Värdepappersbolaget. East Capital AB. Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. Information om East Capital AB och våra tjänster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värdepappersbolaget. East Capital AB. Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. Information om East Capital AB och våra tjänster"

Transkript

1 Värdepappersbolaget East Capital AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument Information om East Capital AB och våra tjänster Riktlinjer för bästa orderutförande Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument Om investeringssparkonto East Capital AB Box Stockholm Tel: Fax:

2 2

3 Innehåll Allmänna villkor för handel med finansiella instrument... 4 Information om East Capital AB och våra tjänster Riktlinjer för bästa orderutförande Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument Om investeringssparkonto

4 Allmänna villkor för handel med finansiella instrument (privatpersoner och juridiska personer) Dessa Allmänna Villkor gäller för Kunds handel med Finansiella Instrument. Dessa Allmänna Villkor tillsammans med Kundavtalet utgör hela Ditt avtal mellan Dig och East Capital. Innehåll Observera Kunder bör notera att viktig information i relation till Avtalet finns i Svenska Fondhandlareföreningens Allmänna Villkor för Handel med Finansiella Instrument. Kunder bör granska både dessa Allmänna Villkor och Svenska Fondhandlareföreningens Allmänna Villkor för Handel med Finansiella Instrument för att få en fullständig förståelse av gällande regler. 1. Definitioner Uppdrag Registrering av handel med samt förteckning och förvaring av Finansiella Instrument m.m East Capitals åtaganden beträffande utdelning och andra affärshändelser (s.k. Corporate Actions ) Anslutet Kundkonto Investerarskydd Pant Avgifter Avräkning av förpliktelser Autogiromedgivande Omyndig kund God man och förvaltare Samägare och solidariskt ansvar Felaktig registrering m.m Loggning och inspelning Reklamation Begränsning av East Capitals ansvar Uppsägning Ändring av de Allmänna Villkoren Risker Ångerrätt Överlåtelse Tillämplig lag Skatter m.m Redovisning Allmänna Villkor för Handel med Finansiella Instrument Svenska Fondhandlareföreningen

5 1. Definitioner Om inte annat anges har följande benämningar i dessa Allmänna Villkor den innebörd som anges nedan: Allmänna Villkor betyder detta dokument inklusive Svenska Fondhandlareföreningens Allmänna Villkor för Handel med Finansiella Instrument inklusive ändringar från tid till annan. Avtal betyder Kundavtalet och de Allmänna Villkoren. Bank betyder en centralbank, ett kreditinstitut som har auktoriserats i enlighet med direktiv 2000/12/EG om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut och som uppfyller krav avseende rating motsvarande Prime 1 (Moody s), A2 (Standard & Poors) eller F2 (Fitch); en bank som har auktoriserats i ett land utanför EES, och som uppfyller nämnda krav avseende rating, eller en godkänd penningmarknadsfond. Bankdag betyder dag som banker är öppna för verksamhet i Sverige. Du, Dig, Din, Dina betyder Kunden(s). East Capital betyder East Capital AB. East Capital-gruppen betyder de bolag som vid var tid ingår i den koncern i vilken East Capital Holding AB är moderbolag, samt de bolag som på annat sätt är relaterade till East Capital Holding AB. En förteckning över de bolag som vid var tid utgör East Capitalgruppen finns på Hemsidan. Finansiella Instrument betyder de produkter som Du vid var tid kan köpa via East Capital, innefattande fondandelar, fondliknande produkter och andra finansiella instrument, och som vid var tid framgår av den produktlista som finns på Hemsidan. Hemsidan betyder East Capitals hemsida på Internet: Kund, Kunden betyder den privatperson eller juridiska person som har ingått Avtal med East Capital enligt Kundavtalet. Kundavtal betyder det registreringsformulär som undertecknats av Kunden, eller av annan för Kundens räkning, vid registrering hos East Capital och som utgör en del av Avtalet. Kundkonto betyder den förteckning/registrering hos East Capital i vilken Dina Finansiella Instrument och Dina medel för handel med Finansiella Instrument samt transaktioner avseende dessa Finansiella Instrument och medel registreras och redovisas. Portfölj-ID betyder ett kundkontonummer. Fler än ett Portfölj- ID kan hänföras till ett Kundkonto. Produktinformation betyder sådan kompletterande information om och regleringar av de Finansiella Instrumenten som krävs enligt vid var tid gällande lag eller myndighetsföreskrift, bland annat fondbestämmelser, prospekt, informationsbroschyrer, produktblad och fondfaktablad. Uppdrag betyder en vederbörligen signerad och lagd begäran ( order ) från Dig till East Capital om utförande av en transaktion i ett Finansiella Instrument för Din räkning. 2. Uppdrag 2.1 Allmänt om Uppdrag Uppdrag avseende köp eller försäljning av Finansiella Instrument utförs av East Capital i eget namn för Din räkning. East Capital tillhandahåller inte investeringsrådgivning. East Capital har rätt att från tid till annan utöka eller begränsa utbudet av de olika Finansiella Instrument som kan ingå i Uppdraget. Via Hemsidan lämnas information om förändringar i utbudet av de Finansiella Instrument och tjänster som East Capital vid var tid tillhandahåller. 2.2 Lämnande av Uppdrag m.m. Utöver vad som framgår av detta Avtal är Du bunden av övriga villkor som vid var tid gäller för handel med visst Finansiellt Instrument när Du tar East Capitals tjänster i anspråk. Med sådana villkor förstås dels av East Capital upprättad affärsbekräftelse (t.ex. avräkningsnota), dels regler såsom Produktinformation antagna av East Capital, fondbolag, emittent, börs eller annan marknadsplats, clearingorganisation eller annan registrator. Du måste själv hålla Dig underrättad om och följa nu nämnda villkor. Du får inte genom lämnande av Uppdrag handla i strid med gällande lag eller annan författning eller i övrigt bryta mot god sed på aktuell värdepappersmarknad. Finansiella Instrument eller likvida medel som East Capital i samband med utförande av Uppdrag har mottagit för Din räkning skall levereras eller betalas enligt Dina instruktioner när Du har uppfyllt Dina åtaganden med anledning av Uppdraget i fråga. 2.3 Riktlinjer för bästa orderutförande. (Best Execution Policy) East Capitals vid var tid gällande Riktlinjer för bästa orderutförande (Best Execution Policy ) skall gälla för utförande av Uppdrag. Kunden godkänner att utförande av order kan ske utanför en reglerad marknad eller MTF. Gällande riktlinjer finns tillgängliga på Hemsidan. 2.4 Execution-only tjänster Vid utförande och/eller vidarebefordran av Uppdrag på Kundens initiativ (s.k. execution-only tjänster) avseende sådana okomplicerade instrument som anges 8 kap. 25 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden kommer East Capital vanligtvis inte (för kunder som kategoriserats som icke-professionella) att bedöma om den aktuella tjänsten eller det aktuella Finansiella Instrumentet passar Kunden. För information om vilka av East Capitals vid var tid tillhandahållna Finansiella Instrument som betraktas som okomplicerade, se Hemsidan. 2.5 Köpuppdrag Köp av Finansiellt Instrument skall ske så snart som möjligt efter att Du lämnat ett Uppdrag, under förutsättning att tillräckliga likvida medel för betalning finns tillgängliga på Kundkontot vid Uppdragets lämnande. Du är emellertid bunden av ett Uppdrag som verkställs trots att det inte finns täckning på Kundkontot. East Capital får, helt eller delvis, underlåta att vidta en åtgärd, om det inte finns nödvändiga medel för att utföra ett Uppdrag eller om East Capital inte förses med tillräckliga uppgifter för åtgärden eller om instruktionerna eller andra villkor för Uppdraget inte givits på korrekt och fullständigt sätt eller om Uppdraget strider mot 5

6 gällande lag eller annan författning eller i övrigt bryter mot god sed på värdepappersmarknaden. 2.6 Säljuppdrag Försäljning sker i enlighet med ett Uppdrag. Försäljningslikviden skall sättas in på Kundkontot, om inte Du har begärt insättning till det bankkonto som anges i Kundavtalet. En försäljning skall ske så snart det är möjligt efter att Uppdraget lämnats. Finansiella Instrument av det slag som Uppdraget avser måste finnas tillgängliga på Kundkontot då Uppdraget lämnas. Du erhåller det i affärsbekräftelsen och aktuell Produktinformation angivna nettobeloppet tidigast kl på likviddagen. Har Uppdraget utförts i annan valuta än svenska kronor anges valutaslaget i affärsbekräftelsen. Vid växling av valuta anges den av en oberoende tredje part tillämpade växlingskursen. 3. Registrering av handel med samt förteckning och förvaring av Finansiella Instrument m.m. 3.1 Registrering av handel med Finansiella Instrument East Capital skall inom skälig tid registrera/förteckna de Finansiella Instrument som förvärvats för Kundens räkning på Kundkontot. Om Kunden har fler än ett Kundkonto och Kunden inte instruerat East Capital om på vilket Kundkonto ett visst Finansiellt Instrument skall registreras, får East Capital självt bestämma på vilket Kundkonto registreringen/förteckningen skall ske. Vid omregistrering av befintligt innehav till East Capitals namn (förvaltarregistrering se 3.3 nedan) reserverar sig East Capital för den handläggningstid som respektive fondbolag och värdepappersbolag kräver för omregistrering och bekräftelse härpå. 3.2 Förteckning och förvaring av Finansiella Instrument East Capital förtecknar och i förekommande fall låter förvara Kundens Finansiella Instrument hos annat värdepappersinstitut i Sverige eller i utlandet, s.k. depåförande institut. Depåförande institut utses av East Capital efter eget val. East Capital beaktar därvid det depåförande institutets kunskaper och marknadsrenommé samt legala krav och marknadspraxis. Förvaring hos det depåförande institutet sker i East Capitals namn för Kunders räkning. Därvid får Kundens Finansiella Instrument registreras tillsammans med andra ägares Finansiella Instrument. East Capital får även låta Kundens Finansiella Instrument ingå i ett för flera ägare gemensamt dokument. Kundens Finansiella Instrument kommer att hållas avskilda från East Capitals tillgångar. Kunden är införstådd med att Kundens Finansiella Instrument kan komma att förvaras på ett samlingskonto hos depåförande institut. Huruvida Kunden har en sakrättsligt skyddad separationsrätt i händelse av att East Capital eller det depåförande institutet skulle försättas i konkurs eller drabbas av annan åtgärd med motsvarande rättsverkningar kan variera och är beroende av tillämplig lagstiftning. I Sverige föreligger separationsrätt under förutsättning att de Finansiella Instrumenten hålls avskilda från det depåförande institutets och East Capitals egna värdepapper. Vid förteckning och förvaring hos depåförande institut i utlandet kan det till följd av tillämplig utländsk lag vara omöjligt att identifiera Kundens Finansiella Instrument separat från det depåförande institutets eller East Capitals egna Finansiella Instrument, varvid Kundens Finansiella Instrument vid en konkurssituation skulle kunna komma att anses ingå i det depåförande institutets eller East Capitals tillgångar, se även nedan i avsnitt 6. Depåförande institut kan ha säkerhet i eller kvittningsrätt avseende Kundens Finansiella Instrument och därtill kopplade fordringar. 3.3 Förvaltarregistrering East Capital kommer låta registrera Kundens Finansiella Instrument i East Capitals namn hos en central värdepappersförvarare som i Sverige (t.ex. Euroclear Sweden) eller i utlandet fullgör registreringsuppgift avseende de Finansiella Instrumenten, förutom i de fall då annat har avtalats med Kunden eller i särskilda undantagsfall då det inte går att registrera Kundens Finansiella Instrument på detta sätt. Därvid får Kundens Finansiella Instrument registreras tillsammans med andra kunders Finansiella Instrument av samma slag. East Capital får även låta Kundens Finansiella Instrument registreras i ett för flera ägare gemensamt dokument. East Capital får uppdra åt ett depåförande institut att i East Capitals ställe låta sig registreras för Kundens Finansiella Instrument. 4. East Capitals åtaganden beträffande utdelning och andra affärshändelser (s.k. Corporate Actions ) Som ett led i handeln med Finansiella Instrument för Kundens räkning åtar sig East Capital att, i den utsträckning som framgår nedan för respektive Finansiellt Instrument, boka de affärshändelser som inträffar om inte Kunden lämnat andra instruktioner. Avseende fondandelar skall East Capital ta emot information om utdelning och återinvesterad utdelning för Kundens räkning. East Capital ombesörjer att registrering görs och innehåller eventuell preliminärskatt eller kupongskatt. Du kommer att i skälig tid underrättas om sammanläggningar och delningar av Dina innehav av fondandelar. East Capital skall vidare vidta de åtgärder som framgår av Produktinformationen för respektive fond. Avseende fondliknande produkter skall East Capital vidta de åtgärder som framgår av Produktinformationen för respektive produkt. Avseende andra Finansiella Instrument (aktier m.m.) åtar sig East Capital att i god tid informera Dig om aktuell affärshändelse, under förutsättning att East Capital i sin tur fått motsvarande information i god tid genom meddelande från depåförande institut, emittent, Euroclear Sweden eller annan central värdepappersförvarare. East Capital åtar sig vidare att vidta de åtgärder som Du och East Capital särskilt kommer överens om. East Capital får, på eget initiativ och efter egen bedömning, för Din räkning utöva, eller avstå från att utöva, rättigheter avseende Finansiella Instrument. Innan sådant handlande kommer East 6

7 Capital att meddela Dig, varvid Du har möjlighet att agera på annat sätt. Du är bunden av åtgärd som East Capital vidtagit eller underlåtit att vidta på samma sätt som om Du personligen givit instruktion om åtgärden. Kundkontot med belopp motsvarande dels utlägg, kostnad och arvode för Uppdrag som East Capital utfört åt Kunden, dels likvid för annan förfallen obetald fordran som East Capital vid var tid har gentemot Kunden. 5. Anslutet Kundkonto 5.1 Allmänt om likvida medel på Kundkonto På Kundkontot registreras och redovisas Kundens likvida medel som tas i anspråk i samband med köp av eller som inkommer efter försäljning av Finansiella Instrument. Insättning till Kundkontot skall ske på det sätt som East Capital anvisar på Hemsidan. Du svarar för kostnaderna för överföringar till Kundkontot. Likvida medel tas emot av East Capital med redovisningsskyldighet gentemot Dig och förvaras på ett gemensamt bankkonto hos en Bank i East Capitals namn för Din räkning. Banken utses av East Capital med skicklighet, omsorg och aktsamhet och med beaktande av Bankens kunskaper och marknadsrenommé samt de legala krav och marknadspraxis som finns för innehav av kundmedel. Medlen hålls avskilda från East Capitals egna tillgångar. East Capital för löpande registrering och redovisning över respektive Kunds innehav av likvida medel som East Capital innehar för Kundens räkning. Kunden ansvarar för att inte övertrassera Kundkontot så att ett negativt saldo uppstår. Om Kundkontot trots detta skulle övertrasseras, har East Capital rätt att ta ut en avgift (se East Capitals vid var tid gällande prislista på Hemsidan). East Capital kommer i dessa fall vidare att skriftligen uppmana Kunden att omgående reglera övertrasseringen. East Capital är skyldigt att utan dröjsmål registrera Kunds likvida medel på rätt Kundkonto när instruktion och för East Capital godtagbara uppgifter erhållits från Dig eller annan, så att de likvida medlen kan identifieras så som tillhörande Dig. Vid insättning av likvida medel måste Du tydligt ange ditt Portfölj-ID i betalningens referensfält samt i övrigt följa de instruktioner som East Capital meddelat, för att East Capital skall kunna registrera medlen på rätt Kundkonto. Om Kunden inte angett Portfölj-ID kommer insättningen att skickas tillbaka till avsändaren. Om Du har fler än ett Kundkonto hos East Capital och Du inte instruerat East Capital om på vilket Kundkonto de likvida medlen skall registreras, får East Capital självt bestämma på vilket Kundkonto registreringen skall ske. Avseende Kundens likvida medel som förvaras hos Bank får East Capital, i syfte att skydda Kundens rättigheter när det gäller medlen, göra kortfristiga investeringar i overnight-depositioner, penningmarknadsinstrument eller lämpliga penningmarknadsfonder, i enlighet med 10 kap. 6-9 i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16). 5.2 East Capitals rätt att belasta Kundkontot East Capital får belasta Kundkontot med belopp som Du beordrat eller godkänt samt för varje utlägg, kostnad eller förskotterad skatt som har samband med Kundkontot. East Capital får vidare belasta 5.3 Valuta Om inte överenskommelse träffats om annat förs Kundkontot i SEK. Du kan dock begära att Kundkontot förs i Euro ( EUR ) eller US Dollar ( USD ). Medel i annan valuta än de ovan nämnda som East Capital erlägger respektive mottar för Kundens räkning skall innan Kundkontot belastas respektive gottskrivs omräknas till aktuell valuta (SEK, EUR eller USD) genom Banken enligt av Banken vid var tid tillämpad omräkningskurs. Kostnad för sådan omräkning belastas Kundkontot. 5.4 Ränta m.m. För tillgodohavande på Kundkonto gottskrivs ränta efter den räntesats som East Capital vid var tid tillämpar för tillgodohavande på konto av detta slag. För eventuell skuld på Kundkonto utgår ränta med den räntesats som East Capital vid var tid tillämpar för skuld av aktuellt slag, eller enligt den högre räntesats som följer av lag. För köpuppdrag enligt 2.5 ovan gäller följande. Fullgör Du inte din betalningsskyldighet gentemot East Capital, har East Capital rätt till ränta på sin fordran till dess full betalning erlagts. Ränta beräknas från den likviddag som anges i affärsbekräftelsen eller den senare dag, då instrumenten fanns tillgängliga för Kunden, till och med den dag betalning sker. Ränta utgår för varje period om en vecka eller del av vecka, varunder dröjsmålet varar, efter en årlig räntesats som med åtta procentenheter överstiger den STIBORränta (Stockholm Interbank Offered Rate) för en veckas upplåning, som fastställts två Bankdagar före den första dagen i varje sådan period. Ränta utgår dock inte för någon dag enligt lägre räntesats än som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 räntelagen (1975:635) med tillägg av åtta procentenheter. Ändring av räntesatserna får ske med omedelbar verkan i samband med kreditpolitiska beslut, ändring av East Capitals upplåningskostnader eller andra kostnadsökningar för East Capital. Ändring av räntesatserna av annan anledning får ske endast från och med den dag då East Capital meddelat Dig om ränteändringen. Om Du är konsument gäller beträffande ränta för skuld på Kundkonto, i stället för vad som i föregående stycke angetts, att räntesatsen får ändras endast i den utsträckning det motiveras av kreditpolitiska beslut, ändring av East Capitals upplåningskostnader eller andra kostnadsökningar som East Capital inte skäligen kunde förutse när Avtalet ingicks samt att ändring av räntesatsen får ske från och med den dag då East Capital meddelat Dig om ränteändringen. Uppgifter om räntesatser kan erhållas från Hemsidan. Ränta på tillgodohavande räknas från och med dagen efter insättningen till dagen för uttag. Ränta på skuldbelopp utgår från dagen då skuld uppkommit till och med återbetalningsdagen. För 7

8 belopp varmed Du är i betalningsdröjsmål, skall dröjsmålsränta betalas från förfallodagen till dess betalning sker. 6. Investerarskydd 6.1 Separationsrätt för Kunden avseende likvida medel och Finansiella Instrument De likvida medel på Kundkontot som East Capital tagit emot för Din räkning samt de Finansiella Instrument som East Capital registrerat och låtit förvara enligt dessa Allmänna Villkor hålls avskilda från East Capitals egna tillgångar och Kunden har därmed en sakrättsligt skyddad s.k. separationsrätt till medlen respektive de Finansiella Instrumenten, om East Capital skulle hamna på obestånd (konkurs). 6.2 Investerarskydd Dina Finansiella Instrument och likvida medel som East Capital innehar skyddas av Svenska och europeiska investerarskyddslagar. Ytterligare information om vilken typ av investerarskydd och vilka garantier som gäller för detta Avtal finns i dokumentet Information om East Capital AB och våra tjänster. 7. Pant Som säkerhet för Kundens samtliga nuvarande och framtida förpliktelser gentemot East Capital i samband med Uppdrag i enlighet med detta Avtal, pantsätter Kunden till East Capital: 1) de Finansiella Instrumenten; 2) Kundens Finansiella Instrument som i övrigt överförts eller överlämnats för Kundens räkning eller förvärvats genom East Capital; 3) samtliga Kundens likvida medel på Kundkontot; och 4) Kundens fordringar som relaterar till Uppdrag i enlighet med detta Avtal. Avkastning av pant och andra rättigheter som grundas på panten samt egendom som trätt i pantsatt egendoms ställe omfattas också av pantsättningen och utgör pant. East Capitals åtagande i egenskap av panthavare avseende pantsatt egendom är inte mer omfattande än vad som framgår av dessa bestämmelser. Om Kunden inte fullgör sina förpliktelser gentemot East Capital enligt Avtalet eller annars uppkomna i samband med Kundens transaktioner med Finansiella Instrument får East Capital ta panten i anspråk på sätt East Capital finner lämpligt. East Capital skall härvid förfara med omsorg och, om så är möjligt och det enligt East Capitals bedömning kan ske utan förfång för East Capital, i förväg underrätta Kunden härom. Vid tillämpning av vad som sagts ovan, får pantsatta Finansiella Instrument säljas i annan ordning än på den marknadsplats där de är upptagna till handel. Om panten utgörs av tillgodohavande på Kundkonto, får East Capital utan föregående underrättelse till Kunden omedelbart göra sig betalt genom att ta ut förfallet belopp från Kundkontot. East Capital bemyndigas att, självt eller genom någon som East Capital utser, teckna Kundens namn då detta behövs för att genomföra pantrealisationen eller för att annars tillvarata eller utöva rätt med avseende på pantsatt egendom. Av samma skäl får East Capital öppna särskild depå och/eller VP-konto hos Euroclear Sweden eller konto i annat kontobaserat system. Kunden kan inte återkalla detta bemyndigande så länge panträtten består. Kunden får inte utan att samtycke dessförinnan lämnats av East Capital till annan pantsätta eller i övrigt förfoga över egendom som är pantsatt enligt Avtalet. Kundens förfogande i strid med denna bestämmelse skall vid tillämpning av punkt 18, andra stycket nedan, anses som ett väsentligt brott mot Avtalet. Om Kunden till annan pantsatt Finansiella Instrument förvarade genom East Capital hos depåförande institut eller likvida medel på Kundkontot får East Capital, även om Kunden invänt däremot utlämna/överföra aktuell pant till panthavaren eller annan efter instruktioner från panthavaren. Redovisning av sådant utlämnande/överföring skall sändas till Kunden. 8. Avgifter För handel samt för övriga tjänster tillhandahållna av East Capital utgår avgift i enlighet med vid var tid gällande prislista. Avgift debiteras Kundkontot om East Capital inte meddelat annat. East Capital skall med rimligt varsel underrätta Kunden om avgiftsförändringar. Upplysning om gällande avgifter/vid var tid gällande prislista finns på Hemsidan. Kunden skall ersätta East Capital för kostnader och utlägg som East Capital har i samband med utförande av Kundens Uppdrag samt för att bevaka och driva in East Capitals eventuella fordringar mot Kunden. 9. Avräkning av förpliktelser För den händelse någon av parterna skulle försättas i konkurs eller företagsrekonstruktion skulle beslutas för part, enligt vid var tid gällande lag därom, skall samtliga utestående förpliktelser med anledning av handel med finansiella instrument mellan parterna avräknas mot varandra genom slutavräkning per den dag sådan händelse inträffar. Vad som efter sådan slutavräkning tillkommer ena parten är omedelbart förfallet till betalning. 10. Autogiromedgivande Om East Capital medger det, har Kunden möjlighet att teckna autogiro enligt vid var tid gällande instruktioner på Hemsidan. 11. Omyndig kund För det fall Kunden är omyndig är det Kundens legala förmyndare (vanligtvis föräldrarna) som för den omyndige Kundens räkning genomför Uppdrag. I de fall då bara den ene legala förmyndaren skall genomföra Uppdrag för den omyndige Kundens räkning eller på annat sätt företräda den omyndige Kunden i dess kontakter med East Capital, skall en fullmakt finnas från den andra legala förmyndaren. 8

9 Om det bara finns en legal förmyndare kan denne själv företräda den omyndige Kunden vid genomförande av Uppdrag. I dessa fall skall den legala förmyndaren inge ett dokument till East Capital som styrker ensamt förmyndarskap. redovisning som lämnats av East Capital, dels eventuella övriga fel eller brister i Uppdragets utförande enligt Avtalet samt dels utebliven affärsbekräftelse (reklamation). East Capital är i intet fall ansvarigt för skada som skulle ha kunnat undvikas om reklamation skett omgående. 12. God man och förvaltare Om det för Kunden utsetts en god man eller förvaltare bestäms dispositionsrätten av Föräldrabalken (1949:381) samt av de beslut 5 och regler som från tid till annan gäller för god man respektive förvaltare. 13. Samägare och solidariskt ansvar Då två eller flera personer gemensamt ingått detta Avtal med East Capital äger var och en av dem i alla avseenden företräda samtliga övriga personer gentemot East Capital. De är solidariskt ansvariga gentemot East Capital och benämns häri gemensamt Kunden. Med solidariskt ansvar avses att East Capital kan kräva var och en av Kunderna på betalning av hela det belopp varmed betalningsskyldighet kan uppstå gentemot East Capital enligt bestämmelserna i detta Avtal. 14. Felaktig registrering m.m. För den händelse East Capital av misstag eller felaktigt skulle registrera Finansiella Instrument eller likvida medel på Kundkonto, äger East Capital rätt att korrigera registreringen ifråga så snart den upptäckts. Om Kunden förfogat över av misstag/felaktigt registrerade medel eller Finansiella Instrument, skall Kunden snarast möjligt återlämna dessa till East Capital. Kunden äger inte ställa några krav gentemot East Capital i anledning av sådant misstag om inte sådant misstag ensamt beror på East Capital och East Capital har agerat grovt vårdslöst. Om East Capital vidtagit korrigering, skall East Capital utan dröjsmål underrätta Kunden om detta. 15. Loggning och inspelning Kunden är medveten om att East Capital spelar in och loggar telefonsamtal med Kunden, samt i övrigt dokumenterar kommunikation med Kunden. East Capital bevarar inspelning, logg och dokumentation under så lång tid som krävs av lag eller myndighets föreskrift eller den längre tid som East Capital annars finner lämpligt. 16. Reklamation Kunden skall omgående för East Capital dels påtala eventuella oklarheter vid registrering av Uppdrag eller ändring eller makulering av Uppdrag, dels eventuella fel eller brister som framgår av affärsbekräftelse eller transaktionssammandrag eller i annan 17. Begränsning av East Capitals ansvar Kunden är medveten om att det kan uppkomma driftavbrott eller andra fel eller störningar i Kundens, East Capitals eller tredje parts datasystem (hård- eller mjukvara), tele- eller elsystem som används vid tillämpningen av detta Avtal, samt att sådana fel eller störningar kan medföra exempelvis att information (såsom information om orderstatus, innehav och kursinformation) som East Capital tillhandahåller elektroniskt inte är tillgänglig för Kunden eller är felaktig. Om avbrott inträffar som gör det omöjligt att lämna Uppdrag via telefon eller Hemsidan, måste Kunden använda andra tillgängliga metoder för att lämna Uppdrag genom East Capital, t.ex. via fax eller post. East Capital är inte ansvarigt vare sig för direkt eller indirekt skada som Kunden eller annan lidit till följd av i första stycket angivna fel eller störningar (inte begränsat till de däri uppräknade exemplen). East Capital är inte ansvarigt för att av East Capital tillhandahållen information inte är tillgänglig för Kunden eller är felaktig. East Capital ansvarar inte heller för riktigheten av information om Finansiella Instrument som inhämtats av East Capital från extern informationslämnare. Om Kunden skulle upptäcka fel eller störning som angivits ovan i denna punkt, är Kunden skyldig att påtala detta för East Capital. Detta skall göras omgående efter att Kunden blivit medveten eller borde ha blivit medveten om felet eller störningen. East Capital kan inte vid något tillfälle göras ansvarigt för värdeutvecklingen för de registrerade/förtecknade Finansiella Instrumenten. Varje placeringsbeslut fattas ensidigt av Kunden genom lämnat Uppdrag på förtryckt blankett eller på annat sätt som East Capital vid var tid godkänner. East Capital är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om East Capital självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. East Capital svarar inte heller för skada som orsakats av handelsplats, depåförande institut, Bank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster och inte heller av uppdragstagare som East Capital med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av Kunden. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovannämnda institut eller uppdragstagare blivit insolventa. East Capital svarar inte heller för skada som uppkommer för Kunden eller annan i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot East Capital beträffande Finansiellt Instrument. Föreligger hinder för East Capital att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärd skjutas upp till dess hindret har upphört. Om East Capital till följd av en sådan 9

10 omständighet är förhindrat att verkställa eller ta emot betalning skall East Capital inte vara skyldig att erlägga dröjsmålsränta. Skada som uppkommer i annat fall än de som nämns ovan skall inte ersättas av East Capital, om normal aktsamhet iakttagits eller om skadan är av oansenlig karaktär. I de fall ersättning utgår kan ersättningen maximalt uppgå till tre prisbasbelopp. Denna beloppsbegränsning gäller dock inte i händelse av East Capitals uppsåt eller grova oaktsamhet. East Capital ansvarar inte i något fall för indirekt skada eller följdskada såsom tredjemansskada, utebliven vinst eller besparing om inte sådan skada orsakats av East Capitals uppsåt eller grova oaktsamhet. 18. Uppsägning Endera parten har rätt att säga upp Avtalet till upphörande trettio (30) Bankdagar efter det att part till motparten avsänt uppsägningen i vanligt brev. Vid Avtalets upphörande skall parterna genast reglera samtliga sina förpliktelser enligt Avtalet. Avtalet gäller dock i tillämpliga delar intill dess part fullgjort samtliga sina åtaganden gentemot motparten. Oavsett vad som sagts i föregående stycke får part säga upp Avtalet med omedelbar verkan, om motparten väsentligen brutit mot Avtalet. Varje avtalsbrott där rättelse trots uppmaning om detta inte snarast möjligt vidtagits, skall anses som ett väsentligt avtalsbrott. East Capital har rätt att utan föregående underrättelse helt eller delvis omedelbart avbryta tillhandahållandet av sina investeringstjänster till Kunden, om det föranleds av Finansiella Instruments rättsliga ställning eller andra restriktioner i Sverige eller annat land, om Kunden väsentligt brutit mot dessa villkor eller åtagande enligt annat avtal med East Capital eller andra bolag inom East Capital-gruppen, eller om Kunden blivit försatt i konkurs, ansökt om skuldsanering, vid utmätning befunnits sakna tillgångar att betala sina skulder eller inställt sina betalningar eller kan antas vara på sådant obestånd att betalningar inte blir rätteligen erlagda. Vid Avtalets upphörande skall East Capital till Kunden utlämna/överföra samtliga Kundens hos East Capital förvarade Finansiella Instrument respektive utbetala Kundens likvida medel. Avseende likvida medel skall dessa utbetalas till det bankkonto (i Kundens namn) som Kunden har anmält till East Capital. Avseende Finansiella Instrument skall Kunden lämna anvisningar till East Capital om utlämnande/överföring snarast möjligt och senast inom sextio kalenderdagar efter den dag Avtalet upphört att gälla. Om anvisningar inte lämnats eller utlämnande/överföring inte kan ske, får East Capital på sätt som East Capital finner lämpligt, på betryggande sätt och på bekostnad av Kunden, söka överföra de Finansiella Instrumenten till Kunden. Om detta inte är möjligt får East Capital på sätt som East Capital finner lämpligt försälja eller på annat sätt avveckla de Finansiella Instrumenten. 19. Ändring av de Allmänna Villkoren East Capital har rätt att ändra dessa Allmänna Villkor. Sådan ändring skall ha verkan gentemot Kunden från och med trettionde kalenderdagen efter det att East Capital till Kunden avsänt meddelande om ändringen. Om Kunden inte godtar ändringen har han rätt att inom nämnda tid uppsäga Avtalet till upphörande utan iakttagande av i Avtalet nämnd uppsägningstid. 20. Risker East Capital påminner Kunden om att handel med Finansiella Instrument är förknippad med risker, vilka mer ingående beskrivs i den riskinformation som East Capital tillhandahåller Kunden. Kunden måste vara införstådd med att: placering och andra positioner i Finansiella Instrument sker på Kundens egen risk; Kunden noga måste sätta sig in i de regler som gäller för handel med Finansiella Instrument, inklusive dessa Allmänna Villkor samt Produktinformation; vid handel med Finansiella Instrument måste Kunden kontrollera affärsbekräftelse (såsom avräkningsnota m.m.) och annan rapportering avseende Kundens placeringar samt omgående reklamera eventuella fel till East Capital; Kunden fortlöpande måste bevaka värdeförändringar på innehav av och positioner i Finansiella Instrument; Kunden själv skall initiera de åtgärder som erfordras för att minska risken för förluster på egna placeringar eller andra positioner; investeringar på de marknader som bolag inom East Capital-gruppen gör är förenade med väsentligt högre risker än motsvarande investeringar på etablerade västeuropeiska marknader. 21. Ångerrätt Kunden har rätt att säga upp Avtalet inom fjorton (14) dagar från den dag Avtalet ingicks. Ångerrätten gäller enbart det inledande Avtalet och inte de enskilda avtal, tjänster, betalningar, transaktioner, överföringar, uttag eller motsvarande som genomförts innan ångerrätten utövas. Om Kunden ångrar sig har East Capital rätt till ersättning för den avtalade tjänsten för den tid Kunden utnyttjat tjänsten och för kostnader fram till dess ångerrätten utnyttjas. För att utöva ångerrätt skall Kunden meddela East Capital per brev. Avseende överföring av Finansiella Instrument och likvida medel, se punkten 18 ovan. 22. Överlåtelse Kunden samtycker till att East Capital får överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt ingånget Avtal till annat bolag i East Capitalgruppen. Kunden kommer att få underrättelse inför sådan överlåtelse. Kunden äger inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan utan East Capitals skriftliga godkännande före överlåtelsen. 10

11 23. Tillämplig lag Svensk rätt skall äga tillämplighet på Avtalet. Tvist i anledning av Avtalet skall avgöras av svensk allmän domstol. 24. Skatter m.m. East Capital tillhandahåller inte skatterådgivning. Kunden uppmanas att i stället kontakta sin skatterådgivare eller Skatteverket för aktuell information ( om t.ex. deklaration, avdrag och kvittning. Kunden ansvarar själv för skatter och andra avgifter som eventuellt skall erläggas enligt svensk eller utländsk lag med avseende på Uppdrag som East Capital utför för Kundens räkning enligt detta Avtal, såsom t.ex. preliminärskatt, utländsk källskatt och kupongskatt på utdelning. East Capital kan, till följd av svensk eller utländsk lag, myndighets föreskrift eller beslut, eller East Capitals avtal med svensk eller utländsk myndighet vara skyldig att för Kundens räkning vidtaga rapportering och andra åtgärder beträffande skatt grundat på utdelning/ränta/avyttring avseende Kundens Finansiella Instrument. Det åligger Kunden att tillhandahålla den information, inkluderande undertecknande av handlingar, som East Capital bedömer vara nödvändig för att fullgöra sådan skyldighet. Om East Capital till följd av skyldighet enligt stycket ovan för Kundens räkning erlagt skatt äger East Capital gottgöra sig motsvarande belopp via Kundens Kundkonto på sätt som anges i avsnitt 5.2 ovan. 25. Redovisning East Capital slutredovisar utförda Uppdrag genom affärsbekräftelse om annat inte är särskilt överenskommet. Redovisning avseende Finansiella Instrument respektive likvida medel registrerade för Kundens räkning i enlighet med dessa Allmänna Villkor lämnas minst en gång per år, såvida inte en sådan översikt har tillhandahållits Kunden i något annat regelbundet utdrag. 26. Allmänna Villkor för Handel med Finansiella Instrument Svenska Fondhandlareföreningen De vid var tid gällande Allmänna Villkor för Handel med Finansiella Instrument utfärdade av Svenska Fondhandlareföreningen är inkorporerade i de Allmänna Villkoren och utgör del av Ditt Avtal med East Capital och finns alltid tillgängliga genom East Capital och Hemsidan. De finns även tillgängliga på Vid eventuell motstridighet skall reglerna i dessa Allmänna Villkor gälla före reglerna i Allmänna Villkor för Handel med Finansiella Instrument utfärdade av Svenska Fondhandlareföreningen. 11

12 Allmänna villkor för handel med finansiella instrument - Svenska Fondhandlareföreningen Uppdrag Begäran ( order ) från kunden, lämnad på det sätt värdepappersinstitutet ( Institutet ) anvisat, om utförande av handel ( uppdrag ) innebär ett åtagande för Institutet att söka träffa avtal avseende handel med finansiella instrument i enlighet med de villkor kunden lämnat. Om inte särskild överenskommelse har träffats om annat, lämnar Institutet inte någon garanti för att ett uppdrag leder till handel. Institutet utför uppdrag med tillämpning av gällande marknadsregler och god sed på marknaden. Institutet är inte skyldigt att acceptera uppdrag. Institutet äger rätt att utan angivande av skäl avsäga sig uppdrag om Institutet skulle misstänka att ett utförande av uppdraget kan stå i strid med gällande lagstiftning t.ex. om marknadsmissbruk eller andra tillämpliga marknadsregler eller god sed på marknaden eller om Institutet av annan anledning anser att det föreligger särskilda skäl därtill. Kunden är medveten om att Institutet kan spela in telefonsamtal, t. ex. i samband med att kunden lämnar Institutet uppdrag eller betalnings- eller leveransinstruktioner. Kundens order gäller, om inte annat överenskommits, den dag ordern tas emot och längst till dess Institutet den dagen avslutar handeln med det slag av finansiellt instrument ordern avser. Riktlinjer för utförande av order Vid utförande av order för kunder som av Institutet generellt eller i särskilt fall behandlas som icke-professionella eller professionella kunder gäller Institutets vid var tid gällande särskilda riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order. Kommission, kombination och självinträde Institutet får - om kundens uppdrag är ett kommissionsuppdrag - utföra uppdraget antingen genom avtal med annan för kundens räkning men i eget namn innefattande avtal med en annan kund hos Institutet (s.k. kombination) eller genom att självt inträda som köpare eller säljare (s.k. självinträde). Utförande av order på kundens initiativ Vid utförande och/eller vidarebefordran av order på kundens initiativ avseende sådana okompli-cerade instrument som anges i 8 kap. 25 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden kom-mer Institutet regelmässigt inte att bedöma om den aktuella tjänsten eller det finansiella instru-mentet passar kunden. Köpuppdrag I det fall kunden ( köparen ) lämnat uppdrag om köp av finansiella instrument gäller följande. Köparen ska till Institutet, enligt vad som framgår av avräkningsnotan, och om inte annat överenskommits, senast likviddagens morgon kl erlägga angivet totalbelopp i svenska kronor. Har uppdraget utförts i annan valuta än svenska kronor anges valutaslaget i avräkningsnotan. Vid växling av valuta anges den av Institutet tillämpade växlingskursen. De finansiella instrument som uppdraget omfattar överförs till köparen, i den mån annat inte föranleds av lag, myndighets föreskrifter, speciella regler för ifrågavarande instrument eller särskild överenskommelse med köparen, - i fråga om instrument som ska ägarregistreras hos central värdepappersförvarare/motsvarande eller instrument som ska förtecknas i depå hos Institutet, genom att Institutet vidtar de registreringsåtgärder som erfordras, - i fråga om instrument som ska förtecknas i depå/ motsvarande hos annat depåförande institut, genom att köparen instruerar det institutet om mottagande av de instrument som uppdraget omfattar och - i fråga om instrument som utfärdats i dokumentform, genom överlämnande till köparen. Om inte annat följer av särskilda villkor för köpet, har Institutet, för att erhålla betalning för sin fordran, rätt att med det totalbelopp som framgår av avräkningsnotan belasta av köparen anvisat konto som denne har i Institutet. Om konto inte anvisats eller medel saknas på anvisat konto, får annat konto som köparen har i Institutet belastas. Institutet får dessutom från mottagandet av uppdraget reservera medel för detta på konto som köparen har i Institutet. Fullgör köparen inte sin betalningsskyldighet gentemot Institutet, har Institutet rätt till ränta på sin fordran till dess full betalning erlagts. Ränta beräknas från den likviddag som anges i avräkningsnota eller den senare dag, då instrumenten fanns tillgängliga för köparen, till och med den dag betalning sker. Ränta utgår för varje period om en vecka eller del av vecka, varunder dröjsmålet varar, efter en årlig räntesats som med åtta procentenheter överstiger den STIBOR-ränta (Stockholm Interbank Offered Rate) för en veckas upplåning, som fastställts två bankdagar före den första dagen i varje sådan period. Ränta utgår dock inte för någon dag efter lägre räntesats än som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 räntelagen (1975:635) med tillägg av åtta procentenheter. Institutet har panträtt i de köpta instrumenten till säkerhet för sin fordran på köparen med anledning av uppdraget. Institutet har rätt att vidta erforderliga åtgärder för att fullborda denna panträtt. Fullgör köparen inte sin betalningsskyldighet gentemot Institutet, får Institutet - på det sätt och vid den tidpunkt Institutet finner lämpligt - sälja berörda instrument eller vidta andra dispositioner för att avveckla affären. Institutet får för sådant ändamål teckna köparens namn och vidta de övriga åtgärder som kan erfordras i samband med avvecklingen. Institutet har rätt att ur erhållen likvid tillgodogöra sig vad som erfordras för betalning av Institutets fordran jämte ränta enligt ovan samt ersättning för Institutets arbete och kostnader samt i förekommande fall för valutakursförluster. 12

13 Om, vid försäljning eller andra dispositioner enligt vad nyss sagts, likviden inte täcker Institutets hela fordran, ska köparen svara för mellanskillnaden jämte ränta enligt ovan. Institutet får också för detta fall, i den ordning som ovan sagts, belasta konto som köparen har i Institutet. Om Institutet efter det att avslut träffats inte inom skälig tid fullgjort vad på Institutet ankommer för att tillhandahålla köparen instrumenten, har köparen rätt att återkalla uppdraget och befrias från sina skyldigheter med anledning av detta. Vad ovan sagts innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som kan tillkomma Institutet på grund av lag. Säljuppdrag I det fall kunden ( säljaren ) lämnat uppdrag om försäljning av finansiella instrument gäller följande. Institutet ska med anledning av uppdraget erhålla fri dispositionsrätt till de instrument som uppdraget omfattar. Är instrumenten ägarregistrerade hos central värdepappersförvarare/motsvarande eller förtecknade i depå hos Institutet, har Institutet rätt att vidta de registreringsåtgärder som erfordras. I övriga fall ska säljaren, om inte annat överenskommits, samtidigt med att uppdraget lämnas vidta de åtgärder som erfordras för att Institutet ska erhålla fri dispositionsrätt till instrumenten. Därvid gäller - i fråga om instrument förtecknade i depå/motsvarande hos annat depåförande institut, att säljaren omgående ska instruera det institutet om skyndsam överföring till Institutet av de instrument som uppdraget omfattar och - i fråga om instrument som utfärdas i dokumentform, att säljaren ska överlämna dessa till Institutet. Om Institutet inte samtidigt med uppdraget, eller inom annan överenskommen tid, erhållit fri dispositionsrätt till instrumenten, fullgör Institutet, på det sätt Institutet finner lämpligt, avtalet gentemot motparten. Säljaren ska ersätta Institutet kostnaden härför jämte ränta räknat från den dag kostnaden uppkom till och med den dag betalning sker. Ränta utgår för varje period om en vecka eller del av vecka, varunder beloppet utestår obetalt, efter en årlig räntesats som med åtta pro-centenheter överstiger den STIBORränta (Stockholm Interbank Offered Rate) för en veckas upplåning, som fastställts två bankdagar före den första dagen i varje sådan period. Ränta utgår dock inte för någon dag efter lägre räntesats än som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 räntelagen (1975:635) med tillägg av åtta procentenheter. Säljaren ska dessutom utge ersättning för Institutets arbete och kostnader samt i förekommande fall för valutakursförluster. Institutet får belasta av säljaren anvisat konto i Institutet för att erhålla betalning för sin fordran på säljaren. Om medel saknas på anvisat konto eller om konto inte anvisats, får annat konto som säljaren har i Institutet belastas. Säljaren erhåller från Institutet, enligt vad som framgår av avräkningsnota och om inte annat överenskommits, senast kl på likviddagen angivet nettobelopp. Har uppdraget utförts i annan valuta än svenska kronor anges valutaslaget i avräkningsnotan. Vid växling av valuta anges den av Institutet tillämpade växlingskursen. Har säljaren inte, samtidigt med att uppdraget lämnades eller vid annan överenskommen tidpunkt, vidtagit de åtgärder som erfordras för att Institutet ska erhålla fri dispositionsrätt till de instrument som uppdraget omfattar, erhåller säljaren likvid tidigast andra bankdagen efter det att Institutet fick tillgång till instrumenten, dock tidigast på angiven likviddag. Om säljaren vidtagit erforderliga åtgärder senare än kl viss bankdag kan detta i vissa fall anses ha skett först påföljande bankdag. Institutet ska vid dröjsmål från säljarens sida eller om Institutet annars har skälig anledning därtill ha rätt att avsäga sig uppdraget och befrias därigenom från sina skyldigheter med anledning av detta. Om säljaren vidtagit erforderliga åtgärder i samband med uppdraget, men Institutet efter det att avslut träffats inte inom skälig tid erlagt likvid med anledning av uppdraget, har säljaren rätt att återkalla uppdraget och befrias från sina skyldigheter med anledning av detta. Transaktioner med utländsk anknytning Avsteg från ovan angivna villkor beträffande köp- respektive säljuppdrag kan förekomma vid transaktioner med utländsk anknytning. Avräkningsnota När Institutet utfört ett uppdrag ska Institutet lämna information om utförandet genom avräkningsnota eller motsvarande redovisning. Om uppdraget utförts genom avtal direkt med Institutet anges det på avräkningsnotan eller motsvarande att uppdraget utförts i egen räkning, genom intern affär eller med Institutet som kundens motpart. Om uppdraget utförts genom avtal med en annan kund hos Institutet (däribland en juridisk person i Institutets företagsgrupp) anges det på avräkningsnotan eller motsvarande att uppdraget utförts genom inbördes avslut eller intern affär. Vad som sägs i detta stycke gäller dock inte om uppdraget utförts inom ramen för ett handelssystem med anonym handel och i konkurrens. Om Institutet efter särskild överenskommelse med kund upprättat avräkningsnota utan att ha köpt eller sålt de finansiella instrumenten för kundens räkning anges detta förhållande på avräkningsnotan exempelvis genom angivande av att Institutet endast medverkar vid utväxling av likvid och finansiella instrument. Clearing och avveckling av utförda uppdrag En handelsplats regler för clearing och avveckling av transaktioner som genomförts på handelsplatsen måste följas av Institutet. Sådana regler kan bl.a. innebära krav på användande av en clearingorganisation i form av en central motpart. Mellan kunden och Institutet slutförs utfört uppdrag efter vad som ovan anges 13

14 beträffande köp- respektive säljuppdrag, i den mån inte annat överenskommits. Annullering av order och makulering av avslut Institutet äger rätt att annullera kundens order eller makulera avslut som träffats för kundens räkning i den omfattning som ordern annullerats eller avslutet makulerats av aktuell handelsplats. Samma rätt gäller om Institutet i annat fall finner annullering av order eller makulering av avslut vara påkallad med hänsyn till att ett uppenbart fel begåtts av Institutet, marknadsmotpart eller av kunden själv eller om kunden genom order handlat i strid med gällande lag eller annan författning eller om kunden i övrigt brutit mot god sed på värdepappersmarknaden. Om order annullerats eller avslut makulerats, ska Institutet utan oskäligt dröjsmål informera kunden om detta. Om handelsplatsen, till följd av handelsstopp, tekniskt fel eller liknande, annullerat samtliga order som berörs kommer Institutet att informera kunden endast om Institutet inte lägger in ordern på nytt, vilket i så fall normalt sker med oförändrade villkor. Investerarskydd Enligt lagen (1999:158) om investerarskydd har kunden, om denne i händelse av Institutets konkurs inte skulle få ut sina finansiella instrument hos Institutet, rätt till särskild ersättning med ett belopp som föreskrivs i lag, vilket per den 1 juli 2009 uppgår till högst kr. Nämnda ersättning kan även innefatta medel som Institutet tagit emot med redovisningsskyldighet. Kund som vill ha ersättning ska senast ett år från dagen för konkursbeslutet framställa sitt krav till Riksgälden, som efter prövning betalar ut ersättning. Utlämnande av uppgift till annan, behandling av personuppgifter m.m. Institutet kan, till följd av svensk/utländsk lag, svensk/utländsk myndighets föreskrift eller beslut och/eller Institutets avtal med svensk/utländsk myndighet, handelsregler eller avtal/villkor för visst värdepapper, vara skyldigt att till annan lämna uppgift om kundens förhållanden. Det åligger kunden att på begäran av Institutet tillhandahålla den information, inkluderande skriftliga handlingar, som Institutet bedömer vara nödvändig för att fullgöra sådan skyldighet. Institutet kommer att behandla kundens personuppgifter (såväl av kunden själv lämnade uppgifter som sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll) i den utsträckning det krävs för fullgörande av Institutets rättsliga skyldigheter och Institutet får behandla kundens personuppgifter för information till kunden om regel-/villkorsändringar, värdepapper, produkter och tjänster m.m. med anknytning till dessa Allmänna villkor. Behandling av kundens personuppgifter kan även komma att ske hos Institutet för ändamål som avser direkt marknadsföring. Kunden har rätt att en gång om året få veta vad som registrerats om kunden samt att få rättelse gjord av eventuellt felaktig uppgift. Kunden ska i sådana fall vända sig till Institutet. Reklamationer och hävning Kunden ska granska avräkningsnota eller motsvarande redovisning om uppdragets utförande samt också bevaka att sådan erhålls. Kunden ska påtala eventuella fel eller brister som framgår av avräkningsnota, att avräkningsnota uteblivit eller eventuella övriga fel eller brister vid uppdragets utförande, och kunden ska omgående underrätta Institutet om detta (reklamation). Om kunden vill begära hävning av ett utfört köp- eller säljuppdrag ska detta framföras uttryckligen till Institutet i samband med att felet eller bristen påtalas. För utfört uppdrag lämnat av en konsument i egenskap av ickeprofessionell kund gäller dock att begäran om hävning får framföras till Institutet utan dröjsmål och att begäran om annat pris får framföras till Institutet inom skälig tid efter det att kunden insåg eller borde ha insett de omständigheter som legat till grund för aktuell begäran. Om reklamation eller begäran om hävning eller annat pris inte lämnas inom tid som anges ovan förlorar kunden rätten att begära ersättning, häva utfört uppdrag eller kräva andra åtgärder från Institutets sida. Begränsning av Institutets ansvar Institutet är inte ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Institutet självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Institutet, om det varit normalt aktsamt. Institutet svarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk handelsplats, depåförande institut, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som Institutet med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av kunden. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovannämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Institutet svarar inte för skada som uppkommer för kunden eller annan med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Institutet beträffande finansiella instrument. För uppdrag lämnat av annan kund än konsument i egenskap av icke-professionell kund, ansvarar Institutet inte för indirekt skada om inte den indirekta skadan orsakats av grov vårdslöshet. Föreligger hinder för Institutet, på grund av omständighet som anges i första stycket, att helt eller delvis utföra köp- eller säljuppdrag avseende finansiella instrument får åtgärd uppskjutas till dess hindret har upphört. Om Institutet till följd av sådan omständighet är förhindrat att verkställa eller ta emot 14

15 betalning/leverans, ska Institutet respektive kunden inte vara skyldiga att erlägga ränta. Vad ovan sagts gäller i den mån inte annat följer av lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Meddelanden Meddelande som avsänts av Institutet med rekommenderat brev eller vanligt brev ska anses ha nått kunden senast femte bankdagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som kunden uppgivit. Meddelande genom telefax, telex, S.W.I.F.T., Internet eller annan elektronisk kommunikation ska anses ha kommit kunden tillhanda vid avsändandet om det sänts till av kunden uppgivet nummer eller elektronisk adress. Om ett sådant meddelande når kunden på icke normal kontorstid ska meddelandet anses ha kommit mottagaren tillhanda vid början av påföljande bankdag. Meddelande från kunden till Institutet ska ställas till den adress som anges i mellan kunden och Institutet gällande Depå-/kontoavtal/Handelsavtal, såvida Institutet inte begärt svar till annan adress. Meddelande från kunden ska anses ha kommit Institutet tillhanda den bankdag meddelandet kommit fram till nämnda adress. För meddelande avseende reklamation och hävning med anledning av kommissionsuppdrag som konsument lämnat i egenskap av icke-professionell kund, gäller att meddelandet kan åberopas om det avsänts på ett ändamålsenligt sätt, även om det försenats, förvanskats eller inte kommit fram. Dock ska kund om denne har anledning anta att meddelande inte kommit Institutet tillhanda eller förvanskats, skicka om meddelandet till Insti-tutet. Tillämplig lag Tolkning och tillämpning av dessa villkor och Institutets särskilda riktlinjer för utförande av order samt sammanläggning och fördelning av order ska ske enligt svensk rätt. 15

16 Information om East Capital AB och våra tjänster East Capital AB (Bolaget) är ett helägt dotterbolag till East Capital Holding AB och ingår i East Capital-gruppen. Bolaget är ett aktiebolag som fått tillstånd av Finansinspektionen att driva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Tillstånden omfattar: 1. mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument, 2. utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, 3. diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument 4. förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet (sidoverksamhet) 5. utövande av kundadministration (annan sidoverksamhet) Bolaget har även tillstånd att registreras som förvaltare av fondandelar enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Egenskaper och risker avseende finansiella instrument. Se bifogad riskinformation. Riktlinjer för utförande av order m.m. (Best execution). Se bifogade riktlinjer. Intressekonflikter I Bolagets verksamhet finns situationer då intressekonflikter kan uppkomma mellan Bolaget/dess personal och kunderna, mellan Bolagets kunder eller mellan bolag i East Capital-gruppen. Bolaget vidtar alla rimliga åtgärder för att identifiera eventuella intressekonflikter och förhindra att kundernas intressen påverkas negativt av dessa. För att undvika intressekonflikter och hantera dem i den mån de trots allt uppstår, har Bolaget fastställt riktlinjer för hantering av intressekonflikter. I dessa identifieras i vilka situationer potentiella intressekonflikter kan uppkomma, hur de skall hanteras och dokumenteras. I riktlinjerna behandlas även incitament, det vill säga betalning av eller mottagande av avgifter, kommission och naturaförmåner, till/från annan än kunden i samband med tillhandahållande av värdepapperstjänster. Bolaget får betala eller ta emot incitament under vissa förutsättningar. Mer information om incitament finns i prislistan på Bolagets hemsida: Bolaget har också fastställt etiska riktlinjer. Nämnda riktlinjer skall bl.a. säkerställa att Bolaget och dess personal agerar på ett sätt som garanterar en tillräcklig grad av oberoende för att alltid i första hand tillvarata kundernas intressen. Bolaget skall i sin verksamhet alltid handla i kundernas intresse samt handla hederligt, rättvist och professionellt. Exempel på åtgärder som Bolaget fortlöpande vidtar i sitt arbete med hantering av intressekonflikter är: utbildning av personal, uppföljning och kontroll samt begränsningar av personalens egna värdepappersaffärer, begränsningar i möjligheten till utbyte av känslig information mellan anställda i Bolaget, särskild prövning av anställdas uppdrag utanför tjänsten Om du önskar få mer information om Bolagets arbete med hantering av intressekonflikter eller nämnda riktlinjer är du välkommen att kontakta oss. Investerarskydd Du omfattas av det så kallade investerarskyddet, enligt lagen (1999:158) om investerarskydd. Skyddet innebär att den svenska staten skyddar - dina finansiella instrument samt likvida medel som mottagits för utförande av investeringstjänster så som mottagande, vidarebefordran och utföranden av ordrar samt handel m.m - Skyddet ger en lagstadgad rätt till ersättning upp till kr per kund (juli 2012). Bolaget är skyldigt att hålla kundernas finansiella instrument avskilda från sina egna tillgångar. Det innebär att dina finansiella instrument normalt inte påverkas om Bolaget skulle försättas i konkurs, eftersom du i konkursen har rätt att få ut hela ditt innehav av finansiella instrument, så kallad separationsrätt. För det fall Bolaget vid en konkurs inte skulle kunna lämna ut din egendom, till exempel därför att det efter konkursen inte går att reda ut vad som är dina respektive Bolagets tillgångar, har du i stället rätt till ersättning från investerarskyddet. Skyddet gäller alla kunder, såväl privatpersoner som företag och andra juridiska personer. Ersättningskrav i enlighet med investerarskyddet skall framställas senast ett år från dagen för ett eventuellt konkursbeslutet till Riksgälden, som efter prövning betalar ut ersättning. För mer information vänligen se Riksgäldens hemsida: Insättningsgaranti Likvida medel som deponeras hos oss hålls avskilda på bank och omfattas av Svenska statens insättningsgaranti. Skulle banken där medlen förvaras träda i likvidation är dina tillgångar skyddade i enlighet med svensk lag (upp till Euro från och med juli 2012). För placeringar som omfattas av insättningsgarantin behöver inga ersättningskrav framställas. Kompensation ska betalas ut av Riksgälden inom tjugo arbetsdagar från och med den dag då ersättning aktualiseras. För mer info vänligen se Riksgäldens hemsida: Vårt ansvar för att skydda dina investeringar Bolaget vidtar bland annat följande åtgärder för att skydda dina finansiella instrument och likvida medel: 16

17 Dina finansiella instrument kan alltid identifieras separat från Bolagets egna finansiella instrument samt depåförande instituts och dess övriga kunders finansiella instrument; Depåförande institut utses efter en noggrann utvärdering av dess kunskaper och marknadsrenommé samt de legala krav och marknadspraxis som finns för innehav av finansiella instrument. Utvärdering sker även löpande; Dina likvida medel tas emot med redovisningsskyldighet av Bolaget och placeras på konto i ett kreditinstitut som har tillstånd enligt lag (EG-direktiv 2000/12/EG) att starta och driva verksamhet i kreditinstitut, eller en bank som har auktoriserats i ett land utanför EES. Medlen hålls alltid separerade från Bolagets egna tillgångar. Kreditinstitutet/banken utses av Bolaget med skicklighet, omsorg och aktsamhet och med beaktande av Kreditinstitutets/bankens kunskaper och marknadsrenommé samt de legala krav och marknadspraxis som finns för innehav av kundmedel; Det kreditinstitut/den bank där medlen placeras skall uppfylla krav avseende rating motsvarande Prime 1 (Moody s), A2 (Standard & Poors) eller F2 (Fitch); När Bolaget bedömer det lämpligt investeras medlen kortfristigt i overnight- depositioner, penningmarknadsinstrument eller lämpliga penningmarknadsfonder för att, vid sidan av bättre avkastning, fördela motpartsrisken bland flera banker och/eller emittenter. Bolaget registrerar och redovisar löpande dina finansiella instrument och likvida medel på sätt som är nödvändigt för att omgående kunna skilja dina tillgångar från dels Bolagets egna tillgångar, dels tillgångar som Bolaget innehar för andra kunders räkning; Bolaget gör dagliga avstämningar av sin interna redovisning med motsvarande registrering hos depåförande institut/kreditinstitut/bank Priser och avgifter Information om de priser och avgifter som Bolaget vid var tid tillämpar för sina tjänster finns i prislistan Bolagets hemsida: Priserna och avgifterna kan komma att ändras enligt vad som anges i Bolagets Allmänna villkor för handel med Finansiella Instrument. Idéer till förbättring och hantering av klagomål Om du har förslag på förbättringar är du välkommen att mejla till Om du av något skäl inte är nöjd med en tjänst eller produkt som East Capital har tillhandahållit dig ber vi dig kontakta oss på adressen nedan. East Capital AB Client Services/Robert Vicsai Box Stockholm, Sweden Tel: Fax: Vårt mål är att alla ärenden ska behandlas effektivt och grundligt och att vi ska kunna ge dig ett snabbt, sakligt och korrekt svar. Om vi av någon anledning inte kan åstadkomma detta inom 14 dagar kommer du att informeras om statusen på ditt ärende. För ytterligare information, se information på East Capitals hemsida: Behandling av personuppgifter Personuppgifter som lämnas till Bolaget eller som i övrigt registreras i samband med ett uppdrag kommer att behandlas av Bolaget i enlighet med tillämplig lag. Ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter finns i Bolagets Allmänna villkor för handel med Finansiella Instrument. Språk Kontakt med Bolaget kan ske på svenska och engelska. Dessa språk används även i dokumentation och övrig information från Bolaget. Kontakta Bolaget Kontakt med Bolaget kan ske via brev, telefon, fax, e-post eller på annat sätt som Bolaget godkänner på följande adress/nummer: East Capital AB Client Service & Administration Box Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 33, 1 tr. Besökstid: Tfn: Fax: E-post: Kommunikationsmetoder vid lämnande av order framgår av Bolagets hemsida 17

18 Tillsynsmyndighet Bolaget står under tillsyn av Finansinspektionen, som kan nås på följande adress/nummer: Finansinspektionen Box Stockholm Besöksadress: Brunnsgatan 3 Tfn:

19 Riktlinjer för bästa orderutförande (Best execution policy) 1. Inledning För att uppnå bästa möjliga resultat när East Capital AB (Bolaget) utför eller vidarebefordrar kunders order i finansiella instrument, t.ex. uppdrag att köpa eller sälja fondandelar, kommer Bolaget att följa dessa riktlinjer. En och samma order kan hanteras genom att flera av de metoder som anges i riktlinjerna används. Om kunden lämnar en särskild instruktion avseende en eller flera order (t.ex. om att Bolaget ska utföra ordern på en viss handelsplats eller på ett särskilt sätt) kommer en sådan instruktion, i de fall sådant utförande är möjligt och lämpligt med hänsyn bland annat till gällande lagar och regler, att ha företräde framför vad som anges i dessa riktlinjer. En särskild instruktion kan således komma att innebära att Bolaget inte kan vidta de åtgärder som angivits i dessa riktlinjer för att uppnå bästa möjliga resultat. 2. Generellt angående val av handelsplats Bolaget utför och vidarebefordrar kunders order avseende köp eller försäljning av i huvudsak fondandelar, andra fondliknande produkter/instrument samt andra finansiella instrument som erbjuds av andra bolag inom East Capital-gruppen. Följaktligen utförs kundernas order vid eller vidarebefordras till i första hand handelsplatser som utgörs av andra bolag inom East Capitalgruppen, såsom t.ex. den aktuella fondens fondbolag eller en mottagare utsedd av fondbolaget. För en lista över sådana handelsplatser där Bolaget direkt deltar i handeln, se förteckning på Bolagets hemsida För att genomföra transaktioner i instrument som handlas på andra handelsplatser än dem där Bolaget deltar i handeln direkt genomför Bolaget sådana transaktioner genom att vidarebefordra ordern till företag med direkt tillgång till dessa handelsplatser. Valet av sådana samarbetsföretag sker genom en kontinuerlig utvärdering av företagets i fråga förmåga att erbjuda bra orderutförande. Utvärderingen genomförs i enlighet med etablerade rutiner. 3. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order För att uppnå bästa möjliga resultat för kunden vidtar Bolaget alla rimliga åtgärder för att ta hänsyn till följande faktorer när order utförs/vidarebefordras: orderns storlek och art, priset, kostnaderna, snabbhet, sannolikhet för att ordern utförs och att transaktionen avvecklas, kundens kategori samt varje annan hänsyn som enligt Bolagets bedömning är relevant för en viss order. Normalt kommer priset att tillmätas störst betydelse. I vissa fall, t.ex. vid stora order eller order med särskilda villkor m.m., kan större hänsyn komma att tas till andra faktorer, t.ex. när ordern, enligt Bolagets bedömning kan ha en väsentlig prispåverkan eller påverkan på sannolikheten att den blir utförd eller avvecklad (på grund av orderns storlek eller art), eller om det av andra skäl är relevant att tillmäta andra faktorer än priset större betydelse. 4. Den mest likvida handelsplatsen Bolagets uppfattning är att finansiella instrument som handlas på en eller flera reglerade marknader eller andra handelsplatser handlas till bäst pris på den av handelsplatserna där likviditeten för instrumentet ifråga är högst. Mot bakgrund av detta kommer Bolaget att vid valet mellan olika handelsplatser normalt att välja den mest likvida antingen för utförande av ordern eller för att bestämma referenspris eller motsvarande om orderutförandet sker utanför handelsplatsens tekniska system. 5. Metoder för orderutförande För att uppnå bästa möjliga resultat har Bolaget möjlighet att utföra en order genom att använda en eller en kombination av följande metoder för orderutförande: Direkt på en reglerad marknad eller multilateralt handelssystem (MTF) Detta sker genom att Bolaget utför ordern genom en tredje part. Utanför en reglerad marknad eller MTF Detta sker genom att en kundorder matchas mot annan kunds order eller att ordern genomförs mot en tredje part, såvida inte kunden avseende en enskild kundorder meddelat Bolaget att den aktuella kundordern inte får utföras utanför en reglerad marknad eller MTF. 6. Order i finansiella instrument som huvudsakligen handlas på en extern handelsplats Detta avsnitt är tillämpligt på hanteringen av order i sådana instrument som huvudsakligen handlas på en handelsplats utanför Bolaget, till exempel en reglerad marknad (såsom Nasdaq OMX), en MTF eller annan handelsplats, t.ex.: - aktier (t.ex. aktier upptagna till handel på Nasdaq OMX); - värdepappersfonder som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller MTF; - andra finansiella instrument som handlas på en extern handelsplats Bolaget kommer normalt att hantera order i dessa instrument genom att: - omgående skicka ordern till den handelsplats som Bolaget anser uppfyller bästa orderutförande enligt avsnitt 2-4 ovan, - lägga samman ordern med andra order enligt avsnitt 8 nedan och därefter skicka ordern till den handelsplats som Bolaget anser uppfyller bästa orderutförande enligt avsnitt 2-4 ovan, 19

20 - genomföra ordern genom flera separata transaktioner på marknaden (t.ex. om det rör sig om en förhållandevis stor order), eller - genomföra ordern mot annan kunds order till ett pris som motsvarar marknadspriset (d.v.s. normalt ett pris inom den volymvägda spreaden, d.v.s inom prisintervall mellan köp- och säljkurs för det antal finansiella instrument som den aktuella ordern motsvarar). 7. Utförande av order avseende värdepappersfonder som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad eller MTF Bolaget utför order avseende värdepappersfonder genom att vidarebefordra ordern till den aktuella fondens fondbolag (eller motsvarande) eller till en mottagare utsedd av fondbolaget för utförande enligt fondbestämmelserna (eller motsvarande). 10. Godkännande, implementering och ändringar Bolaget ser regelbundet över och vid behov genomför ändringar i dessa riktlinjer. Väsentliga ändringar kommer att meddelas kunden på det sätt som följer av vid var tid gällande Kundavtal avseende handel med finansiella instrument och därtill hörande Allmänna villkor. Bolagets styrelse ansvarar för att göra en årlig översyn av riktlinjerna, vilken skall äga rum vid det sista styrelsemötet varje kalenderår. 11. Distribution Dessa riktlinjer distribueras till samtliga anställda i East Capital AB och samtliga East Capital AB:s kunder. 8. Orderhantering, sammanläggning och fördelning Bolaget kommer att utföra kundorder snabbt, effektivt och rättvist. Jämförbara kundorder utförs omgående och i den tidsordning de togs emot såvida detta inte omöjliggörs av orderns egenskaper eller rådande marknadsförhållanden, eller om något annat krävs på grund av kundens intressen. Bolaget kan lägga samman en kunds order med andra kunders order om det är osannolikt att sammanläggningen generellt kommer att vara till nackdel för en enskild kund vars order ingår i den. Även om det är osannolikt att en sådan sammanläggning generellt kommer att vara till nackdel för en enskild kund, kan det dock inte uteslutas att en sådan sammanläggning vid vissa tillfällen och avseende en enskild order kan vara till nackdel för en kund. En sammanlagd order som utförts i sin helhet fördelas på det genomsnittliga priset. Om en sammanlagd order endast kunnat utföras delvis kommer den del som utförts att fördelas proportionellt på det genomsnittliga priset. 9. Störningar i marknaden eller handelssystem Vid störningar i marknaden eller i Bolagets egna system, pga. av t.ex. avbrott eller bristande tillgänglighet i tekniska system, kan det enligt Bolagets bedömning vara omöjligt eller olämpligt att genomföra order på något av de sätt som har angivits i dessa riktlinjer. Bolaget kommer då att vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för kunden med beaktande av den specifika situationen. Bolaget ska, så snart Bolaget får kännedom om situationen, informera icke-professionella kunder om eventuella väsentliga svårigheter att utföra en order. 20

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument hos SPP Spar AB... 3 1. Uppdrag... 3 2. Riktlinjer för mottagande och vidarebefordran

Läs mer

4.1 I det fall kunden ( köparen ) lämnat uppdrag om köp av finansiella instrument gäller följande.

4.1 I det fall kunden ( köparen ) lämnat uppdrag om köp av finansiella instrument gäller följande. Gällande fr o m 2013-11-01 - AHF1311 Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 1. Uppdrag 1.1 Begäran ( order ) från kunden, lämnad på det sätt värdepappersinstitutet ( Bolaget ) anvisat,

Läs mer

Allmänna villkor. Per den 13 maj 2009 Mangold Fondkommission AB

Allmänna villkor. Per den 13 maj 2009 Mangold Fondkommission AB Allmänna villkor Per den 13 maj 2009 Mangold Fondkommission AB Innehåll s. 3 Uppdrag s. 3 Kommission och självinträde m.m. s. 3 Utförande av uppdrag på annat sätt s. 3 Riktlinjer för utförande av order

Läs mer

Netfonds Bank 1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT. ALLMÄNNA VILLKOR Sida 1

Netfonds Bank 1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT. ALLMÄNNA VILLKOR Sida 1 ALLMÄNNA VILLKOR Sida 1 1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT 1.1. UPPDRAG Begäran ( order ) från Kunden, lämnad på det sätt Bolaget anvisat, om utförande av handel ( uppdrag ) innebär

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Uppdrag Begäran ( order ) från kunden lämnad på det sätt Mangold Fondkommission AB, org.nr 556585-1267 ( Bolaget ) anvisat, om utförande av handel

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 1

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 1 Allmänna villkor för handel med finansiella instrument Uppdrag Begäran från kunden, lämnad på det sätt Pareto Öhman AB ( Pareto Öhman ) anvisat, om utförande av handel ( uppdrag eller order ) innebär,

Läs mer

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument

Allmänna villkor för handel med finansiella instrument 1 Allmänna villkor för handel med finansiella instrument (privatpersoner och juridiska personer) Dessa Allmänna Villkor gäller för Kunds handel med Finansiella Instrument. Dessa Allmänna Villkor tillsammans

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RÅDGIVNING OCH ORDERHANTERING 1. Uppdraget Vator Securities AB ( Rådgivaren ) lämnar Kunden investeringsrådgivning avseende placeringar i finansiella instrument i Rådgivarens produktutbud.

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB DEFINITIONER I depåavtalet samt i dessa bestämmelser förstås med a) VÄRDEPAPPER dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528)

Läs mer

KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Person i politisk utsatt ställning. 1. Avtal 2. AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT

KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Person i politisk utsatt ställning. 1. Avtal 2. AVTAL FÖR FLERA GEMENSAMT Kundansvarig (ifylles av Mangold) Depå-/kontonummer (ifylles av Mangold) KUND (om Depån innehas av flera personer, se även sida 4) Telefonnummet, dagtid (inkl.riktnummer) Postnr Ort Land (utom Sverige)

Läs mer

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01

Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Avtal investerin ssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller

Läs mer

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Allmänna villkor för Investeringssparkonto Dessa Allmänna villkor gäller för sparande på Investeringssparkonto hos Investerum AB (Investerum). 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO DEFINITIONER Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller IZave för Kundens räkning, har öppnat hos

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto Cerberus AB 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Cerberus för Kundens räkning,

Läs mer

Allmänna villkor för SveaDirektSpar

Allmänna villkor för SveaDirektSpar Allmänna villkor för SveaDirektSpar 1. PARTER Parter är SveaDirekt, bifirma till Svea Ekonomi AB (556489-2924), nedan kallad Svea och den eller de som tecknat avtal med Svea innebärande att sådan fysisk

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper - dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Årskostnaden i procent (ÅiP) och totalkostnader (i övrigt hänvisas till Avtalets villkor rörande detta): ÅiP:...% Totalkostnader: 0,- SEK.

Årskostnaden i procent (ÅiP) och totalkostnader (i övrigt hänvisas till Avtalets villkor rörande detta): ÅiP:...% Totalkostnader: 0,- SEK. Aktiekreditavtal Netfonds Bank AS Sida 1 1. KONTOUPPLYSNINGAR Kundnr. 2. KUNDINFORMATION Namn Person. nr./org. nr. Firmatecknare 1 Personnummer för firmatecknare 1 Firmatecknare 2 Personnummer för firmatecknare

Läs mer

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen ) Handläggare KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer

avtal för handel med optioner och terminer på om - marknaden kunder med externt förvar Handläggare

avtal för handel med optioner och terminer på om - marknaden kunder med externt förvar Handläggare Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen ) Handläggare KUNDAVTAL Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer

Avtal investeringssparkonto ISK

Avtal investeringssparkonto ISK Avtal investeringssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2013-04-01 Inledning Kunden ansöker om ett Investeringssparkonto antingen genom registrering på Skandiabankens hemsida eller genom

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL Utgivningsdatum 2010-12-31

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL Utgivningsdatum 2010-12-31 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL 2010-12-31 1(4) DEFINITIONER I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen om

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO Version 1 januari 2013 DEFINITIONER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO Version 1 januari 2013 DEFINITIONER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO Version 1 januari 2013 DEFINITIONER I avtalet för Investeringssparkonto samt i dessa Allmänna villkor förstås med a. Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto

Läs mer

HANDELS- OCH DEPÅBESTÄMMELSER

HANDELS- OCH DEPÅBESTÄMMELSER HANDELS- OCH DEPÅBESTÄMMELSER 1. DEPÅFÖRVALTANDE INSTITUT, FÖRSÄKRINGSGIVARE OCH FÖRSÄKRINGSTAGARE För depåförvaltning har Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension (försäkringsgivaren) valt Avanza Bank AB

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Institutet för Kundens räkning, har öppnat

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO HOS EXCEED CAPITAL SVERIGE AB ALLMÄNT Mellan undertecknad innehavare av Investeringssparkonto (härefter Kund ) och Exceed Capital Sverige AB (org. nr 556550-3116)

Läs mer

AVTAL OM DISKRETIONÄR FÖRVALTNING

AVTAL OM DISKRETIONÄR FÖRVALTNING AVTAL OM DISKRETIONÄR FÖRVALTNING Detta avtal har den ingåtts mellan Parterna; 1) Kundens namn/firma Personnummer/organisationsnummer Adress ( Kunden ) och 2) Cerberus AB, org.nr 556677-0391, Engelbrektsgatan

Läs mer

Allmänna bestämmelser för depå

Allmänna bestämmelser för depå Allmänna bestämmelser för depå 1. Definitioner I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

Läs mer

Allmänna villkor för fondkontoavtal- Sparbanken Öresund Fondtorg

Allmänna villkor för fondkontoavtal- Sparbanken Öresund Fondtorg Sparbanken Öresund Fondtorg 1(3) I dessa villkor förstås med fondandel, andel i investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. På uppdrag av kunden, lämnat på det sätt Banken anvisat, utför

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

AVTAL. Kunduppgifter. Kundkategorisering

AVTAL. Kunduppgifter. Kundkategorisering AVTAL Mellan undertecknad kund ("du"/"dig") och Swedbank AB (publ) ("banken") träffas avtal om kapitalmarknadskonto (vp-konto med utökade servicefunktioner inom Värdepapperstjänst BAS) ("avtalet") och

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2009-10-01 1. PARTER Parter är Flexil Finans AB, nedan kallad Flexil, och den eller de som tecknat avtal med Flexil om Flexils tjänster och för vilken respektive ett konto förs,

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL SVENSKA FONDHANDLAREFÖRENINGEN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL DEFINITIONER I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto 1 (2) Allmänna villkor för Investeringssparkonto April 2017 EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 1. Förvaring på investeringssparkontot Allmänt Dessa villkor gäller för avtal om investeringssparkonto

Läs mer

minafonder.se ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDKONTOAVTAL

minafonder.se ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDKONTOAVTAL minafonder.se ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDKONTOAVTAL minafonder erbjuder Fondkonto genom ett samarbete med MFEX Mutual Funds Exchange AB (MFEX) där MFEX har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse

Läs mer

VILLKOR KAPITALMARKNADSKONTO (inom Värdepapperstjänst BAS) Utgivningsdatum 2015-06-03

VILLKOR KAPITALMARKNADSKONTO (inom Värdepapperstjänst BAS) Utgivningsdatum 2015-06-03 VILLKOR KAPITALMARKNADSKONTO (inom Värdepapperstjänst BAS) 2015-06-03 1(3) 1.Allmän information Dessa villkor reglerar ditt förhållande till den bank som anges i avtalet som dessa villkor gäller för. Du

Läs mer

Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB (2008:2)

Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB (2008:2) Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB (2008:2) DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument, såsom definierat

Läs mer

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Utgivningsdatum

Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Utgivningsdatum Ramavtal för fondhandel och fondkonto Allmänna villkor Sida 1(2) Dessa allmänna villkor tillsammans med villkor för handel med respektive fonds fondandelar reglerar Kundens handel och förvar av fondandelar.

Läs mer

AVTAL. Kunduppgifter. Kundkategorisering

AVTAL. Kunduppgifter. Kundkategorisering AVTAL Mellan undertecknad kund ("du"/"dig") och Swedbank AB (publ) ("banken") träffas avtal om kapitalmarknadskonto (vp-konto med utökade servicefunktioner inom Värdepapperstjänst BAS) ("avtalet") och

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Lannebo Sverige, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. Verksamheten

Läs mer

Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 2007-11-01

Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 2007-11-01 Ramavtal för fondhandel Allmänna villkor 1. Avtal Mellan Kunden och Banken träffas härmed avtal om handel med fondandelar, enligt på denna sida nämnda villkor (Avtalet) samt enligt vid var tid gällande

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDKONTOAVTAL

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDKONTOAVTAL ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDKONTOAVTAL Fondab erbjuder Fondkonto och har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Dessa allmänna villkor

Läs mer

Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB (2009:1)

Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB (2009:1) Allmänna bestämmelser för depå/konto hos Nordnet Bank AB (2009:1) DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument, såsom definierat

Läs mer

OPTIONSBEVIS. Detta optionsbevis är utfärdat till. Lars Berg eller order och omfattar köpoptioner av serie 2016/2017 (C)

OPTIONSBEVIS. Detta optionsbevis är utfärdat till. Lars Berg eller order och omfattar köpoptioner av serie 2016/2017 (C) OPTIONSBEVIS Detta optionsbevis är utfärdat till Lars Berg eller order och omfattar 10 000 köpoptioner av serie 2016/2017 (C) och varje köpoption ger rätt att förvärva en aktie i Greater Than AB (publ)

Läs mer

Avtal investeringssparkonto ISK

Avtal investeringssparkonto ISK Avtal investeringssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2018-01-03 Inledning Kunden ansöker om ett Investeringssparkonto antingen genom registrering på Skandiabankens hemsida; skandia.se

Läs mer

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal.

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal. AVTAL OM DATACLEARING 1 (5) 2001-04-23 Avtal om Dataclearing Mellan i bilaga 2 angivna Deltagare och Svenska Bankföreningen träffas härmed följande avtal om de grundläggande bestämmelserna för den tekniska

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

A L L M Ä N N A B E S T Ä M M E L S E R F Ö R D E P Å. Sida 1 av 7

A L L M Ä N N A B E S T Ä M M E L S E R F Ö R D E P Å. Sida 1 av 7 A L L M Ä N N A B E S T Ä M M E L S E R F Ö R D E P Å Sida 1 av 7 Definitioner I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels dels finansiellt instrument såsom definierat

Läs mer

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto Hos NASDAQ OMX Stockholm AB ( Börsen )

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto Hos NASDAQ OMX Stockholm AB ( Börsen ) Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen) KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto Hos NASDAQ OMX Stockholm AB ( Börsen ) Handläggare Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Innehållsförteckning Allmänna bestämmelser för Depå/konto 2 Allmänna villkor för handel med finasiella instrument 16 Information om handel med optioner, terminer och andra derivatinstrument

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto Allmänna villkor från 2013-01-15 Definitioner Annat Eget konto: Sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som kunden, eller Länsförsäkringar Bank AB (publ), nedan Länsförsäkringar

Läs mer

Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31)

Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31) Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31) 1. Inledning 1.1. Lantmännen ek för ( Lantmännen ), org. nr. 769605-2856, har emitterat emissionsinsatser till sina

Läs mer

Allmänna villkor för fondkonto och handel

Allmänna villkor för fondkonto och handel Allmänna villkor för fondkonto och handel med fondandelar Gäller från 2016-11-01 A. Definitioner a) Avräkningsnota: besked om att en order/ett affärsuppdrag har utförts. k) Förvaltarregistrering: Registrering

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTOAVTAL

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTOAVTAL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTOAVTAL DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper, dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528)

Läs mer

SGP Svenska Garantiprodukter AB:s Allmänna villkor för Fondkonto

SGP Svenska Garantiprodukter AB:s Allmänna villkor för Fondkonto SGP Svenska Garantiprodukter AB:s Allmänna villkor för Fondkonto DESSA ALLMÄNNA VILLKOR gäller för kundens fondkonto och SGP:s utförande av order avseende köp och försäljning av fondandelar för kundens

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond 1 Fondens rättsliga ställning Fondbestämmelser för Lannebo Likviditetsfond Lannebo Likviditetsfond, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Allmänna villkor - Individuellt pensionssparande (IP) 2011-01-28

Allmänna villkor - Individuellt pensionssparande (IP) 2011-01-28 1 (5) Pensionssparande i, nedan kallad Banken, följer vad som stadgas i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande och annan lagstiftning om individuellt pensionssparande. Banken har av Finansinspektionen

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Depå 2014-02-26

Allmänna bestämmelser för Depå 2014-02-26 1(6) Allmänna bestämmelser för Depå 2014-02-26 DEFINITIONER I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om

Läs mer

Allmänna villkor för depå/konto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för depå/konto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för depå/konto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för depå/konto hos SPP Spar AB... 3 A. Förteckning och förvaring i depå m.m... 3 B. Bolagets åtaganden avseende värdepapper...

Läs mer

B.1.1 Bolaget åtar sig att för Kundens räkning vidta under punkterna B.2 B.4 nedan angivna åtgärder beträffande mottagna värdepapper.

B.1.1 Bolaget åtar sig att för Kundens räkning vidta under punkterna B.2 B.4 nedan angivna åtgärder beträffande mottagna värdepapper. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ/KONTO DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

Läs mer

I Villkor för Handels- och depå-/kontoavtal, Allmänna villkor för handel med finansiella instrument samt

I Villkor för Handels- och depå-/kontoavtal, Allmänna villkor för handel med finansiella instrument samt Allmänna bestämmelser handels- och depå/kontoavtal Sida 1 av 11 Allmänna bestämmelser handels- och depå/kontoavtal Definitioner I Villkor för Handels- och depå-/kontoavtal, Allmänna villkor för handel

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ-/KONTOAVTAL

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ-/KONTOAVTAL SVENSKA FONDHANDLAREFÖRENINGEN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ-/KONTOAVTAL DEFINITIONER I Depå-/kontoavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med värdepapper dels finansiellt instrument såsom

Läs mer

Villkor m m för Företagsplaceringar XL

Villkor m m för Företagsplaceringar XL www.danskebank.se Villkor m m för Företagsplaceringar XL April 2010 Innehåll Allmänna bestämmelser för depå... 3 Allmänna kontovillkor, Företag... 9 Allmänna villkor för handel med finansiella instrument...

Läs mer

Beträffande ändring av dessa villkor se ALLMÄNNA BESTÄMMELSER, punkt G.13.

Beträffande ändring av dessa villkor se ALLMÄNNA BESTÄMMELSER, punkt G.13. Avtal Avtal för flera gemensamt Fullmakt för Banken Skatterättslig hemvist Adressändring Användning av kunduppgifter Kundkategorisering Pantsättning Mellan undertecknad(e) depåinnehavare (Kund/en) och

Läs mer

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB

Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB Affärsvärlden Fonden Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Affärsvärlden Fonden, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa.

Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal 1702-06, vilka jag förbinder mig att följa. Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga. Jag har tagit del av villkoren i detta Kontoavtal, vilka jag förbinder mig att följa. Jag lämnar härmed samtycke till behandling av personuppgifter

Läs mer

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr

IKC Fonder Fondbestämmelser. Bilaga 2 till Informationsbroschyr IKC Fonder Fondbestämmelser Bilaga 2 till Informationsbroschyr Innehåll Innehåll 2 IKC 0 50 3 IKC 0 100 6 IKC Asien 9 IKC Avkastningsfond 13 IKC Fastighetsfond 17 IKC Filippinerna 21 IKC Global Brand 25

Läs mer

1.2. Den handel med emissionsinsatser som arrangeras av Nordea ska ske enligt nedanstående regler.

1.2. Den handel med emissionsinsatser som arrangeras av Nordea ska ske enligt nedanstående regler. Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2015-12-16) 1. Inledning 1.1. Lantmännen ek för ( Lantmännen ), org. nr. 769605-2856, har emitterat emissionsinsatser till sina

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅ Definitioner i Bilaga 1 äger tillämpning även beträffande Depåavtalet samt i Allmänna bestämmelser för Depå. I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås i övrigt

Läs mer

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

KLASS B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS MIXFOND 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Mixfond nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017

Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 Jämställda Bolag Sverige Fondbestämmelser juni 2017 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Jämställda Bolag Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget World Equity Replication Fund - Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är World Equity Replication Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en

Läs mer

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1(5) Bilaga 1:1 Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

REMIUM NORDIC AB POLICY -

REMIUM NORDIC AB POLICY - REMIUM NORDIC AB POLICY - FÖR BÄSTA UTFÖRANDE (BEST-X), SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER 1 1. Inledning Detta dokument ("Riktlinjerna") beskriver de tillvägagångssätt som Remium Nordic AB ("Remium")

Läs mer

Information och villkor för dig som fondsparar

Information och villkor för dig som fondsparar Information och villkor för dig som fondsparar Innehåll: Ramavtal för fondhandel, Allmänna villkor Information om Swedbank och om handel med fondandelar Information om kundkategorisering Sammanfattande

Läs mer

PARETO SECURITIES AB VILLKOR OCH INFORMATION

PARETO SECURITIES AB VILLKOR OCH INFORMATION PARETO SECURITIES AB VILLKOR OCH INFORMATION Information om Pareto Securities Prislista och ersättningar Allmänna villkor för handel med finansiella instrument Allmänna bestämmelser för depå-/konto Riskinformation

Läs mer

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042.

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. STATSOBLIGATIONSLÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. Nedan återges allmänna villkor för rubricerade lån. Dessa villkor ersätter i förekommande fall av Låntagaren

Läs mer

Allmänna bestämmelser för depå Gäller fr. o. m. 2012-01-01

Allmänna bestämmelser för depå Gäller fr. o. m. 2012-01-01 Allmänna bestämmelser för depå Gäller fr. o. m. 2012-01-01 I depåavtalet och i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom det definieras i lagen om värdepappersmarknaden,

Läs mer

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag SvK1000, v3.1, 2011-11-16 Marknad 2012-03-13 Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag 1 Inledning Svenska Kraftnät har systemansvaret för det svenska elsystemet. Svenska Kraftnät tecknar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; SFS 1999:268 Utkom från trycket den 1 juni 1999 utfärdad den 12 maj 1999. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Allmänna bestämmelser för depå

Allmänna bestämmelser för depå 1 (5) DEFINITIONER I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, d v s överlåtbara

Läs mer

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT

SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT SGP SVENSKA GARANTI PRODUKTER AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT Innehåll 3 1. INLEDNING 3 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER VID UTFÖRANDE/VIDAREBEFORDRAN

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Ramavtal avseende handel med ostandardiserade Optionsoch Terminskontrakt (Elcertifikat)

Allmänna bestämmelser för Ramavtal avseende handel med ostandardiserade Optionsoch Terminskontrakt (Elcertifikat) 1(9) Allmänna bestämmelser för Ramavtal avseende handel med ostandardiserade Optionsoch Terminskontrakt (Elcertifikat) 1. Ramavtalets tillämpningsområde m m Detta Ramavtal skall - utan att hänvisning härtill

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital StyX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014

EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 EXCEED CAPITAL SVERIGE AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV ORDER SAMT INFORMATION OM INCITAMENT FASTSTÄLLD AV STYRELSEN DEN 22 SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2. DEN RELATIVA VIKT SOM TILLMÄTS OLIKA FAKTORER

Läs mer