Hållbarhetsredovisning SPP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsredovisning SPP"

Transkript

1 Hållbarhetsredovisning 03 SPP

2 Inledning För SPP är hållbarhet inte ett modeord, det är en grundläggande förutsättning för vår affärsmodell. SPP/Storebrand har nästan 0 års erfarenhet av att integrera hållbarhet i verksamheten. Koncernens ambition är att bidra till att lösa samhällsproblem med sina produkter och tjänster och skapa en hållbar utveckling både lokalt och globalt. SPPs hållbarhetsredovisning för 03 sammanfattar de viktigaste arbetsområdena och målsättningarna inom vårt hållbarhetsarbete. För SPP är hållbarhet inte ett modeord, det är en grundläggande förutsättning för vår affärsmodell. Vi använder hållbarhetsparametrar när vi investerar i de bästa resurseffektiva bolagen. Inom försäkring utgör våra tankar kring hållbarhet ett underlag för att genomföra gedigna riskbedömningar samt premiera hållbart agerande. Vi försöker att driva bolaget med en så liten miljöpåverkan som möjligt. En hållbar affärsmodell gör det möjligt för oss att leverera både bra produkter och god avkastning till våra kunder. Vår förhoppning är att rapporten ger en inspirerande inblick i hur vi jobbar. Vår ambition är att vara ledande inom hållbarhet. För att kunna bibehålla den positionen, och för att vi ska utvecklas vidare, är det viktigt att ha en bra dialog med våra kunder och samarbetspartners. Kontakta oss gärna om du har frågor kring rapporten eller kommentarer om vårt arbete! Med vänliga hälsningar Sarah McPhee

3 3 minuter Den förväntade livslängden ökar med minuter per timme. Våra förpliktelser varar livet ut. 6,7 % Avkastning sedan start i fonden SPP Global Topp 00. Mer information sidan. stycken Antal palmoljebolag som är uteslutna från våra investeringar. Etableringen av palmoljeplantager ödelägger skog som är viktig för att binda koldioxid. 6 personer Antal personer som jobbar med hållbarhet inom SPP/Storebrand. Vi har kompetensen som krävs för att fatta bra beslut hektar Antal hektar skog som Storebrand förvaltar enligt hållbara principer. 5 år Antal år som Storebrand har kvalificerat sig till Dow Jones Sustainability Index, världens främsta hållbarhetsindex.

4 4 Hållbarhet En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att det sker på bekostnad av framtida generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. För SPP handlar hållbarhet om vår egen långsiktighet och kundens trygghet. Som leverantör av pensionssparande är det av central betydelse att vi har förmågan att tänka långsiktigt och skapa avkastning till kunden utan att det sker på bekostnad av den värld som kunden pensioneras i. Hållbarhet är en del av vårt DNA I SPP/Storebrand är hållbarhet helt integrerat i kärnverksamheten. Det innebär att vi förutom ekonomiska parametrar även tar hänsyn till sociala och miljömässiga aspekter i samtliga beslut som fattas i koncernen. Alla affärsområden och fonder ansvarar för att integrera relevanta hållbarhetsfrågor i sin verksamhet och bidra till att minska miljöpåverkan samt öka samhällsnyttan. Vår ambition är att alla anställda inom koncernen SPP/Storebrand ska känna till vad vårt hållbarhetsarbete innebär och tycka att det är viktigt. Det är därför glädjande att det interna stödet för koncernens arbete ökar för varje år. Vi tror att våra drygt 000 anställda i koncernen är de viktigaste ambassadörerna för ett långsiktigt, hållbart sparande och för koncernens omställning till en hållbar värld. Trygghet för kunden För oss som erbjuder pensionssparande är det en förutsättning att vi kan tänka och handla långsiktigt. Vårt arbete med hållbara investeringar har en lång historik och vår strategi tillämpas inom alla tillgångsslag. Det är viktigt både för att minska risken i våra investeringar, men också för att kunden ska kunna känna sig trygg med att investeringarna uppfyller internationella normer och regler. I SPP är etisk och ansvarsfull kundrådgivning helt central. Varje år utbildas alla finansiella rådgivare inom rådgivningsetik och andra relevanta områden för att säkerställa att kunderna erhåller en rådgivning som tar tillvara kundens intressen. Vi lever som vi lär Inom koncernen SPP/Storebrand ställer vi höga krav på de bolag som vi investerar i och vi ställer samma höga krav på oss själva. Varje år genomför vi många och stora inköp, vårt mål är att hela tiden öka andelen leverantörer som är miljömärkta. Genom att ställa tydliga krav på hållbarhet vid våra inköp är vi med och påverkar så att det tas fram fler och mer hållbara produkter. Vi är medlemmar i Svanens inköpsklubb och mottog 03 Svanenpriset som Bästa inköpare. Per den 3 december 03 har koncernen uteslutit 76 bolag från sina investeringar, och dessa bolag har även blivit diskvalificerade som leverantörer åt oss sedan flera år tillbaka. Inom vårt HR-arbete står jämställdhet, kompetensutveckling, arbetsglädje och arbetsmiljö högt på agendan. De utsläpp vi ger upphov till genom resor och energiförbrukning kompenserar vi genom att köpa FN-certifierade klimatkvoter. Våra etiska regler är ett viktigt verktyg i vardagen

5 5 och följs varje år upp med utbildning och mätningar. Vi prioriterar även arbetet mot ekonomisk brottslighet och korruption vilket också regelbundet utvärderas och följs upp. Vi eftersträvar transparens och rapporterar årligen till en rad hållbarhetsindex bland annat Carbon Disclosure Project, Dow Jones Sustainability Index, Vigeo, Sustainalytics och FTSE4Good. Vår hållbarhetsredovisning följer riktlinjerna från Global Reporting Initiative. Vårt huvudkontor i Oslo är miljöcertifierat av Miljøfyrtårn sedan flera år tillbaka, och vi håller nu på med att även miljöcertifiera SPPs kontor i Stockholm. Dialog med omvärlden Vi påverkar samhället runtomkring oss och samhället påverkar oss. Hållbarhetsarbetet bygger på en nära dialog med viktiga aktörer i samhället. En sådan dialog möjliggörs bland annat genom vår årliga intressentdialog som fokuserar på frågor inom hållbarhet. Vi är engagerade i viktiga organisationer inom hållbarhetsområdet, exempelvis UNEP FI, Norsif, Swesif och det svenska investerarinitiativet Hållbart Värdeskapande. Den mest centrala kommunikationskanalen med omvärlden är sociala medier. Både Twitter och Facebook är viktiga när det gäller dialog och frågor kring hållbarhet. En stark samhällsröst för hållbarhet och långsiktighet I vår ambition att vara ledande inom hållbarhet finns också en ambition att vara en stark röst i debatten och en opinionsbildare. Under ett år har vårt hållbarhetsteam medverkat i mer än 75 debatter, föredrag, radioprogram och arrangemang, vilket har påverkat debatten kring bland annat investeringar i fossil energi. Vi har också fört en dialog med politiker och ministrar om vilka åtgärder som krävs för att skapa större hållbarhet inom finansbranschen. I samband med FNs klimatförhandlingar i Warszawa i november skrev två ledande representanter för Storebrand ett öppet brev till miljöministrarna i Norge och Sverige där man presenterade finansbranschens önskelista inför förhandlingarna, vilket fick stor uppmärksamhet. Bärande principer för vårt arbete Storebrandkoncernen har undertecknat FNs principer för ansvarsfullt företagande, Global Compact, och de här principerna utgör själva grunden för våra riktlinjer kring hållbarhet. Vi stöttar FNs konventioner om mänskliga rättigheter, FNs miljökonventioner, ILOs kärnkonventioner och FNs konvention mot korruption. Vi har även undertecknat FNs principer för ansvarsfulla investeringar, PRI, och FNs principer för hållbar försäkring, PSI, vilka båda utgör en grund för vår strategi inom hållbarhet. En ledstjärna i vårt arbete är visionen om en hållbar värld år 050 som vi har utarbetat tillsammans med ett stort antal andra stora bolag inom ramen för World Business Council for Sustainable Development och stödjer sedan flera år tillbaka: 9 miljarder människor ska kunna leva gott och väl inom planetens resurser.

6 6 Berikande samarbete Storebrand i Norge samarbetar sedan flera år med Kreftforeningen för att bidra i kampen mot cancer. I Sverige har SPP sedan 0 ett samarbete med Fryshuset som arbetar med att hjälpa utsatta barn och ungdomar. Ett av målen med samarbetet är att bidra till att öka unga människors kunskap och förståelse av privatekonomi och betydelsen av ett långsiktigt sparande. Koncernens engagemang på lokal nivå har även under ett antal år tagit sig uttryck i Klart du kan! -stipendiet. Det är ett stipendium som delas ut till projekt eller föreningar som behöver en mindre summa pengar för att starta eller vidareutveckla en idé som gör världen bättre. Utmärkelser för vårt arbete Vårt mål är att vara ledande inom hållbarhet i vår bransch. Vi är därför stolta över att SPP/ Storebrand för femtonde året i rad har kvalificerat sig till Dow Jones Sustainability Index, vilket innebär att vi tillhör de 0 % mest hållbara företagen i vår bransch globalt. Storebrand har också kvalificerat sig till FTSE4Good och Global 00. För vårt arbete med hållbara investeringar mottog vi 03 IAIR Awards for Exellence in Sustainable Investments. Vi hamnade också på elfte plats i The Asset Owners Disclosure Project som rangordnar klimatarbetet hos investerare från hela världen. Vi är certifierade: Vi stödjer och har undertecknat: Vi har kvalificerat oss till:

7 7 Hållbara investeringar Den gröna förändringen Under 03 har den gröna förändringen verkligen hamnat på finansbranschens agenda. Det handlar inte längre enbart om nischinvesteringar inom förnybar energi utan om en bred internationell uppmärksamhet kring finansiell risk. När den brittiska organisationen Carbon Tracker Initiative presenterade sin analys av kolbubblan ledde detta till en diskussion om värdering och prissättning av börsnoterade bolag. Om vi ska lyckas begränsa den globala uppvärmningen till två grader celsius, betyder det att stora reserver med fossila bränslen som kol och olja inte kan utvinnas. Om klimatpolitiken lyckas kommer alltså fossila reserver att bli värdelösa. Detta kommer i sin tur att påverka de bolag som vi investerar i. För att säkra en god, långsiktig avkastning till våra kunder måste vi förstå hur globala trender som knappa resurser och befolkningstillväxt påverkar lönsamheten i börsnoterade bolag. Klimatförändringarna är vår tids största globala utmaning. Ramvillkoren för näringslivet håller redan på att förändras, både genom en strängare reglering och en större ovisshet när ekosystemen ständigt pressas allt hårdare. Effekterna kommer att variera mellan branscher, regioner och bolag och utvecklingen tyder på att det kommer bli mer krävande att driva företag de kommande åren. Utmaningar bjuder dock även på affärsmöjligheter för bolag som är effektiva, väl förberedda och positionerade med smarta produkter och tjänster. Hållbara investeringar Satsningen på hållbara investeringar är strategiskt viktig för koncernen. Vi menar att det är en förutsättning för att skapa en god och långsiktig avkastning. SPP/Storebrand investerar därför löpande en allt större andel av sitt kapital i de mest hållbara bolagen. Analysen av bolagens prestationer inom hållbarhet utgör grunden för detta arbete. 500 bolag jämförs med sina konkurrenter och betygsätts från 0 till 00 i en omfattande analys där både risk och möjligheter tas med i beräkningen. De bästa bolagen är finansiellt stabila, använder resurser effektivt och är samtidigt positionerade för att skapa lönsam tillväxt med produkter och tjänster som bidrar till en mer hållbar utveckling. Påverkar till förbättring Vi arbetar systematiskt för att öka våra investeringar i bolag som bidrar till en mer hållbar utveckling samtidigt som vi minskar risken genom att undvika bolag som är dåligt positionerade för den gröna förändringen. Som förvaltare av kundens sparkapital har vi möjlighet att påverka de bolag vi investerar i. Vi för varje år dialog med hundratals börsnoterade bolag om olika ämnen som till exempel ägarstyrning och företagsledning, miljö, bekämpning av korruption samt mänskliga rättigheter. Det kan ta lång tid upp till flera år att få igenom förändringar, men arbetet är avgörande för att säkerställa att bolagen handlar i linje med ägarnas intressen. Under 03 har vi fört dialog med 44 bolag om överträdelser mot vår standard.

8 8 SPP/Storebrands standard Grundläggande principer de mänskliga rättigheterna, ILOs kärnkonventioner, FNs konvention mot korruption, FNs kärnkonventioner om miljö och klimat, Ottawafördraget avseende landminor, klustervapenkonventionen samt icke-spridningsavtalet för kärnvapen. Storebrandkoncernens arbete med hållbara investeringar bygger främst på principerna i FNs Global Compact, FNs principer för ansvarsfulla investeringar, PRI och FNs principer för hållbar försäkring, PSI. Våra kriterier återspeglar FNs deklaration om Svalbard Greenland Alaska Sweden Iceland Canada United Kingdom France 3 3 Belgia Luxembourg Switzerland 3 Estonia Latvia Lithauen Belarus Kroatia Poland Austria Ukraine Slovakia Tsjekkia Hungary Kroatia Slovenia Romania Italy Portugal Spain Finland Denmark Germany Netherlands Ireland USA Norway Bulgaria Georgia Albania Hellas Tyrkia Syria Irak Morocco Bermuda Mexico Cayman Island Guatemala El Salvador Mauritania Puerto Rico 3 Honduras Sau Arab Libya Vest Sahara Cuba Mali Niger Chad Sudan Senegal Nicaragua Panama Nigeria Benin Guinea Costa Rica Jordan Egypt Algeria Lebanon Israel Côte Ghana Sierra d lvoire Leone Liberia Venezuela Togo Colombia Ecuador Peru Ethiopia Central African Republic Cameroon Equatorial Guinea Cabon Kenya Congo D.R. Congo Uganda Rwanda Burundi United Republic of Ta Angola Malawi Zambia Bolivia Brasil Zimbabwe Namibia Chile Paraguay Botswana Argentina Uruguay South Africa Mozambique

9 North Korea 9 Uteslutningar baserade på vår standard Mänskliga rättigheter (7) Tobak () Bolag med lågt hållbarhetsbetyg (44) Korruption och ekonomisk brottslighet (6) Klimat- och miljöskador (46) Kontroversiella vapen (6) 76 bolag uteslutna Statsobligationer: 30 länder uteslutna Per Russland Azerbaijan di ia Yemen nzania Somalia Turkmenistan Iran Uzbekistan Emiratene Oman Kazakhstan Tajikistan Afghanistan Pakistan Kyrgyzstan Nepal 4 5 India Mongolia Bangladesh China 4 Myanmar Laos Thailand Cambodia Malaysia Singapore Vietnam 7 Hong Kong Malaysia Taiwan South Korea Philipinene Indonesia 6 Japan 4 Mänskliga Lav bærekraftsrating rättigheter Tobak Korrupsjon Bolag med lågt hållbarhetsbetyg Menneskerettigheter Korruption och ekonomisk brottslighet Tobakk Klimat- och miljöskador Miljøskader Kontroversiella vapen Kontroversielle våpen Papua New Guinea Madagaskar Australia Tasmania New Zealand

10 0 Gröna obligationer finansiering av långsiktiga lösningar Under 03 har tillväxten varit stor på marknaden för gröna obligationer. En grön obligation är ett lån som öronmärks för finansiering av hållbara projekt. SPP/Storebrand har på kort tid etablerat sig som en av de största aktörerna inom gröna obligationer. är helt i linje med SPP/Storebrands ambition att vara med och påverka så att vi får en grönare och mer hållbar ekonomisk utveckling. Under 03 investerade vi i gröna obligationer som emitterades av Göteborgs kommun, den första staden i Norden som emitterar denna typ av obligationer. SPP/Storebrand gick in som den största investeraren. Obligationerna kommer att finansiera olika miljöprojekt inom kollektivtrafik, energi och avfallshantering. Gröna obligationer Gröna obligationer kan finansiera energieffektivisering, utbyggnad av förnybar energi eller infrastruktur för en effektivare hantering av vatten och avfall. Det är en förutsättning att alla gröna obligationer som SPP/Storebrand köper är kvalitetssäkrade av en oberoende tredje part.

11 Klimat och miljö De omfattande klimatförändringar som följer av människans utsläpp av växthusgaser är vår tids största utmaning. Om vi ska lyckas bromsa temperaturökningen på jorden måste alla delar av samhället bidra. Som långsiktig investerare är SPP/Storebrand beredda att ta sin del av ansvaret genom att vara med och finansiera lösningarna. Något som utgör en stor utmaning är att användningen av fossilt bränsle är en mycket integrerad del av samhällets ekonomiska modell. För att undvika att ta för stora risker med våra kunders försäkringskapital är det nödvändigt att genomföra gradvisa förändringar i investeringsinriktningen. SPP/Storebrand påbörjade den här omställningen under 03 genom att aktivt minska exponeringen mot de mest koldioxidintensiva bolagen. Företag inom energisektorn som i huvudsak utvinner kol eller olja från oljesand har uteslutits från investeringarna totalt 9 bolag. Eftersom regleringen av kolintensiva energialternativ förväntas öka är de här åtgärderna förnuftiga ur ett ekonomisk perspektiv och bidrar till att säkerställa en långsiktigt stabil avkastning. Utöver detta har SPP/Storebrand utvärderat palmoljeindustrin och uteslutit bolag som äger palmoljeplantager på grund av de stora negativa effekterna på miljö och klimat. Man beräknar att 5-0 procent av de globala klimatgasutsläppen beror på skövling av regnskog. En av de främsta orsakerna bakom denna typ av skövling är just etablering av palmoljeplantager. För att säkerställa en god avkastning för våra kunder ökar vi hellre våra investeringar i mer framtidsinriktade bolag. Koncernens investeringar i skog bidrar till att minska mängden klimatgaser i atmosfären och de bolag vi investerar i finns både i Norden, Nordamerika och Afrika. En bred omställning till grönare investeringar är helt nödvändig, både ur hållbarhetssynpunkt och rent ekonomiskt. Storebrand identifierade de här problemen på ett tidigt stadium, och kommer systematiskt att arbeta med att öka investeringarna i förnybara alternativ.

12 SPP Global Topp 00 en hållbar fond SPP Globlal Topp 00 är vårt flaggskepp beträffande hållbarhet. Sedan starten 0 har fonden levererat en bra avkastning och visar på att hållbarhet är bra för våra kunder. Lanserad oktober 0 Fondkategori Förvaltare Fonden Avkastning sedan start Fondförmögenhet Mål Investeringsfilosofi Uppdatering Aktiefonder Globala Jonas Ahlén SPP Global Topp 00 investerar i 00 av världens mest hållbara bolag, enligt oss, inom alla branscher. Varje bolag väger normalt % i fonden. Samtliga branscher i MSCI All Countries Index är representerade. 6,7 procent 37 MSEK Att uppnå en bra avkastning från bolag som är ledande inom hållbarhet. Globala utmaningar såsom resursknapphet, befolkningstillväxt och korruption påverkar bolagen allt mer. Vi är övertygade om att framtidens vinnare kommer vara de bolag som anpassar sig till dessa utmaningar genom produktutveckling och nya affärsmodeller. Vår analys är utformad för att välja bolag som är finansiellt stabila, effektivt resursutnyttjande och levererar hållbara produkter. Kvartalsvis uppdatering och rebalansering utifrån sektoranalyser. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta beloppet. På vår webbplats spp.se finns faktablad och informationsbroschyr.

13 3 SPPs hållbarhetsrapportering Om hållbarhetsredovisning Storebrand har publicerat rapporter inom miljö och socialt ansvar sedan 995 och dessa har tagits upp i koncernens årsredovisning sedan 008. Storebrand tillämpar Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Vår redovisning uppfyller GRI:s redovisningsprinciper och ligger på nivå B +. På storebrand.no finns referenser till mer detaljerad information om de enskilda indikatorerna, oavsett om de är helt eller delvis besvarade, samt en detaljerad beskrivning av scorecardindikatorer. Storebrand eftersträvar transparens och ställer krav på objektivitet och kvalitet i hållbarhetsarbetet. Resultaten har därför granskats och attesterats av Deloitte. Detta ökar trovärdigheten för innehållet i redovisningen samt ger en bättre intern säkerhet för att informationen är inhämtad, sammanställd och kvalitetssäkrad på ändamålsenligt sätt. Om scorecard för hållbarhet Scorecard för hållbarhet på sidan 4 visar koncernens definierade mål för hållbar utveckling. Våra mål är centrala för vår rapportering till relevanta index som Dow Jones Sustainability Index och FTSE4Good. Scorecard för hållbarhet ägs och följs upp av koncernens hållbarhetschef. Ägandeskapet till indikatorerna är väl förankrade internt. Chefen för hållbarhet och koncerndirektörerna för de olika verksamhetsområdena sätter tillsammans målen för SPP/Storebrands arbete medhållbarhet. Statusrapportering sker kvartalsvis till koncernledningen och årligen till styrelsen.

14 4 Scorecard för hållbarhet Mål Resultat 0 Resultat 03 Mål Ekonomiskt värdeskapande Ägare Solvenskvot 6 % 76 % > 50 % Dow Jones Sustainability Index 79 poäng 75 poäng 80 poäng Socialt ansvar Kunder FNs principer för hållbara investeringer (UN PRI) Genomsnittlig hållbarhetsscore i livportföljerna Investeringar i mikrofinans och alternativa aktiva klasser Nollpunktmätning: 53 av 00 poäng Utgår Utveckla indikator + nollpunktsmätning 57 av 00 poäng 55 av 00 poäng Utgår Volym hållbarhetsfond: SPP Global Topp MSEK 37 MSEK 935 MSEK Net Promoter Score 4 Kundlöfte nr 3 Alla relationer, lösningar och åtgärder bygger på långsiktig hållbarhet 5 Förebyggande och avslöjande av korruption och ekonomisk brottslighet Ersätter tidigare indikator: Nollpunktmätning: 54 av 00 poäng Ersätter tidligare indikator: Förebyggande och avslöjande av ekonomisk brottslighet av 00 poäng 60 av 00 poäng Implementerat Behandlingstid av kundklagomål 70 % inom 3 veckor 70 % inom 3 veckor Anställda Etikarbete i koncernen 6 80 % 90 % 85 % Sjukfrånvaro 3,4 % 3,5 % 3,5 % Anställdas arbetsglädje 69 av 00 poäng 69 av 00 poäng 7 av 00 poäng Andel kvinnliga ledare 43 % 44 % Mellan % Mångfald 77 av 00 poäng 77 av 00 poäng 77 av 00 poäng

15 5 Anställdas kännedom och stöd för SPP/Storebrands arbete med hållbarhet 83 % 84 % 86 % Leverantörer Miljökrav til leverantörer 7 4 % 57 % 40 % Miljö Samhället CO -utsläpp 8 0,97 ton/år 0,95 ton/år Oförändrad nivå Flygresor 9 4,6 enkelresor/år 4,4 enkelresor/år Oförändrat antal Huvudkontoret: Energiförbrukning Vattenförbrukning Avfallssortering Egenförvaltade egendomar: Energiförbrukning Vattenförbrukning Avfallssortering Externt förvaltade egendomar: Energiförbrukning 89 kwh/m 0,35 m 3 /m 69 % 34 kwh/m 0,44 m 3 /m 57 % 85 kwh/ m 0,33 m 3 /m 75 % 5 kwh/m 0,43 m 3 /m 6 % Oförändrad nivå Oförändrad nivå 7 % Minskat med 6 % Oförändrad nivå 6 % 38 kwh/m 3 kwh/m Minskat med 5 % till 6 kwh/m Miljöcertifierad egenförvaltad egendom 75 % 75 % 75 % Pappersförbrukning 0 70 ton 57 ton Minskat med 0 % ) Resultat för 03 utgår på grund av implementering av ny UNPRI modell. Rapportering återupptas och nya mål för 04 sätts när ny modell är implementerad med nollpunktsmätning. ) Indikatorn utgår från Scorecard. Ingår i rapporteringen för genomsnittlig hållbarhetspoäng i livportföljerna. 3) Resultatet 0 är för perioden oktober 0 till 3 december 0. 4) Standardiserad metod för mätning av kundtillfredsställelse. Gäller enbart Norska privatmarknaden. 5) Net Promotor Score, NPS, gäller enbart den Norska privatmarknaden 6) Indikatorn mäter arbetsglädje, andel anställda som genomfört e-learningkurs (var 3:e år), andel som genomfört konflikthantering. 7) Resultat 0 gäller alla avtal. 8) Resultat 0 är förändrat på grund av nya beräkningsmetoder. 9) Resultatet 0 är uppdaterat på grund av ändring i genomsnittlig årsarbetare. 0) Resultat 0 är uppdaterat efter ny information från leverantör.

16 6 MÅL Hållbarhet är ett långsiktigt tema. Därför har vi kompletterat våra tvåårsmål med långsiktiga femårsmål. Följande mål är satta för de viktigaste områdena inom koncernens långsiktiga satsning på hållbarhet. Indikatorer Mål Dow Jones Sustainability Index Nr i branschen Genomsnittlig hållbarhetspoäng i livportföljerna 58 av 00 poäng Kundlöfte nr 3 Alla relationer, lösningar och åtgärder bygger på långsiktig hållbarhet 67 av 00 poäng. Två av tre kunder ska uppleva att vi levererar på kundlöfte nr 3: 67 av 00 poäng Net Promoter Score (NPS) Topp 3 i branschen, företag och privat, Sverige och Norge Volym hållbarhetsfond SPP Global Topp 00 MNOK 000 Anställdas arbetsglädje 73 av 00 poäng HÅLLBARA INVESTERINGAR 03 0 Antal bolag vi har haft dialog med beträffande brott mot vår standard 44 5 Antal externa förvaltare vi kontaktat för brott mot vår starndard 8 Antal uteslutna bolag 76 0 Brott mot mänskliga rättigheter och folkrätt 7 4 Korruption och ekonomisk brottslighet 6 5 Klimat- och miljöskador 46 6 Kontroversiella vapen 6 0 Bolag med lågt hållbarhetsbetyg Tobak Antal uteslutna länder låg hållbarhetsnivå 30 3 Antal inkluderade bolag 36 9 ) Några bolag är uteslutna på mer än ett kriterie. ) Tidigare rapporterades landminor, klustervapen och kärnvapen separat. Från 03 slås dessa samman till kontorversiella vapen.

17 Vi förvaltar framtiden för dig 7 Matthew Smith Tf. Hållbarhetschef, Storebrandkoncernen Anställd sedan: 008 Utbildning: Statsvetenskap, hållbarhet- och kulturstudier samt pedagogik Specialkompetens: Finans, telekom och korruption Stina Billinger Hållbarhetschef, Storebrandkoncernen (föräldraledig till december 04) Anställd sedan: 008 Utbildning: Media, kommunikation och retorik Specialkompetens: Strategi och kommunikation Jonas Ahlén Förvaltare Anställd sedan: 0 Utbildning: Statsvetenskap och Fil. kand. i ekonomi Specialkompetens: Mikrofinans, private equity, finans samt förvaltare av SPP Global Topp 00 Unn Hofstad Miljö- och klimatchef Storebrand Fastigheter Anställd sedan: 0 Utbildning: M.sc. Civilingenjör Specialkompetens: Energi- och miljöteknik, ekonomi och utveckling Christine Tørklep Meisingset Chef/Förvaltare hållbara investeringar Anställd sedan: 00, chef sedan 005 Utbildning: M.sc. Miljöstrategi Specialkompetens: Miljöteknik, miljöstrategi, bolagsstyrning, ägarstyrning samt förvaltare av Storebrand Trippel Smart

18 8 Hanne Iversen Rye Senior analytiker Anställd sedan: 000 Utbildning: Kandidatexamen inom jordbruk med specialisering inom mark- och vattenföroreningar Specialkompetens: Industri- och konsumtionsvaror samt miljöfrågor Philip Ripman Senior analytiker Anställd sedan: 006 Utbildning: Kandidatexamen i statsvetenskap, Master i Kinesiska studier Specialkompetens: Energi och kontroversiella vapen Tulia Machado-Helland Senior analytiker Anställd sedan: 006 Utbildning: Jurist samt kandidatexamen i hållbar utveckling med inriktning mot ursprungsbefolkningars rättigheter Specialkompetens: Mänskliga rättigheter, internationell humanitär rätt och ursprungsbefolkningars rättigheter Solveig Bryne Castberg Senior analytiker Anställd sedan: 006 Utbildning: Statsvetenskap och ekonomi Specialkompetens: Korruption, energi- och hälsovårdssektorn Kathinka Nøding Østvik Senior analytiker Anställd sedan: 00 Utbildning: Miljö- och resursekonomi Specialkompetens: Råvaror (metall, gruvor, kemi och skog) och miljö.

19 9 Kristos Tselepis Analytiker Anställd sedan: 009 Utbildning: Fil. Mag. ekonomi Specialkompetens: Korruption och ekonomisk kriminalitet Ieva Lukosiunaite Analytiker Anställd sedan: 00 Utbildning: BA psykologi och ekonomi Specialkompetens: Korruption och ekonomisk kriminalitet Sara Skärvad Chef Press & PR Anställd sedan: 008 Utbildning: Masterexamen i företagsekonomi och kommunikation Specialkompetens: Kris- och mediahantering samt kommunikation Filippa Bergin Affärsansvarig Hållbarhet Anställd sedan: 03 Utbildning: Jur.kand Specialkompetens: Hållbar affärsutveckling och internationell rätt Ellen-Carine Martinez Analytiker Anställd sedan: 004 Utbildning: BSc i psykologi, MBA finans Specialkompetens: Hållbarhetsrapportering

20 Vill du veta mer? Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet på spp.se Välkommen till spp.se eller ring Kundcenter på SPP Livförsäkring AB, Org nr SPP Liv Fondförsäkring AB, Org nr Styrelsens säte Stockholm. SE Stockholm.

Hållbarhetsredovisning 2011 SPP Livförsäkring AB

Hållbarhetsredovisning 2011 SPP Livförsäkring AB Hållbarhetsredovisning 0 hållbarhetsredovisning 0 några ord om året som gått Några ord om året som gått Det finns en vanligt förekommande uppfattning att vi konsumenter väljer miljömärkta och ansvarstagande

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

Hållbarhetsredovisning SPP

Hållbarhetsredovisning SPP Hållbarhetsredovisning 202 SPP 2 Hållbarhet i Storebrandkoncernen En hållbar utveckling ska tillgodose nuvarande generationers behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras i kronor

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka -

Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka - Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka - Jarkko Erikshammar Luleå tekniska universitet Institutionen för Samhällsbyggnad SE-971 87 Luleå Phone +46 920 491 860 Mobile +46 70 668

Läs mer

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Internationellt Prislista BKTV Telefoni Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Albanien 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet Fast telefoni 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel.

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Information och tjänstespecifika villkor. 3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Månadsavgift 29 kr/mån Tjänsten har ingen

Läs mer

Internationellt Körkort

Internationellt Körkort Sida 1 av 6 Startsida Pressnytt Styrelse Aktiviteter Södra avdelningen Västra avdelningen Östra avdelningen Landsförbund In English Expertråd Förmåner Förarmärken Medlemsansökan Internat. körkort Ladda

Läs mer

Information för myndigheter och frivilligorganisationer

Information för myndigheter och frivilligorganisationer Frivilligt återvändande och återintegration för personer utsatta för människohandel eller prostitution i Sverige Information för myndigheter och frivilligorganisationer Stöd i frivilligt återvänd återintegration

Läs mer

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /..

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.6.2010 KOM(2010)342 slutlig 2010/0189 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. om fastställandet av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas

Läs mer

Fordonsgas ur ett nationellt perspektiv. Michelle Ekman, Energigas Sverige

Fordonsgas ur ett nationellt perspektiv. Michelle Ekman, Energigas Sverige Fordonsgas ur ett nationellt perspektiv Michelle Ekman, Energigas Sverige Med biogas i tankarna på Green Highway, Östersund, 2011 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol

Läs mer

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning %LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL om näringslivets syn på energiforskning 7U\JJWLOOJnQJWLOOHQHUJLPHGOLWHQNOLPDWSnYHUNDQWLOO NRQNXUUHQVNUDIWLJDSULVHUJHUElWWUHWLOOYl[WL6YHULJH Den svenska energi- och klimatpolitiken

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Lean inom IT En Introduktion

Lean inom IT En Introduktion Lean inom IT En Introduktion MPAB 2012-08-24 J Erikshammar Lean Poduction är en japansk produktionsfilosofi som syftar till att minmera slöseri, ständiga förbättringar och en flexibilitet i alla processer

Läs mer

Fordonsgasutvecklingen i Sverige. Michelle Ekman, Energigas Sverige EnergiTing Sydost 2011, Växjö

Fordonsgasutvecklingen i Sverige. Michelle Ekman, Energigas Sverige EnergiTing Sydost 2011, Växjö Fordonsgasutvecklingen i Sverige Michelle Ekman, Energigas Sverige EnergiTing Sydost 2011, Växjö Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Energigaser en

Läs mer

Grundläggande logistikrätt för distribution

Grundläggande logistikrätt för distribution Grundläggande logistikrätt för distribution Vad är logistikrätt? Vad är ett transportuppdrag respektive ett logistikuppdrag? Pris Gränssnitt Konkurrens Varumärke Språk Garantier Produkt ansvar Marknads

Läs mer

Guds tystnad främjar världen Bo Rothstein Publicerat i tidskriften SANS 2012:1

Guds tystnad främjar världen Bo Rothstein Publicerat i tidskriften SANS 2012:1 Guds tystnad främjar världen Bo Rothstein Publicerat i tidskriften SANS 2012:1 Om man betraktar samhällsutvecklingen i ett lite längre perspektiv, säg de senaste trettiofem åren, är en av de största och

Läs mer

Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet

Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet 2013-09-18 1 (6) PM Martin Olsson Serviceenheten Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet Följande är en sammanställning över vad som gäller för tal- och datatrafik i utlandetnär det gäller

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Hållbara och ansvarfulla investeringar

Hållbara och ansvarfulla investeringar Hållbara och ansvarfulla investeringar En översikt Sammanställt av: Frank Eriksson-Wingårdh Praktikant VT14 Global Utmaning är en fristående tankesmedja. Vi är ett kvalificerat nätverk från samhälle, näringsliv

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

Om Brummer & Partners

Om Brummer & Partners Agendan Brummer & Partners Vad är en hedgefond? Varför startades Brummer Life? Brummer Multi-Strategy (BMS) Hur står sig Brummer Life mot livbolagen? Alfa och betaseparation Försäkringskoncessionsprojektet

Läs mer

Standardprislista Tele2 Företag

Standardprislista Tele2 Företag Standardprislista Tele2 Företag Gäller fr o m 2015-04-29 Innehåll Mobiltelefoni 2 Abonnemang 2 Bredband 4G 2 Tilläggstjänster 3 Extradata 3 Roamingpaket 3 Övriga tilläggstjänster 3 Fasttelefoni via kopparnätet

Läs mer

Primus Passport Travel Card. Så fungerar Primus Passport Travel Card. Varför välja oss? Till sist...

Primus Passport Travel Card. Så fungerar Primus Passport Travel Card. Varför välja oss? Till sist... Kundtjänst dygnet runt! 0152 10060 Primus Passport Travel Card När du vistas eller bor utomlands och vill hålla kontakten med familj, vänner eller företag har vi den perfekta lösningen; - Primus Passport

Läs mer

SVCA:s årsrapport 2013

SVCA:s årsrapport 2013 SVCA:s årsrapport 213 Exempel på en Private Equity-fondstruktur Kapital Kapital Investerare Avkastning till investerarna Private Equity-fond Avkastning Portföljbolag Avkastning & ersättning Kapital & förvaltning

Läs mer

2. Bakgrund och problembeskrivning

2. Bakgrund och problembeskrivning KONSEKVENSUTREDNING FS 1.5-598-15 2015-04-10 2015-119-3807 Konsekvensutredning med anledning av ändrad föreskrift om merkostnadslån för resor vid utlandsstudier 1. Sammanfattning Lånebelopp för resor vid

Läs mer

AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER

AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 1 BILAGA 17 AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som en tjänsteinnehavare/arbetstagare

Läs mer

Prislista för mobila företagsabonnemang cellip

Prislista för mobila företagsabonnemang cellip Prislista för mobila företagsabonnemang cellip Utgåva 1 Abonnemang Abonnemang och månadsavgifter Cellip erbjuder två olika företagsabonnemang i olika utföranden. Abonnemangen kombineras eller kan med fördel

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100%

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100% jan-1 jan-4 jun-4 sep-4 dec-4 mar-5 jun-5 sep-5 dec-5 mar-6 jun-6 sep-6 dec-6 mar-7 jun-7 sep-7 dec-7 mar-8 jun-8 sep-8 dec-8 mar-9 jun-9 sep-9 dec-9 mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Regeringens klimat- och energisatsningar

Regeringens klimat- och energisatsningar Bioenergiseminarium Örebro 11 november 2008 Regeringens klimat- och energisatsningar Magnus Blümer Energienheten Innehåll Energiläget Allians för Sverige - energiöverenskommelse EU Aktuella nationella

Läs mer

Geogr afi 4-6 grundbok

Geogr afi 4-6 grundbok Geogr afi 4-6 grundbok Jan Wiklund Tomas Torbjörnsson Capensis förlag ab Språkgranskning Elin Herrmann Specialpedagogisk granskning Magnus Persgården Värdefulla synpunkter på innehållet Oskar Anderzén,

Läs mer

FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL

FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL Skatter Hur ser regelverket ut? Definitioner av energiprodukter Regler för punktskatter (Energiskatt, Koldioxidskatt) Minimiskattenivåer Skattenedsättningar Basen

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015.

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015. Våra hållbarhetsmål För att styra E.ONs hållbarhetsarbete i Norden har vi definierat elva hållbarhetsmål som täcker områdena Miljö, Medarbetare, Kunder och Leverantörer. en är baserade på vårt globala

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014 GRI-index 2014 NCC 2014 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovising. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

Resan mot solen - bli din egen elproducent!

Resan mot solen - bli din egen elproducent! Resan mot solen - bli din egen elproducent! Omställning Knivsta Resan mot solen Christer Larsson, ordförande Gustaf Delin Kenneth Mårtensson, VD Sala-Heby Energi AB Hans Nylén, produktutvecklare Sala-Heby

Läs mer

Utgåva 9. Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2. Abonnemang och månadsavgifter... 12

Utgåva 9. Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2. Abonnemang och månadsavgifter... 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2 Abonnemang och månadsavgifter... 2 Minutavgifter, ordinarie nationella samtal och SMS... 2 Abonnemang och månadsavgifter Cellip

Läs mer

Riktlinjer för ägarstyrning

Riktlinjer för ägarstyrning 1(5) Riktlinjer för ägarstyrning Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 1.0 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Riktlinjer för placeringsverksamheten Riktlinjer

Läs mer

Ersättning för resekostnader

Ersättning för resekostnader KAD 1 Bilaga 16 AKTA, BILAGA 16 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 mom.1 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

SKATTEPARADISEN. den globala ekonomins. svarta hål

SKATTEPARADISEN. den globala ekonomins. svarta hål SKATTEPARADISEN den globala ekonomins svarta hål Trodde du att det bara var oljemiljardärer, diktatorer, knarkkungar och Carema som placerade sina pengar i hemliga skatteparadis utomlands? Faktum är att

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Affärsmöjligheter i Afrika söder om Sahara

Affärsmöjligheter i Afrika söder om Sahara 1 Affärsmöjligheter i Afrika söder om Sahara CAM-dagen 2013 Erik Winther & Wilhelm Henriksson 2 Mentometerfråga Passar ditt företags verksamhet på den Afrikanska marknaden? 1. Ja, vi finns redan på plats

Läs mer

BÄSTA HÅLLBARHETSREDOVISNING IVAS KONFERENSCENTER, STOCKHOLM, 3 JUNI 2014

BÄSTA HÅLLBARHETSREDOVISNING IVAS KONFERENSCENTER, STOCKHOLM, 3 JUNI 2014 BÄSTA HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 IVAS KONFERENSCENTER, STOCKHOLM, 3 JUNI 2014 Globala trender visar att förutsättningarna för att fortsätta business as usual är omöjliga på 15-20 års sikt. Dan Brännström,

Läs mer

PIAAC. Programme for the International Assessment of Adult Competencies. En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter

PIAAC. Programme for the International Assessment of Adult Competencies. En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter PIAAC Programme for the International Assessment of Adult Competencies En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter Ann-Charlotte Larsson Anna Eriksson Enheten för statistik om Utbildning

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

Förutsättningar för framtidens äldreomsorg - krav, utmaningar och möjligheter Mårten Lagergren

Förutsättningar för framtidens äldreomsorg - krav, utmaningar och möjligheter Mårten Lagergren Förutsättningar för framtidens äldreomsorg - krav, utmaningar och möjligheter Mårten Lagergren Tylösandsveckan 17 maj 20110 Ett förändrat samhälle - krav på nya lösningar Vad händer med demografi, hälsa

Läs mer

DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER

DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER 1 SAFER, SMARTER, GREENER Vad är en grön obligation? Gröna obligationer definieras som värdepapper med fast avkastning för att ta in kapital för projekt med särskilda miljömässiga eller sociala fördelar

Läs mer

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Mats Kinnwall Chefekonom Industriarbetsgivarna Global konjunktur Hackandet fortsätter efter finanskrisen USA & Eurozonen Svag återhämtning i historiskt perspektiv

Läs mer

UNFCCC-förhandlingar om REDD MJV-konferens 13 maj 2009 Klas Österberg Naturvårdsverket. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

UNFCCC-förhandlingar om REDD MJV-konferens 13 maj 2009 Klas Österberg Naturvårdsverket. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency UNFCCC-förhandlingar om REDD MJV-konferens 13 maj 2009 Klas Österberg Naturvårdsverket Kurvor för Global Temperatur och Atmosfärens koncentration av koldioxid, medeltal från 1880 (efter Lester Brown, WRI)

Läs mer

Kursinbjudan och kursanmälan bifogas. Anmälan kan även göras på Arbetsgivarverkets hemsida under rubrikerna Utbildningar, Praktisk information.

Kursinbjudan och kursanmälan bifogas. Anmälan kan även göras på Arbetsgivarverkets hemsida under rubrikerna Utbildningar, Praktisk information. ARBETSGIVARVERKET INFORMERAR 2002-09-16 Jourtelefon för medlemmar: 08-700 14 44 Arbetsgivarverket informerar kan även läsas på vår hemsida: www.arbetsgivarverket.se Box 3267, 103 65 STOCKHOLM (besöksadress

Läs mer

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG OKTOBER 212 1 ! A-kassan ger inte ekonomisk trygghet mellan två jobb Idag är maxbeloppet från a-kassan 14 9 kronor före skatt. Det motsvarar procent av en månadsinkomst

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Vindkraftskonferens, Volvo Car Special Vehicles, Lennart Stegland Issue date: 2009-05-06, Security Class: Propriety Page 1

Vindkraftskonferens, Volvo Car Special Vehicles, Lennart Stegland Issue date: 2009-05-06, Security Class: Propriety Page 1 Page 1 towards zero Lennart Stegland, President Volvo Car Special Vehicles Foto:Per Westergård för Energimyndigheten Page 2 Page 3 Page 4 towards zero Page 5 CO2 by KWh Electricity Production by Country

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

Boliden 2011 - Koncernpresentation

Boliden 2011 - Koncernpresentation Boliden - Koncernpresentation Detta är Boliden Ett ledande europeiskt metallföretag med kärnkompetens inom prospektering, gruvdrift, smältverk och återvinning. Huvudmetallerna är zink och koppar. Andra

Läs mer

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands IP/08/1144 Bryssel den 15 juli 2008 Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands Siffror som Europeiska kommissionen offentliggjorde idag

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln SMÅFÖRETAGEN ÄR Större ÄN DU TROR I utrikeshandeln Småföretagen allt viktigare för utrikeshandeln Sverige är en liten utrikeshandelsberoende ekonomi. Det samlade importvärdet uppgick till 1036 mdr kronor

Läs mer

Made in Sweden? 2011 01 27

Made in Sweden? 2011 01 27 Made in Sweden? 2011 01 27 Lena Johansson 2011 01 27 Henrik Isakson 2011 01 27 Är den här tillverkad i Sverige? 4 En Boeing Dreamliner : Made in America? 43 underleverantörer Utspridda på 135 produktionsfaciliteter

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar.

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 1 Baltic Biogas Bus Project Gasskonferansen, Bergen, 5 Maj 2011 Anneli Waldén AB Storstockholms Lokaltrafik www.sl.se 2 Agenda Bakgrund Baltic Biogas Bus Projekt Strategi vid införandet av biogasbussar

Läs mer

Boliden. Hållbar utveckling

Boliden. Hållbar utveckling Boliden Hållbar utveckling Metaller för det moderna samhället Metaller finns i stort sett överallt i våra liv. Faktum är att det i stort sett inte finns någon vara eller tjänst som inte innehåller metaller.

Läs mer

BNP 2003-2011 116 länder större än Island, genomsnittlig årlig tillväxt

BNP 2003-2011 116 länder större än Island, genomsnittlig årlig tillväxt Greece Japan Germany USA Finland Sweden Estonia South Africa Brazil Russia Poland Kenya Philippines Turkey Indonesia Vietnam India China Angola BNP 2003-2011 116 länder större än Island, genomsnittlig

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Konsumentprisets fördelning

Konsumentprisets fördelning 1% Konsumentprisets fördelning 2 kwh/år, avtal om rörligt pris, löpande priser (april) 8% 6% 4% 2% % Skatt, moms och elcertifikat Nätav gift Elenergipris 197 1977 1984 1991 1998 25 öre/kwh 12 Elpriset

Läs mer

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl

Marknadens och konsumenternas krav. Lena Dahl Marknadens och konsumenternas krav på skogsbruket Lena Dahl Global Environment, Tetra Pak Tetra Pak startade t 1951 Vår förpackningsportfölj 158 miljarder förpackningar levererades 2010 Tetra Gemina Tetra

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Ingående balans 1 993 775,43 1. Egeninsats 15 183 349,00 3. Ränteintäkter 41 984,29 5

Ingående balans 1 993 775,43 1. Egeninsats 15 183 349,00 3. Ränteintäkter 41 984,29 5 Bilaga 4.1 vergripande ekonomisk redovisning Bilaga 1 1.3 Rapportmall för årlig finansiell rapport på övergripande nivå (ramorganisation) Utfall Not Ingående balans 1 993 775,43 1 Erhållna medeuintäkter

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Prislista för mobila företagsabonnemang. cellip mars 2013. Utgåva 6

Prislista för mobila företagsabonnemang. cellip mars 2013. Utgåva 6 Prislista för mobila företagsabonnemang cellip mars 2013 Utgåva 6 Abonnemang Abonnemang och månadsavgifter Cellip erbjuder tre olika företagsabonnemang i olika utföranden. Abonnemangen kan med fördel kombineras

Läs mer

Sveriges bytesbalansöverskott. Martin Flodén Handelshögskolan i Stockholm 7 februari, 2006

Sveriges bytesbalansöverskott. Martin Flodén Handelshögskolan i Stockholm 7 februari, 2006 Sveriges bytesbalansöverskott Martin Flodén Handelshögskolan i Stockholm 7 februari, 2006 Sveriges bytesbalansöverskott Inledning och bakgrund - Data - Global obalans? Orsaker till bytesbalansöverskott

Läs mer

Hållbara investeringar: Om ansvar, risk och värde på finansmarknaden

Hållbara investeringar: Om ansvar, risk och värde på finansmarknaden Hållbara investeringar: Om ansvar, risk och värde på finansmarknaden Bokpresentation 18 september 2014 Civilekonomerna, Bio Rio, Stockholm Dr. Emma Sjöström emma.sjostrom@nuwa.se Finansmarknaden och en

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Standardprislista Tele2 Business

Standardprislista Tele2 Business Standardprislista Tele2 Business Gäller fr o m 2014-10-01 Innehåll Mobila produkter 2 Mobiltelefoniabonneamang 2 Affärspaket 2 Mobilt bredband 2 Tilläggstjänster 3 Mobilsurf 3 Mersurf 3 Roamingpaket 3

Läs mer

Biogas som fordonsbränsle. nsle produktion, marknad & framtid. Helena Engström, Sälj- & Marknad

Biogas som fordonsbränsle. nsle produktion, marknad & framtid. Helena Engström, Sälj- & Marknad Biogas som fordonsbränsle nsle produktion, marknad & framtid Helena Engström, Sälj- & Marknad Svensk Biogas i Linköping AB Vision Svensk Biogas ska med sitt kunnande och sina produkter vara ledande inom

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)

Läs mer

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2010-11-30 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 0243-75969 Oförändrade utsläpp från vägtrafiken

Läs mer

Ett viktigt val för din framtid. SPPs Avtalspension PA 03 individuell ålderspension

Ett viktigt val för din framtid. SPPs Avtalspension PA 03 individuell ålderspension Ett viktigt val för din framtid. SPPs Avtalspension PA 03 individuell ålderspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem då? Du som är statligt anställd omfattas av pensionsavtalet

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Välkommen till VIA Egencias Resebeställarutbildning 2013 Ewa Solfors Lundberg Lillemor Santana Sara Hermansson

Välkommen till VIA Egencias Resebeställarutbildning 2013 Ewa Solfors Lundberg Lillemor Santana Sara Hermansson Välkommen till VIA Egencias Resebeställarutbildning 2013 Ewa Solfors Lundberg Lillemor Santana Sara Hermansson Agenda Presentation av VIA Egencia Vad är bäst pris? Varför finns det så många olika priser?

Läs mer

Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa?

Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa? Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa? Anneli Petersson, Dr. Svenskt Gastekniskt Center AB Svenskt Gastekniskt Center SGC samordnar gastekniskt utvecklingsarbete.

Läs mer

Vad är internationell skatterätt eller behöver Sverige underkapitaliseringsregler?

Vad är internationell skatterätt eller behöver Sverige underkapitaliseringsregler? 142 SKATTENYTT 2003 Lars-Erik Wenehed Vad är internationell skatterätt eller behöver Sverige underkapitaliseringsregler? Denna artikel är en förkortad version av ett föredrag, som författaren höll på TOR/

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Bästa hållbarhetsredovisning 2011. Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012

Bästa hållbarhetsredovisning 2011. Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012 Bästa hållbarhetsredovisning 2011 Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012 2 En bra hållbarhetsredovisning har kännetecken Tydlig målsättning Rättvisande bild Väsentlig information Transparent

Läs mer