SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Omsorgsnämnden (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman (S) Kim Öhman (S) Bernt Åkerblad (S) Lottie Routh Brissle (MP) Lussi Nyblaeus (M), för Björn Bergdahl (M) Carin Lundén (M) Jan Ritzén (M) Britt-Marie Alfredsson (C) Övriga deltagande Se sida 2 Utses att justera Andreas Ardenfors Sekreterare... Paragrafer 1-45 Anders Petersson Ordförande... Daniel Andersson Justerande... Andreas Ardenfors ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Omsorgsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Omsorgskontoret Underskrift... Ann-Katrin Axén

2 Omsorgsnämnden (54) Övriga deltagande Ersättare: Dan Rönnqvist (S) Sandra Ek (S) Amina Farah (FP) Ingegerd Ehrenborg (M) Marianne Larsson (C) Övriga: Peder Ellison, omsorgskontoret Elisabeth Ulvenäs, omsorgskontoret Ann-Britt Olofsson, omsorgskontoret Tina Andersson, omsorgskontoret Ulla Andersson, omsorgskontoret Sofia Åström, omsorgskontoret Karin Fagéus, omsorgskontoret Maria Lindfors, omsorgskontoret Björn Dahlberg, kvalitets- och utvärderingskontoret Björn Skoog, kvalitets- och utvärderingskontoret Anders Petersson, sekreterare

3 Omsorgsnämnden (54) Innehållsförteckning Inledning... 5 Justering av dagordningen... 6 Aktuell kö-situation... 7 Information avseende ny gruppbostad på Tunngatan... 8 Verksamhetsuppföljning Leanlink, LSS Funktionsstöd, Boställsgatan Utredning om förutsättningar av valfrihetssystem avseende dagverksamhet Öppna sammanträden Bokslut och verksamhetsberättelse för år Delegation inom omsorgsnämndens ansvarsomårde Konkurrensutsättningsplan Linköpings sociala samstiftelse nr 1 och Lagman D E Holmströms stiftelse, avveckling och sammanläggning av avkastningsstiftelser i Linköpings kommun; Föreningsbidrag 2015, fördelning samt val av referenspersoner Linköpings kommunala råd för funktionshinder och delaktiget, val av representanter Linköpings kommunala pensionärsråd, val av representanter Kontaktpolitiker, val och antagande av riktlinjer Internkontrollrepresentanter, val Anlägg gruppboende på annan plats än den planerade i Västerlösa, svar på medborgarförslag Aman Care AB, ansökan om godkännande av hemtjänstutförare Linköpings behandlingshem, ansökan från Leanlink, Råd och Stöd Vräkningsförebyggande insatser, förlängning av avtal med Leanlink, Råd och Stöd 27 Våld i nära relationer, återrapport av användning av utvecklingsmedel Våld i nära relationer, ansökan om utvecklingsmedel för Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklaration), uppföljning Familjerådgivning, utökning av avtal med Leanlink Råd och Stöd Linköpings Handikappidrottsförening, ansökan om ersättning för ledsagare Svenska Kyrkan, ansökan om bidrag till "Barn i väntan" Anhörigcentrum, ställningstagande till uppsägning av avtal Adamstorpsvägen, ställningstagande till uppsägning av avtal avseende verksamhet i bostäder med särskild service Blåbärsvägen, ställningstagande till uppsägning av avtal avseende verksamhet i bostäder med särskild service Fanjunkaregatan, ställningstagande till uppsägning av avtal, avseende verksamhet i bostäder med särskild service med tillhörande daglig verksamhet Gamla Ledbergsvägen och Norrsättersgatan, ställningstagande till uppsägning av avtal, avseende verksamhet i bostäder med särskild service med tillhörande daglig verksamhet Lilla Åby, ställningstagande till uppsägning av avtal, avseende verksamhet i bostäder med särskild service med tillhörande daglig verksamhet Sparvsångsvägen 10, ställningstagande till uppsägning av avtal, avseende verksamhet i bostäder med särskild service... 41

4 Omsorgsnämnden (54) Skäggetorp, ställningstagande till uppsägning av avtal avseende verksamhet i bostäder med särskild service Överstegatan, ställningstagande till uppsägning av avtal, avseende verksamhet i bostäder med särskild service Hjulsbrovägen, ställningstagande till uppsägning av avtal, avseende korttidsvistelse för vuxna Attesträtt, omsorgskontoret Attesträtt, Forsknings- och utvecklingscentrum Förfrågningsunderlag ramavtalsupphandling, bostäder med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning Förfrågningsunderlag, verksamhet i bostäder med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning, ny gruppbostad i Sturefors Nytida, ansökan om ersättning för extra personalinsatser vid gruppbostaden på Jordbruksgatan Rapporter Delegationsbeslut, redovisning Handlingar för kännedom Förrättningar... 54

5 Omsorgsnämnden (54) On 1 Dnr Inledning Ordförande Daniel Andersson (FP) hälsar nya och tidigare ledamöter och ersättare i omsorgsnämnden välkomna till den nya mandatperioden.

6 Omsorgsnämnden (54) On 2 Dnr. On Justering av dagordningen Omsorgsnämnden gör följande justering av den utsända föredragningslistan: Ärende 2 Utredning om förutsättningar av valfrihetssystem avseende dagverksamhet tas upp som beslutsärende.

7 Omsorgsnämnden (54) On 3 Dnr. On Aktuell kö-situation Socialkontoret redovisar varje månad statistik avseende kösituationen för personer som har en utvecklingsstörning, förvärvad hjärnskada eller omfattande fysisk funktionsnedsättning samt för personer med psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Den nu aktuella redovisningen avser förhållanden den 31 januari Uppgifterna som redovisas används som underlag i omsorgskontorets planeringsarbete. Karin Fagéus och Elisabeth Ulvenäs föredrar ärendet och beskriver syftet med köredovisningen., Informationen noteras.

8 Omsorgsnämnden (54) On 4 Dnr. On Information avseende ny gruppbostad på Tunngatan Ann-Britt Olofsson informerar om den tvist som föreligger mellan Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) och Omsorgsgruppen i Norrköping AB som avser utförarens ansökan om tillstånd för att driva verksamheten vid gruppbostaden. Ärendet ligger för närvarande för avgörande hos Förvaltningsrätten. Omsorgskontoret har uppvaktat IVO för att nå en lösning. Gruppbostaden på Tunngatan har varit färdig för inflyttning sedan den 1 november förra året. Omsorgskontoret har bett juridikfunktionen vid kommunledningskontoret se över avtalets giltighet med anledning av att Omsorgsgruppen inte fått tillstånd i tid. I den granskningen ingår också att bedöma eventuella skadeståndsanspråk som utföraren kan rikta mot kommunen om upphandlingen avbryts. Juridikfunktionen lutar åt att omsorgsnämnden skulle kunna ge Leanlink i uppdrag att svara för verksamheten under ett år i avvaktan på att frågan om tillstånd för Omsorgsgruppen slutligt blir avgjord. Kontoret kommer senare under februari månad träffa SKL för att diskutera IVO:s tillståndsprövning. Informationen noteras.

9 Omsorgsnämnden (54) On 5 Dnr. On Verksamhetsuppföljning Leanlink, LSS Funktionsstöd, Boställsgatan 17 Kvalitets- och utvärderingskontoret redovisar en uppföljning som genomförts på gruppbostaden Boställsgatan 17. De områden som kontoret valt att titta närmare på är ska-krav i avtalet och speglar bland annat de boendes miljö, rättssäkerhet, delaktighet, trygghet och vardagsinnehåll. Kvalitets- och utvärderingskontoret bedömer att verksamheten uppfyller ska-kraven i avtalet samt i övrigt erbjuder en väl fungerande verksamhet. Informationen noteras.

10 Omsorgsnämnden (54) On 6 Dnr. On Utredning om förutsättningar av valfrihetssystem avseende dagverksamhet Socialstyrelsen beslutade i juni 2014 att tilldela Linköping kommun kronor för förberedelse av införande av valfrihetssystem enligt lag om valfrihetssystem (LOV) avseende dagverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning och för äldre personer. I skrivelse daterad den 27 januari 2015, redogör omsorgskontoret för att de huvudsakliga utgångspunkterna med att införa valfrihetssystem av dagverksamhet är att öka den enskildes valfrihet och inflytande, främja mångfald av utförare och främja kvalitetsutveckling. Omsorgskontorets utredning visar att behov av att införa ytterligare valfrihet utöver den som redan finns inom dagverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning inte föreligger. Kontoret föreslår att omsorgsnämnden inte inför valfrihetssystem enligt (LOV) för personer med psykisk funktionsnedsättning. 1. Omsorgsnämnden inför inte valfrihetssystem enligt LOV inom dagverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning.

11 Omsorgsnämnden (54) On 7 Dnr. On Öppna sammanträden Enligt kommunallagen 6 kap 19 a ska en nämnds sammanträden hållas inom stängda dörrar om inte kommunfullmäktige medger att de får vara offentliga. I skrivelse daterad den 26 januari 2015, redogör omsorgskontoret för att kommunfullmäktige den 26 oktober 1999, 192, beslutade, att kommunens nämnder och styrelser får besluta att deras sammanträden ska vara offentliga. Omsorgsnämnden har haft sina sammanträden öppna för allmänheten sedan januari år Undantag är ärenden som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Omsorgsnämnden föreslås besluta att sammanträdena ska vara öppna för allmänheten under kommande mandatperiod med undantag av ärenden som omfattas av sekretess. Juridikgruppens riktlinjer Öppna sammanträden från ska tillämpas. 1. Omsorgsnämndens sammanträden ska vara öppna för allmänheten i ärenden som inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. 2. Juridikgruppens riktlinjer Öppna sammanträden från ska tillämpas.

12 Omsorgsnämnden (54) On 8 Dnr. On Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2014 I skrivelse daterad den 5 februari 2015, redogör omsorgskontoret för bokslut och verksamhetsberättelse för Omsorgsnämndens bokslut visar ett underskott på 18,8 mnkr vilket motsvarar 1,9 % av omsorgsnämndens ekonomiska ram som är 994,9 mnkr. Omsorgsnämndens reviderade internbudget för 2014 är 1 022,7 mnkr. Nämndens ekonomiska ram från kommunstyrelsen är 994,9 mnkr, en skillnad på 27,8 mnkr. Omsorgsnämnden medgavs i kommunstyrelsens beslut , 230, redovisa maximalt tkr i underskott för I prognosen per den 31 oktober visade årsutfallet för nämnden ett underskott med 32,5 mnkr. Den förändring som skett och där bokslutet visar ett underskott med 18,8 mnkr innebär en förbättring med 13,7 mnkr. Det är framför allt inom nämndens LSS-verksamheter som det har skett förbättringar, lägre kostnader och ökade intäkter som till större delen beror på retroaktiva ersättningar från Migrationsverket och Försäkringskassan. Anders Karlsson informerar om att en sent inkommen faktura på kronor innebär att resultatet visar ett underskott på 18,9 mnkr istället för 18,8 mnkr. 1. Omsorgsnämndens bokslut och verksamhetsberättelse för 2014 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 2. Omsorgsnämndens presidium ges i uppdrag att vid behov lämna kommentarer eller förklaringar till eventuella synpunkter från revisorerna. Kommunstyrelsen Daniel Andersson Andreas Ardenfors Peder Ellison Anders Karlsson Stadsrevisor Anders Larson

13 Omsorgsnämnden (54) On 9 Dnr. On Delegation inom omsorgsnämndens ansvarsomårde Enligt 23 i huvudreglementet för kommunens nämnder får nämnd/styrelse uppdra åt ett utskott eller åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i de ärenden som nämnden bedömer som lämpliga. I skrivelse daterad den 27 januari 2015, lämnar omsorgskontoret förslag på delegationsordning. Av praktiska skäl bör nämnden enligt 6 kap 36 Kommunallagen ge ordföranden möjlighet besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. Alla delegationsbeslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 1. Omsorgsnämnden antar delegationsordning enligt omsorgskontorets förslag att gälla från och med den 1 mars Berörda delegater

14 Omsorgsnämnden (54) On 10 Dnr. On Konkurrensutsättningsplan Omsorgsnämnden har att inför varje ny mandatperiod fastställa en konkurrensutsättningsplan. I skrivelse daterad den 22 januari 2015, redogör omsorgskontoret för förslag till konkurrensutsättningsplan. Omsorgsnämnden föreslås godkänna förslaget till konkurrensutsättningsplan för perioden YRKANDE Daniel Andersson (FP) yrkar för S, MP och FP att konkurrensutsättningsplanen ändras för Individ- och familjeomsorg och får följande lydelse: Verksamheterna kan upphandlas eller ges som verksamhetsuppdrag. Avgörande om detta prövas utifrån verksamhetens mål, förutsättningar, behov eller andra skäl. I övrigt tillstyrks kontorets förslag. Andreas Ardenfors (KD) yrkar för M, C och KD att nuvarande konkurrensutsättningsplan ska gälla även under innevarande mandatperiod. Enligt nu gällande konkurrensutsättningsplan upphandlas verksamheterna generellt. Undantag kan göras vid varje enskilt upphandlingstillfälle om synnerliga skäl föreligger. SORDNING Proposition ställs på S, MP och FP:s yrkande avseende konkurrensutsättningsplan respektive M, C och KD:s yrkande. Ordföranden finner att omsorgsnämnden beslutar enligt S, MP och FP:s yrkande. 1. Konkurrensutsättningsplan för perioden , godkänns enligt omsorgsnämndens förslag. 2. Konkurrensutsättningsplanen överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom.

15 Omsorgsnämnden (54) RESERVATION M, C och KD reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt gemensamma yrkande till konkurrensutsättningsplan med följande motivering: Många människor har behov av hjälp i vardagen. Hur hjälpen utformas påverkar i hög grad livskvaliteten. Vår utgångspunkt är att varje människa är unik, med egna önskemål och intressen. Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder eller livssituation. Den välfärd som betalas av våra gemensamma resurser ska därför präglas av stor valfrihet, hög kvalitet, ett värdigt bemötande och finnas tillgänglig för alla som behöver den. Därför vill vi reservera oss mot beslutet att ändra konkurrensutsättningsplanen. Vi tycker att den plan som vi fastställde för tiden fungerar bra och bör också fortsätta fungera under Kommunstyrelsen (Plan plus paragraf) Pär Nilsson

16 Omsorgsnämnden (54) On 11 Dnr. On Linköpings sociala samstiftelse nr 1 och Lagman D E Holmströms stiftelse, avveckling och sammanläggning av avkastningsstiftelser i Linköpings kommun; Handelsbanken har tidigare på uppdrag av Linköpings kommun gjort ett övergripande utlåtande om eventuell avveckling respektive sammanläggning (sk permutation) av stiftelser. I utlåtandet rekommenderar Handelsbanken att 17 stycken av de mindre stiftelserna bör utvärderas för eventuell permutation. I skrivelse daterad den 30 januari 2015, redogör omsorgskontoret för förslag till permutation av Linköpings sociala samstiftelse nr 1 och Lagman D E Holmströms stiftelse. Förslaget innebär att det för dessa stiftelser ansöks om permutation med i första hand yrkande av tillstånd till sammanläggning och i andra hand förbrukande av tillgångarna för att på så sätt avveckla stiftelserna. Dessa båda stiftelser har identiska ändamålsföreskrifter. 1. Omsorgsnämnden ställer sig bakom kommunledningskontorets förslag till beslut om permutation. Kristina Granlund

17 Omsorgsnämnden (54) On 12 Dnr. On Föreningsbidrag 2015, fördelning samt val av referenspersoner I omsorgsnämndens budget för år 2015 finns totalt kr att fördela till handikappföreningar och individ- och familjeomsorgsföreningar, varav kr är bundna i fleråriga överenskommelser med föreningar. Det återstår kr att fördela. I skrivelse daterad den 9 januari 2015, redogör omsorgskontoret för förslag till fördelning av föreningsbidrag 2015 enligt följande: Individ- och familjeomsorgsföreningar Handikappföreningar Reservmedel Totalsumma kr kr kr kr Vid beredningen av ärendet har Rutger Starwing (M), Lussi Nyblaeus (M) och Per Wretman (S) deltagit. Tina Andersson föredrar ärendet. Hon berättar att en samlad översyn av föreningsbidrag i kommunen kommer att ske som syftar till en ökad samordning. Ordförande Daniel Andersson (FP) uppger att han fått del av information som gör att ansökan från Moped- och cykelföreningen behöver beredas ytterligare. Han föreslår att den ansökan återremitteras till kontoret för ytterligare beredning. Daniel Andersson (FP) föreslår också med stöd av Andreas Ardenfors (KD) att omsorgsnämnden utser referenspersoner till beredningsgruppen för fördelning av fördelningsbidrag. Per Wretman (S) kommenterar ärendet. 1. Grundbidraget till handikappföreningarna fastställs till kronor per förening. 2. Medlemsbidraget till handikappföreningarna fastställs till 41 kronor per medlem.

18 Omsorgsnämnden (54) 3. Verksamhetsbidraget till handikappföreningarna fastställs enligt förslag. 4. Ansökan från Moped- och cykelföreningen återremitteras till omsorgskontoret för ytterligare beredning. 5. Fördelningen av föreningsbidraget till övriga föreningar inom individ- och familjeomsorg fastställs enligt förslag. 6. Per Wretman (S) och Lussi Nyblaeus (M) utses till referenspersoner i beredningsgruppen för fördelning av föreningsbidrag. Föreningarna Tina Andersson Per Wretman (S) Lussi Nyblaeus (M)

19 Omsorgsnämnden (54) On 13 Dnr. On Linköpings kommunala råd för funktionshinder och delaktiget, val av representanter Vid varje ny mandatperiod har nämnden att utse representanter i olika kommunala råd. Enligt stadgarna ska omsorgsnämnden utse en (1) ledamot och en (1) ersättare i Linköpings kommunala råd för funktionshinder och delaktighet. 1. Omsorgsnämnden utser Lotta Bäckman (S) som ledamot och Britt-Marie Alfredsson (C) som ersättare i Linköpings kommunala råd för funktionshinder och delaktighet. De valda Karolin Hällgren

20 Omsorgsnämnden (54) On 14 Dnr. On Linköpings kommunala pensionärsråd, val av representanter Vid varje ny mandatperiod har nämnden att utse representanter i olika kommunala råd. Enligt stadgarna ska omsorgsnämnden utse en (1) ledamot och en (1) ersättare i Linköpings kommunala pensionärsråd. 1. Omsorgsnämnden utser Li Sandsveden (MP) till ledamot och Carin Lundén (M) som ersättare i Linköpings kommunala pensionärsråd. De valda Maria Svensson

21 Omsorgsnämnden (54) On 15 Dnr. On Kontaktpolitiker, val och antagande av riktlinjer Omsorgsnämnden har att utse kontaktpolitiker vid verksamheter inom omsorgsnämndens ansvarsområde samt riktlinjer för kontaktpolitikeruppdraget. I skrivelse daterad den 13 januari 2015, lämnas förslag till fördelning av kontaktpolitiker uppdrag samt riktlinjer för uppdraget. Per Wretman (S) upplyser om att Nätverket Arken upphört samt att det saknas kontaktpolitiker för Unga KRIS. Han föreslår att Unga KRIS ersätter nätverket Arken varvid ingen ny kontaktpolitiker behöver väljas. 1. Omsorgsnämnden utser kontaktpolitiker i enlighet med utsänt förslag med den justering Per Wretman (S) föreslår. 2. Omsorgsnämnden fastställer riktlinjer för uppdraget som kontaktpolitiker enligt omsorgskontorets förslag. Omsorgsnämnden (Lista, riktlinjer samt paragraf) Berörda utförare

22 Omsorgsnämnden (54) On 16 Dnr. On Internkontrollrepresentanter, val Varje nämnd ska enligt kommunallagen 6:7 se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Enligt kommunens reglemente för intern kontroll har nämnderna det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. I skrivelse daterad den 3 februari, redogör omsorgskontoret för att i syfte att stärka uppföljningen av den egna interna kontrollen kan nämnden utse två internkontrollrepresentanter (IK-representanter), varav en bör representera oppositionen. IK-representanterna ska, på uppdrag av nämnden, särskilt följa den internkontroll som genomförs i verksamheten och informera nämnden om utfallet av genomförda kontroller. De ska genomföra och rapportera sitt uppdrag gemensamt till nämnden. Av tillämpningsanvisningarna framgår vidare: IK-representanterna ska inte genomföra sådan granskning som åvilar revisionen, men kan kontrollera att fattade beslut genomförts, att det finns rutiner för mätning av resultat och effekter, och att verksamheten följer givna regler och rutiner för uppföljning, mätning och rapportering av resultat och effekter. 1. Per Wretman (S) och Björn Bergdahl (M) väljs till internkontrollrepresentanter för omsorgsnämndens ansvarsområde. De valda Anders Karlsson Stadsrevisor Anders Larson

23 Omsorgsnämnden (54) On 17 Dnr. On Anlägg gruppboende på annan plats än den planerade i Västerlösa, svar på medborgarförslag I ett medborgarförslag föreslås att det gruppboende som planeras i Västerlösa förläggs till annan plats som inte kräver ytterligare och onödig utbyggnad av infrastrukturen. I skrivelse daterad den 12 januari 2015, redogör omsorgskontoret för förslag till svar på medborgarförslaget. Omsorgsnämnden beslutade den 24 september 2014, 191, att uppdra till omsorgskontoret att i samråd med upphandlingscenter upphandla hyreskontrakt avseende ett gruppboende inklusive verksamhetslokal i Västerlösa för sex personer med funktionsnedsättning. I området invid den tomt som gruppboendet avses uppföras på kommer ett antal villor att uppföras. I samband med den exploateringen kommer viss utbyggnad av vägar och cykel- och gångstråk att ske. Gruppboendet ensamt kräver ingen ytterligare utbyggnad av infrastruktur. Behov finns av gruppbostad med lantligt läge och integrerat med daglig verksamhet. Den av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen erbjudna tomten i Västerlösa bedöms lämplig. 1. Medborgarförslaget besvaras med att det planerade gruppboendet kommer att nyttja den infrastruktur som planeras i området i samband med utbyggnad av villor. Förslagsställaren Kommunfullmäktige för kännedom

24 Omsorgsnämnden (54) On 18 Dnr. On Aman Care AB, ansökan om godkännande av hemtjänstutförare Aman Care AB ansöker om godkännande enligt lag om valfrihetssystem vad gäller hemtjänst i form av personlig omvårdnad och boservice. I skrivelse daterad den 26 januari 2015, redogör omsorgskontoret för att Linköpings kommun sedan 2008 gett brukare möjlighet att välja hemtjänstutförare. Sedan 1 juli 2010 upphandlar Linköpings kommun hemtjänst enligt LOV. För närvarande är 21 företag godkända för utförande av hemtjänst. Särskilda verksamhetskrav vad gäller kompetens och erfarenhet bedöms var uppfyllda av Aman Care AB. I sin ansökan har företaget beskrivit samtliga efterfrågade uppgifter vilka har vidimerats av berörda instanser samt i intygat att man avser att uppfylla samtliga krav. Innan en utförare kan påbörja sitt uppdrag ska man genomgått särskild utbildning för tecknande av s k serviceavtal samt i förvaltningssystemet Treserva. Omsorgskontoret föreslår att Aman Care AB godkänns för utförande av hemtjänst i form av personlig omvårdnad alla dagar kl samt boserviceinsatser i form av städning, tvätt och inköp vardagar kl inom Linköping områden Berga, Ryd, Skäggetorp, Ekholmen. 1. Aman Care AB godkänns för utförande av hemtjänst i form av personlig omvårdnad alla dagar kl. 07:00 22:00 samt för utförande av boserviceinsatserna städning, tvätt och inköp vardagar kl. 07:00 17:00 inom stadsdelarna Berga, Ryd, Skäggetorp och Ekholmen. 2. Beslutet gäller under förutsättning att äldrenämnden fattar motsvarande beslut. Aman Care AB Äldrelots

25 Omsorgsnämnden (54) On 19 Dnr. On Linköpings behandlingshem, ansökan från Leanlink, Råd och Stöd Leanlink, Råd och Stöd bedriver Linköpings behandlingshem på uppdrag av omsorgsnämnden. Nuvarande avtal sträcker sig till 30 juni Utförarstyrelsen Affärsområdeschef Carin Nilsson har under december månad aviserat till omsorgskontoret att det inte finns förutsättningar att bedriva verksamheten på Linköpings behandlingshem i dess nuvarande form. Utförarstyrelsen beslutade den 28 januari 2015, 8, att bemyndiga affärsområdeschef Carin Nilsson att i samråd med omsorgs- respektive socialkontoret ändra nuvarande avtals inriktning och innehåll. Idag är fem ungdomar placerade på Linköpings behandlingshem. Utifrån uppföljning av varje ungdoms situation framkommer det att samtliga har en annan planering som inte innefattar placering i verksamheten efter den 31 mars Kvalitets- och utvärderingskontoret har en pågående verksamhetsuppföljning på Linköpings behandlingshem. Verksamhetsuppföljningen sker med anledning av inkomna klagomål. Kvalité och utvärderingskontoret planerar att redovisa uppföljningen vid omsorgsnämndens sammanträde i mars månad. Omsorgskontoret föreslår att omsorgsnämnden beviljar Leanlinks framställan. YRKANDE Ordförande Daniel Andersson (FP) yrkar att omsorgskontoret ska redovisa resultatet av uppdraget vid nämndens sammanträde i juni istället för i september. 1. Omsorgsnämnden godkänner framställan från Leanlink, Råd och Stöd, om att få avbryta verksamhetsuppdrag att driva Linköpings behandlingshem. 2. Omsorgsnämnden ger Leanlink, Råd och Stöd, uppdrag att under perioden avveckla Linköpings behandlingshem i samverkan med socialkontoret och omsorgskontoret. 3. Omsorgskontoret får i uppdrag att reglera nuvarande avtal och ersättning kopplat till avveckling och upphörande av verksamheten.

26 Omsorgsnämnden (54) 4. Omsorgsnämnden ger omsorgskontoret i uppdrag att utreda förutsättningar för ett behandlingshem i kommunal regi. Uppdraget ska ske i samverkan med socialkontoret och Region Östergötland och förslaget ska presenteras vid omsorgsnämndens sammanträde i juni Utförarstyrelsen Socialnämnden Leanlink Socialkontoret

27 Omsorgsnämnden (54) On 20 Dnr. On Vräkningsförebyggande insatser, förlängning av avtal med Leanlink, Råd och Stöd Kommunstyrelsen beslutade den 26 november 2013 att bevilja omsorgsnämnden och socialnämnden 1,2 mnkr vardera för att förstärka det vräkningsförebyggande arbetet under I skrivelse daterad den 2 februari 2015, redogör omsorgskontoret för att bakgrunden till beslutet var en dialog mellan socialdepartementets hemlöshetssamordnare och Linköpings kommun kring hur kommunen kan förbättra arbetet att motverka hemlöshet. Verksamheten är en nära samverkan mellan socialkontoret och Råd och stöd och föregicks av ett gemensamt utredningsarbete. Team bo kvar riktar sig till personer som riskerar att mista sin bostad På grund av obetalda hyror eller störningar. Uppdraget innebär att snabbt följa den enskildes situation samt tydliggöra eventuella bakomliggande faktorer till att individen har svårigheter med att behålla sitt boende. För att förhindra ett glapp i verksamheten samt bibehålla kontinuitet i arbetet beslutade omsorgsnämnden att förlänga avtalet till i avvaktan på ny budget för Enligt uppföljning i januari 2015 uppvisar verksamheten ett mycket gott resultat. I omsorgsnämndens budget 2015 finns avsatta medel för verksamheten om 1,2 mnkr Omsorgsnämnden föreslås förlänga verksamhetsuppdraget till Leanlink, Råd och stöd avseende verksamheten Team bo kvar fram till Sofia Åström föredrar ärendet och svarar på frågor. 1. Omsorgsnämnden förlänger verksamhetsuppdrag med Leanlink, Råd och Stöd, Team bo kvar, gällande vräkningsförebyggande arbete under perioden , med möjlig förlängning ett år i taget. 2. Kostnaden för verksamhetsuppdraget uppgår till maximalt 900 tkr för perioden Leanlink

28 Omsorgsnämnden (54) On 21 Dnr. On Våld i nära relationer, återrapport av användning av utvecklingsmedel 2014 Socialstyrelsen har sedan 2011 haft regeringens uppdrag att fördela utvecklingsmedel med syfte att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld samt våldsutövare. Medlen ska stimulera till att kommunen inleder eller fortsätter ett långsiktigt utvecklingsarbete i den ordinarie verksamheten. Socialtjänstens uppdrag i relation till målgrupperna regleras i socialtjänstlagens 5 kapitel 11. Den 1 oktober 2014 skärptes skyddet gällande barn som bevittnat våld genom föreskriften SOSFS 2014:4, vilket bland annat innebar att utredning enligt 11 kap 1 socialtjänstlagen alltid ska inledas när anmälan inkommer till socialtjänsten gällande att barn bevittnad våld. I skrivelse daterad den 2 februari 2015, redogör omsorgskontoret för att Socialstyrelsen beviljat Linköpings kommun kronor för att utveckla förutsättningar för en fungerande verksamhet, socialtjänstens arbete med upptäckt, utredning och uppföljning samt socialtjänstens arbete med insatser för skydd, stöd och behandling. Återrapport ska inlämnas senast den 30 januari 2015 till Socialstyrelsen års beviljade medel får dock användas till och med den 31 mars Omsorgsnämnden godkänner inlämnad återrapport till Socialstyrelsen gällande utvecklingsmedel för arbete med våld i nära relationer Socialstyrelsen

29 Omsorgsnämnden (54) On 22 Dnr. On Våld i nära relationer, ansökan om utvecklingsmedel för 2015 Socialstyrelsen har sedan 2011 regeringens uppdrag att fördela utvecklingsmedel till arbetet med att kvalitetsutveckla insatserna för våldsutsatta kvinnor och barn. För 2015 har socialstyrelsen 70 mnkr att fördela till kommuner för prestationsinriktade insatser på området. Sista ansökningsdagen är den 18 februari I skrivelse daterad den 3 februari 2015, lämnar omsorgskontoret förslag på ansökan. Omsorgskontoret föreslår att år 2015 ansöka om medel för att möjliggöra ett mer aktivt arbete att uppnå prestationskraven. Omsorgskontoret tillsammans med ansvariga för frågorna på socialkontoret samt Råd och stöd föreslår att ansökan fokuserar på: Mål och ansvarsfördelning: Socialtjänsten avser att fortsätta det påbörjade arbetet med att synliggöra behoven av en övergripande samordning och kommungemensamma förutsättningar avseende arbetet mot våld i nära relationer. Vidare avser socialtjänsten att arbeta med att fastställa konkreta uppföljningsbara mål, applicerbara och kända i socialtjänstens samtliga verksamheter. Sökt belopp: 650 tkr Processer och rutiner för att följa upp socialtjänstinsatser på verksamhetsnivå som överlämnats till annan utförare: Socialtjänsten avser att fortsätta och förbättra det påbörjade arbetet att se över processer och rutiner för uppföljning av insatser som överlämnats till annan utförare. Ett mål är att upprätta en systematisk uppföljningsmodell samt en kompetens och verksamhetsutvecklingsplan som avser både myndighet och utförare, kommunal såsom övriga. Sökt belopp: 450 tkr Totalt föreslås omsorgsnämnden ansöka om 1100 tkr avseende 2015 års medel. Omsorgsnämnden föreslås godkänna att omsorgskontoret ansöker om Socialstyrelsens medel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld samt våldsutförare.

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan-Olov Larsén Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömningar och rekommendationer... 1

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(24) Plats och tid Sammanträdesrummet Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret kl. 10 13.30 Beslutande Beslutande Övriga deltagande enligt bifogad närvarolista

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._-----------------------

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._----------------------- -----_.,... -._----------------------- HABO Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander (S),

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer