BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN"

Transkript

1 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN Fastställda

2 1 GRM-EXAMEN 2005 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 För rätt svar har getts de poäng som anges i poängkolumnen och för fel svar har lika många poäng avdragits. 1.1 poäng svar bedömarens kommentar inga motiveringar förutsattes i svaret a 0,50 fel Fel, eftersom revisorn inte i en revisionsberättelse av standardform skall hänvisa till den sakkunnigas arbete. En dylik hänvisning kan uppfattas som ett villkorat utlåtande eller fördelning av ansvaret och det är inte fråga om någondera av dessa. Om revisorn däremot på basis av resultatet av den sakkunnigas arbete besluter avge en kvalificerad revisionsberättelse, kan det i något fall vara ändamålsenligt att hänvisa till den sakkunnigas arbete eller att beskriva det. Se Tilintarkastusalan suositukset x) s b 0,50 fel Revisionslagen gäller för revisorn och inte för den sakkunniga han använder. Se även Tilintarkastusalan suositukset s c 0,50 fel Se Tilintarkastusalan suositukset s d 0,50 rätt Se Tilintarkastusalan suositukset s totalt 2, poäng svar bedömarens kommentar inga motiveringar förutsattes i svaret a 0,50 fel Revisorn handlade inte i enlighet med god revisionssed. Revisorn borde ha avgett ett villkorat eller utlåtande eftersom meningsskiljaktigheterna enligt revisorns bedömning var av väsentlig betydelse för bokslutet. Det räcker inte med att endast ge tilläggsinformation. Se även Tilintarkastusalan suositukset s b 0,50 fel Se motiveringarna till punkt a. c 0,50 fel Se motiveringarna till punkt a. d 0,50 fel Se motiveringarna till punkt a. totalt 2, poäng svar bedömarens kommentar inga motiveringar förutsattes i svaret a 0,50 fel Revisorn är inte skyldig att meddela åt skattemyndigheterna att skattedeklarationen inte inlämnats. Däremot bör revisorn informera uppdragsgivaren om eventuella väsentliga fel eller brister i skattedeklarationen. Se Tilintarkastusalan suositukset s b 0,50 fel Se kommentarerna till punkt a). Det är revisorns uppgift att anmärka om saken för revisionskundens ansvariga person. Skattemyndigheten är en utomstående och givandet av information åt denna kan innebära brott mot tystnadsplikten enligt 25 i revisionslagen och de etiska reglerna. Se Tilintarkastusalan suositukset s Givande x) Verket Tilintarkastusalan suositukset 2005 utgiven av KHT-yhdistys Föreningen CGR ry.

3 2 av information till en utomstående skulle förutsätta en lagenlig grund för berättigande. En dylik saknas. c 0,50 fel Fel, eftersom den revisor som assisterar med upprättandet av skattedeklarationen bör poängtera att uppdragsgivaren ansvarar för deklarationens innehåll. Dessutom borde man alltid dokumentera de väsentliga råd och ställningstaganden gällande beskattningen som revisorn ger. Se Tilintarkastusalan suositukset s d 0,50 fel Det får inte vara revisorns uppgift att handha bokföringen. 23 och 24 i revisionslagen totalt 2, poäng svar bedömarens kommentar inga motiveringar förutsattes i svaret a 0,50 fel Revisorn är enligt 19 i revisionslagens skyldig att ge en anmärkning. ISA 240 utesluter inte denna skyldighet. b 0,50 fel/ rätt Revisorn är enligt 19 i revisionslagen skyldig att ge en anmärkning. ISA 240 utesluter inte denna skyldighet. Det är inte tillräckligt att vid behov rapportera åt bolagsstämman. Anmärkningen bör intas i revisionsberättelsen. Det är dock även på sin plats att ge en promemoria åt styrelsen. I bedömningen har man också godkänt svaret rätt, eftersom påståendet med fog även kan förstås så att revisorn enligt påståendet rapporterar åt såväl styrelsen som bolagsstämman (med revisionsberättelsen). c 0,50 rätt Revisorn är enligt 19 i revisionslagen skyldig att ge en anmärkning. ISA 240 utesluter inte denna skyldighet. Enligt 3 och 10 i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt är revisorn skyldig att meddela sina misstankar om penningtvätt åt centralen för utredning av penningtvätt. d 0,50 fel Se motiveringarna till punkt c. totalt 2, poäng svar bedömarens kommentar inga motiveringar förutsattes i svaret a 0,50 rätt Tilintarkastusalan suositukset s. 97 och 164 b 0,50 rätt Se motiveringarna till punkt a. c 0,50 rätt Se motiveringarna till punkt a. d 0,50 rätt Tilintarkastusalan suositukset s. 99 och 164 totalt 2,00 TOTALT 10,00 POÄNG

4 3 GRM-EXAMEN 2005 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 2 2.a 1,00 2.b 1,00 2.c 1,00 2.d 1,00 2.e 1,00 2.f 1,00 2.g 1,50 2.h 1,50 2.i 1,00 Presentationssättet är inte riktigt. De egendomspanter som den bokföringsskyldiga har givit upptas under ansvar bland noterna till värdena i bokföringen (BokfF 2:7.1). Givna panter För koncernbolag ,00 Totalt ,00 Presentationssättet är inte riktigt. Borgensförbindelser som givits för dotterbolagets räkning skall upptas som borgensförbindelser ställda för bolag i samma koncern (BokfF 2:7.1,4). Presentationssättet är inte riktigt. Aapeli Ab bör inte som ansvar bland noterna till bokslutet uppta företagsinteckningar i det skede de söks och innan de överlåtits åt banken. Presentationssättet är inte riktigt. En säkerhet som mottagits för garantitiden är en erhållen säkerhet. Aapeli Ab upptar inte erhållna säkerheter som ansvar bland noterna. Presentationssättet är inte riktigt. Aapeli Ab upptar inte en bankgaranti som eget ansvar. Bankgarantin upptas som ansvar bland noterna i den penninginrättning som givit den. Presentationssättet är inte riktigt. Ansvarsförbindelser som Aapeli Ab:s intressebolag har upptas inte som ansvarsförbindelser i Aapeli Ab:s koncernbokslut. Presentationssättet är inte riktigt. Den olagliga uppsägningen som upptagits som övriga ansvar bland noterna bör upptas som passiv resultatreglering i bokslutet (BokfL 4:6). Presentationssättet är inte riktigt. Aapeli Ab har angetts som en ansvarig part för rengöringen av markområden i Kotka. Man har inte kunnat uppskatta eurobeloppet för ansvaret eftersom de noggrannare undersökningarna av de förorenade markområdena är på hälft. Övriga ekonomiska ansvar, som inte upptagits i balansräkningen och vars storlek inte kunnat uppskattas, skall i skriftlig form upptas som ett övrigt ekonomiskt ansvar bland noterna. (BokfF 2:7). Presentationssättet är inte riktigt. De nominella värdena av hyrorna enligt leasinghyresavtalen skall uppdelas i sådana som betalas inom följande år och sådana som förfaller efter följande år (BokfF 2:7). Leasingavtal och avtalsförpliktelser Nominellt värde för hyror enligt leasinghyresavtal Hyror som förfaller inom följande år Hyror som förfaller efter följande år Totalt , , ,00 TOTALT 10,00 POÄNG

5 4 GRM-EXAMEN 2005 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 3 3.a Allmänt om bedömningen Vid uppgiftens poängsättning har upptäckten av betydande brister och risker i anslutning till planen poängterats. För upptäckten av mindre väsentliga formfel har givits 0,10 0,20 poäng/iakttagelse. För upptäckter i anslutning till de ovan nämnda formfelen har man kunnat få totalt 1,30 poäng. Betydande brister är: - grunderna enligt vilka teckningspriset bestäms vid den riktade emissionen - grunderna för att man avviker från företrädesrätten till teckning - redogörelse för att en del av den riktade emissionen riktas till personer som hör till bolagets närmaste krets, varvid förslaget bör kompletteras med vederbörliga tilläggsuppgifter. För de ovan nämnda upptäckterna har man kunnat få totalt 2,60 poäng. Den riktade emissionen till Pekka Rähmönen med användning av kvittning utgör en till uppgiften ansluten betydande helhet. För att kunna behärska denna helhet bör man behärska såväl reglerna om apport i ABL som känna igen revisionsrisken. I svaret skulle man framföra följande: - Då kvittningsrätt används skall man enligt ABL till styrelsens förslag bilägga en bestämmelse om detta. Som svar har även godkänts att styrelsen noggrannare bör beskriva de till kvittningsförfarandet anslutna begreppen och bakgrundsuppgifterna. - Från förslaget saknades en obunden sakkunnigs utlåtande om den egendom som är föremål för kvittningsrätten. - Till styrelsens förslag bör man foga en utredning om värdet på den egendom som är föremål för kvittning och om dess betydelse för bolagets affärsverksamhet. - Till kvittningsförfarandet ansluter det sig osäkerhet och risker som beror på den inlösningsklausul som gäller för egendomen som är föremål för apporten. För de ovan nämnda sakerna har man fått totalt 2,60 poäng. Detaljerad poängsättning 0,10 Tiden under vilken handlingarna finns till påseende enligt emissionsprospektet stämmer inte överens med datumet för bolagsstämman. 0,20 I styrelsens förslag har man inte nämnt de personer som har rätt att teckna aktier (ABL 4:5). 0,20 Det nominella beloppet på aktierna som står att teckna har inte till alla delar klart angivits (ABL 4:5). Det nominella värdet har endast angivits på några ställen, men inte på alla möjliga ställen. 0,20 Bolagets styrelse är skyldig att på aktieägares begäran utfärda aktiebrev för aktier-

6 5 na (ABL 3:7). 0,20 I styrelsens förslag saknas uppgift om det lägsta beloppet med vilket aktiekapitalet skall ökas (ABL 4:5). 0,20 I styrelsens förslag saknas uppgift om av vilket slag de nya aktierna som tecknas är (ABL 4:5). 0,20 I styrelsens förslag saknas uppgift om den grund enligt vilken de aktier, för vilka teckningsrätten inte har utövats inom utsatt tid, bjuds ut till teckning (ABL 4:5). 0,50 I styrelsens förslag skall begreppen och bakgrundsuppgifterna i anslutning till kvittningsförfarandet vid den riktade emissionen och dess jämställande med apport förklaras noggrannare. Här har poäng givits om man framför den formella bristen. Med formell brist avses att det inte i styrelsens förslag på sätt som avses i ABL 4:6 anges att det är fråga om kvittningsförfarande och apport. 0,70 I styrelsens förslag finns inte tillräckligt omfattande utredningar om egendomen som är föremål för kvittning. Brist i styrelsens förslag: Om en ny aktie kan tecknas med användning av kvittningsrätt, skall till styrelsens förslag fogas uppgifterna enligt ABL 2:4 och ABL 2:4a, dvs. utredning om de omständigheter som kan ha betydelse för värderingen av den egendom som tillkommer bolaget. Utredningen bör innehålla tillräckliga uppgifter om vad kvittningsrätten gäller och till vilket värde den egendom som tillkommer bolaget föreslås bli upptagen i balansräkningen. I styrelsens förslag konstateras endast att teckningspriset för aktierna som riktas åt Pekka Rähmönen kvittas mot ifrågavarande persons köpesummeskuld. I förslaget borde man mer i detalj beskriva vad den egendom som är föremål för kvittning innehåller (26,4 % av aktierna i Puutarha & Piha Ab) samt redogöra för dess ekonomiska värde för Rakennustukku Ab. 0,70 Brist i styrelsens förslag: Om man föreslår avvikelse till förmån för en person som hör till bolagets närmaste krets, skall förslaget också innehålla en redogörelse för hur stor del denne äger av bolagets aktiekapital och hur stor del av röstetalet för samtliga aktier i bolaget han förfogar över före och efter nyemissionen, om han tecknar alla de aktier som erbjudits honom och nyemissionen också i övrigt tecknas i sin helhet (ABL 4:4.1). 0,50 I uppgiften riktas emission till bolagets personal inklusive bolagets verkställande direktör, som enligt ABL 1:4.3 hör till bolagets närmaste krets. I svaret skulle man nämna att åtminstone verkställande direktören hör till bolagets närmaste krets. 0,70 Till styrelsens förslag skall fogas en oberoende sakkunnigs utlåtande om den egendom som är föremål för kvittning (ABL 4:6.1). 0,70 Grunderna enligt vilka aktiernas teckningspris bestäms saknas i styrelsens förslag (ABL 4:4.1). 0,70 Brist i styrelsens förslag: Avvikelse från företrädesrätten till teckning förutsätter vägande ekonomiska skäl ur bolagets synvinkel. I förslaget har skälen inte i tillräckligt stor utsträckning motiverats (ABL 4:2.2). 0,70 Styrelsens förslag om den riktade emissionen till Pekka Rähmönen innehåller osäkerhetsfaktorer på grund av inlösningsklausulen gällande den egendom som är föremål för apport och vars realisering fortfarande står öppen. 6,50 poäng

7 6 3.b Allmänt om bedömningen Vid poängsättningen accentueras det utlåtande av revisorn som ABL förutsätter i anslutning till en riktad emission samt revisorns intyg om att aktiekapitalet inbetalts. Man har kunnat få 0,50 tilläggspoäng om man förutom standarduppgifterna har framfört att man bör iaktta särskild noggrannhet vid granskningen av intyget över inbetalningen av aktiekapitalet och att man bör säkerställa att egendomen som ansluter sig till kvittningsförfarandet innehas av bolaget (med laga kraft). 1,00 1,00 För ovan nämnda saker har man kunnat få totalt 2,50 poäng. Dessutom ingår det i bedömningsgrunderna ett omnämnande om ett utlåtande av en oberoende sakkunnig om egendomen som är föremål för kvittning. Frågeställningen utgår ifrån hurudana utlåtanden bolagets revisor bör avge. Även om en oberoende sakkunnig inte nödvändigtvis är samma person som bolagets revisor, är rådande praxis dock i allmänhet den att bolagets revisor även verkar som oberoende sakkunnig. Av denna orsak bör även utlåtandet anges i svaret. Om svaret formulerats så att bolagets revisor automatiskt är avgivare av utlåtandet har man inte fått poäng för svaret. För ovan nämnda omständigheter har man fått 1,00 poäng. Styrelsens förslag: Revisorn bör åt bolagsstämman avge ett utlåtande om de grunder enligt vilka teckningspriset bestäms och om orsakerna till avvikelsen från företrädesrätten till teckning (ABL 4:4a). Styrelsens förslag: En oberoende sakkunnig bör avge ett utlåtande om egendomen som är föremål för kvittning. Rakennustukku Ab kan välja bolagets revisor för detta uppdrag. 1,00 Efter betalningen av aktiekapitalet Revisorns intyg över att ABL:s regler om inbetalning av aktiekapital har tillämpats skall fogas till registeranmälan om ökning av aktiekapitalet. Härvid bör revisorn säkerställa att a. styrelsens förslag är i enlighet med ABL b. bolagsstämmans beslut är i enlighet med ABL c. det belopp, som skall erläggas för aktierna och registreras, ägs och förvaltas av bolaget innan ökningen anmäls för registrering. i. Beloppet som skall inbetalas i pengar har inbetalts på bolagets konto. ii. Aktiebreven som är föremål för kvittning innehas av bolaget. Eftersom en inlösningsrätt gällde för aktierna, bör man granska att denna rätt inte utnyttjats och att den ursprungliga affären bekräftats. Dessutom bör man uppskatta värdet för Puutarha & Piha Ab:s aktier i förhållande till de för dessa tecknade aktierna i Rakennustukku Ab. 0,50 I revisorns intyg bör man försäkra sig om att egendomen som är föremål för kvittning innehas av bolaget. 3,50 poäng TOTALT 10,00 POÄNG

8 7 GRM-EXAMEN 2005 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift Anskaffningsutgiften kan inte bestämmas på samma sätt som enligt FAS. 1,25 - Skillnaden är att FAS inte kräver, såsom IFRS gör, att de fasta omkostnaderna inkluderas i anskaffningsutgiften, men tillåter det (BokfL 4:5). - Enligt FAS inkluderas endast de rörliga utgifterna för anskaffning och tillverkning i anskaffningsutgiften. - Enligt FAS får man även inkludera de fasta utgifterna för anskaffning och tillverkning i anskaffningsutgiften. - Enligt IFRS inkluderas de direkt till tillverkningen hänförbara utgifterna, såsom råmaterial och personalkostnader minskade med möjliga kassa- och andra rabatter, i anskaffningsutgiften (IAS 2 punkt 12, IAS 16 punkt 22). - Enligt IFRS inkluderas de fasta omkostnaderna som avser tillverkningen vid normal tillverkningsvolym i anskaffningsutgiften (IAS 2 punkt 13). - Utgifterna för främmande kapital som omedelbart beror på tillverkningen av en nyttighet får inkluderas i tillverkningsutgiften om tillverkningen av nyttigheten med nödvändighet tar betydande tid i anspråk (IAS 23 punkt 11) , a - En uppskrivning om högst euro kan bokas på Hannikainen Ab:s tomt under förutsättningen att värdestegringen är bestående. Byggnadens värde kan inte höjas (BokfL 5:17). - FAS tillåter men kräver inte bokning av den latenta skatteskulden (BokfL 5:18). 4.2.b - Per Tomt An Uppskrivningsfond Den eventuella latenta skatteskulden bokas Per Uppskrivningsfond An Latent skatteskuld c - IFRS tillåter inte bokningen av en uppskrivning enligt FAS. I IFRS kan man som alternativ till en värderingsprincip baserad på anskaffningsutgiften även basera värderingen på en omvärdering av tillgångens värde (IAS 16). - Om man omvärderar tillgångarnas värde kan förutom tomtens även byggnadens värde höjas. - En bokning motsvarande uppskrivningsfonden görs mot omvärderingsreserven under eget kapital. - För byggnadens vidkommande skall man även avskriva på uppskrivningsdelen (1/18 i detta fall). - Enligt IFRS bör den latenta skatteskulden bokas Bokningarna är: Per Tomt An Omvärderingsreserv Per Byggnad An Omvärderingsreserv Per Omvärderingsreserv An Latent skatteskuld (26 %) Per Avskrivning på byggnaden An Byggnad Per Latent skatteskuld An Förändring av latent skatteskuld Bokslutet upprättas enligt stadgandena i bokföringslagen, varigenom skattereglerna inte i princip påverkar bokningen av nedskrivningar. 1,50 - Nedskrivningen bör bokas om det är fråga om en situation enligt bokföringslagen 5:13 oberoende om dess inverkan på beskattningen.

9 , , ,25 - Aktiernas värde om euro bör minskas till 1 euro och lånefordringen om euro bör kostnadsföras. - Nedskrivningen på aktierna är inte avdragbar i beskattningen eftersom aktierna ägts över ett år och man äger över 10 % av det ägda bolaget och eftersom aktierna hör till ägarens anläggningstillgångar och hör till inkomstkällan för näringsverksamhet. - Förlusten av fordringen är inte avdragbar i beskattningen eftersom fordringen är av ett bolag av vilket man äger över 10 % och det är fråga om förlust av en annan fordring än en kundfordring. - I mervärdesbeskattningen är förlusten av lånefordringen avdragbar om den (ursprungligen en kundfordring) uppstått för mervärdesbeskattning underkastad försäljning. - En temporär skillnad är skillnaden mellan bokföringsvärdet av en tillgång eller en skuld i balansräkningen och dess skattemässiga värde (IAS 12 punkt 5). - De temporära skillnaderna kan antingen vara beskattningsbara temporära skillnader eller i beskattningen avdragbara temporära skillnader. - En temporär skillnad uppstår i en situation då en inkomst intäktsförs eller en utgift kostnadsförs i resultaträkningen under en annan period än då inkomsten är beskattningsbar i beskattningen eller utgiften avdragbar. - Exempel på en i beskattningen avdragbar temporär skillnad: Ett företag har i bokslutet för sin första räkenskapsperiod bokat en reservering om euro enligt IAS 37 för kommande utgifter som det får avdra i beskattningen först för den andra räkenskapsperioden när ifrågavarande utgift realiseras. I bokslutet för den första räkenskapsperioden bokas utgiftens skattenytta 26 % dvs euro som en latent skattefordring. - Exempel på en beskattningsbar temporär skillnad: ett företag höjer balansvärdet för sitt markområde som hör till bestående aktiva med euro. Markområdets förvärvsvärde var euro. Den beskattningsbara temporära skillnaden är 26 % av differensen mellan markområdets uppskrivna värde och förvärvsvärdet ( = x 26 % = ) och bokas som skuld i balansräkningen. - Skyldiga att upprätta segmentrapportering är bokföringsskyldiga som emitterat eller har för avsikt att emittera aktier eller skuldebrev avsedda för offentlig handel (IAS 14 punkt 3). - Ändamålet med segmentrapporteringen är bl.a. att förbättra uppfattningen om det resultat företaget uppnått och bättre uppskatta företagets risker. - Företaget bör vanligen fastställa ett primärt och ett sekundärt segment. - I segmentrapporteringen används de enheter inom organisationsstrukturen för vilka uppgifter rapporteras åt styrelsen och verkställande direktören som segment. - Business Ab bildar en koncern, där Business Ab är moderbolag och Kiinteistö Ab dotterbolag samt Velmu Ab intressebolag. - Om bokslutet upprättas för år 2004 och de förändringar i bokföringslagen som trädde i kraft den tillämpas på detta, skall koncernbokslut enligt bokföringslagen upprättas eftersom det är fråga om en s.k. stor koncern (av gränserna i BokfL 6:1 har två överskridits). - Om de förändringar i bokföringslagen som trädde i kraft den inte tilllämpas i bokslutet är det fråga om en s.k. liten koncern, för vilken man inte är tvungen att upprätta ett koncernbokslut enligt bokföringslagen. - I koncernbokslutet sammanställs förutom moderbolaget Kiinteistö Ab som dotterbolag och Velmu Ab som intressebolag. - Dotterbolaget kan lämnas utanför koncernbokslutet om någon av förutsättningarna

10 , ,50 enligt BokfL 6:3 uppfylls. Fastighetsbolagets bolagsform är inte en grund för att underlåta att sammanställa bolaget. - Enligt aktiebolagslagen bör ett privat aktiebolag oberoende av stadgandena i bokföringslagen upprätta koncernbokslut, om moderbolag ämnar utdela medel åt aktieägarna, ge i ABL 12:7 1 eller 5 momentet avsett penninglån eller säkerhet eller återbetala av kapitalet för ett kapitallån eller erlägga ränta eller annan gottgörelse för ett dylikt (ABL 11:10). - På basen av aktiebolagslagen föreligger inte skyldighet att upprätta koncernbokslut eftersom moderbolaget inte utdelar dividend och då man antar att inga av de övriga ovan nämnda förutsättningarna uppfylls. - Bokförarens förfarande att boka bort den förstörda truckens utgiftsrest euro ( avskrivning 10 %) från maskiner och inventarier har varit i enlighet med god bokföringssed. - I beskattningen är endast 25 % av nedskrotningsavskrivningen euro d.v.s euro avdragbart. - Eftersom euro har kostnadsförts, skall man i skattedeklarationen öka den beskattningsbara inkomsten med skillnaden mellan truckens nedskrotningsavskrivning och den i beskattningen avdragbara avskrivningen euro ( ) som blir en s.k. hyllavskrivning. - I beskattningen för följande år avdras från den beskattningsbara inkomsten 25 % på euro d.v.s euro och under därpå följande år 25 % på utgiftsresten euro. Så fortsätter man tills hela hyllavskrivningen avskrivits. - Den bokade nedskrotningsavskrivningen euro är möjlig i beskattningen redan under det år trucken förstördes eller senare om förutsättningarna enligt NSL 32 uppfylls (den skattskyldiga visar att gängse värde på maskiner och inventarier vid utgången av skatteåret är lägre än utgiftsresten). - Av den icke avdragna delen euro kan man bilda en s.k. återanskaffningsreservering (NSL 43 ). - Trucken bör avföras ur anläggningstillgångsbokföringen. - På basen av de i uppgiften givna uppgifterna behandlas utgifterna i bokslutet per i enlighet med god bokföringssed. Aktiveringen av anskaffningsutgiften för reklamspotten och affärsvärdet grundar sig på att en intäktsförväntning om minst deras oavskrivna anskaffningsutgift ansluter sig till dem. - Med stöd av väsentlighetsprincipen kan man godkänna att man inte avskrivit på reklamfilmen under räkenskapsperioden 2004 eftersom den blivit färdig just före räkenskapsperiodens utgång. - Datumet för övergång till IFRS är I det första bokslutet upprättat enligt IFRS (för räkenskapsperioden 2006) presenteras jämförelseuppgifterna för räkenskapsperioden 2005 enligt IFRS för vilket eget kapital enligt FAS omräknas enligt IFRS. - I bokslutet enligt IFRS får man inte aktivera reklamutgifter (IAS 38 punkt 69 c). - Enligt IFRS stadganden bör man årligen testa nedskrivningsbehovet för affärsvärdet (IAS 36 punkt 10 b). En nedskrivning bokas om återvinningsvärdet är lägre än det icke avskrivna affärsvärdet, inte annars. - I bokslutet enligt IFRS värderas affärsvärdet till anskaffningsutgiften minskad med eventuella ackumulerade nedskrivningar (IFRS 3 punkt 54). - På övergångsdagen är eget kapital enligt IFRS lägre till ett belopp om euro, motsvarande de aktiverade reklamutgifterna, om man antar att inget nedskrivningsbehov finns för affärsvärdet. - I fortsättningen är resultaten enligt IFRS för räkenskapsperioderna 2006 och 2007 bättre med beloppet för avskrivningarna på affärsvärdet än vad resultaten enligt

11 10 FAS skulle vara, under förutsättning att man inte behöver företa någon nedskrivning på affärsvärdet. - Resultatet för räkenskapsperioden 2006 enligt IFRS är bättre med beloppet om euro för avskrivningen på reklamutgiften än vad resultatet enligt FAS skulle vara. TOTALT 10,00 POÄNG

12 11 GRM-EXAMEN 2005 DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSEN OCH ÖVRIGA RAPPORTER Uppgift 1 Totalt 7,0 poäng Datamobilex Ab:s revision för räkenskapsperioden Givna poäng: rätt iakttagelse i tabellen poängen eller delpoäng Minuspoäng har givits för: sakfel, felaktiga iakttagelser bedömda från fall till fall max 0,10 om man som rapporter angivit båda rapporterna (till exempel revisionsberättelsen och protokollet, varav endast den ena är riktig och man ej motiverat varför båda angivits) har 0,05 avdragits om rapporten inte angivits eller den är fel, har 0,10 avdragits Tilläggspoäng har givits för: från fall till fall för andra riktiga iakttagelser och motiveringar som inte inkluderats i bedömningsgrunderna. Poäng Punkt 1-0,50 Granskad omständighet Bokslutsschemat Granskningsiakttagelse, motiverad bedömning och korrigeringsförfarande Ikraftträdandet av den nya BokfL: Bokslutet har upprättats enligt den gamla BokfL. Ingen inverkan på rapporteringen. Inverkan på rapporteringen Rapportering om felet eller bristen inte åtgärdas Den nya BokfL tillämpas för första gången på bokföringen för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2005 eller senare. Den bokföringsskyldiga får tillämpa den nya lagen på bokföringen för den räkenskapsperiod som är på gång då lagen träder i kraft. Minuspoäng ha getts om man kräver upprättande av ett bokslut enligt den nya BokfL.

13 12 Punkt 2 0,20 Verksamhetsberättelsen Avsaknaden av framtidutsikter: Ur verksamhetsberättelsen saknas uppgift om framtidsutsikterna för innevarande räkenskapsperiod. I övrigt anses uppgifterna i verksamhetsberättelsen till väsentliga delar uppfylla ABL:s och BokfL:s krav. Om uppgifterna i verksamhetsberättelsen inte korrigeras, skriftlig rapportering åt styrelsen. x) Revisionsprotokoll Enligt BokfL 3:1 bör man i verksamhetsberättelsen upplysa om väsentliga händelser under räkenskapsperioden och efter dess utgång samt uppskatta den förväntade framtida utvecklingen och utreda omfattningen av forsknings- och utvecklingsverksamheten. Verksamhetsberättelsen kompletteras med ovan nämnda uppgifter. Punkt 3 0,05 Verksamhetsberättelsen Felaktig och bristfällig uppgift om styrelsemedlemmarna: I verksamhetsberättelsen har Simo Sääteri felaktigt upptagits som styrelsemedlem. Uppgift om den ordinarie styrelsemedlemmen Timo Heikkinen saknas. Om uppgifterna i verksamhetsberättelsen inte korrigeras, skriftlig rapportering åt styrelsen. Promemoria eller revisionsprotokoll Ovan nämnda uppgifter i verksamhetsberättelsen korrigeras. Punkt 4 0,10 resultaträkningsschemat 0,10 balansräkningsschemat totalt Resultat- och balansräkningsscheman Raderna med noll i resultat- och balansräkningen: I resultat- och balansräkningen ingår så kallade nollrader. Om det för en enskild benämning saknas belopp för såväl denna som föregående räkenskapsperiod bör benämningen enligt BokfF 1:11 utelämnas ur resultat- eller balansräkningen. Om raderna med noll i resultat- och balansräkningen inte utelämnas, skriftlig rapportering åt styrelsen. Promemoria eller revisionsprotokoll x) Med skriftlig rapportering till styrelsen avses promemoria eller revisionsprotokoll.

14 13 0,20 Raderna med noll utelämnas. Punkt 5 0,25 Avskrivningarna i bokslutet Förändringarna i avskrivningsplanen: Styrelsen konstaterade vid sitt möte att räkenskapsperiodens resultat blir förlustbringande och beslöt avskriva inventarierna med 15 % på utgiftsresten. Om avskrivningarna inte korrigeras, skriftlig rapportering åt bolagsstämman. Bör beaktas vid beräkningen av räkenskapsperiodens resultat och utdelbara medel samt vid bedömningen om eget kapital är tillräckligt. Revisionsberättelsen: Tilläggsuppgift till bokslutet enligt 19 3 mom. i revisionslagen. På basen av beslutet kan man sluta sig till att man ändrat avskrivningsplanen på grund av det negativa resultatet. Således saknas grund för ändring av avskrivningsplanen. Avskrivningarna korrigeras att motsvara den tidigare avskrivningsplanen om avskrivning enligt 25 % på utgiftsresten. Utlåtandena enligt 19 1 mom. punkterna 1-3 i revisionslagen. Revisionsanteckningen: Avskrivningarna ökas med 6 313,73 euro (15 784, ,59). Punkt 6 0,05 Innehållet noterna i Upptagandet av kalkylen om utdelbara medel i noterna: Enligt ABL 12:2 och punkt 4.4 i BFN:s allmänna anvisning om upprättandet av resultaträkningar och balansräkningarna av skall en kalkyl över utdelbara medel ingå bland noterna. Om noterna inte kompletteras, skriftlig rapportering åt styrelsen. Promemoria eller revisionsprotokoll. Ovan nämnda kalkyl saknas bland noterna. Noterna kompletteras med ovan nämnda uppgift. Punkt 7 0,05 Noternas riktighet Felaktig uppgift om lånebeloppet: I punkten om säkerheter och ansvarsförbindelse bland noterna anges låne- Om noterna inte korrigeras, skriftlig rapportering åt styrelsen. Promemoria

15 14 beloppet enligt uppgiften som gällde för föregående räkenskapsperiod. Lånebeloppet är ,31 euro. Ovan nämnda uppgift i noterna korrigeras. Punkt 8 0,30 Noternas riktighet Bristfälliga uppgifter om avbetalningsskulden och dess säkerhet: Enligt balansspecifikationerna har bolaget en avbetalningsskuld om ,93 euro. Bland noterna saknas ett omnämnande om avbetalningsskulden och dess säkerhet. Enligt BokfF 2:7 skall noterna innehålla uppgift om skulder för vilka den bokföringsskyldige har pantsatt, intecknat eller på annat sätt som säkerhet givit egendom, specificerade per säkerhetsslag. Om noterna inte korrigeras, skriftlig rapportering åt bolagsstämman. Revisionsberättelsen: Tilläggsuppgift till bokslutet enligt 19 3 mom. i revisionslagen. Utlåtandena enligt 19 1 mom. punkterna 1-3 i revisionslagen. Revisionsanteckningen: Noterna kompletteras med ovan nämnda uppgifter. Punkt 9 0,30 Noternas riktighet Bristfälliga uppgifter om leasingansvar: Enligt styrelsens protokoll av den har man ingått ett leasingavtal. I noterna saknas uppgift om leasingansvar. Enligt BokfF 2:7 skall noterna angående ansvarsförbindelser och ansvar som inte ingår i balansräkningen innehålla uppgift om de nominella beloppen av hyrorna enligt leasinghyresavtalen uppdelade i sådana som betalas inom innevarande och följan- Om noterna inte korrigeras, skriftlig rapportering åt bolagsstämman. Revisionsberättelsen: Tilläggsuppgift till bokslutet enligt 19 3 mom. i revisionslagen. Utlåtandena enligt 19 1 mom. punkterna 1-3 i revisionslagen. Revisionsan-

16 15 de räkenskapsperioder samt de väsentliga uppsägnings- och inlösningsvillkoren i dessa avtal. teckningen: Noterna kompletteras med ovan nämnda uppgift. Punkt 10 0,40 Noternas riktighet Bristfälliga uppgifter om kapitallånets villkor: Enligt balansräkningen har bolaget kapitallån om euro. I noterna saknas uppgift om villkoren för kapitallånet. Om noterna inte korrigeras, skriftlig rapportering åt bolagsstämman. Revisionsberättelsen: Tilläggsuppgift till bokslutet enligt 19 3 mom. i revisionslagen. Enligt ABL 11:8 skall följande uppgifter lämnas i resultat- eller balansräkningen eller i bilagor till dem: kapitallånets huvudsakliga lånevillkor och den för lånet avtalade icke kostnadsförda räntan eller gottgörelsen av annat slag. Utlåtandena enligt 19 1 mom. punkterna 1-3 i revisionslagen. Revisionsanteckningen: Noterna kompletteras med ovan nämnda uppgifter. Punkt 11 0,30 Noternas riktighet Bristfälliga uppgifter om säkerheten för hyresbetalningen: Enligt styrelsemötet och balansspecifikationerna har man som säkerhet för hyresbetalningen inbetalt euro. Om noterna inte korrigeras, skriftlig rapportering åt styrelsen. Revisionsprotokoll eller promemoria I noterna saknas uppgift om att euro inbetalts som säkerhet för hyresbetalningen. Enligt BokfF 2:7 skall noterna i fråga om säkerheter som den bokföringsskyldige ställt för egen del på annat sätt än som avses i 1 punkten innehålla det sammanlagda värdet specificerat per säkerhetsslag.

17 16 Noterna kompletteras med ovan nämnda uppgift. Punkt 12 0,15 Noternas riktighet Bristfälliga uppgifter om leveransavtalet: I noterna saknas uppgift om det leveransavtal bolaget ingått med Metallix Ab som gäller till utgången av följande år och för vilket man fastställt ett avtalsvite om euro. Om noterna inte korrigeras, skriftlig rapportering åt styrelsen. Revisionsprotokoll Noterna kompletteras med ovan nämnda uppgifter. Punkt 13 0,05 tilläggspoäng om bristen har upptäckts Noternas riktighet Bristfälliga uppgifter om hyresavtalet gällande kontorsutrymmet: I noterna saknas uppgift om hyresavtalet på tio år för verksamhetsutrymmet. Noterna kompletteras med ovan nämnda uppgift. I allmänhet upptas hyresavtal inte som förbindelser i noterna. Då man beaktar bolagets ekonomiska situation kunde det i detta fall vara på sin plats att omnämna det exceptionellt långa hyresavtalet. Punkt 14 0,50 Noternas riktighet Bristfälliga uppgifter om lånet till en person som hör till bolagets närmaste krets: Noterna saknar uppgift om lånet till en person som hör till bolagets närmaste krets samt om lånets säkerhet och villkor. Enligt ABL 11:7 skall det i balansräkningen eller dess bilaga särskilt anges: de sammanlagda beloppen av lån till personer som avses i 1 kap. 4 1 mom. 3 punkten och till dem som står i sådant förhållande till dessa som anges i 4 eller 5 punkten i nämnda moment samt väsentlig information om lånevillkor och återbetalning. Om noterna inte korrigeras, skriftlig rapportering åt bolagsstämman. Revisionsberättelsen: Utlåtandena enligt 19 1 mom. punkterna 1-3 och 5 i revisionslagen Anmärkning med stöd av 19 2 mom. i revisionslagen med beaktande av att lånet åt personen som hör till bola-

18 17 Noterna kompletteras med ovan nämnda uppgifter. gets närmaste krets strider mot ABL Revisionsanteckningen: Punkt 15 1,0 Bokslutet och förvaltningen Det olagliga lånet till en person som hör till bolagets närmaste krets: Styrelsen har vid sitt möte beviljat verkställande direktören ett lån om euro för inköp av bil. Då lånet beviljas har bolaget utdelbara medel, men bilen som ställts som säkerhet för lånet kan inte tjäna som säkerhet eftersom lös egendom som pantförskrivs bör överlåtas åt långivaren. Därför saknar lånet betryggande säkerhet och sålunda strider lånet mot ABL. Lånet till en person som hör till bolagets närmaste krets saknar betryggande säkerhet, skriftlig rapportering åt bolagsstämman. Revisionsberättelsen: Utlåtandena enligt 19 1 mom. punkterna 1-3 och 5 i revisionslagen. Anmärkning med stöd av 19 2 mom. i revisionslagen. Enligt ABL 12:7 får bolaget bevilja den som hör till dess närmaste krets penninglån endast inom ramen för de såsom vinst utdelningsbara medlen och mot betryggande säkerhet. Revisionsanteckningen: Lånet saknar betryggande säkerhet och efter korrigeringarna av bokslutet per saknar bolaget utdelbara medel. Följaktligen bör man kräva att lånet återbetalas. Punkt 16 0,45 Lönerna Bristfälliga uppgifter om löneskulden: I bokslutet saknas löneskulderna jämte sociala kostnader om totalt euro för de två sista veckorna i majmånad. Bokslutet korrigeras till denna del. Om bokslutet inte korrigeras och räkenskapsperiodens resultat sålunda inte korrigeras, skriftlig rapportering åt bolagsstämman. Den felaktiga bokningen bör beaktas då man beräknar räkenskapsperiodens resultat och då man uppskattar de utdelbara medlen samt tillräckligheten av eget kapital. Revisionsberättelsen: Tilläggsuppgift till bokslutet enligt 19 3 mom. i revisionslagen. Utlåtandena enligt 19 1 mom. punk-

19 18 terna 1-3 i revisionslagen. Revisionsanteckningen: Punkt 17 0,50 Utvecklingsutgifterna Värderingen av utvecklingsutgifterna är fel: De gamla utvecklingsutgifterna: I balansräkningen per finns gamla utvecklingsutgifter om euro för programvaror. Utvecklingen av de gamla programvarorna har avslutats och de kan inte längre säljas eftersom de är föråldrade. Utvecklingsutgifterna för de tidigare åren euro nedskrivs. De nya utvecklingsutgifterna: Enligt BokfL 5:8 får utvecklingsutgifter aktiveras med iakttagande av särskild försiktighet. Aktiveringen av utvecklingsutgifter förutsätter enligt HIMb 50/1998 att den bokföringsskyldiga har en skriftlig plan och tillräckliga resurser för slutförande av utvecklingsprojektet samt för marknadsföring av den nyttighet som är föremål för projektet eller för utnyttjande av den i den egna verksamheten, nyttigheten som är föremål för utvecklingsarbetet är specificerad, den bokföringsskyldiga på ett tillförlitligt sätt kan klarlägga de utgifter som ansluter sig till utvecklingsprojektet, det är sannolikt att nyttigheten Om euro inte kostnadsförs och räkenskapsperiodens resultat inte korrigeras, skriftlig rapportering åt bolagsstämman. Skall beaktas vid beräkningen av räkenskapsperiodens resultat och bedömningen av utdelbara medel samt tillräckligheten av eget kapital. Om euro ( ) inte kostnadsförs och räkenskapsperiodens resultat inte korrigeras, skriftlig rapportering åt bolagsstämman. Felet bör beaktas vid beräkningen av räkenskapsperiodens resultat och bedömningen av utdelbara medel samt tillräckligheten av eget kapital. Revisionsberättelsen: Tilläggsuppgift till bokslutet enligt 19 3 mom. i revisionslagen. Utlåtandena enligt 19 1 mom. punkterna 1-3 i revisionslagen Revisionsanteckningen:

20 19 Punkt 18 0,45 Sålunda uppfylls inte förutsättningarna för aktivering av utvecklingsutgifterna. Kundfordringarna som är föremål för utvecklingsarbetet medför nytta och lönsamhet, det aktiverade beloppet inte överstiger det bidrag som man med stöd av en försiktigt upprättad avkastningsvärdekalkyl förutspår att nyttigheten inbringar i framtiden. Enligt HIM:s beslut skall samtliga ovan nämnda villkor uppfyllas. Styrelsen beslöt vid sitt möte aktivera utvecklingsutgifter om euro. Dessutom konstaterade styrelsen att bolaget hade personalresurs- och tidtabellsrisk för projektet. Grunderna för aktiveringen framgår inte av styrelsens beslut, men resursbristen framgår. Även ur styrelseprotokollet av framgår resursbristen. De aktiverade utvecklingsutgifterna kostnadsförs. Kreditförlusterna bland kundfordringarna: I balansräkningen ingår förfallna kundfordringar från Datam Ab om euro. Enligt Datam Ab:s verksamhetsberättelse har bolaget ansökt om att bli föremål för sanering och den föreslagna beskärningen av skulderna är 70 %, vilket innebär kreditförlust om minst euro. Kreditförlusten skall bokas i bokföringen för den räkenskapsperiod som löpt till ända. Enligt BokfL 5:2.1 upptas fordringarna i balansräkningen till sitt nominella värde dock högst till deras sannolika värde. Om euro (eller hela beloppet euro) av kundfordringarna inte bokas som kreditförlust och räkenskapsperiodens resultat sålunda korrigeras, skriftlig rapportering åt bolagsstämman. Kreditförlusten bör beaktas vid beräkningen av räkenskapsperiodens resultat och utdelbara medel samt vid bedömningen av tillräckligheten av eget kapital. Revisionsberättelsen: Tilläggsuppgift till bokslutet enligt 19 3 mom. i revisionslagen Utlåtandena enligt 19 1 mom. punkterna 1-3 i revisionslagen Revisionsan-

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR ÅRS 2006 GRM-EXAMINA

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR ÅRS 2006 GRM-EXAMINA CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR ÅRS 2006 GRM-EXAMINA Fastställda 21.11.2006 1 GRM-EXAMEN 2006 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 I svaren har man inte

Läs mer

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag Given i Helsingfors den 22 december 2009 1 Ikraftträdande av lagen om bostadsaktiebolag Lagen om bostadsaktiebolag

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D.

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D. 1 (5) STOCKMANN OYJ ABP:S OPTIONSRÄTTER 2006 Stockmann Oyj Abp:s styrelse (styrelse) har vid sitt möte den 8.2.2006 beslutat att för Stockmann Oyj Abp:s (bolag) ordinarie bolagsstämma den 21.3.2006 föreslå

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007 1 GRM-TENTAMEN 2007 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 (10,02 poäng) Examinanden

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL tills vidare 1(6) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL Finansinspektionen meddelar

Läs mer

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING

VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING VARULAGER OCH LAGERFÖRÄNDRING Omsättningstillgångar är tillgångar som är avsedda att överlåtas som sådana eller i förädlad form eller att förbrukas. Vad som räknas som en omsättningstillgång varierar från

Läs mer

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: ---

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: --- 15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: - 4 i bolagets bolagsordning gällande avstämningsdag tas bort, och

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Koncernredovisning Repetition

Koncernredovisning Repetition Koncernredovisning Repetition Fördjupad finansiell redovisning Handelshögskolan vid Åbo Akademi BokfL 6:7.1 : Koncerninterna poster och minoritetsandelar I koncernbokslutet skall koncernens resultat och

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR ns förslag 1 (1) STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR På rekommendation av revisions- och riskkommittén föreslår styrelsen att CGRsamfundet Deloitte & Touche Ab återväljs till bolagets revisor och att

Läs mer

ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998

ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998 ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998 Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma har 20.03.1998 (vissa villkor ändrade 18.03.1999 och 16.03.2000) beslutat om en emission av optionsrätter enligt följande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION -

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - Styrelsen för Kilsta Metallvärden AB (publ), org.nr 556710-2784 ( Bolaget ) föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera högst 526.316 nya aktier på

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2005:918 Utkom från trycket den 9 december 2005 utfärdad den 1 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 14.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 3) närvarande eller representerade.

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 12.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden GRM-EXAMEN ÅR 2008 BEDÖMNINGSGRUNDER

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden GRM-EXAMEN ÅR 2008 BEDÖMNINGSGRUNDER CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden GRM-EXAMEN ÅR 2008 BEDÖMNINGSGRUNDER 2(25) GRM-EXAMEN 2008 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 (10,0 poäng) Komplettera revisionsplanen i punkterna

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 Fastställt 1.12.2009 Beskrivningen i bedömningsgrunden gäller en sådan nivå på svaret som krävdes för full poäng. I bedömningsgrunden

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB

Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB Granska årsredovisning - Zingo Djurvård AB Du ska som revisor granska årsredovisningen för Zingo Djurvård AB för 2014. Bolaget ägs av Lisen Krall som tidigare drev företaget som enskild näringsidkare.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2013 422/2013 Lag om införande av lagen om andelslag Utfärdad i Helsingfors den 14 juni 2013 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

37. Utlåtande om vissa frågor i anslutning till kommunernas och samkommunernas bokföring och bokslut 1998 och 1999

37. Utlåtande om vissa frågor i anslutning till kommunernas och samkommunernas bokföring och bokslut 1998 och 1999 Bokföringsnämndens kommunsektion, 8.12.1998 37. Utlåtande om vissa frågor i anslutning till kommunernas och samkommunernas bokföring och bokslut 1998 och 1999 Bokföringsnämndens kommunsektion har beslutat

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet.

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet. SGF- EXAMEN TENTAMEN I BOKFÖRING B-DEL BOKFÖRINGSUPPGIFT 22.5.2008 1. Uppgör en kontoplan med bifogade schema för kontoplan. Konton och kontonamn skall namnges och deras gruppering skall motsvara vad som

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477 Handlingar inför extra bolagsstämma i Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 Dagordning för extrastämma med aktieägarna i Sectra AB (publ) tisdagen den 22 november 2011 kl. 14.00 på bolagets kontor

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET B 11 ALLMÄNNA TILLSTÅNDSVILLKOR FÖR ATT BEDRIVA ADVOKATVERKSAMHET I AKTIEBOLAG (15.4.2005, ändrade 7.4.2006 26.1.2007 och senast 29.10.2010) Allmänna villkor 1 I enlighet med 5 2 momentet i lagen om advokater

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Ab Eke Golf Oy:s bolagsordning

Ab Eke Golf Oy:s bolagsordning Ab Eke Golf Oy:s bolagsordning Uppdaterat 1.4.2011 1 FIRMA OCH HEMORT Bolagets firma är Ab Eke Golf Oy och dess hemort är Raseborg. 2 FÖREMÅL FÖR BOLAGETS VERKSAMHET Bolagets verksamhetsområde är: 1. Att

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Stockholm den 1 september 2014

Stockholm den 1 september 2014 R-2014/0870 Stockholm den 1 september 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/2963/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 maj 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Genomförande

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisat eget kapital i balansräkningen. 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen 2011 Bengt Bengtsson Redovisat eget kapital i balansräkningen Företagets skuld till ägaren Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder brukar benämnas företagets

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011 Ärende Initiativ Ställningstagande Ledningens bekräftelsebrev Föreningen CGR har i sitt brev av den 20 december

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385); SFS 2000:32 Utkom från trycket den 22 februari 2000 utfärdad den 10 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2002 Nr 482 485 INNEHÅLL Nr Sidan 482 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden... 3095 483

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om redovisning och revision av överföring av naturgas och lagring av naturgas för annans räkning; SFS 2000:671 Utkom från trycket den 18 juli 2000 utfärdad den 6 juli

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM NOTER TILL BOKSLUTET FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2000 HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIET Bokföringsnämndens

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer