INNEHÅLL. Koncernöversikt 1. VD har ordet 2. Aktien och aktieägarna 5. Förvaltning av värdepapper 8. Industrirörelsen 14. Miljö, Hälsa, Säkerhet 22

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. Koncernöversikt 1. VD har ordet 2. Aktien och aktieägarna 5. Förvaltning av värdepapper 8. Industrirörelsen 14. Miljö, Hälsa, Säkerhet 22"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2001

2 INNEHÅLL Detta är Geveko Året i sammandrag omslagets insida omslagets insida Koncernöversikt 1 VD har ordet 2 Aktien och aktieägarna 5 Förvaltning av värdepapper 8 Industrirörelsen 14 Miljö, Hälsa, Säkerhet 22 Fem år i sammandrag 24 Förvaltningsberättelse 26 Resultat och balansräkning Koncernen 31 Kassaflödesanalys Koncernen 34 Resultat och balansräkning Moderbolag 35 Kassaflödesanalys Moderbolag 38 Tilläggsupplysningar 39 Vinstdisposition 48 Revisionsberättelse 49 Styrelse och revisorer 50 Ledande befattningshavare 52 Bolagsstämma 53 Gevekos hemsida 54 Adresser 55 Definitioner 56 Geveko grundades år 1925 då Gunnar Bergendahl pionjär inom svensk vägbeläggning introducerade Essenasfalt i Sverige. Efter omvandling av koncernen , då byggrelaterade bolag avyttrades, blev Geveko investmentbolag. Gevekos B-aktie är sedan 1983 noterad på OM Stockholmsbörsen.

3 DETTA ÄR GEVEKO Geveko investerar i noterade och onoterade aktier med målet att uppnå god avkastning med relativt låg riskprofil. Geveko-aktien skall vara en attraktiv placering för privatpersoner och mindre institutioner. Enligt utdelningspolicyn skall minst 4% av substansvärdet plus eventuell bonus utdelas till aktieägarna varje år. Bonus utgår vid särskilt goda resultat gjorda genom exits. VERKSAMHET Gevekos strategi innebär att ca 65 75% av substansvärdet skall vara investerat i en Börsportfölj och 25-35% i onoterade aktier och riskkapitalfonder. Vid utgången av år 2001 återfanns ca 80% av substansvärdet investerat i Börsportföljen. Resterande 20% utgjordes huvudsakligen av onoterad Industrirörelse samt likvida medel. Under 2001 gjordes den första investeringen i Riskkapitalfonder. Börsportfölj Förvaltning av Värdepapper sker främst i aktier som har god likviditet och är noterade på OM Stockholmsbörsen. Investeringar sker med ett flerårsperspektiv i aktier som bedöms ha låg till måttlig risk. Börsportföljen är koncentrerad till branscherna Telekommunikation, Verkstad och Läkemedel, vilka vid utgången av 2001 utgjorde 66% av portföljen. Industrirörelse Geveko tillhör Europas ledande företag inom Vägmarkering. Geveko utför entreprenader samt utvecklar och marknadsför bland annat vägmarkeringsfärg och termoplastiska material. Prefabricerade symboler (PREMARK ) tillverkas och marknadsförs även i USA. MÅL Geveko-aktiens totalavkastning skall varje år överstiga index (SIX Return Index) med 5%-enheter. Börsportföljens målsättning är att varje år överstiga Affärsvärldens Generalindex (AFGX). Industrirörelsens målsättning är att varje år uppnå en rörelsemarginal om minst 8% samt 20% avkastning på sysselsatt kapital. Investeringar i riskkapitalfonder skall uppnå en värdestegring om minst 25% per år.

4 ÅRET I SAMMANDRAG Koncernens redovisade vinst uppgick till 66,9 (109,1) MSEK eller 15:85 (25:85) SEK per aktie. Avkastningen på Geveko B-aktien inklusive betald utdelning till aktieägarna uppgick under året till -5,7% att jämföras med SIX Return Index -16,1%. Utdelning för år 2001 föreslås till 9 SEK (föregående år 10 SEK) per aktie. Den föreslagna utdelningen utgör 5,7% av substansvärdet vid årsskiftet och innebär en direktavkastning om 6,5% baserat på Geveko-aktiens betalkurs den 31 december Industrirörelsens omsättning uppgick till 625 (574) MSEK. Korrigerat för valutakursförändringar uppgick den organiska tillväxten till 2,4%. Rörelseresultatet uppgick till 18,9 (28,0) MSEK. Strukturkostnader har belastat resultatet med 3,3 MSEK. Substansvärdet uppgick den 31 december 2001 till 157 (222) SEK per aktie. Börsportföljens marknadsvärde uppgick den 31 december 2001 till 548 (719) MSEK. Moderbolagets likviditet uppgick samtidigt till 58 (67) MSEK Substansvärdet den 19 februari 2002 uppgick till 141 SEK per aktie. Gevekos aktiekurs uppgick samma dag till 132 SEK per aktie. Substansrabatten var 6,5%.

5 KONCERNÖVERSIKT MSEK om ej annat anges KONCERNENS RESULTAT Rörelseresultat, Industrirörelse 31,6 36,9 18,9 Resultat, Förvaltning av Värdepapper 94,8 99,7 77,0 Räntenetto och övriga centrala kostnader -18,1-17,4-24,4 Resultat före skatt 108,3 119,2 71,5 Resultat efter skatt och minoritetens andel 103,7 109,1 66,9 KONCERNENS SUBSTANSVÄRDE 1) Förvaltning av Värdepapper (marknadsvärde) 824,6 727,1 558,8 Industrirörelse, beräknat substansvärde 197,6 130,3 75,0 Övriga tillgångar och skulder, netto bokfört värde 45,2 79,2 27,7 Summa substansvärde 1 067,4 936,6 661,5 SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING Börsportfölj Kassa, netto Fondinvesteringar och övriga värdepapper Industrirörelse Övriga tillgångar/skulder INDUSTRIRÖRELSENS RÖRELSERESULTAT 2) Rörelseresultat före jämförelsestörande intäkter 31,6 28,0 18,9 Återbäringsmedel från SPP 8,9 Summa rörelseresultat, Industrirörelse 31,6 36,9 18,9 Rörelsemarginal före jämförelsestörande intäkter, % 7,5 4,9 3,0 NYCKELTAL Resultat efter skatt, SEK per aktie 24:60 25:85 15:85 Substansvärde, SEK per aktie Soliditet inkl dold reserv och övervärde, % 1) ) Definition, sidan 56 2) Exklusive Plastiroute 1999 Utveckling av substansvärde MSEK Övervärde Industrirörelsen Bokfört värde Industrirörelsen Övriga tillgångar Dold reserv i Börsportföljen Bokfört värde Börsportföljen 01

6 VD HAR ORDET G eveko skapar värde för aktieägarna genom att investera i noterade och onoterade bolag i branscher med stark tillväxt eller unik affärsidé som,, leder till hög lönsamhet och värdetillväxt Hans Ljungkvist Ärade aktieägare, När jag skriver detta i månadsskiftet februari/mars 2002 har jag varit verkställande direktör i Geveko under knappt ett år - tio månader för att vara exakt. Under det gångna året har jag träffat mängder av medarbetare, aktieägare och andra personer med stort intresse och engagemang för Geveko. Jag har fått möjlighet att diskutera många intressanta frågeställningar om alltifrån aktiens utveckling under 2001 till Gevekos framtida inriktning. Det har varit mycket stimulerande och givit mig stor inspiration i mitt framtida arbete inom Geveko-koncernen. Jag har valt att i mitt VD-ord i Årsredovisningen gå igenom några av de mest intressanta frågorna som mött mig under året och försöka fördjupa svaren så att alla får en tydlig bild av min syn på Geveko och det gångna året. Jag vill samtidigt tacka för det förtroende som Ni aktieägare och medarbetare givit mig och framföra att vårt övergripande och givna mål - såväl på kort som lång sikt - är att skapa värde för aktieägarna. Vad beror det på att Geveko-aktien även 2001 överträffade börsens index trots att Börsportföljen minskade i värde? I oroliga tider när börsen sjunker i värde, söker sig många aktieägare till säkrare papper och dit räknas Geveko. Substansrabatten har sjunkit från 29% till 12%, vilket återspeglar sig i bättre kursutveckling relativt andra aktier. Geveko-aktien har för övrigt under senare år utvecklats bättre än jämförbart index både när börsen gått upp och när den gått ned, som varit fallet 2000 och Under de fem senaste åren har Geveko-aktien utvecklats bättre än index i fyra år. Hur vill Du förklara Börsportföljens och Industrirörelsens svaga resultat för 2001? Börsportföljen minskade 245 miljoner kronor i värde. Telekomaktierna stod för 80% av minskningen. Vi startade nedförsäljning av telekomaktier redan under 2000 med Ericsson och fortsatte med Nokia under Ericsson-aktierna såldes för i genomsnitt 215 kronor per aktie och Nokia för 345 kronor per aktie. Totalt gav det oss realisationsvinster om 100 miljoner kronor. I efterhand kan man säga att fler aktier skulle sålts och att försäljningen kanske skulle startat ännu tidigare. Industrirörelsens resultat blev cirka 10 miljoner kronor sämre än Nästan hela resultatförsämringen beror på den hårda priskonkurrensen framförallt på hemmamarknaden i Sverige och 2 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2001 VD HAR ORDET

7 VD HAR ORDET Norge. Vi har lyckats försvara marknadsandelar och volymer men förlorat resultat genom lägre priser. Hur ska ni vända resultatet inom Industrirörelsen? Industrirörelsen verkar i en mogen bransch som kännetecknas av överkapacitet och hård priskonkurrens. I det klimatet gäller det för oss att i första hand vara kostnadseffektiva. Lönsamhetsförbättrande åtgärder i form av kostnadsminskningar genomfördes under hösten 2001 som på årsbasis, dvs från 2002, skall ge resultatförbättringar om 20 miljoner kronor. Ytterligare projekt startades i december 2001, med avsikt att förändra arbetssätt och struktur, så att vi snabbare och effektivare kan anpassa oss till marknadens förändringar. Resultatet av detta kommer att synas i resultaträkningen först nästa år. Parallellt skall vi fortsätta att utveckla nya produkter, bland annat miljöanpassade vägmarkeringsfärger och prefabricerade vägsymboler för vilka vi förutser god tillväxt. Industrirörelsens målsättning är att nå 20% avkastning på sysselsatt kapital och 8% rörelsemarginal. Vi har en bit kvar till de målen, men jag är övertygad om att det finns goda förutsättningar att nå dit kanske redan under Vi kan dessutom, till skillnad från flera konkurrenter, fokusera helt på vägmarkering. Det ger oss många fördelar inte minst när det gäller produktutveckling. Varför har Börsportföljen en stor övervikt telekomaktier? Geveko placerar i ett flerårigt tidsperspektiv och deltar inte i börsens kortsiktiga svängningar. Vi har valt att ha en fortsatt övervikt i telekomsektorn, då vår uppfattning är att den kommer att växa snabbare än andra branscher under de närmaste åren. Vi har investerat i världens ledande företag inom infrastruktur/ systemlösningar och mobiltelefoner. Vilken är Gevekos placeringsstrategi? Strategin är att placera så att ca procent av substansvärdet återfinns i Börsportföljen och resterande procent i Industrirörelsen och Riskkapitalfonder. Börsportföljen innehåller likvida aktier huvudsakligen noterade på Stockholmsbörsen och överviktas i marknadsledande bolag som verkar i branscher i stark tillväxt. Placeringarna sker i ett flerårigt perspektiv. Industrirörelsen renodlades under 90-talet till området vägmarkeringar. Vi ska fortsätta på den inslagna vägen och fokusera utvecklingsarbetet mot att öka kvalitet och funktion. Vägmarkeringar är ett betydelsefullt komplement för ökad trafiksäkerhet. Fondinvesteringar innebär hög risk men också möjlighet till hög avkastning. Vi väljer att gå in i etablerade fonder med dokumenterad resultatförmåga och där ledningen har industriell erfarenhet. Vad är anledningen till Ert engagemang i InnovationsKapital? Riskkapitalfonder av InnovationsKapitals karaktär är i regel inte tillgängliga för privatpersoner och mindre institutioner, vilka tillhör vår målgrupp av aktieägare. InnovationsKapital investerar i högteknologiska och vetenskapstunga bolag i tidiga skeden och är ett av landets ledande Venture Capital bolag. VenCap-investeringar innebär hög VD HAR ORDET GEVEKO ÅRSREDOVISNING

8 VD HAR ORDET risk, men också möjligheter till hög avkastning. InnovationsKapital har hittills levererat mycket god avkastning till sina investorer. Jag ser vårt engagemang i InnovationsKapital som mycket spännande. Hur ser Gevekos framtida inriktning ut? Idag har Geveko cirka 80 procent av substansvärdet i Börsportföljen, vilket innebär att den skall minskas något och istället skall Fondinvesteringarna öka. Industrirörelsen skall förstärka sin position som en av Europas ledande inom vägmarkeringar. För att nå dit måste vi både gasa och bromsa samtidigt i så måtto att vi skall ha en mycket kostnadseffektiv produktionsapparat bäst i klassen är målet samtidigt som vi skall fortsätta att vara ledande när det gäller teknisk utveckling mot innovativa och kundanpassade produkter. För det krävs ett arbetssätt som tar ut maximalt av industriella skalfördelar och synergier och samtidigt är starkt decentraliserad när det gäller kundrelationer och affärer. Min formulering beträffande fokus på aktieägare som uppskattar hög direktavkastning, låg risk och kryddor som kan ge extra bonus skall gälla även i framtiden. Vad är bakgrunden till utdelningspolicyn? Enligt utdelningspolicyn skall minst 4% av substansvärdet lämnas i utdelning varje år. Dessutom kan bonusutdelningar bli aktuella vid särskilt god utveckling, vilket ju varit fallet de fyra senaste åren. Genom att koppla utdelningen till substansvärdet ger vi aktiemarknaden goda möjligheter att förutse kommande utdelningar. En hög direktavkastning bidrar till att sänka substansrabatten. Vidare har vi goda kassaflöden i Industrirörelsen som understödjer den relativt aggressiva och - som jag hoppas - aktieägarvänliga utdelningspolicyn. Den föreslagna utdelningen på 9 kronor per aktie motsvarar en direktavkastning på drygt 6,5%, vilket är mycket konkurrenskraftigt vid en jämförelse med andra börsbolag, för att inte tala om avkastningen på bankkonto. Varför säger ni att Geveko-aktien är en attraktiv aktie för privatpersoner och mindre institutioner? Geveko erbjuder en Börsportfölj med kryddor, riskkapitalfonder som inte är öppna för privatpersoner, en god direktavkastning och förhållandevis låg risk. Därutöver, vår Industrirörelse som har marknadsledande positioner i en bransch som genomgår betydande strukturförändringar. Varför innebär en placering i Geveko-aktier låg risk? Utöver det som beskrivs i placeringsstrategin skall Börsportföljen innehålla likvida aktier som kan säljas inom en vecka om anledning skulle uppstå. Dessutom skall moderbolaget i princip vara obelånat. Hur kommer börsen att utvecklas det kommande året? Vi har nu upplevt två års börsnedgång. Under det senaste halvåret har ett antal viktiga indikatorer - jag tänker framförallt på olika makroekonomiska index från i första hand USA signalerat en nära förestående vändning i den ekonomiska utvecklingen. Vi har tagit fasta på detta inom Geveko och positionerat Börsportföljen för uppgång under Vi har överviktat oss i cykliska aktier och i tillväxtbranscher som vi tror kommer att öka snabbare i värde än övriga när börsen vänder uppåt. Jag tror personligen att Stockholmsbörsen kommer att öka med 15 procent i värde. Vilken är Din viktigaste uppgift under 2002? Min viktigaste uppgift är att skapa värde för aktieägarna. Det skall avläsas genom ett ökat substansvärde som synliggörs i Gevekos aktiekurs. Målsättningen är att aktiekursen, inklusive lämnad utdelning under året, skall utvecklas minst 5%- enheter bättre än börsens index. Går börsen upp 15%, som jag tror, skall alltså Geveko-aktien öka med 20% under Göteborg i mars 2002 Hans Ljungkvist Koncernchef och Verkställande Direktör 4 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2001 VD HAR ORDET

9 AKTIEN OCH AKTIEÄGARNA Kursutveckling Gevekoaktien B-Aktien M ed den valda placeringsstrategin är målet att Geveko-aktien inklusive lämnad utdelning över tiden skall överträffa Stockhollmsbörsens avkastning,, med minst 5 procentenheter per år Afv Generalindex (c) SIX NOTERINGSPLATS Geveko B-aktien är sedan 1983 noterad på OM Stockholmsbörsen. Från och med år 2000 noteras B- aktien på O-listan. AKTIESTRUKTUR Sedan 1993 uppgår antalet aktier till , varav A-aktier och B-aktier. Varje A-aktie motsvarar 1 röst och varje B-aktie 1/10 röst. Mellan A-aktieägare som tillsammans förfogar över mer än 50% av röstetalet, finns konsortialavtal. AKTIEÄGARE Enligt VPC s ägarförteckning per den 28 december 2001 uppgick antal aktieägare till 2587 (2 556). Juridiska personer svarade för 44% av kapitalet och 57% av rösterna. Ägare registrerade i utlandet svarade för 18% av kapital respektive 7% av röster. KURSUTVECKLING OCH OMSÄTTNING Kursen för Geveko-aktien uppgick den 31 december 2001 till 138 SEK, vilket innebar en minskning under året med 12,1%. Under året var högsta noterade betalkurs 166 SEK och den lägsta 85 SEK. Den 19 februari 2002 uppgick aktiekursen till 132 SEK. Under året omsattes aktier för 52 MSEK med en genomsnittlig dagsomsättning av 207 KSEK. Omsättningshastigheten uppgick till 11% och avslut gjordes 88% av samtliga börsdagar. TOTALAVKASTNING Geveko B-aktiens avkastning, inklusive utdelning, uppgick till -5,7% att jämföras med SIX Return Index -16,1%. SUBSTANSVÄRDE Substansvärde uppgick den 31 deccember 2001 till 157 SEK (222) per aktie. Substansvärdet minskade, efter hänsyn tagen till lämnad utdelning till aktieägarna, med 25,9% under Substansvärdet beräknas med utgångspunkt från koncernens egna kapital med tillägg för övervärden dvs skillnad mellan marknadsvärden och bokförda värden, i Börsportfölj och Industrirörelse. Principen för värdering av Industrirörelsen är att uppta den till ett värde som motsvarar p/e-talet för branscherna kemi- samt bygg- och anläggningsrelaterat dock ej lägre än redovisat eget kapital. För 2001 har Industrirörelsen värderats till eget kapital. Gevekos substansvärde offentliggörs varje månadsskifte. Publicerade substansvärden finns på bolagets hemsida AKTIEN OCH AKTIEÄGARNA GEVEKO ÅRSREDOVISNING

10 AKTIEN OCH AKTIEÄGARNA UTDELNINGSPOLICY Gevekos styrelse har fastställt en utdelningspolicy som innebär att minst 4% av substansvärdet, plus bonus vid särskilt goda resultat gjorda genom exits, varje år skall utdelas till aktieägarna. UTDELNING I maj 2001 utdelades 8 SEK per aktie plus 2 SEK i bonus. För verksamhetsåret 2001 föreslår styrelsen en utdelning på 9 SEK per aktie, vilket är 5,7% av substansvärdet per 31 december 2001 och innebär en direktavkastning om 6,5% baserat på Gevekoaktiens betalkurs samma dag. KONTAKTER MED KAPITALMARKNADEN Geveko presenterade verksamheten under året vid arrangemang anordnade av lokala Aktiesparföreningar samt vid Finansanalytikerträff. Geveko deltog också i Aktiespararnas Investerarmässa i Göteborg. ANALYSER AV GEVEKO Geveko kommer under år 2002 att följas av Danske Securities. Gevekos största aktieägare den 31 december 2001 Röster % Kapital % Gunnar och Märtha 31,7 8,0 Bergendahls Stiftelse Stiftelsen Bergendala 14,6 8,4 Jarl Ergel 3,8 2,4 Ikano Investment Ltd 2,5 6,4 Magnus Ergel 2,2 1,6 Ingvar Kamprad 2,2 5,5 Gunilla Ergel m familj 2,0 1,3 Inter Ikea Investment 1,9 4,7 Klas Dunberger m familj 1,7 1,1 David Bergendahl 1,7 0,5 Henrik Bergendahl 1,6 0,4 Gunnel Dunberger 1,6 0,8 Eskil Johannesson 1,6 3,7 Marie Dunberger 1,6 0,7 Ulf Dunberger 1,5 0,4 Svolder AB 1,3 3,3 Kyrkoherde N Henrikssons Stiftelse 1,2 3,1 Lars A Lewerth 1,2 1,0 Anders Mattsson 1,2 0,3 Claes-Göran Mattsson 1,1 0,3 Övriga 21,8 46,1 100,0 100,0 Utdelning per aktie SEK Utdelning Bonus Direktavkastning % Sammanställningen ovan har gjorts med ledning av offentlig aktiebok och förteckning över till VPC anmälda förvaltarregistrerade innehav per Utdelning i % av börskurs 31 dec 01 6 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2001 AKTIEN OCH AKTIEÄGARNA

11 AKTIEN OCH AKTIEÄGARNA Aktiedata Geveko, B Börskurs 31 december, SEK/aktie Redovisat resultat, SEK/aktie 10:75 20:75 24:60 25:85 15:85 Substansvärde, SEK/aktie Substansrabatt, % Utdelning, SEK/aktie 1) 7:- 8:- 11:- 10:- 9:- Direktavkastning % 6,9 9,4 7,7 6,4 6,5 Utdelningsandel % 5,8 4,7 4,3 4,5 5,7 Aktiens avkastning, % 2) ,7 Utdelningsandel i % av substansvärde % Utdelning Bonus 1) Föreslagen utdelning för 2001, 9 SEK. I 1997, 1998 och 2000 års utdelning ingår bonus med 2 SEK per aktie. I 1999 års utdelning ingår bonus med 4 SEK per aktie. 2) Kursförändring under året plus betald utdelning i förhållande till kursen vid årets ingång. Aktieägarstatistik 31 december 2001 Geveko-aktien jämförd med Six Return avkastningsindex % Storleksklass % % % Antal aktieägare av kapital av röster ,4 15,0 6, ,9 17,6 10, ,2 14,5 16, ,1 4,5 4, ,4 48,4 62, ,0 100,0 100, Geveko, B Six Return Utdelning till aktieägarna SEK % Substansvärdetillväxt SEK per aktie SEK per aktie inkl. bonus Procent av substansvärdet per 31 dec Substansvärde Ackumulerad substansvärdeökning exkl betald utdelning Ackumulerad betald utdelning AKTIEN OCH AKTIEÄGARNA GEVEKO ÅRSREDOVISNING

12 FÖRVALTNING AV VÄRDEPAPPER I nför 2002 har Börsportföljen positionerats för uppgång dels genom att hälften av tillgänglig likviditet investerats i aktier under hösten 2001, dels den tydliga övervikten av cykliska aktier och tillväxtaktier, vilka förväntas öka mer än börsens,, genomsnitt när vändningen inträffar AFFÄRSIDÉ Förvaltning av Värdepapper bedrivs i moderbolaget AB Geveko. Placering sker i ett flerårigt perspektiv i noterade aktier (Börsportföljen) med god likviditet och låg till måttlig risk företrädesvis noterade på Stockholmsbörsen. MÅL Målet för Börsportföljens förvaltning är att värdeökningen, justerad för köp och försäljning, över tiden överträffar Affärsvärldens generalindex (AFGX) på Stockholmsbörsen. Under perioden var den genomsnittliga värdeökningen exklusive utdelningsintäkter 16,4% (AFGX 14,4%). STRATEGI Placeringar sker med ett flerårsperspektiv i bolag med goda tillväxtmöjligheter samt låg eller måttlig konjunkturkänslighet. Aktierna skall ha god likviditet och företrädesvis vara noterade på Stockholmsbörsen. Samtliga svenska innehav vid utgången av 2001 (utom Gunnebo) ingick i mest omsatta aktier eller Attract-40 på Stockholmsbörsen. De utländska innehaven Telefonica och Cisco Systems tillhör de mest omsatta på sina respektive marknadsplatser. Alla är väl genomlysta av analytiker. Börsportföljen omfattar ett begränsat antal aktieslag (20 vid utgången av 2001). Detta gör portföljen överskådlig för marknad och aktieägare samt befrämjar selektivitet vid beslut om placering. Börsportföljens sammansättning följer i huvudsak börsens index men överviktas mer eller mindre i branscher som bedöms ha högre värdetillväxt än genomsnittet av börsen. I dessa branscher väljs enskilda bolag som har ledande positioner och dokumenterad intjäningsförmåga. Prioriterade branscher är telekommunikation, verkstad, läkemedel, bank och finans samt skog. Dessa svarade för 92% av totala värdet i Börsportföljen vid utgången av Branschfördelningen bidrar till Börsportföljens riskspridning. AKTIEMARKNADEN 2001 Den mycket snabba och kraftiga uppgången för Stockholmsbörsen under framförallt 1999, då AFGX ökade med 66%, vände ned under andra halvåret 2000, som totalt slutade med -12%. Inledningen av 2001 gav vissa förhoppningar om en återhämtning, men från mars månad vände utvecklingen nedåt igen. Terrorattackerna mot USA den 11 september förstärkte nedgången och förlamade på kort sikt 8 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2001 FÖRVALTNING AV VÄRDEPAPPER

13 FÖRVALTNING AV VÄRDEPAPPER aktiemarknaden. Vid utgången av september månad hade AFGX minskat med 31,4% under året. Dessförinnan fanns viss makroekonomisk statistik bland annat inköpschefernas index i USA, som antydde att en återhämtning var nära förestående. Under hösten genomförde den amerikanska centralbanken Federal Reserve ytterligare penningpolitiska stimulanser i form av räntesänkningar som tillsammans med skattelättnader och lägre oljepriser utgjorde starka stimulanser för ekonomisk återhämtning. Sammantaget sänktes den amerikanska styrräntan 11 gånger under 2001 från 6,5% till 1,75% vid utgången av året. Börsen reagerade så småningom positivt på dessa åtgärder. Stockholmsbörsen, som är starkt beroende av amerikanska Nasdaq, ökade med 23% från den 1 oktober fram till årets slut. Genom den positiva utvecklingen under hösten slutade AFGX på minus 16,6% för hela För de amerikanska börserna Nasdaq och New York var utvecklingen under % respektive -12%. På Stockholmsbörsen föll telekomaktiernas värde för andra året i följd, nu med -47%. Försäkringsbolag utvecklades ännu svagare med en nedgång på -50%. Bland vinnarbranscher noterades detaljhandel +38%, bilkomponenter +24% och råvaror +15%. Bland börsens större bolag ökade aktiekurserna mest för Hennes & Mauritz +49%, SKF +45% och SCA +43%, medan Ericsson, Skandia och ABB stod för de största värdeminskningar uppgående till mellan 47-58%. VERKSAMHETEN ÅR 2001 Börsportföljen Börsportföljens värde den 31 december 2001 uppgick till 548 (719) MSEK. Under året köptes aktier för 149 (115) MSEK och såldes för 141 (176) MSEK, dvs aktier nettoköptes för 8 (-61) MSEK. Justerat för köp och försäljning minskade värdet under året med 24,5% att jämföras med en minskning med 16,6% för Affärsvärldens generalindex (AFGX). Utdelningsintäkterna uppgick till 9,8 (8,2) MSEK. Börsportföljen är koncentrerad till telekomleverantörer och teleoperatörer, verkstad, bank och finans, läkemedel samt skog vilka vid årets utgång utgjorde 92% av marknadsvärdet (Stockholmsbörsen 74%). Under året ökade andelen innehav i verkstad från 21% till 24%, bank och finans från 13% till 18% och teleoperatörer från 5% till 8%, medan andelen telekomleverantörer minskade från 45% till 30%. Skillnaderna beror på en kombination av förändringar i aktiekurser och innehav. Innehavet i Nokia minskades med 3/4 delar under januari-september genom nettoförsäljning som medförde realisationsvinster om 31 MSEK. Inom Läkemedel såldes hela innehaven i Aventis och Roche för tillsammans 22 MSEK. Inom Bank och Finans frigjordes 28 MSEK genom avyttring av samtliga aktier i SEB. Efter nedtrimningen av Nokia-innehavet under början av året köptes aktier tillbaka under hösten. Telekom utökades med investering i Cisco-aktier för ca 25 MSEK. Portföljen utökades med svenska vårdföretaget Capio under hösten i vilket aktier för ca 10 MSEK köptes. Från den 1 oktober nettoköptes aktier för 67 MSEK i ABB, Cisco, Europolitan, Nokia, Tele2, SCA och Skandia. Antalet aktieslag uppgick den 31 december 2001 till 20 st varav två var noterade på utländska börser. De utländska aktiernas andel av Börsportföljens värde uppgick samtidigt till ca 6%. Resultat Det redovisade resultatet före skatt uppgick till 77,0 (99,7) MSEK fördelat på realisationsvinst med netto 67,2 (91,5) MSEK och utdelningsintäkter med 9,8 (8,2) MSEK. Den dolda reserven eller övervärdet, dvs skillnaden mellan marknadsvärde och bokfört värde, minskade med 245,3 MSEK till 101,2 MSEK den 31 december Av Börsportföljens värdeminskning är 200,4 MSEK eller 82% hänförlig till aktier inom Telekomsektorn, vars aktiekurser i genomsnitt minskade med 47% under Under 2000 påbörjades nedförsäljning av innehaven i Ericsson och Nokia, FÖRVALTNING AV VÄRDEPAPPER GEVEKO ÅRSREDOVISNING

14 FÖRVALTNING AV VÄRDEPAPPER vilket fortsatte under Dessa nedförsäljningar medförde realisationsvinster om totalt 100 MSEK fördelat på 69 MSEK år 2000 och 31 MSEK under Telekomaktiernas andel av Börsportföljen minskade under 2001 från 44,5% vid årets ingång till 29,9% den 31 december. Skatter Som investmentbolag beskattas inte Geveko för realisationsvinst. Som skattepliktig intäkt upptages en schablonintäkt på 2% av marknadsvärdet av aktieinnehav. Utdelningsintäkt och intäktsränta är skattepliktiga, medan omkostnadsränta, administrationsomkostnad och lämnad utdelning är avdragsgilla. Geveko har ett bindande förhandsbesked från Skatterättsnämnden att det är ett investmentbolag för taxeringsåren dvs verksamhetsåren Riskanalys Börsportföljen analyseras avseende risk och möjlighet enligt BARRAs modell för den svenska aktiemarknaden med jämförelse mot AFGX, som utgör Börsportföljens referensindex (benchmark). För innehav, som inte är noterade på Stockholmsbörsen, används BARRAs globala modell. Börsportföljens beta-värde uppgick vid årets slut till 1,07. (Beta-värdet för AFGX är 1,00. Betavärdet är ett mått på portföljens känslighet för svängningar i marknaden. En portfölj med beta > 1 kan väntas variera mer än marknaden.) Ett av de viktigaste riskmåtten är aktiv risk, som anger hur portföljens avkastning kan väntas utvecklas i förhållande till marknaden (AFGX). Börsportföljens aktiva risk (inklusive innehav, som inte noteras på Stockholmsbörsen) uppgick vid årets slut till 6,6%. Den aktiva risken förändrades inte signifikant under året. Skillnaden i avkastning mellan Börsportföljen och marknaden (AFGX) kan i ett fall av tre väntas överstiga eller understiga det procenttal, som beräknas som aktiv risk. (Omvänt kan detta uttryckas: en aktiv risk på 6,6% innebär att Börsportföljens avkastning kan väntas ligga inom ett intervall +/- 6,6% i förhållande till AFGX i två fall av tre.) Indexfonder har som jämförelse aktiv risk i intervallet 0 2%, medan normalt aktiva portföljer brukar ligga i intervallet 5 7%. Riskanalysen bygger på statistisk analys av aktiekursers historiska variationer. Den aktiva risken för ett innehav i en portfölj beror bl a på aktiens volatilitet (benägenhet att gå upp och ned) på marknaden, dess vikt i portföljen samt hur kursen samvarierar (korrelerar) med övriga aktieslag i portföljen. Utfallet för de branscher och enskilda aktier, som mest bidrar till en portföljs aktiva risk, är avgörande för hur framgångsrik portföljen är i förhållande till referensindex. Av innehaven bidrar ABB och Nokia mest till den aktiva risken i Börsportföljen. Detta sammanhänger med att Börsportföljen var kraftigt överviktad i dessa papper jämfört med Stockholmsbörsen (med 9,4% vid årets utgång resp. 24,5% vid årets ingång). Andra innehav med betydande bidrag till den aktiva risken är Ericsson (hög totalvikt även om skillnaden mot AFGX är liten), Atlas Copco och Gunnebo (betydande vikt såväl totalt som jämfört med AFGX). Branschvis är utvecklingen inom telekomleverantörer och verkstad av störst betydelse för Börsportföljens avkastning. Börsportföljen med ett betavärde understigande 1,0 överträffades under år 2001 av AFGX med 7,9%- enheter i en nedåtgående marknad. Sammantaget har således, med beaktande av köp och försäljning under året, andelen aktier i Börsportföljen som utvecklats sämre än AFGX varit betydligt högre än den, som utvecklats bättre. Generellt gäller att ju mer koncentrerad en portfölj är och ju mer dess sammansättning av aktier skiljer sig från aktiefördelningen på marknaden i sin helhet, desto större möjlighet och risk finns i portföljen. UTSIKTER FÖR ÅR 2002 Den svenska börsens utveckling styrs i stor utsträckning av vad som händer på den amerikanska 10 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2001 FÖRVALTNING AV VÄRDEPAPPER

15 FÖRVALTNING AV VÄRDEPAPPER aktiemarknaden. Under hösten 2001 talade ett flertal ledande indikatorer i USA för att en vändning i konjunkturen var nära förestående. Kraftfulla penningpolitiska och finanspolitiska stimulanser samt låga oljepriser skapar förutsättningar för en snabbbare återhämtning. I den andra vågskålen finns hög skuldsättning hos hushållen samt osäkerhet om innehållet och kvaliteten hos flera stora företags balansräkningar efter den s k Enron-skandalen i USA. Utvecklingen i Europa följer i stort den amerikanska med viss tidsfördröjning. Tillväxten i termer av BNP beräknas uppgå till 1,7% i USA och 1,2% i EMU-området under Inför 2002 har Börsportföljen positionerats för uppgång dels genom att hälften av tillgänglig likviditet investerats i aktier under hösten 2001, dels den tydliga övervikten av cykliska aktier och tillväxtaktier, vilka förväntas öka mer än börsens genomsnitt när vändningen inträffar. Under årets första månader har endast ett fåtal affärer genomförts. FONDINVESTERINGAR Geveko deltar i InnovationsKapital Fond 3 med ett investeringsåtagande om 2,5 MEUR. Innovationskapital som bildades 1994, har sin bas i Göteborg och är ett av landets ledande Venture Capital bolag. Fond 1 och Fond 2 uppgår sammanlagt till 550 MSEK. Fond 3 som inriktas mot nystartade företag inom områdena Informationsteknologi och Life Science, startades under 2001 med ett totalt kapital om 132 MEUR. Under 2001 genomfördes tre investeringar; Cell Therapeutics, Gyros och Pharmacore samtliga inom området Life Science. Gevekos engagemang sker genom dotterbolaget Geveko Kapital AB och uppgick den 31 december 2001 till 200 KEUR. Kursutveckling per bransch Börsportföljens stora innehav 120 Afv Generalindex Afv Telekommunikation Afv Industri Afv Läkemedel Aktieindex, jämförande utveckling Afv Generalindex Dow Jones Industiindex Nasdaq Comp Index DEC 00 JA N 01 FEB MAR APR MAJ JU N JU L AUG SEP OKT NOV DEC (c) SIX 50 DEC 00 JA N 01 FEB MAR APR MAJ JU N JU L AUG SEP OKT NOV DEC (c) SIX FÖRVALTNING AV VÄRDEPAPPER GEVEKO ÅRSREDOVISNING

16 FÖRVALTNING AV VÄRDEPAPPER Börsportföljens utveckling MSEK Marknadsvärde den 31 december 404,8 479,8 818,6 718,5 548,4 Bokfört värde 239,2 288,6 341,0 372,0 447,2 Dold Reserv 165,6 191,2 477,6 346,5 101,2 Utdelningar 7,5 10,1 10,2 8,2 9,8 Realisationsvinster 40,4 18,5 84,6 91,5 67,2 Nettoköp(+)/försäljningar (-) +30,3 +30,0-33,3-60,5 +8,0 Årlig värdeförändring, % 21,2 10,4 79,1-5,1-24,5 Årlig förändring AFGX, % 24,8 10,5 65,9-12,2-16,6 Procentuell fördelning per bransch Börsportföljen jämförd med Stockholmsbörsen Börsport- Stockholms- Börsport- Stockholmsföljen % börsen % följen % börsen % Telekomleverantörer 29,9 16,8 45,1 27,0 Verkstad 24,3 16,8 20,7 13,6 Hälsovård 11,9 7,9 12,1 7,1 Skog 9,8 5,5 2,7 3,7 Bank och Finans 8,8 17,8 12,4 17,7 Teleoperatörer 7,7 7,3 5,3 6,8 Handel 4,2 6,4 1,7 3,6 Fastighet och Bygg 3,4 3,5 3,1 Övriga branscher 18,0 17,4 Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 Börsportföljen den 31 december 2001 Marknadsvärde Andel av Värde SEK MSEK portföljen % per aktie Ericsson, B 97,8 17,8 23 SCA, B 53,7 9,8 13 Nokia (SDB) 36,9 6,7 9 Astra Zeneca 32,7 6,0 8 Sandvik, B 31,9 5,8 8 Atlas Copco, B 29,8 5,4 7 Cisco Systems (USA) 29,3 5,3 7 ABB, Ltd 29,1 5,3 7 SHB, A 25,3 4,6 6 Volvo, B 23,4 4,3 6 Hennes & Mauritz 23,2 4,2 5 Skandia 22,8 4,2 5 Pharmacia Corp (SDB) 22,1 4,0 5 Övriga 90,4 16,6 21 Summa 548,4 100,0 130 Börsportföljens utveckling MSEK Börsportföljens marknadsvärde Gevekos börsportfölj, index (1996=100) Affärsvärlden generalindex (1996=100) Index, % GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2001 FÖRVALTNING AV VÄRDEPAPPER

17 FÖRVALTNING AV VÄRDEPAPPER Förändringar i Börsportföljen 2001 Börsnoterade Antal Antal Antal Värdepapper Innehav 1/1 Förändring 1/1-31/12 Innehav 31/12 Köp Em., Split, Byte Försäljn. Svenska aktier ABB Ltd AstraZeneca Atlas Copco, B Bure Capio Ericsson, B Europolitan Gunnebo Hennes & Mauritz, B Sandvik SCA, B SEB, A SHB, A Skandia Skanska Tele2, B Telia Volvo, B Utländska aktier Aventis Cisco Systems Nokia (SDB) Pharmacia Corp (SDB) Roche Téléfonica Värdeförändring per aktieslag 1 januari 31 december 2001 Exklusive utdelningsinkomster, MSEK Fem bästa innehaven SCA 9,9 Hennes & Mauritz 6,7 Gunnebo 5,4 Atlas Copco 3,1 Volvo 2,6 27,7 Fem sämsta innehaven Ericsson - 86,6 Nokia - 60,0 ABB - 23,5 Skandia - 16,2 Skanska -6,2-192,5 Övriga innehav, netto - 13,3 Totalt Börsportföljen -178,1 RISKKAPITALFONDER GEVEKO ÅRSREDOVISNING

18 INDUSTRIRÖRELSEN I ndustrirörelsens mål är att befästa sin ställning som en av de tre ledande,, företagsgrupperna inom vägmarkering i Europa Stig Jönegren AFFÄRSIDÉ Vägmarkeringar bidrar till att öka säkerhet och komfort i trafikmiljön. Som internationellt ledande specialist inom vägmarkering tillhandahåller Geveko produkter och system utvecklade för att tillgodose marknadens växande krav på funktion, säkerhet och miljöanpassning. Koncernen tillverkar även kemiska specialprodukter för Märkning och Ytskydd i synergi med huvudaffären. INRIKTNING Industrirörelsen är inriktad på material och tjänster inom horisontell vägmarkering, kompletterad med kemisk/tekniska specialprodukter som ger produktions- och marknadssynergier. Omsättningen har ökat med ca 90% under de fem senaste åren. Ökningen är i huvudsak relaterad till materialförsäljning utanför Skandinavien, vilket är resultatet av en medveten strategi. MÅL Industrirörelsens mål är att befästa sin ställning som en av de ledande företagsgrupperna inom vägmarkering i Europa. De finansiella målen omfattar: Årlig tillväxt om minst 10% Avkastning på sysselsatt kapital minst 20% Rörelsemarginal minst 8% STRATEGI Gevekos Industrirörelse är ett specialistföretag inom Vägmarkering. Marknaden i alla urbaniserade länder är mogen och kännetecknas av hård priskonkurrens. På andra marknader, t ex i Östeuropa, där betydande investeringar i förbättrad infrastruktur sker, är tillväxten högre. Industrirörelsens tillväxt skall ske dels genom stark positionering i egen regi eller via joint ventures på marknader som förväntas växa snabbare än genomsnittet, dels genom utveckling av nischprodukter såsom t ex PREMARK, dels utnyttjande av Gevekos teknikförsprång inom miljöanpassad vägmarkeringsfärg i Europa. Den hårda priskonkurrensen kräver kostnadseffektivitet i alla led. Genom att tillvarata industriella skalfördelar och synergier skall Geveko vara branschens mest kostnadseffektiva tillverkare av material. Genom marknadsnära teknisk utveckling skall nya produkter och produktionsmetoder framställas som bidrar till såväl ökad trafiksäkerhet som rationellare och effektivare hantering för väghållaren. 14 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2001 INDUSTRIRÖRELSEN

19 INDUSTRIRÖRELSEN Högre funktion till lägre kostnad skapar ökade förädlingsvärden för kunden. ORGANISATION Industrirörelsen är organiserad i dotterbolag under Geveko Industri Holding AB, som ägs till 100% av AB Geveko. Verksamhet bedrivs genom dotterbolag i de nordiska länderna, Storbritannien, Tyskland, Schweiz och USA samt genom intresse- och jointventure-bolag i Ungern och Rumänien. Cleanosol, Geveko Industri, LKF, Plastiroute och Roadcare är väletablerade bolagsnamn på sina respektive hemma- och exportmarknader. MARKNAD Vägmarkering Användning Vägmarkering används som visuell ledning för ökad trafiksäkerhet, framkomlighet och komfort samt för att förtydliga trafikregler och minska trafikantens osäkerhet i korsningar och vid vägval. Vägmarkering utgörs av längs- och tvärgående linjer samt symboler, pilar och texter på gator, vägar, cykelbanor, parkeringsplatser, flygfält med flera användningsområden. Geveko tillverkar såväl termoplastiska material som lösningsmedels- och vattenlösliga färgprodukter samt prefabricerade symboler av termoplast (PREMARK ). Termoplast, som har störst slitstyrka utgör det dominerande materialet i Skandinavien och Storbritannien. På vägar i Skandinavien med lägre trafikintensitet används tunnare skikt av termoplast, så kallad sprayplast samt vägmarkeringsfärg. På den europeiska kontinenten och i Finland har färgprodukter en betydande andel av marknaden. Historiskt har lättflyktiga kolväten använts i vägmarkeringsfärg. Av miljöskäl minskar efterfrågan på sådana produkter. Under senare år har bland andra Plastiroute och Geveko Industri utvecklat snabbtorkande vattenburna produkter och system av mycket hög kvalitet, för vilka efterfrågan stadigt ökar. I Norden är konverteringen till vattenburna system i det närmaste helt genomförd, medan processen i övriga Europa pågår. Utförande Vägmarkering utförs såväl maskinellt som genom s k handläggning beroende på konfiguration. Utförande sker i regel som entreprenad. Utöver att tillhandahålla material och produkter utför Geveko entreprenadtjänster bland annat i Skandinavien och Storbritannien samt genom intressebolag i Östeuropa. Kunder Vägmarkering utgör en relativt liten del av den totala väghållningskostnaden. Kunderna utgörs främst av offentliga väghållare. Upphandlingsformerna varierar från land till land och beroende på typ av objekt. Betydande entreprenadvolymer upphandlas av såväl offentliga väghållare som privata anläggningsbolag. Många väghållare köper även termoplastmaterial eller färgprodukter för applicering i egen regi. Marknaden ökar i princip med trafikvolymen, dvs på mogna marknader som Nord- och Västeuropa med ca 2 3% per år. Eftersom finansiering av väghållning huvudsakligen sker med offentliga medel inträffar från år till år betydande variationer i efterfrågan. I Östeuropa är behoven stora och tillväxten betydligt högre, särskilt i de länder som nu förbereder sig för inträde i EU. Infrastrukturinvesteringar i dessa länder erhåller i betydande omfattning extern finansiering, bl a från Europeiska Investeringsbanken. Sedan mitten av 1990-talet förekommer i växande omfattning drifts- och underhållsentreprenader, som löper över flera år. Det blir allt vanligare, att väghållaren överlämnar åt entreprenören att under avtalsperioden upprätthålla funktion och kvalitet på vägmarkeringen. Sådana funktionsentreprenader väntas leda till lägre kostnader för väghållaren samtidigt som de ger leverantören incitament att satsa på produktutveckling. Totalentreprenad med funktionsansvar möjliggörs av att funktionskraven är relativt lätta att formulera och att det finns internationellt standardiserade mätmetoder för kontroll av att beställarens krav uppfylls. Statlig Väghållning fastställde under 2000 nya INDUSTRIRÖRELSEN GEVEKO ÅRSREDOVISNING

20 INDUSTRIRÖRELSEN nationella inriktningsmål med strategier och handlingsplaner för vägmarkering i Sverige. Såväl efterfrågan som kvalitets- och funktionskrav förväntas öka som en följd av detta. Konkurrens I Europa finns ett fåtal multinationella företag inom vägmarkering samt ett stort antal mindre och medelstora nationella, regionala eller lokala aktörer. De mindre entreprenörerna är i regel köpare av material och produkter. Graden av fragmentering varierar från land till land. Inträdesbarriärerna är förhållandevis låga, men väntas bli högre med ökande krav på kvalitet, funktion och garantiåtaganden. I Sverige, Norge och Finland har vägverken starka positioner som entreprenörer. I Danmark utför amter och kommuner vägmarkering i egen regi. Härutöver konkurrerar ett antal lokala eller nationella aktörer om marknaden. På marknaden råder i regel hård priskonkurrens genom att offentliga väghållare upphandlar vägmarkering genom anbud, där priset är den enda eller avgörande faktorn. I växande grad beaktar dock väghållare numera kvalitet, funktion och miljö. Totalmarknaden inom EU för vägmarkering uppgår till ca 5 Mdr per år. Störst i Europa är franska Compagnie Signature som ingår i Burelle-gruppen. Näst störst är marknadsledaren i England, Jarvis (Prismo). Geveko är jämte Norskilt/ Nordisk Vejmarkering marknadsledare i Norden och har goda positioner i Tyskland, Central- och Östeuropa. Geveko, som i storlek är nummer tre bland Europas vägmarkeringsföretag, är genom PREMARK ledande inom prefabricerade symboler av termoplast såväl i Europa som USA. Under senare år har ett flertal strukturförändringar skett i marknaden pådrivna av dels den hårda priskonkurrensen, dels ökade funktionskrav och nya upphandlingsformer hos beställarna. I takt med denna utveckling har också en ökad vertikal integration ägt rum i branschen, vilket innebär att flera stora aktörer levererar både vertikala skyltar och horisontella markeringar. Förändringar mot ökad privatisering inom statliga vägmyndigheter av operativ verksamhet är uttalad, inte enbart i Skandinavien utan även i Östeuropa. PREMARK PREMARK består av prefabricerade symboler av termoplast. I början av 1980-talet var LKF Vejmarkering pionjär i Danmark. Idag är LKF genom rationell produktion samt innovativ produktutveckling och hög kvalitet marknadsledande i såväl USA som Europa. Marknadsföring och försäljning i USA sker genom Flint Trading, Inc. och inom EU i växande omfattning i egen regi. Trafikinformation i vägplanet är ofta effektivare än och ett viktigt komplement till vertikala skyltar. PREMARK är ett rationellt och kostnadseffektivt alternativ till markeringar utförda med hjälp av handredskap och schabloner. Efterfrågan har i genomsnitt ökat med 15% per år under den senaste 5-årsperioden. Märkning och Ytskydd Märkspray Märksprayer, dvs aerosoler för markering och märkning, har en rad olika användningsområden såsom punkt- och linjemarkering samt temporär märkning inom lantmäteri, skogsbruk m m. Geveko Industri, som har en ledande position i Norden, tillhandahåller kundanpassade produkter. Distribution sker genom återförsäljare. Industrifärg m m Geveko OY utvecklar, tillverkar och marknadsför kundspecifika industrifärger och lacker baserade på vattenburna system till nordisk snickeri- och byggvaruindustri. Växande krav på miljöanpassning gör att marknaden inom den nordiska snickeri- och byggvaruindustrin växer. Marknadspotentialen i Baltikum och Ryssland är betydande. Rostskyddsprodukter Rostskyddsprodukter till den svenska fordonseftermarknaden säljs till rostskyddsstationer anslutna till 16 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2001 INDUSTRIRÖRELSEN

SCA Årsredovisning 2010

SCA Årsredovisning 2010 SCA Årsredovisning 2010 Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering och med en uttalad vilja att bidra till en hållbar

Läs mer

AB Novestra Årsredovisning

AB Novestra Årsredovisning AB Novestra Årsredovisning Sedan flera år tillbaka har Novestra av kostnads- och miljöskäl valt att endast trycka en begränsad upplaga av årsredovisningen som sänds till de som särskilt begärt en tryckt

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

SCA Årsredovisning 2005

SCA Årsredovisning 2005 SCA Årsredovisning 2005 Innehåll SCA i korthet 1 Produktutveckling 2 Året 2005 i korthet 3 Koncernchefens kommentar 4 Långsiktigt värdeskapande 6 SCA-koncernen 13 SCA-aktien 14 Personliga hygienprodukter

Läs mer

SCA Årsredovisning 2011. Vi gör skillnad i människors vardag

SCA Årsredovisning 2011. Vi gör skillnad i människors vardag SCA Årsredovisning 2011 Vi gör skillnad i människors vardag Innehåll n Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCA-aktien... 4 Strategi... 6 n Koncernen Verksamhet och struktur... 12 Förvärv, investeringar

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

SCA Årsredovisning 2007

SCA Årsredovisning 2007 SCA Årsredovisning 2007 sdf asdf jk lsd fo sdf lkj df sdjwer wei sdf l sdfj skj dfop sd lfkj sdlfks jif dslfjk sdfjkas slkdfj dfsoi sdfklja södlfk dfjs sdfök söfk sdfklja södlfk dfjs sdfök söfk sdfklja

Läs mer

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse...

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse... årsredovisnin 2004 Skandia är en internationell pionjär inom lång siktigt sparande och pensioner. Vi finns i 20 länder, överallt med samma idé. Vi vill ge våra kunder ekonomisk trygghet och handlingsfrihet.

Läs mer

SCA Årsredovisning 2012

SCA Årsredovisning 2012 SCA Årsredovisning 2012 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCAs värdeskapande... 4 Drivkrafter... 6 Mål och strategi... 8 Innovation och varumärken... 10 SCA-aktien... 12 Information till

Läs mer

Lindab Årsredovisning 2009

Lindab Årsredovisning 2009 lindab årsredovisning Lindab Årsredovisning 2009 1959 2009 50 år av förenklat byggande lindab 1959 2009 AB Lidhults Plåtindustri registrerades som företag i februari 1959 i Grevie på Bjärehalvön där Lindabs

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Årsredovisning 1998 ÅRSREDOVISNING 1998. Vi ska berika våra kunder genom ledande kompetens och långsiktiga relationer.

Årsredovisning 1998 ÅRSREDOVISNING 1998. Vi ska berika våra kunder genom ledande kompetens och långsiktiga relationer. Årsredovisning 1998 98 ÅRSREDOVISNING 1998 Vi ska berika våra kunder genom ledande kompetens och långsiktiga relationer. Innehåll Ekonomisk information via Internet: www.seb.se Syfte, affärsidé, vision

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

E skapar värme B NI Årsredovisning 2002

E skapar värme B NI Årsredovisning 2002 NIBE skapar värme Årsredovisning 2002 NIBE skapar värme NIBE Industrier är ett europeiskt värmeföretag som bedriver verksamhet inom tre olika affärsområden NIBE Element komponenter och system för elektrisk

Läs mer

Securitas AB Årsredovisning 1998

Securitas AB Årsredovisning 1998 Securitas AB Årsredovisning 1998 I vår strävan att skydda hem, arbetsplatser och samhälle, lever vi efter våra ledord; Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. Ett varuhus ska vara öppet, välkomnande och en

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Innehåll. Året som gått

Innehåll. Året som gått Årsredovisning 2012 1 Innehåll Året som gått Elajokoncernens resultat för 2012 blev en stor besvikelse för oss alla. En markant försämrad konjunktur står för merparten av förklaringarna till koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 KALENDARIUM & LÄSANVISNINGAR Innehåll Årsstämma Årsstämma äger rum den 17 april 2008, kl 16.00 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad. Aktieägare som önskar deltaga i

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY 2015 AB private equity OM PROSPEKTET Med Bolaget avses i detta prospekt Coeli Private Equity 2015 AB (publ), org. nr. 5569813628. Detta prospekt

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer