Blockering av IP-telefoni i de mobila näten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blockering av IP-telefoni i de mobila näten"

Transkript

1 Företagsekonomiska institutionen, handelsrätt Handelsrätt C, VT 2011 Blockering av IP-telefoni i de mobila näten Kan ny lagstiftning förhindra detta? Författare: Daniel Ohanian Handledare: Torsten Seth och Mats Nordenborg

2 Sammanfattning Enda sedan den först introducerades på 1870-talet har telefonen spelat en viktigt roll i kommunikationen människor mellan. Utvecklingen inom telekombranschen har skett i ett rasande snabbt tempo under de senaste år, och idag är det vanligare med en mobiltelefon än en fast telefon. En populär variant av mobiltelefonen är den så kallade smarta mobilen som bland annat gör det möjligt att nyttja mer avancerade program och tjänster än i en traditionell mobiltelefon. Sedan början av 2000-talet har röstsamtal över internet, så kallad VoIP, ökat allt mer. Fördelen med VoIP är främst att samtal mellan datorer i regel är helt kostnadsfria vilket gör dessa tjänster utmärkta för långdistanssamtal. I och med att antalet smarta mobiler ökar samtidigt som marknaden för VoIP växer har mobiloperatörerna börjat se detta som ett större hot mot sina intäkter. Idag har i princip alla mobiloperatörer i Sverige ett förbud mot VoIP i sina så kallade surfabonnemang. Detta innebär att slutanvändarna hindras att nyttja valfria tjänster samtidigt som tjänsteutvecklare får det svårt att ta sig in på marknaden. I slutet av 2009 antog Europaparlamentet två så kallade ändringsdirektiv som innebär att regelverket som berör elektroniska kommunikationer inom EU moderniseras. Samtliga medlemsstater hade därefter 18 månader på sig att implementera de nya bestämmelserna i sina respektive lagstiftningar. I Sverige trädde ett flertal bestämmelser i kraft den 1 juli 2011, bland dessa fanns 5 kap 6 d LEK som introducerar det nya begreppet lägsta tjänstekvalitet. Syftet med denna uppsats är att utifrån nätneutralitetsbegreppet utreda huruvida den nya bestämmelsen, 5 kap 6 d LEK, kommer att leda till att förbudet mot VoIP i mobiloperatörernas nät hävs. Utifrån det material som funnits tillgängligt har följande slutsats kunnat göras. Det går idag inte till fullo att veta huruvida bestämmelsen kommer att häva VoIP-förbudet, detta då den varken använts av PTS eller prövats i ett överklagande av berörd part.

3 Ordlista och förkortningar Accessnät: Den del av näten, vanligtvis associerat med telenäten, som går mellan abonnenten och nätoperatörens basstation varifrån trafiken sedan kopplas vidare ut till resten av nätet. App: Förkortning av applikation. Kan exempelvis vara ett ordbehandlingsprogram eller spel. AvtL: Förkortning av Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område BEREC: Förkortning av Body of European Regulators of Electronic Communications. Ett samarbetsorgan på EU-nivå där alla medlemsstaterna är representerade. Best effort: Begreppet innebär att all möjlig tillgänglig kapacitet i operatörens nät används hela tiden, dock kan fördröjningar och avbrott inträffa vid brist på kapacitet. FCC: Förkortning av Federal Communications Commission. Den amerikanska motsvarigheten till PTS. GB: Förkortning av Gigabyte. En enhet för att beskriva en viss mängd data. LEK: Förkortning av Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation Mbit/s: Förkortning av Mega bit per sekund. En enhet för att mäta överförshastigheten i datanät. Network management: Begreppet innebär att operatörer får mäta och styra på en del av nätet för att undvika att den aktuella delen fylls helt eller överbelastas och därmed skapar dålig prestanda. NPT: Förkortning av Norska Post- og teletilsynet. Den norska motsvarigheten till PTS. Operativsystem: Den underliggande mjukvaran som binder samman hårdvaran och tilläggsprogram i datorn. PTS: Förkortning av Post- och telestyrelsen. En svensk myndighet som bland annat har till uppgift att övervaka och reglera telekommarknaden. Smart mobil: En mobiltelefon med ett mer avancerat operativsystem än de traditionella mobiltelefonerna. Även känt som Smartphone på engelska. SMS: Förkortning av Short Message Service. En tjänst för att skicka korta textmeddelanden, max 160 tecken per meddelande, mellan mobiltelefoner. Skräppost: Oönskat utskick av reklam, bedrägeriförsök eller datavirus över e-post. Telekompaketet: En benämning på fem EU-direktiv och en förordning (bildandet av samarbetsorganet BEREC) som antogs av Europaparlamentet den 25 november VoIP: Förkortning av Voice over IP, även kallad IP-telefoni eller internettelefoni.

4 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 ORDLISTA OCH FÖRKORTNINGAR 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 KAPITEL 1: Inledning 4 1:1 Bakgrund 4-5 1:2 Problemformulering 6 1:3 Syfte 6 1:4 Avgränsningar 6 1:5 Metod 6-7 2: Nätneutralitet 7 2:1 Så hanteras trafiken på internet 7 2:2 Definition :3 Bakgrunden till nätneutralitet :4 Lagstiftad nätneutralitet : Ny svensk lagstiftning 15 3:1 Från EU-direktiv till lag en kort översikt :2 EU-direktiven 2009/140/EG och 2009/136/EG :3 Departementspromemorian och remissvaren :4 Proposition 2010/11: :4:1 Tjänstekvalitet :4:2 Förslag på ny bestämmelse 22 3:5 Ny lag införs 23 4: Diskussion 23 4:1 Är lägsta tjänstekvalitet rätt väg att gå? 23 4:2 Kommer bestämmelsen ge önskad effekt? 23 4:3 Fördelar och nackdelar med bestämmelsen 24 5: Slutsatser : Källor 26-28

5 1: Inledning 1:1 Bakgrund Genom världshistorien har flertalet banbrytande upptäckter och uppfinningar kommit att förändra vårt samhälle dramatiskt, från stenåldersmänniskans upptäckt av elden till dagens globala internet. En uppfinning som definitivt bör tillhöra dessa revolutionerande genombrott i historien är telefonen. Den introducerades under 1870-talet i Nordamerika och skulle komma att spela en mycket viktigt roll i kommunikationen människor emellan. Upphovsmannen bakom telefonen är inte helt klarlagd, men oavsett om det var den Italien-födde amerikanen Antonio Meucci eller den Skottland-födde kanadensaren Alexander Graham Bell har denna uppfinning och de efterföljande tekniker som bygger på dess princip kopplat samman människor världen över. Under de första hundra åren var telefonsamtal endast möjligt via ett fast nät för konsumenterna i och med att anslutningen skedde från ett fysiskt uttag. Men under den senaste års perioden har telekom-tekniken utvecklats i en rasande fart vilket lett till att valmöjligheten att ringa telefonsamtal ökat samtidigt som såväl kvaliteten som priserna förbättrats för konsumenterna i och med den ökande konkurrensen på marknaden. Det populäraste alternativet till den fasta telefonen, som enligt en rapport från PTS gått om i innehav, är mobiltelefonen. 1 Fördelen med en mobiltelefon är att slutanvändaren kan befinna sig i princip vart som helst, förutsatt att mobiloperatören har täckning i det aktuella området, för att ringa telefonsamtal. Under 2000-talet har även telefonsamtal över internet, så kallad VoIP, vuxit i snabb takt allt eftersom tillgängligheten och kvaliteten på tjänsterna förbättrats. 2 Det som antagligen har bidragit till den ökande användningen av VoIP är att samtal mellan datorer i regel är helt kostnadsfria, de enda kraven är en internetanslutning samt en dator med kompatibel mjukvara. 3 En produkt som egentligen inte är ny, men som blivit alltmer populär under de senaste åren är den så kallade smarta mobilen där Apples modell iphone är ett populärt alternativ. 4 En smart mobil kan i korthet beskrivas som en handdator med möjlighet att använda tjänster över ett mobilt nätverk, exempelvis ringa, SMS:a och vara ansluten till internet. Fördelen med en smart mobil är dess möjligheter att nyttja både appar och tjänster precis som på en vanlig dator tack vare ett mer avancerat operativsystem än vad som normalt finns i de traditionella mobiltelefonerna. 5 Detta medför att slutanvändaren på ett enkelt och smidigt sätt exempelvis kan surfa på webben, läsa och skicka e-post eller ringa samtal över VoIP. I och med att de smarta mobilerna tar över mobiltelefonmarknaden har även efterfrågan på tillgång till internet i mobiltelefonen på ett enkelt och billigt sätt ökat. 6 Idag är det mer regel än undantag att smarta mobiler säljs tillsammans med så kallade surfabonnemang. 7 Dessa 1 Se rapport från PTS, PTS-ER-2010:25 2 Skype hade 663 miljoner registrerade användare världen över kring årskiftet Exempelvis VoIP-tjänsten Skype Jfr Apple, Samsung och Nokia - 5 Se beskrivningen av det mobila operativsystemet Android version highlights.html#userfeatures Försäljningen av smarta mobiler ökade 244% under det första kvartalet Statisk från branschorganisationen MTB visar en stadig ökning i försäljningen av smarta mobiler från Exempelvis en Samsung Galaxy S2 från TeliaSonera - https://www.tewss.telia.se/privat/adminpackage/setuppackage.do?productref=/privat/mobilt/mobiltelefoner/samsung/samsung-galaxy-

6 abonnemang ger en fast internetanslutning till en fast månadskostnad vilket underlättar för slutanvändaren då han eller hon inte behöver oroa sig för kostnaden i slutet på varje månad. Beroende på vilken mobiloperatör slutanvändaren väljer så ser abonnemangsformerna olika ut. Oftast rör det sig om två typer, antingen en där slutanvändaren är begränsad till en viss mängd data per månad exempelvis 3 GB 8 eller där slutanvändaren är begränsad till en viss hastighet exempelvis 6 Mbit/s. 9 Skulle slutanvändaren överstiga dessa begränsningar är det vanligt att mobiloperatören sänker hastigheten under den resterande tiden av månaden. 10 I en del abonnemang erbjuds även så kallad fri surf vilket ger obegränsad tillgång till internet och i maximal hastighet. Dock har mobiloperatörerna på senare tid lagt till olika typer av begränsningar även här, exempelvis kan hastigheten sänkas markant om slutanvändaren överstiger en viss datamängd. 11 I och med den ökade användningen av smarta mobiler med en fast internetuppkoppling samt möjligheten att ringa gratis med olika VoIP-tjänster så har mobiloperatörerna börjat se detta som ett hot mot deras egen verksamhet. 12 Därför har i princip alla svenska mobiloperatörer idag ett förbud mot VoIP i sina surfabonnemang. 13 En fråga som aktualiseras är huruvida mobiloperatörernas hantering av VoIP-trafiken i sina nät kan anses som nätneutralt. Begreppet, som i dagens läge inte har en helt klar definition, innebär i korthet att internetoperatörerna inte ska blockera eller nedprioritera trafik beroende på dess innehåll, källa eller destination så länge den inte skadar nätverket - den ska således hanteras neutralt. 14 Trots mobiloperatörernas ovilja att låta slutanvändarna få nyttja VoIP i sina nät så kan det finnas en lösning. Den 25 november 2009 antog Europaparlamentet det så kallade Telekompaketet där det övergripande målet var att förändra och modernisera EU:s regelverk för allmänna elektroniska kommunikationsnät. I Telekompaketet ingår fem EU-direktiv samt en förordning med ett förslag att bilda en ny myndighet som bland annat ska ha till uppgift att samordna regulatoriska frågor om kommunikationsnät och tjänster inom EU. Medlemsstaterna hade sedan 18 månader på sig att implementera dessa nya direktiv i sina respektive lagstiftningar. Detta skedde i Sverige den 1 juli 2011 efter att regeringens proposition 2010/11:115 antogs av Riksdagen. Den bestämmelse som kan leda till ett upphävande av VoIP-förbuden finns i 5 kap 6 d LEK. I bestämmelsen introduceras det nya begreppet lägsta tjänstekvalitet. I korthet innebär det att regeringen eller PTS kan utfärda föreskrifter mot operatörer av allmänna elektroniska kommunikationsnät om tjänster blockeras eller nedprioriteras vilket skulle leda till en försämrad kvalitet för slutanvändarna. Frågan är nu om lagstiftningen kommer att fungera i praktiken eller om operatörerna kommer hitta en väg runt för att undvika ett tvång att öppna upp sina nät. sii.product , eller en HTC Sensation från Telenor Se Halebops abonnemang Surf Plus Jfr 3s abonnemang 3Surf Plus och 3Surf Max Se villkoren för exempelvis Halebops Surf Bas Se not 6 för Telenors abonnemang FastPris Sverige Operatörer förbjuder Viber och Skype Se villkoren för exempelvis Telenors Surfa Premium , Halebops Surf Plus , och Tres 3Surf Bas Se Sammanfattning s. 4 i rapporten PTS ER-2009:6

7 1:2 Problemformulering Det främsta problemet som uppstår i och med mobiloperatörernas VoIP-förbud är frågan om nätneutralitet. Bör inte all trafik på internet, oavsett innehåll, källa eller destination, behandlas neutralt för ett mer öppet nät? Kommer den nya bestämmelsen att leda till en neutral behandling av internettrafiken? Ska mobiloperatörerna ha rätt att stänga ute konkurrenter som erbjuder liknande tjänster trots att det ska råda en fri marknad? Och kommer mobiloperatörerna att använda samma strategi i framtiden för att stänga ute konkurrenter, exempelvis ett förbud mot populära chatt- och meddelandetjänster som Facebook och Twitter för att tvinga slutanvändarna att SMS:a mer? Ses problemet utifrån ett annat perspektiv kan blockeringarna av VoIP förstås bättre. Är det inte rimligt att blockera konkurrerande rösttjänster då operatörerna lagt ner stora belopp på nätens infrastruktur? Och är det inte rimligt att blockera bandbreddskrävande tjänster i de mobila näten då antalet anslutningar ökar samtidigt som kapaciteten är mer begränsad än hos de fasta bredbandsnäten? 15 1:3 Syfte Syftet med denna uppsats är att utifrån nätneutralitetsbegreppet utreda huruvida den nya bestämmelsen, 5 kap 6 d LEK, kommer att leda till att förbudet mot VoIP i mobiloperatörernas nät hävs. 1:4 Avgränsningar Uppsatsen är avgränsad så den endast berör mobiloperatörer trots att den nya lagstiftningen även berör andra operatörer av allmänna elektroniska kommunikationsnät, samt att fokuset kommer att ligga på VoIP-tjänster även fast förbud mot exempelvis fildelning finns. Propositionen som överlämnades till Riksdagen den 17 mars 2011 innehöll en mängd förslag på nya bestämmelser, dock kommer uppsatsen endast att lägga fokus på 5 kap 6 d LEK. 1:5 Metod Det huvudsakliga materialet som använts i denna uppsats är regeringens proposition 2010/11:115, remissvaren till propositionen samt tillgänglig information rörande nätneutralitet. Författaren har varit i kontakt med Peter Thörnqvist, jurist vid PTS, för kortare diskussioner och e-postkontakt rörande uppsatsämnet. Att etablera kontakt med de fyra stora mobiloperatörerna har däremot varit svårt. Negativa svar till att medverka officiellt i uppsatsen kom från Tele2, Telenor och Tre. Däremot ställde Båb Bengtsson hos TeliaSonera gärna upp. Han besvarade frågor och diskuterade uppsatsämnet baserat på sina personliga åsikter. Ett tack ska även gå till David Hässler, redaktör hos Telekom Online, som bidragit med mycket faktamaterial som varit till stor nytta. I övrigt så har författaren varit i kontakt med olika telekomaktörer, däribland Rebtel, för att få deras syn på VoIP-blockeringen och nätneutralitetsprincipen. Här har resultatet varit blandat då vissa varit skeptiska till att uttala sig, medan andra bidragit med sina åsikter. 15 Två miljoner nya mobila bredbandsabonnemang

8 Slutligen bör det nämnas att material som inte funnits tillgängligt på svenska har översatts med hjälp av Google Translate för att få en så neutral översättning som möjligt. Författarens språkkunskaper sträcker sig enbart till svenska och engelska. 2: Nätneutralitet 2:1 Så hanteras trafiken på internet Fenomenet internet är ett globalt nätverk där alla som är anslutna kan nå alla andra tack vare att samtrafik råder mellan internetoperatörerna. När en slutanvändare vill ta del av eller skicka information över internet startas en process där en ström av data transporteras från sändaren till mottagaren. Exempel på detta kan vara ett e-postmeddelande som skickas från en adress till en annan, eller att en slutanvändare begär tillträde till en webbplats. En av grundtankarna när internetprotokollen, däribland TCP och IP, 16 utvecklades var att trafiken skulle dirigeras så nära slutanvändaren som möjligt för att minska överföringstiden och undvika att en internetoperatör blev överbelastad. Detta kan ske då två eller flera internetoperatörer ansluter sig till en gemensam knytpunkt där trafiken sedan dirigeras vidare till slutanvändaren på så kort sträcka som möjligt. 17 I och med detta kan stora mängder data transporteras över internet utan något behov av en stark central punkt i nätverket. Denna struktur bidrar även till att nätverket inte blir lika känsligt för avbrott. Skulle en internetoperatör ha tekniska problem kan slutanvändare hos andra internetoperatörer fortfarande använda internet utan några problem, såvida de inte vill kommunicera med en dator inom det drabbade operatörsnätverket exempelvis skicka e-post till en adress som tillhör internetoperatören. I normalfallet är inte trafiken på internet blockerad eller prioriterad beroende på dess innehåll, källa eller destination utan dirigeras enligt en köprincip och levereras enligt best effort i dessa fall är internetoperatörernas hantering av trafiken neutral. 18 Dock har internetoperatören, rent tekniskt, möjlighet att begränsa tjänster genom att kontrollera både prestanda och tillgänglighet. 19 Detta innebär att internetoperatörerna i praktiken kan ta ut avgifter för att tillåta vissa tjänster som exempelvis VoIP. 20 Frågan är nu om den så kallade nätneutralitetsprincipen är hotad i Sverige då mobiloperatörerna har förbud mot VoIP i sina nät. 2:2 Definition Idag finns ingen klar och universell definition av begreppet nätneutralitet vilket gör det svårt att förklara exakt vad begreppet innebär. Dock har bland andra PTS kommit med förslag på en definition. Internetanvändare med best effort fritt ska kunna ta emot och skicka innehåll samt använda tjänster som inte skadar nätverket, medan operatören inte får 16 Se TCP/IP Se Internettrafik s. 5 i rapporten PTS ER-2009:6 18 Se Internettrafik s. 5 i rapporten PTS ER-2009:6 19 Se Problematiken s. 5 i rapporten PTS ER-2009:6 20 Svar från Båb Bengtsson på Telia Sonera Sverige AB, Är det en korrekt tolkning om jag skulle påstå att ni kan öppna upp för IP-telefoni i alla era mobila surfabonnemng så länge kunden betalar för det, precis som med Spotify idag?, Rätt uppfattat, mest troligt då som en tilläggstjänst som t.ex. Spotify premium.

9 manipulera eller nedprioritera trafiken beroende på innehåll, ursprung eller destination och ska ge tydlig information om anslutningens kapacitet och kvalitet. 21 Denna definition är idag inte på något sätt bindande i Sverige, men ändå intressant för hur en framtida bestämmelse om nätneutralitet kan komma att se ut. Eftersom definitionen ger ett stort tolkningsutrymme är det svårt att veta hur pass effektiv den skulle vara i lagstadgad form. Troligtvis är enda sättet att få redan på detta genom en domstolsprövning. Författarens egen tolkning av PTS definition är som följer. I den första meningen, Internetanvändare med best effort fritt ska kunna ta emot och skicka innehåll samt använda tjänster som inte skadar nätverket, ges slutanvändare först rätten att skicka och ta emot innehåll samt använda tjänster på internet. Dock under förutsättning att detta inte skadar nätverket. Vad som är skadligt för näten blir således öppet för tolkning vilket i värsta fall kan leda till att konkurrerande tjänster, däribland VoIP, blockeras eller nedprioriteras med hänvisning till denna mening. Dock torde operatörerna först få bevisa att en viss tjänst är skadlig innan en blockering kan träda i kraft. Även operatörerna ges ett visst skydd mot eventuella avbrott och störningar som står utanför deras kontroll i och med inkluderingen av begreppet best effort. Särskilt de mobila näten, i jämförelse med de fasta, är mer känsliga för yttre påverkan som exempelvis väderförhållanden. Dessa nät har även en begränsad kapacitet vilket kan leda till fördröjningar och långa laddningstider när ett stort antal slutanvändare nyttjar nätet samtidigt. 22 Ett alternativ för att stävja eventuell överbelastning i näten är att använda sig av så kallad network management som föreslås i Telekompaketet. Genom att mäta och styra en viss del av trafiken för att operatörerna ska kunna upprätthålla en viss tjänstekvalitet anses vara nätneutralt så länge konkurrerande tjänster inte diskrimineras. 23 I den andra meningens första del, medan operatören inte får manipulera eller nedprioritera trafiken beroende på innehåll, ursprung eller destination, ges operatörerna ytterligare en skyldighet att rätta sig efter. Utifrån tidigare forskningsmaterial om nätneutralitet bör denna del av definitionen ses som den mest centrala för att beskriva en absolut neutral hantering av trafiken. Enligt professor Tim Wu, verksam vid Columbia Law School och en stark förespråkare av nätneutralitet, bör all trafik på publika nätverk hanteras lika för att kunna kallas neutral. 24 Den avslutande delen, och ska ge tydlig information om anslutningens kapacitet och kvalitet, finns redan idag stadgad i svensk lagstiftning. 25 Denna mening ska bidra till att ge slutanvändarna större förståelse för vilken uppkoppling de köper. Att informera om kapacitet och kvalitet är förvisso positivt när en slutanvändare ska välja vilken operatör och abonnemang den vill använda sig av. Dock kan det finnas en risk, beroende på vilken tolkning som görs, att operatörerna försöker komma runt kravet på en neutral hantering av trafiken genom att hänvisa till denna formulering. Genom att informera en slutanvändare om eventuella blockeringar i samband med att ett avtal ingås kan operatören hävda att slutanvändaren godkänt dessa begränsningar. 26 Räddningen för slutanvändarna, förutsatt denna tolkning görs, går att finna i 36 AvtL som behandlar oskäliga avtalsvillkor. Bestämmelsen är en så kallad generalklausul vilket innebär att domstolen har möjlighet att döma utifrån det enskilda fallet. Därför är det på förhand svårt att avgöra hur ett domslut kan komma att se ut. Fördelarna med bestämmelsen är dels att den i andra stycket tar hänsyn till den svagare parten, exempelvis en konsument, och dels att villkor kan ses oskäliga efter avtalets ingående eftersom ändrande förhållanden kan råda. Ett exempel på ändrande 21 Se Sammanfattning s. 4 i rapporten PTS ER-2009:6 22 Telekom Idag Se Bakgrund s. 4 i rapporten Nätneutralitet för Sverige 24 Se Definition skriven av prof. Tim Wu, Columbia Law School Se 5 kap 15 Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation 26 Se exempelvis Tres Allmänna villkor punkt 6.3 (g) (III) - https://www.tre.se/pagefiles/263/3s%20allm%c3%a4nna%20villkor%20konsument_ pdf

10 förhållanden kan vara en ökad användning av datatrafik i de mobila näten eller en större marknad för VoIP-tjänster. Om domstolen väljer att se exempelvis ett förbud mot VoIP som ett oskäligt avtalsvillkor, trots att operatörerna informerat om detta, finns det en möjlighet att villkoret kan jämkas. 27 Huruvida det är troligt att domstolen faktiskt skulle bifalla slutanvändarna är svårt att förutspå, särskilt då det idag inte finns några klara riktlinjer om vad som ska anses oskäligt. Därför är domstolspraxis det enda som kan ge en liten fingervisning om hur ett avtalsvillkor kan tolkas av domstolen. En annan definition som togs fram av den amerikanska regleringsmyndigheten FCC år 2005 bestod av fyra punkter i vad som kom att kallas Broadband Policy Statement. Denna definition kom samtidigt som regleringskraven för bredbandsleverantörer av DSL-tjänster i USA lättades. För att skydda konsumenterna infördes följande fyra punkter som ger dem rätt till: 28 att få tillgång till lagligt innehåll på Internet som de själva väljer att köra program och tjänster efter eget val, med förbehåll för brottsbekämpningens behov att ansluta deras val av lagliga enheter som inte skadar nätverket, och konkurrens mellan nätoperatörer, program- och tjänsteleverantörer och innehållsleverantörer. 29 FCC:s definition är, till skillnad från PTS, mer klar i vad slutanvändaren får och inte får göra med sin internetanslutning. Men precis som med den svenska definitionen finns det ett visst tolkningsutrymme. Författarens egen tolkning av FCC:s definition är som följer. I den första punkten, att få tillgång till lagligt innehåll på Internet som de själva väljer, ges slutanvändaren rättigheten att få ta del av allt innehåll på internet så länge detta inte är straffbart. Här åsidosätts operatörerna helt då vad som anses vara lagligt innehåll bör regleras av lagstiftaren. I den andra punkten, att köra program och tjänster efter eget val, med förbehåll för brottsbekämpningens behov, ges även här slutanvändaren rätten att själv få välja vilka applikationer och tjänster den vill nyttja. Undantaget är att de behov som kan uppstå när myndigheter utövar sin auktoritet vid brottsbekämpning får gå före slutanvändarnas rätt. Återigen får operatörerna stå åt sidan för att tillgodose slutanvändarnas behov. Punkt tre, att ansluta deras val av lagliga enheter som inte skadar nätverket, öppnar upp för viss tolkning i och med den avslutande formuleringen som inte skadar nätverket. Slutanvändaren ges förvisso rätten att själv få välja vilka enheter som den vill ansluta till nätverket, exempelvis en dator eller smart mobil. Men operatörerna ges även ett visst utrymme till blockering av enheter som anses skada deras nät. Ett exempel på vad som skulle kunna räknas som skadligt är en ansluten enhet som konstant skickar och tar emot stora mängder data vilket leder till en tung belastning och kapacitetsbrist hos operatören. Å andra sidan kan operatörerna blockera tjänster som konkurrerar med deras egna under föreskriften att tjänsten i fråga skadar nätet. Det går således att använda denna formulering utifrån olika ståndpunkter. Ett annat problem blir om det är den fysiska enheten i sig som bör blockeras, eller om det är mjukvaran på enheten alternativt en separat tjänst som används med enheten på operatörens nät, som ska blockeras. Därför torde en utredning där en klarare definition av vad som anses skadligt för näten genomföras. 27 Se 36 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 28 Se The History of the Open Internet Proceeding Se The History of the Open Internet Proceeding Översatt med hjälp av Google Translate för oberonde tolkning av textens innehåll

11 Den avslutande punkten, konkurrens mellan nätoperatörer, program- och tjänsteleverantörer och innehållsleverantörer, ska främja konkurrensen mellan olika aktörer på marknaden. En mer konkurrenskraftig marknad bidrar till lägre priser för konsumenten och ökade initiativ för aktörerna att producera nya produkter och tjänster. 30 Utöver ovanstående definitioner bör följande fyra nämnas. Absolut icke-diskriminerande, som kort nämnts ovan, innebär att all trafik på ett publikt nätverk behandlas lika. 31 Begränsad diskriminering utan nivåindelning, en definition som tagits fram av amerikanska kongressen och i korthet innebär att operatörer får använda sig av vissa diskriminerande åtgärder så länge ingen avgift tas ut för de som önskar en högre tjänstekvalitet. 32 Begränsad diskriminering med nivåindelning innebär att operatörerna får ha olika nivåer på sin tjänstekvalitet och därmed kunna ta ut högre avgifter för en högre tjänstekvalitet. Dock får ingen tjänst stängas av utan endast bli åtkomlig utifrån den anslutning slutanvändaren betalar för. 33 Först till kvarn, är en definition som professor Susan Crawford anser är den rätta vägen att gå för att skapa ett neutralt internet. Definitionen innebär helt enkelt att varje förfrågning som skickas över internet ska behandlas i ett kösystem, alltså den som först gör en förfrågan får den utförd först. Därför anser hon att nivåer på tjänstekvaliteter inte bör användas. 34 Det är tydligt att det finns många olika definitioner av begreppet nätneutralitet och att frågan berör många samhällsaktörer, från akademiska institutioner till myndigheter och lagstiftare. Trots olikheterna i definitionerna ovan har alla en gemensam nämnare, ingen definition förespråkar blockering av lagligt innehåll på internet. I definitionerna från PTS och FCC finns det förvisso kryphål som, om de skulle implementeras i lagstiftningen, skulle kunna användas av operatörerna för att kringgå krav på en neutral behandling av all trafik. Dock går det inte idag att dra några klara slutsatser om detta i och med bristen på domstolspraxis. 2:3 Bakgrunden till nätneutralitet Begreppet och debatten om nätneutralitet, eller engelskans net(work) neutrality, har sitt ursprung i USA där ett av problemen som uppstått är att operatörer av de så kallade accessnäten vill ta del av intäkter från bland andra tjänsteleverentörer för att kunna klara av investeringar i framtida nät. 35 De amerikanska operatörerna anser även att stora innehållsleverantörer som Google, vars videodelningstjänst YouTube kräver mycket kapacitet, bör betala mer. 36 Detta har lett till en viss oro då kritiker hävdar att operatörerna kan komma att blockera eller nedprioritera trafik till tjänster som inte genererar tillräckligt stor ekonomisk vinning för dem. 37 Debatten om nätneutralitet i USA har i första hand handlat om huruvida konsumenterna blir diskriminerade då kvaliteten på anslutningen till internet varierat beroende på hur mycket konsumenten betalar. 38 Därför har flertalet innehålls- och tjänsteleverantörer i USA reagerat starkt då de inte vill att operatörerna ska få bestämma vilken typ av trafik som ska gå snabbare eller långsammare i näten. Dessa aktörer har även förespråkat lagstiftning om nätneutralitet. 30 Se punkt 2.1 KOM/2004/ Se Definition skriven av prof. Tim Wu, Columbia Law School Se Internet Freedom Preservation Act Se Net Neutrality: This is serious av prof. Tim Berners-Lee Se Digital Divide: The issue of Net Neutrality av Anna Uhls Se Bakgrund s. 4 i PwCs rapport Nätneutralitet för Sverige 36 Se Debatten kommer från USA s. 6 i rapporten PTS ER-2009:6 37 Trafik från smarta mobiler med Googles operativsystem Android prioriteras högre hos den amerikanska operatören Verzion Se Debatten kommer från USA s. 6 PTS ER-2009:6

TeliaSoneras syn på öppenhet

TeliaSoneras syn på öppenhet TeliaSoneras syn på öppenhet Inledning Begreppet öppenhet har många dimensioner och tolkningar. Det definieras också på olika sätt av olika aktörer inom telekom- och Internetbranschen. För slutanvändare

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:37

Regeringens proposition 2012/13:37 Regeringens proposition 2012/13:37 Kompletterande bestämmelser till EUförordningen om internationell roaming Prop. 2012/13:37 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 november

Läs mer

Klicka här för att ändra

Klicka här för att ändra Klicka här för att ändra Post- och telestyrelsen Klicka här för att ändra format på bakgrundstexten Per Bergstrand Nivå två verksjurist Nivå tre per.bergstrand@pts.se Nivå fyra» Nivå fem Lag Bakgrund till

Läs mer

Konsekvensutredning avseende ändringar i Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2013:3) om innehåll i avtal

Konsekvensutredning avseende ändringar i Post- och telestyrelsens föreskrifter och allmänna råd (PTSFS 2013:3) om innehåll i avtal KONSEKVENSUTREDNING Datum Vår referens Sida 2017-10-06 Dnr: 17-8934 1(14) Avdelningen för samhällstjänster Catharina Hjelmqvist 08 678 57 76 catharina.hjelmqvist@pts.se Konsekvensutredning avseende ändringar

Läs mer

Rapportnummer PTS-ER-2009:6. Datum Nätneutralitet

Rapportnummer PTS-ER-2009:6. Datum Nätneutralitet Rapportnummer PTS-ER-2009:6 Datum 2009-01-28 Nätneutralitet Rapportnummer PTS-ER-2009:6 Diarienummer 09-1002 ISSN 1650-9862 Författare Marcus Boklund Johan Engström Stina Levin Peter Wallström Post- och

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm.

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm. 1661 BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-03-12 Dnr: 08-1331/23 Konkurrensavdelningen Barbro Svensson 08-678 56 50 barbro.svensson@pts.se Teracom AB Att: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.4.2011 KOM(2011) 222 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Ett öppet

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-11-22 Dnr: 13-11551 1(5) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Läs mer

Yttrande över Bättre regler för elektronisk kommunikation (DS2010:19)

Yttrande över Bättre regler för elektronisk kommunikation (DS2010:19) Sundbyberg 2010-10-18 Dnr.nr: R10-031 Vår referens: Mia Ahlgren Er referens: Marcus Boklund Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre regler för elektronisk kommunikation (DS2010:19) Handikappförbundens

Läs mer

Ei R2014:07. Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning

Ei R2014:07. Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning Ei R2014:07 Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:07 Författare: Johan Carlsson Copyright:

Läs mer

Kompletterande yttrande över PM Billigare utbyggnad av bredbandsnät, ert dnr N2015/2228/ITP

Kompletterande yttrande över PM Billigare utbyggnad av bredbandsnät, ert dnr N2015/2228/ITP Remissvar Sida 1(6) Diarienr 1.6-82/2015 Handläggare Godkänd av Marguerite Sjöström- Josephson t.f. VD Regeringskansliet Näringsdepartementet Enheten för IT politik 103 33 Stockholm Kompletterande yttrande

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

Remissvar TSM N2013/4192/ITP n.registrator@regeringskansliet.se Maria.solberg@regeringskansliet.se Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Remissvar TSM N2013/4192/ITP n.registrator@regeringskansliet.se Maria.solberg@regeringskansliet.se Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Handläggare: 2013-11-08 SSNf Remissvar Camilla Jönsson N2013/4192/ITP 08-214931 Camilla.jonsson@ssnf.org Remissvar TSM N2013/4192/ITP n.registrator@regeringskansliet.se Maria.solberg@regeringskansliet.se

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Integritetsforum Torsdagen den 9 november 2017 Välkomna! Agenda Internationella frågor EU:s

Läs mer

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB.

Marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt: Skyldigheter för Telenor AB. Datum 2004-06-14 Referens Post & Telestyrelsen Via e-post: smp@pts.se Telenors yttrande avseende PTS förslag till beslut på marknaderna för samtrafik i fasta telenätet, terminering av samtal i mobilnät

Läs mer

Promemoria 2011-09-28

Promemoria 2011-09-28 Promemoria 2011-09-28 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas vissa genomförandeåtgärder Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian, som har upprättats inom Näringsdepartementet, föreslås

Läs mer

Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader

Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader UNDERRÄTTELSE 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-08 Dnr: 17-2527 10 Canal Digital Sverige AB org. nummer 556039-8306 Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-11-22 Dnr: 13-11551 1(6) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Läs mer

SNUS Remissvar avseende departementspromemoria: Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning.

SNUS Remissvar avseende departementspromemoria: Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning. SNUS Remissvar avseende departementspromemoria: Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning. Föreningen SNUS (Swedish Network Users Society) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade promemoria.

Läs mer

När storleken har betydelse

När storleken har betydelse Datum: 213-1-25 DISKUSSIONSMATERIAL Patrik Sandgren När storleken har betydelse Kostnaden för en mobil digital livsstil baserad på en mobiltelefon med surf via 4G Det trådlösa livet Den 25:e oktober 213

Läs mer

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden.

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden. Konsekvensutredning Datum Vår referens Sida 2015-01-26 Dnr: 14-13006 1(14) Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Konsekvensutredning avseende upphävande av Post- och telestyrelsens

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid telefonförsäljning. Dir. 2013:95. Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid telefonförsäljning. Dir. 2013:95. Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013 Kommittédirektiv Konsumentskydd vid telefonförsäljning Dir. 2013:95 Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013 Sammanfattning Problem i samband med telefonförsäljning av varor och tjänster har

Läs mer

Att välja abonnemang

Att välja abonnemang Att välja abonnemang 1. Internetabonnemang (bredband) Fast anslutning o Telefonnätet (Telias gamla koppartråd) o Kabel-TV (t.ex. Comhem) o Fiber (t.ex. Stadsnät) Mobilt bredband Jag har av praktiska skäl

Läs mer

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-10-01 Dnr: 14-4682 10 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall ComHem AB Org. nr 556181-8724 Bo Bredby FE 521 833 84 Strömsund Föreläggande om efterlevnad av

Läs mer

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet En sund konkurrens leder till att varor och tjänster utvecklas gynnsamt för konsumenterna. Detta gäller även bredbandsmarknaden. Dan Sjöblom, generaldirektör

Läs mer

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007)

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) 1. Introduktion Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och

Läs mer

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden IP/08/1397 Bryssel den 25 september 2008 Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden Hur kan EU se till

Läs mer

Tillsynsbestämmelser till följd av TSMförordningen

Tillsynsbestämmelser till följd av TSMförordningen Trafikutskottets betänkande 2015/16:TU12 Tillsynsbestämmelser till följd av TSMförordningen Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till ändringar i lagen om elektronisk

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM70. edataskyddsförordning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM70. edataskyddsförordning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria edataskyddsförordning Näringsdepartementet 2017-02-14 Dokumentbeteckning KOM (2017) 10 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om respekt för privatlivet

Läs mer

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader UNDERRÄTTELSE 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-08 Dnr: 17-2528 13 Viasat AB Org. nummer 556304-7041 Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektronisk kommunikation; SFS 2003:396 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Gränsdragningen mellan den generella personuppgiftsregleringen och regleringen för området elektronisk kommunikation bör tydliggöras

Gränsdragningen mellan den generella personuppgiftsregleringen och regleringen för området elektronisk kommunikation bör tydliggöras Datum Vår referens Sida 2012-03-05 Dnr: 12-1100 1(6) Ert datum Er referens Ju2012/1000/L6 Nätsäkerhetsavdelningen Staffan Lindmark 08-678 57 36 staffan.lindmark@pts.se Justitiedepartementet Grundlagsenheten

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål genomförande av direktiv 2006/24/EG

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål genomförande av direktiv 2006/24/EG LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-11-17 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Eskil Nord och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande

Läs mer

Nätrådet Lennart Sandebjer

Nätrådet Lennart Sandebjer Nätrådet 2016-06-14 Lennart Sandebjer Implementeringen av EUs utbyggnadsdirektiv (2014/61/EU) Europaparlamentet och rådet antog direktivet den 15 maj 2014 och det offentliggjordes 2014-05-23. Direktivet

Läs mer

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare?

Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? Vad säger PTS om öppenhet och exklusiva avtal med fastighetsägare? David Troëng david.troeng@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och Området

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:146

Regeringens proposition 2011/12:146 Regeringens proposition 2011/12:146 Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål Prop. 2011/12:146 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 maj

Läs mer

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde

Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2014-12-04 Dnr 704/2014 1 (5) Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde 11-9306, 11-9313 och 14-1253

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport april - juni 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport april - juni 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport april - juni 2016 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov December 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag

Läs mer

Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU

Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU IP/08/1016 Bryssel den 26 juni 2008 Lägre avgifter, konsekventare regler, ökad konkurrens: Planer på sänkta mobiltelefonavgifter i EU I syfte att öka konkurrensen mellan operatörerna och sänka telefonavgifterna

Läs mer

Vad säger lagen om cookies och andra frågor och svar

Vad säger lagen om cookies och andra frågor och svar Vad säger lagen om cookies och andra frågor och svar Vad är en cookie? En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av vissa lagändringar som gäller skyddet av immateriella rättigheter på Internet. Dir. 2009:68

Kommittédirektiv. Utvärdering av vissa lagändringar som gäller skyddet av immateriella rättigheter på Internet. Dir. 2009:68 Kommittédirektiv Utvärdering av vissa lagändringar som gäller skyddet av immateriella rättigheter på Internet Dir. 2009:68 Beslut vid regeringssammanträde den 23 juli 2009 Sammanfattning av uppdraget Genomförandet

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM37. Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM37. Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans Justitiedepartementet 2016-01-11 Dokumentbeteckning KOM(2015) 635 Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Guide för att välja fibertjänst

Guide för att välja fibertjänst Guide för att välja fibertjänst Förord Många är vi som i dagarna skall välja nya leverantörer för Internet, TV och telefoni. Sundholmens fiberförening har valt Quadracom som komunikationsopperatör. De

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

14449/08 TELECOM 157 MI 376 COMPET 398 CONSOM 146 CODEC 1350 (Access Directive)

14449/08 TELECOM 157 MI 376 COMPET 398 CONSOM 146 CODEC 1350 (Access Directive) Kommenterad dagordning rådet 2008-11-17 N2008/XXXX/EIS Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationell samordning TTE-ministerrådets möte (telekomministrarna) den 27 november, Bryssel Kommenterad

Läs mer

Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation

Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Öppet stadsnät valfrihet I det öppna stadsnätet Wexnet väljer du själv vilka tjänsteleverantörer du önskar utifrån dina önskemål och behov. Det innebär

Läs mer

Telia överlämnar frågan till PTS prövning.

Telia överlämnar frågan till PTS prövning. YTTRANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Mikael Grape Teletillsyn 08-678 55 19 mikael.grape@pts.se DATUM VÅR REFERENS 11 april 2001 Dnr 01-0154/23 Tele2 AB Box 62 164 94 KISTA Telia AB 123

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Årsrapport 2016 Författare: Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

2010-09-30. Näringslivets telekomförening, NTK c/o Nilsson, Fatburstrappan 18, T19:4 118 26 Stockholm E-post: info@ntk-forening.se

2010-09-30. Näringslivets telekomförening, NTK c/o Nilsson, Fatburstrappan 18, T19:4 118 26 Stockholm E-post: info@ntk-forening.se Remissyttrande PM Bättre regler för elektroniska kommunikationer (Ds 20120:19). Härmed överlämnas Näringslivets Telekomförening, NTK, yttrande över rubricerad promemoria. NTK tackar för möjligheten och

Läs mer

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar

Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Datum 2009-03-18 Rapport om nummerspärrar och kreditspärrar Rapportnummer PTS-ER-2009:15 Diarienummer 09-2401 ISSN 1650-9862 Författare Anna Boström Post- och telestyrelsen

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMSinnehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMSinnehållstjänster Post- och telestyrelsen Susanne Chennell Sidnr 1 (5) Handläggare Per Hemrin per.hemrin@teliasonera.com Tel: 08-504 522 47 Ert datum Tillhör objekt Er referens 2013-11-22 13-11551 Hantering av nummerserierna

Läs mer

Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Beslut om ändring av telefoninummerplanen BESLUT 1(5) Datum Vår referens 2016-02-16 Dnr: 15-10583 Nätsäkerhetsavdelningen Beslut om ändring av telefoninummerplanen Saken Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende 071 0-

Läs mer

Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse

Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse Bakgrund Som nämnts i de tidigare faktabladen så saknas en tydlig definition av begreppet allmänna tjänster på gemenskapsnivån. Däremot

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport oktober - december 2016 Författare: Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 19 maj 2017 KLAGANDE Storytel Sweden AB, 556696-2865 Ombud: AA Ernst & Young AB Box 7850 103 99 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna

Läs mer

Spärrmöjligheter för telefonitjänster

Spärrmöjligheter för telefonitjänster Civilutskottets betänkande 2007/08:CU25 Spärrmöjligheter för telefonitjänster Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2007/08:86, vari föreslås vissa ändringar i lagen

Läs mer

För att underlätta läsningen har tillämplig lagtext i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) bifogats sist i dokumentet.

För att underlätta läsningen har tillämplig lagtext i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) bifogats sist i dokumentet. 1(5) Frågor och svar om spärrtjänster - information till teleoperatörer Sedan reglerna om nummerspärr och kreditspärr började gälla den 1 juli 2008 har PTS tagit emot ett antal frågor från operatörer om

Läs mer

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015 Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen 12 november 2015 1 Historik och processen mot en dataskyddsförordning Datalagen från 1973. Dataskyddsdirektivet

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 7 juni 2006 05-11843/23 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Alev Yeter Avdelningen för marknadsfrågor Tillsyn konsumentfrågor 08-6785691

Läs mer

Tredje samråd angående marknaden för mobil samtalsterminering (marknad 2)

Tredje samråd angående marknaden för mobil samtalsterminering (marknad 2) MISSIV Datum Vår referens Sida 2016-06-01 Dnr: 15-4802 1(6) Konkurrensavdelningen Enheten för elektroniska kommunikationstjänster Rebecka Frisk di Meo Till berörd part Tredje samråd angående marknaden

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster; SFS 2002:562 Utkom från trycket den 14 juni 2002 utfärdad den 6 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen

Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-03-13 Dnr: 17-2485 1(5) Administrativa avdelningen Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen Bakgrund Den 1 juli 2016 trädde lagen (2016:534) om

Läs mer

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING

TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING TRANSPORTER PÅ VÄG: HARMONISERING AV LAGSTIFTNING Det går inte att skapa en enhetlig europeisk vägtransportmarknad utan att harmonisera lagstiftningen i medlemsstaterna. Europeiska unionen har vidtagit

Läs mer

N2008/7658/ITP. Vissa ändringar i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

N2008/7658/ITP. Vissa ändringar i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation Promemoria N2008/7658/ITP Vissa ändringar i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian, som utarbetats inom Näringsdepartementet, föreslås en utvidgning

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-05 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. En ny lag om beredskapslagring av olja Enligt en

Läs mer

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK).

Underrättelse om att Halebops villkor för registrering av kontantkort strider mot 5 kap. 9 lagen (2004:389) om elektronisk kommunikation (LEK). UNDERRÄTTELSE 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-01-23 Dnr: 08-10523/23 15 Konkurrensavdelningen Helena Klasson 08-678 57 87 helena.klasson@pts.se TeliaSonera AB Stab Juridik, Regulatoriska frågor

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-04-25. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-04-25. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-04-25 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Riksdagens finansutskott

Läs mer

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-09-23 Dnr: 15-8773 8 Spektrumavdelningen Elsy Arwidson Hi3G Access AB org.nr 556593-4899 Box 30213 104 25 Stockholm Saken Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om certifiering av stamnätsföretag för el; SFS 2011:710 Utkom från trycket den 17 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1

Läs mer

Protokoll vid föredragning för generaldirektören

Protokoll vid föredragning för generaldirektören PROTOKOLLSBILAGA Föredragningsda 2017-05-10 Protokoll vid föredragning för generaldirektören Beslut om remissvar avseende departementspromemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet DS2017:7, dnr

Läs mer

Ifrågasatt offentlig säljverksamhet trådlös internetanslutning

Ifrågasatt offentlig säljverksamhet trådlös internetanslutning KKV1024, v1.6, 2014-12-17 BESLUT 2015-12-14 Dnr 706/2014 1 (5) Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg Ifrågasatt offentlig säljverksamhet trådlös internetanslutning Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

IP-telefoni Regulatoriska frågor

IP-telefoni Regulatoriska frågor Regulatoriska frågor Martin Sjöberg Verksjurist martin.sjoberg@pts.se Klicka häroch förtelestyrelsens roll PostGenom reglering, tillståndsgivning, tillsyn, tvistlösning, beslutsfattande och informationsinsatser

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-07-21 Kommunstyrelsen D.nr:15/226 020

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-07-21 Kommunstyrelsen D.nr:15/226 020 TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-07-21 Kommunstyrelsen D.nr:15/226 020 Regeringskansliets diarienummer A2015/1903/A Remisssvar (förslag); Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare (Ds

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet

Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet Försvarsutskottets betänkande 2006/07:FöU8 Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direktivet Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2006/07:67 Lagen om elektromagnetisk

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Yttrande. Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät

Yttrande. Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät Malmö stad Tekniska nämnden 1 (5) Datum 2015-04-1302 Adress August Palms plats 1 Diarienummer TN-2015-786 Yttrande Till Kommunstyrelsen Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2008-03 Mobilt Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för, förbetalt kort och

Läs mer

PTS. Större Mellan. \Söde

PTS. Större Mellan. \Söde Sida 1 Antal intervjuer --------- 1000 527 473 71 112 182 177 451 161 401 177 70 50 84 49 69 454 54 373 17 9 24 204 367 426 Vägt bastal -------------- 1000 499 501 231 165 173 155 269 210 362 156 58 53

Läs mer

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling, Ds 2017:31

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling, Ds 2017:31 REMISSYTTRANDE Vår referens: 2017/06/027 Er referens: Fi2017/02886/DF 2017-09-29 Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning 103 33 Stockholm Via e-post till: fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Allmänna handlingar i elektronisk form

Allmänna handlingar i elektronisk form Allmänna handlingar i elektronisk form - offentlighet och integritet Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén Stockholm 2010 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2010:4 Innehåll Sammanfattning 13 Författningsförslag

Läs mer

Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå. David Troëng

Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå. David Troëng Bredbandsfrågor på lokal och nationell nivå David Troëng EU:s mål elektroniska kommunikationer Gemensam konkurrenskraftig inre marknad för e-komtjänster Harmoniserad tillämpning av regelverket Vissa grundkrav

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS UNDERRÄTTELSE DATUM VÅR REFERENS 14 mars 2007 07-585 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Anna-Karin Falkenstrand Enhet för Tillsyn 08-678 56 03 anna-karin.falkenstrand@pts.se

Läs mer

Vissa frågor om kommersiell radio

Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio remissvar på Ds 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio ( MTG ) har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på DS 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio. Med anledning av

Läs mer

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4 samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (5) Ert datum 2015-07-03 Er referens Ju2015/05400/L4 Avdelning för risk- och sårbarhetreducerande arbete Farliga ämnen Shulin Nie 010 2404211 shulin.nie@msb.se Regeringskansliet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-03 Närvarande: F.d. regeringsrådet Leif Lindstam, f.d. justitierådet Lars Dahllöf och regeringsrådet Carina Stävberg. Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen

Läs mer