Sjuksköterskor i Cancervård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjuksköterskor i Cancervård"

Transkript

1 Sjuksköterskor i Cancervård Org nr Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret

2 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1 januari -31 december 2012 Vid årsmötet 2012 blev Gail Dunberger och Kristina Finnilä invalda och ersatte Marie- Louise Möllerberg och Per Fransson, samt Camilla Hultberg valdes till tillträdande ordförande. Efter årsmötet 2012 har styrelsen bestått av följande personer Per Fessé ordförande Gävle Camilla Hultberg tillträdande ordförande Stockholm Tina Bondesson kassör Stockholm Anna Axelsson sekreterare Göteborg Gail Dunberger ledamot Göteborg Kristina Finnilä ledamot Stockholm Sara Elehed ledamot Linköping Cecilia Lindh ledamot Göteborg Cecilia Olsson ledamot Karlstad Håkan Andersson Auktoriserad revisor Stockholm Annika Baan Revisor Göteborg Bodil Westman Revisorssuppleant Stockholm Valberedning Före årsmötet 2012 Anna Sandgren Sammankallande Ljungby Else Marie Rasmussen Malmö Carina Lund Hagelin Stockholm Efter årsmötet Per Fransson Sammankallande Umeå Else Marie Rasmussen Malmö Carina Lund Hagelin Stockholm 2

3 Styrelsens arbete Styrelsen har under året haft sex protokollförda möten samt ett konstituerande. Ett av dessa möten hölls över två sammanhängande dagar och två telefonmöte. Under hösten 2012 dokumenterades valberedningens arbete och en arbetsbeskrivning för valberedningen togs fram. Arbetsbeskrivningen skickades till sammankallande för valberedningen, Per Fransson. Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet 2012 att undersöka möjligheterna till ett samarbete med patientföreningar. Tyvärr har detta uppdrag inte hunnit genomföras i styrelsen. Medlemsantal Antalet betalande medlemmar var vid slutet av 2012 ca 800 stycken. Det innebär en förändring med 18 personer jämfört med december 2011 då föreningen hade 818 medlemmar. Nätverk Under året 2012 fanns följande nätverk inom föreningen; 1. Nätverket för sjuksköterskor i bröstcancervård 2. Nätverket för cancergenetiska vägledare (vilande) 3. Nätverket för fatigue 4. Nätverket för utvecklingssjuksköterskor inom radioterapi 5. Sarkomnätverket 6. Nationellt nätverk för vårdforskning inom cancervården Ledningsgruppen i nätverket för sjuksköterskor i bröstcancervård har förändrats och några representanter har slutat och ersatts av nya under Nätverkets mål är att varje region är representerad med två sjusköterskor, gärna en sjuksköterska från onkologen och en från kirurgen. Nätverket har haft fyra telefonmöten och två träffar, en i Stockholm och en i samband med SOTA dagarna i Linköping. Nätverket har också varit representerat på SweBcg två möten under året. I samband med SOTA dagarna i Linköping anordnade nätverket en utbildningseftermiddag, programmet hade tema rehabilitering, cirka 120 personer deltog. Program: Johanna Lisspers, leg. dietist föreläste om Kostens betydelse vid behandling av bröstcancer. Ulrika Fallbjörk, disp. leg. Sjuksköterska, presenterade sin avhandling Att leva utan eller att rekonstruera bröst efter mastectomi. Patrik Göransson, leg. Psykolog pratade om integrerad cancerrehabilitering för en fullvärdig och hållbar cancervård Christina Arin Åkesson leg. sjuksköterska och medlem i ledningsgruppen, berättade om nätverkets arbete med det nationella omvårdnadsprogrammet. Gunilla Dahlgren, författare och kåsör avslutade sedan eftermiddagen med lite roliga historier som ledde till många skratt. Utvärderingen av utbildningseftermiddag var väldigt positiv och flera önskemål om kommande föreläsningar kom in. Ledningsgruppen har under året också arbetat med 3

4 revidering av det nationella omvårdnadsprogrammet från 2011, en ny version kommer att vara klar nu under våren Nätverket har även arbetat med patientinformation vid endokrin behandling, Karolinska universitetssjukhuset har en broschyr som nätverket fått godkänt för att använda i hela landet och Helsingborgs bröstenhet har flera broschyrer på gång, de kommer att meddela när de är klara med dessa. Nätverket har också tittat på individuella vårdplaner och på patientinformation på andra språk detta arbete kommer att fortsätta under Den 11 oktober 2013 planerar nätverket för ett utbildningstillfälle, som kommer att vara i Stockholm. Fatiguenätverket återupptog sitt arbete efter att ha haft närverket vilande under ett antal år. Bland annat planerar nätverket att bland föreningens medlemmar efterhöra hur det arbetas med fatiuge runt om i landet. Till sin hjälp planerar man att använda sig av en enkät som troligtvis blir webbaserad. Radioterapinätverket Antalet medlemmar i nätverket består av minst en representant från varje strålbehandlingsklinik. Nätverket har en aktiv och levande kommunikation via mail och har alltid minst en fråga igång. De har tagit del och delgivit utvecklingsprojekt som drivs på hemkliniken. Nätverket har fått frågan om att representera föreningen i kontakten mot RTT och ESTRO och tackat ja. Representanten från nätverket är Ann-Christine Svensk. Nätverket fick även frågan att delta i schemat vid Onkologiveckan i Linköping 2013 vilket de tackade ja till. Sarcom nätverket Under 2012 träffades det lokala sarkomnätverket på Karolinska Universitetssjukhuset ett antal gånger för att planera en sarkomdag. Denna dag genomfördes 11 oktober 2012 på Karolinska sjukhuset i Solna och riktade sig till sjuksköterskor, undersköterskor och sjukgymnaster runt om i Sverige som arbetar med sarkom inom ortopedi, kirurgi, onkologi och barnonkologi. Ett 40-tal personer kom från olika delar av landet för att lyssna på de olika föreläsarna. Två av de inbjudna föreläsarna var sjukgymnaster, Merethe Johansen från Oslo och Linda Stridh från Lund, som föreläste om Sjukgymnastens roll och uppgift i sarkomteamet. För övrigt har det lags mycket tid på att planera den Stora Knöldagen. Denna kommer att genomföras den 19 april Nationella nätverket för vårdforskning inom cancervård hade under oktober en utbildningsdag Patientsamverkan i kunskapsutveckling. Nätverket fick även förfrågan om att sätta ihop en session i ämnet till Onkologidagarna 2013 i mars, vilket de tackade ja till. Tidningen Cancervården Under 2012 har Cancervården utkommit med sex nummer, tre under våren och tre under hösten. Tidningen har inrymt teman så som Strålbehandling, Utbildning, Smärta, Nutrition, Familj- och anhöriga, Onkologisk rehabilitering, hjärntumörer, Mag- tarmcancer, Fatigue, Palliativvård, bröstcancer och en stor rapportering från den Nationella konferensen i Stockholm 24-25/ Cancervården har under året fortsatt att bjuda in en gästkrönikör och vår förhoppning är att detta ska inspirera till debatt i frågor rörande cancervården. Gästkrönikörer under året har varit Jan Degerfeldt, Katarina Graffman, Monica Nyström, Anna-Lena Sunesson, Karin Jonsson och Sylvia Sauter. 4

5 Redaktionen bestod fram till årsmötet 2012 av Kristina Granevåg, redaktör, Lena Sharp, Nadja Rystedt och Ulrika Östlund. Efter årsmötet har redaktionen bestått av Kristina Granewåg, redaktör, Lena Sharp, Ulrika Östlund och Nadja Rystedt och Annette Holst- Hansson. Eva Gärdsmo Pettersson är medicinsk journalist och ingår i redaktionen, hon har arbetat redaktionellt och kontinuerligt bidragit med egna artiklar och intervjuer. Det är mycket värdefullt att ha denna kompetens knuten till tidningen. David Hammar JLD & Kompani är projekt- och annonsansvarig. Vi har även ett nära och bra samarbete med Helene Heed som är grafik designer. Det pågå en kontinuerlig diskussion när det gäller att försöka utveckla tidningen så att den ska vara aktuell och inspirerande att läsa. Redaktionen har haft fyra redaktionsmöten under året. Två på våren och två på hösten. Ett möte har styrelsen och redaktionen haft gemensamt. Förutom detta har redaktionen haft tre telefonmöten och därutöver tät mail- och telefonkontakt i samband med manusstopp och utgivning. Hemsidan Under 2012 förlängdes föreningens serviceavtal och uppdatering av hemsidan med företaget Herr Sjöberg Produktion AB och ny hemsideansvarig är Kristina Finnilä från styrelsen. Hemsidans plattform har föråldrats i och med uppdatering i slutet av 2012 flyttades hemsidan till en ny flexiblare plattform och säkrat upp föreningens användning av sidan för den närmsta framtiden. Den nya hemsidan lanserades vid årsskiftet 2012/2013. En av fördelarna med den nya plattformen är att nya publiceringarna på hemsidan även kan generera en publicering på föreningens facebooksida. I och med uppdateringen gicks även föreningens facebooksida igenom. Alla anmälningar sker fortfarande via hemsidan gällande stipendier, utbildningar och vår nationella konferenser. Under 2012 hade föreningen 5446st besök och av detta var 3438st unika besökare. 61 % bestod av ny besökare via någon form av sökmotor. Trafiken på hemsidan har varit i genomsnitt 454 besökare per månad under Majoriteten av besökarna kommer från Sverige, men även besökare från Norden, Europa och övriga världen finns representerade. Genomsnitts längd på besöken var 3:16 minuter och 3 sidor/besökare. Under 2011 upprättades en facebooksida för att förenkla möjligheten att sprida information och för medlemmar att kommentera eller förmedla synpunkter. I slutet av 2012 hade 150st gillat sidan. Vissa enstaka inlägg under 2012 nådde ut till ca 300 personer. Sidan är allmän och kan ses av alla. Årets sjuksköterska Utmärkelsen Årets sjuksköterska i cancervård 2012 tilldelades Pia Alvevik och Elisabeth Calme från Radioterapiavdelningen, Onkologikliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset. Vinnarna och samtliga nominerade uppmärksammades och presenterades under föreningens nationella konferens i maj Priset delades ut i samarbete med Roche AB. Under konferensen 2012 firar Årets sjuksköterska 10 årsjubileum. 5

6 Stipendier Under 2012 utlystes 10 stycken olika riktade stipendier som redovisas nedan. 1. TEVA Konferensstipendium Föreningen avsatte kr till medlemsstipendier till föreningens nationella konferens i samarbete med TEVA. Avsedd för sjuksköterskor som arbetar med cytostatikahantering. Stipendiet omfattade 10st medlemmar för att del ta på konferensen. 2. Nätverkstipendium Utlyses varje år med ansökningstid löpande fritt under året. Sarkom nätverket för beviljades sin ansökan på kr för sitt arbete med utbildningsdag under våren Nationellt nätverk för vårdforskning inom cancervården beviljades medel för lokal under onkologidagarna i Linköping för nätverksträff. Medlemsstipendium 3. Ett vårdutvecklingsstipendium, utlystes 2011, på kr tilldelades Malin Backman, sjuksköterska på Karolinska universitetssjukhuset. Stipendiet gick till inredning i ett aktivitetsrum för cancerpatienter som ligger på Karolinska sjukhuset. Konferenser/utbildningsdagar Den 10:e nationella konferensen i cancervård som genomfördes 24-25/5 i Stockholm. 202 deltagare och 64 utställare närvarade. Vi var speciellt glada över att även deltagare från Norden deltog. Under den gemensamma middagen på kvällen delades pris för bästa poster ut. Utvärderingen har visat att både deltagarna och utställarna var oerhört nöjda med innehåll och arrangemang. Lars Ångström från Glaxo Smith Kline har skickat förfrågan angående fortsatt intresse för TARGET. Svar gavs att det inte är aktuellt i nuläget. Nationella Vårdprogram/Remisser Efter de senaste årens granskningar av vårdprogram/remisser har en mall tagits fram under 2012 för att underlätta arbetet med granskningar. Alla åsikter och förslag i remissfrågor som kommer från SSF och andra instanser kommer inte med i svaren som lämnas. Mycket tid läggs från föreningen i ett flertal granskningar och beslut fattats att föreningen utöver svar till SSF eller andra instanser skall skicka svar direkt till remittent. Remissen 2012;42 behörighetskontroll genom att öppna upp elektronisk tillgång till registret över hälso- och sjukvårdspersonal, nationellt vårdprogram gastroenteropankreatriska neuroendokrina tumörer och remiss förslaget till nya etiska riktlinjer för hjärtlungräddning pga tidsbrist hade ingen möjlighet att besvara. Följande vårdprogram/remisser har granskats och besvarats under Nationellt kunskapsstöd för god palliativvård. Nationellt vårdprogram i esofagus- och ventrikelcancer. 6

7 Nationellt vårdprogram pankreas och periampullär cancer. Nationellt vårdprogram för malignt melanom. Nationellt vårdprogram peniscancer. Nationellt vårdprogram ovarialcancer. SSF:s strategi för ehälsa. Specialistutbildningen för sjuksköterskor. Värdegrundsfrågor Den ofrivillige resenären En bok om din cancerresa Nationellt samarbete Ramböll Management Consulting fick i uppdrag av Socialdepartementet att identifiera förbättringsområde inom den svenska hälso- och sjukvården. Bakgrunden till uppdraget var patientundersökningen The 2011 Commonwealth Fund International Health Policy Survey, även kallad IHP-studien, som jämför hälso- och sjukvårdssystemen i 11 olika OECD-länder. IHP-studien visade att det är några områden där svenska patienter är särskilt kritiska, exempelvis när det gäller väntetider för att få komma till läkare eller sjuksköterska, kommunikationen med sjukvårdspersonalen samt hälso- och sjukvårdens samordning kring patienten. Ramböll bjöd in en representant från Sjuksköterskor i cancervård att delta i en fokusgrupp om den svenska hälso- och sjukvården. Fokus var på några specifika problemområden som har uppmärksammats i IHP-studien. I fokusgruppsarbetet 17/2 i Stockholm deltog medlemmar från olika sektioner inom Svensk Sjuksköterskeförening, Vårdförbundet samt SLF. Karin Orrsveden från Karolinska Universitetssjukhuset representerade föreningen i frågan. Nationella rådet för palliativ vård (NRPV) Sjuksköterskor i cancervård ingår som medlem i NRPV, vilken är en ideell förening bestående av representanter från yrkesföreningar/nätverk i palliativ vård. Under 2012 utsågs Kristina Jönsson att representant föreningen i NRPV. Cecilia Olsson är Kristinas kontaktperson i styrelsen. Under det gångna året har NRPV haft 4 protokollförda styrelsemöten. Sjuksköterskor i cancervård har genom Cecilia Olsson och Cecilia Lind lämnat remissvar i december 2012 på Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård-vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer till NRPV och Socialstyrelsen. Arbete sker kring att göra en palliativ tidskrift på 4 nr per år. Sjuksköterskor i Cancervård ställer sig positiva till detta men har varit tydliga med att vi inte kommer att bidra med någon redaktionell arbetsinsats. NRPV har och kommer att fortsätta sitt arbete med sin hemsida och visa en tydligare koppling mellan palliativregistret. Fortsatt planering inför 5-6 mars :e Nationella konferensen i Palliativ vård. På finns mer information och även nationella rådets styrelseprotokoll utlagda. Svensk sjuksköterskeföreningen (SSF) Kristina Finnilä har varit på workshop i omvårdnadsvariabler i kvalitetsregister. Det kom en rapport i början av december för vilka omvårdnadsvariabler som är framtagna. Sjuksköterskor i Cancervård har tillsammans med SSF tagit initiativ till att fortsätta arbetet med framtagande 7

8 av omvårdnadsvariabler inom cancersjukvården, arbetet i from av workshops kommer att genomföras under Cecilia Olsson representerade SSF i en endagsworkshop om modell för nationell patientenkät inom cancervården som Socialstyrelsen bjöd in till. Representerade var professioner, de flesta RCC, en rad kvalitetsregister, patientföreningar, SKL m.fl. Presentation av pilotstudien och gruppdiskussioner ledde fram till många frågor och identifierade brister i enkäten av workshopdeltagarna. Cecilia rapporterade tillbaka till SSF och projektgruppen i Linköping. Socialstyrelsen gav ut en rapport från projektet i juli 2012 Nationell enkät till patienter inom cancervården förslag till modell, som går att läsa på Camilla Hultberg deltog på ordföranderådet vid föreningsstämman. Camilla deltog även under Lust & Kunskap. Camilla deltog på styrelseutbildning som SSF anordnade under juni genomfördes ett möte om framtidens Specialistsjuksköterskeutbildningen. Ingen från styrelsen kunde representera föreningen. Vårdförbundet Inbjudan till årlig ordförandekonferens november ingen från styrelsen kunde tyvärr inte närvara. Under 2012 fortsatte föreningens samarbete med vårdförbundet gällande ansvaret för föreningens medlemsregister. SOF Samarbete inleddes och fortsatte under 2012 med SOF angående att samverka kring en konferens mars Beslut togs på årsmötet 2012 att genomföra en multiprofessionell konferens i samarbete med SOF Linköping mars. Styrelsen anlitade juridisk hjälp för att skriva avtal mellan föreningarna. Avtalet gällde en gemensam konferens 2013 i Linköping där båda föreningarna var likvärdiga partners. Sara Elehed, Per Fessé och Camilla Hultberg representerar styrelsen i arbetet med den multiprofessionell konferens Onkologidagarna Anmälan till konferensen skedde på separat hemsida men länkades från respektive förening. Dagens medicin Under 2012 skrevs en debattartikel angående Stora satsningar i svensk Cancervård används pengarna rätt som fick gehör nationellt genom ett svar ifrån samtliga RCC-chefer och SKL. 8

9 Internationellt samarbete Nordisk samarbetsgrupp (NSG) NSG har under året träffats en gång. Vid föreningens nationella konferens i maj i Stockholm. Vi diskuterade utifrån ett gemensamt nordiskt perspektiv hur vi kan hjälpa och stötta varandra att påverka så att cancersjukvården och sjuksköterskornas arbete blir säkert och professionellt. Under 2012 har utbyte av de olika ländernas föreningars tidskrifter skett för att öka samarbetet och utbytet av information och kunskap mellan länderna. NSG representanter 2012: Sara Elehed - Sverige, Ellen Rosseland-Hansen - Norge, Marianne Cumberland-Danmark, och Margret Mortensen från - Färöarna, Ragna Runarsdottir Island EONS EONS grant (3800 Euro) tilldelades föreningen för bidraget och arbetet vid ECCO Styrelsen fick däremot specificera hur pengarna kan komma medlemmarna till gagn. Beslut fattades att pengarna skall gå till en utbildningsaktivitet i samband med årsmötet Förslaget som antogs blev ämnet sex och cancer. Förfrågan har gått ut angående education working group. Per har hört runt utan att finna någon som visat intresse. Förfrågan har gått ut angående education working group. Ingen anmälan skedde från Sverige. Per Fessé fick förfrågan att delta Advocacy working group och tackade ja. Uppdraget löper under 2 år från sommaren Föreningen tackade nej till att anordna Advisory Council meeting i Sverige. Sjuksköterskor i cancervård är föreningsmedlem i EONS. För att förbättra möjligheterna för våra medlemmar att ta dela av förmåner hos EONS får vetskap om vilka som är medlemmar och e-post. November 23-24/11 deltog ordförande och tillträdande ordförande i EONS advisory council meeting i Slovenien. Gick igenom EONS nuvarande situation, arbete och förändringar och förbättringar för framtiden. För att öka sammarbete skall EONS bjudas in till våra aktiviteter, ex utbildningsdagar. Det trycktes även mycket på att det finns stipendium och utbildningar att sökas inom EONS. Uppmuntra föreningensmedlemmar söker till EONS Masterclass. ESTRO Se under nätverk.. ISNCC Föreningen är medlem och det finns en webbaserad utbildning som föreningens medlemmar kan få tillgång att gå. 9

10 Yrkande Att årsmötet beslutar godkänna den av styrelsen lämnade verksamhetsberättelsen för 2012 Styrelsen i maj 2013 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. 10

11 Sjuksköterskor i cancervård Org.nr (2) Resultaträkning Medlemsintäkter Annonsintäkter, prenumeration Kurser / Konferenser Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Konferenser, möten, resekostnader Övriga externa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

12 Sjuksköterskor i cancervård Org.nr (2) Balansräkning TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Sjuksköterskor i Cancervård. Organisationsnummer 802015

Sjuksköterskor i Cancervård. Organisationsnummer 802015 Sjuksköterskor i Cancervård Organisationsnummer 802015 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2013 1 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1 januari -31 december 2013 Vid årsmötet 2013 blev Katarina

Läs mer

Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2002

Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2002 Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 22 Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 22 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Stiftelsens styrelse har bestått av överläkare Bengt Lundgren, ordförande, överläkare

Läs mer

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet.

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet. Årsberättelse SWIMM 2014 Styrelsen Styrelsen har sedan förra årsmötet bestått av följande personer: Petter Höglund, Karolinska Institutet (ordförande), Lisa Westerberg, Karolinska Institutet (kassör och

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och fysisk rehabilitering Livskvalitet att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Så här kan ett rehabiliteringsprogram

Läs mer

Minnesanteckningar från patientrådets möte 130507

Minnesanteckningar från patientrådets möte 130507 Minnesanteckningar från patientrådets möte 130507 Närvarande Anna-Lena Sunesson Birgitta Larsen Christer Aronsson Ewa Jonsson Helena Bucht (via video) Katja Vuollet Carlsson Malin Andersson Margareta Sundsten

Läs mer

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson RCC Norrs styrning och ledning Politisk nivå Tjänstemannanivå Linjeorganisation Professionen Förbundsdirektion

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012

Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012 Verksamhetsberättelse 2012/2013 med ekonomisk redovisning för 2012 Styrelsens sammansättning och arbete Vid årsmötet 2012 fick undertecknad förtroendet att ta över som ordförande i föreningen efter Ingemar

Läs mer

ASTA har skickat ett remissvar till Socialstyrelsen angående de nya riktlinjerna.

ASTA har skickat ett remissvar till Socialstyrelsen angående de nya riktlinjerna. Protokoll från styrelsemöte Datum: 150521-150522 Plats: Göteborg Närvarande: Ann-Britt Zakrisson ordförande, Pia Kalm-Stephens mötessekreterare, Margareta Eriksson, Kerstin Sundell-Bergström, Therese Sterner,

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Psykiatrifonden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda panter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Lean Forum 857209-2685. Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Lean Forum 857209-2685. Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Lean Forum Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Innehållsförteckning: Sida Verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Räkenskapsåret 2005. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2005. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 25 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 25 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Stiftelsens styrelse har bestått av överläkare Stefan Bergström, ordförande, överläkare

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland Syfte En expertgrupp som består av olika yrkeskategorier med erfarenhet av vård, framför allt palliativ cancervård, från olika verksamheter, samt

Läs mer

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag Årsredovisning 2010 01 22 2011 06 30 Årets verksamhet i sammandrag Summa inbetalningar och räntor kr 1 304 954:51 Avsatt till forskningen kr 1 100 000:- Uppstartskostnader kr 23 914:- = 1,83 % Information

Läs mer

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 29 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 29 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården De 10 först anmälda erhåller boken Perspektiv på onkologisk vård av Maria Hellbom och Bibbi Thomé. Gå 4 betala för 3! Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Cancerrelaterad smärta symtomkontroll

Läs mer

Narkolepsiföreningen Sverige NFS

Narkolepsiföreningen Sverige NFS Årsredovisning för Narkolepsiföreningen Sverige NFS Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter 4 Underskrifter 5 Narkolepsiföreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(10) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster.

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster. Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2008 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare * * Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning: Özge Özen Zink Catarina

Läs mer

M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING 2008-07-01 2009-06-30 RÄKEN SKAPSÅRET

M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING 2008-07-01 2009-06-30 RÄKEN SKAPSÅRET M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING RÄKEN SKAPSÅRET 2008-07-01 2009-06-30 Styrelsen för Mälaröarnas Waldorfskoleförening avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp I- Kremlan Samfällighetsförening Org nr 7179-9845 ÅnSnfOOVtSNlNG ZOIZO OI-ZO1Z1Z31 1 (6) ARSREDOVISNING styrelsen for samfällighetsföreningen Kremlan i Danderyds kommun får härmed avge redovisning för

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE SVENSK ONKOLOGISK FÖRENING

PROTOKOLL 1(5) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE SVENSK ONKOLOGISK FÖRENING PROTOKOLL 1(5) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE SVENSK ONKOLOGISK FÖRENING Tid 10 oktober, 2003 Plats: Närvarande: Svenska Läkarsällskapet Stockholm Bo Nordenskjöld Gunnar Westman Anna Jonsson Hans Svensson

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Protokoll från styrelsemöte 26 april 2014 Lokal; Hemma hos Maria i Dalby-Viggeby Jerusalem utanför Uppsala Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren,

Läs mer

Solö Sim-Skoleförening

Solö Sim-Skoleförening Årsbokslut för Solö Sim-Skoleförening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Verksamhetsberättelse 1 Disposition, Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter, Underskrifter 4 Solö Sim-Skoleförening

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Verksamhetsberättelse för 2013 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Swedish Chapter of the Internet Society - ISOC-SE...

Läs mer

I (3) Blodcancerföreningen i Stockholms län. ._T-z. Verksam hetsberättelse 2007

I (3) Blodcancerföreningen i Stockholms län. ._T-z. Verksam hetsberättelse 2007 ._T-z EI Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksam hetsberättelse 27 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare (sjukhusrepr.) adjungerad Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning:

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Samf.fören Väg nr 600

Samf.fören Väg nr 600 Årsredovisning för Samf.fören Väg nr 600 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Samf.fören Väg nr 600 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samf.fören Väg nr 600, får härmed avge årsredovisning för 2014.

Läs mer

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Barnlängtan lämnar härmed följande berättelse för den verksamhet som bedrivits inom föreningen under tiden 1 januari - 12 december, 2013 STYRELSEN Föreningens styrelse

Läs mer

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014

ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 2014 1 ÄGARFÖRENINGEN PROSKANDIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE 214 Medlemsutvecklingen Vid årsskiftet hade ProSkandia drygt 6 medlemmar. Det var färre än kalkylerat orsakat av att utskicken av ProSkandias

Läs mer

Minnesanteckningar från patientrådets möte 140224

Minnesanteckningar från patientrådets möte 140224 Minnesanteckningar från patientrådets möte 140224 Närvarande Anna-Lena Sunesson Birgitta Larsen Ewa Jonsson Gunwor Swenning Jeanne Handberg Jenny Schönfeldt Katja Vuollet Carlsson Leif Näckholm Malin Andersson

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm

HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm Årsredovisning för HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm Räkenskapsåret 2013-09-01-2014-08-31 HSB Bostadsrättsförening Vale i Stockholm 1(11) Förvaltningsberättelse Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening

Läs mer

Cancerrehabilitering 2012

Cancerrehabilitering 2012 Succé! Nu för andra gången! Cancerrehabilitering 2012 Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och livskvalitet Att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Hur påverkas kroppsuppfattning

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014

Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa Protokoll från Årsmöte i Gävle onsdag 4 juni 2014 1 Mötets öppnande. 2 Till mötesordförande valdes Maria Lundberg. 3 Till mötessekreterare valdes

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Onkologisk omvårdnad

Onkologisk omvårdnad Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Gå 4 betala för 3! Cancerrelaterad smärta symtomkontroll och de senaste behandlingsmetoderna! Kognitiva biverkningar av cancerbehandling Hur påverkas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Glada Hudik-teaterns Supporterklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 1 DF Certifiering AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012 BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2011/2012 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1/7 2011 30/6 2012 BAS in Swedens styrelsen har under året bestått av ordförande Maria Leiner, kassör Per

Läs mer

Styrelsen för. Wikimedia Sverige. Org nr 802437-8310. får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Styrelsen för. Wikimedia Sverige. Org nr 802437-8310. får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Styrelsen för Wikimedia Sverige får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning Söralids Vägförening

Årsredovisning Söralids Vägförening Årsredovisning Söralids Vägförening 2(9) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...3 Balansräkning...5 Resultaträkning...6 Notförteckning...7 Revisionsberättelse...9 3(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Ramnered-Gundlebo Fiber Ekonomiska Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-07-10--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 1 (1) 769624-4412 Utskriven: 2015-05-05, 10:03 2014-01-01-2014-12-31 T o m ver nr: A 89, I 696, K 694, L 66, U 67 Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1181 Pågående

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

Stiftelsen Lunds KFUM:s Scoutkårs Friluftsgård Göransborg Org nr 845000-3960

Stiftelsen Lunds KFUM:s Scoutkårs Friluftsgård Göransborg Org nr 845000-3960 Stiftelsen Lunds KFUM:s Scoutkårs Friluftsgård Göransborg Org nr 845000-3960 Årsredovisning räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Styrelsen avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2010/2011

BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2010/2011 BAS in Sweden Ideell förening Årsredovisning 2010/2011 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1/7 2010 30/6 2011 BAS in Swedens styrelsen har under året bestått av ordförande Maria Leiner, kassör Per

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening

Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Årsredovisning för Möjaskärgårdens Bredband ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6)

RÖBÄCKS SK. För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Org nr Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011, föreningens elfte räkenskapsår ÅRSREDOVISNING För räkenskapsåret 110101-111231 1(6) Årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2009

Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2009 Bilder från vår Nobla Middag den 10 december 2009 Verksamhetsberättelse med Årsredovisning 2009 Styrelsen för Föreningen Slow Food Västerås Convivium Vasteras Org.nr. 802432-1260 lämnar härmed sin redovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 2015-01-12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Riksföreningen för Ögonsjukvård Susanne Albrecht, ordförande Medlemmar Den 31 december 2014 hade riksföreningen 635 betalande medlemmar. Medlemsavgiften har under

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 20140101-2014 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 20140101-2014 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 20140101-2014 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Auktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Brf UrbanaVillor Malmö Organisationsnummer 769611-8079 Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31.

Läs mer

Halvårsrapport för tiden 2010-09-01 till 2011-02-28

Halvårsrapport för tiden 2010-09-01 till 2011-02-28 Comfort Window System AB (publ) Org nr 556574-9826 Halvårsrapport för tiden 2010-09-01 till 2011-02-28 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) tkr. Periodens resultat uppgick till

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer