Redovisning av uppdrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av uppdrag"

Transkript

1 FINANSINSPEKTIONEN Redovisning av uppdrag APRIL 2013

2 april 2013 Dnr INNEHÅLL Redovisning av uppdrag 3 Uppdraget 3 Samordningsorganets sammansättning 4 Adekvat och effektiv rapportering 4 Statistik 5 Finansinspektionens sammanfattande analys 6 BILAGA - Myndigheternas redovisningar 7 1. Fastighetsmäklarinspektionen 7 2. Finansinspektionen 8 3. Lotteriinspektionen Bolagsverket Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Västra Götalands län Länsstyrelsen i Skåne län Revisorsnämnden Sveriges advokatsamfund 22 2

3 Redovisning av uppdrag Uppföljning av rapporten Finansinspektionens insatser för att öka rapporteringen till Rikspolisstyrelsen (Dnr ) UPPDRAGET Finansinspektionen fick i regleringsbrev för 2011 i uppdrag att säkerställa en adekvat och effektiv rapportering från de verksamhetsutövare som enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) ska rapportera misstänkta transaktioner till Rikspolisstyrelsen. Finansinspektionen skulle efter samråd med övriga myndigheter i samordningsorganet för tillsyn över åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (samordningsorganet) intensifiera dessa insatser och då särskilt med inriktning på de grupper av verksamhetsutövare som hade låg rapporteringsgrad. Uppdraget redovisades den 15 mars Av regleringsbrev för 2013 följer att Finansinspektionen ska följa upp den tidigare inlämnade rapporten som redovisades den 15 mars Uppföljningen ska innehålla följande: - Redogörelse för de åtgärder som vidtagits till följd av de slutsatser som drogs i den tidigare rapporten - En analys och redogörelse om orsakerna till utfallet avseende rapporteringen av misstänkta transaktioner - Redogörelse för vilka åtgärder som ska vidtas i syfte att förbättra och höja rapporteringsgraden hos de verksamhetutövare som omfattas av skyldigheten att rapportera misstänkta fall av penningtvätt och terroristfinansiering Uppdraget redovisas den 16 april I en bilaga till denna redovisning lämnar var och en av myndigheterna självständigt en redogörelse för vidtagna åtgärder, utfall och framtida åtgärder. Sveriges advokatsamfund omfattas inte 3

4 av det aktuella regeringsuppdraget men har valt att också lämna en sådan redogörelse. Även Bolagsverket, som inte heller kan sägas omfattas av uppdraget, bidrar med en redogörelse då verket deltar i samordningsorganets arbete. SAMORDNINGSORGANETS SAMMANSÄTTNING Samordningsorganet består av representanter för Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Lotteriinspektionen, Länsstyrelserna i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län samt Revisorsnämnden. Sveriges Advokatsamfund ska ges möjlighet att delta i samordningsorganet, vilket man efter beslut om deltagande har gjort sedan samordningsorganets bildande. Utöver tillsynsmyndigheterna och Sveriges advokatsamfund deltar även Finanspolisen och Bolagsverket vid samordningsorganets möten, som adjungerade deltagare. ADEKVAT OCH EFFEKTIV RAPPORTERING I den tidigare redovisningen av den 15 mars 2012 framhålls att uttrycket adekvat och effektiv rapportering utöver ett adekvat antal rapporter om misstänkta transaktioner också innefattar andra aspekter såsom att rapporterna lämnas utan dröjsmål, att de innehåller nödvändig information etc. Det konstateras dock att mätning av antalet rapporter är den enda genomförbara metoden för att bedöma effekten av insatserna, vilket är utgångspunkten även för denna redovisning. Därför kommer även denna redogörelse att fokusera på antalet rapporter om misstänkta transaktioner till Rikspolisstyrelsen 1. 1 Inom Rikspolisstyrelsen är det Finanspolisen en sektion inom Rikskriminalpolisens Kriminalpolisenhet- som har i uppdrag att ta emot rapporter om misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism. 4

5 STATISTIK Nedan redovisas statistik från Finanspolisen om antalet rapporter till Finanspolisen för åren 2009, 2010, 2011 och Branschfördelning Advokat och biträdande jurist Annan finansiell verksamhet Auktionsföretag Bank och finans Bankrörelse Bokföring och annan revisionstjänst Fastighetsmäklare Finansieringsrörelse Fondverksamhet Försäkringsförmedlare Handel med antikviteter och konst Handel med skrot Handel med transportmedel Handel med ädelstenar/ädelmetaller Jurist, annan oberoende Kasino Kreditmarknadsbolag Livförsäkringsrörelse Penningöverföring Pensionsstiftelse Revision Skatterådgivare Tillsynsmyndighet Valutaväxling Värdepappersrörelse Yrkesmässig handel med varor Övriga Summa Finanspolisen uppger emellertid att dess system för hanteringen av rapporter om misstänkta transaktioner inte är tillförlitligt i statistisk mening och att det inte heller uppfyller de krav som föreligger både nationellt och internationellt. Ett sådant krav är att det ska göras åtskillnad mellan rapporter om penningtvätt respektive finansiering av terrorism vilket påverkar möjligheten att följa upp trender eller mönster i rapporteringen då tillvägagångssätten inom de två områdena ser olika ut. Det pågår för närvarande en förstudie inom 5

6 Rikspolisstyrelsen som syftar till att utröna möjligheterna till att införa ett nytt och ändamålsenligt systemstöd för Finanspolisen. Finansinspektionen kan konstatera att ovanstående bedömning stöds av de iakttagelser inspektionen har gjort i tillsynsverksamheten. Det har vid flera tillfällen kunnat konstateras stora differenser (upp till ett par hundra procent) mellan det antal rapporter som en aktör uppger sig ha lämnat och det antal rapporter som Finanspolisens system utvisar. Det ska också, liksom vid den tidigare redovisningen, framhållas att Finanspolisens kategorisering av verksamhetsutövare inte motsvarar penningtvättslagens beskrivning av de fysiska och juridiska personer som omfattas av lagen, och därmed avviker från den terminologi som branschen och tillsynsmyndigheterna använder sig av. Mot bakgrund av den osäkerhet som råder beträffande informationen om antalet rapporter, är det mycket svårt att göra en adekvat analys av antalet rapporter, eventuella förändringar och orsakerna till dessa. FINANSINSPEKTIONENS SAMMANFATTANDE ANALYS Rapporteringen av misstänkta transaktioner från de flesta ickefinansiella sektorer är oförändrat låg. När det gäller de finansiella företagen, ligger rapporteringen på en betydligt högre nivå. Det är dock inte möjligt att närmare analysera förhållandena, då det som ovan beskrivits saknas tillförlitlig statistik om antalet rapporter. De åtgärder som har vidtagits från myndigheternas sida i syfte att förbättra rapporteringen, består i stor utsträckning av informationsoch utbildningsinsatser men även av operativa tillsynsinsatser. Vad beträffar orsakerna till de rådande förhållandena förekommer olika bedömningar av sannolika orsaker, i huvudsak desamma som togs upp i den tidigare redovisningen. Bland de faktorer som har bedömts ligga till grund för att verksamhetsutövarna inte rapporterar misstänkta transaktioner kan nämnas brist på kunskap, att många företag anser att risken för att deras verksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism är låg och rädsla för att rapportera på grund av risken att förlora kunder eller bli utsatt för hot. De framtida åtgärderna för att förbättra rapporteringsgraden utgörs framför allt av fortsatta informations- och utbildningsinsatser för att öka verksamhetsutövarnas medvetenhet om skyldigheterna enligt penningtvättslagen. En del myndigheter kommer också att fokusera på arbetet med att avdramatisera rapporteringen till Finanspolisen. 6

7 BILAGA - Myndigheternas redovisningar 1. FASTIGHETSMÄKLARINSPEKTIONEN Vid utgången av 2012 var personer registrerade fastighetsmäklare i Sverige. Vidtagna åtgärder Fastighetsmäklarinspektionen har sedan den 1 december 2010 haft en tillfällig tillsynspolicy, som innebär att inspektionen i majoriteten av tillsynsärendena har granskat vilka åtgärder fastighetsmäklarna har vidtagit för att uppnå kundkännedom, dvs. att och hur mäklaren kontrollerar kundernas identitet, om det finns en verklig huvudman samt affärsförbindelsens syfte och art. Under 2012 har 37 ärenden rörande penningtvätt föredragits i Disciplinnämnden. Detta resulterade i 32 beslut om varning och 5 avskrivningsbeslut. Utfall Enligt preliminära uppgifter från Finanspolisen, var antalet rapporter av misstänkta transaktioner från fastighetsmäklare sju under 2012, vilket är en minskning med en rapport jämfört med Med hänsyn till den lilla minskningen, är det enligt Fastighetsmäklarinspektionens mening inte möjligt att dra någon slutsats kring dess orsaker. Framtida åtgärder Fastighetsmäklarinspektionen kommer att fortsätta informera om penningtvättslagens (2009:62) bestämmelser i kontakterna med mäklarna. Fastighetsmäklarinspektionen informerar vidare löpande om frågor som rör penningtvätt och finansiering av terrorism genom artiklar i branschtidningar, nyhetsbrev samt information på inspektionens webbplats. Under 2013 kommer också inspektionens föreskrifter och allmänna råd att revideras, vilket förhoppningsvis kommer att leda till att dessa blir tydligare bland annat i frågor kring rapportering. Den tillsynspolicy som inspektionen sedan den 1 december 2010 arbetat efter, kommer inom kort att övergå till att bli en del av den vanliga tillsynsverksamheten. 7

8 2. FINANSINSPEKTIONEN Vidtagna åtgärder Inom den operativa tillsynen har Finansinspektionen under 2012 genomfört undersökningar av bland annat betaltjänstföretag, kreditmarknadsbolag, banker och livförsäkringsföretag för att kontrollera riskhantering och efterlevnad av bland annat skyldigheten att rapportera misstänkta transaktioner till Finanspolisen. Ett företag har förelagts att upphöra med verksamheten på grund av brister inom penningtvättsområdet, bland annat när det gäller uppgifts- och granskningsskyldigheten. Finansinspektionen har också under 2012 genomfört särskilda granskningar av penningtvättsområdet i tillståndsprövningen, inklusive företagens rutiner för granskning och rapportering av misstänkta transaktioner. Finansinspektionen har tillsammans med Skatteverket och Polisen tagit fram ett informationsmaterial till företag som är betalningsinstitut, registrerad betaltjänstleverantör eller betaltjänstombud. Företagen upplyses bland annat om skyldigheten att rapportera misstänkta transaktioner till Finanspolisen. Denna information bifogas sedan 1 februari 2013 alla beslut om tillstånd till dessa företag. Finansinspektionen har också under 2012 deltagit i ett antal föreläsningar anordade av branschföreningarna, länsstyrelserna m.fl. och har anordnat ett seminarium om riskhantering på området penningtvätt och finansiering av terrorism. Utfall Som tidigare har anförts är det mycket svårt att närmare analysera såväl utgångsläge som eventuella förändringar, på grund av att det saknas tillförlitlig information. Exempelvis uppges det i Finanspolisens senaste statistik att försäkringsförmedlare inte har rapporterat några misstänkta transaktioner för åren 2011 och Enligt de uppgifter som användes vid den förra redovisningen skulle dock försäkringsförmedlare under 2011 ha lämnat 75 rapporter till Finanspolisen. Mot den bakgrunden är det vanskligt att bedöma även branschsektorer med låg rapportering. Framtida åtgärder De finansiella företag som står under Finansinspektionens tillsyn står för den helt övervägande andelen av rapporterna till Finanspolisen. För Finansinspektionen är således förhållandena rätt annorlunda jämfört med övriga tillsynsmyndigheter, vars verksamhetsutövare i flera fall har en mycket låg rapportering. Även om det finns enskilda sektorer på finansmarknaden där rapporteringen är relativt låg, ligger sannolikt inte det stora förbättringsutrymmet i att enstaka kategorier av verksamhetsutövare med en låg rapportering ökar densamma. En 8

9 förbättrad granskning och rapportering av företag som bedriver en verksamhet som utgör en hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism, torde många gånger vara mer angelägen. Den övergripande målsättningen med de åtgärder som vidtas på detta område måste vara att tillgodose att penningtvättsregleringens syften, inte minst att motverka att det finansiella systemet utnyttjas för penningtvätt och terroristfinansiering, tillgodoses så effektivt som möjligt. I det perspektivet är den riskbaserade utgångspunkten som präglar såväl penningtvättsregelverkets krav som Finansinspektionens tillsyn en viktig utgångspunkt. När det gäller penningtvättstillsynens övergripande inriktning, kommer Finansinspektionen under den närmaste tiden i stor utsträckning att prioritera branscher och aktörer som utgör en hög risk ur penningtvätts- och terroristfinansieringssynpunkt och som är av stor betydelse för det finansiella systemet. Det innebär att de kategorier av verksamhetsutövare som eventuellt har en låg rapportering, men som är av relativt mindre betydelse utifrån de nämnda kriterierna, inte nödvändigtvis kommer att bli föremål för några särskilda insatser. Samtidigt ska framhållas att granskning och rapportering av misstänkta transaktioner givetvis ägnas stor uppmärksamhet i Finansinspektionens operativa tillsyn. De frågeställningar som då aktualiseras är typiskt sett av mer kvalificerad karaktär än huruvida ett företag överhuvudtaget rapporterar, och kan röra aspekter som inriktningen av granskningen och rapporteringen utifrån den risk ett företags kunder, produkter, tjänster är förknippade med, utformningen av transaktionsmonitoreringen etc. 9

10 3. LOTTERIINSPEKTIONEN Vidtagna åtgärder I Finansinspektionens redovisning av uppdraget i regleringsbrevet för budgetåret 2011 om åtgärder för att säkerställa en adekvat och effektiv rapportering av misstänkta transaktioner till Rikspolisstyrelsen uttrycker Lotteriinspektionen att utbildning av kasinopersonalen samt förbättrade rutiner för motverkande av att penningtvätt sker på kasinona bör leda till högre kvalitet och eventuellt även högre kvantitet avseende rapporteringen till Finanspolisen. Casino Cosmopol AB:s utbildning av kasinopersonalen har fortsatt under 2012 med inriktning mot personal som hanterar transaktioner i kassa men även mot personal som primärt arbetar med själva spelet. Transaktioner på kasinona utförs inte endast i kassa utan även vid spelborden vilket gör att även personal på spelgolvet är i behov av utbildning rörande penningtvättsfrågor. Förutsättningarna för att vidta adekvata åtgärder och frågor om pengars ursprung i samband med genomförande av transaktioner hanteras enklast och med hänsyn till gästernas integritet bäst i kasinonas kassor varför det införts vissa begränsningar vid spelborden i syfte att driva transaktionerna mot kassan. Lotteriinspektionen har under 2012 genomfört tillsyn av enskilda transaktioner och transaktioner som kan antas ha samband med varandra för att undersöka om Casino Cosmopol vidtar de åtgärder som ska vidtas enligt penningtvättslagen och de egna riktlinjerna. Utfall Under 2012 rapporterade Casino Cosmopol AB 331 fall av misstänkt penningtvätt till Finanspolisen att jämföra med 297 år 2010 och 292 stycken år Rapporteringen ökade således igen efter två år av minskande rapporteringsgrad. Lotteriinspektionen menar att de utbildningsinsatser som Casino Cosmopol AB genomfört, de förbättrade rutiner som införts samt det penningtvättsfokus Lotteriinspektionen haft i samband med tillsynsinsatser bidragit till att medvetenheten och den allmänna kunskapsnivån om penningtvätt höjts på kasinona, vilket också kan ha bidragit till den ökade rapporteringsgraden. Innehållet i de rapporter som görs från kasinona till Finanspolisen har enligt Lotteriinspektionen förändrats något under de senaste två åren. Frågor om pengars ursprung ställs i allt högre utsträckning vilket typiskt sett leder till bättre underlag för rapportering till Finanspolisen, eller att transaktionen avbryts av kunden alternativt att transaktionen i vissa fall nekas av personalen. Inspektionen 10

11 noterar också att ett större antal av de rapporter som görs till Finanspolisen idag synes ha sitt ursprung i transaktioner som genomförts vid spelborden jämfört med hur det var tidigare. Framtida åtgärder Fortsatt utbildning av personalen och förfinade interna riktlinjer för arbetet med att förhindra att penningtvätt sker på kasinona är en bra utgångspunkt för upptäckande av misstänkt penningtvätt och rapportering av hög kvalitet. Ett område där Lotteriinspektionen identifierat förbättringspotential och som skulle ge förstärkta förutsättningar för hanteringen av misstänkt penningtvätt är en ökad uppföljning på individnivå av kasinogästernas transaktions- och spelmönster. Det är Lotteriinspektionens avsikt att utreda vilken uppföljning som är möjlig att genomföra inom ramarna för den typ av information som får föras på individnivå enligt gällande regelverk. Detta avser transaktioner i kassa såväl som transaktioner och spel vid spelbord samt spelautomater. Det pågående arbetet med upprättandet av en nationell riskanalys avseende risken för penningtvätt och finansiering av terrorism kommer att sätta fingret på de områden där kasinona är som mest sårbara för penningtvätt och det blir därmed lättare att identifiera om något särskilt område är i behov av förstärkta åtgärder. 11

12 4. BOLAGSVERKET Enligt reglerna i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska vissa verksamhetsutövare anmäla sig till ett särskilt register som förs av Bolagsverket. Det gäller främst bokförings- och redovisningsbyråer, vissa jurister, skatterådgivare, bolagsförmedlare samt yrkesutövare som driver handel med varor mot kontant betalning som uppgår till minst euro. Över de objekt som finns anmälda till Bolagsverkets register utövar länsstyrelserna i Stockholm, Västra Götaland och Skåne län tillsyn. Bolagsverket har genom information på verkets hemsida och vid olika externa tillfällen informerat om skyldigheten att registrera sig i registret i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Information har lämnats vid verkets särskilda nyhetsseminarier runt om i landet, vid Ekonomimässan och vid särskilda informationsträffar som de aktuella länsstyrelserna kallat till. Antalet yrkesutövare som anmäler sig till registret ökar stadigt och registret omfattar nu drygt objekt. Bolagsverket kommer att fortsätta med sina informationsinsatser och samverka med länsstyrelserna och Finanspolisen för att få flera av de yrkesutövare som omfattas av regelverket att anmäla sig till registret. På så sätt ökar medvetenheten att rapportera misstänkta transaktioner och underlaget för länsstyrelsernas tillsynsarbete vidgas. Bolagsverket håller på att, i samråd med länsstyrelserna, utveckla registret ytterligare för att bl.a. underlätta branschvisa tillsynsinsatser. 12

13 5. LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN Vidtagna åtgärder I 2012 års rapport konstaterades att kunskapen om lagstiftningen var bristfällig hos verksamhetsutövarna och att det fanns ett visst motstånd avseende kraven på kundkännedom. Majoriteten bedömde att risken för att deras verksamhet skulle kunna utnyttjas för penningtvätt var låg vilket även påverkade motivationen till att anmäla sig till Bolagsverkets register mot penningtvätt. En annan bedömning som gjordes var att många verksamhetsutövare bedriver små verksamheter och snarare fokuserar på att få en bärkraftig verksamhet än på regelverket. För verksamhetsutövare inom kontanthandelsbranschen konstaterades att vissa valt att begränsa möjligheten att betala kontant för att inte omfattas av penningtvättslagen och därmed kunna avregistrera sig från registret mot penningtvätt. För att fler verksamhetsutövare ska få kännedom om sina skyldigheter och registrera sig i Bolagsverkets register mot penningtvätt, och därmed bli föremål för tillsyn, har Länsstyrelsen bedrivit ett omfattande informationsarbete under I informationsarbetet har ingått att förankra vikten av att förhindra penningtvätt men även att informera om skyldigheten att rapportera misstänkta transaktioner till Finanspolisen. Kontakter har tagits med ett antal branschorganisationer för att etablera samarbete och sprida kunskap. Som exempel kan nämnas kontakt med Motorbranschens Riksförbund (MRF), Pantbanksföreningen, Smycken och klockor, Sveriges redovisningskonsulters förbund (SRF), Svenska handel, SweBoat och Sveriges byggindustrier. Resultatet har blivit flera föreläsningar, seminarier, artiklar i branschtidningar, att frågan om penningtvätt tagits upp på medlemsmöten och att flera förbund har ändrat i sina riktlinjer. Kontakter har även tagits med Bolagsverket och Skatteverket vilket fått till följd att Länsstyrelsen deltagit vid flera nyhetsseminarier och att den information som Länsstyrelsen tagit fram använts på ett 40- tal skatteträffar i hela landet för redovisningskonsulter. Ett annat exempel på informationsarbete är Länsstyrelsens deltagande vid Ekonomimässan. Andra sätt att sprida information har varit att i samarbete med Bolagsverket, Polisen, Ekobrottsmyndigheten och MRF ta fram en gemensam skrivelse som har distribuerats till ca bilhandlare. 13

14 Informationsinsatserna har resulterat i 746 nya anmälningar till penningtvättsregistret under Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för tillsynen av 278 av de nyregistrerade verksamhetsutövarna. Under hösten 2012 inleddes ett tillsynsprojekt riktat mot urmarkare/försäljare av exklusiva klockor. Inför projektet utvecklades webbenkäter för att enklare kunna inhämta relevant information från verksamhetsutövarna. Utskick gjordes till både de verksamhetsutövare som var registrerade i registret mot penningtvätt och till de som sannolikt borde vara registrerade. Underlaget användes för inhämtande av rutiner och bedömning av om platsinspektion skulle genomföras eller ej. Projektet avslutades med genomförande av en inspektion hos en företrädare med tre butiker. Utfall Rapporteringen till Finanspolisen har inte ökat bland Länsstyrelsens tillsynsobjekt. Vid samtal med Länsstyrelsens största tillsynsgrupp, redovisningskonsulter, har framkommit att flera känner obehag och till och med rädsla för att rapportera. Anledningen är dels missuppfattningen att en rapport är att likställa med en polisanmälan, dels känslan att man anger sin kund. Om rapporteringen blir känd befarar de att deras rykte påverkas med följd att antalet uppdrag minskar. Andra är rädda för repressalier från kunden och tror att rapporteringen i sig leder till att de kommer att höras av polisen. Trots förklaringar från Länsstyrelsen förefaller dessa farhågor att kvarstå. Länsstyrelsen i Stockholms län har under 2012 inte rapporterat några misstänkta transaktioner. Bakgrunden är att Länsstyrelsen har valt att fokusera på informationsinsatser medan övrig tillsyn har fått stå tillbaka i avvaktan på färdigställandet av IT-stödet för vandelsprövning. I den begränsade omfattning som övrig tillsyn har bedrivits har inga misstänkta transaktioner upptäckts. Framtida åtgärder Under 2013 kommer ytterligare informationsinsatser riktas mot framförallt redovisningskonsulter, både för att öka antalet anmälningar till registret mot penningtvätt, men även för att öka rapporteringen till Finanspolisen. I syfte att öka kunskapen om skyldigheterna enligt penningtvättslagen kommer ett startpaket med information att skickas till de verksamhetsutövare som anmäler sig till Bolagsverkets register mot penningtvätt. 14

15 Genom Skatteverket har Länsstyrelsen fått tillgång till adressuppgifter till ca företagare inom Länsstyrelsen i Stockholms läns tillsynsområde som är registrerade med SNIkoderna Redovisning och bokföring respektive Skatterådgivning. För att öka kunskapen om registret mot penningtvätt och regelverket i övrigt, däribland rapporteringsskyldigheten, kommer stora utskick att genomföras riktat mot dessa redovisningskonsulter och skatterådgivare. 15

16 6. LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Vidtagna åtgärder Länsstyrelsen har under 2012 försökt öka medvetenheten angående rapportering på flera sätt. Dels har fem föreläsningar genomförts för Sveriges Bilskrotares Riksförbund i Trollhättan, på Precious mässan i Stockholm, tillsammans med Bolagsverket i Göteborg, på Ekonomimässan i Stockholm och en i egen regi i Göteborg. Sammanlagt deltog cirka 250 personer på dessa föreläsningar. Länsstyrelsen har också bistått Skatteverket i fem föreläsningar. Länsstyrelsen har under 2012 upprättat mallar och rutiner för tillsynsbesök hos verksamhetsutövare samt genomfört två sådana besök. Tillsynsbesöken kontrollerar att verksamhetsutövarens skriftliga rutiner efterföljs i praktiken däribland rapportering till Finanspolisen. Länsstyrelsen har även kontrollerat 54 verksamhetsutövares rutiner genom utsändande av skriftliga frågor som avser bland annat rutinerna för rapportering. Under 2012 genomfördes också cirka riktade brevutskick till potentiella tillsynsobjekt där det i brevet även beskrevs att misstänkta transaktioner ska rapporteras samt hur en rapportering går till. Utfall Länsstyrelsen har kartlagt flera faktorer som bidrar till den låga rapporteringen: En anledning är okunskapen om lagstiftningen. Verksamhetsutövarna anmäler sig till Bolagsverkets register mot penningtvätt, men söker inte aktivt efter information om vad en anmälan innebär. Dessa verksamhetsutövare upprättar sällan rutiner utan påtryckning från Länsstyrelsen därav är de inte medvetna om rapportering och de krav som ställs på dem. En större majoritet av tillsynsobjekten är inte anmälda dels på grund av att Länsstyrelsen inte lyckats nå ut till dem men också på grund av att de inte vill. Länsstyrelsen har av lagtekniska skäl ingen möjlighet att förelägga en verksamhetsutövare att anmäla sig till Bolagsverkets register mot penningtvätt. Ett annat mönster som Länsstyrelsen erfarit är en rädsla för att rapportera. Verksamhetsutövare, framför allt inom redovisnings- och skatterådgivningsbranschen, fruktar att en rapport kan härledas till dem, vilket kan leda till att dem förlorar kunder eller blir utsatta för hot. 16

17 Framtida åtgärder Länsstyrelsen har genom en skrivelse till Skatteverket tagit del av samtliga verksamhetsutövare inom branscherna redovisningskonsulter, skatterådgivare och oberoende jurister. Ett brevutskick till samtliga dessa verksamhetsutövare planeras som kommer innehålla information om att anmäla sig till Bolagsverkets register mot penningtvätt, samt eventuellt en bilaga som avdramatiserar en rapportering till Finanspolisen. Länsstyrelsen har kontaktat Finanspolisen för synpunkter gällande hur en sådan skrivelse skulle kunna upprättas. Länsstyrelsen arbetar också med att uppdatera sin hemsida, där det kommer finnas mer stöd till tillsynsobjekten för rapportering till Finanspolisen, upprättande av rutiner, varför dem ska anmäla sig samt en FAQ. Tillsammans med detta utskick kommer det även på vissa orter finnas en inbjudan till föreläsningar i Länsstyrelsens regi. 17

18 7. LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN Länsstyrelsen i Skåne har tillsyn över åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i följande län: Skåne, Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Kalmar och Östergötland. Tillsynen för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism innebär att Länsstyrelsen granskar fysiska och juridiska personer som enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och enligt förordning (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism omfattas av lagen och har sitt säte inom Länsstyrelsens tillsynsområde. Länsstyrelsen i Skåne har utvecklat sin arbetsmetod ytterligare under året. Uppsökande verksamhet, informationsspridning, samverkan, skrivbordstillsyn och tillsynsbesök är de huvudsakligen förekommande arbetsmetoderna inom verksamhetsområdet. Länsstyrelsen i Skåne samverkar med länsstyrelserna i Stockholm och Västra Götalands län, Finansinspektionen, Bolagsverket, Skatteverket, Polismyndigheten, branschorganisationer, övriga myndigheter som ingår i Samordningsorganet och berörda myndigheter i den regionala underrättelsecenter samt Näringslivskontor i kommunerna. Verksamheten är förlagd på förvaltningsavdelningen under rättsenheten. För närvarande består personalresursen av 2,75 handläggare, vilket kommer att utökas med en heltidstjänst inom de närmaste månaderna. Enhetschefen deltar också i arbetet med ca 20 % av sin tid. Vidtagna åtgärder Länsstyrelsen Skåne har under år 2012 genomfört flera olika informationsinsatser för att sprida kunskap om penningtvättslagstiftningen och den därmed sammanhängande skyldigheten att rapportera misstänkt penningtvätt till Finanspolisen. I samarbete mellan de tre Länsstyrelserna har gemensamma informationsinsatser skett under året. Länsstyrelserna Skåne och Västra Götaland deltog i Ur- och smyckesbranschens inköpsmässa (Precious) i Stockholm och samtliga tre Länsstyrelserna deltog i Ekonomidagarna i Stockholm. Länsstyrelserna har vidare uppdaterat sin gemensamma informationsbroschyr och nya broschyrer har tryckts upp. Av dessa har exemplar lämnats till Skatteverket för att delas ut vid deras informationsträffar för företagare. Broschyren har under året även skickats ut till berörda företag, myndigheter och organisationer. Vidare har Länsstyrelserna, Bolagsverket, Finanspolisen och Ekobrottsmyndigheten tagit fram ett gemensamt informationsbrev som skickades ut till bilhandlare. 18

19 Sedan tidigare finns ett samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne och Skatteverket region syd som bland annat innebär att parterna deltar i respektives informationsträffar vid behov. Länsstyrelsen Skåne har deltagit vid tre av Skatteverkets årliga informationsträffar för företagare i södra Sverige. Länsstyrelsen Skåne har även informerat om penningtvättslagstiftningen vid Bolagsverkets årliga nyhetsseminarium för företagare i Malmö. I samverkan med Finanspolisen anordnade Länsstyrelsen Skåne ett informationsmöte för växlingskontor och betalningsförmedlare i Malmöregionen. Under det gångna året påbörjade Länsstyrelsen Skåne arbetet med att kontakta näringslivsansvariga i kommunerna inom tillsynsområdet för att planera och genomföra informationsträffar med företagsnätverk i kommunerna. Under året genomfördes tre sådana träffar och fler är planerade framöver. Länsstyrelsen Skåne har även medverkat vid Entreprenörsmässan i Helsingborg där information om penningtvättslagstiftningen lämnades. Tre större föreläsningar med fördjupad information, för företagare som redan är anmälda till Bolagsverkets register mot penningtvätt, anordnades av Länsstyrelsen Skåne under året. Föreläsningarna var geografiskt utspridda i tillsynsområdet. Under året som gått har Länsstyrelsen Skåne gjort ett flertal stora informationsutskick till olika branscher som omfattas av penningtvättslagen och Länsstyrelsens tillsyn: Sammanlagt cirka 2500 brev har skickats till kontanthandlare samt till revisorer/redovisningskonsulter som inte är anslutna till en branschorganisation. Informationsbrev har även skickats till 430 oberoende jurister, 77 skatterådgivare, 5 kontorshotell och 12 travhästförsäljare. I informationsbreven uppmanades företagarna att, i de fall de omfattades av penningtvättlagen, anmäla sin verksamhet till Bolagsverkets register mot penningtvätt. Media har bevakat frågan om penningtvätt, bland annat i samband med myndighetssamverkan avseende gemensamma insatser för att motverka den ekonomiska brottsligheten i samhället. Utfall Rapporteringsbenägenheten till Finanspolisen är fortfarande fortsatt låg inom de branscher som står under Länsstyrelsens tillsyn. Något som, enligt Länsstyrelsen Skåne, kan bero på att det dessa branscher inte har erfarenhet och tradition av att stå under tillsyn av en myndighet. Det finns vidare ett stort antal mindre verksamhetsutövare inom dessa branscher vars fokus i första hand ligger på att bygga upp en bärkraftig verksamhet och som inte prioriterar att hålla sig uppdaterade på aktuella lagar och regler. Dessa mindre verksamhetsutövare har även en övertro på kundernas godhet och bedömer att risken för att deras verksamhet ska utsättas för penningtvätt som låg. En annan aspekt, som framträtt i kontakterna med verksamhetsutövarna, är att det finns en rädsla för 19

20 att rapportera till Finanspolisen. Verksamhetsutövaren är rädd för att denne och verksamheten kan råka illa ut om rapportering görs. När det gäller verksamhetsutövare som säljer varor mot kontant betalning är trenden att många planerar att införa, eller redan har infört, begränsningar avseende kundernas möjligheter att betala kontant. Framtida åtgärder Länsstyrelsen Skåne ser en stor utmaning i att öka medvetenheten hos verksamhetsutövarna om penningtvätt och de därmed sammanhängande riskerna. När verksamhetsutövarna har detta klart för sig blir det lättare att föra ut kunskap om penningtvättslagen och den därmed sammanhängande skyldigheten att rapportera till Finanspolisen. Länsstyrelsen Skåne kommer att fortsätta arbetet med informationsspridning genom riktade informationsinsatser, gentemot specifika yrkesgrupper/branscher, och genom uppsökande verksamhet för att därigenom nå ut till så många aktörer som möjligt. För att öka rapporteringsbenägenheten kommer än mer fokus att läggas på att avdramatisera rapporteringen till Finanspolisen. 20

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism? Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att omvandlas

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt; SFS 2004:1182 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad 2 december 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2012-12-18 KONSEKVENSUTREDNING med anledning av ett förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Bakgrund Det tredje penningtvättsdirektivet, Europaparlamentets

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Från svart till vitt och gråzonen däremellan. En skrift om penningtvätt

Från svart till vitt och gråzonen däremellan. En skrift om penningtvätt Från svart till vitt och gråzonen däremellan En skrift om penningtvätt 1% är inte nog alltför få rapporterar misstänkta transaktioner! Hjälp oss att bekämpa grov organiserad brottslighet och terrorism.

Läs mer

FINANSINSPEKTIONEN Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012

FINANSINSPEKTIONEN Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012 Redovisning av uppdrag DEN 15 MARS 2012 Mars 2012 Dnr 12-2798 INNEHÅLL Redovisning av uppdrag 3 Uppdraget 3 Uppnådda effekter 3 Utgångsläge och vidtagna åtgärder 11 Fastighetsmäklarnämnden 12 Bakgrund

Läs mer

Tematisk tillsyn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Tematisk tillsyn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism PM 1 (5) Emil Cargill-Ek 08-580 069 06 Tematisk tillsyn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Reviderad version) Tillsynsprojektet I juni 2015 beslutade Fastighetsmäklarinspektionen

Läs mer

Stockholm den 26 april 2016

Stockholm den 26 april 2016 R-2016/0214 Stockholm den 26 april 2016 Till Finansdepartementet Fi2016/00300/B Sveriges advokatsamfund har den 3 februari 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Ytterligare åtgärder

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - skärpta åtgärder och kundkännedom - dokumentation och bevarande. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Föreläggande att göra rättelse

Föreläggande att göra rättelse 2017-02-15 Exchangehuset Hatam Naji AB FI Dnr 15-12948 att. Verkställande direktör (Anges alltid vid svar) Gustav Adolfs torg 2 252 25 Helsingborg Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2004 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Inledning Den 1 januari 2005 träder ändringar i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt

Läs mer

Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism

Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism Vägledning för dig som enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste granska och rapportera misstänkta transaktioner. Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt sin skyldighet att uppnå

Läs mer

Remissen Statskontorets rapport Tredje penningtvättsdirektivet tillsyn och organisation

Remissen Statskontorets rapport Tredje penningtvättsdirektivet tillsyn och organisation YTTRANDE Rättsavdelningen Datum Diarienr (åberopas vid korresp) Rättsenheten 2008-05-07 RA-000-2234/08 Verksjurist Ulrica Clerton Er referens Fi2007/2472 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2015-08-31 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Fokus Penningtvättsdirektivet

Fokus Penningtvättsdirektivet Den 15 mars i år trädde den nya penningtvättslagen i kraft. Sverige implementerade därmed, som ett av de sista EU-länderna, det tredje penningtvättsdirektivet. Redan den gamla lagen satte advokaterna i

Läs mer

Kent Madstedt juni 2016

Kent Madstedt juni 2016 Kent Madstedt juni 2016 Betänkande av 2015 års penningtvättsutredning Ytterligare åtgärder mot PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM fjärde penningtvättsdirektivet samordning ny penningtvättslag m.m.

Läs mer

Lotteriinspektionens författningssamling

Lotteriinspektionens författningssamling Lotteriinspektionens författningssamling Utgivare: Johan Röhr, Lotteriinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs. ISSN Lotteriinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;

Läs mer

Föreläggande att göra rättelse

Föreläggande att göra rättelse 2017-02-15 Najnawa Exchange EF FI Dnr 15-12953 att. A (Anges alltid vid svar) Ystadsgatan 6 214 24 Malmö Föreläggande att göra rättelse Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel

Läs mer

Penningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss?

Penningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss? Penningtvätt, finansiering av terrorism - Hur berör det Dig som kund hos oss? Martin Johansson LR Revision & Redovisning Sverige AB Penningtvätt och finansiering av terrorism Penningtvätt förutsätter att

Läs mer

Tillämpningsområde och definitioner

Tillämpningsområde och definitioner 2013-xx-xx Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade den X xxxx 2013. Fastighetsmäklarinspektionen föreskriver 1 följande med stöd

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Information angående en effektivare tillsyn av advokatbyråer En av Advokatsamfundets viktigaste

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgivare: Gabriella Loman, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter KAMFS 2013:5 om åtgärder mot penningtvätt

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

En bättre riskhantering

En bättre riskhantering Penningtvätt och finansiering av terrorism 18 april 2013 18 april 2013 Dnr 13-4387 innehåll Sammanfattning 3 Inledning 4 Finansinspektionens iakttagelser 6 Enkätundersökningen 6 Iakttagelser i tillsyns-

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-02-24 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund. Införande av vissa internationella standarder

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2016-12-20 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om tillstånd för kreditinstitut utanför

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (10) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder och kundkännedom - dokumentation och bevarande. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43)

Remissyttrande över departementspromemorian Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet (Ds 2007:43) Yttrande Sida 1 (5) Rättsenheten Bitr. chefsjuristen Katarina Holmberg Ert Er beteckning Telefon 08-762 00 22 2007-11-28 Ju2007/9805/PO Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över departementspromemorian

Läs mer

Har företaget verkliga huvudmän som har skatterättslig hemvist utomlands? Ja Om ja, hur många? Om ja, vilket land/vilka länder?

Har företaget verkliga huvudmän som har skatterättslig hemvist utomlands? Ja Om ja, hur många? Om ja, vilket land/vilka länder? OBS! Formuläret ska ej besvaras! 1 Information om företagets verksamhet Frågan avser verkliga huvudmän för det företag som är föremål för denna periodiska rapportering. Med verklig huvudman avses samma

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; Utkom

Läs mer

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet har inte vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (10) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder och kundkännedom - dokumentation och bevarande. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-28 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Lars Dahllöf. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet

Läs mer

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet

Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-06-14 Dnr 139-2011 Användningen av kvalificerade skyddsidentiteter inom det särskilda personsäkerhetsarbetet 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens

Läs mer

Lagrådsremiss. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremiss. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 9 oktober 2008 Mats Odell Tord Gransbo (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen YTTRANDE 1 (5) Finansdepartementet Finansmarknadsavdelning Enheten för bank och försäkring 103 33 Stockholm Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen Fi2014/2420 Sammanfattning

Läs mer

Har företaget gränsöverskridande verksamhet i Sverige (filial, ombud) Ja Om ja, i vilket land ligger moderbolaget? Nej

Har företaget gränsöverskridande verksamhet i Sverige (filial, ombud) Ja Om ja, i vilket land ligger moderbolaget? Nej Exempel på frågeformulär periodisk rapportering enligt de nya penningtvättsföreskrifterna OBS! Exempelformuläret ska ej besvaras! Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter; SFS 2014:275 Utkom från trycket den 20 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2017-04-11 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUNDS GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ADVOKATBYRÅER

SVERIGES ADVOKATSAMFUNDS GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ADVOKATBYRÅER SVERIGES ADVOKATSAMFUNDS GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ADVOKATBYRÅER Advokatsamfundets granskning kan göras antingen genom skriftlig informationsinhämtning eller, när detta bedöms lämpligt, genom tillsynsbesök

Läs mer

Skåne läns författningssamling

Skåne läns författningssamling Skåne läns författningssamling 12FS 2017:22 01-10:17 Utkom från trycket den 29 november 2017 Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2011-07-08 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2015 Generalsekreteraren. Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2015 Generalsekreteraren. Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 28/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Information angående en effektivare tillsyn av advokatbyråer En av Advokatsamfundets viktigaste

Läs mer

Översikt Vitec Säljstöd 7.2a... 2 Kundkännedom uppdragsgivare och köpare penningtvätt... 2

Översikt Vitec Säljstöd 7.2a... 2 Kundkännedom uppdragsgivare och köpare penningtvätt... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översikt Vitec Säljstöd 7.2a... 2 Kundkännedom uppdragsgivare och köpare penningtvätt... 2 Riskbedömning... 3 Affärsförbindelser på distans... 3 Verklig huvudman... 4 Affärsförbindelsens

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k.

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren. PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund PM angående uthyrning av advokater och biträdande jurister, s.k. secondment Styrelsen har vid

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder, mäklarens agerande och objektsbeskrivning. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgivare: Gabriella Loman, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt

Läs mer

Yttrande över promemorian Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Yttrande över promemorian Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen Datum Diarienr 2014-09-23 1613-2014 Ert Dnr nr Fi2014/2420 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Att: Hanna Wetter 103 33 STOCKHOLM Yttrande över promemorian Införande av vissa internationella

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (6) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppnått kundkännedom avseende uppdragsgivarna

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

Lagrådsremiss. Skärpta regler mot penningtvätt. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Skärpta regler mot penningtvätt. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Skärpta regler mot penningtvätt Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 29 april 2004 Gunnar Lund Johan Lundström (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - grundläggande åtgärder och mäklarens kontrollskyldighet. Prövning av om fastighetsmäklaren har

Läs mer

Kameraövervakning 2016 Länsstyrelsernas nationella tillsynsrapport

Kameraövervakning 2016 Länsstyrelsernas nationella tillsynsrapport Kameraövervakning 2016 Länsstyrelsernas nationella tillsynsrapport 1 Rapporten är sammanställd av: Linnea Tegernäs, enheten för tillstånd vid Länsstyrelsen i Stockholms län Omslagsfoto: Hans Engbers, Mostphotos

Läs mer

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/106 Er referens: Fi2014/2420 1 (8) 2014-09-29 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Enheten för bank och försäkring fi.registrator@regeringskansliet.se Införande

Läs mer

Betänkandet (SOU 2016:8) Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Betänkandet (SOU 2016:8) Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism YTTRANDE 1(9) Emil Cargill-Ek 08-580 069 06 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Bankenheten 103 33 Stockholm Betänkandet (SOU 2016:8) Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Utskottet för rättsliga frågor 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0137(COD) 10.1.2005 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för medborgerliga

Läs mer

Återkallelse av tillstånd

Återkallelse av tillstånd 2014-01-13 BESLUT Exchange Finans Europe AB FI Dnr 13-399 Styrelsens ordförande Delgivning nr 1 Box 12 121 25 STOCKHOLM-GLOBEN Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8

Läs mer

Diarienummer: 16Li700

Diarienummer: 16Li700 Rapport, Sammanställning polisanmälningar olagliga spelautomater 2014-2015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Kommentar till uppföljning... 1 1.2 Kommentar till statistik... 2 2 Sammanfattning...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; SFS 2009:62 Utkom från trycket den 24 februari 2009 utfärdad den 12 februari 2009. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Utdrag ur FAR Online Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Utskrivet: 2015 08 28 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (senast ändrad

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 december 2016 Ö 904-16 KLAGANDE PL Ombud: Advokat JE SAKEN Uteslutning ur Sveriges advokatsamfund ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges advokatsamfunds

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - skärpta åtgärder, objektsbeskrivning, uppdragsavtal och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 ISSN 1654-9325 (on line) Utgivare: Bertil Kallner, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 16 juni 2014 KLAGANDE AA Ställföreträdare och offentligt biträde: Advokat Anders Larsson Göteborgs Advokatbyrå AB Box 11145 404 23 Göteborg

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 oktober 2016 Ö 180-16 KLAGANDE ML SAKEN Inträde i Sveriges advokatsamfund ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges advokatsamfunds styrelse,

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:70

Regeringens proposition 2008/09:70 Regeringens proposition 2008/09:70 Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet Prop. 2008/09:70 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 november 2008 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Stockholm den 18 februari 2009

Stockholm den 18 februari 2009 Gen eralsekreteraren Stockholm den 18 februari 2009 Riksdagsledamoten Otto von Arnold (kd) Riksdagsledamoten Inge Garstedt (m) Riksdagsledamoten Johan Linander (c) Riksdagsledamoten Margareta Persson (s)

Läs mer

Tillsyn över dokumentation av informationsbehandlingstillgångar

Tillsyn över dokumentation av informationsbehandlingstillgångar AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens 2017-02-01 Dnr: 16-6142 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Hi3G Access AB Tillsyn över dokumentation av informationsbehandlingstillgångar

Läs mer

Angående Migrationsverkets nya arbetssätt som påverkar offentliga biträdens arbetsuppgifter

Angående Migrationsverkets nya arbetssätt som påverkar offentliga biträdens arbetsuppgifter Generaldirektör Anders Danielsson Migrationsverket 601 70 Norrköping Stockholm den 7 juli 2016 Via brev och e-post Bäste Anders, Angående Migrationsverkets nya arbetssätt som påverkar offentliga biträdens

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Länsstyrelsen Länsstyrelsens i Stockholms läns allmänna föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade den 18 december 2009 (dnr

Läs mer

1. Inledning. Henrik Kvennberg Axel Starck Caroline Sigesgård

1. Inledning. Henrik Kvennberg Axel Starck Caroline Sigesgård Tillsyn över allmän kameraövervakning genomförd av länsstyrelserna gällande skolor och restauranger 212 1. Inledning Enligt 21 lagen (1998:15) om allmän kameraövervakning utövar länsstyrelsen tillsyn över

Läs mer

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149]

Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] Ur rättegångsbalken [Ändringar införda t.o.m. SFS 2003:1149] 8 Kap. Om advokater. 1 För riket skall finnas ett allmänt advokatsamfund. Stadgar för samfundet fastställas av regeringen. Advokat är den som

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Yttrande över promemorian Skärpta regler mot penningtvätt Ds 2003:52

Yttrande över promemorian Skärpta regler mot penningtvätt Ds 2003:52 Ekobrottsmyndigheten Yttrande Sida 1 (7) Bitr. chefsjuristen Monica Rodrigo 2004-02-25 Ert 900 2003/0459 Er beteckning 2003-11-26 Fi2003/6082 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över promemorian

Läs mer

Anmälan enligt lex Sarah enligt socialtjänstlagen (SoL) inom verksamhetsområde Barn och familj vid socialtjänsten i Motala kommun

Anmälan enligt lex Sarah enligt socialtjänstlagen (SoL) inom verksamhetsområde Barn och familj vid socialtjänsten i Motala kommun BESLUT inspektionenforvårdochomsorg Avdelning sydöst Cecilia Lobos Cecilia.Lobosgivo.se 2013-09-04 Dnr 8.1.2-30137/20131(5) Motala kommun Socialnämnden 591 86 Motala Ärendet Anmälan enligt lex Sarah enligt

Läs mer

Birgit Johansson Justitiedepartementet STOCKHOLM. Bilagt översänds svar på enkäten angående EG-direktivet om personuppgifter.

Birgit Johansson Justitiedepartementet STOCKHOLM. Bilagt översänds svar på enkäten angående EG-direktivet om personuppgifter. Birgit Johansson 2001-03-30 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM R 7462/2001 Bilagt översänds svar på enkäten angående EG-direktivet om personuppgifter. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Elisabet Fura-Sandström

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om rådgivnings- och upplysningsskyldighet, journal och kundkännedom - dokumentation och bevarande. Prövning av

Läs mer

penningtvätt En nationell riskbedömning

penningtvätt En nationell riskbedömning penningtvätt En nationell riskbedömning 30 augusti 2013 Gemensam rapport Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om registrering av verkliga huvudmän; SFS 2017:631 Utkom från trycket den 30 juni 2017 utfärdad den 22 juni 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Nya regler för elektroniska pengar

Läs mer

Kommittédirektiv. Stärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen. Dir. 2017:55. Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2017

Kommittédirektiv. Stärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen. Dir. 2017:55. Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2017 Kommittédirektiv Stärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen Dir. 2017:55 Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2017 Sammanfattning I syfte att förbättra förutsättningarna för en sund och väl fungerande

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 5/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 5/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 5/2002 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Vid förestående årsmöten inom samfundets avdelningar kommer att behandlas bl.a. följande ärende

Läs mer

Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen

Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2015-03-25 Dnr 46-2014 Granskning av underrättelser om beslut om inhämtning av uppgifter enligt inhämtningslagen 1. SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.; SFS 2002:444 Utkom från trycket den 11 juni 2002 utfärdad den 30 maj 2002. Enligt riksdagens

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Stockholm den 14 december 2009 R-2009/1870. Till Miljödepartementet M2009/3289/R

Stockholm den 14 december 2009 R-2009/1870. Till Miljödepartementet M2009/3289/R R-2009/1870 Stockholm den 14 december 2009 Till Miljödepartementet M2009/3289/R Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 14 september 2009 beretts tillfälle att yttra sig över Kemikalieinspektionens

Läs mer

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om anmälan av vissa förvärv

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om anmälan av vissa förvärv Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets X uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen

Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen Bra för alla att veta om offentlighet och sekretess Beskrivning enligt 4 kap. 2 offentlighetsoch sekretesslagen 1. Fastighetsmäklarnämndens organisation och verksamhet Fastighetsmäklarnämndens organisation

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (7) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om kundkännedom - dokumentation och bevarande och mäklarens agerande. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt

Läs mer

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (9) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om objektsbeskrivning, kundkännedom - dokumentation och bevarande, journal och anbudsförteckning. Prövning av om

Läs mer

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet YTTRANDE Diarienr AD 138/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-16 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Näringsdepartementet Enheten för marknad och konkurrens

Läs mer

Ang. meddelande från Skatteverket den 7 juni 2010 om redovisning av VAT-nummer i periodisk sammanställning

Ang. meddelande från Skatteverket den 7 juni 2010 om redovisning av VAT-nummer i periodisk sammanställning 1 Gen eralsekreteraren Skatteverket 171 94 SOLNA Stockholm den 5 juli 2010 Ang. meddelande från Skatteverket den 7 juni 2010 om redovisning av VAT-nummer i periodisk sammanställning Bakgrund Generalsekreteraren

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt förändringsarbete och nya utmaningar. Thomas Grahn Senior Advisor Thomas Grahn AML Consulting

Åtgärder mot penningtvätt förändringsarbete och nya utmaningar. Thomas Grahn Senior Advisor Thomas Grahn AML Consulting Åtgärder mot penningtvätt förändringsarbete och nya utmaningar Thomas Grahn Senior Advisor Thomas Grahn AML Consulting Agenda Åtgärder mot penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism (CFT) ökat fokus

Läs mer