Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte"

Transkript

1 Solna den 15 maj 2007 Till F k SDF, Elitföreningar herrar och damer 2006/2007 och 2007/2008 Förbundsstyrelsen, Valberedning, Revisorer, Disciplingruppen Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte Svenska Innebandyförbundets styrelse kallar härmed till Förbundsmöte i Solna enligt nedan. Tid: Plats: Fullmakt: /anmälan lördag 9 juni 2007, för tider se programmet Vasakronan, Sundbybergsvägen 9, Solna Anmälan sker via anmälningsformulär på Fullmakt ska fyllas i och skickas till, samt vara Svenska Innebandyförbundet tillhanda, senast 7 juni Observera att fullmakt endast är godkänd med två underskrifter. Behåll en kopia av fullmakten och ta med er till Förbundsmötet Bilagor: Program, fullmakt, röstlängd, mötesagenda, redovisning av inkomna förslag till Valberedning, motioner inklusive yttranden, Förbundsstyrelsens förslag, verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 30 april 2007 samt budget Valberedningens förslag kommer bifogas. Övrigt: Info: Deltagande representanter står för egen resa samt eventuell logi. Logi kan bokas när anmälan görs i ovan länk. Kallelse inklusive samtliga bilagor skickas per post/mejl till röstberättigade den 15 maj Mejlet innehåller endast kallelse, program och fullmakt. All information finns på: Frågor till Väl mött Per Jansson Förbundsordförande Tomas Eriksson Generalsekreterare

2 Program lördag 9 juni 10,30-11,00 Registrering av fullmakter till extra Tävlingskongressen 11,00 Extra Tävlingskongressen startar Lunch serveras efter extra Tävlingskongressen/före Förbundsmötet. 13,00-14,00 Registrering av fullmakter till Förbundsmötet 14,00 Förbundsmötet startar SIBF bjuder deltagare på lunch i samband med Extra Tävlingskongressen och Förbundsmötet Utdrag ur SIBF:s stadgar: 3 Sammansättning och beslutförhet Förbundsmöte består av ombud för medlemsföreningarna inom respektive SDF utsedda genom beslut av SDF-möte samt, ombud för de föreningar som tillhör eller under tiden från närmaste föregående ordinarie förbundsmöte tillhörde högsta divisionen dam/herr av förbundet administrerad serie. Ombud får inte företräda mer än ett SDF och/eller en förening samt får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen. SDF får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst. Ombud skall medföra fullmakt från sitt SDF eller förening. I fullmakten skall ombudets rätt att utöva rösträtt anges. 9 Stadgeändring För ändring av dessa stadgar krävs beslut av förbundsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

3 MÖTESAGENDA Ärenden vid förbundsmötet 2007 Förbundsmötets förhandlingar öppnas av förbundsordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden. Vid förbundsmötet skall följande ärenden förekomma: 1. fastställande av röstlängd för förbundsmötet på grundval av den utav förbundsstyrelsen upprättade röstlängden, SDF max 242 röster, elitföreningar en (1) vardera max 25 röster. Totalt max 267 röster. 2. fastställande av föredragningslista för mötet, 3. fråga om mötets behöriga utlysande, Utlyst genom införande i Svensk Idrott nr 3/2007 samt genom kallelse till röstberättigade den 15 maj Dessutom ytterligare för kännedom på från den 30 mars val av mötesordförande, Valberedningen föreslår 5. val av protokollsekreterare för mötet, Valberedningen föreslår 6. val av två protokolljusterare att jämte mötesordförandena justera mötets protokoll, samt erforderligt antal rösträknare, Valberedningen föreslår två protokolljusterare samt rösträknare 7. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser: a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret, Verksamhetsberättelse för 2006/2007 är utsänd med handlingarna och därmed såsom sådan föredragen b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret, Resultat- och balansräkning för 2006/2007 samt årsredovisning utsänd med handlingarna och därmed såsom sådan föredragen c) revisorernas berättelse för samma tid, Revisionsberättelse för verksamhets- och räkenskapsåret 2006/2007 är utsänd med handlingarna och därmed såsom sådan föredragen 8. fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning, På förslag från revisorerna

4 9. behandling av styrelsens förslag och av motioner som getts in i den ordning som sägs i 2 kap. 2, 9.1 Motioner IBK Landskrona namnpolicy (bilaga) 9.2 Förbundsstyrelsens förslag Förbundsstyrelsen kommer att förelägga följande förslag till Förbundsmötet: Förslag: Omarbetning av Svenska Innebandyförbundets stadgar (bilaga) 9.3 Förbundsstyrelsens rapporter Rapport: Stadgeutredningen Rapport: Licensutredningen 10. fastställande av förenings årsavgift till förbundet, Förbundsstyrelsen föreslår oförändrad avgift till SEK per förening/år 11. a) behandling av förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan för kommande verksamhetsperiod, 1. Verksamhetsplan (Verksamhetsinriktning ). 2. Budget för räkenskapsåret 2007/2008. b) redovisning och fastställande av arvoden till förbundsstyrelsen Valberedningens förslag om arvodering. Arvodering under säsongen 2006/07 har varit: Ordförande; 1 prisbasbelopp ( SEK), övriga ledamöter 1/2 prisbasbelopp ( SEK) 12. val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år, Valberedningen föreslår 13. val av tre (3) övriga styrelseledamöter för en tid av två år, Valberedningen föreslår 14. val av ordförande och två (2) övriga ledamöter i Disciplingruppen. Ordförande för en tid av ett år, samt två (2) ledamöter för en tid av två år. Valberedningen föreslår 15. val av en (1) revisorer och en (1) revisorssuppleanter för en tid av ett år, Valberedningen föreslår 16. val av ordförande och fyra (4) övriga ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, Förbundsstyrelsen redovisar inkomna förslag (se Förbundsstyrelsens redovisning i bilaga) 17. beslut om val av ombud och erforderliga suppleanter till RF-stämma. Valberedningen föreslår 18. Avslutning Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

5 SVENSKA INNEBANDYFÖRBUNDET Röstlängd 2006/07 Förbundsmöte 9 juni 2007 DISTRIKT (05/06) LAG RÖSTER Antal lag Röster Blekinge IBF Bohuslän-Dals IBF Dalarnas IBF Gotlands IBF Gästriklands IBF Göteborgs IBF Hallands IBF Hälsinglands IBF Jämtland/Härjedalens IBF Norrbottens IBF Skånes IBF Smålands IBF Stockholms IBF Södermanlands IBF Elitföreningarna har en (1) röst, enligt Upplands IBF SIBF:s stadgar, 2 Kap, Förbundsmöte 4 Värmlands IBF (H)=Herrar, (D)=Damer Västerbottens IBF (06/07)=nedflyttade 06/07 Västergötlands IBF Västernorrlands IBF AIK IBF (H) Västmanlands IBF Balrog Botkyrka Södertälje IK (H+D) Örebro Läns IBF Boden, IBK (D) Östergötlands IBF Caperio Täby FC (H) Dalen, IBK (H+D) Endre IF (D) Statistik Engelholm, IBC (D) Totalt antal lag AL 8717 Falun, IBF (H+D) Största SDF antal lag MaxL 1639 Färjestadens IBK (H) Minsta SDF antal lag MinL 59 Hammarby IF IBF (06/07) (D) Antal SDF SDF 22 Helsingborg, FC (H) 12 rösters nivå 12RN 351 Iksu (D) Första intervallet MinR 60 Järfälla IBK (H) Intervall INTV 42 Jönköpings IK (H) Kais Mora AIF (D) Karlstad IBF (D) Kumla IBK, IFK (06/07) (D) Pixbo Wallenstam IBK (H+D) Rönnby IBK (D) Skellefteå Innebandy IF (D) Storvreta IBK (H) Täby IS (D) Warbergs IC (H) Älvstranden, IBF (06/07) (H) Örnsköldsviks SK IBK (D) TOTALT: 25 röster

6

7

8

9

10

11

12 Förbundsstyrelsens yttrande på motionen till Förbundsmötet 2007 IBK Landskrona Namnpolicy Förbundsstyrelsen yrkar avslag på IBK Landskronas motion med nedan motivering IBK Landskrona ställde motionen i fråga till Tävlingskongressen Förbundsstyrelsen konstaterar att Verkställande utskottet, som tar ställning till inkomna motioner till Tävlingskongressen, konstaterade att motionen ska ställas till Förbundsmötet och inte Tävlingskongressen. Motionen avser att förändra namnpolicyn så att en förening t ex kan heta Landskrona Falcons. Motionären avser i sin motion också att frångå koppling till förening via att det inte ska vara ett obligatorium att heta t ex IF, IBK, SK osv. Motionären säger sig också ha stöd av RF:s juridikavdelning. Förbundsstyrelsen anser inte att namnpolicyn ska ändras i enlighet med motionären. Svenska Innebandyförbundets kärnvärden är bl a att innebandyn ska hållas svenskt och att seriositeten inte ska frångås. Förbundsstyrelsen anser att båda dessa kärnvärden frångås om motionen bifalls. Förbundsstyrelsen anser vidare att det för föreningen är möjligt att i marknadsföringssyfte kalla sig t ex Landskrona Falcons, men att det i Svenska Innebandyförbundets officiella föreningsregister endast ska finnas föreningar med namn i enlighet med nuvarande namnpolicy. Förbundsstyrelsen anser definitivt att föreningskopplingen ska kvarstå, d v s att en förening måste heta IF, IBK, SK osv.

13 Förslag till Förbundsmötet 2007 Stadgeändringar I enlighet med stadgeutredningen, se rapport till Förbundsmötet 2007, lämnar Stadgeutredningen förslag att göra små förändringar/rättningar till Förbundsmötet Det handlar om Kap 6 Tävlingskongressen som behöver justeras så att det stämmer överens med verkligheten. Riksidrottsmötet 2007 (i Örebro maj) tog beslutet att ge SF möjlighet att individuellt ändra besvärstiden för ärenden inom egen verksamhet från tre (3) till två (2) veckor i RF kap. 14 och kap 15 ärenden. Förbundsstyrelsen föreslår i enlighet med Riksidrottsmötet att Förbundsmötet beslutar att besvärstiden fastställs till två (2) veckor för de ärenden, inom Svenska Innebandyförbundets verksamhet, som omfattas av RF 14 kap. och 15 ärenden. Förslag: att att bifalla förslaget till ändringar i SIBF:s stadgar enligt bilagt förslag, uppdra Förbundsstyrelsen att genomföra nödvändiga justeringar i enlighet med förslaget om förkortad besvärstid samt att stadgeändringarna träder ikraft fr o m 1 juli 2007 Solna i maj 2007 Per Jansson Förbundsordförande Christer Johansson Administrativ chef

14 6 Kap Tävlingskongress 1 Sammansättning Tävlingskongressen består av ombud utsedda av distrikten (SDF) och för de föreningar som tillhör av SIBF administrerande serie. SDF får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst. Ombud skall medföra fullmakt från sitt SDF eller förening. I fullmakten skall ombudets rätt att utöva rösträtt anges. Ombud får företräda max ett SDF och/eller en förening på Tävlingskongressen. 2 Rösträtt Vid Tävlingskongressen har distrikten (SDF) tolv (12) röster vardera, föreningarna en (1) röst vardera och Förbundsstyrelsen (FS) sju (7) röster. Har föreningen fler än ett lag i av SIBF administrerad serie berättigar detta ej till fler röster än en (1). Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet. Vid omröstning gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Vid votering krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. 3 Beslutsmässighet samt yttrande- och förslagsrätt Tävlingskongressen är beslutsmässig med det antal ombud som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i kongressens beslut. Yttrande- och förslagsrätt vid Tävlingskongressen tillkommer - förutom ombuden - förbundsstyrelsens ledamöter, revisorerna, ledamöter i förbundets kommittéer och utskott samt motionärer i vad avser egen motion. Yttranderätt tillkommer RF:s representant, förbundets arbetstagare och med kongressens enhälliga samtycke annan närvarande. Vid Tävlingskongressen får representanter för förbundets medlemsföreningar deltaga. 4 Tidplan och kallelse till kongressen Tävlingskongressen hålls fjärde kvartalet vartannat år på tid och plats som FS föreslår. Kallelse till Tävlingskongressen utfärdas av FS, dels genom kungörelse i förbundets officiella kungörelseorgan senast två månader innan kongressen, dels genom brev till röstberättigade organisationer senast 30 dagar före kongressen. 5 Ärenden vid kongressen Vid Tävlingskongressen skall följande ärenden förekomma: 1. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för kongressen enligt 2, detta kapitel. 2. fastställande av föredragningslista för kongressen, 3. fråga om kongressens behöriga utlysande, 4. val av ordförande för kongressen 5. val av sekreterare för kongressen, 6. val av två (2) protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte kongressordföranden justera kongressens protokoll, 7. behandling av inkomna motioner och förslag, Om arbetstagares valbarhet stadgas i 2 kap, 6. Utöver dessa ärenden kan Tävlingskongressen själv behandla andra ärenden. Dock har inte Tävlingskongressen beslutanderätt i andra frågor än de som ombuden själva avgör vara sådana, och som inte strider mot dessa stadgar, SIBF:s tävlingsbestämmelser, eller annat regelverk utfärdat av SIBF eller organisation som SIBF tillhör. 12 Antagna av Förbundsmötet 2006 Borttaget: tre veckor innan Kommentar [CJ1]: Hela stycket tas bort. Ärenden att behandla regleras i 6.

15 6 Förslag till ärenden att behandla vid kongressen Tävlingskongressens syfte är att behandla tävlings- och regelfrågor. Kongressen ska också fastställa tävlingsbestämmelserna för kommande säsong. Förslag till ärende/motion att behandla vid Tävlingskongressen skall vara SIBF tillhanda senast 90 dagar före kongressen. SIBF tillser att motionerna/propositionerna kommer berörda parter tillhanda senast 30 dagar före kongressen. Rätt att avge förslag tillkommer medlemsförening, röstberättigad medlem i sådan förening samt distiktsorgan (SDF). SDF ska ges möjlighet att yttra sig om motioner från medlemsföreningar. Borttaget: 31 december 7 Extra kongress Förbundsstyrelsen (FS) får sammankalla extra Tävlingskongress, om sådan behövs. Vidare är FS skyldig att kalla till extra Tävlingskongress när det begärs av organisationer som tillsammans representerar minst 2/3 av antalet röster i upprättad röstlängd. Underlåter FS att inom 14 dagar kalla till extra Tävlingskongress får den/de som krävt kongressen kalla till denna. Kallelse och föredragningslista översänds till ombuden senast sju dagar före kongressen. Vid extra Tävlingskongress får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. 7 Kap Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) 1 Distriktsindelning För förbundets regionala verksamhet skall finnas SDF. SDF skall enligt dessa stadgar och SDF:s stadgar arbeta i enlighet med förbundets ändamål enligt 1 kap 1. Förbundet fastställer SDF:s geografiska verksamhetsområde. Förening tillhör det SDF inom vars geografiska område föreningen har sin hemort. SDF äger rätt att uttaga administrationsavgift av alla till distriktet tillhörande föreningar. Införande av sådan avgift skall beslutas på SDF-möte. 2 SDF:s namn och verksamhetsområde Blekinge Innebandyförbund omfattar Blekinge län. Bohuslän-Dals Innebandyförbund omfattar kommunerna Stenungsund, Tjörn, Orust, Sotenäs, Munkedal, Tanum, Lysekil, Uddevalla och Strömstad i Göteborgs och Bohus län samt kommunerna Dals-Ed, Färgelanda, Bengtsfors, Mellerud och Åmål i Älvsborgs län. Dalarnas Innebandyförbund omfattar Dalarnas län. Gotlands Innebandyförbund omfattar Gotlands län. Gästriklands Innebandyförbund omfattar kommunerna Ockelbo, Hofors, Gävle och Sandviken i Gävleborgs län. Göteborgs Innebandyförbund omfattar kommunerna Härryda, Partille, Öckerö, Göteborg, Mölndal och Kungälv i Göteborgs och Bohus län samt kommunerna Ale och Lerum i Älvsborgs län. Hallands Innebandyförbund omfattar Hallands län. Hälsinglands Innebandyförbund omfattar kommunerna Ovanåker, Nordanstig, Ljusdal, Söderhamn, Bollnäs och Hudiksvall i Gävleborgs län. Jämtland/Härjedalens Innebandyförbund omfattar Jämtlands län. Norrbottens Innebandyförbund omfattar Norrbottens län. Skånes Innebandyförbund omfattar Skåne län. Antagna av Förbundsmötet

16 Rapport till Förbundsmötet 2007 Stadgeutredningen Uppdraget med fortsatt genomgång av stadgarna har under säsongen till största del varit genomgång av de stadgar som fastställdes vid förbundsmötet 2006 med inriktning att se hur väl de passat i verksamheten under Vi har där konstaterat att ett par förändringar behöver göras under Kap 6 Tävlingskongressen för att anpassas till verkligheten. De punkter som tidigare stadgegrupp lämnade för fortsatt bearbetning har arbetats igenom och prioriterats. Där konstaterades att den största och antagligen svåraste delen är förändringen av rösträtten på förbundsmötet och tävlingskongressen. Den kräver noggrann belysning från flera håll för att hitta den optimala modellen. Arbetsgruppen behöver ha muntliga föredragningar samt remissförfarande innan ett genomarbetat förslag läggs till förbundsmötet Under våren 2007 har en arbetsgrupp satts ihop för att arbeta vidare med frågorna och komma med ett förslag till förbundsmötet Gruppen består av Herbert Marcher SIBF, Jan Willman Västergötland, Stephen Selindh Göteborg och Bjarne Hald Norrbotten. För Förbundsstyrelsen i maj 2007 Herbert Marcher /Christer Johansson enligt uppdrag

17 Rapport till Förbundsmötet 2007 Licensutredningen Ansvarig Ansvarig i FS är Linda Hellström (LH) i egenskap av Förbundskassör, och handläggande tjänsteman är Tomas Eriksson i egenskap av GS och ordförande i Folksams försäkringskommitté. Bakgrund FS beslutade vid sammanträdet den 2-4 februari att utse LH till ansvarig i FS för licensutredningen, samt att ha denna utredning klar för beslut vid Förbundsmötet På initiativ av Dalarnas IBF vid Förbundsmötet (FM) 10 juni 2006, se 9.1.2, väcktes denna licensfråga. Motionen avslogs av FM (att i princip införa individuella licenser som är kostnadsdifferentierade i alla åldrar), men SIBF skulle se över licensfrågan i stort vid en kommande utredning. Till den extra Tävlingskongressen 9 juni 2007 ska läggas en tidsplan för utredningen av övergångar, vilket bör kopplas till licensutredningen, samt dessutom till den tidigare i FS väckta frågan om licenser och försäkringsskydd. Vidtagna åtgärder Folksams försäkringskommitté har under 2006/2007 undersökt nivån på försäkringsskyddet i enlighet med FM 2006 intentioner. Avtalet med Folksam har lagt fast en fast premie som torde kunna ligga fast under kommande period 2007 till Premien är sänkt (från SEK) och är nu fastlagd (till SEK per år) sedan 1 september I korthet innefattar detta medicinsk invaliditet med ersättningsgrad SEK, dödsfall SEK, samt akutersättning och tandersättning samt ersättning för förlorade kläder. SIBF har konstaterat att för fotbollen har motsvarande del i medicinsk invaliditet tom 1 april 2007 varit SEK. SIBF har dessutom via mäklare, under 2006, undersökt och fått offererat från annat försäkringsbolag, men som inte kunde lämna bättre anbud än Folksam. SIBF konstaterar också efter att ha varit i kontakt med Svenska Handbollförbundet och Svenska Fotbollförbundet att dessa, via extern mäklare, valt att även fortsättningsvis ha Folksam som försäkringsbolag. GS rapporterar vidare att han under vintern 2007 varit i kontakt med försäkringsmäklare, bl. a. Pensum, en av de ledande på området och för diskussioner om eventuellt rent uppdrag eller hjälp med kompetensstöd. Fotbollen har ett sponsoravtal med Folksam, vilket handbollen inte har. Ett utökat samarbete med försäkringsgivare har kompletterats med ytterligare möjligheter till sponsring.

18 Utredningsuppdraget Individuell licens kontra laglicens? Fotbollens och andra idrotters regelverk upp till 12 respektive 15 år? Registrering av spelare? Kommunserier och kommuners försäkringsskydd? Försäkringsinnehållet? Kostnaden för licenserna? Koppling tillutredningen av övergångar? Tidsplan: I budgethänseende klart till 1 december 2007 Förslag klart senast 31 mars 2008 Beslut fattas vid FM juni 2008 För Förbundsstyrelsen i maj 2007 Linda Hellström /Tomas Eriksson enligt uppdrag

19 Svenska Innebandyförbundet Valberedningen Arne Nordesjö, ordf. Till Svenska Innebandyförbundets årsmöte Förslag till arvodering av ordförande och ledamöter i SIBF:s styrelse och kommittéer (motsvarande). Valberedningen har fått styrelsens uppdrag att till årsmötet 2007 komma med förslag till arvodering av styrelsens ledamöter under verksamhetsåret 2007/08. Vårt förslag är följande: Ordförande Övr styrelseledamot kr / mån + soc.avgifter och lämplig pensionsavsättning. inläsningsarvode motsvarande ett halvt basbelopp. Valberedningen föreslår att det tillsätts en grupp som under det kommande verksamhetsåret ytterliggare funderar över arvoderingar och kostnadsersättningar för förtroendevalda. Det har framkommit att flera upplever att de inte får ersättning för de kostnader som de privat åsamkas. Gruppen ska lämna sitt förslag till årsmötet Uppsala enligt ovan E.u. Arne Nordesjö

20 Svenska Innebandyförbundet Valberedningen Arne Nordesjö, ordf Valberedningens förslag till förbundsmötet Valberedningen har på sedvanligt sätt under verksamhetsåret varit närvarande på styrelsens fysiska möten, genomfört intervjuer med alla styrelseledamöter, ledamöter bl.a. i disciplingrupp och revisorerna. Genom besök i verksamheten, styrelsemöten, kommittémöten, ordförandekonferens, tävlingskongress mm har vi också skaffat oss en bild över verksamheten. Kontakter med distrikten har skett på gemensamma träffar samt telefonsamtal till distriktens ordföranden. Med detta som bakgrund har vi bildat oss en uppfattning om ledamöternas arbete och hur styrelsens och kansliets arbete fungerar samt vad distrikten har för uppfattningar om detta. Nomineringsarbete I vårt arbete med att nominera personer till de olika posterna har vi på grundligt sätt utvärderat de olika föreslagna personernas bakgrund, egenskaper och vad de kan bidra till arbetet att leda vår verksamhet. Valberedningen har genom att föreslå nyval av ordförande lyssnat på de distrikt som önskat en förändring av svensk innebandy. Flera distrikt har upplevt en känsla av vi och dom gentemot förbundsstyrelsen och kansliet. Andra anser att svensk innebandy inte har tagit den plats som den borde ha, med hänsyn taget till antalet utövare, föreningar och storlek som innebandyn har inom svensk idrottsrörelse. Förslag från valberedningen Val till förbundsstyrelse Ordförande (val på ett år) Förslag Lars- Gunnar Tjärnquist (nyval) Lars-Gunnar är 58 år och bosatt i Skellefteå. Verkar sedan 1992 som företagare/konsult inomområdet affärsutveckling med projektledning, organisations- och marknadsutveckling. Var under åren styrelseledamot i Rönnskärs IF och ordförande i deras innebandysektion. Han är sedan 2000 ordförande i Västerbottens IBF (avgående om han blir vald till ordförande i SIBF:s styrelse). Ledamot (val på två år) Martin Wolmhed (omval) Martin är 42 år och bosatt i Oskarshamn. För närvarande är han vice ordförande förbundsstyrelsen samt ordförande i förbundets tävlingskommitté. Ordförande i Smålands IBF och ledamot i styrelsen för Smålands Idrottsförbund.

21 Ledamot (val på två år) Stefan Johansson (nyval) Stefan är 40 år och bor i Oxelösund. Han är marknadschef på Södermanlands tidningar och har i närmare 20 år arbetat i tidningsvärlden och är väl insatt i marknadsföring. Har spelat aktivt innebandy i 10 år och varit tränare 15 år allt från division 6 till Elit Damer. Har varit engagerad som föreningsutvecklare och är för närvarande ordförande i Södermanlands IBF. Ledamot (val på två år) Magnus Nilsson (nyval) Magnus är 35 år och boende i Göteborg. Varit ordförande i Göteborgs IBF och är för närvarande ordförande i Svensk Elitinnebandy (avgående) samt ordförande i organisationskommittén för SM-finalen. Var under två år kanslichef, Skånes IBF. Engagerad i FISU Internationella Studentidrottsförbundet där han är ordförande i Tekn. Kommittén för student-vm i innebandy. Val till revisorer Revisor (val på ett år) Revisorssuppleant (val på ett år) Förslag Mikael Brandstam (omval) Pirjo Hellgren (omval) Val till disciplingruppen Ordförande (val på ett år) Ledamot (val på två år) Ledamot (val på två år) Förslag Anna-Karin Åhrman-Cortelius, (omval) Arne Andreasson, (omval) Björn Ingolf, (omval) Uppsala enligt ovan e.u. Arne Nordesjö Ordförande i valberedningen Bilaga: Nomineringar från SDF och föreningar

22 Nomineringar (notera att det är fel i handlingarna som gick med post Detta är den rätta versionen) Förbundsstyrelsen Per Jansson Lars- Gunnar Tjärnqvist Martin Wolmhed Stefan Johansson Blekinge ordf led led Bohuslän-Dal Gotland ordf led led Gästrikland ordf / led led led Göteborg Halland led led Norrbotten ordf Skåne ordf led Småland ordf led Södermanland ordf led Uppland ordf Värmland Västerbotten ordf led Magnus Nilsson Stephen Selindh * Västergötland ordf led led Västernorrland ordf Örebro ordf led led Östergötland ordf led led led led AIK led * = Stephen Selindh har meddelat att han inte står till förfogande. Disciplingruppen, övriga nomineringar Christian Almström Ledamot i disciplingruppen

23 Redovisning av inkomna förslag till Valberedning Till den 10 maj 2007 har följande förslag kommit: Gästriklands IBF nominerar Arne Nordesjö, Uppsala, Roy Silverby, Varberg, Stephen Selindh, Göteborg, Malin Andersson, Stockholm och Jan Willner, Vänersborg. Samtliga utom Jan Willman sitter idag i Valberedningen, Arne är ordförande. Presentation av Jan finns i bilaga. Göteborgs IBF nominerar Stephen Selindh, Göteborg, som kandidat till Valberedningen. Stephen sitter idag i Valberedningen. Upplands IBF nominerar Arne Nordesjö, Uppsala, som kandidat till Valberedningen. Arne sitter idag som ordförande i Valberedningen. Hallands IBF nominerar Arne Nordesjö, Uppsala, Roy Silverby, Varberg, Stephen Selindh, Göteborg, Malin Andersson, Stockholm Samtliga sitter idag i Valberedningen, Arne är ordförande. Solna den 10 maj 2007 Svenska Innebandyförbundet För Förbundsstyrelsen Magnus Fantenberg Avdelningschef

24 Jag heter Jan Willman är 52 år och bor i Vänersborg. Just nu jobbar jag som bovärd hos det kommunala bostadsbolaget Eidar i Trollhättan, i mitt jobb ingår kundvård, budgetansvar, brandsäkerhet, underhåll av fastigheter beställa jobb m.m. har också jobbat som teamledare under 1½ år även varit egen företagare i 12 år ett jourföretag som omhändertog akuta skador i fastigheter, har även jobbat som skyddsvakt, och larmutryckningsväktare på Securitas i 10 år. Privat gift med Ingalill och har sex barn, sex barnbarn och eget hus som jag och min hustru snickrat ihop själva. På min fritid är jag engagerad i min familj, barnbarnen och föreningslivet, idag innebandyn. Mitt motto när det gäller föreningslivet är att värna om det demokratiska och ideella föreningslivet. Mitt arbete är att utveckla och leda den verksamhet jag företräder framåt. Mina år inom IBK Vänersborg och Västergötlands IBF har varit lärorika på alla plan. Efter år på det lokala planet skulle det vara mycket stimulerande att få jobba för hela Innebandysverige och få kunna påverka SIBF:s arbete vilket jag fått äran att göra redan genom att få medverka i arbetsgruppen som skall se över SIBF:s stadgar. Jag anser mig själv vara noggrann och ansvars kännande, lätt att samarbeta med, glad och positiv, och kräver inte mer av min omgivning än vad jag kräver av mig själv. Jag engagerar mig med 100% i det jobb jag gör. Mitt förflutna och nuvarande engagemang i föreningslivet Ordf. i Securitas arbetsplatsklubb avd Trollhättan Styrelseledamot Privatradioklubben- Trollhättan/Vänersborg 1984 Sambandsledare vid EM-seglingar i Vänersborg 1986 Tävlingsledare Silfverloodsmarchen i Vänersborg Ledamot i Brf Husaren Vänersborg Tränare i IBK Vänersborg Ledamot i styrelsen IBK Vänersborg Ordförande i IBK Vänersborg Ordförande i SIF-kubben Eidar Personalrepesentant i Eidars bolagsstyrelse Sekreterare i IBK Vänersborg Ledamot i Västergötlands Innebandyförbund Ordförande i Västergötlands IBF Med Vänliga Hälsningar Jan Willman Jan Willman Sadelgatan Vänersborg tel mobil e-post

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND Specialidrottsdistriktsförbund Konståkning Stockholms region KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 - UPPGIFT Stockholms Konståkningsförbund skall, enligt dessa stadgar

Läs mer

Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte

Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte Solna den 22 maj 2014 Till SDF, SSL-föreningar herrar och damer 2013/14 F k Förbundsstyrelsen, Valberedning, Revisorer Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte Svenska Innebandyförbundets

Läs mer

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Svenska Amerikansk FotbollsFörbund. nedan benämnt förbundet, skall, enligt dessa stadgar och Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (SAFF) stadgar, såsom SAFFs

Läs mer

Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund

Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund 1 Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund 1. KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Södermanlands Innebandyförbund (SÖIBF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Innebandyförbundets (SIBF) stadgar, såsom

Läs mer

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Stadgar för SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Antagna vid årsmötet 2011-03-19 Revisionshistoria 1998-02-07 Första utgåvan antagna vid årsmötet 1998-02-07. 2011-03-19 Uppdaterad enligt beslut på årsmöte

Läs mer

STADGAR ÖSTRA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET

STADGAR ÖSTRA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET STADGAR ÖSTRA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET 1 STADGAR för ÖSTRA MOTORCYKEL- OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundet (SDF) skall enligt

Läs mer

STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND

STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 ÄNDAMÅL Gotlands Ishockeyförbund skall, enligt dessa stadgar och Svenska Ishockeyförbundets stadga, såsom Svenska Ishockeyförbundets regionala

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

STADGAR för SÖDRA MOTORCYKELFÖRBUNDET

STADGAR för SÖDRA MOTORCYKELFÖRBUNDET Södra Motorcykelförbundet STADGAR för SÖDRA MOTORCYKELFÖRBUNDET Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Motorcykelförbundet (SMF) skall enligt dessa stadgar och Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundets

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

Stadgar Bilaga 1. Normalstadgar för Distriktsseglarförbund

Stadgar Bilaga 1. Normalstadgar för Distriktsseglarförbund Stadgar Bilaga 1 Normalstadgar för Distriktsseglarförbund 0 NORMALSTADGAR FÖR DISTRIKTSSEGLARFÖRBUND (DSF) KAPITEL - OCH PARAGRAFREGISTER Sid KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift... 15 2 Sammansättning...

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BOWLINGFÖRBUND KAP 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Västergötlands Bowlingförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingförbundets (SvBF) regionala organ arbeta

Läs mer

3 Verksamhetsområde NDSF verksamhet utövas inom ett distrikt, som enligt IV kap, 36 SSF stadgar omfattar Norrbottens län

3 Verksamhetsområde NDSF verksamhet utövas inom ett distrikt, som enligt IV kap, 36 SSF stadgar omfattar Norrbottens län Sid 1/7 STADGAR FÖR ORRBOTTE S DISTRIKTS SEGLARFÖRBU D ( DSF) FÖRKORT I GAR NDSF Norrbottens Seglarförbund SSF Svenska Seglarförbundet RF Riksidrottsförbundet NIF Norrbottens Idrottsförbund KAP 1. ALLMÄ

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND 1 STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND KAP 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Stockholms Bowlingförbund (StBf) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingsförbundets

Läs mer

Stadgar för Norrbottens Handbollförbund

Stadgar för Norrbottens Handbollförbund 1(7) Stadgarna reviderade och tagna på årsmötet 2015-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Allmänna bestämmelser Ändamål 1 Sammansättning 2 Verksamhetsområde 3 Stadgar 4 Beslutande organ 5 Verksamhets- och

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Förslag från Stadgegruppen till Förbundsmötet 2008

Förslag från Stadgegruppen till Förbundsmötet 2008 Förslag från Stadgegruppen till Förbundsmötet 2008 Stadgegruppen fick i uppdrag vid förra förbundsmötet att titta på följande frågeställningar samt att göra redaktionella förändringar på de felaktigheter

Läs mer

Stadgar Skånes Innebandyförbund. (senast reviderade av Distriktsmötet 2013)

Stadgar Skånes Innebandyförbund. (senast reviderade av Distriktsmötet 2013) Stadgar Skånes Innebandyförbund (senast reviderade av Distriktsmötet 2013) 1 2 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Skånes Innebandyförbund (SkIBF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Innebandyförbundets

Läs mer

1 Namn och verksamhetsområde Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund omfattar samma gränser som Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund.

1 Namn och verksamhetsområde Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund omfattar samma gränser som Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund. Stadgar för Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund Fastställda vid ordinarie SDF-möte den 24 april 2010. Förklaringar: Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) Specialdistriktsförbund (SDF) = Jämtland-Härjedalens

Läs mer

STADGAR Gymnastikförbundet Uppsvenska (region)

STADGAR Gymnastikförbundet Uppsvenska (region) STADGAR Gymnastikförbundet Uppsvenska (region) Gymnastikregionförbund (GRF) med stadgeändringar antagna av extraårsmötet 2010 1 Kap. Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Uppsvenska (GRF)

Läs mer

Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet

Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet Sida 1 av 7 Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet Fastställda av förbundsstyrelsen 2015-01-23 Sida 2 av 7 Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska

Läs mer

Bohusläns Fotbollförbunds STADGAR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Bohusläns Fotbollförbunds STADGAR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Bohusläns Fotbollförbunds STADGAR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Bohusläns Fotbollförbund (BFF) har till uppgift att administrera fotbollidrotten inom sitt verksamhetsområde, som omfattar kommunerna Strömstad,

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

STADGAR. för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST

STADGAR. för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST STADGAR för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST med stadgeändringar antagna av årsmötet 2013 och vid Förbundsmötet 2014 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR 3 GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST 4 1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 4 1

Läs mer

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser VÄSTERBOTTENS HANDBOLLFÖRBUNDS STADGAR, ANTAGNA VID FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE, 9 juni 2016 Organisationsnummer; 894001-7125. Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser 1 Förbundets uppgift Förbundets uppgift Västerbottens

Läs mer

STADGAR FÖR GYMNASTIKFÖRBUNDET SYD

STADGAR FÖR GYMNASTIKFÖRBUNDET SYD STADGAR FÖR GYMNASTIKFÖRBUNDET SYD Gymnastikregionförbund (GRF) med stadgeändringar antagna av årsmötet 2011-12-08 Innehållsförteckning 1 Kap. Allmänna bestämmelser... 3 1 Uppgift... 3 2 Verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för Gästriklands Innebandyförbund 1(7) 1 Kap Allmänna bestämmelser

Stadgar för Gästriklands Innebandyförbund 1(7) 1 Kap Allmänna bestämmelser Stadgar för Gästriklands Innebandyförbund 1(7) 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Gästriklands Innebandyförbund (GIBF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Innebandyförbundetss stadgar, såsom

Läs mer

Stadgar. 1 kap Allmänna bestämmelser

Stadgar. 1 kap Allmänna bestämmelser Stadgar för Östra Götalands Konståkningsförbund (ÖGKF) Antagna vid årsmöte 2001-05-13 i Jönköping. Ändrade vid årsmöte 2005-05-08 i Jönköping (styrelsens storlek). Ändrade vid årsmöte 2013-05-05 i Jönköping

Läs mer

Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund

Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund 1 Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund 1. KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Södermanlands Innebandyförbund (SÖIBF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Innebandyförbundets (SIBF) stadgar, såsom

Läs mer

Stadgar för Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund

Stadgar för Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund Stadgar för Jämtland-Härjedalens Golfdistriktsförbund 1 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning... 3 4 Verksamhetsområde...

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Mitt (region)

Stadgar för Gymnastikförbundet Mitt (region) Stadgar för Gymnastikförbundet Mitt (region) Gymnastikregionförbund (GRF) antagna av årsmötet 19 mars 2011 1 Kap. Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Mitt (GRF) ska, enligt dessa stadgar

Läs mer

STADGAR FÖR BOHUSLÄN-DALS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR BOHUSLÄN-DALS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR BOHUSLÄN-DALS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna av Bohuslän-Dals Orienteringsförbunds årsmöte 2016-02-27 Godkända av Svenska Orienteringsförbundet 2016-11-18 I. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Bohuslän-Dals

Läs mer

Stadgar för Norrbottens Idrottsförbund

Stadgar för Norrbottens Idrottsförbund Stadgar för Norrbottens Idrottsförbund omfattande Norrbottens län med hemort i Luleå. Bildat den 21 mars 1908 Senast fastställda av årsmötet den 21 april 2012 Innehåll Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 3

Läs mer

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 Stadgar SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift... 1 2 Sammansättning... 1 3 Verksamhetsområde... 1 4 Stadgar... 1 5 Beslutande

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena , kl.10.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena , kl.10.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena 2015-09-20, kl.10.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjunde ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

Normalstadgar för Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) Västra Götalands Styrkelyft Förbunds stadgar

Normalstadgar för Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) Västra Götalands Styrkelyft Förbunds stadgar Normalstadgar för Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) Västra Götalands Styrkelyft Förbunds stadgar 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Västra Götalands Styrkelyft Förbund skall, enligt dessa

Läs mer

Stadgar för Hallands Konstförening (Fastställda vid årsmöte 2005)

Stadgar för Hallands Konstförening (Fastställda vid årsmöte 2005) Hallands Konstförening 1 Stadgar för Hallands Konstförening (Fastställda vid årsmöte 2005) 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Hallands Konstförening har till uppgift att väcka, underhålla och

Läs mer

GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND

GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND Antagna vid bildande av GGF 1968 Reviderade 1998 och 2006, 2010-03, 2010-11 och 2016-03 STADGAR FÖR GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND INNEHÅLL Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 2 Sammansättning

Läs mer

Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund omfattar de föreningar inom länet som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet.

Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund omfattar de föreningar inom länet som är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet. STADGAR FÖR GÖTEBORGS OCH BOHUSLi~NS RIDSPORTFÖRBUND Kap 1 Allmänna bestämmelser Upp~i ft Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Ridsportförbundets stadgar,

Läs mer

REFERAT från Svenska Cykelförbundets 113:e förbundsmöte lördagen den 19 mars 2016 kl på Svenska Mässan i Älvsjö.

REFERAT från Svenska Cykelförbundets 113:e förbundsmöte lördagen den 19 mars 2016 kl på Svenska Mässan i Älvsjö. REFERAT från Svenska Cykelförbundets 113:e förbundsmöte lördagen den 19 mars 2016 kl. 10.00 16.45. på Svenska Mässan i Älvsjö. PARENTATION för de ledare o funktionärer som lämnat oss under året. Mötets

Läs mer

Stadgar antagna av årsmötet 17 februari 2007

Stadgar antagna av årsmötet 17 februari 2007 Stadgar antagna av årsmötet 17 februari 2007 1 Uppgift/Ändamål Västra Bilsportförbundet skall enligt dessa stadgar och Svenska Bilsportförbundets stadgar, såsom Svenska Bilsportförbundets regionala organ

Läs mer

STADGAR. Antagna av distriktsårsmötet Antagna av distriktsårsmötet

STADGAR. Antagna av distriktsårsmötet Antagna av distriktsårsmötet 1 STADGAR 2 STADGAR FÖR VÄSTMANLANDS RIDSPORTFÖRBUND (VRF) Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Västmanlands Ridsportförbund (VRF) är en ideell förening, och ska arbeta som Svenska Ridsportförbundets

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Södra Roddistriktsförbundet (RDF) baserade på Normalstadgar för specialdistriktsidrottsförbund (SDF)

Stadgar för Södra Roddistriktsförbundet (RDF) baserade på Normalstadgar för specialdistriktsidrottsförbund (SDF) Stadgar för Södra Roddistriktsförbundet (RDF) baserade på Normalstadgar för specialdistriktsidrottsförbund (SDF) 2 Innehåll STADGAR FÖR SPECIALIDROTTSDISTRIKTSFÖRBUNDET... 3 1 Kap Allmänna bestämmelser...

Läs mer

Stadgar för Norrbottens Ishockeyförbund

Stadgar för Norrbottens Ishockeyförbund Stadgar för Norrbottens Ishockeyförbund Stadgarna bygger på SIF:s riktlinjer för SDF:s stadgar. Innehållsförteckning Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Allmänna bestämmelser Årsmötet Distriktsstyrelsen Dessa

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad 2014-09-14, kl.09.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjätte ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF)

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Sida 1 (12) STADGAR FÖR HALLANDS GOLFFÖRBUND (HGDF) I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning...

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

Stadgar för GävleDala Basketdistriktsförbund

Stadgar för GävleDala Basketdistriktsförbund Stadgar för GävleDala Basketdistriktsförbund INNEHÅLLSFÖRTECKNING STADGAR FÖR GävleDala BDF...3 KAP 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 Uppgift...3 2 Sammansättning...3 3 Verksamhetsområde...3 4 Stadgar...3

Läs mer

Normalstadgar för Simdistriktsförbund (SDF)

Normalstadgar för Simdistriktsförbund (SDF) Bilaga till SSF:s stadgar, avsnitt A, kapitel 1 Normalstadgar för Simdistriktsförbund (SDF) 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Simdistriktsförbundet (SDF).. är en del av Svenska Simförbundets (SSF) regionala

Läs mer

Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF)

Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF) Bilaga till SSF:s stadgar Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF) 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Ångermanlands Skid-förbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Skidförbundets

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Stadgar för Skånes Idrottsförbund. I lydelse efter årsstämman 2014

Stadgar för Skånes Idrottsförbund. I lydelse efter årsstämman 2014 Stadgar för Skånes Idrottsförbund I lydelse efter årsstämman 2014 2 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Skånes idrottsförbund (DF) har till uppgift att, enligt dessa stadgar och Riksidrottsförbundets

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte

Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte Solna den 20 maj 2008 Till F k SDF, Elitföreningar herrar och damer 2007/2008 och 2008/2009 Förbundsstyrelsen, Valberedning, Revisorer, Disciplingruppen Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte

Läs mer

Stadgar Jämtland-Härjedalens Ishockeyförbund. Antagna vid årsmötet Reviderade vid årsmötet

Stadgar Jämtland-Härjedalens Ishockeyförbund. Antagna vid årsmötet Reviderade vid årsmötet Stadgar Jämtland-Härjedalens Ishockeyförbund Antagna vid årsmötet 1998-05-24 Reviderade vid årsmötet 2012-06-12 1 Kap Allmänna bestämmelser 1:1 Uppgifter Ändamål Jämtlands-Härjedalens Ishockeyförbund skall,

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

GOTLANDS ISLANDSHÄSTFÖRBUND. Stadgar för Gotlands Islandshästförbund (GIF)

GOTLANDS ISLANDSHÄSTFÖRBUND. Stadgar för Gotlands Islandshästförbund (GIF) GOTLANDS ISLANDSHÄSTFÖRBUND Stadgar för Gotlands Islandshästförbund (GIF) Stadgarna fastställda/ändrade vid distriktsårsmöte den 2016-11-22 Stadgarna har upprättats enligt Svenska Islandshästförbundets

Läs mer

Stadgar. Stockholms Idrottsförbund Antagna

Stadgar. Stockholms Idrottsförbund Antagna Stadgar Stockholms Idrottsförbund Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift...1 Sammansättning...1 3 Verksamhetsområde...1 4 Stadgar...1 5 Beslutande organ...1 6

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR FÖR HÄLSINGLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR HÄLSINGLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND NORMALSTADGAR FÖR SPECIALDISTRIKTSFÖRBUND I ORIENTERING STADGAR FÖR HÄLSINGLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND REVIDERADE PÅ HÄLSINGLANDS ORIENTERINGSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 1997 02 14 I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål.Hälsinglands

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge.

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Förening Bildades 2011-03-21 Stadgar antogs av konstituerande årsmötet 2011-03-21 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen

STADGAR För den ideella föreningen STADGAR För den ideella föreningen SVENSKA BADMÄSTAREFÖRBUNDET Med hemort/säte i TÄBY KOMMUN, Stockholms län Antagna av kongressen den 29 januari 1967 i Kristinehamn. Med ändringar under kongresserna 1980

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, samt med särskild målsättning att:

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, samt med särskild målsättning att: Stadgar FBC Drag är en ideell förening med hemort i Kalmar kommun. Föreningen bildades den 1/12 2013. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall bedriva Innebandy Föreningen har som ändamål att bedriva

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Stadgar. Gotlands Idrottsförbund. Antagna av Gotlands Idrottsförbunds årsstämma Gotlands Idrottsförbunds stadgar

Stadgar. Gotlands Idrottsförbund. Antagna av Gotlands Idrottsförbunds årsstämma Gotlands Idrottsförbunds stadgar Gotlands Idrottsförbunds stadgar Antagna av DF-mötet 1998 Godkända av RS maj 1998 Ändring april 2006 Godkända av RS maj 2006 Ändring april 2008 Ändring mars 2011 Stadgar Gotlands Idrottsförbund Antagna

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17)

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17) 2015 Normalstadgar för föräldraföreningar (Reviderad 2014-10-17) Föräldraföreningar inom AIK är ideella föreningar med hemort i Solna kommun. Föräldraföreningar ska finnas i åldersgrupperna 6-18 år. Föräldraföreningar

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Norra Norrlands Skidskytteförbund

Stadgar för Norra Norrlands Skidskytteförbund Stadgar för Norra Norrlands Skidskytteförbund Antagna den 20/9 2009. Tidigare namn: Norrbottens Skidskytteförbund 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/ändamål. Förbundet skall, enligt dessa stadgar och

Läs mer

Stadgar för föreningen Niejda

Stadgar för föreningen Niejda Stadgar för föreningen Niejda Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Syftet med Niejda är att erbjuda samiska tjejer och kvinnor forum där de kan känna gemenskap, ha roligt med andra och utvecklas utifrån sina

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Förbundsmötesprotokoll 19 juni 2016

Förbundsmötesprotokoll 19 juni 2016 Förbundsmötesprotokoll 19 juni 2016 Plats: Best Western Hotell, Bromma Inledning Tomas Engholm, förbundsordförande inledde mötet med ett tal om året som gått och om inriktningen för framtiden. Mötets öppnande

Läs mer

Inom Svenska Basketbollförbundet (SBBF). Fastställda av distriktsförbundets årsmöte Reviderade

Inom Svenska Basketbollförbundet (SBBF). Fastställda av distriktsförbundets årsmöte Reviderade Stadgar för Östsvenska Basketdistriktförbundet (ÖBDF) Inom Svenska Basketbollförbundet (SBBF). Fastställda av distriktsförbundets årsmöte 2002-06-12. Reviderade 2013-03-21. KAPITEL 1. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Örebro Sportklubb

Stadgar för Örebro Sportklubb Stadgar för Örebro Sportklubb Örebro Sportklubb bildades den 28 oktober och har sin hemort i Örebro Kommun. Stadgarna senast ändrade och reviderade av årsmötet 2002 03 30 och 2005 04 26. Örebro Sportklubbs

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET SVENSK JAZZ Fastslagna vid Jazzriksdagen i Sandviken den 31 maj 2015

STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET SVENSK JAZZ Fastslagna vid Jazzriksdagen i Sandviken den 31 maj 2015 STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET SVENSK JAZZ Fastslagna vid Jazzriksdagen i Sandviken den 31 maj 2015 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Riksförbundet Svensk Jazz (ideell förening) har till syfte att främja förutsättningarna

Läs mer

Stadgar. Stadgar för Mittnorrlands Danssportförbund - MNDSF.

Stadgar. Stadgar för Mittnorrlands Danssportförbund - MNDSF. Sida 1 av (7) Stadgar för Mittnorrlands Danssportförbund - MNDSF. 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Mittnorrlands Danssportförbund, förkortat MNDSF, skall enligt dessa stadgar och Svenska Danssportförbundets

Läs mer

Nuvarande lydelse. Förslag på ny lydelse Ändringar i rött. Om bifall till Motion 1: grönt, ej gult. 1 Kap ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Nuvarande lydelse. Förslag på ny lydelse Ändringar i rött. Om bifall till Motion 1: grönt, ej gult. 1 Kap ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Kap ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Smålands Friidrottsförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Friidrottsförbundets stadgar, såsom Svenska Friidrottsförbundets regionala organ arbeta i

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer