SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Omsorgsnämnden (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman (S) Kim Öhman (S) Bernt Åkerblad (S) Lottie Routh Brissle (MP) Lussi Nyblaeus (M), för Björn Bergdahl (M) Carin Lundén (M) Jan Ritzén (M) Britt-Marie Alfredsson (C) Övriga deltagande Se sida 2 Utses att justera Andreas Ardenfors Sekreterare... Paragrafer 1-45 Anders Petersson Ordförande... Daniel Andersson Justerande... Andreas Ardenfors ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Omsorgsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Omsorgskontoret Underskrift... Ann-Katrin Axén

2 Omsorgsnämnden (54) Övriga deltagande Ersättare: Dan Rönnqvist (S) Sandra Ek (S) Amina Farah (FP) Ingegerd Ehrenborg (M) Marianne Larsson (C) Övriga: Peder Ellison, omsorgskontoret Elisabeth Ulvenäs, omsorgskontoret Ann-Britt Olofsson, omsorgskontoret Tina Andersson, omsorgskontoret Ulla Andersson, omsorgskontoret Sofia Åström, omsorgskontoret Karin Fagéus, omsorgskontoret Maria Lindfors, omsorgskontoret Björn Dahlberg, kvalitets- och utvärderingskontoret Björn Skoog, kvalitets- och utvärderingskontoret Anders Petersson, sekreterare

3 Omsorgsnämnden (54) Innehållsförteckning Inledning... 5 Justering av dagordningen... 6 Aktuell kö-situation... 7 Information avseende ny gruppbostad på Tunngatan... 8 Verksamhetsuppföljning Leanlink, LSS Funktionsstöd, Boställsgatan Utredning om förutsättningar av valfrihetssystem avseende dagverksamhet Öppna sammanträden Bokslut och verksamhetsberättelse för år Delegation inom omsorgsnämndens ansvarsomårde Konkurrensutsättningsplan Linköpings sociala samstiftelse nr 1 och Lagman D E Holmströms stiftelse, avveckling och sammanläggning av avkastningsstiftelser i Linköpings kommun; Föreningsbidrag 2015, fördelning samt val av referenspersoner Linköpings kommunala råd för funktionshinder och delaktiget, val av representanter Linköpings kommunala pensionärsråd, val av representanter Kontaktpolitiker, val och antagande av riktlinjer Internkontrollrepresentanter, val Anlägg gruppboende på annan plats än den planerade i Västerlösa, svar på medborgarförslag Aman Care AB, ansökan om godkännande av hemtjänstutförare Linköpings behandlingshem, ansökan från Leanlink, Råd och Stöd Vräkningsförebyggande insatser, förlängning av avtal med Leanlink, Råd och Stöd 27 Våld i nära relationer, återrapport av användning av utvecklingsmedel Våld i nära relationer, ansökan om utvecklingsmedel för Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklaration), uppföljning Familjerådgivning, utökning av avtal med Leanlink Råd och Stöd Linköpings Handikappidrottsförening, ansökan om ersättning för ledsagare Svenska Kyrkan, ansökan om bidrag till "Barn i väntan" Anhörigcentrum, ställningstagande till uppsägning av avtal Adamstorpsvägen, ställningstagande till uppsägning av avtal avseende verksamhet i bostäder med särskild service Blåbärsvägen, ställningstagande till uppsägning av avtal avseende verksamhet i bostäder med särskild service Fanjunkaregatan, ställningstagande till uppsägning av avtal, avseende verksamhet i bostäder med särskild service med tillhörande daglig verksamhet Gamla Ledbergsvägen och Norrsättersgatan, ställningstagande till uppsägning av avtal, avseende verksamhet i bostäder med särskild service med tillhörande daglig verksamhet Lilla Åby, ställningstagande till uppsägning av avtal, avseende verksamhet i bostäder med särskild service med tillhörande daglig verksamhet Sparvsångsvägen 10, ställningstagande till uppsägning av avtal, avseende verksamhet i bostäder med särskild service... 41

4 Omsorgsnämnden (54) Skäggetorp, ställningstagande till uppsägning av avtal avseende verksamhet i bostäder med särskild service Överstegatan, ställningstagande till uppsägning av avtal, avseende verksamhet i bostäder med särskild service Hjulsbrovägen, ställningstagande till uppsägning av avtal, avseende korttidsvistelse för vuxna Attesträtt, omsorgskontoret Attesträtt, Forsknings- och utvecklingscentrum Förfrågningsunderlag ramavtalsupphandling, bostäder med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning Förfrågningsunderlag, verksamhet i bostäder med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning, ny gruppbostad i Sturefors Nytida, ansökan om ersättning för extra personalinsatser vid gruppbostaden på Jordbruksgatan Rapporter Delegationsbeslut, redovisning Handlingar för kännedom Förrättningar... 54

5 Omsorgsnämnden (54) On 1 Dnr Inledning Ordförande Daniel Andersson (FP) hälsar nya och tidigare ledamöter och ersättare i omsorgsnämnden välkomna till den nya mandatperioden.

6 Omsorgsnämnden (54) On 2 Dnr. On Justering av dagordningen Omsorgsnämnden gör följande justering av den utsända föredragningslistan: Ärende 2 Utredning om förutsättningar av valfrihetssystem avseende dagverksamhet tas upp som beslutsärende.

7 Omsorgsnämnden (54) On 3 Dnr. On Aktuell kö-situation Socialkontoret redovisar varje månad statistik avseende kösituationen för personer som har en utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada eller omfattande fysisk funktionsnedsättning samt för personer med psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Den nu aktuella redovisningen avser förhållanden den 31 januari Uppgifterna som redovisas används som underlag i omsorgskontorets planeringsarbete. Karin Fagéus och Elisabeth Ulvenäs föredrar ärendet och beskriver syftet med köredovisningen., Informationen noteras.

8 Omsorgsnämnden (54) On 4 Dnr. On Information avseende ny gruppbostad på Tunngatan Ann-Britt Olofsson informerar om den tvist som föreligger mellan Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) och Omsorgsgruppen i Norrköping AB som avser utförarens ansökan om tillstånd för att driva verksamheten vid gruppbostaden. Ärendet ligger för närvarande för avgörande hos Förvaltningsrätten. Omsorgskontoret har uppvaktat IVO för att nå en lösning. Gruppbostaden på Tunngatan har varit färdig för inflyttning sedan den 1 november förra året. Omsorgskontoret har bett juridikfunktionen vid kommunledningskontoret se över avtalets giltighet med anledning av att Omsorgsgruppen inte fått tillstånd i tid. I den granskningen ingår också att bedöma eventuella skadeståndsanspråk som utföraren kan rikta mot kommunen om upphandlingen avbryts. Juridikfunktionen lutar åt att omsorgsnämnden skulle kunna ge Leanlink i uppdrag att svara för verksamheten under ett år i avvaktan på att frågan om tillstånd för Omsorgsgruppen slutligt blir avgjord. Kontoret kommer senare under februari månad träffa SKL för att diskutera IVO:s tillståndsprövning. Informationen noteras.

9 Omsorgsnämnden (54) On 5 Dnr. On Verksamhetsuppföljning Leanlink, LSS Funktionsstöd, Boställsgatan 17 Kvalitets- och utvärderingskontoret redovisar en uppföljning som genomförts på gruppbostaden Boställsgatan 17. De områden som kontoret valt att titta närmare på är ska-krav i avtalet och speglar bland annat de boendes miljö, rättssäkerhet, delaktighet, trygghet och vardagsinnehåll. Kvalitets- och utvärderingskontoret bedömer att verksamheten uppfyller ska-kraven i avtalet samt i övrigt erbjuder en väl fungerande verksamhet. Informationen noteras.

10 Omsorgsnämnden (54) On 6 Dnr. On Utredning om förutsättningar av valfrihetssystem avseende dagverksamhet Socialstyrelsen beslutade i juni 2014 att tilldela Linköping kommun kronor för förberedelse av införande av valfrihetssystem enligt lag om valfrihetssystem (LOV) avseende dagverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning och för äldre personer. I skrivelse daterad den 27 januari 2015, redogör omsorgskontoret för att de huvudsakliga utgångspunkterna med att införa valfrihetssystem av dagverksamhet är att öka den enskildes valfrihet och inflytande, främja mångfald av utförare och främja kvalitetsutveckling. Omsorgskontorets utredning visar att behov av att införa ytterligare valfrihet utöver den som redan finns inom dagverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning inte föreligger. Kontoret föreslår att omsorgsnämnden inte inför valfrihetssystem enligt (LOV) för personer med psykisk funktionsnedsättning. 1. Omsorgsnämnden inför inte valfrihetssystem enligt LOV inom dagverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning.

11 Omsorgsnämnden (54) On 7 Dnr. On Öppna sammanträden Enligt kommunallagen 6 kap 19 a ska en nämnds sammanträden hållas inom stängda dörrar om inte kommunfullmäktige medger att de får vara offentliga. I skrivelse daterad den 26 januari 2015, redogör omsorgskontoret för att kommunfullmäktige den 26 oktober 1999, 192, beslutade, att kommunens nämnder och styrelser får besluta att deras sammanträden ska vara offentliga. Omsorgsnämnden har haft sina sammanträden öppna för allmänheten sedan januari år Undantag är ärenden som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Omsorgsnämnden föreslås besluta att sammanträdena ska vara öppna för allmänheten under kommande mandatperiod med undantag av ärenden som omfattas av sekretess. Juridikgruppens riktlinjer Öppna sammanträden från ska tillämpas. 1. Omsorgsnämndens sammanträden ska vara öppna för allmänheten i ärenden som inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. 2. Juridikgruppens riktlinjer Öppna sammanträden från ska tillämpas.

12 Omsorgsnämnden (54) On 8 Dnr. On Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2014 I skrivelse daterad den 5 februari 2015, redogör omsorgskontoret för bokslut och verksamhetsberättelse för Omsorgsnämndens bokslut visar ett underskott på 18,8 mnkr vilket motsvarar 1,9 % av omsorgsnämndens ekonomiska ram som är 994,9 mnkr. Omsorgsnämndens reviderade internbudget för 2014 är 1 022,7 mnkr. Nämndens ekonomiska ram från kommunstyrelsen är 994,9 mnkr, en skillnad på 27,8 mnkr. Omsorgsnämnden medgavs i kommunstyrelsens beslut , 230, redovisa maximalt tkr i underskott för I prognosen per den 31 oktober visade årsutfallet för nämnden ett underskott med 32,5 mnkr. Den förändring som skett och där bokslutet visar ett underskott med 18,8 mnkr innebär en förbättring med 13,7 mnkr. Det är framför allt inom nämndens LSS-verksamheter som det har skett förbättringar, lägre kostnader och ökade intäkter som till större delen beror på retroaktiva ersättningar från Migrationsverket och Försäkringskassan. Anders Karlsson informerar om att en sent inkommen faktura på kronor innebär att resultatet visar ett underskott på 18,9 mnkr istället för 18,8 mnkr. 1. Omsorgsnämndens bokslut och verksamhetsberättelse för 2014 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 2. Omsorgsnämndens presidium ges i uppdrag att vid behov lämna kommentarer eller förklaringar till eventuella synpunkter från revisorerna. Kommunstyrelsen Daniel Andersson Andreas Ardenfors Peder Ellison Anders Karlsson Stadsrevisor Anders Larson

13 Omsorgsnämnden (54) On 9 Dnr. On Delegation inom omsorgsnämndens ansvarsomårde Enligt 23 i huvudreglementet för kommunens nämnder får nämnd/styrelse uppdra åt ett utskott eller åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i de ärenden som nämnden bedömer som lämpliga. I skrivelse daterad den 27 januari 2015, lämnar omsorgskontoret förslag på delegationsordning. Av praktiska skäl bör nämnden enligt 6 kap 36 Kommunallagen ge ordföranden möjlighet besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. Alla delegationsbeslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 1. Omsorgsnämnden antar delegationsordning enligt omsorgskontorets förslag att gälla från och med den 1 mars Berörda delegater

14 Omsorgsnämnden (54) On 10 Dnr. On Konkurrensutsättningsplan Omsorgsnämnden har att inför varje ny mandatperiod fastställa en konkurrensutsättningsplan. I skrivelse daterad den 22 januari 2015, redogör omsorgskontoret för förslag till konkurrensutsättningsplan. Omsorgsnämnden föreslås godkänna förslaget till konkurrensutsättningsplan för perioden YRKANDE Daniel Andersson (FP) yrkar för S, MP och FP att konkurrensutsättningsplanen ändras för Individ- och familjeomsorg och får följande lydelse: Verksamheterna kan upphandlas eller ges som verksamhetsuppdrag. Avgörande om detta prövas utifrån verksamhetens mål, förutsättningar, behov eller andra skäl. I övrigt tillstyrks kontorets förslag. Andreas Ardenfors (KD) yrkar för M, C och KD att nuvarande konkurrensutsättningsplan ska gälla även under innevarande mandatperiod. Enligt nu gällande konkurrensutsättningsplan upphandlas verksamheterna generellt. Undantag kan göras vid varje enskilt upphandlingstillfälle om synnerliga skäl föreligger. SORDNING Proposition ställs på S, MP och FP:s yrkande avseende konkurrensutsättningsplan respektive M, C och KD:s yrkande. Ordföranden finner att omsorgsnämnden beslutar enligt S, MP och FP:s yrkande. 1. Konkurrensutsättningsplan för perioden , godkänns enligt omsorgsnämndens förslag. 2. Konkurrensutsättningsplanen överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom.

15 Omsorgsnämnden (54) RESERVATION M, C och KD reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt gemensamma yrkande till konkurrensutsättningsplan med följande motivering: Många människor har behov av hjälp i vardagen. Hur hjälpen utformas påverkar i hög grad livskvaliteten. Vår utgångspunkt är att varje människa är unik, med egna önskemål och intressen. Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder eller livssituation. Den välfärd som betalas av våra gemensamma resurser ska därför präglas av stor valfrihet, hög kvalitet, ett värdigt bemötande och finnas tillgänglig för alla som behöver den. Därför vill vi reservera oss mot beslutet att ändra konkurrensutsättningsplanen. Vi tycker att den plan som vi fastställde för tiden fungerar bra och bör också fortsätta fungera under Kommunstyrelsen (Plan plus paragraf) Pär Nilsson

16 Omsorgsnämnden (54) On 11 Dnr. On Linköpings sociala samstiftelse nr 1 och Lagman D E Holmströms stiftelse, avveckling och sammanläggning av avkastningsstiftelser i Linköpings kommun; Handelsbanken har tidigare på uppdrag av Linköpings kommun gjort ett övergripande utlåtande om eventuell avveckling respektive sammanläggning (sk permutation) av stiftelser. I utlåtandet rekommenderar Handelsbanken att 17 stycken av de mindre stiftelserna bör utvärderas för eventuell permutation. I skrivelse daterad den 30 januari 2015, redogör omsorgskontoret för förslag till permutation av Linköpings sociala samstiftelse nr 1 och Lagman D E Holmströms stiftelse. Förslaget innebär att det för dessa stiftelser ansöks om permutation med i första hand yrkande av tillstånd till sammanläggning och i andra hand förbrukande av tillgångarna för att på så sätt avveckla stiftelserna. Dessa båda stiftelser har identiska ändamålsföreskrifter. 1. Omsorgsnämnden ställer sig bakom kommunledningskontorets förslag till beslut om permutation. Kristina Granlund

17 Omsorgsnämnden (54) On 12 Dnr. On Föreningsbidrag 2015, fördelning samt val av referenspersoner I omsorgsnämndens budget för år 2015 finns totalt kr att fördela till handikappföreningar och individ- och familjeomsorgsföreningar, varav kr är bundna i fleråriga överenskommelser med föreningar. Det återstår kr att fördela. I skrivelse daterad den 9 januari 2015, redogör omsorgskontoret för förslag till fördelning av föreningsbidrag 2015 enligt följande: Individ- och familjeomsorgsföreningar Handikappföreningar Reservmedel Totalsumma kr kr kr kr Vid beredningen av ärendet har Rutger Starwing (M), Lussi Nyblaeus (M) och Per Wretman (S) deltagit. Tina Andersson föredrar ärendet. Hon berättar att en samlad översyn av föreningsbidrag i kommunen kommer att ske som syftar till en ökad samordning. Ordförande Daniel Andersson (FP) uppger att han fått del av information som gör att ansökan från Moped- och cykelföreningen behöver beredas ytterligare. Han föreslår att den ansökan återremitteras till kontoret för ytterligare beredning. Daniel Andersson (FP) föreslår också med stöd av Andreas Ardenfors (KD) att omsorgsnämnden utser referenspersoner till beredningsgruppen för fördelning av fördelningsbidrag. Per Wretman (S) kommenterar ärendet. 1. Grundbidraget till handikappföreningarna fastställs till kronor per förening. 2. Medlemsbidraget till handikappföreningarna fastställs till 41 kronor per medlem.

18 Omsorgsnämnden (54) 3. Verksamhetsbidraget till handikappföreningarna fastställs enligt förslag. 4. Ansökan från Moped- och cykelföreningen återremitteras till omsorgskontoret för ytterligare beredning. 5. Fördelningen av föreningsbidraget till övriga föreningar inom individ- och familjeomsorg fastställs enligt förslag. 6. Per Wretman (S) och Lussi Nyblaeus (M) utses till referenspersoner i beredningsgruppen för fördelning av föreningsbidrag. Föreningarna Tina Andersson Per Wretman (S) Lussi Nyblaeus (M)

19 Omsorgsnämnden (54) On 13 Dnr. On Linköpings kommunala råd för funktionshinder och delaktiget, val av representanter Vid varje ny mandatperiod har nämnden att utse representanter i olika kommunala råd. Enligt stadgarna ska omsorgsnämnden utse en (1) ledamot och en (1) ersättare i Linköpings kommunala råd för funktionshinder och delaktighet. 1. Omsorgsnämnden utser Lotta Bäckman (S) som ledamot och Britt-Marie Alfredsson (C) som ersättare i Linköpings kommunala råd för funktionshinder och delaktighet. De valda Karolin Hällgren

20 Omsorgsnämnden (54) On 14 Dnr. On Linköpings kommunala pensionärsråd, val av representanter Vid varje ny mandatperiod har nämnden att utse representanter i olika kommunala råd. Enligt stadgarna ska omsorgsnämnden utse en (1) ledamot och en (1) ersättare i Linköpings kommunala pensionärsråd. 1. Omsorgsnämnden utser Li Sandsveden (MP) till ledamot och Carin Lundén (M) som ersättare i Linköpings kommunala pensionärsråd. De valda Maria Svensson

21 Omsorgsnämnden (54) On 15 Dnr. On Kontaktpolitiker, val och antagande av riktlinjer Omsorgsnämnden har att utse kontaktpolitiker vid verksamheter inom omsorgsnämndens ansvarsområde samt riktlinjer för kontaktpolitikeruppdraget. I skrivelse daterad den 13 januari 2015, lämnas förslag till fördelning av kontaktpolitiker uppdrag samt riktlinjer för uppdraget. Per Wretman (S) upplyser om att Nätverket Arken upphört samt att det saknas kontaktpolitiker för Unga KRIS. Han föreslår att Unga KRIS ersätter nätverket Arken varvid ingen ny kontaktpolitiker behöver väljas. 1. Omsorgsnämnden utser kontaktpolitiker i enlighet med utsänt förslag med den justering Per Wretman (S) föreslår. 2. Omsorgsnämnden fastställer riktlinjer för uppdraget som kontaktpolitiker enligt omsorgskontorets förslag. Omsorgsnämnden (Lista, riktlinjer samt paragraf) Berörda utförare

22 Omsorgsnämnden (54) On 16 Dnr. On Internkontrollrepresentanter, val Varje nämnd ska enligt kommunallagen 6:7 se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Enligt kommunens reglemente för intern kontroll har nämnderna det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. I skrivelse daterad den 3 februari, redogör omsorgskontoret för att i syfte att stärka uppföljningen av den egna interna kontrollen kan nämnden utse två internkontrollrepresentanter (IK-representanter), varav en bör representera oppositionen. IK-representanterna ska, på uppdrag av nämnden, särskilt följa den internkontroll som genomförs i verksamheten och informera nämnden om utfallet av genomförda kontroller. De ska genomföra och rapportera sitt uppdrag gemensamt till nämnden. Av tillämpningsanvisningarna framgår vidare: IK-representanterna ska inte genomföra sådan granskning som åvilar revisionen, men kan kontrollera att fattade beslut genomförts, att det finns rutiner för mätning av resultat och effekter, och att verksamheten följer givna regler och rutiner för uppföljning, mätning och rapportering av resultat och effekter. 1. Per Wretman (S) och Björn Bergdahl (M) väljs till internkontrollrepresentanter för omsorgsnämndens ansvarsområde. De valda Anders Karlsson Stadsrevisor Anders Larson

23 Omsorgsnämnden (54) On 17 Dnr. On Anlägg gruppboende på annan plats än den planerade i Västerlösa, svar på medborgarförslag I ett medborgarförslag föreslås att det gruppboende som planeras i Västerlösa förläggs till annan plats som inte kräver ytterligare och onödig utbyggnad av infrastrukturen. I skrivelse daterad den 12 januari 2015, redogör omsorgskontoret för förslag till svar på medborgarförslaget. Omsorgsnämnden beslutade den 24 september 2014, 191, att uppdra till omsorgskontoret att i samråd med upphandlingscenter upphandla hyreskontrakt avseende ett gruppboende inklusive verksamhetslokal i Västerlösa för sex personer med funktionsnedsättning. I området invid den tomt som gruppboendet avses uppföras på kommer ett antal villor att uppföras. I samband med den exploateringen kommer viss utbyggnad av vägar och cykel- och gångstråk att ske. Gruppboendet ensamt kräver ingen ytterligare utbyggnad av infrastruktur. Behov finns av gruppbostad med lantligt läge och integrerat med daglig verksamhet. Den av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen erbjudna tomten i Västerlösa bedöms lämplig. 1. Medborgarförslaget besvaras med att det planerade gruppboendet kommer att nyttja den infrastruktur som planeras i området i samband med utbyggnad av villor. Förslagsställaren Kommunfullmäktige för kännedom

24 Omsorgsnämnden (54) On 18 Dnr. On Aman Care AB, ansökan om godkännande av hemtjänstutförare Aman Care AB ansöker om godkännande enligt lag om valfrihetssystem vad gäller hemtjänst i form av personlig omvårdnad och boservice. I skrivelse daterad den 26 januari 2015, redogör omsorgskontoret för att Linköpings kommun sedan 2008 gett brukare möjlighet att välja hemtjänstutförare. Sedan 1 juli 2010 upphandlar Linköpings kommun hemtjänst enligt LOV. För närvarande är 21 företag godkända för utförande av hemtjänst. Särskilda verksamhetskrav vad gäller kompetens och erfarenhet bedöms var uppfyllda av Aman Care AB. I sin ansökan har företaget beskrivit samtliga efterfrågade uppgifter vilka har vidimerats av berörda instanser samt i intygat att man avser att uppfylla samtliga krav. Innan en utförare kan påbörja sitt uppdrag ska man genomgått särskild utbildning för tecknande av s k serviceavtal samt i förvaltningssystemet Treserva. Omsorgskontoret föreslår att Aman Care AB godkänns för utförande av hemtjänst i form av personlig omvårdnad alla dagar kl samt boserviceinsatser i form av städning, tvätt och inköp vardagar kl inom Linköping områden Berga, Ryd, Skäggetorp, Ekholmen. 1. Aman Care AB godkänns för utförande av hemtjänst i form av personlig omvårdnad alla dagar kl. 07:00 22:00 samt för utförande av boserviceinsatserna städning, tvätt och inköp vardagar kl. 07:00 17:00 inom stadsdelarna Berga, Ryd, Skäggetorp och Ekholmen. 2. Beslutet gäller under förutsättning att äldrenämnden fattar motsvarande beslut. Aman Care AB Äldrelots

25 Omsorgsnämnden (54) On 19 Dnr. On Linköpings behandlingshem, ansökan från Leanlink, Råd och Stöd Leanlink, Råd och Stöd bedriver Linköpings behandlingshem på uppdrag av omsorgsnämnden. Nuvarande avtal sträcker sig till 30 juni Utförarstyrelsen Affärsområdeschef Carin Nilsson har under december månad aviserat till omsorgskontoret att det inte finns förutsättningar att bedriva verksamheten på Linköpings behandlingshem i dess nuvarande form. Utförarstyrelsen beslutade den 28 januari 2015, 8, att bemyndiga affärsområdeschef Carin Nilsson att i samråd med omsorgs- respektive socialkontoret ändra nuvarande avtals inriktning och innehåll. Idag är fem ungdomar placerade på Linköpings behandlingshem. Utifrån uppföljning av varje ungdoms situation framkommer det att samtliga har en annan planering som inte innefattar placering i verksamheten efter den 31 mars Kvalitets- och utvärderingskontoret har en pågående verksamhetsuppföljning på Linköpings behandlingshem. Verksamhetsuppföljningen sker med anledning av inkomna klagomål. Kvalité och utvärderingskontoret planerar att redovisa uppföljningen vid omsorgsnämndens sammanträde i mars månad. Omsorgskontoret föreslår att omsorgsnämnden beviljar Leanlinks framställan. YRKANDE Ordförande Daniel Andersson (FP) yrkar att omsorgskontoret ska redovisa resultatet av uppdraget vid nämndens sammanträde i juni istället för i september. 1. Omsorgsnämnden godkänner framställan från Leanlink, Råd och Stöd, om att få avbryta verksamhetsuppdrag att driva Linköpings behandlingshem. 2. Omsorgsnämnden ger Leanlink, Råd och Stöd, uppdrag att under perioden avveckla Linköpings behandlingshem i samverkan med socialkontoret och omsorgskontoret. 3. Omsorgskontoret får i uppdrag att reglera nuvarande avtal och ersättning kopplat till avveckling och upphörande av verksamheten.

26 Omsorgsnämnden (54) 4. Omsorgsnämnden ger omsorgskontoret i uppdrag att utreda förutsättningar för ett behandlingshem i kommunal regi. Uppdraget ska ske i samverkan med socialkontoret och Region Östergötland och förslaget ska presenteras vid omsorgsnämndens sammanträde i juni Utförarstyrelsen Socialnämnden Leanlink Socialkontoret

27 Omsorgsnämnden (54) On 20 Dnr. On Vräkningsförebyggande insatser, förlängning av avtal med Leanlink, Råd och Stöd Kommunstyrelsen beslutade den 26 november 2013 att bevilja omsorgsnämnden och socialnämnden 1,2 mnkr vardera för att förstärka det vräkningsförebyggande arbetet under I skrivelse daterad den 2 februari 2015, redogör omsorgskontoret för att bakgrunden till beslutet var en dialog mellan socialdepartementets hemlöshetssamordnare och Linköpings kommun kring hur kommunen kan förbättra arbetet att motverka hemlöshet. Verksamheten är en nära samverkan mellan socialkontoret och Råd och stöd och föregicks av ett gemensamt utredningsarbete. Team bo kvar riktar sig till personer som riskerar att mista sin bostad På grund av obetalda hyror eller störningar. Uppdraget innebär att snabbt följa den enskildes situation samt tydliggöra eventuella bakomliggande faktorer till att individen har svårigheter med att behålla sitt boende. För att förhindra ett glapp i verksamheten samt bibehålla kontinuitet i arbetet beslutade omsorgsnämnden att förlänga avtalet till i avvaktan på ny budget för Enligt uppföljning i januari 2015 uppvisar verksamheten ett mycket gott resultat. I omsorgsnämndens budget 2015 finns avsatta medel för verksamheten om 1,2 mnkr Omsorgsnämnden föreslås förlänga verksamhetsuppdraget till Leanlink, Råd och stöd avseende verksamheten Team bo kvar fram till Sofia Åström föredrar ärendet och svarar på frågor. 1. Omsorgsnämnden förlänger verksamhetsuppdrag med Leanlink, Råd och Stöd, Team bo kvar, gällande vräkningsförebyggande arbete under perioden , med möjlig förlängning ett år i taget. 2. Kostnaden för verksamhetsuppdraget uppgår till maximalt 900 tkr för perioden Leanlink

28 Omsorgsnämnden (54) On 21 Dnr. On Våld i nära relationer, återrapport av användning av utvecklingsmedel 2014 Socialstyrelsen har sedan 2011 haft regeringens uppdrag att fördela utvecklingsmedel med syfte att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld samt våldsutövare. Medlen ska stimulera till att kommunen inleder eller fortsätter ett långsiktigt utvecklingsarbete i den ordinarie verksamheten. Socialtjänstens uppdrag i relation till målgrupperna regleras i socialtjänstlagens 5 kapitel 11. Den 1 oktober 2014 skärptes skyddet gällande barn som bevittnat våld genom föreskriften SOSFS 2014:4, vilket bland annat innebar att utredning enligt 11 kap 1 socialtjänstlagen alltid ska inledas när anmälan inkommer till socialtjänsten gällande att barn bevittnad våld. I skrivelse daterad den 2 februari 2015, redogör omsorgskontoret för att Socialstyrelsen beviljat Linköpings kommun kronor för att utveckla förutsättningar för en fungerande verksamhet, socialtjänstens arbete med upptäckt, utredning och uppföljning samt socialtjänstens arbete med insatser för skydd, stöd och behandling. Återrapport ska inlämnas senast den 30 januari 2015 till Socialstyrelsen års beviljade medel får dock användas till och med den 31 mars Omsorgsnämnden godkänner inlämnad återrapport till Socialstyrelsen gällande utvecklingsmedel för arbete med våld i nära relationer Socialstyrelsen

29 Omsorgsnämnden (54) On 22 Dnr. On Våld i nära relationer, ansökan om utvecklingsmedel för 2015 Socialstyrelsen har sedan 2011 regeringens uppdrag att fördela utvecklingsmedel till arbetet med att kvalitetsutveckla insatserna för våldsutsatta kvinnor och barn. För 2015 har socialstyrelsen 70 mnkr att fördela till kommuner för prestationsinriktade insatser på området. Sista ansökningsdagen är den 18 februari I skrivelse daterad den 3 februari 2015, lämnar omsorgskontoret förslag på ansökan. Omsorgskontoret föreslår att år 2015 ansöka om medel för att möjliggöra ett mer aktivt arbete att uppnå prestationskraven. Omsorgskontoret tillsammans med ansvariga för frågorna på socialkontoret samt Råd och stöd föreslår att ansökan fokuserar på: Mål och ansvarsfördelning: Socialtjänsten avser att fortsätta det påbörjade arbetet med att synliggöra behoven av en övergripande samordning och kommungemensamma förutsättningar avseende arbetet mot våld i nära relationer. Vidare avser socialtjänsten att arbeta med att fastställa konkreta uppföljningsbara mål, applicerbara och kända i socialtjänstens samtliga verksamheter. Sökt belopp: 650 tkr Processer och rutiner för att följa upp socialtjänstinsatser på verksamhetsnivå som överlämnats till annan utförare: Socialtjänsten avser att fortsätta och förbättra det påbörjade arbetet att se över processer och rutiner för uppföljning av insatser som överlämnats till annan utförare. Ett mål är att upprätta en systematisk uppföljningsmodell samt en kompetens och verksamhetsutvecklingsplan som avser både myndighet och utförare, kommunal såsom övriga. Sökt belopp: 450 tkr Totalt föreslås omsorgsnämnden ansöka om 1100 tkr avseende 2015 års medel. Omsorgsnämnden föreslås godkänna att omsorgskontoret ansöker om Socialstyrelsens medel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld samt våldsutförare.

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Omsorgsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (18) Plats och sammanträdestid Beslutare Omsorgskontorets sammanträdesrum 2012-04-12 kl. 13:00 17:00 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Elisabeth Johansson

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde 2011-02-17 Pressmeddelande Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde Ärende 2 Aktuell kösituation Den 28 januari hade 18 personer väntat på vårdbostad i mer än tre månader. Tre personer hade väntat

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 2010-02-19 1 () Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13.15 15.30 Beslutande Enligt blad 2 Övriga deltagande Enligt blad 2 Utses att justera Mari-Anne Andersson Sekreterare...

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid Kommunhuset, torsdagen den 5 februari 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Marcus

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-28 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00-15.30 ande Gunilla Johansson (S) Janne Forslund (S) Mikael Palmqvist (S) Bengt Jonsson (FÖL) Christian Holesäter (V) Eddie

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Tommy Edenholm ANSLAG/BEVIS

Tommy Edenholm ANSLAG/BEVIS Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-01-15 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen Kl. 15.00-15.55 Gunnel Johansson (S) ordförande Wiveca Norén (SPI) Tommy Edenholm (KV) Övriga deltagare Cecilia Harley,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-09-19 Plats och tid Konferensrum Älven, Socialkontoet, kl 08.15-10.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Eva Johansson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 2012-09-21 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13.15 15.30 Beslutande Enligt blad 2 Övriga deltagande Enligt blad 2 Utses att justera Sekreterare... Paragrafer 31-41

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 28 februari 2012 kl 08.00 12.00 Beslutande Rolf Emanuelsson FP Margareta Bryntesson M Maurice Leroy S Anne Marie Lindberg

Läs mer

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(12) Tiohundranämnden Plats och tid Norrtälje k ommunhus, Norrtäljesalen, kl 10.00-14.55 ande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg,

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 2013-11-29 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13.15 16:00 Beslutande Enligt blad 2 Övriga deltagande Enligt blad 2 Utses att justera Sekreterare... Paragrafer 42

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Rose-Marie Jönsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Boken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP)

Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta Waldén (FP) Lena Linke (MP) Plats och tid Kvarnberget, "Samlingssalen", Kungshamn, kl 09.00-12.30. Öppet sammanträde Beslutande Peter Hemlin (M), ordförande Kristina Frigert (M) Birgitta Granström (S) Elving Claesson (S) Margareetta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 13:30-15:00 Beslutande Janet Kling (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Nils-Erik Henningsson (S) ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer