Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte"

Transkript

1 Solna den 22 maj 2014 Till SDF, SSL-föreningar herrar och damer 2013/14 F k Förbundsstyrelsen, Valberedning, Revisorer Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte Svenska Innebandyförbundets styrelse kallar härmed till Förbundsmöte i Solna enligt nedan. Tid: Plats: Söndag 15 juni 2014, för tider - se bifogat program Sundbybergsvägen 9, Solna Fullmakt: Fullmakt ska fyllas i och skickas till Svenska Innebandyförbundet senast 12 juni Observera att fullmakt endast är godkänd med två underskrifter. Behåll en kopia av fullmakten och ta med er till Förbundsmötet Handlingar: Bifogas detta utskick, samt finns på Info: Finns på: Frågor till Väl mött Tomas Engholm Förbundsordförande Göran Harnesk Generalsekreterare

2 Program för dagen Söndag 15 juni 11,00-12,15 Registrering av fullmakter till Förbundsmötet och SEI:s årsmöte Brunch serveras mellan 11,00-12,00. 12,15 Förbundsmötet startar Ca 13,30-14 Svensk Innebandy Tillsammans Fika serveras på eftermiddagen. Ca 13,30-14 Registrering av fullmakter till SEI:s årsmöte Ca 14,00 SEI:s årsmöte startar Utdrag ur SIBF:s stadgar: Kap 2 Förbundsmötet: 2 Förslag till ärenden att behandlas av förbundsmötet Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 31 mars. Rätt att avge förslag tillkommer SDF och medlemsförening. Förslag från medlemsförening skall berört SDF beredas tillfälle att yttra sig över. Förslag skall föreläggas förbundsmötet med förbundsstyrelsens utlåtande. 3 Sammansättning och beslutförhet Förbundsmöte består av ombud för medlemsföreningarna inom respektive SDF utsedda genom beslut av SDF-möte samt, ombud för de föreningar som tillhör eller under tiden från närmaste föregående ordinarie förbundsmöte tillhörde högsta divisionen dam/herr av förbundet administrerad serie. Ombud får inte företräda mer än ett SDF och/eller en förening samt får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen. SDF får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst. Ombud skall medföra fullmakt från sitt SDF eller förening. I fullmakten skall ombudets rätt att utöva rösträtt anges. Ersättare för ombud ska anges på fullmakten. Kap 1 Allmänna bestämmelser: 9 Stadgeändring För ändring av dessa stadgar krävs beslut av förbundsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

3 FULLMAKT F Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte Söndag 15 juni 2014 Förbundskansliet, Sundbybergsvägen 9, Solna F Samtliga fält inklusive två underskrifter är obligatoriska. SDF eller förening: ska textas Ombud och utövare av rösträtt : namn ska textas Övriga ombud: namn ska textas Härmed intygas att ovan nämnd/a person/er är ombud enligt ovan Underskrift ordförande Underskrift sekreterare/kassör Namnförtydligande Namnförtydligande Fullmakt ska vara Svenska Innebandyförbundet tillhanda senast 12 juni SIBF, Box 1047, Solna * * Fax OBS! Behåll kopia av fullmakten och tag med den till Förbundsmötet.

4 MÖTESAGENDA Ärenden vid förbundsmötet 2014 Förbundsmötets förhandlingar öppnas av förbundsordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden. Vid förbundsmötet skall följande ärenden förekomma: 1. fastställande av röstlängd för förbundsmötet på grundval av den utav förbundsstyrelsen upprättade röstlängden, SDF max 214 röster, elitföreningar en (1) vardera max 24 röster. Totalt max 238 röster. 2. fastställande av föredragningslista för mötet, 3. fråga om mötets behöriga utlysande, Utlyst genom införande på Idrottens Kungörelser (www.idrottenskungorelser.se) i april Sedan årsskiftet 13/14 finns inte längre RF:s kungörelseorgan tidningen Svensk Idrott. Sedan dess är kungörelseorgan, sedemera Idrottens Kungörelser. Kallelse, inklusive alla handlingar, har mejlats den 22 maj 2014 och skickats med post den 26 maj Dessutom ytterligare för kännedom på från den 4 mars val av mötesordförande, Valberedningen föreslår 5. val av protokollsekreterare för mötet, Valberedningen föreslår 6. val av två protokolljusterare att jämte mötesordförandena justera mötets protokoll, samt erforderligt antal rösträknare, Valberedningen föreslår två protokolljusterare samt rösträknare 7. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser: a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret, Verksamhetsberättelse för 2013/2014 är utsänd med handlingarna och därmed såsom sådan föredragen b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret, Resultat- och balansräkning för 2013/2014 samt årsredovisning utsänd med handlingarna och därmed såsom sådan föredragen c) fördelning av SDF-bidragets utvecklingspott, SEK Styrelsen föreslår att av årets resultat sätts SEK av till ändamålsbestämda medel.

5 d) revisorernas berättelse för samma tid, Revisionsberättelse för verksamhets- och räkenskapsåret 2013/2014 är utsänd med handlingarna och därmed såsom sådan föredragen 8. fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning, På förslag från revisorerna 9. behandling av styrelsens förslag och av motioner som getts in i den ordning som sägs i 2 kap. 2, 9.1 Motioner Inga motioner har kommit in. 9.2 Förbundsstyrelsens förslag Inga förslag finns. 10. fastställande av förenings årsavgift till förbundet, Förbundsstyrelsen föreslår oförändrad avgift till SEK per förening/år 11. a) behandling av förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan för kommande verksamhetsperiod, 1. Verksamhetsinriktning och verksamhetsplan 2. Budget för räkenskapsåret 2014/2015 b) redovisning och fastställande av arvoden till förbundsstyrelsen I enlighet med beslut från Förbundsmötet prisbasbelopp/år till ordförande Svenska Innebandyförbundet 1 prisbasbelopp/år till övriga ledamöter 12. val av tre (3) övriga styrelseledamöter för en tid av två år Valberedningen föreslår 13. val av en (1) revisorer och en (1) revisorssuppleanter för en tid av ett år, Valberedningen föreslår 14. val av ordförande och fyra (4) övriga ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, Förbundsstyrelsen redovisar inkomna förslag (se Förbundsstyrelsens redovisning i bilaga) 15. beslut om val av ombud och erforderliga suppleanter till RF-stämma. Valberedningen föreslår 16. Avslutning Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

6 Röstlängd SDF föreningar och licenser, 28/ Antal röster SDF 220 F.röst 110 L.röst 110 För.röst 0,11727 L.röst 0,00094 Röstberättigad Föreningar F.röst*Förening Licenser L.röst*Lic Röster F+L Blekinge IBF 10 1, ,35 5 Bohuslän-Dals IBF 16 1, ,74 5 Dalarnas IBF 33 3, ,29 8 Gotlands IBF 17 1, ,96 5 Gästriklands IBF 21 2, ,11 6 Göteborgs IBF 57 6, ,24 15 Hallands IBF 29 3, ,25 9 Hälsinglands IBF 16 1, ,27 5 Jämtland/Härjedalens IBF 10 1, ,88 5 Norrbottens IBF 33 3, ,96 7 Skånes IBF 83 9, ,55 19 Smålands IBF 83 9, ,10 20 Stockholms IBF , ,93 20 Södermanlands IBF 31 3, ,21 8 Upplands IBF 64 7, ,09 15 Värmlands IBF 48 5, ,43 11 Västerbottens IBF 60 7, ,48 13 Västergötlands IBF 49 5, ,39 10 Västernorrlands IBF 26 3, ,31 6 Västmanlands IBF 34 3, ,91 8 Örebro Läns IBF 29 3, ,69 6 Östergötlands IBF 36 4, ,86 9 Summa SDF kan ha max 20 röster SDF kan ha minst 5 röster Röstlängd Elitföreningar Förening Röster AIK IBF 1 Caperiotäby FC 1 Djurgårdens IF IBF 1 Endre IF 1 FBC Uppsala 1 FC Helsingborg 1 Granlo BK 1 Hide-a-lite Mullsjö AIS 1 Huddinge IK 1 IBF Falun 1 IBK Dalen 1 IK Sirius IBK 1 IKSU 1 Jönköpings IK 1 KAIS Mora IF 1 Karlstad IBF 1 Linköping IBK 1 Pixbo Wallenstam IBK 1 Rönnby IBK 1 Sala Silverstaden IBK 1 Storvreta IBK 1 Täby FC IBK 1 Warberg IC 1 Växjö IBK 1 Totalt antal röster

7 Ändamålsbestämda medel Utvecklingsbidrag Under en treårsperiod kommer RFs bidrag till Svensk Innebandy att öka. Inför det kommande året ökar utvecklingsbidraget med 990 Tkr. Säsongen därefter kommer ökningen att uppgå till Tkr för att slutligen öka till Tkr inför 2015/16 för att sedan stanna på den nivån. Vid ett flertal tillfällen där förbundsstyrelsen och distriktsordföranden träffats har det funnits ett starkt uttryck för samordning av olika funktioner och verksamhetsområden. Detta för att kunna bli än mer effektiva och att utnyttja resurserna rätt. Detta förslag bygger på att det ekonomiska tillskottet öronmärkas utifrån de principer som förbund och distrikt gemensamt har tagit fram under rubriken Innebandy Tillsammans mot Grundprincipen är att det ska finnas likvärdiga förutsättningar för innebandyutövare vart än de befinner sig i Sverige. Syftet är att under en tre årsperiod skapa förutsättningar i en upptrappningsmodell där distrikt och förbund ska jobba nära med gemensamma frågor. Svenska innebandyförbundet kommer att där så behövs tillskjuta extra personalresurser utöver den angivna budgeten. 2014/2015 Införande av en gemensam disciplinnämnd Ett försöksprojekt som ska fungera enligt samma villkor som befintliga disciplinnämnder. Förutsättningarna är att ärendena behandlas skyndsamt. Ordförande konferens En utökad konferens i samband med VM enligt tidigare modell med den skillnaden att distrikt integreras i det förberedande arbetet. Arbetsgrupper SDF, FS, FK I dagsläget finns det en arbetsgrupp som arbetar med projektet Innebandy Detta arbete fortsätter och, om möjligt, fler grupper startar. Ett arbetsområde är Innebandyn vill som bör ses över och revideras. Seminarier i samband med VM Vi tar tillvara på den energi och kraft som VM ger och skapar ett stort utvecklingskonvent i Göteborgsmässan kring frågeställningar som är viktiga för Svensk Innebandy. Representanter från SDFn ingår i programgruppen.

8 Likabehandling Ett nationellt projekt påbörjas med en inventering av SDFns förutsättningar att arbeta med begreppen integration, mångfald och bredd. Utifrån denna inventering görs en handlingsplan som presenteras vid nästkommande förbundsmöte. Gemensamt E post system - Utifrån de gemensamma arbetet kring Innebandy Tillsammans utvecklas E mail hanteringen så att detta inbegriper samtliga utövare inom förbund och distrikt. Budget 100 Tkr. Totalt: kronor Ovanstående förslag redovisas i samband med förbundsmötet 2015 där nedanstående inriktning justeras eller fastställs för de nästkommande åren. 2015/2016 Gemensam disciplinnämnd Implementering i den ordinarie verksamheten enligt ovan men med en utökning av omfattningen. Budget 250 Tkr. Ordförandekonferens En utökad konferens i samband med förbundsmötet med betoning på framtidsfrågor. Arbetsgrupper SDF, FS, FK Enligt ovan med den beslutade inriktningen 2020 som innebär en utveckling av områden och innehåll. Budget 250 Tkr. Likabehandling Utifrån att den inventering och utvärdering som genomförts ger ett förväntat resultat påbörjar ett projekt med de av förbundsmötet fastställda ramarna. Projektanställd personal rekryteras för att jobba i nära samarbete med SDFn. Budget 600 Tkr. Digital utveckling Fortsatt gemensam utveckling av interna arbetsplatser och samverkansområden kring frågor enligt förbundsmötesbeslut. Budget 100 Tkr. Totalt: kronor Ovanstående förslag redovisas i samband med förbundsmötet 2016 där nedanstående inriktning justeras eller fastställs för de nästkommande åren.

9 2016/2017 Gemensam disciplinnämnd Implementerad i den ordinarie verksamheten enligt ovan. Budget 250 Tkr. Ordförandekonferens En utökad konferens i samband med förbundsmötet med betoning på framtidsfrågor. Arbetsgrupper SDF, FS, FK Enligt ovan med den beslutade inriktningen 2020 som innebär en fortsatt utveckling av områden och innehåll. Budget 250 Tkr. Likabehandling Upptrappning av projektarbetet med integration, mångfald och bredd. Ytterligare projektanställd personal rekryteras. Fortsatt med ett nära samarbete med SDFn. Budget 1000 Tkr. Digital utveckling Fortsatt gemensam utveckling av interna arbetsplatser och samverkansområden kring frågor enligt förbundsmötesbeslut. Budget 100 Tkr. Totalt: kronor Ovanstående förslag redovisas i samband med förbundsmötet 2017 där beslut om implementering av inriktningen och tjänster i den ordinarie verksamheten beslutas och/eller justeras.

10 Valberedningens förslag Valberedningen har på sedvanligt sätt under verksamhetsåret varit närvarande på styrelsens fysiska möten, genomfört intervjuer med samtliga i förbundsstyrelsen. Vi har också som tidigare år deltagit på ordförandekonferens, tävlingskongress och andra mötesplatser. Kontakter med distrikten har skett genom fysiska möten på ovan nämnda mötesplatser, samt vid ordförandekonferensen. Kontakt med röstberättigade föreningar har främst tagits genom samtal med ordförande för SEI. Med detta som bakgrund har vi bildat oss en uppfattning om styrelsen och ledamöternas arbete samt distriktens och SEI uppfattning om densamma. Nomineringsarbete I vårt arbete med att nominera personer till de olika posterna har vi på grundligt sätt utvärderat de olika föreslagna personernas bakgrund, egenskaper och vad de kan bidra till arbetet att leda vår verksamhet. Valberedningens förslag har idag, , kompletterats med det sista förslaget. Förslag från valberedningen Val till förbundsstyrelse Styrelseledamot Krister Azelius, Helsingborg (val på 2 år, omval) Styrelseledamot Mikaela Mikaelsson, Umeå (val på 2 år, omval) Styrelseledamot Pernilla Nielsen, Åstorp (val på 2 år nyval) Pernilla är 46 år, gift och två barn (17 och 20 år). Har varit engagerad inom innebandyn på lokal nivå i tio år och varit ordförande i Åstorp/Kvidinge IBS fram till Sedan fyra år tillbaka är Pernilla ledamot i Skånes IBF. Pernilla arbetar som sales coordinator på Aerosol Scandinavia AB. Val av revisorer PriceWaterhouseCoopers (PWC), Stockholm. Solna den 11 juni 2014 Valberedningen Svenska Innebandyförbundet Stephen Selindh (ordf), Britt-Louise Eriksson, Håkan Silvén, Niclas Westen och Roy Silverby Solna

11 Redovisning av inkomna förslag till Valberedning Nominerade Stephen Selindh Roy Silverby Niclas Westén Brittlouise Ericsson Håkan Silvén Nominerad av Göteborg, Halland, Stockholm, IBK Dalen (som ordförande) Göteborg, Halland, Stockholm Göteborg, Halland, Stockholm Göteborg, Halland, Stockholm, Västerbotten, IBK Dalen Göteborg, Halland, Stockholm Listan uppdateras efterhand det kommer in fler förslag på Solna den 22 maj 2014 Svenska Innebandyförbundet Magnus Fantenberg Controller

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 Stadgar SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift... 1 2 Sammansättning... 1 3 Verksamhetsområde... 1 4 Stadgar... 1 5 Beslutande

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgehistorik Dessa stadgar antogs på årsmötet 1997-06-16 Revideringar fastställdes vid årsmötet 1999-06-10 Revideringar fastställdes vid årsmötet

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 RF:s Stadgar I lydelse efter RF-stämman 2013 Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 Ändrade paragrafer har markerats med ändr 2013, med undantag för paragrafer där enbart följdändring eller korr.ändringar

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R 30 31 maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping PROGRAM Svenska Jägareförbundets

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Sveriges Naturistförbund

Sveriges Naturistförbund Naturism, definition och mål Naturism är en livsstil i harmoni med naturen. Den utmärks av praktiserandet av gemensam nakenhet och har till ändamål att uppmuntra självkänsla, respekt för andra och för

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden.

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Inledning: Tillhörighet, H.O.G. Harley Owners Group H.O.G. är en märkesklubb av och för Harley Davidson Motor Company USA. H.O.G. International är den övergripande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRBUNDSMÖTET I MALMÖ!

VÄLKOMMEN TILL FÖRBUNDSMÖTET I MALMÖ! VÄLKOMMEN TILL FÖRBUNDSMÖTET I MALMÖ! Vi hälsar dig varmt välkommen till förbundsmötet på Scandic Triangeln i Malmö den 9-10 maj. Adress: Triangeln 2, 211 43 Malmö GPS: Latitud -55,5964845, Longitud -13,0015222

Läs mer