Sjuksköterskor i Cancervård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjuksköterskor i Cancervård"

Transkript

1 Sjuksköterskor i Cancervård Org nr Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret

2 Verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 1 januari -31 december 2012 Vid årsmötet 2012 blev Gail Dunberger och Kristina Finnilä invalda och ersatte Marie- Louise Möllerberg och Per Fransson, samt Camilla Hultberg valdes till tillträdande ordförande. Efter årsmötet 2012 har styrelsen bestått av följande personer Per Fessé ordförande Gävle Camilla Hultberg tillträdande ordförande Stockholm Tina Bondesson kassör Stockholm Anna Axelsson sekreterare Göteborg Gail Dunberger ledamot Göteborg Kristina Finnilä ledamot Stockholm Sara Elehed ledamot Linköping Cecilia Lindh ledamot Göteborg Cecilia Olsson ledamot Karlstad Håkan Andersson Auktoriserad revisor Stockholm Annika Baan Revisor Göteborg Bodil Westman Revisorssuppleant Stockholm Valberedning Före årsmötet 2012 Anna Sandgren Sammankallande Ljungby Else Marie Rasmussen Malmö Carina Lund Hagelin Stockholm Efter årsmötet Per Fransson Sammankallande Umeå Else Marie Rasmussen Malmö Carina Lund Hagelin Stockholm 2

3 Styrelsens arbete Styrelsen har under året haft sex protokollförda möten samt ett konstituerande. Ett av dessa möten hölls över två sammanhängande dagar och två telefonmöte. Under hösten 2012 dokumenterades valberedningens arbete och en arbetsbeskrivning för valberedningen togs fram. Arbetsbeskrivningen skickades till sammankallande för valberedningen, Per Fransson. Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet 2012 att undersöka möjligheterna till ett samarbete med patientföreningar. Tyvärr har detta uppdrag inte hunnit genomföras i styrelsen. Medlemsantal Antalet betalande medlemmar var vid slutet av 2012 ca 800 stycken. Det innebär en förändring med 18 personer jämfört med december 2011 då föreningen hade 818 medlemmar. Nätverk Under året 2012 fanns följande nätverk inom föreningen; 1. Nätverket för sjuksköterskor i bröstcancervård 2. Nätverket för cancergenetiska vägledare (vilande) 3. Nätverket för fatigue 4. Nätverket för utvecklingssjuksköterskor inom radioterapi 5. Sarkomnätverket 6. Nationellt nätverk för vårdforskning inom cancervården Ledningsgruppen i nätverket för sjuksköterskor i bröstcancervård har förändrats och några representanter har slutat och ersatts av nya under Nätverkets mål är att varje region är representerad med två sjusköterskor, gärna en sjuksköterska från onkologen och en från kirurgen. Nätverket har haft fyra telefonmöten och två träffar, en i Stockholm och en i samband med SOTA dagarna i Linköping. Nätverket har också varit representerat på SweBcg två möten under året. I samband med SOTA dagarna i Linköping anordnade nätverket en utbildningseftermiddag, programmet hade tema rehabilitering, cirka 120 personer deltog. Program: Johanna Lisspers, leg. dietist föreläste om Kostens betydelse vid behandling av bröstcancer. Ulrika Fallbjörk, disp. leg. Sjuksköterska, presenterade sin avhandling Att leva utan eller att rekonstruera bröst efter mastectomi. Patrik Göransson, leg. Psykolog pratade om integrerad cancerrehabilitering för en fullvärdig och hållbar cancervård Christina Arin Åkesson leg. sjuksköterska och medlem i ledningsgruppen, berättade om nätverkets arbete med det nationella omvårdnadsprogrammet. Gunilla Dahlgren, författare och kåsör avslutade sedan eftermiddagen med lite roliga historier som ledde till många skratt. Utvärderingen av utbildningseftermiddag var väldigt positiv och flera önskemål om kommande föreläsningar kom in. Ledningsgruppen har under året också arbetat med 3

4 revidering av det nationella omvårdnadsprogrammet från 2011, en ny version kommer att vara klar nu under våren Nätverket har även arbetat med patientinformation vid endokrin behandling, Karolinska universitetssjukhuset har en broschyr som nätverket fått godkänt för att använda i hela landet och Helsingborgs bröstenhet har flera broschyrer på gång, de kommer att meddela när de är klara med dessa. Nätverket har också tittat på individuella vårdplaner och på patientinformation på andra språk detta arbete kommer att fortsätta under Den 11 oktober 2013 planerar nätverket för ett utbildningstillfälle, som kommer att vara i Stockholm. Fatiguenätverket återupptog sitt arbete efter att ha haft närverket vilande under ett antal år. Bland annat planerar nätverket att bland föreningens medlemmar efterhöra hur det arbetas med fatiuge runt om i landet. Till sin hjälp planerar man att använda sig av en enkät som troligtvis blir webbaserad. Radioterapinätverket Antalet medlemmar i nätverket består av minst en representant från varje strålbehandlingsklinik. Nätverket har en aktiv och levande kommunikation via mail och har alltid minst en fråga igång. De har tagit del och delgivit utvecklingsprojekt som drivs på hemkliniken. Nätverket har fått frågan om att representera föreningen i kontakten mot RTT och ESTRO och tackat ja. Representanten från nätverket är Ann-Christine Svensk. Nätverket fick även frågan att delta i schemat vid Onkologiveckan i Linköping 2013 vilket de tackade ja till. Sarcom nätverket Under 2012 träffades det lokala sarkomnätverket på Karolinska Universitetssjukhuset ett antal gånger för att planera en sarkomdag. Denna dag genomfördes 11 oktober 2012 på Karolinska sjukhuset i Solna och riktade sig till sjuksköterskor, undersköterskor och sjukgymnaster runt om i Sverige som arbetar med sarkom inom ortopedi, kirurgi, onkologi och barnonkologi. Ett 40-tal personer kom från olika delar av landet för att lyssna på de olika föreläsarna. Två av de inbjudna föreläsarna var sjukgymnaster, Merethe Johansen från Oslo och Linda Stridh från Lund, som föreläste om Sjukgymnastens roll och uppgift i sarkomteamet. För övrigt har det lags mycket tid på att planera den Stora Knöldagen. Denna kommer att genomföras den 19 april Nationella nätverket för vårdforskning inom cancervård hade under oktober en utbildningsdag Patientsamverkan i kunskapsutveckling. Nätverket fick även förfrågan om att sätta ihop en session i ämnet till Onkologidagarna 2013 i mars, vilket de tackade ja till. Tidningen Cancervården Under 2012 har Cancervården utkommit med sex nummer, tre under våren och tre under hösten. Tidningen har inrymt teman så som Strålbehandling, Utbildning, Smärta, Nutrition, Familj- och anhöriga, Onkologisk rehabilitering, hjärntumörer, Mag- tarmcancer, Fatigue, Palliativvård, bröstcancer och en stor rapportering från den Nationella konferensen i Stockholm 24-25/ Cancervården har under året fortsatt att bjuda in en gästkrönikör och vår förhoppning är att detta ska inspirera till debatt i frågor rörande cancervården. Gästkrönikörer under året har varit Jan Degerfeldt, Katarina Graffman, Monica Nyström, Anna-Lena Sunesson, Karin Jonsson och Sylvia Sauter. 4

5 Redaktionen bestod fram till årsmötet 2012 av Kristina Granevåg, redaktör, Lena Sharp, Nadja Rystedt och Ulrika Östlund. Efter årsmötet har redaktionen bestått av Kristina Granewåg, redaktör, Lena Sharp, Ulrika Östlund och Nadja Rystedt och Annette Holst- Hansson. Eva Gärdsmo Pettersson är medicinsk journalist och ingår i redaktionen, hon har arbetat redaktionellt och kontinuerligt bidragit med egna artiklar och intervjuer. Det är mycket värdefullt att ha denna kompetens knuten till tidningen. David Hammar JLD & Kompani är projekt- och annonsansvarig. Vi har även ett nära och bra samarbete med Helene Heed som är grafik designer. Det pågå en kontinuerlig diskussion när det gäller att försöka utveckla tidningen så att den ska vara aktuell och inspirerande att läsa. Redaktionen har haft fyra redaktionsmöten under året. Två på våren och två på hösten. Ett möte har styrelsen och redaktionen haft gemensamt. Förutom detta har redaktionen haft tre telefonmöten och därutöver tät mail- och telefonkontakt i samband med manusstopp och utgivning. Hemsidan Under 2012 förlängdes föreningens serviceavtal och uppdatering av hemsidan med företaget Herr Sjöberg Produktion AB och ny hemsideansvarig är Kristina Finnilä från styrelsen. Hemsidans plattform har föråldrats i och med uppdatering i slutet av 2012 flyttades hemsidan till en ny flexiblare plattform och säkrat upp föreningens användning av sidan för den närmsta framtiden. Den nya hemsidan lanserades vid årsskiftet 2012/2013. En av fördelarna med den nya plattformen är att nya publiceringarna på hemsidan även kan generera en publicering på föreningens facebooksida. I och med uppdateringen gicks även föreningens facebooksida igenom. Alla anmälningar sker fortfarande via hemsidan gällande stipendier, utbildningar och vår nationella konferenser. Under 2012 hade föreningen 5446st besök och av detta var 3438st unika besökare. 61 % bestod av ny besökare via någon form av sökmotor. Trafiken på hemsidan har varit i genomsnitt 454 besökare per månad under Majoriteten av besökarna kommer från Sverige, men även besökare från Norden, Europa och övriga världen finns representerade. Genomsnitts längd på besöken var 3:16 minuter och 3 sidor/besökare. Under 2011 upprättades en facebooksida för att förenkla möjligheten att sprida information och för medlemmar att kommentera eller förmedla synpunkter. I slutet av 2012 hade 150st gillat sidan. Vissa enstaka inlägg under 2012 nådde ut till ca 300 personer. Sidan är allmän och kan ses av alla. Årets sjuksköterska Utmärkelsen Årets sjuksköterska i cancervård 2012 tilldelades Pia Alvevik och Elisabeth Calme från Radioterapiavdelningen, Onkologikliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset. Vinnarna och samtliga nominerade uppmärksammades och presenterades under föreningens nationella konferens i maj Priset delades ut i samarbete med Roche AB. Under konferensen 2012 firar Årets sjuksköterska 10 årsjubileum. 5

6 Stipendier Under 2012 utlystes 10 stycken olika riktade stipendier som redovisas nedan. 1. TEVA Konferensstipendium Föreningen avsatte kr till medlemsstipendier till föreningens nationella konferens i samarbete med TEVA. Avsedd för sjuksköterskor som arbetar med cytostatikahantering. Stipendiet omfattade 10st medlemmar för att del ta på konferensen. 2. Nätverkstipendium Utlyses varje år med ansökningstid löpande fritt under året. Sarkom nätverket för beviljades sin ansökan på kr för sitt arbete med utbildningsdag under våren Nationellt nätverk för vårdforskning inom cancervården beviljades medel för lokal under onkologidagarna i Linköping för nätverksträff. Medlemsstipendium 3. Ett vårdutvecklingsstipendium, utlystes 2011, på kr tilldelades Malin Backman, sjuksköterska på Karolinska universitetssjukhuset. Stipendiet gick till inredning i ett aktivitetsrum för cancerpatienter som ligger på Karolinska sjukhuset. Konferenser/utbildningsdagar Den 10:e nationella konferensen i cancervård som genomfördes 24-25/5 i Stockholm. 202 deltagare och 64 utställare närvarade. Vi var speciellt glada över att även deltagare från Norden deltog. Under den gemensamma middagen på kvällen delades pris för bästa poster ut. Utvärderingen har visat att både deltagarna och utställarna var oerhört nöjda med innehåll och arrangemang. Lars Ångström från Glaxo Smith Kline har skickat förfrågan angående fortsatt intresse för TARGET. Svar gavs att det inte är aktuellt i nuläget. Nationella Vårdprogram/Remisser Efter de senaste årens granskningar av vårdprogram/remisser har en mall tagits fram under 2012 för att underlätta arbetet med granskningar. Alla åsikter och förslag i remissfrågor som kommer från SSF och andra instanser kommer inte med i svaren som lämnas. Mycket tid läggs från föreningen i ett flertal granskningar och beslut fattats att föreningen utöver svar till SSF eller andra instanser skall skicka svar direkt till remittent. Remissen 2012;42 behörighetskontroll genom att öppna upp elektronisk tillgång till registret över hälso- och sjukvårdspersonal, nationellt vårdprogram gastroenteropankreatriska neuroendokrina tumörer och remiss förslaget till nya etiska riktlinjer för hjärtlungräddning pga tidsbrist hade ingen möjlighet att besvara. Följande vårdprogram/remisser har granskats och besvarats under Nationellt kunskapsstöd för god palliativvård. Nationellt vårdprogram i esofagus- och ventrikelcancer. 6

7 Nationellt vårdprogram pankreas och periampullär cancer. Nationellt vårdprogram för malignt melanom. Nationellt vårdprogram peniscancer. Nationellt vårdprogram ovarialcancer. SSF:s strategi för ehälsa. Specialistutbildningen för sjuksköterskor. Värdegrundsfrågor Den ofrivillige resenären En bok om din cancerresa Nationellt samarbete Ramböll Management Consulting fick i uppdrag av Socialdepartementet att identifiera förbättringsområde inom den svenska hälso- och sjukvården. Bakgrunden till uppdraget var patientundersökningen The 2011 Commonwealth Fund International Health Policy Survey, även kallad IHP-studien, som jämför hälso- och sjukvårdssystemen i 11 olika OECD-länder. IHP-studien visade att det är några områden där svenska patienter är särskilt kritiska, exempelvis när det gäller väntetider för att få komma till läkare eller sjuksköterska, kommunikationen med sjukvårdspersonalen samt hälso- och sjukvårdens samordning kring patienten. Ramböll bjöd in en representant från Sjuksköterskor i cancervård att delta i en fokusgrupp om den svenska hälso- och sjukvården. Fokus var på några specifika problemområden som har uppmärksammats i IHP-studien. I fokusgruppsarbetet 17/2 i Stockholm deltog medlemmar från olika sektioner inom Svensk Sjuksköterskeförening, Vårdförbundet samt SLF. Karin Orrsveden från Karolinska Universitetssjukhuset representerade föreningen i frågan. Nationella rådet för palliativ vård (NRPV) Sjuksköterskor i cancervård ingår som medlem i NRPV, vilken är en ideell förening bestående av representanter från yrkesföreningar/nätverk i palliativ vård. Under 2012 utsågs Kristina Jönsson att representant föreningen i NRPV. Cecilia Olsson är Kristinas kontaktperson i styrelsen. Under det gångna året har NRPV haft 4 protokollförda styrelsemöten. Sjuksköterskor i cancervård har genom Cecilia Olsson och Cecilia Lind lämnat remissvar i december 2012 på Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård-vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer till NRPV och Socialstyrelsen. Arbete sker kring att göra en palliativ tidskrift på 4 nr per år. Sjuksköterskor i Cancervård ställer sig positiva till detta men har varit tydliga med att vi inte kommer att bidra med någon redaktionell arbetsinsats. NRPV har och kommer att fortsätta sitt arbete med sin hemsida och visa en tydligare koppling mellan palliativregistret. Fortsatt planering inför 5-6 mars :e Nationella konferensen i Palliativ vård. På finns mer information och även nationella rådets styrelseprotokoll utlagda. Svensk sjuksköterskeföreningen (SSF) Kristina Finnilä har varit på workshop i omvårdnadsvariabler i kvalitetsregister. Det kom en rapport i början av december för vilka omvårdnadsvariabler som är framtagna. Sjuksköterskor i Cancervård har tillsammans med SSF tagit initiativ till att fortsätta arbetet med framtagande 7

8 av omvårdnadsvariabler inom cancersjukvården, arbetet i from av workshops kommer att genomföras under Cecilia Olsson representerade SSF i en endagsworkshop om modell för nationell patientenkät inom cancervården som Socialstyrelsen bjöd in till. Representerade var professioner, de flesta RCC, en rad kvalitetsregister, patientföreningar, SKL m.fl. Presentation av pilotstudien och gruppdiskussioner ledde fram till många frågor och identifierade brister i enkäten av workshopdeltagarna. Cecilia rapporterade tillbaka till SSF och projektgruppen i Linköping. Socialstyrelsen gav ut en rapport från projektet i juli 2012 Nationell enkät till patienter inom cancervården förslag till modell, som går att läsa på Camilla Hultberg deltog på ordföranderådet vid föreningsstämman. Camilla deltog även under Lust & Kunskap. Camilla deltog på styrelseutbildning som SSF anordnade under juni genomfördes ett möte om framtidens Specialistsjuksköterskeutbildningen. Ingen från styrelsen kunde representera föreningen. Vårdförbundet Inbjudan till årlig ordförandekonferens november ingen från styrelsen kunde tyvärr inte närvara. Under 2012 fortsatte föreningens samarbete med vårdförbundet gällande ansvaret för föreningens medlemsregister. SOF Samarbete inleddes och fortsatte under 2012 med SOF angående att samverka kring en konferens mars Beslut togs på årsmötet 2012 att genomföra en multiprofessionell konferens i samarbete med SOF Linköping mars. Styrelsen anlitade juridisk hjälp för att skriva avtal mellan föreningarna. Avtalet gällde en gemensam konferens 2013 i Linköping där båda föreningarna var likvärdiga partners. Sara Elehed, Per Fessé och Camilla Hultberg representerar styrelsen i arbetet med den multiprofessionell konferens Onkologidagarna Anmälan till konferensen skedde på separat hemsida men länkades från respektive förening. Dagens medicin Under 2012 skrevs en debattartikel angående Stora satsningar i svensk Cancervård används pengarna rätt som fick gehör nationellt genom ett svar ifrån samtliga RCC-chefer och SKL. 8

9 Internationellt samarbete Nordisk samarbetsgrupp (NSG) NSG har under året träffats en gång. Vid föreningens nationella konferens i maj i Stockholm. Vi diskuterade utifrån ett gemensamt nordiskt perspektiv hur vi kan hjälpa och stötta varandra att påverka så att cancersjukvården och sjuksköterskornas arbete blir säkert och professionellt. Under 2012 har utbyte av de olika ländernas föreningars tidskrifter skett för att öka samarbetet och utbytet av information och kunskap mellan länderna. NSG representanter 2012: Sara Elehed - Sverige, Ellen Rosseland-Hansen - Norge, Marianne Cumberland-Danmark, och Margret Mortensen från - Färöarna, Ragna Runarsdottir Island EONS EONS grant (3800 Euro) tilldelades föreningen för bidraget och arbetet vid ECCO Styrelsen fick däremot specificera hur pengarna kan komma medlemmarna till gagn. Beslut fattades att pengarna skall gå till en utbildningsaktivitet i samband med årsmötet Förslaget som antogs blev ämnet sex och cancer. Förfrågan har gått ut angående education working group. Per har hört runt utan att finna någon som visat intresse. Förfrågan har gått ut angående education working group. Ingen anmälan skedde från Sverige. Per Fessé fick förfrågan att delta Advocacy working group och tackade ja. Uppdraget löper under 2 år från sommaren Föreningen tackade nej till att anordna Advisory Council meeting i Sverige. Sjuksköterskor i cancervård är föreningsmedlem i EONS. För att förbättra möjligheterna för våra medlemmar att ta dela av förmåner hos EONS får vetskap om vilka som är medlemmar och e-post. November 23-24/11 deltog ordförande och tillträdande ordförande i EONS advisory council meeting i Slovenien. Gick igenom EONS nuvarande situation, arbete och förändringar och förbättringar för framtiden. För att öka sammarbete skall EONS bjudas in till våra aktiviteter, ex utbildningsdagar. Det trycktes även mycket på att det finns stipendium och utbildningar att sökas inom EONS. Uppmuntra föreningensmedlemmar söker till EONS Masterclass. ESTRO Se under nätverk.. ISNCC Föreningen är medlem och det finns en webbaserad utbildning som föreningens medlemmar kan få tillgång att gå. 9

10 Yrkande Att årsmötet beslutar godkänna den av styrelsen lämnade verksamhetsberättelsen för 2012 Styrelsen i maj 2013 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. 10

11 Sjuksköterskor i cancervård Org.nr (2) Resultaträkning Medlemsintäkter Annonsintäkter, prenumeration Kurser / Konferenser Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Konferenser, möten, resekostnader Övriga externa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

12 Sjuksköterskor i cancervård Org.nr (2) Balansräkning TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Nummer 4 2010. Inför Nationella konferensen i Göteborg Med livet som insats Njurcancer. c a n c e r v å r d e n #4 2010 1

Nummer 4 2010. Inför Nationella konferensen i Göteborg Med livet som insats Njurcancer. c a n c e r v å r d e n #4 2010 1 Nummer 4 2010 Inför Nationella konferensen i Göteborg Med livet som insats Njurcancer c a n c e r v å r d e n #4 2010 1 P r o g r a m n i o n d e n at i o n e l l a ko n f e r e n s e n m e d l i v e t

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP!

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP! OMEP-nytt tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013 Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL - Grattis OMEP! - Rapport från konferensen Hållbar utveckling - i teori och global praktik - Världsprojektet

Läs mer

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Riktlinjer Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Sammanställning över regler, riktlinjer och rutiner Sida reviderat 1. Regler för bokning och ersättning till förtroendevalda inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2006 11 08 Ordförande Annika Eklund Grönberg vald t.o.m. 2007

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2010 2012 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD DELRAPPORT 8 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården 1 Innehåll

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Inledning Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska enligt sitt reglemente verka för god vård och uppfostran av barn, som är i behov av särskild omsorg,

Läs mer

För första gången förstod någon

För första gången förstod någon 1973 2013 För första gången förstod någon från föreningen för psykotiska barn till autism- och aspergerförbundet Inför Autism- och Aspergerförbundets 40-jubileum beslutades att ta fram en historik som

Läs mer

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2014 Musik- och kulturskolan 1 2 2014-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009-1 - SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2009 haft följande sammansättning: Ordförande Ragnar Bergståhl Vice ordförande Lennart Larsson Kassör Lennart Lindberg

Läs mer

SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14

SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14 SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14 Bakgrund och projektbeskrivning: I samband med vårdval 2009 minskade, eller försvann,

Läs mer

Förord. Eva Hesselgren Mortensen, Svensk Biblioteksförenings ordförande.

Förord. Eva Hesselgren Mortensen, Svensk Biblioteksförenings ordförande. Förord Styrelsearbetet präglades fram till årsmötet 2003 i hög grad av förberedelser för att sälja en större aktiepost och därmed lämna aktiemajoriteten i BTJ. Under arbetets gång var styrelsen helt enig.

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2013-2014 Förord Utrikespolitiska föreningens i Uppsalas verksamhetsår 2013 2014 har varit väldigt lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer,

Läs mer

Medlemsblad för de nordiska riksföreningarna för CYSTISK FIBROS 2 2004

Medlemsblad för de nordiska riksföreningarna för CYSTISK FIBROS 2 2004 Medlemsblad för de nordiska riksföreningarna för CYSTISK FIBROS 2 2004 1 Kunskaper ger färdighet sägs det Förbundet hade helgen 23-25 april en riktig arbetshelg. Först var det styrelsemöte fredag kväll,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer

Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering

Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering Utveckling av psykosocialt stöd och cancerrehabilitering västra sjukvårdsregionen Foto: Rickard Eriksson Förord Denna delrapport 2013 är författad av utvecklingsledaren för psykosocialt stöd och cancerrehabilitering

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Ordföranden har ordet! Nr 2 2014

Ordföranden har ordet! Nr 2 2014 Nr 2 2014 Ordföranden har ordet! Några funderingar Den härliga sommaren är slut, men ersätts av höstens vackra färger. Hösten är också upptakten till nya aktiviteter och förhoppningsvis intressanta möten

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer