Redovisning av uppdrag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av uppdrag"

Transkript

1 FINANSINSPEKTIONEN Redovisning av uppdrag APRIL 2013

2 april 2013 Dnr INNEHÅLL Redovisning av uppdrag 3 Uppdraget 3 Samordningsorganets sammansättning 4 Adekvat och effektiv rapportering 4 Statistik 5 Finansinspektionens sammanfattande analys 6 BILAGA - Myndigheternas redovisningar 7 1. Fastighetsmäklarinspektionen 7 2. Finansinspektionen 8 3. Lotteriinspektionen Bolagsverket Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Västra Götalands län Länsstyrelsen i Skåne län Revisorsnämnden Sveriges advokatsamfund 22 2

3 Redovisning av uppdrag Uppföljning av rapporten Finansinspektionens insatser för att öka rapporteringen till Rikspolisstyrelsen (Dnr ) UPPDRAGET Finansinspektionen fick i regleringsbrev för 2011 i uppdrag att säkerställa en adekvat och effektiv rapportering från de verksamhetsutövare som enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) ska rapportera misstänkta transaktioner till Rikspolisstyrelsen. Finansinspektionen skulle efter samråd med övriga myndigheter i samordningsorganet för tillsyn över åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (samordningsorganet) intensifiera dessa insatser och då särskilt med inriktning på de grupper av verksamhetsutövare som hade låg rapporteringsgrad. Uppdraget redovisades den 15 mars Av regleringsbrev för 2013 följer att Finansinspektionen ska följa upp den tidigare inlämnade rapporten som redovisades den 15 mars Uppföljningen ska innehålla följande: - Redogörelse för de åtgärder som vidtagits till följd av de slutsatser som drogs i den tidigare rapporten - En analys och redogörelse om orsakerna till utfallet avseende rapporteringen av misstänkta transaktioner - Redogörelse för vilka åtgärder som ska vidtas i syfte att förbättra och höja rapporteringsgraden hos de verksamhetutövare som omfattas av skyldigheten att rapportera misstänkta fall av penningtvätt och terroristfinansiering Uppdraget redovisas den 16 april I en bilaga till denna redovisning lämnar var och en av myndigheterna självständigt en redogörelse för vidtagna åtgärder, utfall och framtida åtgärder. Sveriges advokatsamfund omfattas inte 3

4 av det aktuella regeringsuppdraget men har valt att också lämna en sådan redogörelse. Även Bolagsverket, som inte heller kan sägas omfattas av uppdraget, bidrar med en redogörelse då verket deltar i samordningsorganets arbete. SAMORDNINGSORGANETS SAMMANSÄTTNING Samordningsorganet består av representanter för Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Lotteriinspektionen, Länsstyrelserna i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län samt Revisorsnämnden. Sveriges Advokatsamfund ska ges möjlighet att delta i samordningsorganet, vilket man efter beslut om deltagande har gjort sedan samordningsorganets bildande. Utöver tillsynsmyndigheterna och Sveriges advokatsamfund deltar även Finanspolisen och Bolagsverket vid samordningsorganets möten, som adjungerade deltagare. ADEKVAT OCH EFFEKTIV RAPPORTERING I den tidigare redovisningen av den 15 mars 2012 framhålls att uttrycket adekvat och effektiv rapportering utöver ett adekvat antal rapporter om misstänkta transaktioner också innefattar andra aspekter såsom att rapporterna lämnas utan dröjsmål, att de innehåller nödvändig information etc. Det konstateras dock att mätning av antalet rapporter är den enda genomförbara metoden för att bedöma effekten av insatserna, vilket är utgångspunkten även för denna redovisning. Därför kommer även denna redogörelse att fokusera på antalet rapporter om misstänkta transaktioner till Rikspolisstyrelsen 1. 1 Inom Rikspolisstyrelsen är det Finanspolisen en sektion inom Rikskriminalpolisens Kriminalpolisenhet- som har i uppdrag att ta emot rapporter om misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism. 4

5 STATISTIK Nedan redovisas statistik från Finanspolisen om antalet rapporter till Finanspolisen för åren 2009, 2010, 2011 och Branschfördelning Advokat och biträdande jurist Annan finansiell verksamhet Auktionsföretag Bank och finans Bankrörelse Bokföring och annan revisionstjänst Fastighetsmäklare Finansieringsrörelse Fondverksamhet Försäkringsförmedlare Handel med antikviteter och konst Handel med skrot Handel med transportmedel Handel med ädelstenar/ädelmetaller Jurist, annan oberoende Kasino Kreditmarknadsbolag Livförsäkringsrörelse Penningöverföring Pensionsstiftelse Revision Skatterådgivare Tillsynsmyndighet Valutaväxling Värdepappersrörelse Yrkesmässig handel med varor Övriga Summa Finanspolisen uppger emellertid att dess system för hanteringen av rapporter om misstänkta transaktioner inte är tillförlitligt i statistisk mening och att det inte heller uppfyller de krav som föreligger både nationellt och internationellt. Ett sådant krav är att det ska göras åtskillnad mellan rapporter om penningtvätt respektive finansiering av terrorism vilket påverkar möjligheten att följa upp trender eller mönster i rapporteringen då tillvägagångssätten inom de två områdena ser olika ut. Det pågår för närvarande en förstudie inom 5

6 Rikspolisstyrelsen som syftar till att utröna möjligheterna till att införa ett nytt och ändamålsenligt systemstöd för Finanspolisen. Finansinspektionen kan konstatera att ovanstående bedömning stöds av de iakttagelser inspektionen har gjort i tillsynsverksamheten. Det har vid flera tillfällen kunnat konstateras stora differenser (upp till ett par hundra procent) mellan det antal rapporter som en aktör uppger sig ha lämnat och det antal rapporter som Finanspolisens system utvisar. Det ska också, liksom vid den tidigare redovisningen, framhållas att Finanspolisens kategorisering av verksamhetsutövare inte motsvarar penningtvättslagens beskrivning av de fysiska och juridiska personer som omfattas av lagen, och därmed avviker från den terminologi som branschen och tillsynsmyndigheterna använder sig av. Mot bakgrund av den osäkerhet som råder beträffande informationen om antalet rapporter, är det mycket svårt att göra en adekvat analys av antalet rapporter, eventuella förändringar och orsakerna till dessa. FINANSINSPEKTIONENS SAMMANFATTANDE ANALYS Rapporteringen av misstänkta transaktioner från de flesta ickefinansiella sektorer är oförändrat låg. När det gäller de finansiella företagen, ligger rapporteringen på en betydligt högre nivå. Det är dock inte möjligt att närmare analysera förhållandena, då det som ovan beskrivits saknas tillförlitlig statistik om antalet rapporter. De åtgärder som har vidtagits från myndigheternas sida i syfte att förbättra rapporteringen, består i stor utsträckning av informationsoch utbildningsinsatser men även av operativa tillsynsinsatser. Vad beträffar orsakerna till de rådande förhållandena förekommer olika bedömningar av sannolika orsaker, i huvudsak desamma som togs upp i den tidigare redovisningen. Bland de faktorer som har bedömts ligga till grund för att verksamhetsutövarna inte rapporterar misstänkta transaktioner kan nämnas brist på kunskap, att många företag anser att risken för att deras verksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism är låg och rädsla för att rapportera på grund av risken att förlora kunder eller bli utsatt för hot. De framtida åtgärderna för att förbättra rapporteringsgraden utgörs framför allt av fortsatta informations- och utbildningsinsatser för att öka verksamhetsutövarnas medvetenhet om skyldigheterna enligt penningtvättslagen. En del myndigheter kommer också att fokusera på arbetet med att avdramatisera rapporteringen till Finanspolisen. 6

7 BILAGA - Myndigheternas redovisningar 1. FASTIGHETSMÄKLARINSPEKTIONEN Vid utgången av 2012 var personer registrerade fastighetsmäklare i Sverige. Vidtagna åtgärder Fastighetsmäklarinspektionen har sedan den 1 december 2010 haft en tillfällig tillsynspolicy, som innebär att inspektionen i majoriteten av tillsynsärendena har granskat vilka åtgärder fastighetsmäklarna har vidtagit för att uppnå kundkännedom, dvs. att och hur mäklaren kontrollerar kundernas identitet, om det finns en verklig huvudman samt affärsförbindelsens syfte och art. Under 2012 har 37 ärenden rörande penningtvätt föredragits i Disciplinnämnden. Detta resulterade i 32 beslut om varning och 5 avskrivningsbeslut. Utfall Enligt preliminära uppgifter från Finanspolisen, var antalet rapporter av misstänkta transaktioner från fastighetsmäklare sju under 2012, vilket är en minskning med en rapport jämfört med Med hänsyn till den lilla minskningen, är det enligt Fastighetsmäklarinspektionens mening inte möjligt att dra någon slutsats kring dess orsaker. Framtida åtgärder Fastighetsmäklarinspektionen kommer att fortsätta informera om penningtvättslagens (2009:62) bestämmelser i kontakterna med mäklarna. Fastighetsmäklarinspektionen informerar vidare löpande om frågor som rör penningtvätt och finansiering av terrorism genom artiklar i branschtidningar, nyhetsbrev samt information på inspektionens webbplats. Under 2013 kommer också inspektionens föreskrifter och allmänna råd att revideras, vilket förhoppningsvis kommer att leda till att dessa blir tydligare bland annat i frågor kring rapportering. Den tillsynspolicy som inspektionen sedan den 1 december 2010 arbetat efter, kommer inom kort att övergå till att bli en del av den vanliga tillsynsverksamheten. 7

8 2. FINANSINSPEKTIONEN Vidtagna åtgärder Inom den operativa tillsynen har Finansinspektionen under 2012 genomfört undersökningar av bland annat betaltjänstföretag, kreditmarknadsbolag, banker och livförsäkringsföretag för att kontrollera riskhantering och efterlevnad av bland annat skyldigheten att rapportera misstänkta transaktioner till Finanspolisen. Ett företag har förelagts att upphöra med verksamheten på grund av brister inom penningtvättsområdet, bland annat när det gäller uppgifts- och granskningsskyldigheten. Finansinspektionen har också under 2012 genomfört särskilda granskningar av penningtvättsområdet i tillståndsprövningen, inklusive företagens rutiner för granskning och rapportering av misstänkta transaktioner. Finansinspektionen har tillsammans med Skatteverket och Polisen tagit fram ett informationsmaterial till företag som är betalningsinstitut, registrerad betaltjänstleverantör eller betaltjänstombud. Företagen upplyses bland annat om skyldigheten att rapportera misstänkta transaktioner till Finanspolisen. Denna information bifogas sedan 1 februari 2013 alla beslut om tillstånd till dessa företag. Finansinspektionen har också under 2012 deltagit i ett antal föreläsningar anordade av branschföreningarna, länsstyrelserna m.fl. och har anordnat ett seminarium om riskhantering på området penningtvätt och finansiering av terrorism. Utfall Som tidigare har anförts är det mycket svårt att närmare analysera såväl utgångsläge som eventuella förändringar, på grund av att det saknas tillförlitlig information. Exempelvis uppges det i Finanspolisens senaste statistik att försäkringsförmedlare inte har rapporterat några misstänkta transaktioner för åren 2011 och Enligt de uppgifter som användes vid den förra redovisningen skulle dock försäkringsförmedlare under 2011 ha lämnat 75 rapporter till Finanspolisen. Mot den bakgrunden är det vanskligt att bedöma även branschsektorer med låg rapportering. Framtida åtgärder De finansiella företag som står under Finansinspektionens tillsyn står för den helt övervägande andelen av rapporterna till Finanspolisen. För Finansinspektionen är således förhållandena rätt annorlunda jämfört med övriga tillsynsmyndigheter, vars verksamhetsutövare i flera fall har en mycket låg rapportering. Även om det finns enskilda sektorer på finansmarknaden där rapporteringen är relativt låg, ligger sannolikt inte det stora förbättringsutrymmet i att enstaka kategorier av verksamhetsutövare med en låg rapportering ökar densamma. En 8

9 förbättrad granskning och rapportering av företag som bedriver en verksamhet som utgör en hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism, torde många gånger vara mer angelägen. Den övergripande målsättningen med de åtgärder som vidtas på detta område måste vara att tillgodose att penningtvättsregleringens syften, inte minst att motverka att det finansiella systemet utnyttjas för penningtvätt och terroristfinansiering, tillgodoses så effektivt som möjligt. I det perspektivet är den riskbaserade utgångspunkten som präglar såväl penningtvättsregelverkets krav som Finansinspektionens tillsyn en viktig utgångspunkt. När det gäller penningtvättstillsynens övergripande inriktning, kommer Finansinspektionen under den närmaste tiden i stor utsträckning att prioritera branscher och aktörer som utgör en hög risk ur penningtvätts- och terroristfinansieringssynpunkt och som är av stor betydelse för det finansiella systemet. Det innebär att de kategorier av verksamhetsutövare som eventuellt har en låg rapportering, men som är av relativt mindre betydelse utifrån de nämnda kriterierna, inte nödvändigtvis kommer att bli föremål för några särskilda insatser. Samtidigt ska framhållas att granskning och rapportering av misstänkta transaktioner givetvis ägnas stor uppmärksamhet i Finansinspektionens operativa tillsyn. De frågeställningar som då aktualiseras är typiskt sett av mer kvalificerad karaktär än huruvida ett företag överhuvudtaget rapporterar, och kan röra aspekter som inriktningen av granskningen och rapporteringen utifrån den risk ett företags kunder, produkter, tjänster är förknippade med, utformningen av transaktionsmonitoreringen etc. 9

10 3. LOTTERIINSPEKTIONEN Vidtagna åtgärder I Finansinspektionens redovisning av uppdraget i regleringsbrevet för budgetåret 2011 om åtgärder för att säkerställa en adekvat och effektiv rapportering av misstänkta transaktioner till Rikspolisstyrelsen uttrycker Lotteriinspektionen att utbildning av kasinopersonalen samt förbättrade rutiner för motverkande av att penningtvätt sker på kasinona bör leda till högre kvalitet och eventuellt även högre kvantitet avseende rapporteringen till Finanspolisen. Casino Cosmopol AB:s utbildning av kasinopersonalen har fortsatt under 2012 med inriktning mot personal som hanterar transaktioner i kassa men även mot personal som primärt arbetar med själva spelet. Transaktioner på kasinona utförs inte endast i kassa utan även vid spelborden vilket gör att även personal på spelgolvet är i behov av utbildning rörande penningtvättsfrågor. Förutsättningarna för att vidta adekvata åtgärder och frågor om pengars ursprung i samband med genomförande av transaktioner hanteras enklast och med hänsyn till gästernas integritet bäst i kasinonas kassor varför det införts vissa begränsningar vid spelborden i syfte att driva transaktionerna mot kassan. Lotteriinspektionen har under 2012 genomfört tillsyn av enskilda transaktioner och transaktioner som kan antas ha samband med varandra för att undersöka om Casino Cosmopol vidtar de åtgärder som ska vidtas enligt penningtvättslagen och de egna riktlinjerna. Utfall Under 2012 rapporterade Casino Cosmopol AB 331 fall av misstänkt penningtvätt till Finanspolisen att jämföra med 297 år 2010 och 292 stycken år Rapporteringen ökade således igen efter två år av minskande rapporteringsgrad. Lotteriinspektionen menar att de utbildningsinsatser som Casino Cosmopol AB genomfört, de förbättrade rutiner som införts samt det penningtvättsfokus Lotteriinspektionen haft i samband med tillsynsinsatser bidragit till att medvetenheten och den allmänna kunskapsnivån om penningtvätt höjts på kasinona, vilket också kan ha bidragit till den ökade rapporteringsgraden. Innehållet i de rapporter som görs från kasinona till Finanspolisen har enligt Lotteriinspektionen förändrats något under de senaste två åren. Frågor om pengars ursprung ställs i allt högre utsträckning vilket typiskt sett leder till bättre underlag för rapportering till Finanspolisen, eller att transaktionen avbryts av kunden alternativt att transaktionen i vissa fall nekas av personalen. Inspektionen 10

11 noterar också att ett större antal av de rapporter som görs till Finanspolisen idag synes ha sitt ursprung i transaktioner som genomförts vid spelborden jämfört med hur det var tidigare. Framtida åtgärder Fortsatt utbildning av personalen och förfinade interna riktlinjer för arbetet med att förhindra att penningtvätt sker på kasinona är en bra utgångspunkt för upptäckande av misstänkt penningtvätt och rapportering av hög kvalitet. Ett område där Lotteriinspektionen identifierat förbättringspotential och som skulle ge förstärkta förutsättningar för hanteringen av misstänkt penningtvätt är en ökad uppföljning på individnivå av kasinogästernas transaktions- och spelmönster. Det är Lotteriinspektionens avsikt att utreda vilken uppföljning som är möjlig att genomföra inom ramarna för den typ av information som får föras på individnivå enligt gällande regelverk. Detta avser transaktioner i kassa såväl som transaktioner och spel vid spelbord samt spelautomater. Det pågående arbetet med upprättandet av en nationell riskanalys avseende risken för penningtvätt och finansiering av terrorism kommer att sätta fingret på de områden där kasinona är som mest sårbara för penningtvätt och det blir därmed lättare att identifiera om något särskilt område är i behov av förstärkta åtgärder. 11

12 4. BOLAGSVERKET Enligt reglerna i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska vissa verksamhetsutövare anmäla sig till ett särskilt register som förs av Bolagsverket. Det gäller främst bokförings- och redovisningsbyråer, vissa jurister, skatterådgivare, bolagsförmedlare samt yrkesutövare som driver handel med varor mot kontant betalning som uppgår till minst euro. Över de objekt som finns anmälda till Bolagsverkets register utövar länsstyrelserna i Stockholm, Västra Götaland och Skåne län tillsyn. Bolagsverket har genom information på verkets hemsida och vid olika externa tillfällen informerat om skyldigheten att registrera sig i registret i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Information har lämnats vid verkets särskilda nyhetsseminarier runt om i landet, vid Ekonomimässan och vid särskilda informationsträffar som de aktuella länsstyrelserna kallat till. Antalet yrkesutövare som anmäler sig till registret ökar stadigt och registret omfattar nu drygt objekt. Bolagsverket kommer att fortsätta med sina informationsinsatser och samverka med länsstyrelserna och Finanspolisen för att få flera av de yrkesutövare som omfattas av regelverket att anmäla sig till registret. På så sätt ökar medvetenheten att rapportera misstänkta transaktioner och underlaget för länsstyrelsernas tillsynsarbete vidgas. Bolagsverket håller på att, i samråd med länsstyrelserna, utveckla registret ytterligare för att bl.a. underlätta branschvisa tillsynsinsatser. 12

13 5. LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN Vidtagna åtgärder I 2012 års rapport konstaterades att kunskapen om lagstiftningen var bristfällig hos verksamhetsutövarna och att det fanns ett visst motstånd avseende kraven på kundkännedom. Majoriteten bedömde att risken för att deras verksamhet skulle kunna utnyttjas för penningtvätt var låg vilket även påverkade motivationen till att anmäla sig till Bolagsverkets register mot penningtvätt. En annan bedömning som gjordes var att många verksamhetsutövare bedriver små verksamheter och snarare fokuserar på att få en bärkraftig verksamhet än på regelverket. För verksamhetsutövare inom kontanthandelsbranschen konstaterades att vissa valt att begränsa möjligheten att betala kontant för att inte omfattas av penningtvättslagen och därmed kunna avregistrera sig från registret mot penningtvätt. För att fler verksamhetsutövare ska få kännedom om sina skyldigheter och registrera sig i Bolagsverkets register mot penningtvätt, och därmed bli föremål för tillsyn, har Länsstyrelsen bedrivit ett omfattande informationsarbete under I informationsarbetet har ingått att förankra vikten av att förhindra penningtvätt men även att informera om skyldigheten att rapportera misstänkta transaktioner till Finanspolisen. Kontakter har tagits med ett antal branschorganisationer för att etablera samarbete och sprida kunskap. Som exempel kan nämnas kontakt med Motorbranschens Riksförbund (MRF), Pantbanksföreningen, Smycken och klockor, Sveriges redovisningskonsulters förbund (SRF), Svenska handel, SweBoat och Sveriges byggindustrier. Resultatet har blivit flera föreläsningar, seminarier, artiklar i branschtidningar, att frågan om penningtvätt tagits upp på medlemsmöten och att flera förbund har ändrat i sina riktlinjer. Kontakter har även tagits med Bolagsverket och Skatteverket vilket fått till följd att Länsstyrelsen deltagit vid flera nyhetsseminarier och att den information som Länsstyrelsen tagit fram använts på ett 40- tal skatteträffar i hela landet för redovisningskonsulter. Ett annat exempel på informationsarbete är Länsstyrelsens deltagande vid Ekonomimässan. Andra sätt att sprida information har varit att i samarbete med Bolagsverket, Polisen, Ekobrottsmyndigheten och MRF ta fram en gemensam skrivelse som har distribuerats till ca bilhandlare. 13

14 Informationsinsatserna har resulterat i 746 nya anmälningar till penningtvättsregistret under Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för tillsynen av 278 av de nyregistrerade verksamhetsutövarna. Under hösten 2012 inleddes ett tillsynsprojekt riktat mot urmarkare/försäljare av exklusiva klockor. Inför projektet utvecklades webbenkäter för att enklare kunna inhämta relevant information från verksamhetsutövarna. Utskick gjordes till både de verksamhetsutövare som var registrerade i registret mot penningtvätt och till de som sannolikt borde vara registrerade. Underlaget användes för inhämtande av rutiner och bedömning av om platsinspektion skulle genomföras eller ej. Projektet avslutades med genomförande av en inspektion hos en företrädare med tre butiker. Utfall Rapporteringen till Finanspolisen har inte ökat bland Länsstyrelsens tillsynsobjekt. Vid samtal med Länsstyrelsens största tillsynsgrupp, redovisningskonsulter, har framkommit att flera känner obehag och till och med rädsla för att rapportera. Anledningen är dels missuppfattningen att en rapport är att likställa med en polisanmälan, dels känslan att man anger sin kund. Om rapporteringen blir känd befarar de att deras rykte påverkas med följd att antalet uppdrag minskar. Andra är rädda för repressalier från kunden och tror att rapporteringen i sig leder till att de kommer att höras av polisen. Trots förklaringar från Länsstyrelsen förefaller dessa farhågor att kvarstå. Länsstyrelsen i Stockholms län har under 2012 inte rapporterat några misstänkta transaktioner. Bakgrunden är att Länsstyrelsen har valt att fokusera på informationsinsatser medan övrig tillsyn har fått stå tillbaka i avvaktan på färdigställandet av IT-stödet för vandelsprövning. I den begränsade omfattning som övrig tillsyn har bedrivits har inga misstänkta transaktioner upptäckts. Framtida åtgärder Under 2013 kommer ytterligare informationsinsatser riktas mot framförallt redovisningskonsulter, både för att öka antalet anmälningar till registret mot penningtvätt, men även för att öka rapporteringen till Finanspolisen. I syfte att öka kunskapen om skyldigheterna enligt penningtvättslagen kommer ett startpaket med information att skickas till de verksamhetsutövare som anmäler sig till Bolagsverkets register mot penningtvätt. 14

15 Genom Skatteverket har Länsstyrelsen fått tillgång till adressuppgifter till ca företagare inom Länsstyrelsen i Stockholms läns tillsynsområde som är registrerade med SNIkoderna Redovisning och bokföring respektive Skatterådgivning. För att öka kunskapen om registret mot penningtvätt och regelverket i övrigt, däribland rapporteringsskyldigheten, kommer stora utskick att genomföras riktat mot dessa redovisningskonsulter och skatterådgivare. 15

16 6. LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Vidtagna åtgärder Länsstyrelsen har under 2012 försökt öka medvetenheten angående rapportering på flera sätt. Dels har fem föreläsningar genomförts för Sveriges Bilskrotares Riksförbund i Trollhättan, på Precious mässan i Stockholm, tillsammans med Bolagsverket i Göteborg, på Ekonomimässan i Stockholm och en i egen regi i Göteborg. Sammanlagt deltog cirka 250 personer på dessa föreläsningar. Länsstyrelsen har också bistått Skatteverket i fem föreläsningar. Länsstyrelsen har under 2012 upprättat mallar och rutiner för tillsynsbesök hos verksamhetsutövare samt genomfört två sådana besök. Tillsynsbesöken kontrollerar att verksamhetsutövarens skriftliga rutiner efterföljs i praktiken däribland rapportering till Finanspolisen. Länsstyrelsen har även kontrollerat 54 verksamhetsutövares rutiner genom utsändande av skriftliga frågor som avser bland annat rutinerna för rapportering. Under 2012 genomfördes också cirka riktade brevutskick till potentiella tillsynsobjekt där det i brevet även beskrevs att misstänkta transaktioner ska rapporteras samt hur en rapportering går till. Utfall Länsstyrelsen har kartlagt flera faktorer som bidrar till den låga rapporteringen: En anledning är okunskapen om lagstiftningen. Verksamhetsutövarna anmäler sig till Bolagsverkets register mot penningtvätt, men söker inte aktivt efter information om vad en anmälan innebär. Dessa verksamhetsutövare upprättar sällan rutiner utan påtryckning från Länsstyrelsen därav är de inte medvetna om rapportering och de krav som ställs på dem. En större majoritet av tillsynsobjekten är inte anmälda dels på grund av att Länsstyrelsen inte lyckats nå ut till dem men också på grund av att de inte vill. Länsstyrelsen har av lagtekniska skäl ingen möjlighet att förelägga en verksamhetsutövare att anmäla sig till Bolagsverkets register mot penningtvätt. Ett annat mönster som Länsstyrelsen erfarit är en rädsla för att rapportera. Verksamhetsutövare, framför allt inom redovisnings- och skatterådgivningsbranschen, fruktar att en rapport kan härledas till dem, vilket kan leda till att dem förlorar kunder eller blir utsatta för hot. 16

17 Framtida åtgärder Länsstyrelsen har genom en skrivelse till Skatteverket tagit del av samtliga verksamhetsutövare inom branscherna redovisningskonsulter, skatterådgivare och oberoende jurister. Ett brevutskick till samtliga dessa verksamhetsutövare planeras som kommer innehålla information om att anmäla sig till Bolagsverkets register mot penningtvätt, samt eventuellt en bilaga som avdramatiserar en rapportering till Finanspolisen. Länsstyrelsen har kontaktat Finanspolisen för synpunkter gällande hur en sådan skrivelse skulle kunna upprättas. Länsstyrelsen arbetar också med att uppdatera sin hemsida, där det kommer finnas mer stöd till tillsynsobjekten för rapportering till Finanspolisen, upprättande av rutiner, varför dem ska anmäla sig samt en FAQ. Tillsammans med detta utskick kommer det även på vissa orter finnas en inbjudan till föreläsningar i Länsstyrelsens regi. 17

18 7. LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Länsstyrelsen i Skåne har tillsyn över åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i följande län: Skåne, Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Kalmar och Östergötland. Tillsynen för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism innebär att Länsstyrelsen granskar fysiska och juridiska personer som enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och enligt förordning (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism omfattas av lagen och har sitt säte inom Länsstyrelsens tillsynsområde. Länsstyrelsen i Skåne har utvecklat sin arbetsmetod ytterligare under året. Uppsökande verksamhet, informationsspridning, samverkan, skrivbordstillsyn och tillsynsbesök är de huvudsakligen förekommande arbetsmetoderna inom verksamhetsområdet. Länsstyrelsen i Skåne samverkar med länsstyrelserna i Stockholm och Västra Götalands län, Finansinspektionen, Bolagsverket, Skatteverket, Polismyndigheten, branschorganisationer, övriga myndigheter som ingår i Samordningsorganet och berörda myndigheter i den regionala underrättelsecenter samt Näringslivskontor i kommunerna. Verksamheten är förlagd på förvaltningsavdelningen under rättsenheten. För närvarande består personalresursen av 2,75 handläggare, vilket kommer att utökas med en heltidstjänst inom de närmaste månaderna. Enhetschefen deltar också i arbetet med ca 20 % av sin tid. Vidtagna åtgärder Länsstyrelsen Skåne har under år 2012 genomfört flera olika informationsinsatser för att sprida kunskap om penningtvättslagstiftningen och den därmed sammanhängande skyldigheten att rapportera misstänkt penningtvätt till Finanspolisen. I samarbete mellan de tre Länsstyrelserna har gemensamma informationsinsatser skett under året. Länsstyrelserna Skåne och Västra Götaland deltog i Ur- och smyckesbranschens inköpsmässa (Precious) i Stockholm och samtliga tre Länsstyrelserna deltog i Ekonomidagarna i Stockholm. Länsstyrelserna har vidare uppdaterat sin gemensamma informationsbroschyr och nya broschyrer har tryckts upp. Av dessa har exemplar lämnats till Skatteverket för att delas ut vid deras informationsträffar för företagare. Broschyren har under året även skickats ut till berörda företag, myndigheter och organisationer. Vidare har Länsstyrelserna, Bolagsverket, Finanspolisen och Ekobrottsmyndigheten tagit fram ett gemensamt informationsbrev som skickades ut till bilhandlare. 18

19 Sedan tidigare finns ett samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne och Skatteverket region syd som bland annat innebär att parterna deltar i respektives informationsträffar vid behov. Länsstyrelsen Skåne har deltagit vid tre av Skatteverkets årliga informationsträffar för företagare i södra Sverige. Länsstyrelsen Skåne har även informerat om penningtvättslagstiftningen vid Bolagsverkets årliga nyhetsseminarium för företagare i Malmö. I samverkan med Finanspolisen anordnade Länsstyrelsen Skåne ett informationsmöte för växlingskontor och betalningsförmedlare i Malmöregionen. Under det gångna året påbörjade Länsstyrelsen Skåne arbetet med att kontakta näringslivsansvariga i kommunerna inom tillsynsområdet för att planera och genomföra informationsträffar med företagsnätverk i kommunerna. Under året genomfördes tre sådana träffar och fler är planerade framöver. Länsstyrelsen Skåne har även medverkat vid Entreprenörsmässan i Helsingborg där information om penningtvättslagstiftningen lämnades. Tre större föreläsningar med fördjupad information, för företagare som redan är anmälda till Bolagsverkets register mot penningtvätt, anordnades av Länsstyrelsen Skåne under året. Föreläsningarna var geografiskt utspridda i tillsynsområdet. Under året som gått har Länsstyrelsen Skåne gjort ett flertal stora informationsutskick till olika branscher som omfattas av penningtvättslagen och Länsstyrelsens tillsyn: Sammanlagt cirka 2500 brev har skickats till kontanthandlare samt till revisorer/redovisningskonsulter som inte är anslutna till en branschorganisation. Informationsbrev har även skickats till 430 oberoende jurister, 77 skatterådgivare, 5 kontorshotell och 12 travhästförsäljare. I informationsbreven uppmanades företagarna att, i de fall de omfattades av penningtvättlagen, anmäla sin verksamhet till Bolagsverkets register mot penningtvätt. Media har bevakat frågan om penningtvätt, bland annat i samband med myndighetssamverkan avseende gemensamma insatser för att motverka den ekonomiska brottsligheten i samhället. Utfall Rapporteringsbenägenheten till Finanspolisen är fortfarande fortsatt låg inom de branscher som står under Länsstyrelsens tillsyn. Något som, enligt Länsstyrelsen Skåne, kan bero på att det dessa branscher inte har erfarenhet och tradition av att stå under tillsyn av en myndighet. Det finns vidare ett stort antal mindre verksamhetsutövare inom dessa branscher vars fokus i första hand ligger på att bygga upp en bärkraftig verksamhet och som inte prioriterar att hålla sig uppdaterade på aktuella lagar och regler. Dessa mindre verksamhetsutövare har även en övertro på kundernas godhet och bedömer att risken för att deras verksamhet ska utsättas för penningtvätt som låg. En annan aspekt, som framträtt i kontakterna med verksamhetsutövarna, är att det finns en rädsla för 19

20 att rapportera till Finanspolisen. Verksamhetsutövaren är rädd för att denne och verksamheten kan råka illa ut om rapportering görs. När det gäller verksamhetsutövare som säljer varor mot kontant betalning är trenden att många planerar att införa, eller redan har infört, begränsningar avseende kundernas möjligheter att betala kontant. Framtida åtgärder Länsstyrelsen Skåne ser en stor utmaning i att öka medvetenheten hos verksamhetsutövarna om penningtvätt och de därmed sammanhängande riskerna. När verksamhetsutövarna har detta klart för sig blir det lättare att föra ut kunskap om penningtvättslagen och den därmed sammanhängande skyldigheten att rapportera till Finanspolisen. Länsstyrelsen Skåne kommer att fortsätta arbetet med informationsspridning genom riktade informationsinsatser, gentemot specifika yrkesgrupper/branscher, och genom uppsökande verksamhet för att därigenom nå ut till så många aktörer som möjligt. För att öka rapporteringsbenägenheten kommer än mer fokus att läggas på att avdramatisera rapporteringen till Finanspolisen. 20

Vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Penningtvättslagstiftningen i ett advokatperspektiv Innehållsförteckning 1. Allmänt...

Läs mer

EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER. En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering

EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER. En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 5 2.1 Allmänt om

Läs mer

FINANSIERING AV TERRORISM

FINANSIERING AV TERRORISM FINANSIERING AV TERRORISM En nationell riskbedömning 28 MARS 2014 GEMENSAM RAPPORT Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten,

Läs mer

EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FARS UTTALANDEN I ETIKFRÅGOR EtikU 11 Medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (december 2012) ETIKU 11 MEDLEMMARNAS TILLÄMPNING AV PENNINGTVÄTTSLAGEN

Läs mer

Vägledande regler om god advokatsed. Med kommentar

Vägledande regler om god advokatsed. Med kommentar Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Reviderad, senast december 2012 1 Allmänt om kommentaren 3 1 Advokatens roll och främsta skyldigheter... 4 2 Allmänna yrkesplikter... 6 2.1 Uppdrags utförande...

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar

Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Reviderad senast 2009-12-11 1 Allmänt om kommentaren 3 1 Advokatens roll och främsta skyldigheter... 4 2 Allmänna yrkesplikter... 6 2.1 Uppdrags utförande...

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008 Redovisning till Miljödepartementet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Regleringsbrevet 2008 sammanfattning av måluppfyllelse... 4 3. Förbättring

Läs mer

2010:18. Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden

2010:18. Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden 2010:18 Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden MISSIV DATUM DIARIENR 2010-08-23 2010/75-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-04-22 IJ2010/754/KO Regeringen Integrations- och jämställdhetsdepartementet 103

Läs mer

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2014 Innehåll Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 8 Preliminär sammanställning av omsättningen...11 Marknadsandelar 2014...12 De statskontrollerade

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård?

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? 2006:9 Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? Tre möjliga organisationsmodeller MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/53-5 ERT DATUM 2006-02-28 ER BETECKNING Utredningen om tillsynen

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om viss verksamhet med konsumentkrediter

Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om viss verksamhet med konsumentkrediter Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om viss verksamhet med konsumentkrediter... 4 1.2 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)... 11

Läs mer

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14

riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14 riksrevisionen granskar: offentliga finanser Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser? rir 2015:14 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Revisorn och penningtvätt

Revisorn och penningtvätt Mälardalens Högskola Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST FÖA300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp VT 2013 Revisorn och penningtvätt En studie om hur revisorer tillämpar lagen om penningtvätt

Läs mer

Tillsynsvägledning, vad är det?

Tillsynsvägledning, vad är det? Tillsynsvägledning, vad är det? Om länsstyrelsernas ansvar för att ge vägledning i kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken Jonas Christensen Förord Denna rapport utgjorde ursprungligen ett delprojekt

Läs mer

Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade

Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade revisorer samt registrerade revisionsbolag som utför lagstadgad revision i börsnoterade Inger Blomberg 2013-05-06 Dnr 2012-677 Verkställande direktören Marianne Sandén Ljungberg Mazars SET Revisionsbyrå AB Mäster Samuelsgatan 56 111 83 STOCKHOLM Kvalitetskontroll av godkända och auktoriserade

Läs mer

Lika betyg, lika kunskap?

Lika betyg, lika kunskap? En uppföljning av statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan RiR 2011:23 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

Att granska sig själv

Att granska sig själv Att granska sig själv En ESO-rapport om den kommunala miljötillsynen Ds 2000:67 Förord Miljöbalken, som trädde i kraft den 1 januari 1999, innebar att femton lagar inom miljö- och hälsoskyddsområdet ersattes

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer