BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN"

Transkript

1 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN Fastställda

2 1 GRM-EXAMEN 2005 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 För rätt svar har getts de poäng som anges i poängkolumnen och för fel svar har lika många poäng avdragits. 1.1 poäng svar bedömarens kommentar inga motiveringar förutsattes i svaret a 0,50 fel Fel, eftersom revisorn inte i en revisionsberättelse av standardform skall hänvisa till den sakkunnigas arbete. En dylik hänvisning kan uppfattas som ett villkorat utlåtande eller fördelning av ansvaret och det är inte fråga om någondera av dessa. Om revisorn däremot på basis av resultatet av den sakkunnigas arbete besluter avge en kvalificerad revisionsberättelse, kan det i något fall vara ändamålsenligt att hänvisa till den sakkunnigas arbete eller att beskriva det. Se Tilintarkastusalan suositukset x) s b 0,50 fel Revisionslagen gäller för revisorn och inte för den sakkunniga han använder. Se även Tilintarkastusalan suositukset s c 0,50 fel Se Tilintarkastusalan suositukset s d 0,50 rätt Se Tilintarkastusalan suositukset s totalt 2, poäng svar bedömarens kommentar inga motiveringar förutsattes i svaret a 0,50 fel Revisorn handlade inte i enlighet med god revisionssed. Revisorn borde ha avgett ett villkorat eller utlåtande eftersom meningsskiljaktigheterna enligt revisorns bedömning var av väsentlig betydelse för bokslutet. Det räcker inte med att endast ge tilläggsinformation. Se även Tilintarkastusalan suositukset s b 0,50 fel Se motiveringarna till punkt a. c 0,50 fel Se motiveringarna till punkt a. d 0,50 fel Se motiveringarna till punkt a. totalt 2, poäng svar bedömarens kommentar inga motiveringar förutsattes i svaret a 0,50 fel Revisorn är inte skyldig att meddela åt skattemyndigheterna att skattedeklarationen inte inlämnats. Däremot bör revisorn informera uppdragsgivaren om eventuella väsentliga fel eller brister i skattedeklarationen. Se Tilintarkastusalan suositukset s b 0,50 fel Se kommentarerna till punkt a). Det är revisorns uppgift att anmärka om saken för revisionskundens ansvariga person. Skattemyndigheten är en utomstående och givandet av information åt denna kan innebära brott mot tystnadsplikten enligt 25 i revisionslagen och de etiska reglerna. Se Tilintarkastusalan suositukset s Givande x) Verket Tilintarkastusalan suositukset 2005 utgiven av KHT-yhdistys Föreningen CGR ry.

3 2 av information till en utomstående skulle förutsätta en lagenlig grund för berättigande. En dylik saknas. c 0,50 fel Fel, eftersom den revisor som assisterar med upprättandet av skattedeklarationen bör poängtera att uppdragsgivaren ansvarar för deklarationens innehåll. Dessutom borde man alltid dokumentera de väsentliga råd och ställningstaganden gällande beskattningen som revisorn ger. Se Tilintarkastusalan suositukset s d 0,50 fel Det får inte vara revisorns uppgift att handha bokföringen. 23 och 24 i revisionslagen totalt 2, poäng svar bedömarens kommentar inga motiveringar förutsattes i svaret a 0,50 fel Revisorn är enligt 19 i revisionslagens skyldig att ge en anmärkning. ISA 240 utesluter inte denna skyldighet. b 0,50 fel/ rätt Revisorn är enligt 19 i revisionslagen skyldig att ge en anmärkning. ISA 240 utesluter inte denna skyldighet. Det är inte tillräckligt att vid behov rapportera åt bolagsstämman. Anmärkningen bör intas i revisionsberättelsen. Det är dock även på sin plats att ge en promemoria åt styrelsen. I bedömningen har man också godkänt svaret rätt, eftersom påståendet med fog även kan förstås så att revisorn enligt påståendet rapporterar åt såväl styrelsen som bolagsstämman (med revisionsberättelsen). c 0,50 rätt Revisorn är enligt 19 i revisionslagen skyldig att ge en anmärkning. ISA 240 utesluter inte denna skyldighet. Enligt 3 och 10 i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt är revisorn skyldig att meddela sina misstankar om penningtvätt åt centralen för utredning av penningtvätt. d 0,50 fel Se motiveringarna till punkt c. totalt 2, poäng svar bedömarens kommentar inga motiveringar förutsattes i svaret a 0,50 rätt Tilintarkastusalan suositukset s. 97 och 164 b 0,50 rätt Se motiveringarna till punkt a. c 0,50 rätt Se motiveringarna till punkt a. d 0,50 rätt Tilintarkastusalan suositukset s. 99 och 164 totalt 2,00 TOTALT 10,00 POÄNG

4 3 GRM-EXAMEN 2005 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 2 2.a 1,00 2.b 1,00 2.c 1,00 2.d 1,00 2.e 1,00 2.f 1,00 2.g 1,50 2.h 1,50 2.i 1,00 Presentationssättet är inte riktigt. De egendomspanter som den bokföringsskyldiga har givit upptas under ansvar bland noterna till värdena i bokföringen (BokfF 2:7.1). Givna panter För koncernbolag ,00 Totalt ,00 Presentationssättet är inte riktigt. Borgensförbindelser som givits för dotterbolagets räkning skall upptas som borgensförbindelser ställda för bolag i samma koncern (BokfF 2:7.1,4). Presentationssättet är inte riktigt. Aapeli Ab bör inte som ansvar bland noterna till bokslutet uppta företagsinteckningar i det skede de söks och innan de överlåtits åt banken. Presentationssättet är inte riktigt. En säkerhet som mottagits för garantitiden är en erhållen säkerhet. Aapeli Ab upptar inte erhållna säkerheter som ansvar bland noterna. Presentationssättet är inte riktigt. Aapeli Ab upptar inte en bankgaranti som eget ansvar. Bankgarantin upptas som ansvar bland noterna i den penninginrättning som givit den. Presentationssättet är inte riktigt. Ansvarsförbindelser som Aapeli Ab:s intressebolag har upptas inte som ansvarsförbindelser i Aapeli Ab:s koncernbokslut. Presentationssättet är inte riktigt. Den olagliga uppsägningen som upptagits som övriga ansvar bland noterna bör upptas som passiv resultatreglering i bokslutet (BokfL 4:6). Presentationssättet är inte riktigt. Aapeli Ab har angetts som en ansvarig part för rengöringen av markområden i Kotka. Man har inte kunnat uppskatta eurobeloppet för ansvaret eftersom de noggrannare undersökningarna av de förorenade markområdena är på hälft. Övriga ekonomiska ansvar, som inte upptagits i balansräkningen och vars storlek inte kunnat uppskattas, skall i skriftlig form upptas som ett övrigt ekonomiskt ansvar bland noterna. (BokfF 2:7). Presentationssättet är inte riktigt. De nominella värdena av hyrorna enligt leasinghyresavtalen skall uppdelas i sådana som betalas inom följande år och sådana som förfaller efter följande år (BokfF 2:7). Leasingavtal och avtalsförpliktelser Nominellt värde för hyror enligt leasinghyresavtal Hyror som förfaller inom följande år Hyror som förfaller efter följande år Totalt , , ,00 TOTALT 10,00 POÄNG

5 4 GRM-EXAMEN 2005 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 3 3.a Allmänt om bedömningen Vid uppgiftens poängsättning har upptäckten av betydande brister och risker i anslutning till planen poängterats. För upptäckten av mindre väsentliga formfel har givits 0,10 0,20 poäng/iakttagelse. För upptäckter i anslutning till de ovan nämnda formfelen har man kunnat få totalt 1,30 poäng. Betydande brister är: - grunderna enligt vilka teckningspriset bestäms vid den riktade emissionen - grunderna för att man avviker från företrädesrätten till teckning - redogörelse för att en del av den riktade emissionen riktas till personer som hör till bolagets närmaste krets, varvid förslaget bör kompletteras med vederbörliga tilläggsuppgifter. För de ovan nämnda upptäckterna har man kunnat få totalt 2,60 poäng. Den riktade emissionen till Pekka Rähmönen med användning av kvittning utgör en till uppgiften ansluten betydande helhet. För att kunna behärska denna helhet bör man behärska såväl reglerna om apport i ABL som känna igen revisionsrisken. I svaret skulle man framföra följande: - Då kvittningsrätt används skall man enligt ABL till styrelsens förslag bilägga en bestämmelse om detta. Som svar har även godkänts att styrelsen noggrannare bör beskriva de till kvittningsförfarandet anslutna begreppen och bakgrundsuppgifterna. - Från förslaget saknades en obunden sakkunnigs utlåtande om den egendom som är föremål för kvittningsrätten. - Till styrelsens förslag bör man foga en utredning om värdet på den egendom som är föremål för kvittning och om dess betydelse för bolagets affärsverksamhet. - Till kvittningsförfarandet ansluter det sig osäkerhet och risker som beror på den inlösningsklausul som gäller för egendomen som är föremål för apporten. För de ovan nämnda sakerna har man fått totalt 2,60 poäng. Detaljerad poängsättning 0,10 Tiden under vilken handlingarna finns till påseende enligt emissionsprospektet stämmer inte överens med datumet för bolagsstämman. 0,20 I styrelsens förslag har man inte nämnt de personer som har rätt att teckna aktier (ABL 4:5). 0,20 Det nominella beloppet på aktierna som står att teckna har inte till alla delar klart angivits (ABL 4:5). Det nominella värdet har endast angivits på några ställen, men inte på alla möjliga ställen. 0,20 Bolagets styrelse är skyldig att på aktieägares begäran utfärda aktiebrev för aktier-

6 5 na (ABL 3:7). 0,20 I styrelsens förslag saknas uppgift om det lägsta beloppet med vilket aktiekapitalet skall ökas (ABL 4:5). 0,20 I styrelsens förslag saknas uppgift om av vilket slag de nya aktierna som tecknas är (ABL 4:5). 0,20 I styrelsens förslag saknas uppgift om den grund enligt vilken de aktier, för vilka teckningsrätten inte har utövats inom utsatt tid, bjuds ut till teckning (ABL 4:5). 0,50 I styrelsens förslag skall begreppen och bakgrundsuppgifterna i anslutning till kvittningsförfarandet vid den riktade emissionen och dess jämställande med apport förklaras noggrannare. Här har poäng givits om man framför den formella bristen. Med formell brist avses att det inte i styrelsens förslag på sätt som avses i ABL 4:6 anges att det är fråga om kvittningsförfarande och apport. 0,70 I styrelsens förslag finns inte tillräckligt omfattande utredningar om egendomen som är föremål för kvittning. Brist i styrelsens förslag: Om en ny aktie kan tecknas med användning av kvittningsrätt, skall till styrelsens förslag fogas uppgifterna enligt ABL 2:4 och ABL 2:4a, dvs. utredning om de omständigheter som kan ha betydelse för värderingen av den egendom som tillkommer bolaget. Utredningen bör innehålla tillräckliga uppgifter om vad kvittningsrätten gäller och till vilket värde den egendom som tillkommer bolaget föreslås bli upptagen i balansräkningen. I styrelsens förslag konstateras endast att teckningspriset för aktierna som riktas åt Pekka Rähmönen kvittas mot ifrågavarande persons köpesummeskuld. I förslaget borde man mer i detalj beskriva vad den egendom som är föremål för kvittning innehåller (26,4 % av aktierna i Puutarha & Piha Ab) samt redogöra för dess ekonomiska värde för Rakennustukku Ab. 0,70 Brist i styrelsens förslag: Om man föreslår avvikelse till förmån för en person som hör till bolagets närmaste krets, skall förslaget också innehålla en redogörelse för hur stor del denne äger av bolagets aktiekapital och hur stor del av röstetalet för samtliga aktier i bolaget han förfogar över före och efter nyemissionen, om han tecknar alla de aktier som erbjudits honom och nyemissionen också i övrigt tecknas i sin helhet (ABL 4:4.1). 0,50 I uppgiften riktas emission till bolagets personal inklusive bolagets verkställande direktör, som enligt ABL 1:4.3 hör till bolagets närmaste krets. I svaret skulle man nämna att åtminstone verkställande direktören hör till bolagets närmaste krets. 0,70 Till styrelsens förslag skall fogas en oberoende sakkunnigs utlåtande om den egendom som är föremål för kvittning (ABL 4:6.1). 0,70 Grunderna enligt vilka aktiernas teckningspris bestäms saknas i styrelsens förslag (ABL 4:4.1). 0,70 Brist i styrelsens förslag: Avvikelse från företrädesrätten till teckning förutsätter vägande ekonomiska skäl ur bolagets synvinkel. I förslaget har skälen inte i tillräckligt stor utsträckning motiverats (ABL 4:2.2). 0,70 Styrelsens förslag om den riktade emissionen till Pekka Rähmönen innehåller osäkerhetsfaktorer på grund av inlösningsklausulen gällande den egendom som är föremål för apport och vars realisering fortfarande står öppen. 6,50 poäng

7 6 3.b Allmänt om bedömningen Vid poängsättningen accentueras det utlåtande av revisorn som ABL förutsätter i anslutning till en riktad emission samt revisorns intyg om att aktiekapitalet inbetalts. Man har kunnat få 0,50 tilläggspoäng om man förutom standarduppgifterna har framfört att man bör iaktta särskild noggrannhet vid granskningen av intyget över inbetalningen av aktiekapitalet och att man bör säkerställa att egendomen som ansluter sig till kvittningsförfarandet innehas av bolaget (med laga kraft). 1,00 1,00 För ovan nämnda saker har man kunnat få totalt 2,50 poäng. Dessutom ingår det i bedömningsgrunderna ett omnämnande om ett utlåtande av en oberoende sakkunnig om egendomen som är föremål för kvittning. Frågeställningen utgår ifrån hurudana utlåtanden bolagets revisor bör avge. Även om en oberoende sakkunnig inte nödvändigtvis är samma person som bolagets revisor, är rådande praxis dock i allmänhet den att bolagets revisor även verkar som oberoende sakkunnig. Av denna orsak bör även utlåtandet anges i svaret. Om svaret formulerats så att bolagets revisor automatiskt är avgivare av utlåtandet har man inte fått poäng för svaret. För ovan nämnda omständigheter har man fått 1,00 poäng. Styrelsens förslag: Revisorn bör åt bolagsstämman avge ett utlåtande om de grunder enligt vilka teckningspriset bestäms och om orsakerna till avvikelsen från företrädesrätten till teckning (ABL 4:4a). Styrelsens förslag: En oberoende sakkunnig bör avge ett utlåtande om egendomen som är föremål för kvittning. Rakennustukku Ab kan välja bolagets revisor för detta uppdrag. 1,00 Efter betalningen av aktiekapitalet Revisorns intyg över att ABL:s regler om inbetalning av aktiekapital har tillämpats skall fogas till registeranmälan om ökning av aktiekapitalet. Härvid bör revisorn säkerställa att a. styrelsens förslag är i enlighet med ABL b. bolagsstämmans beslut är i enlighet med ABL c. det belopp, som skall erläggas för aktierna och registreras, ägs och förvaltas av bolaget innan ökningen anmäls för registrering. i. Beloppet som skall inbetalas i pengar har inbetalts på bolagets konto. ii. Aktiebreven som är föremål för kvittning innehas av bolaget. Eftersom en inlösningsrätt gällde för aktierna, bör man granska att denna rätt inte utnyttjats och att den ursprungliga affären bekräftats. Dessutom bör man uppskatta värdet för Puutarha & Piha Ab:s aktier i förhållande till de för dessa tecknade aktierna i Rakennustukku Ab. 0,50 I revisorns intyg bör man försäkra sig om att egendomen som är föremål för kvittning innehas av bolaget. 3,50 poäng TOTALT 10,00 POÄNG

8 7 GRM-EXAMEN 2005 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift Anskaffningsutgiften kan inte bestämmas på samma sätt som enligt FAS. 1,25 - Skillnaden är att FAS inte kräver, såsom IFRS gör, att de fasta omkostnaderna inkluderas i anskaffningsutgiften, men tillåter det (BokfL 4:5). - Enligt FAS inkluderas endast de rörliga utgifterna för anskaffning och tillverkning i anskaffningsutgiften. - Enligt FAS får man även inkludera de fasta utgifterna för anskaffning och tillverkning i anskaffningsutgiften. - Enligt IFRS inkluderas de direkt till tillverkningen hänförbara utgifterna, såsom råmaterial och personalkostnader minskade med möjliga kassa- och andra rabatter, i anskaffningsutgiften (IAS 2 punkt 12, IAS 16 punkt 22). - Enligt IFRS inkluderas de fasta omkostnaderna som avser tillverkningen vid normal tillverkningsvolym i anskaffningsutgiften (IAS 2 punkt 13). - Utgifterna för främmande kapital som omedelbart beror på tillverkningen av en nyttighet får inkluderas i tillverkningsutgiften om tillverkningen av nyttigheten med nödvändighet tar betydande tid i anspråk (IAS 23 punkt 11) , a - En uppskrivning om högst euro kan bokas på Hannikainen Ab:s tomt under förutsättningen att värdestegringen är bestående. Byggnadens värde kan inte höjas (BokfL 5:17). - FAS tillåter men kräver inte bokning av den latenta skatteskulden (BokfL 5:18). 4.2.b - Per Tomt An Uppskrivningsfond Den eventuella latenta skatteskulden bokas Per Uppskrivningsfond An Latent skatteskuld c - IFRS tillåter inte bokningen av en uppskrivning enligt FAS. I IFRS kan man som alternativ till en värderingsprincip baserad på anskaffningsutgiften även basera värderingen på en omvärdering av tillgångens värde (IAS 16). - Om man omvärderar tillgångarnas värde kan förutom tomtens även byggnadens värde höjas. - En bokning motsvarande uppskrivningsfonden görs mot omvärderingsreserven under eget kapital. - För byggnadens vidkommande skall man även avskriva på uppskrivningsdelen (1/18 i detta fall). - Enligt IFRS bör den latenta skatteskulden bokas Bokningarna är: Per Tomt An Omvärderingsreserv Per Byggnad An Omvärderingsreserv Per Omvärderingsreserv An Latent skatteskuld (26 %) Per Avskrivning på byggnaden An Byggnad Per Latent skatteskuld An Förändring av latent skatteskuld Bokslutet upprättas enligt stadgandena i bokföringslagen, varigenom skattereglerna inte i princip påverkar bokningen av nedskrivningar. 1,50 - Nedskrivningen bör bokas om det är fråga om en situation enligt bokföringslagen 5:13 oberoende om dess inverkan på beskattningen.

9 , , ,25 - Aktiernas värde om euro bör minskas till 1 euro och lånefordringen om euro bör kostnadsföras. - Nedskrivningen på aktierna är inte avdragbar i beskattningen eftersom aktierna ägts över ett år och man äger över 10 % av det ägda bolaget och eftersom aktierna hör till ägarens anläggningstillgångar och hör till inkomstkällan för näringsverksamhet. - Förlusten av fordringen är inte avdragbar i beskattningen eftersom fordringen är av ett bolag av vilket man äger över 10 % och det är fråga om förlust av en annan fordring än en kundfordring. - I mervärdesbeskattningen är förlusten av lånefordringen avdragbar om den (ursprungligen en kundfordring) uppstått för mervärdesbeskattning underkastad försäljning. - En temporär skillnad är skillnaden mellan bokföringsvärdet av en tillgång eller en skuld i balansräkningen och dess skattemässiga värde (IAS 12 punkt 5). - De temporära skillnaderna kan antingen vara beskattningsbara temporära skillnader eller i beskattningen avdragbara temporära skillnader. - En temporär skillnad uppstår i en situation då en inkomst intäktsförs eller en utgift kostnadsförs i resultaträkningen under en annan period än då inkomsten är beskattningsbar i beskattningen eller utgiften avdragbar. - Exempel på en i beskattningen avdragbar temporär skillnad: Ett företag har i bokslutet för sin första räkenskapsperiod bokat en reservering om euro enligt IAS 37 för kommande utgifter som det får avdra i beskattningen först för den andra räkenskapsperioden när ifrågavarande utgift realiseras. I bokslutet för den första räkenskapsperioden bokas utgiftens skattenytta 26 % dvs euro som en latent skattefordring. - Exempel på en beskattningsbar temporär skillnad: ett företag höjer balansvärdet för sitt markområde som hör till bestående aktiva med euro. Markområdets förvärvsvärde var euro. Den beskattningsbara temporära skillnaden är 26 % av differensen mellan markområdets uppskrivna värde och förvärvsvärdet ( = x 26 % = ) och bokas som skuld i balansräkningen. - Skyldiga att upprätta segmentrapportering är bokföringsskyldiga som emitterat eller har för avsikt att emittera aktier eller skuldebrev avsedda för offentlig handel (IAS 14 punkt 3). - Ändamålet med segmentrapporteringen är bl.a. att förbättra uppfattningen om det resultat företaget uppnått och bättre uppskatta företagets risker. - Företaget bör vanligen fastställa ett primärt och ett sekundärt segment. - I segmentrapporteringen används de enheter inom organisationsstrukturen för vilka uppgifter rapporteras åt styrelsen och verkställande direktören som segment. - Business Ab bildar en koncern, där Business Ab är moderbolag och Kiinteistö Ab dotterbolag samt Velmu Ab intressebolag. - Om bokslutet upprättas för år 2004 och de förändringar i bokföringslagen som trädde i kraft den tillämpas på detta, skall koncernbokslut enligt bokföringslagen upprättas eftersom det är fråga om en s.k. stor koncern (av gränserna i BokfL 6:1 har två överskridits). - Om de förändringar i bokföringslagen som trädde i kraft den inte tilllämpas i bokslutet är det fråga om en s.k. liten koncern, för vilken man inte är tvungen att upprätta ett koncernbokslut enligt bokföringslagen. - I koncernbokslutet sammanställs förutom moderbolaget Kiinteistö Ab som dotterbolag och Velmu Ab som intressebolag. - Dotterbolaget kan lämnas utanför koncernbokslutet om någon av förutsättningarna

10 , ,50 enligt BokfL 6:3 uppfylls. Fastighetsbolagets bolagsform är inte en grund för att underlåta att sammanställa bolaget. - Enligt aktiebolagslagen bör ett privat aktiebolag oberoende av stadgandena i bokföringslagen upprätta koncernbokslut, om moderbolag ämnar utdela medel åt aktieägarna, ge i ABL 12:7 1 eller 5 momentet avsett penninglån eller säkerhet eller återbetala av kapitalet för ett kapitallån eller erlägga ränta eller annan gottgörelse för ett dylikt (ABL 11:10). - På basen av aktiebolagslagen föreligger inte skyldighet att upprätta koncernbokslut eftersom moderbolaget inte utdelar dividend och då man antar att inga av de övriga ovan nämnda förutsättningarna uppfylls. - Bokförarens förfarande att boka bort den förstörda truckens utgiftsrest euro ( avskrivning 10 %) från maskiner och inventarier har varit i enlighet med god bokföringssed. - I beskattningen är endast 25 % av nedskrotningsavskrivningen euro d.v.s euro avdragbart. - Eftersom euro har kostnadsförts, skall man i skattedeklarationen öka den beskattningsbara inkomsten med skillnaden mellan truckens nedskrotningsavskrivning och den i beskattningen avdragbara avskrivningen euro ( ) som blir en s.k. hyllavskrivning. - I beskattningen för följande år avdras från den beskattningsbara inkomsten 25 % på euro d.v.s euro och under därpå följande år 25 % på utgiftsresten euro. Så fortsätter man tills hela hyllavskrivningen avskrivits. - Den bokade nedskrotningsavskrivningen euro är möjlig i beskattningen redan under det år trucken förstördes eller senare om förutsättningarna enligt NSL 32 uppfylls (den skattskyldiga visar att gängse värde på maskiner och inventarier vid utgången av skatteåret är lägre än utgiftsresten). - Av den icke avdragna delen euro kan man bilda en s.k. återanskaffningsreservering (NSL 43 ). - Trucken bör avföras ur anläggningstillgångsbokföringen. - På basen av de i uppgiften givna uppgifterna behandlas utgifterna i bokslutet per i enlighet med god bokföringssed. Aktiveringen av anskaffningsutgiften för reklamspotten och affärsvärdet grundar sig på att en intäktsförväntning om minst deras oavskrivna anskaffningsutgift ansluter sig till dem. - Med stöd av väsentlighetsprincipen kan man godkänna att man inte avskrivit på reklamfilmen under räkenskapsperioden 2004 eftersom den blivit färdig just före räkenskapsperiodens utgång. - Datumet för övergång till IFRS är I det första bokslutet upprättat enligt IFRS (för räkenskapsperioden 2006) presenteras jämförelseuppgifterna för räkenskapsperioden 2005 enligt IFRS för vilket eget kapital enligt FAS omräknas enligt IFRS. - I bokslutet enligt IFRS får man inte aktivera reklamutgifter (IAS 38 punkt 69 c). - Enligt IFRS stadganden bör man årligen testa nedskrivningsbehovet för affärsvärdet (IAS 36 punkt 10 b). En nedskrivning bokas om återvinningsvärdet är lägre än det icke avskrivna affärsvärdet, inte annars. - I bokslutet enligt IFRS värderas affärsvärdet till anskaffningsutgiften minskad med eventuella ackumulerade nedskrivningar (IFRS 3 punkt 54). - På övergångsdagen är eget kapital enligt IFRS lägre till ett belopp om euro, motsvarande de aktiverade reklamutgifterna, om man antar att inget nedskrivningsbehov finns för affärsvärdet. - I fortsättningen är resultaten enligt IFRS för räkenskapsperioderna 2006 och 2007 bättre med beloppet för avskrivningarna på affärsvärdet än vad resultaten enligt

11 10 FAS skulle vara, under förutsättning att man inte behöver företa någon nedskrivning på affärsvärdet. - Resultatet för räkenskapsperioden 2006 enligt IFRS är bättre med beloppet om euro för avskrivningen på reklamutgiften än vad resultatet enligt FAS skulle vara. TOTALT 10,00 POÄNG

12 11 GRM-EXAMEN 2005 DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSEN OCH ÖVRIGA RAPPORTER Uppgift 1 Totalt 7,0 poäng Datamobilex Ab:s revision för räkenskapsperioden Givna poäng: rätt iakttagelse i tabellen poängen eller delpoäng Minuspoäng har givits för: sakfel, felaktiga iakttagelser bedömda från fall till fall max 0,10 om man som rapporter angivit båda rapporterna (till exempel revisionsberättelsen och protokollet, varav endast den ena är riktig och man ej motiverat varför båda angivits) har 0,05 avdragits om rapporten inte angivits eller den är fel, har 0,10 avdragits Tilläggspoäng har givits för: från fall till fall för andra riktiga iakttagelser och motiveringar som inte inkluderats i bedömningsgrunderna. Poäng Punkt 1-0,50 Granskad omständighet Bokslutsschemat Granskningsiakttagelse, motiverad bedömning och korrigeringsförfarande Ikraftträdandet av den nya BokfL: Bokslutet har upprättats enligt den gamla BokfL. Ingen inverkan på rapporteringen. Inverkan på rapporteringen Rapportering om felet eller bristen inte åtgärdas Den nya BokfL tillämpas för första gången på bokföringen för den räkenskapsperiod som börjar den 1 januari 2005 eller senare. Den bokföringsskyldiga får tillämpa den nya lagen på bokföringen för den räkenskapsperiod som är på gång då lagen träder i kraft. Minuspoäng ha getts om man kräver upprättande av ett bokslut enligt den nya BokfL.

13 12 Punkt 2 0,20 Verksamhetsberättelsen Avsaknaden av framtidutsikter: Ur verksamhetsberättelsen saknas uppgift om framtidsutsikterna för innevarande räkenskapsperiod. I övrigt anses uppgifterna i verksamhetsberättelsen till väsentliga delar uppfylla ABL:s och BokfL:s krav. Om uppgifterna i verksamhetsberättelsen inte korrigeras, skriftlig rapportering åt styrelsen. x) Revisionsprotokoll Enligt BokfL 3:1 bör man i verksamhetsberättelsen upplysa om väsentliga händelser under räkenskapsperioden och efter dess utgång samt uppskatta den förväntade framtida utvecklingen och utreda omfattningen av forsknings- och utvecklingsverksamheten. Verksamhetsberättelsen kompletteras med ovan nämnda uppgifter. Punkt 3 0,05 Verksamhetsberättelsen Felaktig och bristfällig uppgift om styrelsemedlemmarna: I verksamhetsberättelsen har Simo Sääteri felaktigt upptagits som styrelsemedlem. Uppgift om den ordinarie styrelsemedlemmen Timo Heikkinen saknas. Om uppgifterna i verksamhetsberättelsen inte korrigeras, skriftlig rapportering åt styrelsen. Promemoria eller revisionsprotokoll Ovan nämnda uppgifter i verksamhetsberättelsen korrigeras. Punkt 4 0,10 resultaträkningsschemat 0,10 balansräkningsschemat totalt Resultat- och balansräkningsscheman Raderna med noll i resultat- och balansräkningen: I resultat- och balansräkningen ingår så kallade nollrader. Om det för en enskild benämning saknas belopp för såväl denna som föregående räkenskapsperiod bör benämningen enligt BokfF 1:11 utelämnas ur resultat- eller balansräkningen. Om raderna med noll i resultat- och balansräkningen inte utelämnas, skriftlig rapportering åt styrelsen. Promemoria eller revisionsprotokoll x) Med skriftlig rapportering till styrelsen avses promemoria eller revisionsprotokoll.

14 13 0,20 Raderna med noll utelämnas. Punkt 5 0,25 Avskrivningarna i bokslutet Förändringarna i avskrivningsplanen: Styrelsen konstaterade vid sitt möte att räkenskapsperiodens resultat blir förlustbringande och beslöt avskriva inventarierna med 15 % på utgiftsresten. Om avskrivningarna inte korrigeras, skriftlig rapportering åt bolagsstämman. Bör beaktas vid beräkningen av räkenskapsperiodens resultat och utdelbara medel samt vid bedömningen om eget kapital är tillräckligt. Revisionsberättelsen: Tilläggsuppgift till bokslutet enligt 19 3 mom. i revisionslagen. På basen av beslutet kan man sluta sig till att man ändrat avskrivningsplanen på grund av det negativa resultatet. Således saknas grund för ändring av avskrivningsplanen. Avskrivningarna korrigeras att motsvara den tidigare avskrivningsplanen om avskrivning enligt 25 % på utgiftsresten. Utlåtandena enligt 19 1 mom. punkterna 1-3 i revisionslagen. Revisionsanteckningen: Avskrivningarna ökas med 6 313,73 euro (15 784, ,59). Punkt 6 0,05 Innehållet noterna i Upptagandet av kalkylen om utdelbara medel i noterna: Enligt ABL 12:2 och punkt 4.4 i BFN:s allmänna anvisning om upprättandet av resultaträkningar och balansräkningarna av skall en kalkyl över utdelbara medel ingå bland noterna. Om noterna inte kompletteras, skriftlig rapportering åt styrelsen. Promemoria eller revisionsprotokoll. Ovan nämnda kalkyl saknas bland noterna. Noterna kompletteras med ovan nämnda uppgift. Punkt 7 0,05 Noternas riktighet Felaktig uppgift om lånebeloppet: I punkten om säkerheter och ansvarsförbindelse bland noterna anges låne- Om noterna inte korrigeras, skriftlig rapportering åt styrelsen. Promemoria

15 14 beloppet enligt uppgiften som gällde för föregående räkenskapsperiod. Lånebeloppet är ,31 euro. Ovan nämnda uppgift i noterna korrigeras. Punkt 8 0,30 Noternas riktighet Bristfälliga uppgifter om avbetalningsskulden och dess säkerhet: Enligt balansspecifikationerna har bolaget en avbetalningsskuld om ,93 euro. Bland noterna saknas ett omnämnande om avbetalningsskulden och dess säkerhet. Enligt BokfF 2:7 skall noterna innehålla uppgift om skulder för vilka den bokföringsskyldige har pantsatt, intecknat eller på annat sätt som säkerhet givit egendom, specificerade per säkerhetsslag. Om noterna inte korrigeras, skriftlig rapportering åt bolagsstämman. Revisionsberättelsen: Tilläggsuppgift till bokslutet enligt 19 3 mom. i revisionslagen. Utlåtandena enligt 19 1 mom. punkterna 1-3 i revisionslagen. Revisionsanteckningen: Noterna kompletteras med ovan nämnda uppgifter. Punkt 9 0,30 Noternas riktighet Bristfälliga uppgifter om leasingansvar: Enligt styrelsens protokoll av den har man ingått ett leasingavtal. I noterna saknas uppgift om leasingansvar. Enligt BokfF 2:7 skall noterna angående ansvarsförbindelser och ansvar som inte ingår i balansräkningen innehålla uppgift om de nominella beloppen av hyrorna enligt leasinghyresavtalen uppdelade i sådana som betalas inom innevarande och följan- Om noterna inte korrigeras, skriftlig rapportering åt bolagsstämman. Revisionsberättelsen: Tilläggsuppgift till bokslutet enligt 19 3 mom. i revisionslagen. Utlåtandena enligt 19 1 mom. punkterna 1-3 i revisionslagen. Revisionsan-

16 15 de räkenskapsperioder samt de väsentliga uppsägnings- och inlösningsvillkoren i dessa avtal. teckningen: Noterna kompletteras med ovan nämnda uppgift. Punkt 10 0,40 Noternas riktighet Bristfälliga uppgifter om kapitallånets villkor: Enligt balansräkningen har bolaget kapitallån om euro. I noterna saknas uppgift om villkoren för kapitallånet. Om noterna inte korrigeras, skriftlig rapportering åt bolagsstämman. Revisionsberättelsen: Tilläggsuppgift till bokslutet enligt 19 3 mom. i revisionslagen. Enligt ABL 11:8 skall följande uppgifter lämnas i resultat- eller balansräkningen eller i bilagor till dem: kapitallånets huvudsakliga lånevillkor och den för lånet avtalade icke kostnadsförda räntan eller gottgörelsen av annat slag. Utlåtandena enligt 19 1 mom. punkterna 1-3 i revisionslagen. Revisionsanteckningen: Noterna kompletteras med ovan nämnda uppgifter. Punkt 11 0,30 Noternas riktighet Bristfälliga uppgifter om säkerheten för hyresbetalningen: Enligt styrelsemötet och balansspecifikationerna har man som säkerhet för hyresbetalningen inbetalt euro. Om noterna inte korrigeras, skriftlig rapportering åt styrelsen. Revisionsprotokoll eller promemoria I noterna saknas uppgift om att euro inbetalts som säkerhet för hyresbetalningen. Enligt BokfF 2:7 skall noterna i fråga om säkerheter som den bokföringsskyldige ställt för egen del på annat sätt än som avses i 1 punkten innehålla det sammanlagda värdet specificerat per säkerhetsslag.

17 16 Noterna kompletteras med ovan nämnda uppgift. Punkt 12 0,15 Noternas riktighet Bristfälliga uppgifter om leveransavtalet: I noterna saknas uppgift om det leveransavtal bolaget ingått med Metallix Ab som gäller till utgången av följande år och för vilket man fastställt ett avtalsvite om euro. Om noterna inte korrigeras, skriftlig rapportering åt styrelsen. Revisionsprotokoll Noterna kompletteras med ovan nämnda uppgifter. Punkt 13 0,05 tilläggspoäng om bristen har upptäckts Noternas riktighet Bristfälliga uppgifter om hyresavtalet gällande kontorsutrymmet: I noterna saknas uppgift om hyresavtalet på tio år för verksamhetsutrymmet. Noterna kompletteras med ovan nämnda uppgift. I allmänhet upptas hyresavtal inte som förbindelser i noterna. Då man beaktar bolagets ekonomiska situation kunde det i detta fall vara på sin plats att omnämna det exceptionellt långa hyresavtalet. Punkt 14 0,50 Noternas riktighet Bristfälliga uppgifter om lånet till en person som hör till bolagets närmaste krets: Noterna saknar uppgift om lånet till en person som hör till bolagets närmaste krets samt om lånets säkerhet och villkor. Enligt ABL 11:7 skall det i balansräkningen eller dess bilaga särskilt anges: de sammanlagda beloppen av lån till personer som avses i 1 kap. 4 1 mom. 3 punkten och till dem som står i sådant förhållande till dessa som anges i 4 eller 5 punkten i nämnda moment samt väsentlig information om lånevillkor och återbetalning. Om noterna inte korrigeras, skriftlig rapportering åt bolagsstämman. Revisionsberättelsen: Utlåtandena enligt 19 1 mom. punkterna 1-3 och 5 i revisionslagen Anmärkning med stöd av 19 2 mom. i revisionslagen med beaktande av att lånet åt personen som hör till bola-

18 17 Noterna kompletteras med ovan nämnda uppgifter. gets närmaste krets strider mot ABL Revisionsanteckningen: Punkt 15 1,0 Bokslutet och förvaltningen Det olagliga lånet till en person som hör till bolagets närmaste krets: Styrelsen har vid sitt möte beviljat verkställande direktören ett lån om euro för inköp av bil. Då lånet beviljas har bolaget utdelbara medel, men bilen som ställts som säkerhet för lånet kan inte tjäna som säkerhet eftersom lös egendom som pantförskrivs bör överlåtas åt långivaren. Därför saknar lånet betryggande säkerhet och sålunda strider lånet mot ABL. Lånet till en person som hör till bolagets närmaste krets saknar betryggande säkerhet, skriftlig rapportering åt bolagsstämman. Revisionsberättelsen: Utlåtandena enligt 19 1 mom. punkterna 1-3 och 5 i revisionslagen. Anmärkning med stöd av 19 2 mom. i revisionslagen. Enligt ABL 12:7 får bolaget bevilja den som hör till dess närmaste krets penninglån endast inom ramen för de såsom vinst utdelningsbara medlen och mot betryggande säkerhet. Revisionsanteckningen: Lånet saknar betryggande säkerhet och efter korrigeringarna av bokslutet per saknar bolaget utdelbara medel. Följaktligen bör man kräva att lånet återbetalas. Punkt 16 0,45 Lönerna Bristfälliga uppgifter om löneskulden: I bokslutet saknas löneskulderna jämte sociala kostnader om totalt euro för de två sista veckorna i majmånad. Bokslutet korrigeras till denna del. Om bokslutet inte korrigeras och räkenskapsperiodens resultat sålunda inte korrigeras, skriftlig rapportering åt bolagsstämman. Den felaktiga bokningen bör beaktas då man beräknar räkenskapsperiodens resultat och då man uppskattar de utdelbara medlen samt tillräckligheten av eget kapital. Revisionsberättelsen: Tilläggsuppgift till bokslutet enligt 19 3 mom. i revisionslagen. Utlåtandena enligt 19 1 mom. punk-

19 18 terna 1-3 i revisionslagen. Revisionsanteckningen: Punkt 17 0,50 Utvecklingsutgifterna Värderingen av utvecklingsutgifterna är fel: De gamla utvecklingsutgifterna: I balansräkningen per finns gamla utvecklingsutgifter om euro för programvaror. Utvecklingen av de gamla programvarorna har avslutats och de kan inte längre säljas eftersom de är föråldrade. Utvecklingsutgifterna för de tidigare åren euro nedskrivs. De nya utvecklingsutgifterna: Enligt BokfL 5:8 får utvecklingsutgifter aktiveras med iakttagande av särskild försiktighet. Aktiveringen av utvecklingsutgifter förutsätter enligt HIMb 50/1998 att den bokföringsskyldiga har en skriftlig plan och tillräckliga resurser för slutförande av utvecklingsprojektet samt för marknadsföring av den nyttighet som är föremål för projektet eller för utnyttjande av den i den egna verksamheten, nyttigheten som är föremål för utvecklingsarbetet är specificerad, den bokföringsskyldiga på ett tillförlitligt sätt kan klarlägga de utgifter som ansluter sig till utvecklingsprojektet, det är sannolikt att nyttigheten Om euro inte kostnadsförs och räkenskapsperiodens resultat inte korrigeras, skriftlig rapportering åt bolagsstämman. Skall beaktas vid beräkningen av räkenskapsperiodens resultat och bedömningen av utdelbara medel samt tillräckligheten av eget kapital. Om euro ( ) inte kostnadsförs och räkenskapsperiodens resultat inte korrigeras, skriftlig rapportering åt bolagsstämman. Felet bör beaktas vid beräkningen av räkenskapsperiodens resultat och bedömningen av utdelbara medel samt tillräckligheten av eget kapital. Revisionsberättelsen: Tilläggsuppgift till bokslutet enligt 19 3 mom. i revisionslagen. Utlåtandena enligt 19 1 mom. punkterna 1-3 i revisionslagen Revisionsanteckningen:

20 19 Punkt 18 0,45 Sålunda uppfylls inte förutsättningarna för aktivering av utvecklingsutgifterna. Kundfordringarna som är föremål för utvecklingsarbetet medför nytta och lönsamhet, det aktiverade beloppet inte överstiger det bidrag som man med stöd av en försiktigt upprättad avkastningsvärdekalkyl förutspår att nyttigheten inbringar i framtiden. Enligt HIM:s beslut skall samtliga ovan nämnda villkor uppfyllas. Styrelsen beslöt vid sitt möte aktivera utvecklingsutgifter om euro. Dessutom konstaterade styrelsen att bolaget hade personalresurs- och tidtabellsrisk för projektet. Grunderna för aktiveringen framgår inte av styrelsens beslut, men resursbristen framgår. Även ur styrelseprotokollet av framgår resursbristen. De aktiverade utvecklingsutgifterna kostnadsförs. Kreditförlusterna bland kundfordringarna: I balansräkningen ingår förfallna kundfordringar från Datam Ab om euro. Enligt Datam Ab:s verksamhetsberättelse har bolaget ansökt om att bli föremål för sanering och den föreslagna beskärningen av skulderna är 70 %, vilket innebär kreditförlust om minst euro. Kreditförlusten skall bokas i bokföringen för den räkenskapsperiod som löpt till ända. Enligt BokfL 5:2.1 upptas fordringarna i balansräkningen till sitt nominella värde dock högst till deras sannolika värde. Om euro (eller hela beloppet euro) av kundfordringarna inte bokas som kreditförlust och räkenskapsperiodens resultat sålunda korrigeras, skriftlig rapportering åt bolagsstämman. Kreditförlusten bör beaktas vid beräkningen av räkenskapsperiodens resultat och utdelbara medel samt vid bedömningen av tillräckligheten av eget kapital. Revisionsberättelsen: Tilläggsuppgift till bokslutet enligt 19 3 mom. i revisionslagen Utlåtandena enligt 19 1 mom. punkterna 1-3 i revisionslagen Revisionsan-

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-865-1 (bok) ISBN 978-952-213-866-8

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN Helsingfors 2007 ISBN 978-952-213-255-0 (pdf) ISBN 978-952-213-254-3

Läs mer

CGR-EXAMEN 30.8.2014

CGR-EXAMEN 30.8.2014 1 (27) Revisionsnämnden CGR-EXAMEN 30.8.2014 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar), 100 poäng Lös följande uppgifter (1 4) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed och

Läs mer

KONCERN- REDOVISNING

KONCERN- REDOVISNING RR 1:00 KONCERN- REDOVISNING REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 (inkl. ändring av RR okt. 2003 samt BFNAR 2005:1) Innehållsförteckning INLEDNING 5 REKOMMENDATIONENS TlLLÄMPNlNGSOMRÅDE 5 DEFINITIONER 6 ALLMÄNNA

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1. BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 1 1.1 FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 2 1.1.1 Finansieringsanalys...1 2 1.1.2 Upprättande av resultaträkning...1

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

37. Utlåtande om vissa frågor i anslutning till kommunernas och samkommunernas bokföring och bokslut 1998 och 1999

37. Utlåtande om vissa frågor i anslutning till kommunernas och samkommunernas bokföring och bokslut 1998 och 1999 Bokföringsnämndens kommunsektion, 8.12.1998 37. Utlåtande om vissa frågor i anslutning till kommunernas och samkommunernas bokföring och bokslut 1998 och 1999 Bokföringsnämndens kommunsektion har beslutat

Läs mer

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2 Uppdaterad januari 205 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS Första gången International

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2012

Föreskrifter och anvisningar 14/2012 Föreskrifter och anvisningar 14/2012 Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsholdingsammanslutningar, filialer till försäkringsbolag

Läs mer

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR RR 16 AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring INLEDNING 1. I denna rekommendation behandlas hur avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Gruppdiskussion. Kodifiering av koncernrätten - reglerna om minoritetsdelägares och borgenärers ställning i dotterbolag

Gruppdiskussion. Kodifiering av koncernrätten - reglerna om minoritetsdelägares och borgenärers ställning i dotterbolag Gruppdiskussion Kodifiering av koncernrätten - reglerna om minoritetsdelägares och borgenärers ställning i dotterbolag Referent: Kanslichef Kirsti Rissanen, Finland Jyrki Jauhiainen, Finland Debattledare:

Läs mer

VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006

VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006 VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. ENSAM ELLER TILLSAMMANS... 4 2.1. Enskild näringsidkare... 4 2.2. Kommanditbolag... 5 2.3.

Läs mer

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2.3 Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS 1 Första gången

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Redovisning av avsättningar och ansvarsförbindelser UTKAST (dec 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Redovisningsregler... 2 Skatteregler...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Materiella anläggningstillgångar i Inledning Innehåll Sid Introduktion Tillämpning och inriktning 1 Civilrätt och skatterätt 1 Annan svensk normgivning 2 Internationell normgivning

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget,

1) överlåtelse av en andel i ett sådant andelslag där medlemskap endast ger rätt att ingå ett hyresavtal med andelslaget, Finlex Finlex Lagstiftning Uppdaterad lagstiftning Vuosi 1994 23.9.1994/843 Beaktats t.o.m. FörfS 1228/2013. 23.9.1994/843 Lag om bostadsköp Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. I enlighet

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Innehåll 1 Inledning och bakgrund 3 2 Aktiebolagets organisation 3 3 Årsstämma och val av styrelse 4 4 Styrelsens arbetssätt 6 5 Styrelsens förhållande till den verkställande

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET

RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET RR 9 INKOMSTSKATTER REDOVISNINGSRÅDET JULI 1999 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 4 DEFINITIONER 5 Skattemässigt värde 5 AKTUELLA SKATTESKULDER OCH AKTUELLA SKATTEFORDRINGAR 6 UPPSKJUTNA

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR

ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR ERBJUDANDE OM TECKNING AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UPP TILL 750 000 000 KRONOR att emitteras av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556921-1708)

Läs mer

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Styrelseansvar Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Detta kompendium avser att kort behandla huvudprinciperna för styrelsens uppgifter samt för styrelseledamöternas ansvar och skyldigheter vid

Läs mer

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210

Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 Utdrag ur Lag (2003 :1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser SFS nr: 2003:1210 24 Styrelsen skall svara för samordningsförbundets räkenskaper och årligen inom tre månader från räkenskapsårets

Läs mer