Innehåll. Detta är Geveko. Affärsidé, strategi, mål Omslagsflik Måluppfyllelse Omslagssida 2 Året i sammandrag 1 Nyckeltal 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Detta är Geveko. Affärsidé, strategi, mål Omslagsflik Måluppfyllelse Omslagssida 2 Året i sammandrag 1 Nyckeltal 1"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Innehåll Kort om Geveko Omslagets insida Affärsidé, strategi, mål Omslagsflik Måluppfyllelse Omslagssida 2 Året i sammandrag 1 Nyckeltal 1 VD har ordet 2 Substansvärde 6 Aktien och aktieägarna 7 Industrirörelsen 10 Affärsområde Vägmarkering 16 Dotterbolag 18 Intressebolag 26 Affärsområde KemTek 28 Dotterbolag 30 Miljö, hälsa, säkerhet 32 Förvaltning av värdepapper 33 Presentation av två branscher 39 Fondinvesteringar 42 Flerårsöversikt/definitioner 43 Skatteregler investmentbolag 45 Förvaltningsberättelse 46 Förslag till vinstdisposition 49 Resultat- och balansräkning - koncernen 50 Koncernens förändringar i eget kapital 54 Kassaflödesanalys - koncernen 55 Resultat- och balansräkning - moderbolag 56 Moderbolagets förändringar i eget kapital 58 Kassaflödesanalys - moderbolag 59 Redovisningsprinciper 60 Revisionsberättelse 77 Detta är Geveko Geveko är ett blandat investmentbolag. Verksamheten består av en helägd onoterad Industrirörelse och förvaltning av en Värdepappersportfölj. Industrirörelsen genererar goda kassaflöden och har ledande marknadspositioner i en bransch under omstrukturering. Värdepappersförvaltningen ger koncernen finansiell stabilitet, möjlighet till god värdeutveckling samt beredskap i utvecklingen av Industrirörelsen. Bolagsorgan och ledning 78 Styrelse och revisorer 80 Ledande befattningshavare 82 Marknadskommunikation 83 Adresser 84 Bolagsstämma Omslagssida 3 Anmälningstalong Bakre flik Omslag: Väg E6 genom Dovre Nationalpark, Norge Fotograf Sven Waldemarsson 2

3 Affärsidé och strategi Affärsidé Affärsidén är att skapa aktieägarvärde genom att utveckla en lönsam industrirörelse och bedriva en professionell förvaltning av värdepapper. Strategi Industrirörelsen skall utvecklas genom att på mogna marknader, främst Norden och Västeuropa som en ledande aktör, driva och deltaga i branschens omstrukturering. På utvalda tillväxtmarknader i Östeuropa skapas, t ex genom samägande i nationella bolag, en plattform för ytterligare ökad affärsvolym. En aktiv produktutveckling ska leda till framtagande av produkter som tekniskt och kvalitetsmässigt tillhör marknadens absolut främsta. Produktionen skall vara kostnadseffektiv för att vid stora volymer kunna uppnå betydande skalfördelar. Därmed skall konkurrenskraftiga priser kunna erbjudas samtidigt som lönsamhetsmålen uppnås. Industrirörelsen skall ha hög beredskap och flexibilitet inför de nya framtida affärsmodeller som begränsade offentliga medel innebär för vägunderhåll och trafiksäkerhet. Placeringar i Värdepapper sker främst i noterade bolag på Stockholmsbörsen och i regel med ett flerårsperspektiv i bolag med goda tillväxtmöjligheter samt låg eller måttlig konjunkturkänslighet. Aktierna skall ha en god likviditet. Utöver placering i noterade bolag sker investeringar via fondbolag i onoterade aktier med såväl hög risk som tillväxtpotential. 3

4 Mål och måluppfyllelse Mål Geveko-aktiens totalavkastning skall varje år överstiga SIX Return Index med 5 %-enheter. Fastställd utdelningspolicy innebär att minst 4% av substansvärdet, plus bonus vid särskilt goda resultat genom exits, skall delas ut till aktieägarna varje år. Industrirörelsen skall varje år uppnå en rörelsemarginal om minst 8% samt 20% avkastning på sysselsatt kapital. Värdepappersportföljen skall över tiden överträffa Affärsvärldens Generalindex (AFGX). Investeringar i riskkapitalfonder skall uppnå en värdestegring om minst 25% per år. Måluppfyllelse Geveko-aktien Utfall Totalavkastning, % SIX Return Index, % Utdelningsandel av substansvärdet, % 4,3 4,5 5,7 5,4 5,2 Aktiens totalavkastning har överstigit uppsatta mål samtliga år. Utvecklingen 1999 är hänförlig till Aktieportföljens stora övervikt av telekomaktier. Under 2001 och 2002 minskade index mer än Geveko-aktien. Höga utdelningar och begränsad risk var till Gevekos fördel i ett allmänt svagt börsklimat. Under 2003 har både Industrirörelse och Aktieportfölj utvecklats positivt, vilket återspeglas i aktiens totalavkastning. Under 5-årsperioden har den genomsnittliga utdelningsandelen av substansvärdet uppgått till 5,0%. Industrirörelsen Utfall Rörelsemarginal, % 7,5 4,9 3,0 9,3 9,5 Avkastning sysselsatt kapital, % 18,5 13,0 7,7 22,2 20,9 Under minskade marginal och lönsamhet till följd av hård priskonkurrens på Gevekos hemmamarknader. Kostnadsbesparingar i kombination med volymökning innebar att uppsatta mål kunde nås Ytterligare kostnadsbesparingar samt ökade affärsvolymer i Östra Europa och England har upprätthållt marginal och lönsamhet under 2003 trots avyttring av den lönsamma USA-rörelsen. Aktieportföljen Utfall Värdeförändring, % 79,1-5,1-24,5-40,5 28,1 AFGX, % 65,9-12,2-16,6-37,3 29,7 Aktieportföljens övervikt i Telekomaktier bidrog till portföljens starkare utveckling än index 1999 och 2000 och motsvarande svagare utveckling under Delar av Telekom-innehaven såldes under 2000 och 2001, vilket innebar att värdenedgången kunde begränsas något. Under 2003 har kostnader för skyddande av ytterligare nedgång påverkat portföljens avkastning negativt.

5 Året i sammandrag Koncernens redovisade resultat uppgick till 102,0 (-77,7) mkr. Resultatet per aktie uppgick till 24:15 (-18:40) kronor per aktie. Avkastningen på Gevekos B-aktie inklusive betald utdelning till aktieägarna uppgick under året till 72,8% att jämföras med SIX Return Index 34,1%. Substansvärdet ökade under året med 19,6% inklusive lämnad utdelning till aktieägarna och uppgick till 192 (168) kr per aktie den 31 december. Industrirörelsens rörelseresultat förbättrades med 30% för jämförbara enheter och uppgick till 61,6 (62,5) mkr. Rörelsemarginalen ökade till 9,5 (9,3)%. Utdelning för år 2003 föreslås till 10 kr (9 kr) per aktie. Den föreslagna utdelningen utgör 5,2% av substansvärdet vid årsskiftet och innebär en direktavkastning om 6,7% baserat på Geveko-aktiens betalkurs den 30 december Nyckeltal Koncernen Resultat efter skatt, mkr 103,7 109,1 66,9-77,7 102,0 Synlig soliditet, % 66,3 65,5 64,3 60,1 65,0 Soliditet inkl dold reserv, % 81,7 77,0 68,0 60,1 66,8 Industrirörelsen Nettoomsättning, mkr 419,5 573,7 624,5 673,9 650,2 Rörelseresultat, mkr 1) 31,6 36,9 18,9 62,5 61,6 Rörelsemarginal, % 1) 7,5 4,9 3,0 9,3 9,5 Avkastning sysselsatt kapital, % 18,5 13,0 7,7 22,2 20,9 Aktien Substansvärde, kr per aktie Utdelning, kr per aktie 2) Direktavkastning, % 7,7 6,4 6,5 9,8 6,7 Totalavkastning, % ) Exkl realisationsvinst vid avyttring av dotterbolag ) Föreslagen utdelning för 2003, 10 kronor per aktie År 2004 I februari år 2004 förvärvades NCCs verksamhet inom horisontella vägmarkeringar. Under år 2003 omsatte denna rörelse cirka 150 mkr. Förvärvet innebär att synergieffekter kan tillvaratas på den skandinaviska marknaden samtidigt som Geveko övertar NCC s bolag på den snabbväxande polska marknaden. Geveko bedömer att förvärvet redan innevarande år kommer att påverka Industrirörelsens rörelseresultat positivt. Gevekos substansvärde uppgick den 17 februari 2004 till 202 kronor per aktie. Gevekoaktiens betalkurs uppgick samma dag till 165 kronor. Substansrabatten var därmed 18%.

6 VD - I N T E R V J U VD har ordet Hans Ljungkvist har nu verkat i tre år som VD för Geveko. Det har varit en tid kännetecknad av ny strategi för Industrirörelsen. I takt med förbättrade resultat har Industrirörelsens betydelse för Geveko ökat. I denna årsredovisning väljer vi att intervjua Hans Ljungkvist med betoning på Industrirörelsen och dess framtida inriktning. Gevekokoncernen visar under 2003 en god intjäningsförmåga med ett resultat om 102 mkr och en substansvärdeökning om nästan 20%. Vilka är de viktigaste faktorerna bakom utvecklingen? - Vi har två verksamheter som båda utvecklades väl under Industrirörelsen följde nästan helt den upplagda strategin, dvs resultatförbättringar genom effektiviseringar i kombination med ökad försäljning på tillväxtmarknader. Börsen vände upp efter tre års nedgång. Vi var nästan fullinvesterade i aktier i vår Värdepappersportfölj, när vändningen kom och kunde dra nytta av hela uppgången. Vår affärsmodell med två ben skall ge stabilitet över tiden. När båda delarna visar ett gott år som 2003, då blir resultatet därefter. År 2002 ökade Industrirörelsens rörelseresultatet från 18 till 62 mkr, en ökning som möjligen kunde förklaras som ett enskilt gott år? - Resultatförbättringen 2002 var ett resultat av kraftfulla kostnadsbesparingsprogram som genomfördes under Därigenom lade vi grunden för en uthålligt högre resultatnivå. När sedan volymerna ökade fick vi en hävstångseffekt på resultatet. Industrirörelsen visar nu stabil intjäningsförmåga. Men det viktigaste beskedet inför framtiden är att vi nu anpassat vår kostnadsstruktur till den hårda priskonkurrensen som råder i västra Europa samtidigt som vi varit aggressiva och positionerat oss väl på en växande marknad i öst. Industrirörelsen förbättrade sitt resultat under 2003 med ytterligare 30% för jämförbara enheter. Hur förklarar du denna utveckling? - Vi har konsekvent sedan år 2001 arbetat enligt den då fastlagda strategin, uppdelad i tre delar. Under 2001 och 2002 fokuserade vi på kostnadsbesparingar; vi slimmade organisationen, stängde fabriker och ändrade i den operativa strukturen. Vi fokuserar just nu på det tredje steget; vara offensiva på tillväxtmarknader och deltaga i strukturförändringar på mogna marknader. Det goda resultatet under 2003 förklaras, förutom av kostnadsbesparingarna, även av vår framgång i England och tillväxten i vår östeuropeiska affär. Industrirörelsens resultat under 2003 överträffar uppsatta mål såväl vad gäller rörelsemarginal som lönsamhet. Det engelska dotterbolaget Roadcare har under lång tid visat otillfredsställande lönsamhet. Nu ökar såväl försäljning som resultat. Vad är anledningen? - Den engelska marknaden är speciell eftersom vägunderhållet på de största vägarna helt läggs ut på totalentreprenörer, som får komplett funktionsansvar. Med Amey, som är en av de största, inledde Geveko ett strategiskt samarbete för några år sedan som innebär att Geveko utför alla vägmarkeringsarbeten åt Amey, men samtidigt också bistår med kompetens vid upphandlingar. Gevekos hela produktutbud kan utnyttjas och Ameys konkurrenskraft ökar. Flera stora och betydelsefulla kontrakt har vunnits under 2002 och Genom att vi samtidigt med ökad försäljning lyckats hålla kostnaderna nere har hävstången blivit mycket god. Resultat och lönsamhet i vårt engelska bolag når idag koncernens uppsatta mål. Den engelska modellen med funktionsansvar har visat sig vara effektiviserande och sparar skattepengar. Geveko har nu skaffat sig en god plattform i England och samtidigt kunskap att möta en liknande utveckling på andra marknader. Men kan Roadcare s beroende av Amey öka sårbarheten? - Det är riktigt att beroendet av Amey ökat och är stort, men det är ömsesidigt. I kraft av uppdragens storlek och krav på kvalitet, tillgänglighet och flexibilitet har Roadcare en fördel. För Amey är det också viktigt att ha underleverantörer som tillför kompetens. Jag är inte orolig för att beroendet av Amey är till vår nackdel, därtill är avtalstiden så lång som 4-7 år. Under den tiden skall vi ytterligare förbättra och effektivisera verksamheten i nära samarbete med Amey. Om England var en framgång, så stod Tyskland för en viss besvikelse. Vad krävs för att vända utvecklingen där? - Tyskland har stora problem på ett statsfinansiellt plan. Det missgynnar oss. Dessutom är konkurrensen mycket besvärande med en mängd aktörer, såväl inhemska som utländska, vilket även innebär dumpade priser. Vi ser ingen direkt framkomlig väg med förvärv på denna marknad, därtill är antalet aktörer för stort. En trög marknad kan innebära att ett antal av dessa försvin- 6

7 VD - I N T E R V J U Det goda resultatet under 2003 förklaras, förutom av kostnadsbesparingarna, även av vår framgång i England och tillväxten i vår östeuropeiska affär. Industrirörelsens resultat under 2003 överträffar uppsatta mål såväl vad gäller rörelsemarginal som lönsamhet. ner. I det korta perspektivet gäller det att vara kostnadseffektiv, vilket vi lyckats bra med. I ett medellångt perspektiv kan vi förhoppningsvis se en förbättrad tysk ekonomi. Vi arbetar också med att knyta vissa utvalda större kunder närmare oss och etablera strategiska samarbeten ungefär som med Amey Highways i England fast med tyska förutsättningar. I Norden ligger försäljningen inom vägmarkeringar på oförändrad nivå. Överkapaciteten och prispressen är påtaglig. Hur ska ni finna tillväxt och bättre lönsamhet? - Norden är ingen tillväxtmarknad. Därtill är branschens produktionskapacitet dubbelt så stor som efterfrågan. Ett besvärande faktum som endast kan mötas med strukturella förändringar. Våra åtgärder att koncentrera produktion till färre enheter har varit ett viktigt steg i rätt riktning. När vi nu förvärvat NCCs vägmarkeringsverksamhet ser vi en betydande möjlighet att tillvarata synergier med vår egen verksamhet som innebär effektivare produktion och bättre ekonomi. Kommer förvärvet av NCCs verksamhet att innebära ett positivt resultattillskott för Geveko? - Ja, de förvärvade enheterna skall ge positivt kassaflöde och förbättra Gevekos resultat redan innevarande år. Hans Ljungkvist, Verkställande direktör I Norge och Finland förlorade ni omkring 50% av försäljningen inom vägmarkeringar under Vad kan vi förvänta oss under 2004? - I Norge hoppas vi kunna återta större delen av det vi förlorade under Förvärvet av NCCs verksamhet stärker vår konkurrenskraft på den norska marknaden. Att vi tappade i Finland berodde på att årskontrakt gick till en konkurrent, nästa år kanske vi återtar kontraktet. Men det är ändå i Östeuropa ni visar starkast tillväxt? - Ja, vägmarkeringar i Östeuropa är det område där vi lyckats bäst på senare år. Det är också där vi ser vår största framtida potential vad gäller tillväxt och lönsamhet. Trafiksäkerheten är eftersatt i hela Östeuropa. Antalet dödsolyckor är skrämmande högt. Det finns ett starkt inhemskt politiskt engagemang för att förbättra trafiksäkerheten i alla östeuropiska länder. Därtill har vi det yttre trycket samt påverkan från EU att förbättra infrastrukturen vilket innebär betydande satsningar på vägnätet. Vi har funnit en framgångsrik strategi i joint ventures med statliga vägbolag i Rumänien och Ungern där vårt ägande uppgår till 52 resp 50% av bolagen. Båda dessa verksamheter visar stark tillväxt och har god lönsamhet. Därutöver får vi genom förvärvet av NCC s verksamheter en etablerad rörelse i Polen, vilket vi saknat. 7

8 VD - I N T E R V J U Börsen vände upp efter tre års nedgång. Vi var nästan fullinvesterade i aktier i vår Värdepappersportfölj, när vändningen kom och kunde dra nytta av hela uppgången. I det rumänska bolaget har Geveko nyligen uppnått majoritetsägande. Vad är syftet med det utökade ägandet? - Under 2003 ökade vi ägandet från 32 till 52%. Under 2004 kommer vi därmed att konsolidera bolaget. Genom att vara största ägare positionerar vi oss för de framtida förändringar med minskat statligt inflytande som signalerats från politiskt håll i Rumänien. Vi är inte intresserade av ytterligare utökat ägande. Det vore kontraproduktivt mot bakgrund av betydelsen av lokal förankring. Vilka är riskerna för Geveko i det östeuropeiska engagemanget? - Den främsta risken är på det makroekonomiska planet, dvs att den ekonomiska utvecklingen i de här länderna skulle stagnera. Den politiska risken är väsentligt lägre idag än för några år sedan. Affärsrisken bedömer jag som störst vad gäller nyckelpersoner, att dessa slutar eller ersätts. Investeringarna är än så länge begränsade. Vi har naturligtvis också valutarisker, men de kommer att minska i takt med ländernas anslutning till EU. Ni har kraftigt ökat exporten till Ryssland. Kan vi se en fortsättning på detta? - Vi är den störste exportören av vägmarkeringsfärg till Ryssland. Under 2003 ökade försäljningen med 20%. Genom vårt samarbete med ryska entreprenörer ser vi en god framtida potential. Vi räknar med ytterligare ökning under Vilka framtida möjligheter finns vad gäller produktutveckling? - Gevekos bolag ligger långt framme och har mycket gott renommé vad gäller produktutveckling. Vattenburna färger och PREMARK är några goda exempel på detta. Vi har ett samarbete med Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Det har öppnat nya perspektiv där elektronik, kemi och teknik korsbefruktar varandra. Inom några år utesluter jag inte att Geveko har produkter inom intelligenta trafiksäkerhetssystem, helt i linje med vår strategi att öka förädlingsgraden. Affärsområdet Vägmarkering dominerar Industrirörelsen. Hur ser ni på framtiden för det andra affärsområdet, KemTek? - Våra två affärsområden har produktionsmässiga synergier, men olika kundgrupper. Därför gjordes en uppdelning. Det innebar en positiv förändring med ett tydligare fokus på kunden. Idag ser vi tillväxt med god lönsamhet inom rostskydd, märkspray och industrifärg. Under 2004 kommer vi att vara mer offensiva, vi ser goda tillväxtmöjligheter för rostskyddet både på hemmamarknaden i Sverige och i Ryssland och för industrifärger även utanför Finland. Vilken produkt inom Affärsområde KemTek har för närvarande störst tillväxtmöjlighet? - Vårt finska dotterbolag Geveko Oy är starkt nischat på industrifärger och har utarbetat en strategi som vunnit stor framgång. Konceptet är applicerbart på marknader utanför Finland, varför vi ser goda möjligheter för tillväxt, inte minst tack vare vår europeiska närvaro med dotterbolag i flera länder. Dessutom ger denna verksamhet produktionsmässiga synergier med vägmarkeringsfärg. Rostskydd är kanske på väg mot renässans, då det allt oftare visar sig att biltillverkarnas rostskyddsgarantier inte håller måttet. Vi ser ökad efterfrågan inte bara som tidigare i östra Europa utan även på hemmamarknaden i Sverige. Kan du kort sammanfatta strategin för Industrirörelsen? - Vi ska behålla den struktur vi nu givit Industrirörelsen och fortsätta följa den plan vi beslutade för två år sedan: hålla nere kostnader och bidra till branschens strukturomvandling. Produktutvecklingen tar sikte på ökade förädlingsvärden för kunderna. Vi ska växa främst i östra Europa, organiskt men också via förvärv och joint ventures. Europa är vår hemmamarknad. Gevekos värdepappersförvaltning hade en god utveckling under året. Vad satsar Geveko på under 2004? - Vi kommer i första hand att investera i bolag med starka balansräkningar och bra kassaflöden. Mycket talar för en fortsatt konjunkturuppgång om än inte i snabb takt. Vi var under 2002 kanske väl tidigt ute med investeringar i industriaktier, men fick istället utdelning på detta under Vi bedömer att den strategin delvis kan vara hållbar under Det är också vår bedömning att tillväxten inom telekom fortsätter, men aktier skall väljas selektivt. 8

9 VD - I N T E R V J U Marknadens positiva värdering av Geveko-aktien beror, enligt min bedömning, främst på Industrirörelsens utveckling, i andra hand på värdestegringen på våra aktieinnehav. Vilket tidsperspektiv har ni på investeringar i onoterade papper via fonder? - De investeringar vi gjort finns i InnovationsKapitals Fond 3. Fonden har under 2003 gjort ytterligare investeringar inom medicin och IT, bolag i tidiga skeden och med mycket högt kunskapsinnehåll. Vårt tidsperspektiv på denna typ av investering är 10 år. De bolag som lyckas kan få en dramatisk värdeutveckling och vår begränsade investering kan flerdubblas. Samtidigt är den kommersiella risken uppenbar. Det är endast ett fåtal bolag som verkligen lyckas. Hur vill du kommentera Geveko-aktiens utveckling under 2003? - Vårt mål är att Geveko-aktiens totalavkastning skall överträffa index med 5%. Totalavkastningen blev 72%, att jämföras med SIX Return Index på 34%. Marknadens positiva värdering av Geveko-aktien beror, enligt min bedömning, främst på Industrirörelsens utveckling, i andra hand på värdestegringen på våra aktieinnehav. Jag vill avslutningsvis framföra ett varmt tack till alla medarbetare för goda insatser under året. Ett varmt tack även till affärspartners och aktieägare som också varit delaktiga i det gångna årets goda utveckling. Vi skall anstränga oss ytterligare under 2004 för att leva upp till berättigade förväntningar och därmed förtjäna Ert fortsatta förtroende. Vi ser fram emot ett nytt spännande verksamhetsår! Göteborg i mars 2004 Hans Ljungkvist Koncernchef och Verkställande Direktör 9

10 S U B S T A N S V Ä R D E T Minskad substansrabatt Substansvärdet speglar marknadsvärdet av Gevekos tillgångar minskat med skulderna. I ett renodlat investmentbolag är substansvärdet det mest relevanta måttet på bolagets nettoförmögenhet. Substansvärdets utveckling över tiden är en god värdemätare på bolagets förmåga att skapa värde för aktieägarna. Geveko är ett blandat investmentbolag, dvs verksamheten består av både noterade värdepapper och en onoterad helägd Industrirörelse. Värdepappersportföljen Värdepappersportföljen innehåller i huvudsak aktier och räntebärande papper som är marknadsnoterade, de flesta på Stockholmsbörsen. Värdet av dessa är därmed definierade av aktuella kurser. Eftersom investmentbolag är skattebefriade vid aktieförsäljningar dras ingen skatt av från värdet. Geveko har även investerat i fonder samt onoterade aktier. Värdet på dessa är i substansvärdet detsamma som det bokförda värdet, i allt väsentligt liktydigt med Gevekos inköpspris. Substansvärdets utveckling och sammansättning Mkr Noterade innehav Likvida medel Industrirörelsen Onoterade innehav Övriga tillgångar och skulder Totalt Årlig förändring, % 49,7-12,2-29,3 +7,2 +14,1 Börskurs per 30 dec Substansrabatt, % Industrirörelsen Industrirörelsens värde utgår från dess samlade resultat de senaste 12 månaderna, efter avdrag för finansiella kostnader och 28% schablonskatt. Detta resultat multipliceras därefter med en vinstmultipel, ett s k p/e-tal, som bedöms utifrån aktuellt marknadsläge. Detta p/e-tal baseras på vad liknande bolag på Stockholmsbörsen värderas till. I Gevekos fall gäller jämförelsen branscherna kemi- samt bygg- och anläggningsrelaterat enligt Affärsvärldens aktieindikator. Noterade bolag på Stockholmsbörsen åsätts dock generellt ett högre värde än liknande bolag som ej är noterade. Eftersom Gevekos dotterbolag inom Industrirörelsen är onoterade använder Geveko schablonmässigt i sin substansvärdeberäkning av Industrirörelsen, ett lägre p/e-tal än det som används för den jämförda branschen. Per 31 december 2003 uppgår värdet på Gevekos Industrirörelse enligt denna beräkning till 400 mkr, vilket motsvarar p/e-tal 10,7 enligt ovan. Motsvarande p/e-tal för branscherna kemi- samt bygg- och anläggningsrelaterat uppgick vid samma tidpunkt till 16. Gevekos Industrirörelse substansvärderas varje kvartal. Under inledningen av år 2003 avyttrade Geveko sitt amerikanska dotterbolag LKF Inc. Försäljningssumman motsvarade ett p/e-tal strax under det av Geveko använda i substansvärdeberäkningen. LKF Inc uppvisade en historisk ojämn resultatutveckling vilket belastade värderingen vid försäljningstillfället. Substansvärdets utveckling Under de senaste 10 åren har Gevekos substansvärde haft en årlig genomsnittlig ökning med 9%. Renodlade investmentbolag som Industrivärden och Investor har de senaste 10 åren haft en genomsnittlig ökning av substansvärdet på 10% resp 7%. Justerat för lämnad utdelning till aktieägarna har Gevekos substansvärdeökning uppgått till i genomsnitt 16% under de senaste 10 åren. Gevekos substansvärde uppgick den 31 december 2003 till totalt 810 mkr vilket motsvarar 192 kronor (169) per aktie. Substansvärdet ökade, efter hänsyn tagen till lämnad utdelning till aktieägarna, med 19,6% under Substansvärdeinformation Gevekos substansvärde offentliggörs vid varje månadsskifte. Informationen tillställs Stockholmsbörsen, nyhetsbyråer samt övriga affärsmedia. Substansvärdet finns även på bolagets hemsida i anslutning till offentliggörandet. Minskad substansrabatt Gevekos avsikt är att så långt det är möjligt söka minimera den så kallade substansrabatten, dvs skillnaden mellan bolagets substansvärde och det aktuella börsvärdet. Det innebär bland annat följande: Inga aktieinnehav är förknippade med maktambitioner. Geveko har en generös utdelningspolitik. Geveko publicerar aktuellt substansvärde varje månad. En fortsatt satsning på ökad lönsamhet för Industrirörelsen. 10

11 A K T I E N O C H A K T I E Ä G A R N A Ökad avkastning Gevekos erbjudande till investerare är en aktie med hög direktavkastning, goda tillväxtmöjligheter och begränsad risk. Risken i aktien begränsas av bolagets utdelningspolitik, som möjliggörs av Industrirörelsens goda kassaflöden. Det är Gevekos ambition att aktien skall uppfattas som ett attraktivt placeringsalternativ för främst privatpersoner och mindre institutioner. Noteringsplats Geveko B-aktien registrerades år 1983 vid Stockholmsbörsen (A-listan). Från och med år 2000 är aktien istället noterad på O-listan. Gevekos B-aktie har kodbeteckningen GVKO B. En handelspost uppgår till 100 aktier. Aktiens beskattning Aktie på O-listan är normalt inte skattepliktig enligt lagen om förmögenhetsskatt. Aktie är dock skattepliktig om ett aktieslag i bolaget den 29 maj 1997 eller senare varit inregistrerat på Stockholmsbörsens A-lista. Geveko-aktien är därmed förmögenhetsskattepliktig och skall tas upp till 80% av det vid beskattningsårets utgång senast noterade värdet. Vid beräkning av arvsoch gåvoskatt värderas Geveko-aktien till 30% av det noterade värdet den dag skattskyldigheten inträder. Aktiestruktur Sedan 1993 uppgår antalet aktier till , varav A-aktier och B-aktier. Varje A-aktie motsvarar 1 röst och varje B-aktie 1/10 röst. Aktieägare Under 2003 ökade antalet aktieägare med 11% och uppgick enligt VPC s ägarförteckning per 31 december 2003 till (2 866). Institutionella ägare svarade för 44% av kapitalet och 57% av rösterna. Ägare registrerade i utlandet svarade för 20% av kapital respektive 8% av röster. Avtal mellan A-aktieägare Mellan A-aktieägare som tillsammans förfogar över mer än 50% av röstetalet, finns konsortialavtal. Kursutveckling och omsättning Kursen för Geveko-aktien uppgick den 30 december 2003 till 150 (92) kr, vilket innebar en ökning under året med 63%. Under året var högsta noterade betalkurs 150 kr och den lägsta 95 kr. Den 14 februari 2004 uppgick aktiekursen till 165 kr. Under året omsattes aktier för 88 mkr med en genomsnittlig dagsomsättning av 354 tkr. Omsättningshastigheten uppgick till 22% och avslut gjordes 96% av samtliga börsdagar. Totalavkastning Geveko B-aktiens avkastning, inklusive utdelning, uppgick till 72% att jämföras med SIX Return Index 34%. Under femårsperioden har Gevekos genomsnittliga totalavkastning uppgått till 26,8% per år. Motsvarande siffra för SIX Return Index är 8,4%. Geveko-aktien jämförd med Affärsvärldens generalindex Geveko-aktien inkl utdelning jämförd med SIX Return Index Affärsvärldens B-aktien generalindex B-aktien Six Return Index 11

12 A K T I E N O C H A K T I E Ä G A R N A Utdelningspolicy Gevekos styrelse har fastställt en utdelningspolicy som innebär att minst 4% av substansvärdet, plus bonus vid särskilt goda resultat gjorda genom exits, varje år skall utdelas till aktieägarna. Geveko har som mål att ge aktieägarna en direktavkastning som är högre än genomsnittet för Stockholmsbörsen. Under perioden har den genomsnittliga direktavkastningen uppgått till 8,0%. Utdelning I maj 2003 utdelades 9 kr per aktie som utdelning för verksamhetsåret För verksamhetsåret 2003 föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om en utdelning på 10 kr per aktie, vilket är 5,2% av substansvärdet per 31 december Utdelningen innebär en direktavkastning om 6,7% baserat på Geveko-aktiens betalkurs den 30 december Kontakter med kapitalmarknaden Geveko presenterade verksamheten under året vid ett flertal arrangemang anordnade av lokala Aktiesparföreningar samt vid Finansanalytikerträffar. Geveko deltog också i Aktiespararnas Investerarmässa i Göteborg. Aktiedata Geveko, B-aktie den 30 december, kr/aktie Redovisat resultat, kr/aktie 24:60 25:85 15:85-18:40 24:15 Substansvärde, kr/aktie Substansrabatt, % Utdelning, kr/aktie 1) 11:- 10:- 9:- 9:- 10:- Direktavkastning % 7,7 6,4 6,5 9,8 6,7 Utdelningsandel % 4,3 4,5 5,7 5,4 5,2 Aktiens avkastning, % 2) ) Föreslagen utdelning för 2003, 10:- kronor per aktie. I 2000 års utdelning ingår bonus med 2 kronor per aktie. I 1999 års utdelning ingår bonus med 4 kronor per aktie. 2) Kursförändring under året plus betald utdelning i förhållande till kursen vid årets ingång. Kr 30 Resultat per aktie Kr 12 Utdelning per aktie % 8 Utdelningsandel i % av substansvärde Mkr 1200 Substansvärde inkl ackumulerad utdelning Bonus Bonus Ackumulerad utdelning Utdelning Utdelning Substansvärde 12

13 A K T I E N O C H A K T I E Ä G A R N A Aktieägare 31 december 2003 (röstsorterade) Antal Antal Röster Kapital A-aktier B-aktier % % Gunnar och Märtha Bergendahls Stiftelse ,7 8,0 Stiftelsen Bergendala ,7 8,5 Ergel, Jarl ,8 2,4 Dunberger, Klas m familj ,2 1,2 Ergel, Magnus ,2 1,6 Kamprad, Ingvar ,2 5,6 Ikano Investment Ltd ,1 5,2 Dunberger, Marie ,0 0,8 Dunberger, Ulf ,0 0,6 Ergel, Gunilla m familj ,0 1,3 Bergendahl, David ,7 0,5 Bergendahl, Henrik ,5 0,4 Inter Ikea Investment ,4 3,5 Johannesson, Eskil ,3 2,9 Lewerth, Lars m familj ,2 1,0 Mattsson, Anders ,1 0,3 Mattsson, Claes-Göran ,1 0,3 Övriga ,8 55,9 Totalt ,0 100,0 Sammanställningen har gjorts med ledning av offentlig aktiebok och förteckning över till VPC anmälda förvaltarregistrerade innehav. Aktieägare i storleksklasser 31 december 2003 Storleksklass Antal Antal Antal Andel i procent av ägare A-aktier B-aktier kapital röster ,7 7, ,1 11, ,8 16, ,4 5, ,0 58, ,0 100,0 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 Utdelning till aktieägarna Kr % 0, Direktavkastning, % Utdelning inkl bonus, SEK Aktiens omsättning Genomsnittlig omsättning per börsdag, tkr Genomsnittligt värde per avslut, tkr Andel börsdagar med avslut, % Andel av antal aktier som omsatts, %

14 I N D U S T R I R Ö R E L S E N Ökad konkurrenskraft och fortsatt tillväxt Verksamhet Gevekos Industrirörelse tillverkar och marknadsför vägmarkeringar utvecklade för att tillgodose trafikmiljöns växande krav på funktion, säkerhet och miljöanpassning. Koncernen tillverkar även kemiska specialprodukter för Märkning och Ytskydd i synergi med huvudaffären. Strategi Genom effektiv produktion i alla led samt målmedveten satsning på utvecklandet av nya och bättre produkter ska Affärsområde Vägmarkering skapa långsiktig konkurrenskraft och därmed uthållig lönsamhet. Genom stora volymer uppnås industriella skalfördelar vilket bidrar till ökad produktivitet. Geveko skall vara aktiv i branschens nödvändiga strukturering. Affärsområde KemTek skall verka inom smala, starkt kundanpassade segment. Under år 2001 påbörjades ett arbete med målsättning att öka effektiviteten inom Industrirörelsen genom minskade kostnader. Under 2002 togs ytterligare ett steg som resulterade i ändrad struktur och nytt arbetssätt. Industrirörelsen delades i två operativa Affärsområden; Vägmarkeringar och KemTek. Förändringen innebär att organisationen blivit plattare samt att tydligare fokus inom respektive kompetensområde uppnås. Kostnadsbesparingar har till följd av dessa åtgärder påverkat resultaten positivt under 2002 och Organisation Dotterbolagen Cleanosol, LKF Vejmarkering, Plastiroute och Roadcare tillhör affärsområde Vägmarkering, som svarade för 88% av Industrirörelsens omsättning Geveko Industri och Geveko Oy som tillhör affärsområde KemTek svarade för 12% av omsättningen. Verksamhet bedrivs i huvudsak i de nordiska länderna, Storbritannien, Tyskland och Schweiz samt genom intressebolag i Ungern och Rumänien. Samtliga dotterbolag ägs till 100%. Ägarandelarna i intressebolagen i östra Europa är 50 resp 52%. Den amerikanska verksamheten, som bedrevs i dotterbolaget LKF Inc, avyttrades under inledningen av år Mål Industrirörelsens mål är att stärka sin ställning som en av de ledande företagsgrupperna inom vägmarkering i Europa. De finansiella målen är följande: Avkastning på sysselsatt kapital minst 20% Rörelsemarginal minst 8% Under minskade marginal och lönsamhet till följd av hård priskonkurrens på Gevekos hemmamarknader. Minskade kostnader i kombination med volymökning innebar att uppsatta mål kunde nås Ytterligare kostnadsbesparingar samt ökade affärsvolymer i Östra Europa och England har upprätthålliit marginal och lönsamhet under 2003 trots avyttring av den lönsamma USA-rörelsen. Utfall Rörelsemarginal, % 7,5 4,9 3,0 9,3 9,5 Avkastning sysselsatt kapital, % 18,5 13,0 7,7 22,2 20,9 Nettoomsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till 650 (674) mkr. Justerat för det avyttrade amerikanska bolaget LKF Inc ökade omsättningen med 4,8%. Bruttoresultatet uppgick till 135,5 (146,5) mkr. Bruttomarginalen uppgick till 20,8 (21,7)%. Rörelseresultatet blev 61,6 (62,5) mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 9,5 (9,3)%. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 20,9 (22,2)%. Affärsområde Vägmarkeringar Affärsområde KemTek Cleanosol LKF Vejmarkering Geveko Industri Geveko Oy Omsättning: 266 mkr Anställda: 146 Omsättning: 136 mkr Anställda: 66 Omsättning: 50 mkr Anställda: 23 Omsättning: 48 mkr Anställda: 20 Plastiroute Roadcare Omsättning: 88 mkr Anställda: 32 Omsättning: 85 mkr Anställda: 67 14

15 I N D U S T R I R Ö R E L S E N Rörelseresultatet förbättrades med 30,2% för jämförbara enheter jämfört med föregående år. Förbättringen har åstadkommits i ett marknadsklimat som kännetecknats av mycket hård priskonkurrens. Gevekos strategi för ökad lönsamhet har varit att dels sänka kostnaderna för att uppnå maximal kostnadseffektivitet, dels öka affärsvolymen för att uppnå bättre utnyttjande av befintliga produktionsresurser dvs skalfördelar. Därutöver har yttre förutsättningar såsom råvarupriser och väderlek varit gynnsamma och haft positiv påverkan på resultatet. Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar uppgick netto till 20,3 (41,2) mkr. Personal Medelantalet anställda uppgick till 360 (367). I de utländska koncernbolagen var antalet anställda 188 (209). Löner och ersättningar utgick med 125 (122) mkr. Produktutveckling Utvecklingsarbetet inom affärsområde Vägmarkeringar spänner från bland annat supertunn sprayplast till våtmarkeringssystem i termoplast som klarar påverkan från snöplogar och dubbdäck till vägmarkeringsfärg med hög funktion, motstånd mot slitage och reducerad torktid samt tjocka färgsystem för kontinentala förhållanden. Inom området PREMARK, prefabricerade symboler, har produkter utvecklats anpassade för slitage i kalla klimat samt för mycket varma klimat, där nedsvärtning utgör ett problem. Framtagning av nya produkter kräver en ledtid av flera år från idé till kommersialisering. Produkten måste provläggas på vägsträckor och utvärderas under en eller flera säsonger. Dessa provläggningar och uppföljning av funktion sker ofta i väghållarens egen regi eller av väghållaren anlitad expert. Forskning och utveckling är av stort strategiskt värde för att utveckla fortsatt långsiktig konkurrenskraft. Av de totala indirekta kostnaderna beräknas ca 7% gå till forskning och utveckling. Förvärv av NCC s vägmarkeringsrörelse I februari 2004 förvärvades NCC s verksamheter inom horisontella vägmarkeringar i Sverige, Norge, Danmark och Polen, vilka omsatte ca 150 mkr under Priset uppgick till 80 mkr inklusive lager och kundfordringar. Verksamheterna integreras under våren 2004 i Gevekos affärsområde Vägmarkeringar. Förvärvet innebär att skalfördelar och synergier kan uppnås inom produktion och distribution, vilket ökar effektiviteten och stärker Gevekos konkurrenskraft såväl på den nordiska hemmamarknaden som på de snabbt växande marknaderna i östra Europa. Utsikter inför 2004 Efterfrågan på Vägmarkering förväntas motsvara föregående år på de mogna marknaderna i västra Europa. I Östeuropa pågår omfattande infrastrukturprojekt som bidrar till högre tillväxttakt än övriga Europa. Av avgörande betydelse för resultat och lönsamhet blir volymutvecklingen under året samt att kostnaderna följer plan. Utfallet av integrationen av de förvärvade verksamheterna från NCC kommer också att påverka resultatet En stor del av volymerna i branschen avgörs genom upphandlingar som äger rum under första halvåret. Geveko anger därför ingen resultatprognos för helåret 2004 förrän tidigast i samband med bolagets delårsrapport efter andra kvartalet. Flerårsöversikt Mkr om ej annat anges Nettoomsättning 624,5 673,9 650,2 Rörelseresultat 18,9 62,5 61,6 Rörelsemarginal, % 3,0 9,3 9,5 Sysselsatt kapital 251,8 283,8 297,5 Avkastning sysselsatt kapital, % 7,7 22,2 20,9 Rörelsens kassaflöde före investeringar 46,3 73,6 35,6 Investeringar i materiella anläggningstillgångar 27,1 41,2 20,3 Antal anställda Mkr 800 Nettoomsättning Mkr 80 Rörelseresultat, rörelsemarginal % Rörelseresultat 2 0 Rörelsemarginal 15

16 I N D U S T R I R Ö R E L S E N Omvärlds- och marknadsfaktorer AFFÄRSOMRÅDE VÄGMARKERING Ekonomisk utveckling Gevekos marknad för vägmarkering kan delas in i tre geografiska områden; Norden, Västeuropa och Östeuropa. Länderna i dessa områden uppvisar stora olikheter vad gäller ekonomisk utveckling. Den starkaste tillväxten i Norden de senaste åren har Finland haft med en BNP-ökning på närmare 3% per år. I Sverige och Danmark har tillväxten varit ca 2% medan den norska ekonomin utvecklats svagt med en tillväxt om ca 1%. Stora strukturella problem och höga offentliga utgifter har hämmat ekonomin i Tyskland, som haft en BNP-utveckling under 1%. Storbritannien har under 2003 haft en tillväxt på ca 2%. För hela EU uppgick tillväxten under 2003 till 0,4% på årsbasis. De blivande EU-medlemmarna i Östeuropa, med bland annat för Geveko intressanta länder som Ungern, Rumänien och Polen, har haft en stark BNP-utveckling med närmare 3% tillväxt per år. I de baltiska staterna har tillväxten varit över 6% per år. Infrastrukturinvesteringar i Norden och Västeuropa Investeringar i nya vägar och vägunderhåll är beroende av offentliga medel och politiska beslut. I Sverige har regeringen beslutat att investera 373 miljarder i infrastruktur fram till år miljarder ska under perioden fördelas på drift och underhåll av vägar. Regeringen i Tyskland har utarbetat en ekonomisk reform, Agenda 2010, som bland annat omfattar sjukvård och utbildningssektorn men även innehåller åtgärder för att stimulera tysk industri. Hur Agenda 2010 påverkar vägunderhåll beror på prioriteringar i respektive tysk delstat. Inom ramen för det Europeiska tillväxtinitiativet, en kommission utsedd av Europeiska Rådet, förespråkas alternativa finansieringsformer i fysisk infrastruktur. Med hänsyn till de ökade krav som ställs på samhället inom andra områden såsom skola, vård och omsorg samt den demografiska utvecklingen i västvärlden med en ökande äldre befolkning, är det sannolikt att alternativa finansieringsformer kommer att växa fram relativt snabbt under de närmaste åren. I Sverige finns sedan år 2000 ett förslag till alternativ finansiering kallad PPP (Private and Public Partnership), dvs staten samarbetar med näringslivet i byggnation och finansiering av en väg. Väginvesteringar kan tidigareläggas, byggandet blir effektivare, priset fast och kostnaden lägre. Staten står bland annat för planläggning, konsekvensutredning, säkerhetsstandard och trafikplanering. Incitament skapas för kostnadseffektivitet, kvalitet och säkerhet. Frankrike var det land som först införde alternativa finansieringsformer. Det stimulerade bland annat utvecklingen av effektivare byggnadsmetoder och nya material. Storbritannien är det ledande landet inom alternativ finansiering. PFI (Private Finance Initiative) infördes i början av 90-talet. Tunneln under engelska kanalen var det första privatfinansierade infrastrukturprojektet. Infrastrukturinvesteringar i Östeuropa I Östeuropa finansieras i stort sett alla vägbyggen och vägunderhåll med anslag som vägverken tilldelas av staten. Till skillnad från Norden och Västeuropa finansieras en större del av infrastruktursatsningar med bidrag från Europeiska Investeringsbanken. År 2002 beviljade Europeiska Investeringsbanken lån för motsvarande 33 miljarder kronor till framtida medlems- Antal döda per tusen fordon, år 2002 Sverige Danmark Finland Norge Tyskland Schweiz Storbritannien Rumänien Ungern Sverige Danmark Finland Norge Tyskland Schweiz Storbritannien Rumänien Ungern Antal döda per tusen kilometer allmän väg, år ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,

17 I N D U S T R I R Ö R E L S E N stater. En stor del av dessa lån avser investeringar i infrastruktur. För åren 2004 och 2005 finns beslutade projekt uppgående till motsvarande ca 90 miljarder kronor. Rumänien, Ungern och Polen är idag stora bidragstagare i Östeuropa för uppbyggande av infrastruktur. I Östeuropa pågår diskussioner kring alternativ finansiering av vägbyggen och underhåll. Det finns ett fåtal privatfinansierade vägar i Ungern. Mycket talar för att alternativa finansieringsformer på sikt även kommer att införas i Östeuropa. Myndigheters och kunders krav På EU-nivå utarbetas klassificeringar och rekommendationer för trafiksäkerhet. Standardiseringar inom vägmarkering sker i CEN (Committee for European Standardization). Industrirepresentanter, forskare och myndigheter samarbetar bland annat i utvecklingen av funktionskrav och mätmetoder för t ex vägmarkeringens reflektionsförmåga. Använda vägbanan för kompletterande information genom symboler. Beakta och påverka internationella överenskommelser och standards. I flertalet länder i Västeuropa kräver myndigheterna att vägmarkeringen produktcertifieras. Holland och Frankrike anses ha de högsta kraven i detta avseende. I Holland måste produkten fältprovas i 21 månader. Proven ska förnyas vartannat år. Den enda icke termoplastiska vägmarkeringen som för närvarande blivit certifierad i Holland har producerats och levererats av Gevekos dotterbolag Cleanosol. I en del länder i Östeuropa är myndigheternas krav på vägmarkering höga, dvs vägverken eftersträvar västeuropeisk standard. I Ryssland är kraven på den nivå de var i Norden för 5-10 år sedan, dvs kraven fokuseras på slitstyrka och livslängd framför funktion. I allt högre grad går emellertid även utvecklingen i Ryssland mot västeuropeiska funktionskrav. Vägmarkering I Sverige fastställde Vägverket 1999 en strategi för vägmarkeringar uppdelad på 21 delmål, bland annat följande: Vägmarkeringsstandard ska vara enhetlig på det statliga vägnätet. Våtsynbara vägmarkeringar ska ge tillräcklig synbarhet även under svåra väderförhållanden. Regelverk och metodbeskrivningar inriktas mot funktionskrav på vägen. Ge branschens aktörer större ansvar för material och utläggningsmetoder för att klara fastställda funktionskrav. Antal tusen kilometer allmän väg, år 2002 Sverige Danmark Finland Norge Tyskland Schweiz Storbritannien Rumänien Ungern Storbritannien Tyskland Österrike Italien Belgien Sverige Portugal Norge Tjeckien Spanien Finland Frankrike Ungern Danmark Slovakien Grekland Polen Bulgarien Ukraina Ryssland Rumänien Europa genomsnitt Antal döda i procent av antal skadade i vägolyckor, år Källa: uppslagets diagram, vägverk i respektive land 17

18 I N D U S T R I R Ö R E L S E N Vägunderhåll I Sverige styrs kraven på vägunderhåll av Vägverket. Specifika produktkrav ersätts med funktionskrav, vilket betyder att produktens sammansättning är underordnad dess funktion över tiden. Väghållaren överlämnar åt entreprenören att under avtalsperioden ansvara för att vägstandarden inom ett område upprätthålls avseende kvalitet och säkerhet. I Storbritanninen upphandlas vägunderhållet idag helt av privata entreprenörer. Den största entreprenören är Amey Group med vilken Gevekos dotterbolag Roadcare har ett nära samarbete. Därigenom inhämtar Geveko värdefull kunskap och erfarenhet av en affärsmodell som kan förväntas få genomslag även på andra marknader. Vid upphandling av vägunderhåll i Östeuropa är kvalitetsaspekten avgörande. Kraven på leverantörerna är därför höga, vilket omfattar såväl geografisk täckning som produktsortiment och tjänster. Geveko har genom sina intressebolag god geografisk täckning och ett brett produktsortiment. Det statliga vägverket i Rumänien har bolagiserats och fått ökade krav på affärsmässighet, vilket ytterligare skärper kraven på leverantörer. Samma utveckling är sannolik även i andra östeuropeiska länder. AFFÄRSOMRÅDE KEMTEK Ekonomisk utveckling Affärsområde KemTek tillverkar i Sverige märksprayer och rostskydd samt i Finland industri- och husfärger. Marknadsutveckling för produkterna industri- och husfärg är beroende av konjunkturen inom bygg- och anläggningsbranschen samt snickeri- och möbelindustri. Nybilsförsäljning och debatten om kvaliteten på bilars rostskydd är avgörande faktorer för försäljningen av rostskyddsprodukter. Myndigheternas krav Myndigheternas krav på kemiska produkter fokuseras framförallt på miljöpåverkan i tillverkningsprocesser. Inom Affärsområde KemTek gör tillsynsmyndigheter fortlöpande kontroll för att säkerställa att alla krav uppfylls. Konkurrenter I Europa finns ett fåtal multinationella företag inom vägmarkering samt ett stort antal mindre och medelstora aktörer. Framtiden innebär högre krav på funktionalitet, längre upphandlingstider och fokus på kvalitet, vilket gynnar större aktörer. Geveko är nummer tre bland Europas vägmarkeringsföretag. Geveko är det enda större företaget i branschen som helt fokuserar på horisontella vägmarkeringar. De övriga större aktörerna, Signature i Frankrike, Swarco i Tyskland och Jarvis i Storbritannien är verksamma inom områden som t ex vertikala skyltar, vägunderhåll och tillverkning av glaspärlor som ingår i vägmarkeringsmaterial. Väderlek Vägmarkering utförs framförallt under sommarhalvåret. På den nordiska marknaden inleds markeringssäsongen i regel under april/maj månad. Industrirörelsens verksamhet uppvisar därför betydande säsongsvariation i fakturering och resultat. 18

19 I N D U S T R I R Ö R E L S E N Trafikintensitet, slitage och geografiska förhållanden skiljer sig inom och mellan olika länder i Europa. Sedan några år tillbaka pågår utveckling av snabbtorkande vattenburna produkter och system av mycket hög kvalitet, för vilka efterfrågan stadigt ökar. I Norden är konvertering till vattenburna system i det närmaste helt genomförd, medan processen i övriga Europa pågår. På motorväg A94 i Bayern, Tyskland har Plastiroute utfört vägmarkeringar med bland annat vattenburen färg. 19

20 A F F Ä R S O M R Å D E V Ä G M A R K E R I N G Mogen bransch med goda tillväxtmöjligheter Verksamhet och produkter I affärsområde Vägmarkering ingår de helägda företagen Cleanosol, Sverige, LKF Vejmarkering, Danmark, Plastiroute, Tyskland och Roadcare, Storbritannien samt intressebolagen Magyar Plastiroute i Ungern och Plastidrum i Rumänien. Bolagen är verksamma i Skandinavien samt i Väst- och Östeuropa. Vägmarkering utgörs av längs- och tvärgående linjer samt symboler, pilar och texter på gator, vägar, cykelbanor, parkeringsplatser, flygfält med flera användningsområden. Väl utförd vägmarkering ger ökad trafiksäkerhet, framkomlighet och komfort samt förtydligar trafikregler och minskar trafikantens osäkerhet. Tillverkning sker av termoplastiska material, lösningsmedels- och vattenburna färgprodukter samt prefabricerade symboler av termoplast, PREMARK. Termoplast har störst slitstyrka och utgör det dominerande materialet i Skandinavien och Storbritannien. På vägar i Skandinavien med lägre trafikintensitet används tunnare skikt av termoplast, så kallad sprayplast samt vägmarkeringsfärg. PREMARK, prefabricerade symboler av termoplast, tillverkas sedan början av 1980-talet av LKF Vejmarkering i Danmark. Trafikinformation i vägplanet är ofta effektivare än vertikala skyltar. Efterfrågan har i genomsnitt ökat med 15% per år under den senaste femårsperioden. LKF är marknadsledande i Europa. Marknadsföring och försäljning inom EU sker alltmer i egen regi. Utöver att tillhandahålla material och produkter inom horisontell vägmarkering utförs även entreprenadtjänster, främst i Skandinavien och Storbritannien samt genom intressebolag i Ungern och Rumänien. Kunderna är främst offentliga väghållare. Betydande entreprenadvolymer upphandlas av såväl offentliga väghållare som privata anläggningsbolag. Strategi för tillväxt Affärsområdets tillväxt skall ske dels i egen regi eller via joint ventures på nya marknader dels genom utveckling av egna nischprodukter, dels genom att kapitalisera på Gevekos teknikförsprång inom bland annat miljöanpassad vägmarkeringsfärg i Europa. I Norden och Västeuropa är tillväxten begränsad. Gevekos strategi är i första hand att försvara sina marknadsandelar och växa genom förvärv av europeiska och nordiska aktörer. I östra Europa, där betydande investeringar i förbättrad infrastruktur sker, är tillväxten större. Den hårda priskonkurrensen kräver kostnadseffektivitet i alla led. Genom att tillvarata industriella skalfördelar och synergier skall Geveko vara branschens mest kostnadseffektiva producent av material för vägmarkering. Geveko skall tillhandahålla ett brett produktsortiment som täcker kunders olika behov och krav. Högre funktion till lägre kostnad skapar mervärde för kunden. Samtliga produkter skall svara upp mot miljökrav. Affärsområde Vägmarkering skall vara marknadsledande inom produktutveckling. Genom lyhördhet inför marknadens utveckling skall nya produkter och produktionsmetoder framställas som innebär rationellare och effektivare hantering för väghållaren. Genom korsbefruktning av teknik, elektronik och kemi pågår utveckling av nya produkter för ökad trafiksäkerhet. Affärsområdet skall ha en hög beredskap och flexibilitet inför politiska beslut som kan innebära krav på nya affärsmodeller. Konkurrens, branschstruktur I Europa finns ett fåtal multinationella företag inom vägmarkering samt ett stort antal mindre och medelstora nationella, regionala eller lokala aktörer. På de allra flesta marknader råder överkapacitet. Inträdes- Affärsområdets andel av Industrirörelsens omsättning Fördelning av affärsområdets intäkter på marknader Östra Europa, 13% 88% Norden, 56% Västra Europa, 31% 20

INNEHÅLL. Koncernöversikt 1. VD har ordet 2. Aktien och aktieägarna 5. Förvaltning av värdepapper 8. Industrirörelsen 14. Miljö, Hälsa, Säkerhet 22

INNEHÅLL. Koncernöversikt 1. VD har ordet 2. Aktien och aktieägarna 5. Förvaltning av värdepapper 8. Industrirörelsen 14. Miljö, Hälsa, Säkerhet 22 ÅRSREDOVISNING 2001 INNEHÅLL Detta är Geveko Året i sammandrag omslagets insida omslagets insida Koncernöversikt 1 VD har ordet 2 Aktien och aktieägarna 5 Förvaltning av värdepapper 8 Industrirörelsen

Läs mer

Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag. Produkter och tjänster ska bidra till en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos affärsidé att

Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag. Produkter och tjänster ska bidra till en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos affärsidé att Geveko är Europas ledande vägmarkeringsföretag. Produkter och tjänster ska bidra till en säkrare trafikmiljö och därmed följa Gevekos affärsidé att aktivt delta i trafiksäkerhetsarbetet i Europa. Årsredovisning

Läs mer

Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2006

Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2006 Investment AB Latour (publ) Årsredovisning 2006 Innehåll 1 2006 i korthet 2 Latour en aktiv och långsiktig ägare 4 Koncernchefens översikt 7 Latours historik i korthet 8 Börsportföljen 10 Latouraktien

Läs mer

Årsredovisning. NIBE Industrier AB

Årsredovisning. NIBE Industrier AB Årsredovisning NIBE Industrier AB 1997 Innehållsförteckning Inledning NIBE-koncernen i sammandrag... 2 VD har ordet... 4 Ekonomisk översikt... 8 NIBE-aktien... 12 Verksamheten Affärsområde NIBE Element...

Läs mer

Industrivärden Årsredovisning 2002

Industrivärden Årsredovisning 2002 Industrivärden Årsredovisning 2002 Innehåll 1 Året i sammandrag 2 VD har ordet 5 Industrivärden i korthet 6 Substansvärdet 7 Industrivärdenaktien 9 Ägarbilden 10 Aktivt ägande och professionell investeringsverksamhet

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

9 Årsredo 8 visning 3

9 Årsredo 8 visning 3 Årsredovisning 98 3 BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålles onsdagen den 24 mars 1999 kl 17.30 i Berwaldhallen, Strandvägen 69, Stockholm. ANMÄLAN Aktieägare som vill delta i stämman måste den 12 mars

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

Årsredovisning 2002. Våra tjänster för hantering av kundfordringar förbättrar våra kunders kassaflöden

Årsredovisning 2002. Våra tjänster för hantering av kundfordringar förbättrar våra kunders kassaflöden Årsredovisning 2002 Våra tjänster för hantering av kundfordringar förbättrar våra kunders kassaflöden 1 INTRUM JUSTITIA 2002 Intrum Justitia i korthet Intrum Justitia är Europas ledande företag för hantering

Läs mer

SCA Årsredovisning 2005

SCA Årsredovisning 2005 SCA Årsredovisning 2005 Innehåll SCA i korthet 1 Produktutveckling 2 Året 2005 i korthet 3 Koncernchefens kommentar 4 Långsiktigt värdeskapande 6 SCA-koncernen 13 SCA-aktien 14 Personliga hygienprodukter

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2000 Innehållsförteckning Bure år 2000 1 VD:s kommentar 2 Affärsidé, mål och strategi 4 Bures evolution 5 Bures affärsmodell 6 Bures positionering 8 Exemplet Capio 10 Femårsöversikt 11 Bureaktien

Läs mer

innehåll Året i korthet 2 Historik 4 Aktieägarservice 6 Investors ordförande 10 VD har ordet 11 Koncernöversikt 13 Affärsverksamheten 18

innehåll Året i korthet 2 Historik 4 Aktieägarservice 6 Investors ordförande 10 VD har ordet 11 Koncernöversikt 13 Affärsverksamheten 18 Investor årsredovisning 1999 innehåll Året i korthet 2 Historik 4 Aktieägarservice 6 Investors ordförande 10 VD har ordet 11 Koncernöversikt 13 Affärsverksamheten 18 Risker och riskkontroll 21 Investoraktien

Läs mer

Årsredovisning 1999. Årsredovisning 1999

Årsredovisning 1999. Årsredovisning 1999 Årsredovisning 1999 Årsredovisning 1999 Innehållsförteckning Koncernöversikt Ratos 1999 i korthet 1:2 Information 1:2 Affärsidé, strategi och mål 1:3 VD-kommentar 1:4 Ägarrollen i onoterade bolag 1:7 Ratos-aktien

Läs mer

Årsredovisning 1998. Industrivärdens börsportfölj. Handelsbanken

Årsredovisning 1998. Industrivärdens börsportfölj. Handelsbanken Årsredovisning 1998 Industrivärdens börsportfölj Handelsbanken Innehåll 1 Året i sammandrag 2 VD har ordet 4 Detta är Industrivärden 8 Börsportföljen 13 Kärninnehaven i börsportföljen 28 Industrivärden

Läs mer

UNIFLEX AB. Årsredovisning

UNIFLEX AB. Årsredovisning Årsredovisning UNIFLEX AB 2010 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

INNEHÅLL. BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålles tisdagen den 15 april 1997 kl 11.00 på Scandic Hotel Slussen, Guldgränd ANMÄLAN UTDELNING

INNEHÅLL. BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålles tisdagen den 15 april 1997 kl 11.00 på Scandic Hotel Slussen, Guldgränd ANMÄLAN UTDELNING ÅRSREDOVISNING 1996 BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålles tisdagen den 15 april 1997 kl 11.00 på Scandic Hotel Slussen, Guldgränd 8, Stockholm. ANMÄLAN Aktieägare som vill delta i stämman måste den

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

SCA Årsredovisning 1999

SCA Årsredovisning 1999 SCA Årsredovisning 1999 Ett växande företag Innehåll Koncernchefens kommentar 2 Affärsidé 5 Affärsstyrning och finansiella mål 6 SCA-aktien 10 Organisation, produkter och marknader 12 Verksamheten 1999

Läs mer

Innehåll Verksamheten. Portföljbolag. Årsredovisning

Innehåll Verksamheten. Portföljbolag. Årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2003 Innehåll Verksamheten 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Aktien 8 Omvärld 9 Skanditeks verksamhet 11 Risk 11 Skatt 12 Ägarstyrning 13 Femårsöversikt 14 Kvartalsdata Portföljbolag 16 Portföljanalys

Läs mer

SCA Årsredovisning 2010

SCA Årsredovisning 2010 SCA Årsredovisning 2010 Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering och med en uttalad vilja att bidra till en hållbar

Läs mer

Årsredovisning. NIBE Industrier AB

Årsredovisning. NIBE Industrier AB Årsredovisning NIBE Industrier AB 1998 Innehållsförteckning Inledning NIBE-koncernen i sammandrag... 2 Historik... 5 VD har ordet... 6 Ekonomisk översikt... 11 NIBE-aktien... 16 Verksamheten Affärsområde

Läs mer

Årsredovisning 2000 SCAS HYGIENPRODUKTER, FÖRPACKNINGAR OCH SKOGSINDUSTRIPRODUKTER ANVÄNDS DAGLIGEN ÖVER HELA VÄRLDEN

Årsredovisning 2000 SCAS HYGIENPRODUKTER, FÖRPACKNINGAR OCH SKOGSINDUSTRIPRODUKTER ANVÄNDS DAGLIGEN ÖVER HELA VÄRLDEN Årsredovisning 2000 SCAS HYGIENPRODUKTER, FÖRPACKNINGAR OCH SKOGSINDUSTRIPRODUKTER ANVÄNDS DAGLIGEN ÖVER HELA VÄRLDEN Året som gått Kassaflödet från rörelsen var fortsatt starkt och uppgick till 6.652

Läs mer

Finansiell partner för Europa

Finansiell partner för Europa Årsredovisning 2000 00 Finansiell partner för Europa Genom förvärv och framgångsrik utveckling av nya tjänster och distributionsvägar har SEB vuxit till en europeisk finansiell partner, till framförallt

Läs mer

Årsstämma. Kommande rapporter

Årsstämma. Kommande rapporter Årsredovisning 2010 Årsstämma Tid och plats Årsstämma hålls måndagen den 9 maj 2011 kl 17.00 på Konferens Strandvägen 7A, Stockholm. Anmälan Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara registrerad

Läs mer

GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000

GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000 GUNNEBO ÅRSREDOVISNING 2000 Gunnebo i korthet Innehållsförteckning 3 Viktiga händelser under 2000 4 Koncernchefens kommentar 6 Gunnebo-aktien 8 Säkerhetsmarknaden 10 Gunnebos vision 11 Gunnebos nya organisation

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Innehåll. Hakon Invests innehav 20 ICA AB 29 Finansiell översikt ICA AB 30 Forma Publishing Group AB 33 Finansiell översikt Forma

Innehåll. Hakon Invests innehav 20 ICA AB 29 Finansiell översikt ICA AB 30 Forma Publishing Group AB 33 Finansiell översikt Forma Innehåll 4 2005 i sammandrag 5 Historien bakom Hakon Invest 6 Kommentar från VD 8 Affärsidé, mål och strategi 9 Verksamhet 13 Marknad 16 Aktien och ägare 18 Finansiell översikt Hakon Invest och definitioner

Läs mer

Investor i korthet 2009

Investor i korthet 2009 Årsredovisning 2009 Investor i korthet 2009 Investeringar Investeringsstrategi Mål Kärninvesteringar Väletablerade globala bolag. Ägande via betydande minoritet för strategiskt inflytande. Noterade bolag.

Läs mer

koncernen Danmark Schweiz läsanvisningar Storbritannien norge Sverige usa FinlanD webbhänvisning luxemburg

koncernen Danmark Schweiz läsanvisningar Storbritannien norge Sverige usa FinlanD webbhänvisning luxemburg Årsredovisning 2007 Koncernöversikt Viktiga händelser 1 VD har ordet 2 Carnegies roll i samhällsekonomin 4 Affärsmodell 6 Värdeskapande 8 Strategiska mål 11 Aktien 12 Förvaltningsberättelse Koncernöversikt

Läs mer