CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007"

Transkript

1 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda

2 1 GRM-TENTAMEN 2007 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 (10,02 poäng) Examinanden har fått 1,67 poäng om den rätta punkten med det inkorrekta svaret har kryssats för. För fel svar, där examinanden har kryssat för ett korrekt påstående har han eller hon fått motsvarande minuspoäng. Rätt motivering har gett högst 1,67 poäng. Punkt 1. Punkten innehåller ett inkorrekt påstående. I allmänhet utgör det faktum att man sitter som sekreterare i en styrelse inget hot mot oberoende, om det endast gäller skötsel av uppgifter av rutinmässig karaktär, till exempel upprättande av protokoll. Detta framgår av de etiska anvisningar för revisionsbranschen som Föreningen CGR har publicerat (2007) punkt och punkterna (härefter etiska anvisningar ). Genom att försiktighetsåtgärder vidtas kan ett eventuellt hot minskas. Man kan dessutom få poäng om man hänvisar till revisionslagen/24 i lagen eller genom att därtill nämna 25 i lagen och hänvisa till EU:s rekommendation om oberoende 1 punkt 2, underpunkt 2-b i del A (skyldigheter och tillämpningsområde) och punkt 4, underpunkt 1 i del B. Punkt 2. Punkten är till alla delar korrekt. Se punkt i de etiska anvisningarna eller bilagorna till EU:s rekommendation om oberoende, A-delen 1 punkten. Punkt 3. Punkten är till alla delar korrekt. Se punkt i de etiska anvisningarna eller bilagorna till EU:s rekommendation om oberoende, B-delen 8.3 punkten. Punkt 4. Punkten innehåller ett inkorrekt påstående. I en sådan situation där revisionssamfundet eller en medlem av revisionsteamet ger ett lån till en kund för vilken bestyrkandeuppdrag görs är ett arrangemang med borgen inte en tillräcklig försiktighetsåtgärd som skulle sänka det uppkomna hotet över egna intressen till en acceptabel nivå. Detta framgår av punkt i de etiska anvisningarna. Man har kunnat få poäng genom att konstatera att en borgensförbindelse inte är en tillräcklig försiktighetsåtgärd, utan att man måste avsäga sig uppdraget. Man har också kunnat få poäng genom att hänvisa till Revisionslagens punkt eller till 24, genom att hänvisa till den aktuella punkten i regeringens proposition och till bilagorna till EU:s rekommendation om oberoende, 2 punkten i del B (affärsförbindelser) eller punkt 8.3. Punkt 5. Punkten innehåller ett inkorrekt påstående. I en dylik situation är oberoendet i allmänhet inte hotat eftersom en extern instans, till exempel skattemyndigheterna, går igenom värderingen. Punkt i de etiska anvisningarna kan tillämpas på detta. Man har dessutom kunnat få poäng med att endast hänvisa till punkt i de etiska anvisningarna. Likaså har man kunnat få poäng 1 Kommissionens rekommendation om grundprinciperna för revisorns oberoende i EU (2002/590/EG)

3 2 genom att hänvisa till punkt i de etiska anvisningarna, genom att hänvisa till punkt i rekommendationen om oberoende och genom att nämna 24 i revisionslagen. Punkt 6. Punkten är till alla delar korrekt. Det kan uppstå ett hot gällande granskning av eget arbete, men då det gäller oväsentliga poster utgör dessa inte ett betydande hot mot oberoendet. Se punkt i de etiska anvisningarna och punkt i EU:s rekommendation om oberoende. SAMMANLAGT HÖGST 10,0 POÄNG Uppgift 2 (10 poäng) Handel med värdepapper (sammanlagt 2,5 poäng): FAS: Bokföring av försäljningsintäkter från försäljning av värdepapper (det vill säga bruttoförsäljningsintäkterna) som omsättning och kostnaderna för inköpen som kostnader är inte förenligt med god bokföringssed eftersom handeln med värdepapper inte hör till Dental Ab:s egentliga verksamhet. De värdepapper som Dental Ab äger ingår i placeringstillgångarna. Bolagets omsättningstillgångar består av poster i anknytning till apparater för tandvård. Enligt BFN:s utlåtande 1735/2004 kan i den bokföringsskyldiges omsättning inkluderas endast försäljningsintäkter, skattegottgörelser enligt avoir fiscal-systemet, dividender och övriga liknande intäkter avseende värdepapper som ingår i omsättningstillgångarna. För att värdepappren ska kunna behandlas som omsättningstillgångar krävs det för sin del att handeln med värdepapper kan anses utgöra en del av den bokföringsskyldiges egenltiga verksamhet. Kännetecknande för värdepapper som ingår i omsättningstillgångarna är att de har köpts för försäljning inom ramen för affärsverksamheten. (1,0 poäng) Korrigeringsförslag: Dental Ab:s värdepapper är placeringar som hör till bestående aktiva. Utgångspunkten är att intäktsposterna från försäljning av dem (försäljningsvinster) upptas som finansiella intäkter. En eventuell försäljningsförlust ska på motsvarande sätt upptas som finansiella kostnader. (1,0 poäng) Examinanden har också fått poäng i det fall att han eller hon har ansett att handeln med värdepapper hör till Dental Ab:s egentliga verksamhet och kunnat ge välgrundade motiveringar till detta. I så fall ska de värdepapper som företaget innehar för handel överföras till omsättningstillgångarna. IFRS: Intäkterna från försäljning av värdepapper som inte hör till den ordinarie verksamheten, bokförs inte i omsättningen, men skillnaden mellan bokföringsvärdet på de sålda värdepappren och det erhållna vederlaget (försäljningsvinst eller försäljningsförlust) bokförs som finansiella intäkter med resultatpåverkan. (0,5 poäng) Enligt IAS 1.34 ingår ett bolag inom ramen för sin normala verksamhet även andra affärstransaktioner som inte genererar intäkter i egentlig mening. Examinanden har även fått poäng i det fall att han eller hon har nämnt att man ska uppta resultatet av sådana affärstransaktioner genom nettobokföring av motsvarande intäkter och kostnader.

4 3 Försäljning av apparater i hemlandet (sammanlagt 2,0 poäng): FAS: Intäktsföringen av försäljningen av apparater för tandvård i hemlandet vid installationstidpunkten är förenlig med prestationsprincipen och följer därmed god bokföringssed (BFL 2:3). (1,0 poäng) IFRS: Intäktsföringen av försäljningen av apparater i hemlandet vid installationsögonblicket är förenlig med IAS 18, under förutsättning att de betydande riskerna och förmånerna vilka är förknippade med äganderätten till apparaterna har överförts till köparen vid installationstidpunkten (IAS och 16). (0,75 poäng) Eftersom installationen ingår i försäljningen av produkten bokförs inkomsterna för installationen som intäkt vid tidpunkten för leveransen (försäljningen?) av produkten, det vill säga vid tidpunkten för intäktsföringen (IAS 18 Bilaga, punkt 10). (0,25 poäng) Försäljning av apparater till utlandet (sammanlagt 2,5 poäng): FAS: Det är inte förenligt med god bokföringssed att bokföra försäljningen av apparater till utlandet vid tidpunkten då apparaten lämnar lagret. Enligt leveransvillkoret DDU (Delivered Duty Unpaid) övergår riskerna och förmånerna i anknytning till apparaterna till köparen först i det skede då apparaterna har levererats till köparna oförtullade på en angiven destinationsort. Först då bör inkomsterna redovisas som försäljningsintäkter. (1,0 poäng) Korrigeringsförslag: Försäljningen av apparater till utlandet bör registreras som intäkt i bokföringen först då varan har levererats åt kunden på den angivna destinationsorten. (1,0 poäng) IFRS: Intäktsföringen av försäljningen av apparater till utlandet är inte förenlig med IAS 18. Inkomsterna från försäljning av apparater till utlandet ska registreras som intäkt i bokföringen först då apparaterna har levererats åt kunden på den angivna destinationsorten, eftersom riskerna och förmånerna i anknytning till apparaterna enligt leveransvillkoret DDU först i det skedet övergår till köparen (IAS 18.14). (0,5 poäng) Underhållstjänster (sammanlagt 3,0 poäng): FAS: Intäktsföringen av de separat sålda servicetjänsterna först då underhållsåtgärden har utförts är förenlig med prestationsprincipen och följer därmed god bokföringssed. (1,0 poäng) Däremot är det inte förenligt med god bokföringssed att intäktsföra den treåriga underhållsservicen, som ingår i försäljningspriset, vid installation av apparaten eftersom det inte följer prestationsprincipen. (0,5 poäng) Korrigeringsförslag: I bokföringen bör den andel av intäkterna som hänför sig till underhåll av tandvårdsenheterna periodiseras över tre år. (0,5 poäng) Likaså är det nedan beskrivna bokföringssättet enligt IAS 18 att bokföra intäkterna i enlighet med de framtida kostnaderna förenligt med god bokföringssed. IFRS: Intäktsföringen av separat sålda underhållstjänster först då underhållsåtgärden har utförts är förenlig med IAS 18. (0,25 poäng) I priset på en tandvårdsenhet ingår serviceunderhållet under de tre följande åren. Eftersom beloppet för underhållstjänsten kan avskiljas, ska det aktuella beloppet upptas som skuld i

5 4 balansräkningen och intäktsföras under den räkenskapsperiod då tjänsten presteras (IAS 18 bilaga punkt 11). (0,75 poäng) SAMMANLAGT 10,0 POÄNG Uppgift 3 (sammanlagt 10 poäng + 1 extra poäng) Utgångspunkt för utdelning av medel Enligt ABL 13:3 grundar sig utdelningen av medel på det senast fastställda, reviderade bokslutet (0,5 poäng). Vid utdelningen ska sådana väsentliga förändringar i bolagets ekonomiska situation som har skett efter det att bokslutet upprättades beaktas 0,5 poäng). Test av balansräkningen Enligt ABL 13:5, om inte annat följer av vad som i 13:2 föreskrivs om bolagets solvens, får bolaget dela ut fritt eget kapital från vilket har dragits av belopp som enligt bolagsordningen inte får utdelas. (0,5 poäng). Enligt det senast fastställda bokslutet finns utgående från kalkyl här nedanför följande utdelningsbara medel (fritt eget kapital) (presentation av kalkylerna ger 0,25 poäng + korrekt slutresultat ger 0,25 poäng): Ackumulerade vinstmedel Räkenskapsperiodens vinst Sammanlagt euro euro euro De utdelningsbara medlen utgör inget hinder för den föreslagna dividendutdelningen (0,5 poäng). ABL 13:3 har dock tolkats på det sättet att en eventuell minskning av fritt eget kapital efter det att bokslutet upprättades ska beaktas som en reducerande faktor (0,25 extra poäng). Test av betalningsförmågan och bedömning av faktorer som påverkar betalningsförmågan Enligt ABL 13:2 får medel inte delas ut om man då man fattar beslut om utdelningen har kännedom om eller borde känna till att bolaget är betalningsoförmöget eller att utdelningen kommer att orsaka insolvens (0,5 poäng). Aktiebolagslagen definierar inte vad som avses med betalningsoförmåga. I lagstiftningen om insolvens avser detta i allmänhet att gäldenären annat än tillfälligt är oförmögen att betala sina skulder då dessa förfaller. Enligt lagstiftningen om insolvens avser tillfälliga betalningssvårigheter inte att bolaget är insolvent. Det är dock oklart i hur stor utsträckning lärdomarna från lagstiftningen om insolvens kan tillämpas på aktiebolagslagens definition av betalningsoförmåga. (0,25 extra poäng) Det väsentliga vid bedömningen av betalningsförmågan är vad man kände till då beslutet fattades och vad man borde ha känt till (0,5 poäng). Bedömningen ska ske så nära utdelningsbeslutet som möjligt (0,5 poäng). Betalningsförmågan kan bedömas utgående från det senaste bokslutet förutsatt att tiden som har förflutit och händelserna efter räkenskapsperiodens utgång inte ger någon orsak att utgå från att situationen väsentligt har förändrats (0,5 poäng).

6 5 Till exempel följande kalkyl gällande bolagets finansiella ställning vid årets början utgående från det senaste bokslutet kan upprättas 2 (presentation av kalkylen ger 0,5 poäng, inga poäng för endast slutresultatet): Kortfristiga fordringar i början av året Kortfristigt främmande kapital vid årets början Bolagets kassamedel vid årets början Sammanlagt euro euro euro euro Vid bedömningen av betalningsförmågan ska dessutom sådana framtida faktorer som bolaget har kännedom om beaktas av typ skulder som förfaller och övriga prestationer och deras förhållande till bolagets finansieringsmöjligheter (0,5 poäng). I uppgiften ges bland annat följande uppgifter om bolagets framtid: Bolagets budgeterade kassaflöde för år 2007 är euro. Det kumulativa kassaflödet för januari-mars euro ingår i budgeten. Man konstaterar att början av året har förlöpt enligt budgeten. Prestationerna (1,3 miljoner euro) för leveranserna av råämnen enligt de preliminära avtalen följer även budgeten. Därmed kan budgeten med vissa justeringar fortfarande anses vara en bra bedömning av bolagets utveckling under slutet av året. Budgeten innehåller inte inkomsterna från försäljning av tillgångar enligt åtgärdsprogrammet, som var uppgjort för att skapa en lättare balansräkning, som eventuellt kommer att inflyta under året. Vid bedömningen av bolagets betalningsförmåga ska därför även fastighetsaffären, som gjordes i april, och affären med Asessori Ab:s aktier beaktas. För affären med Asessori Ab:s aktier ska försiktighetsprincipen följas vid beaktande av beloppet eftersom storleken på beloppet inkluderar osäkerhetsfaktorer. Man kan till exempel upprätta följande kalkyl för bedömning av bolagets solvens 3 (för presentation av varje sådan faktor som påverkar slutresultatet har de poäng som har angetts här nedanför getts, för enbart resultatet har inga poäng getts): Budgeterat kassaflöde för hela året Fastighetsaffären i april Affären med Asessori Ab:s aktier (minst) (0,25 poäng) (0,25 poäng) (0,25 poäng) ABL 13:2 ställer inte i sig några hinder för att ny skuld upptas för att möjliggöra dividendutdelning. Enligt verkställande direktörens uppskattning är det dock i dagens läge svårt att få ytterligare lån. (0,5 poäng). Utdelningen av fritt eget kapital kan utgöra ett hot mot betalningsförmågan till exempel då bolagets tillgångar är svåra att realisera. Under låneförhandlingarna ansåg banken att en stor del av bolagets tillgångar är svåra att realisera (0,5 poäng). Åtminstone följande faktorer som har presenterats i uppgiften stöder dessutom återhållsamhet i utdelningen av medel (1 2 faktorer 0,5 poäng, 3 5 faktorer 0,75 poäng, 6 10 faktorer 1,0 poäng): Bolaget hade betalningssvårigheter i september-november i fjol. De genomsnittliga betalningsperioderna för fakturor har blivit längre. 2 Det finns inte något etablerat kalkylschema eller nyckeltal för uträkning av bolagets finansiella ställning. Bedömningen ska därför göras från fall till fall utgående från en helhetsbedömning. Kalkylen här nedanför är endast ett exempel, som har upprättats för den aktuella situationen och poäng gavs även för motiverade kalkyler som var uppställda på annat sätt (t.ex. svar som grundar sig på nyckeltalen quick ratio eller current ratio). 3 Det finns inget specifikt kalkylschema eller nyckeltal för bedömning av bolagets betalningsförmåga. Bedömningen ska därför göras från fall till fall utgående från en helhetsbedömning. Kalkylen här nedanför är endast ett exempel som har upprättats för denna situation och poäng gavs även för andra typer av motiverade kalkyler.

7 6 Bolaget har lyft kortfristiga skulder för att klara av sina betalningsskyldigheter. Ett kovenantvillkor, som begränsar utdelningen av medel har knutits till det lån som lyftes De högre räntorna har lett till högre finansiella kostnader och räntorna väntas stiga också i fortsättningen. Under föregående räkenskapsperiod har bolagets egentliga verksamhet varit förlustbringande. Enligt budgeten förväntas bolagets normala affärsverksamhet gå med förlust också under innevarande räkenskapsperiod, och utgående från den bedömning av början av året som verkställande direktören har presenterat eller kassaflödesanalysen för januari-mars finns det ingen orsak att misstänka att så inte skulle vara fallet. Lönsamheten har försämrats. Lagren har vuxit. Personalkostnaderna har ökat. I sitt låneavtal den har bolaget förbundit sig till att inga medel utdelas ur bolaget i form av exempelvis dividendutdelning, utöver den lagstadgade minsta dividenden som minoritetsägarna enligt aktiebolagslagen kan kräva, utan skriftligt samtycke av kreditgivaren. Om skulden ( euro) i sin helhet förfaller till betalning kan det orsaka bolagets insolvens (0,25 poäng). Dividenden till minoriteten (ABL 13:7.1) är (0,25 poäng har getts gör presentation av kalkylen + 0,25 har getts för korrekt slutresultat): Hälften av räkenskapsperiodens vinst Avdrag för de belopp som ska lämnas outdelade Sammanlagt Dock inte mera än 8 % av eget kapital, dvs ,50 euro 0,00 euro ,50 euro ,76 euro Rekommendationer till styrelsen En utdelning av medel från Tilkkutäkki Oyj på det sätt som styrelseordförande föreslår kan inte förordas (0,5 poäng). Som svar godkändes även en redogörelse med motiveringar, där examinanden föreslog utdelning av minsta dividend till minoriteten enligt ABL. Då styrelsen fattar beslut om dividendutdelning ska den agera enligt omsorgsfullhets- och lojalitetsskyldighet (0,25 extra poäng), vilket betyder att styrelsen genom att agera omsorgsfullt ska främja bolagets intressen (ABL 1:8). I detta fall leder omsorgsfullhets- och lojalitetsskyldigheten till att styrelsen innan den fattar beslut om storleken på dividenden ska göra en noggrannare utredning av om förutsättningarna för dividendutdelning uppfylls speciellt avseende bolagets solvens (0,5 poäng). Ett eventuellt beslut om utdelning av medel och grunderna till detta bör dokumenteras i styrelseprotokollet eller bilagor till protokollet (0,25 extra poäng). Högst 0,5 poäng har avdragits för väsentliga fel. SAMMANLAGT HÖGST 10,0 POÄNG

8 7 GRM-TENTAMEN 2007 DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH ÖVRIGA RAPPORTER Uppgift 1 (7 poäng) Poäng Granskad omständighet Korrigeringsiakttagelse, bedömning med motiveringar och korrigerinsförfarande Effekt på rapporteringen (vad rapporteras), om felet eller bristen inte korrigeras Rapportering (var/hur rapporteras), on felet eller bristen inte korrigeras Punkt 1. 0,10 Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen har kunnat utelämnas eftersom de gränser Då ingen verksamhetsberättelse som anges i BFL 3:9.2 underskrids. I så fall ska de uppgifter som upprättas ska de uppgifter gäller verksamhetsberättelsen i aktiebolagslagen upptas sist i som ska ingå i verksamhetsberättelsen noterna. Enligt BFN:s allmänna anvisning om upprättande av enligt ABL upptas som noter verksamhetsberättelse av den ska noterna om verksamhetsberättelsen upptas som noter enligt aktiebolagslagen. Memorandum 0,25 Lånet till närstående som enligt ABL8:6 ska upptas i verksamhets- De uppgifter om lånet till närstående Anmärkning i berättelsen har inte upptagits i noterna. Uppgiften ska inkluderas som ska finnas i verksamhetsberättel- revisionsberättelsen då penninglånens och ansvarsförbindelserna belopp överskrider sen och noterna saknas. och negativa utlåtanden euro eller 5 procent av eget kapital i balansräkningen. Negativ bokslutspåteckning Enligt BFF 2:8.2 ska även ökningar och minskningar i lånet under räkenskapsperioden samt de viktigaste räntevillkoren och Memorandum övriga villkoren upptas. 0,25 Enligt ABL 8:7 ska verksamhetsberättelsen innehålla en De uppgifter om den riktade emissionen Anmärkning i redogörelse för det viktigaste innehållet i beslutet om emission som ska ingå i verksamhetsberättelsen revisionsberättelsen enligt 9 kapitlet 5 eller 17. Vid en riktad emission till saknas ur noterna. och negativa utlåtanden nyckelperson skall lämnas uppgifter bl.a. om grunderna för rätt till Negativ bokslutspåteckning avvikelsen från förköpsrätten och de vägande ekonomiska skälen till detta. Likaså ska verksamhetsberättelsen innehålla Memorandum uppgifter om det belopp som betalas för aktierna, teckningsoch betalningstiden samt grunderna för hur teckningspriset har fastställts.

9 8 0,25 Av bolagets aktier har 3 st. inte ännu införts i handelsregistret. De nya aktierna har inte registrerats i Anmärkning i Uppgifter om att aktierna inte har registrerats ska finnas i handelsregistret. revisionsberättelsen noterna. Den nya aktieägarens aktier ger inga aktierättigheter och negativa utlåtanden förrän de är införda i handelsregistret. Negativ bokslutspåteckning På de uppgifter som enligt ovan nämnda ska upptas i verksamhetsberättelsen kan 14 i lagen om aktiebolagslagens Memorandum Ikraftträdande tillämpas. I så fall kan den gamla aktiebolagslagen följas vid presentationen av dessa uppgifter. Rubriken ändras till formen "Noter enligt aktiebolagslagen". Beloppet på det lån som har beviljats verkställande direktören, förändringar under räkenskapsperioden samt de viktigaste räntevillkoren och övriga villkoren för lånet ska upptas som noter till bokslutet. Som noter upptas de uppgifter som krävs enligt ABL 8:6-7 samt BFF 2:8.2. Verksamhetsberättelsen ska innehålla uppgifter om det huvudsakliga innehållet i beslutet om aktieemission. Eftersom ingen verksamhetsberättelse upprättas ska även denna uppgift upptas i noterna till bokslutet. Det faktum att 3 st. aktier har anmälts för registrering ska inkluderas i noterna. Punkt 2 a. Lån till aktieägarna De kortfristiga lånefordringarna ska endast innehålla följande Den långfristiga andelen av lånet till Memorandum 0,10 räkenskapsperiods amorteringsdel av lånet. Hela lånet, inklusive aktieägarna ingår i kortfristiga fordringar. räntor har upptagits som kortfristigt. Av lånet till aktieägarna lämnas euro (ursprungligt lån euro/10 år) kvar som kortfristig fordran och den övriga delen överförs till långfristiga lånefordringar. Posten långfristiga

10 9 lånefordringar eller övriga fordringar ska läggas till i balansräkningen. Punkt 2 b. Lån till aktieägarna Det lån till aktieägare som har beviljats redan tidigare har Ingen säkrande garanti har ställts för Anmärkning i 0,25 beviljats för anskaffning av aktier. Om lånet har använts för lånet till närstående. Lånet har getts revisionsberättelsen anskaffning av aktier i detta bolag har lånet stått i strid mot I strid mot ABL 12:7 för inköp av aktier och negativa utlåtanden den gamla ABL 12:7 (ABL /734). Säkerheten finns inte I bolaget. Negativ bokslutspåteckning de facto i bolagets besittning, vilket även det strider mot ABL. Memorandum Styrelsen ska återkräva lånet, om det har beviljats för ett ändamål i strid mot aktiebolagslagen. Annars ska en tryggande säkerhet krävas för lånet. Punkt 2 c. Lån till aktieägarna Handlånet på euro ur kassan är i själva verket ett penninglån. Penningmedlen inkluderar ett handlån Anmärkning i 0,25 För detta ska det finnas ett erforderligt styrelsebeslut på euro, som i verkligheten är revisionsberättelsen och lånet ska överföras till lånefordringar. Samtidigt ska hela en lånefordran. och negativa utlåtanden lånefordrans kurans bedömas och bedömas huruvida lånet de facto Negativ bokslutspåteckning har getts utan säkerhet. Enligt motiveringarna i RP till gällande ABL ligger det i allmänhet inte i bolagets intressen att vara finansiär I lånefordringarna i bokslutet kan det Memorandum åt ägaren. Det krävs affärsekonomiska grunder för att ett lån ska finnas högst ,67 euro kunna ges. Enligt ABL 1:5 är målet med bolagets verksamhet att för mycket tillgångar. generera vinst. Om verkställande direktören inte klarar av att betala sin skuld, kan styrelsen bli skadeersättningsskyldig eftersom den inte har agerat omsorgsfullt i detta hänseende. Enligt BFL 5:2.1 ska fordringarna (i bokslutet) upptas till nominellt belopp, dock högst till sitt sannolika värde. Penninglånet överförs från kassan antingen till långfristiga eller kortfristiga lånefordringar, beroende på lånets karaktär. Om lånefordran är värdelös ska den bokföras som kostnad. Styrelsen ska behandla ärendet, såvida den inte har gjort det, och upprätta ett skuldebrev över lånet eller alternativt ska

11 10 verkställande direktören returnera de lånade pengarna till bolaget. Punkt 3. Goodwill Det är två år kvar på avskrivningstiden för goodwillposten på 80 Bolagets ledning ska följa med Anmärkning i 0, euro. Det finns inget obligatoriskt krav på aktivering av inkomstförväntningarna på goodwill och revisionsberättelsen goodwill (BFL. 5:9). Enligt huvudregeln ska goodwill avskrivas Vid behov ändra avskrivningsplanen så och negativa utlåtanden under dess verkningstid under högst fem år eller av motiverade att goodwill avskrivs snabbare. Negativ bokslutspåteckning skäl under högst 20 år. Om det inte finns tillräckligt med inkomstförväntningar relaterade till goodwillposten ska den Memorandum överskridande delen bokföras som kostnad för räkenskapsperioden. Dokumentation om de realistiska inkomstförväntningarna bör inkluderas i balansspecifikationerna. Om inga inkomstförväntningar presenteras eller sådana inte finns ska goodwillen bokföras som kostnad mot resultatet. Punkt 4. Passiva Reserveringen för efterarbeten ska upptas bland passiva En reservering för efterarbeten på Anmärkning i 0,50 resultatregleringar resultatregleringar om beloppet går att fastställa med rimlig en entreprenad på euro som revisionsberättelsen reservering för noggrannhet. Reserveringsbehovet för efterarbeten är enligt blev klar under räkenskapsperioden. och negativa utlåtanden efterarbeten uppskattning euro. saknas i bokslutet. Negativ bokslutspåteckning Det belopp som motsvarar intäktsföringen ska bokföras mot resultatet. Om värdet på omsättningstillgångarna därefter överskrider försäljningspriset får utgiften inte hänföras till omsättningstillgångarna. Memorandum Om beloppet inte kan uppskattas med tillräcklig noggrannhet ska posten upptas som en obligatorisk avsättning. Enligt BFL 5:14 ska från intäkter dras av de framtida utgifter och förluster som orsakas av befintliga förpliktelser, om: 1) de hänför sig till räkenskapsperioden eller en tidigare räkenskapsperiod 2) de ska anses vara säkra eller sannolika vid den tidpunkt då bokslutet upprättas osv.

12 11 Den saknade reserveringen för efterarbeten ska läggas till som passiva resultatregleringar eller en obligatorisk avsättning. Samtidigt bokförs ett belopp av utgiften som motsvarar redan intäktsfört belopp som kostnad. Resultatpåverkan uppgår till högst euro. Punkt 5. Passiva Ingen skatteskuld har bokförts på räkenskapsperiodens negativa I resultaträkningen saknas skatter för Ett enskilt fel noteras i 0,50 resultatregleringar avskrivningsdifferens ,80 euro. Skatterna för föregående memorandum. skatteskuld Skatten ska beaktas som kostnad vid uträkning av skatterna. räkenskapsperiod är fel. Summan av de funna felen Skatten uppgår till euro * 26 % = 2 880,80 euro. skall upptas i revisionsberättelsen Även skatterna för föregående räkenskapsperiod är felräknade. Skatteskulden för föregående räkenskapsperiod är euro. Enligt BFN:s utlåtande 2005/1750 bör felet korrigeras retroaktivt via eget kapital. Skatten för räkenskapsperioden, 2 880,80 euro, ska bokföras som kostnad och skuld. Skatten för föregående räkenskapsperiod bokförs som en minskning av eget kapital och inkluderas i passiva resultatregleringar för föregående år. Punkt 6. Låglönestöd Låglönestödet på euro har bokförts felaktigt mot löner. Låglönestödet har upptagits i fel grupp Memorandum 0,20 Låglönestödet ska i enlighet med BFN:s utlåtande 2006/1772 i resultaträkningen. upptas som övriga intäkter. Överför låglönestödet till övriga rörelseintäkter från löner. Punkt 7. Delintäktsföring Försäljningsgraden för As Oy Viisastenkivi har uträknats i Till följd av ett räknefel vid uträkningen Anmärkning i 0,50 förhållande till antalet sålda kvadratmeter. Enligt BFN:s allmänna av försäljningsgraden har cirka revisionsberättelsen anvisning ska försäljningsgraden fastställas utgående från belopp i euro för mycket upptagits i och negativa utlåtanden euro. Försäljningsgraden är 1,1 procentenheter för hög. omsättningen vid delintäktsföringen. Detta betyder att ,39 euro för mycket försäljning har Utgifterna har på motsvarande sätt Negativ bokslutspåteckning

13 12 intäktsförts. Med en riktgivande uträkning av täckningsgraden på upptagits till ett euro för högt byggandet kan man konstatera att felet i resultaträkningen är cirka belopp euro. Memorandum I anknytning till delintäktsföringen bör den interna redovisningens funktionalitet testas. Likaså ska uträkningen av färdigställningsgraden för byggandet och försäljningsgraden gås igenom. Försäljningsgraden ska räknas ut enligt BFN:s allmänna anvisning, vilket betyder att försäljningen minskar med euro och utgifterna minskar med euro. Punkt 8. Uppskrivning Uppskrivningen kan inte inkluderas i omsättningstillgångarna, vilket Det finns inga motiverade grunder för Anmärkning i 0,50 betyder att uppskrivningen som ingått i bestående aktiva ska uppskrivningsfonden under eget kapital i revisionsberättelsen upplösas. Här har uppskrivningen upptagits under eget kapital balansräkningen. och negativa utlåtanden i omvärderingsfonden. Omvärderingsfonden är möjlig endast Negativ bokslutspåteckning för dem som upprättar IFRS-bokslut. Ur omvärderingsfonden avdras den gjorda uppskrivningen euro i det här bokslutet och i föregående bokslut. På motsvarande sätt minskar omsättningstillgångarna i bokslutet för både den här räkenskapsperioden och föregående räkenskapsperiod. Punkt 9. Noter I redogörelsen över avskrivningsprinciper som ska upptas i noterna I noterna till bokslutet ska även Memorandum 0,10 till bokslutet ska även principen för avskrivning på goodwill avskrivningsprinciperna för goodwill nämnas. ingå. Den jämna avskrivningen enligt Avskrivningarna enligt plan på byggnader har gjorts genom jämna plan på byggnader ska upptas i avskrivningar över 20 år. Även detta ska korrigeras i noterna. avskrivningsprinciperna. I redogörelsen över avskrivningsprinciperna inkluderas även avskrivningsmetoden för goodwill. Avskrivningsprinciperna för avskrivningar enligt plan på byggnader korrigeras.

14 13 Punkt 10. Noter I behandlingen av grynderentreprenader har bolaget börjat I noterna till bokslutet redogöras för Memorandum 0,10 tillämpa BFN:s allmänna anvisning av den motiveringarna till ändringarna i presentationssättet för resultat- och Enligt BFF 2:2 ska som not gällande bokslutspresentationen balansräkningen, det vill säga att BFN:s ges en motivering till varför presentationssättet för resultat- allmänna anvisning om eller balansräkningen har ändrats samt redogöras för effekterna av grynderentreprenader har tagits i bruk ändringen liksom även justeringar som har gjorts i uppgifterna för under räkenskapsperioden föregående räkenskapsperiod. Noterna gällande bokslutsprinciperna kompletteras med en uppgift om ibruktagandet av BFN:s allmänna anvisning om grynderentreprenader under räkenskapsperioden. Punkt 11. Balansbokens innehåll Balansboken saknar förteckning över bokföringsböcker och Noterna saknar uppgifter om Memorandum 0,25 verifikationsserier samt uppgift om förvaringssättet för dem. bokföringsböcker och verifikationsserier samt hur dessa ska förvaras. Balansboken ska parallellt med bokslutet innehålla en förteckning över bokföringsböcker och verifikationsserier liksom även uppgifter om förvaringssättet för dessa. Punkt 12. Förändring i skatterna Skatteeffekten av de fel i bokslutet som har noterats ska beaktas De noterade felen påverkar skatterna. Anmärkning i 0,25 till följd av fel i skatterna i resultaträkningen och i skatteskulden (eller -fordran). revisionsberättelsen och negativa utlåtanden Negativ bokslutspåteckning eller revisionsprotokoll Räkenskapsperiodens skatt och skatteskulden ska räknas om efter korrigeringarna. Ökningen av avdragbara utgifter minskar Memorandum räkenskapsperiodens skatter med ett belopp motsvarande 26 % av utgiftsökningen. Punkt 13. Förslag till Korrigeringarna i bokslutsuppgifterna leder till en situation där det Styrelsens förslag till vinstutdelning Anmärkning i 1,50 vinstutdelning sker en olaglig utdelning av medel enligt ABL 13:1 eftersom står i strid mot ABL. I utdelningsbara revisionsberättelsen 0,75 bolagets korrigerade bokslut inte har tillräckliga medel för utdelning medel ingår även fonden för och negativa utlåtanden av dividend enligt styrelsens förslag. inbetalt fritt eget kapital.

15 14 0,25 Beloppet för utdelningsbara medel inkluderar även beloppet för BFN:s allmänna anvisning inbetalt fritt eget kapital, som sannolikt inte kan återbetalas förrän rekommenderar att bundet och fritt registreringen har gjorts i handelsregistret. Fonden för inbetalt fritt eget kapital upptas i noterna. eget kapital ingår inte i de utdelningsbara medlen. Fonden kan För att bokslutet ska ge en riktig och återbetalas, men den kan inte delas ut som vinst. tillräcklig bild av resultatet och den Revisorn kan inte förorda ekonomiska ställningen krävs det den föreslagna dividenden. 0,50 Om dividendbeloppet sänks så att det motsvarar de utdelningsbara i allmänhet också att det utdelningsbara (Revisionslagen 19:1 Punkt 4) medlen ska styrelsen granska hur dividendutdelningen påverkar fria egna kapitalet presenteras. bolagets betalningsförmåga. Dividendutdelningen får inte äventyra bolagets betalningsförmåga. Styrelsen ska sänka det föreslagna vinstutdelningsbeloppet samt bedöma bolagets betalningsförmåga. Likaså får de utdelningsbara medlen i noterna inte inkludera fonden för inbetalt fritt eget kapital. Punkt 14. Formfel i Värderingsprinciperna för omsättningstillgångar saknas i noterna Bokslutet innehåller formfel Memorandum 0,65 bokslutet (BFF 2:2 punkt 1). I resultaträkningen finns en mellansumma för (i synnerhet som anvisning till kostnader, som inte finns i resultaträkningsschemat. I bokföraren, styrelsen till kännedom). resultaträkningen saknas även mellansumman vinst före extraordinära poster enligt schemat i BFF 1:1 Förändringen av omsättningstillgångar i resultaträkningen stämmer inte överens med förändringen i balansräkningen. I resultaträkningen inkluderar ränteintäkterna inte räntan på lånet till aktieägare. Vid namnförtydligandet av bokslutets underskrifter ska även undertecknarens ställning anges, dvs. vid Poika Ripeä verkställande direktör". Balansbokens sidor ska numreras. De saknade punkterna läggs till i bokslutet. De övriga felen här ovanför korrigeras.

16 15 Punkt 15. Negativ Om examinanden har krävt att den negativa -0,25 avskrivningsdifferens, avskrivningsdifferensen om den ska ska bokföras har ett avdrag på 0,25 poäng gjorts. Enligt BFN:s bokföras allmänna anvisning för avskrivningar enligt plan av den ska det totala beloppet för avskrivningsdifferensen vara positivt eller noll. 7,00 poäng

17 16 Uppgift 2 Uppgift 2 a (2 poäng) Exempel på revisionsberättelse: REVISIONSBERÄTTELSE Till aktieägarna i Rakennusliike Ripeät Oy Vi har granskat Rakennusliike Ripeät Oy:s bokföring, bokslut och förvaltning för räkenskapsperioden Styrelsen och verkställande direktören har upprättat bokslutet som omfattar balansräkningen, resultaträkningen och noterna. Efter utförd granskning avger vi vårt utlåtande om bokslutet och förvaltningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Bokföringen, de tillämpade redovisningsprinciperna och innehållet i bokslutet liksom bokslutspresentationen har härvid granskats i tillräcklig omfattning för att få bekräftat att bokslutet inte innehåller väsentliga fel eller brister. Vid granskningen av förvaltningen har vi utrett huruvida styrelsemedlemmarna och verkställande direktören har skött förvaltningen av bolagets angelägenheter i enlighet med stadgandena i aktiebolagslagen. I enlighet med 19 2 momentet i revisionslagen anför vi följande anmärkningar: Lån som bolaget har gett till bolaget närstående personer Bolaget har gett sammanlagt ,67 euro i penninglån till bolaget närstående person år 2004 och under innevarande räkenskapsperiod, vilket vi konstaterar som en anmärkning. Av lånet ingår euro under balansposten kassa och bank. Ingen betryggande säkerhet har ställts för lånet och det finns inte heller några sådana grunder för beviljandet av lånet som förutsätts i aktiebolagslagen. De uppgifter om lånet som ska ingå i verksamhetsberättelsen och noterna saknas i noterna till bokslutet. Styrelsen bör vidta åtgärder för återindrivning av lånet till bolaget. Goodwill och omvärderingsfond I immateriella tillgångar i bolagets balansräkning ingår en goodwillpost på euro, på vilken två års avskrivningar återstår. Bolagets ledning ska följa upp inkomstförväntningarna för goodwillposten och vid behov snabba upp avskrivningsplanen. Det saknas grund för den omvärderingsfond som ingår under eget kapital i balansräkningen. Den ursprungliga uppskrivningsfonden, som utgjort grunden för balansposten, hänför sig till en tomt som överfördes till omsättningstillgångar år Riktad emission och registrering av aktierna Den fond för inbetalt fritt eget kapital, euro, som har redovisats under eget kapital i bolagets balansräkning har uppstått genom den riktade emissionen under räkenskapsperioden. Fonden för inbetalt fritt eget kapital är inte en del av de utdelningsbara vinstmedlen. De nya aktierna (3 aktier) som gavs i samband med den riktade emissionen har inte ännu införts i handelsregistret då denna revisionsberättelse avges. De uppgifter om den riktade emissionen som ska ingå i verksamhetsberättelsen saknas i noterna till bokslutet.

18 17 Reservering för efterarbeten, försäljningsgrad vid delintäktsföring och räkenskapsperiodens skatt I bokslutet saknas en reservering för efterarbeten, euro, på ett grynderentreprenadobjekt som blev klart under räkenskapsperioden. Till följd av ett räknefel vid uträkningen av försäljningsgraden vid delintäktsföringen har cirka euro för mycket upptagits i omsättning för räkenskapsperioden och på motsvarande sätt cirka euro för mycket i utgifter. Räknefelet sänker räkenskapsperiodens resultat med cirka euro. Den direkta skatten till följd av en negativ avskrivningsdifferens, cirka euro, har inte registrerats i bokslutet. Med beaktande av skatteeffekten sänker de fel som har upptagits i detta stycke resultatet med cirka euro. Enligt vår mening är bokslutet på de grunder som har angetts här ovanför inte uppgjort enligt bokföringslagen samt övriga stadganden och bestämmelser om hur bokslut ska upprättas. Bokslutet ger inte på sätt som avses i bokföringslagen riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av bolagets verksamhet och den ekonomiska ställningen. Bokslutet kan inte fastställas och styrelsen och verkställande direktören kan inte beviljas ansvarsfrihet för den av oss granskade räkenskapsperioden. Styrelsens förslag till disposition av de utdelningsbara vinstmedlen beaktar inte stadgandena i aktiebolagslagen. Helsingfors den 1 september 2007 VERKKO-TILINTARKASTUS OY GRM-samfund Ville Verkko Ville Verkko, GRM Poäng: Form på berättelsens standardavsnitt samt dateringen och underskriften 0,25 p Sammanlagt för de anmärkningar som har framförts 0,75 p Upprättande av bokslutet i enlighet med bokföringslagen samt övriga stadganden och bestämmelser 0,25 p Ger bokslutet på det sätt som föreskrivs i bokföringslagen riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av bolagets verksamhet och den ekonomiska ställningen och kan bokslutet därför fastställas 0,25 p Följer behandlingen av de utdelningsbara medlen aktiebolagslagen 0,25 p Förordas beviljandet av ansvarsfrihet 0,25 p Sammanlagt 2,00 p

19 18 Uppgift 2 b (1 poäng) Exempel på revisionsanteckning: REVISIONSANTECKNING Ovanstående bokslut är inte uppgjort enligt god bokföringssed. Över utförd revision har i dag avgivits berättelse. Helsingfors den 1 september 2007 VERKKO-TILINTARKASTUS OY GRM-samfund Ville Verkko Ville Verkko, GRM Poäng: Har bokslutet uppgjorts enligt god bokföringssed Över utförd revision har i dag avgivits berättelse Form, datering och underskrift Sammanlagt 0,40 p 0,40 p 0,20 p 1,00 p SAMMANLAGT 10,0 POÄNG

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Lag. om ändring av bokföringslagen

Lag. om ändring av bokföringslagen Lag om ändring av bokföringslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i bokföringslagen (1336/1997) 3 kap. 2, 2 a, 3, 4, 12 och 13, sådana de lyder, 2, 2 a, 3 och 4 i lag 1620/2015, 12 i lagarna 1208/2015

Läs mer

Magnasense Technologies Oy

Magnasense Technologies Oy Bokslut 1.5.2013 30.4.2014 Balansboken skall bevaras till den 2024 30.4. Adress Hermiankatu 6-8 H FO-nummer: 2336219-4 33720 Tammerfors Säte Tammerfors 1 /11 Bokslut för perioden 1.5.2013-30.4.2014 Innehåll

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen

Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion 17.5.2010 1 (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen 1 Begäran om utlåtande X förvaltningsdomstol ber kommunsektionen

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Enersize OY BALANSBOK

Enersize OY BALANSBOK Enersize OY BALANSBOK 31.12.2016 Bokslut för räkenskapsperioden 1.1.2016 31.12.2016 Innehållsförteckning: Sida Balansräkning 1 2 Resultaträkning 3 Bilagor 4 9 Förteckning över bokslutsböcker 10 Bokslutets

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden GRM-EXAMEN ÅR 2008 BEDÖMNINGSGRUNDER

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden GRM-EXAMEN ÅR 2008 BEDÖMNINGSGRUNDER CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden GRM-EXAMEN ÅR 2008 BEDÖMNINGSGRUNDER 2(25) GRM-EXAMEN 2008 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 (10,0 poäng) Komplettera revisionsplanen i punkterna

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR CGR-TENTAMEN 2007

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR CGR-TENTAMEN 2007 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR CGR-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007 1 CGR-TENTAMEN 2007 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 (10 poäng) 1.1. (sammanlagt

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE UTLÅTANDE OM HANTERING AV RÄNTESWAPAVTAL INGÅNGNA I SÄKRINGSSYFTE I KOMMUNALA BOKSLUT

1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE UTLÅTANDE OM HANTERING AV RÄNTESWAPAVTAL INGÅNGNA I SÄKRINGSSYFTE I KOMMUNALA BOKSLUT 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 116 21.3.2017 UTLÅTANDE OM HANTERING AV RÄNTESWAPAVTAL INGÅNGNA I SÄKRINGSSYFTE I KOMMUNALA BOKSLUT 1 Grunden för utlåtandet Enligt 112 i kommunallagen

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 Fastställt 1.12.2009 Beskrivningen i bedömningsgrunden gäller en sådan nivå på svaret som krävdes för full poäng. I bedömningsgrunden

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR ÅRS 2006 GRM-EXAMINA

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR ÅRS 2006 GRM-EXAMINA CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR ÅRS 2006 GRM-EXAMINA Fastställda 21.11.2006 1 GRM-EXAMEN 2006 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 I svaren har man inte

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG tills vidare 1 (7) Till värdepappersföretagen Till värdepappersföretagens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH NYCKELTAL PER AKTIE

NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH NYCKELTAL PER AKTIE 1 (6) NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH NYCKELTAL PER AKTIE I noter till bokslutet skall redovisas nyckeltal för kreditinstitutets ekonomiska utveckling och nyckeltal per aktie för de fem senaste

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

16.1.2015 UTLÅTANDE OM ÄNDRING AV BOKFÖRINGSANVISNINGARNA OM PATIENTFÖRSÄK- RINGSANSVAR

16.1.2015 UTLÅTANDE OM ÄNDRING AV BOKFÖRINGSANVISNINGARNA OM PATIENTFÖRSÄK- RINGSANSVAR Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 108 1 (5) 16.1.2015 UTLÅTANDE OM ÄNDRING AV BOKFÖRINGSANVISNINGARNA OM PATIENTFÖRSÄK- RINGSANSVAR 1 Begäran om utlåtande Sjukvårdsdistrikten A och B (nedan sökandena)

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Handels- och industriministeriet BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2006 ISBN-10: 952-213-181-4 ISBN-13: 978-952-213-181-2

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö

Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö Årsredovisning HSB brf Friheten i Malmö 2008-09-01 2009-08-31 HSB BRF FRIHETEN I MALMÖ 746000-5817 Kallelse Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Friheten kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE (3) Korrigeringar av fel från tidigare år i bokslutet

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE (3) Korrigeringar av fel från tidigare år i bokslutet Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 105 1 (3) 6.3.2012 Korrigeringar av fel från tidigare år i bokslutet 1 Begäran om utlåtande Ordföranden i revisionsnämnden i stad X har bett bokföringsnämndens

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF OXIEGÅRDEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF RTB I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF RTB I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2015 31/12 2015 BRF RTB I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar den information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2014 31/12 2014 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/ / HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2015 31/8 2016 HSB BRF MUNKHÄTTAN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB

Årsredovisning. Smedby Affärsfastighets AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighets AB 556835-2347 Räkenskapsåret 2010 12 22 2011 12 31 1 (8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF HILDA I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Feltryck ska vara 46 560 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF MYRSTACKEN I OXIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF ÖRESUNDSDAMMARNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/ /

ÅRSREDOVISNING 1/ / ÅRSREDOVISNING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF HALLABACKEN I TRELLEBORG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten

Läs mer