Ett ombudsförfarande för elektronisk ingivning till Bolagsverket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett ombudsförfarande för elektronisk ingivning till Bolagsverket"

Transkript

1 Delrapport 2 Ett ombudsförfarande för elektronisk ingivning till Bolagsverket en studie av krav på att intyga uppgifters riktighet Per Furberg

2 2

3 3 Till Bolagsverket Regeringen har under en rad år lyft fram frågor om regelförenkling och gett olika myndigheter, bl.a. Bolagsverket, i uppdrag att gå igenom regler för företagande i syfte att identifiera sådant som är onödigt krångligt och betungande och som därför bör förenklas. Som ett resultat av detta arbete har författningsändringar genomförts och e-tjänster införts för elektronisk ingivning av årsredovisningar och handlingar i registreringsärenden m.m. Av budgetpropositionen för 2007 framgår också att Bolagsverket ligger i framkant vad gäller teknisk utveckling av elektroniska tjänster, att verkets register håller en mycket hög kvalité, att tillgängligheten är god och att verket sammantaget har en god måluppfyllelse. Regeringen har emellertid i budgetpropositionen också förklarat att de svenska företagens administrativa kostnader för samtliga statliga regelverk skall minskas med 25 procent under en period av fyra år och att arbetet med mål och med mätningar av företagens administrativa kostnader är centralt i regelförenklingsarbetet. 1 Ytterligare förenklingar behövs därför, bl.a. för att ombud skall kunna ge företag stöd så att hela rationaliseringspotentialen tas tillvara. Bolagsverket beslutade därför den 18 oktober 2006 att kartlägga och analysera vilka rättsfrågor som uppkommer om handlingar undertecknas och lämnas genom ombud trots att ombud inte uttryckligen pekas ut som undertecknare i lag eller förordning, möjligheter som finns att utan ändringar i lag eller förordning införa förenklingar med stöd av ombud, genom administrativa åtgärder eller ändringar i Bolagsverkets föreskrifter, och risker som finns för att förenklade rutiner utnyttjas för att begå ekonomisk brottslighet. Ett uppdrag att genomföra en sådan analys och att föreslå de författningsändringar som visar sig erforderliga lämnades samma dag till advokat Per Furberg, Setterwalls Advokatbyrå. 1 Prop. 2006/07:1, utgiftsområde 24, s. 49.

4 4 Under arbetets gång visade det sig lämpligt att i form av en första delrapport redovisa de möjligheter som finns att utan ändringar i lag eller förordning införa förenklingar med stöd av ombud. Därför lämnades i mars 2007 promemorian Ett ombudsförfarande för elektronisk ingivning till Bolagsverket en studie av rättsliga möjligheter till förenklingar. Frågor om hur dagens ombud kan förenkla sina rutiner har nu granskats med utgångspunkt från hur ombuden ser på sin roll och om ett utvidgat ombudsförfarande skulle föra med sig nya risker för ansvar eller kan antas komma att missbrukas i brottsliga syften. Under detta arbete visade det sig lämpligt att, som en andra delrapport, genomlysa huruvida föreskrifter kan utmönstras om att på heder och samvete intyga vissa uppgifters riktighet. Jag får därför lämna promemorian Ett ombudsförfarande för elektronisk ingivning till Bolagsverket en studie av krav på att intyga uppgifters riktighet. Arbetet har genomförts i nära samverkan med jurister och tekniker vid Bolagsverket. Göteborg i juli 2007 Per Furberg

5 5 Innehåll Sammanfattning Uppdraget Bakgrund och utredningsbehov Den lämnade delrapporten Behov av ytterligare genomlysning Möjliga förenklingar och risker Vad kan göras utan författningsändringar? En avgränsning Vilka möjligheter vill ombuden ta i bruk? Vilka möjligheter vill Bolagsverket ta i bruk? Risker för ombud Försäkran på heder och samvete Många bestämmelser om försäkran Intygande om konkursfrihet Särskilt om utländska konkurser En jämförelse med näringsförbud Intygande om revisorers kompetens Kontroll av om någon har förvaltare Bakgrund Bedömning Att intyga överensstämmelse med fattade beslut Intyga att funktionärer åtagit sig uppdragen Särskilt om straffrättsligt ansvar för osanna intyg En samlad bedömning utmönstra onödiga krav Slutord... 43

6 6

7 7 Sammanfattning I mars 2007 lämnades delrapporten Ett ombudsförfarande för elektronisk ingivning till Bolagsverket en studie av rättsliga möjligheter till förenklingar. Där konstaterades att omfattande rationaliseringar blir möjliga, utan ändringar i lag eller förordning, om ombud också undertecknar handlingar. I denna promemoria har föreskrifter om intygande av uppgifters riktighet granskats. Dessa föreskrifter synes ha tagits in i nya författningar utan någon samlad genomlysning av om de behövs. Först nu när förenklingar med stöd av ombud kommit på dagordningen ställs frågan på sin spets. I det följande redovisas skälen för att utmönstra krav på intyg rörande konkursfrihet, revisorers egenskaper och frihet från förvaltarskap. Beträffande konkursfrihet och revisorer har Bolagverket uppgifter i sina register. Beträffande vissa uppgifter om revisorer och förvaltarskap framstår skälen för ett intygskrav inte som tillräckligt starka. Andra kontroller kan räcka eller framstå som mera ändamålsenliga. Hos Bolagsverket finns dessutom vissa uppgifter i elektronisk form om beslut som rör förvaltarskap. Verket svarar nämligen från år 2007 för elektronisk kungörelse av sådana beslut. Nuvarande bestämmelser om att intyga att uppgifter om funktionärer stämmer överens med de beslut som har fattats och att funktionärer har åtagit sig uppdragen bör däremot bibehållas. Bolagsverket bör, för att begränsa företagens administrativa kostnader, göra en framställning hos regeringen om ändringar i förordning så att föreskrifter om intyg som inte längre anses nödvändiga blir utmönstrade.

8 8

9 9 1 Uppdraget Fler och växande företag är centralt för hållbar ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning. Regeringen har därför intensifierat arbetet med att utveckla gynnsamma förutsättningar för företagandet, både för att öka nyföretagandet och för att redan etablerade företag ska växa. I budgetpropositionen för 2007 har regeringen förklarat att de svenska företagens administrativa kostnader för samtliga statliga regelverk skall minskas med 25 procent under en period av fyra år och att arbetet med mål och med mätningar av företagens administrativa kostnader är centralt i regelförenklingsarbetet. 2 Bolagsverkets uppdrag på området har kommit till uttryck i verkets regleringsbrev för budgetåret 2006 där det framgår att verksamheten skall främja en hållbar tillväxt och en ökad sysselsättning genom insatser för ökad konkurrenskraft och fler och växande företag, säkerställa ett enkelt regelverk för företagande, och förbättra servicen till medborgare och företag. Regeringen har visserligen i budgetpropositionen för 2007 förklarat att Bolagsverket ligger i framkant vad gäller teknisk utveckling av elektroniska tjänster, att verkets register håller en mycket hög kvalité, att tillgängligheten är god och att verket sammantaget har en god måluppfyllelse. 3 Av Bolagsverkets regleringsbrev framgår emellertid att verket skall arbeta med att förbättra rutiner som medger effektivare hantering av ärenden som rör företagsetablering och förutsättningar för drift av näringsverksamhet och särskilt beakta behoven hos små och medelstora företag samt återrapportera till regeringen effektiviseringar som de webbaserade elektroniska tjänsterna (e-tjänsterna) ger upphov till. Bolagsverket har kommit långt i detta arbete genom de möjligheter till ett helt elektroniskt informationsutbyte som erbjudits från den 1 juli Härigenom kan nya aktiebolag registreras och anmälningar om ändrade uppgifter göras helt utan papper och penna via en e-tjänst. På motsvarande 2 Prop. 2006/07:1, utgiftsområde 24, s A.prop. s. 49.

10 10 sätt kan årsredovisningar numera upprättas och ges in elektroniskt. 4 Lägre hanteringskostnader, högre kvalitet och snabbare ärendehandläggning kan därmed uppnås. Dessa lösningar påverkar även vedertagna strukturer och arbetssätt, där ombud spelar en viktig roll för att förenkla för företagen och se till att de handlingar som ges in till Bolagsverket är rätt utformade. Förelägganden om komplettering och tidsutdräkt kan därigenom undgås. Ombudens roll inom ramen för nya elektroniska rutiner har dock inte genomlysts. Frågan är betydelsefull, inte minst för Bolagsverket, som vill skapa förutsättningar även i IT-miljö för effektiva rutiner där ombud ges en tydlig roll. Tekniska och organisatoriska anpassningar är visserligen betydelsefulla när sådana lösningar skall införas. Det behöver emellertid också klarläggas om det krävs författningsändringar eller om ombud redan enligt gällande rätt kan ges ett vidgat utrymme att underteckna anmälningar om registrering och andra handlingar. Förutsättningarna behöver belysas för att ombud ska kunna anpassa sina IT-system så att hela rationaliseringspotentialen tas tillvara. En sådan genomlysning aktualiserar såväl associationsrättsliga som redovisningsrättsliga, förvaltningsrättsliga och straffrättsliga frågor. Medan det uttryckligt eller implicit framgår av bl.a. formföreskrifter inom associationsrätten och förfarandereglerna rörande ingivning till Bolagsverket vilka som får underteckna en handling följer det av allmänna regler, utvecklade i rättspraxis, vem eller vilka som har att bära straffansvaret för brott som begås inom ramen för en juridisk persons verksamhet. Även om de associationsrättsliga reglerna om vem som får skriva under en handling inte i författningsteknisk mening berör reglerna om straffansvar behöver verkningarna för den brottsförebyggande och brottsbekämpande verksamheten analyseras innan eventuella ändringar genomförs. Exempelvis behöver risker genomlysas för att bulvaner eller målvakter används eller att ansvarsfrågor fördunklas på liknande sätt. En sådan kartläggning omfattar också frågor som rör bolagets representation. Mot bakgrund härav behöver det kartläggas och analyseras vilka rättsfrågor som uppkommer om handlingar undertecknas och lämnas genom ombud trots att ombud inte uttryckligen pekas ut som undertecknare i lag eller förordning, 4 Se och https://erakenskaper.bolagsverket.se/elrak- IngivningWeb/do.

11 11 möjligheter som finns att utan ändringar i lag eller förordning införa förenklingar med stöd av ombud, genom administrativa åtgärder eller ändringar i Bolagsverkets föreskrifter, och risker som finns för att förenklade rutiner utnyttjas för att begå ekonomisk brottslighet. Rättsfrågorna är delvis generella och bör lösas enhetligt för pappersmiljö och elektronisk miljö. Uppdraget omfattar en analys av dessa frågor och att föreslå de författningsändringar som kan visa sig nödvändiga för att hela rationaliseringspotentialen skall kunna tas tillvara vid förenklingar med stöd av ombud. Även anknytande rättsfrågor som aktualiseras under arbetets gång och som visar sig vara betydelsefulla för ett smidigt uppgiftslämnande bör genomlysas i den mån det krävs för att införa effektiva rutiner för ett ombudsförfarande. Utanför uppdraget faller handlingar som enligt ABL inte får undertecknas med avancerad elektronisk signatur enligt lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer. Sådana handlingar utgörs av aktiebrev enligt 6 kap. 3 ABL och emissionsbevis, konvertibler samt teckningsoptionsbevis enligt 11 kap. 6 ABL. Uppdraget skall vara slutfört under 2007.

12 12

13 13 2 Bakgrund och utredningsbehov 2.1 Den lämnade delrapporten I det följande förutsätts att innehållet i Delrapport 1 är bekant för läsaren. Bolagsverkets arbete för att införa en effektivare hantering av ärenden som rör företagsetablering och förutsättningar för drift av näringsverksamhet behöver samordnas med författningsregleringen på området. Formkrav i lag och förordning måste därför genomlysas för att se om de är avpassade för den roll som ombud kan ges inom ramen för nya förenklade förfaranden. En sådan genomlysning har redan skett i promemorian Ett ombudsförfarande för elektronisk ingivning till Bolagsverket en studie av rättsliga möjligheter till förenklingar (Delrapport 1), som innehåller 1. en grundläggande del om a. vad som menas med formkrav, och b. vilka krav på underskrifter m.m. som följer av aktiebolagslagen (2005:551; ABL), aktiebolagsförordning (2005:559; ABF) och årsredovisningslagen (1995:1554; ÅRL), och c. vilka regler som finns rörande ombud och behörighet, samt 2. en analysdel som tar sikte på vilka förenklingar som är möjliga från juridiska utgångspunkter med stöd av a. fullmakter, och b. rena bolagsstämmobeslut där formaljuridiska överbyggnader utan förankring i verkligheten utmönstras. Analysen i Delrapport 1 har visat att det från juridiska utgångspunkter i allt väsentligt är möjligt att utan författningsändringar rationalisera genom förfaranden där befullmäktigade ombud också undertecknar handlingar som ges in till Bolagsverket. 5 Genomlysningen har också visat att det är möjligt att förenkla den formella hanteringen av bolagsstämmobeslut inom ramen för gällande rätt; dels kan antalet undertecknare begränsas, dels kan vissa formaljuridiska konstruktioner sorteras ut. 6 5 Se vidare kap. 4, Delrapport 1, om förenklingar genom fullmakt. 6 Se vidare kap. 5, Delrapport 1, om förenklad hantering av stämmoprotokoll.

14 14 Denna rapport (Delrapport 2) bygger på föregående rapport och det förutsätts att läsaren redan har tagit del av den första rapporten. 2.2 Behov av ytterligare genomlysning Den fortsatta genomlysningen förutsätter en helhetssyn där olika risker och möjligheter vägs samman så att en sund balans uppnås. Redovisade juridiska möjligheter till rationaliseringar genom att ombud även skriver under handlingar kan rätt använda minska både företagens och Bolagsverkets administrativa kostnader, utan andra regeländringar än justeringar i Bolagsverkets föreskrifter för elektronisk ingivning. För att sådana förändringar skall kunna bli verklighet måste emellertid flera områden beaktas, särskilt följande: 1. Hur vill dagens ombud bedriva morgondagens verksamhet en fråga som rymmer två delfrågor; vilka av de i. juridiska, och ii. tekniska förenklingsmöjligheterna vill ombud ta i bruk? 2. Vilka risker för sanktioner uppkommer för ett ombud som nyttjar de beskrivna förenklingsmöjligheterna en fråga som också rymmer två delfrågor; vilket ansvar kan aktualiseras från i. civilrättsliga utgångspunkter, och ii. straffrättsliga utgångspunkter? 3. Skulle förenklade rutiner underlätta brottsliga förfaranden genom att frågan om vem eller vilka som ligger bakom ett brottsligt förfarande fördunklas, t.ex. med hjälp av s.k. målvakter? Frågorna behöver sättas in i sitt rätta sammanhang. Svaret på en delfråga kan påverka bedömningen av en annan fråga. Vissa antaganden måste därför göras utifrån alternativa lösningar och hur det är möjligt att utforma rutiner och regler på området.

15 15 3 Möjliga förenklingar och risker 3.1 Vad kan göras utan författningsändringar? Här beskrivs kortfattat de möjligheter som framträtt vid den genomlysning av frågor om undertecknande genom ombud som gjorts in Delrapport 1. För att belysa vidden av de förenklingar som ett ombudsförfarande möjliggör kan följande exempel ges. Handlingar som ombud kan upprätta och underteckna med fullmakt från aktieägare o Bolagstämmobeslutsdokument: I enmansaktiebolag och kupongbolag kan detta föra med sig avsevärda förenklingar genom att bolagsstämma klaras av utan något egentligt sammanträde (s.k. bolagsstämma per capsulam). Istället för att ett bolagstämmoprotokoll cirkuleras för underskrift av samtliga aktieägare kan ombud i förväg få fullmakt från var och en av aktieägarna att upprätta och underteckna ett beslutsdokument över bolagstämmans beslut. Beslutsdokumentet har inte formen av ett protokoll och behöver följaktligen inte justeras. med fullmakt från blivande stiftare tillika aktietecknare o Stiftelseurkund jämte aktieteckning (jfr.1 kap. 4 och 12 ABL). Handlingar som ett ombud kan ge in i ett registreringsärende utan stöd av fullmakt Handlingar som fogas till en anmälan eller en ansökan till Bolagsverket: Sådana handlingar skall som huvudregel ges in i form av en bestyrkt (vidimerad) elektronisk avskrift (BOLFS 2006:5). I undantagsfall godkänns bestyrkta elektroniska kopior (passhandlingar) eller fysiska handlingar. Ett ombud kan utan stöd av fullmakt vidimera handlingar, oavsett om detta sker genom att ombudet använder sin e-legitimation (för att skapa en bestyrkt elektronisk avskrift) eller vidimerar en papperskopia genom att skriva under med penna. Ett ombud kan ge in intyg från kreditinstitut samt revisorsyttrande i form av elektroniska original eller bestyrkta elektroniska avskrifter. Eftersom elektroniskt

16 16 underskrivna handlingar kan mångfaldigas utan att en elektronisk underskrift mister sin kontrollerbarhet möjliggörs alternativa processer. Ärenden som ett ombud kan anmäla för registrering med fullmakt från stiftare/blivande styrelseledamot o underteckna anmälan om nyregistrering (1 kap. 2 4 ABF), med fullmakt från styrelseledamot/vd o underteckna anmälan för registrering avseende ändring av hemvist eller postadress av bolaget, styrelseledamot, suppleant, VD och vice VD samt särskild delgivningsmottagare (8 kap. 43 ABL, 1 kap. 2 2 a, 1 kap. 9 ABF) revisionsbolag, revisor, revisorsuppleant och lekmannarevisor (9 kap. 47 ABL, 10 kap. 19 ABL, 1 kap. 2 2 a ABF, 1 kap ABF), o underteckna ändringsanmälan avseende styrelsens beslut om utseende av VD och vice vd, ordförande, firmateckningsrätt och särskild delgivningsmottagare (8 kap. 43 ). Notera att fullmakt i dessa fall även kan lämnas av den anmälan gäller, och o anmälan avseende omvandling av aktie enligt 4 kap. 6 andra stycket ABL (1 kap. 7 ABF). Ärenden som ett ombud kan anmäla för registrering med stöd av fullmakt och bolagsstämmobeslutsdokument med fullmakt från styrelseledamot/vd samt fullmakt från aktieägarna o underteckna bolagsstämmobeslutsdokument och underteckna ändringsanmälan avseende förändringar i styrelsens sammansättning (inom ramen för bolagsordningens gränser) (8 kap. 43 ABL, 1 kap. 9 ABF), o underteckna bolagsstämmobeslutsdokument och underteckna ändringsanmälan avseende val av revisor eller revisorsbolag, bortsett från att anmäla en revisors förtida avgång (9 kap. 47 ABL, 1 kap. 2 2 a, 1 kap ABF), samt val av lekmannarevisor (10 kap. 19 ABL och 1 kap. 12 ABF), o underteckna bolagsstämmobeslutsdokument och underteckna anmälan avseende vinstutdelning som fattats av annan stämma än årsstämma (19 kap. 10 ABL, 1 kap. 28 ABF), och o underteckna bolagsstämmobeslutsdokument och underteckna anmälan avseende nedsättning av aktiekapitalet för täckning av förlust (20 kap. 19 ABL, 1 kap. 29 ABF). 7 7 Allt under förutsättning att så sker inom ramen för bolagsordningen.

17 17 Redan av denna punktvisa uppräkning av de möjligheter till förenklingar som redovisats i Delrapport 1 framgår att omfattande rationaliseringar kan genomföras, utan författningsändringar. Frågan blir hur dessa möjligheter bör tas tillvara. 3.2 En avgränsning Alla förenklingar som är möjliga enligt Delrapport 1 kan inte genomföras, i vart fall inte i ett sammanhang. Den fortsatta analysen behöver därför avgränsas till lösningar som bedöms ha förutsättningar att lyckas. Någon fullständig genomgång kan knappast göras av alla förenklingar som blir möjliga genom att ombud, så som förordats i Delrapport 1, skriver under handlingar och i övrigt ger stöd för att förenkla bolagsstämmobeslut och dokumentation av dem. Omfattningen av dessa möjligheter och variationsrikedomen kan till och med bli ett hinder. IT är ett så flexibelt verktyg att endast fantasin sätter gränserna för vad som är möjligt. I sådana sammanhang uteblir ofta resultaten. Initiativen brukar bli för många och alltför fragmenterade. Som exempel kan nämnas de hinder som tidigare framträtt mot enkla och samordnade funktioner för legitimering och elektroniska underskrifter. För att förenkla ingivningen till bolagsverket med stöd av ombud krävs inte bara funktioner för e-legitimationer. Det behövs samtidigt ensade format och transportvägar för berörda dokument samt anpassningar till ombudens olika system och interna rutiner. För att den eftersträvade samordningen och de nya lösningarna skall komma till stånd måste arbetet begränsas till sådana förfaranden som har utsikter att få spridning och bli använda på bred front. 3.3 Vilka möjligheter vill ombuden ta i bruk? En ombudslösning behöver bygga på ombudens önskemål. Intresse finns visserligen hos ombuden för att förenkla med stöd av bl.a. fullmakter men vissa frågor om risker m.m. behöver klarläggas. När ombuden skall ta närmare ställning till hur förenklade rutiner bör utformas och genomföras blir frågan om anpassningar till ombudens system också central.

18 18 De avgränsningar som krävs enligt avsnitt 3.2 behöver ta sin utgångspunkt i ombudens önskemål. Förenklingar som ombuden inte vill ha kommer inte att bli använda. Vid möten som Bolagsverket hållit med olika ombud och inom ramen för verkets kontaktkommitté har det visserligen visat sig finns ett påtagligt intresse för att förenkla med stöd av fullmakter och smidiga lösningar för att upprätta dokument elektroniskt och att skriva under elektroniskt. En kvarstående osäkerhet finns emellertid rörande vilka risker som kan vara förenade med ett ombudsförfarande och hur ett sådant förfarande kan anpassas till ombudens IT-system och interna administrativa rutiner. 3.4 Vilka möjligheter vill Bolagsverket ta i bruk? Bolagsverket vill på bred front ta tillvara de förenklingar som blir möjliga genom ett ombudsförfarande. Bolagsverket vill ta tillvara de möjligheter att förenkla med stöd av fullmakter m.m. som beskrivits i Delrapport 1. Verket ser gärna att ombuden med stöd av fullmakter använder de e-tjänster som redan finns tillgängliga. Verket avser emellertid också att göra förenklingar möjliga för ombud som vill färdigställa elektroniska försändelser inom sina egna system. Det är härvid av avgörande betydelse att rutinerna utformas så att hela rationaliseringspotentialen tas tillvara samtidigt som användningen av elektroniska rutiner måste få en snabb och bred spridning. Bolagsverket vill alltså på bred front ta tillvara de förenklingar som blir möjliga genom ett ombudsförfarande. 3.5 Risker för ombud Rationaliseringar som möjliggör effektivare rutiner får inte leda till risker för ombud som de inte kan kontrollera. Som framgått av Delrapport 1 (avsnitt 3.3) godtar Bolagsverket redan nu under vissa förutsättningar att registreringsanmälningar och andra handlingar skrivs under av ombud. Dessa möjligheter tas emellertid tillvara endast i sällsynta undantagsfall. En anledning till den begränsade användningen är att bara några få känner till att Bolagsverket godtar fullmakter. En annan anledning är den osäkerhet som ombud gett uttryck för rörande vilka risker de skulle löpa jämfört med dagens rutiner om de inte bara upprättar utkast. Skall de möjligheter som redovisats i Delrapport 1 bli

19 19 använda behöver det genomlysas om ökade risker uppkommer för ombud när de undertecknar elektroniskt. Frågan rör två situationer; dels de intyg som skrivs under för att bestyrka vissa i författning närmare angivna förhållanden, dels de anmälningar och andra handlingar som bolag har att upprätta i registreringsärenden. I det första fallet används inga fullmakter eftersom det är undertecknaren som intygar att vissa uppgifter är riktiga eller att vissa förhållanden föreligger. I det senare fallet företräder undertecknaren däremot annan genom att skriva under för denne; för en stiftare eller för själva den juridiska personens räkning. Frågan blir i det första fallet vilka kontroller eller andra åtgärder som intygsgivaren behöver vidta för att inte riskera straffrättsligt eller skadeståndsrättsligt ansvar, och i det andra fallet vilket ansvar ett ombud har för sin rådgivning och sina faktiska åtgärder; med eller utan underskrift av ombudet. Effektivare rutiner får inte leda till risker för ombud som de inte kan överblicka och kontrollera. De faror som tanken i första hand går till är om intyg som ombudet skriver under skulle visa sig innehålla osanna uppgifter eller om huvudmannen skulle göra gällande att ombudet gått utanför sin befogenhet eller missförstått lämnade instruktioner.

20 20

21 21 4 Försäkran på heder och samvete 4.1 Många bestämmelser om försäkran I aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen finns många bestämmelser om att riktigheten av vissa uppgifter skall försäkras på heder och samvete. För att ombud skall vilja ta sig an uppdrag som innefattar sådana bestyrkanden behöver det klarläggas vad de behöver intyga, på vilket underlag och vilka konsekvenserna blir om ett intygande visar sig vara felaktigt. Hit hör också om gällande rätt har anpassats till uppbyggnaden av register där uppgifters riktighet kan kontrolleras automatiserat av Bolagsverket. Av följande förenklade sammanställning framgår vilka krav som finns på att intyga uppgifters riktighet och hur fakta kan kontrolleras. Intygande på heder och samvete 1. att vissa personer 8 inte är i konkurs (se 1 kap. 3 ABF), a) beslut av svensk domstol b) beslut i annat land 2. att revisor är auktoriserad eller godkänd, med eller utan revisorsexamen (se 1 kap. 3 ABF samt 9 kap. 12 och 13 ABL), 3. att revisorer har vissa angivna insikter och erfarenheter 10 (se 1 kap. 3 ABF Kontrollmöjligheter Frågor om konkurs prövas av tingsrätt. Det finns många tingsrätter. Register över konkurser förs hos Bolagsverket. Tingsrätt är skyldig att underrätta Bolagsverket. 9 Revisorsnämnden tillhandahåller uppgifter om vilka personer som är godkända och auktoriserade revisorer. De har inget register on-line, men utredningssekretariatet svarar på frågor. Revisorsnämnden ger ut en revisorsförteckning. Det är svårt att kontrollera vilka insikter och erfarenheter som en revisor har. Ofta 8 Stiftarna, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör, särskild firmatecknare, särskild delgivningsmottagare och revisorer och suppleanter för sådana. 9 Information om huruvida en person är i konkurs eller har förvaltare kan fås även från skattemyndighet. Uppgift om konkurs kan lämnas också från affärsregister såsom InfoTorg. 10 Att de har den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet fordras för att fullgöra uppdraget.

22 22 och 9 kap. 11 ABL), 4. att vissa personer 11 inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 föräldrabalken, 5. att uppgifter i anmälan stämmer överens med fattade beslut om (se 1 kap. 4 och 9 ABF) val/entledigande av funktionärer, särskild delgivningsmottagare, och hur bolagets firma tecknas, 6. att de som utsetts till vissa funktioner 13 har åtagit sig uppdragen (se 1 kap. 4 och 9 ABF). 14 torde dock en kontroll av auktorisation eller godkännande vara tillräcklig Frågan prövas av tingsrätt. Det finns många tingsrätter men inget samlat register. När bolagsstämmobeslut fattas i ett steg per capsulam, genom ett rent beslutsdokument 12 räcker det att ta del av själva handlingen. När ett egentligt möte hållits kan det som intygas också kontrolleras genom att ta del av stämmoprotokollet. Ytterligare kontroller kan göras genom att tala med någon som varit närvarande vid stämman. Det kan också vara så att den som bestyrker själv har varit närvarande Kontroll av att personer som valts åtagit sig uppdragen kan göras med valberedningen. Tillförlitligare kontroller kan göras genom att ta direkt kontakt med de valda Omfattande kontroller inför ett bestyrkande medför normalt att uppgifterna blir mera tillförlitliga. Som framgår av följande avsnitt synes rationaliseringar emellertid vara möjliga med bibehållen tillförlitlighet. Detta gäller såväl med som utan ett ombudsförfarande Intygande om konkursfrihet En ansökan om konkurs görs skriftligen hos den tingsrätt där gäldenären bör svara i tvistemål som angår betalningsskyldighet i allmänhet; se 2 kap. 1 konkurslagen (KonkL). Normalt innebär det att en konkursansökan avseende en fysisk person skall ges in till tingsrätten i den ort där han eller hon hade sin hemvist den 1 november året innan ansökan ges in och avseende en juridisk person där styrelsen har sitt säte; se 10 kap. 1 rättegångsbalken (RB), som indirekt har betydelse också för frågan om en konkursansökan faller under svensk jurisdiktion. 11 Se not Se angående denna beskrivning de förenklingar av åtgärder per capsulam som förordats i Delrapport 1 och som faller inom ramen redan för gällande rätt. 13 Styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare, särskild delgivningsmottagare, revisorer, revisorssuppleanter, lekmannarevisorer och suppleanter för lekmannarevisorer. 14 Vissa försäkringar i samband med likvidation enligt 1 kap. 49 ABF är inte tillräckligt frekventa för att behandlas här.

23 23 Så som bestämmelserna om forum är utformade i 10 kap. RB kan flera tingsrätter behöva kontaktas om en fullständig kontroll av konkursfrihet skall göras via domstol beträffande en viss individ. Ett s.k. konkursfrihetsbevis som en viss tingsrätt utfärdar utgör endast bevis om att vederbörande inte är försatt i konkurs vid den tingsrätten. Av bestämmelserna i 15 kap. 5 KonkL följer emellertid att Bolagsverket skall föra ett för hela landet gemensamt register över fysiska personers och dödsbons konkurser. I detta s.k. konkursregister för Bolagsverket in endast fysiska personer och dödsbon som försatts i konkurs av svensk domstol. Redan i 1975 års aktiebolagsförordning fanns bestämmelser om att en registreringsanmälan skall innehålla försäkran om att personer med vissa funktioner inte är i konkurs. Denna reglering har kvarstått oförändrad till införandet av 2005 års aktiebolagsförordning, där den enda ändringen var ett tillägg om att intygandet skall ske på heder och samvete. 15 Såvitt framgår av motiven i 1995 års lagstiftningsärende där bestämmelser om konkursregister infördes i KonkL övervägdes inte om intyg rörande konkursfrihet kunde utmönstras på grund av att uppgifterna blivit tillgängliga hos PRV; numera Bolagsverket. 16 Det konstaterades endast att PRV behöver uppgifter om fysiska personers konkurser bl.a. för att kunna bevaka att sådana personer inte står registrerade som styrelseledamöter i aktiebolag och att en person som anmäls för registrering som styrelseledamot inte är försatt i personlig konkurs. Härvid tillades bl.a. följande (prop. 1994/95:189 s. 49). Det är enligt regeringens mening av största vikt för ett sunt fungerande näringsliv att en verkställande direktör eller en styrelseledamot i ett aktiebolag inte är i konkurs och att reglerna härom i aktiebolagslagen upprätthålls. Samma överväganden gör sig gällande avseende bolagsmän i ett handelsbolag. PRV bör därför ges möjlighet att genomföra de kontroller som krävs, vilket kan åstadkommas genom att uppgifter om fysiska personers konkurser registreras, förutom i utsökningsregistret, hos PRV. Verket kan då även överta tingsrätternas uppgift att utfärda de s.k. konkursfrihetsbevisen, vilka till skillnad från idag därigenom kommer att utgöra ett full- 15 Av SFS 1980:421, 1981:114, 1987:462, 1988:1352, 1990:1503, 1992:1255, 1993:1339, 1994:1361, 1998:1365 framgår att de ändringar som gjorts i bestämmelsen inte rört frågan om intygande rörande konkursfrihet. Genom den ändringen att intygandet skulle ske på heder och samvete anpassades regeln till en ny straffbestämmelse i 2005 års aktiebolagslag (se 30 kap. 2 ). 16 I detta register registreras beslut om konkurs utan hinder av att de inte vunnit laga kraft ännu.

Att lämna in ärenden elektroniskt

Att lämna in ärenden elektroniskt Att lämna in ärenden elektroniskt ombudens möjligheter och ansvar En genomlysning av de juridiska aspekterna, genomförd av Per Furberg, Setterwalls, advokat och specialist på it-rättsliga frågor. E-tjänster

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559); SFS 2006:503 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga om aktiebolagsförordningen

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:217 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om revisorslagen

Läs mer

Bolagsverkets författningssamling

Bolagsverkets författningssamling Bolagsverkets författningssamling ISSN 1652 6074 Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ansökan och anmälan enligt m.m.; beslutade den 3 juli 2006. BOLFS 2006:4 Utkom från trycket den 06 juli 2006 Bolagsverket

Läs mer

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges.

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges. Nyregistrering Aktiebolag 816 s. 1(4) 851 81 Sundsvall Tel kundservice: 060-18 40 40 Tel växel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Datum Anmälan ska skickas in

Läs mer

Datum. Annan bolagsordningsändring. Revisorerna Revisorssuppleanterna Revisionsbolaget Huvudansvariga revisorn Lekmannarevisorerna

Datum. Annan bolagsordningsändring. Revisorerna Revisorssuppleanterna Revisionsbolaget Huvudansvariga revisorn Lekmannarevisorerna Ändringsanmälan Aktiebolag 817 s. 1(4) 851 81 Sundsvall Tel kundservice: 060-18 40 40 Tel växel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Datum Anmälan ska skickas in

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) Nytt företagsnamn Säte Ny redovisningsvaluta

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) Nytt företagsnamn Säte Ny redovisningsvaluta 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 817 Aktiebolag 1(7) Fyll i blanketten via din dator eller texta tydligt. Underteckna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2006:487 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Nyregistrering 887. Filial 1 (5)

Nyregistrering 887. Filial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 887 Filial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till: Bolagsverket

Läs mer

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet YTTRANDE Diarienr AD 138/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-16 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Näringsdepartementet Enheten för marknad och konkurrens

Läs mer

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5)

Nyregistrering 810. Bankfilial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 810 Bankfilial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Nyregistrering 887. Filial 1 (5)

Nyregistrering 887. Filial 1 (5) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 887 Filial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till: Bolagsverket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer; SFS 2016:1344 Utkom från trycket den 30 december 2016 utfärdad den 20 december 2016. Regeringen föreskriver 1 att

Läs mer

Ett ombudsförfarande för elektronisk ingivning till Bolagsverket

Ett ombudsförfarande för elektronisk ingivning till Bolagsverket Delrapport 1 Ett ombudsförfarande för elektronisk ingivning till Bolagsverket en studie av rättsliga möjligheter till förenklingar Per Furberg 2007-03-30 3 Till Bolagsverket Regeringen har under en rad

Läs mer

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188)

Rubrik: - Handelsregisterförordning (1974:188) Rubrik: - Handelsregisterförordning (197:188) Databas: SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Regeringens proposition 2000/01:146

Regeringens proposition 2000/01:146 Regeringens proposition 2000/01:146 Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet Prop. 2000/01:146 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 juni 2001 Ingela Thalén

Läs mer

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europabolag; SFS 2004:575 Utkom från trycket den 18 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 892 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Angående promemoria Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag m.m. (Fi2007/4540) Inledning. Sammanfattning YTTRANDE AD /2007

Angående promemoria Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag m.m. (Fi2007/4540) Inledning. Sammanfattning YTTRANDE AD /2007 YTTRANDE AD 41-574/2007 851 81 Sundsvall 2007-08-28 1 (7) Tel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar; SFS 2003:865 Utkom från trycket den 2 december 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2008:12 Utkom från trycket den 22 januari 2008 utfärdad den 10 januari 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559); SFS 2014:545 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Regeringen föreskriver att 1 kap. 6, 14

Läs mer

Filial 1 (6) E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

Filial 1 (6) E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 888 Filial 1 (6) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 864 Bankaktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka

Läs mer

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

Föreningens postadress Föreningens e-postadress Företrädares postadress Revisors postadress Företrädare och revisor

Föreningens postadress Föreningens e-postadress Företrädares postadress Revisors postadress Företrädare och revisor 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2006:1387 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 7 december 2006. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Bankfilialens adress Namn Verkställande direktör Vice verkställande direktör

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Bankfilialens adress Namn Verkställande direktör Vice verkställande direktör 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 811 Bankfilial 1 (5) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Rubrik: Aktiebolagsförordning (2005:559)

Rubrik: Aktiebolagsförordning (2005:559) Rubrik: Aktiebolagsförordning (2005:559) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:705 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 17 juni 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Nyregistrering 904. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Nyregistrering 904. Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening Nyregistrering 904 851 81 Sundsvall Tfn: 0771-670 670 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Revisorslag; utfärdad den 29 november 2001. SFS 2001:883 Utkom från trycket den 7 december 2001 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Allmänna bestämmelser 1 Denna

Läs mer

SFS 2009:244. 3 kap. 5 kap. Fattas beslut vid ett sammanträde, ska protokollet justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet.

SFS 2009:244. 3 kap. 5 kap. Fattas beslut vid ett sammanträde, ska protokollet justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet. Svensk författningssamling Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220); SFS 2009:244 Utkom från trycket den 7 april 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om stiftelselagen

Läs mer

Anmälan om ändring av uppgift i stiftelseregistret

Anmälan om ändring av uppgift i stiftelseregistret Anmälan om ändring av uppgift i stiftelseregistret Alla stiftelser ska vara registrerade i det stiftelseregister som förs av länsstyrelserna. Enda undantaget gäller stiftelser vilkas tillgångar enligt

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 91 4 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Aktiebolagsförordning; utfärdad den 16 juni 2005. SFS 2005:559 Utkom från trycket den 5 juli 2005 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Anmälan för registrering m.m. Registreringsmyndighet

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

AABF=Bifirma hävd AAF=Firma hävd AAHF=annans ansökan om administrativ hävning av firma AAPF=Parallellfirma hävd ACK=Ackordsförhandling inledd

AABF=Bifirma hävd AAF=Firma hävd AAHF=annans ansökan om administrativ hävning av firma AAPF=Parallellfirma hävd ACK=Ackordsförhandling inledd AABF=Bifirma hävd AAF=Firma hävd AAHF=annans ansökan om administrativ hävning av firma AAPF=Parallellfirma hävd ACK=Ackordsförhandling inledd ACKUHÄ=Ackordsförhandling upphävd ACKUHÖ=Ackordsförhandling

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening och bostadsförening 1 (7) Fyll i blanketten

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor; SFS 2002:543 Utkom från trycket den 11 juni 2002 utfärdad den 30 maj 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

FINANSDEPARTEMENTET. Finansmarknadsavdelningen Juni 2007. Promemoria: Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag, m.m.

FINANSDEPARTEMENTET. Finansmarknadsavdelningen Juni 2007. Promemoria: Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag, m.m. FINANSDEPARTEMENTET Finansmarknadsavdelningen Juni 2007 Promemoria: Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag, m.m. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemorian innehåller förslag om att handlingar

Läs mer

Bilaga till Granskningsplan lekmannarevision JAK medlemsbank 2015

Bilaga till Granskningsplan lekmannarevision JAK medlemsbank 2015 Bilaga till Granskningsplan lekmannarevision JAK medlemsbank 2015 Riktlinjer för lekmannarevision UPPGIFT ENLIGT TEXT PÅ JAK:S HEMSIDA Lekmannarevisorerna arbetar på föreningsstämmans uppdrag för att granska

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

Nyregistrering 867. Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7)

Nyregistrering 867. Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 867 Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790); SFS 1999:1207 Utkom från trycket den 17 december 1999 utfärdad den 9 december 1999. Regeringen föreskriver

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 mars 2005 Ö 3891-03 KLAGANDE Carina Ahlström Förvaltning AB i konkurs Ställföreträdare: TA MOTPART FöreningsSparbanken AB Ombud: bankjuristen

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2011:1046 Utkom från trycket den 18 oktober 2011 utfärdad den 6 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74)

Betänkande En ny lag om värdepappersmarknaden (SOU 2006:50 samt SOU 2006:74) AD. 41-549/2006 851 81 Sundsvall 2006-08-11 1 (5) Tel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Betänkande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2009:711 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 17 juni 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Anmälan om registrering av stiftelse

Anmälan om registrering av stiftelse Anmälan om registrering av stiftelse Länsstyrelsen Skåne är tillsyns- och registreringsmyndighet för stiftelser som har sitt säte i eller, om sätesort inte är bestämd, vars förvaltning huvudsakligen utövas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter; SFS 2014:275 Utkom från trycket den 20 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790); SFS 1999:690 Utkom från trycket den 6 juli 1999 utfärdad den 10 juni 1999. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Datum. Om ny revisor eller nytt revisionsbolag utsetts ska revisorn eller revisionsbolaget underteckna bekräftelse på att de har åtagit sig uppdraget.

Datum. Om ny revisor eller nytt revisionsbolag utsetts ska revisorn eller revisionsbolaget underteckna bekräftelse på att de har åtagit sig uppdraget. 1 Ändringsanmälan stiftelseregistret Datum Anmälan sänd till Länsstyrelsen Östergötland Rättsenheten 581 86 Linköping Blanketten används till alla typer av stiftelser. (Anvisningar finns till blanketten.)

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholms Bolagsordning

Länsförsäkringar Stockholms Bolagsordning Länsförsäkringar Stockholms Bolagsordning Fastställd vid extra bolagsstämma den 17 november 2016 stadfäst av Finansinspektionen den 11 januari 2017 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Stockholm,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:329) om bankoch finansieringsrörelse; SFS 2006:917 Utkom från trycket den 26 juni 2006 utfärdad den 14 juni 2006. Regeringen föreskriver

Läs mer

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 YTTRANDE 2011-09-06 Dnr 2011-128 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 Inledning Revisorsnämnden

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM Kallelse till årsstämma i Seamless Distribution AB (publ) Aktieägarna i Seamless Distribution AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 april 2011, kl.10.00

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Polygiene AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Polygiene AB (publ) Kallelse till årsstämma i Polygiene AB (publ) Aktieägarna i Polygiene AB (publ), 556692-4287, kallas härmed till årsstämma på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, i Malmö onsdagen den 11 maj 2016 kl. 16.00. Rätt

Läs mer

Datum. - Om den som anmäls som styrelseledamot/suppleant inte är folkbokförd i Sverige ska en kopia av pass eller annan identitetshandling bifogas.

Datum. - Om den som anmäls som styrelseledamot/suppleant inte är folkbokförd i Sverige ska en kopia av pass eller annan identitetshandling bifogas. 1 Registreringsanmälan stiftelseregistret Datum Sänd till Länsstyrelsen Östergötland Rättsenheten 581 86 Linköping Kom ihåg att bifoga! - Stiftelseförordnandet. Exempelvis: Testamente, gåvobrev eller protokoll.

Läs mer

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Pressmeddelande 2014-04-23 AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13.00 på Mazars

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB FÖRFATTNING 2.7 Fastställda av konstituerande stämman 2005-04-26 Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB 1 Firma Bolagets firma är Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om registrering av verkliga huvudmän; SFS 2017:631 Utkom från trycket den 30 juni 2017 utfärdad den 22 juni 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, P.O. Box 6750, SE-113 85 Stockholm, Tel +46 8 787 80 00, Fax +46 8 24 13 35. Prenumerera via e-post på www.fi.se. ISSN

Läs mer

BILAGA 2 BILAGA 3 Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen (2005:551) Styrelserna för Bure och Skanditek har antagit en gemensam fusionsplan daterad den 13 oktober 2009. Fusionsplanen

Läs mer

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma. Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ) fredagen den 29 september 2017 kl. 16:00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö Resultatdisposition (punkt

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Dir. 2012:16. Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012

Kommittédirektiv. Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Dir. 2012:16. Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012 Kommittédirektiv Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare Dir. 2012:16 Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå åtgärder som ger bättre

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN

praktikan RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN RELIGIONSLAGSTIFTNINGEN 1951 fick Sverige sin första religionsfrihetslag vilket bl a innebar att man ej var skyldig att tillhöra något trossamfund. Senare kom också frågan om stat och kyrka upp på dagordningen

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Organisationsnummer: 556459-9156

Organisationsnummer: 556459-9156 Bilaga 3 BOLAGSORDNING Organisationsnummer: 556459-9156 1 Firma Bolagets firma är Akademiska Hus Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om redovisningscentraler för taxitrafik; SFS 2014:1020 Utkom från trycket den 22 juli 2014 utfärdad den 10 juli 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

Arbetsordning lekmannarevision JAK medlemsbank 2016

Arbetsordning lekmannarevision JAK medlemsbank 2016 Arbetsordning lekmannarevision JAK medlemsbank 2016 Denna arbetsordning fastställdes måndag 30 maj 2016 och utgör lekmannarevisionens granskningsplan, se även bilaga där vi sammanställt den information

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 mars 2012 Ö 298-12 KLAGANDE Duveholms Rehab Center AB, 556646-6297 c/o HT och GT Konkursförvaltare: Advokat JA Ställföreträdare:

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om ägar- och ledningsprövning; FFFS 2007:22 Utkom från trycket den

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2010:1516 Utkom från trycket den 10 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom införande av ett omvandlingsförbehåll i 5 med följande

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Nyregistrering 970. Försäkringsförening 1 (7)

Nyregistrering 970. Försäkringsförening 1 (7) 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering 970 Försäkringsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om inlåningsverksamhet; SFS 2004:299 Utkom från trycket den 2 juni 2004 utfärdad den 19 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde 1 Denna

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer