anta att Säkerhetslösningen eller Lösenord kan komma att användas av obehörig person eller i övrigt i strid med villkoren i detta Avtal eller i strid med gällande lagstiftning, förordning eller myndighets föreskrifter; eller om Kunden eller Behörig användare i övrigt bryter mot bestämmelserna i Avtalet. Landshypotek ansvarar inte för eventuell skada som Kunden drabbas av vid bristande tillgänglighet eller vid avstängning eller spärr av åtkomst till Internettjänsten i enlighet med ovan. 12. Kommunikation och meddelanden 12.1 Språk Om inte annat avtalats kommer dokumentation och kontakt mellan Kunden och Landshypotek att ske på svenska Information Information tillhandhålls bl.a. av Landshypotek på Informationen kan i vissa fall basera sig på uppgifter tillhandahållna av andra än Landshypotek. Landshypotek tar inte något ansvar för att informationen eller uppgifterna är korrekta eller för uppkommen skada på grund av eventuella brister eller fel i lämnad information. Landshypotek kommer löpande att förändra och uppdatera sådan information Landshypoteks meddelanden och information till Kunden Meddelande till Kunden kommer att skickas med vanligt eller rekommenderat brev, via internet, e-post eller annan elektronisk kommunikation. Meddelande kan i vissa fall även lämnas via telefon. Vanligt eller rekommenderat brev som Landshypotek skickar till Kunden ska anses ha nått Kunden senast fem Bankdagar efter avsändandet, om brevet har skickats till den adress som är angiven i Avtalet eller som annars har meddelats av Kunden eller är känd för Landshypotek. Meddelande som skickats med hjälp av internet, e-post eller annan elektronisk kommunikation ska anses ha nått Kunden vid tidpunkten för avsändandet om meddelandet sänts till den adress eller det nummer som Kunden uppgett för Landshypotek eller vid den tidpunkt meddelandet på annat sätt gjorts tillgängligt. Elektronisk kommunikation via Internettjänsten ska anses ha nått Kunden vid den tidpunkt den görs tillgänglig för Kunden i Internettjänsten. Personuppgifterna kommer att behandlas av Landshypotek för administration och Landshypoteks fullgörelse av ingångna avtal med Kunden samt för Landshypoteks genomförande av åtgärder och tjänster som Kunden har begärt innan och efter avtal träffats. Landshypotek kommer även att behandla personuppgifter i den mån detta krävs för att Landshypotek ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag eller myndigheters föreskrifter. De personuppgifter som Landshypotek behandlar kan även komma att användas som underlag för Landshypoteks marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering, t.ex. i riskberäkningsmodeller som Landshypotek använder för att uppfylla kapitaltäckningsregler. Av säkerhets- och utredningsskäl kommer Landshypotek även att lagra alla uppdrag och instruktioner som lämnats via Internettjänsten elektroniskt i vilken personuppgifter kan ingå. Genom ingående av detta Avtal samtycker Behörig användare och Kund (fysisk person) till att Landshypotek och Landshypoteks samarbetspartners behandlar den Behörige användarens/ den fysiske personens personuppgifter för direktmarknadsföring via e-post. För att Landshypotek ska upprätthålla en god kund- och registervård kan Landshypotek även komma att komplettera Behörig användares och Kunds (fysisk person) personuppgifter genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR. Personuppgifter kan för angivna ändamål med beaktande av reglerna om banksekretess ibland komma att lämnas ut till andra bolag inom Landshypotekkoncernen eller till andra bolag såväl inom som utom EU/EES som Landshypotek samarbetar med. Informationen kan därmed också komma att lämnas ut till myndigheter i andra länder än Sverige enligt lokal lagstiftning. I vissa fall är Landshypotek också skyldigt enligt lag att lämna uppgifter till exempelvis Finansinspektionen, Försäkringskassan och Skatteverket. Behörig användare och Kund (fysisk person) har rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter som Landshypotek behandlar som rör den Behöriga användaren/kunden. Ansökan om sådan information ska vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och skickas till, Att: Personuppgiftsansvarig, Box 14092, Stockholm. Behörig användare och Kund (fysisk person) kan även till samma adress anmäla om de inte önskar ta emot direktreklam från Landshypotek eller begära att Landshypotek ska rätta missvisande, felaktig eller ofullständig personuppgift. Information om villkors- och prisändringar meddelas på sätt som anges i punkt 6. Information om ränteändringar meddelas på sätt som anges i punkt 8.2. Information om Betalningstransaktioner meddelas på sätt som anges i punkt 8.6. Kunden ska underrätta Landshypotek om ändring av adress, telefonnummer, e-post eller annan relevant kontaktuppgift. 13. Begränsning av Landshypoteks ansvar Landshypotek ansvarar inte för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller oavsett om Landshypotek själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Landshypotek ansvarar inte heller för skada som beror på: 1) avbrott eller annan störning i automatisk databehandling, dataöverföring, telekommunikationer, annan elektronisk kommunikation; eller 2) fel i telefon förbindelser eller i teknisk utrustning som tillhör annan än Landshypotek och som Landshypotek inte har kontroll över. Om hinder föreligger för Landshypotek att verkställa en betalning eller vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Landshypotek, om ränta är utfäst, betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är ränta inte utfäst är Landshypotek inte skyldig att betala ränta efter högre räntesats än motsvarande den av Riksbanken fastställda vid var tid gällande referensränta enligt 9 räntelagen (1975:635) med tillägg av två procentenheter. Landshypotek ansvarar heller inte för skada som uppkommit i andra fall, om Landshypotek varit normalt aktsam. Landshypotek ansvarar inte för indirekt skada, om inte skadan orsakats uppsåtligt av Landshypotek eller genom Landshypoteks grova vårdslöshet. 14. Landshypoteks behandling av personuppgifter och annan hantering av information Genom att godkänna dessa Allmänna villkor samtycker Behörig användare och Kund (fysisk person) till Landshypoteks behandling av dess personuppgifter enligt denna punkt. De personuppgifter som behandlas består av sådana personuppgifter som lämnas av Kunden enligt Avtalet eller i samband med Kundens och Behörige användarens användning av Landshypoteks tjänster (såsom namn, adress, personnummer, e-postadress och annan kontaktinformation) eller som på annat sätt insamlas av Landshypotek enligt denna punkt. Sida 5 (5)

sparkonto för privatpersoner

sparkonto för privatpersoner sparkonto för privatpersoner 1. allmänna villkor 1.1. inledning Detta avtal består av allmänna villkor för Betalkonton. För Stopptider och Genomförandetider hänvisar vi till vår hemsida. Samtliga villkor

Läs mer

amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag

amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag amfa banks allmänna villkor 2015:1 för företagskonto och sparkonto företag 1 inledning Detta avtal består av allmänna villkor för Betalkonton. För priser, Stopptider och Genomförandetider hänvisar vi till

Läs mer

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning

Villkor. Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01. Innehållsförteckning. 1 Inledning Villkor Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Definitioner och begreppsförklaringar 3 Användarmanualer 4 Tillgång till tjänster m.m.

Läs mer

Villkor Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat. Uppdaterade per 2011-01-01. Innehållsförteckning

Villkor Betalkonton och Betaltjänster, m.m. - Privat. Uppdaterade per 2011-01-01. Innehållsförteckning Uppdaterade per 2011-01-01 A7479_v (AF) ver 1.1 110101 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Definitioner och begreppsförklaringar 3 Användarmanualer 4 Tillgång till tjänster m.m. 5 Kommunikation, Säkerhetsutrustning,

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot

Privatkonto. 2 Allmän produktbeskrivning. 1 Definitioner med mera. Allmänna villkor från 2012-01-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om kontot Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när en medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 1 FEB 2012 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner som även utförs av Bankens ombud. Kundens

Läs mer

Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01

Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01 Skandiakonto Allmänna villkor för Skandiakonto samt hur detta kan disponeras 2011-08-01 I den mån dessa allmänna villkor innehåller bestämmelser som är oförenliga med Ramavtal för Betalkonton och Betaltjänster

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

ALMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR SPARKONTO

ALMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR SPARKONTO ALMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR SPARKONTO 1. Allmänt Parter i detta avtal är Carnegie Investment Bank AB (publ), nedan kallad banken, och sådan fysisk person för vilken ett konto förs, nedan kallad Kontohavaren.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg Tfn växel:

Läs mer

Anmälan/byte av behörighet SBABs kontotjänst, bostadsrättsförening

Anmälan/byte av behörighet SBABs kontotjänst, bostadsrättsförening Anmälan/byte av behörighet SBABs kontotjänst, bostadsrättsförening Undertecknade personer - förbinder sig att följa de anvisningar som SBAB Bank AB (publ), vid var tid, lämnar om nyttjandet av, aktuella

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (publ), org.nr. 516401-0208 Box 22209, 250 24 Helsingborg Tfn

Läs mer

Anmälan/byte av behörighet SBAB:s kontotjänst, bostadsrättsförening

Anmälan/byte av behörighet SBAB:s kontotjänst, bostadsrättsförening Anmälan/byte av behörighet SBAB:s kontotjänst, bostadsrättsförening Undertecknade personer - förbinder sig att följa de anvisningar som, vid var tid, lämnar om nyttjandet av aktuella självbetjäningstjänster.

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

Information om insättningsgaranti 1. Allmänt 2. Kontoansökan 3. Disponering av Kontot

Information om insättningsgaranti 1. Allmänt 2. Kontoansökan 3. Disponering av Kontot Information om insättningsgaranti Kontot omfattas av norsk insättningsgaranti (enligt den norska lagen, lag 6. December 1996 nr 75 om säkringsordningar för banker och offentlig administration). Insättningsgarantin

Läs mer

Affärssammanställning

Affärssammanställning ANDERS ROSELL FJÄLLGATAN 14 LGH 1103 413 17 GÖTEBORG BOX 717 791 29 FALUN Kunden och banken har genom distansavtal kommit överens om följande: Sparande Servicekonto 8166-1,934 569 476-5 Ränteuppgifter

Läs mer

Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening

Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en bostadsrättsförening eller bostadsförening. Föreningens namn Organisationsnummer

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

Produktvillkor Stora Sparkontot privatkund GÄLLER FRÅN 2015-09-01

Produktvillkor Stora Sparkontot privatkund GÄLLER FRÅN 2015-09-01 Produktvillkor Stora Sparkontot privatkund GÄLLER FRÅN 2015-09-01 PRISER OCH PRODUKTSAMMANFATTNING RÄNTA Rörlig. Gå in på www.marginalen.se för aktuell ränta. SPARBELOPP Upp till 5 000 000 kronor per kund

Läs mer

Välkommen till ett riktigt bra sparande!

Välkommen till ett riktigt bra sparande! Välkommen till ett riktigt bra sparande! Detta behöver vi för att kunna öppna ert konto: 1 2 3 4 Ifylld och undertecknad kontoansökan Ifylld kundkännedomsblankett Kopia på ID-handling Både för behörighetsadministratörer,

Läs mer

Allmänna villkor för insättning och betaltjänster - näringsidkare Del B av kontoavtalet

Allmänna villkor för insättning och betaltjänster - näringsidkare Del B av kontoavtalet Allmänna villkor för insättning och betaltjänster - näringsidkare Del B av kontoavtalet 1. Öppnande av konto - kundidentifikation Den som vill öppna ett konto hos Banken ska lämna erforderliga identifikations-

Läs mer

Ekobanken. *Se hemsidan eller kontakta banken och skriv in ert val här för dessa kontoformer: Sid 1 av 6 KONTOÖPPNING PRIVAT

Ekobanken. *Se hemsidan eller kontakta banken och skriv in ert val här för dessa kontoformer: Sid 1 av 6 KONTOÖPPNING PRIVAT Ekobanken Box 64, 153 22 JÄRNA Tel 08-551 714 70 www.ekobanken.se Sid 1 av 6 KONTOÖPPNING PRIVAT PERSONUPPGIFTER Om kontot disponeras av flera personer disponerar ni kontot var för sig Namn (Ekobanken

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum 2010-12-31

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum 2010-12-31 1. Definitioner I dessa ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M M har följande begrepp här nedan angiven innebörd: Banken Bankdag Betalkonto Kontokort eller något annan personligt instrument eller per- sonlig rutin

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum 2015-06-03

ALLMÄNNA VILLKOR Inlåning m m (med Särskilda villkor Betalkonton och Betaltjänster - Konsument Utgivningsdatum 2015-06-03 1. Definitioner I dessa ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M M har följande begrepp här nedan angiven innebörd: 1(6) Banken förbehåller sig rätten att avgöra om identitetshandlingar, fullmakter och övriga behörighetshandlingar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. FÖRETAG 2014-06-02. Generella bestämmelser. Sidan 1 av 8

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. FÖRETAG 2014-06-02. Generella bestämmelser. Sidan 1 av 8 Generella bestämmelser 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999020 (Kundcenter Företag), webbplats:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. KONSUMENT 2013-01-18. Generella bestämmelser. Sidan 1 av 8

ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. KONSUMENT 2013-01-18. Generella bestämmelser. Sidan 1 av 8 ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M.M. KONSUMENT 2013-01-18 Generella bestämmelser 1. ALLMÄNT Tjänsterna i dessa allmänna villkor tillhandahålls av Sparbanken Syd banken, org.nr. 548000-7425, Box 252, 271 25 YSTAD,

Läs mer