Hållbarhetsredovisning SPP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsredovisning SPP"

Transkript

1 Hållbarhetsredovisning 03 SPP

2 Inledning För SPP är hållbarhet inte ett modeord, det är en grundläggande förutsättning för vår affärsmodell. SPP/Storebrand har nästan 0 års erfarenhet av att integrera hållbarhet i verksamheten. Koncernens ambition är att bidra till att lösa samhällsproblem med sina produkter och tjänster och skapa en hållbar utveckling både lokalt och globalt. SPPs hållbarhetsredovisning för 03 sammanfattar de viktigaste arbetsområdena och målsättningarna inom vårt hållbarhetsarbete. För SPP är hållbarhet inte ett modeord, det är en grundläggande förutsättning för vår affärsmodell. Vi använder hållbarhetsparametrar när vi investerar i de bästa resurseffektiva bolagen. Inom försäkring utgör våra tankar kring hållbarhet ett underlag för att genomföra gedigna riskbedömningar samt premiera hållbart agerande. Vi försöker att driva bolaget med en så liten miljöpåverkan som möjligt. En hållbar affärsmodell gör det möjligt för oss att leverera både bra produkter och god avkastning till våra kunder. Vår förhoppning är att rapporten ger en inspirerande inblick i hur vi jobbar. Vår ambition är att vara ledande inom hållbarhet. För att kunna bibehålla den positionen, och för att vi ska utvecklas vidare, är det viktigt att ha en bra dialog med våra kunder och samarbetspartners. Kontakta oss gärna om du har frågor kring rapporten eller kommentarer om vårt arbete! Med vänliga hälsningar Sarah McPhee

3 3 minuter Den förväntade livslängden ökar med minuter per timme. Våra förpliktelser varar livet ut. 6,7 % Avkastning sedan start i fonden SPP Global Topp 00. Mer information sidan. stycken Antal palmoljebolag som är uteslutna från våra investeringar. Etableringen av palmoljeplantager ödelägger skog som är viktig för att binda koldioxid. 6 personer Antal personer som jobbar med hållbarhet inom SPP/Storebrand. Vi har kompetensen som krävs för att fatta bra beslut hektar Antal hektar skog som Storebrand förvaltar enligt hållbara principer. 5 år Antal år som Storebrand har kvalificerat sig till Dow Jones Sustainability Index, världens främsta hållbarhetsindex.

4 4 Hållbarhet En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att det sker på bekostnad av framtida generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. För SPP handlar hållbarhet om vår egen långsiktighet och kundens trygghet. Som leverantör av pensionssparande är det av central betydelse att vi har förmågan att tänka långsiktigt och skapa avkastning till kunden utan att det sker på bekostnad av den värld som kunden pensioneras i. Hållbarhet är en del av vårt DNA I SPP/Storebrand är hållbarhet helt integrerat i kärnverksamheten. Det innebär att vi förutom ekonomiska parametrar även tar hänsyn till sociala och miljömässiga aspekter i samtliga beslut som fattas i koncernen. Alla affärsområden och fonder ansvarar för att integrera relevanta hållbarhetsfrågor i sin verksamhet och bidra till att minska miljöpåverkan samt öka samhällsnyttan. Vår ambition är att alla anställda inom koncernen SPP/Storebrand ska känna till vad vårt hållbarhetsarbete innebär och tycka att det är viktigt. Det är därför glädjande att det interna stödet för koncernens arbete ökar för varje år. Vi tror att våra drygt 000 anställda i koncernen är de viktigaste ambassadörerna för ett långsiktigt, hållbart sparande och för koncernens omställning till en hållbar värld. Trygghet för kunden För oss som erbjuder pensionssparande är det en förutsättning att vi kan tänka och handla långsiktigt. Vårt arbete med hållbara investeringar har en lång historik och vår strategi tillämpas inom alla tillgångsslag. Det är viktigt både för att minska risken i våra investeringar, men också för att kunden ska kunna känna sig trygg med att investeringarna uppfyller internationella normer och regler. I SPP är etisk och ansvarsfull kundrådgivning helt central. Varje år utbildas alla finansiella rådgivare inom rådgivningsetik och andra relevanta områden för att säkerställa att kunderna erhåller en rådgivning som tar tillvara kundens intressen. Vi lever som vi lär Inom koncernen SPP/Storebrand ställer vi höga krav på de bolag som vi investerar i och vi ställer samma höga krav på oss själva. Varje år genomför vi många och stora inköp, vårt mål är att hela tiden öka andelen leverantörer som är miljömärkta. Genom att ställa tydliga krav på hållbarhet vid våra inköp är vi med och påverkar så att det tas fram fler och mer hållbara produkter. Vi är medlemmar i Svanens inköpsklubb och mottog 03 Svanenpriset som Bästa inköpare. Per den 3 december 03 har koncernen uteslutit 76 bolag från sina investeringar, och dessa bolag har även blivit diskvalificerade som leverantörer åt oss sedan flera år tillbaka. Inom vårt HR-arbete står jämställdhet, kompetensutveckling, arbetsglädje och arbetsmiljö högt på agendan. De utsläpp vi ger upphov till genom resor och energiförbrukning kompenserar vi genom att köpa FN-certifierade klimatkvoter. Våra etiska regler är ett viktigt verktyg i vardagen

5 5 och följs varje år upp med utbildning och mätningar. Vi prioriterar även arbetet mot ekonomisk brottslighet och korruption vilket också regelbundet utvärderas och följs upp. Vi eftersträvar transparens och rapporterar årligen till en rad hållbarhetsindex bland annat Carbon Disclosure Project, Dow Jones Sustainability Index, Vigeo, Sustainalytics och FTSE4Good. Vår hållbarhetsredovisning följer riktlinjerna från Global Reporting Initiative. Vårt huvudkontor i Oslo är miljöcertifierat av Miljøfyrtårn sedan flera år tillbaka, och vi håller nu på med att även miljöcertifiera SPPs kontor i Stockholm. Dialog med omvärlden Vi påverkar samhället runtomkring oss och samhället påverkar oss. Hållbarhetsarbetet bygger på en nära dialog med viktiga aktörer i samhället. En sådan dialog möjliggörs bland annat genom vår årliga intressentdialog som fokuserar på frågor inom hållbarhet. Vi är engagerade i viktiga organisationer inom hållbarhetsområdet, exempelvis UNEP FI, Norsif, Swesif och det svenska investerarinitiativet Hållbart Värdeskapande. Den mest centrala kommunikationskanalen med omvärlden är sociala medier. Både Twitter och Facebook är viktiga när det gäller dialog och frågor kring hållbarhet. En stark samhällsröst för hållbarhet och långsiktighet I vår ambition att vara ledande inom hållbarhet finns också en ambition att vara en stark röst i debatten och en opinionsbildare. Under ett år har vårt hållbarhetsteam medverkat i mer än 75 debatter, föredrag, radioprogram och arrangemang, vilket har påverkat debatten kring bland annat investeringar i fossil energi. Vi har också fört en dialog med politiker och ministrar om vilka åtgärder som krävs för att skapa större hållbarhet inom finansbranschen. I samband med FNs klimatförhandlingar i Warszawa i november skrev två ledande representanter för Storebrand ett öppet brev till miljöministrarna i Norge och Sverige där man presenterade finansbranschens önskelista inför förhandlingarna, vilket fick stor uppmärksamhet. Bärande principer för vårt arbete Storebrandkoncernen har undertecknat FNs principer för ansvarsfullt företagande, Global Compact, och de här principerna utgör själva grunden för våra riktlinjer kring hållbarhet. Vi stöttar FNs konventioner om mänskliga rättigheter, FNs miljökonventioner, ILOs kärnkonventioner och FNs konvention mot korruption. Vi har även undertecknat FNs principer för ansvarsfulla investeringar, PRI, och FNs principer för hållbar försäkring, PSI, vilka båda utgör en grund för vår strategi inom hållbarhet. En ledstjärna i vårt arbete är visionen om en hållbar värld år 050 som vi har utarbetat tillsammans med ett stort antal andra stora bolag inom ramen för World Business Council for Sustainable Development och stödjer sedan flera år tillbaka: 9 miljarder människor ska kunna leva gott och väl inom planetens resurser.

6 6 Berikande samarbete Storebrand i Norge samarbetar sedan flera år med Kreftforeningen för att bidra i kampen mot cancer. I Sverige har SPP sedan 0 ett samarbete med Fryshuset som arbetar med att hjälpa utsatta barn och ungdomar. Ett av målen med samarbetet är att bidra till att öka unga människors kunskap och förståelse av privatekonomi och betydelsen av ett långsiktigt sparande. Koncernens engagemang på lokal nivå har även under ett antal år tagit sig uttryck i Klart du kan! -stipendiet. Det är ett stipendium som delas ut till projekt eller föreningar som behöver en mindre summa pengar för att starta eller vidareutveckla en idé som gör världen bättre. Utmärkelser för vårt arbete Vårt mål är att vara ledande inom hållbarhet i vår bransch. Vi är därför stolta över att SPP/ Storebrand för femtonde året i rad har kvalificerat sig till Dow Jones Sustainability Index, vilket innebär att vi tillhör de 0 % mest hållbara företagen i vår bransch globalt. Storebrand har också kvalificerat sig till FTSE4Good och Global 00. För vårt arbete med hållbara investeringar mottog vi 03 IAIR Awards for Exellence in Sustainable Investments. Vi hamnade också på elfte plats i The Asset Owners Disclosure Project som rangordnar klimatarbetet hos investerare från hela världen. Vi är certifierade: Vi stödjer och har undertecknat: Vi har kvalificerat oss till:

7 7 Hållbara investeringar Den gröna förändringen Under 03 har den gröna förändringen verkligen hamnat på finansbranschens agenda. Det handlar inte längre enbart om nischinvesteringar inom förnybar energi utan om en bred internationell uppmärksamhet kring finansiell risk. När den brittiska organisationen Carbon Tracker Initiative presenterade sin analys av kolbubblan ledde detta till en diskussion om värdering och prissättning av börsnoterade bolag. Om vi ska lyckas begränsa den globala uppvärmningen till två grader celsius, betyder det att stora reserver med fossila bränslen som kol och olja inte kan utvinnas. Om klimatpolitiken lyckas kommer alltså fossila reserver att bli värdelösa. Detta kommer i sin tur att påverka de bolag som vi investerar i. För att säkra en god, långsiktig avkastning till våra kunder måste vi förstå hur globala trender som knappa resurser och befolkningstillväxt påverkar lönsamheten i börsnoterade bolag. Klimatförändringarna är vår tids största globala utmaning. Ramvillkoren för näringslivet håller redan på att förändras, både genom en strängare reglering och en större ovisshet när ekosystemen ständigt pressas allt hårdare. Effekterna kommer att variera mellan branscher, regioner och bolag och utvecklingen tyder på att det kommer bli mer krävande att driva företag de kommande åren. Utmaningar bjuder dock även på affärsmöjligheter för bolag som är effektiva, väl förberedda och positionerade med smarta produkter och tjänster. Hållbara investeringar Satsningen på hållbara investeringar är strategiskt viktig för koncernen. Vi menar att det är en förutsättning för att skapa en god och långsiktig avkastning. SPP/Storebrand investerar därför löpande en allt större andel av sitt kapital i de mest hållbara bolagen. Analysen av bolagens prestationer inom hållbarhet utgör grunden för detta arbete. 500 bolag jämförs med sina konkurrenter och betygsätts från 0 till 00 i en omfattande analys där både risk och möjligheter tas med i beräkningen. De bästa bolagen är finansiellt stabila, använder resurser effektivt och är samtidigt positionerade för att skapa lönsam tillväxt med produkter och tjänster som bidrar till en mer hållbar utveckling. Påverkar till förbättring Vi arbetar systematiskt för att öka våra investeringar i bolag som bidrar till en mer hållbar utveckling samtidigt som vi minskar risken genom att undvika bolag som är dåligt positionerade för den gröna förändringen. Som förvaltare av kundens sparkapital har vi möjlighet att påverka de bolag vi investerar i. Vi för varje år dialog med hundratals börsnoterade bolag om olika ämnen som till exempel ägarstyrning och företagsledning, miljö, bekämpning av korruption samt mänskliga rättigheter. Det kan ta lång tid upp till flera år att få igenom förändringar, men arbetet är avgörande för att säkerställa att bolagen handlar i linje med ägarnas intressen. Under 03 har vi fört dialog med 44 bolag om överträdelser mot vår standard.

8 8 SPP/Storebrands standard Grundläggande principer de mänskliga rättigheterna, ILOs kärnkonventioner, FNs konvention mot korruption, FNs kärnkonventioner om miljö och klimat, Ottawafördraget avseende landminor, klustervapenkonventionen samt icke-spridningsavtalet för kärnvapen. Storebrandkoncernens arbete med hållbara investeringar bygger främst på principerna i FNs Global Compact, FNs principer för ansvarsfulla investeringar, PRI och FNs principer för hållbar försäkring, PSI. Våra kriterier återspeglar FNs deklaration om Svalbard Greenland Alaska Sweden Iceland Canada United Kingdom France 3 3 Belgia Luxembourg Switzerland 3 Estonia Latvia Lithauen Belarus Kroatia Poland Austria Ukraine Slovakia Tsjekkia Hungary Kroatia Slovenia Romania Italy Portugal Spain Finland Denmark Germany Netherlands Ireland USA Norway Bulgaria Georgia Albania Hellas Tyrkia Syria Irak Morocco Bermuda Mexico Cayman Island Guatemala El Salvador Mauritania Puerto Rico 3 Honduras Sau Arab Libya Vest Sahara Cuba Mali Niger Chad Sudan Senegal Nicaragua Panama Nigeria Benin Guinea Costa Rica Jordan Egypt Algeria Lebanon Israel Côte Ghana Sierra d lvoire Leone Liberia Venezuela Togo Colombia Ecuador Peru Ethiopia Central African Republic Cameroon Equatorial Guinea Cabon Kenya Congo D.R. Congo Uganda Rwanda Burundi United Republic of Ta Angola Malawi Zambia Bolivia Brasil Zimbabwe Namibia Chile Paraguay Botswana Argentina Uruguay South Africa Mozambique

9 North Korea 9 Uteslutningar baserade på vår standard Mänskliga rättigheter (7) Tobak () Bolag med lågt hållbarhetsbetyg (44) Korruption och ekonomisk brottslighet (6) Klimat- och miljöskador (46) Kontroversiella vapen (6) 76 bolag uteslutna Statsobligationer: 30 länder uteslutna Per Russland Azerbaijan di ia Yemen nzania Somalia Turkmenistan Iran Uzbekistan Emiratene Oman Kazakhstan Tajikistan Afghanistan Pakistan Kyrgyzstan Nepal 4 5 India Mongolia Bangladesh China 4 Myanmar Laos Thailand Cambodia Malaysia Singapore Vietnam 7 Hong Kong Malaysia Taiwan South Korea Philipinene Indonesia 6 Japan 4 Mänskliga Lav bærekraftsrating rättigheter Tobak Korrupsjon Bolag med lågt hållbarhetsbetyg Menneskerettigheter Korruption och ekonomisk brottslighet Tobakk Klimat- och miljöskador Miljøskader Kontroversiella vapen Kontroversielle våpen Papua New Guinea Madagaskar Australia Tasmania New Zealand

10 0 Gröna obligationer finansiering av långsiktiga lösningar Under 03 har tillväxten varit stor på marknaden för gröna obligationer. En grön obligation är ett lån som öronmärks för finansiering av hållbara projekt. SPP/Storebrand har på kort tid etablerat sig som en av de största aktörerna inom gröna obligationer. är helt i linje med SPP/Storebrands ambition att vara med och påverka så att vi får en grönare och mer hållbar ekonomisk utveckling. Under 03 investerade vi i gröna obligationer som emitterades av Göteborgs kommun, den första staden i Norden som emitterar denna typ av obligationer. SPP/Storebrand gick in som den största investeraren. Obligationerna kommer att finansiera olika miljöprojekt inom kollektivtrafik, energi och avfallshantering. Gröna obligationer Gröna obligationer kan finansiera energieffektivisering, utbyggnad av förnybar energi eller infrastruktur för en effektivare hantering av vatten och avfall. Det är en förutsättning att alla gröna obligationer som SPP/Storebrand köper är kvalitetssäkrade av en oberoende tredje part.

11 Klimat och miljö De omfattande klimatförändringar som följer av människans utsläpp av växthusgaser är vår tids största utmaning. Om vi ska lyckas bromsa temperaturökningen på jorden måste alla delar av samhället bidra. Som långsiktig investerare är SPP/Storebrand beredda att ta sin del av ansvaret genom att vara med och finansiera lösningarna. Något som utgör en stor utmaning är att användningen av fossilt bränsle är en mycket integrerad del av samhällets ekonomiska modell. För att undvika att ta för stora risker med våra kunders försäkringskapital är det nödvändigt att genomföra gradvisa förändringar i investeringsinriktningen. SPP/Storebrand påbörjade den här omställningen under 03 genom att aktivt minska exponeringen mot de mest koldioxidintensiva bolagen. Företag inom energisektorn som i huvudsak utvinner kol eller olja från oljesand har uteslutits från investeringarna totalt 9 bolag. Eftersom regleringen av kolintensiva energialternativ förväntas öka är de här åtgärderna förnuftiga ur ett ekonomisk perspektiv och bidrar till att säkerställa en långsiktigt stabil avkastning. Utöver detta har SPP/Storebrand utvärderat palmoljeindustrin och uteslutit bolag som äger palmoljeplantager på grund av de stora negativa effekterna på miljö och klimat. Man beräknar att 5-0 procent av de globala klimatgasutsläppen beror på skövling av regnskog. En av de främsta orsakerna bakom denna typ av skövling är just etablering av palmoljeplantager. För att säkerställa en god avkastning för våra kunder ökar vi hellre våra investeringar i mer framtidsinriktade bolag. Koncernens investeringar i skog bidrar till att minska mängden klimatgaser i atmosfären och de bolag vi investerar i finns både i Norden, Nordamerika och Afrika. En bred omställning till grönare investeringar är helt nödvändig, både ur hållbarhetssynpunkt och rent ekonomiskt. Storebrand identifierade de här problemen på ett tidigt stadium, och kommer systematiskt att arbeta med att öka investeringarna i förnybara alternativ.

12 SPP Global Topp 00 en hållbar fond SPP Globlal Topp 00 är vårt flaggskepp beträffande hållbarhet. Sedan starten 0 har fonden levererat en bra avkastning och visar på att hållbarhet är bra för våra kunder. Lanserad oktober 0 Fondkategori Förvaltare Fonden Avkastning sedan start Fondförmögenhet Mål Investeringsfilosofi Uppdatering Aktiefonder Globala Jonas Ahlén SPP Global Topp 00 investerar i 00 av världens mest hållbara bolag, enligt oss, inom alla branscher. Varje bolag väger normalt % i fonden. Samtliga branscher i MSCI All Countries Index är representerade. 6,7 procent 37 MSEK Att uppnå en bra avkastning från bolag som är ledande inom hållbarhet. Globala utmaningar såsom resursknapphet, befolkningstillväxt och korruption påverkar bolagen allt mer. Vi är övertygade om att framtidens vinnare kommer vara de bolag som anpassar sig till dessa utmaningar genom produktutveckling och nya affärsmodeller. Vår analys är utformad för att välja bolag som är finansiellt stabila, effektivt resursutnyttjande och levererar hållbara produkter. Kvartalsvis uppdatering och rebalansering utifrån sektoranalyser. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta beloppet. På vår webbplats spp.se finns faktablad och informationsbroschyr.

13 3 SPPs hållbarhetsrapportering Om hållbarhetsredovisning Storebrand har publicerat rapporter inom miljö och socialt ansvar sedan 995 och dessa har tagits upp i koncernens årsredovisning sedan 008. Storebrand tillämpar Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Vår redovisning uppfyller GRI:s redovisningsprinciper och ligger på nivå B +. På storebrand.no finns referenser till mer detaljerad information om de enskilda indikatorerna, oavsett om de är helt eller delvis besvarade, samt en detaljerad beskrivning av scorecardindikatorer. Storebrand eftersträvar transparens och ställer krav på objektivitet och kvalitet i hållbarhetsarbetet. Resultaten har därför granskats och attesterats av Deloitte. Detta ökar trovärdigheten för innehållet i redovisningen samt ger en bättre intern säkerhet för att informationen är inhämtad, sammanställd och kvalitetssäkrad på ändamålsenligt sätt. Om scorecard för hållbarhet Scorecard för hållbarhet på sidan 4 visar koncernens definierade mål för hållbar utveckling. Våra mål är centrala för vår rapportering till relevanta index som Dow Jones Sustainability Index och FTSE4Good. Scorecard för hållbarhet ägs och följs upp av koncernens hållbarhetschef. Ägandeskapet till indikatorerna är väl förankrade internt. Chefen för hållbarhet och koncerndirektörerna för de olika verksamhetsområdena sätter tillsammans målen för SPP/Storebrands arbete medhållbarhet. Statusrapportering sker kvartalsvis till koncernledningen och årligen till styrelsen.

14 4 Scorecard för hållbarhet Mål Resultat 0 Resultat 03 Mål Ekonomiskt värdeskapande Ägare Solvenskvot 6 % 76 % > 50 % Dow Jones Sustainability Index 79 poäng 75 poäng 80 poäng Socialt ansvar Kunder FNs principer för hållbara investeringer (UN PRI) Genomsnittlig hållbarhetsscore i livportföljerna Investeringar i mikrofinans och alternativa aktiva klasser Nollpunktmätning: 53 av 00 poäng Utgår Utveckla indikator + nollpunktsmätning 57 av 00 poäng 55 av 00 poäng Utgår Volym hållbarhetsfond: SPP Global Topp MSEK 37 MSEK 935 MSEK Net Promoter Score 4 Kundlöfte nr 3 Alla relationer, lösningar och åtgärder bygger på långsiktig hållbarhet 5 Förebyggande och avslöjande av korruption och ekonomisk brottslighet Ersätter tidigare indikator: Nollpunktmätning: 54 av 00 poäng Ersätter tidligare indikator: Förebyggande och avslöjande av ekonomisk brottslighet av 00 poäng 60 av 00 poäng Implementerat Behandlingstid av kundklagomål 70 % inom 3 veckor 70 % inom 3 veckor Anställda Etikarbete i koncernen 6 80 % 90 % 85 % Sjukfrånvaro 3,4 % 3,5 % 3,5 % Anställdas arbetsglädje 69 av 00 poäng 69 av 00 poäng 7 av 00 poäng Andel kvinnliga ledare 43 % 44 % Mellan % Mångfald 77 av 00 poäng 77 av 00 poäng 77 av 00 poäng

15 5 Anställdas kännedom och stöd för SPP/Storebrands arbete med hållbarhet 83 % 84 % 86 % Leverantörer Miljökrav til leverantörer 7 4 % 57 % 40 % Miljö Samhället CO -utsläpp 8 0,97 ton/år 0,95 ton/år Oförändrad nivå Flygresor 9 4,6 enkelresor/år 4,4 enkelresor/år Oförändrat antal Huvudkontoret: Energiförbrukning Vattenförbrukning Avfallssortering Egenförvaltade egendomar: Energiförbrukning Vattenförbrukning Avfallssortering Externt förvaltade egendomar: Energiförbrukning 89 kwh/m 0,35 m 3 /m 69 % 34 kwh/m 0,44 m 3 /m 57 % 85 kwh/ m 0,33 m 3 /m 75 % 5 kwh/m 0,43 m 3 /m 6 % Oförändrad nivå Oförändrad nivå 7 % Minskat med 6 % Oförändrad nivå 6 % 38 kwh/m 3 kwh/m Minskat med 5 % till 6 kwh/m Miljöcertifierad egenförvaltad egendom 75 % 75 % 75 % Pappersförbrukning 0 70 ton 57 ton Minskat med 0 % ) Resultat för 03 utgår på grund av implementering av ny UNPRI modell. Rapportering återupptas och nya mål för 04 sätts när ny modell är implementerad med nollpunktsmätning. ) Indikatorn utgår från Scorecard. Ingår i rapporteringen för genomsnittlig hållbarhetspoäng i livportföljerna. 3) Resultatet 0 är för perioden oktober 0 till 3 december 0. 4) Standardiserad metod för mätning av kundtillfredsställelse. Gäller enbart Norska privatmarknaden. 5) Net Promotor Score, NPS, gäller enbart den Norska privatmarknaden 6) Indikatorn mäter arbetsglädje, andel anställda som genomfört e-learningkurs (var 3:e år), andel som genomfört konflikthantering. 7) Resultat 0 gäller alla avtal. 8) Resultat 0 är förändrat på grund av nya beräkningsmetoder. 9) Resultatet 0 är uppdaterat på grund av ändring i genomsnittlig årsarbetare. 0) Resultat 0 är uppdaterat efter ny information från leverantör.

16 6 MÅL Hållbarhet är ett långsiktigt tema. Därför har vi kompletterat våra tvåårsmål med långsiktiga femårsmål. Följande mål är satta för de viktigaste områdena inom koncernens långsiktiga satsning på hållbarhet. Indikatorer Mål Dow Jones Sustainability Index Nr i branschen Genomsnittlig hållbarhetspoäng i livportföljerna 58 av 00 poäng Kundlöfte nr 3 Alla relationer, lösningar och åtgärder bygger på långsiktig hållbarhet 67 av 00 poäng. Två av tre kunder ska uppleva att vi levererar på kundlöfte nr 3: 67 av 00 poäng Net Promoter Score (NPS) Topp 3 i branschen, företag och privat, Sverige och Norge Volym hållbarhetsfond SPP Global Topp 00 MNOK 000 Anställdas arbetsglädje 73 av 00 poäng HÅLLBARA INVESTERINGAR 03 0 Antal bolag vi har haft dialog med beträffande brott mot vår standard 44 5 Antal externa förvaltare vi kontaktat för brott mot vår starndard 8 Antal uteslutna bolag 76 0 Brott mot mänskliga rättigheter och folkrätt 7 4 Korruption och ekonomisk brottslighet 6 5 Klimat- och miljöskador 46 6 Kontroversiella vapen 6 0 Bolag med lågt hållbarhetsbetyg Tobak Antal uteslutna länder låg hållbarhetsnivå 30 3 Antal inkluderade bolag 36 9 ) Några bolag är uteslutna på mer än ett kriterie. ) Tidigare rapporterades landminor, klustervapen och kärnvapen separat. Från 03 slås dessa samman till kontorversiella vapen.

17 Vi förvaltar framtiden för dig 7 Matthew Smith Tf. Hållbarhetschef, Storebrandkoncernen Anställd sedan: 008 Utbildning: Statsvetenskap, hållbarhet- och kulturstudier samt pedagogik Specialkompetens: Finans, telekom och korruption Stina Billinger Hållbarhetschef, Storebrandkoncernen (föräldraledig till december 04) Anställd sedan: 008 Utbildning: Media, kommunikation och retorik Specialkompetens: Strategi och kommunikation Jonas Ahlén Förvaltare Anställd sedan: 0 Utbildning: Statsvetenskap och Fil. kand. i ekonomi Specialkompetens: Mikrofinans, private equity, finans samt förvaltare av SPP Global Topp 00 Unn Hofstad Miljö- och klimatchef Storebrand Fastigheter Anställd sedan: 0 Utbildning: M.sc. Civilingenjör Specialkompetens: Energi- och miljöteknik, ekonomi och utveckling Christine Tørklep Meisingset Chef/Förvaltare hållbara investeringar Anställd sedan: 00, chef sedan 005 Utbildning: M.sc. Miljöstrategi Specialkompetens: Miljöteknik, miljöstrategi, bolagsstyrning, ägarstyrning samt förvaltare av Storebrand Trippel Smart

18 8 Hanne Iversen Rye Senior analytiker Anställd sedan: 000 Utbildning: Kandidatexamen inom jordbruk med specialisering inom mark- och vattenföroreningar Specialkompetens: Industri- och konsumtionsvaror samt miljöfrågor Philip Ripman Senior analytiker Anställd sedan: 006 Utbildning: Kandidatexamen i statsvetenskap, Master i Kinesiska studier Specialkompetens: Energi och kontroversiella vapen Tulia Machado-Helland Senior analytiker Anställd sedan: 006 Utbildning: Jurist samt kandidatexamen i hållbar utveckling med inriktning mot ursprungsbefolkningars rättigheter Specialkompetens: Mänskliga rättigheter, internationell humanitär rätt och ursprungsbefolkningars rättigheter Solveig Bryne Castberg Senior analytiker Anställd sedan: 006 Utbildning: Statsvetenskap och ekonomi Specialkompetens: Korruption, energi- och hälsovårdssektorn Kathinka Nøding Østvik Senior analytiker Anställd sedan: 00 Utbildning: Miljö- och resursekonomi Specialkompetens: Råvaror (metall, gruvor, kemi och skog) och miljö.

19 9 Kristos Tselepis Analytiker Anställd sedan: 009 Utbildning: Fil. Mag. ekonomi Specialkompetens: Korruption och ekonomisk kriminalitet Ieva Lukosiunaite Analytiker Anställd sedan: 00 Utbildning: BA psykologi och ekonomi Specialkompetens: Korruption och ekonomisk kriminalitet Sara Skärvad Chef Press & PR Anställd sedan: 008 Utbildning: Masterexamen i företagsekonomi och kommunikation Specialkompetens: Kris- och mediahantering samt kommunikation Filippa Bergin Affärsansvarig Hållbarhet Anställd sedan: 03 Utbildning: Jur.kand Specialkompetens: Hållbar affärsutveckling och internationell rätt Ellen-Carine Martinez Analytiker Anställd sedan: 004 Utbildning: BSc i psykologi, MBA finans Specialkompetens: Hållbarhetsrapportering

20 Vill du veta mer? Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet på spp.se Välkommen till spp.se eller ring Kundcenter på SPP Livförsäkring AB, Org nr SPP Liv Fondförsäkring AB, Org nr Styrelsens säte Stockholm. SE Stockholm.

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

Corporate Responsibility redovisning 2012

Corporate Responsibility redovisning 2012 ängre Corporate Responsibility redovisning 2012 Kortsiktighetens fiende 1 Koncernchef och CR-chefen har ordet 2 Det här är Skandia 4 CR-strategi 6 Samhälle 8 Kunder 16 Medarbetare 26 Partners 32 Miljö

Läs mer

Årsredovisning 2002. Hållbarhet

Årsredovisning 2002. Hållbarhet Årsredovisning 2002 Hållbarhet Innehåll 4 FöreningsSparbanken och hållbarhetsbegreppet 5 VD-ordet Samhällsansvar en del av affärsverksamheten 6 Kort om FöreningsSparbanken 7 Kunder 9 Medarbetare 11 Aktieägare

Läs mer

Information för myndigheter och frivilligorganisationer

Information för myndigheter och frivilligorganisationer Frivilligt återvändande och återintegration för personer utsatta för människohandel eller prostitution i Sverige Information för myndigheter och frivilligorganisationer Stöd i frivilligt återvänd återintegration

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året:

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året: Årsredovisning 13 Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik 2013 i korthet... 1 Vd-ord... 2 En värld i förändring... 4 Insikt genom dialog...

Läs mer

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING Axfood vill ta ledarrollen inom hållbarhet i branschen viktiga beslut om ökad transparens för konsumenterna Nytt utmanande mångfaldsmål engagerar hela koncernen Innehåll

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race ÅRSREDOVISNING 2014 På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race AMAZING WOMEN EVERYWHERE Om kampanjen SCA stödjer kvinnors

Läs mer

NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA

NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 CASE: ÅRETS SUPERGASELL SVÅRSLAGEN SNABBVÄXARE RÅDGIVNING: DE FLESTA FÖRETAG VILL växa ALMI INVEST: FORTSATT HÖG INVESTERINGSTAKT

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Innehåll. Koncernöversikt

Innehåll. Koncernöversikt Årsredovisning 2014 Innehåll Med fokus på miljöcertifiering I denna årsredovisning används miljöcertifieringslogotyper för att visa när ett projekt är eller är på väg att certifieras enligt ett miljömärkningssystem.

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING RELACOM AB 2013 Innehåll 3 Vår VD har ordet 4 Om Hållbarhetsredovisningen 6 Om Relacom 8 Strategier och mål 10 Miljö 14 Kundrelationer 20 Medarbetare 26 Vårt samhällsengagemang 28

Läs mer

EFA Global Monitoring Report. Report. Education for. Utbildning för alla. Sammanfattning. All. Utbildning för alla 2015 kommer vi att klara det?

EFA Global Monitoring Report. Report. Education for. Utbildning för alla. Sammanfattning. All. Utbildning för alla 2015 kommer vi att klara det? EFA Global Monitoring Report 2 0 0 8 Report Sammanfattning Education for Utbildning för alla All Utbildning för alla 2015 kommer vi att klara det? Utbildning för alla 2015 kommer vi att klara det? Sammanfattning

Läs mer

årsred0 visning Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. verksamhet hållbarhet resultat

årsred0 visning Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. verksamhet hållbarhet resultat årsred0 visning 2014 verksamhet hållbarhet resultat Vi fortsätter att göra många förbättringar varje dag. Det är så vi bygger ett starkt KappAhl. Johan Åberg, vd, sidorna 2 3 ... hållbarhet och lönsamhet

Läs mer

SCA Årsredovisning 2012

SCA Årsredovisning 2012 SCA Årsredovisning 2012 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCAs värdeskapande... 4 Drivkrafter... 6 Mål och strategi... 8 Innovation och varumärken... 10 SCA-aktien... 12 Information till

Läs mer

Towards sustainable energy. Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport

Towards sustainable energy. Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport Towards sustainable energy Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport Innehåll Innehållsförteckning enligt GRI 1 Redovisningsprofil 3 Styrning av hållbarhetsarbetet 4 Miljö 8 Samhälle 16 Ekonomi 27 Vattenfalls

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

2. Rapportering per strategiområde och program 2013

2. Rapportering per strategiområde och program 2013 Verksamhetsberättelse 2013 2. Rapportering per strategiområde och program 2013 2.1 Inledning Nedanstående avsnitt omfattar all projektverksamhet som genomförts av och inom ramen för LO-TCO Biståndsnämnd

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Hållbarhetsredovisning 2007 Lindex CSR-mission Lindex agerar idag med morgondagen i åtanke. Vi tar inte bara ansvar för våra produkter, utan genom vårt långsiktiga hållbarhetsarbete agerar vi för goda

Läs mer

wallenstam årsredovisning 2013

wallenstam årsredovisning 2013 wallenstam årsredovisning 213 bakåt Inför lanseringen av affärsplanen 28 213 hade vi det bästa förvaltningsresultatet någonsin och det högsta substansvärdet i Wallenstams historia. Redan 23 hade vi skapat

Läs mer

EMELIE GUSTAFSSON, ANNA NYLANDER

EMELIE GUSTAFSSON, ANNA NYLANDER Hållbart ansvarstagande för ett medelstort byggföretag i Sverige En analys av värdeskapande aktiviteter som bidrar till hållbar utveckling Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer