CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007"

Transkript

1 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda

2 1 GRM-TENTAMEN 2007 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 (10,02 poäng) Examinanden har fått 1,67 poäng om den rätta punkten med det inkorrekta svaret har kryssats för. För fel svar, där examinanden har kryssat för ett korrekt påstående har han eller hon fått motsvarande minuspoäng. Rätt motivering har gett högst 1,67 poäng. Punkt 1. Punkten innehåller ett inkorrekt påstående. I allmänhet utgör det faktum att man sitter som sekreterare i en styrelse inget hot mot oberoende, om det endast gäller skötsel av uppgifter av rutinmässig karaktär, till exempel upprättande av protokoll. Detta framgår av de etiska anvisningar för revisionsbranschen som Föreningen CGR har publicerat (2007) punkt och punkterna (härefter etiska anvisningar ). Genom att försiktighetsåtgärder vidtas kan ett eventuellt hot minskas. Man kan dessutom få poäng om man hänvisar till revisionslagen/24 i lagen eller genom att därtill nämna 25 i lagen och hänvisa till EU:s rekommendation om oberoende 1 punkt 2, underpunkt 2-b i del A (skyldigheter och tillämpningsområde) och punkt 4, underpunkt 1 i del B. Punkt 2. Punkten är till alla delar korrekt. Se punkt i de etiska anvisningarna eller bilagorna till EU:s rekommendation om oberoende, A-delen 1 punkten. Punkt 3. Punkten är till alla delar korrekt. Se punkt i de etiska anvisningarna eller bilagorna till EU:s rekommendation om oberoende, B-delen 8.3 punkten. Punkt 4. Punkten innehåller ett inkorrekt påstående. I en sådan situation där revisionssamfundet eller en medlem av revisionsteamet ger ett lån till en kund för vilken bestyrkandeuppdrag görs är ett arrangemang med borgen inte en tillräcklig försiktighetsåtgärd som skulle sänka det uppkomna hotet över egna intressen till en acceptabel nivå. Detta framgår av punkt i de etiska anvisningarna. Man har kunnat få poäng genom att konstatera att en borgensförbindelse inte är en tillräcklig försiktighetsåtgärd, utan att man måste avsäga sig uppdraget. Man har också kunnat få poäng genom att hänvisa till Revisionslagens punkt eller till 24, genom att hänvisa till den aktuella punkten i regeringens proposition och till bilagorna till EU:s rekommendation om oberoende, 2 punkten i del B (affärsförbindelser) eller punkt 8.3. Punkt 5. Punkten innehåller ett inkorrekt påstående. I en dylik situation är oberoendet i allmänhet inte hotat eftersom en extern instans, till exempel skattemyndigheterna, går igenom värderingen. Punkt i de etiska anvisningarna kan tillämpas på detta. Man har dessutom kunnat få poäng med att endast hänvisa till punkt i de etiska anvisningarna. Likaså har man kunnat få poäng 1 Kommissionens rekommendation om grundprinciperna för revisorns oberoende i EU (2002/590/EG)

3 2 genom att hänvisa till punkt i de etiska anvisningarna, genom att hänvisa till punkt i rekommendationen om oberoende och genom att nämna 24 i revisionslagen. Punkt 6. Punkten är till alla delar korrekt. Det kan uppstå ett hot gällande granskning av eget arbete, men då det gäller oväsentliga poster utgör dessa inte ett betydande hot mot oberoendet. Se punkt i de etiska anvisningarna och punkt i EU:s rekommendation om oberoende. SAMMANLAGT HÖGST 10,0 POÄNG Uppgift 2 (10 poäng) Handel med värdepapper (sammanlagt 2,5 poäng): FAS: Bokföring av försäljningsintäkter från försäljning av värdepapper (det vill säga bruttoförsäljningsintäkterna) som omsättning och kostnaderna för inköpen som kostnader är inte förenligt med god bokföringssed eftersom handeln med värdepapper inte hör till Dental Ab:s egentliga verksamhet. De värdepapper som Dental Ab äger ingår i placeringstillgångarna. Bolagets omsättningstillgångar består av poster i anknytning till apparater för tandvård. Enligt BFN:s utlåtande 1735/2004 kan i den bokföringsskyldiges omsättning inkluderas endast försäljningsintäkter, skattegottgörelser enligt avoir fiscal-systemet, dividender och övriga liknande intäkter avseende värdepapper som ingår i omsättningstillgångarna. För att värdepappren ska kunna behandlas som omsättningstillgångar krävs det för sin del att handeln med värdepapper kan anses utgöra en del av den bokföringsskyldiges egenltiga verksamhet. Kännetecknande för värdepapper som ingår i omsättningstillgångarna är att de har köpts för försäljning inom ramen för affärsverksamheten. (1,0 poäng) Korrigeringsförslag: Dental Ab:s värdepapper är placeringar som hör till bestående aktiva. Utgångspunkten är att intäktsposterna från försäljning av dem (försäljningsvinster) upptas som finansiella intäkter. En eventuell försäljningsförlust ska på motsvarande sätt upptas som finansiella kostnader. (1,0 poäng) Examinanden har också fått poäng i det fall att han eller hon har ansett att handeln med värdepapper hör till Dental Ab:s egentliga verksamhet och kunnat ge välgrundade motiveringar till detta. I så fall ska de värdepapper som företaget innehar för handel överföras till omsättningstillgångarna. IFRS: Intäkterna från försäljning av värdepapper som inte hör till den ordinarie verksamheten, bokförs inte i omsättningen, men skillnaden mellan bokföringsvärdet på de sålda värdepappren och det erhållna vederlaget (försäljningsvinst eller försäljningsförlust) bokförs som finansiella intäkter med resultatpåverkan. (0,5 poäng) Enligt IAS 1.34 ingår ett bolag inom ramen för sin normala verksamhet även andra affärstransaktioner som inte genererar intäkter i egentlig mening. Examinanden har även fått poäng i det fall att han eller hon har nämnt att man ska uppta resultatet av sådana affärstransaktioner genom nettobokföring av motsvarande intäkter och kostnader.

4 3 Försäljning av apparater i hemlandet (sammanlagt 2,0 poäng): FAS: Intäktsföringen av försäljningen av apparater för tandvård i hemlandet vid installationstidpunkten är förenlig med prestationsprincipen och följer därmed god bokföringssed (BFL 2:3). (1,0 poäng) IFRS: Intäktsföringen av försäljningen av apparater i hemlandet vid installationsögonblicket är förenlig med IAS 18, under förutsättning att de betydande riskerna och förmånerna vilka är förknippade med äganderätten till apparaterna har överförts till köparen vid installationstidpunkten (IAS och 16). (0,75 poäng) Eftersom installationen ingår i försäljningen av produkten bokförs inkomsterna för installationen som intäkt vid tidpunkten för leveransen (försäljningen?) av produkten, det vill säga vid tidpunkten för intäktsföringen (IAS 18 Bilaga, punkt 10). (0,25 poäng) Försäljning av apparater till utlandet (sammanlagt 2,5 poäng): FAS: Det är inte förenligt med god bokföringssed att bokföra försäljningen av apparater till utlandet vid tidpunkten då apparaten lämnar lagret. Enligt leveransvillkoret DDU (Delivered Duty Unpaid) övergår riskerna och förmånerna i anknytning till apparaterna till köparen först i det skede då apparaterna har levererats till köparna oförtullade på en angiven destinationsort. Först då bör inkomsterna redovisas som försäljningsintäkter. (1,0 poäng) Korrigeringsförslag: Försäljningen av apparater till utlandet bör registreras som intäkt i bokföringen först då varan har levererats åt kunden på den angivna destinationsorten. (1,0 poäng) IFRS: Intäktsföringen av försäljningen av apparater till utlandet är inte förenlig med IAS 18. Inkomsterna från försäljning av apparater till utlandet ska registreras som intäkt i bokföringen först då apparaterna har levererats åt kunden på den angivna destinationsorten, eftersom riskerna och förmånerna i anknytning till apparaterna enligt leveransvillkoret DDU först i det skedet övergår till köparen (IAS 18.14). (0,5 poäng) Underhållstjänster (sammanlagt 3,0 poäng): FAS: Intäktsföringen av de separat sålda servicetjänsterna först då underhållsåtgärden har utförts är förenlig med prestationsprincipen och följer därmed god bokföringssed. (1,0 poäng) Däremot är det inte förenligt med god bokföringssed att intäktsföra den treåriga underhållsservicen, som ingår i försäljningspriset, vid installation av apparaten eftersom det inte följer prestationsprincipen. (0,5 poäng) Korrigeringsförslag: I bokföringen bör den andel av intäkterna som hänför sig till underhåll av tandvårdsenheterna periodiseras över tre år. (0,5 poäng) Likaså är det nedan beskrivna bokföringssättet enligt IAS 18 att bokföra intäkterna i enlighet med de framtida kostnaderna förenligt med god bokföringssed. IFRS: Intäktsföringen av separat sålda underhållstjänster först då underhållsåtgärden har utförts är förenlig med IAS 18. (0,25 poäng) I priset på en tandvårdsenhet ingår serviceunderhållet under de tre följande åren. Eftersom beloppet för underhållstjänsten kan avskiljas, ska det aktuella beloppet upptas som skuld i

5 4 balansräkningen och intäktsföras under den räkenskapsperiod då tjänsten presteras (IAS 18 bilaga punkt 11). (0,75 poäng) SAMMANLAGT 10,0 POÄNG Uppgift 3 (sammanlagt 10 poäng + 1 extra poäng) Utgångspunkt för utdelning av medel Enligt ABL 13:3 grundar sig utdelningen av medel på det senast fastställda, reviderade bokslutet (0,5 poäng). Vid utdelningen ska sådana väsentliga förändringar i bolagets ekonomiska situation som har skett efter det att bokslutet upprättades beaktas 0,5 poäng). Test av balansräkningen Enligt ABL 13:5, om inte annat följer av vad som i 13:2 föreskrivs om bolagets solvens, får bolaget dela ut fritt eget kapital från vilket har dragits av belopp som enligt bolagsordningen inte får utdelas. (0,5 poäng). Enligt det senast fastställda bokslutet finns utgående från kalkyl här nedanför följande utdelningsbara medel (fritt eget kapital) (presentation av kalkylerna ger 0,25 poäng + korrekt slutresultat ger 0,25 poäng): Ackumulerade vinstmedel Räkenskapsperiodens vinst Sammanlagt euro euro euro De utdelningsbara medlen utgör inget hinder för den föreslagna dividendutdelningen (0,5 poäng). ABL 13:3 har dock tolkats på det sättet att en eventuell minskning av fritt eget kapital efter det att bokslutet upprättades ska beaktas som en reducerande faktor (0,25 extra poäng). Test av betalningsförmågan och bedömning av faktorer som påverkar betalningsförmågan Enligt ABL 13:2 får medel inte delas ut om man då man fattar beslut om utdelningen har kännedom om eller borde känna till att bolaget är betalningsoförmöget eller att utdelningen kommer att orsaka insolvens (0,5 poäng). Aktiebolagslagen definierar inte vad som avses med betalningsoförmåga. I lagstiftningen om insolvens avser detta i allmänhet att gäldenären annat än tillfälligt är oförmögen att betala sina skulder då dessa förfaller. Enligt lagstiftningen om insolvens avser tillfälliga betalningssvårigheter inte att bolaget är insolvent. Det är dock oklart i hur stor utsträckning lärdomarna från lagstiftningen om insolvens kan tillämpas på aktiebolagslagens definition av betalningsoförmåga. (0,25 extra poäng) Det väsentliga vid bedömningen av betalningsförmågan är vad man kände till då beslutet fattades och vad man borde ha känt till (0,5 poäng). Bedömningen ska ske så nära utdelningsbeslutet som möjligt (0,5 poäng). Betalningsförmågan kan bedömas utgående från det senaste bokslutet förutsatt att tiden som har förflutit och händelserna efter räkenskapsperiodens utgång inte ger någon orsak att utgå från att situationen väsentligt har förändrats (0,5 poäng).

6 5 Till exempel följande kalkyl gällande bolagets finansiella ställning vid årets början utgående från det senaste bokslutet kan upprättas 2 (presentation av kalkylen ger 0,5 poäng, inga poäng för endast slutresultatet): Kortfristiga fordringar i början av året Kortfristigt främmande kapital vid årets början Bolagets kassamedel vid årets början Sammanlagt euro euro euro euro Vid bedömningen av betalningsförmågan ska dessutom sådana framtida faktorer som bolaget har kännedom om beaktas av typ skulder som förfaller och övriga prestationer och deras förhållande till bolagets finansieringsmöjligheter (0,5 poäng). I uppgiften ges bland annat följande uppgifter om bolagets framtid: Bolagets budgeterade kassaflöde för år 2007 är euro. Det kumulativa kassaflödet för januari-mars euro ingår i budgeten. Man konstaterar att början av året har förlöpt enligt budgeten. Prestationerna (1,3 miljoner euro) för leveranserna av råämnen enligt de preliminära avtalen följer även budgeten. Därmed kan budgeten med vissa justeringar fortfarande anses vara en bra bedömning av bolagets utveckling under slutet av året. Budgeten innehåller inte inkomsterna från försäljning av tillgångar enligt åtgärdsprogrammet, som var uppgjort för att skapa en lättare balansräkning, som eventuellt kommer att inflyta under året. Vid bedömningen av bolagets betalningsförmåga ska därför även fastighetsaffären, som gjordes i april, och affären med Asessori Ab:s aktier beaktas. För affären med Asessori Ab:s aktier ska försiktighetsprincipen följas vid beaktande av beloppet eftersom storleken på beloppet inkluderar osäkerhetsfaktorer. Man kan till exempel upprätta följande kalkyl för bedömning av bolagets solvens 3 (för presentation av varje sådan faktor som påverkar slutresultatet har de poäng som har angetts här nedanför getts, för enbart resultatet har inga poäng getts): Budgeterat kassaflöde för hela året Fastighetsaffären i april Affären med Asessori Ab:s aktier (minst) (0,25 poäng) (0,25 poäng) (0,25 poäng) ABL 13:2 ställer inte i sig några hinder för att ny skuld upptas för att möjliggöra dividendutdelning. Enligt verkställande direktörens uppskattning är det dock i dagens läge svårt att få ytterligare lån. (0,5 poäng). Utdelningen av fritt eget kapital kan utgöra ett hot mot betalningsförmågan till exempel då bolagets tillgångar är svåra att realisera. Under låneförhandlingarna ansåg banken att en stor del av bolagets tillgångar är svåra att realisera (0,5 poäng). Åtminstone följande faktorer som har presenterats i uppgiften stöder dessutom återhållsamhet i utdelningen av medel (1 2 faktorer 0,5 poäng, 3 5 faktorer 0,75 poäng, 6 10 faktorer 1,0 poäng): Bolaget hade betalningssvårigheter i september-november i fjol. De genomsnittliga betalningsperioderna för fakturor har blivit längre. 2 Det finns inte något etablerat kalkylschema eller nyckeltal för uträkning av bolagets finansiella ställning. Bedömningen ska därför göras från fall till fall utgående från en helhetsbedömning. Kalkylen här nedanför är endast ett exempel, som har upprättats för den aktuella situationen och poäng gavs även för motiverade kalkyler som var uppställda på annat sätt (t.ex. svar som grundar sig på nyckeltalen quick ratio eller current ratio). 3 Det finns inget specifikt kalkylschema eller nyckeltal för bedömning av bolagets betalningsförmåga. Bedömningen ska därför göras från fall till fall utgående från en helhetsbedömning. Kalkylen här nedanför är endast ett exempel som har upprättats för denna situation och poäng gavs även för andra typer av motiverade kalkyler.

7 6 Bolaget har lyft kortfristiga skulder för att klara av sina betalningsskyldigheter. Ett kovenantvillkor, som begränsar utdelningen av medel har knutits till det lån som lyftes De högre räntorna har lett till högre finansiella kostnader och räntorna väntas stiga också i fortsättningen. Under föregående räkenskapsperiod har bolagets egentliga verksamhet varit förlustbringande. Enligt budgeten förväntas bolagets normala affärsverksamhet gå med förlust också under innevarande räkenskapsperiod, och utgående från den bedömning av början av året som verkställande direktören har presenterat eller kassaflödesanalysen för januari-mars finns det ingen orsak att misstänka att så inte skulle vara fallet. Lönsamheten har försämrats. Lagren har vuxit. Personalkostnaderna har ökat. I sitt låneavtal den har bolaget förbundit sig till att inga medel utdelas ur bolaget i form av exempelvis dividendutdelning, utöver den lagstadgade minsta dividenden som minoritetsägarna enligt aktiebolagslagen kan kräva, utan skriftligt samtycke av kreditgivaren. Om skulden ( euro) i sin helhet förfaller till betalning kan det orsaka bolagets insolvens (0,25 poäng). Dividenden till minoriteten (ABL 13:7.1) är (0,25 poäng har getts gör presentation av kalkylen + 0,25 har getts för korrekt slutresultat): Hälften av räkenskapsperiodens vinst Avdrag för de belopp som ska lämnas outdelade Sammanlagt Dock inte mera än 8 % av eget kapital, dvs ,50 euro 0,00 euro ,50 euro ,76 euro Rekommendationer till styrelsen En utdelning av medel från Tilkkutäkki Oyj på det sätt som styrelseordförande föreslår kan inte förordas (0,5 poäng). Som svar godkändes även en redogörelse med motiveringar, där examinanden föreslog utdelning av minsta dividend till minoriteten enligt ABL. Då styrelsen fattar beslut om dividendutdelning ska den agera enligt omsorgsfullhets- och lojalitetsskyldighet (0,25 extra poäng), vilket betyder att styrelsen genom att agera omsorgsfullt ska främja bolagets intressen (ABL 1:8). I detta fall leder omsorgsfullhets- och lojalitetsskyldigheten till att styrelsen innan den fattar beslut om storleken på dividenden ska göra en noggrannare utredning av om förutsättningarna för dividendutdelning uppfylls speciellt avseende bolagets solvens (0,5 poäng). Ett eventuellt beslut om utdelning av medel och grunderna till detta bör dokumenteras i styrelseprotokollet eller bilagor till protokollet (0,25 extra poäng). Högst 0,5 poäng har avdragits för väsentliga fel. SAMMANLAGT HÖGST 10,0 POÄNG

8 7 GRM-TENTAMEN 2007 DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH ÖVRIGA RAPPORTER Uppgift 1 (7 poäng) Poäng Granskad omständighet Korrigeringsiakttagelse, bedömning med motiveringar och korrigerinsförfarande Effekt på rapporteringen (vad rapporteras), om felet eller bristen inte korrigeras Rapportering (var/hur rapporteras), on felet eller bristen inte korrigeras Punkt 1. 0,10 Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen har kunnat utelämnas eftersom de gränser Då ingen verksamhetsberättelse som anges i BFL 3:9.2 underskrids. I så fall ska de uppgifter som upprättas ska de uppgifter gäller verksamhetsberättelsen i aktiebolagslagen upptas sist i som ska ingå i verksamhetsberättelsen noterna. Enligt BFN:s allmänna anvisning om upprättande av enligt ABL upptas som noter verksamhetsberättelse av den ska noterna om verksamhetsberättelsen upptas som noter enligt aktiebolagslagen. Memorandum 0,25 Lånet till närstående som enligt ABL8:6 ska upptas i verksamhets- De uppgifter om lånet till närstående Anmärkning i berättelsen har inte upptagits i noterna. Uppgiften ska inkluderas som ska finnas i verksamhetsberättel- revisionsberättelsen då penninglånens och ansvarsförbindelserna belopp överskrider sen och noterna saknas. och negativa utlåtanden euro eller 5 procent av eget kapital i balansräkningen. Negativ bokslutspåteckning Enligt BFF 2:8.2 ska även ökningar och minskningar i lånet under räkenskapsperioden samt de viktigaste räntevillkoren och Memorandum övriga villkoren upptas. 0,25 Enligt ABL 8:7 ska verksamhetsberättelsen innehålla en De uppgifter om den riktade emissionen Anmärkning i redogörelse för det viktigaste innehållet i beslutet om emission som ska ingå i verksamhetsberättelsen revisionsberättelsen enligt 9 kapitlet 5 eller 17. Vid en riktad emission till saknas ur noterna. och negativa utlåtanden nyckelperson skall lämnas uppgifter bl.a. om grunderna för rätt till Negativ bokslutspåteckning avvikelsen från förköpsrätten och de vägande ekonomiska skälen till detta. Likaså ska verksamhetsberättelsen innehålla Memorandum uppgifter om det belopp som betalas för aktierna, teckningsoch betalningstiden samt grunderna för hur teckningspriset har fastställts.

9 8 0,25 Av bolagets aktier har 3 st. inte ännu införts i handelsregistret. De nya aktierna har inte registrerats i Anmärkning i Uppgifter om att aktierna inte har registrerats ska finnas i handelsregistret. revisionsberättelsen noterna. Den nya aktieägarens aktier ger inga aktierättigheter och negativa utlåtanden förrän de är införda i handelsregistret. Negativ bokslutspåteckning På de uppgifter som enligt ovan nämnda ska upptas i verksamhetsberättelsen kan 14 i lagen om aktiebolagslagens Memorandum Ikraftträdande tillämpas. I så fall kan den gamla aktiebolagslagen följas vid presentationen av dessa uppgifter. Rubriken ändras till formen "Noter enligt aktiebolagslagen". Beloppet på det lån som har beviljats verkställande direktören, förändringar under räkenskapsperioden samt de viktigaste räntevillkoren och övriga villkoren för lånet ska upptas som noter till bokslutet. Som noter upptas de uppgifter som krävs enligt ABL 8:6-7 samt BFF 2:8.2. Verksamhetsberättelsen ska innehålla uppgifter om det huvudsakliga innehållet i beslutet om aktieemission. Eftersom ingen verksamhetsberättelse upprättas ska även denna uppgift upptas i noterna till bokslutet. Det faktum att 3 st. aktier har anmälts för registrering ska inkluderas i noterna. Punkt 2 a. Lån till aktieägarna De kortfristiga lånefordringarna ska endast innehålla följande Den långfristiga andelen av lånet till Memorandum 0,10 räkenskapsperiods amorteringsdel av lånet. Hela lånet, inklusive aktieägarna ingår i kortfristiga fordringar. räntor har upptagits som kortfristigt. Av lånet till aktieägarna lämnas euro (ursprungligt lån euro/10 år) kvar som kortfristig fordran och den övriga delen överförs till långfristiga lånefordringar. Posten långfristiga

10 9 lånefordringar eller övriga fordringar ska läggas till i balansräkningen. Punkt 2 b. Lån till aktieägarna Det lån till aktieägare som har beviljats redan tidigare har Ingen säkrande garanti har ställts för Anmärkning i 0,25 beviljats för anskaffning av aktier. Om lånet har använts för lånet till närstående. Lånet har getts revisionsberättelsen anskaffning av aktier i detta bolag har lånet stått i strid mot I strid mot ABL 12:7 för inköp av aktier och negativa utlåtanden den gamla ABL 12:7 (ABL /734). Säkerheten finns inte I bolaget. Negativ bokslutspåteckning de facto i bolagets besittning, vilket även det strider mot ABL. Memorandum Styrelsen ska återkräva lånet, om det har beviljats för ett ändamål i strid mot aktiebolagslagen. Annars ska en tryggande säkerhet krävas för lånet. Punkt 2 c. Lån till aktieägarna Handlånet på euro ur kassan är i själva verket ett penninglån. Penningmedlen inkluderar ett handlån Anmärkning i 0,25 För detta ska det finnas ett erforderligt styrelsebeslut på euro, som i verkligheten är revisionsberättelsen och lånet ska överföras till lånefordringar. Samtidigt ska hela en lånefordran. och negativa utlåtanden lånefordrans kurans bedömas och bedömas huruvida lånet de facto Negativ bokslutspåteckning har getts utan säkerhet. Enligt motiveringarna i RP till gällande ABL ligger det i allmänhet inte i bolagets intressen att vara finansiär I lånefordringarna i bokslutet kan det Memorandum åt ägaren. Det krävs affärsekonomiska grunder för att ett lån ska finnas högst ,67 euro kunna ges. Enligt ABL 1:5 är målet med bolagets verksamhet att för mycket tillgångar. generera vinst. Om verkställande direktören inte klarar av att betala sin skuld, kan styrelsen bli skadeersättningsskyldig eftersom den inte har agerat omsorgsfullt i detta hänseende. Enligt BFL 5:2.1 ska fordringarna (i bokslutet) upptas till nominellt belopp, dock högst till sitt sannolika värde. Penninglånet överförs från kassan antingen till långfristiga eller kortfristiga lånefordringar, beroende på lånets karaktär. Om lånefordran är värdelös ska den bokföras som kostnad. Styrelsen ska behandla ärendet, såvida den inte har gjort det, och upprätta ett skuldebrev över lånet eller alternativt ska

11 10 verkställande direktören returnera de lånade pengarna till bolaget. Punkt 3. Goodwill Det är två år kvar på avskrivningstiden för goodwillposten på 80 Bolagets ledning ska följa med Anmärkning i 0, euro. Det finns inget obligatoriskt krav på aktivering av inkomstförväntningarna på goodwill och revisionsberättelsen goodwill (BFL. 5:9). Enligt huvudregeln ska goodwill avskrivas Vid behov ändra avskrivningsplanen så och negativa utlåtanden under dess verkningstid under högst fem år eller av motiverade att goodwill avskrivs snabbare. Negativ bokslutspåteckning skäl under högst 20 år. Om det inte finns tillräckligt med inkomstförväntningar relaterade till goodwillposten ska den Memorandum överskridande delen bokföras som kostnad för räkenskapsperioden. Dokumentation om de realistiska inkomstförväntningarna bör inkluderas i balansspecifikationerna. Om inga inkomstförväntningar presenteras eller sådana inte finns ska goodwillen bokföras som kostnad mot resultatet. Punkt 4. Passiva Reserveringen för efterarbeten ska upptas bland passiva En reservering för efterarbeten på Anmärkning i 0,50 resultatregleringar resultatregleringar om beloppet går att fastställa med rimlig en entreprenad på euro som revisionsberättelsen reservering för noggrannhet. Reserveringsbehovet för efterarbeten är enligt blev klar under räkenskapsperioden. och negativa utlåtanden efterarbeten uppskattning euro. saknas i bokslutet. Negativ bokslutspåteckning Det belopp som motsvarar intäktsföringen ska bokföras mot resultatet. Om värdet på omsättningstillgångarna därefter överskrider försäljningspriset får utgiften inte hänföras till omsättningstillgångarna. Memorandum Om beloppet inte kan uppskattas med tillräcklig noggrannhet ska posten upptas som en obligatorisk avsättning. Enligt BFL 5:14 ska från intäkter dras av de framtida utgifter och förluster som orsakas av befintliga förpliktelser, om: 1) de hänför sig till räkenskapsperioden eller en tidigare räkenskapsperiod 2) de ska anses vara säkra eller sannolika vid den tidpunkt då bokslutet upprättas osv.

12 11 Den saknade reserveringen för efterarbeten ska läggas till som passiva resultatregleringar eller en obligatorisk avsättning. Samtidigt bokförs ett belopp av utgiften som motsvarar redan intäktsfört belopp som kostnad. Resultatpåverkan uppgår till högst euro. Punkt 5. Passiva Ingen skatteskuld har bokförts på räkenskapsperiodens negativa I resultaträkningen saknas skatter för Ett enskilt fel noteras i 0,50 resultatregleringar avskrivningsdifferens ,80 euro. Skatterna för föregående memorandum. skatteskuld Skatten ska beaktas som kostnad vid uträkning av skatterna. räkenskapsperiod är fel. Summan av de funna felen Skatten uppgår till euro * 26 % = 2 880,80 euro. skall upptas i revisionsberättelsen Även skatterna för föregående räkenskapsperiod är felräknade. Skatteskulden för föregående räkenskapsperiod är euro. Enligt BFN:s utlåtande 2005/1750 bör felet korrigeras retroaktivt via eget kapital. Skatten för räkenskapsperioden, 2 880,80 euro, ska bokföras som kostnad och skuld. Skatten för föregående räkenskapsperiod bokförs som en minskning av eget kapital och inkluderas i passiva resultatregleringar för föregående år. Punkt 6. Låglönestöd Låglönestödet på euro har bokförts felaktigt mot löner. Låglönestödet har upptagits i fel grupp Memorandum 0,20 Låglönestödet ska i enlighet med BFN:s utlåtande 2006/1772 i resultaträkningen. upptas som övriga intäkter. Överför låglönestödet till övriga rörelseintäkter från löner. Punkt 7. Delintäktsföring Försäljningsgraden för As Oy Viisastenkivi har uträknats i Till följd av ett räknefel vid uträkningen Anmärkning i 0,50 förhållande till antalet sålda kvadratmeter. Enligt BFN:s allmänna av försäljningsgraden har cirka revisionsberättelsen anvisning ska försäljningsgraden fastställas utgående från belopp i euro för mycket upptagits i och negativa utlåtanden euro. Försäljningsgraden är 1,1 procentenheter för hög. omsättningen vid delintäktsföringen. Detta betyder att ,39 euro för mycket försäljning har Utgifterna har på motsvarande sätt Negativ bokslutspåteckning

13 12 intäktsförts. Med en riktgivande uträkning av täckningsgraden på upptagits till ett euro för högt byggandet kan man konstatera att felet i resultaträkningen är cirka belopp euro. Memorandum I anknytning till delintäktsföringen bör den interna redovisningens funktionalitet testas. Likaså ska uträkningen av färdigställningsgraden för byggandet och försäljningsgraden gås igenom. Försäljningsgraden ska räknas ut enligt BFN:s allmänna anvisning, vilket betyder att försäljningen minskar med euro och utgifterna minskar med euro. Punkt 8. Uppskrivning Uppskrivningen kan inte inkluderas i omsättningstillgångarna, vilket Det finns inga motiverade grunder för Anmärkning i 0,50 betyder att uppskrivningen som ingått i bestående aktiva ska uppskrivningsfonden under eget kapital i revisionsberättelsen upplösas. Här har uppskrivningen upptagits under eget kapital balansräkningen. och negativa utlåtanden i omvärderingsfonden. Omvärderingsfonden är möjlig endast Negativ bokslutspåteckning för dem som upprättar IFRS-bokslut. Ur omvärderingsfonden avdras den gjorda uppskrivningen euro i det här bokslutet och i föregående bokslut. På motsvarande sätt minskar omsättningstillgångarna i bokslutet för både den här räkenskapsperioden och föregående räkenskapsperiod. Punkt 9. Noter I redogörelsen över avskrivningsprinciper som ska upptas i noterna I noterna till bokslutet ska även Memorandum 0,10 till bokslutet ska även principen för avskrivning på goodwill avskrivningsprinciperna för goodwill nämnas. ingå. Den jämna avskrivningen enligt Avskrivningarna enligt plan på byggnader har gjorts genom jämna plan på byggnader ska upptas i avskrivningar över 20 år. Även detta ska korrigeras i noterna. avskrivningsprinciperna. I redogörelsen över avskrivningsprinciperna inkluderas även avskrivningsmetoden för goodwill. Avskrivningsprinciperna för avskrivningar enligt plan på byggnader korrigeras.

14 13 Punkt 10. Noter I behandlingen av grynderentreprenader har bolaget börjat I noterna till bokslutet redogöras för Memorandum 0,10 tillämpa BFN:s allmänna anvisning av den motiveringarna till ändringarna i presentationssättet för resultat- och Enligt BFF 2:2 ska som not gällande bokslutspresentationen balansräkningen, det vill säga att BFN:s ges en motivering till varför presentationssättet för resultat- allmänna anvisning om eller balansräkningen har ändrats samt redogöras för effekterna av grynderentreprenader har tagits i bruk ändringen liksom även justeringar som har gjorts i uppgifterna för under räkenskapsperioden föregående räkenskapsperiod. Noterna gällande bokslutsprinciperna kompletteras med en uppgift om ibruktagandet av BFN:s allmänna anvisning om grynderentreprenader under räkenskapsperioden. Punkt 11. Balansbokens innehåll Balansboken saknar förteckning över bokföringsböcker och Noterna saknar uppgifter om Memorandum 0,25 verifikationsserier samt uppgift om förvaringssättet för dem. bokföringsböcker och verifikationsserier samt hur dessa ska förvaras. Balansboken ska parallellt med bokslutet innehålla en förteckning över bokföringsböcker och verifikationsserier liksom även uppgifter om förvaringssättet för dessa. Punkt 12. Förändring i skatterna Skatteeffekten av de fel i bokslutet som har noterats ska beaktas De noterade felen påverkar skatterna. Anmärkning i 0,25 till följd av fel i skatterna i resultaträkningen och i skatteskulden (eller -fordran). revisionsberättelsen och negativa utlåtanden Negativ bokslutspåteckning eller revisionsprotokoll Räkenskapsperiodens skatt och skatteskulden ska räknas om efter korrigeringarna. Ökningen av avdragbara utgifter minskar Memorandum räkenskapsperiodens skatter med ett belopp motsvarande 26 % av utgiftsökningen. Punkt 13. Förslag till Korrigeringarna i bokslutsuppgifterna leder till en situation där det Styrelsens förslag till vinstutdelning Anmärkning i 1,50 vinstutdelning sker en olaglig utdelning av medel enligt ABL 13:1 eftersom står i strid mot ABL. I utdelningsbara revisionsberättelsen 0,75 bolagets korrigerade bokslut inte har tillräckliga medel för utdelning medel ingår även fonden för och negativa utlåtanden av dividend enligt styrelsens förslag. inbetalt fritt eget kapital.

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN

BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN Fastställda 22.11.2005 1 GRM-EXAMEN 2005 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 För rätt svar har getts

Läs mer

CGR-EXAMEN 30.8.2014

CGR-EXAMEN 30.8.2014 1 (27) Revisionsnämnden CGR-EXAMEN 30.8.2014 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar), 100 poäng Lös följande uppgifter (1 4) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed och

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN Helsingfors 2007 ISBN 978-952-213-255-0 (pdf) ISBN 978-952-213-254-3

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-865-1 (bok) ISBN 978-952-213-866-8

Läs mer

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA 1. SKÖTSEL AV EKONOMIN Termen ekonomi hänvisar till sådana handlingar mellan personer där pengar eller motsvarande används som betalmedel. I de följande kapitlen

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

KONCERN- REDOVISNING

KONCERN- REDOVISNING RR 1:00 KONCERN- REDOVISNING REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 (inkl. ändring av RR okt. 2003 samt BFNAR 2005:1) Innehållsförteckning INLEDNING 5 REKOMMENDATIONENS TlLLÄMPNlNGSOMRÅDE 5 DEFINITIONER 6 ALLMÄNNA

Läs mer

Rekommendationer för fiskeområdenas ekonomiförvaltning

Rekommendationer för fiskeområdenas ekonomiförvaltning Rekommendationer för fiskeområdenas ekonomiförvaltning Fiskeområdenas ekonomiförvaltningsprojekt I Mikko Airaksinen och Petri Heinimaa R I I S T A - J A K A L A T A L O U S S E L V I T Y K S I Ä 6 B /

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2012

Föreskrifter och anvisningar 14/2012 Föreskrifter och anvisningar 14/2012 Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsholdingsammanslutningar, filialer till försäkringsbolag

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 15/2012

Föreskrifter och anvisningar 15/2012 Föreskrifter och anvisningar 15/2012 Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: Pensionskassor och pensionsstiftelser Dnr FIVA 11/01.00/2012 Utfärdade 13.12.2012 Gäller

Läs mer

K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag

K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag Innehållsförteckning Förord 4 1. Inledning 5 1.1 Vilken kompletterande normgivning ska tillämpas? 6 1.2 BFN:s K-projekt 6 1.3 Tidsplan för införande av K-regler

Läs mer

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 17 NEDSKRIVNINGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring SAMMANFATTNING 1. Denna rekommendation (RR 17) anger hur en nedskrivning av värdet på en tillgång skall beräknas och redovisas samt vilken

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg

Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg Examensarbete Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Åbo 2011 EXAMENSARBETE Författare: Mathias Hellberg Utbildningsprogram

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

37. Utlåtande om vissa frågor i anslutning till kommunernas och samkommunernas bokföring och bokslut 1998 och 1999

37. Utlåtande om vissa frågor i anslutning till kommunernas och samkommunernas bokföring och bokslut 1998 och 1999 Bokföringsnämndens kommunsektion, 8.12.1998 37. Utlåtande om vissa frågor i anslutning till kommunernas och samkommunernas bokföring och bokslut 1998 och 1999 Bokföringsnämndens kommunsektion har beslutat

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1. BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 1 1.1 FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 2 1.1.1 Finansieringsanalys...1 2 1.1.2 Upprättande av resultaträkning...1

Läs mer

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2 Uppdaterad januari 205 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS Första gången International

Läs mer

Garantipension finns redovisat i not 19 såsom avsättningar för pensioner.

Garantipension finns redovisat i not 19 såsom avsättningar för pensioner. Rekommendation nr 2 Redovisning av garantipension, kompletterande delpension och visstidspension. Garantipension och kompletterande delpension grundas inte på något intjänande, och redovisningslagens 5

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Redovisning av avsättningar och ansvarsförbindelser UTKAST (dec 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Redovisningsregler... 2 Skatteregler...

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

Det nordiska transmissionsnätet

Det nordiska transmissionsnätet Årsredovisning 2009 Det nordiska transmissionsnätet Energia Myynti Suomi Oy Årsredovisning 2009 Sida 2 Innehållsförteckning Företagsuppgifter... 4 Förord från styrelsesordföranden... 4 Vision... 4 Affärsidé...

Läs mer

AFFÄRSJURIDIK. Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare.

AFFÄRSJURIDIK. Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare. AFFÄRSJURIDIK Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare. startaeget.fi och Liselott Berg Ahlroth (1/61) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFFÄRSIDÉN 1 Affärsidé 1.1 Affärsidéns komponenter

Läs mer