Hållbarhetsredovisning SPP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsredovisning SPP"

Transkript

1 Hållbarhetsredovisning 03 SPP

2 Inledning För SPP är hållbarhet inte ett modeord, det är en grundläggande förutsättning för vår affärsmodell. SPP/Storebrand har nästan 0 års erfarenhet av att integrera hållbarhet i verksamheten. Koncernens ambition är att bidra till att lösa samhällsproblem med sina produkter och tjänster och skapa en hållbar utveckling både lokalt och globalt. SPPs hållbarhetsredovisning för 03 sammanfattar de viktigaste arbetsområdena och målsättningarna inom vårt hållbarhetsarbete. För SPP är hållbarhet inte ett modeord, det är en grundläggande förutsättning för vår affärsmodell. Vi använder hållbarhetsparametrar när vi investerar i de bästa resurseffektiva bolagen. Inom försäkring utgör våra tankar kring hållbarhet ett underlag för att genomföra gedigna riskbedömningar samt premiera hållbart agerande. Vi försöker att driva bolaget med en så liten miljöpåverkan som möjligt. En hållbar affärsmodell gör det möjligt för oss att leverera både bra produkter och god avkastning till våra kunder. Vår förhoppning är att rapporten ger en inspirerande inblick i hur vi jobbar. Vår ambition är att vara ledande inom hållbarhet. För att kunna bibehålla den positionen, och för att vi ska utvecklas vidare, är det viktigt att ha en bra dialog med våra kunder och samarbetspartners. Kontakta oss gärna om du har frågor kring rapporten eller kommentarer om vårt arbete! Med vänliga hälsningar Sarah McPhee

3 3 minuter Den förväntade livslängden ökar med minuter per timme. Våra förpliktelser varar livet ut. 6,7 % Avkastning sedan start i fonden SPP Global Topp 00. Mer information sidan. stycken Antal palmoljebolag som är uteslutna från våra investeringar. Etableringen av palmoljeplantager ödelägger skog som är viktig för att binda koldioxid. 6 personer Antal personer som jobbar med hållbarhet inom SPP/Storebrand. Vi har kompetensen som krävs för att fatta bra beslut hektar Antal hektar skog som Storebrand förvaltar enligt hållbara principer. 5 år Antal år som Storebrand har kvalificerat sig till Dow Jones Sustainability Index, världens främsta hållbarhetsindex.

4 4 Hållbarhet En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att det sker på bekostnad av framtida generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. För SPP handlar hållbarhet om vår egen långsiktighet och kundens trygghet. Som leverantör av pensionssparande är det av central betydelse att vi har förmågan att tänka långsiktigt och skapa avkastning till kunden utan att det sker på bekostnad av den värld som kunden pensioneras i. Hållbarhet är en del av vårt DNA I SPP/Storebrand är hållbarhet helt integrerat i kärnverksamheten. Det innebär att vi förutom ekonomiska parametrar även tar hänsyn till sociala och miljömässiga aspekter i samtliga beslut som fattas i koncernen. Alla affärsområden och fonder ansvarar för att integrera relevanta hållbarhetsfrågor i sin verksamhet och bidra till att minska miljöpåverkan samt öka samhällsnyttan. Vår ambition är att alla anställda inom koncernen SPP/Storebrand ska känna till vad vårt hållbarhetsarbete innebär och tycka att det är viktigt. Det är därför glädjande att det interna stödet för koncernens arbete ökar för varje år. Vi tror att våra drygt 000 anställda i koncernen är de viktigaste ambassadörerna för ett långsiktigt, hållbart sparande och för koncernens omställning till en hållbar värld. Trygghet för kunden För oss som erbjuder pensionssparande är det en förutsättning att vi kan tänka och handla långsiktigt. Vårt arbete med hållbara investeringar har en lång historik och vår strategi tillämpas inom alla tillgångsslag. Det är viktigt både för att minska risken i våra investeringar, men också för att kunden ska kunna känna sig trygg med att investeringarna uppfyller internationella normer och regler. I SPP är etisk och ansvarsfull kundrådgivning helt central. Varje år utbildas alla finansiella rådgivare inom rådgivningsetik och andra relevanta områden för att säkerställa att kunderna erhåller en rådgivning som tar tillvara kundens intressen. Vi lever som vi lär Inom koncernen SPP/Storebrand ställer vi höga krav på de bolag som vi investerar i och vi ställer samma höga krav på oss själva. Varje år genomför vi många och stora inköp, vårt mål är att hela tiden öka andelen leverantörer som är miljömärkta. Genom att ställa tydliga krav på hållbarhet vid våra inköp är vi med och påverkar så att det tas fram fler och mer hållbara produkter. Vi är medlemmar i Svanens inköpsklubb och mottog 03 Svanenpriset som Bästa inköpare. Per den 3 december 03 har koncernen uteslutit 76 bolag från sina investeringar, och dessa bolag har även blivit diskvalificerade som leverantörer åt oss sedan flera år tillbaka. Inom vårt HR-arbete står jämställdhet, kompetensutveckling, arbetsglädje och arbetsmiljö högt på agendan. De utsläpp vi ger upphov till genom resor och energiförbrukning kompenserar vi genom att köpa FN-certifierade klimatkvoter. Våra etiska regler är ett viktigt verktyg i vardagen

5 5 och följs varje år upp med utbildning och mätningar. Vi prioriterar även arbetet mot ekonomisk brottslighet och korruption vilket också regelbundet utvärderas och följs upp. Vi eftersträvar transparens och rapporterar årligen till en rad hållbarhetsindex bland annat Carbon Disclosure Project, Dow Jones Sustainability Index, Vigeo, Sustainalytics och FTSE4Good. Vår hållbarhetsredovisning följer riktlinjerna från Global Reporting Initiative. Vårt huvudkontor i Oslo är miljöcertifierat av Miljøfyrtårn sedan flera år tillbaka, och vi håller nu på med att även miljöcertifiera SPPs kontor i Stockholm. Dialog med omvärlden Vi påverkar samhället runtomkring oss och samhället påverkar oss. Hållbarhetsarbetet bygger på en nära dialog med viktiga aktörer i samhället. En sådan dialog möjliggörs bland annat genom vår årliga intressentdialog som fokuserar på frågor inom hållbarhet. Vi är engagerade i viktiga organisationer inom hållbarhetsområdet, exempelvis UNEP FI, Norsif, Swesif och det svenska investerarinitiativet Hållbart Värdeskapande. Den mest centrala kommunikationskanalen med omvärlden är sociala medier. Både Twitter och Facebook är viktiga när det gäller dialog och frågor kring hållbarhet. En stark samhällsröst för hållbarhet och långsiktighet I vår ambition att vara ledande inom hållbarhet finns också en ambition att vara en stark röst i debatten och en opinionsbildare. Under ett år har vårt hållbarhetsteam medverkat i mer än 75 debatter, föredrag, radioprogram och arrangemang, vilket har påverkat debatten kring bland annat investeringar i fossil energi. Vi har också fört en dialog med politiker och ministrar om vilka åtgärder som krävs för att skapa större hållbarhet inom finansbranschen. I samband med FNs klimatförhandlingar i Warszawa i november skrev två ledande representanter för Storebrand ett öppet brev till miljöministrarna i Norge och Sverige där man presenterade finansbranschens önskelista inför förhandlingarna, vilket fick stor uppmärksamhet. Bärande principer för vårt arbete Storebrandkoncernen har undertecknat FNs principer för ansvarsfullt företagande, Global Compact, och de här principerna utgör själva grunden för våra riktlinjer kring hållbarhet. Vi stöttar FNs konventioner om mänskliga rättigheter, FNs miljökonventioner, ILOs kärnkonventioner och FNs konvention mot korruption. Vi har även undertecknat FNs principer för ansvarsfulla investeringar, PRI, och FNs principer för hållbar försäkring, PSI, vilka båda utgör en grund för vår strategi inom hållbarhet. En ledstjärna i vårt arbete är visionen om en hållbar värld år 050 som vi har utarbetat tillsammans med ett stort antal andra stora bolag inom ramen för World Business Council for Sustainable Development och stödjer sedan flera år tillbaka: 9 miljarder människor ska kunna leva gott och väl inom planetens resurser.

6 6 Berikande samarbete Storebrand i Norge samarbetar sedan flera år med Kreftforeningen för att bidra i kampen mot cancer. I Sverige har SPP sedan 0 ett samarbete med Fryshuset som arbetar med att hjälpa utsatta barn och ungdomar. Ett av målen med samarbetet är att bidra till att öka unga människors kunskap och förståelse av privatekonomi och betydelsen av ett långsiktigt sparande. Koncernens engagemang på lokal nivå har även under ett antal år tagit sig uttryck i Klart du kan! -stipendiet. Det är ett stipendium som delas ut till projekt eller föreningar som behöver en mindre summa pengar för att starta eller vidareutveckla en idé som gör världen bättre. Utmärkelser för vårt arbete Vårt mål är att vara ledande inom hållbarhet i vår bransch. Vi är därför stolta över att SPP/ Storebrand för femtonde året i rad har kvalificerat sig till Dow Jones Sustainability Index, vilket innebär att vi tillhör de 0 % mest hållbara företagen i vår bransch globalt. Storebrand har också kvalificerat sig till FTSE4Good och Global 00. För vårt arbete med hållbara investeringar mottog vi 03 IAIR Awards for Exellence in Sustainable Investments. Vi hamnade också på elfte plats i The Asset Owners Disclosure Project som rangordnar klimatarbetet hos investerare från hela världen. Vi är certifierade: Vi stödjer och har undertecknat: Vi har kvalificerat oss till:

7 7 Hållbara investeringar Den gröna förändringen Under 03 har den gröna förändringen verkligen hamnat på finansbranschens agenda. Det handlar inte längre enbart om nischinvesteringar inom förnybar energi utan om en bred internationell uppmärksamhet kring finansiell risk. När den brittiska organisationen Carbon Tracker Initiative presenterade sin analys av kolbubblan ledde detta till en diskussion om värdering och prissättning av börsnoterade bolag. Om vi ska lyckas begränsa den globala uppvärmningen till två grader celsius, betyder det att stora reserver med fossila bränslen som kol och olja inte kan utvinnas. Om klimatpolitiken lyckas kommer alltså fossila reserver att bli värdelösa. Detta kommer i sin tur att påverka de bolag som vi investerar i. För att säkra en god, långsiktig avkastning till våra kunder måste vi förstå hur globala trender som knappa resurser och befolkningstillväxt påverkar lönsamheten i börsnoterade bolag. Klimatförändringarna är vår tids största globala utmaning. Ramvillkoren för näringslivet håller redan på att förändras, både genom en strängare reglering och en större ovisshet när ekosystemen ständigt pressas allt hårdare. Effekterna kommer att variera mellan branscher, regioner och bolag och utvecklingen tyder på att det kommer bli mer krävande att driva företag de kommande åren. Utmaningar bjuder dock även på affärsmöjligheter för bolag som är effektiva, väl förberedda och positionerade med smarta produkter och tjänster. Hållbara investeringar Satsningen på hållbara investeringar är strategiskt viktig för koncernen. Vi menar att det är en förutsättning för att skapa en god och långsiktig avkastning. SPP/Storebrand investerar därför löpande en allt större andel av sitt kapital i de mest hållbara bolagen. Analysen av bolagens prestationer inom hållbarhet utgör grunden för detta arbete. 500 bolag jämförs med sina konkurrenter och betygsätts från 0 till 00 i en omfattande analys där både risk och möjligheter tas med i beräkningen. De bästa bolagen är finansiellt stabila, använder resurser effektivt och är samtidigt positionerade för att skapa lönsam tillväxt med produkter och tjänster som bidrar till en mer hållbar utveckling. Påverkar till förbättring Vi arbetar systematiskt för att öka våra investeringar i bolag som bidrar till en mer hållbar utveckling samtidigt som vi minskar risken genom att undvika bolag som är dåligt positionerade för den gröna förändringen. Som förvaltare av kundens sparkapital har vi möjlighet att påverka de bolag vi investerar i. Vi för varje år dialog med hundratals börsnoterade bolag om olika ämnen som till exempel ägarstyrning och företagsledning, miljö, bekämpning av korruption samt mänskliga rättigheter. Det kan ta lång tid upp till flera år att få igenom förändringar, men arbetet är avgörande för att säkerställa att bolagen handlar i linje med ägarnas intressen. Under 03 har vi fört dialog med 44 bolag om överträdelser mot vår standard.

8 8 SPP/Storebrands standard Grundläggande principer de mänskliga rättigheterna, ILOs kärnkonventioner, FNs konvention mot korruption, FNs kärnkonventioner om miljö och klimat, Ottawafördraget avseende landminor, klustervapenkonventionen samt icke-spridningsavtalet för kärnvapen. Storebrandkoncernens arbete med hållbara investeringar bygger främst på principerna i FNs Global Compact, FNs principer för ansvarsfulla investeringar, PRI och FNs principer för hållbar försäkring, PSI. Våra kriterier återspeglar FNs deklaration om Svalbard Greenland Alaska Sweden Iceland Canada United Kingdom France 3 3 Belgia Luxembourg Switzerland 3 Estonia Latvia Lithauen Belarus Kroatia Poland Austria Ukraine Slovakia Tsjekkia Hungary Kroatia Slovenia Romania Italy Portugal Spain Finland Denmark Germany Netherlands Ireland USA Norway Bulgaria Georgia Albania Hellas Tyrkia Syria Irak Morocco Bermuda Mexico Cayman Island Guatemala El Salvador Mauritania Puerto Rico 3 Honduras Sau Arab Libya Vest Sahara Cuba Mali Niger Chad Sudan Senegal Nicaragua Panama Nigeria Benin Guinea Costa Rica Jordan Egypt Algeria Lebanon Israel Côte Ghana Sierra d lvoire Leone Liberia Venezuela Togo Colombia Ecuador Peru Ethiopia Central African Republic Cameroon Equatorial Guinea Cabon Kenya Congo D.R. Congo Uganda Rwanda Burundi United Republic of Ta Angola Malawi Zambia Bolivia Brasil Zimbabwe Namibia Chile Paraguay Botswana Argentina Uruguay South Africa Mozambique

9 North Korea 9 Uteslutningar baserade på vår standard Mänskliga rättigheter (7) Tobak () Bolag med lågt hållbarhetsbetyg (44) Korruption och ekonomisk brottslighet (6) Klimat- och miljöskador (46) Kontroversiella vapen (6) 76 bolag uteslutna Statsobligationer: 30 länder uteslutna Per Russland Azerbaijan di ia Yemen nzania Somalia Turkmenistan Iran Uzbekistan Emiratene Oman Kazakhstan Tajikistan Afghanistan Pakistan Kyrgyzstan Nepal 4 5 India Mongolia Bangladesh China 4 Myanmar Laos Thailand Cambodia Malaysia Singapore Vietnam 7 Hong Kong Malaysia Taiwan South Korea Philipinene Indonesia 6 Japan 4 Mänskliga Lav bærekraftsrating rättigheter Tobak Korrupsjon Bolag med lågt hållbarhetsbetyg Menneskerettigheter Korruption och ekonomisk brottslighet Tobakk Klimat- och miljöskador Miljøskader Kontroversiella vapen Kontroversielle våpen Papua New Guinea Madagaskar Australia Tasmania New Zealand

10 0 Gröna obligationer finansiering av långsiktiga lösningar Under 03 har tillväxten varit stor på marknaden för gröna obligationer. En grön obligation är ett lån som öronmärks för finansiering av hållbara projekt. SPP/Storebrand har på kort tid etablerat sig som en av de största aktörerna inom gröna obligationer. är helt i linje med SPP/Storebrands ambition att vara med och påverka så att vi får en grönare och mer hållbar ekonomisk utveckling. Under 03 investerade vi i gröna obligationer som emitterades av Göteborgs kommun, den första staden i Norden som emitterar denna typ av obligationer. SPP/Storebrand gick in som den största investeraren. Obligationerna kommer att finansiera olika miljöprojekt inom kollektivtrafik, energi och avfallshantering. Gröna obligationer Gröna obligationer kan finansiera energieffektivisering, utbyggnad av förnybar energi eller infrastruktur för en effektivare hantering av vatten och avfall. Det är en förutsättning att alla gröna obligationer som SPP/Storebrand köper är kvalitetssäkrade av en oberoende tredje part.

11 Klimat och miljö De omfattande klimatförändringar som följer av människans utsläpp av växthusgaser är vår tids största utmaning. Om vi ska lyckas bromsa temperaturökningen på jorden måste alla delar av samhället bidra. Som långsiktig investerare är SPP/Storebrand beredda att ta sin del av ansvaret genom att vara med och finansiera lösningarna. Något som utgör en stor utmaning är att användningen av fossilt bränsle är en mycket integrerad del av samhällets ekonomiska modell. För att undvika att ta för stora risker med våra kunders försäkringskapital är det nödvändigt att genomföra gradvisa förändringar i investeringsinriktningen. SPP/Storebrand påbörjade den här omställningen under 03 genom att aktivt minska exponeringen mot de mest koldioxidintensiva bolagen. Företag inom energisektorn som i huvudsak utvinner kol eller olja från oljesand har uteslutits från investeringarna totalt 9 bolag. Eftersom regleringen av kolintensiva energialternativ förväntas öka är de här åtgärderna förnuftiga ur ett ekonomisk perspektiv och bidrar till att säkerställa en långsiktigt stabil avkastning. Utöver detta har SPP/Storebrand utvärderat palmoljeindustrin och uteslutit bolag som äger palmoljeplantager på grund av de stora negativa effekterna på miljö och klimat. Man beräknar att 5-0 procent av de globala klimatgasutsläppen beror på skövling av regnskog. En av de främsta orsakerna bakom denna typ av skövling är just etablering av palmoljeplantager. För att säkerställa en god avkastning för våra kunder ökar vi hellre våra investeringar i mer framtidsinriktade bolag. Koncernens investeringar i skog bidrar till att minska mängden klimatgaser i atmosfären och de bolag vi investerar i finns både i Norden, Nordamerika och Afrika. En bred omställning till grönare investeringar är helt nödvändig, både ur hållbarhetssynpunkt och rent ekonomiskt. Storebrand identifierade de här problemen på ett tidigt stadium, och kommer systematiskt att arbeta med att öka investeringarna i förnybara alternativ.

12 SPP Global Topp 00 en hållbar fond SPP Globlal Topp 00 är vårt flaggskepp beträffande hållbarhet. Sedan starten 0 har fonden levererat en bra avkastning och visar på att hållbarhet är bra för våra kunder. Lanserad oktober 0 Fondkategori Förvaltare Fonden Avkastning sedan start Fondförmögenhet Mål Investeringsfilosofi Uppdatering Aktiefonder Globala Jonas Ahlén SPP Global Topp 00 investerar i 00 av världens mest hållbara bolag, enligt oss, inom alla branscher. Varje bolag väger normalt % i fonden. Samtliga branscher i MSCI All Countries Index är representerade. 6,7 procent 37 MSEK Att uppnå en bra avkastning från bolag som är ledande inom hållbarhet. Globala utmaningar såsom resursknapphet, befolkningstillväxt och korruption påverkar bolagen allt mer. Vi är övertygade om att framtidens vinnare kommer vara de bolag som anpassar sig till dessa utmaningar genom produktutveckling och nya affärsmodeller. Vår analys är utformad för att välja bolag som är finansiellt stabila, effektivt resursutnyttjande och levererar hållbara produkter. Kvartalsvis uppdatering och rebalansering utifrån sektoranalyser. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta beloppet. På vår webbplats spp.se finns faktablad och informationsbroschyr.

13 3 SPPs hållbarhetsrapportering Om hållbarhetsredovisning Storebrand har publicerat rapporter inom miljö och socialt ansvar sedan 995 och dessa har tagits upp i koncernens årsredovisning sedan 008. Storebrand tillämpar Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Vår redovisning uppfyller GRI:s redovisningsprinciper och ligger på nivå B +. På storebrand.no finns referenser till mer detaljerad information om de enskilda indikatorerna, oavsett om de är helt eller delvis besvarade, samt en detaljerad beskrivning av scorecardindikatorer. Storebrand eftersträvar transparens och ställer krav på objektivitet och kvalitet i hållbarhetsarbetet. Resultaten har därför granskats och attesterats av Deloitte. Detta ökar trovärdigheten för innehållet i redovisningen samt ger en bättre intern säkerhet för att informationen är inhämtad, sammanställd och kvalitetssäkrad på ändamålsenligt sätt. Om scorecard för hållbarhet Scorecard för hållbarhet på sidan 4 visar koncernens definierade mål för hållbar utveckling. Våra mål är centrala för vår rapportering till relevanta index som Dow Jones Sustainability Index och FTSE4Good. Scorecard för hållbarhet ägs och följs upp av koncernens hållbarhetschef. Ägandeskapet till indikatorerna är väl förankrade internt. Chefen för hållbarhet och koncerndirektörerna för de olika verksamhetsområdena sätter tillsammans målen för SPP/Storebrands arbete medhållbarhet. Statusrapportering sker kvartalsvis till koncernledningen och årligen till styrelsen.

14 4 Scorecard för hållbarhet Mål Resultat 0 Resultat 03 Mål Ekonomiskt värdeskapande Ägare Solvenskvot 6 % 76 % > 50 % Dow Jones Sustainability Index 79 poäng 75 poäng 80 poäng Socialt ansvar Kunder FNs principer för hållbara investeringer (UN PRI) Genomsnittlig hållbarhetsscore i livportföljerna Investeringar i mikrofinans och alternativa aktiva klasser Nollpunktmätning: 53 av 00 poäng Utgår Utveckla indikator + nollpunktsmätning 57 av 00 poäng 55 av 00 poäng Utgår Volym hållbarhetsfond: SPP Global Topp MSEK 37 MSEK 935 MSEK Net Promoter Score 4 Kundlöfte nr 3 Alla relationer, lösningar och åtgärder bygger på långsiktig hållbarhet 5 Förebyggande och avslöjande av korruption och ekonomisk brottslighet Ersätter tidigare indikator: Nollpunktmätning: 54 av 00 poäng Ersätter tidligare indikator: Förebyggande och avslöjande av ekonomisk brottslighet av 00 poäng 60 av 00 poäng Implementerat Behandlingstid av kundklagomål 70 % inom 3 veckor 70 % inom 3 veckor Anställda Etikarbete i koncernen 6 80 % 90 % 85 % Sjukfrånvaro 3,4 % 3,5 % 3,5 % Anställdas arbetsglädje 69 av 00 poäng 69 av 00 poäng 7 av 00 poäng Andel kvinnliga ledare 43 % 44 % Mellan % Mångfald 77 av 00 poäng 77 av 00 poäng 77 av 00 poäng

15 5 Anställdas kännedom och stöd för SPP/Storebrands arbete med hållbarhet 83 % 84 % 86 % Leverantörer Miljökrav til leverantörer 7 4 % 57 % 40 % Miljö Samhället CO -utsläpp 8 0,97 ton/år 0,95 ton/år Oförändrad nivå Flygresor 9 4,6 enkelresor/år 4,4 enkelresor/år Oförändrat antal Huvudkontoret: Energiförbrukning Vattenförbrukning Avfallssortering Egenförvaltade egendomar: Energiförbrukning Vattenförbrukning Avfallssortering Externt förvaltade egendomar: Energiförbrukning 89 kwh/m 0,35 m 3 /m 69 % 34 kwh/m 0,44 m 3 /m 57 % 85 kwh/ m 0,33 m 3 /m 75 % 5 kwh/m 0,43 m 3 /m 6 % Oförändrad nivå Oförändrad nivå 7 % Minskat med 6 % Oförändrad nivå 6 % 38 kwh/m 3 kwh/m Minskat med 5 % till 6 kwh/m Miljöcertifierad egenförvaltad egendom 75 % 75 % 75 % Pappersförbrukning 0 70 ton 57 ton Minskat med 0 % ) Resultat för 03 utgår på grund av implementering av ny UNPRI modell. Rapportering återupptas och nya mål för 04 sätts när ny modell är implementerad med nollpunktsmätning. ) Indikatorn utgår från Scorecard. Ingår i rapporteringen för genomsnittlig hållbarhetspoäng i livportföljerna. 3) Resultatet 0 är för perioden oktober 0 till 3 december 0. 4) Standardiserad metod för mätning av kundtillfredsställelse. Gäller enbart Norska privatmarknaden. 5) Net Promotor Score, NPS, gäller enbart den Norska privatmarknaden 6) Indikatorn mäter arbetsglädje, andel anställda som genomfört e-learningkurs (var 3:e år), andel som genomfört konflikthantering. 7) Resultat 0 gäller alla avtal. 8) Resultat 0 är förändrat på grund av nya beräkningsmetoder. 9) Resultatet 0 är uppdaterat på grund av ändring i genomsnittlig årsarbetare. 0) Resultat 0 är uppdaterat efter ny information från leverantör.

16 6 MÅL Hållbarhet är ett långsiktigt tema. Därför har vi kompletterat våra tvåårsmål med långsiktiga femårsmål. Följande mål är satta för de viktigaste områdena inom koncernens långsiktiga satsning på hållbarhet. Indikatorer Mål Dow Jones Sustainability Index Nr i branschen Genomsnittlig hållbarhetspoäng i livportföljerna 58 av 00 poäng Kundlöfte nr 3 Alla relationer, lösningar och åtgärder bygger på långsiktig hållbarhet 67 av 00 poäng. Två av tre kunder ska uppleva att vi levererar på kundlöfte nr 3: 67 av 00 poäng Net Promoter Score (NPS) Topp 3 i branschen, företag och privat, Sverige och Norge Volym hållbarhetsfond SPP Global Topp 00 MNOK 000 Anställdas arbetsglädje 73 av 00 poäng HÅLLBARA INVESTERINGAR 03 0 Antal bolag vi har haft dialog med beträffande brott mot vår standard 44 5 Antal externa förvaltare vi kontaktat för brott mot vår starndard 8 Antal uteslutna bolag 76 0 Brott mot mänskliga rättigheter och folkrätt 7 4 Korruption och ekonomisk brottslighet 6 5 Klimat- och miljöskador 46 6 Kontroversiella vapen 6 0 Bolag med lågt hållbarhetsbetyg Tobak Antal uteslutna länder låg hållbarhetsnivå 30 3 Antal inkluderade bolag 36 9 ) Några bolag är uteslutna på mer än ett kriterie. ) Tidigare rapporterades landminor, klustervapen och kärnvapen separat. Från 03 slås dessa samman till kontorversiella vapen.

17 Vi förvaltar framtiden för dig 7 Matthew Smith Tf. Hållbarhetschef, Storebrandkoncernen Anställd sedan: 008 Utbildning: Statsvetenskap, hållbarhet- och kulturstudier samt pedagogik Specialkompetens: Finans, telekom och korruption Stina Billinger Hållbarhetschef, Storebrandkoncernen (föräldraledig till december 04) Anställd sedan: 008 Utbildning: Media, kommunikation och retorik Specialkompetens: Strategi och kommunikation Jonas Ahlén Förvaltare Anställd sedan: 0 Utbildning: Statsvetenskap och Fil. kand. i ekonomi Specialkompetens: Mikrofinans, private equity, finans samt förvaltare av SPP Global Topp 00 Unn Hofstad Miljö- och klimatchef Storebrand Fastigheter Anställd sedan: 0 Utbildning: M.sc. Civilingenjör Specialkompetens: Energi- och miljöteknik, ekonomi och utveckling Christine Tørklep Meisingset Chef/Förvaltare hållbara investeringar Anställd sedan: 00, chef sedan 005 Utbildning: M.sc. Miljöstrategi Specialkompetens: Miljöteknik, miljöstrategi, bolagsstyrning, ägarstyrning samt förvaltare av Storebrand Trippel Smart

18 8 Hanne Iversen Rye Senior analytiker Anställd sedan: 000 Utbildning: Kandidatexamen inom jordbruk med specialisering inom mark- och vattenföroreningar Specialkompetens: Industri- och konsumtionsvaror samt miljöfrågor Philip Ripman Senior analytiker Anställd sedan: 006 Utbildning: Kandidatexamen i statsvetenskap, Master i Kinesiska studier Specialkompetens: Energi och kontroversiella vapen Tulia Machado-Helland Senior analytiker Anställd sedan: 006 Utbildning: Jurist samt kandidatexamen i hållbar utveckling med inriktning mot ursprungsbefolkningars rättigheter Specialkompetens: Mänskliga rättigheter, internationell humanitär rätt och ursprungsbefolkningars rättigheter Solveig Bryne Castberg Senior analytiker Anställd sedan: 006 Utbildning: Statsvetenskap och ekonomi Specialkompetens: Korruption, energi- och hälsovårdssektorn Kathinka Nøding Østvik Senior analytiker Anställd sedan: 00 Utbildning: Miljö- och resursekonomi Specialkompetens: Råvaror (metall, gruvor, kemi och skog) och miljö.

19 9 Kristos Tselepis Analytiker Anställd sedan: 009 Utbildning: Fil. Mag. ekonomi Specialkompetens: Korruption och ekonomisk kriminalitet Ieva Lukosiunaite Analytiker Anställd sedan: 00 Utbildning: BA psykologi och ekonomi Specialkompetens: Korruption och ekonomisk kriminalitet Sara Skärvad Chef Press & PR Anställd sedan: 008 Utbildning: Masterexamen i företagsekonomi och kommunikation Specialkompetens: Kris- och mediahantering samt kommunikation Filippa Bergin Affärsansvarig Hållbarhet Anställd sedan: 03 Utbildning: Jur.kand Specialkompetens: Hållbar affärsutveckling och internationell rätt Ellen-Carine Martinez Analytiker Anställd sedan: 004 Utbildning: BSc i psykologi, MBA finans Specialkompetens: Hållbarhetsrapportering

20 Vill du veta mer? Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet på spp.se Välkommen till spp.se eller ring Kundcenter på SPP Livförsäkring AB, Org nr SPP Liv Fondförsäkring AB, Org nr Styrelsens säte Stockholm. SE Stockholm.

Hållbarhetsredovisning 2011 SPP Livförsäkring AB

Hållbarhetsredovisning 2011 SPP Livförsäkring AB Hållbarhetsredovisning 0 hållbarhetsredovisning 0 några ord om året som gått Några ord om året som gått Det finns en vanligt förekommande uppfattning att vi konsumenter väljer miljömärkta och ansvarstagande

Läs mer

Att synliggöra kvalifikationer ett svenskt ramverk för kvalifikationer www.seqf.se

Att synliggöra kvalifikationer ett svenskt ramverk för kvalifikationer www.seqf.se Att synliggöra kvalifikationer ett svenskt ramverk för kvalifikationer www.seqf.se Europa 2000 Köpenhamnsprocessen - fördjupat europeiskt samarbete om yrkesutbildning Resolution om ett ökat europeiskt

Läs mer

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

HÄLSA OCH HYGIEN I U-LAND -Blir världen friskare?? Johan von Schreeb Karolinska Institutet

HÄLSA OCH HYGIEN I U-LAND -Blir världen friskare?? Johan von Schreeb Karolinska Institutet HÄLSA OCH HYGIEN I U-LAND -Blir världen friskare?? Johan von Schreeb Karolinska Institutet Halvfullt eller halvtomt? Normer och förväntan i den nya globaliserade världen Utvecklingens mål Byt begravningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Hållbar upphandling. Staffan Söderberg hållbarhetskonsult amap.se iso26000.info

Hållbar upphandling. Staffan Söderberg hållbarhetskonsult amap.se iso26000.info Hållbar upphandling -spelplanen blir allt mer internationell Staffan Söderberg hållbarhetskonsult amap.se iso26000.info Ordförande i svenska intressentgruppen för ISO 20400 Hållbar Upphandling Vice ordförande

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 2,49 2,99 Albanien 3,95 3,95 0,99 2,89 Algeriet 3,95 3,95 1,29 2,24 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 3,49 3,49 Andorra 1,55 3,95

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt Afghanistan 31 267 5 669 841 289 292 256 Albanien 2 569 283 268 209 362 109 Algeriet 3 022 1 156 639 427 1 438 150 Andorra 5 - - - - 2 Angola 742 130 154 64 197 206 Anguilla - - - - - - Antigua och Barbuda

Läs mer

Journal. www.knx.se. KNX En Standard Ett Verktyg 300 Tillverkare 10.000-tals Produkter

Journal. www.knx.se. KNX En Standard Ett Verktyg 300 Tillverkare 10.000-tals Produkter Journal KNX En Standard Ett Verktyg 300 Tillverkare 10.000-tals Produkter KNX Sweden Tillsammans sprider vi kunskap Daglig support Nyhetsbrev Utbildningspaket Medlem Intresserad av KNX? Bli medlem i vår

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:672 Utkom från trycket den

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. 2015-01-01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt påslag

Läs mer

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet.

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. Prislista 3Kontant Samtal och SMS. Gäller från 23 Februari 2015 Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms. Samtalpriserna presenteras i kronor per minut. Debiteringsintervall mottagna samtal: Samtal

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. 2015-01-01 Alla priser anges i kronor per minut inklusive moms. Satellitdestinationer och Premium-samtal är inte tillgängliga. Det går inte att ringa videosamtal

Läs mer

Välfärdssamhället. Bo Rothstein The Quality of Government Institute Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs universitet. www.qog.pol.gu.

Välfärdssamhället. Bo Rothstein The Quality of Government Institute Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs universitet. www.qog.pol.gu. Välfärdssamhället Bo Rothstein The Quality of Government Institute Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs universitet Vad är QoG Institutet? Institutet för forskning om korruption och kvalitet i samhällsstyrningen

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2018 SKV A 2017:24 Inkomstbeskattning

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2017 SKV A 2016:32 Inkomstbeskattning

Läs mer

Prislista utland Version 151006

Prislista utland Version 151006 Prislista utland Version 151006 Land Öppningsavgift/samtal Pris per minut inkl moms Afghanistan 0,35 2,29 Afghanistan (mobil) 0,35 2,24 Albanien 0,35 0,62 Albanien (mobil) 0,35 1,76 Algeriet 0,35 0,81

Läs mer

Net 1 Standard. Net 1 Standard

Net 1 Standard. Net 1 Standard Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 Albanien 3,95 3,95 Algeriet 3,95 3,95 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 Andorra 1,55 3,95 Angola 8,95 8,95 Anguilla 8,95 8,95 Antigua

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.6.2001 KOM(2001) 306 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 på löner

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet.

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. Prislista 3Kontant Samtal och SMS. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms. Priserna presenteras i kronor per minut och kronor

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 15 Juni 2015 t Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Ändring i Skatteverket allmänna råd (SKV A 2015:29) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2016

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2017-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m ).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m ). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m. 2016-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras i kronor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2006:1129 Utkom från trycket den

Läs mer

Hållbarhetsredovisning SPP

Hållbarhetsredovisning SPP Hållbarhetsredovisning 202 SPP 2 Hållbarhet i Storebrandkoncernen En hållbar utveckling ska tillgodose nuvarande generationers behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2009:299 Utkom från trycket den

Läs mer

PRISLISTA INTERNATIONELLA SAMTAL CELLIP PHONZO

PRISLISTA INTERNATIONELLA SAMTAL CELLIP PHONZO SAMTALSAVGIFTER FRÅN SVERIGE TILL UTLANDET Minutpriserna i tabellen gäller röstsamtal för abonnemanget Cellip Phonzo. Till land Landskod Fast/minut Mobilt/minut Afghanistan 93 3,10 kr 3,10 kr Albanien

Läs mer

Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från svenska pensionärer utomlands

Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från svenska pensionärer utomlands 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010-454 21 78 Mobil 0736-27 53 83 Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från 132 000 svenska pensionärer utomlands Färre personer med svensk pension

Läs mer

Interkulturell kommunikation och ledarskap. Att leda framgångsrikt i en mångkulturell/internationell miljö

Interkulturell kommunikation och ledarskap. Att leda framgångsrikt i en mångkulturell/internationell miljö Interkulturell kommunikation och ledarskap Att leda framgångsrikt i en mångkulturell/internationell miljö Vad innebär det att vara internationell? Vi jobbar i en global kultur Jag har varit i många länder

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 15 januari 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 15 januari 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia. A Afghanistan 7,16 kr 7,16 kr 1,99 kr 2,39 kr Albanien 3,16 kr 3,16 kr 0,79 kr 1,59 kr Algeriet 3,16 kr 3,16 kr 1,03 kr 1,43 kr Am. Jungfruöarna 7,16 kr 7,16 kr 0,16 kr 0,16 kr Am. Samoaöarna 7,16 kr 7,16

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronorr exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras

Läs mer

Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för svenska pensionärer utomlands

Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för svenska pensionärer utomlands 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010-454 21 78 Mobil 0736-27 53 83 Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för 135 000 svenska pensionärer utomlands De flesta personer med svensk

Läs mer

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader Ungdomsutbyte Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader A1.1 Österrike 39 Belgien 37 Bulgarien 32 Kroatien 35 Cypern

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2007:140 Utkom från trycket den

Läs mer

Kan rätt hantering av immateriella tillgångar leda till ökad lönsamhet?

Kan rätt hantering av immateriella tillgångar leda till ökad lönsamhet? Kan rätt hantering av immateriella tillgångar leda till ökad lönsamhet? Jenny Ferry, Innovationsrådgivare Almi Nord Christina Nordström, IPR-strateg Umeå universitet Varför är immaterialrätt (IP) viktigt?

Läs mer

ORVESTO Näringsliv 2008

ORVESTO Näringsliv 2008 Stockholm 2008-05-29 ORVESTO Näringsliv 2008 ORVESTO Näringsliv, den årligen genomförda räckviddsundersökningen för svensk yrkespress är nu färdig och även körbar för den som abonnerar på databasen i SESAME.

Läs mer

Afghanistan - Fast 0.40 3.16 Afghanistan - Mobil. 0.40 1.76 Albanien. 0.40 1.20 Algeriet - Fast. 0.40 1.36 Algeriet - Mobil

Afghanistan - Fast 0.40 3.16 Afghanistan - Mobil. 0.40 1.76 Albanien. 0.40 1.20 Algeriet - Fast. 0.40 1.36 Algeriet - Mobil 077 Nationellt Nummer Minicall Privat 0740 1-8 Nationellt, icke-geografiskt Operatörspecifika tjänster Samhällstjänster 114 Samhällstjänster 117 0.55 0.27 12.50 0.00 0.40 13.66 Afghanistan - Fast 0.40

Läs mer

Inrikesministeriets förordning

Inrikesministeriets förordning Inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 31 2 mom. i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd

Läs mer

Prislista till utlandet

Prislista till utlandet Gäller från fast telefoni och bredbandstelefoni Giltig från 2016-07-01 Afghanistan 2,65 kr/min 2,91 kr/min Alaska 0,29 kr/min 0,29 kr/min Albanien 0,86 kr/min 2,63 kr/min Algeriet 1,29 kr/min 2,71 kr/min

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2017:8 Utkom från trycket den

Läs mer

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Internationellt Prislista BKTV Telefoni Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Albanien 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet Fast telefoni 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet

Läs mer

Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner

Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner Maj 2000 Uppdraget Göteborgsregionens medlemskommuner har, via GR:s styrelse, bestämt att gemensamt bistå varandra i arbetet med att

Läs mer

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor KA Cirkulär 20/2008 bilaga 1 (10) AKTA, bilaga 16: Ersättningar för resekostnader ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras

Läs mer

Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka -

Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka - Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka - Jarkko Erikshammar Luleå tekniska universitet Institutionen för Samhällsbyggnad SE-971 87 Luleå Phone +46 920 491 860 Mobile +46 70 668

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2008:75 Utkom från trycket den

Läs mer

SIFO Radioundersökningar. Rapport II 2007

SIFO Radioundersökningar. Rapport II 2007 SIFO Radioundersökningar Rapport II 2007 RADIOLYSSNANDET I HELA RIKET SAMT STOCKHOLM, GÖTEBORG OCH MALMÖ Undersökningsperioder: Hela Riket 8/1-18/3 2007 Lokala områden 2/10-10/12 2006, 8/1-18/3 2007 SIFO

Läs mer

Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer

Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer LANDSKOD LAND NÄT PER MINUT PER SMS / MMS 93 Afghanistan Fastnätet 8,50 kr 93 Afghanistan

Läs mer

Prislista utlandssamtal

Prislista utlandssamtal Prislista utlands Afghanistan 0,35 2,29 Brasilien (mobil) 0,35 2,25 Afghanistan (mobil) 0,35 2,24 Brittiska Jungfruöa 0,35 1,09 Albanien 0,35 0,62 Brunei 0,35 0,40 Albanien (mobil) 0,35 1,76 Brunei (mobil)

Läs mer

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM

Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Riktlinjer för ansvarsfulla investeringar Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget) Antagen den 30 november 2016 OPM Optimized Portfolio Management 1 Ansvarsfulla investeringar, inledning OPM

Läs mer

Landsnummer. Bahamas 1 Bahrain 973 Bangladesh 880 Barbados 1 Belgien 32

Landsnummer. Bahamas 1 Bahrain 973 Bangladesh 880 Barbados 1 Belgien 32 A Afghanistan 93 Albanien 355 Algeriet 213 Amerikanska Samoa 684 Andorra 376 Andorra mobilt* (3) 376 Angola 244 Anguilla 1 Antarktis 672 Antigua och Barbuda 1 Arabemiraten, Förenade 971 Arabemiraten, Förenade

Läs mer

SIFO Radioundersökningar Rapport II 2008

SIFO Radioundersökningar Rapport II 2008 SIFO Radioundersökningar Rapport II 2008 Denna rapport omfattar data om radiolyssnandet i Sverige insamlad under perioden: För riket: 7/1-16/3 2008 (10 veckor) För lokala områden 15/10-16/12 2007, 7/1-16/3

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 27 December 2016

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 27 December 2016 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 27 December 2016 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalspriserna

Läs mer

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms Privat - Prislista Bredbandsabonnemang i utlandet. Gäller från 29 maj 2017 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Ombord på fartyg och flygplan (s k satellitnät) gäller särskilda priser. Dessa återfinns

Läs mer

PRISLISTA SAMTAL, DATA OCH SMS I UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL TILL SATELLITTELEFON

PRISLISTA SAMTAL, DATA OCH SMS I UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL TILL SATELLITTELEFON PRISLISTA SAMTAL, DATA OCH SMS I UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL TILL SATELLITTELEFON PRISTLISTA SAMTAL, DATA OCH SMS I UTLANDET Alla priser är i svenska kronor inklusive

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalspriserna

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller

Läs mer

Fast telefoni från Telia

Fast telefoni från Telia Öppningsavgift /samtal 0,59 kr 0,69 kr 0,69 kr A Afghanistan (+93) Albanien (+355) Algeriet (+213) Am. Jungruöarna (+1340) Am. Samoaöarna (+1684) Andorra (+376) Angola (+244) Anguilla (+1264) 8,95 kr Antarktis

Läs mer

BILAGA 4 A: MOBILITETSERSÄTTNING (FÖR KORTVARIG UTLANDSVISTELSE) OCH MOBILITETSSTIPENDIUM

BILAGA 4 A: MOBILITETSERSÄTTNING (FÖR KORTVARIG UTLANDSVISTELSE) OCH MOBILITETSSTIPENDIUM BILAGA 4: STÖD TILL INTERNATIONELL FORSKARMOBILITET 2013 2014 Finlands Akademi stöder internationell forskarmobilitet med mobilitetsstipendier och mobilitetsersättningar. Mobilitetsstipendium kan sökas

Läs mer

Traktamentesbelopp 2003 sid 2

Traktamentesbelopp 2003 sid 2 11 april 3 NR. 8/3 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Traktamentesbelopp 3 sid 2 Redovisning av gällande traktamentsbelopp för år 3. För inrikes tjänsteresa är traktamentsbeloppen oförändrade jämfört

Läs mer

Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand

Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand 1 Utvecklingen i några viktiga regioner - Ändring i BNP, % per år - 14 12 - - 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 OECD, Nov -12

Läs mer

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel.

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Information och tjänstespecifika villkor. 3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Månadsavgift 29 kr/mån Tjänsten har ingen

Läs mer

Erfarenheter och effekter av venture capital. Anders Isaksson

Erfarenheter och effekter av venture capital. Anders Isaksson Erfarenheter och effekter av venture capital Anders Isaksson PhD, Universitetslektor anders.isaksson@chalmers.se Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation CHALMERS 1 The good 2 And the bad!

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer

Standardprislista Tele2 Företag

Standardprislista Tele2 Företag Standardprislista Tele2 Företag Gäller fr o m 2016-03-04 Innehåll Mobiltelefoni 2 Abonnemang 2 Bredband 4G 2 Tilläggstjänster 3 Extradata 3 Roamingpaket 3 Övriga tilläggstjänster 3 Fasttelefoni via kopparnätet

Läs mer

Nu förenklas levnadsintygen för de pensionärer som bor utomlands

Nu förenklas levnadsintygen för de pensionärer som bor utomlands Pressmeddelande 1 (6) pressekreterare Ann-Sophie Jonsson Tfn 010-454 26 42 Mobil 072-210 26 42 Nu förenklas levnadsintygen för de 143 564 pensionärer som bor utomlands I år förenklas de årliga levnadsintygen

Läs mer

Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land. Grunder för screening:

Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land. Grunder för screening: Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land Grunder för screening: http://bit.ly/1q0pr1l Hanna Soini Katrine Pesola 16.06.2015 Land eller geografiskt

Läs mer

PRISAVTAL LÅG. Prislista 1/6. 25 min. 65 öre. 0,25 kr/min. 0,65 kr/min. Samtal. Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2.

PRISAVTAL LÅG. Prislista 1/6. 25 min. 65 öre. 0,25 kr/min. 0,65 kr/min. Samtal. Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2. LÅG Prislista 1/6 Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 1 december 2016 med reservation för ändringar. Samtal Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2 25 min Avgift efter pott ÖPPNINGSAVGIFT 65

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller

Läs mer

När och var måste jag ha internationellt körkort?

När och var måste jag ha internationellt körkort? När och var måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat

Läs mer

Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista:

Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista: 2015-04-01 Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista: Nationella destinationer Fasta telefoner Öppningsavgift (kr) Per påbörjad minut (kr/min) Sverigesamtal 08-18 0,45 0,15 Sverigesamtal Övrig tid 0,45

Läs mer

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning %LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL om näringslivets syn på energiforskning 7U\JJWLOOJnQJWLOOHQHUJLPHGOLWHQNOLPDWSnYHUNDQWLOO NRQNXUUHQVNUDIWLJDSULVHUJHUElWWUHWLOOYl[WL6YHULJH Den svenska energi- och klimatpolitiken

Läs mer

Utgåva 12. Till land Fast/minut Mobilt/minut Till land Fast/minut Mobilt/minut. Danmark 0,12 kr 0,99 kr Grönland 5,84 kr 5,84 kr

Utgåva 12. Till land Fast/minut Mobilt/minut Till land Fast/minut Mobilt/minut. Danmark 0,12 kr 0,99 kr Grönland 5,84 kr 5,84 kr TILL NORDEN Danmark 0,12 kr 0,99 kr Grönland 5,84 kr 5,84 kr Finland 0,32 kr 0,99 kr Island 0,17 kr 1,07 kr Färöarna 0,39 kr 1,49 kr Norge 0,12 kr 0,99 kr TILL EUROPA Albanien 0,79 kr 1,79 kr Monaco 0,30

Läs mer

Svenske erfaringer med gas til transporter. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Köpenhamn, 20 mars 2012

Svenske erfaringer med gas til transporter. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Köpenhamn, 20 mars 2012 Svenske erfaringer med gas til transporter Anders Mathiasson, Energigas Sverige Köpenhamn, 20 mars 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas

Läs mer

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011 Bilaga till beslutsprotokoll Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011 Centrala studiestödsnämnden (CSN) har vid årets revidering av utlandslånebeloppen utgått ifrån att förra årets

Läs mer

Internationellt Körkort

Internationellt Körkort Sida 1 av 6 Startsida Pressnytt Styrelse Aktiviteter Södra avdelningen Västra avdelningen Östra avdelningen Landsförbund In English Expertråd Förmåner Förarmärken Medlemsansökan Internat. körkort Ladda

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete; SFS 2010:1028 Utkom från trycket den 13 juli 2010 beslutat den 1 juli 2010.

Läs mer

Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad

Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad Nyhet! Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad Rent, säkert och effektivt Avgaser, slipdamm, oljespill, löst liggande kablar och slangar är bara några av alla säkerhetsrisker som

Läs mer

Bilaga 1. samt musslor som räknas som icke livsdugliga blötdjur, till Europeiska gemenskapen. Om kommissionen godkänt ett tredjelands

Bilaga 1. samt musslor som räknas som icke livsdugliga blötdjur, till Europeiska gemenskapen. Om kommissionen godkänt ett tredjelands 4258 Bilaga 1 Tredje länder från vilka får importeras fiskerivaror samt råa bearbetade och beredda produkter av dem, dock med undantag av tvåskaliga mollusker, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor

Läs mer

Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling

Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling Pressmeddelande 2017-02-15 Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling Hållbart värdeskapande, ett samarbetsprojekt mellan Sveriges största investerare som pågått sedan

Läs mer

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016 Nya FedEx-priser Gäller från den januari 0 Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande, så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga priser

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2012

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2012

Läs mer

Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon 2006-01-23

Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon 2006-01-23 Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon Alla priser anges med avdragen rabatt och exklusive moms. Minutavgifter internationell telefoni direkt anslutning Afghanistan 93 4,75 Albanien 355 1,87 Algeriet

Läs mer

Fordonsgas ur ett nationellt perspektiv. Michelle Ekman, Energigas Sverige

Fordonsgas ur ett nationellt perspektiv. Michelle Ekman, Energigas Sverige Fordonsgas ur ett nationellt perspektiv Michelle Ekman, Energigas Sverige Med biogas i tankarna på Green Highway, Östersund, 2011 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol

Läs mer

Nya FedEx-priser. Så här beräknar du avgifterna som gäller för din försändelse. Om du vill få mer information kan du ringa kundtjänst på

Nya FedEx-priser. Så här beräknar du avgifterna som gäller för din försändelse. Om du vill få mer information kan du ringa kundtjänst på Nya FedEx-priser Gäller i Sverige från den januari 0 Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande, så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga

Läs mer