Angående kommissionens kommunikation "Mot en temainriktad strategi för återvinning och förebyggande av avfall"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Angående kommissionens kommunikation "Mot en temainriktad strategi för återvinning och förebyggande av avfall""

Transkript

1 Stockholm den 30 oktober 2003 Miljödepartementet STOCKHOLM Angående kommissionens kommunikation "Mot en temainriktad strategi för återvinning och förebyggande av avfall" Jernkontoret har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad rapport och inledningsvis följer några allmänna synpunkter. Remissvaret följer sedan rapportens numrering. Jernkontoret och svensk stålindustri ställer sig mycket positiva till en översyn av den nu gällande avfallslagstiftningen inom EU. Dagens regelverk kring avfall är mycket komplicerat, och i vissa fall även motsägelsefullt, och försvårar i många fall användningen av restprodukter, bl a beroende på den avfallsdefinition som används inom EU. Samtidigt finns en stor önskan från myndigheter att minska förbrukningen av naturresurser och öka återvinning och återanvändning av restprodukter. Stålindustrin är, enligt dagens gällande avfallsdefinition, dels stora användare av avfall, stålskrot, dels även stora producenter av avfall, t ex slagg och stoft. Många av restprodukterna som uppstår inom stålindustrin lämpar sig väl för återvinning och återanvändning och kan därmed ersätta naturliga material. Några exempel är hyttsten och hyttsand, som används som ballast i överbyggnad i vägkonstruktioner samt till husgrunder, slaggcement och jordbrukskalk. Varken användare eller producenter av dessa material ser dem som restprodukter/avfall utan som produkter/råmaterial. Stålindustrin har sedan länge arbetat för en stor återvinning och skrotbaserad stålframställning bygger till stor del på återvinning av skrot från uttjänta stålprodukter. Även internt inom industrin har arbetet för ökad återvinning varit stor, då många av de restprodukter som uppstår innehåller värdefulla metaller och mineraler som kan tas tillvara i produktionen. Rapporten skiljer inte nämnvärt på olika typer av avfall. Det bör påpekas att det är stor skillnad mellan industriella restprodukter och konsumtions- och hushållsavfall. Drivkrafterna att minska dessa avfallsmängder ser också helt olika ut. Industrin arbetar hela tiden med att minska kostnader och producera effektivare. En följd blir bl a ett ökat utbyte, som kan resultera i såväl lägre råvarubehov som mindre spillmängder, vilket i sin tur leder till minskade avfallsmängder. En annan stor skillnad mellan hushållsavfall och industriella restprodukter är att det senare vanligen har en känd sammansättning, vilket underlättar återvinningen avsevärt. I avsnitt 2.3 Miljöfrågor i samband med avfallshantering, anges den resursbesparing som fås vid användning av sekundära metaller jämfört med primära. Det bör dock påpekas att efterfrågan på stål är så stor i världen, att det skrot som finns tillgängligt på marknaden inte på långa vägar räcker till. Därför är ca 60% av världens stålproduktion malmbaserad. Skrot är en

2 mycket värdefull råvara, som kan recirkuleras utan kvalitetsförsämringar, och som stålindustrin vill samla in och använda i så stor utsträckning som möjligt. I rapporten används genomgående ordet tungmetaller (heavy metals i den engelska versionen) som synonymt med farliga föroreningar. Detta är inte ett relevant uttryck, då tungmetaller är en beteckning för metaller med en viss densitet och inte säger något om ämnets farlighet. Om det är toxiska metaller som avses bör detta uttryck användas. 5.2 Instrument för att främja förebyggandet av avfall Åtgärder för kvantitativt förebyggande Att försöka minska de avfallsmängder som uppstår är självklart av stort intresse för stålindustrin, då allt producerat avfall innebär kostnader för omhändertagande. Men att till varje pris minska de uppkomna avfallsmängderna bör dock inte vara det viktigaste instrumentet i en gemensam avfallsstrategi inom EU. Det viktigaste är att möjliggöra så stor återvinning och återanvändning som möjligt, av de restprodukter som uppstår. Myndigheterna bör alltså verka för att resurserna utnyttjas i hela livscykeln och främja återvinning och återanvändning i såväl produktions- som konsumentled. Problem uppstår med de restmaterial som är svåra att använda på ett miljösäkert sätt och som istället måste bortskaffas, t ex genom deponering. Stålindustrin använder en stor andel råvara som är återvunnen i form av stålskrot. Det är av stor vikt att avfallsdefinitionen och regelverket kring denna inte försvårar detta förfarande, så att återvinningen hämmas i framtiden. Stålskrot är sedan länge en handelsvara och det finns väl uppbyggda system för hantering, export och import av skrot. Vi anser därför att sorterat stålskrot inte ska betraktas som avfall. Det nya regelverket för Shipment of Waste kommer att innebära en ökad administration, vilket kan komma att försvåra återvinningen ytterligare i framtiden Åtgärder för kvalitativt förebyggande Den viktigaste råvaran vid skrotbaserad ståltillverkning är stålskrot. Stålindustrin är självklart mycket mån om att denna råvara ska vara så ren som möjligt, och branschen har länge arbetat tillsammans med skrotleverantörer i Sverige för att avlägsna komponenter som ej är önskvärda i skrotet, t ex komponenter som innehåller kvicksilver. Samarbetet har bl a resulterat i en överenskommelse, den s k skrotboken som reglerar olika skrotklasser. Det är också mycket viktigt att få fram riktlinjer för användning av såväl restprodukter som naturliga material i olika applikationer. Ett exempel är stålslagg, där användningen försvåras i Sverige p g a avsaknad av nationella kriterier, och jämförelser därför istället ofta görs med deponeringskriterierna. Vid bedömning av huruvida en enskild restprodukt är acceptabel för exempelvis vägbyggnadsändamål bör en bredare bedömning göras, och även traditionella jungfruliga råvaror och miljökonsekvenserna av att använda dessa beaktas. 2

3 Sammanfattning Jernkontoret anser att det är av stor vikt att underlätta ökad återvinning på ett miljösäkert sätt i framtiden. - Jernkontoret anser att sorterat stålskrot ska ses som en råvara, inte ett avfall. - Jernkontoret anser att restprodukter och produkter skall bedömas efter samma kriterier under användning. 5.3 Instrument för att främja återvinning av avfall Deponiskatter För avfall som saknar alternativ till deponering är skatter inget fungerande styrmedel, utan riskerar snarare att få en kontraproduktiv effekt. Lönsamheten för företagen minskar och därigenom också möjligheter att avsätta större resurser för forskning och utveckling. Kostnaden för deponering är redan i dag så hög, att den är mycket starkt drivande för att söka alternativ. I den mån deponiskatter utnyttjas, är det viktigt att de harmoniseras inom EU, då de annars riskerar att snedvrida konkurrensen Producentansvar Det är viktigt att åtgärder för förbättrad återvinning baseras på insikten att olika produkter och material har olika egenskaper och förutsättningar. Därmed behövs en flexibilitet vid utformning av återvinningssystem och kunskap om materialens användbarhet. Vi vill poängtera att stålskrot är en mycket viktig råvara för stålindustrin. Stålindustrin har använt återvunnet material som råvara under lång tid, och det finns en fungerande marknad för stålskrot. Det är därför viktigt att de styrmedel som används för att förbättra återvinningen av material, t ex producentansvar, tar hänsyn till detta så att den fria marknaden inte störs. Under detta avsnitt görs en koppling till produktutformning. Att kontinuerligt arbeta med utveckling av produkter är en mycket viktig fråga för stålindustrin. Mycket av utvecklingen är även till stor fördel för miljön. Ett exempel är utveckling av höghållfasta stål, som innebär att mindre material kan nyttjas i samma applikation jämfört med ett konventionellt stål. Eftersom stålskrot är en viktig råvara för stålindustrin, är det viktigt att de produkter som kommer tillbaks i form av skrot, är utformade så att stålproduktionen underlättas. Sammanfattning För avfallsslag som saknar alternativ till deponering riskerar deponiskatter att bli kontraproduktiva. I de fall deponiskatter används ska de harmoniseras inom EU. - Styrmedel som används för att förbättra återvinningen av produkter, t ex producentansvar, måste ta hänsyn till redan fungerande system, så att den fria marknaden inte störs. 5.5 Kompletterande åtgärder Den nuvarande avfallsdefinitionen inom EU tillkom 1976, då avfallshanteringen såg helt annorlunda ut jämfört med idag. Den tar främst fasta på miljöproblematiken, vilket tyvärr medför att återanvändning och återvinning av restprodukter försvåras. Det är därför viktigt att Sverige verkar för en ändring av EUs avfallsdefinition. Jernkontoret anser att allt material 3

4 som kan återvinnas eller återanvändas bör betraktas som restprodukter, medan material som inte kan tas tillvara och därmed måste bortskaffas bör betraktas som avfall. Restprodukter som är värdefulla ur energi- och resurssynpunkt, ska enligt vår mening undgå långtgående regler, som är avsedda för osorterat hushållsavfall och farligt avfall Definitioner på återvinning och bortskaffande De definitioner för bortskaffande och återvinning, som gäller idag, är med dagens syn på resursutnyttjande omoderna. Det är av stor vikt att dessa begrepp ses över och omdefinieras, med dagens krav på ökad återvinning och återanvändning. Återvinning bör definieras som användning av ett material för ett specifikt ändamål och/eller som ersättning för annat material. Jernkontoret anser att även energiutvinning ska kunna räknas som återvinning i framtiden. Bortskaffning ska avse endast sådan behandling som måste genomgås för kvittblivning, utan nyttiggörande av ett material. Vid en bortskaffningsprocess, som destruktion eller kompostering, kan nya produkter uppstå, som kan vara användbara, och då upphör dessa att vara avfall och blir produkter Definitioner på avfall Jernkontoret ställer sig mycket positiva till en översyn av den nu gällande avfallsdefinitionen. Problemet med dagens definition är, att det är oklart när ett avfall upphör att vara avfall samt att det från en process endast anses komma ut två saker, produkter och avfall. Detta leder till att restmaterial, som är väl dokumenterade ur miljösynpunkt och som kan ersätta jungfrulig råvara, inte kan användas då användningen av dem fördyras och fördröjs, p g a att de är klassade som avfall. Detta kan leda till deponering av dessa material, med ökat utnyttjande av jungfruliga råvaror som följd. Det viktigaste i denna process är att definiera när ett avfall uppstår samt när ett material upphör att vara avfall. Det är inte process eller ursprung som bör avgöra om ett material är ett avfall eller inte. Avfall bör definieras utifrån en avsikt att kvittbliva detsamma och alltså skall avfallsbegreppet endast användas för material som inte kan nyttiggöras, och därmed måste bortskaffas genom deponering, destruktion eller annan behandling. Regler för mellanlagring, dumpning m m, reglerar att material inte deponeras oegentligt. Samma regelverk ska styra vad som får sättas på en marknad, oberoende av var detta material har sitt ursprung. Kemikalielagstiftning, regler om produktansvar m fl, ska vara tillräckliga för att säkra en hög miljöskyddsnivå i dessa flöden. Samtidigt ökar konkurrensen mellan olika material och en effektiv resurshantering underlättas. Otydligheter och svårigheter att definiera avfall undviks. Miljöpåverkan från produktion, där sekundära material nyttjas, styrs och minimeras med samma regelverk som för annan produktion (MB 9 kap miljöfarlig verksamhet). Jernkontoret anser att det är bra att möjligheten finns att söka undantag från de tillståndskrav som anges i artikel 11 i ramdirektivet om avfall, och artikel 3 i direktivet om farligt avfall. I första hand bör dock tydligare riktlinjer för när avfall uppstår, samt när avfall upphör att vara avfall, enligt tidigare resonemang, tas fram. 4

5 Ett annat problem med avfallsdefinitionen är kopplingen till deponeringsdirektivet och kriterier för olika avfallsslag vid deponering. Avsaknad av riktlinjer i Sverige för användning av restprodukter innebär att presumtiva användare utnyttjar deponeringsdirektivets kriterier för bedömning av restprodukters användbarhet ur miljösynpunkt. Kommissionen hävdar i rapporten, att den kritik som riktas mot avfallsdefinitionen ofta är av allmän natur. En förklaring till att det har varit svårt att få in exempel, kan vara att företag inte ens har försökt att få avsättning för tänkbara restprodukter, p g a den administration som krävs. I bilaga 1 finns två exempel från den svenska stålindustrin, när avfallsdefinitionen riskerar att försvåra och/eller omöjliggöra återvinning Åtgärder på efterfrågesidan Jernkontoret delar åsikten att det inte är relevant att tala om minimikrav av återvunnet material i olika produkter. Detta gäller definitivt för stål, då det är betydligt mer intressant att tala om återvinningsmöjligheter i slutprodukter. Sammanfattning Jernkontoret anser att allt restmaterial, som kan återvinnas eller återanvändas, bör betraktas som restprodukter, medan material som inte kan tas tillvara och därmed måste bortskaffas, bör betraktas som avfall - Jernkontoret anser att även energiutnyttjande ska kunna räknas som återvinning. - Det komplexa regelverket runt avfallshanteringen i Sverige bör förenklas, så att återvinning och återanvändning främjas. - Jernkontoret anser inte att det är relevant att tala om miniminivåer av återvunnet material i stålprodukter. JERNKONTORET Håkan Murby / Anna Utsi 5

6 Bilaga 1 Exempel då avfallsdefinitionen hindrat återvinning Material Bakgrund Problem Processad masugnsslagg för produktion av hyttsten vid SSAB Tunnplåt AB i Luleå. Vid anläggningen förädlas varm masugnsslagg till en produkt, hyttsten, avsedd som ballast/konstruktionsmaterial. Produkten, som har försålts under ca 25 år, uppskattas för dess tekniska egenskaper. Miljöprestanda är väl dokumenterat och kontrolleras också regelbundet. Konkurrerande material är bl a bergkross och naturgrus. Om hyttsten klassas som avfall blir allt användande per definition miljöfarlig verksamhet, varpå anmälan av miljöfarlig verksamhet, samt beslut därom, måste föregå användandet. Detta ger fördröjningar av byggnadsprojekt med allt från månader till år, beroende på om beslutet överklagas. Småkunder förväntar sig leverans av beställt material inom några timmar till någon dag. Den största kunden har aviserat att man inte i samma utsträckning kommer att fortsätta att arbeta med hyttsten, om materialet avfallsklassas. Det skäl som anges är tidsaspekten. Risker att byggstarter försenas är något man inte har råd med. Genom avfallsdefinitionen, har med andra ord ett framtida avfallsproblem skapats, eftersom uppskattningsvis ca 75% av försäljningen är hotad. Potential Kostnad/Intäkt Produktionen av hyttsten vid aktuell anläggning är ca 400 kton/år, och sett ur ett längre tidsperspektiv har all hyttsten försålts, förutom en liten del som använts internt. Produkten kan ersätta resurstärande bergkross och naturgrus. Inkomstbortfall, om anläggningen inte får avsättning för produkten: 7,5 MKr Kostnad för deponering med eventuell framtida avfallsskatt: 111 Mkr (räknat med dagens nivå på 370 kr/ton) Problem med avfallsdefinitionen Produktbegreppet på hyttsten finns i SSABs tillstånd för verksamheten, men samtidigt är det allmänt hållna avfallsdefinitionen sådan, att hyttsten som avfall inte kan uteslutas. Detta gör att alternativa material, som t ex bergkross, erhåller konkurrensfördelar på marknaden trots att de bevisligen kan vara mer miljöbelastande. 1 (2)

7 Bilaga 1 Exempel då avfallsdefinitionen hindrat återvinning Material Bakgrund Stoft från masugn, hyttsot Hyttsot består i grova drag av 50-60% kol, 20% järn, 5% kalk, plus lite kisel-, aluminium och magnesiumoxid. Det har ett värmevärde på 15 MJ/kg, vilket innebär att det är att betrakta som ett bra bränsle. Ett värmekraftverket med två koleldade ugnar har visat intresse för att prova hyttsot som kompletterande bränsle Problem Potential Kostnad/Intäkt Hyttsotet är ett avgasreningsstoft från en metallurgisk process och klassas som farligt avfall. Det avskiljs ca ton hyttsot från den aktuella anläggningen. Företaget skulle göra en vinst på 4 Mkr, om allt hyttsot kan användas i värmekraftverket. Med en eventuell framtida avfallsskatt skulle vinsten bli 22,8 Mkr (räknat med dagens nivå på 370 kr/ton). Problem med avfallsdefinitionen De två företagen har tillsammans skickat in all nödvändig information i en ansökan om driftförsök till Länsstyrelsen. På grund av att hyttsot är belagt med en EWC-kod har Länsstyrelsen avvaktat med svar och kommer troligen att avslå ansökan, och möjligheten att testa en alternativ behandling till materialet omöjliggörs. 2 (2)

Deponiska*en och restmaterial. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB

Deponiska*en och restmaterial. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB Deponiska*en och restmaterial Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB Miljörik(g hantering av askor från energiproduk(on Vi vill se e: hållbart samhälle där klimat- smarta lösningar bidrar (ll a: rä:

Läs mer

2014-10-30 Svensk* Fjärrvärme. Milj ödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se. Kopia: erika.nygren@regeringskansliet.se

2014-10-30 Svensk* Fjärrvärme. Milj ödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se. Kopia: erika.nygren@regeringskansliet.se 2014-10-30 Svensk* Fjärrvärme Milj ödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se Kopia: erika.nygren@regeringskansliet.se Svensk Fjärrvärme AB Raziyeh Khodayari 101 53 Stockholm raziyeh.khodayari@svenskfjarrvarme.se

Läs mer

YTTRANDE 2013-09-26 Ärendenr: NV-06297-13. Mark- och miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm

YTTRANDE 2013-09-26 Ärendenr: NV-06297-13. Mark- och miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2013-09-26 Ärendenr: NV-06297-13 Mark- och miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm Yttrande i mål M 6274-13 angående föreläggande att ansöka om

Läs mer

Svenska Järn & Metall- skrothandlareföreningen Returpappersförening

Svenska Järn & Metall- skrothandlareföreningen Returpappersförening Återvinningsindustrierna Svenska åkeriförbundet Svenska Järn & Metall- SRF Svensk skrothandlareföreningen Returpappersförening Miljödepartementet 103 33 Stockholm Dnr M2001/5278/Kn Remissvar Naturvårdsverkets

Läs mer

End of Waste. David Hansson, Envecta 2014-01-23

End of Waste. David Hansson, Envecta 2014-01-23 End of Waste David Hansson, Envecta 2014-01-23 Vad är avfall? Avfall är: ett ämne eller ett föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med När är en restprodukt

Läs mer

Ur naturvårdsverkets handbok 2010:1 återvinning av avfall i anläggningsarbeten sid 21:

Ur naturvårdsverkets handbok 2010:1 återvinning av avfall i anläggningsarbeten sid 21: PM Sidan 1 av 6 Rena massor Sammanfattning Massor som kan användas för återvinning ska användas för återvinning i annat fall är det fråga om deponering. Det finns inget lagrum för någon annan bedömning!!

Läs mer

SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRI Tel Box 55684, Stockholm Besök: Storgatan 19

SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRI Tel Box 55684, Stockholm Besök: Storgatan 19 2014-10-16 Miljödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se erika.nygren@regeringskansliet.se. Svar på remiss av Europeiska kommissionens förslag (COM(2014)397 final) Synpunkter inför kommande revidering

Läs mer

Svenska EnergiAskor Naturvårdsverket, handläggare Erland Nilsson

Svenska EnergiAskor Naturvårdsverket, handläggare Erland Nilsson Remissvar Utvärdering av Naturvårdsverkets handbok 2010:01 återvinning av avfall i anläggningsarbeten Från Till Svenska EnergiAskor Naturvårdsverket, handläggare Erland Nilsson Svenska EnergiAskor AB är

Läs mer

Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi?

Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi? Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi? Avfalls- och återvinningsmarknaden en juristutmaning? Britt Sahleström Återvinningsindustrierna Återvinningsindustrierna Vision: Framtidens ledande

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

Införsel och import av avfall till Sverige enligt grön avfallslista

Införsel och import av avfall till Sverige enligt grön avfallslista Införsel och import av avfall till Sverige enligt grön avfallslista Underlagsrapport till uppdrag om ett ekologiskt hållbart omhändertagande av avfall Rapport 5245 okt 2002 Naturvårdsverket Kundtjänst

Läs mer

Miljöredovisning 1997

Miljöredovisning 1997 Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Ensbovägen, Box 159, 581 02 Linköping, Telefon 013-31 50 80, Telefax 013-14

Läs mer

Stål en del av vår vardag

Stål en del av vår vardag Stål en del av vår vardag Stål finns i det mesta vi har runtomkring oss, bilar, strykjärn, mobiler, bestick och gatlampor. Produkter som inte innehåller stål är ofta plastprodukter som tillverkats i stålformar.

Läs mer

Styrmedelsanalys av deponiskatten En samhällsekonomisk analys med styrmedelsteoretisk ansats.

Styrmedelsanalys av deponiskatten En samhällsekonomisk analys med styrmedelsteoretisk ansats. Styrmedelsanalys av deponiskatten En samhällsekonomisk analys med styrmedelsteoretisk ansats. Jessica Alvsilver Ficre Zehaie Thomas Chicote Forum 16 oktober 2014 Upplägg - Deponiskatten - Processen till

Läs mer

Remissvar Europeiska kommissionens förslag COM(2015) 614/2 till meddelande om cirkulär ekonomi

Remissvar Europeiska kommissionens förslag COM(2015) 614/2 till meddelande om cirkulär ekonomi Miljö- och energidepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Göteborg 2016-02-19 M2015/04155/Mm Remissvar Europeiska kommissionens förslag COM(2015) 614/2 till meddelande om cirkulär ekonomi Presentation

Läs mer

Nya styrmedel för en mer hållbar avfallshantering?

Nya styrmedel för en mer hållbar avfallshantering? Nya styrmedel för en mer hållbar avfallshantering? Göran Finnveden Miljöstrategisk analys fms KTH Exempel på existerande styrmedel Deponiförbud förbud att deponera brännbart och organiskt avfall Deponiskatt

Läs mer

Avfallspaketet i Kommissionens förslag om cirkulär ekonomi

Avfallspaketet i Kommissionens förslag om cirkulär ekonomi Avfallspaketet i Kommissionens förslag om cirkulär ekonomi Avfallsdirektivet Förpackningsdirektivet Deponidirektivet Direktiven om uttjänta bilar, elavfall, batterier och ackumulatorer Naturvårdsverket

Läs mer

Askor i e) hållbart energisystem. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB

Askor i e) hållbart energisystem. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB Askor i e) hållbart energisystem Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB Svenska EnergiAskor Svenska EnergiAskor är ett branschorgan som arbetar för miljöriktig hantering av de askor som uppstår vid

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Regler hindrar en resurseffektiv utveckling

Regler hindrar en resurseffektiv utveckling SYNTESRAPPORTENS SLUTSATSER Regler hindrar en resurseffektiv utveckling Att sluta cirkeln och utveckla en kretsloppsekonomi är endast möjligt om det finns en tillförlitlig marknad för sekundära råvaror.

Läs mer

Erfarenheter av förbud mot deponering av organiskt och brännbart avfall. Thomas Rihm

Erfarenheter av förbud mot deponering av organiskt och brännbart avfall. Thomas Rihm Erfarenheter av förbud mot deponering av organiskt och brännbart avfall Thomas Rihm EU Strategi skall säkerställa att det nedbrytbara kommunala avfall som går till deponier senast 2016 skall ha nedbringats

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927); SFS 2014:1076 Utkom från trycket den 16 september 2014 utfärdad den 28 augusti 2014. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Optimering av olika avfallsanläggningar

Optimering av olika avfallsanläggningar Optimering av olika avfallsanläggningar ABBAS GANJEHI Handledare: LARS BÄCKSTRÖM Inledning Varje dag ökar befolkningen i världen och i vår lilla stad Umeå. Man förutsäg att vid år 2012 har Umeås folkmängd

Läs mer

PRESENTATION AV KOMMISSIONENS MEDDELANDE OM CIRKULÄR EKONOMI. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

PRESENTATION AV KOMMISSIONENS MEDDELANDE OM CIRKULÄR EKONOMI. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency PRESENTATION AV KOMMISSIONENS MEDDELANDE OM CIRKULÄR EKONOMI Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 16-04-21 1 Vad är cirkulär ekonomi? En cirkulär ekonomi bygger på kretsloppssystem

Läs mer

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef

SSABs klimatarbete mot 2050. Jonas Larsson, SSABs miljöchef SSABs klimatarbete mot 2050 Jonas Larsson, SSABs miljöchef en global och mycket specialiserad stålkoncern 17 300 anställda i mer än 50 länder SSABs produktionsorter Försäljning 2 SSABs verksamhet gör skillnad

Läs mer

Avfall Sverige anser att punkt 11 första stycket 2 p ska ändras till att gälla även förorenade byggnadsmaterial på ett område som saneras.

Avfall Sverige anser att punkt 11 första stycket 2 p ska ändras till att gälla även förorenade byggnadsmaterial på ett område som saneras. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2013/2602 Malmö den 19 maj 2014 Kommentarer: Promemoria översyn av deponiskatten Avfall Sverige är expertorganisationen inom avfallshantering och återvinning.

Läs mer

AVFALLSPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

AVFALLSPLAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: AVFALLSPLAN 1. Inledning...3 2. Sammanfattning...4 3. Bakgrund och förutsättningar...5 3.1 Internationella mål... 5 3.2 Nationella och regionala mål... 5 3.3 Lagar och förordningar...

Läs mer

Mattias Bisaillon. Profu. Delägare i forsknings- och utredningsföretaget

Mattias Bisaillon. Profu. Delägare i forsknings- och utredningsföretaget Mattias Bisaillon Delägare i forsknings- och utredningsföretaget, 2001- Doktorand i avfallsgruppen på Chalmers 1998-2004 (tekn. doktor i avfalls- och energisystemanalys 2004) (Projektinriktad forskning

Läs mer

Styrmedel för en mer hållbar avfallshantering

Styrmedel för en mer hållbar avfallshantering Styrmedel för en mer hållbar avfallshantering Göran Finnveden Avdelningen för Miljöstrategisk analys fms Institutionen för Samhällsplanering och miljö Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad KTH Delprojekt

Läs mer

Mot en temainriktad strategi för förebyggande och återvinning av avfall en kommunikation från EU-Kommissionen (KOM 2003) 301 slutlig

Mot en temainriktad strategi för förebyggande och återvinning av avfall en kommunikation från EU-Kommissionen (KOM 2003) 301 slutlig Miljödepartementet Enheten för kretslopp, näringsliv och byggande 103 33 Stockholm Mot en temainriktad strategi för förebyggande och återvinning av avfall en kommunikation från EU-Kommissionen (KOM 2003)

Läs mer

Remissvar EU:s förslag om ny kemikalielagstiftning REACH M2003/3975/Knb

Remissvar EU:s förslag om ny kemikalielagstiftning REACH M2003/3975/Knb Miljödepartementet 103 33 Stockholm registrator@environment.ministry.se Remissvar EU:s förslag om ny kemikalielagstiftning REACH M2003/3975/Knb Skogsindustrierna, som företräder massa- och pappersbruken

Läs mer

Synpunkter på förslag till ändring av förordningen (1998:899)om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, M2004/702/R

Synpunkter på förslag till ändring av förordningen (1998:899)om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, M2004/702/R Miljödepartementet Rättsenheten 103 33 Stockholm Synpunkter på förslag till ändring av förordningen (1998:899)om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, M2004/702/R Återvinningsindustrierna, ÅI, har fått

Läs mer

RAGN-SELLS LILLA GRÖNA. En cirkulär programförklaring.

RAGN-SELLS LILLA GRÖNA. En cirkulär programförklaring. RAGN-SELLS LILLA GRÖNA En cirkulär programförklaring. VI SER EN BÖRJAN DÄR ANDRA SER ETT SLUT På Ragn-Sells hanterar vi blandat, skitigt och osorterat avfall. Det rör sig om 5 miljoner ton avfall från

Läs mer

5. Öka resurseffektiviteten

5. Öka resurseffektiviteten 5. Öka resurseffektiviteten Att se till att råvaror och energi används mest effektivt är utan tvekan en vinnande strategi i framtidens samhälle. Det omfattar allt ifrån smartare applikationer understödda

Läs mer

Yttrande över Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja cirkulär ekonomi, dir 2016:3

Yttrande över Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja cirkulär ekonomi, dir 2016:3 Den svenska stålindustrins branschorganisation Remissvar Jernkontorets diarienr: 7/17 Stockholm 2017-07-27 Miljö- och energidepartementet Kemikalieenheten 103 33 Stockholm epost:m.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär:

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär: Avfall Hur förvandlar vi avfall från problem till värdefulla restprodukter? Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Diskutera hur avfallshanteringen ser ut på era arbetsplatser. Sorterar ni det avfall

Läs mer

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Nya avfallsregler med ny avfallsförordning Implementering av EGs nya ramdirektiv om avfall 2010-10-05 Work shop Miljösamverkan Skåne Program 09.35-10.20

Läs mer

Stål en del av vår vardag

Stål en del av vår vardag Stål en del av vår vardag Stål finns i det mesta vi har runtomkring oss, bilar, strykjärn, mobiler, bestick och gatlampor. Produkter som inte innehåller stål är ofta plastprodukter som tillverkats i stålformar.

Läs mer

SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRI Tel Box 55684, Stockholm Besök: Storgatan 19

SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRI Tel Box 55684, Stockholm Besök: Storgatan 19 2016-02-01 Miljödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se johan.fallenius@regeringskansliet.se. Svar på remiss M2015/02675/R Prövning av miljöfarlig verksamhet Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI,

Läs mer

A3 Från avfallshantering till resurshushållning

A3 Från avfallshantering till resurshushållning A3 Från avfallshantering till resurshushållning Nationella avfallsplanen och programmet för att förebygga avfall. Goda exempel! Catarina Östlund och Maria Ivarsson, NV Europa minskar avfallet Anna-Carin

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID 1.0 Varunamn Artikel-nr/ID-begrepp Varugrupp SMA Avloppsrör och delar Ny deklaration

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

VafabMiljö - Våra anläggningar

VafabMiljö - Våra anläggningar VafabMiljö - Våra anläggningar Omhändertagna avfallsmängder Försäljning, Nm3/år (tusental) Biogas som fordonsbränsle!! 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 Publikt Sopbilar Bussar 3 000 2 000 1 000

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Mot framtiden: styrmedel för en mer hållbar avfallshantering

Mot framtiden: styrmedel för en mer hållbar avfallshantering Mot framtiden: styrmedel för en mer hållbar avfallshantering Göran Finnveden Professor Miljöstrategisk analys Vice-rektor för Hållbar utveckling KTH Typer av styrmedel Juridiska (t.ex. lagar, förordningar)

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Hur kan nya marknader för sekundära material etableras?

Hur kan nya marknader för sekundära material etableras? Hur kan nya marknader för sekundära material etableras? Patrik Söderholm Luleå tekniska universitet Existerande marknader för återvunnet material (t.ex. metaller, papper etc.). Stål och aluminium, marknaderna

Läs mer

RAGN-SELLS: POSITIONS-PM OM CIRKULÄR EKONOMI

RAGN-SELLS: POSITIONS-PM OM CIRKULÄR EKONOMI 1 (5) RAGN-SELLS: POSITIONS-PM OM CIRKULÄR EKONOMI Syfte Ragn-Sells AB, nedan kallat Ragn-Sells, är ett familjeägt företag som är en del av en koncern med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Estland,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om producentansvar för bilar; SFS 2007:185 Utkom från trycket den 2 maj 2007 utfärdad den 19 april 2007. Regeringen föreskriver 1 följande. 1 Denna förordning är meddelad

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning; Utkom från trycket den 30

Läs mer

Avfallstaxorna straffar källsorterare

Avfallstaxorna straffar källsorterare Avfallstaxorna straffar källsorterare Vi har oerhört mycket att vinna på att minska mängden avfall och att öka återbruk och återvinning. Värdefulla resurser skulle utnyttjas effektivare, energi sparas,

Läs mer

Naturvårdsverkets rapport Kvalitet hos avfall som förs till förbränning

Naturvårdsverkets rapport Kvalitet hos avfall som förs till förbränning Bilaga 17:6 till kommunstyrelsens protokoll den 5 oktober 2005, 10 PM 2005 RVIII (Dnr 303-1967/2005) Formaterat: Centrerad Formaterat: Teckensnitt:Times New Roman, Fet Naturvårdsverkets rapport Kvalitet

Läs mer

Remiss av betänkandet (SOU 2002:9) Skatt på avfall idag och i framtiden

Remiss av betänkandet (SOU 2002:9) Skatt på avfall idag och i framtiden Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Remiss av betänkandet (SOU 2002:9) Skatt på avfall idag och i framtiden Sammanfattning Skogsindustrierna anser att ytterligare styrmedel

Läs mer

Stadigt ökande avfallsmängder

Stadigt ökande avfallsmängder Stadigt ökande avfallsmängder Johan Sundberg, Profu / Avfallsgruppen, Chalmers tekniska högskola Mattias Olofsson, Profu / Avfallsgruppen, Chalmers tekniska högskola Mikael Johnsson, Profu Trots alla nya

Läs mer

Ett svenskt tvärvetenskapligt forskningsprogram om framtidens avfallshantering. Programmet finansieras av Naturvårdsverket och genomförs av IVL

Ett svenskt tvärvetenskapligt forskningsprogram om framtidens avfallshantering. Programmet finansieras av Naturvårdsverket och genomförs av IVL Ett svenskt tvärvetenskapligt forskningsprogram om framtidens avfallshantering. Programmet finansieras av Naturvårdsverket och genomförs av IVL Svenska Miljöinstitutet, Kungliga tekniska högskolan, Göteborgs

Läs mer

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier EN VÄGLEDNING FÖR TILLSYN PÅ EXPORT AV BLYBATTERIER En vägledning för tillsyn på export av blybatterier Den här tillsynsvägledningen riktar sig till dig som utövar tillsyn på verksamheter som hanterar

Läs mer

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Innehåll Inledning... 3 1 Målområde 1 Förebygga avfall... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Konsekvenser... 3 2 Målområde 2 Säkra hanteringen av farligt avfall... 4 2.1 Syfte...

Läs mer

Avfall från verksamheter. Hörby 2009. Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi HÖRBY KOMMUN

Avfall från verksamheter. Hörby 2009. Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi HÖRBY KOMMUN Avfall från verksamheter Hörby 2009 Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi RAPPORT 2010-2 Sid 2 Inledning Under 2008-2009 har Miljösamverkan Skåne bedrivit

Läs mer

Miljöminister Jan-Erik Enestam

Miljöminister Jan-Erik Enestam Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (batterier och ackumulatorer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska gemenskapernas

Läs mer

Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning

Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning 1 MILJÖMÅL INOM EU Styrmedel och åtgärder på avfallsområdet utvecklas idag i många fall gemensamt inom EU. Målsättningar och strategier på övergripande europeisk nivå

Läs mer

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson. REMISSYTTRANDE M2015/04155/Mm

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson. REMISSYTTRANDE M2015/04155/Mm SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2016-02- 19 REMISSYTTRANDE M2015/04155/Mm Till Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Europeiska kommissionens förslag COM(2015)614/2

Läs mer

Miljövinster med att minska totala avfallsmängder

Miljövinster med att minska totala avfallsmängder Miljövinster med att minska totala avfallsmängder Översiktlig analys.roglr[lg 6YDYHOGLR[LG $YIDOO 0HWDOOHU 1DWXUUHVXUVHU (QHUJL December 2006 För NATURVÅRDSVERKET Förord Denna studie har utförts på uppdrag

Läs mer

Canons program för återvinning av tonerkassetter

Canons program för återvinning av tonerkassetter Canons program för återvinning av tonerkassetter Först i världen med att tillverka och dessutom återvinna tonerkassetter År 1982 tillverkade Canon som första företag tonerkassetter med allt-i-ett för personkopiatorer.

Läs mer

Sammanställning av rapporteringen av elektriska och elektroniska produkter till Naturvårdsverket åren 2008 & 2009 Senast uppdaterad 2011-02-17

Sammanställning av rapporteringen av elektriska och elektroniska produkter till Naturvårdsverket åren 2008 & 2009 Senast uppdaterad 2011-02-17 Sammanställning av rapporteringen av elektriska och elektroniska produkter till Naturvårdsverket åren 28 & 29 Senast uppdaterad 211-2-17 Sålda mängder EE-produkter (i kg) år 29 år 28 97 18 57 99 957 155

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Belysning med lysrör: Belysning 55, IP 21 Belysning 55, IP 44 Belysning 60, IP 21 Belysning

Läs mer

Referat från seminarium om Slaggrus som anläggningsmaterial

Referat från seminarium om Slaggrus som anläggningsmaterial Referat från seminarium om Slaggrus som anläggningsmaterial Av Karin Kockum, SGI Den 5 november 2003 hölls på Renovas avfallskraftvärmeverk i Göteborg ett seminarium om Slaggrus som anläggningsmaterial,

Läs mer

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö

Utökad källsortering vid. Campus Valla 2005-09-07. Miljö. Miljö Utökad källsortering vid Campus Valla 2005-09-07 Campus Valla - tre sorteringssteg 1. Källsorteringsstationer i verksamheten Upphandlade av institutionerna 3. Källsorteringsrum i kulvert Färdigställda

Läs mer

Bilaga 2. Uppföljning av nuvarande avfallsplan

Bilaga 2. Uppföljning av nuvarande avfallsplan Bilaga 2 av nuvarande avfallsplan Vindelns kommuns nu gällande avfallsplan är från 1993, antagen i fullmäktige 1993-11- 15 är ålderstigen och målen som då var uppsatta är uppfyllda. Beskrivning om målen

Läs mer

Angående EU-kommissionens förslag om ändring av dir 2003/87/EG samt förslag på direktiv om geologisk lagring av koldioxid (M2008/986/Mk)

Angående EU-kommissionens förslag om ändring av dir 2003/87/EG samt förslag på direktiv om geologisk lagring av koldioxid (M2008/986/Mk) Stockholm 11 april 2008 registrator@environment.ministry.se david.mjureke@environment.ministry.se Angående EU-kommissionens förslag om ändring av dir 2003/87/EG samt förslag på direktiv om geologisk lagring

Läs mer

DOM 2009-10-05 meddelad i VÄXJÖ

DOM 2009-10-05 meddelad i VÄXJÖ 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM 2009-10-05 meddelad i VÄXJÖ Mål nr KLAGANDE Neova AB Bjälkgatan 1 824 43 HUDIKSVALL MOTPART Länsstyrelsen i Kalmar län 391 86 KALMAR ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen, miljöprövningsdelegationen,

Läs mer

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272).

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272). Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar; SFS 2010:347 Utkom från trycket den 19 maj 2010 utfärdad den 6 maj 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

Byggvarudeklaration BVD 3 Enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

Byggvarudeklaration BVD 3 Enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Sid 1 av (6) Byggvarudeklaration BVD 3 Enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 GRUNDDATA Produktidentifikation Dokument-ID BVD0003 Utgåva 1 Varunamn: Ventronic VFXU, VVU, VVXFU (ekl. styr & regler)

Läs mer

Ett samverkansprojekt mellan länets kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län och Kommunförbundet Stockholms Län. www.m.se.

Ett samverkansprojekt mellan länets kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län och Kommunförbundet Stockholms Län. www.m.se. Ett samverkansprojekt mellan länets kommuner, Länsstyrelsen i Stockholms län och Kommunförbundet Stockholms Län. www.m.se El-avfall Miljösamverkan Stockholms Län Arbetsgruppen inom delprojektet El-avfall

Läs mer

Återvinningsindustriernas remissvar på promemoria Återvinning ur nedlagda avfallsanläggningar (Fi2016/00774)

Återvinningsindustriernas remissvar på promemoria Återvinning ur nedlagda avfallsanläggningar (Fi2016/00774) Stockholm den 1 juni 2016 Återvinningsindustriernas remissvar på promemoria Återvinning ur nedlagda avfallsanläggningar (Fi2016/00774) Om Återvinningsindustrierna Återvinningsindustrierna, ÅI, är en branschförening

Läs mer

Front Advokater. IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar. Umeå 16 februari 2017

Front Advokater. IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar. Umeå 16 februari 2017 Front Advokater IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar Umeå 16 februari 2017 Finns det ett systemfel i det svenska upphandlingsregelverket? Hur ser regelverket ut idag?

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

EU-kommissionens förslag att begränsa användningen av tunna plastbärkassar

EU-kommissionens förslag att begränsa användningen av tunna plastbärkassar Miljödepartementet Att: Jerker Forsell EU-kommissionens förslag att begränsa användningen av tunna plastbärkassar Återvinningsindustrierna, ÅI, är en branschförening som företräder de privata återvinningsföretagen.

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Varunamn Lineo 1 Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2012-11-01 Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

Rapport: U2014:01 ISSN 1103-4092. Avfallsindikatorer Vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering

Rapport: U2014:01 ISSN 1103-4092. Avfallsindikatorer Vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering Rapport: U2014:01 ISSN 1103-4092 Avfallsindikatorer Vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering förord INNehållSförteckNINg 1. Varför indikatorer? 3 2.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1997:185) om producentansvar för förpackningar; SFS 2005:221 Utkom från trycket den 26 april 2005 utfärdad den 14 april 2005. Regeringen

Läs mer

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs på väg mot 2050 Magnus Pettersson, Energisamordnare STÅLINDUSTRINS GEMENSAMMA VISION STÅLINDUSTRINS ÅTAGANDE Vår arbetsmiljö tillverkning använder stimulerar resurser så Vår forskning och innovation

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Varunamn VRS-SYSTEMET Ny deklaration Ändrad deklaration Upprättad/ändrad den 2011-06-15 2 Leverantörsuppgifter Artikel-nr/ID-begrepp

Läs mer

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Nu gör vi en gemensam avfallsplan för SÖRAB kommunerna Ett nytt angreppssätt som är kraftfullt och berör

Läs mer

Askor i ett hållbart energisystem. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB

Askor i ett hållbart energisystem. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB Askor i ett hållbart energisystem Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB Energi Askor vad är det? Svenska EnergiAskor är ett branschorgan som arbetar För miljöriktig hantering av de askor som uppstår

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1.1.1 Grunddata Produktidentifikation BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Dokument-ID HAS01 Varunamn Hasopor Skumglas Artikel-nr/ID-begrepp Hasopor Skumglas Varugrupp

Läs mer

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun 2006-02-23 Avfallsplanering Avfallsfrågor är viktiga element i arbetet mot en hållbar utveckling. Avfall uppstår som ett resultat av de olika mänskliga

Läs mer

Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm. Dnr M2015/04155/Mm. Malmö den 19 februari 2016

Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm. Dnr M2015/04155/Mm. Malmö den 19 februari 2016 Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Dnr M2015/04155/Mm Malmö den 19 februari 2016 REMISSVAR: Remittering av Europeiska kommissionens förslag COM(2015) 614/2 till meddelande om cirkulär ekonomi

Läs mer

Bilaga 1 1(6) till Avfallsplan 2010-2017. Boendeform 2008 Flerbostadshus 6466 Småhus 6056 Fritidshus 1658 Figur 1. Boendeformer och antal fritidshus

Bilaga 1 1(6) till Avfallsplan 2010-2017. Boendeform 2008 Flerbostadshus 6466 Småhus 6056 Fritidshus 1658 Figur 1. Boendeformer och antal fritidshus Bilaga 1 1(6) till Avfallsplan 2010-2017 Nuläges beskrivning Kommunens struktur. Kristinehamns kommun ligger vid nordöstra delen av Vänern, med en flera mil lång strandlinje, och omfattar även skärgårdsområden.

Läs mer

Restvärmesamarbete, kort historik. Tomas Hirsch SSAB

Restvärmesamarbete, kort historik. Tomas Hirsch SSAB Restvärmesamarbete, kort historik Tomas Hirsch SSAB SSAB i korthet Ett stålföretag med global räckvidd, baserat i Norden och USA Ledande producent för avancerade höghållfasta stål (AHSS) och seghärdade

Läs mer

Den linjära ekonomins utveckling

Den linjära ekonomins utveckling Cirkulär ekonomi Maria Långberg Hållbarhetsdirektör SSAB 12 november, 2015 Den linjära ekonomins utveckling Industriella revolutionen möjliggjorde utvinning av råvaror och produktion till låg kostnad I

Läs mer

PR-Slamsugning AB Utgåva 1, 2007-12-17

PR-Slamsugning AB Utgåva 1, 2007-12-17 BLANKETT FÖR GRUNDLÄGGANDE KARAKTERISERING AV AVFALL SOM SKA DEPONERAS Datum. Avfallsproducent Namn Adress Organisationsnummer Postnummer Kontaktperson Postort Telefonnummer Beskrivning av avfall Karakteriseringen

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 Branschstandard enligt BYGGVARUDEKLARATION BVD 3 enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007 1 Grunddata Produktidentifikation Dokument-ID BVD 229 Varunamn TBLA (LUFTVÄRMARE, VARMVATTEN) Ny deklaration

Läs mer

SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning av avfall

SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning av avfall Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Malmö den 31 augusti 2017 SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning

Läs mer

Verkar för en miljöriktig, hållbar avfallshantering utifrån ett samhällsansvar

Verkar för en miljöriktig, hållbar avfallshantering utifrån ett samhällsansvar Avfall Sverige Branschorganisationen för avfallshantering och återvinning 400 medlemmar kommuner, kommunbolag - Privata företag är associerade medlemmar Verkar för en miljöriktig, hållbar avfallshantering

Läs mer

Återvinning av kompositer genom mikrovågspyrolys

Återvinning av kompositer genom mikrovågspyrolys Återvinning av kompositer genom mikrovågspyrolys Mikael Skrifvars och Dan Åkesson, Högskolan i Borås Carina Petterson och Sune Andreasson, Stena Metall AB Waste Refinery projekt hösten 2009 Centrum för

Läs mer

Verksamhetshandbok FT Riks EEv medutarbetad av Godkänd av Utgåva Datum/Signum Sidan Dokument nr. FT Riks ( 6) 2.1.1

Verksamhetshandbok FT Riks EEv medutarbetad av Godkänd av Utgåva Datum/Signum Sidan Dokument nr. FT Riks ( 6) 2.1.1 FT Riks 7 2011-10-21 1 ( 6) 2.1.1 Lagar och krav som berör miljöaspekterna i verksamheten Miljöbalken SFS 1998:808 senast ändrad, 2010:1052 med tillhörande förordningar och föreskrifter Miljöbalken är

Läs mer

På gång nationellt och inom EU

På gång nationellt och inom EU På gång nationellt och inom EU Större omvärldsfrågor: På gång nationellt inom avfallsomr Utredning om översyn av avfallsområdet (dir. 2011:66): Allmän översyn av avfallsområdet Tre huvuddelar: 1. Avser

Läs mer