VD-ANFÖRANDE BOLAGSSTÄMMA 21 APRIL Herr ordförande, ärade aktieägare och stämmodeltagare!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD-ANFÖRANDE BOLAGSSTÄMMA 21 APRIL 2004. Herr ordförande, ärade aktieägare och stämmodeltagare!"

Transkript

1 VD-ANFÖRANDE BOLAGSSTÄMMA 21 APRIL 2004 Herr ordförande, ärade aktieägare och stämmodeltagare! Detta är tredje gången som jag står inför Er aktieägare och lämnar redogörelse för det gångna årets verksamhet. Jag avslutade mitt anförande 2003 med att uttrycka en förhoppning att kunna rapportera om ytterligare ett bra år för Gevekos Industrirörelse och samtidigt redovisa stigande marknadsvärden i Aktieportföljen vid nästa års bolagsstämma, dvs i år. När jag jag nu skall summera år 2003 kan jag konstatera att Industrirörelsens resultat har kunnat bibehållas på en hög nivå och uppsatta mål om marginal och lönsamhet har infriats. Aktieportföljens marknadsvärde ökade med 28,1 %, vilket var något under vår målsättning. Sammantaget bidrog detta till att Geveko-aktiens totalavkastning uppgick till 72,8% under året. SIX Return Index, som är ett genomsnitt av Stockholmsbörsens bolag inklusive lämnade utdelningar, ökade med 34,1% under För Industrirörelsen redovisade jag vid bolagsstämman för två år sedan ett antal åtgärder som styrelsen beslutat genomföra i syfte att stärka resultatet och vända en nedåtgående trend som pågått i tre år. På kort sikt handlade det primärt om kostnadsbesparingar. De vidtagna åtgärderna fick avsedd effekt och bidrog till att resultatet vände upp redan år Vi fick också en hävstångseffekt genom att volymerna ökade samtidigt som vi lyckades hålla de indirekta kostnaderna oförändrade. Vi har kunnat dra ännu större nytta av detta under 2003 då resultatet kunde bibehållas på nästan samma nominella nivå trots minskade volymer till följd av avyttringen av det amerikanska dotterbolaget LKF Inc. För jämförbara enheter ökade resultatet med 30% under 2003 och rörelsemarginalen förbättrades till 9,5%. När det gällde Aktieportföljen byggde vår strategi redan 2002 på att börsen skulle vända upp efter två svaga år och att vändningen skulle drivas av räntesänkningar och skattelättnader i såväl USA som Sverige. Man kan säga att vi tänkte rätt men timingen blev fel. Vändningen kom istället 2003 då börsen ökade med nästan 30%. Vår strategi mellan 2002 och 2003 var oförändrad, dvs relativt hög andel aktier i Värdepappersportföljen överviktade i Industri och Telekom. Gevekos portfölj av börsnoterade aktier utvecklades i nivå med Affärsvärldens Generalindex, som ökade med 29,7 % under 2003.

2 Jag skall nu gå igenom verksamhetsåret 2003 och kommentera Gevekos utveckling med avseende på resultat och substansvärde, Industrirörelsen, Aktieportföljen och Geveko-aktien. Jag skall avsluta mitt anförande med att redogöra för några intressanta framtida utmaningar Resultatet Geveko-koncernens resultat efter skatt uppgick till 102 mkf. Jämfört med föregående år är resultatet väsentligt bättre. Aktieportföljens resultat belastades 2002 av nedskrivning av portföljens bokförda värden med 134 mkr. Detta var en bokföringsmässig nedskrivning och inte en realiserad förlust. När börsen vände upp under 2003 kunde delar av denna nedskrivning återföras varvid Aktieportföljens nettoresultat inklusive försäljningar och mottagna utdelningar blev +38 mkr. Industrirörelsens resultat är 38 mkr högre än Skillnaden är realisationsresultatet vid avyttringen av amerikanska dotterbolaget LKF Inc. Rörelseresultatet uppgick till 62 mkr och är i stort sett lika som föregående år. De centrala kostnaderna avser centrala administrationskostnader på 14,1 mkr och koncernens finansnetto, som uppgick till -7,3 mkf. Resultatet efter skatt förbättrades med 180 mkr och uppgick, som sagt till 102 mkr. Nästan hela resultatbättringen är hänförlig till Aktieportföljens ned- respektive uppskrivning mellan åren. Substansvärdet Gevekos substansvärde uppgick den 31 december 2003 till 810 mkr eller 192 kr per aktie. Det är en ökning med 14,0% sedan 31 december Som Ni kan se av bilden här intill utgörs substansvärdet av i princip två nästan lika stora delar; Industrirörelsen som svarade för 49% av värdet och Aktieportföljen/kassan som svarade för 51% av substansvärdet. Gevekos Industrirörelse är onoterad och åsattes fram till och med 2002 ett marknadsvärde vid varje årsbokslut. I avsikt att underlätta för aktiemarknaden att bedöma Geveko-aktien värderas Industrirörelsen numera varje kvartal baserat på rullande 12- månaders resultat. Per den 31 december 2003 värderades Industrirörelsen till 400 mkr, vilket motsvarar ett P/E-tal om 10,7. Enligt Affärsvärldens aktieindikator uppgick motsvarande P/E-tal för aktieslagen kemi- bygg- och anläggning till 16.

3 Jag kan nämna att värderingen per 31 mars 2004, som publiceras idag med delårsbokslutet för första kvartalet, uppgår till 400 mkr, dvs lika som vid årsskiftet Industrirörelsen Gevekos Industrirörelse omfattar Affärsområdena Vägmarkeringar och KemTek. Tillsammans omsatte de 650 mkr under 2003 varav 575 mkr eller 88% inom Vägmarkeringar och 98 mkr eller 12% inom KemTek. De båda affärsområdena opererar i huvudsak på den europeiska marknaden Jag skall nu redogöra för Industrirörelsens resultat Först några viktiga faktorer som påverkade utfallet. Inom Affärsområdet Vägmarkeringar fortsatte den hårda priskonkurrensen, som kännetecknat i stort sett hela Västeuropa under senare år. Priskonkurrensen drivs av stor överkapacitet och relativt låga entrébarriärer. Detta kan bara mötas genom kostnadseffektivitet på kort sikt samt i lite längre perspektiv ökad produktutveckling och branschstrukturering. På de nordiska hemmamarknaderna Norge och Finland tappade Gevekos bolag volymer jämfört med 2002 medan utvecklingen i Sverige och Danmark var ungefär oförändrad. I England ökade omsättningen med 60%. Det var helårseffekter av stora kontrakt som vanns under 2002 och som bygger på det strategiska samarbete som inleddes för två år sedan med Englands största företag inom vägunderhåll, Amey Group. Exporten till östra Europa och då särskilt Ryssland ökade med ca 20% under året. Sammantaget ökade volymerna med 4,8% för jämförbara enheter, dvs exklusive LKF Inc. Intressebolagen i Ungern och Rumänien omsatte 260 mkr tillsammans under Båda är marknadsledare på sina respektive marknader. I rumänska bolaget Plastidrum ökades ägandet till 52% under Rumänska staten, som vi sitt bolagiserade vägverk är delägare i Plastidrum, har signalerat att man skall minska sitt ägande och därför vill vi positionera oss för framtida förändringar. Cirka 18% av den konsoliderade omsättningen utgörs idag av export till östra Europa. För fem år sedan var den andelen ca 3%. Helårseffekter av genomförda kostnadsprogram under 2002 i kombination med hård kostnadskontroll påverkade resultatet positivt under 2003.

4 I januari 2003 avyttrades det amerikanska dotterbolaget LKF Inc. Bolaget svarade för ca en fjärdedel av Industrirörelsens resultat Realisationsvinsten uppgick till 38,2 mkr. Inom affärsområdet KemTek, som tillverkar och marknadsför nischprodukter inom smala segment, fortsatte den snabba tillväxten inom Industrifärg, där omsättningen ökade med 20% under Det är framförallt till den finska boardoch snickeriindustrin Gevekos industrifärg visat god försäljningsutveckling. Inom Rostskyddsområdet är vi kanske på väg mot en renässans. Biltillverkarna lämnar långtgående rostskyddsgarantier på nya bilar. Det har visat sig att dessa garantier inte alltid håller måttet, särskilt i de nordiska klimaten, med påföljd att hela årgångar har återkallats för förnyad rostskyddsbehandling. Geveko Industri i Göteborg har i dagarna tecknat ett omfattande avtal med ett stort antal rostskyddsstationer som gör Geveko till marknadsledare i Norden. Omsättningen 2003 uppgick sålunda till 650 mkr. Det är en minskning med ca 25 mkr jämfört med 2002, men en ökning med 4,8% för jämförbara enheter, dvs om siffrorna korrigeras med hänsyn till det avyttrade LKF Inc. Rörelsemarginalen ökade till 9,5%. Förbättringen jämfört med 2002 kan, som jag sade tidigare, tillskrivas ökade intäkter i kombination med kostnadsneddragningar, som genomfördes under Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 20,9%, något lägre än 2002 men i nivå med uppsatta mål. Industrirörelsens kassaflöde före investeringar minskade jämfört med 2002, vilket beror på ökad rörelsekapitalbindning i huvudsak hänförlig till vår ökade affärsvolym i östra Europa. Vi har inte gjort några kundförluster i östra Europa, men betalningstiderna därifrån är väsentligt längre än på hemmamarknaderna vilket binder rörelsekapital. Industrirörelsens kassaflöde har stor betydelse eftersom den utgör en viktig grundbult i Gevekos utdelningspolicy. Därför arbetar vi nu intensivt med olika projekt i syfte att öka effektiviteten i kapitalutnyttjandet. Vi lämnar ingen resultatprognos för 2004 så här tidigt på säsongen. Vår Industriverksamhet är mycket säsongsmässig med tyngdpunkten förlagd till det andra och tredje kvartalet. Tidigast i samband med delårsrapporten för andra kvartalet, som publiceras i juli, lämnas en prognos över Industrirörelsens resultat för 2004.

5 Värdepappersportfölj Gevekos Värdepappersportfölj innehåller: Gevekos börsnoterade aktier Aktieportföljen - moderbolagets kassa, räntebärande placeringar och onoterade aktieinnehav exklusive Industrirörelsen. Värdepappersportföljens marknadsvärde uppgick vid årsskiftet till 439 mkr, varav 390 mkr eller ca 90% utgjordes av Aktieportföljens innehav av marknadsnoterade aktier. Bland de onoterade innehaven finns investeringarna inom riskkapitalfonden InnKap 3. Målet för Aktieportföljen är att över tiden ha en bättre avkastning än Affärsvärldens Generalindex (AFGX). Aktieportföljen skall innehålla maximalt 30 aktieslag. Vid årsskiftet fanns 21 olika aktieslag i portföljen. Aktierna i portföljen skall vara likvida, dvs de skall vara lätt att sälja dem om så skulle önskas. Inför 2003 var vi positionerade för börsuppgång, dvs nästan fullinvesterade i aktier. Vi grundade vår positiva bedömning av aktiemarknaden på att de kraftfulla penningoch finanspolitiska stimulanser som genomdrivits i bl a USA och Sverige skulle ge avsedd effekt och öka den ekonomiska aktiviteten, stimulera investeringarna och därmed också börsklimatet. Vi överviktade Industriaktier som vi menade skulle gå tidigt i en kommande börs - uppgång. Bland enskilda aktieslag som var överviktade kan noteras Sandvik, Gunnebo och Volvo. Vi överviktade oss även i Telekom-aktier, som vi bedömde ha goda tillväxtförutsättningar trots de senaste årens negativa utveckling. Vi skiljde emellertid på operatörer, som vi underviktade, och hårdvaruleverantörer, som vi överviktade. Ericsson, Cisco och Nokia var våra stora innehav inom Telekom. Inledningen av 2003 utvecklades ungefär på samma sätt som 2002 avslutades, dvs med nedåtgående aktiekurser. Stockholmsbörsen minskade med 7,6% under det första kvartalet Efter den nedgången hade Gevekos Aktieportfölj minskat i värde till 290 mkr. I det läget försäkrade vi, genom olika optionslösningar, hela Aktieportföljen mot ytterligare nedgångar för resten av Kostnaden för detta uppgick till 13 mkr och belastade 2003 års resultat. Lösningen innebar å andra sidan att vi kunde fortsätta att vara fullinvesterade i aktier och dra nytta av hela uppgången som kom senare under året.

6 Stockholmsbörsen ökade med 29,7% i värde under Industriaktierna ökade med 29,4% och Telekom med 53,1%. Av den här bilden framgå att 4 av de 5 aktier som utvecklades bäst i Gevekos Aktieportfölj tillhörde just Industri och Telekom. Gevekos Aktieportfölj ökade med 28,1% i värde att jämföras med AFGX som ökade med 29,7%. Marknadsvärdet av Aktieportföljens innehav ökade med 70 mkr och uppgick till 390 mkr vid årets utgång. Hur ser vi på 2004? Under inledningen av 2004 har vi fortsatt att ha en hög andel aktier i Värdepappers - portföljen. Vår uppfattning att industriaktierna går i täten vid en fortsatt uppgång står fast liksom att Telekom är en tillväxtbransch. Aktieportföljen är därför alltjämt överviktad inom Industri och Telekom som tillsammans utgör ca 65% av portföljen. Vi ser nu tydliga tecken på ökad industriproduktion, inköpschefernas index ökar och kapacitetsutnyttjandet i industrin ökar, om än från låga nivåer. Räntorna är låga, och kan t o m sjunka ytterligare i Europa. Likviditeten i marknaden är god och bolagens värderingar inte orimligt höga. Stockholmsbörsen t ex är värderad till P/E 15, exklusive Ericsson är det P/E 13. Samtidigt ökar obalanserna i de offentliga budgetarna i västvärlden, bl a till följd av fortsatt hög arbetslöshet. De amerikanska hushållen är högt skuldsatta. Sammantaget har vi dock en positiv syn på aktiemarknaden för Geveko-aktien Vår målsättning är att Geveko-aktiens totalavkastning, dvs inklusive utdelning skall utvecklas 5%-enheter bättre än motsvarande index varje år. Vi jämför oss med SIX Return Index, som är det index som tar hänsyn till lämnade utdelningar. Under 2003 uppgick Geveko-aktiens totalavkastning till 72,8% medan SIX Return Index ökade med 34,1 %. Ser vi utvecklingen över en 5-årsperiod finner vi att Geveko-aktien matchat index såväl i den snabba uppgång som ägde rum som i den efterföljande nedgången 2001 och Under 2003 har Geveko-aktiens utveckling varit nästan dubbelt så stark som index. Att Geveko-aktien har hållit emot i nedgången skall sannolikt tillskrivas den höga direktavkastningen och relativt begränsade risken. Till detta kunde adderas god utveckling för såväl Industrirörelse som Aktieportfölj under 2003.

7 Geveko-aktien har också utvecklats väl om man jämför med övriga investmentbolag. För 5 år sedan kunde man köpa en Geveko-aktie för 85 kronor. För några veckor sedan var värdet drygt 160 kr (exklusive utdelningar) medan samma investering i ett genomsnitt av övriga investmentbolag i stort sett står kvar på 85 kronor idag. Under 2003 ökade antalet aktieägare med 11% till st. Detta är viktigt för likviditeten i aktien. Den genomsnittliga dagsomsättningen ökade med 45% och uppgick till kr per dag. Avslut skedde 96% av alla börsdagar. Jag utgår från att detta speglar ett ökat intresse för Geveko-aktien och hoppas att det är resultatet av alla besök som genomförts hos lokala aktiesparklubbar runt om i landet. Vi vet genom årliga undersökningar att kännedomen om Geveko-aktien är relativt god hos privata aktiesparare, men fortfarande låg hos bl a analytiker och ekonomijournalister. Hög direktavkastning är ett signum för Geveko-aktien. Direktavkastningen har inte vid något tillfälle under den senaste 10-årsperioden understigit 5%, vilket torde vara unikt bland svenska börsbolag. Framtida möjligheter Jag skall avslutningsvis redogöra för några intressanta och aktuella utmaningar. Förvärvet av NCC s vägmarkeringsrörelse I Västeuropa finns en betydande överkapacitet i branschen som leder till mycket hård priskonkurrens. Branschen behöver struktureras och konsolideras. Vi har tidigare sagt att Geveko skall ta aktiv del i detta arbete. Förvärvet av NCC s vägmarkeringsrörelser i Sverige, Norge, Danmark och Polen, som genomfördes i februari i år, är ett exempel på detta. De förvärvade verksamheterna hade tillsammans en produktionskapacitet av drygt ton termoplast per år. Under 2003 sålde man endast ca en fjärdedel, eller ca ton, av denna kapacitet. Vi skall nu skapa en bättre produktionsstruktur så att vi blir ännu effektivare och därmed stärka konkurrenskraften ytterligare. Tillvaratagande av skalfördelar är den operativa målsättningen på kort sikt för integrationen, som skall vara helt klar under Överskjutande tillverkningskapacitet kan antingen behållas för att möta ökad export från Norden eller överföras till nya marknader, t ex i östra Europa. Förvärvet ger oss också ett brohuvud in i Polen, där vi inte haft egen etablering tidigare. Polen är en av de snabbast växande marknaderna i öst.

8 Östra Europa I Sverige har Vägverket sedan många år tillbaka arbetat med den s k nollvisionen i avsikt att minska antalet olyckor på vägarna. I fjol trafikdödades drygt 500 personer i Sverige, vilket är ca 12 personer per fordon. Motsvarande siffra i Rumänien är 50 personer, mer än fyra gånger så hög. Bilden ser ungefär likadan ut i alla östländer. Potentialen och behovet av trafiksäkerhetshöjande åtgärder är stort. Det sker för närvarande stora infrastrukturinvesteringar i östra Europa, vilket driver tillväxten i vår bransch. Prioriteringen mot uppbyggnad av infrastruktur supporteras starkt av EU. Som exempel kan jag nämna att Europeiska investeringsbanken för år 2004 och 2005 hittills beviljat lån på motsvarande 90 miljarder kronor till de blivande medlemsländerna. En stor del av dessa medel avsätts för förbättrad infrastruktur, vilket kommer att påverka trafiksäkerheten positivt. Genom våra etableringar i Ungern och Rumänien, där vi är marknadsledare, samt nu också i Polen har vi byggt brofästen på några av de marknader där potentialen för tillväxt inom vägmarkeringar i Europa är mycket stor. I tillägg till dessa har vi en betydande export av vägmarkeringsmaterial till Ryssland. Produktutveckling Vid bolagsstämmorna 2002 och 2003 redovisade jag vår plan för ökad lönsamhet som var uppdelad i tre steg. Steg 1 och 2, som handlade om kostnadsbesparingar, är genomförda med avsedda effekter. Steg 3, utgör den offensiva delen i planen. Den har vi börjat koncentrera på nu. Målet är att öka intäkterna genom ökade förädlingsvärden. Vi har ett antal mycket intressanta projekt igång. Medan de flesta, jag törs påstå alla, stora konkurrenter är verksamma också inom andra områden, oftast vertikala markeringar, dvs skyltar, så har vi koncentrerat oss till de vita strecken i vägbanan eller horisontell vägmarkering på fackspråk. Vi är inte övertygade att en integration mot vertikala skyltar skulle gagna Gevekos aktieägare. Vi är däremot övertygade att det finns stor potential för ytterligare produktutveckling inom det horisontella området. Vårt danska bolag LKF Vejmarkering har i samarbete med bl a Köpenhamns Universitet kommit långt med utveckling av vägmarkeringar som kan lagra energi. Här hemma i Göteborg har vi gått vidare och i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola driver vi ett projekt som går ut på att, lite enkelt uttryckt, korsbefrukta kemi och elektronik.

9 Vi vet också att bilindustrins forskning inom trafiksäkerhet idag fokuserar mycket på att förebygga olyckor tidigare har man haft fokus på att skydda när olyckan inträffat. Även Vägverket fokuserar på att förebygga olyckor. Detta sammanfaller med våra idéer eftersom elektronik i vägbanan kan bistå bilföraren med olika typer av viktig information. Idag har vi kommit så långt att några av dessa framtida produkter varit ute i fälttest. Resultaten är lovande. Jag hoppas kunna återkomma med ytterligare information senare under Sammanfattning Jag är därmed framme vid avslutningen av mitt VD-anförande och gör följande sammanfattning: Industrirörelsens resultat vände upp under Genomförda åtgärder i syfte att öka effektivitet och lönsamhet lade grunden för ytterligare ett år då vi nådde uppsatta mål. Vi har skapat en konkurrensfördel ett försprång gentemot våra konkurrenter som innebär att vi bättre än övriga kan leva med den hårda priskonkurrensen. Vägmarkeringsbranschen i Europa är under strukturering. Geveko skall ta aktiv del i detta arbete. Spännande utvecklingsprojekt såväl vad gäller produkter som nya marknader i östra Europa ger möjligheter till fortsatt lönsam tillväxt. Värdepappersportföljen är mycket likvid, vilket bidrar till finansiell beredskap och begränsad risk Sammantaget skall detta skapa goda förutsättningar för Hög värdetillväxt Hög direktavkastning och Begränsad risk Jag vill slutligen tacka styrelse och aktieägare för ett utomordentligt spännande Vi skall anstränga oss ytterligare under 2004 för att leva upp till berättigade förväntningar och hoppas därmed förtjäna Ert fortsatta förtroende. Tack för visad uppmärksamhet!

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER DEN 30 JUNI 2003

DELÅRSRAPPORT PER DEN 30 JUNI 2003 DELÅRSRAPPORT PER DEN 30 JUNI 2003 SAMMANDRAG Koncernens resultat efter skatt under perioden januari-juni uppgick till 72,1 (29,1) MSEK. I resultatet ingår återföring av tidigare gjorda nedskrivningar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Nettoomsättningen ökade till 1.851 mkr (1.068). Rörelseresultatet ökade till 62,1 mkr (2,0). Resultatet efter finansnetto uppgick till 40,6 mkr (-35,8). Återbäring från SPP ingår

Läs mer

Bokslutskommuniké 1998

Bokslutskommuniké 1998 Bokslutskommuniké 1998 ❶ Styrelsen föreslår att utdelningen höjs med 20 procent till 4:50 kronor. Härigenom blir den genomsnittliga utdelningstillväxten 15 procent per år under den senaste femårsperioden.

Läs mer

2004 i sammandrag MÅL UTFALL. Industrirörelsen. Aktieportföljen. Geveko-aktien. Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% Rörelsemarginal 8,5% Lönsamhet 22,4%

2004 i sammandrag MÅL UTFALL. Industrirörelsen. Aktieportföljen. Geveko-aktien. Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% Rörelsemarginal 8,5% Lönsamhet 22,4% 2004 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 8,5% Lönsamhet 22,4% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +11,0% AFGX +17,5% Geveko-aktien Total avkastning

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ)

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Nolato AB delårsrapport 1 januari 30 juni 1999 Omsättningen ökade med 3 procent till 942 (915) Mkr Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 101 (76)

Läs mer

Sexmånadersrapport. G & L Beijer AB

Sexmånadersrapport. G & L Beijer AB Sexmånadersrapport 2007 G & L Beijer AB Rekordresultat för det första halvåret efter fortsatt mycket stark utveckling under det andra kvartalet Omsättningen steg med 27 procent till 1562 (1230) Rörelseresultatet

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 DELÅRSRAPPORT OKTOBER-DECEMBER 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 DELÅRSRAPPORT OKTOBER-DECEMBER 2007 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007 DELÅRSRAPPORT OKTOBER-DECEMBER 2007 ÅRET I SAMMANDRAG Koncernens resultat efter skatt för 2007 uppgick till -24,6 (116,3) mkr. Det fjärde kvartalet uppgick resultatet till -46,9

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2003 Från och med denna delårsrapport tillämpas kapitalandelsmetoden vid redovisning av intressebolag. Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 843,1

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2011

Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Substansvärdet minskade med 14,7 procent till 108 kronor per aktie Index 1 sjönk med 20,3 procent Resultatet per aktie uppgick till -20,06 (8,40) kronor SUBSTANSVÄRDET

Läs mer

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern

Läs mer

Industriförvaltnings AB Kinnevik Skeppsbron 18 Box 2094, 103 13 Stockholm Tel 08-562 000 00

Industriförvaltnings AB Kinnevik Skeppsbron 18 Box 2094, 103 13 Stockholm Tel 08-562 000 00 Industriförvaltnings AB Kinnevik Skeppsbron 18 Box 2094, 103 13 Stockholm Tel 08-562 000 00 (Publ) Org nr 556001-9035 Säte Fagersta Fax 08-20 37 74 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Kraftig förbättring av omsättning och rörelseresultat

Kraftig förbättring av omsättning och rörelseresultat Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2000 Kraftig förbättring av omsättning och rörelseresultat Omsättning 837,6 mkr, + 48 % Rörelseresultat 82,3 mkr + 57 % Resultat efter

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VERKSAMHETSÅRET 2012 VERKSAMHETSÅRET Verksamhetsåret har präglats av fortsatt arbete med att avyttra de tillgångar som härrör från tidigare Kilsta Metall

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 243 (285) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 254 (221)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2001 Rörelseintäkterna ökade med 37 procent till 37,4 (27,3) MSEK. Resultat före omstruktureringskostnader och goodwillavskrivningar uppgick till 6,8 (4,1) MSEK. Rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 ICA AB, Organisationsnummer 556582-1559 DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari 31 mars 2006 Stark start på året för ICA-koncernen Stockholm 8 maj 2006 Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 MARS 2003

DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 MARS 2003 DELÅRSRAPPORT PER DEN 31 MARS 2003 SAMMANDRAG Avkastningen på Gevekos B-aktie uppgick under första kvartalet 2003 till 13,0% att jämföras med SIX Return Index 7,6%. Substansvärdet uppgick den 31 mars 2003

Läs mer

Pressmeddelande från ÅF

Pressmeddelande från ÅF Pressmeddelande från ÅF 1(5) För mer information: VD Gunnar Grönkvist 08-657 11 15 eller informationschef Kaj Sandart 08-657 11 85 För fri publicering: 2000-02-15 Nr 3/2000 AB Ångpanneföreningen (publ)

Läs mer

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.451,1 Mkr (1.944,2 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 217,8 Mkr (155,0 Mkr)

NIBE. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.451,1 Mkr (1.944,2 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 217,8 Mkr (155,0 Mkr) NIBE skapar värme Omsättningen ökade till 2.451,1 Mkr (1.944,2 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 217,8 Mkr (155, Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 144,4 Mkr (15,7 Mkr) Vinsten per aktie

Läs mer

Bokslutskommuniké. Den 31 december 2004 var substansvärdet 403 kr per aktie Den 31 december 2003 var substansvärdet 422 kr per aktie

Bokslutskommuniké. Den 31 december 2004 var substansvärdet 403 kr per aktie Den 31 december 2003 var substansvärdet 422 kr per aktie Bokslutskommuniké Den 31 december var substansvärdet 403 kr per aktie Den 31 december 2003 var substansvärdet 422 kr per aktie Resultatet för år blev -20,2 MSEK, motsvarande -15,01 kr per aktie År 2003

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2009

Delårsrapport januari-september 2009 Delårsrapport januari-september 2009 SAMMANDRAG Generellt god marknadsutveckling i västra Europa men fortsatt finansiell oro i östra Europa Tredje kvartalet Nettoomsättningen minskade med 5,6% och uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2005. VD Claes-Göran Sylvén

Bokslutskommuniké 2005. VD Claes-Göran Sylvén Bokslutskommuniké 2005 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet. Vi ska vara den naturliga partnern

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2009 Delårsrapport Stockholm 6 maj 2009 Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat för ICA-koncernen under första kvartalet Första kvartalet Nettoomsättningen

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2003 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 mars till 125 (254) kronor. * Industri- och handelsföretagens rörelseresultat uppgick till 36 (38)

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T januari juni 2000

D E L Å R S R A P P O R T januari juni 2000 1 (10) Drottninggatan 2 Box 1661 SE-111 96 Stockholm Sweden Telephone +46 8-700 17 00 Fax +46 8-10 25 59 www.ratos.se D E L Å R S R A P P O R T januari juni 2000 INTERVJU MED ARNE KARLSSON MED ANLEDNING

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 6,7 % för första halvåret 2003. Periodens

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i

Läs mer

Styrelsen beslutade i slutet av april om börsintroduktion av dotterbolaget Indutrade under andra halvåret 2005.

Styrelsen beslutade i slutet av april om börsintroduktion av dotterbolaget Indutrade under andra halvåret 2005. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005 Den 29 april 2005 uppgick Industrivärdens substansvärde till 35.771 mkr jämfört med 36.563 mkr vid årsskiftet. Den 31 mars 2005 var substansvärdet 36.557 (33.209) mkr.

Läs mer

Långsiktig industriell utvecklare av publika företag

Långsiktig industriell utvecklare av publika företag Långsiktig industriell utvecklare av publika företag Delårsrapport, januari - mars Industrivärden den 5 maj 2008 AN_Pres_KV108 Nr 1 Affärsidé, mål och strategi Affärsidé Industrivärden skall skapa aktieägarvärde

Läs mer

Bilaga till Delårsrapport januari-mars 2015: Omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena

Bilaga till Delårsrapport januari-mars 2015: Omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena Bilaga till Delårsrapport januari-mars 2015: Omräkningar för 2014 efter omklassificering av Hygena Koncernens resultaträkning i sammandrag efter omklassificiering Nettoomsättning 2 695 3 007 2 695 3 014

Läs mer

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 Delårsrapport Axfood AB (publ.) Perioden 1 januari 31 mars 2006 . Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under årets första tre månader 2006 till 6 820 Mkr (6 651), en ökning med 2,5 procent. Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB

Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB 1(7) PRESSMEDDELANDE 2003-02-18 Bokslutskommuniké 2002 Nordisk Renting AB Fortsatt starkt resultat från den löpande verksamheten Framgångsrik verksamhet i Finland andelen finska affärer ökar Nya affärer

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2005 Med anledning av de omfattande förändringarna i koncernstrukturen presenteras uppgifter rörande kvarvarande verksamhet exklusivt. Den efterföljande informationen avser

Läs mer

❶ Aktieinnehavet i PLM avyttrades för 1,2 miljarder kronor med en realisationsvinst på 712 Mkr.

❶ Aktieinnehavet i PLM avyttrades för 1,2 miljarder kronor med en realisationsvinst på 712 Mkr. Bokslutsrapport 1998 ❶ Börsportföljens värdeökning under 1998 blev 5 procent (generalindex 10 procent). Sedan årets början t o m den 24 februari 1999 ökade börsportföljen med 5 procent (generalindex 5

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 503 (987) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 december till 156 (249) kronor. Den

Läs mer

NIBE. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr)

NIBE. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr) NIBE Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 428,9 Mkr (355,7 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 21,8 Mkr (16,2 Mkr) Förvärv av aktier i Jøtul ASA Vinsten per aktie under senaste 12-månadersperioden

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 för koncernen - Omsättningen ökade med 13% till 102,9 Mkr (91,2) - Resultatet efter finansiella poster ökade med 36% till 15,6 Mkr (11,5)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 Förvaltnings AB Ratos (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 Ratos-aktiens totalavkastning 30% Findatas avkastningsindex 28% Substansvärdet, inklusive lämnad utdelning, ökade under 1997 med 18% till 85 kr/aktie,

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 Tredje kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 6.902 Tkr och resultatet till 5.765 Tkr. Av resultatet utgörs cirka 3.300

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Q2 Delårsrapport januari juni 2015 Amnode AB Januari - juni 2015 Nettoomsättningen uppgick till 42,0 MSEK (18,6) Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till 1,3 MSEK (0,7) Rörelseresultatet

Läs mer

Bravida delårsrapport januari - juni 2008

Bravida delårsrapport januari - juni 2008 Bravida delårsrapport januari juni Nettoomsättningen ökade med procent till 291 (4 99) MSEK. Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA förbättrades med 39 procent till 28 () MSEK. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004 FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT januari - mars 2004 Intäkterna uppgick till 9,0 Mkr (11,1). Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar uppgick till 1,6 Mkr, före goodwillavskrivningar 1,2 Mkr. Forum

Läs mer

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011

Delårsrapport ICA AB. 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport ICA AB 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport första kvartalet 2011 Stockholm 4 maj 2011 Lägre rörelseresultat för ICA-koncernen i första kvartalet men stark återhämtning i Rimi Baltic Första

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Substansvärdet ökade med 6,8 procent till 127 kronor per aktie Resultatet per aktie uppgick till 8,40 (50,67) kronor Försäljning av HQ Fonder och investering i

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 1 2015

Delårsrapport för kvartal 1 2015 Delårsrapport för kvartal 1 2015 conpharm ab (publ) Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007 Koncernens verksamhet i sammandrag Nyckeltal för perioden: Faktiskt utfall Proforma * ** Omsättning: 46,8 Mkr (39,0 Mkr) 46,8

Läs mer

PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001

PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 PROACT IT GROUP AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Förbättrad position och relativa framgångar Året har präglats av återhållsamhet med nya IT-investeringar och en svag marknad andra halvåret. ProAct har trots

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2)

Bokslutskommuniké. NOTE 2004 - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa. Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) NOTE - Börsintroduktion och förberedelser för expansion i Europa Nettoomsättningen ökade till MSEK 1 103,1 (859,2) Rörelseresultatet minskade till MSEK 26,3 (74,4). I rörelseresultatet ingår omstruktureringskostnader

Läs mer

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454)

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-04-18 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) Fastighetsförsäljningar om 902 mkr (1 350) gav ett resultat om

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA

DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA DELÅRSRAPPORT JANUARI -- SEPTEMBER 2006 FÖR CURERA Januari -- september 2006 Nettoomsättningen uppgick till ksek 103 977 (98 525) och proforma till ksek 123 360. Rörelseresultatet uppgick till k SEK -2

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport andra kvartalet 2001

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport andra kvartalet 2001 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport andra kvartalet 2001 Fortsatt hög orderingång och fakturering. Rekordresultat, 1 635 MSEK efter finansnetto, +18 % exkl. jämförelsestörande poster. Bättre resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 DELÅRSRAPPORT OKTOBER-DECEMBER 2002

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 DELÅRSRAPPORT OKTOBER-DECEMBER 2002 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 DELÅRSRAPPORT OKTOBER-DECEMBER 2002 SAMMANDRAG Substansvärdet ökade under året med 13% inklusive lämnad utdelning till aktieägarna och uppgick till 168 (157) SEK per aktie den 31

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

G & L Beijer AB. januari mars 2009

G & L Beijer AB. januari mars 2009 G & L Beijer AB Tremånadersrapport januari mars 2009 Nettoomsättningen steg med 46 procent till 1107,5 (756,8). Ökningen beror på förvärvet av Carrier ARW. Rörelseresultatet uppgick till 40,6 (54,9). Inklusive

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004

DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 DELÅRSRAPPORT januari juni 2004 Starkt andra kvartal rörelsemarginal på 10,9 procent Rörelsens intäkter för perioden ökade med 17,5 procent till 1 070,3 (911,2) Mkr Rörelseresultatet ökade med 7,2 procent

Läs mer

VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002

VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 VBG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Rörelseresultatet för kärnaffären Lastvagnsutrustning ökade med 18,3 % till 40,1 MSEK (33,9) och rörelsemarginalen ökade till 9,6 % (8,2 %). Kärnaffärens

Läs mer

Högre rörelseresultat och marginal för både Konsumentprodukter och Professionella produkter

Högre rörelseresultat och marginal för både Konsumentprodukter och Professionella produkter HALVÅRSRAPPORT 2000 11 augusti 2000 Sid 1 (18) -Nettoresultatet per aktie ökade med 28%, värdeskapandet fördubblades- Belopp i Mkr, om Första halvåret Föränd- Andra kvartalet Förändej annat angivits 2000

Läs mer

VD-anförande Årsstämma den 26 april 2007

VD-anförande Årsstämma den 26 april 2007 VD-anförande Årsstämma den 26 april 2007 Herr ordförande, hedersordförande, ärade aktieägare och stämmodeltagare! 2006 blev ett minst sagt omtumlande år med stora svängningar såväl på börsen som i vår

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004

Bokslutskommuniké 2004 Bokslutskommuniké 2004 Nettoomsättningen ökade med 29% till 953,2 Mkr (738,7) Resultatet efter skatt ökade med 45% till 33,6 Mkr (23,2) Vinst per aktie efter full skatt uppgick till 5,02 kr (3,46) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008

KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 KABE AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2008 Nettomsättningen ökade med 2 % till 834,6 Mkr (få 820,6). Resultat efter skatt minskade med 20 % till 44,2 Mkr (55,2). Resultat per aktie är 4:92 (6:14) Rörelseresultatet

Läs mer

Castellumaktien. Substansvärde. Föreslagen utdelning

Castellumaktien. Substansvärde. Föreslagen utdelning Castellum skall verka för att bolagets aktie får en konkurrenskraftig totalavkastning i förhållande till risken samt en hög likviditet. Allt agerande skall utgå från ett långsiktigt perspektiv och bolaget

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003 för Seven Nox AB org. nr 556645-5893 för verksamhetsåret 2003.

Bokslutskommuniké 2003 för Seven Nox AB org. nr 556645-5893 för verksamhetsåret 2003. Seven Nox AB driver ett säljnätverk i Sverige, Norge, Danmark och Finland och är under etablering i Italien. Sevens nuvarande kunderbjudande är fast och mobiltelefoni till konkurrenskraftiga priser. Seven

Läs mer

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5)

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000 Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) Nettoomsättningen uppgick till 2.419,5 Mkr (2.381,0) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Niomånadersrapport 1 MAJ 31 JANUARI 2003/04

Niomånadersrapport 1 MAJ 31 JANUARI 2003/04 9 Niomånadersrapport 1 MAJ 31 JANUARI 23/4 ELEKTA AB (PUBL) ORG NR 55617-415 NIOMÅNADERSRAPPORT 1 MAJ 31 JANUARI 23/4 Niomånadersrapport 1 maj 31 januari 23/4 Rörelseresultatet uppgick till 192 (235) och

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ 2000-APRIL 2001

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ 2000-APRIL 2001 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MAJ -APRIL 2001 Nettoomsättningen för fjärde kvartalet för kvarvarande verksamheter (exklusive Affärssystem) ökade med 4,2 procent till 117,8 (113,1) MSEK Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar

Läs mer

NIBE. delårsrapport. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.100,2 Mkr (1.669,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 174,7 Mkr (122,9 Mkr)

NIBE. delårsrapport. skapar värme. Omsättningen ökade till 2.100,2 Mkr (1.669,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 174,7 Mkr (122,9 Mkr) NIBE skapar värme Omsättningen ökade till 2.1,2 Mkr (1.669,8 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 174,7 Mkr (122,9 Mkr) Resultatet efter skatt ökade till 123,1 Mkr (83,9 Mkr) Vinsten per aktie

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 4 februari 2005 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 2004 var ett framgångsrikt år och Scania stärktes som leverantör av tunga fordon och tjänster. Leveranserna av lastbilar var höga och försäljningen

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Juni 2013. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Juni 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 April - juni 213 Omsättningen ökade med 2 % till 33,8 MSEK (28,1). EBITDA uppgick till -,9 MSEK (-1,4). Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar

Läs mer

Sectras bästa halvårssiffror

Sectras bästa halvårssiffror Sectra-01.213-2.0sve Pressmeddelande Linköping den 5 december Sectras bästa halvårssiffror Sectra förbättrade resultatet under verksamhetsårets första sex månader med 61% till 15,9 Mkr (9,9) jämfört med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 OKTOBER, 2006 Omsättningen ökade med 30 procent och byråintäkten med 17 procent för jämförbara enheter Rörelseresultatet uppgick till 6,6 Mkr, en ökning med 6,2

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Bokslutskommuniké Apr Mars 2006/07 (12 mån) 9 maj 2007. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Bokslutskommuniké Apr Mars 2006/07 (12 mån) 9 maj 2007. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Bokslutskommuniké Apr Mars 2006/07 (12 mån) 9 maj 2007 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008

Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni 2008 samt för perioden 1 april- 30 juni 2008 Delårsrapport Rapport avseende halvåret 1 januari 30 juni samt för perioden 1 april- 30 juni SOS Alarm i sammandrag Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande

Läs mer

Mkr 2015 2014 2015 2014

Mkr 2015 2014 2015 2014 Fjärde kvartalet Helår Mkr 20 20 20 20 Koncernen Nettoomsättning 26 489 23 180 101 221 87 174 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 889 1 423 6 191 5 819 Rörelseresultat (EBIT) exklusive engångsposter

Läs mer

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet Omsättningsökningen på ca 25 procent under tredje kvartalet drevs framförallt på av den fortsatt starka tillväxten inom Care Electronics. Jérôme Arnaud, VD Doro Rapport för tredje kvartalet 2008 (1/1 30/9)

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998

HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 HALVÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-JUNI 1998 17 JULI 1998 { Resultatet fördubblades till 41 mkr { Omsättningen ökade med 40% till ca 850 mkr. { Strategiskt produktsamarbete med amerikanskt programvaruföretag

Läs mer