Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet"

Transkript

1 Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet

2 Swedavia, flyget och förbättrad tillgänglighet Sedan Swedavia bildades 2010 har antalet passagerare ökat med 6,5 miljoner eller 21 procent. Tillväxten vid Swedavias flygplatser är därmed dubbelt så stor som det europeiska genomsnittet och ligger i linje med det globala genomsnittet. Antalet destinationer som erbjuds från flygplatserna har dock inte ökat i jämförelse med 2010, även om stora satsningar på interkontinental trafik skett de senaste två åren. Totalt nio nya direktförbindelser från Stockholm Arlanda Airport, där också tillväxten av antalet resenärer är störst, har tillkommit. Flera av Swedavias mindre flygplatser, som Kiruna Airport och Åre Östersund Airport, uppvisar också stora procentuella resenärsökningar. Swedavia har skapat ett investeringsprogram för att öka kapaciteten och kundnöjdheten på flygplatserna. Resenärerna kräver idag mer av flygplatsservicen än att bara komma till en trafikknutpunkt. Swedavias mål är moderna, effektiva och inspirerande flygplatser. Stora om- och tillbyggnadsprojekt har de senaste åren genomförts vid Kiruna Airport, Luleå Airport, Umeå Airport, Göteborg Landvetter Airport samt Stockholm Arlanda Airport. De fortsatta investeringarna kommer framförallt att säkerställa flygplatskapacitet i Stockholmsområdet, som är navet för flyget i hela Sverige. Möten mellan människor skapar förståelse och mångfald Behovet av möten mellan människor är gränslöst. Inte bara för att svenska företag ska kunna exportera sina varor och tjänster eller att vi ska kunna njuta av en semester i solen. Det är i mötet mellan människor som förståelse och respekt föds. Det är genom resan vi möter andra kulturer, synsätt och får nya perspektiv. Flyget är avgörande för vår utveckling, både för samhälle som individ, med flyget nås alla delar av världen inom ett dygn. Mer resande leder till ökad förståelse och mångfald.

3 Hållbarhet strategi och utgångspunkt Swedavias styrning sker utifrån konkreta hållbarhetsmål med fokus på kunden. Flertalet mål förväntas att infrias under 2014, varpå nya mål för 2020 har fastställts: 85 % nöjda resenärer % nöjda medarbetare % avkastning på operativt kapital 0 ton fossila koldioxidutsläpp 2020 Det globala samhällets blodomlopp Utländska besökare som anländer till Sverige med flyg genererar varje år 68 miljarder kronor i omsättning och arbetstillfällen. Sverige är ett glesbefolkat och avlångt land i periferin, sett till de viktiga världsmarknaderna. Vårt välstånd bygger till stor del på handel med hela världen. Globaliseringen ökar och kräver allt större utbyte mellan länder. Sverige har haft stora fördelar historiskt av att vara närvarande internationellt. Ökad konkurrens ställer krav på ökad tillgänglighet. Flygförbindelser är det globala samhällets blodomlopp. Idag finns det cirka unika flyglinjer runt om i världen. Möjligheterna till långväga transporter innebär att allt fler resenärer spenderar mångmiljardbelopp på boende, mat, lokala transporter och shopping. Resemönstrens konsumtion har inneburit mängder av helt nya arbetstillfälle.

4 Nytt miljötillstånd möjliggör fortsatt utveckling av Stockholm Arlanda Airport I november 2014 meddelade Mark- och miljööverdomstolen om ett nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport. Domen innebär att befarade kapacitetsbegränsningar uteblir och en fortsatt utveckling av flygplatsen möjliggörs. Fram till 2043 avser Swedavia investera 13 miljarder SEK för att uppgradera Stockholm Arlanda Airport i linje med den förväntade tillväxten av resenärer. I ett första skede koncentreras satsningen mot att möta den ökade efterfrågan på interkontinentala förbindelser. Osäkerheter kring Stockholms totala flygplatskapacitet kvarstår dock till följd av Stockholm Stads förslag att stänga Bromma Stockholm Airport. En stängning reducerar Stockholms flygplatskapacitet med omkring 20 procent vilket riskerar innebära försämrade förbindelser såväl inrikes som utrikes. Det nya miljötillståndet skapar dock möjligheter att öka Stockholms och Sveriges tillgänglighet och därigenom stärka hela landets konkurrenskraft. Två stockholmsflygplatser nödvändiga för tillväxt i hela Sverige Svensk flygmarknad präglas av tydliga toppar i rusningstrafik. I högtrafik genomförs i Stockholm nära hundra starter och landningar i timmen. Kapaciteten vid Stockholm Arlanda Airport är idag maximala 84 rörelser per timme och motsvarande för Bromma Stockholm Airport uppgår till 23 rörelser. Vid jämförbara europeiska flygplatser, med två parallella rullbanor, är kapaciteten mellan ca beroende på lokala förutsättningar. Stockholm Arlanda Airports uppgift är att knyta ihop Sverige med världen, och tillsammans med Bromma Stockholm Airport dessutom knyta ihop hela Sverige. Omkring 7,5 miljoner människor i Sverige bor utanför Stockholms län och av resenärerna vid Bromma Stockholm Airport kommer procent från andra delar av landet. Arbetspendling till Stockholm sker till och från samtliga Sveriges 290 kommuner. Om Stockholm ska kunna möta efterfrågan på inrikes resor och samtidigt attrahera fler internationella flygförbindelser är det därför nödvändigt att Stockholm Arlanda Airport kan erbjuda flygbolagen attraktiva tider, vilket omöjliggörs om stödet och komplementet Bromma Stockholm Airport avvecklas.

5 Svensk tillgänglighet drabbas hårt Tolv städer i Sverige har idag en flygförbindelse med Bromma Stockholm Airport, från Malmö i söder till Umeå i norr. Så stor del av avgångarna till Stockholm riskerar försvinna från respektive ort Östersund, 47% Umeå, 39% Andelen (%) avgångar som: Sundsvall, 48% Försvinner Finns kvar Trollhättan, 100% Göteborg, 39% Halmstad, 65% Ängelholm, 58% Malmö, 48% Växjö, 69% Visby, 48% Kalmar, 51% Ronneby, 53% Tomas Öhrling 2014

6 Nya direktförbindelser ger välfärd Stockholms, och därmed Sveriges, internationella tillgänglighet har minskat sedan Däremot har den internationella tillgängligheten till övriga skandinaviska huvudstäder istället ökat. Copenhagen Economics slutsats är att en tioprocentig ökning av tillgängligheten, till exempel med två nya direktlinjer eller anslutning till internationell hubflygplats, direkt skulle innebära en produktivitetstillväxt i Sverige motsvarande 2 miljarder kronor. Samma rapport visade också att ett stort antal destinationer är möjliga till följd av höga passagerarflöden. Exempel på sådana är Delhi, Hongkong, Shanghai och Singapore. Varje ny miljon passagerare skapar ca 850 arbetstillfällen inom flygsektorn. Varje ny direktförbindelse skapar tidsvinster i storleksordningen timmar per år. Direktflyg kan innebära en CO 2 -besparing på 20 procent. Connect Sweden Som ett resultat av den minskade tillgängligheten tog näringslivet under 2013 initiativ till Connect Sweden, ett samverkansprojekt för att stärka Sveriges internationella flygförbindelser. Projektet stödjs av representanter från det svenska näringslivet, Stockholm Stad och flera andra nationella och regionala organisationer samt Swedavia. Connect Sweden vill belysa och konkretisera betydelsen av starka flygförbindelser och visa hur de hänger ihop med framtidens jobb, välstånd och välfärd.

7 Biobränsle ger mer resor och mindre miljöbelastning Ständiga förbättringar har minskat utsläppen per passagerare med 70 %. Biobränslen, nya flygplan och effektivare sätt att flyga minskar utsläppen till långsiktigt hållbara nivåer Flygbranschens målsättning globalt är att halvera utsläppen av fossil koldioxid till 2050, jämfört med En avgörande framgångsfaktor, tillsammans med teknikutveckling och mer effektiva flygvägar, är tillgång till förnybart bränsle. Swedavia arbetar inom projektet Nordic Initiative on Sustainable Aviation (NISA) för att påskynda utvecklingen av förnybara bränslen samt identifiera lokaliseringsplatser för storskalig produktion i Norden. I enskilda länder, såsom Nederländerna, har regeringar valt att inkludera flygindustrin i EU-kommissionens direktiv om att senast 2020 åtminstone 10 procent av bränsleanvändningen inom transportsektorn ska vara förnybara alternativ. Swedavia ser en sådan inkludering som ett viktigt steg framåt för att kunna skapa ett större engagemang för frågan bland olika samhällsaktörer. Utmaningen är att göra förnybart bränsle till flyget kommersiellt gångbart vilket kräver storskalig produktion. Infrastruktur och flygplansmotorer är redan idag anpassade till drivmedlet. Förväntningarna inom branschen är också att ytterligare ett flertal nya bränsletyper inom kort godkänns ur ett flygsäkerhetsperspektiv.

8 Det finns cirka 200 från Swedavi

9 olika destinationer as flygplatser

10 Flygskatt ger liten miljöeffekt men negativ påverkan på samhällsekonomin Flyget betalar inte koldioxidskatt idag men subventioneras inte heller. Till skillnad från väg- och tågtransport finansieras flygets infrastruktur, det vill säga flygplatser och trafikledning, helt av biljettpriser. Den internationella flygorganisationen IATA gjorde 2013 bedömningen att det svenska förslaget om flygskatt skulle innebära att statens intäkter minskar med över 3 miljarder kronor och att BNP skulle falla med mer än 6 miljarder kronor. Detta till stor del beroende på minskad handel och färre arbetstillfällen. Utsläppsminskningar på grund av minskat resande motsvarar samtidigt endast 0,2 procent av de samlade svenska utsläppen. Det motsvarar en sjundedel av de utsläpp som sker till följd av fortkörningar varje år och mindre än vad svensk vägtrafik släpper ut under 48 timmar. Särskilda flygskatter har införts men sedan dragits tillbaka i ett antal länder, bland annat Nederländerna, Irland och Danmark, efter att de samhällsekonomiska konsekvenserna visat sig vara allt för negativa. Knyt samman trafikslagen I Swedavias uppdrag från staten ingår att driva bolaget affärsmässigt och bidra till att riksdagens transportpolitiska mål uppnås. Flyget är en del av kollektivtrafiken och spelar en avgörande roll för längre resor. Swedavia arbetar för att knyta samman trafikslagen i Sverige och därmed göra det möjligt för resenärerna att välja den mix av transportslag som är effektivast vid varje enskild resa. Kollektivtrafiken till och från Stockholm Arlanda Airport har stärkts. Idag reser över hälften av resenärerna kollektivt till och från flygplatsen. I takt med ökningen av antalet flygresenärer måste dock kapaciteten inom spårtrafik säkerställas och Stockholm Arlanda Airport måste inkluderas i eventuella satsningar på snabbtåg med syfte att skapa effektiva byten mellan trafikslag. Swedavia välkomnar den satsning som genomförs på spårbunden kollektivtrafik mellan Göteborg, via Göteborg Landvetter Airport, och Borås. På samma sätt är det av stor betydelse att spårtrafiken i Skåne förstärks genom att koppla samman Malmö Airport, med över två miljoner resenärer, med Ystad och Malmö. Tvärbanan till Bromma Stockholm Airport kommer att leda till en betydande förbättring av tillgängligheten till och från huvudstaden.

11 Flygplatsstäder ger tillväxt och arbetstillfällen Swedavias affär bedrivs i en flygplatsverksamhet och en fastighetsverksamhet. Bolaget exploaterar mark i anslutning till flygplatserna i syfte att skapa värden utifrån de goda kommunikationerna och passagerarflödena. Därmed skapas positiva ekonomiska resultat som ger bolaget styrka att göra de nödvändiga och omfattande investeringar som krävs för att möta det ökande behovet av resor. Samtidigt skapas internationellt attraktiva områden som lockar nya företag, kunskap och utveckling. En effektiv tillgänglighet till, från och inom Sverige är avgörande för många företag som verkar på en global marknad. Sammanfattning Flygbranschen och Swedavia står inför tydliga utmaningar i det framtida säkerställandet av en god tillgänglighet inom samt till och från Sverige. Den europeiska flygplatsorganisationen ACI Europé bedömer idag att underinvesteringar i flygplatskapacitet inom Europa leder till att tio procent av passagerarna 2030 kommer att hindras från att resa, till en samhällskostnad av 230 miljarder Euro. Med avsikt att stärka förutsättningarna för svensk ekonomi och till fullo utnyttja de möjligheter ett mångfaldssamhälle innebär behöver Sverige: Säkerställa flygplatskapacitet i Stockholmsregionen Påskynda kapacitetsförstärkning på Stockholm Arlanda Airport Bevara och utveckla Bromma Stockholm Airport Miljötillstånd som medger utveckling Attrahera nya direktförbindelser till strategiskt viktiga destinationer Utökade samarbetsformer och bred uppslutning från näringsliv och politik Stimulera resande istället för att beskatta det Minska klimatpåverkan och öka resandet Stötta teknikutveckling, huvudsakligen genom biobränsle till flyget Knyt samman trafikslagen genom kollektivtrafiksatsningar

12 Kiruna Airport Luleå Airport Åre Östersund Airport Umeå Airport Stockholm Arlanda Airport Bromma Stockholm Airport Göteborg City Airport Göteborg Landvetter Airport Visby Airport Malmö Airport Flygplatser som drivs av Swedavia Ronneby Airport Göte Flygplatser som är delägda av Swedavia

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare.

Detta är Swedavia. Koncernen omsätter nära 4,7 miljarder kronor och har 2 500 medarbetare. Årsredovisning 2011 INNEHÅLL VD-ord...4 Marknad och omvärld...6 Strategi och mål...10 Verksamheten...14 Swedavias ansvar...25 Förvaltningsberättelse...47 Koncernens finansiella rapporter...55 Moderbolagets

Läs mer

SÅ LYFTER VI SVERIGE EN FRAMTIDSAGENDA FÖR FLYGET OCH ALLA ÄR VÄLKOMNA OMBORD

SÅ LYFTER VI SVERIGE EN FRAMTIDSAGENDA FÖR FLYGET OCH ALLA ÄR VÄLKOMNA OMBORD SÅ LYFTER VI SVERIGE EN FRAMTIDSAGENDA FÖR FLYGET OCH ALLA ÄR VÄLKOMNA OMBORD VÅR VISION: Det ska alltid gå ett flyg på rätt tid till rätt plats. Vi kommer att resa mer i framtiden inte mindre. Men kommer

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA Hard facts. Clear stories. MEET THE FU TAKE OFF VÄSTSVERIGE TILL DESTINATIONSDAG Ökad tillgänglighet för högreinbjudan tillväxt Den 26 augusti kl. 13.00 17.00 på Trädgår n med mingel ef AGENDA Dagen modereras

Läs mer

Stockholms Internationella Tillgänglighet

Stockholms Internationella Tillgänglighet Stockholms Internationella Tillgänglighet Titel: Författare: Beställare: Stockholms Internationella Tillgänglighet Amanda Stefansdotter, Martin Bo Hansen & Martin H. Thelle Länsstyrelsen i Stockholms län

Läs mer

24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER

24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER RAPPORT 2014:4 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER EN RAPPORT OM FLYGPLATSENS BETYDELSE FÖR JOBBEN 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER 2 24 000 JOBB HOTAS OM BROMMA LÄGGS NER BROMMAS FRAMTID ÄR EN

Läs mer

Utan Förbifarten stannar Stockholm

Utan Förbifarten stannar Stockholm 2010 : 7 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Utan Förbifarten stannar Stockholm Förbifart Stockholm behövs för en växande trafik eftersom Stockholm de sista 20 åren ökat med nära 390 000 invånare

Läs mer

Förutsättningar för allmänflygplatser. i Stockholmsregionen och dess närhet

Förutsättningar för allmänflygplatser. i Stockholmsregionen och dess närhet Förutsättningar för allmänflygplatser i Stockholmsregionen och dess närhet 1 Förord Flygplatstillgången för allmänflyg i Stockholms närhet har minskat kraftigt under senare år, eftersom först Tullinge

Läs mer

Remiss: Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar Flygplats

Remiss: Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar Flygplats TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kalin 2013-11-13 KS 2013/0732 Kommunstyrelsen Remiss: Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar Flygplats Förslag till beslut Kalmar kommun

Läs mer

Bygg bort arbetslösheten

Bygg bort arbetslösheten Bygg bort arbetslösheten En rapport om investeringar i trafikinfrastruktur och bostäder För sysselsättning och hållbar tillväxt Problem, behov och åtgärdsförslag 1 2 Förord Sverige har levt med hög arbetslöshet

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Fastställt av Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län 1 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 4 Norrbottens vision

Läs mer

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län

Rapport 2013:8. Klimat- och energistrategi. för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Rapport 2013:8 Klimat- och energistrategi för Stockholms län Anna-Lena Lövkvist Andersen har varit sammanhållande för Länsstyrelsens arbete

Läs mer

Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland. LFV Aviation Consulting AB Aeropol AB. Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02

Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland. LFV Aviation Consulting AB Aeropol AB. Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02 Samverkan mellan flygplatserna i Östergötland Aeropol AB Dan Lundvall Anders Lidman Håkan Jonforsen 2011-12-02 2011-12-02 01.00 D 2011-2(43) Innehåll 1 BAKGRUND...4 1.1 Flygmarknaden...4 1.2 Infrastruktur...4

Läs mer

PÅ RESAN TILL MÅLET ATT KOMMA FRAM ÄR BARA BÖRJAN

PÅ RESAN TILL MÅLET ATT KOMMA FRAM ÄR BARA BÖRJAN ATT KOMMA FRAM TILL MÅLET ÄR BARA BÖRJAN PÅ RESAN EN ANTOLOGI OM HUR FLYGET TOG SVERIGE UT I VÄRLDEN OCH HUR RESANDET HÄNGER IHOP MED FRAMTIDENS JOBB, VÄLSTÅND OCH VÄLFÄRD VARFÖR DENNA ANTOLOGI? Snabba,

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Flygets Miljökommitté

Flygets Miljökommitté Slutsatser och rekommendationer från Flygets Miljökommitté Hösten 2007 Innehåll Förord, Lena Micko, ordförande Föreningen Svenskt Flyg Sid 2 Flygets Miljökommittés ordförandes sammanfattning Sid 3 Fakta

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

LFV hållbarhetsredovisning 2011

LFV hållbarhetsredovisning 2011 LFV hållbarhetsredovisning 2011 2 Innehåll Generaldirektörens förord...4 Strategisk inriktning...5. Gemensamt luftrum...5. Harmonisering av flygledningssystem...5. Affärsverkskoncernen...6. Flygtrafiktjänst...6.

Läs mer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer strategi2020 1 sammanfattning innehållsförteckning Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer Bakom Nationell strategi hållbar tillväxt för företag och destinationer

Läs mer

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag Beställning från Näringsdepartementet, Transportenheten 2014-02-28 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket 781 89 Borlänge

Läs mer

Rapport Klimatindex 2010. Rankning av kommunernas klimatarbete

Rapport Klimatindex 2010. Rankning av kommunernas klimatarbete Rapport Klimatindex 2010 Rankning av kommunernas klimatarbete Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Den globala klimatomställningen börjar lokalt 4 3. Inom vilka områden kan kommunerna minska klimatpåverkan

Läs mer

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt Studentbostäder - en förutsättning för tillväxt 1 Sammanfattning Det råder studentbostadsbrist på mer än hälften av landets studieorter, sammanlagt saknas 20 000 studentbostäder runt om i landet. En brist

Läs mer

Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport

Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport Detta är en sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för flygplatsverksamheten

Läs mer

SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ

SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ 10 förslag för en bättre infrastruktur i Stockholm för fler jobb och en bättre miljö Jessica Rosencrantz INNEHÅLL INLEDNING 3 1. STORSATSA PÅ TUNNELBANAN 5 2. BYGG EN RIKTIG RINGLED

Läs mer

Flygförbindelse Mittskandinavien

Flygförbindelse Mittskandinavien Flygförbindelse Mittskandinavien En förstudie utförd av Botnia Logistik AB på uppdrag av Handelskammaren Mittsverige och Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Örnsköldsvik 2006-06-05 Sammanfattning Från

Läs mer