Förslag från Stadgegruppen till Förbundsmötet 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag från Stadgegruppen till Förbundsmötet 2008"

Transkript

1 Förslag från Stadgegruppen till Förbundsmötet 2008 Stadgegruppen fick i uppdrag vid förra förbundsmötet att titta på följande frågeställningar samt att göra redaktionella förändringar på de felaktigheter som visat sig i tidigare stadgar. Uppdraget: a. Redaktionell ändring av län i Västra Götaland b. Redaktionell ändring av SF revisorer enligt RF stadgar c. Ta fram förslag till stadgetext för Idrotts AB d. Förslag till utövandet av rösträtt e. Se över och komma med förslag på ny röstlängd Stadgegruppen har haft tre fysiska möten under året och haft telefonkontakt med samtliga SDF gällande stadgarna. Gruppen var även med på ordförandekonferensen och föredrog det som gruppen kommit fram till. På ordförandekonferensen fick gruppen en hel del åsikter och idéer som vi tagit med i det fortsatta arbetet för att kunna lämna ett så bra förslag som möjligt till förbundsmötet. Stadgegruppen tackar för förtroendet och anser att med lämnade förslag så är gruppen arbete slutfört. Stadgegruppen Herbert Marcher e.u Christer Johansson

2 A: Redaktionell ändring av län i Västra Götaland Sammanslagningen av flera län innebar att hänvisningarna i våra stadgar inte stämde överens med verkligheten. Då hänvisningar fanns till bland annat Älvsborg och Skaraborgs län som i och med sammanslagningen till länet Västra Götaland inte längre finns. Därför föreslår vi nedan redaktionella förändring i stadgarna Nuvarande text: Bohuslän-Dals Innebandyförbund omfattar kommunerna Stenungsund, Tjörn, Orust, Sotenäs, Munkedal, Tanum, Lysekil, Uddevalla och Strömstad i Göteborgs och Bohus län samt kommunerna Dals-Ed, Färgelanda, Bengtsfors, Mellerud och Åmål i Älvsborgs län. Göteborgs Innebandyförbund omfattar kommunerna Härryda, Partille, Öckerö, Göteborg, Mölndal och Kungälv i Göteborgs och Bohus län samt kommunerna Ale och Lerum i Älvsborgs län. Västergötlands Innebandyförbund omfattar Skaraborgs län och kommunerna Vårgårda, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås, Bollebygd och Ulricehamn i Älvsborgs län samt kommunerna Habo och Mullsjö i Jönköpings län. Ny text: Bohuslän-Dals Innebandyförbund omfattar kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn, Uddevalla och Åmål. Göteborgs Innebandyförbund omfattar kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille och Öckerö. Västergötlands Innebandyförbund omfattar kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Skara, Skövde, Svenljunga, Tibro, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Vänersborg samt kommunerna Habo och Mullsjö i Jönköpings län

3 B: Redaktionell ändring av SF revisorer enligt RF stadgar Informationsbrev från RF Bakgrund stadgeändring vid RF-stämman 2007 Vid RF-stämman 2007 beslutades om ändringar i RF: s stadgar angående revision av SF. Ändringarna finns intagna i 11 kap punkten och 7 RF: s stadgar och innebär bland annat följande: SF: s verksamhet, förvaltning och räkenskaper ska revideras av minst en av SFstämma utsedd auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen; RF har rätt att efter anmälan till SF utse ytterligare en revisor i SF; SF-revisor ska tillställa RF en kopia av originalhandlingen av årsredovisningen eller årsbokslutet, revisionsberättelse samt revisionsrapport samtidigt som revisorn lämnar revisionsberättelsen till SFstyrelsen; SF ska årligen senast sex månader efter räkenskapsårets slut till RF inlämna verksamhetsberättelse och årsredovisning/årsbokslut. Obs! Den nya ordningen innebär att SF måste göra konsekvensändringar i sina stadgar genom att ta bort den skrivning som finns om att SF:s verksamhet även ska granskas av en av RF utsedd revisor. Det tidigare systemet med RF: s revisionskommitté vars ledamöter fungerade som medrevisorer till de egna valda revisorerna i SF upphörde i och med beslutet vid RFstämman Även reglerna för SDF ändrades genom RF-stämmans beslut. SDF:s verksamhet, förvaltning och räkenskaper ska revideras av minst en revisor. DF har rätt att, efter anmälan till SDF, utse ytterligare en revisor i SDF. SDF ska årligen till DF inlämna verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut samt revisionsberättelse och revisionsrapport. Omfattar SDF flera DF avses det DF inom vars gränser SDF har sin hemort. Nuvarande text: 4 Kap Revisorer 1 Revisorer och revision Förbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall revideras av minst två auktoriserade eller godkända revisorer, däribland en medlem av RF:s revisionskommitté. Förbundsstyrelses räkenskaper och övriga handlingar skall överlämnas till revisorerna senast fem veckor före förbundsmötet. Handlingarna skall efter verkställd revision med revisorernas berättelse vara förbundsstyrelsen tillhanda senast två veckor före förbundsmötet. Ny text som följer RF-stämman: Revisorer och revision (ändr 2007) SF:s verksamhet, förvaltning och räkenskaper revideras av minst en av SF-stämma utsedd auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen. RF har rätt att efter anmälan till SF utse ytterligare en auktoriserad revisor i SF. SF:s räkenskaper och handlingar skall, om SF:s stadgar inte anger annan tid, överlämnas till revisorn senast en månad före SF mötet och skall tillsammans med revisionsberättelsen vara SF styrelsen tillhanda senast 14 dagar före SF mötet. Revisorn skall samtidigt tillställa RF en kopia av originalhandlingen av årsredovisningen/årsbokslutet, revisionsberättelse och revisionsrapport. SDF:s verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall revideras av minst en revisor. DF har rätt att, efter anmälan till SDF, utse ytterligare en revisor i SDF. SDF skall årligen till DF inlämna verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut samt revisionsberättelse och revisionsrapport. Omfattar SDF flera DF avses det DF inom vars gränser SDF har sin hemort.

4 C: Ta fram förslag till stadga för Idrotts AB Stadgegruppen har diskuterat med RF och även tittat på anda SF:s stadgar vad gäller reglerna för Idrotts AB. Stadgarna för de SF som tillåter Idrotts AB ser i stort sett lika ut med sin bas från RF:s stadgar. Utifrån det så föreslår gruppen nedan stadga för tillåtelse av Idrotts AB. Idrottsaktiebolag (IdrottsAB) Idrottslig verksamhet får bedrivas av aktiebolag. Rättigheten att delta i Förbundets tävlingsverksamhet får dock upplåtas till ett aktiebolag, som till huvudsaklig del har till ändamål att bedriva idrottslig verksamhet och därtill naturligt anknytande verksamhet, endast om upplåtande förening har röstmajoritet på bolagsstämma i bolaget (IdrottsAB) samt under de förutsättningar som föreskrivs nedan. Följande villkor skall ingå i upplåtelseavtal mellan förening och IdrottsAB: 1. IdrottsAB skall förbinda sig att följa vid varje tid gällande RF:s stadgar samt IFFs regler och Förbundets stadgar och tävlingsregler, vilka regelverk, som det ankommer på IdrottsAB att fortlöpande hålla sig förvissat om, skall utgöra en integrerad del av upplåtelseavtalet. Idrotts AB skall vidare förbinda sig att följa andra av angivna organisationer fattade beslut. 2. Spelare i IdrottsAB skall vara medlem i förening som upplåtit den idrottsliga verksamheten till bolaget. 3. Upplåtande förening skall även fortsättningsvis bedriva sådan idrottslig verksamhet som ligger till grund för medlemskapet i Förbundet. 4. IdrottsAB får inte vidareupplåta rättigheten att delta i Förbundets tävlingsverksamhet. 5. IdrottsAB:s rätt att delta i Förbundets tävlingsverksamhet skall upphöra att gälla om upplåtande förenings medlemskap i Förbundet upphör. 6. Rättigheten att delta i Förbundets tävlingsverksamhet skall återgå till föreningen om IdrottsAB försätts i konkurs eller träder i likvidation. 7. Förbundet skall förbehållas rätten att godkänna det namn under vilket IdrottsAB deltar i Förbundets tävlingsverksamhet. 8. IdrottsAB skall på begäran av RIN lämna yttranden och upplysningar samt handlingar i ärenden avseende bolagets deltagande i Förbundets tävlingsverksamhet. 9. Upplåtelseavtal och ändringar i detta skall godkännas av Förbundet för att äga giltighet. IdrottsAB får inte direkt eller indirekt ägas av någon som har ett avgörande inflytande över även annat IdrottsAB med rätt att delta på samma nivå i Förbundets seriesystem eller annan av Förbundet administrerad tävling. Förbundsstyrelsen skall fortlöpande kontrollera efterlevnaden av upplåtelseavtalet samt vad som i övrigt föreskrivs i denna paragraf. Vid avvikelse är förening och IdrottsAB skyldiga att på anmaning av Förbundsstyrelsen vidta rättelse för bestämmelsernas efterlevnad.

5 D: Förslag till utövandet av rösträtt Gruppen föreslår komplettering i stycket sammansättning och beslutförhet genom att tydliggöra att ersättare för ombud ska anges på fullmakten. Dagens text, komplettering understruket 3 Sammansättning och beslutförhet Förbundsmöte består av ombud för medlemsföreningarna inom respektive SDF utsedda genom beslut av SDF-möte samt, ombud för de föreningar som tillhör eller under tiden från närmaste föregående ordinarie förbundsmöte tillhörde högsta divisionen dam/herr av förbundet administrerad serie. Ombud får inte företräda mer än ett SDF och/eller en förening samt får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen. SDF får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en röst. Ombud skall medföra fullmakt från sitt SDF eller förening. I fullmakten skall ombudets rätt att utöva rösträtt anges. Ersättare för ombud ska anges på fullmakten.

6 E: Se över och komma med förslag på ny röstlängd Röstlängden har diskuterats mycket under möten och i samtal med SDF. Gruppen har via telefon pratat med SDF ordföranden, genomfört remissförfarande och presenterat och diskuterat olika förslag på ordförandekonferensen. Gruppens ingångsvärden har varit att det ska vara en röstlängd som är säkerställd och som påverkas av utvecklingen i SDF:en och att röstlängden håller i många år framöver. Gruppen har tagit med sig de tankar och idéer som lagts fram och utifrån dem tagit fram ett förslag som baserar sig på både antalet föreningar i SDF:et och på antalet licenser. Gruppen föreslår en röstlängd som är baserad på antalet föreningar i SDF:et och antalet licenser i SDF:et samt att det finns ett maxantal av röster. Gruppen föreslår att Elitföreningarnas rösträtt är oförändrad till en (1) röst per förening.

7 Förklaring och exempel på röstlängd. Röster: SDF har totalt 220 röster som fördelas mellan dem enligt uträkning nedan. Elitföreningar har max 28 röster vilket motsvarar en per förening som finns representerad i högsta serien för dam och herr. Om samma förening har två lag representerade i högsta serien ger det en (1) röst totalt. Totala antalet röster är 248. FR (föreningsröst) och LR (licensröst): SDF:ens totalt 220 röster fördelas på följande sätt: med 50% av rösterna (110 st) till antalet föreningar och 50% av rösterna (110 st) till antalet licenser. Genom att dela antalet röster för föreningar med totala antalet föreningar så får vi fram FR-talet. Genom att dela antalet röster för licenser med totala antalet licenser så får vi fram LR-talet. Dessa tal förändras från år till år beroende på det antal föreningar och antal licenser som finns i verksamheten. Antalet röster för ett SDF: SDF:ets röstetal blir således FR-talet gånger antalet föreningar i SDF:et plus LR-talet gånger antal licenser i SDF:et. Dessa två summeras med matematisk avrundning och ger då SDF:ets totala antal röster på förbundsmötet. Föreningar och Licenser Antalet föreningar baseras på det antal föreningar som har betalat årssavgift och har sin hemvist i SDF:ets upptagningsområde. Antalet licenser baseras på de licenser som föreningarna inom SDF:ets upptagningsområde har registrerat. Uttag av uppgifterna görs den 28 februari samma år som röstlängden ska upprättas. FR = 110 / 1084 = 0,10148 LR = 110 / = 0,00094 Röstberättigad Föreningar FR x Förening Licenser LR x Licenser Röster FR+LR Blekinge IBF 14 1, ,40 3 Bohuslän-Dals IBF 18 1, ,77 4 Dalarnas IBF 43 4, ,19 8 Gotlands IBF 22 2, ,35 4 Gästriklands IBF 23 2, ,98 5 Göteborgs IBF 64 6, ,66 14 Hallands IBF 30 3, ,49 8 Hälsinglands IBF 16 1, ,29 3 Jämtland/Härjedalens IBF 14 1, ,02 2 Norrbottens IBF 40 4, ,59 7 Skånes IBF 89 9, ,76 20 Smålands IBF 94 9, ,63 21 Stockholms IBF , ,28 38 Södermanlands IBF 46 4, ,21 9 Upplands IBF 72 7, ,14 13 Värmlands IBF 55 5, ,11 12 Västerbottens IBF 67 6, ,96 12 Västergötlands IBF 49 4, ,19 10 Västernorrlands IBF 27 2, ,25 6 Västmanlands IBF 39 3, ,53 8 Örebro Läns IBF 39 3, ,62 7 Östergötlands IBF 33 3, ,57 8 Elitföreningar (max 28) 28 Summa

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2

RF:s Stadgar. I lydelse efter RF-stämman 2013. Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 RF:s Stadgar I lydelse efter RF-stämman 2013 Uppdaterade efter RF-stämman i maj 2013, v1.2 Ändrade paragrafer har markerats med ändr 2013, med undantag för paragrafer där enbart följdändring eller korr.ändringar

Läs mer

Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte

Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte Solna den 15 maj 2007 Till F k SDF, Elitföreningar herrar och damer 2006/2007 och 2007/2008 Förbundsstyrelsen, Valberedning, Revisorer, Disciplingruppen Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte

Läs mer

Thomas Karlsson. Christer Pallin, RF-Juridik 1

Thomas Karlsson. Christer Pallin, RF-Juridik 1 Thomas Karlsson 1985 - RF:s skattejurist (+ Hammarby IF) 1995 juristerna börjar diskutera den ideella föreningen, för mycket kommersialism? 1997 - Motion till stämman, AIK, Djurgården (x2), Hammarby IF.

Läs mer

STADGAR. för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST

STADGAR. för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST STADGAR för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST med stadgeändringar antagna av årsmötet 2013 och vid Förbundsmötet 2014 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR 3 GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST 4 1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 4 1

Läs mer

Styrelsens förslag 9.2.1 Stadgeändring - av språklig och redaktionell karaktär

Styrelsens förslag 9.2.1 Stadgeändring - av språklig och redaktionell karaktär Styrelsens förslag 9.2.1 Stadgeändring - av språklig och redaktionell karaktär Att bifalla till stadgeändringar enligt nedan: Att tillämpa den nya ordningen vid förbundsmötet 2013. 2 kap Förbundsmöte 6

Läs mer

Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte

Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte Solna den 22 maj 2014 Till SDF, SSL-föreningar herrar och damer 2013/14 F k Förbundsstyrelsen, Valberedning, Revisorer Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte Svenska Innebandyförbundets

Läs mer

STADGAR. för SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDET

STADGAR. för SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDET STADGAR för SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDET med stadgeändringar antagna av Förbundsmötet 2010 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR 4 1 KAP. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER 5 1 Ändamål 5 2 Sammansättning 5 3 Tillhörighet

Läs mer

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Program Lördag 18 april 09.00-12.00 Styrelsemöte SBTF 12.00 13.00 Lunch 13.00-15.00 Hans-Göran Karlsson, klubbdirektör Brynäs IF. Den anrika klubbens arbete med bredd

Läs mer

Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg

Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg Bolagsordning Antagen av Bolagsstämman 11 april 2012 Fastställd av Finansinspektionen 31 augusti 2012 Bolagsordning för Länsförsäkringar Älvsborg 1 Bolaget vars firma är Länsförsäkringar Älvsborg, har

Läs mer

SVENSKA BORDTENNISFÖRBUNDETS

SVENSKA BORDTENNISFÖRBUNDETS SVENSKA BORDTENNISFÖRBUNDETS REGELSAMLING 2014-2015 INNEHÅLL Stadgar... 2-17 Spelregler... 18-48 Tävlingsregler... 49-72 Regler för mästerskapstävlingar... 73-82 Bestämmelser för tävlingstillstånd... 83-85

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

Stadgar. Fastställda av BDHIFs årsmöte 31 mars 2012 Godkända av Förbundsmötet 2011

Stadgar. Fastställda av BDHIFs årsmöte 31 mars 2012 Godkända av Förbundsmötet 2011 Stadgar Fastställda av BDHIFs årsmöte 31 mars 2012 Godkända av Förbundsmötet 2011 Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté Stadgar för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund,

Läs mer

IDROTT ÄR fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

IDROTT ÄR fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ *( 1Kap RF:s stadgar) IDROTT ÄR fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. IDROTT BESTÅR AV träning och lek, tävling och uppvisning.

Läs mer

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 Stadgar SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift... 1 2 Sammansättning... 1 3 Verksamhetsområde... 1 4 Stadgar... 1 5 Beslutande

Läs mer

STADGAR för Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar ekonomisk förening (FGK)

STADGAR för Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar ekonomisk förening (FGK) STADGAR för Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar ekonomisk förening (FGK) Fastställda av årsmötena 2013-03-25 och 2014-03-24. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar,

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

STADGAR SÖDERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND (Godkända av SöFF:s årsmöte 2015.03.07 samt av SvFF:s styrelse 2015.03.16)

STADGAR SÖDERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND (Godkända av SöFF:s årsmöte 2015.03.07 samt av SvFF:s styrelse 2015.03.16) STADGAR SÖDERMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND (Godkända av SöFF:s årsmöte 2015.03.07 samt av SvFF:s styrelse 2015.03.16) 1 Uppgift Södermanlands Fotbollförbund, i dessa stadgar kallat SöFF, med säte i Eskilstuna

Läs mer

Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF)

Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF) Bilaga till SSF:s stadgar Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF) 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Ångermanlands Skid-förbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Skidförbundets

Läs mer

Stadgar för Göteborg Beachvolley Club

Stadgar för Göteborg Beachvolley Club Stadgar för Göteborg Beachvolley Club Göteborg Beachvolley Club (GBC) är en ideell förening. Hjärtat i svensk beachvolley Bildad: 1993-12-31 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte: 2013-11-23

Läs mer

Vimmerby kampsportsförening STADGAR

Vimmerby kampsportsförening STADGAR Vimmerby kampsportsförening STADGAR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningen bedriver kamp inriktad idrott för både barn, ungommar och vuxna. Föreningen verkar för en alkohol, drog, doping och fördomsfri

Läs mer

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB

HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB April 2013 HÄSSELBY GOLFKLUBB STADGAR SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB Normalstadgar antagna av Svenska Golfförbundets Förbundsstyrelse 1994-09-16, reviderade 1995-01-20, 1996-02-21, 2004-08-19 och 2011-04-16

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014

Wendelsberg Föredragningslista 3. Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20. Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Innehållsförteckning Wendelsberg Föredragningslista 3 Förvaltningsberättelse 2013 5 Revisionsberättelse 2013 20 Förvaltningsberättelse 2014 23 Revisionsberättelse 2014 Förslag till nya stadgar för IOGT-NTO:s

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

GÖTEBORGS TURNFÖRENING

GÖTEBORGS TURNFÖRENING För den ideella föreningen Göteborgs Turnförening (GTF) med hemort i Göteborgs kommun. Föreningen bildades 19 november 1932 na senast fastställda / ändrades av årsmöte den 4 april 1998, och justerades

Läs mer

STADGAR Föreningen Pure Power

STADGAR Föreningen Pure Power STADGAR Föreningen Pure Power Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 2014-08- 04 STADGAR för den ideella föreningen Pure Power med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 22 augusti

Läs mer

Korpens representantskap 11 maj 2014 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner

Korpens representantskap 11 maj 2014 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner Korpens representantskap 11 maj 2014 Formalia, förbundsstyrelsens förslag till beslut samt motioner Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Besöks- och postadress: Idrottens Hus, Fiskartorpsvägen 15 A,

Läs mer

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR för den ideella föreningen Uppsala Klätterklubb med hemort i Uppsala kommun bildad den 16 november 1974. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte 1993, 1996, 1997, 2003,

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer