Hållbarhetsredovisning SPP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsredovisning SPP"

Transkript

1 Hållbarhetsredovisning 202 SPP

2 2 Hållbarhet i Storebrandkoncernen En hållbar utveckling ska tillgodose nuvarande generationers behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. För Storebrand och SPP handlar hållbarhet om kundens trygghet och egen långsiktighet. Som leverantör av våra kunders framtida pensionssparande är det viktigt att vi kan tänka långsiktigt och skapa avkastning utan att utgöra ett hot mot den värld våra kunder ska pensioneras i. Hållbarhet integrerad i kärnverksamheten På SPP är hållbarhet en integrerad del av kärnverksamheten. Detta innebär att såväl ekonomiska, sociala som miljömässiga aspekter beaktas innan vi fattar beslut. Samtliga av koncernens affärsområden ansvarar för att integrera relevanta hållbarhetsfrågor i all sin verksamhet från försäljning till kapitalförvaltning. Arbetet med hållbara investeringar har lång historia. Storebrandkoncernens strategi för hållbara investeringar gäller för alla typer av investeringar, i fastigheter, skog, aktier i noterade och onoterade bolag, statsobligationer och mikrofinans. Nytt ramverk för försäkringsbranschen Vid FN:s konferens om hållbar utveckling sommaren 202 var Storebrandkoncernen med och lanserade ett helt nytt initiativ inom försäkringsbranschen. Tillsammans med 30 andra försäkringsbolag och branschorganisationer undertecknade Storebrand UNEP FI:s principer för hållbar försäkring (PSI). Storebrandkoncernen har medverkat i processen att arbeta fram dessa principer. Storebrandkoncernen hoppas att PSI-principerna kommer att bli lika viktiga inom försäkringsbranschen som föregångaren PRI (Principer för hållbara investeringar) är inom finanssektorn. Om hållbarhet ska integreras i kärnverksamheten krävs kontinuerlig kompetensutveckling på området. År 202 utbildades koncernens 35 högsta chefer, säljorganisationen och kundservice i hållbarhet. Koncernen ställer krav på hållbarhet i alla interna processer och beslut. Inköpsavdelningen har hållbarhet som en av tre viktiga parametrar vid val av leverantörer. På HR-avdelningen står jämställdhet, talangutveckling och arbetsglädje högt på dagordningen. Etik och transparens genomsyrar allt vi gör.

3 3 Samarbete som berikar Storebrand i Norge har under flera år samarbetat med Cancerfonden för att bidra i bekämpningen av cancer. Under årets lopp har flera kampanjer genomförts där kunderna informerats om hur man på olika sätt kan förebygga cancer. I Sverige samarbetar SPP sedan 20 med Fryshuset som hjälper och stöttar utsatta barn och ungdomar. Samarbetet har bland annat bidragit till att öka de ungas kunskap och förståelse kring private konomi och betydelsen av ett långsiktigt sparande. Klart-du-kan - stipendiet har anordnats lokalt i både Sverige och Norge i flera år. Stipendier delas varje år ut till projekt eller föreningar som behöver ett mindre belopp för att starta eller utveckla en idé som gör världen bättre. I Sverige gick stödet bland annat till föreningen Mulliga Barn som arbetar för att minska barnfetman i Sverige och Skjutsgruppen som utvecklat en webbtjänst för att samordna samåkning till och från arbetet. I Norge fick Rescue Society i Oslo och Akershus ekonomiskt stöd till informationsdagar för skolelever om sjövett och Dyrenes hus i Bergen fick bidrag till att renovera ett hus för djur. Utmärkelser för vårt hållbarhetsarbete Vårt mål är att vara en ledande aktör inom hållbarhet i vår bransch. Vi är därför stolta över att Storebrand för 4:e året i rad kvalificerat sig för Dow Jones Sustainability Index som ett av de tio procent mest hållbara företagen i världen inom vår bransch. Storebrand har även kvalificerat sig till FTSE4Good och hamnade på sjätte plats på listan över de 00 mest hållbara företagen i världen, som publicerades vid World Economic Forum i Davos i januari 203. Vårt arbete med hållbara investeringar nominerades till Sustainable Asset Manager of the Year en utmärkelse som delas ut av IFC och Financial Times. Vi är certifierade: Vi stödjer och har undertecknat: Vi har kvalificerat oss till:

4 4 En värld i förändring SPP tror att framtidens vinnare är de företag som inser möjligheterna och riskerna med förändrade ramvillkor. Därför vill vi investera i företag som förstår sig på en värld i förändring och agerar efter det. Fonden SPP Global Topp 00 investerar i de företag vi menar är de 00 mest hållbara i världen. Världen förändras snabbt, mycket snabbt. Vi blir allt fler människor på jorden och var och en av oss konsumerar hela tiden mer. Samtidigt lider världen brist på resurser och trycket på ekosystemen ökar. Allt tyder på att detta är en trend som kommer att hålla i sig. Vi har under många år upplevt att världsekonomin kör på två olika hastigheter. Utvecklade länder stagnerar medan bruttonationalprodukten (BNP) ökar med tvåsiffriga tal i flera utvecklingsländer. Före 205 kommer total BNP i tillväxtekonomierna att vara större än i de utvecklade ekonomierna. Antalet invånare i länder som Indien, Kina och Brasilien, med betydande köpkraft, kommer att öka kraftigt under de kommande åren. Detta är bra för den mänskliga utvecklingen men oerhört krävande för vårt globala samhälle som redan idag förbrukar mer varje år än vår planet kan ersätta. Något som blir allt tydligare är att de förändringar vi ser kommer att påverka bolagen som vi investerar i. Aspekter som befolkningstillväxt och resursknapphet inverkar på råvarupriserna. Förändringar i konsumenternas beteende skapar nya marknader. Bolag som verkar i tillväxt- ekonomier kommer att behöva hantera utmaningar relaterade till mänskliga rättigheter och korruption. Detta är ingen enkel uppgift. Här krävs nämligen inte bara en radikal förändring i sättet att värdera risk, utan även förmåga att ställa om produktionen i en mer hållbar riktning. Samtidigt står det klart att omfattande samhällsförändringar även skapar nya affärsmöjligheter. Storebrandkoncernen förvaltar i år 442 miljarder norska kronor. Detta är pengar som ska betalas ut till våra pensions- och försäkringskunder i år, om fem år och om 40 år. Med sådana långsiktiga åtaganden måste vi kunna bedöma alla typer av risker som kan påverka ett bolags resultat. Detta inbegriper risk knuten till korruption, mänskliga rättigheter, klimat och miljö. Vi måste kunna bedöma om ett energibolag har tillräckligt bra antikorruptionssystem när de verkar i Kazakstan; om ett textilföretag har kontroll över sin leverantörskedja i Bangladesh eller om ett finansbolag har vägt in miljörisken när de finansierar dammprojekt i Sydamerika. Samtliga av dessa exempel kan, enligt vår mening, komma att få stora konsekvenser för de bolag vi investerar i. Vårt team på åtta hållbarhetsanalytiker bedömer just hållbarhetsrisk en typ av risk som vanligtvis inte står att finna i traditionella finansiella modeller. Analyserna är gjorda av teamet och interaktionen mellan teamet och våra fondförvaltare gör att Storebrand kan se hela riskbilden för de bolag vi investerar i. Denna kunskap använder vi för att göra de bästa investeringsbesluten för våra kunder.

5 5 Fakta om hållbara investeringar Erfarenhet Sedan 995 Analytiker 8 analytiker, miljöchef för fastigheter och förvaltare för mikrofinans Minimistandard Omfattar alla investeringar. Kriterier avseende korruption och ekonomisk brottslighet, mänskliga rättigheter, klimatförändringar och miljöförstöring, kontroversiella vapen, tobak och låga hållbarhetsbetyg. 20 bolag är exkluderade. Exkluderar även statsobligationer från högriskländer. Hållbarhetsfond SPP Global Topp 00 (lanserad i oktober 202). Aktivt ägande Dialog med och påverkan på flera hundra bolag varje år. Extern förvaltning Aktiv dialog och samarbete med externa förvaltare. Mikrofinans Storebrands mikrofinansportföljer bidrar till nya finansieringslösningar för entreprenörer och små företag i låg- och medelinkomstländer. Nyinvesteringar under 202 inom jordbruk och hälsa. Fastigheter Kontinuerlig höjning av miljöstandarder genom uppgradering och miljöcertifiering av byggnader och områden; energieffektiv drift och samarbete med hyresgäster. Skog Miljöcertifierade eller drivs i enlighet med vedertagen miljöcertifiering. Detta är ett hållbart bolag:. Finansiellt stabila företag Vi investerar i bolag som kan uppvisa starka resultat. Våra åtaganden gentemot våra kunder sträcker sig decennier framåt varför vi måste tänka långsiktigt. 2. Hållbar drift Bolag som har system för att hantera miljöutmaningar, mänskliga rättigheter och korruption är bättre rustade att undvika oönskade och ofta kostsamma incidenter. 3. Positionering i förhållande till globala trender Världen förändras. Vi tror att de bolag som anpassar sin affärsmodell för att producera mer, för fler och med mindre resurser blir morgondagens vinnare.

6 6 Mikrofinans småföretag i låg- och medelinkomstländer. Exempelvis har vi gett kapital till rättvise certifierade kooperativ i Latinamerika samt långsiktig lånefinansiering till det ledande mikrofinansinstitutet i Centralasien. Fältrapport Storebrand har bland annat investerat i Ujjivan Microfinance Institute. En av låntagarna är Shanthi som här delar med sig av sin historia. Plats: Bangalore (södra), KA, Indien Typ av lån: Företagslån Under året har fokus legat på att implementera investeringsstrategin för mikrofinans och sociala investeringar. Detta har främst åstadkommits genom att öka andelen investeringar i låneinstrument samt genom att diversifiera portföljen för flera sektorer i utvecklingsländer, som till exempel jordbruk och hälsa. Beslut om fyra nyinvesteringar har fattats där Storebrand har spelat en viktig roll när det gäller att skapa finansieringsmöjligheter för entreprenörer och Shanthi, ursprungligen från Madras i delstaten Tamil Nadu, är en av de miljoner människor som migrerar till Bangalore i jakten på arbete och bosätter sig i städernas slumområden. Shanthi har bara fem års skolgång i bagaget men fick arbete i en lokal saributik. Hon insåg att om hon startade en egen saributik från hemmet skulle hon kunna spara in på transportkostnader, öka intäkterna och få mer tid för familjen. Shanthi anslöt sig därför till Ujjivan tillsammans med en grupp kvinnor och tog sitt första företagslån på rupier för att kunna öppna en egen butik. På så sätt har Shanthi inte bara kunnat öka sin inkomst (med 50 rupier eller mer för varje sari hon säljer). Det har även ökat hennes kompetens. Tidigare var hennes främsta arbetsuppgift att sy sariblusar. Nu tillverkar hon hela sarier med komplicerade broderier, vilket ökar värdet avsevärt. Med en bättre inkomst och en mindre stressig vardag tänker Shanthi på

7 7 framtiden för sitt företag och sin familj. Hennes nya mål är att kunna öppna ett sparkonto och sätta undan pengar för barnens utbildning. Hon hoppas att de en dag ska kunna kan bli läkare eller ingenjörer. Genom Storebrands finansiering av Ujjivan ett lokalt mikrofinansinstitut har hon möjlighet att ta ett bolån för att kunna expandera och få mer plats för sin butik. DEMOGRAFI KÖN Stadsmiljö 58 % Landsbygd 42 % Kvinnliga låntagare 6 % Manliga låntagare 39 % GEOGRAFI SEKTOR Asien 43 % Latinamerika 20 % Europa 9 % Afrika 9 % Mikroföretag 6 % Jordbruk 9 % Hälsovård 8 % Små och medelstora företag 6 % Övriga 5 % Storebrands investeringar inom mikrofinans syftar, utöver finansiell avkastning, till att bidra positivt till den sociala och ekonomiska utvecklingen i utvecklingsländer. Därför följer vi upp såväl ekonomisk avkastning som sociala faktorer (social performance). Genom att samla in och presentera data på detta sätt får vi en tydligare bild av våra låntagare, i vilka regioner de bedriver verksamhet och vilken typ av sysselsättning lånen främst går till. Vårt långsiktiga mål är att kunna mäta den reella sociala utveckling eller förändring (social impact) som våra investeringar skapat på dessa områden.

8 8 Storebrands minimistandard Grundläggande principer mänskliga rättigheterna, ILO:s kärnkonventioner, FN:s konvention mot korruption, FN:s kärnkonventioner om miljö och klimat, Ottawafördraget avseende landminor, klustervapenkonventionen samt icke-spridningsavtalet för kärnvapen. Storebrandkoncernens arbete med hållbara investeringar bygger främst på principerna i FN:s Global Compact, FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) och FN:s principer för hållbar försäkring (PSI). Våra kriterier återspeglar FN:s deklaration om de Svalbard Grönland Alaska Sverige Island Kanada Norge 3 Irland 2 2 Estland Danmark Nederländerna 3 Portugal 4 Polen Tjeckien Österrike Schweiz Ukraina Slovakien Ungern Kroatien Slovenien Rumänien Italien Spanien Vitryssland Tyskland Luxembourg 4 Lettland Litauen Belgien Frankrike USA Finland Storbritannien Bulgarien Albanien Turk Grekland Libanon Marocko Bermuda Västbanken Israel Mexiko 5 2 Cayman Island Mauretanien Puerto Rico Guatemala El Salvador Libyen Honduras Mali Niger Chad Sudan Senegal Nicaragua Nigeria Guinea Panama Venezuela Colombia Ecuador Peru Côte Ghana d lvoire Liberia Togo Sierra Leone Benin Costa Rica 3 Egypten Västsahara Kuba Algeriet Central African Republic Kamerun Ekvatorial Guinea Cabon Kongo Ugand Demokratiska republiken Kongo Rwanda Burundi Förena Angola M Zambia Bolivia Brasilien Zimbabwe Namibia Chile Paraguay Botswana Argentina Uruguay Sydafrika M

9 9 Uteslutningar baserade på Storebrandkoncernens minimistandard Mänskliga rättigheter (24) Tobak (2) Bolag med lågt hållbarhetsbetyg (40) Korruption och ekonomisk brottslighet (5) Klimat- och miljöskador (6) Kärnvapen (3) Klustervapen (6) Landminor (3) bolag uteslutna statsobligationer: 32 länder uteslutna 0 Ryssland Lågt hållbarhetsbetyg High risk Korruption Corruption Mänskliga rättigheter Human rights Tobak Tobacco Miljöskador Environmental damage Kontroversiella vapen Controversial weapons Kazakstan Mongoliet Georgien Uzbekistan Kirgizistan Azerbaijan kiet Turkmenistan Syrien Irak Iran 3 5 Afghanistan Jordanien Pakistan Nepal Indien Saudiarabien Förenade Arabemiraten Oman Yemen Nordkorea 2 2 Kina Tajikistan 3 Bangladesh Taiwan Hong Kong Myanmar Japan Sydkorea Laos Thailand Filippinerna Vietnam Kambodja Somalia Etiopien Malaysia Kenya 2 da Malaysia Singapore Indonesien 2 ade republiken Tanzania Papua Nya Guinea Malawi Mozambique Madagaskar Australien Tasmania Nya Zeeland

10 0 Samarbete för förändring UNPRI ursprungsbefolkning Storebrand deltar sedan 200 i ett initiativ som syftar till att öka medvetenheten om och respekten för ursprungsbefolkningens rättigheter bland bolag i sektorer med anknytning till resursutvinning. Initiativet sker i regi av FN:s Principles of Responsible Investment plattform och inbegriper nio investerare med ett förvaltningskapital på över 22 miljarder euro. Som investerare blir vi allt mer uppmärksamma på de problem som bolag verksamma inom gruvdrift och utvinning av olja och gas kan stöta på i samröre med ursprungsbefolkningen och andra intressegrupper i det lokala samhället. Vi kan notera att flera utvinningsprojekt runt om i världen har mött stort motstånd från lokalbefolkningar samt från lokala, nationella och internationella frivilligorganisationer. Vissa bolag har tvingats avbryta prospekteringen, vilket lett till betydande förluster i såväl tid som resurser. Detta har inte gått kapitalmarknaderna obemärkt förbi, med fallande aktiekurser som följd. Genom att samarbeta med bolag och främja användningen av bästa praxis hjälper vi företag att ta hänsyn till ursprungsbefolkningens rättigheter, vilket resulterar i bättre relationer med lokalbefolkningen och ökade affärsmöjligheter. FPIC (fritt, föregående och informerat samtycke) håller på att etablera sig som en standard för interaktionen med ursprungsbefolkningen och i egenskap av UNPRI-investerare uppmanar vi bolagen att använda dessa principer som riktmärke för sitt förhållande till lokalbefolkningen. Tillsammans med andra investerare bidrar Storebrand också med konsultation i anknytning till utkastet (Exposure Draft) av FN:s Global Compact. Med detta dokument kommer ursprungsbefolkningens rättigheter och FPIC att bli en del av de allmänna krav som Global Compact förväntar sig att företag ska uppfylla för att hävda att man följer Global Compacts principer om mänskliga rättigheter. Externa förvaltare Sedan 2006 arbetar Storebrandkoncernen systematiskt med externa fondförvaltare för att skapa bättre resultat. Varje kvartal får vi kompletta produktportföljer från alla våra externa fondförvaltare. Dessa jämför vi sedan med vår egen lista över bolag som vi exkluderat. Detta säkerställer att vi alltid har aktuell information om vilka bolag fonderna investerar i. Vi kan även identifiera fonder som investerar i bolag som inte uppfyller våra minimikrav. Under 202 hade vi en löpande dialog med tolv av våra externa fondförvaltare om bolag som inte uppfyllde kraven. Mötena inleds som regel med en diskussion om de problem som ett bolag står inför. Därefter tittar vi på möjliga lösningar. Det gångna året har visat att dialogen med externa fondförvaltare kan vara mycket framgångsrik. I tre olika fall har externa förvaltares direkta inblandning resulterat i att Storebrand återupptagit kontakten med bolag och fått färska uppgifter som underlag för sina analyser. Utöver det ökade informationsflöde som externa förvaltare genererar genom att kontakta bolag för vår räkning, har samverkan visat sig vara ett effektivt sätt för investerare att öka trycket på bolagen. Storebrand samarbetade under 202 med två andra externa förvaltare och skickade ut ett gemensamt brev till ett bolag som uteslutits på grund av korruption. Svaret från bolaget var utförligt och uppmuntrande och kan leda till nya investeringar i bolaget under 203.

11 SPP Global Topp 00 SPP Global Topp 00 Smart för dig Smart för samhället Smart för framtiden Aktiefonden SPP Global Topp 00 startades oktober 202. SPP Global Topp 00 investerar i 00 av de bolag som enligt vår mening är mest hållbara i världen. Vi tror att de bolag som arbetar strategiskt och aktivt med hållbarhet kommer att vara bland de mest lönsamma på lång sikt. Först väljer vi bort bolag som inte uppfyller våra minimikrav. Därefter letar våra specialister aktivt efter de mest hållbara företagen inom alla branscher. Utifrån dessa plockar vi ut de 00 mest hållbara i varje bransch och lägger in dem i SPP Global Topp 00. Världen förändras. Bolagen också. Vi håller ett öga på bolagen och ser till att det alltid är de 00 bästa vi investerar i. Film Se film om SPP Global Topp 00 Exempel på bolag i fonden Coloplast är ett av bolagen i fonden och utmärker sig särskilt genom sin ställning på tillväxtmarknader samt inom bekämpning av den tilltagande fetmaproblematiken. Företaget tillhandahåller produkter och tjänster som gör vardagen enklare för människor med personliga medicinska behov. Coloplast har en global verksamhet och erbjuder produkter inom stomi, urologi, kontinens samt sår- och hudvård. Hållbarhetsarbetet inkluderar bland annat minskning av ftalater i produkterna, minskade koldioxid-utsläpp från produktionen samt åtgärder för bättre hälsa på tillväxtmarknaderna. Coloplast har mycket bra kontroll över sin leverantörskedja. Hela tjugotvå leverantörer förbättrade under förra året sin riskprofil i samarbete med Coloplast och åtta avtal annullerades till följd av brott mot efterlevnaden. Bolaget har uppvisat goda resultat de senaste fem åren med 244 procents ökning av aktiekursen under perioden. Alfa Laval är ett av bolagen i fonden och är en viktig premissleverantör som hjälper kunder i många olika branscher att minska sin miljöbelastning. Bolagets kärntekniker (värmeöverföring, separering och vätskebehandling) framstår inte direkt som miljöteknik, men produkterna är viktiga komponenter i många produktionsverksamheter. Kunderna får effektivare processer, minskad förbrukning av vatten och energi och reducerade utsläpp. En italiensk olivoljeproducent kunde exempelvis minska sin vattenförbrukning med nästan 70 procent och ett schweiziskt raffinaderi reducerade sina koldioxidutsläpp med ton per år.

12 2 Scorecard för hållbarhet Om hållbarhetsredovisning Storebrand har publicerat rapporter inom miljö och socialt ansvar sedan 995 och dessa har tagits upp i koncernens årsredovisning sedan Storebrand tillämpar Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Vår redovisning uppfyller i allt väsentligt GRI:s redovisningsprinciper och ligger på nivå B +. På storebrand.no finns referenser till mer detaljerad information om de enskilda indikatorerna, oavsett om de är helt eller delvis besvarade, samt en detaljerad beskrivning av scorecardindikatorer. Storebrand eftersträvar transparens och ställer krav på objektivitet och kvalitet i hållbarhetsarbetet. Resultaten har därför granskats och attesterats av Deloitte. Detta ökar trovärdigheten för innehållet i redovisningen samt ger en bättre intern säkerhet för att informationen är inhämtad, sammanställd och kvalitetssäkrad på ändamålsenligt sätt. Samverkan med intressenter Ägarna har möjlighet att kommunicera med koncernen på bolagsstämman där vanliga teman är ekonomiskt värdeskapande i företaget, eller specifika frågor som vissa aktieägare vill ha svar på. Koncernen informerar ägare, analytiker och investerare om bolagets värdeskapande arbete genom börsmeddelanden, kvartalsrapporter samt i årsredovisningen. Vi genomför kundundersökningar för att ta reda på vad våra kunder tycker om oss. Vi mäter tillfredsställelse och lojalitet, och undersöker hur kunderna uppfattar våra medarbetares kompetens, reaktionsförmåga och personliga bemötande. Resultaten är viktiga styrverktyg för vårt löpande förbättringsarbete. Koncernen följer systematiskt upp alla klagomål och har tydliga krav när det gäller kvalitet i svaren, svarstiden och intern upplärning. Dialogen med medarbetarna sker i formella fora såsom arbetsmiljöutskottet, koncernledningen eller via förtroendevalda genom årliga undersökningar om medarbetarnöjdhet samt informella kanaler som intranät, ledningsmöten och stormöten. Arbetsglädje, interna förändringsprocesser och ersättningsmodeller är vanliga teman i dialogen med medarbetarna. Den löpande dialogen med medarbetarna på huvudkontoret om inomhusklimat, källsortering o s v har varit avgörande för att driva huvudkontoret på ett sätt som är positivt för de anställda, företaget och miljön. Dialogen har bland annat lett till justeringar i inomhustemperaturen och ventilationen. Koncernen möter nya leverantörer i inköpsprocessen och man har regelbundet statusmöten med de viktigaste leverantörerna. Koncernens riktlinjer för inköp kräver att leverantörerna tar såväl miljömässigt som socialt ansvar och inköpsprocessen är en viktig arena för att hitta ansvarsfulla och långsiktiga lösningar tillsammans med leverantörerna. Koncernen syns i samhället tack vare medverkan i viktiga nationella och internationella sammanhang, medlemskap i olika organisationer, deltagande i nationella och internationella konferenser samt genom artiklar och debattinlägg i Norge och Sverige. Exempelvis deltar vi i projektet Focus: CSR på Handelshögskolan i Stockholm och ger regelbundet föreläsningar på norska universitet och högskolor.

13 3 Indikator Resultat 200 Resultat 20 Resultat 202 Mål Mål Ekonomiskt värdeskapande Ägare Solvenskvot 99 % 4 % 222 % >50 % >50 % Dow Jones Sustainability 74 poäng 78 poäng 79 poäng 75 poäng 80 poäng Index Socialt ansvar Kunder Score UNPRI I övre kvartilen på av 7 områden I övre kvartilen på 2 av 7 områden Utgår I översta kvartilen på 3 av 7 områden 203: Rapportera på ny UNPRI mall. 204: Nollpunktsmätning 205: Ta fram mål baserat på nollpunktsmätning från 204 Genomsnittlig hållbarhetsscore livportföljerna - Definition av indikatorn är i huvudsak utvecklad Nollpunktsmätning: 53 av 00 poäng Utveckla indiktor + nollpunktsmätning 54 av 00 poäng Investeringar i mikrofinans och alternativa aktiva klasser - Definition på indikator Fyra nya investeringar beslutade, tre anslagna. 342, MNOK anslagna Utforska nya möjligheter och öka investeringarna om försvarbart Mäts enbart internt 203, ersätts av nytt mål på social impact Investeringar i mikrofinans social impact Volym hållbarhetsfond Storebrand Trippel Smart/SPP Global Topp Ny indikator. Ersätter tidigare indikator: Investeringar i mikrofinans och alternativa aktiva klasser - Utveckla indikator + nollpunktsmätning NOK mill NOK mill Kundnöjdhet privatkunder 57 % 55,4 % Utgår 65 % Utgår. Ersätts av 4 mål på NPS Kundnöjdhet 6,6 % 6, % Utgår 6,6% Utgår. Ersätts av företagskunder 4 mål på NPS Net Promoter Score (NPS) Påbörjat etableringen av en koncerngemensam NPS-process. Nollpunktsmätning genomförs Kalibrering och målsättning genomförs under 203. Nytt mål för 204 sätts i 203 Kundlöfte nr. 3: Alla relationer, lösningar och åtgärder bygger på långsiktig hållbarhet - Definition på indikator är utvecklad. Nollpunktsmätning införs 202 Nollpunktsmätning genomförs under 203 i Sverige för Privat och Företag Utveckla indikator + nollpunktsmätning 60 av 00 poäng Förebyggande och avslöjande av ekonomisk kriminalitet - Implementerat Implementerat Se till att externa riktlinjer följs och delta i externa fackliga forum Utgår

14 4 Indikator Resultat 200 Resultat 20 Resultat 202 Mål Mål Förebyggande och avslöjande av ekonomisk kriminalitet, penningtvätt och korruption Behandlingstid av 74 % inom 3 kundklagomål 6 veckor - - Ersätter tidigare indikator: Förebyggande och avslöjande av ekonomisk kriminalitet 76 % inom 3 veckor 82 % inom 3 veckor 70 % inom 3 veckor - Implementerat 70 % inom 3 veckor Anställda Etikarbete - 80 % 80 % 85 % 85 % Sjukfrånvaro 2,4 % 2,4 %,9 % 2,4 % 2,4% Anställdas arbetsmiljö och trivsel - Indikatorn är utvecklad med nollpunktsmätning; Arbetsmiljö: 66,5 Trivsel: 7 Arbetsmiljö: Score 59 av 00 Trivselsfaktorer: Score 7 av 00 Utveckla indikator + nollpunktsmätning Utgår. Ersätts av nya mål på anställdas arbetsglädje Anställdas arbetsglädje - - Ny indikator. Ersätter tidigare indikator: Anställdas arbetsmiljö och trivsel. 69 av 00 poäng. - 7 av 00 poäng Andel kvinnliga 43 % 48 % 57 % Mellan 40-60% Mellan 40-60% ledare 7 Mångfald Kartlagt åtgärd Indikator utvecklad med nollpunktsmätning: 74 av 00 poäng 75 av 00 poäng Utveckla indikator + nollpunktsmätning 77 av 00 poäng Anställdas kännedom och stöd för Storebrands arbete med hållbarhet 79 % 82 % 83 % 85 % 86 % Miljö Samhället CO2-utsläpp 8 och Reducera 4 % Oförändrad nivå Flygresor (enkelresor) Oförändrat antal Oförändrat antal Energiförbrukning huvudkontor kwh kwh kwh Inget mål fastställt 203: Nollpunktsmätning nytt huvudkontor. 204: Ta fram mål baserat på nollpunktsmätning från 203

15 ANSVARSFULLA INVESTERINGAR Resultat 200 Resultat 20 Resultat Antal utdelade Best in Class utmärkelser under året Antal företagsdialoger med anledning av Best in Class-analyser Utgår p g a ändring av analysmodellen Utgår p g a ändring av analysmodellen Antal företag kontaktade med anledning av eventuella brott mot vår koncernstandard Antal externa förvaltare kontaktade angående brott mot vår koncernstandrad Antal exkluderade bolag Brott mot mänskliga rättigheter Korruption Allvarlig miljöskada 0 6 Landminor Klustervapen Kärnvapen Tobak Worst in class Antal exkluderade land Antal inkluderade bolag MÅL Hållbarhet är ett långsiktigt tema. Därför har vi i år, för första gången, kompletterat våra tvåårs mål med långsiktiga femårs mål. Följande mål är satta för de viktigaste områdena inom koncernens långsiktiga satsning på hållbarhet. Indikator Mål Dow Jones Sustainability Index Genomsnittlig hållbarhetspoäng i livportföljerna Kundlöfte nr. 3 Alla relationer, lösningar och åtgärder bygger på långsiktig hållbarhet Net Promoter Score (NPS) Volym Hållbarhetsfond Storebrand Trippel Smart/SPP Global Topp 00 Anställdas arbetsglädje Nr. i branschen 63 av 00 poäng Två av tre kunder ska uppleva att vi levererar på kundlöfte nr. 3: 67 av 00 poäng Topp 3 i branschen, företag och privat, Sverige och Norge NOK mill. 73 av 00 poäng

16 6 FOTNOTER. Resultatet avser Storebrandkoncernen. 2. Resultat för 202 utgår p g a implementering av ny UNPRI modell. Rapportering återupptas och nya mål för 203 sätts när ny modell är implementerad med nollpunktsmätning resultat är för perioden från att fonden lanserades oktober 202 till 3 december SKI, Svenskt Kvalitetsindex. 5. Net Promotor Score, NPS, ersätter tidigare indikatorer: Kundnöjdhet privatkunder och kundnöjdhet företagskunder. 6. Ett klagomål är när en kund antingen skriftligen eller muntligen uttrycker sitt missnöje eller oenighet med ett beslut via kundklagomålsansvarig och som leder till en skriftlig återkoppling från SPP. Klagomål som behandlas av externa besvärsinstanser samt rättegångsprocesser ingår inte. 7. Definierad som ledare med personalansvar. 8. Uträknad av den externa firman CO2 Fokus vilka ansvarar för Storebrandkoncernens klimatredovisning. 9. Resultatet avseende 200 och 20 är korrigerat beroende på justerade beräkningsmetoder. 0. På grund av ny rapporteringsmetod är talen inte jämförbara med tidigare år.. Resultatet avseende 200 är korrigerat beroende på justerade beräkningsmetoder. ) Jämförelsetal för tidigare år är inte tillgängliga. 2) Vissa företag har uteslutits på grund av mer än ett kriterium.

17 7

18 8 Vi förvaltar framtiden för dig Stina Billinger Hållbarhetschef Anställd sedan: 2008 Utbildning: Media, kommunikation och retorik Specialkompetens: Strategi och kommunikation Christine Tørklep Meisingset Chef/Förvaltare hållbara investeringar Anställd sedan: 200, chef sedan 2005 Utbildning: M.sc. Miljöstrategi Specialkompetens: Miljöteknik, miljöstrategi, bolagsstyrning, ägarstyrning samt förvaltare av Storebrand Trippel Smart Jonas Ahlén Förvaltare Anställd sedan: 20 Utbildning: Statsvetenskap och Fil. kand. i ekonomi Specialkompentens: Mikrofinans, tillväxtmarknader, finanssektorn samt förvaltare av SPP Global Topp 00 Matthew Smith Senior analytiker Anställd sedan: 2008 Utbildning: Statsvetenskap, hållbarhet- och kulturstudier samt pedagogik Specialkompetens: Finans, telecom och korruption Philip Ripman Senior analytiker Anställd sedan: 2006 Utbildning: Kandidatexamen i statsvetenskap, Master i Kinesiska studier Specialkompetens: Energi och vapen Hanne Iversen Rye Senior analytiker Anställd sedan: 2000 Utbildning: Kandidatexamen inom jordbruk med specialisering inom mark- och vattenföroreningar Specialkompetens: Industri- och konsumtionsvaror samt miljöfrågor

19 9 Kathinka Nøding Østvik Senior analytiker Anställd sedan: 200 Utbildning: Miljö- och resursekonomi Specialkompetens: Materialsektorn (metall, gruvor, kemi och skog) och miljöfrågor Solveig Bryne Castberg Senior analytiker Anställd sedan: 2006 Utbildning: Statsvetenskap och ekonomi Specialkompetens: Korruption, energi- och hälsovårdssektorn Mona R. Larsen Analytiker Anställd sedan: 200 Utbildning: Kandidatexamen i affärer med en specialisering inom finans och statistik, samt magisterexamen i operationsanalys Specialkompetens: IT och korruption Tulia Machado-Helland Senior analytiker Anställd sedan: 2006 Utbildning: Jurist samt kandidatexamen i hållbar utveckling med inriktning mot ursprungsbefolkningars rättigheter Specialkompetens: Textil-, fordon-, media- och tobaksindustrin Unn Hofstad Miljö- och klimatchef Storebrand Fastigheter Anställd sedan: 20 Utbildning: M.sc. Civilingenjör Specialkompetens: Energi- och miljöteknik, ekonomi och utveckling

20 Vill du veta mer? Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet på spp.se Grafisk senter 08/203 Välkommen till spp.se eller ring Kundcenter på SPP Liv Fondförsäkring AB, Org nr , SE Stockholm.

Hållbarhetsredovisning SPP

Hållbarhetsredovisning SPP Hållbarhetsredovisning 03 SPP Inledning För SPP är hållbarhet inte ett modeord, det är en grundläggande förutsättning för vår affärsmodell. SPP/Storebrand har nästan 0 års erfarenhet av att integrera hållbarhet

Läs mer

Pensionspengar med makt att förbättra framtiden. Hållbarhetsredovisning 2009

Pensionspengar med makt att förbättra framtiden. Hållbarhetsredovisning 2009 Pensionspengar med makt att förbättra framtiden Hållbarhetsredovisning 2009 Om redovisningen Detta är KPA Pensions andra hållbarhetsredovisning. Den är framtagen enligt de internationella riktlinjerna

Läs mer

unicef sverige verksamhetsberättelse med årsredovisning för år 2009

unicef sverige verksamhetsberättelse med årsredovisning för år 2009 unicef sverige verksamhetsberättelse med årsredovisning för år 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 3-29 Förvaltningsberättelse 30 Resultaträkning 32 balansräkning 33 Kassaflödesanalys 34 noter 35 Underskrifter

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

SEB Hållbarhetsrapport. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön.

SEB Hållbarhetsrapport. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön. FN:s Global Compact Rapport om FRAMstegen under 2011 Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön. SEB Hållbarhetsrapport 11 Priser och utmärkelser under 2011 Utdelat av Kunder

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2013 2 VD-ORD VD-ord Innehåll VD-ord 2 Mål och strategi 3 Ekonomisk hållbarhet 5 Social hållbarhet 9 Miljömässig hållbarhet 12 Redovisning och styrning av hållbarhetsarbetet

Läs mer

HÅLLBARHETSRAPPORT. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för människor, affären och miljön

HÅLLBARHETSRAPPORT. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för människor, affären och miljön HÅLLBARHETSRAPPORT 2014 Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för människor, affären och miljön Etik Kunskap och ekonomiskt värde Ansvarsfulla affärer Att vara den mest betrodda partnern för kunder med

Läs mer

FN:S Global Compact RappoRt om FRamsteGeN under 2013. Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för affären, människorna och miljön. Hållbarhetsrapport

FN:S Global Compact RappoRt om FRamsteGeN under 2013. Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för affären, människorna och miljön. Hållbarhetsrapport FN:S Global Compact RappoRt om FRamsteGeN under 2013 Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för affären, människorna och miljön Hållbarhetsrapport 13 Vi spelar en viktig roll för att främja en hållbar tillväxt.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 innehåll 2 Koncernchefen har ordet Det här är Folksam Organisation och styrning Kunder Ägarstyrning Medarbetare Trafikforskning Miljöarbete Folksams forskningsstiftelse Priser

Läs mer

HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande

HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande HÅLLBART FÖRETAGANDE Plattform för svenskt agerande Inledning Med denna publikation vill den svenska regeringen ge sin grundsyn om hur den ser på frågor kring hållbart företagande, eller Corporate Social

Läs mer

Ansvarsfulla investeringar Om fonder, etik och hållbarhet

Ansvarsfulla investeringar Om fonder, etik och hållbarhet Ansvarsfulla investeringar Om fonder, etik och hållbarhet Ansvarsfulla investeringar Om fonder, etik och hållbarhet Fondbolagens förening (www.fondbolagen.se) Brasel Publishing (www.braselpublishing.se)

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Swedbank i korthet 2 Ordförande har ordet 2 VD har ordet 3 Framsteg 2013 4 Swedbank i en föränderlig värld 5 Hållbarhetsstrategi 6 Väsentlighetsanalys 7 Hållbarhet

Läs mer

Corporate Responsibility redovisning 2011

Corporate Responsibility redovisning 2011 ängre Corporate Responsibility redovisning 2011 150 år av ansvarstagande 1855 Behovet av ett nytt försäkringssystem engagerar samhällets toppkrafter. Den 12 januari får Skandia tillstånd att bedriva brand-

Läs mer

CORPORATE RESPONSIBILITY REDOVISNING 2011

CORPORATE RESPONSIBILITY REDOVISNING 2011 ängre CORPORATE RESPONSIBILITY REDOVISNING 2011 150 år av ansvarstagande 1855 Behovet av ett nytt försäkringssystem engagerar samhällets toppkrafter. Den 12 januari får Skandia tillstånd att bedriva brand-

Läs mer

Entreprenörskap i Sverige Nationell rapport

Entreprenörskap i Sverige Nationell rapport Entreprenörskap i Sverige Nationell rapport 2014 Entreprenörskap i Sverige Nationell rapport 2014 Sveriges GEM-team 2013 utgjordes av Pontus Braunerhjelm, professor Kungliga Tekniska Högskolan och VD Entreprenörskapsforum,

Läs mer

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året:

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året: Årsredovisning 13 Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll och inledning Fastigheten Polisen 3 i Helsingborg som är GreenBuildingcertifierad sedan juni 2011. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ)

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2014 SBAB Bank AB (publ) SBAB Bank AB (publ) AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) SBAB Bank AB (publ) Baselregelverkets Pelare 3 INNEHÅLL Innehåll Läs mer på sbab.se Kort

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll och inledning Fastigheten Kranen 9 på Dockan i Malmö. Byggnaden fick Malmö Stadsbyggnadspris 2002. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2011 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle

www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle www.pwc.se/corporate-responsibility Inledning foto: charlotte@clic.se I denna redovisning [s. 4] Strategi & styrning Den hållbarhetspolicy

Läs mer

ENGAGEMANG OCH SAMARBETE

ENGAGEMANG OCH SAMARBETE ENGAGEMANG OCH SAMARBETE ETIKRÅDETS ÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL ETIKRÅDETS ARBETSPROCESS s. 2 s. 6 ORDFÖRANDE HAR ORDET RESEREPORTAGE s. 12 POSITIVA FÖRÄNDRINGAR I GRUVINDUSTRIN s. 22 s. 14 FÄLTSTUDIER I

Läs mer

Ägarrapport 1 JULI 2012 30 JUNI 2013

Ägarrapport 1 JULI 2012 30 JUNI 2013 Ägarrapport 1 JULI 2012 30 JUNI 2013 VD-ord Andra AP-fonden anser att ett långsiktigt ansvarsfullt förhållningssätt till miljö, etik och bolagsstyrning höjer värdet på bolagen. Då vi arbetar integrerat

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2010/2011

Hållbarhetsredovisning 2010/2011 Hållbarhetsredovisning 2010/2011 På väg till ett hållbart samhälle Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, affärsrådgivning och redovisning. Vårt uppdrag och vårt

Läs mer

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning Atlas Copco 212 ett rekordår 212 Årsredovisning Sammanfattning av resultat 212 EKONOMI Enhet Mål Förändring, % Orderingång MSEK 9 57 86 955 +4 Intäkter MSEK 8% tillväxt 9 533 81 23 +11 EBITDA MSEK 21 892

Läs mer

UNICEF SVERIGE 2013. Hållbarhetsredovisning. Årsredovisning och förvaltningsberättelse

UNICEF SVERIGE 2013. Hållbarhetsredovisning. Årsredovisning och förvaltningsberättelse UNICEF SVERIGE 2013 UNICEF Hållbarhetsredovisning SVERIGE 2013 Årsredovisning och förvaltningsberättelse 1 Juni 2014 Barns rättigheter är en förutsättning för hållbar utveckling Att prata om hållbarhet

Läs mer

hållbarhetsredovisning 2013

hållbarhetsredovisning 2013 hållbarhetsredovisning 2013 Människan och ljuset i centrum Fagerhult är experter på belysningslösningar och vårt största bidrag till en hållbar utveckling är att skapa allt energieffektivare system och

Läs mer

SCA Hållbarhetsredovisning 2006

SCA Hållbarhetsredovisning 2006 SCA Hållbarhetsredovisning 2006 Året i korthet Innehåll För att ytterligare förbättra SCAs vattenanvändning hölls ett internt seminarium för att sprida förbättringsåtgärder, bland annat effektivare användning

Läs mer

Årsredovisning 2011 SPP Livförsäkring AB

Årsredovisning 2011 SPP Livförsäkring AB Årsredovisning 2011 SPP Livförsäkring AB Innehåll Nyckeltal...3 Året i korthet...5 Förvaltningsberättelse...6 Viktiga händelser...7 Vision och kärnvärden...8 Kapitalförvaltning...10 Marknad och försäljning...11

Läs mer