Hållbarhetsredovisning SPP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsredovisning SPP"

Transkript

1 Hållbarhetsredovisning 202 SPP

2 2 Hållbarhet i Storebrandkoncernen En hållbar utveckling ska tillgodose nuvarande generationers behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. För Storebrand och SPP handlar hållbarhet om kundens trygghet och egen långsiktighet. Som leverantör av våra kunders framtida pensionssparande är det viktigt att vi kan tänka långsiktigt och skapa avkastning utan att utgöra ett hot mot den värld våra kunder ska pensioneras i. Hållbarhet integrerad i kärnverksamheten På SPP är hållbarhet en integrerad del av kärnverksamheten. Detta innebär att såväl ekonomiska, sociala som miljömässiga aspekter beaktas innan vi fattar beslut. Samtliga av koncernens affärsområden ansvarar för att integrera relevanta hållbarhetsfrågor i all sin verksamhet från försäljning till kapitalförvaltning. Arbetet med hållbara investeringar har lång historia. Storebrandkoncernens strategi för hållbara investeringar gäller för alla typer av investeringar, i fastigheter, skog, aktier i noterade och onoterade bolag, statsobligationer och mikrofinans. Nytt ramverk för försäkringsbranschen Vid FN:s konferens om hållbar utveckling sommaren 202 var Storebrandkoncernen med och lanserade ett helt nytt initiativ inom försäkringsbranschen. Tillsammans med 30 andra försäkringsbolag och branschorganisationer undertecknade Storebrand UNEP FI:s principer för hållbar försäkring (PSI). Storebrandkoncernen har medverkat i processen att arbeta fram dessa principer. Storebrandkoncernen hoppas att PSI-principerna kommer att bli lika viktiga inom försäkringsbranschen som föregångaren PRI (Principer för hållbara investeringar) är inom finanssektorn. Om hållbarhet ska integreras i kärnverksamheten krävs kontinuerlig kompetensutveckling på området. År 202 utbildades koncernens 35 högsta chefer, säljorganisationen och kundservice i hållbarhet. Koncernen ställer krav på hållbarhet i alla interna processer och beslut. Inköpsavdelningen har hållbarhet som en av tre viktiga parametrar vid val av leverantörer. På HR-avdelningen står jämställdhet, talangutveckling och arbetsglädje högt på dagordningen. Etik och transparens genomsyrar allt vi gör.

3 3 Samarbete som berikar Storebrand i Norge har under flera år samarbetat med Cancerfonden för att bidra i bekämpningen av cancer. Under årets lopp har flera kampanjer genomförts där kunderna informerats om hur man på olika sätt kan förebygga cancer. I Sverige samarbetar SPP sedan 20 med Fryshuset som hjälper och stöttar utsatta barn och ungdomar. Samarbetet har bland annat bidragit till att öka de ungas kunskap och förståelse kring private konomi och betydelsen av ett långsiktigt sparande. Klart-du-kan - stipendiet har anordnats lokalt i både Sverige och Norge i flera år. Stipendier delas varje år ut till projekt eller föreningar som behöver ett mindre belopp för att starta eller utveckla en idé som gör världen bättre. I Sverige gick stödet bland annat till föreningen Mulliga Barn som arbetar för att minska barnfetman i Sverige och Skjutsgruppen som utvecklat en webbtjänst för att samordna samåkning till och från arbetet. I Norge fick Rescue Society i Oslo och Akershus ekonomiskt stöd till informationsdagar för skolelever om sjövett och Dyrenes hus i Bergen fick bidrag till att renovera ett hus för djur. Utmärkelser för vårt hållbarhetsarbete Vårt mål är att vara en ledande aktör inom hållbarhet i vår bransch. Vi är därför stolta över att Storebrand för 4:e året i rad kvalificerat sig för Dow Jones Sustainability Index som ett av de tio procent mest hållbara företagen i världen inom vår bransch. Storebrand har även kvalificerat sig till FTSE4Good och hamnade på sjätte plats på listan över de 00 mest hållbara företagen i världen, som publicerades vid World Economic Forum i Davos i januari 203. Vårt arbete med hållbara investeringar nominerades till Sustainable Asset Manager of the Year en utmärkelse som delas ut av IFC och Financial Times. Vi är certifierade: Vi stödjer och har undertecknat: Vi har kvalificerat oss till:

4 4 En värld i förändring SPP tror att framtidens vinnare är de företag som inser möjligheterna och riskerna med förändrade ramvillkor. Därför vill vi investera i företag som förstår sig på en värld i förändring och agerar efter det. Fonden SPP Global Topp 00 investerar i de företag vi menar är de 00 mest hållbara i världen. Världen förändras snabbt, mycket snabbt. Vi blir allt fler människor på jorden och var och en av oss konsumerar hela tiden mer. Samtidigt lider världen brist på resurser och trycket på ekosystemen ökar. Allt tyder på att detta är en trend som kommer att hålla i sig. Vi har under många år upplevt att världsekonomin kör på två olika hastigheter. Utvecklade länder stagnerar medan bruttonationalprodukten (BNP) ökar med tvåsiffriga tal i flera utvecklingsländer. Före 205 kommer total BNP i tillväxtekonomierna att vara större än i de utvecklade ekonomierna. Antalet invånare i länder som Indien, Kina och Brasilien, med betydande köpkraft, kommer att öka kraftigt under de kommande åren. Detta är bra för den mänskliga utvecklingen men oerhört krävande för vårt globala samhälle som redan idag förbrukar mer varje år än vår planet kan ersätta. Något som blir allt tydligare är att de förändringar vi ser kommer att påverka bolagen som vi investerar i. Aspekter som befolkningstillväxt och resursknapphet inverkar på råvarupriserna. Förändringar i konsumenternas beteende skapar nya marknader. Bolag som verkar i tillväxt- ekonomier kommer att behöva hantera utmaningar relaterade till mänskliga rättigheter och korruption. Detta är ingen enkel uppgift. Här krävs nämligen inte bara en radikal förändring i sättet att värdera risk, utan även förmåga att ställa om produktionen i en mer hållbar riktning. Samtidigt står det klart att omfattande samhällsförändringar även skapar nya affärsmöjligheter. Storebrandkoncernen förvaltar i år 442 miljarder norska kronor. Detta är pengar som ska betalas ut till våra pensions- och försäkringskunder i år, om fem år och om 40 år. Med sådana långsiktiga åtaganden måste vi kunna bedöma alla typer av risker som kan påverka ett bolags resultat. Detta inbegriper risk knuten till korruption, mänskliga rättigheter, klimat och miljö. Vi måste kunna bedöma om ett energibolag har tillräckligt bra antikorruptionssystem när de verkar i Kazakstan; om ett textilföretag har kontroll över sin leverantörskedja i Bangladesh eller om ett finansbolag har vägt in miljörisken när de finansierar dammprojekt i Sydamerika. Samtliga av dessa exempel kan, enligt vår mening, komma att få stora konsekvenser för de bolag vi investerar i. Vårt team på åtta hållbarhetsanalytiker bedömer just hållbarhetsrisk en typ av risk som vanligtvis inte står att finna i traditionella finansiella modeller. Analyserna är gjorda av teamet och interaktionen mellan teamet och våra fondförvaltare gör att Storebrand kan se hela riskbilden för de bolag vi investerar i. Denna kunskap använder vi för att göra de bästa investeringsbesluten för våra kunder.

5 5 Fakta om hållbara investeringar Erfarenhet Sedan 995 Analytiker 8 analytiker, miljöchef för fastigheter och förvaltare för mikrofinans Minimistandard Omfattar alla investeringar. Kriterier avseende korruption och ekonomisk brottslighet, mänskliga rättigheter, klimatförändringar och miljöförstöring, kontroversiella vapen, tobak och låga hållbarhetsbetyg. 20 bolag är exkluderade. Exkluderar även statsobligationer från högriskländer. Hållbarhetsfond SPP Global Topp 00 (lanserad i oktober 202). Aktivt ägande Dialog med och påverkan på flera hundra bolag varje år. Extern förvaltning Aktiv dialog och samarbete med externa förvaltare. Mikrofinans Storebrands mikrofinansportföljer bidrar till nya finansieringslösningar för entreprenörer och små företag i låg- och medelinkomstländer. Nyinvesteringar under 202 inom jordbruk och hälsa. Fastigheter Kontinuerlig höjning av miljöstandarder genom uppgradering och miljöcertifiering av byggnader och områden; energieffektiv drift och samarbete med hyresgäster. Skog Miljöcertifierade eller drivs i enlighet med vedertagen miljöcertifiering. Detta är ett hållbart bolag:. Finansiellt stabila företag Vi investerar i bolag som kan uppvisa starka resultat. Våra åtaganden gentemot våra kunder sträcker sig decennier framåt varför vi måste tänka långsiktigt. 2. Hållbar drift Bolag som har system för att hantera miljöutmaningar, mänskliga rättigheter och korruption är bättre rustade att undvika oönskade och ofta kostsamma incidenter. 3. Positionering i förhållande till globala trender Världen förändras. Vi tror att de bolag som anpassar sin affärsmodell för att producera mer, för fler och med mindre resurser blir morgondagens vinnare.

6 6 Mikrofinans småföretag i låg- och medelinkomstländer. Exempelvis har vi gett kapital till rättvise certifierade kooperativ i Latinamerika samt långsiktig lånefinansiering till det ledande mikrofinansinstitutet i Centralasien. Fältrapport Storebrand har bland annat investerat i Ujjivan Microfinance Institute. En av låntagarna är Shanthi som här delar med sig av sin historia. Plats: Bangalore (södra), KA, Indien Typ av lån: Företagslån Under året har fokus legat på att implementera investeringsstrategin för mikrofinans och sociala investeringar. Detta har främst åstadkommits genom att öka andelen investeringar i låneinstrument samt genom att diversifiera portföljen för flera sektorer i utvecklingsländer, som till exempel jordbruk och hälsa. Beslut om fyra nyinvesteringar har fattats där Storebrand har spelat en viktig roll när det gäller att skapa finansieringsmöjligheter för entreprenörer och Shanthi, ursprungligen från Madras i delstaten Tamil Nadu, är en av de miljoner människor som migrerar till Bangalore i jakten på arbete och bosätter sig i städernas slumområden. Shanthi har bara fem års skolgång i bagaget men fick arbete i en lokal saributik. Hon insåg att om hon startade en egen saributik från hemmet skulle hon kunna spara in på transportkostnader, öka intäkterna och få mer tid för familjen. Shanthi anslöt sig därför till Ujjivan tillsammans med en grupp kvinnor och tog sitt första företagslån på rupier för att kunna öppna en egen butik. På så sätt har Shanthi inte bara kunnat öka sin inkomst (med 50 rupier eller mer för varje sari hon säljer). Det har även ökat hennes kompetens. Tidigare var hennes främsta arbetsuppgift att sy sariblusar. Nu tillverkar hon hela sarier med komplicerade broderier, vilket ökar värdet avsevärt. Med en bättre inkomst och en mindre stressig vardag tänker Shanthi på

7 7 framtiden för sitt företag och sin familj. Hennes nya mål är att kunna öppna ett sparkonto och sätta undan pengar för barnens utbildning. Hon hoppas att de en dag ska kunna kan bli läkare eller ingenjörer. Genom Storebrands finansiering av Ujjivan ett lokalt mikrofinansinstitut har hon möjlighet att ta ett bolån för att kunna expandera och få mer plats för sin butik. DEMOGRAFI KÖN Stadsmiljö 58 % Landsbygd 42 % Kvinnliga låntagare 6 % Manliga låntagare 39 % GEOGRAFI SEKTOR Asien 43 % Latinamerika 20 % Europa 9 % Afrika 9 % Mikroföretag 6 % Jordbruk 9 % Hälsovård 8 % Små och medelstora företag 6 % Övriga 5 % Storebrands investeringar inom mikrofinans syftar, utöver finansiell avkastning, till att bidra positivt till den sociala och ekonomiska utvecklingen i utvecklingsländer. Därför följer vi upp såväl ekonomisk avkastning som sociala faktorer (social performance). Genom att samla in och presentera data på detta sätt får vi en tydligare bild av våra låntagare, i vilka regioner de bedriver verksamhet och vilken typ av sysselsättning lånen främst går till. Vårt långsiktiga mål är att kunna mäta den reella sociala utveckling eller förändring (social impact) som våra investeringar skapat på dessa områden.

8 8 Storebrands minimistandard Grundläggande principer mänskliga rättigheterna, ILO:s kärnkonventioner, FN:s konvention mot korruption, FN:s kärnkonventioner om miljö och klimat, Ottawafördraget avseende landminor, klustervapenkonventionen samt icke-spridningsavtalet för kärnvapen. Storebrandkoncernens arbete med hållbara investeringar bygger främst på principerna i FN:s Global Compact, FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) och FN:s principer för hållbar försäkring (PSI). Våra kriterier återspeglar FN:s deklaration om de Svalbard Grönland Alaska Sverige Island Kanada Norge 3 Irland 2 2 Estland Danmark Nederländerna 3 Portugal 4 Polen Tjeckien Österrike Schweiz Ukraina Slovakien Ungern Kroatien Slovenien Rumänien Italien Spanien Vitryssland Tyskland Luxembourg 4 Lettland Litauen Belgien Frankrike USA Finland Storbritannien Bulgarien Albanien Turk Grekland Libanon Marocko Bermuda Västbanken Israel Mexiko 5 2 Cayman Island Mauretanien Puerto Rico Guatemala El Salvador Libyen Honduras Mali Niger Chad Sudan Senegal Nicaragua Nigeria Guinea Panama Venezuela Colombia Ecuador Peru Côte Ghana d lvoire Liberia Togo Sierra Leone Benin Costa Rica 3 Egypten Västsahara Kuba Algeriet Central African Republic Kamerun Ekvatorial Guinea Cabon Kongo Ugand Demokratiska republiken Kongo Rwanda Burundi Förena Angola M Zambia Bolivia Brasilien Zimbabwe Namibia Chile Paraguay Botswana Argentina Uruguay Sydafrika M

9 9 Uteslutningar baserade på Storebrandkoncernens minimistandard Mänskliga rättigheter (24) Tobak (2) Bolag med lågt hållbarhetsbetyg (40) Korruption och ekonomisk brottslighet (5) Klimat- och miljöskador (6) Kärnvapen (3) Klustervapen (6) Landminor (3) bolag uteslutna statsobligationer: 32 länder uteslutna 0 Ryssland Lågt hållbarhetsbetyg High risk Korruption Corruption Mänskliga rättigheter Human rights Tobak Tobacco Miljöskador Environmental damage Kontroversiella vapen Controversial weapons Kazakstan Mongoliet Georgien Uzbekistan Kirgizistan Azerbaijan kiet Turkmenistan Syrien Irak Iran 3 5 Afghanistan Jordanien Pakistan Nepal Indien Saudiarabien Förenade Arabemiraten Oman Yemen Nordkorea 2 2 Kina Tajikistan 3 Bangladesh Taiwan Hong Kong Myanmar Japan Sydkorea Laos Thailand Filippinerna Vietnam Kambodja Somalia Etiopien Malaysia Kenya 2 da Malaysia Singapore Indonesien 2 ade republiken Tanzania Papua Nya Guinea Malawi Mozambique Madagaskar Australien Tasmania Nya Zeeland

10 0 Samarbete för förändring UNPRI ursprungsbefolkning Storebrand deltar sedan 200 i ett initiativ som syftar till att öka medvetenheten om och respekten för ursprungsbefolkningens rättigheter bland bolag i sektorer med anknytning till resursutvinning. Initiativet sker i regi av FN:s Principles of Responsible Investment plattform och inbegriper nio investerare med ett förvaltningskapital på över 22 miljarder euro. Som investerare blir vi allt mer uppmärksamma på de problem som bolag verksamma inom gruvdrift och utvinning av olja och gas kan stöta på i samröre med ursprungsbefolkningen och andra intressegrupper i det lokala samhället. Vi kan notera att flera utvinningsprojekt runt om i världen har mött stort motstånd från lokalbefolkningar samt från lokala, nationella och internationella frivilligorganisationer. Vissa bolag har tvingats avbryta prospekteringen, vilket lett till betydande förluster i såväl tid som resurser. Detta har inte gått kapitalmarknaderna obemärkt förbi, med fallande aktiekurser som följd. Genom att samarbeta med bolag och främja användningen av bästa praxis hjälper vi företag att ta hänsyn till ursprungsbefolkningens rättigheter, vilket resulterar i bättre relationer med lokalbefolkningen och ökade affärsmöjligheter. FPIC (fritt, föregående och informerat samtycke) håller på att etablera sig som en standard för interaktionen med ursprungsbefolkningen och i egenskap av UNPRI-investerare uppmanar vi bolagen att använda dessa principer som riktmärke för sitt förhållande till lokalbefolkningen. Tillsammans med andra investerare bidrar Storebrand också med konsultation i anknytning till utkastet (Exposure Draft) av FN:s Global Compact. Med detta dokument kommer ursprungsbefolkningens rättigheter och FPIC att bli en del av de allmänna krav som Global Compact förväntar sig att företag ska uppfylla för att hävda att man följer Global Compacts principer om mänskliga rättigheter. Externa förvaltare Sedan 2006 arbetar Storebrandkoncernen systematiskt med externa fondförvaltare för att skapa bättre resultat. Varje kvartal får vi kompletta produktportföljer från alla våra externa fondförvaltare. Dessa jämför vi sedan med vår egen lista över bolag som vi exkluderat. Detta säkerställer att vi alltid har aktuell information om vilka bolag fonderna investerar i. Vi kan även identifiera fonder som investerar i bolag som inte uppfyller våra minimikrav. Under 202 hade vi en löpande dialog med tolv av våra externa fondförvaltare om bolag som inte uppfyllde kraven. Mötena inleds som regel med en diskussion om de problem som ett bolag står inför. Därefter tittar vi på möjliga lösningar. Det gångna året har visat att dialogen med externa fondförvaltare kan vara mycket framgångsrik. I tre olika fall har externa förvaltares direkta inblandning resulterat i att Storebrand återupptagit kontakten med bolag och fått färska uppgifter som underlag för sina analyser. Utöver det ökade informationsflöde som externa förvaltare genererar genom att kontakta bolag för vår räkning, har samverkan visat sig vara ett effektivt sätt för investerare att öka trycket på bolagen. Storebrand samarbetade under 202 med två andra externa förvaltare och skickade ut ett gemensamt brev till ett bolag som uteslutits på grund av korruption. Svaret från bolaget var utförligt och uppmuntrande och kan leda till nya investeringar i bolaget under 203.

11 SPP Global Topp 00 SPP Global Topp 00 Smart för dig Smart för samhället Smart för framtiden Aktiefonden SPP Global Topp 00 startades oktober 202. SPP Global Topp 00 investerar i 00 av de bolag som enligt vår mening är mest hållbara i världen. Vi tror att de bolag som arbetar strategiskt och aktivt med hållbarhet kommer att vara bland de mest lönsamma på lång sikt. Först väljer vi bort bolag som inte uppfyller våra minimikrav. Därefter letar våra specialister aktivt efter de mest hållbara företagen inom alla branscher. Utifrån dessa plockar vi ut de 00 mest hållbara i varje bransch och lägger in dem i SPP Global Topp 00. Världen förändras. Bolagen också. Vi håller ett öga på bolagen och ser till att det alltid är de 00 bästa vi investerar i. Film Se film om SPP Global Topp 00 Exempel på bolag i fonden Coloplast är ett av bolagen i fonden och utmärker sig särskilt genom sin ställning på tillväxtmarknader samt inom bekämpning av den tilltagande fetmaproblematiken. Företaget tillhandahåller produkter och tjänster som gör vardagen enklare för människor med personliga medicinska behov. Coloplast har en global verksamhet och erbjuder produkter inom stomi, urologi, kontinens samt sår- och hudvård. Hållbarhetsarbetet inkluderar bland annat minskning av ftalater i produkterna, minskade koldioxid-utsläpp från produktionen samt åtgärder för bättre hälsa på tillväxtmarknaderna. Coloplast har mycket bra kontroll över sin leverantörskedja. Hela tjugotvå leverantörer förbättrade under förra året sin riskprofil i samarbete med Coloplast och åtta avtal annullerades till följd av brott mot efterlevnaden. Bolaget har uppvisat goda resultat de senaste fem åren med 244 procents ökning av aktiekursen under perioden. Alfa Laval är ett av bolagen i fonden och är en viktig premissleverantör som hjälper kunder i många olika branscher att minska sin miljöbelastning. Bolagets kärntekniker (värmeöverföring, separering och vätskebehandling) framstår inte direkt som miljöteknik, men produkterna är viktiga komponenter i många produktionsverksamheter. Kunderna får effektivare processer, minskad förbrukning av vatten och energi och reducerade utsläpp. En italiensk olivoljeproducent kunde exempelvis minska sin vattenförbrukning med nästan 70 procent och ett schweiziskt raffinaderi reducerade sina koldioxidutsläpp med ton per år.

12 2 Scorecard för hållbarhet Om hållbarhetsredovisning Storebrand har publicerat rapporter inom miljö och socialt ansvar sedan 995 och dessa har tagits upp i koncernens årsredovisning sedan Storebrand tillämpar Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Vår redovisning uppfyller i allt väsentligt GRI:s redovisningsprinciper och ligger på nivå B +. På storebrand.no finns referenser till mer detaljerad information om de enskilda indikatorerna, oavsett om de är helt eller delvis besvarade, samt en detaljerad beskrivning av scorecardindikatorer. Storebrand eftersträvar transparens och ställer krav på objektivitet och kvalitet i hållbarhetsarbetet. Resultaten har därför granskats och attesterats av Deloitte. Detta ökar trovärdigheten för innehållet i redovisningen samt ger en bättre intern säkerhet för att informationen är inhämtad, sammanställd och kvalitetssäkrad på ändamålsenligt sätt. Samverkan med intressenter Ägarna har möjlighet att kommunicera med koncernen på bolagsstämman där vanliga teman är ekonomiskt värdeskapande i företaget, eller specifika frågor som vissa aktieägare vill ha svar på. Koncernen informerar ägare, analytiker och investerare om bolagets värdeskapande arbete genom börsmeddelanden, kvartalsrapporter samt i årsredovisningen. Vi genomför kundundersökningar för att ta reda på vad våra kunder tycker om oss. Vi mäter tillfredsställelse och lojalitet, och undersöker hur kunderna uppfattar våra medarbetares kompetens, reaktionsförmåga och personliga bemötande. Resultaten är viktiga styrverktyg för vårt löpande förbättringsarbete. Koncernen följer systematiskt upp alla klagomål och har tydliga krav när det gäller kvalitet i svaren, svarstiden och intern upplärning. Dialogen med medarbetarna sker i formella fora såsom arbetsmiljöutskottet, koncernledningen eller via förtroendevalda genom årliga undersökningar om medarbetarnöjdhet samt informella kanaler som intranät, ledningsmöten och stormöten. Arbetsglädje, interna förändringsprocesser och ersättningsmodeller är vanliga teman i dialogen med medarbetarna. Den löpande dialogen med medarbetarna på huvudkontoret om inomhusklimat, källsortering o s v har varit avgörande för att driva huvudkontoret på ett sätt som är positivt för de anställda, företaget och miljön. Dialogen har bland annat lett till justeringar i inomhustemperaturen och ventilationen. Koncernen möter nya leverantörer i inköpsprocessen och man har regelbundet statusmöten med de viktigaste leverantörerna. Koncernens riktlinjer för inköp kräver att leverantörerna tar såväl miljömässigt som socialt ansvar och inköpsprocessen är en viktig arena för att hitta ansvarsfulla och långsiktiga lösningar tillsammans med leverantörerna. Koncernen syns i samhället tack vare medverkan i viktiga nationella och internationella sammanhang, medlemskap i olika organisationer, deltagande i nationella och internationella konferenser samt genom artiklar och debattinlägg i Norge och Sverige. Exempelvis deltar vi i projektet Focus: CSR på Handelshögskolan i Stockholm och ger regelbundet föreläsningar på norska universitet och högskolor.

13 3 Indikator Resultat 200 Resultat 20 Resultat 202 Mål Mål Ekonomiskt värdeskapande Ägare Solvenskvot 99 % 4 % 222 % >50 % >50 % Dow Jones Sustainability 74 poäng 78 poäng 79 poäng 75 poäng 80 poäng Index Socialt ansvar Kunder Score UNPRI I övre kvartilen på av 7 områden I övre kvartilen på 2 av 7 områden Utgår I översta kvartilen på 3 av 7 områden 203: Rapportera på ny UNPRI mall. 204: Nollpunktsmätning 205: Ta fram mål baserat på nollpunktsmätning från 204 Genomsnittlig hållbarhetsscore livportföljerna - Definition av indikatorn är i huvudsak utvecklad Nollpunktsmätning: 53 av 00 poäng Utveckla indiktor + nollpunktsmätning 54 av 00 poäng Investeringar i mikrofinans och alternativa aktiva klasser - Definition på indikator Fyra nya investeringar beslutade, tre anslagna. 342, MNOK anslagna Utforska nya möjligheter och öka investeringarna om försvarbart Mäts enbart internt 203, ersätts av nytt mål på social impact Investeringar i mikrofinans social impact Volym hållbarhetsfond Storebrand Trippel Smart/SPP Global Topp Ny indikator. Ersätter tidigare indikator: Investeringar i mikrofinans och alternativa aktiva klasser - Utveckla indikator + nollpunktsmätning NOK mill NOK mill Kundnöjdhet privatkunder 57 % 55,4 % Utgår 65 % Utgår. Ersätts av 4 mål på NPS Kundnöjdhet 6,6 % 6, % Utgår 6,6% Utgår. Ersätts av företagskunder 4 mål på NPS Net Promoter Score (NPS) Påbörjat etableringen av en koncerngemensam NPS-process. Nollpunktsmätning genomförs Kalibrering och målsättning genomförs under 203. Nytt mål för 204 sätts i 203 Kundlöfte nr. 3: Alla relationer, lösningar och åtgärder bygger på långsiktig hållbarhet - Definition på indikator är utvecklad. Nollpunktsmätning införs 202 Nollpunktsmätning genomförs under 203 i Sverige för Privat och Företag Utveckla indikator + nollpunktsmätning 60 av 00 poäng Förebyggande och avslöjande av ekonomisk kriminalitet - Implementerat Implementerat Se till att externa riktlinjer följs och delta i externa fackliga forum Utgår

14 4 Indikator Resultat 200 Resultat 20 Resultat 202 Mål Mål Förebyggande och avslöjande av ekonomisk kriminalitet, penningtvätt och korruption Behandlingstid av 74 % inom 3 kundklagomål 6 veckor - - Ersätter tidigare indikator: Förebyggande och avslöjande av ekonomisk kriminalitet 76 % inom 3 veckor 82 % inom 3 veckor 70 % inom 3 veckor - Implementerat 70 % inom 3 veckor Anställda Etikarbete - 80 % 80 % 85 % 85 % Sjukfrånvaro 2,4 % 2,4 %,9 % 2,4 % 2,4% Anställdas arbetsmiljö och trivsel - Indikatorn är utvecklad med nollpunktsmätning; Arbetsmiljö: 66,5 Trivsel: 7 Arbetsmiljö: Score 59 av 00 Trivselsfaktorer: Score 7 av 00 Utveckla indikator + nollpunktsmätning Utgår. Ersätts av nya mål på anställdas arbetsglädje Anställdas arbetsglädje - - Ny indikator. Ersätter tidigare indikator: Anställdas arbetsmiljö och trivsel. 69 av 00 poäng. - 7 av 00 poäng Andel kvinnliga 43 % 48 % 57 % Mellan 40-60% Mellan 40-60% ledare 7 Mångfald Kartlagt åtgärd Indikator utvecklad med nollpunktsmätning: 74 av 00 poäng 75 av 00 poäng Utveckla indikator + nollpunktsmätning 77 av 00 poäng Anställdas kännedom och stöd för Storebrands arbete med hållbarhet 79 % 82 % 83 % 85 % 86 % Miljö Samhället CO2-utsläpp 8 och Reducera 4 % Oförändrad nivå Flygresor (enkelresor) Oförändrat antal Oförändrat antal Energiförbrukning huvudkontor kwh kwh kwh Inget mål fastställt 203: Nollpunktsmätning nytt huvudkontor. 204: Ta fram mål baserat på nollpunktsmätning från 203

15 ANSVARSFULLA INVESTERINGAR Resultat 200 Resultat 20 Resultat Antal utdelade Best in Class utmärkelser under året Antal företagsdialoger med anledning av Best in Class-analyser Utgår p g a ändring av analysmodellen Utgår p g a ändring av analysmodellen Antal företag kontaktade med anledning av eventuella brott mot vår koncernstandard Antal externa förvaltare kontaktade angående brott mot vår koncernstandrad Antal exkluderade bolag Brott mot mänskliga rättigheter Korruption Allvarlig miljöskada 0 6 Landminor Klustervapen Kärnvapen Tobak Worst in class Antal exkluderade land Antal inkluderade bolag MÅL Hållbarhet är ett långsiktigt tema. Därför har vi i år, för första gången, kompletterat våra tvåårs mål med långsiktiga femårs mål. Följande mål är satta för de viktigaste områdena inom koncernens långsiktiga satsning på hållbarhet. Indikator Mål Dow Jones Sustainability Index Genomsnittlig hållbarhetspoäng i livportföljerna Kundlöfte nr. 3 Alla relationer, lösningar och åtgärder bygger på långsiktig hållbarhet Net Promoter Score (NPS) Volym Hållbarhetsfond Storebrand Trippel Smart/SPP Global Topp 00 Anställdas arbetsglädje Nr. i branschen 63 av 00 poäng Två av tre kunder ska uppleva att vi levererar på kundlöfte nr. 3: 67 av 00 poäng Topp 3 i branschen, företag och privat, Sverige och Norge NOK mill. 73 av 00 poäng

16 6 FOTNOTER. Resultatet avser Storebrandkoncernen. 2. Resultat för 202 utgår p g a implementering av ny UNPRI modell. Rapportering återupptas och nya mål för 203 sätts när ny modell är implementerad med nollpunktsmätning resultat är för perioden från att fonden lanserades oktober 202 till 3 december SKI, Svenskt Kvalitetsindex. 5. Net Promotor Score, NPS, ersätter tidigare indikatorer: Kundnöjdhet privatkunder och kundnöjdhet företagskunder. 6. Ett klagomål är när en kund antingen skriftligen eller muntligen uttrycker sitt missnöje eller oenighet med ett beslut via kundklagomålsansvarig och som leder till en skriftlig återkoppling från SPP. Klagomål som behandlas av externa besvärsinstanser samt rättegångsprocesser ingår inte. 7. Definierad som ledare med personalansvar. 8. Uträknad av den externa firman CO2 Fokus vilka ansvarar för Storebrandkoncernens klimatredovisning. 9. Resultatet avseende 200 och 20 är korrigerat beroende på justerade beräkningsmetoder. 0. På grund av ny rapporteringsmetod är talen inte jämförbara med tidigare år.. Resultatet avseende 200 är korrigerat beroende på justerade beräkningsmetoder. ) Jämförelsetal för tidigare år är inte tillgängliga. 2) Vissa företag har uteslutits på grund av mer än ett kriterium.

17 7

18 8 Vi förvaltar framtiden för dig Stina Billinger Hållbarhetschef Anställd sedan: 2008 Utbildning: Media, kommunikation och retorik Specialkompetens: Strategi och kommunikation Christine Tørklep Meisingset Chef/Förvaltare hållbara investeringar Anställd sedan: 200, chef sedan 2005 Utbildning: M.sc. Miljöstrategi Specialkompetens: Miljöteknik, miljöstrategi, bolagsstyrning, ägarstyrning samt förvaltare av Storebrand Trippel Smart Jonas Ahlén Förvaltare Anställd sedan: 20 Utbildning: Statsvetenskap och Fil. kand. i ekonomi Specialkompentens: Mikrofinans, tillväxtmarknader, finanssektorn samt förvaltare av SPP Global Topp 00 Matthew Smith Senior analytiker Anställd sedan: 2008 Utbildning: Statsvetenskap, hållbarhet- och kulturstudier samt pedagogik Specialkompetens: Finans, telecom och korruption Philip Ripman Senior analytiker Anställd sedan: 2006 Utbildning: Kandidatexamen i statsvetenskap, Master i Kinesiska studier Specialkompetens: Energi och vapen Hanne Iversen Rye Senior analytiker Anställd sedan: 2000 Utbildning: Kandidatexamen inom jordbruk med specialisering inom mark- och vattenföroreningar Specialkompetens: Industri- och konsumtionsvaror samt miljöfrågor

19 9 Kathinka Nøding Østvik Senior analytiker Anställd sedan: 200 Utbildning: Miljö- och resursekonomi Specialkompetens: Materialsektorn (metall, gruvor, kemi och skog) och miljöfrågor Solveig Bryne Castberg Senior analytiker Anställd sedan: 2006 Utbildning: Statsvetenskap och ekonomi Specialkompetens: Korruption, energi- och hälsovårdssektorn Mona R. Larsen Analytiker Anställd sedan: 200 Utbildning: Kandidatexamen i affärer med en specialisering inom finans och statistik, samt magisterexamen i operationsanalys Specialkompetens: IT och korruption Tulia Machado-Helland Senior analytiker Anställd sedan: 2006 Utbildning: Jurist samt kandidatexamen i hållbar utveckling med inriktning mot ursprungsbefolkningars rättigheter Specialkompetens: Textil-, fordon-, media- och tobaksindustrin Unn Hofstad Miljö- och klimatchef Storebrand Fastigheter Anställd sedan: 20 Utbildning: M.sc. Civilingenjör Specialkompetens: Energi- och miljöteknik, ekonomi och utveckling

20 Vill du veta mer? Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet på spp.se Grafisk senter 08/203 Välkommen till spp.se eller ring Kundcenter på SPP Liv Fondförsäkring AB, Org nr , SE Stockholm.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:672 Utkom från trycket den

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 2,49 2,99 Albanien 3,95 3,95 0,99 2,89 Algeriet 3,95 3,95 1,29 2,24 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 3,49 3,49 Andorra 1,55 3,95

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2006:1129 Utkom från trycket den

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt Afghanistan 31 267 5 669 841 289 292 256 Albanien 2 569 283 268 209 362 109 Algeriet 3 022 1 156 639 427 1 438 150 Andorra 5 - - - - 2 Angola 742 130 154 64 197 206 Anguilla - - - - - - Antigua och Barbuda

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2009:299 Utkom från trycket den

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. 2015-01-01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt påslag

Läs mer

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2007:140 Utkom från trycket den

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. 2015-01-01 Alla priser anges i kronor per minut inklusive moms. Satellitdestinationer och Premium-samtal är inte tillgängliga. Det går inte att ringa videosamtal

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader Ungdomsutbyte Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader A1.1 Österrike 39 Belgien 37 Bulgarien 32 Kroatien 35 Cypern

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2008:75 Utkom från trycket den

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet.

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. Prislista 3Kontant Samtal och SMS. Gäller från 23 Februari 2015 Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms. Samtalpriserna presenteras i kronor per minut. Debiteringsintervall mottagna samtal: Samtal

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.6.2001 KOM(2001) 306 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 på löner

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2017:8 Utkom från trycket den

Läs mer

Net 1 Standard. Net 1 Standard

Net 1 Standard. Net 1 Standard Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 Albanien 3,95 3,95 Algeriet 3,95 3,95 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 Andorra 1,55 3,95 Angola 8,95 8,95 Anguilla 8,95 8,95 Antigua

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2017 SKV A 2016:32 Inkomstbeskattning

Läs mer

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms Privat - Prislista Bredbandsabonnemang i utlandet. Gäller från 29 maj 2017 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Ombord på fartyg och flygplan (s k satellitnät) gäller särskilda priser. Dessa återfinns

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2018 SKV A 2017:24 Inkomstbeskattning

Läs mer

Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från svenska pensionärer utomlands

Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från svenska pensionärer utomlands 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010-454 21 78 Mobil 0736-27 53 83 Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från 132 000 svenska pensionärer utomlands Färre personer med svensk pension

Läs mer

PRISLISTA INTERNATIONELLA SAMTAL CELLIP PHONZO

PRISLISTA INTERNATIONELLA SAMTAL CELLIP PHONZO SAMTALSAVGIFTER FRÅN SVERIGE TILL UTLANDET Minutpriserna i tabellen gäller röstsamtal för abonnemanget Cellip Phonzo. Till land Landskod Fast/minut Mobilt/minut Afghanistan 93 3,10 kr 3,10 kr Albanien

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet.

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. Prislista 3Kontant Samtal och SMS. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms. Priserna presenteras i kronor per minut och kronor

Läs mer

Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för svenska pensionärer utomlands

Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för svenska pensionärer utomlands 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010-454 21 78 Mobil 0736-27 53 83 Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för 135 000 svenska pensionärer utomlands De flesta personer med svensk

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Ändring i Skatteverket allmänna råd (SKV A 2015:29) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2016

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete; SFS 2010:1028 Utkom från trycket den 13 juli 2010 beslutat den 1 juli 2010.

Läs mer

Inrikesministeriets förordning

Inrikesministeriets förordning Inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 31 2 mom. i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras i kronor

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 15 Juni 2015 t Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2017-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m ).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m ). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m. 2016-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 15 januari 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 15 januari 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia. A Afghanistan 7,16 kr 7,16 kr 1,99 kr 2,39 kr Albanien 3,16 kr 3,16 kr 0,79 kr 1,59 kr Algeriet 3,16 kr 3,16 kr 1,03 kr 1,43 kr Am. Jungfruöarna 7,16 kr 7,16 kr 0,16 kr 0,16 kr Am. Samoaöarna 7,16 kr 7,16

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Prislista till utlandet

Prislista till utlandet Gäller från fast telefoni och bredbandstelefoni Giltig från 2016-07-01 Afghanistan 2,65 kr/min 2,91 kr/min Alaska 0,29 kr/min 0,29 kr/min Albanien 0,86 kr/min 2,63 kr/min Algeriet 1,29 kr/min 2,71 kr/min

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011 Bilaga till beslutsprotokoll Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011 Centrala studiestödsnämnden (CSN) har vid årets revidering av utlandslånebeloppen utgått ifrån att förra årets

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Afghanistan - Fast 0.40 3.16 Afghanistan - Mobil. 0.40 1.76 Albanien. 0.40 1.20 Algeriet - Fast. 0.40 1.36 Algeriet - Mobil

Afghanistan - Fast 0.40 3.16 Afghanistan - Mobil. 0.40 1.76 Albanien. 0.40 1.20 Algeriet - Fast. 0.40 1.36 Algeriet - Mobil 077 Nationellt Nummer Minicall Privat 0740 1-8 Nationellt, icke-geografiskt Operatörspecifika tjänster Samhällstjänster 114 Samhällstjänster 117 0.55 0.27 12.50 0.00 0.40 13.66 Afghanistan - Fast 0.40

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2011 SPP Livförsäkring AB

Hållbarhetsredovisning 2011 SPP Livförsäkring AB Hållbarhetsredovisning 0 hållbarhetsredovisning 0 några ord om året som gått Några ord om året som gått Det finns en vanligt förekommande uppfattning att vi konsumenter väljer miljömärkta och ansvarstagande

Läs mer

Nu förenklas levnadsintygen för de pensionärer som bor utomlands

Nu förenklas levnadsintygen för de pensionärer som bor utomlands Pressmeddelande 1 (6) pressekreterare Ann-Sophie Jonsson Tfn 010-454 26 42 Mobil 072-210 26 42 Nu förenklas levnadsintygen för de 143 564 pensionärer som bor utomlands I år förenklas de årliga levnadsintygen

Läs mer

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor KA Cirkulär 20/2008 bilaga 1 (10) AKTA, bilaga 16: Ersättningar för resekostnader ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronorr exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras

Läs mer

BILAGA 4 A: MOBILITETSERSÄTTNING (FÖR KORTVARIG UTLANDSVISTELSE) OCH MOBILITETSSTIPENDIUM

BILAGA 4 A: MOBILITETSERSÄTTNING (FÖR KORTVARIG UTLANDSVISTELSE) OCH MOBILITETSSTIPENDIUM BILAGA 4: STÖD TILL INTERNATIONELL FORSKARMOBILITET 2013 2014 Finlands Akademi stöder internationell forskarmobilitet med mobilitetsstipendier och mobilitetsersättningar. Mobilitetsstipendium kan sökas

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Prislista utland Version 151006

Prislista utland Version 151006 Prislista utland Version 151006 Land Öppningsavgift/samtal Pris per minut inkl moms Afghanistan 0,35 2,29 Afghanistan (mobil) 0,35 2,24 Albanien 0,35 0,62 Albanien (mobil) 0,35 1,76 Algeriet 0,35 0,81

Läs mer

Traktamentesbelopp 2003 sid 2

Traktamentesbelopp 2003 sid 2 11 april 3 NR. 8/3 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Traktamentesbelopp 3 sid 2 Redovisning av gällande traktamentsbelopp för år 3. För inrikes tjänsteresa är traktamentsbeloppen oförändrade jämfört

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Bilaga 1. samt musslor som räknas som icke livsdugliga blötdjur, till Europeiska gemenskapen. Om kommissionen godkänt ett tredjelands

Bilaga 1. samt musslor som räknas som icke livsdugliga blötdjur, till Europeiska gemenskapen. Om kommissionen godkänt ett tredjelands 4258 Bilaga 1 Tredje länder från vilka får importeras fiskerivaror samt råa bearbetade och beredda produkter av dem, dock med undantag av tvåskaliga mollusker, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor

Läs mer

Landsnummer. Bahamas 1 Bahrain 973 Bangladesh 880 Barbados 1 Belgien 32

Landsnummer. Bahamas 1 Bahrain 973 Bangladesh 880 Barbados 1 Belgien 32 A Afghanistan 93 Albanien 355 Algeriet 213 Amerikanska Samoa 684 Andorra 376 Andorra mobilt* (3) 376 Angola 244 Anguilla 1 Antarktis 672 Antigua och Barbuda 1 Arabemiraten, Förenade 971 Arabemiraten, Förenade

Läs mer

Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer

Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer LANDSKOD LAND NÄT PER MINUT PER SMS / MMS 93 Afghanistan Fastnätet 8,50 kr 93 Afghanistan

Läs mer

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016 Nya FedEx-priser Gäller från den januari 0 Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande, så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga priser

Läs mer

Standardprislista Tele2 Företag

Standardprislista Tele2 Företag Standardprislista Tele2 Företag Gäller fr o m 2016-03-04 Innehåll Mobiltelefoni 2 Abonnemang 2 Bredband 4G 2 Tilläggstjänster 3 Extradata 3 Roamingpaket 3 Övriga tilläggstjänster 3 Fasttelefoni via kopparnätet

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 27 December 2016

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 27 December 2016 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 27 December 2016 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalspriserna

Läs mer

Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land. Grunder för screening:

Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land. Grunder för screening: Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land Grunder för screening: http://bit.ly/1q0pr1l Hanna Soini Katrine Pesola 16.06.2015 Land eller geografiskt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Fast telefoni från Telia

Fast telefoni från Telia Öppningsavgift /samtal 0,59 kr 0,69 kr 0,69 kr A Afghanistan (+93) Albanien (+355) Algeriet (+213) Am. Jungruöarna (+1340) Am. Samoaöarna (+1684) Andorra (+376) Angola (+244) Anguilla (+1264) 8,95 kr Antarktis

Läs mer

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2009/2010

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2009/2010 Bilaga till beslutsprotokoll Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2009/2010 Vid årets revidering har vi utgått ifrån förra årets belopp som vi anser har kvalitetssäkrats så långt som möjligt.

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer

Utgåva 12. Till land Fast/minut Mobilt/minut Till land Fast/minut Mobilt/minut. Danmark 0,12 kr 0,99 kr Grönland 5,84 kr 5,84 kr

Utgåva 12. Till land Fast/minut Mobilt/minut Till land Fast/minut Mobilt/minut. Danmark 0,12 kr 0,99 kr Grönland 5,84 kr 5,84 kr TILL NORDEN Danmark 0,12 kr 0,99 kr Grönland 5,84 kr 5,84 kr Finland 0,32 kr 0,99 kr Island 0,17 kr 1,07 kr Färöarna 0,39 kr 1,49 kr Norge 0,12 kr 0,99 kr TILL EUROPA Albanien 0,79 kr 1,79 kr Monaco 0,30

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalspriserna

Läs mer

Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista:

Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista: 2015-04-01 Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista: Nationella destinationer Fasta telefoner Öppningsavgift (kr) Per påbörjad minut (kr/min) Sverigesamtal 08-18 0,45 0,15 Sverigesamtal Övrig tid 0,45

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller

Läs mer

[1474] Flygtransportkostnader som skall inbegripas i tullvärdet

[1474] Flygtransportkostnader som skall inbegripas i tullvärdet Tullkodex m.m./tullkodex, tillämpningskodex m.m. 1 Bilaga 25 [1474] Flygtransportkostnader som skall inbegripas i tullvärdet 1. Följande tabell visar a) tredjeländer, förtecknade efter kontinent och zon

Läs mer

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel.

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Information och tjänstespecifika villkor. 3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Månadsavgift 29 kr/mån Tjänsten har ingen

Läs mer

Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon 2006-01-23

Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon 2006-01-23 Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon Alla priser anges med avdragen rabatt och exklusive moms. Minutavgifter internationell telefoni direkt anslutning Afghanistan 93 4,75 Albanien 355 1,87 Algeriet

Läs mer

PRISAVTAL LÅG. Prislista 1/6. 25 min. 65 öre. 0,25 kr/min. 0,65 kr/min. Samtal. Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2.

PRISAVTAL LÅG. Prislista 1/6. 25 min. 65 öre. 0,25 kr/min. 0,65 kr/min. Samtal. Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2. LÅG Prislista 1/6 Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 1 december 2016 med reservation för ändringar. Samtal Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2 25 min Avgift efter pott ÖPPNINGSAVGIFT 65

Läs mer

Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner

Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner Maj 2000 Uppdraget Göteborgsregionens medlemskommuner har, via GR:s styrelse, bestämt att gemensamt bistå varandra i arbetet med att

Läs mer

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /..

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.6.2010 KOM(2010)342 slutlig 2010/0189 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. om fastställandet av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar, med uppdelning på

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:516 Utkom från trycket den

Läs mer