Handlingsplan 2012 för Malmö stads internationella arbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan 2012 för Malmö stads internationella arbete"

Transkript

1 Handlingsplan 2012 för Malmö stads internationella arbete Maria Bredin Avd. för samhällsplanering Stadskontoret

2 Innehållsförteckning 1. Syfte Mål och inriktning Internationellt arbete centralt Internationellt arbete i förvaltningarna Malmö stads EU-nätverk Lilla EU-nätverket Behov och aktiviteter Aktiviteter för höjd kunskap/dialog om ny policy för internationellt arbete i Malmö stad och dess implementering Samarbetet med Newcastle Storstadssamverkan Malmö/Göteborg/Stockholm Erfarenhetsutbyte ESF-projekt Policybevakning, projektstöd, informations- och utbildningsinsatser...4 Bilaga I: Malmö stads EU-nätverk

3 1. Syfte En handlingsplan upprättas årligen för Malmö stads internationella arbete. Syftet med handlingsplanen är att konkret visa på vilka aktiviteter som ska genomföras under året. De övergripande målen, antagna av kommunfullmäktige, konkretiseras under året genom olika former av åtgärder/aktiviteter. Handlingsplanen tjänar som stöd för Malmö stads internationella arbete på alla nivåer, politiskt och på tjänstemannanivå, centralt och i förvaltningarna. Handlingsplanen kan fungera som underlag till nämnder, ledningsgrupper och arbetsplatsträffar. 2. Mål och inriktning Det yttersta målet med Malmö stads internationella arbete är att bidra till att uppfylla de kommunövergripande målen (se Malmö stads budget 2012). De kommunövergripande målen ringas in med hjälp av följande rubriker: - Arbete och näringsliv - Barn och ungdomars livsvillkor - Social hållbarhet - Vård och omsorg - Jämställdhet och antidiskriminering - Ekologiskt hållbar stad - Kultur och fritid - Malmö i sin omgivning - Ett föredöme som arbetsgivare Behov och långsiktig nytta ska styra det internationella arbetet. Det är av största vikt att det internationella arbetet på bästa sätt tillvaratar och påverkar möjligheter för Malmös utveckling. Malmö stads internationella arbete ska inriktas på verksamhetsutveckling, strategisk påverkan och profilering. 3. Internationellt arbete centralt Stadskontorets avdelning för samhällsplanering ansvarar för den kommunövergripande samordningen av de internationella frågorna. Samordning av internationella frågor innebär bland annat informationsspridning, rådgivning och stöd till förtroendevalda och tjänstemän. Därutöver kan även kommunövergripande internationella projekt komma att ledas från stadskontoret. Sedan augusti 2007 finns en helpdesk-funktion på stadskontoret, med syfte att stödja den del av förvaltningarnas utvecklingsarbete som har koppling till EU:s strukturfonder. Helpdesken informerar om aktuella strukturfondsprogram, ger stöd i projektutveckling och ansökningsarbetet samt samordnar om möjligt enskilda projekt till större och mer fokuserade satsningar. På avdelningen för samhällsplanering finns 2 tjänster som hanterar den kommunövergripande samordningen och helpdesk-funktionen, varav en är placerad på Malmö stads kontor i Bryssel. Arbetet med de Öresundsregionala frågorna och samarbetet mellan Malmö och Köpenhamn tas inte upp i denna handlingsplan, då det betraktas som regionalt samarbete snarare än internationellt. 4. Internationellt arbete i förvaltningarna Förvaltningarnas engagemang i de internationella frågorna är en förutsättning för att målen med Malmö stads plan och strategi för internationellt arbete ska kunna uppnås. I enlighet med Strategi för Malmö stads internationella arbete, antagen av Kommunstyrelsen den 7 juni 2006, ansvarar respektive förvaltning för handläggning av internationella frågor inom sin verksamhet. Varje förvaltning ansvar för att hålla sig ajour med internationella utvecklingstendenser och utvecklingsmöjligheter inom sitt verksamhetsområde. I sina respektive verksamhetsplaner ska 2

4 förvaltningarna redogöra för de internationella prioriteringar som ska genomföras under året. Flera förvaltningar har interna EU-/omvärldsnätverk för att säkerställa utvecklingsmöjligheterna inom sina områden. Europa Direkt på Stadsbiblioteket har uppdraget att sprida EU-relaterad information till Malmöborna. 5. Malmö stads EU-nätverk Varje förvaltning i Malmö stad har utsett en kontaktperson för EU-frågor, vilka tillsammans utgör Malmö stads EU-nätverk. Uppdraget som medlem i Malmö stads EU-nätverk innebär ett ansvar för att sprida information om EU- och internationella frågor i sin förvaltning, att vara behjälplig i förvaltningens internationella arbete samt att uppmärksamma och tillvarata de möjligheter som internationellt samarbete ger förvaltningen. EU-arbetet bör ses som en naturlig del av utvecklingen av kärnverksamheten i varje förvaltning. För EU-nätverket 2012 planeras två träffar på våren och två på hösten. Nätverket består av 26 deltagare (se bilaga I). 6. Lilla EU-nätverket Utbildningsförvaltningen, Miljöförvaltningen samt Södra Innerstadens stadsdelsförvaltning har vardera en EU-samordnare som arbetar på heltid (eller i mindre omfattning med) med att för den egna förvaltningens räkning bevaka EU:s fonder och program samt initiera och leda EUprojekt inom förvaltningens verksamhetsområden. Dessa personer utgör, tillsammans med stadskontorets tjänstemän inom det internationella området och en bibliotekarie från stadsbibliotekets Europa Direkt-verksamhet, Malmö stads Lilla EU-nätverk. För Lilla EUnätverket 2012 planeras tre träffar på våren och tre på hösten. 7. Behov och aktiviteter 2012 Fokus under 2012 kommer att vara att bevaka och positionera Malmö stads intressen i den kommande budgetperioden och operativa program. Följande internationella aktiviteter kommer särskilt att prioriteras av stadskontorets avdelning för samhällsplanering under Aktiviteter för ökad kunskap/dialog om den nya policyn för internationellt arbete i Malmö stad och implementering av den. Samarbetet med Newcastle Storstadssamverkan Malmö/Göteborg/Stockholm Erfarenhetsutbyte ESF-projekt Policybevakning, projektstöd, informations- och utbildningsinsatser 7.1 Aktiviteter för höjd kunskap/dialog om ny policy för internationellt arbete i Malmö stad och dess implementering Med anledning av förslaget till Policy för Malmö stads internationella arbete (en ny version som ersätter Plan och Strategi) som stadskontorets avd. för samhällsplanering tagit fram i samarbete med Malmö stads EU-nätverk under 2011, och som förväntas antas av kommunfullmäktige under våren, prioriterar stadskontoret en rad aktiviteter för ökad kunskap/dialog om policyn och dess implementering. Aktiviteter kommer att planeras och genomföras i förvaltningsledningar och nämnder i samarbete med EU-nätverket. I samband med det kommer avdelningen också att fortsätta arbetet som påbörjades 2011 med att utveckla rutinerna för den årliga uppföljningen och redovisning av Malmö stads internationella arbete. 7.2 Samarbetet med Newcastle Malmö stad och Newcastle City Council har ett fördjupat samarbetsavtal och en överenskommelse har undertecknats av respektive stads politiska ledning. Överenskommelsen innebär att följande fem samarbetsområden kommer att prioriteras under perioden : kultur och lärande, sociala frågor, miljö och hållbarhet, näringslivsutveckling samt internationellt arbete. Avdelningen för samhällsplanering på 3

5 stadskontoret ansvarar för samordning av arbetet med att genomföra intentionerna i samarbetsavtalet. Representanter från Newcastle kommer att besöka Malmö och projektutbyten kommer att äga rum under året kring best practice. 7.3 Storstadssamverkan Malmö/Göteborg/Stockholm Under 2008 inleddes ett samarbete mellan storstäderna där utbyte av arbetssätt inom nätverken var centralt. Samarbetet har fortsatt kontinuerligt under åren och under 2012 planeras regelbundna träffar, ca 4 gånger, för erfarenhetsutbyte och gemsamt policyarbete. Fokus för träffarna kommer bland annat att vara den kommande sammanhållningspolitiken, kommunövergripande inventering och uppföljning av internationellt arbete. 7.4 Erfarenhetsutbyte ESF-projekt Under hösten kommer Malmö stad i samverkan med svenska ESF-rådet i Malmö att anordna en workshop som syftar till att sprida erfarenheter och lärdomar mellan ett flertal av de Malmö stad-ägda ESF-projekt som pågått under nuvarande programperiod. Målgrupp är projektledare, ledning och politiker. 7.5 Policybevakning, projektstöd, informations- och utbildningsinsatser Stadskontorets avdelning för Samhällsplanering samordnar Malmö stads EU-nätverk. Arbetet i dessa nätverk inriktas i första hand på erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Avdelningen för Samhällsplanering ansvarar för spridning av information kring stadens internationella arbete. Till detta kommer ytterligare aktiviteter som genomförs av respektive förvaltning. Policybevakning Avdelningen för samhällsplanering bevakar kontinuerligt policyutvecklingen inom EU med betoning på de urbana frågorna, vad gäller storstadsfrågor i allmänhet och olika sakfrågor med betydelse för Malmö. En del av policybevakningen och lobbyingen sker i samverkan med andra aktörer som till exempel Köpenhamn, Stockholm och Göteborg samt nätverk i Bryssel. Under året kommer bland annat postitionspapper gällande programgeografi i kommande strukturfondsprogram att tas fram, samt även gällande ny långtidsbudget. Medverkan i nätverk Malmö stads kontor i Bryssel är även i år aktiva inom Regionkommitténs initiativ Open Days Kontoret ingår i ett större konsortium Baltic Sea Group och Malmös kontor i Bryssel tillsammans med avd. för Samhällsplanering kommer att medverka i seminarium. Malmö stads kontor i Bryssel och avd. för Samhällsplanering är också delaktiga i IBSG (Informal Baltic Sea Group) och anordnar även där ett Östersjöseminarium och en mottagning 30 maj. Vidare fortsätter avdelning för samhällsplanering att koordinera Malmö stads engagemang i Eurocities, Union of the Baltic Cities (UBC), Baltic Metropoles, Similar Cities och Baltic Development Forum (BDF). Projektstöd Stadskontorets avdelning för samhällsplanering tillhandahåller information och stöd till Malmö stads förvaltningar vad gäller finansieringsmöjligheter och projektutveckling. Stödet innebär bland annat bevakning av EU:s fonder och program, projektutveckling från idé till färdig ansökan, sökning efter partners, budgetarbete, stöd under projektets gång och i kontakterna med Europeiska kommissionen samt spridning av projektresultaten. Kontinuerlig information om EU:s fonder och program förmedlas i EU-nätverket och via helpdesk-funktionen. Då strukturfonderna befinner sig i slutet av budgetperioden och merparten av medlen är tilldelade förväntas helpdesk-stödet vara mindre Utlysningar under året kommer i de flesta fall vara beroende av ev. återflöde från pågående projekt. 4

6 Informations- och utbildningsinsatser Utbildning och certifiering av Malmö stads EU-samordnare Avdelningen för samhällsplanering ser över möjligheter att i samverkan med universitet/högskola eller andra utbildningsanordnare anordna en utbildning i rollen som EUsamordnare och hur man kan arbeta strategisk i sin förvaltning med EU/internationella frågor. Målgrupp: EU-nätverket. Start höst 2012/vinter Arkivering och dokumentation i EU-projekt Utbildning i EUs krav på dokumenthantering planeras till hösten för EU-nätverket, projektledare och ekonomer som hanterar EU-projekt. EU:s strukturfondsprogram idag och efter 2013 Informationstillfällen om inriktning på de nya programmen och förhandlingar efter Tematiskt inriktade insatser om EU-program kopplade till våra kommunala prioriteringar och projektutvecklingsfaser. Malmo.se och KomIn Fortsatt utveckling av webbsidorna över internationellt arbete för ökad användarvänlighet, och erfarenhetsutbyte. Exempelvis det nya tvärfackliga forumet för internationellt arbete på Komin. 5

7 Bilaga I: Malmö stads EU-nätverk 2012 Fastighetskontoret Fritidsförvaltningen Gatukontoret Kulturförvaltningen Malmö stadsbibliotek, Europa Direkt Miljöförvaltningen Serviceförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Stadskontoret, HR-avdelningen Stadskontoret, Samhällsplanering Stadskontoret, Samhällsplanering Stadskontoret, Näringslivskontoret Stadsrevisionen Utbildningsförvaltningen VA-verket SDF Centrum SDF Fosie SDF Husie SDF Hyllie SDF Kirseberg SDF Limhamn-Bunkeflo SDF Oxie SDF Rosengård SDF Södra Innerstaden SDF Västra Innerstaden Christian Röder Kjell-Arne Göransson Christian Resebo Eva Klamméus Kristina Jauhiainen Larsson Roland Zinkernagel Ida Ketonen Jonna Sandin Eva Klevås Ola Nord Maria Bredin Stefan Månsson Olof Hammar Sofia Sjödin Henrik Aspegren Anna Jadner Bertil Nilsson Charlotte Hjertström Matti Laukkanen Anette Larsson Emily Bjärbo Johansson Josefine Ringstad Arian Ratkoceri Malin Ullman Carin Antonson 6

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR Gerry Andersson, Mats Holmquist, Erik Jakobsson, Fredrik Jönsson, Henrik Kock, Malin Ljungzell, Andreas Wallo, Carina Åberg Redaktör: Malin Ljungzell

Läs mer

Vad har vi lärt i halvtid?

Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid är en i vissa avseenden ovanlig rapport. Den utgör ett försök till en syntes av ett stort antal utvärderingar och följeforskningsinsatser. Dessa är

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader

Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader Kommunalt folkhälsoarbete som kan minska hälsoskillnader Intervjuer för EU:s DETERMINE-projekt med företrädare för åtta kommuner: Malmö, Kristianstad, Växjö, Nynäshamn, Botkyrka, Örebro, Falun och Umeå

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet -

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - Integrerad styrning - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - En kortfattad introduktion till en modell för ett integrerat ledningssystem, som hjälper kommuner och regioner att integrera aspekter

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan.

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan. RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan Tillsammans med: November 2012 RAPPORT Ett projekt om cykelplanering över

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan DISKRIMINERA Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan diskriminera Om organisationers interna arbete mot diskriminering 1 (19) 2 (19) Förord Under 2010 har Ungdomsstyrelsen

Läs mer

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2

RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 RAPPORT 2015:17 REGERINGSUPPDRAG Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Uppföljning av det prestationsbaserade stimulansbidraget delrapport 2 Boverket 2 Uppföljning av det

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete

Samverkan. i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Del I Del II Samverkansprocessen steg för steg Erfarenheter av samverkan Brottsförebyggande rådet (Brå) är en

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

din guide till EU-stöd

din guide till EU-stöd din guide till EU-stöd EU-upplysningens uppdrag EU-upplysningen har riksdagens uppdrag att ge allmänheten opartisk och allsidig information om EU, det svenska medlemskapet och EU-arbetet i riksdagen. Vi

Läs mer

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse Stadsledningskontoret Anna Jungmarker Telefon: 021-39 23 97 E-post: anna.jungmarker@vasteras.se Delges Energimyndigheten TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/386-KS Kommunstyrelsen 1 (2) Uthållig kommun- etappp

Läs mer

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25. Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.2 2 Förord Att stärka skyddet för de nationella minoriteterna är en

Läs mer

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas?

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas? Jämställdhetsintegrering - Vad krävs för att lyckas? Stockholm, 24 mars 2011 Umeå, 30 mars 2011 Interaktiv teater varvades med forskning, teori och reflektion när ESF Jämt i samarbete med SKL gick ut på

Läs mer