Blockering av IP-telefoni i de mobila näten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blockering av IP-telefoni i de mobila näten"

Transkript

1 Företagsekonomiska institutionen, handelsrätt Handelsrätt C, VT 2011 Blockering av IP-telefoni i de mobila näten Kan ny lagstiftning förhindra detta? Författare: Daniel Ohanian Handledare: Torsten Seth och Mats Nordenborg

2 Sammanfattning Enda sedan den först introducerades på 1870-talet har telefonen spelat en viktigt roll i kommunikationen människor mellan. Utvecklingen inom telekombranschen har skett i ett rasande snabbt tempo under de senaste år, och idag är det vanligare med en mobiltelefon än en fast telefon. En populär variant av mobiltelefonen är den så kallade smarta mobilen som bland annat gör det möjligt att nyttja mer avancerade program och tjänster än i en traditionell mobiltelefon. Sedan början av 2000-talet har röstsamtal över internet, så kallad VoIP, ökat allt mer. Fördelen med VoIP är främst att samtal mellan datorer i regel är helt kostnadsfria vilket gör dessa tjänster utmärkta för långdistanssamtal. I och med att antalet smarta mobiler ökar samtidigt som marknaden för VoIP växer har mobiloperatörerna börjat se detta som ett större hot mot sina intäkter. Idag har i princip alla mobiloperatörer i Sverige ett förbud mot VoIP i sina så kallade surfabonnemang. Detta innebär att slutanvändarna hindras att nyttja valfria tjänster samtidigt som tjänsteutvecklare får det svårt att ta sig in på marknaden. I slutet av 2009 antog Europaparlamentet två så kallade ändringsdirektiv som innebär att regelverket som berör elektroniska kommunikationer inom EU moderniseras. Samtliga medlemsstater hade därefter 18 månader på sig att implementera de nya bestämmelserna i sina respektive lagstiftningar. I Sverige trädde ett flertal bestämmelser i kraft den 1 juli 2011, bland dessa fanns 5 kap 6 d LEK som introducerar det nya begreppet lägsta tjänstekvalitet. Syftet med denna uppsats är att utifrån nätneutralitetsbegreppet utreda huruvida den nya bestämmelsen, 5 kap 6 d LEK, kommer att leda till att förbudet mot VoIP i mobiloperatörernas nät hävs. Utifrån det material som funnits tillgängligt har följande slutsats kunnat göras. Det går idag inte till fullo att veta huruvida bestämmelsen kommer att häva VoIP-förbudet, detta då den varken använts av PTS eller prövats i ett överklagande av berörd part.

3 Ordlista och förkortningar Accessnät: Den del av näten, vanligtvis associerat med telenäten, som går mellan abonnenten och nätoperatörens basstation varifrån trafiken sedan kopplas vidare ut till resten av nätet. App: Förkortning av applikation. Kan exempelvis vara ett ordbehandlingsprogram eller spel. AvtL: Förkortning av Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område BEREC: Förkortning av Body of European Regulators of Electronic Communications. Ett samarbetsorgan på EU-nivå där alla medlemsstaterna är representerade. Best effort: Begreppet innebär att all möjlig tillgänglig kapacitet i operatörens nät används hela tiden, dock kan fördröjningar och avbrott inträffa vid brist på kapacitet. FCC: Förkortning av Federal Communications Commission. Den amerikanska motsvarigheten till PTS. GB: Förkortning av Gigabyte. En enhet för att beskriva en viss mängd data. LEK: Förkortning av Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation Mbit/s: Förkortning av Mega bit per sekund. En enhet för att mäta överförshastigheten i datanät. Network management: Begreppet innebär att operatörer får mäta och styra på en del av nätet för att undvika att den aktuella delen fylls helt eller överbelastas och därmed skapar dålig prestanda. NPT: Förkortning av Norska Post- og teletilsynet. Den norska motsvarigheten till PTS. Operativsystem: Den underliggande mjukvaran som binder samman hårdvaran och tilläggsprogram i datorn. PTS: Förkortning av Post- och telestyrelsen. En svensk myndighet som bland annat har till uppgift att övervaka och reglera telekommarknaden. Smart mobil: En mobiltelefon med ett mer avancerat operativsystem än de traditionella mobiltelefonerna. Även känt som Smartphone på engelska. SMS: Förkortning av Short Message Service. En tjänst för att skicka korta textmeddelanden, max 160 tecken per meddelande, mellan mobiltelefoner. Skräppost: Oönskat utskick av reklam, bedrägeriförsök eller datavirus över e-post. Telekompaketet: En benämning på fem EU-direktiv och en förordning (bildandet av samarbetsorganet BEREC) som antogs av Europaparlamentet den 25 november VoIP: Förkortning av Voice over IP, även kallad IP-telefoni eller internettelefoni.

4 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ORDLISTA OCH FÖRKORTNINGAR 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 KAPITEL 1: Inledning 4 1:1 Bakgrund 4-5 1:2 Problemformulering 6 1:3 Syfte 6 1:4 Avgränsningar 6 1:5 Metod 6-7 2: Nätneutralitet 7 2:1 Så hanteras trafiken på internet 7 2:2 Definition :3 Bakgrunden till nätneutralitet :4 Lagstiftad nätneutralitet : Ny svensk lagstiftning 15 3:1 Från EU-direktiv till lag en kort översikt :2 EU-direktiven 2009/140/EG och 2009/136/EG :3 Departementspromemorian och remissvaren :4 Proposition 2010/11: :4:1 Tjänstekvalitet :4:2 Förslag på ny bestämmelse 22 3:5 Ny lag införs 23 4: Diskussion 23 4:1 Är lägsta tjänstekvalitet rätt väg att gå? 23 4:2 Kommer bestämmelsen ge önskad effekt? 23 4:3 Fördelar och nackdelar med bestämmelsen 24 5: Slutsatser : Källor 26-28

5 1: Inledning 1:1 Bakgrund Genom världshistorien har flertalet banbrytande upptäckter och uppfinningar kommit att förändra vårt samhälle dramatiskt, från stenåldersmänniskans upptäckt av elden till dagens globala internet. En uppfinning som definitivt bör tillhöra dessa revolutionerande genombrott i historien är telefonen. Den introducerades under 1870-talet i Nordamerika och skulle komma att spela en mycket viktigt roll i kommunikationen människor emellan. Upphovsmannen bakom telefonen är inte helt klarlagd, men oavsett om det var den Italien-födde amerikanen Antonio Meucci eller den Skottland-födde kanadensaren Alexander Graham Bell har denna uppfinning och de efterföljande tekniker som bygger på dess princip kopplat samman människor världen över. Under de första hundra åren var telefonsamtal endast möjligt via ett fast nät för konsumenterna i och med att anslutningen skedde från ett fysiskt uttag. Men under den senaste års perioden har telekom-tekniken utvecklats i en rasande fart vilket lett till att valmöjligheten att ringa telefonsamtal ökat samtidigt som såväl kvaliteten som priserna förbättrats för konsumenterna i och med den ökande konkurrensen på marknaden. Det populäraste alternativet till den fasta telefonen, som enligt en rapport från PTS gått om i innehav, är mobiltelefonen. 1 Fördelen med en mobiltelefon är att slutanvändaren kan befinna sig i princip vart som helst, förutsatt att mobiloperatören har täckning i det aktuella området, för att ringa telefonsamtal. Under 2000-talet har även telefonsamtal över internet, så kallad VoIP, vuxit i snabb takt allt eftersom tillgängligheten och kvaliteten på tjänsterna förbättrats. 2 Det som antagligen har bidragit till den ökande användningen av VoIP är att samtal mellan datorer i regel är helt kostnadsfria, de enda kraven är en internetanslutning samt en dator med kompatibel mjukvara. 3 En produkt som egentligen inte är ny, men som blivit alltmer populär under de senaste åren är den så kallade smarta mobilen där Apples modell iphone är ett populärt alternativ. 4 En smart mobil kan i korthet beskrivas som en handdator med möjlighet att använda tjänster över ett mobilt nätverk, exempelvis ringa, SMS:a och vara ansluten till internet. Fördelen med en smart mobil är dess möjligheter att nyttja både appar och tjänster precis som på en vanlig dator tack vare ett mer avancerat operativsystem än vad som normalt finns i de traditionella mobiltelefonerna. 5 Detta medför att slutanvändaren på ett enkelt och smidigt sätt exempelvis kan surfa på webben, läsa och skicka e-post eller ringa samtal över VoIP. I och med att de smarta mobilerna tar över mobiltelefonmarknaden har även efterfrågan på tillgång till internet i mobiltelefonen på ett enkelt och billigt sätt ökat. 6 Idag är det mer regel än undantag att smarta mobiler säljs tillsammans med så kallade surfabonnemang. 7 Dessa 1 Se rapport från PTS, PTS-ER-2010:25 2 Skype hade 663 miljoner registrerade användare världen över kring årskiftet Exempelvis VoIP-tjänsten Skype Jfr Apple, Samsung och Nokia - 5 Se beskrivningen av det mobila operativsystemet Android version highlights.html#userfeatures Försäljningen av smarta mobiler ökade 244% under det första kvartalet Statisk från branschorganisationen MTB visar en stadig ökning i försäljningen av smarta mobiler från Exempelvis en Samsung Galaxy S2 från TeliaSonera - https://www.tewss.telia.se/privat/adminpackage/setuppackage.do?productref=/privat/mobilt/mobiltelefoner/samsung/samsung-galaxy-

6 abonnemang ger en fast internetanslutning till en fast månadskostnad vilket underlättar för slutanvändaren då han eller hon inte behöver oroa sig för kostnaden i slutet på varje månad. Beroende på vilken mobiloperatör slutanvändaren väljer så ser abonnemangsformerna olika ut. Oftast rör det sig om två typer, antingen en där slutanvändaren är begränsad till en viss mängd data per månad exempelvis 3 GB 8 eller där slutanvändaren är begränsad till en viss hastighet exempelvis 6 Mbit/s. 9 Skulle slutanvändaren överstiga dessa begränsningar är det vanligt att mobiloperatören sänker hastigheten under den resterande tiden av månaden. 10 I en del abonnemang erbjuds även så kallad fri surf vilket ger obegränsad tillgång till internet och i maximal hastighet. Dock har mobiloperatörerna på senare tid lagt till olika typer av begränsningar även här, exempelvis kan hastigheten sänkas markant om slutanvändaren överstiger en viss datamängd. 11 I och med den ökade användningen av smarta mobiler med en fast internetuppkoppling samt möjligheten att ringa gratis med olika VoIP-tjänster så har mobiloperatörerna börjat se detta som ett hot mot deras egen verksamhet. 12 Därför har i princip alla svenska mobiloperatörer idag ett förbud mot VoIP i sina surfabonnemang. 13 En fråga som aktualiseras är huruvida mobiloperatörernas hantering av VoIP-trafiken i sina nät kan anses som nätneutralt. Begreppet, som i dagens läge inte har en helt klar definition, innebär i korthet att internetoperatörerna inte ska blockera eller nedprioritera trafik beroende på dess innehåll, källa eller destination så länge den inte skadar nätverket - den ska således hanteras neutralt. 14 Trots mobiloperatörernas ovilja att låta slutanvändarna få nyttja VoIP i sina nät så kan det finnas en lösning. Den 25 november 2009 antog Europaparlamentet det så kallade Telekompaketet där det övergripande målet var att förändra och modernisera EU:s regelverk för allmänna elektroniska kommunikationsnät. I Telekompaketet ingår fem EU-direktiv samt en förordning med ett förslag att bilda en ny myndighet som bland annat ska ha till uppgift att samordna regulatoriska frågor om kommunikationsnät och tjänster inom EU. Medlemsstaterna hade sedan 18 månader på sig att implementera dessa nya direktiv i sina respektive lagstiftningar. Detta skedde i Sverige den 1 juli 2011 efter att regeringens proposition 2010/11:115 antogs av Riksdagen. Den bestämmelse som kan leda till ett upphävande av VoIP-förbuden finns i 5 kap 6 d LEK. I bestämmelsen introduceras det nya begreppet lägsta tjänstekvalitet. I korthet innebär det att regeringen eller PTS kan utfärda föreskrifter mot operatörer av allmänna elektroniska kommunikationsnät om tjänster blockeras eller nedprioriteras vilket skulle leda till en försämrad kvalitet för slutanvändarna. Frågan är nu om lagstiftningen kommer att fungera i praktiken eller om operatörerna kommer hitta en väg runt för att undvika ett tvång att öppna upp sina nät. sii.product , eller en HTC Sensation från Telenor Se Halebops abonnemang Surf Plus Jfr 3s abonnemang 3Surf Plus och 3Surf Max Se villkoren för exempelvis Halebops Surf Bas Se not 6 för Telenors abonnemang FastPris Sverige Operatörer förbjuder Viber och Skype Se villkoren för exempelvis Telenors Surfa Premium , Halebops Surf Plus , och Tres 3Surf Bas Se Sammanfattning s. 4 i rapporten PTS ER-2009:6

7 1:2 Problemformulering Det främsta problemet som uppstår i och med mobiloperatörernas VoIP-förbud är frågan om nätneutralitet. Bör inte all trafik på internet, oavsett innehåll, källa eller destination, behandlas neutralt för ett mer öppet nät? Kommer den nya bestämmelsen att leda till en neutral behandling av internettrafiken? Ska mobiloperatörerna ha rätt att stänga ute konkurrenter som erbjuder liknande tjänster trots att det ska råda en fri marknad? Och kommer mobiloperatörerna att använda samma strategi i framtiden för att stänga ute konkurrenter, exempelvis ett förbud mot populära chatt- och meddelandetjänster som Facebook och Twitter för att tvinga slutanvändarna att SMS:a mer? Ses problemet utifrån ett annat perspektiv kan blockeringarna av VoIP förstås bättre. Är det inte rimligt att blockera konkurrerande rösttjänster då operatörerna lagt ner stora belopp på nätens infrastruktur? Och är det inte rimligt att blockera bandbreddskrävande tjänster i de mobila näten då antalet anslutningar ökar samtidigt som kapaciteten är mer begränsad än hos de fasta bredbandsnäten? 15 1:3 Syfte Syftet med denna uppsats är att utifrån nätneutralitetsbegreppet utreda huruvida den nya bestämmelsen, 5 kap 6 d LEK, kommer att leda till att förbudet mot VoIP i mobiloperatörernas nät hävs. 1:4 Avgränsningar Uppsatsen är avgränsad så den endast berör mobiloperatörer trots att den nya lagstiftningen även berör andra operatörer av allmänna elektroniska kommunikationsnät, samt att fokuset kommer att ligga på VoIP-tjänster även fast förbud mot exempelvis fildelning finns. Propositionen som överlämnades till Riksdagen den 17 mars 2011 innehöll en mängd förslag på nya bestämmelser, dock kommer uppsatsen endast att lägga fokus på 5 kap 6 d LEK. 1:5 Metod Det huvudsakliga materialet som använts i denna uppsats är regeringens proposition 2010/11:115, remissvaren till propositionen samt tillgänglig information rörande nätneutralitet. Författaren har varit i kontakt med Peter Thörnqvist, jurist vid PTS, för kortare diskussioner och e-postkontakt rörande uppsatsämnet. Att etablera kontakt med de fyra stora mobiloperatörerna har däremot varit svårt. Negativa svar till att medverka officiellt i uppsatsen kom från Tele2, Telenor och Tre. Däremot ställde Båb Bengtsson hos TeliaSonera gärna upp. Han besvarade frågor och diskuterade uppsatsämnet baserat på sina personliga åsikter. Ett tack ska även gå till David Hässler, redaktör hos Telekom Online, som bidragit med mycket faktamaterial som varit till stor nytta. I övrigt så har författaren varit i kontakt med olika telekomaktörer, däribland Rebtel, för att få deras syn på VoIP-blockeringen och nätneutralitetsprincipen. Här har resultatet varit blandat då vissa varit skeptiska till att uttala sig, medan andra bidragit med sina åsikter. 15 Två miljoner nya mobila bredbandsabonnemang

8 Slutligen bör det nämnas att material som inte funnits tillgängligt på svenska har översatts med hjälp av Google Translate för att få en så neutral översättning som möjligt. Författarens språkkunskaper sträcker sig enbart till svenska och engelska. 2: Nätneutralitet 2:1 Så hanteras trafiken på internet Fenomenet internet är ett globalt nätverk där alla som är anslutna kan nå alla andra tack vare att samtrafik råder mellan internetoperatörerna. När en slutanvändare vill ta del av eller skicka information över internet startas en process där en ström av data transporteras från sändaren till mottagaren. Exempel på detta kan vara ett e-postmeddelande som skickas från en adress till en annan, eller att en slutanvändare begär tillträde till en webbplats. En av grundtankarna när internetprotokollen, däribland TCP och IP, 16 utvecklades var att trafiken skulle dirigeras så nära slutanvändaren som möjligt för att minska överföringstiden och undvika att en internetoperatör blev överbelastad. Detta kan ske då två eller flera internetoperatörer ansluter sig till en gemensam knytpunkt där trafiken sedan dirigeras vidare till slutanvändaren på så kort sträcka som möjligt. 17 I och med detta kan stora mängder data transporteras över internet utan något behov av en stark central punkt i nätverket. Denna struktur bidrar även till att nätverket inte blir lika känsligt för avbrott. Skulle en internetoperatör ha tekniska problem kan slutanvändare hos andra internetoperatörer fortfarande använda internet utan några problem, såvida de inte vill kommunicera med en dator inom det drabbade operatörsnätverket exempelvis skicka e-post till en adress som tillhör internetoperatören. I normalfallet är inte trafiken på internet blockerad eller prioriterad beroende på dess innehåll, källa eller destination utan dirigeras enligt en köprincip och levereras enligt best effort i dessa fall är internetoperatörernas hantering av trafiken neutral. 18 Dock har internetoperatören, rent tekniskt, möjlighet att begränsa tjänster genom att kontrollera både prestanda och tillgänglighet. 19 Detta innebär att internetoperatörerna i praktiken kan ta ut avgifter för att tillåta vissa tjänster som exempelvis VoIP. 20 Frågan är nu om den så kallade nätneutralitetsprincipen är hotad i Sverige då mobiloperatörerna har förbud mot VoIP i sina nät. 2:2 Definition Idag finns ingen klar och universell definition av begreppet nätneutralitet vilket gör det svårt att förklara exakt vad begreppet innebär. Dock har bland andra PTS kommit med förslag på en definition. Internetanvändare med best effort fritt ska kunna ta emot och skicka innehåll samt använda tjänster som inte skadar nätverket, medan operatören inte får 16 Se TCP/IP Se Internettrafik s. 5 i rapporten PTS ER-2009:6 18 Se Internettrafik s. 5 i rapporten PTS ER-2009:6 19 Se Problematiken s. 5 i rapporten PTS ER-2009:6 20 Svar från Båb Bengtsson på Telia Sonera Sverige AB, Är det en korrekt tolkning om jag skulle påstå att ni kan öppna upp för IP-telefoni i alla era mobila surfabonnemng så länge kunden betalar för det, precis som med Spotify idag?, Rätt uppfattat, mest troligt då som en tilläggstjänst som t.ex. Spotify premium.

9 manipulera eller nedprioritera trafiken beroende på innehåll, ursprung eller destination och ska ge tydlig information om anslutningens kapacitet och kvalitet. 21 Denna definition är idag inte på något sätt bindande i Sverige, men ändå intressant för hur en framtida bestämmelse om nätneutralitet kan komma att se ut. Eftersom definitionen ger ett stort tolkningsutrymme är det svårt att veta hur pass effektiv den skulle vara i lagstadgad form. Troligtvis är enda sättet att få redan på detta genom en domstolsprövning. Författarens egen tolkning av PTS definition är som följer. I den första meningen, Internetanvändare med best effort fritt ska kunna ta emot och skicka innehåll samt använda tjänster som inte skadar nätverket, ges slutanvändare först rätten att skicka och ta emot innehåll samt använda tjänster på internet. Dock under förutsättning att detta inte skadar nätverket. Vad som är skadligt för näten blir således öppet för tolkning vilket i värsta fall kan leda till att konkurrerande tjänster, däribland VoIP, blockeras eller nedprioriteras med hänvisning till denna mening. Dock torde operatörerna först få bevisa att en viss tjänst är skadlig innan en blockering kan träda i kraft. Även operatörerna ges ett visst skydd mot eventuella avbrott och störningar som står utanför deras kontroll i och med inkluderingen av begreppet best effort. Särskilt de mobila näten, i jämförelse med de fasta, är mer känsliga för yttre påverkan som exempelvis väderförhållanden. Dessa nät har även en begränsad kapacitet vilket kan leda till fördröjningar och långa laddningstider när ett stort antal slutanvändare nyttjar nätet samtidigt. 22 Ett alternativ för att stävja eventuell överbelastning i näten är att använda sig av så kallad network management som föreslås i Telekompaketet. Genom att mäta och styra en viss del av trafiken för att operatörerna ska kunna upprätthålla en viss tjänstekvalitet anses vara nätneutralt så länge konkurrerande tjänster inte diskrimineras. 23 I den andra meningens första del, medan operatören inte får manipulera eller nedprioritera trafiken beroende på innehåll, ursprung eller destination, ges operatörerna ytterligare en skyldighet att rätta sig efter. Utifrån tidigare forskningsmaterial om nätneutralitet bör denna del av definitionen ses som den mest centrala för att beskriva en absolut neutral hantering av trafiken. Enligt professor Tim Wu, verksam vid Columbia Law School och en stark förespråkare av nätneutralitet, bör all trafik på publika nätverk hanteras lika för att kunna kallas neutral. 24 Den avslutande delen, och ska ge tydlig information om anslutningens kapacitet och kvalitet, finns redan idag stadgad i svensk lagstiftning. 25 Denna mening ska bidra till att ge slutanvändarna större förståelse för vilken uppkoppling de köper. Att informera om kapacitet och kvalitet är förvisso positivt när en slutanvändare ska välja vilken operatör och abonnemang den vill använda sig av. Dock kan det finnas en risk, beroende på vilken tolkning som görs, att operatörerna försöker komma runt kravet på en neutral hantering av trafiken genom att hänvisa till denna formulering. Genom att informera en slutanvändare om eventuella blockeringar i samband med att ett avtal ingås kan operatören hävda att slutanvändaren godkänt dessa begränsningar. 26 Räddningen för slutanvändarna, förutsatt denna tolkning görs, går att finna i 36 AvtL som behandlar oskäliga avtalsvillkor. Bestämmelsen är en så kallad generalklausul vilket innebär att domstolen har möjlighet att döma utifrån det enskilda fallet. Därför är det på förhand svårt att avgöra hur ett domslut kan komma att se ut. Fördelarna med bestämmelsen är dels att den i andra stycket tar hänsyn till den svagare parten, exempelvis en konsument, och dels att villkor kan ses oskäliga efter avtalets ingående eftersom ändrande förhållanden kan råda. Ett exempel på ändrande 21 Se Sammanfattning s. 4 i rapporten PTS ER-2009:6 22 Telekom Idag Se Bakgrund s. 4 i rapporten Nätneutralitet för Sverige 24 Se Definition skriven av prof. Tim Wu, Columbia Law School Se 5 kap 15 Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation 26 Se exempelvis Tres Allmänna villkor punkt 6.3 (g) (III) - https://www.tre.se/pagefiles/263/3s%20allm%c3%a4nna%20villkor%20konsument_ pdf

10 förhållanden kan vara en ökad användning av datatrafik i de mobila näten eller en större marknad för VoIP-tjänster. Om domstolen väljer att se exempelvis ett förbud mot VoIP som ett oskäligt avtalsvillkor, trots att operatörerna informerat om detta, finns det en möjlighet att villkoret kan jämkas. 27 Huruvida det är troligt att domstolen faktiskt skulle bifalla slutanvändarna är svårt att förutspå, särskilt då det idag inte finns några klara riktlinjer om vad som ska anses oskäligt. Därför är domstolspraxis det enda som kan ge en liten fingervisning om hur ett avtalsvillkor kan tolkas av domstolen. En annan definition som togs fram av den amerikanska regleringsmyndigheten FCC år 2005 bestod av fyra punkter i vad som kom att kallas Broadband Policy Statement. Denna definition kom samtidigt som regleringskraven för bredbandsleverantörer av DSL-tjänster i USA lättades. För att skydda konsumenterna infördes följande fyra punkter som ger dem rätt till: 28 att få tillgång till lagligt innehåll på Internet som de själva väljer att köra program och tjänster efter eget val, med förbehåll för brottsbekämpningens behov att ansluta deras val av lagliga enheter som inte skadar nätverket, och konkurrens mellan nätoperatörer, program- och tjänsteleverantörer och innehållsleverantörer. 29 FCC:s definition är, till skillnad från PTS, mer klar i vad slutanvändaren får och inte får göra med sin internetanslutning. Men precis som med den svenska definitionen finns det ett visst tolkningsutrymme. Författarens egen tolkning av FCC:s definition är som följer. I den första punkten, att få tillgång till lagligt innehåll på Internet som de själva väljer, ges slutanvändaren rättigheten att få ta del av allt innehåll på internet så länge detta inte är straffbart. Här åsidosätts operatörerna helt då vad som anses vara lagligt innehåll bör regleras av lagstiftaren. I den andra punkten, att köra program och tjänster efter eget val, med förbehåll för brottsbekämpningens behov, ges även här slutanvändaren rätten att själv få välja vilka applikationer och tjänster den vill nyttja. Undantaget är att de behov som kan uppstå när myndigheter utövar sin auktoritet vid brottsbekämpning får gå före slutanvändarnas rätt. Återigen får operatörerna stå åt sidan för att tillgodose slutanvändarnas behov. Punkt tre, att ansluta deras val av lagliga enheter som inte skadar nätverket, öppnar upp för viss tolkning i och med den avslutande formuleringen som inte skadar nätverket. Slutanvändaren ges förvisso rätten att själv få välja vilka enheter som den vill ansluta till nätverket, exempelvis en dator eller smart mobil. Men operatörerna ges även ett visst utrymme till blockering av enheter som anses skada deras nät. Ett exempel på vad som skulle kunna räknas som skadligt är en ansluten enhet som konstant skickar och tar emot stora mängder data vilket leder till en tung belastning och kapacitetsbrist hos operatören. Å andra sidan kan operatörerna blockera tjänster som konkurrerar med deras egna under föreskriften att tjänsten i fråga skadar nätet. Det går således att använda denna formulering utifrån olika ståndpunkter. Ett annat problem blir om det är den fysiska enheten i sig som bör blockeras, eller om det är mjukvaran på enheten alternativt en separat tjänst som används med enheten på operatörens nät, som ska blockeras. Därför torde en utredning där en klarare definition av vad som anses skadligt för näten genomföras. 27 Se 36 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 28 Se The History of the Open Internet Proceeding Se The History of the Open Internet Proceeding Översatt med hjälp av Google Translate för oberonde tolkning av textens innehåll

11 Den avslutande punkten, konkurrens mellan nätoperatörer, program- och tjänsteleverantörer och innehållsleverantörer, ska främja konkurrensen mellan olika aktörer på marknaden. En mer konkurrenskraftig marknad bidrar till lägre priser för konsumenten och ökade initiativ för aktörerna att producera nya produkter och tjänster. 30 Utöver ovanstående definitioner bör följande fyra nämnas. Absolut icke-diskriminerande, som kort nämnts ovan, innebär att all trafik på ett publikt nätverk behandlas lika. 31 Begränsad diskriminering utan nivåindelning, en definition som tagits fram av amerikanska kongressen och i korthet innebär att operatörer får använda sig av vissa diskriminerande åtgärder så länge ingen avgift tas ut för de som önskar en högre tjänstekvalitet. 32 Begränsad diskriminering med nivåindelning innebär att operatörerna får ha olika nivåer på sin tjänstekvalitet och därmed kunna ta ut högre avgifter för en högre tjänstekvalitet. Dock får ingen tjänst stängas av utan endast bli åtkomlig utifrån den anslutning slutanvändaren betalar för. 33 Först till kvarn, är en definition som professor Susan Crawford anser är den rätta vägen att gå för att skapa ett neutralt internet. Definitionen innebär helt enkelt att varje förfrågning som skickas över internet ska behandlas i ett kösystem, alltså den som först gör en förfrågan får den utförd först. Därför anser hon att nivåer på tjänstekvaliteter inte bör användas. 34 Det är tydligt att det finns många olika definitioner av begreppet nätneutralitet och att frågan berör många samhällsaktörer, från akademiska institutioner till myndigheter och lagstiftare. Trots olikheterna i definitionerna ovan har alla en gemensam nämnare, ingen definition förespråkar blockering av lagligt innehåll på internet. I definitionerna från PTS och FCC finns det förvisso kryphål som, om de skulle implementeras i lagstiftningen, skulle kunna användas av operatörerna för att kringgå krav på en neutral behandling av all trafik. Dock går det inte idag att dra några klara slutsatser om detta i och med bristen på domstolspraxis. 2:3 Bakgrunden till nätneutralitet Begreppet och debatten om nätneutralitet, eller engelskans net(work) neutrality, har sitt ursprung i USA där ett av problemen som uppstått är att operatörer av de så kallade accessnäten vill ta del av intäkter från bland andra tjänsteleverentörer för att kunna klara av investeringar i framtida nät. 35 De amerikanska operatörerna anser även att stora innehållsleverantörer som Google, vars videodelningstjänst YouTube kräver mycket kapacitet, bör betala mer. 36 Detta har lett till en viss oro då kritiker hävdar att operatörerna kan komma att blockera eller nedprioritera trafik till tjänster som inte genererar tillräckligt stor ekonomisk vinning för dem. 37 Debatten om nätneutralitet i USA har i första hand handlat om huruvida konsumenterna blir diskriminerade då kvaliteten på anslutningen till internet varierat beroende på hur mycket konsumenten betalar. 38 Därför har flertalet innehålls- och tjänsteleverantörer i USA reagerat starkt då de inte vill att operatörerna ska få bestämma vilken typ av trafik som ska gå snabbare eller långsammare i näten. Dessa aktörer har även förespråkat lagstiftning om nätneutralitet. 30 Se punkt 2.1 KOM/2004/ Se Definition skriven av prof. Tim Wu, Columbia Law School Se Internet Freedom Preservation Act Se Net Neutrality: This is serious av prof. Tim Berners-Lee Se Digital Divide: The issue of Net Neutrality av Anna Uhls Se Bakgrund s. 4 i PwCs rapport Nätneutralitet för Sverige 36 Se Debatten kommer från USA s. 6 i rapporten PTS ER-2009:6 37 Trafik från smarta mobiler med Googles operativsystem Android prioriteras högre hos den amerikanska operatören Verzion Se Debatten kommer från USA s. 6 PTS ER-2009:6

TeliaSoneras syn på öppenhet

TeliaSoneras syn på öppenhet TeliaSoneras syn på öppenhet Inledning Begreppet öppenhet har många dimensioner och tolkningar. Det definieras också på olika sätt av olika aktörer inom telekom- och Internetbranschen. För slutanvändare

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.4.2011 KOM(2011) 222 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Ett öppet

Läs mer

Ei R2014:07. Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning

Ei R2014:07. Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning Ei R2014:07 Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:07 Författare: Johan Carlsson Copyright:

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-11-22 Dnr: 13-11551 1(5) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Läs mer

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Datum 2009-03-18 Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Diarienummer 09-2401 ISSN 1650-9862 Författare Anna Boström Post- och telestyrelsen

Läs mer

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov December 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag

Läs mer

Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. Svar senast 5 juni 2015

Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. Svar senast 5 juni 2015 Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (5) Datum 2015-05-27 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2015-325 Yttrande Till Näringsdepartementet Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Yttrande. Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät

Yttrande. Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät Malmö stad Tekniska nämnden 1 (5) Datum 2015-04-1302 Adress August Palms plats 1 Diarienummer TN-2015-786 Yttrande Till Kommunstyrelsen Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

När storleken har betydelse

När storleken har betydelse Datum: 213-1-25 DISKUSSIONSMATERIAL Patrik Sandgren När storleken har betydelse Kostnaden för en mobil digital livsstil baserad på en mobiltelefon med surf via 4G Det trådlösa livet Den 25:e oktober 213

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektronisk kommunikation; SFS 2003:396 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Post- och telestyrelsen, PTS. Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen, PTS. Post- och telestyrelsen Post- och telestyrelsen, PTS Post- och telestyrelsen 2012-10-10 Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. PTS arbetar för att alla ska ha tillgång till

Läs mer

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet En sund konkurrens leder till att varor och tjänster utvecklas gynnsamt för konsumenterna. Detta gäller även bredbandsmarknaden. Dan Sjöblom, generaldirektör

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål genomförande av direktiv 2006/24/EG

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål genomförande av direktiv 2006/24/EG LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Eskil Nord och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB.

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB. Datum 2004-06-14 Referens Post & Telestyrelsen Via e-post: smp@pts.se Telenors yttrande avseende PTS förslag till beslut på marknaderna för samtrafik i fasta telenätet, terminering av samtal i mobilnät

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 7 juni 2006 05-11843/23 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Alev Yeter Avdelningen för marknadsfrågor Tillsyn konsumentfrågor 08-6785691

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK).

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK). UNDERRÄTTELSE 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-01-23 Dnr: 08-10523/23 15 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor

Läs mer

2010-09-30. Näringslivets telekomförening, NTK c/o Nilsson, Fatburstrappan 18, T19:4 118 26 Stockholm E-post: info@ntk-forening.se

2010-09-30. Näringslivets telekomförening, NTK c/o Nilsson, Fatburstrappan 18, T19:4 118 26 Stockholm E-post: info@ntk-forening.se Remissyttrande PM Bättre regler för elektroniska kommunikationer (Ds 20120:19). Härmed överlämnas Näringslivets Telekomförening, NTK, yttrande över rubricerad promemoria. NTK tackar för möjligheten och

Läs mer

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-12-04 Dnr 704/2014 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde 11-9306, 11-9313 och 14-1253

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster; SFS 2002:562 Utkom från trycket den 14 juni 2002 utfärdad den 6 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-05-16 Dnr 207/2012 1 (7) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Yttrande enligt 23 förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation Era dnr 11-6823,

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2008-03 Mobilt Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för, förbetalt kort och

Läs mer

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19)

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) TSG 2011-615 N2011-07-13 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) Transportstyrelsen har anmodats att yttra sig över rubricerat

Läs mer

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Post & Telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Nummerupplysningsföretagen

Läs mer

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-06-27 Dnr: 14-4175 22 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-6785529 peder.cristvall@pts.se Tele2 Sverige AB Att: Stefan Backman Box 63 164 94 Kista Föreläggande

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

IP-telefoni Regulatoriska frågor

IP-telefoni Regulatoriska frågor Regulatoriska frågor Martin Sjöberg Verksjurist martin.sjoberg@pts.se Klicka häroch förtelestyrelsens roll PostGenom reglering, tillståndsgivning, tillsyn, tvistlösning, beslutsfattande och informationsinsatser

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. R-2015/0394 Stockholm den 4 juni 2015 Till Näringsdepartementet N2015/2228/ITP Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Billigare utbyggnad

Läs mer

10 frågor och svar om. bredband

10 frågor och svar om. bredband 10 frågor och svar om bredband Bredband var för några år sedan ett i det närmaste okänt begrepp för de flesta av oss. I dag tävlar företagen om att erbjuda de snabbaste bredbandsuppkopplingarna till hushåll

Läs mer

Övergripande kommentarer

Övergripande kommentarer SNUS Remissvar avseende SOU 2007:76 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning Föreningen SNUS, Swedish Network Users Society har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade betänkande.

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

Internettrafik och nätneutralitet

Internettrafik och nätneutralitet Juridiska institutionen Höstterminen 2013 Examensarbete i civilrätt, särskilt marknads- och IT-rätt 30 högskolepoäng Internettrafik och nätneutralitet om marknadsrättsliga aspekter på trafikstyrning Författare:

Läs mer

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG

Det finns bred enighet bland EU:s. Språken i EU DEBATT AXEL MOBERG DEBATT Språken i EU AXEL MOBERG Vilka av EU:s snart tjugo officiella språk ska fungera som arbetsspråk? Den svenska regeringen har föreslagit att ett medlemsland måste betala varje gång det önskar sitt

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 377/2010 1 (6) Växjö Energi AB Box 497 352 41 VÄXJÖ Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB Konkurrensverkets

Läs mer

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare?

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? David Troëng david.troeng@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och Området

Läs mer

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850

UNDERRÄTTELSE 1(4) Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 UNDERRÄTTELSE 1(4) Datum Vår referens 2009-12-17 Dnr: 09-10850 Konkurrensavdelningen Ann-Sofie Eriksson Fahlgren 08-678 55 57 ann-sofie.eriksson.fahlgren@pts.se TeliaSonera AB TeliaSonera Network Sales

Läs mer

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands IP/08/1144 Bryssel den 15 juli 2008 Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands Siffror som Europeiska kommissionen offentliggjorde idag

Läs mer

Guide för att välja fibertjänst

Guide för att välja fibertjänst Guide för att välja fibertjänst Förord Många är vi som i dagarna skall välja nya leverantörer för Internet, TV och telefoni. Sundholmens fiberförening har valt Quadracom som komunikationsopperatör. De

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM SVAR 2012-01-10 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till EU-direktiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar och

Läs mer

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4 samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (5) Ert datum 2015-07-03 Er referens Ju2015/05400/L4 Avdelning för risk- och sårbarhetreducerande arbete Farliga ämnen Shulin Nie 010 2404211 shulin.nie@msb.se Regeringskansliet

Läs mer

SNUS Remissvar på PTS rapport Bättre bredbandskonkurrens genom funktionell separation (PTS-ER-2007:18)

SNUS Remissvar på PTS rapport Bättre bredbandskonkurrens genom funktionell separation (PTS-ER-2007:18) SNUS Remissvar på PTS rapport Bättre bredbandskonkurrens genom funktionell separation (PTS-ER-2007:18) Föreningen SNUS (Swedish Network User s Society lämnar följande synpunkter. Sammanfattning SNUS känner

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Agneta Bäcklund. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2014

Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dnr FIVA 6/01.00/2014 Datum 1.7.2014 Gäller fr.o.m. 22.7.2014 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 53 28 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5)

Bilaga 3 till Cirkulär 09:46 1 (5) 1 (5) Prop. 2008/09:187 Förslag till lag om tjänster på den inre marknaden Härigenom föreskrivs följande. Inledande bestämmelse 1 Denna lag innehåller allmänna bestämmelser avseende tjänster som omfattas

Läs mer

Vilka ramar gäller när PTS ska reglera?

Vilka ramar gäller när PTS ska reglera? Vilka ramar gäller när PTS ska reglera? Viktoria Arwinge Enhetschef vid enheten för accessinfrastruktur Konkurrensavdelningen PTS viktoria.arwinge@pts.se Post- och telestyrelsen PTS styrs av regering,

Läs mer

Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU

Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU IP/08/1016 Bryssel den 26 juni 2008 Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU I syfte att öka konkurrensen mellan operatörerna och sänka telefonavgifterna

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Lag om flygplatsavgifter Enligt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Lag om uthyrning av arbetstagare Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation

Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Öppet stadsnät valfrihet I det öppna stadsnätet Wexnet väljer du själv vilka tjänsteleverantörer du önskar utifrån dina önskemål och behov. Det innebär

Läs mer

Yttrande över remissen Billigare utbyggnad av bredbandsnät (N2015/2228/ITP)

Yttrande över remissen Billigare utbyggnad av bredbandsnät (N2015/2228/ITP) Näringsdepartementet Enheten för IT-politik Att: Susanna Mattsson Ärende N2015/2228/ITP Insänt via e-post till: n.registrator@regeringskansliet.se Yttrande över remissen Billigare utbyggnad av bredbandsnät

Läs mer

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag [COM (2013) 627 final] om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation

Läs mer

Sammanfattande synpunkter

Sammanfattande synpunkter Sundbyberg 2009-02-27 Vår referens: Mia Ahlgren Diarienummer 09 Ange diarienummer vid all korrespondens Helena Strömbäck Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Kopia maria.solberg@enterprise.ministry.se

Läs mer

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-09-23 Dnr: 15-8773 8 Spektrumavdelningen Elsy Arwidson Hi3G Access AB org.nr 556593-4899 Box 30213 104 25 Stockholm Saken Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389)

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-09-30 Dnr: 14-6336 9 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem Saken

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

Vad säger lagen om cookies och andra frågor och svar

Vad säger lagen om cookies och andra frågor och svar Vad säger lagen om cookies och andra frågor och svar Vad är en cookie? En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att

Läs mer

Stockholm den 18 december 2007 R-2007/1126. Till Justitiedepartementet. Ju2007/7778/L3

Stockholm den 18 december 2007 R-2007/1126. Till Justitiedepartementet. Ju2007/7778/L3 R-2007/1126 Stockholm den 18 december 2007 Till Justitiedepartementet Ju2007/7778/L3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 18 september 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå. David Troëng

Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå. David Troëng Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå David Troëng EU:s mål elektroniska kommunikationer Gemensam konkurrenskraftig inre marknad för e-komtjänster Harmoniserad tillämpning av regelverket Vissa grundkrav

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA 2015-03-27 VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA Hur kommer jag igång med HSB Bolina? Svar: Koppla in datorn i bredbandsuttaget i väggen och gå till www.bredbandswebben.se. Väl där så kan du se alla

Läs mer

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Nya regler för dataskydd och informationssäkerhet Nya metoder för bättre dataskydd och informationssäkerhet Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att

Läs mer

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst.

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst. Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB 1 (5) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Konsulter... 4 3. Webbportal... 4 4. Leveranstider... 4 5. Pris... 5 2 (5) 1. Inledning De

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona. Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län

Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona. Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län Arbete med mobiltäckning Rättigheter, förväntningar och var är vi idag? Christa Ahlenblom Christian Höglund PTS Post- och telestyrelsen

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

Internetanslutningar Fiber, SIM- kort, WiFi Vad ska jag välja?

Internetanslutningar Fiber, SIM- kort, WiFi Vad ska jag välja? Internetanslutningar Fiber, SIM- kort, WiFi Vad ska jag välja? Tematräff SeniorNet Kungsholmen Gunilla Brattberg Bredbandskällor På följande sätt kan du förses med bredband. Telefonledning (ADSL) Kabel-TV

Läs mer

Departementspromemorian Bättre regler för elektroniska kommunikationer (Ds 2010:19)

Departementspromemorian Bättre regler för elektroniska kommunikationer (Ds 2010:19) REMISSYTTRANDE 1 (8) Datum Diarienr 2010-10-27 AdmD-290-2010 Ert datum Ert diarienr N2010/615/ITP Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Departementspromemorian Bättre regler för elektroniska kommunikationer

Läs mer

Allmänna handlingar i elektronisk form

Allmänna handlingar i elektronisk form Allmänna handlingar i elektronisk form - offentlighet och integritet Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén Stockholm 2010 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2010:4 Innehåll Sammanfattning 13 Författningsförslag

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../..

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr../.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elförordning; utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:208 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning finns kompletterande

Läs mer

10 frågor och svar om. bredband 2.0

10 frågor och svar om. bredband 2.0 10 frågor och svar om bredband 2.0 Bredband var för ett par år sedan ett i det närmaste okänt begrepp för de flesta av oss. Sedan en tid pågår dock bredbandsuppkopplingen av hushåll och företag för fullt.

Läs mer

Yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät

Yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät Näringsdepartementet Att: Susanna Mattsson 103 33 Stockholm Insänt via e-post till följande adress: n.registrator@regeringskansliet.se Yttrande över promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät Tele2

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Sammanfattning av konsekvensbedömningen. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Sammanfattning av konsekvensbedömningen. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.9.2013 SWD(2013) 332 final C7-0267/13 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Sammanfattning av konsekvensbedömningen Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Handlingsplan för marknadskontroll 2014

Handlingsplan för marknadskontroll 2014 Dnr:13/00405 Handlingsplan för marknadskontroll 2014 1 Myndighetens tillsynsarbete Myndigheten för radio och tv utövar tillsyn enligt radio-och tv-lagen (2010:696). Tillsynen grundas på myndighetens eget

Läs mer

Exponerade fakturor på internet

Exponerade fakturor på internet BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-12-18 Dnr: 13-9151 12 Nätsäkerhetsavdelningen Jeanette Kronwall 08-6785898 jeanette.kronwall@pts.se TeliaSonera AB Att: Ann Ekstrand Stab Juridik, Regulatoriska

Läs mer

E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft

E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft E L I Z A R O S Z K O W S K A Ö B E RG E-HANDEL E-handel utan gränser och stärkt konkurrenskraft E L I Z A R O S Z K O W S K A Ö B E RG RIKSDAGSLEDAMOT (M) WWW.ELIZA.SE BAKGRUND Ett fritt informationsflöde

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. 1 IPRED-lagen används för enkelhets skull som samlingsbegrepp för det paket av nya

GWA ARTIKELSERIE. 1 IPRED-lagen används för enkelhets skull som samlingsbegrepp för det paket av nya GWA ARTIKELSERIE Titel: Det svenska IPRED-målet fortsatt oklart efter generaladvokatens yttrande Rättsområde: Immaterialrätt Författare: Petter Holm, advokat, verksamhetsansvarig för immaterialrätt Datum:

Läs mer

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB 1 (6) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Fakturor... 4 3. Konsulter... 4 4. Webbportal... 4 5. Leveranstider... 4 6. Pris fasta operatörstjänster...

Läs mer

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012 Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet Juni 2012 1 Om detta dokument Marknaden och tekniken kring film (video on demand och livesändningar) på Internet utvecklas blixtsnabbt. Video

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Patrik Hiselius, Stab Juridik, Regulatoriska frågor 2003-10-06

Patrik Hiselius, Stab Juridik, Regulatoriska frågor 2003-10-06 1 Lagen om Elektronisk Kommunikation (LEK) och dess betydelse för Internet i Sverige Patrik Hiselius, Legal Counsel TeliaSonera Sverige, Stab Juridik Presentation vid Internetdagarna 2003 i Folkets Hus

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2013

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2013 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport oktober - december 2013 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

Promemoria - Billigare utbyggnad av bredbandsnät (N2015/2228/ITP) Affärsverket svenska kraftnät har följande synpunkter på promemorian.

Promemoria - Billigare utbyggnad av bredbandsnät (N2015/2228/ITP) Affärsverket svenska kraftnät har följande synpunkter på promemorian. " SVENSKA ^ KRAFTNÄT Generaldirektören Näringsdepartementet Enheten för it-politik 103 33 Stockholm n.registrator@regeringskansliet.se 2015-06-02 2015/472 REMISSVAR Promemoria - Billigare utbyggnad av

Läs mer

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi Fritt stadsnät i Sedan 95:-/mån Vi bjuder också på anslutningsavgiften Runt år 1800 kom telegrafen, 50 år senare telefonen. Två apparater som gjorde det

Läs mer