Hållbarhetsredovisning SPP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsredovisning SPP"

Transkript

1 Hållbarhetsredovisning 202 SPP

2 2 Hållbarhet i Storebrandkoncernen En hållbar utveckling ska tillgodose nuvarande generationers behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. För Storebrand och SPP handlar hållbarhet om kundens trygghet och egen långsiktighet. Som leverantör av våra kunders framtida pensionssparande är det viktigt att vi kan tänka långsiktigt och skapa avkastning utan att utgöra ett hot mot den värld våra kunder ska pensioneras i. Hållbarhet integrerad i kärnverksamheten På SPP är hållbarhet en integrerad del av kärnverksamheten. Detta innebär att såväl ekonomiska, sociala som miljömässiga aspekter beaktas innan vi fattar beslut. Samtliga av koncernens affärsområden ansvarar för att integrera relevanta hållbarhetsfrågor i all sin verksamhet från försäljning till kapitalförvaltning. Arbetet med hållbara investeringar har lång historia. Storebrandkoncernens strategi för hållbara investeringar gäller för alla typer av investeringar, i fastigheter, skog, aktier i noterade och onoterade bolag, statsobligationer och mikrofinans. Nytt ramverk för försäkringsbranschen Vid FN:s konferens om hållbar utveckling sommaren 202 var Storebrandkoncernen med och lanserade ett helt nytt initiativ inom försäkringsbranschen. Tillsammans med 30 andra försäkringsbolag och branschorganisationer undertecknade Storebrand UNEP FI:s principer för hållbar försäkring (PSI). Storebrandkoncernen har medverkat i processen att arbeta fram dessa principer. Storebrandkoncernen hoppas att PSI-principerna kommer att bli lika viktiga inom försäkringsbranschen som föregångaren PRI (Principer för hållbara investeringar) är inom finanssektorn. Om hållbarhet ska integreras i kärnverksamheten krävs kontinuerlig kompetensutveckling på området. År 202 utbildades koncernens 35 högsta chefer, säljorganisationen och kundservice i hållbarhet. Koncernen ställer krav på hållbarhet i alla interna processer och beslut. Inköpsavdelningen har hållbarhet som en av tre viktiga parametrar vid val av leverantörer. På HR-avdelningen står jämställdhet, talangutveckling och arbetsglädje högt på dagordningen. Etik och transparens genomsyrar allt vi gör.

3 3 Samarbete som berikar Storebrand i Norge har under flera år samarbetat med Cancerfonden för att bidra i bekämpningen av cancer. Under årets lopp har flera kampanjer genomförts där kunderna informerats om hur man på olika sätt kan förebygga cancer. I Sverige samarbetar SPP sedan 20 med Fryshuset som hjälper och stöttar utsatta barn och ungdomar. Samarbetet har bland annat bidragit till att öka de ungas kunskap och förståelse kring private konomi och betydelsen av ett långsiktigt sparande. Klart-du-kan - stipendiet har anordnats lokalt i både Sverige och Norge i flera år. Stipendier delas varje år ut till projekt eller föreningar som behöver ett mindre belopp för att starta eller utveckla en idé som gör världen bättre. I Sverige gick stödet bland annat till föreningen Mulliga Barn som arbetar för att minska barnfetman i Sverige och Skjutsgruppen som utvecklat en webbtjänst för att samordna samåkning till och från arbetet. I Norge fick Rescue Society i Oslo och Akershus ekonomiskt stöd till informationsdagar för skolelever om sjövett och Dyrenes hus i Bergen fick bidrag till att renovera ett hus för djur. Utmärkelser för vårt hållbarhetsarbete Vårt mål är att vara en ledande aktör inom hållbarhet i vår bransch. Vi är därför stolta över att Storebrand för 4:e året i rad kvalificerat sig för Dow Jones Sustainability Index som ett av de tio procent mest hållbara företagen i världen inom vår bransch. Storebrand har även kvalificerat sig till FTSE4Good och hamnade på sjätte plats på listan över de 00 mest hållbara företagen i världen, som publicerades vid World Economic Forum i Davos i januari 203. Vårt arbete med hållbara investeringar nominerades till Sustainable Asset Manager of the Year en utmärkelse som delas ut av IFC och Financial Times. Vi är certifierade: Vi stödjer och har undertecknat: Vi har kvalificerat oss till:

4 4 En värld i förändring SPP tror att framtidens vinnare är de företag som inser möjligheterna och riskerna med förändrade ramvillkor. Därför vill vi investera i företag som förstår sig på en värld i förändring och agerar efter det. Fonden SPP Global Topp 00 investerar i de företag vi menar är de 00 mest hållbara i världen. Världen förändras snabbt, mycket snabbt. Vi blir allt fler människor på jorden och var och en av oss konsumerar hela tiden mer. Samtidigt lider världen brist på resurser och trycket på ekosystemen ökar. Allt tyder på att detta är en trend som kommer att hålla i sig. Vi har under många år upplevt att världsekonomin kör på två olika hastigheter. Utvecklade länder stagnerar medan bruttonationalprodukten (BNP) ökar med tvåsiffriga tal i flera utvecklingsländer. Före 205 kommer total BNP i tillväxtekonomierna att vara större än i de utvecklade ekonomierna. Antalet invånare i länder som Indien, Kina och Brasilien, med betydande köpkraft, kommer att öka kraftigt under de kommande åren. Detta är bra för den mänskliga utvecklingen men oerhört krävande för vårt globala samhälle som redan idag förbrukar mer varje år än vår planet kan ersätta. Något som blir allt tydligare är att de förändringar vi ser kommer att påverka bolagen som vi investerar i. Aspekter som befolkningstillväxt och resursknapphet inverkar på råvarupriserna. Förändringar i konsumenternas beteende skapar nya marknader. Bolag som verkar i tillväxt- ekonomier kommer att behöva hantera utmaningar relaterade till mänskliga rättigheter och korruption. Detta är ingen enkel uppgift. Här krävs nämligen inte bara en radikal förändring i sättet att värdera risk, utan även förmåga att ställa om produktionen i en mer hållbar riktning. Samtidigt står det klart att omfattande samhällsförändringar även skapar nya affärsmöjligheter. Storebrandkoncernen förvaltar i år 442 miljarder norska kronor. Detta är pengar som ska betalas ut till våra pensions- och försäkringskunder i år, om fem år och om 40 år. Med sådana långsiktiga åtaganden måste vi kunna bedöma alla typer av risker som kan påverka ett bolags resultat. Detta inbegriper risk knuten till korruption, mänskliga rättigheter, klimat och miljö. Vi måste kunna bedöma om ett energibolag har tillräckligt bra antikorruptionssystem när de verkar i Kazakstan; om ett textilföretag har kontroll över sin leverantörskedja i Bangladesh eller om ett finansbolag har vägt in miljörisken när de finansierar dammprojekt i Sydamerika. Samtliga av dessa exempel kan, enligt vår mening, komma att få stora konsekvenser för de bolag vi investerar i. Vårt team på åtta hållbarhetsanalytiker bedömer just hållbarhetsrisk en typ av risk som vanligtvis inte står att finna i traditionella finansiella modeller. Analyserna är gjorda av teamet och interaktionen mellan teamet och våra fondförvaltare gör att Storebrand kan se hela riskbilden för de bolag vi investerar i. Denna kunskap använder vi för att göra de bästa investeringsbesluten för våra kunder.

5 5 Fakta om hållbara investeringar Erfarenhet Sedan 995 Analytiker 8 analytiker, miljöchef för fastigheter och förvaltare för mikrofinans Minimistandard Omfattar alla investeringar. Kriterier avseende korruption och ekonomisk brottslighet, mänskliga rättigheter, klimatförändringar och miljöförstöring, kontroversiella vapen, tobak och låga hållbarhetsbetyg. 20 bolag är exkluderade. Exkluderar även statsobligationer från högriskländer. Hållbarhetsfond SPP Global Topp 00 (lanserad i oktober 202). Aktivt ägande Dialog med och påverkan på flera hundra bolag varje år. Extern förvaltning Aktiv dialog och samarbete med externa förvaltare. Mikrofinans Storebrands mikrofinansportföljer bidrar till nya finansieringslösningar för entreprenörer och små företag i låg- och medelinkomstländer. Nyinvesteringar under 202 inom jordbruk och hälsa. Fastigheter Kontinuerlig höjning av miljöstandarder genom uppgradering och miljöcertifiering av byggnader och områden; energieffektiv drift och samarbete med hyresgäster. Skog Miljöcertifierade eller drivs i enlighet med vedertagen miljöcertifiering. Detta är ett hållbart bolag:. Finansiellt stabila företag Vi investerar i bolag som kan uppvisa starka resultat. Våra åtaganden gentemot våra kunder sträcker sig decennier framåt varför vi måste tänka långsiktigt. 2. Hållbar drift Bolag som har system för att hantera miljöutmaningar, mänskliga rättigheter och korruption är bättre rustade att undvika oönskade och ofta kostsamma incidenter. 3. Positionering i förhållande till globala trender Världen förändras. Vi tror att de bolag som anpassar sin affärsmodell för att producera mer, för fler och med mindre resurser blir morgondagens vinnare.

6 6 Mikrofinans småföretag i låg- och medelinkomstländer. Exempelvis har vi gett kapital till rättvise certifierade kooperativ i Latinamerika samt långsiktig lånefinansiering till det ledande mikrofinansinstitutet i Centralasien. Fältrapport Storebrand har bland annat investerat i Ujjivan Microfinance Institute. En av låntagarna är Shanthi som här delar med sig av sin historia. Plats: Bangalore (södra), KA, Indien Typ av lån: Företagslån Under året har fokus legat på att implementera investeringsstrategin för mikrofinans och sociala investeringar. Detta har främst åstadkommits genom att öka andelen investeringar i låneinstrument samt genom att diversifiera portföljen för flera sektorer i utvecklingsländer, som till exempel jordbruk och hälsa. Beslut om fyra nyinvesteringar har fattats där Storebrand har spelat en viktig roll när det gäller att skapa finansieringsmöjligheter för entreprenörer och Shanthi, ursprungligen från Madras i delstaten Tamil Nadu, är en av de miljoner människor som migrerar till Bangalore i jakten på arbete och bosätter sig i städernas slumområden. Shanthi har bara fem års skolgång i bagaget men fick arbete i en lokal saributik. Hon insåg att om hon startade en egen saributik från hemmet skulle hon kunna spara in på transportkostnader, öka intäkterna och få mer tid för familjen. Shanthi anslöt sig därför till Ujjivan tillsammans med en grupp kvinnor och tog sitt första företagslån på rupier för att kunna öppna en egen butik. På så sätt har Shanthi inte bara kunnat öka sin inkomst (med 50 rupier eller mer för varje sari hon säljer). Det har även ökat hennes kompetens. Tidigare var hennes främsta arbetsuppgift att sy sariblusar. Nu tillverkar hon hela sarier med komplicerade broderier, vilket ökar värdet avsevärt. Med en bättre inkomst och en mindre stressig vardag tänker Shanthi på

7 7 framtiden för sitt företag och sin familj. Hennes nya mål är att kunna öppna ett sparkonto och sätta undan pengar för barnens utbildning. Hon hoppas att de en dag ska kunna kan bli läkare eller ingenjörer. Genom Storebrands finansiering av Ujjivan ett lokalt mikrofinansinstitut har hon möjlighet att ta ett bolån för att kunna expandera och få mer plats för sin butik. DEMOGRAFI KÖN Stadsmiljö 58 % Landsbygd 42 % Kvinnliga låntagare 6 % Manliga låntagare 39 % GEOGRAFI SEKTOR Asien 43 % Latinamerika 20 % Europa 9 % Afrika 9 % Mikroföretag 6 % Jordbruk 9 % Hälsovård 8 % Små och medelstora företag 6 % Övriga 5 % Storebrands investeringar inom mikrofinans syftar, utöver finansiell avkastning, till att bidra positivt till den sociala och ekonomiska utvecklingen i utvecklingsländer. Därför följer vi upp såväl ekonomisk avkastning som sociala faktorer (social performance). Genom att samla in och presentera data på detta sätt får vi en tydligare bild av våra låntagare, i vilka regioner de bedriver verksamhet och vilken typ av sysselsättning lånen främst går till. Vårt långsiktiga mål är att kunna mäta den reella sociala utveckling eller förändring (social impact) som våra investeringar skapat på dessa områden.

8 8 Storebrands minimistandard Grundläggande principer mänskliga rättigheterna, ILO:s kärnkonventioner, FN:s konvention mot korruption, FN:s kärnkonventioner om miljö och klimat, Ottawafördraget avseende landminor, klustervapenkonventionen samt icke-spridningsavtalet för kärnvapen. Storebrandkoncernens arbete med hållbara investeringar bygger främst på principerna i FN:s Global Compact, FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) och FN:s principer för hållbar försäkring (PSI). Våra kriterier återspeglar FN:s deklaration om de Svalbard Grönland Alaska Sverige Island Kanada Norge 3 Irland 2 2 Estland Danmark Nederländerna 3 Portugal 4 Polen Tjeckien Österrike Schweiz Ukraina Slovakien Ungern Kroatien Slovenien Rumänien Italien Spanien Vitryssland Tyskland Luxembourg 4 Lettland Litauen Belgien Frankrike USA Finland Storbritannien Bulgarien Albanien Turk Grekland Libanon Marocko Bermuda Västbanken Israel Mexiko 5 2 Cayman Island Mauretanien Puerto Rico Guatemala El Salvador Libyen Honduras Mali Niger Chad Sudan Senegal Nicaragua Nigeria Guinea Panama Venezuela Colombia Ecuador Peru Côte Ghana d lvoire Liberia Togo Sierra Leone Benin Costa Rica 3 Egypten Västsahara Kuba Algeriet Central African Republic Kamerun Ekvatorial Guinea Cabon Kongo Ugand Demokratiska republiken Kongo Rwanda Burundi Förena Angola M Zambia Bolivia Brasilien Zimbabwe Namibia Chile Paraguay Botswana Argentina Uruguay Sydafrika M

9 9 Uteslutningar baserade på Storebrandkoncernens minimistandard Mänskliga rättigheter (24) Tobak (2) Bolag med lågt hållbarhetsbetyg (40) Korruption och ekonomisk brottslighet (5) Klimat- och miljöskador (6) Kärnvapen (3) Klustervapen (6) Landminor (3) bolag uteslutna statsobligationer: 32 länder uteslutna 0 Ryssland Lågt hållbarhetsbetyg High risk Korruption Corruption Mänskliga rättigheter Human rights Tobak Tobacco Miljöskador Environmental damage Kontroversiella vapen Controversial weapons Kazakstan Mongoliet Georgien Uzbekistan Kirgizistan Azerbaijan kiet Turkmenistan Syrien Irak Iran 3 5 Afghanistan Jordanien Pakistan Nepal Indien Saudiarabien Förenade Arabemiraten Oman Yemen Nordkorea 2 2 Kina Tajikistan 3 Bangladesh Taiwan Hong Kong Myanmar Japan Sydkorea Laos Thailand Filippinerna Vietnam Kambodja Somalia Etiopien Malaysia Kenya 2 da Malaysia Singapore Indonesien 2 ade republiken Tanzania Papua Nya Guinea Malawi Mozambique Madagaskar Australien Tasmania Nya Zeeland

10 0 Samarbete för förändring UNPRI ursprungsbefolkning Storebrand deltar sedan 200 i ett initiativ som syftar till att öka medvetenheten om och respekten för ursprungsbefolkningens rättigheter bland bolag i sektorer med anknytning till resursutvinning. Initiativet sker i regi av FN:s Principles of Responsible Investment plattform och inbegriper nio investerare med ett förvaltningskapital på över 22 miljarder euro. Som investerare blir vi allt mer uppmärksamma på de problem som bolag verksamma inom gruvdrift och utvinning av olja och gas kan stöta på i samröre med ursprungsbefolkningen och andra intressegrupper i det lokala samhället. Vi kan notera att flera utvinningsprojekt runt om i världen har mött stort motstånd från lokalbefolkningar samt från lokala, nationella och internationella frivilligorganisationer. Vissa bolag har tvingats avbryta prospekteringen, vilket lett till betydande förluster i såväl tid som resurser. Detta har inte gått kapitalmarknaderna obemärkt förbi, med fallande aktiekurser som följd. Genom att samarbeta med bolag och främja användningen av bästa praxis hjälper vi företag att ta hänsyn till ursprungsbefolkningens rättigheter, vilket resulterar i bättre relationer med lokalbefolkningen och ökade affärsmöjligheter. FPIC (fritt, föregående och informerat samtycke) håller på att etablera sig som en standard för interaktionen med ursprungsbefolkningen och i egenskap av UNPRI-investerare uppmanar vi bolagen att använda dessa principer som riktmärke för sitt förhållande till lokalbefolkningen. Tillsammans med andra investerare bidrar Storebrand också med konsultation i anknytning till utkastet (Exposure Draft) av FN:s Global Compact. Med detta dokument kommer ursprungsbefolkningens rättigheter och FPIC att bli en del av de allmänna krav som Global Compact förväntar sig att företag ska uppfylla för att hävda att man följer Global Compacts principer om mänskliga rättigheter. Externa förvaltare Sedan 2006 arbetar Storebrandkoncernen systematiskt med externa fondförvaltare för att skapa bättre resultat. Varje kvartal får vi kompletta produktportföljer från alla våra externa fondförvaltare. Dessa jämför vi sedan med vår egen lista över bolag som vi exkluderat. Detta säkerställer att vi alltid har aktuell information om vilka bolag fonderna investerar i. Vi kan även identifiera fonder som investerar i bolag som inte uppfyller våra minimikrav. Under 202 hade vi en löpande dialog med tolv av våra externa fondförvaltare om bolag som inte uppfyllde kraven. Mötena inleds som regel med en diskussion om de problem som ett bolag står inför. Därefter tittar vi på möjliga lösningar. Det gångna året har visat att dialogen med externa fondförvaltare kan vara mycket framgångsrik. I tre olika fall har externa förvaltares direkta inblandning resulterat i att Storebrand återupptagit kontakten med bolag och fått färska uppgifter som underlag för sina analyser. Utöver det ökade informationsflöde som externa förvaltare genererar genom att kontakta bolag för vår räkning, har samverkan visat sig vara ett effektivt sätt för investerare att öka trycket på bolagen. Storebrand samarbetade under 202 med två andra externa förvaltare och skickade ut ett gemensamt brev till ett bolag som uteslutits på grund av korruption. Svaret från bolaget var utförligt och uppmuntrande och kan leda till nya investeringar i bolaget under 203.

11 SPP Global Topp 00 SPP Global Topp 00 Smart för dig Smart för samhället Smart för framtiden Aktiefonden SPP Global Topp 00 startades oktober 202. SPP Global Topp 00 investerar i 00 av de bolag som enligt vår mening är mest hållbara i världen. Vi tror att de bolag som arbetar strategiskt och aktivt med hållbarhet kommer att vara bland de mest lönsamma på lång sikt. Först väljer vi bort bolag som inte uppfyller våra minimikrav. Därefter letar våra specialister aktivt efter de mest hållbara företagen inom alla branscher. Utifrån dessa plockar vi ut de 00 mest hållbara i varje bransch och lägger in dem i SPP Global Topp 00. Världen förändras. Bolagen också. Vi håller ett öga på bolagen och ser till att det alltid är de 00 bästa vi investerar i. Film Se film om SPP Global Topp 00 Exempel på bolag i fonden Coloplast är ett av bolagen i fonden och utmärker sig särskilt genom sin ställning på tillväxtmarknader samt inom bekämpning av den tilltagande fetmaproblematiken. Företaget tillhandahåller produkter och tjänster som gör vardagen enklare för människor med personliga medicinska behov. Coloplast har en global verksamhet och erbjuder produkter inom stomi, urologi, kontinens samt sår- och hudvård. Hållbarhetsarbetet inkluderar bland annat minskning av ftalater i produkterna, minskade koldioxid-utsläpp från produktionen samt åtgärder för bättre hälsa på tillväxtmarknaderna. Coloplast har mycket bra kontroll över sin leverantörskedja. Hela tjugotvå leverantörer förbättrade under förra året sin riskprofil i samarbete med Coloplast och åtta avtal annullerades till följd av brott mot efterlevnaden. Bolaget har uppvisat goda resultat de senaste fem åren med 244 procents ökning av aktiekursen under perioden. Alfa Laval är ett av bolagen i fonden och är en viktig premissleverantör som hjälper kunder i många olika branscher att minska sin miljöbelastning. Bolagets kärntekniker (värmeöverföring, separering och vätskebehandling) framstår inte direkt som miljöteknik, men produkterna är viktiga komponenter i många produktionsverksamheter. Kunderna får effektivare processer, minskad förbrukning av vatten och energi och reducerade utsläpp. En italiensk olivoljeproducent kunde exempelvis minska sin vattenförbrukning med nästan 70 procent och ett schweiziskt raffinaderi reducerade sina koldioxidutsläpp med ton per år.

12 2 Scorecard för hållbarhet Om hållbarhetsredovisning Storebrand har publicerat rapporter inom miljö och socialt ansvar sedan 995 och dessa har tagits upp i koncernens årsredovisning sedan Storebrand tillämpar Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Vår redovisning uppfyller i allt väsentligt GRI:s redovisningsprinciper och ligger på nivå B +. På storebrand.no finns referenser till mer detaljerad information om de enskilda indikatorerna, oavsett om de är helt eller delvis besvarade, samt en detaljerad beskrivning av scorecardindikatorer. Storebrand eftersträvar transparens och ställer krav på objektivitet och kvalitet i hållbarhetsarbetet. Resultaten har därför granskats och attesterats av Deloitte. Detta ökar trovärdigheten för innehållet i redovisningen samt ger en bättre intern säkerhet för att informationen är inhämtad, sammanställd och kvalitetssäkrad på ändamålsenligt sätt. Samverkan med intressenter Ägarna har möjlighet att kommunicera med koncernen på bolagsstämman där vanliga teman är ekonomiskt värdeskapande i företaget, eller specifika frågor som vissa aktieägare vill ha svar på. Koncernen informerar ägare, analytiker och investerare om bolagets värdeskapande arbete genom börsmeddelanden, kvartalsrapporter samt i årsredovisningen. Vi genomför kundundersökningar för att ta reda på vad våra kunder tycker om oss. Vi mäter tillfredsställelse och lojalitet, och undersöker hur kunderna uppfattar våra medarbetares kompetens, reaktionsförmåga och personliga bemötande. Resultaten är viktiga styrverktyg för vårt löpande förbättringsarbete. Koncernen följer systematiskt upp alla klagomål och har tydliga krav när det gäller kvalitet i svaren, svarstiden och intern upplärning. Dialogen med medarbetarna sker i formella fora såsom arbetsmiljöutskottet, koncernledningen eller via förtroendevalda genom årliga undersökningar om medarbetarnöjdhet samt informella kanaler som intranät, ledningsmöten och stormöten. Arbetsglädje, interna förändringsprocesser och ersättningsmodeller är vanliga teman i dialogen med medarbetarna. Den löpande dialogen med medarbetarna på huvudkontoret om inomhusklimat, källsortering o s v har varit avgörande för att driva huvudkontoret på ett sätt som är positivt för de anställda, företaget och miljön. Dialogen har bland annat lett till justeringar i inomhustemperaturen och ventilationen. Koncernen möter nya leverantörer i inköpsprocessen och man har regelbundet statusmöten med de viktigaste leverantörerna. Koncernens riktlinjer för inköp kräver att leverantörerna tar såväl miljömässigt som socialt ansvar och inköpsprocessen är en viktig arena för att hitta ansvarsfulla och långsiktiga lösningar tillsammans med leverantörerna. Koncernen syns i samhället tack vare medverkan i viktiga nationella och internationella sammanhang, medlemskap i olika organisationer, deltagande i nationella och internationella konferenser samt genom artiklar och debattinlägg i Norge och Sverige. Exempelvis deltar vi i projektet Focus: CSR på Handelshögskolan i Stockholm och ger regelbundet föreläsningar på norska universitet och högskolor.

13 3 Indikator Resultat 200 Resultat 20 Resultat 202 Mål Mål Ekonomiskt värdeskapande Ägare Solvenskvot 99 % 4 % 222 % >50 % >50 % Dow Jones Sustainability 74 poäng 78 poäng 79 poäng 75 poäng 80 poäng Index Socialt ansvar Kunder Score UNPRI I övre kvartilen på av 7 områden I övre kvartilen på 2 av 7 områden Utgår I översta kvartilen på 3 av 7 områden 203: Rapportera på ny UNPRI mall. 204: Nollpunktsmätning 205: Ta fram mål baserat på nollpunktsmätning från 204 Genomsnittlig hållbarhetsscore livportföljerna - Definition av indikatorn är i huvudsak utvecklad Nollpunktsmätning: 53 av 00 poäng Utveckla indiktor + nollpunktsmätning 54 av 00 poäng Investeringar i mikrofinans och alternativa aktiva klasser - Definition på indikator Fyra nya investeringar beslutade, tre anslagna. 342, MNOK anslagna Utforska nya möjligheter och öka investeringarna om försvarbart Mäts enbart internt 203, ersätts av nytt mål på social impact Investeringar i mikrofinans social impact Volym hållbarhetsfond Storebrand Trippel Smart/SPP Global Topp Ny indikator. Ersätter tidigare indikator: Investeringar i mikrofinans och alternativa aktiva klasser - Utveckla indikator + nollpunktsmätning NOK mill NOK mill Kundnöjdhet privatkunder 57 % 55,4 % Utgår 65 % Utgår. Ersätts av 4 mål på NPS Kundnöjdhet 6,6 % 6, % Utgår 6,6% Utgår. Ersätts av företagskunder 4 mål på NPS Net Promoter Score (NPS) Påbörjat etableringen av en koncerngemensam NPS-process. Nollpunktsmätning genomförs Kalibrering och målsättning genomförs under 203. Nytt mål för 204 sätts i 203 Kundlöfte nr. 3: Alla relationer, lösningar och åtgärder bygger på långsiktig hållbarhet - Definition på indikator är utvecklad. Nollpunktsmätning införs 202 Nollpunktsmätning genomförs under 203 i Sverige för Privat och Företag Utveckla indikator + nollpunktsmätning 60 av 00 poäng Förebyggande och avslöjande av ekonomisk kriminalitet - Implementerat Implementerat Se till att externa riktlinjer följs och delta i externa fackliga forum Utgår

14 4 Indikator Resultat 200 Resultat 20 Resultat 202 Mål Mål Förebyggande och avslöjande av ekonomisk kriminalitet, penningtvätt och korruption Behandlingstid av 74 % inom 3 kundklagomål 6 veckor - - Ersätter tidigare indikator: Förebyggande och avslöjande av ekonomisk kriminalitet 76 % inom 3 veckor 82 % inom 3 veckor 70 % inom 3 veckor - Implementerat 70 % inom 3 veckor Anställda Etikarbete - 80 % 80 % 85 % 85 % Sjukfrånvaro 2,4 % 2,4 %,9 % 2,4 % 2,4% Anställdas arbetsmiljö och trivsel - Indikatorn är utvecklad med nollpunktsmätning; Arbetsmiljö: 66,5 Trivsel: 7 Arbetsmiljö: Score 59 av 00 Trivselsfaktorer: Score 7 av 00 Utveckla indikator + nollpunktsmätning Utgår. Ersätts av nya mål på anställdas arbetsglädje Anställdas arbetsglädje - - Ny indikator. Ersätter tidigare indikator: Anställdas arbetsmiljö och trivsel. 69 av 00 poäng. - 7 av 00 poäng Andel kvinnliga 43 % 48 % 57 % Mellan 40-60% Mellan 40-60% ledare 7 Mångfald Kartlagt åtgärd Indikator utvecklad med nollpunktsmätning: 74 av 00 poäng 75 av 00 poäng Utveckla indikator + nollpunktsmätning 77 av 00 poäng Anställdas kännedom och stöd för Storebrands arbete med hållbarhet 79 % 82 % 83 % 85 % 86 % Miljö Samhället CO2-utsläpp 8 och Reducera 4 % Oförändrad nivå Flygresor (enkelresor) Oförändrat antal Oförändrat antal Energiförbrukning huvudkontor kwh kwh kwh Inget mål fastställt 203: Nollpunktsmätning nytt huvudkontor. 204: Ta fram mål baserat på nollpunktsmätning från 203

15 ANSVARSFULLA INVESTERINGAR Resultat 200 Resultat 20 Resultat Antal utdelade Best in Class utmärkelser under året Antal företagsdialoger med anledning av Best in Class-analyser Utgår p g a ändring av analysmodellen Utgår p g a ändring av analysmodellen Antal företag kontaktade med anledning av eventuella brott mot vår koncernstandard Antal externa förvaltare kontaktade angående brott mot vår koncernstandrad Antal exkluderade bolag Brott mot mänskliga rättigheter Korruption Allvarlig miljöskada 0 6 Landminor Klustervapen Kärnvapen Tobak Worst in class Antal exkluderade land Antal inkluderade bolag MÅL Hållbarhet är ett långsiktigt tema. Därför har vi i år, för första gången, kompletterat våra tvåårs mål med långsiktiga femårs mål. Följande mål är satta för de viktigaste områdena inom koncernens långsiktiga satsning på hållbarhet. Indikator Mål Dow Jones Sustainability Index Genomsnittlig hållbarhetspoäng i livportföljerna Kundlöfte nr. 3 Alla relationer, lösningar och åtgärder bygger på långsiktig hållbarhet Net Promoter Score (NPS) Volym Hållbarhetsfond Storebrand Trippel Smart/SPP Global Topp 00 Anställdas arbetsglädje Nr. i branschen 63 av 00 poäng Två av tre kunder ska uppleva att vi levererar på kundlöfte nr. 3: 67 av 00 poäng Topp 3 i branschen, företag och privat, Sverige och Norge NOK mill. 73 av 00 poäng

16 6 FOTNOTER. Resultatet avser Storebrandkoncernen. 2. Resultat för 202 utgår p g a implementering av ny UNPRI modell. Rapportering återupptas och nya mål för 203 sätts när ny modell är implementerad med nollpunktsmätning resultat är för perioden från att fonden lanserades oktober 202 till 3 december SKI, Svenskt Kvalitetsindex. 5. Net Promotor Score, NPS, ersätter tidigare indikatorer: Kundnöjdhet privatkunder och kundnöjdhet företagskunder. 6. Ett klagomål är när en kund antingen skriftligen eller muntligen uttrycker sitt missnöje eller oenighet med ett beslut via kundklagomålsansvarig och som leder till en skriftlig återkoppling från SPP. Klagomål som behandlas av externa besvärsinstanser samt rättegångsprocesser ingår inte. 7. Definierad som ledare med personalansvar. 8. Uträknad av den externa firman CO2 Fokus vilka ansvarar för Storebrandkoncernens klimatredovisning. 9. Resultatet avseende 200 och 20 är korrigerat beroende på justerade beräkningsmetoder. 0. På grund av ny rapporteringsmetod är talen inte jämförbara med tidigare år.. Resultatet avseende 200 är korrigerat beroende på justerade beräkningsmetoder. ) Jämförelsetal för tidigare år är inte tillgängliga. 2) Vissa företag har uteslutits på grund av mer än ett kriterium.

17 7

18 8 Vi förvaltar framtiden för dig Stina Billinger Hållbarhetschef Anställd sedan: 2008 Utbildning: Media, kommunikation och retorik Specialkompetens: Strategi och kommunikation Christine Tørklep Meisingset Chef/Förvaltare hållbara investeringar Anställd sedan: 200, chef sedan 2005 Utbildning: M.sc. Miljöstrategi Specialkompetens: Miljöteknik, miljöstrategi, bolagsstyrning, ägarstyrning samt förvaltare av Storebrand Trippel Smart Jonas Ahlén Förvaltare Anställd sedan: 20 Utbildning: Statsvetenskap och Fil. kand. i ekonomi Specialkompentens: Mikrofinans, tillväxtmarknader, finanssektorn samt förvaltare av SPP Global Topp 00 Matthew Smith Senior analytiker Anställd sedan: 2008 Utbildning: Statsvetenskap, hållbarhet- och kulturstudier samt pedagogik Specialkompetens: Finans, telecom och korruption Philip Ripman Senior analytiker Anställd sedan: 2006 Utbildning: Kandidatexamen i statsvetenskap, Master i Kinesiska studier Specialkompetens: Energi och vapen Hanne Iversen Rye Senior analytiker Anställd sedan: 2000 Utbildning: Kandidatexamen inom jordbruk med specialisering inom mark- och vattenföroreningar Specialkompetens: Industri- och konsumtionsvaror samt miljöfrågor

19 9 Kathinka Nøding Østvik Senior analytiker Anställd sedan: 200 Utbildning: Miljö- och resursekonomi Specialkompetens: Materialsektorn (metall, gruvor, kemi och skog) och miljöfrågor Solveig Bryne Castberg Senior analytiker Anställd sedan: 2006 Utbildning: Statsvetenskap och ekonomi Specialkompetens: Korruption, energi- och hälsovårdssektorn Mona R. Larsen Analytiker Anställd sedan: 200 Utbildning: Kandidatexamen i affärer med en specialisering inom finans och statistik, samt magisterexamen i operationsanalys Specialkompetens: IT och korruption Tulia Machado-Helland Senior analytiker Anställd sedan: 2006 Utbildning: Jurist samt kandidatexamen i hållbar utveckling med inriktning mot ursprungsbefolkningars rättigheter Specialkompetens: Textil-, fordon-, media- och tobaksindustrin Unn Hofstad Miljö- och klimatchef Storebrand Fastigheter Anställd sedan: 20 Utbildning: M.sc. Civilingenjör Specialkompetens: Energi- och miljöteknik, ekonomi och utveckling

20 Vill du veta mer? Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet på spp.se Grafisk senter 08/203 Välkommen till spp.se eller ring Kundcenter på SPP Liv Fondförsäkring AB, Org nr , SE Stockholm.

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras i kronor

Läs mer

Hållbarhetsredovisning SPP

Hållbarhetsredovisning SPP Hållbarhetsredovisning 03 SPP Inledning För SPP är hållbarhet inte ett modeord, det är en grundläggande förutsättning för vår affärsmodell. SPP/Storebrand har nästan 0 års erfarenhet av att integrera hållbarhet

Läs mer

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /..

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.6.2010 KOM(2010)342 slutlig 2010/0189 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. om fastställandet av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

2. Bakgrund och problembeskrivning

2. Bakgrund och problembeskrivning KONSEKVENSUTREDNING FS 1.5-598-15 2015-04-10 2015-119-3807 Konsekvensutredning med anledning av ändrad föreskrift om merkostnadslån för resor vid utlandsstudier 1. Sammanfattning Lånebelopp för resor vid

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Standardprislista Tele2 Företag

Standardprislista Tele2 Företag Standardprislista Tele2 Företag Gäller fr o m 2015-04-29 Innehåll Mobiltelefoni 2 Abonnemang 2 Bredband 4G 2 Tilläggstjänster 3 Extradata 3 Roamingpaket 3 Övriga tilläggstjänster 3 Fasttelefoni via kopparnätet

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet

Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet 2013-09-18 1 (6) PM Martin Olsson Serviceenheten Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet Följande är en sammanställning över vad som gäller för tal- och datatrafik i utlandetnär det gäller

Läs mer

Internationellt Körkort

Internationellt Körkort Sida 1 av 6 Startsida Pressnytt Styrelse Aktiviteter Södra avdelningen Västra avdelningen Östra avdelningen Landsförbund In English Expertråd Förmåner Förarmärken Medlemsansökan Internat. körkort Ladda

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Prislista för mobila företagsabonnemang cellip

Prislista för mobila företagsabonnemang cellip Prislista för mobila företagsabonnemang cellip Utgåva 1 Abonnemang Abonnemang och månadsavgifter Cellip erbjuder två olika företagsabonnemang i olika utföranden. Abonnemangen kombineras eller kan med fördel

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om reservering för förlustrisker vid export Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

Utgåva 9. Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2. Abonnemang och månadsavgifter... 12

Utgåva 9. Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2. Abonnemang och månadsavgifter... 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2 Abonnemang och månadsavgifter... 2 Minutavgifter, ordinarie nationella samtal och SMS... 2 Abonnemang och månadsavgifter Cellip

Läs mer

Annex I Activity Details KA107 2015

Annex I Activity Details KA107 2015 Annex I Activity Details KA107 2015 ENI South 509 258 Studenter ut Studenter in STA STT Bachelor Master PhD Bachelor Master PhD STA ut STA in STT ut STT in Lunds universitet, Egypten 22 105 0 2 1 2 0 0

Läs mer

Ersättning för resekostnader

Ersättning för resekostnader KAD 1 Bilaga 16 AKTA, BILAGA 16 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 mom.1 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Standardprislista Tele2 Business

Standardprislista Tele2 Business Standardprislista Tele2 Business Gäller fr o m 2014-10-01 Innehåll Mobila produkter 2 Mobiltelefoniabonneamang 2 Affärspaket 2 Mobilt bredband 2 Tilläggstjänster 3 Mobilsurf 3 Mersurf 3 Roamingpaket 3

Läs mer

Prislista för mobila företagsabonnemang. cellip mars 2013. Utgåva 6

Prislista för mobila företagsabonnemang. cellip mars 2013. Utgåva 6 Prislista för mobila företagsabonnemang cellip mars 2013 Utgåva 6 Abonnemang Abonnemang och månadsavgifter Cellip erbjuder tre olika företagsabonnemang i olika utföranden. Abonnemangen kan med fördel kombineras

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q2 212 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q2/12 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord-

Läs mer

Ingående balans 1 993 775,43 1. Egeninsats 15 183 349,00 3. Ränteintäkter 41 984,29 5

Ingående balans 1 993 775,43 1. Egeninsats 15 183 349,00 3. Ränteintäkter 41 984,29 5 Bilaga 4.1 vergripande ekonomisk redovisning Bilaga 1 1.3 Rapportmall för årlig finansiell rapport på övergripande nivå (ramorganisation) Utfall Not Ingående balans 1 993 775,43 1 Erhållna medeuintäkter

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje Medan efterlevnadsärenden ofta kan lösas på lokal nivå, tillhandahåller RPM International Inc.:s ( RPM ) jourlinje ett sätt att anonymt rapportera angelägenheter

Läs mer

SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft!

SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft! SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft! Hur kan Du som entreprenör och företagare investera med sunt förnuft? Halmstad 15 september, 2010 David Persson Göteborg 1 september 2010 David Persson

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014 GRI-index 2014 NCC 2014 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovising. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om reservering för förlustrisker vid export * I detta meddelande finns information om schabloner för beräkning av förlustrisker i samband

Läs mer

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 UF 19 SM 1201 Universitet och högskolor Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11 Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 I korta drag Andelen

Läs mer

Tundra Frontier Opportunities Fund Introduktion

Tundra Frontier Opportunities Fund Introduktion Tundra Frontier Opportunities Fund Introduktion Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk

Läs mer

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 2 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/ Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

OECD: Vem är berättigad till pension?

OECD: Vem är berättigad till pension? Sverige Nederlä Island Israel Finland Chile Schweiz Österrike Estland Norge Danmark Mexico Polen Ungern Slovakien Belgien USA Kanada Irland England Tyskland Frankrike Korea Italien Luxenburg Spanien Portugal

Läs mer

Hållbara och ansvarfulla investeringar

Hållbara och ansvarfulla investeringar Hållbara och ansvarfulla investeringar En översikt Sammanställt av: Frank Eriksson-Wingårdh Praktikant VT14 Global Utmaning är en fristående tankesmedja. Vi är ett kvalificerat nätverk från samhälle, näringsliv

Läs mer

Välkommen... Att komma igång med startpaketet

Välkommen... Att komma igång med startpaketet 2 Välkommen... Välkommen till Universal Smart. Vi tackar dig för att du valt att ringa med Universal Telecom. Du har valt att ringa med Sveriges mest prisvärda abonnemang. Universal Smart garanterar dig

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Internationell studentmobilitet

Internationell studentmobilitet Internationell studentmobilitet En ökad internationalisering anses vara en förutsättning för en positiv utveckling av världsekonomin. Länder blir mer beroende av varandra och det blir allt viktigare för

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q2 27 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q2/7 Sverige 4

Läs mer

Q1 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q1 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q1 7 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 6, Manpower Inc. All rights reserved. Q1/7 Innehåll Sverige 4 Regionala

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Anna Kinberg Batra Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Viktigast för ett ökat sparande - Stabila offentliga finanser - Stabilt finansiellt system - Fler i arbete - Mer pengar

Läs mer

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 SIS på 1 minut Sveriges medlem i CEN och ISO Neutral plattform + processmetodik INNEHÅLLET skapar experter! Ideell förening

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt.

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014 Aktieägare och gäster, Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Vi fortsätter att öka närvaron i världen samt att utöka

Läs mer

AllTele Företag Prislista Mobila Tjänster

AllTele Företag Prislista Mobila Tjänster AllTele Företag Prislista Mobila Tjänster rev 20150130 Innehåll AllTele Mobiltjänster AllTele Mobil Tilläggs & Inkluderade tjänster AllTele Övriga tjänster och avgifter AllTele Samtal till utlandet från

Läs mer

DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER

DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER 1 SAFER, SMARTER, GREENER Vad är en grön obligation? Gröna obligationer definieras som värdepapper med fast avkastning för att ta in kapital för projekt med särskilda miljömässiga eller sociala fördelar

Läs mer

Q1 2014. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q1 2014. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q1 214 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q1/14 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord- och

Läs mer

Polska, Brasilianska medborgare m.fl. kan arbeta legalt i Sverige!

Polska, Brasilianska medborgare m.fl. kan arbeta legalt i Sverige! Nyhetsbrev hösten/vintern 1996 (Nyhetsbrev nr 1) Polska, Brasilianska medborgare m.fl. kan arbeta legalt i Sverige! Årets största nyhet som vi kan avslöja är slående och för de flesta helt otrolig. Frågan

Läs mer

Prislista Abonnemang - Privat

Prislista Abonnemang - Privat 3Abonnemang 3Bomben Friends 3Kombo Friends 3Flatrate 3Kombo Talk 3Kombo Music Månadsavgift 69 kr 1 199 kr 2 599 kr 3 199 kr 4 199 kr 5 Inkluderade minuter alla nät - 300 min 3000 min 500 min 400 min Användning

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda Pressmeddelande 2014-11-20 Global undersökning av världens ledande nätresebyrå Expedia Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda 7 av 10 svenskar upplever

Läs mer

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014 Vice riksbankschef Martin Flodén Översikt Makrotillsyn: ett nytt policyområde växer fram Är penningpolitiken ett lämpligt verktyg för makrotillsynen? Hur

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar Ansvarsfulla investeringar Handelsbanken Fonders arbete 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett landsomfattande

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Europeiska unionens ungdomsprogr Youth in Action, gemensam verksamhet för ungdomar Vill du resa och träffa andra ungdomar i ett annat

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

Samhällsansvar i Nordea. Skapa förtroende varje dag

Samhällsansvar i Nordea. Skapa förtroende varje dag Samhällsansvar i Nordea Skapa förtroende varje dag Skapa förtroende varje dag Samhällsansvar: vad är det egentligen? Företagets samhällsansvar, eller CSR som det brukar kallas (Corporate Social Responsibility),

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder

OECD:s Teaching And Learning International Survey. Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer. 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder TALIS 2013 Vad är TALIS? OECD:s Teaching And Learning International Survey Enkätstudie, åk 7-9 lärare och deras rektorer 34 deltagande länder, varav 24 OECD-länder I Sverige deltog drygt 3300 lärare och

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP I SVERIGE NATIONELL RAPPORT 2015

ENTREPRENÖRSKAP I SVERIGE NATIONELL RAPPORT 2015 Rapporten kan också laddas ned från www.entreprenorskapsforum.se ENTREPRENÖRSKAP I SVERIGE NATIONELL RAPPORT 2015 Örebro universitet, 701 82 Örebro Grevgatan 34, 114 53 Stockholm ENTREPRENÖRSKAP I SVERIGE

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar 1 (5) Ansvarsfulla investeringar Allmänt Direkta aktie- och ränteplaceringar Bästa praxis och rutiner inom ansvarsfulla investeringar har utvecklats markant under de senaste åren. Principerna för ansvarsfulla

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen

Rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen Rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Entreprenörskap i Sverige Nationell rapport

Entreprenörskap i Sverige Nationell rapport Entreprenörskap i Sverige Nationell rapport 2014 Entreprenörskap i Sverige Nationell rapport 2014 Sveriges GEM-team 2013 utgjordes av Pontus Braunerhjelm, professor Kungliga Tekniska Högskolan och VD Entreprenörskapsforum,

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 december 2014 1037/2014 Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2015 Utfärdat i Helsingfors den 8 december 2014

Läs mer

PDA NYHETER OCH FÖRÄNDRINGAR I REGELVERKET

PDA NYHETER OCH FÖRÄNDRINGAR I REGELVERKET Daniel Nord, chef Sakpolitik/Ansvarig Icke-spridning PDA NYHETER OCH FÖRÄNDRINGAR I REGELVERKET Innehåll Generella tillstånd Sanktioner Syrien, mänskliga rättigheter Iran, icke-spridning, mänskliga rättigheter

Läs mer

WaterAid förändrar liv

WaterAid förändrar liv WaterAid förändrar liv Idag saknar 783 miljoner människor tillgång till rent vatten. 2,5 miljarder människor har ingen toalett att gå till. Det vill vi på WaterAid ändra på. Visste du att fler barn dör

Läs mer

AidWatch 2014 sammanfattning

AidWatch 2014 sammanfattning AidWatch 2014 sammanfattning För nionde året i rad har civilsamhällesorganisationer från EU:s medlemsländer inom ramen för CONCORD Europa producerat AidWatch-rapporten, som utvärderar EU-ets kvalitet och

Läs mer

Stoppa hunger. Köp en tröja.

Stoppa hunger. Köp en tröja. Stoppa hunger. Köp en tröja. Resultat - Style It Forward Stockholm 2014 I samarbete med: Inledning Med denna rapport vill vi på Hungerprojektet tacka alla individer och företag som genom Style it Forward

Läs mer

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Budgetöverskott i Sverige men budgetkris i vår omvärld Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Finansiellt sparande, procent av BNP 2009 2010 2011 Belgien -6,0-4,2-3,9 Frankrike -7,5-7,0-5,8 Grekland

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Hur allting började. 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland.

Hur allting började. 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland. Berner Gruppen Hur allting började 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland. hur det ser ut idag 9.000 Anställda 3 Separata koncerner 60 Företag > 25 Länder

Läs mer

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Sverige - en liten öppen ekonomi i en osäker omvärld Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)

Läs mer

Klimateffektivt Resurseffektivt Hälsofrämjande Ansvarstagande

Klimateffektivt Resurseffektivt Hälsofrämjande Ansvarstagande 1 (8) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Miljö FÖRSLAG MÅLOMRÅDEN MILJÖ STEG 6 2010-01-26 Bilaga 2 1. Förslag Det här dokumentet innehåller ett förslag på målområden till ett kommande program för Stockholms

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23 Stålåret 214 Diagrambilaga 215-1-23 BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Procent 15 1 5 Världen Indien Kina Prognos USA Euroområdet -5 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Källa:

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer