TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan"

Transkript

1 Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, CET 1 (45) TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan Oktober december i korthet Nettoomsättningen uppgick till 478,6 miljoner euro (489,7), en minskning med 2 procent. Förhållandet orderingång/fakturering låg på 1,1 (1,2). Orderingången uppgick till miljoner euro (1 719). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8,3 miljoner euro (26,1) och innefattade ett nettobelopp på - 52,1 miljoner euro i engångsposter. Engångsposterna inkluderar nedskrivningar på 33,6 miljoner euro samt omstruktureringskostnader på 18,5 miljoner euro. Rörelsemarginalen uppgick till -1,7 procent (5,3) Rörelseresultatet exklusive engångsposter var 43,8 miljoner euro (34,2), motsvarande en rörelsemarginal på 9,2 procent (7,0). Resultatet efter skatt var -18,5 miljoner euro (12,5). Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 60,6 miljoner euro (43,7). Genomförandet av strategin fortlöpte enligt plan, och kostnadsminskningarna ligger före plan. Januari december i korthet Nettoomsättningen uppgick till 1 825,3 miljoner euro (1 828,1). Förhållandet orderingång/fakturering låg på 1,0 (1,1). Rörelseresultatet uppgick till 61,3 miljoner euro (98,1) och innefattar ett nettobelopp på -75,8 miljoner euro (minus) i engångsposter. Rörelsemarginalen uppgick till 3,4 procent (5,4) Exklusive engångsposter var rörelseresultatet till 137,1 miljoner euro (117,1), en ökning med 17 procent. Rörelsemarginalen var 7,5 procent (6,4) av nettoomsättningen. Resultatet efter skatt var 29,4 miljoner euro (59,9). Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 161,9 miljoner euro (123,2). Utdelningsförslag: 0,83 euro (0,75) per aktie. Utsikter för helåret 2013 Den organiska tillväxten i nettoomsättning väntas ligga på samma nivå som tillväxten på ITtjänstmarknaden, med undantag av telekomsektorn där tillväxten väntas bli svagare. Tieto bedömer att lönsamheten fortsätter att förbättras under 2013 och att helårets rörelseresultat (EBIT) exklusive engångsposter ökar jämfört med föregående års nivå (137,1 miljoner euro 2012).

2 Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, CET 2 (45) Kv Kv / / 2011 Nettoomsättning, miljoner euro 478,6 489, , ,1 Förändring av nettoomsättning, % Rörelseresultat (EBITA), miljoner euro -7,3 27,9 66,6 105,4 Rörelsemarginal (EBITA), % 1,5 5,7 3,7 5,8 Rörelseresultat (EBIT), miljoner euro -8,3 26,1 61,3 98,1 Rörelsemarginal (EBIT), % -1,7 5,3 3,4 5,4 Rörelseresultat (EBIT) exkl. engångsposter, miljoner euro 43,8 34,2 137,1 117,1 Rörelsemarginal (EBIT) exkl. engångsposter, % 9,2 7,0 7,5 6,4 Resultat efter skatt, miljoner euro -18,5 12,5 29,4 59,9 Nettokassaflöde från den löpande verksamheten, miljoner euro 60,6 43,7 161,9 123,2 Resultat per aktie, euro -0,26 0,18 0,41 0,84 Resultat per aktie, exkl. engångsposter, euro 0,41 0,28 1,30 1,07 Avkastning på eget kapital per rullande 12-månadersperiod, % 5,3 10,7 5,3 10,7 Avkastning på sysselsatt kapital per rullande 12-månadersperiod, % 12,5 18,3 12,5 18,3 Investeringar, miljoner euro 19,3 13,8 62,9 103,6 Räntebärande nettoskuld, miljoner euro 23,9 82,7 23,9 82,7 Skuldsättningsgrad, % 4,3 14,6 4,3 14,6 Nettoskuld/EBITDA 0,2 0,4 0,2 0,4 Antal anställda per 31 dec Kommentar till delårsrapporten av Kimmo Alkio, koncernchef och verkställande direktör: Jag gläds åt våra övergripande prestationer i verksamheten under fjärde kvartalet, även om rörelseresultatet under perioden avspeglar stora engångsposter kopplat till omstrukturering och avyttringar, som var nödvändiga för att skapa ett skalbart och konkurrenskraftigt företag. Lönsamheten i den underliggande verksamheten, exklusive engångsposter, har stadigt förbättrats under året och särskilt under fjärde kvartalet. Denna utveckling syns också i det starka kassaflödet. Under det senaste året har vi tagit stora steg mot att omvandla Tieto till ett mer kundfokuserat, rörligt och kostnadseffektivt företag. Under sista kvartalet lanserade vi mycket attraktiva och konkurrenskraftiga molntjänster, som ger kunderna snabb avkastning och som stöder våra målsättningar att använda de bästa teknologierna i våra tjänster. Detta är ett stort steg framåt mot att bli en proaktiv IT-partner. Under den senare delen av året kunde vi även slutföra två betydande avyttringar av verksamheter i Italien och Spanien. Vi förberedde också för försäljningen i Tyskland och Nederländerna. Detta kommer att bidra till ett mer fokuserat Tieto. Under 2013 ser vi fram emot att fortsätta genomförandet av strategin, och att stärka positionen som strategisk partner inom IT-tjänster och produktutveckling. MARKNADSUTVECKLING Tillväxttakten i de nordiska ekonomierna sjönk under 2012, men IT-tjänstmarknaden på Tietos kärnmarknader har varit relativt stabil. Analytikernas förväntningar på en oförändrad IT-tjänstmarknad

3 Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, CET 3 (45) slog aldrig in, och för närvarande uppskattas att IT-tjänstmarknaden i Norden växte med 1 2 procent under Outsourcing av IT-tjänster stod för största delen av tillväxten. Den ekonomiska avmattningen förväntas påverka IT-tjänstmarknaden även under Marknaden för projekttjänster väntas vara fortsatt svag, medan aktiviteten inom outsourcing ökar när kunderna försöker sänka kostnaderna och förbättra produktiviteten. Den övergripande IT-tjänstmarknaden kan avspegla en viss försiktighet i början av 2013, och Tieto räknar med en generell tillväxt på IT-tjänstmarknaden i Norden med cirka 2 procent på helåret. Dock förväntas telekomsektorn vara fortsatt svag under 2013 på grund av kundernas besparingsprogram. Outsourcing av IT-tjänster, särskilt IT-infrastruktur som en tjänst, väntas vara det största tillväxtområdet även fortsättningsvis. En av de stora trenderna just nu är införandet av mobila tjänster. Det finns ett ökande behov hos företag att erbjuda tjänster till en mer mobil användarbas. Detta innefattar både B2B- och B2C-miljöer samt interna företagsmiljöer. Ett annat snabbt växande område är integrering av affärsinformation och analys som en del av heltäckande IT-tjänster. Exempel på analystjänster som i allt högre grad efterfrågas av företag är, att söka efter data för att höja upplevelsen för slutkund, genomföra reklamkampanjer i realtid samt identifiera nya marknadsmöjligheter. Applikationer och ICT-infrastruktur övergår i allt snabbare takt till webbaserade skalbara leveransmodeller. Många företag har valt hybridlösningar när det gäller molntjänster, till exempel att kombinera så kallade privata och offentliga moln, eller att kombinera molntjänster med olika befintliga system som stödjer verksamhetskritiska processer. Att hjälpa storföretag med införandet av molntjänster öppnar nya möjligheter för IT-tjänstföretag både vad gäller konsult- och systemintegrationstjänster samt drifts- och underhållstjänster. På kundernas dagordningar står bland annat att minska IT-kostnaderna, och det råder stor efterfrågan på differentierande tjänster med mätbart affärsvärde. Detta har inneburit ett skifte till lösningar som levereras som en tjänst samt till paketerade fördefinierade lösningar där infrastruktur, programvara och tjänster slås ihop. Leveransmodeller som bygger på IT som tjänst börjar gradvis ersätta traditionella ITprojekt. I den nya modellen levereras tjänsterna över flera år och betalningarna är planerade över tiden. På kort sikt kan lösningar som levereras som tjänst generera lägre intäkter än traditionella projekt. Lönsamheten ligger kvar på samma nivå eller så förbättras den över tiden när volymerna ökar. Sektorn för finansiella tjänster är fortfarande under press och kunderna är fortsatt fokuserade på sina kostnadsstrukturer. Kunderna fokuserar enbart på de pågående och viktigaste projekten och tenderar att effektivisera befintliga tillämpningar i stället för att byta ut dem. Samtidigt leder behovet av minskade kostnader och att effektivisera befintliga IT-system till ett stort intresse för outsourcing och leveransmodeller som bygger på IT som tjänst. Efterfrågan på transformationstjänster väntas också öka, det vill säga tjänster som hjälper kunderna att byta från gamla tillämpningar och gammal struktur till de senaste teknikerna, t.ex. molntjänster. Telekomsektorn påverkas av krympande budgetar hos vissa leverantörer, vilket förstärker trenderna med offshoretjänster och konsolidering av leverantörer. Mobilmarknaden påverkas fortfarande av den hårda konkurrensen mellan mobiltillverkare om marknadsandelar och om att lansera nya attraktiva produkter med de senaste teknikplattformarna. För tillverkare av nätkomponenter är den huvudsakliga drivkraften ökningen i trådlös trafik. Vad gäller FoU inom telekom är innovationer och ökad produktivitet i kombination med kostnadseffektivitet fortfarande två av de viktigaste drivkrafterna. Vissa leverantörer av FoU-tjänster har en fortsatt aggressiv prissättning för att försvara sin marknadsposition. Tillverkningsindustrin är känslig för ekonomisk avmattning. I Finland har efterfrågan på IT-tjänster hittills varit relativt stabil. I Sverige finns dock tecken på en svag marknad. Efterfrågan baseras på behovet av minskade kostnader och förbättring av affärsprocesser och tjänsteleveranser. Inom vård- och omsorg finns en stor efterfrågan på nya lösningar som hjälp för att tillgodose ett ökande tjänstebehov och integrering av system för vård och omsorg inom primärvård, sjukhusvård och omsorgstjänster. Efterfrågan inom offentlig sektor har varit god, trots strama budgetar.

4 Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, CET 4 (45) I Finland och Baltikum är marknaden för IT-tjänster stabil. Inom offentlig sektor har den förväntade minskningen av IT-investeringar inte realiserats. Marknadsutsikterna har varit fortsatt goda då produktivitetsförbättringar söks genom IT-utveckling och outsourcing. Efterfrågan inom vårdsektorn och tillverkningssektorn har även den legat kvar på en bra nivå. Finanssektorn fortsätter att ställas inför utmaningar på grund av besparingsprogram. Dessa öppnar dock nya möjligheter då kunderna vill sänka kostnaderna genom nya IT-affärsmodeller. I Skandinavien minskade tillväxttakten under 2012 jämfört med föregående år på grund av besparingsåtgärder och långa beslutsprocesser, särskilt i finanssektorn. Inom offentlig sektor och energisektorn förväntas den goda efterfrågan på IT-tjänster fortsätta. Prispressen på bastjänster har varit fortsatt hög, särskilt i stora centraliserade upphandlingar. I Norge har IT-marknaden varit fortsatt aktiv, främst inom energisektorn där tillväxten drivs på av behovet av avancerad mätarinfrastruktur. Den storskaliga upphandlingen av avancerad mätarinfrastruktur har skjutits upp och kommer att tas upp igen under I Centraleuropa och Ryssland påverkades IT-tjänstmarknaden av den ekonomiska nedgången, men efterfrågan på tjänster som minskar kostnaderna och ger effektivitetsförbättringar har varit fortsatt stabil. Den ryska marknaden väntas växa i tvåsiffrig takt. De huvudsakliga drivkrafterna är automatisering av affärsprocesser, nya tjänster för slutanvändare, mobiltillämpningar och informationssäkerhet, medan marknaden för outsourcing ännu är outvecklad. FÖRETAGETS STRATEGI OCH FINANSIELLA MÅL I mars 2012 reviderade Tieto sin strategi för åren Företagets strategiska val offentliggjordes när strategin lanserades och är att: - Förstärka branschkunskapen Bygga vidare på företagets långsiktiga kundrelationer och förståelsen av kundens kärnprocesser - Utöka till att erbjuda IT-tjänster under hela livscykeln Investeringar i konsult- och systemintegrationskapacitet (CSI, Consulting and System Integration) - Fokusera på marknader där Tieto kan tillhöra de tre bästa. Nuvarande kärnmarknad är Norden, och bolaget kommer att bygga vidare på sin position i Finland och Sverige. I andra länder kommer företaget att sikta på en fokuserad verksamhet baserad på utvalda branscher, lösningar som kan återanvändas samt lönsamma affärsverksamheter. I samband med den reviderade strategin definierade Tieto sina finansiella mål för och inledde ett program för att förenkla verksamheten och uppnå en konkurrenskraftig kostnadsstruktur. Målet är att uppnå årliga nettobesparingar på 50 miljoner euro till I november höjde Tieto målet till 60 miljoner euro. De finansiella målen beskrivs i detalj på Ett av målen är att uppnå en rörelsemarginal (EBIT) på 10 procent under strategiperioden De huvudsakliga metoderna för att uppnå målen beskrivs nedan. Faktorer som ska förbättra marginalen under : - Besparingsprogrammet på 60 miljoner euro, som syftar till att skapa en konkurrenskraftig kostnadsstruktur. Programmet väntas ge en marginalförbättring på mer än 3 procentenheter - Ökningen av andelen verksamhet med höga marginaler - Kvalitetsförbättringar - Ökning av offshoreverksamheten - Effektivitetsförbättringar inom drifts- och underhållstjänster genom automatisering - Rationalisering i affärsportföljen Faktorer som påverkar marginalen negativt under : - Ytterligare investeringar i utveckling av CSI-verksamheten, erbjudanden samt automatisering och industrialisering av drifts- och underhållstjänster - Prispress - Löneinflation

5 Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, CET 5 (45) Prispress och löneinflation väntas bli motverkade av en ökande användning av offshoreresurser samt effektivitetsförbättringar inom drifts- och underhållstjänster. Med dessa åtgärder förväntar sig Tieto att uppnå en EBIT-marginal på 10 procent under strategiperioden. IMPLEMENTERING AV STRATEGIN Under 2012 lanserade Tieto en ny verksamhetsmodell som består av Branschgrupper, som representerar marknadsaktiviteter och kvalitetsarbete, samt Tjänstelinjer, som arbetar med ITerbjudanden. Verksamheten New Markets har som mål att skapa stordriftsfördelar och lönsamhet för branschgrupper och tjänstelinjer utanför Finland och Sverige. Genom att stärka Tietos branschdrivna struktur och erbjudanden inom repeterbara IT-tjänster, är företaget väl positionerat att öka lönsamheten och den långsiktiga tillväxten. Företagets huvudmål innefattar geografiskt fokus och förbättrad lönsamhet. Tieto genomförde flera avyttringar under året - Under första kvartalet tecknade Tieto avtal om att sälja verksamheten inom finansiella tjänster i Storbritannien samt inom IT-tjänster till fackföreningar i Danmark. - Under det andra kvartalet beslöt företaget att stänga sitt globala leveranscenter för FoU-tjänster i Bangalore i Indien. Hädanefter kommer verksamheten i Indien att baseras på företagets anläggning för IT-tjänster i Pune. - Under fjärde kvartalet tecknade Tieto avtal om att sälja verksamheterna i Italien och Spanien. Affärsverksamheten, inklusive cirka 300 anställda, fördes över till den nya ägaren under december. Bolaget sålde också aktierna i sin vitryska verksamhet. Denna enhet arbetade som ett närliggande utvecklingscenter åt flera Tieto-verksamheter. - Under andra halvåret 2012 förberedde sig också företaget för avyttringen av verksamheterna i Tyskland och Nederländerna. Avtalet tecknades i februari Mer information om dessa avyttringar finns i avsnittet med rubriken Affärstransaktioner och viktiga avtal samt Händelser efter perioden. Tieto kommer att fortsätta att utvärdera sin verksamhet, och prioritera att skapa stordriftsfördelar för företagets helhetslösningar. Med effektiviserade verksamheter är företaget väl positionerat att så småningom söka tillväxt utanför sina nuvarande kärnmarknader Finland och Sverige. Under 2012 förberedde Tieto sig också på införandet av den nya verksamhetsmodellen, som gäller från 1 januari I augusti utsågs nya befattningar i ledningen för att kunna genomföra den nya strategin. Rollerna började gälla den 1 januari Sammansättningen av den nya ledningsgruppen beskrivs i avsnittet med rubriken Företagsledning. IMPLEMENTERING AV PROGRAMMET FÖR KONKURRENSKRAFTIG KOSTNADSSTRUKTUR Under 2012 har fokus främst legat på besparingsprogrammet för att införa en konkurrenskraftig kostnadsstruktur. Koncernövergripande åtgärder för att minska icke-kundfokuserat arbete, eliminera överlappande arbetsuppgifter och förbättra produktiviteten och beläggningsgraden har vidtagits och kommer att fortsätta under första kvartalet Relaterade fackliga förhandlingar, som inleddes i mars 2012, förväntades innebära en minskning av antalet anställda med personer. Det besparingsmål som presenterades i november kommer dock att leda till ytterligare uppsägningar. Förhandlingarna kommer att vara avslutade under det första kvartalet. På grund av de åtgärder som vidtogs under 2012, har Tieto dragit ner antalet befattningar med nära 1 400, varav 450 i Finland, runt 300 i Sverige, cirka 180 i Tyskland och resten i andra länder. Av uppsägningarna står verksamheten Product Engineering Solutions för cirka 640. Antalet heltidsanställda minskade under året med runt personer netto. Utöver befattningar har avyttringarna under året reducerat antalet anställda med cirka 600 personer. Samtidigt har nya outsourcingavtal givit över 300 nya anställda och Tieto har även rekryterat vissa personer med nyckelkompetenser, i huvudsak i offshoreländer.

6 Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, CET 6 (45) Programmet ligger för närvarande före plan och effekten på bolagets rörelseresultat var cirka 25 miljoner euro Omkring 60 procent av uppsägningarna gäller nedskärningar i verksamheter med låg beläggningsgrad och omkring 40 procent gäller minskade omkostnader. Just nu bedömer Tieto att programmets effekt på rörelseresultatet kommer att uppgå till över 50 miljoner euro De totala nettobesparingarna på 60 miljoner euro väntas vara realiserade Löneinflationen och lägre priser kan dock delvis motverka de positiva effekterna av programmet. Ökande användning av offshoreresurser, särskilt inom IT-tjänster, liksom ytterligare förbättringar av effektivitet och produktivitet väntas förbättra lönsamheten under strategiperioden. Dessutom förväntas industrialisering och automatisering av drifts- och underhållstjänster samt den nya verksamhetsmodellen att bidra till både produktivitetsförbättringar och ökad beläggningsgrad. Den nya verksamhetsmodellen underlättar effektiv bemanning av projekt. Effekterna av automatiseringen av drifts- och underhållstjänster väntas slå igenom framför allt i slutet av 2013 och under För att motverka effekten av faktorer som påverkar marginalerna negativt, t.ex. löneinflation och lägre priser, kommer Tieto fortsätta att utveckla sina verksamheter under strategiperioden. Under 2012 bokförde Tieto ett nettobelopp på -75,8 miljoner euro i engångsposter. I beloppet ingår 15,4 miljoner euro i realisationsvinster från försäljningen i Storbritannien och 34,1 miljoner euro i nedskrivningar, i huvudsak avseende avyttringen i Tyskland. Dessutom bokförde bolaget 57,1 miljoner i omstruktureringskostnader kopplat till besparingsprogrammet på 60 miljoner euro netto. Utöver kostnaderna för de 1400 uppsägningar vilka genomförts till slutet av 2012, täcker omstruktureringskostnaderna också avsättningar för ytterligare nära 200 uppsägningar som kommer att genomföras i huvudsak under första kvartalet Kostnaderna redovisades i huvudsak som personalkostnader. År 2013 väntas omstruktureringskostnaderna bli klart lägre, runt hälften av föregående års nivå. ORDERSTOCK Orderstocken, som består av beställda tjänster med bindande avtal, är stabil. Vid periodens slut uppgick orderstocken till miljoner euro (1 719). Avyttringarna hade en negativ inverkan på orderstocken med cirka 55 miljoner euro. Sammanlagt 57 procent av orderstocken väntas bli fakturerad under Fjärde kvartalets orderingång uppgick till 550 miljoner euro (601) och förhållandet orderingång/fakturering låg på 1,1 (1,2). Helårets orderingång uppgick till miljoner euro (1 974) och förhållandet orderingång/fakturering låg på 1,0 (1,1). FINANSIELL UTVECKLING OKTOBER DECEMBER Fjärde kvartalets nettoomsättning uppgick till 478,6 miljoner euro (489,7). Valutakursförändringar hade en positiv inverkan på fjärde kvartalets nettoomsättning med 11 miljoner euro. Samtidigt hade avyttringarna en negativ effekt på nettoomsättningen med omkring 11 miljoner euro. Under första kvartalet såldes affärsverksamheten i Storbritannien inom finansiella tjänster samt i Danmark inom ITtjänster till fackföreningar. Under fjärde kvartalet såldes sedan affärsverksamheterna i Italien och Spanien. Exklusive valutaeffekter och avyttringar minskade nettoomsättningen med 2 procent. Den svaga utvecklingen berodde i huvudsak på sjunkande försäljning inom Global Accounts. Fjärde kvartalets rörelseresultat (EBIT) uppgick till -8,3 miljoner euro (26,1), motsvarande en marginal på -1,7 procent (5,3). Rörelseresultatet innefattar 18,5 miljoner euro (8,1) i omstruktureringskostnader och 33,6 miljoner euro i nedskrivningar, i huvudsak avseende avyttringen i Tyskland. Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 43,8 miljoner euro (34,2), eller 9,2 procent (7,0) av nettoomsättningen. Lönekostnaderna, exklusive omstruktureringskostnader och valutaeffekter, minskade med 4 procent, detta trots att löneinflation och incitamentsbelopp delvis motverkade den positiva effekten av de uppsägningar som gjordes Dessutom minskade underleverantörskostnaderna med cirka 7 miljoner euro, eller 15 procent. En del av förbättringen beror på svaga jämförelsesiffror. År 2011 inbegrep fjärde kvartalets resultat kostnader och avsättningar för datacenterincidenten i Sverige.

7 Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, CET 7 (45) Avskrivningar och amorteringar uppgick till 21,5 miljoner euro (22,7). Finansiella kostnader netto uppgick till 0,7 miljoner euro (2,1) för fjärde kvartalet. Räntekostnader netto uppgick till 0,7 miljoner euro (1,4) och valutavinster netto till 0,2 miljoner euro (-0,4). Övriga finansiella intäkter och kostnader uppgick till - 0,2 miljoner euro (-0,3). Fjärde kvartalets vinst per aktie (EPS) uppgick till -0,26 euro (0,18). Vinsten per aktie exklusive engångsposter uppgick till 0,41 euro (0,28). Finansiell utveckling uppdelad på marknadsenheter Nettoomsättning, kv 4, 2012, miljoner euro Nettoomsättning, kv 4, 2011, miljoner euro Förändring, % Rörelsemarginal kv 4, 2012, % Rörelsemarginal kv 4, 2011, % Finland och Baltikum ,3 11,9 Skandinavien ,4 1,6 Centraleuropa och Ryssland ,7-18,9 Globala kunder ,1 5,2 Koncernelimineringar Summa ,7 5,3 Rörelseresultat exklusive engångsposter, uppdelat på marknadsenheter Rörelseresultat exkl. engångsposter kv 4, 2012, miljoner euro Rörelseresultat exkl. engångsposter kv , miljoner euro Rörelsemarg. exkl. engångsposter kv % Rörelsemarg. exkl. engångsposter kv % Finland och Baltikum 24,7 24,6 12,0 12,2 Skandinavien 11,5 2,4 8,0 1,6 Centraleuropa och Ryssland -2,7-5,3-8,5-14,7 Globala kunder 15,1 15,3 9,1 8,3 Stabsfunktioner och koncernledning -4,8-2,8 Summa 43,8 34,2 9,2 7,0 I Finland och Baltikum fortsatte den positiva försäljningsutvecklingen i de flesta sektorer. Den starkaste tillväxten sågs i finanssektorn och offentlig sektor. Fjärde kvartalets rörelseresultat uppgick till 21,1 miljoner euro (23,9), eller 10,3 procent (11,9) av nettoomsättningen. Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 24,7 miljoner euro (24,6), eller 12,0 procent (12,2) av nettoomsättningen. Besparingsprogrammet bidrog till fortsatt resultatförbättring. I Skandinavien minskade nettoomsättningen med 4 miljoner euro. De starkare valutorna hade en positiv inverkan på fjärde kvartalets nettoomsättning med 6 miljoner euro. Samtidigt hade försäljningen i Danmark av verksamheten för IT-lösningar åt fackföreningar en negativ inverkan på nettoomsättningen med cirka 2 miljoner euro. Exklusive valutaeffekter och denna avyttring minskade nettoomsättningen med 4 procent, i huvudsak på grund av minskad intern försäljning för verksamheten Globala kunder. Både Sverige och Norge hade en ökad extern försäljning, särskilt vad gäller vård- och omsorgslösningar samt till medie- och energisektorerna. Rörelseresultatet uppgick till 7,7 miljoner euro (2,4), eller 5,4 procent (1,6) av nettoomsättningen. Exklusive engångsposter steg rörelseresultatet till 11,5 miljoner euro (2,4), eller 8,0 procent (1,6) av nettoomsättningen. Resultatutvecklingen beror delvis på svaga jämförelsesiffror. År 2011 inbegrep fjärde kvartalets resultat kostnader och avsättningar för datacenterincidenten i Sverige. Dessutom minskade underleverantörskostnaderna väsentligt.

8 Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, CET 8 (45) I Centraleuropa och Ryssland minskade nettoomsättningen med 13 procent, men på grund av interna affärsöverförelser är försäljningssiffrorna inte helt jämförbara. Den externa försäljningen låg kvar på föregående års nivå. Påverkan av valutakursförändringar var obetydlig. Den största ökningen fanns i Ryssland med en stor efterfrågan på betalkortlösningar, medan den negativa utvecklingen för Product Engineering Solutions fortsatte. Lönsamheten i Ryssland vände uppåt men verksamheten i Tyskland hade en fortsatt otillfredsställande lönsamhet under fjärde kvartalet. I Tyskland ligger den svaga lönsamheten i huvudsak inom Product Engineering Solutions. Förhandlingarna under 2012 att avyttra verksamheten i Tyskland slutfördes i februari Rörelseresultatet uppgick till -22,4 miljoner euro (-6,8), eller -71,7 procent (-18,9) av nettoomsättningen. Rörelseresultatet innefattar nedskrivningar på 17,6 miljoner euro avseende försäljningen i Tyskland, samt omstruktureringskostnader på 2,1 miljoner euro (1,5). Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till -2,7 miljoner euro (-5,3), eller -8,5 procent (-14,7) av nettoomsättningen. Inom enheten Globala kunder minskade nettoomsättningen med 10 procent. Avyttringarna i Storbritannien, Italien och Spanien hade en negativ effekt på nettoomsättningen med cirka 9 miljoner euro. Exklusive avyttringar och valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med 7 procent. Nedgången beror främst på utvecklingen i Industry Solutions och Enterprise Solutions, vilka drabbades av kundernas försiktighet kring nya investeringar. Product Engineering Solutions stod för 2 miljoner euro av minskningen i Globala kunders försäljning. Lönsamheten fortsatte dock att förbättras under fjärde kvartalet. Företaget har med framgång anpassat verksamheten efter efterfrågan. Detta är särskilt tydligt i de betydligt lägre underleverantörskostnaderna. Fjärde kvartalets rörelseresultat uppgick till -10,1 miljoner euro (9,6), eller -6,1 procent (5,2) av nettoomsättningen. Rörelseresultatet innefattar nedskrivningar på 16,1 miljoner euro avseende avyttringarna i Tyskland, Italien och Spanien samt omstruktureringskostnader på 9,2 miljoner euro (1,5). Rörelseresultatet exklusive engångsposter var 15,1 miljoner euro (15,3), eller 9,1 procent (8,3) av nettoomsättningen. Kundförsäljning uppdelad på affärslinjer På grund av överföring av verksamheter mellan affärslinjerna i början av 2012, har jämförelsesiffrorna för 2011 ändrats jämfört med de siffror som publicerades för Kundförsäljning Kv 4, 2012, miljoner euro Kundförsäljning Kv 4, 2011, miljoner euro Förändring, % Industry Solutions Enterprise Solutions Managed Services and Transformation Product Engineering Solutions Summa Inom Industry Solution påverkades försäljningen negativt av försäljningen av den brittiska affärsverksamheten inom finansiella tjänster samt de italienska och spanska verksamheterna. Detta uppvägdes dock delvis av valutaeffekter. Exklusive avyttringar och valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 5 procent. Inom vård- och omsorg fortsatte den kraftiga tillväxten med god försäljning för Tietos Lifecare-lösningar. Även inom energisektorn var tillväxten hög. Försäljningen till finanssektorn fortsatte att minska. Den vanliga försäljningstoppen för licenser som brukar inträffa mot årets slut uteblev. Försäljningen var istället mer jämnt fördelad över året. Den underliggande lönsamheten förbättrades ytterligare, i huvudsak på grund av besparingsprogrammet. Inom Enterprise Solutions låg försäljningen kvar på föregående års nivå. Den positiva effekten av valutakursförändringar var under 1 miljon euro. Finland var den starkaste marknaden med god

9 Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, CET 9 (45) försäljning till finanssektorn, detaljhandel och offentlig sektor, medan försäljningen till kunder inom Globala kunder gick ned. Kundernas fokus låg på att utöka befintliga tillämpningar samt mindre utvecklingsprojekt. Lönsamheten förbättrades betydligt, i huvudsak på grund av besparingsprogrammet. Inom Managed Services and Transformation påverkades försäljningen negativt av avyttringen av den danska verksamheten för IT-lösningar åt fackföreningar, men den negativa effekten uppvägdes av valutaeffekter. Exklusive avyttringar och valutaeffekter minskade nettoomsättningen med 5 procent. Kundförsäljningen minskade delvis på grund av ett antal stora transformationsprojekt i Sverige som genomförts med underleverantörer och som avslutades. Lönsamheten förbättrades betydligt under fjärde kvartalet. En del av förbättringen beror på svaga jämförelsesiffror. År 2011 inbegrep fjärde kvartalets resultat kostnader och avsättningar för datacenterincidenten i Sverige. Dessutom bidrog besparingsprogrammet till fortsatt förbättring. Product Engineering Solutions hade en fortsatt tvådelad utveckling. Försäljningen till en nyckelkund inom segmentet mobiltillverkare fortsatte att minska. Å andra sidan fortsatte den kraftiga tillväxten i segmentet tillverkare av nätkomponenter, och den ökade försäljningen till ett antal nya kunder var stabil. Totalt sett stod stora nyckelkunder för omkring hälften av försäljningsminskningen. Nedgången beror delvis på den produktutvecklingsverksamhet i Tyskland som nu ska avyttras. Affärslinjen har aktivt dragit ned på kapaciteten under 2012 genom att minska med omkring 640 befattningar, men det finns fortfarande potential att förbättra beläggningsgraden. FINANSIELL UTVECKLING JANUARI DECEMBER Helårets nettoomsättning låg kvar på föregående års nivå och uppgick till 1 825,3 miljoner euro (1 828,1). Avyttringarna hade en negativ effekt på nettoomsättningen med cirka 26 miljoner euro. Under första kvartalet sålde Tieto verksamheten inom finansiella tjänster i Storbritannien samt inom IT-tjänster åt fackföreningar i Danmark. Under fjärde kvartalet såldes sedan verksamheterna i Italien och Spanien. Samtidigt hade valutakursförändringar en positiv effekt på nettoomsättningen med 29 miljoner euro för helåret. Även exklusive valutaeffekter och avyttringar låg nettoomsättningen kvar på föregående års nivå. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 61,3 miljoner euro (98,1), motsvarande en rörelsemarginal på 3,4 procent (5,4). Rörelseresultatet inkluderar 15,4 miljoner euro i realisationsvinster från avyttringen av verksamheten inom finansiella tjänster i Storbritannien samt 34,1 miljoner euro i nedskrivningar, som i huvudsak gäller försäljningen i Tyskland. Dessutom bokförde Tieto 57,1 miljoner euro (12,9) i omstruktureringskostnader. Rörelseresultatet exklusive engångsposter var 137,1 miljoner euro (117,1), motsvarande 7,5 procent (6,4) av nettoomsättningen. Besparingsprogrammet för att skapa en konkurrenskraftig kostnadsstruktur låg före plan vid årets slut. Lönekostnaderna exklusive omstruktureringskostnader och valutaeffekter låg dock kvar på föregående års nivå, främst på grund av löneinflation och högre incitamentsbelopp, vilka delvis uppvägde den positiva effekten av de uppsägningar som gjordes För att uppnå ytterligare förbättringar i kostnadsstruktur och beläggningsgrad inleddes som planerat programmets andra fas under andra halvan Resultatförbättringen berodde delvis på lägre underleverantörskostnader och valutakursändringar. Underleverantörskostnaderna minskade med 24 miljoner euro, eller 14 procent. Valutakursförändringarna hade en positiv effekt med cirka 8 miljoner euro på rörelseresultatet. De finansiella nettokostnaderna uppgick till 4,6 miljoner euro (6,8) för helåret. Räntekostnaderna netto var 4,3 miljoner euro (5,8) och valutavinster netto 0,5 miljoner euro (0,4). Övriga finansiella intäkter och kostnader uppgick till -0,8 miljoner euro (-1,4). Helårets vinst per aktie uppgick till 0,41 euro (0,84). Vinsten per aktie exklusive engångsposter var 1,30 euro (1,07). Finansiell utveckling uppdelad på marknadsenheter

10 Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, CET 10 (45) Nettoomsättning, 1 12, 2012, miljoner euro Nettoomsättning, 1 12, 2011, miljoner euro Förändring, % Rörelsemarginal 1 12/2012, % Rörelsemarginal 1 12/2011, % Finland och Baltikum ,6 8,0 Skandinavien ,4 3,4 Centraleuropa och ,1-16,0 Ryssland Globala kunder ,6 7,6 Koncerneliminering Summa ,4 5,4 Rörelseresultat exklusive engångsposter, uppdelat på marknadsenheter Rörelseresultat exkl. engångsposter 1 12, 2012, miljoner euro Rörelseresultat exkl. engångsposter, 1 12, 2011, miljoner euro Rörelsemarginal exkl. engångsposter, 1 12, 2012, % Rörelsemarginal exkl. engångsposter, 1 12, 2011, % Finland och Baltikum 76,8 61,7 10,1 8,4 Skandinavien 36,1 25,5 6,6 4,7 Centraleuropa och Ryssland -13,6-19,2-10,8-14,7 Globala kunder 53,4 61,7 8,1 8,5 Stabsfunktioner och koncernledning -15,5-12,6 Summa 137,1 117,1 7,5 6,4 I Finland och Baltikum bidrog större volymer inom outsourcingtjänster samt de nya avtal som tecknades under första halvan av 2012 till tillväxt. Den positiva försäljningsutvecklingen fortsatte i de flesta sektorer, där tillverkningssektorn, finanssektorn och offentlig sektor hade den största tillväxten. Rörelseresultatet uppgick till 65,3 miljoner euro (58,8), eller 8,6 procent (8,0) av nettoomsättningen. Rörelseresultatet exklusive engångsposter var 76,8 miljoner euro (61,7), eller 10,1 procent (8,4) av nettoomsättningen. Högre nettoomsättning, besparingsprogrammet och högre kvalitet bidrog till den goda lönsamheten. I Skandinavien låg nettoomsättningen kvar på föregående års nivå på 547 miljoner euro. De starkare valutorna hade en positiv inverkan på helårets nettoomsättning med 20 miljoner euro. Samtidigt hade försäljningen av den danska verksamheten, med IT-tjänster för fackföreningar, en negativ inverkan med cirka 4 miljoner euro. Exklusive valutaeffekter och denna avyttring minskade nettoomsättningen med 3 procent. Nedgången beror delvis på ett antal stora transformationsprojekt som genomförts med underleverantörer och som avslutades. I lokala valutor hade Norge en god tillväxt, särskilt i energisektorn men även inom detaljhandels- och logistiksektorerna samt vård- och omsorgslösningar. Rörelseresultatet uppgick till 18,8 miljoner euro (18,7), eller 3,4 procent (3,4) av nettoomsättningen. Exklusive engångsposter steg rörelseresultatet till 36,1 miljoner euro (25,5), eller 6,6 procent (4,7) av nettoomsättningen. Resultatutvecklingen beror delvis på svaga jämförelsesiffror. År 2011 inkluderade fjärde kvartalsresultatet kostnader och avsättningar för datacenterincidenten i Sverige. Dessutom minskade underleverantörskostnaderna väsentligt. Verksamheterna Managed Services och Industry Solutions förbättrade sina resultat, medan lönsamheten i Enterprise Solutions har ytterligare förbättringspotential. För verksamheten Centraleuropa och Ryssland minskade nettoomsättningen med 4 procent. På grund av interna överföringar är försäljningssiffrorna dock inte helt jämförbara. Den externa försäljningen

11 Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, CET 11 (45) steg med 7 procent. Den största ökningen fanns i sektorn för finansiella tjänster, där efterfrågan på betalkortlösningar och digitala affärslösningar var stor för Enterprise Solutions respektive Industry Solutions. Rörelseresultatet uppgick till -40,3 miljoner euro (-21,0), eller -32,1 procent (-16,0) av nettoomsättningen, och inkluderar nedskrivningar på 17,6 miljoner euro från försäljningen i Tyskland, samt omstruktureringskostnader på 9,1 miljoner euro. Exklusive engångsposter steg rörelseresultatet till -13,6 miljoner euro (-19,2), vilket motsvarar -10,8 procent (-14,7) av nettoomsättningen. Lönsamheten i Tyskland och Ryssland var otillfredsställande. I Ryssland är Tietos mål att fokusera på utvalda produkter och branscher. Den ryska IT-marknaden är god och har bidragit till Tietos tillväxt, särskilt inom betalkortområdet, som är en av de utvalda målbranscherna. Lönsamheten vände uppåt mot årets slut. I Tyskland var lönsamheten fortsatt otillfredsställande under året och de förhandlingar som pågick under 2012 om att avyttra den tyska verksamheten, slutfördes i februari Den svaga lönsamheten i Tyskland kommer i huvudsak från Product Engineering Solutions. Inom enheten Globala kunder minskade nettoomsättningen med 9 procent. Avyttringarna i Storbritannien, Italien och Spanien hade en negativ effekt på nettoomsättningen med omkring 22 miljoner euro. Exklusive avyttringar och valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med 7 procent. Nedgången är i huvudsak hänförlig till Managed Services och Industry Solutions, som drabbades av nyckelkunders besparingsprogram. Försäljningen för Product Engineering Solutions gick också ned, men stabiliserades under andra halvåret. Lägre volymer ledde till lägre lönsamhet. Men kapacitetsjusteringar bidrog till en betydande förbättring under andra halvåret Helårets rörelseresultat uppgick till 36,7 miljoner euro (55,3), eller 5,6 procent (7,6) av nettoomsättningen. Rörelseresultatet inkluderar realisationsvinster på 15,4 miljoner euro från försäljningen i Storbritannien, nedskrivningar på 16,1 miljoner euro avseende avyttringarna i Tyskland, Italien och Spanien samt omstruktureringskostnader på 16,1 miljoner euro. Exklusive engångsposter var rörelseresultatet 53,4 miljoner euro (61,7), eller 8,1 procent (8,5) av nettoomsättningen. Segmentet Globala kunder innefattar cirka 20 kunder, försäljningskontor i Italien, Spanien, Storbritannien och USA/Kanada samt offshoreländerna Kina, Tjeckien, Indien och Filippinerna. I december såldes verksamheterna i Italien och Spanien. Kundförsäljning uppdelad på affärslinjer På grund av överföring av verksamheter mellan affärslinjerna i början av 2012, har jämförelsesiffrorna för 2011 ändrats från de siffror som publicerades för Kundförsäljning 1 12, 2012, miljoner euro Kundförsäljning 1 12, 2011, miljoner euro Förändring, % Industry Solutions Enterprise Solutions Managed Services and Transformation Product Engineering Solutions Summa Inom Industry Solutions var efterfrågan på produktbaserade lösningar stabil på samtliga marknader. Försäljningen påverkades negativt av avyttringen av den brittiska verksamheten inom finansiella tjänster samt av verksamheterna i Italien och Spanien, men detta uppvägdes delvis av valutaeffekter. Inom vård och omsorg fortsatte den kraftiga tillväxten med god försäljning för Tietos Lifecare-lösningar. Energisektorn hade också en god tillväxt, liksom tillverkningsindustrin, som gynnades av en bra efterfrågan på Tietos papperslösning TIPS (Tieto Integrated Paper Solution). Försäljningen till finanssektorn minskade. Lönsamheten förbättrades från föregående år och är stabil.

12 Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, CET 12 (45) Inom Enterprise Solutions var Finland den starkaste marknaden med god försäljning till detaljhandeln, offentlig sektor och skogsindustrin. Försäljningen till kunder inom Globala kunder gick ned. Under året låg kundernas fokus främst på mindre utvecklingsprojekt samt på att utvidga befintliga tillämpningar. Lönsamheten förbättrades väsentligt mot årets slut, men ligger fortfarande under företagets mål. Inom Managed Services and Transformation minskade kundförsäljningen delvis på grund av några stora transformationsprojekt i Sverige som genomfördes med underleverantörer och som avslutades, men även på grund av minskad försäljning till kunder inom Globala kunder. Försäljningen påverkades också negativt av avyttringen av den danska verksamheten inom IT-tjänster för fackföreningar, men den negativa effekten uppvägdes av valutaeffekter. Utvecklingen berodde delvis på svaga jämförelsesiffror. År 2011 inbegrep fjärde kvartalets resultat kostnader och avsättningar för datacenterincidenten i Sverige. Besparingsprogrammet och åtgärder för att förbättra kvaliteten bidrog till förbättringar mot slutet av året. Inom Product Engineering Solutions minskade försäljningen främst på grund av en stor kund. Detta uppvägdes delvis av den ökade försäljningen till några nya kunder, och försäljningen stabiliserades mot årets slut. Tillväxten inom segmentet tillverkare av nätkomponenter var god, medan segmentet tillverkare av mobilenheter drabbades av svag efterfrågan. Lönsamheten var otillfredsställande, vilket delvis berodde på den produktutvecklingsverksamhet i Tyskland som nu ska säljas. Affärslinjen har aktivt minskat kapaciteten under 2012 genom att dra ned med omkring 640 befattningar. Detta förbättrade lönsamheten under andra halvåret men det finns fortfarande potential att höja beläggningsgraden. KASSAFLÖDE OCH FINANSIERING Fjärde kvartalets nettokassaflöde från den löpande verksamheten, inklusive minskningen på 27,0 miljoner euro (ökning på 5,1) i rörelsekapital netto, uppgick till 60,6 miljoner euro (43,7). Minskningen i rörelsekapital netto berodde i huvudsak på högre leverantörsskulder och lönerelaterade upplupna kostnader. Helårets nettokassaflöde från den löpande verksamheten var 161,9 miljoner euro (123,2) och inkluderar en minskning på 11,5 miljoner euro (ökning på 40,5) i rörelsekapital netto. Skattebetalningarna uppgick till 10,7 miljoner euro (27,3) för helåret som följd av en återbetalning i Finland under andra kvartalet. Betalningar för förvärv uppgick till 0,5 miljoner euro (0,5) och avyttringar uppgick till 18,7 miljoner euro (0,0) för helåret. Soliditeten var 49,5 procent (46,4). Gearingen minskade till 4,3 procent (14,6). Nettoskulden uppgick till 23,9 miljoner euro (82,7) inklusive 114,8 miljoner euro i räntebärande lån, 6,0 miljoner euro i finansiella leasingskulder, 8,3 miljoner euro i finansiella leasingfordringar, 1,9 miljoner euro i övriga räntebärande fordringar och 86,7 miljoner euro i likvida medel. Den räntebärande kortfristiga skulden innefattar en obligation på 100 miljoner euro som förfaller i december Obligationen på 50 miljoner euro (private placement) förföll i juli 2012 och som följd av Tietos goda likviditet omfinansierades den inte. Den syndikerade revolverande kreditfaciliteten på 100 miljoner euro som förfaller i maj 2016 utnyttjades inte och inga företagscertifikat var emitterade enligt företagscertifikatprogrammet på 250 miljoner i slutet av december. Tieto tecknade i december bekräftade garantifaciliteter på 100 miljoner euro som kan användas för pensionsåterlån (TyEL). Faciliteten löper ut i slutet av 2013 och innebär att Tieto kan lyfta pensionslån med upp till två års löptid. Övriga långfristiga räntebärande lån på 0,9 miljoner euro och kortfristiga räntebärande lån på 13,9 miljoner euro avsåg i huvudsak ett avtal för stordatorer och programvara. INVESTERINGAR

13 Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, CET 13 (45) Helårets investeringar uppgick till 62,9 miljoner euro (103,6). Minskningen i investeringar beror i huvudsak på den höga jämförelsesiffran från 2011 och som inkluderar ett stort stordator- och programvaruavtal. Investeringskostnaderna uppgick till 62,6 miljoner euro (103,6). Investeringar i aktier uppgick till 0,3 miljoner euro för helåret. Tieto har beslutat att investera 10 miljoner euro i sitt datacenter i Esbo, Finland, som är ett av världens mest energieffektiva datacenter. Investeringen kommer att realiseras under AFFÄRSTRANSAKTIONER JANUARI-DECEMBER I februari tecknade Tieto avtal om att sälja verksamheten inom finansiella tjänster i Storbritannien, med 145 anställda, till Sopra Group, ett ledande globalt teknikkonsultföretag. Nettoomsättningen för den avyttrade verksamheten uppgick till 22 miljoner euro år Tieto bokförde en realisationsvinst på 15,4 miljoner euro i resultatet för första kvartalet. I mars tecknade Tieto avtal om att sälja verksamheten inom IT-tjänster till danska fackföreningar, med 36 anställda, till Netcompany, en leverantör av IT-lösningar och konsulttjänster i Danmark. Under 2011 uppgick nettoomsättningen för den avyttrade verksamheten till cirka 5,4 miljoner euro. Tieto bokförde nedskrivningar på 0,5 miljoner euro för första kvartalet. I november offentliggjorde Tieto försäljningen av sin vitryska verksamhet till ScienceSoft. Samtliga 90 anställda fördes över till köparen. Enheten i Minsk, Vitryssland, etablerades 2007 för att fungera som ett närliggande utvecklingscenter för olika affärsverksamheter inom Tieto-koncernen. I november tecknade Tieto avtal om att sälja sina affärsverksamheter i Italien och Spanien till GEA Enterprise S.R.L., ett företag som ägs av den nuvarande ledningen i de avyttrade verksamheterna. Affärsverksamheten, däribland cirka 300 anställda, överfördes till den nya ägaren under december. Nettoomsättningen för de avyttrade verksamheterna uppgick till 32 miljoner euro Avyttringen hade inte någon betydande effekt på Tietos lönsamhet. VIKTIGA AVTAL JANUARI DECEMBER I januari valde Helsingforsregionens trafik (HSL/HRT) Tieto till leverantör av ett nytt biljett- och informationssystem. Avtalet, som tecknades i maj, omfattar leverans av biljett- och informationssystem samt support- och underhållstjänster under en period om fem år. Det totala värdet på avtalet, inklusive leverans och fem år med support och underhåll, är cirka 90 miljoner euro. I mars tecknade Tieto och Nokia Siemens Networks ett outsourcingavtal gällande delar av den finska verksamheten för underhåll, teknisk support och FoU inom driftstödssystem (OSS, Operations Support System) och abonnentdatahantering (SDM, Subscriber Data Management) till mobila nät. Som del av outsourcingen har cirka 240 medarbetare förts över till Tieto som befintliga anställda. I maj offentliggjorde Tieto att företaget ska leverera lösningar inom området kontaktlös teknik i det mobila NFC-projetet hos MTS och MasterCard i Ryssland. Tieto har levererat en kontaktlös Card Suitevärdlösning åt MTS Bank, utfärdare och förvärvare av betalkort. Leveransen är del av NFC-projektet (Near Field Communication) som genomförs av telekomoperatören MTS och MasterCard. I maj annonserade Tieto om lanseringen av en mobilapplikation åt det finska detaljhandelsföretaget Ruokakesko. Tieto skapade en mobilapp för recept och inköpslistor åt Pirkka, som kan laddas ned från Apples App Store och Google Play. Appen kan köras på iphone, ipad och Android-enheter. I maj tecknade Tieto, Lokalförsäkring och Tapiola ett fem år långt avtal rörande infrastrukturtjänster kopplat till lösningar för IT-miljön hos Lokalförsäkring och Tapiola. Värdet på avtalet är cirka 35 miljoner euro. I samband med transaktionen fördes 34 anställda på Lokalförsäkring och Tapiola över till Tieto Finland.

14 Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, CET 14 (45) I maj tecknade Tieto ett fem år långt avtal med SSC (Statens Servicecenter) i Sverige. Avtalet gäller i fem år och kan förlängas med två år. Ordervärdet under femårsperioden uppgår till cirka 7,8 miljoner euro. I juni beslöt Sollentuna kommun att utnyttja optionen att förlänga sitt avtal med tre år. Avtalet tecknades med Tieto i februari Ordervärdet under treårsperioden uppgår till cirka 8,5 miljoner euro (75 miljoner svenska kronor). Avtalet gäller driftstjänster, supporttjänster via en servicedesk och konsulttjänster. I juni förlängde Apotekens Service, som ansvarar för IT-leveranser till samtliga aktörer på den avreglerade apoteksmarknaden, sitt samarbete med Tieto som leverantör av IT-tjänster. Det ursprungliga avtalet tecknades 2009 och innefattar driftstjänster och konsultstöd. Den ett år långa förlängningen motsvarar ett värde på cirka 6,3 miljoner euro (56 miljoner svenska kronor). I juni tecknade Tieto och Nordea ett ramavtal om nyttjande av Tietos IT-tjänstcenter offshore. Avtalet innebär att Tieto kan erbjuda och leverera projektleveranser, applikationsförvaltning och specialisttjänster från Tietos kompetenscenter offshore. I juli tecknade Tieto och ÅF ett nytt globalt, tre år långt avtal om IT-tjänster. Avtalet motsvarar ett ordervärde på cirka 10 miljoner euro och innefattar en option på ytterligare två år. I augusti tecknade Tieto och Green Investment Holding i Polen ett avtal om CSI-tjänster gällande LTEutrustning (Long-Term Evolution). Avtalet motsvarar ett ordervärde på cirka 3 miljoner euro och täcker integrering av lösningar från design till testning och underhåll av programvara. I september tecknade Tieto och Continental i Tyskland ett avtal om samarbete om FoU-tjänster. Ordervärdet uppgår till cirka 2 miljoner euro. I september tecknade Tieto och Itella ett avtal om SAP Dynamic Landscape-tjänster med ett ordervärde på över 4 miljoner euro. I oktober tecknade Tieto och Stockholms stad avtal om drift och förvaltning av stadens centrala verksamhetssystem. Avtalet omfattar stadens cirka 80 centrala verksamhetssystem som stöder kärnaktiviteter med fokus på vård, skolor och omsorgstjänster samt en servicedesk. Det totala värdet på avtalet är cirka 180 miljoner svenska kronor per år, med en avtalad löptid på fyra år och möjlighet till förlängning med två plus två år. I oktober tecknade Tieto och Mondi i Österrike ett två årigt samarbetsavtal som omfattar analys av produktionsprocess, simulering, optimering och datautvinning samt applikationsutveckling och affärsinformationstjänster. Värdet på avtalet är närmare 4 miljoner euro. I november fick Tieto förtroendet att förvalta svenska Bilprovningens IT-miljö. Avtalet löper på två år med ett ordervärde på cirka 8,5 miljoner euro (73 miljoner svenska kronor). I december beslutade försäkringsbolaget Folksam att outsourca applikationsförvaltning av alla dess centrala affärssystem till Tieto. Avtalet löper på fyra år med möjlighet att förlänga det i ytterligare två år. Ordervärdet under fyraårsperioden uppskattas till cirka 39 miljoner euro. I slutet av december beslutade Apoteket AB att Tieto ska hantera drift, applikationsförvaltning och arbetsplatser genom att förnya ett avtal för perioden med option att förlänga i ytterligare två år. Det totala värdet under den treåriga perioden är 40 miljoner euro. PERSONAL Som följd av personalförhandlingarna under 2012 har antalet anställda minskat. Utöver nedskärningar med tjänster, har avyttringar minskat antalet anställda med cirka 600 personer. Samtidigt har nya

15 Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, CET 15 (45) outsourcingavtal inneburit 300 nya medarbetare. Antalet heltidsanställda uppgick till (18 123) i slutet av december. Antalet heltidsanställda på globala leveranscenter uppgick till (7 250), eller 41,6 procent (40,0) av personalen. Inom Product Engineering Solutions var andelen offshoretjänster 59 procent, vilket är en tillfällig minskning med cirka 1 procentenhet sedan årets början. Inom IT-tjänster steg andelen offshoretjänster med över 2 procent och låg på 35 procent i slutet av december. Det rullande tolvmånaderstalet för personalomsättning låg på 9,9 procent (12,5) procent i slutet av december. Antalet heltidsanställda i genomsnitt var (18 098) för helåret. Lönekostnaderna under 2012 uppgick till 779,3 miljoner euro (772,4). År 2012 var 73 procent (73) av de anställda män och 27 procent (27) kvinnor. På koncernnivå väntas löneinflationen ligga över 3 procent i genomsnitt. På marknader som Indien, Kina och Ryssland väntas löneinflationen vara fortsatt tvåsiffrig. UTVECKLING Tietos kostnader för utveckling av erbjudanden uppgick till 38 miljoner euro 2012, vilket motsvarar 2,1 procent av nettoomsättningen (41 miljoner euro 2011, motsvarande 2,2 procent av nettoomsättningen). Kostnaderna består av utveckling av tjänster och produkter med fokus t.ex. på vård och omsorgslösningar samt drifts- och underhållstjänster. Dessutom uppgick kostnaderna för intern utveckling, inklusive processer och verktyg, till 12 miljoner euro (7). Utvecklingskostnader för stora nya affärskoncept och programvaruprodukter aktiveras som immateriella tillgångar om de uppfyller de angivna kraven i redovisningsprinciperna. Inga utvecklingskostnader aktiverades vare sig 2012 eller AKTIEÄGARNAS NOMINERINGSKOMMITTÉ Aktieägarnas nomineringskommitté består av fyra medlemmar, vilka varje år utses av de största aktieägarna och styrelsens ordförande. Företagets största aktieägare fastställdes utifrån innehav registrerade i finländska och svenska bokföringssystem per den 31 augusti Följande medlemmar har nominerats till aktieägarnas nomineringskommitté: Lars Förberg, delägare, Cevian Capital, Kari Järvinen, verkställande direktör, Solidium Oy, Timo Ritakallio, tillförordnad verkställande direktör, Ilmarinen ömsesidiga pensionsförsäkringsbolag, Pekka Pajamo, CFO, Ömsesidiga pensionsförsäkringsbolaget Varma, Markku Pohjola, styrelseordförande, Tieto Abp STYRELSE Årsstämman 2012 valde om Kurt Jofs, Eva Lindqvist, Risto Perttunen, Markku Pohjola och Teuvo Salminen. Dessutom valdes Sari Pajari, Ilkka Sihvo och Jonas Synnergren till nya styrelsemedlemmar. FÖRETAGSLEDNING I mars 2012 reviderade Tieto sin strategi, och under andra halvåret 2012 tillsattes nya befattningar i ledningen för att kunna genomföra strategin baserat på den nya verksamhetsmodellen. Sammansättningen av den nya ledningsgruppen gäller från den 1 januari 2013 och ser ut som följer: Kimmo Alkio, koncernchef och verkställande direktör. Per Johanson, branschgruppen Financial Services Eva Gidlöf, branschgruppen Telecom, Media, Energy and Utilities (även Sverigechef) Ari Järvelä, branschgruppen Manufacturing, Retail and Logistics (även Finlandschef) Satu Kiiskinen, branschgruppen Public, Healthcare and Welfare (började på företaget den 1 januari och blir medlem i koncernledningen den 1 mars) Ari Karppinen, tjänstelinjen Managed Services Henrik Sund, tjänstelinjen Consulting and System Integration Kolbjørn Haarr, Nya marknader (tidigare Centraleuropa och Ryssland) Antti Vasara, Product Engineering Services

16 Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, CET 16 (45) Lasse Heinonen, CFO Katariina Kravi, Human Resources AKTIER OCH AKTIERELATERADE INCITAMENTSPROGRAM Under 2012 tecknades sammanlagt av Tietos nya aktier med företagets optioner 2006C, och sammanlagt aktier med optionerna 2009A. Sammanlagt av de tecknade aktierna registrerades den 18 januari Till följd av teckningarna ökade antalet registrerade aktier per den 31 december 2012, till och aktiekapitalet till ,00 euro. Vid utgången av 2012 hade företaget registrerade aktieägare. Baserat på ägarregistren på värdepapperscentralerna i Finland och i Sverige ägdes 54 procent av Tietos aktier av placerare i Finland och 4 procent av svenska investerare. Sammanlagt ägde småsparare i Finland och Sverige 13,96 procent av Tietos aktier. Vid utgången av 2012 uppgick företagets innehav till aktier, vilket motsvarar 0,8 procent av det totala antalet aktier och röster. Antalet utestående aktier, exklusive egna aktier som innehas av företaget, var Det skedde inga förändringar i antalet aktier i företagets innehav under Under året steg aktiekursen med 35 procent i Helsingfors och med 31 procent i Stockholm. Samtidigt steg OMX Helsinki Price Index med 8 procent. OMX Stockholm Price Index steg med 12 procent Total aktieägaravkastning uppgick till 41 procent. År 2012 publicerades inga meddelanden om ändringar avseende företagets aktieinnehav. Mer information om aktier och aktieägare finns på UTDELNINGSFÖRSLAG Moderbolagets utdelningsbara medel uppgår till ,62 euro varav nettovinsten för det aktuella året uppgår till ,31 euro. Styrelsen föreslår en utdelning på 0,83 euro (0,75) per aktie för Utdelningen ska betalas till aktieägarna som på registreringsdagen för utdelning, den 28 mars 2013, är registrerade i aktieägarregistret hos Euroclear Finland Oy eller hos Euroclear Sweden AB. Den föreslagna utdelningen utgör inte en risk för företagets solvens. HÄNDELSER EFTER PERIODEN I februari tecknade Tieto avtal om att sälja majoriteten av verksamheterna i Tyskland och Nederländerna till den tyska industrikoncernen Aurelius. Transaktionen väntas ske under andra kvartalet 2013, förutsatt godkännande av avtalsvillkor samt konkurrensmyndigheter. Nettoomsättningen i de sålda affärsverksamheterna uppgick till över 110 miljoner euro De tyska verksamheterna gick med förlust under 2012, och försäljningen kommer att förbättra Tietos rörelsemarginal i den underliggande verksamheten med cirka 0,5 procentenheter baserat på 2012 års resultat. Tieto bokförde cirka 30 miljoner euro i nedskrivningar för fjärde kvartalet De sålda affärsverksamheterna, inklusive cirka 900 anställda totalt, förs över till den nya ägaren när affären realiseras. Försäljningen omfattar inte Tietos globala verksamheter och kunder, det vill säga skogsindustriverksamheten i Tyskland, energiverksamheten i Nederländerna, produktutvecklingsresurser för globala kunder samt andra utvalda globala roller. Mellan 7 december och 31 december 2012 tecknades sammanlagt av Tietos nya aktier med företagets aktieoptioner 2006C, och sammanlagt aktier med optionerna 2009A. Som följd av teckningarna har antalet aktier i Tieto ökat till och aktiekapitalet till ,00 euro. De tecknade aktierna enligt aktieoptionerna registrerades i handelsregistret 18 januari RISKER PÅ KORT SIKT OCH OSÄKERHETSFAKTORER Avmattningen i Europa kan även leda till en nedgång på IT-tjänstmarknaden. Andelen av Tietos nettoomsättning för ett antal stora kunder har minskat något under 2012 men företagets försäljningsutveckling är fortfarande relativt känslig för förändringar i efterfrågan från dessa kunder.

17 Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, CET 17 (45) Inom telekomsektorn är efterfrågan relativt svag på grund av budgetnedskärningar hos ett antal av Tietos nyckelkunder. Den tuffa affärsmiljön i den här sektorn kan ha en negativ inverkan på företaget på kort sikt. Men företaget har visat sig kunna anpassa verksamheten när det behövs. De pågående organisationsändringarna och omstruktureringen i företaget kan skapa osäkerhet hos anställda och utgöra risker för företagets prestationer. Prispress kan leda till försämrad lönsamhet för IT-tjänstföretagen. Dessutom kan, vilket är typiskt för branschen, stora enskilda avtal ha en stor effekt på tillväxten. Negativ pris- och volymutveckling kan leda till ett behov av ytterligare nedskärningar. Typiska risker i IT-tjänstbranschen innefattar kvaliteten på leveranser och projektförseningar. Överföring till kompetenscenter i offshoreländer samt pågående organisationsändringar kan innebära risker för projektförluster och viten. UTSIKTER FÖR HELÅRET 2013 Den organiska tillväxten i nettoomsättning väntas ligga på samma nivå som tillväxten på ITtjänstmarknaden, med undantag av telekomsektorn där tillväxten väntas bli svagare. Tieto bedömer att lönsamheten fortsätter att förbättras under 2013 och att helårets rörelseresultat (EBIT) exklusive engångsposter ökar jämfört med föregående års nivå (137,1 miljoner euro 2012). Revision Siffrorna för helåret i denna rapport är granskade av koncernens revisor. Finansiell kalender 2013 Vecka Årsredovisning 2012 på Tietos webbplats 25 mars 2013 Årsstämma 25 april 2013 Delårsrapport 1/2013 (07.00 CET) 19 juli 2013 Delårsrapport 2/2013 (07.00 CET) 23 oktober 2013 Delårsrapport 3/2013 (07.00 CET) Redovisningsprinciper 2012 Vid upprättandet av de finansiella rapporterna har koncernen följt samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen för 2011, förutom för effekten av ändringar som krävs på grund av införandet av följande ändringar i befintliga standarder, men utan någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter: - IFRS 7 (ändring), Upplysningar Överföring av finansiella tillgångar. - IAS 12 (ändring), Inkomstskatt. Följande nya standarder, ändringar och tolkningar kommer att tillämpas av koncernen 2013: - IAS 1 (ändring), Financial statement presentation regarding other comprehensive income. - IAS 19 (ändring), Ersättningar till anställda. Ändringen innebär att korridormetoden elimineras och finansiella kostnader beräknas utifrån en nettofonderingsgrund. Alla aktuariella vinster och förluster måste redovisas direkt i övrigt totalresultat. Företagsledningen uppskattar att pensionsförpliktelsen netto ökar till cirka 39 miljoner euro, men har bara en mindre inverkan på rörelsemarginalen. - Följande ändringar har för närvarande ingen inverkan på koncernredovisningen. IAS 7, (ändring) Finansiella instrument Upplysningar om kvittering av finansiella tillgångar och skulder. IFRS 13, Värdering till verkligt värde. IFRIC 20, Kostnader relaterade till dagbrott. Följande nya standarder och ändringar kommer att tillämpas av koncernen 2014: - IFRS 11, Joint arrangements. Standarden är en mer realistisk avspegling av samavtal genom ett fokus på rättigheter och förpliktelser i avtalet snarare än den rättsliga formen. Det finns två typer av

18 Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, CET 18 (45) samavtal: gemensamt styrda verksamheter och joint ventures. Gemensamt styrda verksamheter uppkommer när en delägare har rättigheter till tillgångar och förpliktelser som avser avtalet och därmed redovisar sin andel av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Joint ventures uppkommer när en delägare har rätt till nettotillgångarna i överenskommelsen och redovisar sitt innehav genom egetkapitalmetoden. Klyvningsmetoden är inte längre tillåten för joint ventures. Kapitalandelsredovisning kommer att minska koncernens nettoomsättning med cirka 5 procent och rörelsemarginalen (EBIT) kommer att öka något, men periodens nettovinst kommer inte att påverkas. - Följande ändringar har för närvarande inte någon väsentlig inverkan på koncernredovisningen: IFRS 10, Koncernredovisning. IFRS 12, Upplysningskrav för innehav i övriga företag. IAS 27 (omarbetad 2011), Separata finansiella rapporter. IAS 28 (omarbetad 2011), Intressebolag och joint ventures. Ändringarna i IFRS 10, 11 och 12 om vägledning vid övergång för att begränsa kravet att tillhandahålla justerad jämförelseinformation endast för föregående jämförelseperiod. IAS 32 (ändring) Kvittering av finansiella tillgångar och skulder. Följande nya standard kommer att tillämpas av koncernen från Standarden har dock ännu inte antagits av EU. Företagsledningen bedömer effekten av ändringen på koncernredovisningen. - IFRS 9 Finansiella instrument. IFRS 9 är den första utfärdade standarden i det större projektet att ersätta IAS 39. Standarden behåller men förenklar den blandade värderingsmodellen och inför två primära värderingskategorier för finansiella tillgångar: Upplupet anskaffningsvärde och verkligt värde. Grunden för klassificeringen beror på företagets affärsmodell och den finansiella tillgångens avtalade kassaflödesegenskaper. Vägledningen i IAS 39 om nedskrivning av finansiella tillgångar och säkringsredovisning fortsätter att gälla. Redovisningsprinciperna kommer att beskrivas mer i detalj i årsredovisningen för år 2012.

19 Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, CET 19 (45) Nyckeltal Vinst per aktie, euro - före utspädning -0,26 0,18 0,32-0,10 0,45 0,41 0,84 - efter utspädning -0,26 0,18 0,32-0,10 0,45 0,41 0,84 Eget kapital per aktie, euro 7,75 7,90 8,06 7,60 7,69 7,75 7,90 Avkastning på eget kapital per rullande 12-månadersperiod, % 5,3 10,7 10,7 11,2 14,7 5,3 10,7 Avkastning på sysselsatt kapital per rullande 12-månadersperiod, % 12,5 18,3 17,6 17,4 20,8 12,5 18,3 Soliditet, % 49,5 46,4 50,4 45,8 44,7 49,5 46,4 Räntebärande nettoskuld, milj. euro 23,9 82,7 59,0 80,0 11,7 23,9 82,7 Nettoskuldsättningsgrad, % 4,3 14,6 10,2 14,7 2,1 4,3 14,6 Investeringar, milj. euro 19,3 13,8 15,6 13,6 14,4 62,9 103,6

20 Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, CET 20 (45) Antal aktier Utestående aktier vid periodens slut Före utspädning Efter utspädning Utestående aktier genomsnittligt Före utspädning Efter utspädning Innehav av egna aktier Vid periodens slut Genomsnittligt Utestående aktier vid periodens slut Före utspädning Efter utspädning Utestående aktier genomsnittligt Före utspädning Efter utspädning Innehav av egna aktier Vid periodens slut Genomsnittligt

TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan

TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, 07.00 CET 1 (45) TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan Oktober december

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 213 12 februari 214 Per Strömberg, VD Merlin Poljak, tf CFO Strategiska prioriteringar ger effekt Fortsatt positiv utveckling under Q4 Nettoomsättningen ökade med 1,5%* EBIT exklusive

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1997

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1997 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades under september, realisationsvinst 46 Mkr. Koncernens nettoomsättning under perioden 332 (645) Mkr, dito för jämförbara enheter 332

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013

Mekonomen. Mekonomen. Group. Januari - mars 2013. 8 maj 2013 Mekonomen Mekonomen Group Januari - mars 2013 8 maj 2013 Första kvartalet 2013 Intäkter: 1 405 MSEK (1 096) EBITA: 129 MSEK (119) EBITA-marginal: 9 procent (11) Rörelseresultat: 103 MSEK (111) Rörelsemarginal:

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-mars 2015. 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-mars 2015 20 april 2015 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari mars 2015 Första kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 17 procent Nettoomsättning första

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS FÖR CYBERCOM GROUP Stark tillväxt åter lönsamt Omsättningen ökade med 28% till 103,2 MSEK (80,6) Resultatet efter skatt ökade till 0,6 MSEK (1,3) Resultat per aktie ökade till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

bokslutskommuniké 2008

bokslutskommuniké 2008 Fjärde kvartalet - bokslutskommuniké Nettoomsättning 2 770 (2 527) Mkr Rörelseresultat 272,4 (197,6) Mkr Resultat efter skatt 184,1 (135,0) Mkr Resultat per aktie 14,62 (10,69) kronor Orderingång 2 724

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013

Mekonomen. Mekonomen. Januari - december 2012. 14 februari 2013 Mekonomen Mekonomen Januari - december 2012 14 februari 2013 Fjärde kvartalet 2012 Intäkter: 1 556 MSEK (1 088) Rörelseresultat: 125 MSEK (104) Rörelsemarginal: 8 procent (10) Resultat efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 1999-10-25 HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Stark förbättring av rörelseresultatet, nio månader 1999 högre än helår 1998. Ökad orderingång på en fortsatt stark marknad i västra

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

XPonCard Group AB Org.nr. 556408-3854

XPonCard Group AB Org.nr. 556408-3854 1 Delårsrapport Januari - Juni 2001 * Försäljningen under perioden uppgick till 378 MSEK, en ökning med 40% * Resultat före skatt exklusive reavinster uppgick till 25,0 MSEK (13,2) * Fortsatt framgång

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades i september 1997, realisationsvinsten uppgick till 46 Mkr. Operativt resultat för affärsområde Vägmarkering förbättrades med 19 Mkr till 7 (-12)

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Q2 2015 Press- och analytikerpresentation

Q2 2015 Press- och analytikerpresentation Q2 2015 Press- och analytikerpresentation 19 augusti 2015 Per Strömberg, Vd Sven Lindskog, CFO Q2 Översikt: Stabilt andra kvartal 2015 Stabil finansiell utveckling Ökad nettoomsättning +15% +4,3% exkl

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - september 2013. 7 november 2013

Mekonomen Group. Januari - september 2013. 7 november 2013 Mekonomen Group Januari - september 2013 7 november 2013 Tredje kvartalet 2013 Intäkter: 1 417 MSEK (1 433) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 2 procent EBITA: 178 MSEK (176) EBITA-marginal:

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

Resultatet belastas av strukturkostnader av engångskaraktär för verksamheterna i Sverige, Polen och Litauen om 9,0 Mkr (-).

Resultatet belastas av strukturkostnader av engångskaraktär för verksamheterna i Sverige, Polen och Litauen om 9,0 Mkr (-). Cygate designs, develops, installs and maintains Internet Communication Solutions for Voice, Data and Video for wireless and fixed. The solutions are based on both Cygate products and integrated solutions

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Pressinformation SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Resultatet efter finansnetto ökade till 3 310 (1 811). Engångsposter ingår med +660. Förbättrad lönsamhet för samtliga affärsområden. Fortsatt bra affärsläge

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer