TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan"

Transkript

1 Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, CET 1 (45) TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan Oktober december i korthet Nettoomsättningen uppgick till 478,6 miljoner euro (489,7), en minskning med 2 procent. Förhållandet orderingång/fakturering låg på 1,1 (1,2). Orderingången uppgick till miljoner euro (1 719). Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8,3 miljoner euro (26,1) och innefattade ett nettobelopp på - 52,1 miljoner euro i engångsposter. Engångsposterna inkluderar nedskrivningar på 33,6 miljoner euro samt omstruktureringskostnader på 18,5 miljoner euro. Rörelsemarginalen uppgick till -1,7 procent (5,3) Rörelseresultatet exklusive engångsposter var 43,8 miljoner euro (34,2), motsvarande en rörelsemarginal på 9,2 procent (7,0). Resultatet efter skatt var -18,5 miljoner euro (12,5). Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 60,6 miljoner euro (43,7). Genomförandet av strategin fortlöpte enligt plan, och kostnadsminskningarna ligger före plan. Januari december i korthet Nettoomsättningen uppgick till 1 825,3 miljoner euro (1 828,1). Förhållandet orderingång/fakturering låg på 1,0 (1,1). Rörelseresultatet uppgick till 61,3 miljoner euro (98,1) och innefattar ett nettobelopp på -75,8 miljoner euro (minus) i engångsposter. Rörelsemarginalen uppgick till 3,4 procent (5,4) Exklusive engångsposter var rörelseresultatet till 137,1 miljoner euro (117,1), en ökning med 17 procent. Rörelsemarginalen var 7,5 procent (6,4) av nettoomsättningen. Resultatet efter skatt var 29,4 miljoner euro (59,9). Nettokassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 161,9 miljoner euro (123,2). Utdelningsförslag: 0,83 euro (0,75) per aktie. Utsikter för helåret 2013 Den organiska tillväxten i nettoomsättning väntas ligga på samma nivå som tillväxten på ITtjänstmarknaden, med undantag av telekomsektorn där tillväxten väntas bli svagare. Tieto bedömer att lönsamheten fortsätter att förbättras under 2013 och att helårets rörelseresultat (EBIT) exklusive engångsposter ökar jämfört med föregående års nivå (137,1 miljoner euro 2012).

2 Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, CET 2 (45) Kv Kv / / 2011 Nettoomsättning, miljoner euro 478,6 489, , ,1 Förändring av nettoomsättning, % Rörelseresultat (EBITA), miljoner euro -7,3 27,9 66,6 105,4 Rörelsemarginal (EBITA), % 1,5 5,7 3,7 5,8 Rörelseresultat (EBIT), miljoner euro -8,3 26,1 61,3 98,1 Rörelsemarginal (EBIT), % -1,7 5,3 3,4 5,4 Rörelseresultat (EBIT) exkl. engångsposter, miljoner euro 43,8 34,2 137,1 117,1 Rörelsemarginal (EBIT) exkl. engångsposter, % 9,2 7,0 7,5 6,4 Resultat efter skatt, miljoner euro -18,5 12,5 29,4 59,9 Nettokassaflöde från den löpande verksamheten, miljoner euro 60,6 43,7 161,9 123,2 Resultat per aktie, euro -0,26 0,18 0,41 0,84 Resultat per aktie, exkl. engångsposter, euro 0,41 0,28 1,30 1,07 Avkastning på eget kapital per rullande 12-månadersperiod, % 5,3 10,7 5,3 10,7 Avkastning på sysselsatt kapital per rullande 12-månadersperiod, % 12,5 18,3 12,5 18,3 Investeringar, miljoner euro 19,3 13,8 62,9 103,6 Räntebärande nettoskuld, miljoner euro 23,9 82,7 23,9 82,7 Skuldsättningsgrad, % 4,3 14,6 4,3 14,6 Nettoskuld/EBITDA 0,2 0,4 0,2 0,4 Antal anställda per 31 dec Kommentar till delårsrapporten av Kimmo Alkio, koncernchef och verkställande direktör: Jag gläds åt våra övergripande prestationer i verksamheten under fjärde kvartalet, även om rörelseresultatet under perioden avspeglar stora engångsposter kopplat till omstrukturering och avyttringar, som var nödvändiga för att skapa ett skalbart och konkurrenskraftigt företag. Lönsamheten i den underliggande verksamheten, exklusive engångsposter, har stadigt förbättrats under året och särskilt under fjärde kvartalet. Denna utveckling syns också i det starka kassaflödet. Under det senaste året har vi tagit stora steg mot att omvandla Tieto till ett mer kundfokuserat, rörligt och kostnadseffektivt företag. Under sista kvartalet lanserade vi mycket attraktiva och konkurrenskraftiga molntjänster, som ger kunderna snabb avkastning och som stöder våra målsättningar att använda de bästa teknologierna i våra tjänster. Detta är ett stort steg framåt mot att bli en proaktiv IT-partner. Under den senare delen av året kunde vi även slutföra två betydande avyttringar av verksamheter i Italien och Spanien. Vi förberedde också för försäljningen i Tyskland och Nederländerna. Detta kommer att bidra till ett mer fokuserat Tieto. Under 2013 ser vi fram emot att fortsätta genomförandet av strategin, och att stärka positionen som strategisk partner inom IT-tjänster och produktutveckling. MARKNADSUTVECKLING Tillväxttakten i de nordiska ekonomierna sjönk under 2012, men IT-tjänstmarknaden på Tietos kärnmarknader har varit relativt stabil. Analytikernas förväntningar på en oförändrad IT-tjänstmarknad

3 Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, CET 3 (45) slog aldrig in, och för närvarande uppskattas att IT-tjänstmarknaden i Norden växte med 1 2 procent under Outsourcing av IT-tjänster stod för största delen av tillväxten. Den ekonomiska avmattningen förväntas påverka IT-tjänstmarknaden även under Marknaden för projekttjänster väntas vara fortsatt svag, medan aktiviteten inom outsourcing ökar när kunderna försöker sänka kostnaderna och förbättra produktiviteten. Den övergripande IT-tjänstmarknaden kan avspegla en viss försiktighet i början av 2013, och Tieto räknar med en generell tillväxt på IT-tjänstmarknaden i Norden med cirka 2 procent på helåret. Dock förväntas telekomsektorn vara fortsatt svag under 2013 på grund av kundernas besparingsprogram. Outsourcing av IT-tjänster, särskilt IT-infrastruktur som en tjänst, väntas vara det största tillväxtområdet även fortsättningsvis. En av de stora trenderna just nu är införandet av mobila tjänster. Det finns ett ökande behov hos företag att erbjuda tjänster till en mer mobil användarbas. Detta innefattar både B2B- och B2C-miljöer samt interna företagsmiljöer. Ett annat snabbt växande område är integrering av affärsinformation och analys som en del av heltäckande IT-tjänster. Exempel på analystjänster som i allt högre grad efterfrågas av företag är, att söka efter data för att höja upplevelsen för slutkund, genomföra reklamkampanjer i realtid samt identifiera nya marknadsmöjligheter. Applikationer och ICT-infrastruktur övergår i allt snabbare takt till webbaserade skalbara leveransmodeller. Många företag har valt hybridlösningar när det gäller molntjänster, till exempel att kombinera så kallade privata och offentliga moln, eller att kombinera molntjänster med olika befintliga system som stödjer verksamhetskritiska processer. Att hjälpa storföretag med införandet av molntjänster öppnar nya möjligheter för IT-tjänstföretag både vad gäller konsult- och systemintegrationstjänster samt drifts- och underhållstjänster. På kundernas dagordningar står bland annat att minska IT-kostnaderna, och det råder stor efterfrågan på differentierande tjänster med mätbart affärsvärde. Detta har inneburit ett skifte till lösningar som levereras som en tjänst samt till paketerade fördefinierade lösningar där infrastruktur, programvara och tjänster slås ihop. Leveransmodeller som bygger på IT som tjänst börjar gradvis ersätta traditionella ITprojekt. I den nya modellen levereras tjänsterna över flera år och betalningarna är planerade över tiden. På kort sikt kan lösningar som levereras som tjänst generera lägre intäkter än traditionella projekt. Lönsamheten ligger kvar på samma nivå eller så förbättras den över tiden när volymerna ökar. Sektorn för finansiella tjänster är fortfarande under press och kunderna är fortsatt fokuserade på sina kostnadsstrukturer. Kunderna fokuserar enbart på de pågående och viktigaste projekten och tenderar att effektivisera befintliga tillämpningar i stället för att byta ut dem. Samtidigt leder behovet av minskade kostnader och att effektivisera befintliga IT-system till ett stort intresse för outsourcing och leveransmodeller som bygger på IT som tjänst. Efterfrågan på transformationstjänster väntas också öka, det vill säga tjänster som hjälper kunderna att byta från gamla tillämpningar och gammal struktur till de senaste teknikerna, t.ex. molntjänster. Telekomsektorn påverkas av krympande budgetar hos vissa leverantörer, vilket förstärker trenderna med offshoretjänster och konsolidering av leverantörer. Mobilmarknaden påverkas fortfarande av den hårda konkurrensen mellan mobiltillverkare om marknadsandelar och om att lansera nya attraktiva produkter med de senaste teknikplattformarna. För tillverkare av nätkomponenter är den huvudsakliga drivkraften ökningen i trådlös trafik. Vad gäller FoU inom telekom är innovationer och ökad produktivitet i kombination med kostnadseffektivitet fortfarande två av de viktigaste drivkrafterna. Vissa leverantörer av FoU-tjänster har en fortsatt aggressiv prissättning för att försvara sin marknadsposition. Tillverkningsindustrin är känslig för ekonomisk avmattning. I Finland har efterfrågan på IT-tjänster hittills varit relativt stabil. I Sverige finns dock tecken på en svag marknad. Efterfrågan baseras på behovet av minskade kostnader och förbättring av affärsprocesser och tjänsteleveranser. Inom vård- och omsorg finns en stor efterfrågan på nya lösningar som hjälp för att tillgodose ett ökande tjänstebehov och integrering av system för vård och omsorg inom primärvård, sjukhusvård och omsorgstjänster. Efterfrågan inom offentlig sektor har varit god, trots strama budgetar.

4 Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, CET 4 (45) I Finland och Baltikum är marknaden för IT-tjänster stabil. Inom offentlig sektor har den förväntade minskningen av IT-investeringar inte realiserats. Marknadsutsikterna har varit fortsatt goda då produktivitetsförbättringar söks genom IT-utveckling och outsourcing. Efterfrågan inom vårdsektorn och tillverkningssektorn har även den legat kvar på en bra nivå. Finanssektorn fortsätter att ställas inför utmaningar på grund av besparingsprogram. Dessa öppnar dock nya möjligheter då kunderna vill sänka kostnaderna genom nya IT-affärsmodeller. I Skandinavien minskade tillväxttakten under 2012 jämfört med föregående år på grund av besparingsåtgärder och långa beslutsprocesser, särskilt i finanssektorn. Inom offentlig sektor och energisektorn förväntas den goda efterfrågan på IT-tjänster fortsätta. Prispressen på bastjänster har varit fortsatt hög, särskilt i stora centraliserade upphandlingar. I Norge har IT-marknaden varit fortsatt aktiv, främst inom energisektorn där tillväxten drivs på av behovet av avancerad mätarinfrastruktur. Den storskaliga upphandlingen av avancerad mätarinfrastruktur har skjutits upp och kommer att tas upp igen under I Centraleuropa och Ryssland påverkades IT-tjänstmarknaden av den ekonomiska nedgången, men efterfrågan på tjänster som minskar kostnaderna och ger effektivitetsförbättringar har varit fortsatt stabil. Den ryska marknaden väntas växa i tvåsiffrig takt. De huvudsakliga drivkrafterna är automatisering av affärsprocesser, nya tjänster för slutanvändare, mobiltillämpningar och informationssäkerhet, medan marknaden för outsourcing ännu är outvecklad. FÖRETAGETS STRATEGI OCH FINANSIELLA MÅL I mars 2012 reviderade Tieto sin strategi för åren Företagets strategiska val offentliggjordes när strategin lanserades och är att: - Förstärka branschkunskapen Bygga vidare på företagets långsiktiga kundrelationer och förståelsen av kundens kärnprocesser - Utöka till att erbjuda IT-tjänster under hela livscykeln Investeringar i konsult- och systemintegrationskapacitet (CSI, Consulting and System Integration) - Fokusera på marknader där Tieto kan tillhöra de tre bästa. Nuvarande kärnmarknad är Norden, och bolaget kommer att bygga vidare på sin position i Finland och Sverige. I andra länder kommer företaget att sikta på en fokuserad verksamhet baserad på utvalda branscher, lösningar som kan återanvändas samt lönsamma affärsverksamheter. I samband med den reviderade strategin definierade Tieto sina finansiella mål för och inledde ett program för att förenkla verksamheten och uppnå en konkurrenskraftig kostnadsstruktur. Målet är att uppnå årliga nettobesparingar på 50 miljoner euro till I november höjde Tieto målet till 60 miljoner euro. De finansiella målen beskrivs i detalj på Ett av målen är att uppnå en rörelsemarginal (EBIT) på 10 procent under strategiperioden De huvudsakliga metoderna för att uppnå målen beskrivs nedan. Faktorer som ska förbättra marginalen under : - Besparingsprogrammet på 60 miljoner euro, som syftar till att skapa en konkurrenskraftig kostnadsstruktur. Programmet väntas ge en marginalförbättring på mer än 3 procentenheter - Ökningen av andelen verksamhet med höga marginaler - Kvalitetsförbättringar - Ökning av offshoreverksamheten - Effektivitetsförbättringar inom drifts- och underhållstjänster genom automatisering - Rationalisering i affärsportföljen Faktorer som påverkar marginalen negativt under : - Ytterligare investeringar i utveckling av CSI-verksamheten, erbjudanden samt automatisering och industrialisering av drifts- och underhållstjänster - Prispress - Löneinflation

5 Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, CET 5 (45) Prispress och löneinflation väntas bli motverkade av en ökande användning av offshoreresurser samt effektivitetsförbättringar inom drifts- och underhållstjänster. Med dessa åtgärder förväntar sig Tieto att uppnå en EBIT-marginal på 10 procent under strategiperioden. IMPLEMENTERING AV STRATEGIN Under 2012 lanserade Tieto en ny verksamhetsmodell som består av Branschgrupper, som representerar marknadsaktiviteter och kvalitetsarbete, samt Tjänstelinjer, som arbetar med ITerbjudanden. Verksamheten New Markets har som mål att skapa stordriftsfördelar och lönsamhet för branschgrupper och tjänstelinjer utanför Finland och Sverige. Genom att stärka Tietos branschdrivna struktur och erbjudanden inom repeterbara IT-tjänster, är företaget väl positionerat att öka lönsamheten och den långsiktiga tillväxten. Företagets huvudmål innefattar geografiskt fokus och förbättrad lönsamhet. Tieto genomförde flera avyttringar under året - Under första kvartalet tecknade Tieto avtal om att sälja verksamheten inom finansiella tjänster i Storbritannien samt inom IT-tjänster till fackföreningar i Danmark. - Under det andra kvartalet beslöt företaget att stänga sitt globala leveranscenter för FoU-tjänster i Bangalore i Indien. Hädanefter kommer verksamheten i Indien att baseras på företagets anläggning för IT-tjänster i Pune. - Under fjärde kvartalet tecknade Tieto avtal om att sälja verksamheterna i Italien och Spanien. Affärsverksamheten, inklusive cirka 300 anställda, fördes över till den nya ägaren under december. Bolaget sålde också aktierna i sin vitryska verksamhet. Denna enhet arbetade som ett närliggande utvecklingscenter åt flera Tieto-verksamheter. - Under andra halvåret 2012 förberedde sig också företaget för avyttringen av verksamheterna i Tyskland och Nederländerna. Avtalet tecknades i februari Mer information om dessa avyttringar finns i avsnittet med rubriken Affärstransaktioner och viktiga avtal samt Händelser efter perioden. Tieto kommer att fortsätta att utvärdera sin verksamhet, och prioritera att skapa stordriftsfördelar för företagets helhetslösningar. Med effektiviserade verksamheter är företaget väl positionerat att så småningom söka tillväxt utanför sina nuvarande kärnmarknader Finland och Sverige. Under 2012 förberedde Tieto sig också på införandet av den nya verksamhetsmodellen, som gäller från 1 januari I augusti utsågs nya befattningar i ledningen för att kunna genomföra den nya strategin. Rollerna började gälla den 1 januari Sammansättningen av den nya ledningsgruppen beskrivs i avsnittet med rubriken Företagsledning. IMPLEMENTERING AV PROGRAMMET FÖR KONKURRENSKRAFTIG KOSTNADSSTRUKTUR Under 2012 har fokus främst legat på besparingsprogrammet för att införa en konkurrenskraftig kostnadsstruktur. Koncernövergripande åtgärder för att minska icke-kundfokuserat arbete, eliminera överlappande arbetsuppgifter och förbättra produktiviteten och beläggningsgraden har vidtagits och kommer att fortsätta under första kvartalet Relaterade fackliga förhandlingar, som inleddes i mars 2012, förväntades innebära en minskning av antalet anställda med personer. Det besparingsmål som presenterades i november kommer dock att leda till ytterligare uppsägningar. Förhandlingarna kommer att vara avslutade under det första kvartalet. På grund av de åtgärder som vidtogs under 2012, har Tieto dragit ner antalet befattningar med nära 1 400, varav 450 i Finland, runt 300 i Sverige, cirka 180 i Tyskland och resten i andra länder. Av uppsägningarna står verksamheten Product Engineering Solutions för cirka 640. Antalet heltidsanställda minskade under året med runt personer netto. Utöver befattningar har avyttringarna under året reducerat antalet anställda med cirka 600 personer. Samtidigt har nya outsourcingavtal givit över 300 nya anställda och Tieto har även rekryterat vissa personer med nyckelkompetenser, i huvudsak i offshoreländer.

6 Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, CET 6 (45) Programmet ligger för närvarande före plan och effekten på bolagets rörelseresultat var cirka 25 miljoner euro Omkring 60 procent av uppsägningarna gäller nedskärningar i verksamheter med låg beläggningsgrad och omkring 40 procent gäller minskade omkostnader. Just nu bedömer Tieto att programmets effekt på rörelseresultatet kommer att uppgå till över 50 miljoner euro De totala nettobesparingarna på 60 miljoner euro väntas vara realiserade Löneinflationen och lägre priser kan dock delvis motverka de positiva effekterna av programmet. Ökande användning av offshoreresurser, särskilt inom IT-tjänster, liksom ytterligare förbättringar av effektivitet och produktivitet väntas förbättra lönsamheten under strategiperioden. Dessutom förväntas industrialisering och automatisering av drifts- och underhållstjänster samt den nya verksamhetsmodellen att bidra till både produktivitetsförbättringar och ökad beläggningsgrad. Den nya verksamhetsmodellen underlättar effektiv bemanning av projekt. Effekterna av automatiseringen av drifts- och underhållstjänster väntas slå igenom framför allt i slutet av 2013 och under För att motverka effekten av faktorer som påverkar marginalerna negativt, t.ex. löneinflation och lägre priser, kommer Tieto fortsätta att utveckla sina verksamheter under strategiperioden. Under 2012 bokförde Tieto ett nettobelopp på -75,8 miljoner euro i engångsposter. I beloppet ingår 15,4 miljoner euro i realisationsvinster från försäljningen i Storbritannien och 34,1 miljoner euro i nedskrivningar, i huvudsak avseende avyttringen i Tyskland. Dessutom bokförde bolaget 57,1 miljoner i omstruktureringskostnader kopplat till besparingsprogrammet på 60 miljoner euro netto. Utöver kostnaderna för de 1400 uppsägningar vilka genomförts till slutet av 2012, täcker omstruktureringskostnaderna också avsättningar för ytterligare nära 200 uppsägningar som kommer att genomföras i huvudsak under första kvartalet Kostnaderna redovisades i huvudsak som personalkostnader. År 2013 väntas omstruktureringskostnaderna bli klart lägre, runt hälften av föregående års nivå. ORDERSTOCK Orderstocken, som består av beställda tjänster med bindande avtal, är stabil. Vid periodens slut uppgick orderstocken till miljoner euro (1 719). Avyttringarna hade en negativ inverkan på orderstocken med cirka 55 miljoner euro. Sammanlagt 57 procent av orderstocken väntas bli fakturerad under Fjärde kvartalets orderingång uppgick till 550 miljoner euro (601) och förhållandet orderingång/fakturering låg på 1,1 (1,2). Helårets orderingång uppgick till miljoner euro (1 974) och förhållandet orderingång/fakturering låg på 1,0 (1,1). FINANSIELL UTVECKLING OKTOBER DECEMBER Fjärde kvartalets nettoomsättning uppgick till 478,6 miljoner euro (489,7). Valutakursförändringar hade en positiv inverkan på fjärde kvartalets nettoomsättning med 11 miljoner euro. Samtidigt hade avyttringarna en negativ effekt på nettoomsättningen med omkring 11 miljoner euro. Under första kvartalet såldes affärsverksamheten i Storbritannien inom finansiella tjänster samt i Danmark inom ITtjänster till fackföreningar. Under fjärde kvartalet såldes sedan affärsverksamheterna i Italien och Spanien. Exklusive valutaeffekter och avyttringar minskade nettoomsättningen med 2 procent. Den svaga utvecklingen berodde i huvudsak på sjunkande försäljning inom Global Accounts. Fjärde kvartalets rörelseresultat (EBIT) uppgick till -8,3 miljoner euro (26,1), motsvarande en marginal på -1,7 procent (5,3). Rörelseresultatet innefattar 18,5 miljoner euro (8,1) i omstruktureringskostnader och 33,6 miljoner euro i nedskrivningar, i huvudsak avseende avyttringen i Tyskland. Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 43,8 miljoner euro (34,2), eller 9,2 procent (7,0) av nettoomsättningen. Lönekostnaderna, exklusive omstruktureringskostnader och valutaeffekter, minskade med 4 procent, detta trots att löneinflation och incitamentsbelopp delvis motverkade den positiva effekten av de uppsägningar som gjordes Dessutom minskade underleverantörskostnaderna med cirka 7 miljoner euro, eller 15 procent. En del av förbättringen beror på svaga jämförelsesiffror. År 2011 inbegrep fjärde kvartalets resultat kostnader och avsättningar för datacenterincidenten i Sverige.

7 Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, CET 7 (45) Avskrivningar och amorteringar uppgick till 21,5 miljoner euro (22,7). Finansiella kostnader netto uppgick till 0,7 miljoner euro (2,1) för fjärde kvartalet. Räntekostnader netto uppgick till 0,7 miljoner euro (1,4) och valutavinster netto till 0,2 miljoner euro (-0,4). Övriga finansiella intäkter och kostnader uppgick till - 0,2 miljoner euro (-0,3). Fjärde kvartalets vinst per aktie (EPS) uppgick till -0,26 euro (0,18). Vinsten per aktie exklusive engångsposter uppgick till 0,41 euro (0,28). Finansiell utveckling uppdelad på marknadsenheter Nettoomsättning, kv 4, 2012, miljoner euro Nettoomsättning, kv 4, 2011, miljoner euro Förändring, % Rörelsemarginal kv 4, 2012, % Rörelsemarginal kv 4, 2011, % Finland och Baltikum ,3 11,9 Skandinavien ,4 1,6 Centraleuropa och Ryssland ,7-18,9 Globala kunder ,1 5,2 Koncernelimineringar Summa ,7 5,3 Rörelseresultat exklusive engångsposter, uppdelat på marknadsenheter Rörelseresultat exkl. engångsposter kv 4, 2012, miljoner euro Rörelseresultat exkl. engångsposter kv , miljoner euro Rörelsemarg. exkl. engångsposter kv % Rörelsemarg. exkl. engångsposter kv % Finland och Baltikum 24,7 24,6 12,0 12,2 Skandinavien 11,5 2,4 8,0 1,6 Centraleuropa och Ryssland -2,7-5,3-8,5-14,7 Globala kunder 15,1 15,3 9,1 8,3 Stabsfunktioner och koncernledning -4,8-2,8 Summa 43,8 34,2 9,2 7,0 I Finland och Baltikum fortsatte den positiva försäljningsutvecklingen i de flesta sektorer. Den starkaste tillväxten sågs i finanssektorn och offentlig sektor. Fjärde kvartalets rörelseresultat uppgick till 21,1 miljoner euro (23,9), eller 10,3 procent (11,9) av nettoomsättningen. Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 24,7 miljoner euro (24,6), eller 12,0 procent (12,2) av nettoomsättningen. Besparingsprogrammet bidrog till fortsatt resultatförbättring. I Skandinavien minskade nettoomsättningen med 4 miljoner euro. De starkare valutorna hade en positiv inverkan på fjärde kvartalets nettoomsättning med 6 miljoner euro. Samtidigt hade försäljningen i Danmark av verksamheten för IT-lösningar åt fackföreningar en negativ inverkan på nettoomsättningen med cirka 2 miljoner euro. Exklusive valutaeffekter och denna avyttring minskade nettoomsättningen med 4 procent, i huvudsak på grund av minskad intern försäljning för verksamheten Globala kunder. Både Sverige och Norge hade en ökad extern försäljning, särskilt vad gäller vård- och omsorgslösningar samt till medie- och energisektorerna. Rörelseresultatet uppgick till 7,7 miljoner euro (2,4), eller 5,4 procent (1,6) av nettoomsättningen. Exklusive engångsposter steg rörelseresultatet till 11,5 miljoner euro (2,4), eller 8,0 procent (1,6) av nettoomsättningen. Resultatutvecklingen beror delvis på svaga jämförelsesiffror. År 2011 inbegrep fjärde kvartalets resultat kostnader och avsättningar för datacenterincidenten i Sverige. Dessutom minskade underleverantörskostnaderna väsentligt.

8 Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, CET 8 (45) I Centraleuropa och Ryssland minskade nettoomsättningen med 13 procent, men på grund av interna affärsöverförelser är försäljningssiffrorna inte helt jämförbara. Den externa försäljningen låg kvar på föregående års nivå. Påverkan av valutakursförändringar var obetydlig. Den största ökningen fanns i Ryssland med en stor efterfrågan på betalkortlösningar, medan den negativa utvecklingen för Product Engineering Solutions fortsatte. Lönsamheten i Ryssland vände uppåt men verksamheten i Tyskland hade en fortsatt otillfredsställande lönsamhet under fjärde kvartalet. I Tyskland ligger den svaga lönsamheten i huvudsak inom Product Engineering Solutions. Förhandlingarna under 2012 att avyttra verksamheten i Tyskland slutfördes i februari Rörelseresultatet uppgick till -22,4 miljoner euro (-6,8), eller -71,7 procent (-18,9) av nettoomsättningen. Rörelseresultatet innefattar nedskrivningar på 17,6 miljoner euro avseende försäljningen i Tyskland, samt omstruktureringskostnader på 2,1 miljoner euro (1,5). Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till -2,7 miljoner euro (-5,3), eller -8,5 procent (-14,7) av nettoomsättningen. Inom enheten Globala kunder minskade nettoomsättningen med 10 procent. Avyttringarna i Storbritannien, Italien och Spanien hade en negativ effekt på nettoomsättningen med cirka 9 miljoner euro. Exklusive avyttringar och valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med 7 procent. Nedgången beror främst på utvecklingen i Industry Solutions och Enterprise Solutions, vilka drabbades av kundernas försiktighet kring nya investeringar. Product Engineering Solutions stod för 2 miljoner euro av minskningen i Globala kunders försäljning. Lönsamheten fortsatte dock att förbättras under fjärde kvartalet. Företaget har med framgång anpassat verksamheten efter efterfrågan. Detta är särskilt tydligt i de betydligt lägre underleverantörskostnaderna. Fjärde kvartalets rörelseresultat uppgick till -10,1 miljoner euro (9,6), eller -6,1 procent (5,2) av nettoomsättningen. Rörelseresultatet innefattar nedskrivningar på 16,1 miljoner euro avseende avyttringarna i Tyskland, Italien och Spanien samt omstruktureringskostnader på 9,2 miljoner euro (1,5). Rörelseresultatet exklusive engångsposter var 15,1 miljoner euro (15,3), eller 9,1 procent (8,3) av nettoomsättningen. Kundförsäljning uppdelad på affärslinjer På grund av överföring av verksamheter mellan affärslinjerna i början av 2012, har jämförelsesiffrorna för 2011 ändrats jämfört med de siffror som publicerades för Kundförsäljning Kv 4, 2012, miljoner euro Kundförsäljning Kv 4, 2011, miljoner euro Förändring, % Industry Solutions Enterprise Solutions Managed Services and Transformation Product Engineering Solutions Summa Inom Industry Solution påverkades försäljningen negativt av försäljningen av den brittiska affärsverksamheten inom finansiella tjänster samt de italienska och spanska verksamheterna. Detta uppvägdes dock delvis av valutaeffekter. Exklusive avyttringar och valutaeffekter ökade nettoomsättningen med 5 procent. Inom vård- och omsorg fortsatte den kraftiga tillväxten med god försäljning för Tietos Lifecare-lösningar. Även inom energisektorn var tillväxten hög. Försäljningen till finanssektorn fortsatte att minska. Den vanliga försäljningstoppen för licenser som brukar inträffa mot årets slut uteblev. Försäljningen var istället mer jämnt fördelad över året. Den underliggande lönsamheten förbättrades ytterligare, i huvudsak på grund av besparingsprogrammet. Inom Enterprise Solutions låg försäljningen kvar på föregående års nivå. Den positiva effekten av valutakursförändringar var under 1 miljon euro. Finland var den starkaste marknaden med god

9 Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, CET 9 (45) försäljning till finanssektorn, detaljhandel och offentlig sektor, medan försäljningen till kunder inom Globala kunder gick ned. Kundernas fokus låg på att utöka befintliga tillämpningar samt mindre utvecklingsprojekt. Lönsamheten förbättrades betydligt, i huvudsak på grund av besparingsprogrammet. Inom Managed Services and Transformation påverkades försäljningen negativt av avyttringen av den danska verksamheten för IT-lösningar åt fackföreningar, men den negativa effekten uppvägdes av valutaeffekter. Exklusive avyttringar och valutaeffekter minskade nettoomsättningen med 5 procent. Kundförsäljningen minskade delvis på grund av ett antal stora transformationsprojekt i Sverige som genomförts med underleverantörer och som avslutades. Lönsamheten förbättrades betydligt under fjärde kvartalet. En del av förbättringen beror på svaga jämförelsesiffror. År 2011 inbegrep fjärde kvartalets resultat kostnader och avsättningar för datacenterincidenten i Sverige. Dessutom bidrog besparingsprogrammet till fortsatt förbättring. Product Engineering Solutions hade en fortsatt tvådelad utveckling. Försäljningen till en nyckelkund inom segmentet mobiltillverkare fortsatte att minska. Å andra sidan fortsatte den kraftiga tillväxten i segmentet tillverkare av nätkomponenter, och den ökade försäljningen till ett antal nya kunder var stabil. Totalt sett stod stora nyckelkunder för omkring hälften av försäljningsminskningen. Nedgången beror delvis på den produktutvecklingsverksamhet i Tyskland som nu ska avyttras. Affärslinjen har aktivt dragit ned på kapaciteten under 2012 genom att minska med omkring 640 befattningar, men det finns fortfarande potential att förbättra beläggningsgraden. FINANSIELL UTVECKLING JANUARI DECEMBER Helårets nettoomsättning låg kvar på föregående års nivå och uppgick till 1 825,3 miljoner euro (1 828,1). Avyttringarna hade en negativ effekt på nettoomsättningen med cirka 26 miljoner euro. Under första kvartalet sålde Tieto verksamheten inom finansiella tjänster i Storbritannien samt inom IT-tjänster åt fackföreningar i Danmark. Under fjärde kvartalet såldes sedan verksamheterna i Italien och Spanien. Samtidigt hade valutakursförändringar en positiv effekt på nettoomsättningen med 29 miljoner euro för helåret. Även exklusive valutaeffekter och avyttringar låg nettoomsättningen kvar på föregående års nivå. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 61,3 miljoner euro (98,1), motsvarande en rörelsemarginal på 3,4 procent (5,4). Rörelseresultatet inkluderar 15,4 miljoner euro i realisationsvinster från avyttringen av verksamheten inom finansiella tjänster i Storbritannien samt 34,1 miljoner euro i nedskrivningar, som i huvudsak gäller försäljningen i Tyskland. Dessutom bokförde Tieto 57,1 miljoner euro (12,9) i omstruktureringskostnader. Rörelseresultatet exklusive engångsposter var 137,1 miljoner euro (117,1), motsvarande 7,5 procent (6,4) av nettoomsättningen. Besparingsprogrammet för att skapa en konkurrenskraftig kostnadsstruktur låg före plan vid årets slut. Lönekostnaderna exklusive omstruktureringskostnader och valutaeffekter låg dock kvar på föregående års nivå, främst på grund av löneinflation och högre incitamentsbelopp, vilka delvis uppvägde den positiva effekten av de uppsägningar som gjordes För att uppnå ytterligare förbättringar i kostnadsstruktur och beläggningsgrad inleddes som planerat programmets andra fas under andra halvan Resultatförbättringen berodde delvis på lägre underleverantörskostnader och valutakursändringar. Underleverantörskostnaderna minskade med 24 miljoner euro, eller 14 procent. Valutakursförändringarna hade en positiv effekt med cirka 8 miljoner euro på rörelseresultatet. De finansiella nettokostnaderna uppgick till 4,6 miljoner euro (6,8) för helåret. Räntekostnaderna netto var 4,3 miljoner euro (5,8) och valutavinster netto 0,5 miljoner euro (0,4). Övriga finansiella intäkter och kostnader uppgick till -0,8 miljoner euro (-1,4). Helårets vinst per aktie uppgick till 0,41 euro (0,84). Vinsten per aktie exklusive engångsposter var 1,30 euro (1,07). Finansiell utveckling uppdelad på marknadsenheter

10 Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, CET 10 (45) Nettoomsättning, 1 12, 2012, miljoner euro Nettoomsättning, 1 12, 2011, miljoner euro Förändring, % Rörelsemarginal 1 12/2012, % Rörelsemarginal 1 12/2011, % Finland och Baltikum ,6 8,0 Skandinavien ,4 3,4 Centraleuropa och ,1-16,0 Ryssland Globala kunder ,6 7,6 Koncerneliminering Summa ,4 5,4 Rörelseresultat exklusive engångsposter, uppdelat på marknadsenheter Rörelseresultat exkl. engångsposter 1 12, 2012, miljoner euro Rörelseresultat exkl. engångsposter, 1 12, 2011, miljoner euro Rörelsemarginal exkl. engångsposter, 1 12, 2012, % Rörelsemarginal exkl. engångsposter, 1 12, 2011, % Finland och Baltikum 76,8 61,7 10,1 8,4 Skandinavien 36,1 25,5 6,6 4,7 Centraleuropa och Ryssland -13,6-19,2-10,8-14,7 Globala kunder 53,4 61,7 8,1 8,5 Stabsfunktioner och koncernledning -15,5-12,6 Summa 137,1 117,1 7,5 6,4 I Finland och Baltikum bidrog större volymer inom outsourcingtjänster samt de nya avtal som tecknades under första halvan av 2012 till tillväxt. Den positiva försäljningsutvecklingen fortsatte i de flesta sektorer, där tillverkningssektorn, finanssektorn och offentlig sektor hade den största tillväxten. Rörelseresultatet uppgick till 65,3 miljoner euro (58,8), eller 8,6 procent (8,0) av nettoomsättningen. Rörelseresultatet exklusive engångsposter var 76,8 miljoner euro (61,7), eller 10,1 procent (8,4) av nettoomsättningen. Högre nettoomsättning, besparingsprogrammet och högre kvalitet bidrog till den goda lönsamheten. I Skandinavien låg nettoomsättningen kvar på föregående års nivå på 547 miljoner euro. De starkare valutorna hade en positiv inverkan på helårets nettoomsättning med 20 miljoner euro. Samtidigt hade försäljningen av den danska verksamheten, med IT-tjänster för fackföreningar, en negativ inverkan med cirka 4 miljoner euro. Exklusive valutaeffekter och denna avyttring minskade nettoomsättningen med 3 procent. Nedgången beror delvis på ett antal stora transformationsprojekt som genomförts med underleverantörer och som avslutades. I lokala valutor hade Norge en god tillväxt, särskilt i energisektorn men även inom detaljhandels- och logistiksektorerna samt vård- och omsorgslösningar. Rörelseresultatet uppgick till 18,8 miljoner euro (18,7), eller 3,4 procent (3,4) av nettoomsättningen. Exklusive engångsposter steg rörelseresultatet till 36,1 miljoner euro (25,5), eller 6,6 procent (4,7) av nettoomsättningen. Resultatutvecklingen beror delvis på svaga jämförelsesiffror. År 2011 inkluderade fjärde kvartalsresultatet kostnader och avsättningar för datacenterincidenten i Sverige. Dessutom minskade underleverantörskostnaderna väsentligt. Verksamheterna Managed Services och Industry Solutions förbättrade sina resultat, medan lönsamheten i Enterprise Solutions har ytterligare förbättringspotential. För verksamheten Centraleuropa och Ryssland minskade nettoomsättningen med 4 procent. På grund av interna överföringar är försäljningssiffrorna dock inte helt jämförbara. Den externa försäljningen

11 Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, CET 11 (45) steg med 7 procent. Den största ökningen fanns i sektorn för finansiella tjänster, där efterfrågan på betalkortlösningar och digitala affärslösningar var stor för Enterprise Solutions respektive Industry Solutions. Rörelseresultatet uppgick till -40,3 miljoner euro (-21,0), eller -32,1 procent (-16,0) av nettoomsättningen, och inkluderar nedskrivningar på 17,6 miljoner euro från försäljningen i Tyskland, samt omstruktureringskostnader på 9,1 miljoner euro. Exklusive engångsposter steg rörelseresultatet till -13,6 miljoner euro (-19,2), vilket motsvarar -10,8 procent (-14,7) av nettoomsättningen. Lönsamheten i Tyskland och Ryssland var otillfredsställande. I Ryssland är Tietos mål att fokusera på utvalda produkter och branscher. Den ryska IT-marknaden är god och har bidragit till Tietos tillväxt, särskilt inom betalkortområdet, som är en av de utvalda målbranscherna. Lönsamheten vände uppåt mot årets slut. I Tyskland var lönsamheten fortsatt otillfredsställande under året och de förhandlingar som pågick under 2012 om att avyttra den tyska verksamheten, slutfördes i februari Den svaga lönsamheten i Tyskland kommer i huvudsak från Product Engineering Solutions. Inom enheten Globala kunder minskade nettoomsättningen med 9 procent. Avyttringarna i Storbritannien, Italien och Spanien hade en negativ effekt på nettoomsättningen med omkring 22 miljoner euro. Exklusive avyttringar och valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med 7 procent. Nedgången är i huvudsak hänförlig till Managed Services och Industry Solutions, som drabbades av nyckelkunders besparingsprogram. Försäljningen för Product Engineering Solutions gick också ned, men stabiliserades under andra halvåret. Lägre volymer ledde till lägre lönsamhet. Men kapacitetsjusteringar bidrog till en betydande förbättring under andra halvåret Helårets rörelseresultat uppgick till 36,7 miljoner euro (55,3), eller 5,6 procent (7,6) av nettoomsättningen. Rörelseresultatet inkluderar realisationsvinster på 15,4 miljoner euro från försäljningen i Storbritannien, nedskrivningar på 16,1 miljoner euro avseende avyttringarna i Tyskland, Italien och Spanien samt omstruktureringskostnader på 16,1 miljoner euro. Exklusive engångsposter var rörelseresultatet 53,4 miljoner euro (61,7), eller 8,1 procent (8,5) av nettoomsättningen. Segmentet Globala kunder innefattar cirka 20 kunder, försäljningskontor i Italien, Spanien, Storbritannien och USA/Kanada samt offshoreländerna Kina, Tjeckien, Indien och Filippinerna. I december såldes verksamheterna i Italien och Spanien. Kundförsäljning uppdelad på affärslinjer På grund av överföring av verksamheter mellan affärslinjerna i början av 2012, har jämförelsesiffrorna för 2011 ändrats från de siffror som publicerades för Kundförsäljning 1 12, 2012, miljoner euro Kundförsäljning 1 12, 2011, miljoner euro Förändring, % Industry Solutions Enterprise Solutions Managed Services and Transformation Product Engineering Solutions Summa Inom Industry Solutions var efterfrågan på produktbaserade lösningar stabil på samtliga marknader. Försäljningen påverkades negativt av avyttringen av den brittiska verksamheten inom finansiella tjänster samt av verksamheterna i Italien och Spanien, men detta uppvägdes delvis av valutaeffekter. Inom vård och omsorg fortsatte den kraftiga tillväxten med god försäljning för Tietos Lifecare-lösningar. Energisektorn hade också en god tillväxt, liksom tillverkningsindustrin, som gynnades av en bra efterfrågan på Tietos papperslösning TIPS (Tieto Integrated Paper Solution). Försäljningen till finanssektorn minskade. Lönsamheten förbättrades från föregående år och är stabil.

12 Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, CET 12 (45) Inom Enterprise Solutions var Finland den starkaste marknaden med god försäljning till detaljhandeln, offentlig sektor och skogsindustrin. Försäljningen till kunder inom Globala kunder gick ned. Under året låg kundernas fokus främst på mindre utvecklingsprojekt samt på att utvidga befintliga tillämpningar. Lönsamheten förbättrades väsentligt mot årets slut, men ligger fortfarande under företagets mål. Inom Managed Services and Transformation minskade kundförsäljningen delvis på grund av några stora transformationsprojekt i Sverige som genomfördes med underleverantörer och som avslutades, men även på grund av minskad försäljning till kunder inom Globala kunder. Försäljningen påverkades också negativt av avyttringen av den danska verksamheten inom IT-tjänster för fackföreningar, men den negativa effekten uppvägdes av valutaeffekter. Utvecklingen berodde delvis på svaga jämförelsesiffror. År 2011 inbegrep fjärde kvartalets resultat kostnader och avsättningar för datacenterincidenten i Sverige. Besparingsprogrammet och åtgärder för att förbättra kvaliteten bidrog till förbättringar mot slutet av året. Inom Product Engineering Solutions minskade försäljningen främst på grund av en stor kund. Detta uppvägdes delvis av den ökade försäljningen till några nya kunder, och försäljningen stabiliserades mot årets slut. Tillväxten inom segmentet tillverkare av nätkomponenter var god, medan segmentet tillverkare av mobilenheter drabbades av svag efterfrågan. Lönsamheten var otillfredsställande, vilket delvis berodde på den produktutvecklingsverksamhet i Tyskland som nu ska säljas. Affärslinjen har aktivt minskat kapaciteten under 2012 genom att dra ned med omkring 640 befattningar. Detta förbättrade lönsamheten under andra halvåret men det finns fortfarande potential att höja beläggningsgraden. KASSAFLÖDE OCH FINANSIERING Fjärde kvartalets nettokassaflöde från den löpande verksamheten, inklusive minskningen på 27,0 miljoner euro (ökning på 5,1) i rörelsekapital netto, uppgick till 60,6 miljoner euro (43,7). Minskningen i rörelsekapital netto berodde i huvudsak på högre leverantörsskulder och lönerelaterade upplupna kostnader. Helårets nettokassaflöde från den löpande verksamheten var 161,9 miljoner euro (123,2) och inkluderar en minskning på 11,5 miljoner euro (ökning på 40,5) i rörelsekapital netto. Skattebetalningarna uppgick till 10,7 miljoner euro (27,3) för helåret som följd av en återbetalning i Finland under andra kvartalet. Betalningar för förvärv uppgick till 0,5 miljoner euro (0,5) och avyttringar uppgick till 18,7 miljoner euro (0,0) för helåret. Soliditeten var 49,5 procent (46,4). Gearingen minskade till 4,3 procent (14,6). Nettoskulden uppgick till 23,9 miljoner euro (82,7) inklusive 114,8 miljoner euro i räntebärande lån, 6,0 miljoner euro i finansiella leasingskulder, 8,3 miljoner euro i finansiella leasingfordringar, 1,9 miljoner euro i övriga räntebärande fordringar och 86,7 miljoner euro i likvida medel. Den räntebärande kortfristiga skulden innefattar en obligation på 100 miljoner euro som förfaller i december Obligationen på 50 miljoner euro (private placement) förföll i juli 2012 och som följd av Tietos goda likviditet omfinansierades den inte. Den syndikerade revolverande kreditfaciliteten på 100 miljoner euro som förfaller i maj 2016 utnyttjades inte och inga företagscertifikat var emitterade enligt företagscertifikatprogrammet på 250 miljoner i slutet av december. Tieto tecknade i december bekräftade garantifaciliteter på 100 miljoner euro som kan användas för pensionsåterlån (TyEL). Faciliteten löper ut i slutet av 2013 och innebär att Tieto kan lyfta pensionslån med upp till två års löptid. Övriga långfristiga räntebärande lån på 0,9 miljoner euro och kortfristiga räntebärande lån på 13,9 miljoner euro avsåg i huvudsak ett avtal för stordatorer och programvara. INVESTERINGAR

13 Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, CET 13 (45) Helårets investeringar uppgick till 62,9 miljoner euro (103,6). Minskningen i investeringar beror i huvudsak på den höga jämförelsesiffran från 2011 och som inkluderar ett stort stordator- och programvaruavtal. Investeringskostnaderna uppgick till 62,6 miljoner euro (103,6). Investeringar i aktier uppgick till 0,3 miljoner euro för helåret. Tieto har beslutat att investera 10 miljoner euro i sitt datacenter i Esbo, Finland, som är ett av världens mest energieffektiva datacenter. Investeringen kommer att realiseras under AFFÄRSTRANSAKTIONER JANUARI-DECEMBER I februari tecknade Tieto avtal om att sälja verksamheten inom finansiella tjänster i Storbritannien, med 145 anställda, till Sopra Group, ett ledande globalt teknikkonsultföretag. Nettoomsättningen för den avyttrade verksamheten uppgick till 22 miljoner euro år Tieto bokförde en realisationsvinst på 15,4 miljoner euro i resultatet för första kvartalet. I mars tecknade Tieto avtal om att sälja verksamheten inom IT-tjänster till danska fackföreningar, med 36 anställda, till Netcompany, en leverantör av IT-lösningar och konsulttjänster i Danmark. Under 2011 uppgick nettoomsättningen för den avyttrade verksamheten till cirka 5,4 miljoner euro. Tieto bokförde nedskrivningar på 0,5 miljoner euro för första kvartalet. I november offentliggjorde Tieto försäljningen av sin vitryska verksamhet till ScienceSoft. Samtliga 90 anställda fördes över till köparen. Enheten i Minsk, Vitryssland, etablerades 2007 för att fungera som ett närliggande utvecklingscenter för olika affärsverksamheter inom Tieto-koncernen. I november tecknade Tieto avtal om att sälja sina affärsverksamheter i Italien och Spanien till GEA Enterprise S.R.L., ett företag som ägs av den nuvarande ledningen i de avyttrade verksamheterna. Affärsverksamheten, däribland cirka 300 anställda, överfördes till den nya ägaren under december. Nettoomsättningen för de avyttrade verksamheterna uppgick till 32 miljoner euro Avyttringen hade inte någon betydande effekt på Tietos lönsamhet. VIKTIGA AVTAL JANUARI DECEMBER I januari valde Helsingforsregionens trafik (HSL/HRT) Tieto till leverantör av ett nytt biljett- och informationssystem. Avtalet, som tecknades i maj, omfattar leverans av biljett- och informationssystem samt support- och underhållstjänster under en period om fem år. Det totala värdet på avtalet, inklusive leverans och fem år med support och underhåll, är cirka 90 miljoner euro. I mars tecknade Tieto och Nokia Siemens Networks ett outsourcingavtal gällande delar av den finska verksamheten för underhåll, teknisk support och FoU inom driftstödssystem (OSS, Operations Support System) och abonnentdatahantering (SDM, Subscriber Data Management) till mobila nät. Som del av outsourcingen har cirka 240 medarbetare förts över till Tieto som befintliga anställda. I maj offentliggjorde Tieto att företaget ska leverera lösningar inom området kontaktlös teknik i det mobila NFC-projetet hos MTS och MasterCard i Ryssland. Tieto har levererat en kontaktlös Card Suitevärdlösning åt MTS Bank, utfärdare och förvärvare av betalkort. Leveransen är del av NFC-projektet (Near Field Communication) som genomförs av telekomoperatören MTS och MasterCard. I maj annonserade Tieto om lanseringen av en mobilapplikation åt det finska detaljhandelsföretaget Ruokakesko. Tieto skapade en mobilapp för recept och inköpslistor åt Pirkka, som kan laddas ned från Apples App Store och Google Play. Appen kan köras på iphone, ipad och Android-enheter. I maj tecknade Tieto, Lokalförsäkring och Tapiola ett fem år långt avtal rörande infrastrukturtjänster kopplat till lösningar för IT-miljön hos Lokalförsäkring och Tapiola. Värdet på avtalet är cirka 35 miljoner euro. I samband med transaktionen fördes 34 anställda på Lokalförsäkring och Tapiola över till Tieto Finland.

14 Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, CET 14 (45) I maj tecknade Tieto ett fem år långt avtal med SSC (Statens Servicecenter) i Sverige. Avtalet gäller i fem år och kan förlängas med två år. Ordervärdet under femårsperioden uppgår till cirka 7,8 miljoner euro. I juni beslöt Sollentuna kommun att utnyttja optionen att förlänga sitt avtal med tre år. Avtalet tecknades med Tieto i februari Ordervärdet under treårsperioden uppgår till cirka 8,5 miljoner euro (75 miljoner svenska kronor). Avtalet gäller driftstjänster, supporttjänster via en servicedesk och konsulttjänster. I juni förlängde Apotekens Service, som ansvarar för IT-leveranser till samtliga aktörer på den avreglerade apoteksmarknaden, sitt samarbete med Tieto som leverantör av IT-tjänster. Det ursprungliga avtalet tecknades 2009 och innefattar driftstjänster och konsultstöd. Den ett år långa förlängningen motsvarar ett värde på cirka 6,3 miljoner euro (56 miljoner svenska kronor). I juni tecknade Tieto och Nordea ett ramavtal om nyttjande av Tietos IT-tjänstcenter offshore. Avtalet innebär att Tieto kan erbjuda och leverera projektleveranser, applikationsförvaltning och specialisttjänster från Tietos kompetenscenter offshore. I juli tecknade Tieto och ÅF ett nytt globalt, tre år långt avtal om IT-tjänster. Avtalet motsvarar ett ordervärde på cirka 10 miljoner euro och innefattar en option på ytterligare två år. I augusti tecknade Tieto och Green Investment Holding i Polen ett avtal om CSI-tjänster gällande LTEutrustning (Long-Term Evolution). Avtalet motsvarar ett ordervärde på cirka 3 miljoner euro och täcker integrering av lösningar från design till testning och underhåll av programvara. I september tecknade Tieto och Continental i Tyskland ett avtal om samarbete om FoU-tjänster. Ordervärdet uppgår till cirka 2 miljoner euro. I september tecknade Tieto och Itella ett avtal om SAP Dynamic Landscape-tjänster med ett ordervärde på över 4 miljoner euro. I oktober tecknade Tieto och Stockholms stad avtal om drift och förvaltning av stadens centrala verksamhetssystem. Avtalet omfattar stadens cirka 80 centrala verksamhetssystem som stöder kärnaktiviteter med fokus på vård, skolor och omsorgstjänster samt en servicedesk. Det totala värdet på avtalet är cirka 180 miljoner svenska kronor per år, med en avtalad löptid på fyra år och möjlighet till förlängning med två plus två år. I oktober tecknade Tieto och Mondi i Österrike ett två årigt samarbetsavtal som omfattar analys av produktionsprocess, simulering, optimering och datautvinning samt applikationsutveckling och affärsinformationstjänster. Värdet på avtalet är närmare 4 miljoner euro. I november fick Tieto förtroendet att förvalta svenska Bilprovningens IT-miljö. Avtalet löper på två år med ett ordervärde på cirka 8,5 miljoner euro (73 miljoner svenska kronor). I december beslutade försäkringsbolaget Folksam att outsourca applikationsförvaltning av alla dess centrala affärssystem till Tieto. Avtalet löper på fyra år med möjlighet att förlänga det i ytterligare två år. Ordervärdet under fyraårsperioden uppskattas till cirka 39 miljoner euro. I slutet av december beslutade Apoteket AB att Tieto ska hantera drift, applikationsförvaltning och arbetsplatser genom att förnya ett avtal för perioden med option att förlänga i ytterligare två år. Det totala värdet under den treåriga perioden är 40 miljoner euro. PERSONAL Som följd av personalförhandlingarna under 2012 har antalet anställda minskat. Utöver nedskärningar med tjänster, har avyttringar minskat antalet anställda med cirka 600 personer. Samtidigt har nya

15 Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, CET 15 (45) outsourcingavtal inneburit 300 nya medarbetare. Antalet heltidsanställda uppgick till (18 123) i slutet av december. Antalet heltidsanställda på globala leveranscenter uppgick till (7 250), eller 41,6 procent (40,0) av personalen. Inom Product Engineering Solutions var andelen offshoretjänster 59 procent, vilket är en tillfällig minskning med cirka 1 procentenhet sedan årets början. Inom IT-tjänster steg andelen offshoretjänster med över 2 procent och låg på 35 procent i slutet av december. Det rullande tolvmånaderstalet för personalomsättning låg på 9,9 procent (12,5) procent i slutet av december. Antalet heltidsanställda i genomsnitt var (18 098) för helåret. Lönekostnaderna under 2012 uppgick till 779,3 miljoner euro (772,4). År 2012 var 73 procent (73) av de anställda män och 27 procent (27) kvinnor. På koncernnivå väntas löneinflationen ligga över 3 procent i genomsnitt. På marknader som Indien, Kina och Ryssland väntas löneinflationen vara fortsatt tvåsiffrig. UTVECKLING Tietos kostnader för utveckling av erbjudanden uppgick till 38 miljoner euro 2012, vilket motsvarar 2,1 procent av nettoomsättningen (41 miljoner euro 2011, motsvarande 2,2 procent av nettoomsättningen). Kostnaderna består av utveckling av tjänster och produkter med fokus t.ex. på vård och omsorgslösningar samt drifts- och underhållstjänster. Dessutom uppgick kostnaderna för intern utveckling, inklusive processer och verktyg, till 12 miljoner euro (7). Utvecklingskostnader för stora nya affärskoncept och programvaruprodukter aktiveras som immateriella tillgångar om de uppfyller de angivna kraven i redovisningsprinciperna. Inga utvecklingskostnader aktiverades vare sig 2012 eller AKTIEÄGARNAS NOMINERINGSKOMMITTÉ Aktieägarnas nomineringskommitté består av fyra medlemmar, vilka varje år utses av de största aktieägarna och styrelsens ordförande. Företagets största aktieägare fastställdes utifrån innehav registrerade i finländska och svenska bokföringssystem per den 31 augusti Följande medlemmar har nominerats till aktieägarnas nomineringskommitté: Lars Förberg, delägare, Cevian Capital, Kari Järvinen, verkställande direktör, Solidium Oy, Timo Ritakallio, tillförordnad verkställande direktör, Ilmarinen ömsesidiga pensionsförsäkringsbolag, Pekka Pajamo, CFO, Ömsesidiga pensionsförsäkringsbolaget Varma, Markku Pohjola, styrelseordförande, Tieto Abp STYRELSE Årsstämman 2012 valde om Kurt Jofs, Eva Lindqvist, Risto Perttunen, Markku Pohjola och Teuvo Salminen. Dessutom valdes Sari Pajari, Ilkka Sihvo och Jonas Synnergren till nya styrelsemedlemmar. FÖRETAGSLEDNING I mars 2012 reviderade Tieto sin strategi, och under andra halvåret 2012 tillsattes nya befattningar i ledningen för att kunna genomföra strategin baserat på den nya verksamhetsmodellen. Sammansättningen av den nya ledningsgruppen gäller från den 1 januari 2013 och ser ut som följer: Kimmo Alkio, koncernchef och verkställande direktör. Per Johanson, branschgruppen Financial Services Eva Gidlöf, branschgruppen Telecom, Media, Energy and Utilities (även Sverigechef) Ari Järvelä, branschgruppen Manufacturing, Retail and Logistics (även Finlandschef) Satu Kiiskinen, branschgruppen Public, Healthcare and Welfare (började på företaget den 1 januari och blir medlem i koncernledningen den 1 mars) Ari Karppinen, tjänstelinjen Managed Services Henrik Sund, tjänstelinjen Consulting and System Integration Kolbjørn Haarr, Nya marknader (tidigare Centraleuropa och Ryssland) Antti Vasara, Product Engineering Services

16 Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, CET 16 (45) Lasse Heinonen, CFO Katariina Kravi, Human Resources AKTIER OCH AKTIERELATERADE INCITAMENTSPROGRAM Under 2012 tecknades sammanlagt av Tietos nya aktier med företagets optioner 2006C, och sammanlagt aktier med optionerna 2009A. Sammanlagt av de tecknade aktierna registrerades den 18 januari Till följd av teckningarna ökade antalet registrerade aktier per den 31 december 2012, till och aktiekapitalet till ,00 euro. Vid utgången av 2012 hade företaget registrerade aktieägare. Baserat på ägarregistren på värdepapperscentralerna i Finland och i Sverige ägdes 54 procent av Tietos aktier av placerare i Finland och 4 procent av svenska investerare. Sammanlagt ägde småsparare i Finland och Sverige 13,96 procent av Tietos aktier. Vid utgången av 2012 uppgick företagets innehav till aktier, vilket motsvarar 0,8 procent av det totala antalet aktier och röster. Antalet utestående aktier, exklusive egna aktier som innehas av företaget, var Det skedde inga förändringar i antalet aktier i företagets innehav under Under året steg aktiekursen med 35 procent i Helsingfors och med 31 procent i Stockholm. Samtidigt steg OMX Helsinki Price Index med 8 procent. OMX Stockholm Price Index steg med 12 procent Total aktieägaravkastning uppgick till 41 procent. År 2012 publicerades inga meddelanden om ändringar avseende företagets aktieinnehav. Mer information om aktier och aktieägare finns på UTDELNINGSFÖRSLAG Moderbolagets utdelningsbara medel uppgår till ,62 euro varav nettovinsten för det aktuella året uppgår till ,31 euro. Styrelsen föreslår en utdelning på 0,83 euro (0,75) per aktie för Utdelningen ska betalas till aktieägarna som på registreringsdagen för utdelning, den 28 mars 2013, är registrerade i aktieägarregistret hos Euroclear Finland Oy eller hos Euroclear Sweden AB. Den föreslagna utdelningen utgör inte en risk för företagets solvens. HÄNDELSER EFTER PERIODEN I februari tecknade Tieto avtal om att sälja majoriteten av verksamheterna i Tyskland och Nederländerna till den tyska industrikoncernen Aurelius. Transaktionen väntas ske under andra kvartalet 2013, förutsatt godkännande av avtalsvillkor samt konkurrensmyndigheter. Nettoomsättningen i de sålda affärsverksamheterna uppgick till över 110 miljoner euro De tyska verksamheterna gick med förlust under 2012, och försäljningen kommer att förbättra Tietos rörelsemarginal i den underliggande verksamheten med cirka 0,5 procentenheter baserat på 2012 års resultat. Tieto bokförde cirka 30 miljoner euro i nedskrivningar för fjärde kvartalet De sålda affärsverksamheterna, inklusive cirka 900 anställda totalt, förs över till den nya ägaren när affären realiseras. Försäljningen omfattar inte Tietos globala verksamheter och kunder, det vill säga skogsindustriverksamheten i Tyskland, energiverksamheten i Nederländerna, produktutvecklingsresurser för globala kunder samt andra utvalda globala roller. Mellan 7 december och 31 december 2012 tecknades sammanlagt av Tietos nya aktier med företagets aktieoptioner 2006C, och sammanlagt aktier med optionerna 2009A. Som följd av teckningarna har antalet aktier i Tieto ökat till och aktiekapitalet till ,00 euro. De tecknade aktierna enligt aktieoptionerna registrerades i handelsregistret 18 januari RISKER PÅ KORT SIKT OCH OSÄKERHETSFAKTORER Avmattningen i Europa kan även leda till en nedgång på IT-tjänstmarknaden. Andelen av Tietos nettoomsättning för ett antal stora kunder har minskat något under 2012 men företagets försäljningsutveckling är fortfarande relativt känslig för förändringar i efterfrågan från dessa kunder.

17 Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, CET 17 (45) Inom telekomsektorn är efterfrågan relativt svag på grund av budgetnedskärningar hos ett antal av Tietos nyckelkunder. Den tuffa affärsmiljön i den här sektorn kan ha en negativ inverkan på företaget på kort sikt. Men företaget har visat sig kunna anpassa verksamheten när det behövs. De pågående organisationsändringarna och omstruktureringen i företaget kan skapa osäkerhet hos anställda och utgöra risker för företagets prestationer. Prispress kan leda till försämrad lönsamhet för IT-tjänstföretagen. Dessutom kan, vilket är typiskt för branschen, stora enskilda avtal ha en stor effekt på tillväxten. Negativ pris- och volymutveckling kan leda till ett behov av ytterligare nedskärningar. Typiska risker i IT-tjänstbranschen innefattar kvaliteten på leveranser och projektförseningar. Överföring till kompetenscenter i offshoreländer samt pågående organisationsändringar kan innebära risker för projektförluster och viten. UTSIKTER FÖR HELÅRET 2013 Den organiska tillväxten i nettoomsättning väntas ligga på samma nivå som tillväxten på ITtjänstmarknaden, med undantag av telekomsektorn där tillväxten väntas bli svagare. Tieto bedömer att lönsamheten fortsätter att förbättras under 2013 och att helårets rörelseresultat (EBIT) exklusive engångsposter ökar jämfört med föregående års nivå (137,1 miljoner euro 2012). Revision Siffrorna för helåret i denna rapport är granskade av koncernens revisor. Finansiell kalender 2013 Vecka Årsredovisning 2012 på Tietos webbplats 25 mars 2013 Årsstämma 25 april 2013 Delårsrapport 1/2013 (07.00 CET) 19 juli 2013 Delårsrapport 2/2013 (07.00 CET) 23 oktober 2013 Delårsrapport 3/2013 (07.00 CET) Redovisningsprinciper 2012 Vid upprättandet av de finansiella rapporterna har koncernen följt samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen för 2011, förutom för effekten av ändringar som krävs på grund av införandet av följande ändringar i befintliga standarder, men utan någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter: - IFRS 7 (ändring), Upplysningar Överföring av finansiella tillgångar. - IAS 12 (ändring), Inkomstskatt. Följande nya standarder, ändringar och tolkningar kommer att tillämpas av koncernen 2013: - IAS 1 (ändring), Financial statement presentation regarding other comprehensive income. - IAS 19 (ändring), Ersättningar till anställda. Ändringen innebär att korridormetoden elimineras och finansiella kostnader beräknas utifrån en nettofonderingsgrund. Alla aktuariella vinster och förluster måste redovisas direkt i övrigt totalresultat. Företagsledningen uppskattar att pensionsförpliktelsen netto ökar till cirka 39 miljoner euro, men har bara en mindre inverkan på rörelsemarginalen. - Följande ändringar har för närvarande ingen inverkan på koncernredovisningen. IAS 7, (ändring) Finansiella instrument Upplysningar om kvittering av finansiella tillgångar och skulder. IFRS 13, Värdering till verkligt värde. IFRIC 20, Kostnader relaterade till dagbrott. Följande nya standarder och ändringar kommer att tillämpas av koncernen 2014: - IFRS 11, Joint arrangements. Standarden är en mer realistisk avspegling av samavtal genom ett fokus på rättigheter och förpliktelser i avtalet snarare än den rättsliga formen. Det finns två typer av

18 Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, CET 18 (45) samavtal: gemensamt styrda verksamheter och joint ventures. Gemensamt styrda verksamheter uppkommer när en delägare har rättigheter till tillgångar och förpliktelser som avser avtalet och därmed redovisar sin andel av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Joint ventures uppkommer när en delägare har rätt till nettotillgångarna i överenskommelsen och redovisar sitt innehav genom egetkapitalmetoden. Klyvningsmetoden är inte längre tillåten för joint ventures. Kapitalandelsredovisning kommer att minska koncernens nettoomsättning med cirka 5 procent och rörelsemarginalen (EBIT) kommer att öka något, men periodens nettovinst kommer inte att påverkas. - Följande ändringar har för närvarande inte någon väsentlig inverkan på koncernredovisningen: IFRS 10, Koncernredovisning. IFRS 12, Upplysningskrav för innehav i övriga företag. IAS 27 (omarbetad 2011), Separata finansiella rapporter. IAS 28 (omarbetad 2011), Intressebolag och joint ventures. Ändringarna i IFRS 10, 11 och 12 om vägledning vid övergång för att begränsa kravet att tillhandahålla justerad jämförelseinformation endast för föregående jämförelseperiod. IAS 32 (ändring) Kvittering av finansiella tillgångar och skulder. Följande nya standard kommer att tillämpas av koncernen från Standarden har dock ännu inte antagits av EU. Företagsledningen bedömer effekten av ändringen på koncernredovisningen. - IFRS 9 Finansiella instrument. IFRS 9 är den första utfärdade standarden i det större projektet att ersätta IAS 39. Standarden behåller men förenklar den blandade värderingsmodellen och inför två primära värderingskategorier för finansiella tillgångar: Upplupet anskaffningsvärde och verkligt värde. Grunden för klassificeringen beror på företagets affärsmodell och den finansiella tillgångens avtalade kassaflödesegenskaper. Vägledningen i IAS 39 om nedskrivning av finansiella tillgångar och säkringsredovisning fortsätter att gälla. Redovisningsprinciperna kommer att beskrivas mer i detalj i årsredovisningen för år 2012.

19 Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, CET 19 (45) Nyckeltal Vinst per aktie, euro - före utspädning -0,26 0,18 0,32-0,10 0,45 0,41 0,84 - efter utspädning -0,26 0,18 0,32-0,10 0,45 0,41 0,84 Eget kapital per aktie, euro 7,75 7,90 8,06 7,60 7,69 7,75 7,90 Avkastning på eget kapital per rullande 12-månadersperiod, % 5,3 10,7 10,7 11,2 14,7 5,3 10,7 Avkastning på sysselsatt kapital per rullande 12-månadersperiod, % 12,5 18,3 17,6 17,4 20,8 12,5 18,3 Soliditet, % 49,5 46,4 50,4 45,8 44,7 49,5 46,4 Räntebärande nettoskuld, milj. euro 23,9 82,7 59,0 80,0 11,7 23,9 82,7 Nettoskuldsättningsgrad, % 4,3 14,6 10,2 14,7 2,1 4,3 14,6 Investeringar, milj. euro 19,3 13,8 15,6 13,6 14,4 62,9 103,6

20 Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, CET 20 (45) Antal aktier Utestående aktier vid periodens slut Före utspädning Efter utspädning Utestående aktier genomsnittligt Före utspädning Efter utspädning Innehav av egna aktier Vid periodens slut Genomsnittligt Utestående aktier vid periodens slut Före utspädning Efter utspädning Utestående aktier genomsnittligt Före utspädning Efter utspädning Innehav av egna aktier Vid periodens slut Genomsnittligt

TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan

TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan Tieto Abp Bokslutskommuniké 6 februari 2013, 07.00 CET 1 (45) TIETOs delårsrapport 4/2012 (januari december) Stark förbättring i underliggande lönsamhet, strategi genomförs enligt plan Oktober december

Läs mer

TIETOs delårsrapport 2/2012 (januari juni) Lönsamhet som väntat, införandet av ny strategi samt besparingsåtgärder fortgår enligt plan

TIETOs delårsrapport 2/2012 (januari juni) Lönsamhet som väntat, införandet av ny strategi samt besparingsåtgärder fortgår enligt plan Tieto Abp DELÅRSRAPPORT 20 juli 2012, 07.00 CET 1 (34) TIETOs delårsrapport 2/2012 (januari juni) Lönsamhet som väntat, införandet av ny strategi samt besparingsåtgärder fortgår enligt plan April juni

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Tieto Abp DELÅRSRAPPORT 8 februari 2012, 07.00 CET 1 (41)

Tieto Abp DELÅRSRAPPORT 8 februari 2012, 07.00 CET 1 (41) Tieto Abp DELÅRSRAPPORT 8 februari 2012, 07.00 CET 1 (41) TIETOs delårsrapport 4/2011 (januari december) och bokslutskommuniké 2011 Finansiellt resultat enligt förväntningar, stadig orderingång under det

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

Andra kvartalet Intäkter: MSEK (1 591) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster: 154 MSEK (160)

Andra kvartalet Intäkter: MSEK (1 591) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster: 154 MSEK (160) 1 Andra kvartalet 2014 Intäkter: 1 534 MSEK (1 591) EBITA: 184 MSEK (195) EBITA-marginal: 12 procent (12) Rörelseresultat: 157 MSEK (166) Rörelsemarginal: 10 procent (10) Resultat efter finansiella poster:

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1998 MediTech Tools Electronics Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1998 Faktureringen ökade till 5 726 MSEK (5 101) Resultatet före

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255)

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255) Gunnebo bokslutskommuniké 2009 Per Borgvall, VD och koncernchef Stockholm den 11 februari 2010 VDs kommentarer till 2009 Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan Starkt operativt kassaflöde

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

G&L BEIJER Q Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 mkr (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 mkr (40,5).

G&L BEIJER Q Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 mkr (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 mkr (40,5). G&L BEIJER Q1 2011 Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 (40,5). Avyttring av aktier i Beijer Alma gav realisationsvinst på 51,7. Vinsten

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ)

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) 4 maj 2004 Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) Nettoomsättningen under första kvartalet minskade med 17 procent till 19,2 mkr (23,0 mkr). Resultat för första kvartalet: o Rörelseresultat

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2002-12-01--2003-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 12.636 (11.246), en ökning med 12 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 15 procent. Periodens bruttoresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20071025 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20080820 5562118637 Delårsrapport 20080101 tom 20080630 Breddat produktprogram och fortsatt satsning

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Mekonomen Group. januari september 2014

Mekonomen Group. januari september 2014 Mekonomen Group januari september 2014 1 Tredje kvartalet 2014 Intäkter: 1 467 MSEK (1 417) EBITA: 200 MSEK (178) EBITA-marginal: 14 procent (13) Rörelseresultat: 172 MSEK (149) Rörelsemarginal: 12 procent

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012 Mekonomen Mekonomen Januari - juni 2012 Andra kvartalet 2012 Intäkter: 1 341 MSEK (1 169) Rörelseresultat: 141 MSEK (173) Rörelsemarginal: 11 % (15) Resultat efter finansiella poster: 132 MSEK (167) Resultat

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

AGA-koncernens resultat före skatt för 1999 uppgick till (556) Mkr och vinsten per aktie efter full skatt till 4:61 (1:52) kronor.

AGA-koncernens resultat före skatt för 1999 uppgick till (556) Mkr och vinsten per aktie efter full skatt till 4:61 (1:52) kronor. PRESSMEDDELANDE BOKSLUTSBESKED 1999 AGA-koncernens resultat före skatt för 1999 uppgick till 1 460 (556) och vinsten per aktie efter full skatt till 4:61 (1:52) kronor. Försäljningen var i stort sett oförändrad,

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

januari december 2013

januari december 2013 2014-02-28 Sportfiske på Hökensås Camping & Stugby Bokslutskommuniké januari december 2013 Nettoomsättningen ökade med 38 % Starkt rörelseresultat med rörelsemarginal över 20 % Positivt rörelseresultat

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer