Garantier och allt annat du behöver för ett tryggt och enkelt bilinnehav.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Garantier och allt annat du behöver för ett tryggt och enkelt bilinnehav."

Transkript

1 Garantier och allt annat du behöver för ett tryggt och enkelt bilinnehav.

2 Företagets transportbilar ska aldrig vara ett bekymmer. När bilarna står stilla stannar affärerna för många företag. Men det finns också mycket annat runt omkring bilarna som stjäl tid, allt från service- och reparationer till finansiering och försäkring. Resultatet blir att många företag ägnar för lite tid åt sin egen kärnverksamhet, kunder, försäljning eller produktion. Med CarePort slipper du bekymra dig om företagets bilar. Det är ett trygghetspaket som innehåller allt du behöver. Utan att det kostar dig någonting får du CarePort Garanti som innehåller 3 års garanti utan milbegränsning, MaxiMil Driftgaranti och dessutom starthjälp, bärgning, lånebil eller fri övernattning på hotell. Med hjälp av Volkswagen Vikarie kan du dessutom kostnadsfritt boka en lånebil vid verkstadsbesök. CarePort Serviceavtal är namnet på våra serviceavtal eller service- och reparationsavtal som du kan teckna till en fast månadskostnad. Inom CarePort Finansiering erbjuder vi ditt företag förmånliga finansieringslösningar. Vanligaste finansieringsformen för företag är leasing, men vi erbjuder även lån och med BusinessFlex och Milfakta får du tjänster som underlättar och gör att du slipper administrera bilparken själv. Vill du försäkra dig mot oförutsedda händelser i högre omfattning än din normala försäkring erbjuder vi CarePort Försäkring. I den här broschyren kan du läsa mer om våra olika CarePort-erbjudanden. Vill du veta mer är du alltid välkommen att kontakta Volkswagens återförsäljare. 2

3 3

4 4

5 Den som har den bästa kvaliteten kan ge de bästa garantierna. En riktigt bra bil ska ha riktigt bra garantier. En ny Volkswagen Transportbil är byggd med noggrant utvecklade och testade delar. Den är sammansatt enligt konstens alla regler där ingenting lämnas åt slumpen när det gäller kvalitet och funktion. Skulle du ha riktig otur, och av någon anledning drabbas av problem under bilens första år, är det tryggt att veta att din bil omfattas av 3 års garanti utan milbegränsning. Det här betyder naturligtvis också mycket för din bilekonomi. Du slipper obehagliga överraskningar i form av höga reparationskostnader om oturen skulle vara framme, och har dessutom tillgång till en omfattande serviceorganisation som snabbt kan se till att lösa dina problem. Förutom 3 års garanti, som består av 2 års garanti och 1 års tilläggsgaranti, ingår också MaxiMil Driftgaranti upp till 5 år. Det innebär bland annat att du får stilleståndsersättning med kr exkl. moms* per påbörjat dygn. Med andra ord behöver du aldrig drabbas av extra kostnader för en ersättningsbil om din egen skulle stå stilla. I CarePort Garanti ingår också CarePort Mobilitetsgaranti som innefattar starthjälp, bärgning, lånebil eller fri övernattning på hotell utan kostnad för dig. Fakta CarePort Garanti: 2 års nybilsgaranti plus 1 års tilläggsgaranti, totalt 3 års garanti utan milbegränsning MaxiMil Driftgaranti (upp till 5 år) med stilleståndsersättning på kr exkl. moms* per påbörjat dygn CarePort Mobilitetsgaranti med starthjälp, bärgning, lånebil eller fri övernattning på hotell Se vidare detaljer och villkor under aktuell rubrik 3 års Garanti. 3 års garanti består av följande delar: Nybilsgaranti som gäller under de två första åren Tilläggsgaranti som gäller under det tredje året Nybilsgaranti. 1. Tillämplighet och giltighetstid I samband med köpet lämnas Nybilsgarantin av det företag som sålt bilen (säljaren) till köparen. Garantin gäller därefter även till förmån för den som vid varje tidpunkt är ägare till bilen under garantitiden. Garantin avser den bil och utrustning som omfattas av köpeavtalet med undantag för sådan utrustning som för vilken särskild garanti gäller. Garantin följer bilen och upphör 2 år efter leveransdagen. Konsumenter, dvs. kunder som köpt bilen av säljaren huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet (konsument) får enligt punkt 3 i fråga om reklamation och punkt 5 avseende rätt till ersättning ytterligare fördelar jämfört med andra köpare. Dessutom har konsumenter vid fel i bilen i tillägg till vad som bestäms i garantin rätt till påföljder mot säljaren enligt Konsumentköplagen (25 33 samt ). Med stöd av lagen kan konsumenter få rätt till omleverans, om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. *Beräknad på 5% av gällande prisbasbelopp, f.n kr exkl. moms. 5

6 6

7 2. Garantins omfattning Säljaren svarar enligt garantin för fel som föreligger redan vid leveransen eller som uppkommer under garantitiden. Säljaren ansvarar dock inte om han kan göra sannolikt att felet beror på: att bilen inte skötts enligt föreskrifterna i instruktionsbok, servicehäfte eller liknande dokumentation, bl.a. att oljebyten och service-/inspektioner utförts vid rätt tid eller körsträcka att bilen ombyggts eller ändrats att bilen använts vid tävlingskörning eller överbelastats att bilen varit utsatt för trafikolycka eller annan yttre åverkan att bilen vanvårdats att reparation, service-/inspektion eller montering utförts av annan än av tillverkaren-/säljaren auktoriserad verkstad att annat än rekommenderade oljor, bränslen eller vätskor använts att annan än originalreservdel monterats eller något liknande förhållande på köparens sida Som fel betraktas inte: de intrimnings- eller justeringsåtgärder som vidtagits utan kostnad för köparen innan eller i samband med första servicetillfället normal åtgång av förbrukningsdetaljer normal förslitning 3. Reklamation Om köparen vill påtala fel på bilen ska säljaren underrättas om detta snarast, normalt inom 14 dagar efter det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Den som är konsument har rätt att påtala fel enligt konsumentköplagen inom skälig tid, minst inom två månader efter det att han märkt felet och senast inom tre år från det att bilen avlämnats. 4. Avhjälpande av fel Säljaren förbinder sig att avhjälpa fel inom skälig tid efter reklamation och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen. Vid bestämmande av vad som är skälig tid tas bl.a. hänsyn till köparens behov av bilen, felets art och omfattning, svårigheten att fastställa felet och den tidpunkt då köparen ställt bilen till säljarens förfogande. Fel som ej är av väsentlig betydelse och inte påverkar bilens användbarhet avhjälps efter samråd med köparen normalt vid ordinarie servicetillfälle. 5. Begränsning av säljarens ersättningsskyldighet Annan köpare än konsument har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst eller kostnader till exempel rese- eller transportkostnader som uppkommit på grund av fel i bilen eller att den lämnats till verkstad eller hämtats därifrån. Köparen har inte i något fall rätt till ersättning för förlust i näringsverksamhet. 6. Tvist Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser ska parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Konsument kan vända sig till den kommunala konsumentvägledningen eller låta pröva tvisten hos Allmänna reklamationsnämnden. Tvister kan alltid prövas av allmän domstol. Denna garanti har utformats efter överläggningar mellan Konsumentverket och BIL Sweden. Tilläggsgaranti. Villkoren i Tilläggsgarantin följer villkoren i Nybilsgaranti med följande tillägg och undantag: 1. Tillämplighet och giltighetstid från Tilläggsgarantin gäller för nya Volkswagen Transportbilar som levererats fr.o.m av Volkswagen Group Sverige och dess auktoriserade återförsäljare 3. Garantin följer bilen och blir giltig från och med första dagen efter det att Nybilsgaranti upphör att gälla. Garantin är giltig i ett (1) år utan milbegränsning 4. Garantin gäller i Sverige och upp till 30 dagar per år inom EU och länder med ESS avtal 5. Garantin gäller endast under förutsättning att all service har utförts enligt fordonets serviceplan från det att behov av service- eller reparationer uppkommit, exempelvis genom indikation i fordonets instrumentpanel eller genom fastställda serviceintervaller i serviceplanen 6. Ovanstående uppgifter ska kunna verifieras genom uppvisande av serviceplan innehållande erforderliga verkstadsstämplar och av protokoll från senast utförda grund- eller mellanservice 7. Garantin gäller endast om skadan orsakats av en Volkswagen Originaldel (med reservdelsnummer i Volkswagen reservdelskatalog ETKA). Garantin gäller följdskador på bilen endast om skadan orsakats av ersättningsbar Volkswagen Originaldel 8. Garantin gäller inte om fordonet exporteras 7

8 Maximil Driftgaranti. Med vår unika MaxiMil Driftgaranti ser vi till att du snabbt är på vägen igen om något oväntat inträffar. Skulle du till exempel råka ut för ett akut driftstopp på grund av tekniskt fel på bilen, har den auktoriserade verkstaden 24 timmar på sig att lösa problemet. Därefter utgår en stilleståndsersättning på f.n kr/dygn exkl. moms*. Oberoende om det är midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Ett krav är dock att du åberopar MaxiMil Driftgaranti, så att verkstaden vet vad som gäller. Skulle det visa sig att reservdelar måste flygfraktas eller att verkstadspersonalen måste jobba övertid, har verkstaden rätt att ta betalt för detta. MaxiMil Driftgaranti gäller för juridisk person samt fysisk person som bedriver näringsverksamhet. Första året är den standard, därefter förlängs den upp till fem år. Förutsatt att du servat bilen enligt serviceplanen. MaxiMil Driftgaranti gäller för nya Volkswagen Transportbilar som levererats from 1 januari 1990 av Volkswagen Group Sveriges auktoriserade återförsäljare. *Beräknad på 5% av gällande prisbasbelopp, f.n kr exkl. moms. Omfattning 1. MaxiMil Driftgaranti (härefter garantin) gäller för nya Volkswagen Transportbilar levererade av Volkswagen Group Sverige och dess auktoriserade återförsäljare i Sverige (härefter benämnda säljaren), dock ej för enskild konsuments köp av ett sådant fordon. 2. Garantin gäller i fem år från och med det datum bilen levereras, under förutsättningar som regleras närmare nedan. 3. Garantin gäller till förmån för den som vid varje tidpunkt innehar bilen med äganderätt (härefter kunden). Garantiåtagande och stilleståndsersättning 1. Säljaren garanterar att en bil, som omfattas av garantin enligt ovan och drabbats av akut driftstopp, när kunden så begär genom verkstad inom den egna organisationen återställs i körbart skick inom tjugofyra timmar. Med akut driftstopp menas att bilen inte med egen kraft kan köras till verkstaden eller att tillverkaren inte tillåter vidare färd på grund av tekniska omständigheter, se vidare bilens instruktionsbok. Garantiåtagandet gäller under följande förutsättningar: Bilen skall repareras av en av Volkswagen Group Sverige auktoriserad Volkswagenverkstad. Den angivna tiden räknas från det att bilen mottagits för reparation och därtill ansvarig servicerådgivare eller arbetsledare på den reparerande verkstaden blivit informerad om att kunden vill ta garantin i anspråk. 2. Om den garanterade prestationen inte uppfylls enligt ovan, är kunden berättigad till stilleståndsersättning med motsvarande 5% av vid var tid gällande prisbasbelopp (avrundat uppåt till närmaste jämna hundratal kronor) för varje påbörjat dygn oberoende av veckodag efter det att 24 timmar passerat, beräknat från det att den reparerande verkstaden blivit informerad om att kunden vill ta garantin i anspråk till det att den reparerande verkstaden kan återlämna bilen i körbart skick. Ersättningen ska utges omgående därefter samt i första hand av den reparerande verkstaden och, om så ej kan ske, i andra hand av säljaren. Övriga villkor 1. Garantin gäller vid akut driftstopp orsakat av tekniskt fel som kräver reparationsåtgärder på bilen, i dess utförande vid leverans från fabrik. Garantin gäller inte vid driftstopp orsakat av trafikskada, olyckshändelse, vårdslöst nyttjande av bilen, brand, brottslig handling eller annan sådan yttre omständighet. 2. Garantin gäller endast under förutsättning att bilen nyttjats med normal aktsamhet och på ett för fordonet avsett sätt. 3. Garantin gäller vidare endast under förutsättning att all service har utförts enligt bilens serviceplan på auktoriserad Volkswagenverkstad. Dessa förhållanden ska kunna verifieras genom uppvisande av serviceplan innehållande verkstadsstämplar och av protokoll från utförd service enligt bilens serviceplan. Eventuellt föreslagna reparationer enligt sådant protokoll ska ha utförts genom auktoriserad Volkswagenverkstad och kunna verifieras. 4. Den reparerande verkstaden får vid behov utföra arbete på övertid. 5. Kunden ansvarar även för alla reparationskostnader. Kunden ansvarar inte för sådana kostnader som säljaren ska bära p.g.a. nybilsgaranti. Under alla förhållanden svarar kunden för kostnad för verkstadsarbete på icke ordinär arbetstid. 6. Säljaren och berörd auktoriserad Volkswagenverkstad är befriade från ansvar för underlåtenhet att i rätt tid fullgöra sina förpliktelser enligt garantin i den mån förseningen beror på myndighetsbeslut, krig, mobilisering, arbetskonflikt, naturhändelser, eldsvåda eller annat liknande hinder som inte kunnat förutses av dem. 8

9 9

10 10

11 Kan inte verkstaden omedelbart reparera ditt fordon så erbjuds följande: Lånebil Kan verkstaden inte inom 3 timmar reparera bilen får du disponera en lånebil tills bilen är reparerad, max upp till två (2) dagar, kostnadsfritt exkl. drivmedel, vägavgift etc. Behöver du disponera den längre står du för extrakostnaden själv. Du bekostar själv alla reparationer som inte är garantiberättigade enligt gällande garantivillkor. Alternativ resa Om du befinner dig på annan ort än din hemort så kan som alternativ till hyr-/lånebil eller hotellövernattning, ges ersättning för resa med allmänna kommunikationsmedel (buss, tåg, taxi eller motsvarande). CarePort Mobilitetsgaranti ersätter färdkostnaden upp till samma belopp som kostnaden för hyr/lånebil. Detta sker i överenskommelse med aktuell verkstad alternativt larmcentralen vid driftstopp tillfället. Fri övernattning Om alternativet att utnyttja lånebil eller alternativ resa inte används så täcker CarePort Mobilitetsgaranti övernattning på hotell i ett (1) dygn inkl. frukost för två personer. Gäller ej på hemort. Undantag Lånebil, alternativ resa samt fri övernattning erbjuds inte vid punktering eller defekt batteri. Volkswagen Grundservice/Intervallservice/LongLife Service Det enda du behöver göra för att få CarePort Mobilitetsgaranti och ett tryggare bilinnehav är att lämna in din Volkswagen för Grundservice/Intervallservice/LongLife Service hos en auktoriserad Volkswagenverkstad. Det är det säkraste sättet för dig som bilägare att sköta om din bil, eftersom vi vågar påstå att vi har kompetens att ta hand om din bil på ett sätt som inga andra verkstäder kan erbjuda. Våra specialutbildade mekaniker kan mer om din transportbil än några andra. Hos oss får du alltid service som är särskilt utformad för varje specifik Volkswagenmodell och vi gör alla reparationer med Volkswagen Originaldelar därför att vi vet att de tillverkas med samma kvalitetskrav som din transportbil från Volkswagen. De passar perfekt och håller därför längre. Att låta oss sköta om din bil och se till att den har en komplett servicebok innebär också att den har ett bättre andrahandsvärde när du en gång ska sälja den. 11

12 12

13 CarePort Mobilitetsgaranti. Första hjälpen på vägen Nu har du ännu ett skäl att låta en auktoriserad Volkswagenverkstad sköta servicen på din transportbil. CarePort Mobilitetsgaranti är en garanti för att du aldrig blir stillastående och gäller alla fordon från Volkswagen Transportbilar med leveransdatum eller senare. Allt du behöver göra är att lämna in din bil för en Grundservice/Intervallservice/LongLife Service. Med äkta stämplar i serviceboken har du CarePort Mobilitetsgaranti som ger dig fri bärgning, fri lånebil eller fri övernattning om du skulle råka ut för driftstopp med din bil nästan i hela Europa. CarePort Mobilitetsgaranti, allmänna anvisningar och villkor Efter genomförandet av Grundservice/Intervallservice/LongLife Service förlängs CarePort Mobilitetsgaranti till nästa servicetillfälle och giltighetstiden ska framgå av verkstadsstämpel i transportbilens serviceplan. Det är viktigt att reparationsrekommendationer som görs i samband med Grundservice/ LongLife Service, noga markeras på fakturan. Ett driftstopp till följd av att sådan reparation inte utförts, täcks inte av CarePort Mobilitetsgaranti. Definitionen för driftstopp Med akut driftstopp menas att bilen inte med egen kraft kan ta köras till verkstaden eller att tillverkaren inte tillåter vidare färd på grund av tekniska omständigheter, se vidare bilens instruktionsbok. Vid driftstopp kontakta alltid larmcentral. CarePort Mobilitetsgaranti villkor Gäller enligt följande villkor för bilar levererade och senare: För bilar med LongLife Service, gäller CarePort Mobilitetsgaranti i två år och förlängs efter genomförd LongLife Service, till nästa LongLife Service tillfälle enligt serviceintervallindikeringen dock maximalt i 24 månader. För bilar med Grundservice gäller CarePort Mobilitetsgaranti i ett år och förlängs automatiskt med genomförd Grundservice till nästa Grundservicetillfälle, maximalt i 12 månader eller km vilket först inträffar. Ersättning lämnas endast för faktiska vidtagna åtgärder. Fordonet ska vara fackmannamässigt servat enligt gällande serviceplan och aktuellt serviceprotokoll med Volkswagen Originaldelar och tillbehör. Detta ingår inte i CarePort Mobilitetsgaranti Uteslutna är skador: som beror på olycksfall eller annan yttre påverkan (till exempel stöld, stenskott, trafikolycka) eller bristande skötsel eller felaktig användning som har uppkommit genom avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende från ägarens, förarens eller passagerares sida som har förorsakats genom förändringar av bilen eller montering av reservdelar som Volkswagen AG inte tillåter som har till följd av ej fackmannamässig reparation som har uppstått till följd av deltagande i motorsporttävlingar, mobilisering, katastrofinsatser eller liknande händelser som beror på krig, inre oroligheter, jordbävningar eller andra fall av force majeure som beror på att rekommenderad reparation i samband med Grundservice/LongLife Service inte har utförts som beror på fel som var kända för kunden och som inte utan dröjsmål har lämnats in för åtgärd till en verkstad om bilen har körförbud eller är avställd Vid vilka tillfällen gäller inte CarePort Mobilitetsgaranti? CarePort Mobilitetsgaranti gäller inte om driftstoppet orsakats av: att de vid Grundservicen/Intervallservice/LongLife Service rekommenderade reparationerna ej utförts olycka, yttre påverkan, bristande skötsel, vanvård eller felaktigt handhavande avsiktligt eller grov oaktsamhet (t.ex. glömt lyset på, bensinbrist etc.) felaktig reparation av en icke auktoriserad Volkswagenverkstad reservdelar/tillbehör ej godkända av Volkswagen AG, dvs. ej Volkswagen Originaldel av Volkswagen AG ej godkända förändringar av bilen, exempelvis trimning ej fackmannamässigt utförd reparation deltagande i motorsporttävlingar, mobilisering, katastrofinsatser eller liknande händelser krig, inre oroligheter, jordbävningar eller andra fall av force majeure karaktär fel som uppstår när bilen omfattas av körförbud eller är avställd Var är CarePort Mobilitetsgaranti giltig? CarePort Mobilitetsgaranti gäller i hela Europa förutom i följande länder: Albanien, Cypern, Island, Malta, Moldavien och Rumänien. Vem är berättigad till CarePort Mobilitetsgaranti? Från och med gäller CarePort Mobilitetsgaranti för Volkswagen Transportbilar som ägs av juridisk person. Den gäller från nybilsleverans till första Grundservice/Intervallservice/Long- Life Service och förnyas automatiskt när Grundservice/Intervallservice/LongLife Service utförs på någon av Volkswagens auktoriserade verkstäder. För att kunna styrka gällande CarePort Mobilitetsgaranti ska kvitto på senast utförd service eller serviceplan stämplad på auktoriserad Volkswagenverkstad kunna uppvisas. Hjälp dygnet runt Vid driftstopp på bilen ska du ringa inom Sverige eller från övriga Europa för att få hjälp dygnet runt. I andra hand kontaktar du en auktoriserad Volkswagenverkstad för hjälp och anvisning. Val av assistfordon (bärgare) görs av vår larmcentral alternativt verkstad dvs. ring ej efter egen bärgare, ring alltid larmnumret först för samordning. Egen bokad bärgning utan kontakt med larmcentral alt verkstad ersätts ej. Kostnaden för att på plats återställa bilen i körbart skick ersätts, (till exempel kilremmar, säkringar, slangklämmor med mera). Hit hör också kostnader för hjälp med att skifta hjul vid punktering (kostad för reparation/byte av däck ingår ej). Vad kan jag få hjälp med? Direkt på plats en kostnadsfri hjälp med enklare arbeten exempelvis: Säkringar, slangklämmor och starthjälp Hjulskifte vid punktering. Dock ersätts inte själva reparationen av däcket. Har din bil TMS (Tire Mobility System) däcklagningsats får du hjälp med att använda detta Fri bärgning Kan inte bilen åtgärdas på plats bärgar vi den kostnadsfritt till närmaste auktoriserade Volkswagenverkstad. 13

14 Gratis lånebil när din egen är på verkstaden. Det viktigaste för företag är att hjulen alltid snurrar. Många avbrott i arbetet syns direkt i resultaträkningen. En transportbil som står stilla kan göra att jobbet stannar upp. Det kan innebära att leveranser blir försenade och kunderna irriterade. Väljer du en transportbil från Volkswagen får du inte bara en bil som blir förarens bästa vän. Du får dessutom en bil som är utvecklad för att klara tuffa tag och svåra förhållanden. Som ska rulla många tusen mil med alla möjliga laster. Men, ibland behöver bilen service och det kan hända att oturen är framme så att den behöver ett verkstadsbesök. Eftersom bilen är ett av de viktigaste verktygen för många av våra kunder erbjuder våra verkstäder Volkswagen Vikarie, en lånebil som du kostnadsfritt kan boka vid verkstadsbesök. På så sätt behöver verksamheten aldrig stanna upp bara för att bilen gör det en stund. Med Serviceavtal eller Service- och reparationsavtal undviker du obehagliga överraskningar. Bekymmersfritt bilinnehav och du vet vad det kostar Med CarePort Serviceavtal betalar ditt företag en fast månadskostnad för kommande service- och reparationer. Då vet du alltid vad din bil kommer att kosta och slipper obehagliga överraskningar. Det underlättar budgetering och uppföljning av servicekostnader, perfekt för företagskunder med ett eller flera fordon i sin vagnpark. Har du dessutom ett leasingavtal för din transportbil med Care- Port Finansiering så får du kostnaderna specificerade på samma faktura. Företag med flera bilar i sin vagnpark får en samlingsfaktura för alla bilar. Serviceavtal kan kombineras med alla våra olika finansieringsalternativ, och som näringsidkare har du möjlighet att lyfta hela momsen på månadskostnaden för serviceavtal. Originaldelar och bättre andrahandsvärde Vi reparerar din transportbil från Volkswagen med Volkswagen Originaldelar, det mår både du och din bil bäst av. Dessutom får du garantier på originaldelarna och på utfört arbete. En transportbil från Volkswagen i bra skick med fullständig verkstadshistorik är lättare att sälja. Andrahandsvärdet är bättre så du får mer i inbyte när det är dags att byta till en ny transportbil. Nära tillhands med CarePort Mobilitetsgaranti Om du har CarePort Mobilitetsgaranti förlängs den automatiskt vid varje utförd service. Garantin gäller vid driftstopp som inte vållats av föraren och omfattar hjälp på plats, hyrbil eller övernattning på hotell. Du har tillgång till ett rikstäckande servicenät i Sverige och även i Europa. Hjälpen finns alltid nära till hands. Mer information om CarePort Mobilitetsgaranti hittar du på sidan

15 15

16 16

17 17

18 CarePort Serviceavtal ger dig många fördelar: Kontroll på kostnader för service Volkswagen Originaldelar Auktoriserad Volkswagenverkstad, med märkesutbildade mekaniker och specialverktyg Tryggt andrahandsvärde med fullstämplad servicehandbok Alltid de senaste tekniska uppdateringarna Förlängd CarePort Mobilitetsgaranti Samfakturering med Volkswagen Leasing Fast månadskostnad för ditt serviceavtal under hela avtalstiden I avtalet ingår ej: Fel eller skada som täcks av garanti, försäkring eller motsvarande Fel eller skada på motor och växellåda. Dessa täcks normalt av kundens maskinskadeförsäkring eller drivlineförsäkring Glas-, lack-, korrosions- och karosskador Yttre åverkan på kaross och lack Reparation av skada förorsakad av vårdslöshet, försummelse, vanvård, felaktigt handhavande eller överbelastning, brand, naturkatastrof och trafikolycka Bärgningskostnad och startbogsering Kostnad för självrisk i försäkringsärenden Stilleståndsersättning Vad kostar CarePort Serviceavtal? Kostnaden för Volkswagen Serviceavtal beror på Volkswagenmodell, körsträcka per år och bostadsort. Transportbilssäljaren kan berätta mer om kostnaden för den transportbil du är intresserad av. CarePort Serviceavtal två nivåer Serviceavtal finns i två olika nivåer och omfattning: Serviceavtal respektive Service- och reparationsavtal. Serviceavtal ger dig bra kontroll på dina kostnader upp till 5 år, eller max mil. Du vet exakt vad din transportbil från Volkswagen kommer att kosta per månad, även om oturen skulle vara framme. Våra serviceavtal kan tecknas av dig som kör minimum mil/år eller max mil/år. 18

19 I CarePort Serviceavtal ingår: All service i enlighet med din transportbil från Volkswagens serviceplan Samtliga tilläggsarbeten vid planerade intervaller enligt Volkswagens serviceplan, till exempel byte av tändstift, bränslefilter, luftfilter och bromsvätska Vid behov ingår: Torkarblad Oljor Spolarvätska Säkringar Glödlampor (ej Xenon) CarePort Service- och reparationsavtal Har samma innehåll som CarePort Serviceavtal och följande när det är dags att byta: Bromsbackar Bromsbelägg Bromsskivor Avgasrör och ljuddämpare Styrlänk Stötdämpare Fjädrar (ej luftfjädring) Drivaxeldamasker Drivknutar Kopplingslamell och tryckplatta Urkopplingslager Startbatteri Hjullager Glödlampor (ej Xenon) Du kan göra följande tillval i ditt serviceavtal hos din Volkswagenåterförsäljare: Däck, däckskifte och däckförvaring Tvätt Rekonditionering Lånebil vid verkstadsbesök Hämta/lämna-service 19

20 20

21 21

22 Fler och fler väljer Alla Bilar finansieras Finansiering för din transportbil från Volkswagen är en viktig del av ditt bilköp eller bilinnehav. Den sker på många sätt: genom någon oberoende finansiär, bank eller lånelöfte från olika kreditgivare. En del kunder väljer till och med att belåna sitt boende för att kunna betala bilen kontant med ökad kostnad för värdering och pantbrev som följd. Andra har tillgångar eller sparande som realiseras. Våra olika finansieringsformer är en del av erbjudandet från Volkswagen Transportbilar, vi finns hos Volkswagens återförsäljare där säljaren är vårt ombud och återförsäljaren vår samarbetspartner. Samtidigt som du diskuterar bilen får du råd och tips om hur du kan finansiera den, av en transportbilssäljare som har god kännedom om bilens förväntade framtida värde. Säkerheten för finansieringen finns i din nya eller nästan nya transportbil från Volkswagen och kreditbesked får du oftast direkt av säljaren. Du slipper vänta på besked från banken eller annan långivare. En enkel hantering med många fördelar. Så här fungerar det Volkswagen med marknadens bredaste modellprogram, erbjuder innovativa lösningar som passar för de flesta kunder: privatperson, företag- och vagnparkskund eller tjänstebilsförare. Vår finansiering finns i direkt anslutning till respektive kategori, och med en bra kombination av bil, finansiering, service, försäkring och i vissa fall drivmedelkort får du ett attraktivt helhetserbjudande och en smidig lösning som passar dig och dina behov. Fast eller rörlig ränta Vi erbjuder rörlig ränta på kontrakt upp till 84 månader, och upp till 60 månader för leasingavtal. Vår rörliga ränta följer den marknadsnoterade räntebasen STIBOR 90. Räntan justeras varje månad, vilket innebär att du direkt får tillgodoräkna dig eventuella räntesänkningar. Motsvarande gäller även vid höjning av räntan. Fast ränta sätts på leveransdagen och följer kontraktet upp till 60 månader. Volkswagen Billån Vårt vanligaste lån för privatperson. Men även företag som vill äga sina bilar och få avskrivningsmöjlighet på dem väljer denna finansieringsform. Vi erbjuder fast eller rörlig ränta, varierad kontraktstid och kontrakt med eller utan restskuld. Volkswagen Leasing Vi erbjuder flera individuellt anpassade leasinglösningar för stora och små företag. Den kanske bästa lösningen blir det om du kombinerar vår leasing med CarePort Försäkring och CarePort Serviceavtal. Då får du allt på samma faktura, specificerat var för sig. Leasing är generellt det mest ekonomiska sättet att finansiera företagets bilar. Dels för att momsen på leasingavgiften oftast är till hälften avdragsgill för personbilar, och 100 procent för vissa transportbilar. Leasing löser företagets bilbehov utan att binda kapital. Med leasing kan du lämna kreditutrymme hos din bank outnyttjat, och istället använda det då det verkligen behövs. Leasing är en flexibel finansieringsform som går bra att kombinera med serviceavtal och med momsavlyft på leasingavgift och servicekostnad får du ekonomiska fördelar. 22

23 Fakta om leasing Du betalar din leasingavgift månads- eller kvartalsvis genom bankgiro, plusgiro eller autogiro. Ofta förekommer en särskild leasingavgift vid leverans av bilen. Leasingavtalets tid kan variera från månader. Den behöver inte vara jämna antal år utan leasingavtal kan lika gärna tecknas på till exempel 28 eller 49 månader. Vi erbjuder leasing med annuitet, rak eller stafflad (varierad) betalningsplan. Den stafflade varianten är speciellt attraktiv om företaget vill ha en så realistisk värdeminskning som möjligt, ställt mot ett förväntat marknadsvärde, eller har säsongsvarierad verksamhet. Din transportbil från Volkswagen har ett bra marknadsvärde även efter avtalstidens slut. Storleken på restvärdet påverkas av hur bilen används, körsträcka, avtalstid, bilmodell och förväntat framtida värde. Transportbilssäljaren hjälper gärna till med en beräkning så att ditt restvärde hamnar på en realistisk nivå. Vid finansiell leasing är det leasetagaren som har den ekonomiska förmånen och bär den ekonomiska risken förknippad med leasingobjektet. Vid operationell leasing är det leasegivaren/återförsäljaren som bär den ekonomiska risken förknippad med ägandet av leasingobjektet. Vi har gjort det så enkelt det bara går att vara företagskund hos Volkswagen Transportbilar. Ditt företag kanske har ett par bilar, eller en större vagnpark. Business Flex samlar finansiering, serviceoch reparationer, försäkring, drivmedel, däck, tvätt och parkeringsavgifter i ett paket. Ditt företag får ett lätthanterat bilinnehav och mer tid att ägna åt företagets affärer. Din Volkswagenåterförsäljare blir din kontakt för allt som har med bilen eller bilarna att göra. Med Business Flex samlar vi bilkostnaderna på en faktura oavsett om företaget har en eller tio bilar. Du kan lätt följa fordonens kostnader samtidigt som du får mindre pappershögar och enklare administration. På fakturan framgår klart och tydligt de olika kostnaderna i Business Flex: leasing, service- och reparationer, försäkring och drivmedel med redovisad företagsrabatt som tillgodoräknas på fakturan. Fakturan blir tydlig och lätt att kontera med kostnadsspecificerade poster. Business Flex erbjuder vi för person- och transportbilar från Volkswagen. Volkswagen Milfakta Minska ditt pappersarbete med Milfakta. En stor vagnpark genererar fasta, rörliga och indirekta kostnader som leasingavgift, fordonsskatt, försäkring, drivmedel, tvätt, parkering, självrisk, verkstadsbesök, sociala avgifter och så vidare. Du får ett pappersflöde med många fakturor och administration som kostar mycket pengar. Milfakta samlar in samtliga bilrelaterade kostnader, inklusive personalbil, på en faktura som färdigkonteras enligt ditt företags kontoplan. Statistik per bilmodell eller för hela vagnparken hittar du sedan enkelt med vår webblösning. CarePort Finansiering och Volkswagen Finansiering erbjuds genom VOLKSWAGEN FINANS SVERIGE, helägt dotterbolag till Europas ledande fordonsfinansiär Volkswagen Financial Services AG. Tfn

100 % fokus på dig som kör Ford.

100 % fokus på dig som kör Ford. 100 % fokus på dig som kör Ford. Vill du ha ett bra pris på din bilförsäkring utan att dra ner på trygghet, kvalitet och service? Då ligger Ford Försäkring bra till. Som en del av varumärket Ford ser vi

Läs mer

Volkswagen Serviceavtal

Volkswagen Serviceavtal Volkswagen Serviceavtal Bekymmersfritt bilägande och du vet vad det kostar Företag Konsument Med Volkswagen Serviceavtal betalar du en fast månadskostnad för kommande service och reparationer. Då vet du

Läs mer

Volkswagen Försäkring

Volkswagen Försäkring Volkswagen Försäkring VOLKSWAGEN erbjuder prisvärda och innovativa bilmodeller. Volkswagen Försäkring är också unik på många sätt, med en service-, garanti-, och ersättningsnivå utöver det vanliga. Dessutom

Läs mer

Volkswagen Serviceavtal

Volkswagen Serviceavtal Volkswagen Serviceavtal Bekymmersfritt bilägande och du vet vad det kostar Alla bilar behöver service och med serviceavtal undviker du överraskningar. Du betalar en fast månadskostnad och vet vad din service

Läs mer

En smartare försäkring.

En smartare försäkring. En smartare försäkring. Det finns ett smart sätt att ta hand om din bil. Opel Försäkring. Det är en försäkring som lever upp till både dina och våra högt ställda krav på säkerhet och kvalitet. Vi som har

Läs mer

En skräddarsydd försäkring för dig

En skräddarsydd försäkring för dig En skräddarsydd försäkring för dig som kör KIA Bara fördelar Du som kör KIA har möjlighet att välja en försäkring som är skräddarsydd för din bil och som därför ger dig många fördelar. Vi har nära kontakt

Läs mer

Volkswagen Serviceavtal

Volkswagen Serviceavtal Volkswagen Serviceavtal Bekymmersfritt bilägande och du vet vad det kostar Alla bilar behöver service och med serviceavtal undviker du överraskningar. Du betalar en fast månadskostnad och vet exakt vad

Läs mer

Betala per månad. Audi Serviceavtal

Betala per månad. Audi Serviceavtal Betala per månad. Audi Serviceavtal Inga obehagliga överraskningar. Du betalar en fast månadskostnad för kommande service och reparationer, vilket underlättar budgetering och uppföljning för din privatekonomi,

Läs mer

Många bekymmersfria mil och du vet vad det kostar

Många bekymmersfria mil och du vet vad det kostar SIMPLY CLEVER Många bekymmersfria mil och du vet vad det kostar SKODA Serviceavtal finns i två nivåer med olika omfattning och innehåll Alla bilar behöver service och med serviceavtal undviker du överraskningar.

Läs mer

Endast för dig som kör BMW.

Endast för dig som kör BMW. Endast för dig som kör BMW. Du har valt din bil med omsorg. För oss är bilaffären bara början på en lång relation där försäkringen är en viktig och självklar del. Därför har vi skapat en försäkring till

Läs mer

en skräddarsydd Försäkring för dig som kör M{zd{. M{zd{ Försäkring

en skräddarsydd Försäkring för dig som kör M{zd{. M{zd{ Försäkring en skräddarsydd Försäkring för dig som kör M{zd{. M{zd{ Försäkring zoo}-zoo} o} zoo}-zoo} Bara fördelar med M{zd{ Försäkring Du som kör Mazda har möjlighet att välja en försäkring som är skräddarsydd för

Läs mer

På goda villkor. Audi Försäkring

På goda villkor. Audi Försäkring På goda villkor. Audi Försäkring Privatperson: Fri kvalitetsförsäkring i 3 månader. När du köper din Audi hos någon av våra återförsäljare kan du samtidigt teckna Audis egen bilförsäkring kostnadsfritt

Läs mer

En bra bil ska ha en lika bra försäkring

En bra bil ska ha en lika bra försäkring En bra bil ska ha en lika bra försäkring Livet kan när som helst ta nya vägar och då är det bra med en bil som är redo att hänga med. Och en bilförsäkring. Vi har nära kontakt med Nissans egna verkstäder

Läs mer

CITROËN FÖRSÄKRING FÖRSÄKRA DIG OM EN RIKTIGT BRA AFFÄR

CITROËN FÖRSÄKRING FÖRSÄKRA DIG OM EN RIKTIGT BRA AFFÄR CITROËN FÖRSÄKRING FÖRSÄKRA DIG OM EN RIKTIGT BRA AFFÄR Du som kör Citroën kan konsten att få valuta för pengarna. Du har dessutom valt en bil med en alldeles egen karaktär. För dig finns Citroën Försäkring

Läs mer

VOLKSWAGEN GROUP ENJOYNEERING

VOLKSWAGEN GROUP ENJOYNEERING VOLKSWAGEN GROUP SEAT Serviceavtal ENJOYNEERING EN VÄLMÅENDE BIL KOSTAR MINDRE. INGA FLER ÖVERRASKNINGAR. Alla bilar behöver service och med serviceavtal undviker du överraskningar. Du betalar en fast

Läs mer

En skräddarsydd försäkring för dig som kör Subaru.

En skräddarsydd försäkring för dig som kör Subaru. En skräddarsydd försäkring för dig som kör Subaru. Oslagbart pris i sex månader för nya och begagnade bilar. Bara fördelar med Subaru försäkring. Du som kör Subaru har möjlighet att välja en försäkring

Läs mer

Den självklara försäkringen för dig som kör Saab.

Den självklara försäkringen för dig som kör Saab. Den självklara försäkringen för dig som kör Saab. Allt börjar i Trollhättan. Varje gång en ny Saab ligger på ritbordet i Trollhättan åker vi dit. Vi vet var lås ska placeras för att minska inbrottsrisken,

Läs mer

KONSUMENT FÖRETAG. Ingen självrisk med fabriksmonterat originallarm Råkar du ut för stöld i bilen bjuder vi på självrisken.

KONSUMENT FÖRETAG. Ingen självrisk med fabriksmonterat originallarm Råkar du ut för stöld i bilen bjuder vi på självrisken. SEAT FÖRSÄKRING KONSUMENT FÖRETAG SEAT Försäkring Din SEAT-modell lockar med sin sportighet och design. Vår försäkring är också unik på många sätt, med en service-, garanti- och ersättningsnivå utöver

Läs mer

Nybilsgaranti I enlighet med Nybilsgaranti 05

Nybilsgaranti I enlighet med Nybilsgaranti 05 Nybilsgaranti Nybilsgaranti I enlighet med Nybilsgaranti 05 1. Tillämplighet och giltighetstid I samband med köpet lämnas Nybilsgarantin av det företag som sålt bilen (säljaren) till köparen. Garantin

Läs mer

Nybilsgaranti 05 med tilläggsgaranti.

Nybilsgaranti 05 med tilläggsgaranti. Nybilsgaranti 05 med tilläggsgaranti. Grattis till din nya bil. Här kan du läsa mer om vad som ingår i våra omfattande garantier. Vårt omfattande trygghetspaket med marknadens bästa garantier och serviceverkstäder

Läs mer

Du kör bil vi sköter resten

Du kör bil vi sköter resten Du kör bil vi sköter resten Vi har gjort det så enkelt det bara går att vara företagskund hos Volkswagen. Ditt företag kanske har ett par bilar, eller en större vagnpark. Business Flex samlar: finansiering,

Läs mer

Alla bilkostnader på en faktura.

Alla bilkostnader på en faktura. Alla bilkostnader på en faktura. Audi Business Inclusive är ett erbjudande till näringsidkare (ej taxi, hyrbil, budbil eller annan yrkesmässig trafik) och gäller alla Audimodeller. Erbjudandet gäller 1

Läs mer

Enkel kontroll över dina bilkostnader. Allt på samma faktura.

Enkel kontroll över dina bilkostnader. Allt på samma faktura. SIMPLY CLEVER Enkel kontroll över dina bilkostnader. Allt på samma faktura. Vi har gjort det så enkelt det bara går att vara företagskund hos SKODA. Ditt företag kanske har ett par bilar, eller en större

Läs mer

allt som har med bilen eller bilarna att göra. Enkelt för dig.

allt som har med bilen eller bilarna att göra. Enkelt för dig. Vi har gjort det så enkelt det bara går att vara företagskund hos Volkswagen. Ditt företag kanske har ett par bilar, eller en större vagnpark. Business Flex samlar: finansiering, service- och reparationer,

Läs mer

Alla bilkostnader på en faktura.

Alla bilkostnader på en faktura. Alla bilkostnader på en faktura. Du kör bil vi sköter resten Vi har gjort det så enkelt det bara går att vara företagskund hos Audi. Ditt företag kanske har ett par bilar, eller en större vagnpark. Business

Läs mer

Fler och fler väljer ŠKODA Finansiering

Fler och fler väljer ŠKODA Finansiering SIMPLY CLEVER 2 Fler och fler väljer ŠKODA Finansiering Alla bilar finansieras Finansiering för din SKODA är en viktig del av ditt bilköp eller bilinnehav. Den sker på många sätt: genom någon oberoende

Läs mer

Förmånligt och enkelt bilinnehav.

Förmånligt och enkelt bilinnehav. Volkswagen Financial Services Finansiering. Försäkring. Mobilitet. Förmånligt och enkelt bilinnehav. För små och stora företag. Företag 1 Volkswagens företagserbjudande Volkswagen Transportbilar är svenska

Läs mer

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil

Personbilsförsäkring. Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Personbilsförsäkring Kortfattad information om din försäkring för Företagsägd personbil Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta

Läs mer

Godkänd av Porsche. För säkerhets skull. Stolthet och ansvar. Checklistan.

Godkänd av Porsche. För säkerhets skull. Stolthet och ansvar. Checklistan. Porsche Approved Godkänd av Porsche. För säkerhets skull. Att äga en Porsche ska vara en upplevelse. Något som skänker glädje, förgyller vardagen men som också känns tryggt. Det är därför vi skapat Porsche

Läs mer

Personbil och lätt lastbil för uthyrning

Personbil och lätt lastbil för uthyrning Personbil och lätt lastbil för uthyrning En försäkring för personbilar och lätta lastbilar som används i yrkesmässig uthyrning. Den är flexibelt utformad för att täcka både stora och mindre uthyrningsföretags

Läs mer

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien

Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se. Premien Husbilsförsäkring Kortfattad information om din Husbilsförsäkring Fullständiga villkor finns på www.vardiaforsakring.se Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter.

Läs mer

Fleet Support. Maximal kontroll minimal administration

Fleet Support. Maximal kontroll minimal administration Fleet Support Maximal kontroll minimal administration Fleet Support En del av Volkswagen Financial Services FLEET SUPPORT ERBJUDS GENOM VOLKSWAGEN FINANS SVERIGE Volkswagen Finans Sverige har en stark

Läs mer

Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Vad är försäkrat? Välj omfattning efter ditt behov

Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Vad är försäkrat? Välj omfattning efter ditt behov Förköpsinformation Det här är en sammanfattning av vad vår bilförsäkring omfattar. Försäkringen innehåller också viktiga begränsningar, dessa framgår under rubriken Viktiga begränsningar i bilförsäkringen.

Läs mer

Garantier och allt annat du behöver för ett tryggt och enkelt bilägande.

Garantier och allt annat du behöver för ett tryggt och enkelt bilägande. Garantier och allt annat du behöver för ett tryggt och enkelt bilägande. Företagets bilar ska aldrig vara ett bekymmer. När bilarna står stilla stannar affärerna för många företag. Men det finns också

Läs mer

Audi Finansiering. Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd 2 08-09-23 10.18.36

Audi Finansiering. Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd 2 08-09-23 10.18.36 Audi Finansiering STENSTRÖM RED CELL OKT 2008 BRO VFS 0302 Audi_FinansieringsBroschyr-08.indd 2 08-09-23 10.18.36 Audi Finansiering; så här fungerar det. En Audi är inte bara själva den välutrustade kvalitetsbilen,

Läs mer

Motorlinan. försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck

Motorlinan. försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck Motorlinan försäkring för personbil, lätt lastbil, lätt släp och truck Försäkringen är framtagen i samarbete mellan If och Göteborgs Försäkringsmäklare Per Dahlkvist AB. Samtliga företagskunder har rätt

Läs mer

Husbilsförsäkring. Premien. Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Var gäller försäkringen?

Husbilsförsäkring. Premien. Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Var gäller försäkringen? Husbilsförsäkring Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan trafik, halv- och helförsäkring och kan lägga till tilläggsförsäkringar. Vem gäller

Läs mer

Privat, företaget eller bådadera?

Privat, företaget eller bådadera? Räkna hem. Privat, företaget eller bådadera? Audi Finansiering; så här fungerar det. Vorsprung durch Technik innebär, förutom själva bilarna, att Audi även erbjuder sofistikerade ekonomiska lösningar som

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar

Läs mer

Personbilsförsäkring. Omfattning

Personbilsförsäkring. Omfattning Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Personbilsförsäkring

Personbilsförsäkring Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Försäkringsinformation Carplusförsäkring

Försäkringsinformation Carplusförsäkring Avtalsnummer 06000 13457-00000 Registreringsnummer Fabrikat Nissan XXX Avtalstid tre år f.o.m. Max körsträcka under avtalstiden 45 000 km Villkor LF Villkor för Motorfordon Försäkringstagare DnbNor Brukare

Läs mer

Mars 2013. Volkswagen Finansiering Finansiering Serviceavtal Försäkring

Mars 2013. Volkswagen Finansiering Finansiering Serviceavtal Försäkring Mars 2013 Volkswagen Finansiering Finansiering Serviceavtal Försäkring Finansiering för din Volkswagen är en viktig del av ditt bilköp eller bilinnehav. Den sker på många sätt: genom någon oberoende finansiär,

Läs mer

Personbil och lätt lastbil

Personbil och lätt lastbil Personbil och lätt lastbil Försäkringen för personbil och lätt lastbil är flexibelt utformad för att täcka varje företags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande

Läs mer

Vagnskadegaranti. mässig trafik (t.ex. taxi och budbilar).

Vagnskadegaranti. mässig trafik (t.ex. taxi och budbilar). Vagnskadegaranti Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor Vagnskadegarantin gäller i tre år, för denna fabriksnya Porsche, från och med första registreringsdatum enligt registreringsbeviset. Om bilen skadas

Läs mer

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti

PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1. Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 1 Vagnskadegaranti PSE_Garanti_Vagnskada_1010.qxp:Vagnskadegaranti 10-10-07 09.21 Sida 2 Vagnskadegaranti Vagnskadegarantivillkor reparationskostnaden,

Läs mer

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL

FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL FÖRSÄKRING FÖR TJÄNSTEBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Tjänste bil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjligheter som

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Villkorssammanfattning Husvagnsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår husvagnsförsäkring ger ett bra skydd för din husvagn. Du kan välja mellan halv- och helförsäkring. Dragfordonets trafikförsäkring

Läs mer

BUDBIL. Geografisk omfattning

BUDBIL. Geografisk omfattning BUDBIL förköpsinformation Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för Budbil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka tillvalsmöjlig heter som finns för att anpassa

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Bilförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med

Läs mer

FINANSIERING FÖR FÖRETAG

FINANSIERING FÖR FÖRETAG FINANSIERING FÖR FÖRETAG Brett urval av flexibla finansieringslösningar. Brett urval av flexibla finansieringslösningar. Toyota Financial Services FINANSIERING Flexibla lösningar för dig som företagskund

Läs mer

Förmånligt och enkelt bilinnehav. För små och stora företag.

Förmånligt och enkelt bilinnehav. För små och stora företag. Volkswagen Financial Services Finansiering. Försäkring. Mobilitet. Förmånligt och enkelt bilinnehav. För små och stora företag. Företag Januari 2016 Innehåll Volkswagen Tjänstebil...3 Bygg din bil...4

Läs mer

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Våra försäkringar är flexibelt utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring och kaskoförsäkring

Läs mer

Audi Företag. Förmånligt och enkelt bilinnehav för små och stora företag. Finansiering. Försäkring. Mobilitet.

Audi Företag. Förmånligt och enkelt bilinnehav för små och stora företag. Finansiering. Försäkring. Mobilitet. Audi Företag. Förmånligt och enkelt bilinnehav för små och stora företag. Finansiering. Försäkring. Mobilitet. Känslan av en förmån. Full koll på ekonomin och flexibla finansieringslösningar. Med Audis

Läs mer

ŠKODA Care Servicepaket för maximal bekvämlighet.

ŠKODA Care Servicepaket för maximal bekvämlighet. ŠKODA Care Servicepaket för maximal bekvämlighet. Förlängd Garanti Serviceavtal Vad är ŠKODA Care? Finansiering för din ŠKODA är en viktig del av ditt bilköp eller bilinnehav. Den sker på många sätt: genom

Läs mer

Personbilsförsäkring FÖRSÄKRING. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid

Personbilsförsäkring FÖRSÄKRING. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid FÖRSÄKRING Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du

Läs mer

Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon

Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon Försäkring för MC, moped, terräng- och specialfordon Försäkringarna är utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett mer omfattande

Läs mer

SEAT FINANSIERING. SEAT Finansiering SEAT Serviceavtal SEAT Försäkring ENJOYNEERING

SEAT FINANSIERING. SEAT Finansiering SEAT Serviceavtal SEAT Försäkring ENJOYNEERING SEAT FINANSIERING Finansieringslösningar för privatperson och företag. SEAT Finansiering SEAT Serviceavtal SEAT Försäkring ENJOYNEERING Alla bilar finansieras. Det sker bara på olika sätt. En del väljer

Läs mer

Bilen måste vara äldre än 2 år* (dvs. ej ha gällande nybilsgaranti) vid tecknandet av garantin samt ha en mätarställning under 10 000 mil.

Bilen måste vara äldre än 2 år* (dvs. ej ha gällande nybilsgaranti) vid tecknandet av garantin samt ha en mätarställning under 10 000 mil. Inledning Audi Approved:plus är en generös garanti och ingår utan extra kostnad i kundens bilköp. Garantin ersätter bland annat olika typer av motorfel samt skador på elektronik, drivaxlar och bromsar

Läs mer

Bilförsäkring Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid Premien

Bilförsäkring Vem gäller försäkringen för? Var gäller försäkringen? Försäkringens giltighetstid Premien Bilförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

FÖRMÅNLIGT OCH ENKELT BILINNEHAV FÖR SMÅ OCH STORA FÖRETAG

FÖRMÅNLIGT OCH ENKELT BILINNEHAV FÖR SMÅ OCH STORA FÖRETAG FÖRMÅNLIGT OCH ENKELT BILINNEHAV FÖR SMÅ OCH STORA FÖRETAG TECHNOLOGY TO ENJOY Finansiering. Försäkring. Mobilitet. FÖRETAG SEAT FÖRMÅNSBIL Till er tjänst. När du sätter dig bakom ratten i en SEAT, kan

Läs mer

Personbilsförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid

Personbilsförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar

Läs mer

Bilförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien

Bilförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien Bilförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Bilförsäkring Villkorssammanfattning

Bilförsäkring Villkorssammanfattning Villkorssammanfattning Villkorssammanfattning Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt

Läs mer

Volkswagen Finansiering

Volkswagen Finansiering Företag Företag Volkswagen Finansiering Tjänstebil Personalbil Business Lease Business Flex Fleet Support Augusti 2014 Innehåll Volkswagen Tjänstebil...3 Bygg din bil...4 Volkswagen Personalbil...9 Volkswagen

Läs mer

Bilförsäkringen som för våra medlemmar framåt

Bilförsäkringen som för våra medlemmar framåt GARANT Bil Bilförsäkringen som för våra medlemmar framåt När bilen är mer eller mindre ditt kontor, din verkstad eller om du använder den för ren transport, drabbas affärerna hårt när något händer med

Läs mer

Attraktivt helhetserbjudande.

Attraktivt helhetserbjudande. Volkswagen Financial Services Finansiering. Försäkring. Mobilitet. Attraktivt helhetserbjudande. Enkelt bilinnehav för dig som privatkund. PRIVAT Februari 2017 Innehåll Nyckeln till mobilitet...3 Finansiering...5

Läs mer

Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring

Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Villkorssammanfattning Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt

Läs mer

Bilförsäkring FÖRSÄKRING. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien

Bilförsäkring FÖRSÄKRING. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien FÖRSÄKRING Bilförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan

Läs mer

Flytande motorfordonsförsäkring

Flytande motorfordonsförsäkring Flytande motorfordonsförsäkring Försäkringen är speciellt utformad för bilhandlare, bilverkstäder och andra företag som ansvarar för egna och kunders fordon. Flytande motorfordonsförsäkring är tvådelad

Läs mer

Polisförbundets Bilförsäkring

Polisförbundets Bilförsäkring Polisförbundets Bilförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Som medlem i Polisförbundet får du dessutom ett utökat skydd på köpet. En medlemsförmån som ger

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husbilsförsäkring

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Husbilsförsäkring Villkorssammanfattning Husbilsförsäkring Mekonomen BilLivetförsäkring Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan trafik-, halv- och helförsäkring

Läs mer

Förmånligt och enkelt bilinnehav.

Förmånligt och enkelt bilinnehav. Volkswagen Financial Services Finansiering. Försäkring. Mobilitet. Förmånligt och enkelt bilinnehav. För små och stora företag. Företag Februari 2015 Innehåll Volkswagen Tjänstebil...3 Bygg din bil...4

Läs mer

Viktiga begränsningar

Viktiga begränsningar Taxi Försäkringen för taxi är flexibelt utformad för att täcka varje taxiföretags försäkringsbehov. Den kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring till ett omfattande skydd för bilen och företaget.

Läs mer

Husbilsförsäkring FÖRSÄKRING. Vardia Försäkring har utsetts till Årets sakförsäkringsbolag på Insurance Awards 2012.

Husbilsförsäkring FÖRSÄKRING. Vardia Försäkring har utsetts till Årets sakförsäkringsbolag på Insurance Awards 2012. FÖRSÄKRING Husbilsförsäkring Vår husbilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din husbil och dina medtrafikanter. Du kan välja mellan trafik, halv- och helförsäkring och kan lägga till tilläggsförsäkringar.

Läs mer

Personbilsförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid

Personbilsförsäkring. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Premien. Försäkringens giltighetstid Personbilsförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för bilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan

Läs mer

Varför Porsche Financial Services?

Varför Porsche Financial Services? Varför Porsche Financial Services? Alla bilar finansieras, det sker bara på olika sätt. En del väljer banklån eller belånar sin bostad för att kunna betala bilen kontant. Andra har tillgångar eller sparade

Läs mer

Körglädje med bilägarglädje. Finansiering. Serviceavtal. Försäkring.

Körglädje med bilägarglädje. Finansiering. Serviceavtal. Försäkring. Körglädje med bilägarglädje. Finansiering. Serviceavtal. Försäkring. Alla bilar finansieras. Finansieringen av din Audi är en viktig del av bilköpet. Den sker på många sätt: via oberoende finansiärer,

Läs mer

Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning

Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning Tung lastbil och släp Villkorssammanfattning Vår lastbilsförsäkring ger ett bra skydd för dig, din lastbil, ditt släp och dina medtrafikanter. Försäkringen

Läs mer

SIMPLY CLEVER ŠKODA FINANSIERING. Tjänstebil Personalbil BusinessFlex Fleet Support FÖRETAG

SIMPLY CLEVER ŠKODA FINANSIERING. Tjänstebil Personalbil BusinessFlex Fleet Support FÖRETAG SIMPLY CLEVER ŠKODA FINANSIERING Tjänstebil Personalbil BusinessFlex Fleet Support FÖRETAG ŠKODA TJÄNSTEBIL Ett attraktivt förmånsvärde ŠKODA erbjuder idag den starkaste modellflottan i varumärkets historia

Läs mer

Försäkringsinformation Carplusförsäkring

Försäkringsinformation Carplusförsäkring Försäkringsinformation Carplusförsäkring Avtalsnummer 0600000000-00000 Registreringsnummer Fabrikat Avtalstid tre år f.o.m. Max körsträcka under avtalstiden 45 000 km Villkor LF Villkor för Motorfordon

Läs mer

MER ÄN FINANSIERAD KÖRGLÄDJE.

MER ÄN FINANSIERAD KÖRGLÄDJE. När du älskar att köra MER ÄN FINANSIERAD KÖRGLÄDJE. VI DELAR DIN PASSION. BMW Financial Services är en del av BMW Group och det bästa sättet att finansiera din BMW. Vi delar din passion för körglädje

Läs mer

BILförsäkring. Din bil ska försäkras från dag ett. Var försäkringen gäller. Premien. Vem kan teckna försäkringen? Försäkringens giltighet

BILförsäkring. Din bil ska försäkras från dag ett. Var försäkringen gäller. Premien. Vem kan teckna försäkringen? Försäkringens giltighet Bilförsäkring Bilförsäk BILförsäk ring BILförsäkring Din bil ska försäkras från dag ett När du köper bil ska du tänka på att teckna försäkring direkt, eftersom du enligt lag måste ha trafikförsäkring från

Läs mer

SIMPLY CLEVER ŠKODA FINANSIERING. Tjänstebil Personalbil BusinessFlex Fleet Support FÖRETAG

SIMPLY CLEVER ŠKODA FINANSIERING. Tjänstebil Personalbil BusinessFlex Fleet Support FÖRETAG SIMPLY CLEVER ŠKODA FINANSIERING Tjänstebil Personalbil BusinessFlex Fleet Support FÖRETAG ŠKODA TJÄNSTEBIL Ett attraktivt förmånsvärde ŠKODA erbjuder idag den starkaste modellflottan i varumärkets historia

Läs mer

SVARSKORT Fyll i och posta idag så återkommer vi med prisförslag! SAMMA KVALITET SOM DIN BMW. BMW Originalförsäkring. Svarspost 20190446

SVARSKORT Fyll i och posta idag så återkommer vi med prisförslag! SAMMA KVALITET SOM DIN BMW. BMW Originalförsäkring. Svarspost 20190446 betalar portot SVARSKORT Fyll i och posta idag så återkommer vi med prisförslag! Svarspost 20190446 VÄLJ 110 EN00BILFÖRSÄKRING AV Stockholm SAMMA KVALITET SOM DIN BMW ex tr Ju al s åg t n sjä u lv ris

Läs mer

FINANSIERING FÖR FÖRETAG

FINANSIERING FÖR FÖRETAG FINANSIERING FÖR FÖRETAG Brett urval av flexibla finansieringslösningar. Toyota Financial Services FINANSIERING Flexibla lösningar för dig som företagskund Vi ingår i Toyota Financial Services Corporation

Läs mer

Bilförsäkring Villkorssammanfattning

Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar

Läs mer

ATTRAKTIVA HELHETS ERBJUDANDE FÖR PRIVATKUNDER

ATTRAKTIVA HELHETS ERBJUDANDE FÖR PRIVATKUNDER ATTRAKTIVA HELHETS ERBJUDANDE FÖR PRIVATKUNDER Finansiering. Försäkring. Mobilitet. PRIVAT VARFÖR ŠKODA FINANCIAL SERVICES Finansiering för din ŠKODA är en viktig del av ditt bilköp eller bilinnehav. Den

Läs mer

Bilförsäkring Villkorssammanfattning

Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar

Läs mer

Förköpsinformation Bilförsäkring

Förköpsinformation Bilförsäkring Förköpsinformation Bilförsäkring För- och efterköpsinformation Här finner du en kortfattad beskrivning av försäkringen, som du enligt lag har rätt till. Fullständiga villkor finner du på vår hemsida eller

Läs mer

Sveland Bilförsäkring

Sveland Bilförsäkring Sveland Bilförsäkring Bilförsäkring Din bil ska försäkras från dag ett När du köper bil ska du tänka på att teckna försäkring direkt, eftersom du enligt lag måste ha trafikförsäkring från den dag du blir

Läs mer

FINANSIERING FÖR FÖRETAG. För dig som har annat att tänka på än bilen. Som vägen till framgång och sånt.

FINANSIERING FÖR FÖRETAG. För dig som har annat att tänka på än bilen. Som vägen till framgång och sånt. FINANSIERING FÖR FÖRETAG För dig som har annat att tänka på än bilen. Som vägen till framgång och sånt. Brett urval av flexibla finansieringslösningar. Toyota Financial Services FINANSIERING Flexibilitet

Läs mer

Bilförsäkring Villkorssammanfattning

Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Bilförsäkring Villkorssammanfattning Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar

Läs mer

Audi Stockholm: Business Inclusive.

Audi Stockholm: Business Inclusive. Audi Stockholm: Audi Stockholm: Audi Finansiering Audi Serviceavtal Audi Försäkring Ingen särskild leasingavgift Garanterat restvärde Drivmedelskort Samlingsfaktura, minskad administration Valbar körsträcka

Läs mer

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom

Husvagnsförsäkring. Delmoment som ingår i respektive Husvagnsförsäkring. Egendomsskydd Ansvar. Semesteravbrott. Rättsskydd. Personlig lösegendom Husvagnsförsäkring Skattebetalarnas Medlemsförsäkring erbjuder trygga försäkringar till förmånliga priser och bra service. Självklart ska du ha en bra försäkring som gör att du kan känna dig fullständigt

Läs mer

Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag.

Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Taxi Vår försäkring för taxi kan anpassas för den enskilda åkaren eller det stora åkeriet, och skydda fordon, förare och företag. Så här fungerar din försäkring: Vår ambition är att du alltid ska vara

Läs mer

Audi i tjänsten och för företaget. Tjänstebil. Personalbil. Business Lease. Business Inclusive. Fleet Support.

Audi i tjänsten och för företaget. Tjänstebil. Personalbil. Business Lease. Business Inclusive. Fleet Support. Audi i tjänsten och för företaget. Tjänstebil. Personalbil. Business Lease. Business Inclusive. Fleet Support. Känslan av en förmån. Full koll på ekonomin och flexibla finansieringslösningar. Med Audis

Läs mer

Bilförsäkring. Villkorssammanfattning. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien

Bilförsäkring. Villkorssammanfattning. Var gäller försäkringen? Vem gäller försäkringen för? Försäkringens giltighetstid. Premien Villkorssammanfattning Bilförsäkring Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5

Läs mer

Volkswagen Fleet Support Maximal kontroll minimal administration

Volkswagen Fleet Support Maximal kontroll minimal administration Volkswagen Fleet Support Maximal kontroll minimal administration Frigör resurser genom enkel hantering, finansiering och administration. Med Fleet Support får du mer kapacitet över till företagets kärnverksamhet.

Läs mer