Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte"

Transkript

1 Solna den 15 maj 2007 Till F k SDF, Elitföreningar herrar och damer 2006/2007 och 2007/2008 Förbundsstyrelsen, Valberedning, Revisorer, Disciplingruppen Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte Svenska Innebandyförbundets styrelse kallar härmed till Förbundsmöte i Solna enligt nedan. Tid: Plats: Fullmakt: /anmälan lördag 9 juni 2007, för tider se programmet Vasakronan, Sundbybergsvägen 9, Solna Anmälan sker via anmälningsformulär på Fullmakt ska fyllas i och skickas till, samt vara Svenska Innebandyförbundet tillhanda, senast 7 juni Observera att fullmakt endast är godkänd med två underskrifter. Behåll en kopia av fullmakten och ta med er till Förbundsmötet Bilagor: Program, fullmakt, röstlängd, mötesagenda, redovisning av inkomna förslag till Valberedning, motioner inklusive yttranden, Förbundsstyrelsens förslag, verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 30 april 2007 samt budget Valberedningens förslag kommer bifogas. Övrigt: Info: Deltagande representanter står för egen resa samt eventuell logi. Logi kan bokas när anmälan görs i ovan länk. Kallelse inklusive samtliga bilagor skickas per post/mejl till röstberättigade den 15 maj Mejlet innehåller endast kallelse, program och fullmakt. All information finns på: Frågor till Väl mött Per Jansson Förbundsordförande Tomas Eriksson Generalsekreterare

2 Program lördag 9 juni 10,30-11,00 Registrering av fullmakter till extra Tävlingskongressen 11,00 Extra Tävlingskongressen startar Lunch serveras efter extra Tävlingskongressen/före Förbundsmötet. 13,00-14,00 Registrering av fullmakter till Förbundsmötet 14,00 Förbundsmötet startar SIBF bjuder deltagare på lunch i samband med Extra Tävlingskongressen och Förbundsmötet Utdrag ur SIBF:s stadgar: 3 Sammansättning och beslutförhet Förbundsmöte består av ombud för medlemsföreningarna inom respektive SDF utsedda genom beslut av SDF-möte samt, ombud för de föreningar som tillhör eller under tiden från närmaste föregående ordinarie förbundsmöte tillhörde högsta divisionen dam/herr av förbundet administrerad serie. Ombud får inte företräda mer än ett SDF och/eller en förening samt får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen. SDF får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst. Ombud skall medföra fullmakt från sitt SDF eller förening. I fullmakten skall ombudets rätt att utöva rösträtt anges. 9 Stadgeändring För ändring av dessa stadgar krävs beslut av förbundsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

3 MÖTESAGENDA Ärenden vid förbundsmötet 2007 Förbundsmötets förhandlingar öppnas av förbundsordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden. Vid förbundsmötet skall följande ärenden förekomma: 1. fastställande av röstlängd för förbundsmötet på grundval av den utav förbundsstyrelsen upprättade röstlängden, SDF max 242 röster, elitföreningar en (1) vardera max 25 röster. Totalt max 267 röster. 2. fastställande av föredragningslista för mötet, 3. fråga om mötets behöriga utlysande, Utlyst genom införande i Svensk Idrott nr 3/2007 samt genom kallelse till röstberättigade den 15 maj Dessutom ytterligare för kännedom på från den 30 mars val av mötesordförande, Valberedningen föreslår 5. val av protokollsekreterare för mötet, Valberedningen föreslår 6. val av två protokolljusterare att jämte mötesordförandena justera mötets protokoll, samt erforderligt antal rösträknare, Valberedningen föreslår två protokolljusterare samt rösträknare 7. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser: a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret, Verksamhetsberättelse för 2006/2007 är utsänd med handlingarna och därmed såsom sådan föredragen b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret, Resultat- och balansräkning för 2006/2007 samt årsredovisning utsänd med handlingarna och därmed såsom sådan föredragen c) revisorernas berättelse för samma tid, Revisionsberättelse för verksamhets- och räkenskapsåret 2006/2007 är utsänd med handlingarna och därmed såsom sådan föredragen 8. fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning, På förslag från revisorerna

4 9. behandling av styrelsens förslag och av motioner som getts in i den ordning som sägs i 2 kap. 2, 9.1 Motioner IBK Landskrona namnpolicy (bilaga) 9.2 Förbundsstyrelsens förslag Förbundsstyrelsen kommer att förelägga följande förslag till Förbundsmötet: Förslag: Omarbetning av Svenska Innebandyförbundets stadgar (bilaga) 9.3 Förbundsstyrelsens rapporter Rapport: Stadgeutredningen Rapport: Licensutredningen 10. fastställande av förenings årsavgift till förbundet, Förbundsstyrelsen föreslår oförändrad avgift till SEK per förening/år 11. a) behandling av förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan för kommande verksamhetsperiod, 1. Verksamhetsplan (Verksamhetsinriktning ). 2. Budget för räkenskapsåret 2007/2008. b) redovisning och fastställande av arvoden till förbundsstyrelsen Valberedningens förslag om arvodering. Arvodering under säsongen 2006/07 har varit: Ordförande; 1 prisbasbelopp ( SEK), övriga ledamöter 1/2 prisbasbelopp ( SEK) 12. val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år, Valberedningen föreslår 13. val av tre (3) övriga styrelseledamöter för en tid av två år, Valberedningen föreslår 14. val av ordförande och två (2) övriga ledamöter i Disciplingruppen. Ordförande för en tid av ett år, samt två (2) ledamöter för en tid av två år. Valberedningen föreslår 15. val av en (1) revisorer och en (1) revisorssuppleanter för en tid av ett år, Valberedningen föreslår 16. val av ordförande och fyra (4) övriga ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, Förbundsstyrelsen redovisar inkomna förslag (se Förbundsstyrelsens redovisning i bilaga) 17. beslut om val av ombud och erforderliga suppleanter till RF-stämma. Valberedningen föreslår 18. Avslutning Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

5 SVENSKA INNEBANDYFÖRBUNDET Röstlängd 2006/07 Förbundsmöte 9 juni 2007 DISTRIKT (05/06) LAG RÖSTER Antal lag Röster Blekinge IBF Bohuslän-Dals IBF Dalarnas IBF Gotlands IBF Gästriklands IBF Göteborgs IBF Hallands IBF Hälsinglands IBF Jämtland/Härjedalens IBF Norrbottens IBF Skånes IBF Smålands IBF Stockholms IBF Södermanlands IBF Elitföreningarna har en (1) röst, enligt Upplands IBF SIBF:s stadgar, 2 Kap, Förbundsmöte 4 Värmlands IBF (H)=Herrar, (D)=Damer Västerbottens IBF (06/07)=nedflyttade 06/07 Västergötlands IBF Västernorrlands IBF AIK IBF (H) Västmanlands IBF Balrog Botkyrka Södertälje IK (H+D) Örebro Läns IBF Boden, IBK (D) Östergötlands IBF Caperio Täby FC (H) Dalen, IBK (H+D) Endre IF (D) Statistik Engelholm, IBC (D) Totalt antal lag AL 8717 Falun, IBF (H+D) Största SDF antal lag MaxL 1639 Färjestadens IBK (H) Minsta SDF antal lag MinL 59 Hammarby IF IBF (06/07) (D) Antal SDF SDF 22 Helsingborg, FC (H) 12 rösters nivå 12RN 351 Iksu (D) Första intervallet MinR 60 Järfälla IBK (H) Intervall INTV 42 Jönköpings IK (H) Kais Mora AIF (D) Karlstad IBF (D) Kumla IBK, IFK (06/07) (D) Pixbo Wallenstam IBK (H+D) Rönnby IBK (D) Skellefteå Innebandy IF (D) Storvreta IBK (H) Täby IS (D) Warbergs IC (H) Älvstranden, IBF (06/07) (H) Örnsköldsviks SK IBK (D) TOTALT: 25 röster

6

7

8

9

10

11

12 Förbundsstyrelsens yttrande på motionen till Förbundsmötet 2007 IBK Landskrona Namnpolicy Förbundsstyrelsen yrkar avslag på IBK Landskronas motion med nedan motivering IBK Landskrona ställde motionen i fråga till Tävlingskongressen Förbundsstyrelsen konstaterar att Verkställande utskottet, som tar ställning till inkomna motioner till Tävlingskongressen, konstaterade att motionen ska ställas till Förbundsmötet och inte Tävlingskongressen. Motionen avser att förändra namnpolicyn så att en förening t ex kan heta Landskrona Falcons. Motionären avser i sin motion också att frångå koppling till förening via att det inte ska vara ett obligatorium att heta t ex IF, IBK, SK osv. Motionären säger sig också ha stöd av RF:s juridikavdelning. Förbundsstyrelsen anser inte att namnpolicyn ska ändras i enlighet med motionären. Svenska Innebandyförbundets kärnvärden är bl a att innebandyn ska hållas svenskt och att seriositeten inte ska frångås. Förbundsstyrelsen anser att båda dessa kärnvärden frångås om motionen bifalls. Förbundsstyrelsen anser vidare att det för föreningen är möjligt att i marknadsföringssyfte kalla sig t ex Landskrona Falcons, men att det i Svenska Innebandyförbundets officiella föreningsregister endast ska finnas föreningar med namn i enlighet med nuvarande namnpolicy. Förbundsstyrelsen anser definitivt att föreningskopplingen ska kvarstå, d v s att en förening måste heta IF, IBK, SK osv.

13 Förslag till Förbundsmötet 2007 Stadgeändringar I enlighet med stadgeutredningen, se rapport till Förbundsmötet 2007, lämnar Stadgeutredningen förslag att göra små förändringar/rättningar till Förbundsmötet Det handlar om Kap 6 Tävlingskongressen som behöver justeras så att det stämmer överens med verkligheten. Riksidrottsmötet 2007 (i Örebro maj) tog beslutet att ge SF möjlighet att individuellt ändra besvärstiden för ärenden inom egen verksamhet från tre (3) till två (2) veckor i RF kap. 14 och kap 15 ärenden. Förbundsstyrelsen föreslår i enlighet med Riksidrottsmötet att Förbundsmötet beslutar att besvärstiden fastställs till två (2) veckor för de ärenden, inom Svenska Innebandyförbundets verksamhet, som omfattas av RF 14 kap. och 15 ärenden. Förslag: att att bifalla förslaget till ändringar i SIBF:s stadgar enligt bilagt förslag, uppdra Förbundsstyrelsen att genomföra nödvändiga justeringar i enlighet med förslaget om förkortad besvärstid samt att stadgeändringarna träder ikraft fr o m 1 juli 2007 Solna i maj 2007 Per Jansson Förbundsordförande Christer Johansson Administrativ chef

14 6 Kap Tävlingskongress 1 Sammansättning Tävlingskongressen består av ombud utsedda av distrikten (SDF) och för de föreningar som tillhör av SIBF administrerande serie. SDF får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst. Ombud skall medföra fullmakt från sitt SDF eller förening. I fullmakten skall ombudets rätt att utöva rösträtt anges. Ombud får företräda max ett SDF och/eller en förening på Tävlingskongressen. 2 Rösträtt Vid Tävlingskongressen har distrikten (SDF) tolv (12) röster vardera, föreningarna en (1) röst vardera och Förbundsstyrelsen (FS) sju (7) röster. Har föreningen fler än ett lag i av SIBF administrerad serie berättigar detta ej till fler röster än en (1). Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet. Vid omröstning gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Vid votering krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. 3 Beslutsmässighet samt yttrande- och förslagsrätt Tävlingskongressen är beslutsmässig med det antal ombud som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i kongressens beslut. Yttrande- och förslagsrätt vid Tävlingskongressen tillkommer - förutom ombuden - förbundsstyrelsens ledamöter, revisorerna, ledamöter i förbundets kommittéer och utskott samt motionärer i vad avser egen motion. Yttranderätt tillkommer RF:s representant, förbundets arbetstagare och med kongressens enhälliga samtycke annan närvarande. Vid Tävlingskongressen får representanter för förbundets medlemsföreningar deltaga. 4 Tidplan och kallelse till kongressen Tävlingskongressen hålls fjärde kvartalet vartannat år på tid och plats som FS föreslår. Kallelse till Tävlingskongressen utfärdas av FS, dels genom kungörelse i förbundets officiella kungörelseorgan senast två månader innan kongressen, dels genom brev till röstberättigade organisationer senast 30 dagar före kongressen. 5 Ärenden vid kongressen Vid Tävlingskongressen skall följande ärenden förekomma: 1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för kongressen enligt 2, detta kapitel. 2. fastställande av föredragningslista för kongressen, 3. fråga om kongressens behöriga utlysande, 4. val av ordförande för kongressen 5. val av sekreterare för kongressen, 6. val av två (2) protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte kongressordföranden justera kongressens protokoll, 7. behandling av inkomna motioner och förslag, Om arbetstagares valbarhet stadgas i 2 kap, 6. Utöver dessa ärenden kan Tävlingskongressen själv behandla andra ärenden. Dock har inte Tävlingskongressen beslutanderätt i andra frågor än de som ombuden själva avgör vara sådana, och som inte strider mot dessa stadgar, SIBF:s tävlingsbestämmelser, eller annat regelverk utfärdat av SIBF eller organisation som SIBF tillhör. 12 Antagna av Förbundsmötet 2006 Borttaget: tre veckor innan Kommentar [CJ1]: Hela stycket tas bort. Ärenden att behandla regleras i 6.

15 6 Förslag till ärenden att behandla vid kongressen Tävlingskongressens syfte är att behandla tävlings- och regelfrågor. Kongressen ska också fastställa tävlingsbestämmelserna för kommande säsong. Förslag till ärende/motion att behandla vid Tävlingskongressen skall vara SIBF tillhanda senast 90 dagar före kongressen. SIBF tillser att motionerna/propositionerna kommer berörda parter tillhanda senast 30 dagar före kongressen. Rätt att avge förslag tillkommer medlemsförening, röstberättigad medlem i sådan förening samt distiktsorgan (SDF). SDF ska ges möjlighet att yttra sig om motioner från medlemsföreningar. Borttaget: 31 december 7 Extra kongress Förbundsstyrelsen (FS) får sammankalla extra Tävlingskongress, om sådan behövs. Vidare är FS skyldig att kalla till extra Tävlingskongress när det begärs av organisationer som tillsammans representerar minst 2/3 av antalet röster i upprättad röstlängd. Underlåter FS att inom 14 dagar kalla till extra Tävlingskongress får den/de som krävt kongressen kalla till denna. Kallelse och föredragningslista översänds till ombuden senast sju dagar före kongressen. Vid extra Tävlingskongress får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. 7 Kap Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) 1 Distriktsindelning För förbundets regionala verksamhet skall finnas SDF. SDF skall enligt dessa stadgar och SDF:s stadgar arbeta i enlighet med förbundets ändamål enligt 1 kap 1. Förbundet fastställer SDF:s geografiska verksamhetsområde. Förening tillhör det SDF inom vars geografiska område föreningen har sin hemort. SDF äger rätt att uttaga administrationsavgift av alla till distriktet tillhörande föreningar. Införande av sådan avgift skall beslutas på SDF-möte. 2 SDF:s namn och verksamhetsområde Blekinge Innebandyförbund omfattar Blekinge län. Bohuslän-Dals Innebandyförbund omfattar kommunerna Stenungsund, Tjörn, Orust, Sotenäs, Munkedal, Tanum, Lysekil, Uddevalla och Strömstad i Göteborgs och Bohus län samt kommunerna Dals-Ed, Färgelanda, Bengtsfors, Mellerud och Åmål i Älvsborgs län. Dalarnas Innebandyförbund omfattar Dalarnas län. Gotlands Innebandyförbund omfattar Gotlands län. Gästriklands Innebandyförbund omfattar kommunerna Ockelbo, Hofors, Gävle och Sandviken i Gävleborgs län. Göteborgs Innebandyförbund omfattar kommunerna Härryda, Partille, Öckerö, Göteborg, Mölndal och Kungälv i Göteborgs och Bohus län samt kommunerna Ale och Lerum i Älvsborgs län. Hallands Innebandyförbund omfattar Hallands län. Hälsinglands Innebandyförbund omfattar kommunerna Ovanåker, Nordanstig, Ljusdal, Söderhamn, Bollnäs och Hudiksvall i Gävleborgs län. Jämtland/Härjedalens Innebandyförbund omfattar Jämtlands län. Norrbottens Innebandyförbund omfattar Norrbottens län. Skånes Innebandyförbund omfattar Skåne län. Antagna av Förbundsmötet

16 Rapport till Förbundsmötet 2007 Stadgeutredningen Uppdraget med fortsatt genomgång av stadgarna har under säsongen till största del varit genomgång av de stadgar som fastställdes vid förbundsmötet 2006 med inriktning att se hur väl de passat i verksamheten under Vi har där konstaterat att ett par förändringar behöver göras under Kap 6 Tävlingskongressen för att anpassas till verkligheten. De punkter som tidigare stadgegrupp lämnade för fortsatt bearbetning har arbetats igenom och prioriterats. Där konstaterades att den största och antagligen svåraste delen är förändringen av rösträtten på förbundsmötet och tävlingskongressen. Den kräver noggrann belysning från flera håll för att hitta den optimala modellen. Arbetsgruppen behöver ha muntliga föredragningar samt remissförfarande innan ett genomarbetat förslag läggs till förbundsmötet Under våren 2007 har en arbetsgrupp satts ihop för att arbeta vidare med frågorna och komma med ett förslag till förbundsmötet Gruppen består av Herbert Marcher SIBF, Jan Willman Västergötland, Stephen Selindh Göteborg och Bjarne Hald Norrbotten. För Förbundsstyrelsen i maj 2007 Herbert Marcher /Christer Johansson enligt uppdrag

17 Rapport till Förbundsmötet 2007 Licensutredningen Ansvarig Ansvarig i FS är Linda Hellström (LH) i egenskap av Förbundskassör, och handläggande tjänsteman är Tomas Eriksson i egenskap av GS och ordförande i Folksams försäkringskommitté. Bakgrund FS beslutade vid sammanträdet den 2-4 februari att utse LH till ansvarig i FS för licensutredningen, samt att ha denna utredning klar för beslut vid Förbundsmötet På initiativ av Dalarnas IBF vid Förbundsmötet (FM) 10 juni 2006, se 9.1.2, väcktes denna licensfråga. Motionen avslogs av FM (att i princip införa individuella licenser som är kostnadsdifferentierade i alla åldrar), men SIBF skulle se över licensfrågan i stort vid en kommande utredning. Till den extra Tävlingskongressen 9 juni 2007 ska läggas en tidsplan för utredningen av övergångar, vilket bör kopplas till licensutredningen, samt dessutom till den tidigare i FS väckta frågan om licenser och försäkringsskydd. Vidtagna åtgärder Folksams försäkringskommitté har under 2006/2007 undersökt nivån på försäkringsskyddet i enlighet med FM 2006 intentioner. Avtalet med Folksam har lagt fast en fast premie som torde kunna ligga fast under kommande period 2007 till Premien är sänkt (från SEK) och är nu fastlagd (till SEK per år) sedan 1 september I korthet innefattar detta medicinsk invaliditet med ersättningsgrad SEK, dödsfall SEK, samt akutersättning och tandersättning samt ersättning för förlorade kläder. SIBF har konstaterat att för fotbollen har motsvarande del i medicinsk invaliditet tom 1 april 2007 varit SEK. SIBF har dessutom via mäklare, under 2006, undersökt och fått offererat från annat försäkringsbolag, men som inte kunde lämna bättre anbud än Folksam. SIBF konstaterar också efter att ha varit i kontakt med Svenska Handbollförbundet och Svenska Fotbollförbundet att dessa, via extern mäklare, valt att även fortsättningsvis ha Folksam som försäkringsbolag. GS rapporterar vidare att han under vintern 2007 varit i kontakt med försäkringsmäklare, bl. a. Pensum, en av de ledande på området och för diskussioner om eventuellt rent uppdrag eller hjälp med kompetensstöd. Fotbollen har ett sponsoravtal med Folksam, vilket handbollen inte har. Ett utökat samarbete med försäkringsgivare har kompletterats med ytterligare möjligheter till sponsring.

18 Utredningsuppdraget Individuell licens kontra laglicens? Fotbollens och andra idrotters regelverk upp till 12 respektive 15 år? Registrering av spelare? Kommunserier och kommuners försäkringsskydd? Försäkringsinnehållet? Kostnaden för licenserna? Koppling tillutredningen av övergångar? Tidsplan: I budgethänseende klart till 1 december 2007 Förslag klart senast 31 mars 2008 Beslut fattas vid FM juni 2008 För Förbundsstyrelsen i maj 2007 Linda Hellström /Tomas Eriksson enligt uppdrag

19 Svenska Innebandyförbundet Valberedningen Arne Nordesjö, ordf. Till Svenska Innebandyförbundets årsmöte Förslag till arvodering av ordförande och ledamöter i SIBF:s styrelse och kommittéer (motsvarande). Valberedningen har fått styrelsens uppdrag att till årsmötet 2007 komma med förslag till arvodering av styrelsens ledamöter under verksamhetsåret 2007/08. Vårt förslag är följande: Ordförande Övr styrelseledamot kr / mån + soc.avgifter och lämplig pensionsavsättning. inläsningsarvode motsvarande ett halvt basbelopp. Valberedningen föreslår att det tillsätts en grupp som under det kommande verksamhetsåret ytterliggare funderar över arvoderingar och kostnadsersättningar för förtroendevalda. Det har framkommit att flera upplever att de inte får ersättning för de kostnader som de privat åsamkas. Gruppen ska lämna sitt förslag till årsmötet Uppsala enligt ovan E.u. Arne Nordesjö

20 Svenska Innebandyförbundet Valberedningen Arne Nordesjö, ordf Valberedningens förslag till förbundsmötet Valberedningen har på sedvanligt sätt under verksamhetsåret varit närvarande på styrelsens fysiska möten, genomfört intervjuer med alla styrelseledamöter, ledamöter bl.a. i disciplingrupp och revisorerna. Genom besök i verksamheten, styrelsemöten, kommittémöten, ordförandekonferens, tävlingskongress mm har vi också skaffat oss en bild över verksamheten. Kontakter med distrikten har skett på gemensamma träffar samt telefonsamtal till distriktens ordföranden. Med detta som bakgrund har vi bildat oss en uppfattning om ledamöternas arbete och hur styrelsens och kansliets arbete fungerar samt vad distrikten har för uppfattningar om detta. Nomineringsarbete I vårt arbete med att nominera personer till de olika posterna har vi på grundligt sätt utvärderat de olika föreslagna personernas bakgrund, egenskaper och vad de kan bidra till arbetet att leda vår verksamhet. Valberedningen har genom att föreslå nyval av ordförande lyssnat på de distrikt som önskat en förändring av svensk innebandy. Flera distrikt har upplevt en känsla av vi och dom gentemot förbundsstyrelsen och kansliet. Andra anser att svensk innebandy inte har tagit den plats som den borde ha, med hänsyn taget till antalet utövare, föreningar och storlek som innebandyn har inom svensk idrottsrörelse. Förslag från valberedningen Val till förbundsstyrelse Ordförande (val på ett år) Förslag Lars- Gunnar Tjärnquist (nyval) Lars-Gunnar är 58 år och bosatt i Skellefteå. Verkar sedan 1992 som företagare/konsult inomområdet affärsutveckling med projektledning, organisations- och marknadsutveckling. Var under åren styrelseledamot i Rönnskärs IF och ordförande i deras innebandysektion. Han är sedan 2000 ordförande i Västerbottens IBF (avgående om han blir vald till ordförande i SIBF:s styrelse). Ledamot (val på två år) Martin Wolmhed (omval) Martin är 42 år och bosatt i Oskarshamn. För närvarande är han vice ordförande förbundsstyrelsen samt ordförande i förbundets tävlingskommitté. Ordförande i Smålands IBF och ledamot i styrelsen för Smålands Idrottsförbund.

21 Ledamot (val på två år) Stefan Johansson (nyval) Stefan är 40 år och bor i Oxelösund. Han är marknadschef på Södermanlands tidningar och har i närmare 20 år arbetat i tidningsvärlden och är väl insatt i marknadsföring. Har spelat aktivt innebandy i 10 år och varit tränare 15 år allt från division 6 till Elit Damer. Har varit engagerad som föreningsutvecklare och är för närvarande ordförande i Södermanlands IBF. Ledamot (val på två år) Magnus Nilsson (nyval) Magnus är 35 år och boende i Göteborg. Varit ordförande i Göteborgs IBF och är för närvarande ordförande i Svensk Elitinnebandy (avgående) samt ordförande i organisationskommittén för SM-finalen. Var under två år kanslichef, Skånes IBF. Engagerad i FISU Internationella Studentidrottsförbundet där han är ordförande i Tekn. Kommittén för student-vm i innebandy. Val till revisorer Revisor (val på ett år) Revisorssuppleant (val på ett år) Förslag Mikael Brandstam (omval) Pirjo Hellgren (omval) Val till disciplingruppen Ordförande (val på ett år) Ledamot (val på två år) Ledamot (val på två år) Förslag Anna-Karin Åhrman-Cortelius, (omval) Arne Andreasson, (omval) Björn Ingolf, (omval) Uppsala enligt ovan e.u. Arne Nordesjö Ordförande i valberedningen Bilaga: Nomineringar från SDF och föreningar

22 Nomineringar (notera att det är fel i handlingarna som gick med post Detta är den rätta versionen) Förbundsstyrelsen Per Jansson Lars- Gunnar Tjärnqvist Martin Wolmhed Stefan Johansson Blekinge ordf led led Bohuslän-Dal Gotland ordf led led Gästrikland ordf / led led led Göteborg Halland led led Norrbotten ordf Skåne ordf led Småland ordf led Södermanland ordf led Uppland ordf Värmland Västerbotten ordf led Magnus Nilsson Stephen Selindh * Västergötland ordf led led Västernorrland ordf Örebro ordf led led Östergötland ordf led led led led AIK led * = Stephen Selindh har meddelat att han inte står till förfogande. Disciplingruppen, övriga nomineringar Christian Almström Ledamot i disciplingruppen

23 Redovisning av inkomna förslag till Valberedning Till den 10 maj 2007 har följande förslag kommit: Gästriklands IBF nominerar Arne Nordesjö, Uppsala, Roy Silverby, Varberg, Stephen Selindh, Göteborg, Malin Andersson, Stockholm och Jan Willner, Vänersborg. Samtliga utom Jan Willman sitter idag i Valberedningen, Arne är ordförande. Presentation av Jan finns i bilaga. Göteborgs IBF nominerar Stephen Selindh, Göteborg, som kandidat till Valberedningen. Stephen sitter idag i Valberedningen. Upplands IBF nominerar Arne Nordesjö, Uppsala, som kandidat till Valberedningen. Arne sitter idag som ordförande i Valberedningen. Hallands IBF nominerar Arne Nordesjö, Uppsala, Roy Silverby, Varberg, Stephen Selindh, Göteborg, Malin Andersson, Stockholm Samtliga sitter idag i Valberedningen, Arne är ordförande. Solna den 10 maj 2007 Svenska Innebandyförbundet För Förbundsstyrelsen Magnus Fantenberg Avdelningschef

24 Jag heter Jan Willman är 52 år och bor i Vänersborg. Just nu jobbar jag som bovärd hos det kommunala bostadsbolaget Eidar i Trollhättan, i mitt jobb ingår kundvård, budgetansvar, brandsäkerhet, underhåll av fastigheter beställa jobb m.m. har också jobbat som teamledare under 1½ år även varit egen företagare i 12 år ett jourföretag som omhändertog akuta skador i fastigheter, har även jobbat som skyddsvakt, och larmutryckningsväktare på Securitas i 10 år. Privat gift med Ingalill och har sex barn, sex barnbarn och eget hus som jag och min hustru snickrat ihop själva. På min fritid är jag engagerad i min familj, barnbarnen och föreningslivet, idag innebandyn. Mitt motto när det gäller föreningslivet är att värna om det demokratiska och ideella föreningslivet. Mitt arbete är att utveckla och leda den verksamhet jag företräder framåt. Mina år inom IBK Vänersborg och Västergötlands IBF har varit lärorika på alla plan. Efter år på det lokala planet skulle det vara mycket stimulerande att få jobba för hela Innebandysverige och få kunna påverka SIBF:s arbete vilket jag fått äran att göra redan genom att få medverka i arbetsgruppen som skall se över SIBF:s stadgar. Jag anser mig själv vara noggrann och ansvars kännande, lätt att samarbeta med, glad och positiv, och kräver inte mer av min omgivning än vad jag kräver av mig själv. Jag engagerar mig med 100% i det jobb jag gör. Mitt förflutna och nuvarande engagemang i föreningslivet Ordf. i Securitas arbetsplatsklubb avd Trollhättan Styrelseledamot Privatradioklubben- Trollhättan/Vänersborg 1984 Sambandsledare vid EM-seglingar i Vänersborg 1986 Tävlingsledare Silfverloodsmarchen i Vänersborg Ledamot i Brf Husaren Vänersborg Tränare i IBK Vänersborg Ledamot i styrelsen IBK Vänersborg Ordförande i IBK Vänersborg Ordförande i SIF-kubben Eidar Personalrepesentant i Eidars bolagsstyrelse Sekreterare i IBK Vänersborg Ledamot i Västergötlands Innebandyförbund Ordförande i Västergötlands IBF Med Vänliga Hälsningar Jan Willman Jan Willman Sadelgatan Vänersborg tel mobil e-post

Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte

Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte Solna den 22 maj 2014 Till SDF, SSL-föreningar herrar och damer 2013/14 F k Förbundsstyrelsen, Valberedning, Revisorer Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte Svenska Innebandyförbundets

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 Stadgar SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift... 1 2 Sammansättning... 1 3 Verksamhetsområde... 1 4 Stadgar... 1 5 Beslutande

Läs mer

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgehistorik Dessa stadgar antogs på årsmötet 1997-06-16 Revideringar fastställdes vid årsmötet 1999-06-10 Revideringar fastställdes vid årsmötet

Läs mer

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 RF:s Stadgar I lydelse efter RF-stämman 2013 Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 Ändrade paragrafer har markerats med ändr 2013, med undantag för paragrafer där enbart följdändring eller korr.ändringar

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Nedre norra distriktet. Årsberättelse 2012

Nedre norra distriktet. Årsberättelse 2012 Nedre norra distriktet Årsberättelse 2012 Antal SDF Förening Förenings Betalt Betaldatum Betalt Förseningsavgift Medl Medl Totalt Rösträtt Antal röster Klubbar Rapport Årsavgift Årsavgift Betalningsdatum

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Stadgar. Förslag till stadgar gällande Östra Östergötlands Korpförbund. Korpen Norrköping, Sprängstensg. 1, 603 79 Norrköping

Stadgar. Förslag till stadgar gällande Östra Östergötlands Korpförbund. Korpen Norrköping, Sprängstensg. 1, 603 79 Norrköping Stadgar Förslag till stadgar gällande Östra Östergötlands Korpförbund. Korpen Norrköping, Sprängstensg. 1, 603 79 Norrköping Mail: norrkoping@korpen.se Hemsida: www.korpen-norrkoping.se NORRKÖPINGS KORPFÖRBUND

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * IDROTTENS VERKSAMHETSIDÉ... 1 * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 1 2 Sammansättning... 1 3 Tillhörighet

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E

GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR. Antagna den 20 juni 1949. Senaste ändring 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E GÄVLE GOLFKLUBB GÄVLE GH STADGAR Antagna den 20 juni 1949 Senaste ändring 2003 2003 G R Ö N A V Ä G E N 10, 805 95 G Ä V L E STADGAR GÄVLE GK Antagna den 20 juni 1949. REVIDERINGSHISTORIK Ändrade 1968,

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR

Stadgar för Linköpings Hockey Club. bildad den 4 augusti 1976 STADGAR Stadgar för Linköpings Hockey Club bildad den 4 augusti 1976 Reviderad efter Riksidrottsstyrelsens normalstadgar för idrottsförening 2004-06-15 STADGAR för den ideella föreningen LINKÖPINGS HOCKEY CLUB,

Läs mer

NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB

NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB Till grund för dessa stadgar ligger -RF:S NORMALSTADGAR FÖR IDROTTSFÖRENINGantagna av Riksidrottsstyrelsen 1992-10-15. STADGAR För den ideella föreningen -NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB- med hemort i Norrköpings

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR BRYNÄS IF, Ishockeyförening Brynäs IF:s vision och inriktning VISION Brynäs IF ska leda utvecklingen inom Svensk Hockey. FÖRENINGSIDÉ ÄNDAMÅL Brynäs IF erbjuder en professionell hockeyverksamhet

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo

Stadgar KFUM Linköping Taekwondo Stadgar KFUM Linköping Taekwondo 1 Ändamål KFUM Linköping Taekwondo, har till ändamål att med iakttagande av KFUK-KFUM:s grundsatser bland föreningsmedlemmarna höja intresset för och utbilda i de koreanska

Läs mer

Stadgar. Öresunds Dansförening

Stadgar. Öresunds Dansförening Stadgar Öresunds Dansförening Stadgar version 1.2 2011-02-08 2 (10) Innehållsförteckning Verksamhetsidé för Öresunds Dansförening... 3 Allmänt... 3 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Tillhörighet...

Läs mer

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb STADGAR för Linköpings Orienteringsklubb Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 Ändamål...3 2 Sammansättning...3 3 Tillhörighet m.m...3 4 Beslutande organ...3 5 Firmateckning...3 6 Verksamhets- och räkenskapsår...4

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R 30 31 maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping PROGRAM Svenska Jägareförbundets

Läs mer

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER

I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER 6:E I HÖÖR HBT-SOCIALDEMOKRATER KONGRESS 6-7 JUNI 2015 ORDINARIE KONGRESS FÖR MÄNSKLIGA R ÄT T I G H E T E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORDNING 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer