INNEHÅLL. Koncernöversikt 1. VD har ordet 2. Aktien och aktieägarna 5. Förvaltning av värdepapper 8. Industrirörelsen 14. Miljö, Hälsa, Säkerhet 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. Koncernöversikt 1. VD har ordet 2. Aktien och aktieägarna 5. Förvaltning av värdepapper 8. Industrirörelsen 14. Miljö, Hälsa, Säkerhet 22"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2001

2 INNEHÅLL Detta är Geveko Året i sammandrag omslagets insida omslagets insida Koncernöversikt 1 VD har ordet 2 Aktien och aktieägarna 5 Förvaltning av värdepapper 8 Industrirörelsen 14 Miljö, Hälsa, Säkerhet 22 Fem år i sammandrag 24 Förvaltningsberättelse 26 Resultat och balansräkning Koncernen 31 Kassaflödesanalys Koncernen 34 Resultat och balansräkning Moderbolag 35 Kassaflödesanalys Moderbolag 38 Tilläggsupplysningar 39 Vinstdisposition 48 Revisionsberättelse 49 Styrelse och revisorer 50 Ledande befattningshavare 52 Bolagsstämma 53 Gevekos hemsida 54 Adresser 55 Definitioner 56 Geveko grundades år 1925 då Gunnar Bergendahl pionjär inom svensk vägbeläggning introducerade Essenasfalt i Sverige. Efter omvandling av koncernen , då byggrelaterade bolag avyttrades, blev Geveko investmentbolag. Gevekos B-aktie är sedan 1983 noterad på OM Stockholmsbörsen.

3 DETTA ÄR GEVEKO Geveko investerar i noterade och onoterade aktier med målet att uppnå god avkastning med relativt låg riskprofil. Geveko-aktien skall vara en attraktiv placering för privatpersoner och mindre institutioner. Enligt utdelningspolicyn skall minst 4% av substansvärdet plus eventuell bonus utdelas till aktieägarna varje år. Bonus utgår vid särskilt goda resultat gjorda genom exits. VERKSAMHET Gevekos strategi innebär att ca 65 75% av substansvärdet skall vara investerat i en Börsportfölj och 25-35% i onoterade aktier och riskkapitalfonder. Vid utgången av år 2001 återfanns ca 80% av substansvärdet investerat i Börsportföljen. Resterande 20% utgjordes huvudsakligen av onoterad Industrirörelse samt likvida medel. Under 2001 gjordes den första investeringen i Riskkapitalfonder. Börsportfölj Förvaltning av Värdepapper sker främst i aktier som har god likviditet och är noterade på OM Stockholmsbörsen. Investeringar sker med ett flerårsperspektiv i aktier som bedöms ha låg till måttlig risk. Börsportföljen är koncentrerad till branscherna Telekommunikation, Verkstad och Läkemedel, vilka vid utgången av 2001 utgjorde 66% av portföljen. Industrirörelse Geveko tillhör Europas ledande företag inom Vägmarkering. Geveko utför entreprenader samt utvecklar och marknadsför bland annat vägmarkeringsfärg och termoplastiska material. Prefabricerade symboler (PREMARK ) tillverkas och marknadsförs även i USA. MÅL Geveko-aktiens totalavkastning skall varje år överstiga index (SIX Return Index) med 5%-enheter. Börsportföljens målsättning är att varje år överstiga Affärsvärldens Generalindex (AFGX). Industrirörelsens målsättning är att varje år uppnå en rörelsemarginal om minst 8% samt 20% avkastning på sysselsatt kapital. Investeringar i riskkapitalfonder skall uppnå en värdestegring om minst 25% per år.

4 ÅRET I SAMMANDRAG Koncernens redovisade vinst uppgick till 66,9 (109,1) MSEK eller 15:85 (25:85) SEK per aktie. Avkastningen på Geveko B-aktien inklusive betald utdelning till aktieägarna uppgick under året till -5,7% att jämföras med SIX Return Index -16,1%. Utdelning för år 2001 föreslås till 9 SEK (föregående år 10 SEK) per aktie. Den föreslagna utdelningen utgör 5,7% av substansvärdet vid årsskiftet och innebär en direktavkastning om 6,5% baserat på Geveko-aktiens betalkurs den 31 december Industrirörelsens omsättning uppgick till 625 (574) MSEK. Korrigerat för valutakursförändringar uppgick den organiska tillväxten till 2,4%. Rörelseresultatet uppgick till 18,9 (28,0) MSEK. Strukturkostnader har belastat resultatet med 3,3 MSEK. Substansvärdet uppgick den 31 december 2001 till 157 (222) SEK per aktie. Börsportföljens marknadsvärde uppgick den 31 december 2001 till 548 (719) MSEK. Moderbolagets likviditet uppgick samtidigt till 58 (67) MSEK Substansvärdet den 19 februari 2002 uppgick till 141 SEK per aktie. Gevekos aktiekurs uppgick samma dag till 132 SEK per aktie. Substansrabatten var 6,5%.

5 KONCERNÖVERSIKT MSEK om ej annat anges KONCERNENS RESULTAT Rörelseresultat, Industrirörelse 31,6 36,9 18,9 Resultat, Förvaltning av Värdepapper 94,8 99,7 77,0 Räntenetto och övriga centrala kostnader -18,1-17,4-24,4 Resultat före skatt 108,3 119,2 71,5 Resultat efter skatt och minoritetens andel 103,7 109,1 66,9 KONCERNENS SUBSTANSVÄRDE 1) Förvaltning av Värdepapper (marknadsvärde) 824,6 727,1 558,8 Industrirörelse, beräknat substansvärde 197,6 130,3 75,0 Övriga tillgångar och skulder, netto bokfört värde 45,2 79,2 27,7 Summa substansvärde 1 067,4 936,6 661,5 SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING Börsportfölj Kassa, netto Fondinvesteringar och övriga värdepapper Industrirörelse Övriga tillgångar/skulder INDUSTRIRÖRELSENS RÖRELSERESULTAT 2) Rörelseresultat före jämförelsestörande intäkter 31,6 28,0 18,9 Återbäringsmedel från SPP 8,9 Summa rörelseresultat, Industrirörelse 31,6 36,9 18,9 Rörelsemarginal före jämförelsestörande intäkter, % 7,5 4,9 3,0 NYCKELTAL Resultat efter skatt, SEK per aktie 24:60 25:85 15:85 Substansvärde, SEK per aktie Soliditet inkl dold reserv och övervärde, % 1) ) Definition, sidan 56 2) Exklusive Plastiroute 1999 Utveckling av substansvärde MSEK Övervärde Industrirörelsen Bokfört värde Industrirörelsen Övriga tillgångar Dold reserv i Börsportföljen Bokfört värde Börsportföljen 01

6 VD HAR ORDET G eveko skapar värde för aktieägarna genom att investera i noterade och onoterade bolag i branscher med stark tillväxt eller unik affärsidé som,, leder till hög lönsamhet och värdetillväxt Hans Ljungkvist Ärade aktieägare, När jag skriver detta i månadsskiftet februari/mars 2002 har jag varit verkställande direktör i Geveko under knappt ett år - tio månader för att vara exakt. Under det gångna året har jag träffat mängder av medarbetare, aktieägare och andra personer med stort intresse och engagemang för Geveko. Jag har fått möjlighet att diskutera många intressanta frågeställningar om alltifrån aktiens utveckling under 2001 till Gevekos framtida inriktning. Det har varit mycket stimulerande och givit mig stor inspiration i mitt framtida arbete inom Geveko-koncernen. Jag har valt att i mitt VD-ord i Årsredovisningen gå igenom några av de mest intressanta frågorna som mött mig under året och försöka fördjupa svaren så att alla får en tydlig bild av min syn på Geveko och det gångna året. Jag vill samtidigt tacka för det förtroende som Ni aktieägare och medarbetare givit mig och framföra att vårt övergripande och givna mål - såväl på kort som lång sikt - är att skapa värde för aktieägarna. Vad beror det på att Geveko-aktien även 2001 överträffade börsens index trots att Börsportföljen minskade i värde? I oroliga tider när börsen sjunker i värde, söker sig många aktieägare till säkrare papper och dit räknas Geveko. Substansrabatten har sjunkit från 29% till 12%, vilket återspeglar sig i bättre kursutveckling relativt andra aktier. Geveko-aktien har för övrigt under senare år utvecklats bättre än jämförbart index både när börsen gått upp och när den gått ned, som varit fallet 2000 och Under de fem senaste åren har Geveko-aktien utvecklats bättre än index i fyra år. Hur vill Du förklara Börsportföljens och Industrirörelsens svaga resultat för 2001? Börsportföljen minskade 245 miljoner kronor i värde. Telekomaktierna stod för 80% av minskningen. Vi startade nedförsäljning av telekomaktier redan under 2000 med Ericsson och fortsatte med Nokia under Ericsson-aktierna såldes för i genomsnitt 215 kronor per aktie och Nokia för 345 kronor per aktie. Totalt gav det oss realisationsvinster om 100 miljoner kronor. I efterhand kan man säga att fler aktier skulle sålts och att försäljningen kanske skulle startat ännu tidigare. Industrirörelsens resultat blev cirka 10 miljoner kronor sämre än Nästan hela resultatförsämringen beror på den hårda priskonkurrensen framförallt på hemmamarknaden i Sverige och 2 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2001 VD HAR ORDET

7 VD HAR ORDET Norge. Vi har lyckats försvara marknadsandelar och volymer men förlorat resultat genom lägre priser. Hur ska ni vända resultatet inom Industrirörelsen? Industrirörelsen verkar i en mogen bransch som kännetecknas av överkapacitet och hård priskonkurrens. I det klimatet gäller det för oss att i första hand vara kostnadseffektiva. Lönsamhetsförbättrande åtgärder i form av kostnadsminskningar genomfördes under hösten 2001 som på årsbasis, dvs från 2002, skall ge resultatförbättringar om 20 miljoner kronor. Ytterligare projekt startades i december 2001, med avsikt att förändra arbetssätt och struktur, så att vi snabbare och effektivare kan anpassa oss till marknadens förändringar. Resultatet av detta kommer att synas i resultaträkningen först nästa år. Parallellt skall vi fortsätta att utveckla nya produkter, bland annat miljöanpassade vägmarkeringsfärger och prefabricerade vägsymboler för vilka vi förutser god tillväxt. Industrirörelsens målsättning är att nå 20% avkastning på sysselsatt kapital och 8% rörelsemarginal. Vi har en bit kvar till de målen, men jag är övertygad om att det finns goda förutsättningar att nå dit kanske redan under Vi kan dessutom, till skillnad från flera konkurrenter, fokusera helt på vägmarkering. Det ger oss många fördelar inte minst när det gäller produktutveckling. Varför har Börsportföljen en stor övervikt telekomaktier? Geveko placerar i ett flerårigt tidsperspektiv och deltar inte i börsens kortsiktiga svängningar. Vi har valt att ha en fortsatt övervikt i telekomsektorn, då vår uppfattning är att den kommer att växa snabbare än andra branscher under de närmaste åren. Vi har investerat i världens ledande företag inom infrastruktur/ systemlösningar och mobiltelefoner. Vilken är Gevekos placeringsstrategi? Strategin är att placera så att ca procent av substansvärdet återfinns i Börsportföljen och resterande procent i Industrirörelsen och Riskkapitalfonder. Börsportföljen innehåller likvida aktier huvudsakligen noterade på Stockholmsbörsen och överviktas i marknadsledande bolag som verkar i branscher i stark tillväxt. Placeringarna sker i ett flerårigt perspektiv. Industrirörelsen renodlades under 90-talet till området vägmarkeringar. Vi ska fortsätta på den inslagna vägen och fokusera utvecklingsarbetet mot att öka kvalitet och funktion. Vägmarkeringar är ett betydelsefullt komplement för ökad trafiksäkerhet. Fondinvesteringar innebär hög risk men också möjlighet till hög avkastning. Vi väljer att gå in i etablerade fonder med dokumenterad resultatförmåga och där ledningen har industriell erfarenhet. Vad är anledningen till Ert engagemang i InnovationsKapital? Riskkapitalfonder av InnovationsKapitals karaktär är i regel inte tillgängliga för privatpersoner och mindre institutioner, vilka tillhör vår målgrupp av aktieägare. InnovationsKapital investerar i högteknologiska och vetenskapstunga bolag i tidiga skeden och är ett av landets ledande Venture Capital bolag. VenCap-investeringar innebär hög VD HAR ORDET GEVEKO ÅRSREDOVISNING

8 VD HAR ORDET risk, men också möjligheter till hög avkastning. InnovationsKapital har hittills levererat mycket god avkastning till sina investorer. Jag ser vårt engagemang i InnovationsKapital som mycket spännande. Hur ser Gevekos framtida inriktning ut? Idag har Geveko cirka 80 procent av substansvärdet i Börsportföljen, vilket innebär att den skall minskas något och istället skall Fondinvesteringarna öka. Industrirörelsen skall förstärka sin position som en av Europas ledande inom vägmarkeringar. För att nå dit måste vi både gasa och bromsa samtidigt i så måtto att vi skall ha en mycket kostnadseffektiv produktionsapparat bäst i klassen är målet samtidigt som vi skall fortsätta att vara ledande när det gäller teknisk utveckling mot innovativa och kundanpassade produkter. För det krävs ett arbetssätt som tar ut maximalt av industriella skalfördelar och synergier och samtidigt är starkt decentraliserad när det gäller kundrelationer och affärer. Min formulering beträffande fokus på aktieägare som uppskattar hög direktavkastning, låg risk och kryddor som kan ge extra bonus skall gälla även i framtiden. Vad är bakgrunden till utdelningspolicyn? Enligt utdelningspolicyn skall minst 4% av substansvärdet lämnas i utdelning varje år. Dessutom kan bonusutdelningar bli aktuella vid särskilt god utveckling, vilket ju varit fallet de fyra senaste åren. Genom att koppla utdelningen till substansvärdet ger vi aktiemarknaden goda möjligheter att förutse kommande utdelningar. En hög direktavkastning bidrar till att sänka substansrabatten. Vidare har vi goda kassaflöden i Industrirörelsen som understödjer den relativt aggressiva och - som jag hoppas - aktieägarvänliga utdelningspolicyn. Den föreslagna utdelningen på 9 kronor per aktie motsvarar en direktavkastning på drygt 6,5%, vilket är mycket konkurrenskraftigt vid en jämförelse med andra börsbolag, för att inte tala om avkastningen på bankkonto. Varför säger ni att Geveko-aktien är en attraktiv aktie för privatpersoner och mindre institutioner? Geveko erbjuder en Börsportfölj med kryddor, riskkapitalfonder som inte är öppna för privatpersoner, en god direktavkastning och förhållandevis låg risk. Därutöver, vår Industrirörelse som har marknadsledande positioner i en bransch som genomgår betydande strukturförändringar. Varför innebär en placering i Geveko-aktier låg risk? Utöver det som beskrivs i placeringsstrategin skall Börsportföljen innehålla likvida aktier som kan säljas inom en vecka om anledning skulle uppstå. Dessutom skall moderbolaget i princip vara obelånat. Hur kommer börsen att utvecklas det kommande året? Vi har nu upplevt två års börsnedgång. Under det senaste halvåret har ett antal viktiga indikatorer - jag tänker framförallt på olika makroekonomiska index från i första hand USA signalerat en nära förestående vändning i den ekonomiska utvecklingen. Vi har tagit fasta på detta inom Geveko och positionerat Börsportföljen för uppgång under Vi har överviktat oss i cykliska aktier och i tillväxtbranscher som vi tror kommer att öka snabbare i värde än övriga när börsen vänder uppåt. Jag tror personligen att Stockholmsbörsen kommer att öka med 15 procent i värde. Vilken är Din viktigaste uppgift under 2002? Min viktigaste uppgift är att skapa värde för aktieägarna. Det skall avläsas genom ett ökat substansvärde som synliggörs i Gevekos aktiekurs. Målsättningen är att aktiekursen, inklusive lämnad utdelning under året, skall utvecklas minst 5%- enheter bättre än börsens index. Går börsen upp 15%, som jag tror, skall alltså Geveko-aktien öka med 20% under Göteborg i mars 2002 Hans Ljungkvist Koncernchef och Verkställande Direktör 4 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2001 VD HAR ORDET

9 AKTIEN OCH AKTIEÄGARNA Kursutveckling Gevekoaktien B-Aktien M ed den valda placeringsstrategin är målet att Geveko-aktien inklusive lämnad utdelning över tiden skall överträffa Stockhollmsbörsens avkastning,, med minst 5 procentenheter per år Afv Generalindex (c) SIX NOTERINGSPLATS Geveko B-aktien är sedan 1983 noterad på OM Stockholmsbörsen. Från och med år 2000 noteras B- aktien på O-listan. AKTIESTRUKTUR Sedan 1993 uppgår antalet aktier till , varav A-aktier och B-aktier. Varje A-aktie motsvarar 1 röst och varje B-aktie 1/10 röst. Mellan A-aktieägare som tillsammans förfogar över mer än 50% av röstetalet, finns konsortialavtal. AKTIEÄGARE Enligt VPC s ägarförteckning per den 28 december 2001 uppgick antal aktieägare till 2587 (2 556). Juridiska personer svarade för 44% av kapitalet och 57% av rösterna. Ägare registrerade i utlandet svarade för 18% av kapital respektive 7% av röster. KURSUTVECKLING OCH OMSÄTTNING Kursen för Geveko-aktien uppgick den 31 december 2001 till 138 SEK, vilket innebar en minskning under året med 12,1%. Under året var högsta noterade betalkurs 166 SEK och den lägsta 85 SEK. Den 19 februari 2002 uppgick aktiekursen till 132 SEK. Under året omsattes aktier för 52 MSEK med en genomsnittlig dagsomsättning av 207 KSEK. Omsättningshastigheten uppgick till 11% och avslut gjordes 88% av samtliga börsdagar. TOTALAVKASTNING Geveko B-aktiens avkastning, inklusive utdelning, uppgick till -5,7% att jämföras med SIX Return Index -16,1%. SUBSTANSVÄRDE Substansvärde uppgick den 31 deccember 2001 till 157 SEK (222) per aktie. Substansvärdet minskade, efter hänsyn tagen till lämnad utdelning till aktieägarna, med 25,9% under Substansvärdet beräknas med utgångspunkt från koncernens egna kapital med tillägg för övervärden dvs skillnad mellan marknadsvärden och bokförda värden, i Börsportfölj och Industrirörelse. Principen för värdering av Industrirörelsen är att uppta den till ett värde som motsvarar p/e-talet för branscherna kemi- samt bygg- och anläggningsrelaterat dock ej lägre än redovisat eget kapital. För 2001 har Industrirörelsen värderats till eget kapital. Gevekos substansvärde offentliggörs varje månadsskifte. Publicerade substansvärden finns på bolagets hemsida AKTIEN OCH AKTIEÄGARNA GEVEKO ÅRSREDOVISNING

10 AKTIEN OCH AKTIEÄGARNA UTDELNINGSPOLICY Gevekos styrelse har fastställt en utdelningspolicy som innebär att minst 4% av substansvärdet, plus bonus vid särskilt goda resultat gjorda genom exits, varje år skall utdelas till aktieägarna. UTDELNING I maj 2001 utdelades 8 SEK per aktie plus 2 SEK i bonus. För verksamhetsåret 2001 föreslår styrelsen en utdelning på 9 SEK per aktie, vilket är 5,7% av substansvärdet per 31 december 2001 och innebär en direktavkastning om 6,5% baserat på Gevekoaktiens betalkurs samma dag. KONTAKTER MED KAPITALMARKNADEN Geveko presenterade verksamheten under året vid arrangemang anordnade av lokala Aktiesparföreningar samt vid Finansanalytikerträff. Geveko deltog också i Aktiespararnas Investerarmässa i Göteborg. ANALYSER AV GEVEKO Geveko kommer under år 2002 att följas av Danske Securities. Gevekos största aktieägare den 31 december 2001 Röster % Kapital % Gunnar och Märtha 31,7 8,0 Bergendahls Stiftelse Stiftelsen Bergendala 14,6 8,4 Jarl Ergel 3,8 2,4 Ikano Investment Ltd 2,5 6,4 Magnus Ergel 2,2 1,6 Ingvar Kamprad 2,2 5,5 Gunilla Ergel m familj 2,0 1,3 Inter Ikea Investment 1,9 4,7 Klas Dunberger m familj 1,7 1,1 David Bergendahl 1,7 0,5 Henrik Bergendahl 1,6 0,4 Gunnel Dunberger 1,6 0,8 Eskil Johannesson 1,6 3,7 Marie Dunberger 1,6 0,7 Ulf Dunberger 1,5 0,4 Svolder AB 1,3 3,3 Kyrkoherde N Henrikssons Stiftelse 1,2 3,1 Lars A Lewerth 1,2 1,0 Anders Mattsson 1,2 0,3 Claes-Göran Mattsson 1,1 0,3 Övriga 21,8 46,1 100,0 100,0 Utdelning per aktie SEK Utdelning Bonus Direktavkastning % Sammanställningen ovan har gjorts med ledning av offentlig aktiebok och förteckning över till VPC anmälda förvaltarregistrerade innehav per Utdelning i % av börskurs 31 dec 01 6 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2001 AKTIEN OCH AKTIEÄGARNA

11 AKTIEN OCH AKTIEÄGARNA Aktiedata Geveko, B Börskurs 31 december, SEK/aktie Redovisat resultat, SEK/aktie 10:75 20:75 24:60 25:85 15:85 Substansvärde, SEK/aktie Substansrabatt, % Utdelning, SEK/aktie 1) 7:- 8:- 11:- 10:- 9:- Direktavkastning % 6,9 9,4 7,7 6,4 6,5 Utdelningsandel % 5,8 4,7 4,3 4,5 5,7 Aktiens avkastning, % 2) ,7 Utdelningsandel i % av substansvärde % Utdelning Bonus 1) Föreslagen utdelning för 2001, 9 SEK. I 1997, 1998 och 2000 års utdelning ingår bonus med 2 SEK per aktie. I 1999 års utdelning ingår bonus med 4 SEK per aktie. 2) Kursförändring under året plus betald utdelning i förhållande till kursen vid årets ingång. Aktieägarstatistik 31 december 2001 Geveko-aktien jämförd med Six Return avkastningsindex % Storleksklass % % % Antal aktieägare av kapital av röster ,4 15,0 6, ,9 17,6 10, ,2 14,5 16, ,1 4,5 4, ,4 48,4 62, ,0 100,0 100, Geveko, B Six Return Utdelning till aktieägarna SEK % Substansvärdetillväxt SEK per aktie SEK per aktie inkl. bonus Procent av substansvärdet per 31 dec Substansvärde Ackumulerad substansvärdeökning exkl betald utdelning Ackumulerad betald utdelning AKTIEN OCH AKTIEÄGARNA GEVEKO ÅRSREDOVISNING

12 FÖRVALTNING AV VÄRDEPAPPER I nför 2002 har Börsportföljen positionerats för uppgång dels genom att hälften av tillgänglig likviditet investerats i aktier under hösten 2001, dels den tydliga övervikten av cykliska aktier och tillväxtaktier, vilka förväntas öka mer än börsens,, genomsnitt när vändningen inträffar AFFÄRSIDÉ Förvaltning av Värdepapper bedrivs i moderbolaget AB Geveko. Placering sker i ett flerårigt perspektiv i noterade aktier (Börsportföljen) med god likviditet och låg till måttlig risk företrädesvis noterade på Stockholmsbörsen. MÅL Målet för Börsportföljens förvaltning är att värdeökningen, justerad för köp och försäljning, över tiden överträffar Affärsvärldens generalindex (AFGX) på Stockholmsbörsen. Under perioden var den genomsnittliga värdeökningen exklusive utdelningsintäkter 16,4% (AFGX 14,4%). STRATEGI Placeringar sker med ett flerårsperspektiv i bolag med goda tillväxtmöjligheter samt låg eller måttlig konjunkturkänslighet. Aktierna skall ha god likviditet och företrädesvis vara noterade på Stockholmsbörsen. Samtliga svenska innehav vid utgången av 2001 (utom Gunnebo) ingick i mest omsatta aktier eller Attract-40 på Stockholmsbörsen. De utländska innehaven Telefonica och Cisco Systems tillhör de mest omsatta på sina respektive marknadsplatser. Alla är väl genomlysta av analytiker. Börsportföljen omfattar ett begränsat antal aktieslag (20 vid utgången av 2001). Detta gör portföljen överskådlig för marknad och aktieägare samt befrämjar selektivitet vid beslut om placering. Börsportföljens sammansättning följer i huvudsak börsens index men överviktas mer eller mindre i branscher som bedöms ha högre värdetillväxt än genomsnittet av börsen. I dessa branscher väljs enskilda bolag som har ledande positioner och dokumenterad intjäningsförmåga. Prioriterade branscher är telekommunikation, verkstad, läkemedel, bank och finans samt skog. Dessa svarade för 92% av totala värdet i Börsportföljen vid utgången av Branschfördelningen bidrar till Börsportföljens riskspridning. AKTIEMARKNADEN 2001 Den mycket snabba och kraftiga uppgången för Stockholmsbörsen under framförallt 1999, då AFGX ökade med 66%, vände ned under andra halvåret 2000, som totalt slutade med -12%. Inledningen av 2001 gav vissa förhoppningar om en återhämtning, men från mars månad vände utvecklingen nedåt igen. Terrorattackerna mot USA den 11 september förstärkte nedgången och förlamade på kort sikt 8 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2001 FÖRVALTNING AV VÄRDEPAPPER

13 FÖRVALTNING AV VÄRDEPAPPER aktiemarknaden. Vid utgången av september månad hade AFGX minskat med 31,4% under året. Dessförinnan fanns viss makroekonomisk statistik bland annat inköpschefernas index i USA, som antydde att en återhämtning var nära förestående. Under hösten genomförde den amerikanska centralbanken Federal Reserve ytterligare penningpolitiska stimulanser i form av räntesänkningar som tillsammans med skattelättnader och lägre oljepriser utgjorde starka stimulanser för ekonomisk återhämtning. Sammantaget sänktes den amerikanska styrräntan 11 gånger under 2001 från 6,5% till 1,75% vid utgången av året. Börsen reagerade så småningom positivt på dessa åtgärder. Stockholmsbörsen, som är starkt beroende av amerikanska Nasdaq, ökade med 23% från den 1 oktober fram till årets slut. Genom den positiva utvecklingen under hösten slutade AFGX på minus 16,6% för hela För de amerikanska börserna Nasdaq och New York var utvecklingen under % respektive -12%. På Stockholmsbörsen föll telekomaktiernas värde för andra året i följd, nu med -47%. Försäkringsbolag utvecklades ännu svagare med en nedgång på -50%. Bland vinnarbranscher noterades detaljhandel +38%, bilkomponenter +24% och råvaror +15%. Bland börsens större bolag ökade aktiekurserna mest för Hennes & Mauritz +49%, SKF +45% och SCA +43%, medan Ericsson, Skandia och ABB stod för de största värdeminskningar uppgående till mellan 47-58%. VERKSAMHETEN ÅR 2001 Börsportföljen Börsportföljens värde den 31 december 2001 uppgick till 548 (719) MSEK. Under året köptes aktier för 149 (115) MSEK och såldes för 141 (176) MSEK, dvs aktier nettoköptes för 8 (-61) MSEK. Justerat för köp och försäljning minskade värdet under året med 24,5% att jämföras med en minskning med 16,6% för Affärsvärldens generalindex (AFGX). Utdelningsintäkterna uppgick till 9,8 (8,2) MSEK. Börsportföljen är koncentrerad till telekomleverantörer och teleoperatörer, verkstad, bank och finans, läkemedel samt skog vilka vid årets utgång utgjorde 92% av marknadsvärdet (Stockholmsbörsen 74%). Under året ökade andelen innehav i verkstad från 21% till 24%, bank och finans från 13% till 18% och teleoperatörer från 5% till 8%, medan andelen telekomleverantörer minskade från 45% till 30%. Skillnaderna beror på en kombination av förändringar i aktiekurser och innehav. Innehavet i Nokia minskades med 3/4 delar under januari-september genom nettoförsäljning som medförde realisationsvinster om 31 MSEK. Inom Läkemedel såldes hela innehaven i Aventis och Roche för tillsammans 22 MSEK. Inom Bank och Finans frigjordes 28 MSEK genom avyttring av samtliga aktier i SEB. Efter nedtrimningen av Nokia-innehavet under början av året köptes aktier tillbaka under hösten. Telekom utökades med investering i Cisco-aktier för ca 25 MSEK. Portföljen utökades med svenska vårdföretaget Capio under hösten i vilket aktier för ca 10 MSEK köptes. Från den 1 oktober nettoköptes aktier för 67 MSEK i ABB, Cisco, Europolitan, Nokia, Tele2, SCA och Skandia. Antalet aktieslag uppgick den 31 december 2001 till 20 st varav två var noterade på utländska börser. De utländska aktiernas andel av Börsportföljens värde uppgick samtidigt till ca 6%. Resultat Det redovisade resultatet före skatt uppgick till 77,0 (99,7) MSEK fördelat på realisationsvinst med netto 67,2 (91,5) MSEK och utdelningsintäkter med 9,8 (8,2) MSEK. Den dolda reserven eller övervärdet, dvs skillnaden mellan marknadsvärde och bokfört värde, minskade med 245,3 MSEK till 101,2 MSEK den 31 december Av Börsportföljens värdeminskning är 200,4 MSEK eller 82% hänförlig till aktier inom Telekomsektorn, vars aktiekurser i genomsnitt minskade med 47% under Under 2000 påbörjades nedförsäljning av innehaven i Ericsson och Nokia, FÖRVALTNING AV VÄRDEPAPPER GEVEKO ÅRSREDOVISNING

14 FÖRVALTNING AV VÄRDEPAPPER vilket fortsatte under Dessa nedförsäljningar medförde realisationsvinster om totalt 100 MSEK fördelat på 69 MSEK år 2000 och 31 MSEK under Telekomaktiernas andel av Börsportföljen minskade under 2001 från 44,5% vid årets ingång till 29,9% den 31 december. Skatter Som investmentbolag beskattas inte Geveko för realisationsvinst. Som skattepliktig intäkt upptages en schablonintäkt på 2% av marknadsvärdet av aktieinnehav. Utdelningsintäkt och intäktsränta är skattepliktiga, medan omkostnadsränta, administrationsomkostnad och lämnad utdelning är avdragsgilla. Geveko har ett bindande förhandsbesked från Skatterättsnämnden att det är ett investmentbolag för taxeringsåren dvs verksamhetsåren Riskanalys Börsportföljen analyseras avseende risk och möjlighet enligt BARRAs modell för den svenska aktiemarknaden med jämförelse mot AFGX, som utgör Börsportföljens referensindex (benchmark). För innehav, som inte är noterade på Stockholmsbörsen, används BARRAs globala modell. Börsportföljens beta-värde uppgick vid årets slut till 1,07. (Beta-värdet för AFGX är 1,00. Betavärdet är ett mått på portföljens känslighet för svängningar i marknaden. En portfölj med beta > 1 kan väntas variera mer än marknaden.) Ett av de viktigaste riskmåtten är aktiv risk, som anger hur portföljens avkastning kan väntas utvecklas i förhållande till marknaden (AFGX). Börsportföljens aktiva risk (inklusive innehav, som inte noteras på Stockholmsbörsen) uppgick vid årets slut till 6,6%. Den aktiva risken förändrades inte signifikant under året. Skillnaden i avkastning mellan Börsportföljen och marknaden (AFGX) kan i ett fall av tre väntas överstiga eller understiga det procenttal, som beräknas som aktiv risk. (Omvänt kan detta uttryckas: en aktiv risk på 6,6% innebär att Börsportföljens avkastning kan väntas ligga inom ett intervall +/- 6,6% i förhållande till AFGX i två fall av tre.) Indexfonder har som jämförelse aktiv risk i intervallet 0 2%, medan normalt aktiva portföljer brukar ligga i intervallet 5 7%. Riskanalysen bygger på statistisk analys av aktiekursers historiska variationer. Den aktiva risken för ett innehav i en portfölj beror bl a på aktiens volatilitet (benägenhet att gå upp och ned) på marknaden, dess vikt i portföljen samt hur kursen samvarierar (korrelerar) med övriga aktieslag i portföljen. Utfallet för de branscher och enskilda aktier, som mest bidrar till en portföljs aktiva risk, är avgörande för hur framgångsrik portföljen är i förhållande till referensindex. Av innehaven bidrar ABB och Nokia mest till den aktiva risken i Börsportföljen. Detta sammanhänger med att Börsportföljen var kraftigt överviktad i dessa papper jämfört med Stockholmsbörsen (med 9,4% vid årets utgång resp. 24,5% vid årets ingång). Andra innehav med betydande bidrag till den aktiva risken är Ericsson (hög totalvikt även om skillnaden mot AFGX är liten), Atlas Copco och Gunnebo (betydande vikt såväl totalt som jämfört med AFGX). Branschvis är utvecklingen inom telekomleverantörer och verkstad av störst betydelse för Börsportföljens avkastning. Börsportföljen med ett betavärde understigande 1,0 överträffades under år 2001 av AFGX med 7,9%- enheter i en nedåtgående marknad. Sammantaget har således, med beaktande av köp och försäljning under året, andelen aktier i Börsportföljen som utvecklats sämre än AFGX varit betydligt högre än den, som utvecklats bättre. Generellt gäller att ju mer koncentrerad en portfölj är och ju mer dess sammansättning av aktier skiljer sig från aktiefördelningen på marknaden i sin helhet, desto större möjlighet och risk finns i portföljen. UTSIKTER FÖR ÅR 2002 Den svenska börsens utveckling styrs i stor utsträckning av vad som händer på den amerikanska 10 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2001 FÖRVALTNING AV VÄRDEPAPPER

15 FÖRVALTNING AV VÄRDEPAPPER aktiemarknaden. Under hösten 2001 talade ett flertal ledande indikatorer i USA för att en vändning i konjunkturen var nära förestående. Kraftfulla penningpolitiska och finanspolitiska stimulanser samt låga oljepriser skapar förutsättningar för en snabbbare återhämtning. I den andra vågskålen finns hög skuldsättning hos hushållen samt osäkerhet om innehållet och kvaliteten hos flera stora företags balansräkningar efter den s k Enron-skandalen i USA. Utvecklingen i Europa följer i stort den amerikanska med viss tidsfördröjning. Tillväxten i termer av BNP beräknas uppgå till 1,7% i USA och 1,2% i EMU-området under Inför 2002 har Börsportföljen positionerats för uppgång dels genom att hälften av tillgänglig likviditet investerats i aktier under hösten 2001, dels den tydliga övervikten av cykliska aktier och tillväxtaktier, vilka förväntas öka mer än börsens genomsnitt när vändningen inträffar. Under årets första månader har endast ett fåtal affärer genomförts. FONDINVESTERINGAR Geveko deltar i InnovationsKapital Fond 3 med ett investeringsåtagande om 2,5 MEUR. Innovationskapital som bildades 1994, har sin bas i Göteborg och är ett av landets ledande Venture Capital bolag. Fond 1 och Fond 2 uppgår sammanlagt till 550 MSEK. Fond 3 som inriktas mot nystartade företag inom områdena Informationsteknologi och Life Science, startades under 2001 med ett totalt kapital om 132 MEUR. Under 2001 genomfördes tre investeringar; Cell Therapeutics, Gyros och Pharmacore samtliga inom området Life Science. Gevekos engagemang sker genom dotterbolaget Geveko Kapital AB och uppgick den 31 december 2001 till 200 KEUR. Kursutveckling per bransch Börsportföljens stora innehav 120 Afv Generalindex Afv Telekommunikation Afv Industri Afv Läkemedel Aktieindex, jämförande utveckling Afv Generalindex Dow Jones Industiindex Nasdaq Comp Index DEC 00 JA N 01 FEB MAR APR MAJ JU N JU L AUG SEP OKT NOV DEC (c) SIX 50 DEC 00 JA N 01 FEB MAR APR MAJ JU N JU L AUG SEP OKT NOV DEC (c) SIX FÖRVALTNING AV VÄRDEPAPPER GEVEKO ÅRSREDOVISNING

16 FÖRVALTNING AV VÄRDEPAPPER Börsportföljens utveckling MSEK Marknadsvärde den 31 december 404,8 479,8 818,6 718,5 548,4 Bokfört värde 239,2 288,6 341,0 372,0 447,2 Dold Reserv 165,6 191,2 477,6 346,5 101,2 Utdelningar 7,5 10,1 10,2 8,2 9,8 Realisationsvinster 40,4 18,5 84,6 91,5 67,2 Nettoköp(+)/försäljningar (-) +30,3 +30,0-33,3-60,5 +8,0 Årlig värdeförändring, % 21,2 10,4 79,1-5,1-24,5 Årlig förändring AFGX, % 24,8 10,5 65,9-12,2-16,6 Procentuell fördelning per bransch Börsportföljen jämförd med Stockholmsbörsen Börsport- Stockholms- Börsport- Stockholmsföljen % börsen % följen % börsen % Telekomleverantörer 29,9 16,8 45,1 27,0 Verkstad 24,3 16,8 20,7 13,6 Hälsovård 11,9 7,9 12,1 7,1 Skog 9,8 5,5 2,7 3,7 Bank och Finans 8,8 17,8 12,4 17,7 Teleoperatörer 7,7 7,3 5,3 6,8 Handel 4,2 6,4 1,7 3,6 Fastighet och Bygg 3,4 3,5 3,1 Övriga branscher 18,0 17,4 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 Börsportföljen den 31 december 2001 Marknadsvärde Andel av Värde SEK MSEK portföljen % per aktie Ericsson, B 97,8 17,8 23 SCA, B 53,7 9,8 13 Nokia (SDB) 36,9 6,7 9 Astra Zeneca 32,7 6,0 8 Sandvik, B 31,9 5,8 8 Atlas Copco, B 29,8 5,4 7 Cisco Systems (USA) 29,3 5,3 7 ABB, Ltd 29,1 5,3 7 SHB, A 25,3 4,6 6 Volvo, B 23,4 4,3 6 Hennes & Mauritz 23,2 4,2 5 Skandia 22,8 4,2 5 Pharmacia Corp (SDB) 22,1 4,0 5 Övriga 90,4 16,6 21 Summa 548,4 100,0 130 Börsportföljens utveckling MSEK Börsportföljens marknadsvärde Gevekos börsportfölj, index (1996=100) Affärsvärlden generalindex (1996=100) Index, % GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2001 FÖRVALTNING AV VÄRDEPAPPER

17 FÖRVALTNING AV VÄRDEPAPPER Förändringar i Börsportföljen 2001 Börsnoterade Antal Antal Antal Värdepapper Innehav 1/1 Förändring 1/1-31/12 Innehav 31/12 Köp Em., Split, Byte Försäljn. Svenska aktier ABB Ltd AstraZeneca Atlas Copco, B Bure Capio Ericsson, B Europolitan Gunnebo Hennes & Mauritz, B Sandvik SCA, B SEB, A SHB, A Skandia Skanska Tele2, B Telia Volvo, B Utländska aktier Aventis Cisco Systems Nokia (SDB) Pharmacia Corp (SDB) Roche Téléfonica Värdeförändring per aktieslag 1 januari 31 december 2001 Exklusive utdelningsinkomster, MSEK Fem bästa innehaven SCA 9,9 Hennes & Mauritz 6,7 Gunnebo 5,4 Atlas Copco 3,1 Volvo 2,6 27,7 Fem sämsta innehaven Ericsson - 86,6 Nokia - 60,0 ABB - 23,5 Skandia - 16,2 Skanska -6,2-192,5 Övriga innehav, netto - 13,3 Totalt Börsportföljen -178,1 RISKKAPITALFONDER GEVEKO ÅRSREDOVISNING

18 INDUSTRIRÖRELSEN I ndustrirörelsens mål är att befästa sin ställning som en av de tre ledande,, företagsgrupperna inom vägmarkering i Europa Stig Jönegren AFFÄRSIDÉ Vägmarkeringar bidrar till att öka säkerhet och komfort i trafikmiljön. Som internationellt ledande specialist inom vägmarkering tillhandahåller Geveko produkter och system utvecklade för att tillgodose marknadens växande krav på funktion, säkerhet och miljöanpassning. Koncernen tillverkar även kemiska specialprodukter för Märkning och Ytskydd i synergi med huvudaffären. INRIKTNING Industrirörelsen är inriktad på material och tjänster inom horisontell vägmarkering, kompletterad med kemisk/tekniska specialprodukter som ger produktions- och marknadssynergier. Omsättningen har ökat med ca 90% under de fem senaste åren. Ökningen är i huvudsak relaterad till materialförsäljning utanför Skandinavien, vilket är resultatet av en medveten strategi. MÅL Industrirörelsens mål är att befästa sin ställning som en av de ledande företagsgrupperna inom vägmarkering i Europa. De finansiella målen omfattar: Årlig tillväxt om minst 10% Avkastning på sysselsatt kapital minst 20% Rörelsemarginal minst 8% STRATEGI Gevekos Industrirörelse är ett specialistföretag inom Vägmarkering. Marknaden i alla urbaniserade länder är mogen och kännetecknas av hård priskonkurrens. På andra marknader, t ex i Östeuropa, där betydande investeringar i förbättrad infrastruktur sker, är tillväxten högre. Industrirörelsens tillväxt skall ske dels genom stark positionering i egen regi eller via joint ventures på marknader som förväntas växa snabbare än genomsnittet, dels genom utveckling av nischprodukter såsom t ex PREMARK, dels utnyttjande av Gevekos teknikförsprång inom miljöanpassad vägmarkeringsfärg i Europa. Den hårda priskonkurrensen kräver kostnadseffektivitet i alla led. Genom att tillvarata industriella skalfördelar och synergier skall Geveko vara branschens mest kostnadseffektiva tillverkare av material. Genom marknadsnära teknisk utveckling skall nya produkter och produktionsmetoder framställas som bidrar till såväl ökad trafiksäkerhet som rationellare och effektivare hantering för väghållaren. 14 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2001 INDUSTRIRÖRELSEN

19 INDUSTRIRÖRELSEN Högre funktion till lägre kostnad skapar ökade förädlingsvärden för kunden. ORGANISATION Industrirörelsen är organiserad i dotterbolag under Geveko Industri Holding AB, som ägs till 100% av AB Geveko. Verksamhet bedrivs genom dotterbolag i de nordiska länderna, Storbritannien, Tyskland, Schweiz och USA samt genom intresse- och jointventure-bolag i Ungern och Rumänien. Cleanosol, Geveko Industri, LKF, Plastiroute och Roadcare är väletablerade bolagsnamn på sina respektive hemma- och exportmarknader. MARKNAD Vägmarkering Användning Vägmarkering används som visuell ledning för ökad trafiksäkerhet, framkomlighet och komfort samt för att förtydliga trafikregler och minska trafikantens osäkerhet i korsningar och vid vägval. Vägmarkering utgörs av längs- och tvärgående linjer samt symboler, pilar och texter på gator, vägar, cykelbanor, parkeringsplatser, flygfält med flera användningsområden. Geveko tillverkar såväl termoplastiska material som lösningsmedels- och vattenlösliga färgprodukter samt prefabricerade symboler av termoplast (PREMARK ). Termoplast, som har störst slitstyrka utgör det dominerande materialet i Skandinavien och Storbritannien. På vägar i Skandinavien med lägre trafikintensitet används tunnare skikt av termoplast, så kallad sprayplast samt vägmarkeringsfärg. På den europeiska kontinenten och i Finland har färgprodukter en betydande andel av marknaden. Historiskt har lättflyktiga kolväten använts i vägmarkeringsfärg. Av miljöskäl minskar efterfrågan på sådana produkter. Under senare år har bland andra Plastiroute och Geveko Industri utvecklat snabbtorkande vattenburna produkter och system av mycket hög kvalitet, för vilka efterfrågan stadigt ökar. I Norden är konverteringen till vattenburna system i det närmaste helt genomförd, medan processen i övriga Europa pågår. Utförande Vägmarkering utförs såväl maskinellt som genom s k handläggning beroende på konfiguration. Utförande sker i regel som entreprenad. Utöver att tillhandahålla material och produkter utför Geveko entreprenadtjänster bland annat i Skandinavien och Storbritannien samt genom intressebolag i Östeuropa. Kunder Vägmarkering utgör en relativt liten del av den totala väghållningskostnaden. Kunderna utgörs främst av offentliga väghållare. Upphandlingsformerna varierar från land till land och beroende på typ av objekt. Betydande entreprenadvolymer upphandlas av såväl offentliga väghållare som privata anläggningsbolag. Många väghållare köper även termoplastmaterial eller färgprodukter för applicering i egen regi. Marknaden ökar i princip med trafikvolymen, dvs på mogna marknader som Nord- och Västeuropa med ca 2 3% per år. Eftersom finansiering av väghållning huvudsakligen sker med offentliga medel inträffar från år till år betydande variationer i efterfrågan. I Östeuropa är behoven stora och tillväxten betydligt högre, särskilt i de länder som nu förbereder sig för inträde i EU. Infrastrukturinvesteringar i dessa länder erhåller i betydande omfattning extern finansiering, bl a från Europeiska Investeringsbanken. Sedan mitten av 1990-talet förekommer i växande omfattning drifts- och underhållsentreprenader, som löper över flera år. Det blir allt vanligare, att väghållaren överlämnar åt entreprenören att under avtalsperioden upprätthålla funktion och kvalitet på vägmarkeringen. Sådana funktionsentreprenader väntas leda till lägre kostnader för väghållaren samtidigt som de ger leverantören incitament att satsa på produktutveckling. Totalentreprenad med funktionsansvar möjliggörs av att funktionskraven är relativt lätta att formulera och att det finns internationellt standardiserade mätmetoder för kontroll av att beställarens krav uppfylls. Statlig Väghållning fastställde under 2000 nya INDUSTRIRÖRELSEN GEVEKO ÅRSREDOVISNING

20 INDUSTRIRÖRELSEN nationella inriktningsmål med strategier och handlingsplaner för vägmarkering i Sverige. Såväl efterfrågan som kvalitets- och funktionskrav förväntas öka som en följd av detta. Konkurrens I Europa finns ett fåtal multinationella företag inom vägmarkering samt ett stort antal mindre och medelstora nationella, regionala eller lokala aktörer. De mindre entreprenörerna är i regel köpare av material och produkter. Graden av fragmentering varierar från land till land. Inträdesbarriärerna är förhållandevis låga, men väntas bli högre med ökande krav på kvalitet, funktion och garantiåtaganden. I Sverige, Norge och Finland har vägverken starka positioner som entreprenörer. I Danmark utför amter och kommuner vägmarkering i egen regi. Härutöver konkurrerar ett antal lokala eller nationella aktörer om marknaden. På marknaden råder i regel hård priskonkurrens genom att offentliga väghållare upphandlar vägmarkering genom anbud, där priset är den enda eller avgörande faktorn. I växande grad beaktar dock väghållare numera kvalitet, funktion och miljö. Totalmarknaden inom EU för vägmarkering uppgår till ca 5 Mdr per år. Störst i Europa är franska Compagnie Signature som ingår i Burelle-gruppen. Näst störst är marknadsledaren i England, Jarvis (Prismo). Geveko är jämte Norskilt/ Nordisk Vejmarkering marknadsledare i Norden och har goda positioner i Tyskland, Central- och Östeuropa. Geveko, som i storlek är nummer tre bland Europas vägmarkeringsföretag, är genom PREMARK ledande inom prefabricerade symboler av termoplast såväl i Europa som USA. Under senare år har ett flertal strukturförändringar skett i marknaden pådrivna av dels den hårda priskonkurrensen, dels ökade funktionskrav och nya upphandlingsformer hos beställarna. I takt med denna utveckling har också en ökad vertikal integration ägt rum i branschen, vilket innebär att flera stora aktörer levererar både vertikala skyltar och horisontella markeringar. Förändringar mot ökad privatisering inom statliga vägmyndigheter av operativ verksamhet är uttalad, inte enbart i Skandinavien utan även i Östeuropa. PREMARK PREMARK består av prefabricerade symboler av termoplast. I början av 1980-talet var LKF Vejmarkering pionjär i Danmark. Idag är LKF genom rationell produktion samt innovativ produktutveckling och hög kvalitet marknadsledande i såväl USA som Europa. Marknadsföring och försäljning i USA sker genom Flint Trading, Inc. och inom EU i växande omfattning i egen regi. Trafikinformation i vägplanet är ofta effektivare än och ett viktigt komplement till vertikala skyltar. PREMARK är ett rationellt och kostnadseffektivt alternativ till markeringar utförda med hjälp av handredskap och schabloner. Efterfrågan har i genomsnitt ökat med 15% per år under den senaste 5-årsperioden. Märkning och Ytskydd Märkspray Märksprayer, dvs aerosoler för markering och märkning, har en rad olika användningsområden såsom punkt- och linjemarkering samt temporär märkning inom lantmäteri, skogsbruk m m. Geveko Industri, som har en ledande position i Norden, tillhandahåller kundanpassade produkter. Distribution sker genom återförsäljare. Industrifärg m m Geveko OY utvecklar, tillverkar och marknadsför kundspecifika industrifärger och lacker baserade på vattenburna system till nordisk snickeri- och byggvaruindustri. Växande krav på miljöanpassning gör att marknaden inom den nordiska snickeri- och byggvaruindustrin växer. Marknadspotentialen i Baltikum och Ryssland är betydande. Rostskyddsprodukter Rostskyddsprodukter till den svenska fordonseftermarknaden säljs till rostskyddsstationer anslutna till 16 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2001 INDUSTRIRÖRELSEN

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 SAMMANDRAG Koncernens redovisade vinst ökade till 109,1 (103,7) Mkr eller kr 25:85 (24:60) per aktie. Avkastningen på Geveko B-aktien inklusive betald utdelning uppgick under året

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER DEN 30 JUNI 2003

DELÅRSRAPPORT PER DEN 30 JUNI 2003 DELÅRSRAPPORT PER DEN 30 JUNI 2003 SAMMANDRAG Koncernens resultat efter skatt under perioden januari-juni uppgick till 72,1 (29,1) MSEK. I resultatet ingår återföring av tidigare gjorda nedskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER DEN 30 JUNI 2000

DELÅRSRAPPORT PER DEN 30 JUNI 2000 DELÅRSRAPPORT PER DEN 30 JUNI 2000 SAMMANDRAG Koncernens redovisade vinst ökade till kr 20:85 (10:50) per aktie. Resultatet i Förvaltning av Värdepapper, inklusive ökning i dold reserv, uppgick till 98

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 MARS 2000

DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 MARS 2000 DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 MARS 2000 SAMMANDRAG Substansvärdet inklusive beräknat övervärde i Industrirörelsen uppgick den 31 mars 2000 till kr 284 (180) per aktie. Vid årets ingång var motsvarande siffra

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 DELÅRSRAPPORT OKTOBER-DECEMBER 2002

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 DELÅRSRAPPORT OKTOBER-DECEMBER 2002 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 DELÅRSRAPPORT OKTOBER-DECEMBER 2002 SAMMANDRAG Substansvärdet ökade under året med 13% inklusive lämnad utdelning till aktieägarna och uppgick till 168 (157) SEK per aktie den 31

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades i september 1997, realisationsvinsten uppgick till 46 Mkr. Operativt resultat för affärsområde Vägmarkering förbättrades med 19 Mkr till 7 (-12)

Läs mer

2004 i sammandrag MÅL UTFALL. Industrirörelsen. Aktieportföljen. Geveko-aktien. Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% Rörelsemarginal 8,5% Lönsamhet 22,4%

2004 i sammandrag MÅL UTFALL. Industrirörelsen. Aktieportföljen. Geveko-aktien. Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% Rörelsemarginal 8,5% Lönsamhet 22,4% 2004 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 8,5% Lönsamhet 22,4% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +11,0% AFGX +17,5% Geveko-aktien Total avkastning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 MARS 2003

DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 MARS 2003 DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 MARS 2003 SAMMANDRAG Avkastningen på Gevekos B-aktie uppgick under första kvartalet 2003 till 13,0% att jämföras med SIX Return Index 7,6%. Substansvärdet uppgick den 31 mars 2003

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1999

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1999 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1999 SAMMANDRAG Substansvärdet inklusive beräknat övervärde i Industrirörelsen uppgick den 30 september 1999 till kr 184 (124) per aktie. Vid årets ingång var motsvarande

Läs mer

VD-ANFÖRANDE BOLAGSSTÄMMA 21 APRIL 2004. Herr ordförande, ärade aktieägare och stämmodeltagare!

VD-ANFÖRANDE BOLAGSSTÄMMA 21 APRIL 2004. Herr ordförande, ärade aktieägare och stämmodeltagare! VD-ANFÖRANDE BOLAGSSTÄMMA 21 APRIL 2004 Herr ordförande, ärade aktieägare och stämmodeltagare! Detta är tredje gången som jag står inför Er aktieägare och lämnar redogörelse för det gångna årets verksamhet.

Läs mer

❶ Aktieinnehavet i PLM avyttrades för 1,2 miljarder kronor med en realisationsvinst på 712 Mkr.

❶ Aktieinnehavet i PLM avyttrades för 1,2 miljarder kronor med en realisationsvinst på 712 Mkr. Bokslutsrapport 1998 ❶ Börsportföljens värdeökning under 1998 blev 5 procent (generalindex 10 procent). Sedan årets början t o m den 24 februari 1999 ökade börsportföljen med 5 procent (generalindex 5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 MARS 1999

DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 MARS 1999 DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 MARS 1999 SAMMANDRAG Substansvärdet inklusive beräknat övervärde i Industrirörelsen uppgick den 31 mars 1999 till kr 180 (141) per aktie. Vid årets ingång var motsvarande siffra

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

Industrivärdenaktiens totalavkastning bättre än index

Industrivärdenaktiens totalavkastning bättre än index Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 1998 Industrivärdenaktiens totalavkastning bättre än index Börsportföljens värdeökning under första halvåret blev 25 procent (generalindex 25 procent). Till och med den

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 1998

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 1998 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 1998 SAMMANDRAG Moderbolaget anses ha skattemässig status som investmentbolag fr.o.m. ingången av 1998. Substansvärdet per aktie beräknas till kr 148 (120). Vid årets ingång

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1997

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1997 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades under september, realisationsvinst 46 Mkr. Koncernens nettoomsättning under perioden 332 (645) Mkr, dito för jämförbara enheter 332

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (17,8) Substansvärdet 30 september 248 kronor Substansvärdet 8 november

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1999

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1999 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1999 Börsportföljens värdeökning under de första nio månaderna blev 27 procent (generalindex 18 procent). Till och med den 1 november ökade börsportföljens värde

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 PRESSMEDDELANDE 21 februari 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2002

Delårsrapport. Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,4 MSEK (15,5) Substansvärdet den 30 juni var 270 kronor (288) Substansvärdet den 21 augusti

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000 Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000 Börsportföljens värde ökade med 7 procent under de första nio månaderna, medan generalindex var oförändrat. Till och med den 27 oktober ökade börsportföljens

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 1999-12-01--2000-05-31 Koncernens försäljning uppgick till MSEK 17.242 (MSEK 15.683), en ökning med 10%. Justerat för valutakursförändringar blev ökningen 16%. Resultatet efter finansiella

Läs mer

VD-anförande Årsstämma den 26 april 2007

VD-anförande Årsstämma den 26 april 2007 VD-anförande Årsstämma den 26 april 2007 Herr ordförande, hedersordförande, ärade aktieägare och stämmodeltagare! 2006 blev ett minst sagt omtumlande år med stora svängningar såväl på börsen som i vår

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

Företagsidé och inriktning. GEVEKO 2000 - Sammandrag Omslagssida 2. Koncernöversikt 1. Kommentar av ordföranden 2. VD har ordet 3

Företagsidé och inriktning. GEVEKO 2000 - Sammandrag Omslagssida 2. Koncernöversikt 1. Kommentar av ordföranden 2. VD har ordet 3 ÅRSREDOVISNING 2000 I N N E H Å L L Företagsidé och inriktning Omslagsflik GEVEKO 2000 - Sammandrag Omslagssida 2 Koncernöversikt 1 Kommentar av ordföranden 2 VD har ordet 3 Aktien och aktieägarna 6 Förvaltning

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 445 (693) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 30 september till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Börsportföljen Värde per 30 april 2001: 45.331 mkr Värdeförändring från årets början: -17%, generalindex -10% Värde per 31 mars 2001: 40.826 mkr Värde per 31 december

Läs mer

Innehåll. Detta är Geveko. Affärsidé, strategi, mål Omslagsflik Måluppfyllelse Omslagssida 2 Året i sammandrag 1 Nyckeltal 1

Innehåll. Detta är Geveko. Affärsidé, strategi, mål Omslagsflik Måluppfyllelse Omslagssida 2 Året i sammandrag 1 Nyckeltal 1 Årsredovisning 2003 1 Innehåll Kort om Geveko Omslagets insida Affärsidé, strategi, mål Omslagsflik Måluppfyllelse Omslagssida 2 Året i sammandrag 1 Nyckeltal 1 VD har ordet 2 Substansvärde 6 Aktien och

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 INVESTMENT AB LATOUR (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 987 (1 029) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 december till 249 (237) kronor.

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2000

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2000 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2000 Börsportföljens värde ökade med 14 procent under första halvåret, jämfört med 6 procent för generalindex. Till och med den 14 augusti steg börsportföljens värde med

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1999. Geveko Årsredovisning 1999 1

ÅRSREDOVISNING 1999. Geveko Årsredovisning 1999 1 75 ÅR ÅRSREDOVISNING 1999 Geveko Årsredovisning 1999 1 I NNEHÅLL GEVEKO 75 år 1 Samtal med ordförande Jarl Ergel 2 Koncernöversikt 4 Koncernchefens kommentar 6 GEVEKO-aktien 8 Förvaltning av Värdepapper

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI 31 MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI 31 MARS DELÅRSRAPPORT 2000 1 JANUARI 31 MARS DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet ökade med 8 procent Substansvärdet 17 procent bättre än index SUBSTANSVÄRDET 17 PROCENT BÄTTRE ÄN INDEX Öresundkoncernens substansvärde ökade under det första

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Halvårsrapport Januari juni 2000

Halvårsrapport Januari juni 2000 Halvårsrapport Januari juni 2000 HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2000 Resultatet efter finansiella poster 20,0 MSEK (59,6) Substansvärde 30 juni 296 kronor (190) Substansvärde 10 augusti 316 kronor SäkI AB

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 1999-12-01--2000-08-31 Perioden i korthet: Koncernens omsättning för niomånadersperioden uppgick till MSEK 25.428 (MSEK 23.549), en ökning med 8 procent jämfört med samma

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

INVIK & CO. AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001

INVIK & CO. AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 INVIK & CO. AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 Förvaltning Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är ett holdingbolag som bl.a. förvaltar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 DELÅRSRAPPORT OKTOBER-DECEMBER 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 DELÅRSRAPPORT OKTOBER-DECEMBER 2007 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 DELÅRSRAPPORT OKTOBER-DECEMBER 2007 ÅRET I SAMMANDRAG Koncernens resultat efter skatt för 2007 uppgick till -24,6 (116,3) mkr. Det fjärde kvartalet uppgick resultatet till -46,9

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ H & M HENNES & MAURITZ AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (2000-12-01 -- 2001-11-30) Koncernens omsättning för verksamhetsåret uppgick till MSEK 46.528 (35.876) inkl moms, en ökning med 30 procent jämfört med föregående

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI 30 SEPTEMBER

DELÅRSRAPPORT JANUARI 30 SEPTEMBER DELÅRSRAPPORT 2000 1 JANUARI 30 SEPTEMBER DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2000 FÖRVALTNING Invik-koncernen består av moderbolaget Invik & Co. AB samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent.

SEXMÅNADERSRAPPORT. Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK (2.566), en ökning med 6 procent. SEXMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-05-31 H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 24.981 (23.070), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer